Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Najstarsze zbiory Biblioteki Kórnickiej

Publication structure:
 • Najstarsze zbiory Biblioteki Kórnickiej
  • Dyplomy
   • [Nadanie klasztorowi w Łeknie immunitetu ekonomicznego i sądowego. Przekazanie jeziora "Choceniscko" i ludzi niewolnych.]
   • [Poświadczenie książęce udowodnienia prawa własności do Panigrodzia przez Hartunga, opata klasztoru w Łeknie. Jednoczesne zatwierdzenie granic posiadłości Panigrodzie.]
   • [Nadanie klasztorowi w Łeknie wsi Werkowo w zamian za wieś Kiedrowo.]
   • [Zamiana księcia Przemysła I z klasztorem cysterskim w eknie wsi Wierzenica i oskuń na wsie Kaliszany, Toniszewo, połowę Sienna i połowę Szczodrochowa]
   • [Zatwierdzenie układu między opatem klasztoru w Łeknie a synami Sławnika: Piotrem, Sławnikiem i Trojanem w sprawie zamiany jezior i posiadłości.]
   • [Zatwierdzienie układu między opatem klasztoru w Łeknie a synami Sławnika: Piotrem, Sławnikiem i Trojanem w sprawie zamiany jezior i posiadłości.]
   • [Nadanie klasztorowi Dominikanów we Wronkach dochodów ze wsi Piotrowo i różnych przywilejów gospodarczych na budowę murowanego kościoła i klasztoru]
   • [Potwierdzenie przez księcia Przemysła II nadania ludzi niewolnych dla klasztoru w Łeknie, dokonanego przez księcia Władysława Laskonogiego].
   • [Klasztor w Łeknie zatrzymuje na wieczne czasy posiadłość Dębogóra z powodu niestawiennictwa komesa Rosaliusza na termin sądowy.]
   • [Zamiana dziesięcin między kapitułą poznańską, a Jakubem, opatem lubińskim.]
   • [Zatwierdzenie przez biskupa kujawsko-pomorskiego (włocławskiego) Macieja z Gołańczy przywilejów książęcych Władysława Laskonogiego i Bolesława Pobożnego dla klasztoru cystersów w Łeknie z lat 1211, 1214 i 1259].
   • [Przysądzenie klasztorowi w Łeknie wsi Lęgniszewo przy jednoczesnym oddaleniu pretensji Straszkona z Laskownicy.]
   • [Przekazanie w zastaw jatki w Gnieźnie Januszowi z Kozłowa, z czynszem ośmiu grzywien.]
   • [Potwierdzenie sprzedaży wsi Lęgniszewo przez braci Świętosława i Marcina klasztorowi cystersów w Łeknie.]
   • [Traktat pokojowy polsko-litewsko-krzyżacki w Raciążku (Raciążu) z 1404 r.].
   • [Ugoda wieczysta władz miasta Poznania z mieszczaninem poznańskim Wojciechem Gerlinem (byłym ławnikiem, rajcą, wójtem i burmistrzem), zawarta na rozkaz króla Kazimierza Jagiellończyka].
   • [Poświadczenie sprzedaży na wyderkaf przez Uriela Górkę, prepozyta poznańskiego i gnieźnieńskiego, ośmiu grzywien czynszu rocznego Marcinowi, dziedzicowi i plebanowi z Wytomyśla i altarzyście kolegiaty kórnickiej].
   • [Poświadczenie sprzedaży na wyderkaf przez Bernarda Radomickiego połowy wsi Boguszyn bratu rodzonemu Mikołajowi].
   • [Poświadczenie przez króla Kazimierza Jagiellończyka odbioru 2000 florenów węgierskich pożyczki od Mikołaja Krystyna z Lublina na tzw. widerkoff.]
   • [Wyrok intromisji w dobra Zofii, dziedziczki Drzeczkowa i Grodziska, dla Andrzeja Daleszyńskiego z Radomicka w sprawie o zbiegłego poddanego Mikołaja z Boguszyna].
   • [Transumpt dokumentu Mikołaja z Michałowa kasztelana i starosty krakowskiego wystawionego 24 kwietnia 1434 r., w którym określił on uprawnienia wikariuszy katedry krakowskiej i rajców miasta Krakowa odnoście nieruchomości pozostałych po Świętosławie Popku mieszczaninie kleparskim.]
   • [Bartosz Wezenborg z Gostynia kasztelan nakielski wraz z bratem swym niedzielnym Januszem nadają jatki i ustalają obowiązki rzeźników gostyńskich.]
   • [Poświadczenie sprzedaży na wyderkaf przez radę miejską Szprotawy czynszu rocznego 4 grzywien groszy praskich spadkobiercom Hansa Schelwegke: wdowie po nim oraz majstrom i całemu cechowi rzeźników].
   • [Nadanie płóciennikom lwowskim organizacji cechowej z określeniem ich praw, przywilejów i obowiązków]
   • [Mandat wielkiego mistrza krzyżackiego Ludwika von Erlichshausen dotyczący mianowania w ramach realizacji postanowień świeżo zawartego II pokoju toruńskiego specjalnych prokuratorów (w tym Polaka, kanonika gnieźnieńskiego Bartłomieja Kiełbasy) z zadaniem uzyskania w Kurii Rzymskiej zniesienia...]
   • [Instrument notarialny wyroku oficjała poznańskiego Mikołaja Sobockiego w sprawie między ks. Piotrem Rąbińskim, plebanem z Tulc, a ks. Marcinem, plebanem w Głęboczku, o dziesięciny pieniężne ze wsi parafialnych Głęboczek i Zielonka]
   • [Przeznaczenie przez biskupa poznańskiego Uriela Górkę za zgodą kapituły katedralnej dziesięciny zbożowej (małdratowej) i pieniężnej z dóbr dziedzicznych Prusinowo w Wielkopolsce jako zabezpieczenie sumy 300 florenów węgierskich, oddanych niegdyś w depozyt biskupowi...]
   • [Mandat Kazimierza Jagiellończyka nakazujący Radzie miejskiej Poznania wypłacenie należnego królowi od miasta i uiszczanego każdego roku wedle zwyczaju na św. Marcina czynszu rocznego 60 grzywien od sumy 1300 złotych węgierskich zapisanej na dochodach miejskich Janowi Ostrorogowi...
   • [Potwierdzenie skwitowania biskupa poznańskiego Uriela Górki z sumy 1300 złotych węgierskich z czynszem rocznym 60 grzywien przez Barbarę, wdowę po Janie Walkerze (Welkier/Welkyer) i mieszczkę poznańską, oraz szlachcica Jana Lubickiego...]
   • Jan I Olbracht (1459–1501) król Polski, 1493.12.06, [Potwierdzenie przez króla Jana Olbrachta sprzedaży na wyderkaf (pożyczka z prawem odkupu) Urielowi z Górki, biskupowi poznańskiemu, czynszu rocznego 60 grzywien, zapisanego na dochodach miasta Poznania i płaconego corocznie królowi przez władze mi
   • [Transumpt (zatwierdzenie) oficjała poznańskiego i archidiakona śremskiego Mikołaja ze Szkudły legatu kanonika poznańskiego i sandomierskiego Mikołaja z Lublina, kustosza skalbmierskiego, stu grzywien czynszu rocznego od sumy 2000 złotych węgierskich, pożyczonych na wyderkaf królowi polskiemu...]
   • [Nadanie i zatwierdzenie pierwszego statutu (ordynacji) cechu konwisarzy i mosiężników (kotlarzy) w Krakowie]
   • [Ogłoszenie przez Hieronima Ghinucciego, audytora generalnego sądu Kamery Apostolskiej i sędziego zwyczajnego Kurii Rzymskiej, ekskomuniki kanonika kapituły warmińskiej Andrzeja Kopernika (brata wielkiego astronoma) na żądanie kanonika głogowskiego Mateusza Lamprechta ...]
   • [Układ Joachima I Hohenzollerna zw. Nestorem, margrabiego i elektora brandenburskiego oraz księcia szczecińsko-pomorskiego, z Zygmuntem I Starym, królem Polski i wielkim księciem litewskim, w sprawie zwalczania rozbójnictwa na pograniczu polsko-brandenburskim ...]
   • [Zatwierdzenie przez Zygmunta I Starego, króla Polski i wielkiego księcia litewskiego,ostatecznego wyroku komisarzy królewskich Mikołaja Jordana z Zakliczyna, kasztelana wojnickiego i wielkorządcy krakowskiego, oraz Jakuba z Lubomierza, sędziego grodzkiego i ziemskiego krakowskiego...]
   • [Wyrok lub zatwierdzenie wyroku arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i prymasa Polski Zbigniewa Oleśnickiego w sprawie przeciwko biskupowi kujawskiemu Piotrowi z Bnina Moszyńskiemu...]
   • Piotr Wysz z Radolina (ok. 1354–1414) h. Leszczyc, 1404 01.22, [Transumpt biskupa krakowskiego Piotra Wysza z Radolina przywileju swego poprzednika Jana Grota (Grotowica) i krakowskiej kapituły katedralnej, wystawionego 1 X 1326 r. w Krakowie dla kolegium wikariuszy tamtejszej katedry w sprawie upos
   • [Pokwitowanie Wilhelma Schrunpfa (Sthrymfa) dla Rudolfa II Scherenberga, księcia frankońskiego i biskupa Würtzburga, z potwierdzeniem odebrania sumy 22 guldenów za sprzedanego konia]
   • [Zobowiązanie Fredhelma Wezenborga, syna Maćka Borkowica, przebywającego w grodzie Trzciel do stawienia się przed sądem króla Władysława Jagiełły w Poznaniu, Kościanie lub Obornikach niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od starosty generalnego Wielkopolski Tomka z Węgleszyna...]
   • [Instrument notarialny protestacji króla Kazimierza Jagiellończyka, złożonej na sejmie walnym koronnym w Lublinie w obecności senatu, duchowieństwa i szlachty przeciwko nieuczciwemu wyrokowi biskupa włocławskiego (kujawskiego) Piotra z Bnina Moszyńskiego w procesie wytoczonym w sądzie biskupim...]
   • [Zatwierdzenie Macieja z Bnina Moszyńskiego (Mosińskiego), wojewody poznańskiego i starosty generalnego Wielkopolski, rezygnacji (sprzedaży) Anny Mieczewskiej z jej działu dziedzicznego we wsi Staw za 30 grzywien na rzecz Piotra Chwalibowskiiego]
   • [Fragment przywileju jedlneńskiego króla Władysława Jagiełły z 1430 r.]
   • [Sądowe zatwierdzenie rozgraniczenia wsi dziedzicznych Kąkolewo Jana i Jadwigi Kąkolewskich oraz pustki Chroślino Piotra Strykowskiego, dokonanego przez czterech sędziów polubownych i zeznanego przez nich na roczkach sądowych w Kościanie]
   • [Erekcja altarii pod wezw. Wniebowzięcia NMP i śś. Leonarda i Mikołaja Wyznawców w kościele parafialnym w Dorach z fundacji Jakuba i Aleksandry Mickiewiczów z Wozginiszek, dokonana przez biskupa wileńskiego Wojciecha Radziwiłła]
   • [List sądu ławniczego (wójta i ławników, czyli ławy miejskiej) Warszawy do rady miejskiej Torunia jako najwyższej instancji sądowej prawa chełmińskiego z prośbą o wydanie ostatecznego wyroku w sprawie majątkowej braci rodzonych Jana i Andrzeja Voitów (Foyt), ławników warszawskich...]