Directory

 

  1. Adresowa książka parafialna; Cz.1 (rzeczowa) 1932
  2. Adress - und Geschaefts - Handbuch der Stadt Posen 1879
  3. Adress - und Geschaefts - Handbuch der Stadt Posen. 1885
  4. Adress- und Geschäfts- Handbuch der Stadt Posen. 1886
  5. Adress- und Geschäfts- Handbuch der Stadt Posen. 1887
  6. Adress - Buch der Provinzial - haupt und Residenzstadt Posen. 1911 Beilagen : Inserate erster Firmen - Plan von Posen und Umgegend - Plan des Stadttheaters - Plan des polnischen Theaters - Führer durch Posen und Umgegend
  7. Adress - Buch der Residenzstadt Posen 1912
  8. Adress - Buch der Residenzstadt Posen 1913
  9. Adress - Buch der Residenzstadt Posen 1914
  10. Adress - Buch der Residenzstadt Posen 1916
  11. Adress - Buch der Residenzstadt Posen 1917
  12. Adress - Kalender der Stadt Nakel; nebst einem Inseraten Anhang (Nakło)1902
  13. Adress - und Geschaefts - Handbuch der Stadt Posen. 1892
  14. Adress - und Geschäfts - Handbuch der Landeshauptstadt Lemberg (Lwów)
  15. Adressbuch der Provinzial - Hauptstadt Posen für das Jahr 1901
  16. Adressbuch der Provinzial - Hauptstadt Posen für das Jahr 1902
  17. Adressbuch der Provinzial - Hauptstadt Posen für das Jahr 1903
  18. Adressbuch der Provinzial - Hauptstadt Posen sowie der Vororte Jersitz, St. Lazarus und Wilda 1900
  19. Adressbuch der Provinzial Hauptstadt Posen 1904
  20. Adressbuch der Provinzial Hauptstadt Posen 1905
  21. Adressbuch der Provinzial Hauptstadt Posen 1906
  22. Adressbuch der Provinzialhauptstadt Posen 1907
  23. Adressbuch der Provinzialhauptstadt Posen 1908
  24. Adressbuch der Provinzialhauptstadt Posen 1910
  25. Adressbuch der Stadt Gnesen 1903-1904; nebst Einwohner - Verzeichnis der Staedte Kletzko und Witkowo sowie der laendlichen Ortschaften der Kreises Gnesen (Gniezno, Kłecko, Witkowo)
  26. Adressbuch der Stadt Ostrowo mit den Nachbarorten Adelnau, Raschkow und Neu-Skalmierschuetz (Odolanów, Raszków, Nowe Skalmierzyce) 1912
  27. Adressbuch der Stadt Posen sowie der Vororte Bartholdshof, Jersitz, St. Lazarus und Wilda. 1898
  28. Adressbuch der Stadt Posen sowie der Vororte Jersitz, St. Lazarus und Wilda. 1899 Beilagen : Inserate ersten Firmen - Plan des Stadtteaters - Plan des polnischen Theaters - Plan von Posen und Umgegend bis auf die Neuzeit verbessert - Plan von St. Lazarus. Führer durch Posen und beliebte Spaziergänge. 1899
  29. Adressbuch der Staedtischen Armen - Verwaltung von Posen 1885
  30. Adressbuch der Staedtischen Armen - Verwaltung von Posen 1886
  31. Adressbuch der Staedtischen Armen - Verwaltung von Posen 1890
  32. Adressbuch der Staedtischen Armen - Verwaltung von Posen 1914
  33. Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen dem Areal nach von 500 Morgen aufwärts...
  34. Adressbuch fuer die Stadt Posen 1872; Erster Theil: Wohnungs-Anzeiger; Zweiter Theil: Geschaefts-Handbuch
  35. Adressbuch für die Offiziere und Zivilbeamten sowie die Militär - und Kaiserlichen und Königlichen Zivil - Behörden in der Residenz und Provinzialhauptstadt Posen 1912
  36. Adressbuch für die Stadt Posen Nach den amtlichen Materialen der Volkszählung vom 1. December 1875 zusammengestellt und im Einwohner-Melde-Amt revidirt
  37. Adress-Kalender für die Provinzial Haupt-Stadt Posen auf das Jahr 1835: sämmtlicher Militair- und Civil-Behörden, Geistlichen- und Schulstände, Kaufleute, Künstler u. s. w., so wie ein alphabethisches Namens-Verzeichniss, nebst Wohnungs-Anzeiger
  38. Album przemysłu i handlu Wielkopolski, Prus i Śląska. 1906. Zeszyt 1
  39. Almanach Leśny: rocznik personalny Administracji Lasów Państwowych. 1933.
  40. Almanach Szlachecki. Genealogia Polskich Rodzin Szlacheckich. 1939.
  41. Armee-Verordnungsblatt. Verlustliste 1914-1918 (wykazy poległych, rannych i zaginionych żołnierzy Armii Pruskiej w latach 1914-1918) .
  42. Cechy miasta Pleszew 1630-1945 (spisy nazwisk mistrzów, czeladników, uczniów. Statuty cechowe, protokoły posiedzeń cechów, Wpisy czeladników do komisji egzaminacyjnej, Ugody o wyuczenie, Księgi do zapisu uczniów, Listy członków cechów, Książki terminatorów i wyzwoleńców)
  43. Deutsch-polnisches Verzeichnis Postaemter und Postagenturen der Wojwodschaften Poznań und Pomorze (Posen und Pommerellen)
  44. Dwory polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem 1912
  45. Dzieje Nowegomiasta n. Wartą i jego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z okazji trzechsetlecia Bractwa; 1637-1937
  46. Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego 1927-1948 - wykazy nazwisk nauczycieli, inspektorów szkolnych, mianowania, przesunięcia służbowe, konkursy, nabytki biblioteki pedagogicznej, przepisy
  47. Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Archidioecesis Posnaniensis pro Anno Domini ... (spisy duchowieństwa)1903-1922
  48. Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich 1895
  49. Gniezno - Przewodnik po Wystawie Rolniczo - Przemysłowo - Rzemieślniczej w Gnieźnie 1925. Adresy producentów, handlowców i hodowców bydła, trzody chlewnej, gołębi i królików z całego kraju
  50. Gueter - Adressbuch der Provinz Posen (wykaz majątków ziemskich 1907 r. w poznańskiem i bydgoskiem - wielkość, struktura rolna, właściciele)
  51. Handbuch fuer den Kreis Schubin (Szubin) 1912
  52. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce (Staniław Dziadulewicz) 1929
  53. Kalendarz Lwowskiego Towarzystwa Ratunkowego na rok 1914 (nazwiska i adresy lekarzy, aptekarzy, urzędników państwowych, adwokatów, spisy ulic Lwowa, instytucji użyteczności publicznej, kościołów, klasztorów, szkół, stowarzyszeń, czasopism, bibliotek, koncesjonowanych rzemieślników)
  54. Kalendarz Wiadomości Filmowych 1933-1934 (wykazy tytułów filmów wyświetlanych w polskich kinach, lista kin w Polsce z podaniem wielkości i adresu; spisy z adresami: scenarzystów, reżyserów, operatorów, krytyków filmowych i publicystów)
  55. Kalendarzyk Paryski na rok 1877 zawierający wykazy adresów polskich w Paryżu i Francyi firm i domów handlowych i przemysłowych zakładów przemysłowych i rękodzielniczych osób oddających się rzemiosłom, zawodom publicznym, liberalnym itp. Instytucyi i Stowarzyszeń dobroczynnych, ekonomicznych i naukowych polskich w Paryżu
  56. Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich
  57. Katalog XII. Wszechpolskiego Pokazu Gołębi Pocztowych połączonego z Pokazem Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików w Poznaniu 1939 (Spis wystawców wraz z adresami)
  58. Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r. z uwzględnieniem ważniejszych osobistości zmarłych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie...
  59. Książka Adresowa Handlu i Przemysłu Polskiego w obrębie niemieckiego państwa obejmująca adresy fabrykantów, kupców i samodzielnych rzemieślników jako też lekarzy, adwokatów i inżynierów Polaków, banków ludowych, kas pożyczkowych, towarzystw przemysłowych, kółek rolniczych itp. R.I 1896-1897
  60. Książka adresowa miasta Ostrowa 1927/28
  61. Księga adresowa miasta Ostrowa 1938
  62. Książka adresowa miasta stołecznego Poznania; Telephone directory address-book (business and residential) 1923
  63. Książka adresowa miasta stołecznego Poznania 1926
  64. Książka adresowa miasta Torunia 1936
  65. Księga adresowa i informacyjna miasta Torunia 1932
  66. Książka adresowa opieki nad ubogimi stołecznego miasta Poznania
  67. Książka adresowa przemysłu, handlu i rzemiosła miasta Poznania
  68. Księga adresowa dla handlu – przemysłu - rzemiosła stoł. M. Poznania zawierająca alfabetyczny spis adresów wszelkich przedsiębiorstw handlowych przemysłowych oraz warsztatów rzemieślniczych
  69. Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego
  70. Księga adresowa miasta Leszna
  71. Księga adresowa miasta stołecznego Poznania na rok 1930...
  72. Księga adresowa miasta stołecznego Poznania na rok 1933
  73. Księga Adresowa Polski ( wraz z w. m. Gdańskiem ) dla handlu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27
  74. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928
  75. Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930
  76. Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1909
  77. Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskiem na rok 1904
  78. Księga adresowa przemysłu galicyjskiego
  79. Księga adresowa przemysłu, handlu i rzemiosła zachodniej Polski (Wielkopolski, Pomorza, Śląska i w. m. Gdańska) 1925
  80. Księga adresowa wszystkich miejscowości w Wielkim Księstwie Poznańskiem
  81. Księga kupiectwa i przemysłu polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskiem 1908
  82. Księga Pamiątkowa 25-lecia Towarzystwa Samodzielnych Kupców w Wągrowcu
  83. Lista członków Płockiego Towarzystwa Racjonalnego Polowania w dniu 1 czerwca 1928 r.
  84. Mała książka adresowa; spis urzędów - instytucyi, przedsiębiorstw handlowych i warsztatów rzemieślniczych w Poznaniu 1946
  85. Materiały genealogiczne wielkopolskich rodzin nieszlacheckich XVI-XX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk)
  86. Nazwy ulic w Poznaniu z planem Wielkiego Poznania 1926
  87. Osoby zamordowane przez nacjonalistów ukraińskich w pow. Przemyślany w latach 1939-1945
  88. Pamiętnik Wystawy Przemysłowej w Poznaniu z roku 1908 (Spis wystawców)
  89. Podręcznik statystyczno - adresowy większej własności polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskiem i Prusach Zachodnich. Spis duchowieństwa. 1890.
  90. Pomoc lekarska: dokładny spis lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, akuszerek m. Wilna z oznaczeniem miejsca zamieszkania, specjalności i godzin przyjęć 1925
  91. Rocznik Kółek Rolniczo-Włościańskich w Wielkiem Księstwie Poznańskiem 1877 - 1913 (spisy członków kółek)
  92. Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej
  93. Roczniki Administracyi Leśnej Rządowej Królestwa Polskiego 1828-1849 (listy nazwisk osób zatrudnionych w administracji leśnej, zmarłych funkcjonariuszy, zwolnionych, emerytowanych, praktykantów - gubernie kielecka, augustowska, podlaska, mazowiecka, płocka, lubelska, kaliska, sandomierska)
  94. Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk)
  95. Rody ziem pruskich
  96. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych
  97. Skorowidz polskiego przemysłu i handlu hurtownego 1912r.
  98. Skorowidz W. Ks. Poznańskiego, niezbędny dla każdego podręcznik obejmujący zupełny i dokładny spis wszystkich, w księdze pocztowej wykazanych blizko 7000 miejscowości z podaniem także nazw urzędowych, parafii, poczty, ludności miast, liczby parafian i właścicieli Polaków 1909
  99. Słownik geograficzny Państwa Polskiego i ziem historycznie z Polską związanych; Pomorze Polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie
  100. Spis abonentów c. k. sieci telefonicznych w Galicyi
  101. Spis abonentów telefonów m. st. Poznania z uwzględnieniem branż i zawodów 1939
  102. Spis adwokatów i sądów w obwodzie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu według stanu w dniu 31 października 1932 roku
  103. Spis adwokatów i sądów w obwodzie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu według stanu w dniu 30 września 1935 roku
  104. Spis adwokatów i sądów w obwodzie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu według stanu w dniu 1 kwietnia 1939 roku
  105. Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej 1926
  106. Spis członków i delegatów Galicyjskiego Towarzystwa Łowieckiego wedle powiatów. Lwów 1914
  107. Spis członków Związku Ekonomistów oraz doktorów i magistrów nauk ekonomiczno - politycznych Uniwersytetu Poznańskiego 1919 – 1933
  108. Spis inżynierów elektryków polskich 1936
  109. Spis lekarzy: członków Wielkopolskiego Związku Lekarzy; Okręg Wielkopolski Związku Lekarzy Państwa Polskiego 1939 r.
  110. Spis lekarzy, członków Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Okrąg Wielkopolski
  111. Spis lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej 1931 r.
  112. Spis miejscowości (osiedli, wsi, kolonij, osad, folwarków i t. p.) powiatu kępińskiego 1935 r.
  113. Spis miejscowości województwa poznańskiego z wyszczególnieniem gromady, gminy,powiatu, poczty, najbliższej stacji kolejowej i sądu, alfabetyczny spis ulic miasta Poznania i wykaz okręgów, dzielnic i obwodów administracyjnych miasta Poznania, administracyjny podział województwa poznańskiego z podaniem władz, urzędów, instytucji, przedsiębiorstw, wolnych zawodów itp. 1948 r.
  114. Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych 1924 r.
  115. Spis nazwisk szlachty polskiej
  116. Spis rycerstwa powiatu Wizkiego i Wąsoskiego, które uczestniczyło w wyprawie wołoskiej 1497 r.
  117. Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiéj informacyi o dowodach szlachectwa
  118. Spis uczestników sieci telefonicznych okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy: stan z dniem 1-go listopada 1920.
  119. Spis ulic miasta Poznania 1920
  120. Spis urzędników i funkcjonarjuszów niższych Województwa Poznańskiego z etatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych według stanu w dniu 31-go grudnia 1929 r.
  121. Spis urzędów i instytucji państwowych Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie materjałów Biura Usprawnienia Administracji Prezydjum Rady Ministrów

Spis urzędów oraz instytucyj w Poznaniu 1945 (m.in. Urząd Wojewódzki, Zarząd Miejski, Opieka Społeczna, Lecznictwo (spisy lekarzy, dentystów i aptekarzy), Urzędy Skarbowe, PCK, spisy adwokatów)

 1. Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim na Wołyniu z 32 rycinami (nazwiska właścicieli ziemskich)
 2. Spis wszystkich miejscowości województwa poznańskiego z wyszczególnieniem gminy, parafji Kościoła Rzym.- Katolickiego i Ewangelickiego, wójtostwa, powiatu, sądu, Urzędu Stanu Cywilnego, najbliższej stacji kolejowej i poczty 1933
 3. Spis wszystkich miejscowości Województwa Poznańskiego z wyszczególnieniem powiatu, sądu, komisarjatu, stacji kolejowej, poczty i odległości do najbliższej stacji kolejowej i poczty. Polityczny podział Województwa Poznańskiego z podaniem władz i urzędów 1925
 4. Spółki Akcyjne w Polsce w latach 20.
 5. Świrz. Wykaz dzieci ochrzczonych w parafii świrskiej w latach 1776-1904
 6. Targi Międzynarodowe w Poznaniu 30 kwiecień - 7 maj 1939. Katalog Oficjalny. (Spis wystawców).
 7. Urzędowy spis abonentów sieci telefonicznej Okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu 1924
 8. Urzędowy spis abonentów sieci telefonicznej Okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu 1926-27
 9. Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej 1924/25
 10. Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej 1931
 11. Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych, uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych oraz wykazy: aptek, szpitali, ubezpieczalni społecznych,ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych oraz centrali i filii Państwowej Szkoły Higieny 1939
 12. Wohnungs-Anzeiger für die Provinzial-Haupt-Stadt Posen: für das Jahr 1844 ; mit einem Stadtplane; zusammengestellt und alphabetisch geordnet von Valentini, Königlichem int. Polizei-Inspector
 13. Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773-1867
 14. Wykaz nekrologów zamieszczanych w prasie wielkopolskiej w okresie międzywojennym
 15. Wykaz poległych i zmarłych uczestników ruchu niepodległościowego młodzieży narodowej (członków Związku Młodzieży Polskiej - "Zet", Organizacji "Przyszłość" - "Pet" i innych stopni organizacyjnych w okresie lat 1886-1936)
 16. Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738 - 1821
 17. Zjazd byłych wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego w Gnieźnie 1863-1938; wspomnienia. (Spisy absolwentów i nauczycieli)
 18. Złota Księga ziemiaństwa polskiego poświęcona kulturze i wytwórczości rolnej. Wielkopolska.

This page uses 'cookies'. More information