Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Akta miasta Gniezno z lat 1587-1808

Publication structure:
 • Akta miasta Gniezna
  • Szczepaniak Marek, Dzieje staropolskich materiałów archiwalnych miasta Gniezna i gnieźnieńskich jurydyk
  • Inwentarz zespołu archiwalnego nr 53/4058 Akta miasta Gniezno 1587-1808
  • Akta miasta Gniezno z lat 1587-1808
   • 1562.03.12; [1608-1609], Ekstr. - Wyciąg z gnieźnieńskich ksiąg starościńskich, obejmujący oblatowany w nich przez burmistrza miasta Gniezna w dniu 12 III 1562 r. dokument króla Zygmunta /I/ d.d. Toruń 27 III 1520, w którym król zatwierdza, szczegółowo je wyliczając, rozmaite prawa, przywileje ...
   • 1589.03.24, Or. – Zygmunt III, król polski, zatwierdza w transumpcie akt d.d. Gniezno 10 IV 1587, wyjęty z ksiąg radzieckich m. Gniezna, którym burmistrz wraz z rajcami miejskimi zaświadcza, że wyrazili swą zgodę, aby obywatel Jan Popielewski w pobliżu swej kamienicy w czasie jarmarków na św. Woj...
   • 1615.03.16, Or. – Zygmunt III, król polski, zabrania obywatelom miasta Gniezna powoływać się przed sąd starosty lub wicestarosty, chyba tylko w drodze apelacji, gdyż właściwe są dla nich tylko sądy burmistrzowski i wójtowski.
   • 1616.05.6; [1760-1780], Ekstr.. – Wyciąg oblatowanego w księgach burmistrzowskich miasta Gniezna dokumentu króla Zygmunta III, d.d. Warszawa 16 III 1615, którym król zabrania obywatelom tegoż miasta powoływać się z pominięciem sądu burmistrzowskiego lub wójtowskiego – bezpośrednio przed sąd ...
   • 1777.09.27; [1777-1790], Ekstr. – Wyciąg oblatowanego w księgach grodzkich gnieźnieńskich dokumentu króla Zygmunta III d.d. Warszawa 16 III 1615, którym zabrania obywatelom tegoż miasta powoływać się – z pominięciem sądu burmistrzowskiego lub wójtowskiego – bezpośrednio przed sąd starosty lub ...
   • 1618.03.15, Or. – Zygmunt III, król polski, zatwierdza uchwałę burmistrza i rady miasta Gniezna, wyrażającą zgodę, aby obywatel i aptekarz tamtejszy Marek w czasie jarmarków na św. Wojciecha i św. Bartłomieja przed domem swoim w rynku postawić mógł kramnicę.
   • 1629.03.20, Or. – Zygmunt III, król polski – nakazuje władzom miejskim Gniezna zabudować wolne place w mieście, opustoszałe w wyniku pożaru i dlatego nie przynoszące dochodów skarbowi państwa.
   • 1629.03.31, Or. – Zygmunt III, król polski, miastu Gnieznu wyczerpanemu na skutek licznych pożarów, pozwala pobierać opłatę, tzw. rogowe, w wysokości jednego grosza od każdego konia lub sztuki bydła, spędzonych na jarmarki i targi tamtejsze z tym, że władze miejskie dochodem tym rozporządzać mają...
   • 1631.04.2, Or. – Dekret sądu komisarskiego w sprawie wytyczonej przez miasto Gniezno staroście gnieźnieńskiemu Krzysztofowi B. Wysockiemu o wyrządzone krzywdy.
   • 1632.04.14, Or. – Zygmunt III, król polski – nakazuje burmistrzowi, rajcom i całemu magistratowi miasta Gniezna, aby w postępowaniu swoim przeciwko dwom tamtejszym mieszczanom przestrzegał przepisy prawa i zwrócił im grzywny i wadia, o ile takie już od nich wymusił.
   • 1635....16 [miesiąca brak], Or. – Władysław IV, król polski, zabrania dowódcom wojsk polskich i cudzoziemskiego autoramentu stawać w Gnieźnie ze swymi chorągwiami lub bez nich, ani też z czeladzią i wyciągać tam stacje pieniężne i brać podwody lub w inny sposób krzywdzić mieszczan.
   • 1635.03. .... [brak dnia miesiąca], Or. – Władysław IV, król polski, zatwierdza w transumpcie dokument Zygmunta I d.d. Kraków 8 III 1512, którym tenże w transumpcie zatwierdza dokument Kazimierza Jagiellończyka d.d. Gniezno 4 VI 1456 z zakazem sprowadzania do Gniezna obcych piw i ich szynkowania....
   • 1637.02.20, Or. – Władysław IV, król polski, nakazuje burmistrzowi, rajcom, wójtowi i ławnikom miasta Gniezna, aby wezwali właścicieli niezabudowanych gruntów do zabudowania ich w ciągu jednego roku domami, gdyby ci zaś wezwaniu temu w zakreślonym terminie nie uczynili zadość, król odnośne realno...
   • 1637.04.10, Or. – Władysław IV, król polski, pozwala miastu Gnieznu sprzedawać w piwnicy ratuszowej wina i inne likwory a także sól w beczkach zastrzegając, by dochody z tych źródeł pochodzące obracane były na reparację ratusza i ruin innych budynków.
   • 1638.06.30, Or. – Władysław IV, król polski, zaznaczając, że mandat jego z 20 II 1637 w sprawie odbudowy zniszczonych domów w Gnieźnie przez ich właścicieli nie został wykonany i przytaczając mandat ten w transumpcie [zob. oryginał pod Gniezno 13] nadaje magistratowi prawo dysponowania odnośnymi ...
   • 1645.02.28, C. – Władysław IV, król polski, z akt kancelarii wielkiej koronnej wydaje odpis dokumentu d.d. Warszawa 7 V 16... [?], którym zatwierdził dokument Władysława Łokietka d.d. Kalisz 7 III 1298 z nadaniem przez tegoż miastom Poznaniowi, Gnieznu, Pyzdrom i Kaliszowi prawa wieszania i ściga...
   • 1646.06.7; [1780-1790], C. – Władysław IV, król polski, na skutek skargi rzeźników gnieźnieńskich zabrania tamtejszym władzom miejskim do wolnicy tamtejszej dopuszczać ludzi z miasteczek i wsi obcych oraz Żydów przez wszystkie dni tygodnia, ponieważ – w myśl przywileju tychże rzeźników – dziać ...
   • 1720.03.15, Or. – August II, król polski, zatwierdza dokument króla Zygmunta I d.d. Toruń 27 III 1520, którym król miastu temu zatwierdza, szczegółowo je wyliczając, rozmaite prawa, przywileje i wolności, nadane miastu przez poprzedników królewskich, podany w formie ekscerptu z ksiąg grodzkich d....
   • 1720.11.27, Or. – August II, król polski, miastu Gnieznu nadaje prawo na dalsze 2 jarmarki, mające się odbywać na św. Annę i na św. Franciszka.
   • 1743.10.29, Or. – Teodor de Howel, kanonik katedralny gnieźnieński i Jan Barszczewski, komisarze wyznaczeni przez króla, reorganizują administrację miasta Gniezna, ustalając sposób wyboru władz i funkcjonariuszy miejskich oraz zakresy ich czynności.
   • 1744.09.5, Or. – August III, król polski ... i elektor saski zatwierdza i transumuje ustalenia Komisji Królewskiej z 29 X 1743 zgodnie z protokołem komisji królewskiej z 30 VIII 1743 o zakresie kompetencji rady miejskiej, burmistrza, wójta, ławników, dziesięciu mężów i trzeciego porządku w mieści...
   • 1754.12.13, Or. – August III, król polski, miastu Gnieznu nadaje prawo na dwa nowe jarmarki, mające się odbywać w niedzielę pierwszą o święcie Trzech Króli względnie w dzień św. Mikołaja.
   • 1779.11.8, Or. – Wyrok Sądu Asesorii Koronnej w sprawie między cechem rzeźnickim w Gnieźnie z jednej a magistratem tegoż miasta – z drugiej strony.
   • 1781.11.29, Or. – Sąd Asesorii Koronnej z akt swoich wydaje ekscerpt swego wyroku d.d. Warszawa 28 II 1780 w sprawie między magistratem miasta Gniezna z jednej, a urodzonymi Franciszkiem Konopką i Mateuszem Wilamowskim – z drugiej strony.
   • 1786.03.30, Or. – Ekscerpt z akt Metryki Koronnej dokumentu d.d. Kraków 23 [zamiast „pridie” należy czytać „postridio”] VII 1546, którym król Zygmunt I zatwierdza w transumpcie akt d.d. Gniezno 4 VII 1544 wyciągnięty z ksiąg wójtowskich miasta Gniezna pod datą 30 IV 1546, którym mieszczanka tamte...
   • 1786.03.31, Or. – Ekscerpt z akt Metryki Koronnej dekretu d.d. Warszawa 1 VII 1638, którym król gnieźnieńskiej gminie żydowskiej z poszczególnych domów żydowskich na rzecz miasta płacić nakazuje opłaty w wysokości 1 zł 2 gr na stróżów nocnych.
   • 1786, Copiarium Privilegiorum Civitatis Sacrae Regiae Majestatis et Conturbeniorum Gnesnensium in hoc libro reperibilium vidimatorum.
   • [XVIII w.], [Fragmenty odpisów przywilejów miejskich m. Gniezna]
   • 1765, Lustracja z oryginalnej taryfy województwa kaliskiego na rekwizycję miasta Gniezna wydana 1765to
   • 1614-1620, Inheantur acta spectabilis consulatum civitatis Gnesnae post conflagrationem civitatis huius generalem anno Domini 1614.
   • 1614-1615; 1621-1649, [Księga radziecka]
   • 1621-1698; 1730-1765, [Księga radziecka]
   • 1631-1636, Acta spectabilis consulatus civitatis Gnesnae.
   • 1644-1680, Acta spectabilis consulatus gnesnensis anno Domini 1644 quam accurate conscripta.
   • 1649-1729, [Księga radziecka]
   • 1689-1691, Acta spectabilis civitatis S.R.Mtis Gnesnesis...
   • 1693-1696, [Księga radziecka]
   • 1701-1736, [Księga radziecka i landwójtowska]
   • 1745-1748, [Księga radziecka]
   • 1749-1758, [Księga radziecka]
   • 1749-1754, Acta proconsularia civitatis Sae Rae Mtis Gnesnensis ...
   • 1754-1756, Acta proconsularia ...
   • 1756-1757, [Księga radziecka]
   • 1757-1758, [Księga radziecka]
   • 1764-1771, [Księga radziecka]
   • 1776-1780, Protokół radziecki dekretów i suscepty od roku 1771 do roku 1775.
   • 1776-1780, [Księga radziecka]
   • 1777-1778, [Księga radziecka]
   • 1779-1784, [Księga radziecka]
   • 1781-1783, Dekretarz aktykowany sądu radzieckiego miasta J. Kr. Mci Gniezna ...
   • 1783-1792, Dekretarz radziecki miasta J. Kr. Mci Gniezna...
   • 1784-1790, [Księga radziecka]
   • 1784-1796; 1807-1808, Acta variarum resolutionum, dispositionum, aliorumque consensum nobilis magistratus civitatis Sae Rae Mtis Gnesnensis.
   • 1755, [Fragmenty ksiąg kryminalnych]
   • 1777-1790, Dekretarz z inkwizycjami w tymże znajdującymi się spraw kryminalnych w mieście J. Kr. Mci Gnieźnie ...
   • 1621-1622, [Notatnik pisarza miejskiego]
   • 1623-1624, [Notatnik pisarza miejskiego]
   • 1758, Konnotacja interesu miasta. [Spis spraw do załatwienia przez władze miejskie]
   • 1607-1785, [Kontrakty z ksiąg radzieckich m. Gniezna]
   • 1791-1792, Protokół spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego Wydziału Województwa Gnieźnieńskiego powiatów pyzdrskiego i kcyńskiego...
   • 1791-1792, Zbiór protokołów suscepty apelacyjnych miasta wydziałowego Gniezna ... [Memoriały, transakcje wieczyste, transakcje czasowe]
   • 1792, Protokół suscepty magistratu miasta wydziałowego Gniezna.
   • 1792, Protokół magistratu miasta wydziałowego Gniezna. Rezolucje 1792.
   • 1792, Protokół instancji i rezolucji sądu burmistrzowskiego roku 1792.
   • 1792, [Protokół instancji i rezolucji Sądu Burmistrzowskiego miasta wydziałowego Gniezna].
   • 1792, Protokół sądu burmistrzowskiego rezolucji do wydania pozwów [miasta wydziałowego Gniezna].
   • 1587-1661, [Księga wójtowska]
   • 1608-1616, Protocollon actorum et causarum officii generosi domini Aleksandri Mielnicki de Mielno advocati haereditarii civitatis Gnesnensis ...
   • 1608-1620, Acta advocatialia Gnesnensia inscriptionum, quietationum, testamentorum, resignationum et aliorum.
   • 1608-1699, Acta advocatialia Gnesnensia resignationum.
   • 1614-1617, [Księga wójtowska i ławnicza]
   • 1614-1662, [Księga wójtowska i ławnicza]
   • 1620-1621, [Księga wójtowska i ławnicza]
   • 1623-1628, [Księga wójtowska i ławnicza]
   • 1629-1634, Protocollum officii advocatialis Gnesnensis anno Domini 1629 ...
   • 1636-1639, [Księga wójtowska i ławnicza]
   • 1746-1747, Acta advocatialia ...
   • 1747-1750, [Księga wójtowska i ławnicza]
   • 1748-1751, Acta advovatialia acticata ex raptulo. Hic sunt dekreta et varia transactiones, inscriptionesqe
   • 1751-1756, Acta advocatialia
   • 1752-1757, Akta kontraktów roborowanych, rezygnacji, intromisji i kwitów ...
   • 1753-1755, [Księga wójtowska i ławnicza]
   • 1755-1756, [Księga wójtowska i ławnicza]
   • 1757-1759, [Księga wójtowska i ławnicza]
   • 1739-1751; 1758; 1768, [Fragmenty ksiąg wójtowskich i ławniczych]
   • [1760-1793], [Ekstrakty z ksiąg wójtowskich miasta Gniezna z lat 1608 - 1793]
   • 1661-1754, [Księga wójtowska, ławnicza i ladwójtowska]
   • 1663-1749, [Księga wójtowska, ławnicza i ladwójtowska]
   • 1703-1757, [Księga wójtowska i landwójtowska]
   • 1757-1760; 1769-1775, [Księga wójtowska i landwójtowska]
   • 1760-1764, [Księga wójtowska i landwójtowska]
   • 1687-1691, Acta causarum viceadvocatialium gnesnensium …
   • 1691-1696, Acta causarum viceadvocatialium gnesnensium
   • 1730-1744, [Księga landwójtowska]
   • 1764-1768, Acta officii viceadvocatialis civitatis Sae Rae Mtis Gnesnensis ...
   • 1765-1775, [Księga landwójtowska]
   • 1770-1778, Acta judicii viceadvocatialis et scabinalis civitatis Sae Rae Mtis Gnesnensis Contractum, resignationum et intromissionum ...
   • 1776-1777, Raptularz spraw w sądzie landwójtowskim i ławniczym miasta J. K. Mci Gniezna ...
   • 1777-1780, Raptularz drugi spraw w sądzie landwójtowskim i ławniczym miasta J. K. Mci Gniezna zaczęty.
   • 1777-1795, Protokół kwitów de praetio sądu landwójtowskiego i ławniczego miasta J. Kr. Mci Gniezna. Różne protokoły i kontrakty kupna obywateli miasta Gniezna ... oryginały i kopie.
   • 1779-1786, [Księga landwójtowska]
   • 1781-1787, Protocollon decretorum judicii viceadvocatialis et scabinalis gnesnensis ...
   • 1781-1786, Aktykancja dektretów sądu landwójtowskiego i ławniczego J. Kr. Mci Gniezna ...
   • 1786-1791, [Księga landwójtowska]
   • 1786-1793, Protokół dekretów [sądu landwójtowskiego i ławniczego w Gnieźnie]. Dekretarz sądu burmistrzowskiego według prawa nowego ...
   • 1791-1793, [Księga landwójtowska i ławnicza]
   • 1792, Protokół dzieł wykonawczych na gruncie odbytych [miasta wydziałowego Gniezna]
   • 1792-1793, Protokół transakcji wieczystych zawartych przed sądem radzieckim i landwójtowskim [miasta wydziałowego Gniezna]
   • 1792, Protokół długów zapisanych [w mieście wydziałowym Gnieźnie]
   • 1792-1793, Pozwy z których dekreta nastąpiły [Księga landwójtowska i ławnicza]
   • 1793, Protokół transakcji wieczystych ... w księgach landwójtowskich i ławniczych gnieźnieńskich
   • 1794-1795, Protokół suscepty sądu landwójtowskiego i ławniczego miasta J. Kr. Mci Gniezna ...
   • 1776-1781, Regestr wpisów do wszelakich spraw w sądach landwójtowskich i ławniczych miasta J. K. Mci Gniezna. Regestr wpisów spraw w sądzie radzieckim miasta J. Kr. Mci Gniezna
   • 1781-1788, Vocanda causarum judicii viceadvocatialis et scabinalis gnesnensis ...
   • 1788-1794, Vocanda causarum iudicij viceadvocatialis et scabinalis Civitatis Sae Rae Mttis Gnesnensis ...
   • 1767.01.13, [Testament Wojciecha Kankiewicza, mieszczanina gnieźnieńskiego]
   • 1789-1790, [Zeznania świadków w sprawie spadkowej po obywatelach Niestrońskich z Gniezna]
   • 1623-1779; 1792, [Pozwy sądowe, dekrety i ugody]
   • 1730-1775; [1760-1790], [Ekstrakty z ksiąg landwójtowskich miasta Gniezna]
   • 1615-1628, Regestr [dochodów] czynszów i szosu
   • 1626-1628, [Regestr poboru szosu]
   • 1631-1638, [Regestr pobranego dymnego]
   • 1642-1650, Regestrum censuum civilium gnesnensium
   • 1686-1703, Regestr miasta J. Kr. Mci Gniezna ...
   • 1746-1793, [Księga pokwitowań odbioru pieniędzy hiberny, prowizji należnych kościołowi Św. Trójcy w Gnieźnie, oraz pogłównego płaconego przez miasto Gniezno]
   • 1791-1793, [Regestr czopowego]
   • 1653; 1666; 1679; 1762-1763, [Odezwy i zeznania w sprawach kontrybucji wojskowych i pokwitowania otrzymanych uniwersałów w tej sprawie]
   • 1737-1794, [Pokwitowania, kontrakty i skargi Żydów gnieźnieńskich]
   • 1660-1774, [Akta dotyczące zatargów i układów miasta Gniezna i mieszczan gnieźnieńskich z duchowieństwem]
   • 1795, [Korespondencja miasta z cechami. Zatwierdzenie władz cechowych]
   • 1624-1777; [1760-1790], [Ekstrakty z ksiąg grodzkich dotyczące miasta Gniezna]
   • 1628-1630; 1637-1642, [Księga radziecka]