Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Akta do dziejów rokoszu Zebrzydowskiego i stosunków Polski z Moskwą (1604-1610)

Publication structure:
 • Akta do dziejów rokoszu Zebrzydowskiego i stosunków Polski z Moskwą (1604-1610)
  • Confederacya na ziezdzie pod Sandomierzem in A.D. 1606 Minse 13 Septembris
  • Confederacya Woiewodztwa Krakowskiego tamże uczyniona
  • Artikuły na rokoszu pod Sandomierzem dobrowolnie przez wszytkie uchwalone
  • Postempek strony tak zachować maią
  • Poselstwo [...] xiendza Piotra Tylickiego biskupa kuiawskiego i Stanisława Minskiego podkanclerzego coronnego imieniem [...] pod Sandomierzem odprawowane
  • Respons na poselstwo [...] przez [...] radnych y rycerstwo coronne [...] na rokosz pod Sandomierz[em] zgromadzone [...] panom posłom [...] dane dnia 18 sierpnia
  • Copia listu do [...] Lwowskiego ziazdu pod Sandomierzem
  • Instructia do żołnierzow kwarcianych
  • Odpis od [...] hetmana polnego przez posły z rokoszu [...] 15 posłane [...] Augusti przyniesione
  • Respons od kwarcianych żolnierzow na list koła spod Sandomierza podany [...] Dan w Opatowie 18 Augusti 1606. [...]
  • Instructya [...] Januszewi Grzymułtowskiemu castellanowi bydgoskiemu, Stanislawowi Zaliwskiemu staroscie warszawskiemu od koła wiślickiego y rycerstw na ten czas pod Sandomierz zgromadzonych podana [...] Augusti 23 A.D. 1606
  • Respons na to poselstwo. [...] Dan z koła pod Sandomierzem 30 Augusti Janusz Radziwiłł marszałek koła rokoszowego
  • Instructia [...] Janowi Romiszewskie[mu] Rospierskie[mu], Maciejowi Lenkowi derpskiemu castellannom, Henrykowi Firlejowi referendarzowi coronnemu, Andrzejowi Górskiemu podsendkowi kamiemienieckiemu z Wiślicy na ziazd pod Sandomierz posłanym dana.[...]
  • Respons na to poselstwo
  • Artykuły w Wiślicy przez Krola JCo Msci approbowane i na ziazd pod Sandomierz posłane [...] Działo się na zjezdzie generalnym pod Wiślicą dnia 8 września 1606
  • Naipierwy warunek wolny electij taki czyniemy
  • Kaptur w Wiślicy przy Królu [...] uczyniony [...] septembris 1606
  • Credens do KJCom na posły na rokoszu posłany [...] Z Koła Generalnego Rokoszowego 9 Septembris 1606 [Podp.] Janusz Radziwiłł
  • Instructia Panom Poslom s rokoszu do K. J. Msci dana
  • Artykuły, które [...] Posłom Koła Generalnego Rokoszowego Zjazdu do Króla [...] odnieść zlecielismy. 9 octobris 1606. [podp.] Janusz Radziwiłł marszałek zjazdu rokoszowego
  • Respons od Krolia [...] Panom Posłom, [...] od obywatelow posłanym pod Sandomierz zgromadzonych dany w Wiślicy dnia XV [...] września 1606
  • Uniwersał Krolia [...] po Coronie rozesłany. W Wiślicy [...] 25 września [...] 1606 [...]
  • Rokoszewy reciss
  • Respons Krolia [...] na Artykuły podane y na postulata Panow Poslow
  • Puncta ex Consilys y listow [...] Woiewody krakowskiego na ziezdzie Stęszyckim [...] podane [...] 1606
  • Universal Rokoszowy
  • Artykuły seimiku proszowskiego particularnego 1606
  • Instructya [...] Posłom do [...] Senatorów Coronnych i W. X. Litew. w Warszawie na ten czas bendących s koła Rokoszowe s pod Sieciechowa Die 1 Juny A. 1607 dana
  • "Sposob y opisanie [...] woiska panow rokoszanow przeciwko Hetmanowi Polnemu Die 18 July między [Staszowem i Rytwiany]"
  • Votum [... Marcina] Szyskowskiego bpa łuckiego
  • Votum [...] [Zbigniewa Ossolińskiego] podlaskiego wojewody
  • Probatio inquisitionis
  • Puncta ktoreby Seim ten rozerwać miały
  • Sprawa [?] pierwszy kroliowei na zamkach w Prusiech
  • O praktikach pod Stężycą dopiro teraz in parabolis odkrytych
  • A.D. 1607 die 10 July, Sposoby wydane [...] by [...] poprze rzeczy ziazdu lubelskiego
  • Przepis Universalu Rokoszowego renką [...] podczaszego lwowskiego Janusza Radziwiłła podpisany. W Lublinie 11 lipca 1607. [...]
  • List Andrzeja Opalińskiego do Stanisława Karnkowskiego abpa gnieźnieńskiego [Poznań 29 10.1590]
  • Respons [Stanisława] Stadnickiego na list [Hieronima] Jazłowieckiego
  • List Zygmunta III Wazy do Markiza Mantui [23.03.1606]
  • Leonardus Donato ks. wenecki do biskupów weneckich [podp.:] Jacobus Girardote Lecretarus? maj 1606
  • Fragmenta niektóre rozmaitych sententiy y przypowiastek
  • Motti et impresse applicati alli Principi [...] tzagli? Duchi di Mantona et di Savoia
  • Confoederati infames ad instantiam Instigatoris S. R. M. in Conuentu Gnali' Varssavien'. A. D. 1615.
  • Universal Zjazdu Stęszyckiego 1606 [podp.:] Mikołaj Zebrzydowski" [i in.]
  • Peroracio Poszelstwa [...] [Piotra] Tylickiego biskupa kujawskiego na Rokoszie pod Sandomierzem [...] 14 Augusti A. 1606 [...]
  • Wotum wojewody krakowskiego [...]
  • Wotum w Proszowicach na seimiku wojewody krakowskiego
  • Articuły wojewodztwa krakowskiego i sandomierskiego seimiku korczyńskiego [23 February 1606]
  • Uniwersał z Sejmu Warszawskiego od Króla [...] po koronie rozesłany A. 1606 28 Aprilis
  • Actum in Curia Regali Stesicen sabbato post dominicam jubilate proximo A.D. 1606
  • Instructia [...] Poslom Zjazdu Lubelskiego dana do krolia [...], które poselstwo odprawowało sie [...] julii A. 1606
  • Respons od K. J. M. dany PP Poslom Ziasdu Lubelskiego
  • Propositia na Ziezdzie Lubelskim uczyniona [1606]
  • Votum [...] Stanisława Stadnickiego. Die 20 Junii na Ziezdzie Lubelskim
  • Universał Ziazdu Lubelskiego. [...] 15 czerwca 1606 [podp.:] Mikołaj Zebrzydowski, Piotr Stabrowski kasztelan parnawski, Aleksander Wierzbicki [i in.]
  • Przemowa [...] posłow sandomierskich do króla [...] w Krakowie 5 Febr. 1607
  • Respons od Krolia [...] dany PP poslom Sandomirskijm
  • Pod Sejm Główny zjazd uczynić 9 Aprilia z tych przyczin
  • Informatia [...] Andrzejowi Bieslaemu?
  • Pobutka na seimik lubelski podana do [...] koniuszego coronnego [Kaspra Maciejowskiego] od księdza Wojciecha Chamca? dziekana urzędowskiego
  • Respons od Krola [Zygmunta III Wazy] Panom Posłom na exorbitantia
  • Votum [...] Pana Poznanskiego [Gostomski Hieronim wda poznański]
  • Votum [...] Pana Lenczyczkiego? [Czarnkowski Adam wda łęczycki]
  • Votum [...] Pana wojewody Crakowskie[go] [Zebrzydowski Mikołaj]
  • Votum [...] wojewody Sierackiego [Koniecpolski Aleksander]
  • Respons [...] duchownych na script [...] posłów
  • Respons [...] Rady i Rycerstwa [...] na rokosz pod Sandomierz zgromadzeni [...] Posłom JKM dany [...] 18 sierpnia 1606 [podp.:] Janusz Radziwiłł
  • Uniwersał Zygmunta III Wazy pod Sandomierz [1606]
  • Protestatia marszałka Zygmunta Myszkowskiego przeciwko wojewodzie krakowskiemu [W obozie pod Janowcem 7 octobris 1606]
  • Uniwersał rokoszowy podczaszego litewskiego [Janusza Radziwiłła] [Dan w Lublinie [...] lipca 1607]
  • Informatia [...] Andrzeiowi Bislaemu od mowy [...] podczaszego lwowskiego do żołnierzy inflanckich
  • Actum in castro Lublinensi sabbato post festam sanctonem Vitti et Modesti proximo [...] 1606
  • Actum in castro Lublinensi sabbato post festam [...] proximo [...] 1606
  • Respons [...] panom posłom zjazdu lubelskiego od K.J.M. w Krakowie. Die 30 Juny A.D. 1606
  • Pokoi miedzi Turkiem a Cesarzem Chrzescianskiem ucziniony? [...] [1606]
  • List NN do Mikołaja Zebrzydowskiego [24 12 1606]
  • Regestr sług i przyjacioł [...] woiewody sendomirskiego [Jerzego Mniszcha] [którzy] do Moskwy [jadą]
  • Sigismundus III Dei gratia Rex Polonia Magnus Dux Lituania [...]
  • Victoria
  • Compendium naprawey Rzeczeyptey
  • Tekst dot. rokoszu Zebrzydowskiego
  • Uniwersał sejmiku głównego małopolskiego w Korczynie z 23 lutego 1606
  • Uniwersał Zygmunta III Wazy z 23 kwietnia 1606
  • Zygmunt III Waza [...]
  • Deklaracja Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego. W obozie pod Janowcem 1.10.1606
  • Instructia na seimik powiatowy wojewodztwa krzyskiego w Wisnicy! na dzień 10 miesiąca Decembra [...] Łukaszowi ze Bnina Opalinskiemu staroscie Liezaiskiemu JKmci posłowi dana w Crakowie [...]
  • Progres drogi [Stanisława Żółkiewskiego hetmana w. kor.] y opisanie zwycięstwa [...]
  • Regestr pobitego towarzystwa y szkod z roty [...] Hetmana [...]
  • Przemowa [...] podkanclerzego koronnego przy wyprowadzaniu ciała z obozu starosty dobczyckiego
  • List od woiewody mscisławskiego do woiewody smolinskiego [1609]
  • Odpis woiewody smolinskiego woiew. mscisławskiemu
  • Zawarcie między Panem Hetmanem a Moskiewskiemi Boiary
  • Legatia od quarcianych zołnierzow i odprawa tychze
  • List od P. Hetmana do P. Kanclerza
  • List od J.M. Pana Nielamowskie[go] o potrzebie
  • List do podkomorzego koronnego od X Piotra
  • Partrinlazia teize potrzeby
  • Instructia [...] posłom [...] Strusiowi staroście chmielnickiemu, [...] Zborowskiemu [...] Orzechowskiemu, Oczakowskiemu, [...] Oleskiemu, Ramutowskiemu do KJM [Zygmunta III Wazy] posłanym od woiska spod Carowa po bitwie 1610
  • Respons od J.K.M. dany na pismie P. Posłom Woiska J.K.M. pod stolicą będące[go] w obozie pod Smoleńskiem die 22 Aug. 1610
  • Respons P. Poslom od P. Hetmana koronne[go] y rycerstwa do K.J.M. posłanym dany przy oddawaniu chorągwi 16 July 1610
  • Na punkta poselstwa [...] Hetmanone[go] Respons od J.K.M. dany [...] Adamowi Żółkiewskie[mu] y Piotrowi Borkowskiemu w obozie pod Smolinskim 24. Aug. 1610
  • Instructia [...] Janowi Radziminskiemu staroscie liwskiemu, dworzaninowi, posłowi J.K.M. do woiska pod stolicę dana od J.K.M. pod Smolinskim 26 Agusti 1610
  • Instructia PP Posłom do K.J.M. posłanym do wojska Dymitrowe[go] którzy mieli audientią 24 Aug. 1610
  • List od Szuiskie[go] kniazia do Smolinsczan. [...] Pisan na Moskwie [...1609?]
  • Od Archiepiscopa Smolenskiego do Patriarchy Moskiewskie[go]
  • Vtory od [...?] smolinskych do Szujskie[go] list
  • Trzeci od starostow y posadskich? ludzi do Szujskie[go] list
  • Czwarty od mieszcan, od puskarzow, strzelcow y wszystkie[go] pospolstwa smolenskie[go] do braci ich Smolian przy Skopinie [Szujskim Michale] będących" [1609?]
  • List od K.J.M do Smolinszczan przes Bogdana 1609 [...] octobra 15 [...]
  • List do Zygmunta III Wazy od NN [1609?]
  • List do Patriarchy [Filareta] y wszystkiego duchowienstwa Moskiewskiego od Krola [Zygmunta III] 1609
  • List do Boiar Dumnych, dzieci Boiarskich y wszech ludzi Moskiewskich pisany od K.J.M. [Zygmunta III Wazy] [1609?]
  • List od K.J.M. [Zygmunta III Wazy] do Smolenska przes Popa posłany 1609 Decembry 14
  • Odprawa PP Posłów od woiska Dymitrowe[go] [...] przes JM X Kuczborskie[go]? [...] na pismie podana P.Posłom
  • Instructia PP Posłom od woiska Dymitrowego do [...] Hetmana [Stanisława Żółkiewskiego] y [...] senatorów
  • Instructia od [...] Piotra Sapiehe y wszystkie woiska pod Troicą będące PP Posłom [...] Markowi Wielamowskiemu Pułkownikowi cara [...] Panu Andrzejowi Sladkowskiemu do K.J.M. [Zygmunt III Waza] dana zrobione pod Troicą 12 Nove[mber] 1609
  • Respons PP. Posłom od woiska Dymitrove[go] przes P.Podkanclerzego koronne[go] imieniem J.K.M. [Zygmunta III Wazy] dany [...]. Contenta listu p. Starosty wielickie[go] [Gosiewskiego Aleksandra] z Białej pisane[go] [1609]
  • Respons od rycerstwa na ten czas w obozie pod Moskwą będącego dany [...] Posłom J.K.M. [...] Credens PP. Posłom J.K.M. do Szujskie[go] kniazia [...] [1609]
  • Odprawa [...] J. M. Hetmana przy bytnosci PP Senatorow 8 Januarij 1610
  • [...] Poselstwo tureckie i perskie do Zygmunta III Wazy 1610
  • List Carowej która odiezdzając dobra do Kaługi, gdzie ten był Imposter [...]
  • List od P. Zaporskiego o wzięciu zamku Poczepowa do [...] Podkanclerze[go] 1610
  • Leterae de cede D. Werheri [26 Juny 1610]
  • Copia listu [...] Pana Hetmana [Stanisław Żółkiewski] do Pana starosty Pinskiego? o śmierci Pana Marcina Nersera 25 Juny A. 1610
  • Universał Dimitrow z Kaługi podany [20 January 1610]
  • Copia listu z pod Moskwy za przyiachaniem P.P. Posłów do obozu tamtego die [29.10.1610] a przyniesione[go] 30 10 1610 pod Smolinsk
  • Copia listu do [...] P. kanclerza litewskiego [Sapiehy Lwa] pod stolice 7 october 1610
  • Dyskurs koło woiny królewskiej [Zygmunta III Wazy]
  • Dyskurs przeciwny
  • Odprawa Posła tatarskie[go] w obozie pod Smolinskym 1610
  • Do Galgi od K.J.M. [Zygmunt III Waza] [1610]
  • Respons na delegata od J.K.M. 12 Aprila [1610?]
  • Petita które PP Posłowie od woiska spod stolice przyniesli do K.J.M. [Zygmunt III Waza] [1610?]
  • Przed daniem responsu na conditie PP Posłom od Rycerstwa pod Moskwą taką rzecz uczynił do nas [...] Pan Podkanclerzy
  • Instructia od Pułku P. Andrzeja Młockiego Posłom do K.J.M. posłanym [...]
  • Respons JKM na to poselstwo
  • Pacta Tatarskie. Słowa Salametgiereia Cara Tatarskiego [1609]
  • Respons na Instructią przes P.Posły J.K.M. w kole koninskym podaną. [...] Mikołajowi Hlebowiczowi na Dąbrowie, podstolemu W.X.L. Rotmistrzowi J.K.M. y Posłowi Woiska Inflandskie[go] do referowania przed J.K.M. dany. Podp.: Samuel Kazanowski marszałek imieniem rosyjskiego Rycerstwa. 1610
  • Respons od J.K.M. dany pod Smolinskym P. Posłom Rycerstwa Inflantskie[go] 18 Marty 1610
  • Instructia PP. Posłom K.JM. P.Januszowi Skuminowi Tyszkiewiczowi staroscie Bracławskie[mu] Pisarz[owi] W.X.L. y P.Wesołowskie[mu] stolnikowi W.X.L. do Woiska Inflantskiego dana 30 Marty A. 1610
  • Instructia PP Posłom [...] do K.J.M. [Zygmunta III Wazy] od Woiska Dymitrowe[go] posłanym [...] 24 Augusti 1610. Conditie od tychze Posłów do K.J.M. przyniesione
  • Instructia PP Posłom [...] do KJM [...] z 16 Augusti 1610
  • Conditie od tychże Posłow do K.J.M. przyniesiona
  • Conditie od tychze PP Posłów [...] PP Senatorom podane [...]
  • Respons PP Posłom na te consideratie
  • Respons [...] od PP Senatorow na ten script PP Posłow
  • Na ten script respons PP Posłow [...] PP Senatorom podany
  • Conditie od tychze PP Posłów [...] PP Senatorom podane [...]
  • List P. Hetmanów do K.J.M. o usciu Dymitrowem
  • List P. Hetmanów o złożeniu z carstwa Szuiskiego pisany [...] 1610
  • Conditie drugie od tychze Posłow Dymitrowych po wzięciu wiadomości ze Dymitr od stolice [...] pierzchnął
  • Respons od K.JM. tymże Posłom dany pod Smolinskim 14 Septembre 1610
  • Respons na list rycerstwa dot. żołdu "żeby byli porównani z pułkiem P. Zborowskiego" 1610
  • Przyszedł po tym list P. Sapiehy gdzie prosi imieniem Rycerstwa aby [...] strony według assecuratiej P. Hetmana i żeby byli porównani z Pułkiem P. Zborowskiego
  • Instructia Posłom od Rycerstwa Inflanckiego do K.J.M. [Zygmunta III Wazy] posłanym dana
  • Respons od J.K.M. dany tymże P. Posłom Rycerstwa Inflantskiego [?] [...] 1610
  • Legatia do K.J.M. od Rycerstwa pod stolice [...] przes Lanckoronskiego i Bobowskie[go] 16 maj 1610
  • Respons PP Posłom Rycerstwa spod stolice na stronę J.K.M. [...] 29 maia dany 1610
  • Angielczyków dwu od Szuiskie[go] woiska poimanych y do obozu z Białej odesłanych [...] 1610
  • O porażeniu woiska pod Białą. Ceduła od Edwarda Horna do [Aleksandra] Gosiewskie[go] 1610
  • Drugie pisanie od Edwarda Horna do Pana Gosiewskiego
  • Respons na to pierse pisanie Edwarda [Horna]
  • Respons na drugie pisanie [...]
  • Postulata posłów Rycerstwa spod Moskwy do K.J.M.
  • Respons od J.K.M.
  • Postulata Rycerstwa pod Moskwą będące podane do K.J.M. przes Posły
  • Respons od J.K.M. PP Posłom rycerstwa pod Moskwą będące tak polskie iako i litewskie [...]
  • Respons do Jana Piotra Sapiehy [...] dany od J.K.M.[Zygmunta III Wazy] pod Smolinskiem dnia 22 [...] listopada R.P. 1610
  • Instructia [...] Ludwikowi Wejherowi człuchowskiemu i koscierzynskie[mu] staroście, Stanisławowi Nitowskiemu wojskie[mu] parizewskiemu [...] 1610
  • Assecuratia od K.J.M. [Zygmunta III Wazy] dana Rycerstwu Pułku Pana Sapieżyn[skiego] pod Smolinskym 22 Novembry 1610
  • Assecuratia krolowi [...] dana od Posłow Rycerstwa
  • Respons od JKM [Zygmunta III Wazy] dany pod Smolenskiem Posłom Rycerstwa Polskiego i Litewskiego narodu pod Ossipowem [...] będącego [...] 1610
  • Respons od JKM dany pod Smolenskiem Rycerstwu Pana Andrzeja Młockiego Pułku dnia 15. marca 1610
  • Naznaczenie zapłaty żołnierzom [rozporządzenie Zygmunta III Wazy]
  • Assecuratia żołnierzom [rozporządzenie Zygmunta III Wazy]
  • Sposob [...] wyciagania [...] podatkow [...] na zapłate zoldu zolnierskiego pokazany [?] [rozporządzenie Zygmunta III Wazy]
  • Deputacyi do odbierania z varty w razie [rozporządzenie Zygmunta III Wazy]
  • O Kozakach i ludziach swowolnych [rozporządzenie Zygmunta III Wazy]
  • O żołnierzu powiatowym w W.X.Lit. [rozporządzenie Zygmunta III Wazy]
  • O Tatarach [rozporządzenie Zygmunta III Wazy]
  • Zapłata tym którzy sie do Confederatii nie wiązali [rozporządzenie Zygmunta III Wazy]