Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Akta Braci Czeskich

Publication structure:
 • Akta Braci Czeskich
  • 1507, Or. Jendrzich z Krajk'owa i Daczyc zaświadcza, że Szymek mieszczanin z Daczyc darował kawał pola gminie braterskiej celem założenia cmentarza.
  • 1528, Or. Jendrzich z Krajk'owa, dziedzic na Czorstajnie daruje braciom z Daczyc dom dla urządzenia w nim domu modlitwy.
  • 1530, Or. Jan Starszy z Zierotina, dziedzic na Strażnicy, stwierdza, że wybudował w Strażnicy dla braci kościół /zbór/ zapewniając im wolność wyznania oraz zezwala na budowę szpitala.
  • 1530, Or. Jirzyk /Girzyk/ z Zastrzyzl, dziedzic na Markowicach - na prośby mieszkańców /braci/ Slezian potwierdza przywileje i wolności, nadane im przez zmarłego ojca.
  • 1531, Or. Jędrzej /Jindrzich/ Brzeźnicki z Niechodu, dziedzic na Dunajewicach przekazuje jednocie braterskiej w Dunajewicach dom modlitwy, który wystawił w swoim ogrodzie.
  • 1534, Or. Wolf młodszy z Krajk'owa, dziedzic na Daczycach potwierdza darowiznę domu z ogrodem, jaką ojciec jego Jędrzej z Krajk'owa uczynił dla gminy braterskiej.
  • 1535, Or. Wolf Kragicz starszy z Krajk'owa, dziedzic na Landstajnie potwierdza na prośby jednoty braterskiej w Daczycach darowiznę domu dla celów religijnych, jaką dokonał Jindrzich z Krajk'owa.
  • 1539, Or. Jan z Lipy, dziedzic na Krumlowie, marszałek wielki /najwyższy/ królestwa czeskiego potwierdza gminie braterskiej w Lipie wolne posiadanie domu modlitwy i uwalnia ją od wszelkich ciężarów na rzecz właściciela i miasta.
  • 1544, Or. Jan z Lichtensteinu i Nikelsporku, dziedzic na Wilfersdorfie jako pełnomocnik ojca swego Jana Jirzyka z Lichtenstajna - daruje gminie dysydenckiej plac na budowę kościoła.
  • 1545, Or. Jan z Lichtenstajnu i Nikelsporku, dziedzic na Lednicy - nadaje gminie braterskiej w Podiwinie i Lednicy wolność wyznania jak w całym królestwie czeskim, a członkom gmin wyznaniowych wolność uprawiania rzemiosła.
  • 1546, Or. Bohunka z Perusteyna , dziedziczka na Sadku zaświadcza, że darowała grunt leżący na przedmieściu Iwańczyce - gminie dysydenckiej.
  • 1555, Or. Wacław Ceydlar z Hoffu, pan i dziedzic miasteczka Pacławice odnawia przywilej dla gminy braterskiej dotyczący budowy zboru, zniszczonego dzięki pożarowi.
  • 1557, Or. Piotr Czartoreyski z Czartorey, pan dziedziczny miasteczka Zdaunki - na prośby jednoty braterskiej przekazuje jej plac pod budowę kościoła /zboru/ w miasteczku Zdaunki.
  • 1560, Or. Burzan Osowski z Dąbrowic, dziedzic miasteczka Trzebicy uwalnia od wszelkich podatków i ciężarów dom modlitwy /zbiór/ jednoty braterskiej w Trzebicy.
  • 1561, Or. Fryderyk Brzeźnicki z Nachodu, pan i dziedzic na Dunajewicach potwierdza nadanie Andrzeja Brzeźnickiego z Nachodu /z 20 V 1531/ dotyczące przekazania jednocie braterskiej domu modlitwy, a sam nadaje jej dalsze przywileje.
  • 1564, Or. Jan z Zierotina, dziedzic i pan na Brzedeslawie potwierdza przedłożony mu przez mieszkańców miasta Podwina dokument Jana z Lichtenstajnu i na Nikelsburgu dziedzica z roku 1545, dotyczący darowizny gruntu na rzecz jednoty braterskiej.
  • 1565, Or. Elżbieta Bitowska z Lichtenburku i na Trzebicy odkupiła na przedmieściu Trzebicy dom znajdujący się obok domu modlitwy, przeznaczając go na szpital dla jednoty braterskiej /waldensi i pikardzi/.
  • 1565, Or. Jan z Zierotina, dziedzic i pan na Brzedeslawie - potwierdza darowiznę kościółka z cmentarzem pod miastem Podwina leżącego za wodą, który własnym kosztem wybudowali jego przodkowie, gminie jednoty braterskiej /waldensom i pikardom/.
  • 1565, Or. Andrzej /Gindrzich/ z Krajk'owa i pan na Czorsztejnie przekazuje gminie braterskiej w Daczycach dom /dworzyszcze/ obok domu, w którym jest zbór, przeznaczając go na mieszkanie dla domu duchownego.
  • 1566, Or. Franciszek Brzeźnicki z Nachodu i dziedzic na Dunajewicach potwierdza darowiznę ojca swego Jędrzeja /z roku 1531/, przekazującą jednocie braterskiej dom modlitwy, który wybudował w swoim ogrodzie w Dunajewicach.
  • 1567, Or. Eliszka z Lichtenburgu i dziedziczka Trzebicy zakupiła dom i przekazała go gminie braterskiej oraz zapisuje 2 metry żyta, 1 metr owsa oraz piwo na każdy rok zobowiązując potomków swych, a przede wszystkim syna swego Emila Osowskiego z Dąbrowic, aby zapis ten przestrzegano.
  • 1568, Or. Emil Osowski z Dambrowic, dziedzic miasta Trzebica - potwierdza nadania ojca swego Burzana i matki swej Eliszki z Lichtenburgu dla kościoła jednoty braterskiej i darowiznę szpitala w Trzebicy.
  • 1568, Or. Michał Kreczma z Koniepasu i dziedzic na Czetechowicach przekazuje jednocie braterskiej kościół przez siebie zbudowany, a mieszkańcom miasteczka Czetochowic zezwala na uprawianie rzemiosła.
  • 1571, Or. Jerzy /Girzy/ z Zastrzyzl, dziedzic miasteczka Dolnych Kaunicz - uwzględniając prośbę poddanych swych "braci czeskich" /Waldensi albo Bolesławici/ daruje im zakupiony przez siebie w Kaunicach dom z przeznaczeniem go na kościół.
  • 1573, Or. Smil Osowski z Dambrowic, dziedzic miasteczka Trzebicy potwierdza nadania ojca swego Burzana i matki swej Eliszki z Lichtenburga dla kościoła jednoty braterskiej i darowiznę szpitala w Trzebicy.
  • 1574, Or. Jarosz z Zastrzyzl, dziedzic miasteczka Boczkowice - przekazuje jednocie braterskiej dom w miasteczku, przy którym mogą wybudować kościółek oraz nadaje im przywilej uprawiania rzemiosła, nabywania nieruchomości jak inni mieszczanie.
  • 1575, Or. Jan Cedlar z Hoffu, dziedzic miasteczka Pacławice - na prośby starszych jednoty braterskiej z Pacławic zatwierdza budowę nowego kościoła w miejsce starego oraz potwierdza przywilej ojca swego Wacława z roku 1555 nadany gminie wyznaniowej.
  • 1576, Or. Hynk i Jan z Zastrzyzl i na Kaunicach dziedzice do starszych gminy Kaunice w sprawie rektora i szkoły.
  • 1576, Or. Jan Dreker z Landeku, dziedzic na Zierawicach uwalnia kościół jednoty braterskiej od wszelkich ciężarów i podatków.
  • 1577, Or. Piotr Prażma starszy z Bilkowa, dziedzic na Strzebnie daruje gminie braterskiej w Iwanowicach rolę własną, uwalniając od płacenia z niej podatków i ciężarów.
  • 1577, Or. Jarosz z Zastrzyzl, dziedzic na Bożkowicach, potwierdza nabyte przez jednotę braterską nieruchomości /zbór, dom, zagroda, rola, łąka/, które mogą użytkować bez żadnych przeszkód i zapewnia im wolność wyznania.
  • 1577, Or. Jan młodszy z Zierotina, pan na Strażnicy, potwierdza nadane przez dziadka swego Jana z Zierotina jednocie braterskiej w Strażnicy przywileje i wolności.
  • 1580, Or. Fryderyk z Zierotina pan na Zidlochowicach - potwierdza jednocie braterskiej w Zidlochowicach przywilej dotyczący kościoła, szkoły i nieruchomości.
  • 1581, Or. Czenik z Lipy, pan na Hodoninie, marszałek wielki /najwyższy/ królestwa czeskiego - wystawia dla poddanych swych we wsi Kobyle, Jezierze, Braumowice i Krumwirze dom modlitwy i zapewnia wolność wyznania.
  • 1585, Or. Adam Kragicz z Krajk'owa, pan na Nowym Bolesławie /Boleslaw Mlady/ uwalnia z poddaństwa Jana Eneasz, syna Daniela z Nowego Bolesławia, który poświęcił się stanowi duchownemu.
  • 1586, Or. Maksymilian Lew z Rozmitalu, pan i dziedzic na Kaunicach - na prośbę starszych jednoty braterskiej potwierdza nadane im przez przodków jego przywileje i wolność wyznania.
  • 1593, Or. Jan z Lipy, pan na Krumlowie i Hodoninie, marszałek wielki /najwyższy/ Królestwa czeskiego, podczaszy cesarza rzymskiego i króla czeskiego - daruje gminie jednoty braterskiej dom na założenie kościoła i plac na cmentarz.
  • 1590, Or. Piotr Prazma starszy z Bilkowa, pan na Iwanowicach, krajczy króla czeskiego i węgierskiego - potwierdza darowiznę swoją z 29 III 1574, dotyczącą domu, który przeznaczył na kościół dla gminy jednoty w Iwanowicach.
  • 1590, Or. Maciej Ziałkowski z Zialkowic i pan na Dobromielicach ojciec oraz Jan Zialkowski syn - potwierdzają jednocie braterskiej nadane jej przez przodków ich swobody i przywileje.
  • 1591, Or. Fryderyk starszy z Zierotina i pan na Zidlowicach oraz Bernard Drnowski z Drnowic, mistrz dworu margrabiego morawskiego - potwierdzają gminie jednoty braterskiej w Brilowicach przysługujące im prawa i przywileje, nadane przez cesarza Ferdynanda w roku 1535.
  • 1592, Or. Jan z Lipy, pan na Krumlowie i Bodoninie, dziedzic Pawłowic Wielkich, marszałek wielki Królestwa czeskiego, podczaszy cesarza rzymskiego - zezwala gminie jednoty braterskiej na wybudowanie kościoła i założenie cmentarza w Pawłowicach Wielkich.
  • 1600, Or. Smil Osowski z Dambrowic, pan na Trzebicy - przekazuje gminie jednoty braterskiej w Trzebicy zakupione przez siebie dom z ogrodem, łąkę oraz 2 parcele ziemi.
  • 1609, Or. Hynek Zialkowski z Zialkowic i pan na Uherczech - potwierdza gminie jednoty braterskiej w Slizian'ach prawne posiadanie gruntu w Uhercze.
  • 1612, Or. Benesz /Benedykt/ starszy Kreczma z Koniepasu, pan na Czetechowiczech - potwierdza nadanie ojca swego Michała Kreczmy z roku 1568 i obdarza gminę jednoty braterskiej różnymi nieruchomościami /winnica, łąki, grunty orne/.
  • 1612, Or. Jan Cziejka z Abramowic, pan na Policy i Bystrzycy - potwierdza gminie jednoty braterskiej w Bystrzycy jej dotychczasowe prawa i wolność wyznania.
  • 1616, Or. Maciej Martinius, profesor i rektor szkoły w Bremie /Bremen/ zaświadcza, że Jan Ireneus z Moraw rozpoczął naukę w miejscowej szkole teologii od marca 1614 i ją ukończył.
  • XVII wiek, Liber fundationum et donationum in Bohemia. /Kopiariusz przywilejów z XV i XVI wieku dotyczący uposażeń gmin jednoty czeskiej w Czechach i na Morawach/.
  • 1579, Or. Rafał z Leszna starosta radziejowski zaświadczy, że przekazał gminie braci czeskich i rektorowi szkoły w Lesznie 9 prętów roli w Lesznie, które to pole otrzymał w używanie od nieżyjącego Rafała Leszczyńskiego, kasztelana przemęckiego - szlachetny Łukasz Malachowski.
  • XVIII wiek, Kopia. Rafał Leszczyński starosta radziejowski wyznacza uposażenia dla kaznodziei gminy wyznania czeskiego w Lesznie w roku 1580, 16 I 1580.
  • 1620, Or. Rafał Leszczyński, wojewoda bełski powołuje na stanowisko rektora szkoły leszczyńskiej Jakuba Wolfag'a.
  • 1626, Or. Rafał Leszczyński, wojewoda bełski wyznacza skład osobowy nauczycieli szkoły w Lesznie i wysokość ich uposażenia. /zobacz też sygnatura 2534 k.158-v/ .
  • 1638, Or. Bogusław Leszczyński wyznacza wysokość uposażenia dla rektora i profesorów gimnazjum w Lesznie.
  • 1652, Druk. Bogusław Leszczyński, podskarbi koronny i starosta generalny Wielkopolski w związku z uchwałą Konstytucji Warszawskiej nakazującej innowiercom zwrot kościołów katolickich, zezwala braciom czeskim w Lesznie na budowę nowego kościoła.
  • 1660, Or. Jan Leszczyński, wojewoda poznański i starosta generalny Wielkopolski Przecław Leszczyński, wojewoda dorpacki i Rafał Leszczyński, starosta wschowski - potwierdzają przywilej Bogusława Leszczyńskiego, ...
  • 1660, Or. Jan Kazimierz król Polski wydaje polecenie do urzędników królewskich w celu ukarania winnych zabójstwa Samuela Zieleńskiego.
  • 1660, Or. Jan Kazimierz król Polski wydaje uniwersał do wszystkich władz sądowych aby nie bronili studentów krakowskich za zamordowanie dysydenta Samuela Zieleńskiego.
  • 1663, Or. Przecław Leszczyński, wojewoda dorpacki, opiekun dzieci zmarłego Bogusława Leszczyńskiego, podkanclerza koronnego i starosty generalnego Wielkopolski, na prośbę starszych gminy braci czeskich wyraża zgodę na sprzedaż gruntu, znajdującego się przed Bramą Wrocławską w Lesznie.
  • 1663, Or. Rafał Leszczyński, opiekun dzieci zmarłego Bogusława Leszczyńskiego, podkanclerza koronnego - na prośbę starszych gminy braci czeskich wyraża zgodę na sprzedaż gruntu, znajdującego się przed Bramą Wrocławską w Lesznie.
  • 1664, Or. Przecław i Jan Leszczyńscy, opiekunowie dzieci zmarłego Bogusława Leszczyńskiego, podkanclerza koronnego - uwalniają od opłat i ciężarów dom położony przy ulicy Kupieckiej w Lesznie, należący do Jana von Schönaich barona /Freiherr von Beuthen, Carlatt/.
  • 1664, Or. Przecław i Jan Leszczyńscy potwierdzają przywilej Bogusława z 4 VI 1660 uwalniający od płacenia podatków grunt nabyty przez gminę /Hofreyte/.
  • 1664, Or. Przecław i Jan Leszczyńscy potwierdzają przywilej Bogusława Leszczyńskiego z 16 IX 1652 dotyczący budowy nowego kościoła w zamian za zwrot obecnego kościoła katolikom.
  • 1664, Or. Jan i Przecław Leszczyńscy opiekunowie dzieci zmarłego Bogusława Leszczyńskiego potwierdzają przywilej nadany braciom czeskim przez Bogusława dotyczący budowy cegielni z r.1660
  • 1684, Or. Krzysztof Leopold Schaffgotsch, radca tajny cesarski, prezydent Księstwa Górnego i Dolnego Śląska, inspektor Księstwa Brzeg, Legnicy i Wołowa wystawia świadectwo prawego urodzenia Janowi Kólchowi.
  • 1687, Or. Rafał Leszczyński, wojewoda kaliski i starosta wschowski wyznacza obowiązki cegielni w związku z budową kościoła dla gminy ewangelicko-reformowanej w Lesznie.
  • 1694, Or. Rafał Leszczyński, wojewoda łęczycki, starosta generalny Wielkopolski - potwierdza przywilej poprzedników swoich Przecława, wojewody dorpackiego i Jana Kanclerza Wielkiego Koronnego z 3 VI 1664, zwalniający nieruchomości Heleny Lukrecji z domu Garnisch ...
  • 1697, Or. Rafał Leszczyński, wojewoda łęczycki i starosta generalny Wielkopolski - przekazuje gminie braci czeskich w Lesznie szopę cegielnię /Ziegelscheine/ znajdującą się na Zielonym Folwarku /Grüner Folwerk/, którą mają wyremontować na własny koszt.
  • bez daty, Kopia. August II Król Polski - powołując się na przywileje dotyczące wolności wyznania z lat 1555, 1580, 1601, 1657, 1661, 1664, 1707 - potwierdza dokument Bogusława Leszczyńskiego z 16 IX 1652 dotyczący wolności wyznania i zgody na budowę nowego kościoła w Lesznie.
  • 1708, Or. Stanisław I /Leszczyński/ Król Polski - potwierdza przywilej Rafała Leszczyńskiego z 4 X 1633 w Lesznie, dotyczący osiedlania się innowierców w mieście, przepisów odnoszących się do praktyk religijnych itd..
  • 1708, Or. Stanisław I /Leszczyński/ Król Polski - potwierdza przywilej Bogusława Leszczyńskiego z 16 IX 1652, dotyczący zgody na pobudowanie nowego kościoła w Lesznie.
  • 1708, Or. Stanisław I /Leszczyński/ Król Polski - potwierdza przywilej ojca swego Rafała z 24 XII 1697, dotyczący przekazania gminie braci czeskich szopy cegielni.
  • 1717, Or. August II Król Polski zapewnia dysydentom polskim w Koronie i Litwie wolność wyznania.
  • 1736, Or. Stanisław I /Leszczyński/ Król Polski - na prośby adwokata Samuela Hartmana potwierdza wszelkie przywileje i wolności nadane przez jego poprzedników gminie braci czeskich /coctus Bohemicas confessionis/.
  • 1738, Or. Aleksander Józef Sułkowski na Lesznie właściciel Śmigla, Zdun i innych - powołując się na poprzednio udzielone przywileje z lat 1555, 1580, 5 II 1635, 16 IX 1652, 6 III 1659, 3 I 1660, 7 XII 1664, 28 VIII 1674, 7 VII 1685, 13 V 1686, 4 XII 1697, i 4 XII 1708 ...
  • 1752, Or. Aleksander Józef Sułkowski na Sułkowie i Lesznie, generał piechoty, łowczy litewski, starosta odolanowski i innych - powołując się na dawne przywileje z lat 1652, 1660, 1664, 1708 i 1738 - potwierdza zwolnienie od podatków gruntów, domów, szkoły i szpitala ...
  • 1762, Or. Antoni książę Sułkowski, hrabia na Lesznie, starosta sokolnicki, zatwierdza wszelkie nadania i przywileje ewangelicko-reformowanej gminie w Lesznie, a zwłaszcza wydane 24 IX 1738, 1580, 16 IX 1652, 13 V 1686, 1664, 4 VI 1660, 9 XII 1708, 24 XII 1697, 28 VIII 1674, 27 I 1752 i 12 XI 1761...
  • bez daty, Kopia. Kopiariusz przywilejów nadanych przez Leszczyńskich i Aleksandra Sułkowskiego - gminie Braci Czeskich w Lesznie z lat 1580-1738.
  • bez daty, Kopia. Odpisy dokumentów pt. Wladislaus Jagiello contra haereticos et fantores eorum, Wilne constituit 1424; Confoederatio principum tam spiritualium quam secularium, contra haereticos, eorumque fantores 1438; Liberum sit unicuiqne ex Regno ad bonas literas perdiscendas ...
  • bez daty, Kopia. Jan hrabia na Lesznie, wojewoda poznański i Przecław hrabia na Lesznie, wojewoda Dorpatu /zu Karpaten/, zatwierdzają w roku 1660, 30 VIII wszystkie zarządzenia stryja Bogusława i dziadka Rafała, wojewody brzeskiego, dla ewangelickiej gminy czeskiego wyznania w Lasocicach ...
  • 1672, Or. Bogusław Leszczyński, proboszcz katolicki włocławski, kanclerz królowej i kanonik krakowski przekazuje wieś Lasocice przyszłym następcom hrabiom na Lesznie.
  • 1686, Or. Rafał hrabia i dziedzic na Lesznie, wojewoda kaliski, wydaje zarządzenie w sprawie domku, który chcą mieszkańcy Lacocic, wyznania czeskiego użyć na mieszkanie dla grabarza.
  • 1708, Or. Stanisław I król polski, transumuje i zatwierdza akt Jana hrabiego z Leszna z roku 1664 w Lesznie wydany ...
  • 1708, Or. Stanisław I król polski, zatwierdza dokument Bogusława hrabiego na Lesznie, proboszcza katedralnego w Płocku, kanclerza królewskiego i kanclerza krakowskiego z daty 5 VIII 1672 w Lesznie ...
  • bez daty, Kopia. August II Król Polski, zatwierdza w roku 1714 dokument Jana hrabiego na Lesznie z daty 1664 w Lesznie ...
  • 1750, Or. Aleksander Józef Sułkowski, właściciel Leszna i innych włości - nadaje wsi swojej Lasocice /w powiecie leszczyńskim/ statut porządkowy /prawo wyboru starszyzny, sądownictwo wiejskie/ oraz herb dla samej wsi.
  • 1751, Or. Aleksander Józef hrabia Sułkowski, generał piechoty, zatwierdza nadanie gminie czeskiego wyznania w Lasocicach przez przodków ...
  • 1835, Kopia. Mikołaj Skórzewski, dziedzic Osiecznej, Boniewa /Laune/, Trzebani /Trebelau/ - zezwala w roku 1792, 20 I na budowę kościoła dla wyznawców ewangelickich w Osiecznej ...
  • 1701, Or. August II król Polski potwierdza dokument Jana III z 12 I 1678 dotyczący przekazania wsi Leszno i Lądy w starostwie tucholskim na rzecz Mikołaja Jezierskiego, asesora sądu niemieckiego w Tucholi.
  • 1694, Or. Fryderyk III margrabia brandenburski i elektor pruski zwalnia Dobrogosta Kurnatowskiego ze stanowiska dozorcy Kamery.
  • 1703, Or. August II król Polski mianuje Dobrogosta z Bytynia Kurnatowskiego dozorcą skarbu /praefectus thesauri/, wyznaczając wysokość pensji.
  • 1814-1828, Diehl superintendent z Warszawy.
  • 1663, Zygmunt Bielski z Parcic /b.z. wieluńska/.
  • 1672-1674, Bogusław Bojanowski z Gołaszyna /koło Ponieca/.
  • 1674, Aleksander i Jan Bronikowscy.
  • 1661, Krzysztof i Stanisław Buzewscy.
  • 1661, Marcin Bytner z Kiejdan.
  • 1654, Samuel Bytner synowiec seniora.
  • 1651, J. Caesar z Gdańska.
  • 1669, Dawid Cassius z Amsterdamu.
  • 1651, Jan Chodowiecki ze Skoków.
  • 1663-1673, Jan Samuel Chodowiecki z Torunia.
  • 1669-1675, Samuel Chodowiecki z Orzeszkowa.
  • 1657-1661, Jan Dares kaznodzieja z Oławy.
  • 1662, Jerzy Dennertus z Lignicy.
  • 1642, Stanisław Drohojewski.
  • 1658-1661, Daniel Epanat z Lignicy i Brzegu.
  • 1673, Jan Ephran z Torunia.
  • 1657-1667, Piotr Figulus zięć J.A.Komeńskiego.
  • 1656-1668, Mikołaj Gertych senior.
  • 1672, Jan Gorzeński.
  • bez daty, Marianna Gorzeńska.
  • 1657-1662, Anna z Czemów Guldensternowa z Gdańska i Sztumu.
  • 1673, W.A.Guldenstern z Torunia.
  • 1658, Joachima Gülicha z Leszna.
  • 1660-1666, Adam Samuel Hartman.
  • bez daty, Anna Jakobidesowa.
  • 1674, B.Jaroszewicz z Łobienicy.
  • 1667, Adam Jaskolecki ze Skoków.
  • 1656-1662, Jerzy książę na Legnicy.
  • 1675, J.Junius z Charbrowa /powiat Lębork/.
  • 1647-1662, Stanisław Kachlewski z Parcic.
  • 1659-1670, Dobrogost Karczewski ze Skoków.
  • 1666-1669, Jan A.Komeński z Amsterdamu.
  • 1657-1673, Jan Kraiński pastor w Węgrowie /Prusy Królewskie/ sędzia ziemski pucki.
  • bez daty, Jan Krzysztof Kraiński.
  • 1657-1673, Ernest Krokowski z Krokowy /Prusy Królewskie/ sędzia ziemski pucki.
  • 1661, Krystian książę lignicki i oławski - w sprawie powołania na dwór swój Jana Dares'a.
  • bez daty, Mikołaj Laurus.
  • 1667, Jan Makowski ze Skoków.
  • 1658, Wilhelm Maltzon.
  • 1661, Andrzej Musonius z Kiejdan.
  • 1664, J.Musonius z Torunia /załączony odpis nowy posła szwedzkiego do króla Francji/.
  • 1657, Ostrowskie - Barbara, Bogumiła, Helena z Torunia.
  • 1670, Kaspar Piotrowski z Parcic /b.z. wieluńska/.
  • 1669, Krzysztof Potocki z Krakowa.
  • bez daty, Anna Preusowa.
  • 1667, Mikołaj Rey ze Skoków.
  • 1659, Schantarnelle z Amsterdamu.
  • 1670, Adam Sitkowski kaznodzieja w Parcicach.
  • 1673, Andrzej Sitkowski z Żychlina /w województwie kaliskim/.
  • 1661, Jadwiga Rozbicka z Mielęcina /powiat wałecki/.
  • bez daty, Andrzej Twardowski.
  • 1651-1652, Benjamin Ursyn z Gdańska.
  • 1661, Krystian Ursyn z Oławy.
  • 1647, Jakub Qubit z Torunia - w sprawie odezwy do Skotów.
  • 1660, Anna Żychlińska z Powodowa.
  • 1670, P.Żychliński z Ossowejsieni /powiat wschowski/.
  • 1672-1700, Nadawcy niezydentyfikowani /brak podpisów/.
  • 1661, Gmina miasta Leszna.
  • 1665-1672, Władze miasta Torunia. Excerpt z listu Jana Jonstana pisany ręką J.Bytnera /bez daty/.
  • 1724, D.Andersch z Frankfurtu nad Odrą.
  • 1729-1732, J.Aram.
  • 1718-1719, Krzysztof Arnold.
  • 1720-1722, Krzysztof Arnold.
  • 1723-1726, Krzysztof Arnold.
  • 1726-1727, Samuel Arnold z Leydy.
  • 1725, Jan Fryderyk Bachstrohm.
  • 1726-1727, Badenkoft z Dybowa /Śląsk/.
  • 1727-1734, Dawid Bähr z Berlina i Leydy.
  • 1726, Zygmunt Wierusz Bielski z Żychlina.
  • 1729, M.Samuel Birwing.
  • 1714, Bomswinckelsmann z Amsterdamu.
  • 1710-1722, J.Borzymowski.
  • 1728, Kazimierz Borzymowski z Zabłudowa.
  • 1712-1724, Adam i Andrzej Bronikowscy.
  • 1725-1734, Adam i Andrzej Bronikowscy.
  • 1724-1732, Piotr Bronikowski z Krzeczewa.
  • 1732-1733, A.B.Cassius z Torunia.
  • 1717-1732, Bogusław Dawid Cassius z Berlina i Leydy.
  • 1715-1733, Franciszek E.Cassius z Berlina, Frankfurtu i Swartowa.
  • 1723-1732, Jan Aleksander Cassius z Berlina.
  • 1726-1728, Jan Aleksander Cassius z Frankfurtu nad Odrą.
  • 1729-1733, Jan Aleksander Cassius z Leydy i Skoków.
  • 1708-1724, Jan Gerson Cassius ze Skoków.
  • 1725-1727, Jan Gerson Cassius minister w Skokach.
  • 1728-1730, Jan Gerson Cassius minister w Skokach.
  • 1731-1734, Jan Gerson Cassius minister w Skokach.
  • 1724-1733, Krzysztof H.Cassius z Wiednia, Frankfurtu nad Menem, Amsterdamu.
  • 1712-1724, Paweł Cassius minister z Żychlina.
  • 1725-1726, Paweł Cassius minister z Żychlina.
  • 1729, Piotr Paweł Cassius z Torunia.
  • 1719-1721, Samuel A.Cassius z Berlina.
  • 1721-1726, Samuel A.Cassius z Frankfurtu nad Odrą.
  • 1727-1729, Samuel A.Cassius z Torunia.
  • 1730-1734, Samuel A.Cassius z Torunia.
  • 1691-1727, Rosina Cassiuszowa.
  • 1721-1731, Zuzanna Cassiuszowa do syna.
  • 1727-1733, Bogusław Chlebowski z Wybranowa.
  • 1729-1733, Paweł Chlebowski z Wybranowa.
  • 1723-1729, Gotfried Chodowiecki z Żychlina.
  • 1711-1722, Jan Chodowiecki z Gdańska.
  • 1728, Jan Cienia z Wilna.
  • 1724, Jan Wilhelm Danneman z Warszawy.
  • 1713-1719, Gabryel Dyskiewicz z Węgrowa /Prusy Królewskie/.
  • 1721-1733, Tomasz Forbes z Poznania.
  • 1734, Paweł Ganowski burmistrz Ponieca.
  • 1732, J.H.Gebhard z Torunia.
  • 1727-1733, Jakub Gordon z Kiejdan.
  • 1726-1730, Daniel Gregorie z Lublina i Bełżyc.
  • 1717, Dawid Gronau z Gdańska.
  • 1714, Grossdorf.
  • 1720, Aleksander Gruszczyński z Torunia.
  • 1727-1731, J.Gruszczyński
  • 1719-1720, Marcin Güllich z Waszkowa /pod Poniecem/.
  • 1732, Samuel Hartmann z Berlina.
  • 1721, Adam Heinrick z Sulechowa.
  • 1734, Martin Hass.
  • 1725-1732, Samuel Heintze z Leydy, Frankfurtu nad Odrą i Torunia.
  • 1721-1722, Piotr Horqualin z Wrocławia.
  • 1719, Samuel Hrobowski z Łobżenicy w województwie kaliskim.
  • 1699-1715, Daniel E.Jabłoński z Berlina.
  • 1716-1717, Daniel Ernest Jabłoński z Berlina.
  • 1718-1720, Daniel Ernest Jabłoński z Berlina.
  • 1721-1724, Daniel Ernest Jabłoński z Berlina.
  • 1725-1726, Daniel Ernest Jabłoński z Berlina.
  • 1727-1729, Daniel E.Jabłoński z Berlina.
  • 1730-1734, Daniel E.Jabłoński z Berlina.
  • 1725, Samuel Jakobides.
  • 1734, P.B.Kałuski z Żołędnicy.
  • 1733, Krzysztof Henryk Karketiell kaznodzieja w Królewcu.
  • 1732, J.Kawiecki z Piotrkowa.
  • 1722, Jan Fr.Kazur z Frankfurtu nad Odrą.
  • 1718-1732, Samuel Wilhelm Kazur pastor z Krokowy.
  • 1714-1720, Aleksander Kąsinowski.
  • 1721-1728, Aleksander Kąsinowski.
  • 1721, Władysław Kąsinowski.
  • 1709-1716, Dawid Klose z Leszna.
  • 1722-1723, Aleksander Filip Kołudzki kanonik i oficjał gnieźnieński w sprawie Żychlina.
  • 1724-1731, Stanisław i Jerzy Watta Kosiccy.
  • 1698-1733, Gneomar i Ernest Krokowscy z Krokowy.
  • 1732, Bogusław Kurnatowski.
  • 1717-1724, Dobrogost Kurnatowski z Lednogóry /gnieźnieńskie/.
  • 1726, P.Kurnatowski z Bytynia.
  • 1722-1725, Jerzy Ernest Majewski pleban w Orzeszkowie.
  • 1726-1734, Jerzy Ernest Majewski pleban w Orzeszkowie.
  • 1722-1734, J.Samuel Majewski z Berlina, Skoków i Torunia.
  • 1711-1725, Andrzej Malcolm.
  • 1713, H.Maierode z Berlina.
  • 1717-1723, Bogusław Mikołajewski z Berlina i Frankfurtu nad Odrą.
  • 1724-1734, Bogusław Mikołajewski z Żychlina /województwo kaliskie/, Krokowy i Torunia.
  • 1700-1707, Stanisław Mikołajewski z Gdańska.
  • 1720-1728, Jan Mielęcki z Czarnotek i Hamru.
  • 1727-1732, Jakub Mitschelhilt z Królewca.
  • 1724, Adam Mlekicki z Pruskiejłąki /toruńskie/.
  • 1717, G.Mockowski.
  • 1733, Jan Filip de la Motte z Torunia.
  • 1713-1720, Jan Samuel Musonius z Orzeszkowa.
  • 1721-1725, Jan Samuel Musonius z Waszkowa /pod Poniecem/.
  • 1726-1727, Jan Samuel Musonius z Waszkowa.
  • 1728-1734, Jan Samuel Musonius z Waszkowa .
  • 1725-1726, Samuel Nerlich.
  • 1717-1719, Jan Oniasz z Charbrowej /lęborski/ - w sprawie gminy.
  • 1711-1716, Salomon Opitz.
  • 1721-1733, Stanisław i Barbara Ostrowscy z Ochli /krotoszyński/.
  • 1731, Samuel Pawłowicz z Zabłudowa.
  • 1718, Daniel Pawłowski.
  • 1725, Bogusław Petroselius.
  • 1717-1719, Michał Petroselius z Krokowy, Torunia i Gdańska.
  • 1719-1730, A.Kromno Piotrowski.
  • 1699-1728, Aleksander Potworowski.
  • 1718-1733, J.Potworowski.
  • 1701, F.S.Probowski z Krokowy.
  • 1718-1731, Dobrogost Przystanowski.
  • 1722, Bogdan Haza Radlicz.
  • 1728, Anna Radoszowa do swego stryja.
  • 1711-1728, J.Radosz.
  • 1708, Wacław Radosz ze Szczepanowic.
  • 1717-1721, Jerzy Rekuć z Królewca.
  • 1720-1726, Samuel Richter Z Poznania.
  • 1723, Abigail Rokiżańska z domu Musonius.
  • 1717-1721, Rolkmann.
  • 1717-1721, Jakub Ross z Warszawy.
  • 1712, Joanna Ewa Rozbicka z Mielęcina.
  • 1726, Tomasz Rzepecki.
  • 1721, Samuel Sadorn ze Skoków.
  • 1725-1728, P.Schultz ze Sztokholmu do Dawida Cassiusa.
  • 1728, M.Schultz ze zboru wileńskiego.
  • 1725, Jerzy Seifert ze Wschowy.
  • 1727, Ignacy Sienkiewicz proboszcz ostrowski.
  • 1711-1718, Samuel Dawid Sitkowski z Torunia.
  • 1727-1728, Marcin Skultet z Wilna.
  • 1733-1734, Wilhelm i jego żona Spallowie z Torunia.
  • 1722, Franciszek Stoedelhofer.
  • 1730-1731, Ludwik Szołdrski.
  • 1705-1733, Jan Samuel Tobian.
  • 1720-1732, Jan Nakander Trepka.
  • 1710-1720, Andrzej Twardowski.
  • 1712-1718, Mikołaj Twardowski.
  • 1714-1726, Bogusław Unrug.
  • 1720-1732, Jerzy Unrug.
  • 1727-1732, Konstanty Unrug.
  • 1719-1733, Krzysztof Unrug.
  • 1717-1720, Zygmunt Unrug starościc wałecki.
  • 1721-1722, Zygmunt Unrug starościc wałecki.
  • 1723-1724, Zygmunt Unrug starościc wałecki.
  • 1725, Zygmunt Unrug starościc wałecki.
  • 1726, Zygmunt Unrug starościc wałecki.
  • 1727-1732, Zygmunt Unrug starościc wałecki.
  • 1714, Johann Wander Waeyen.
  • 1728, Melchior Ernest Wagnitz.
  • 1718-1732, Henryk Krystian Vechner pleban w Lasocicach.
  • 1731, Vencko z Gdańska.
  • 1721, Samuel Wande student filozofii i teologii.
  • 1726-1732, Aleksander Wielowiejski.
  • 1722-1733, Adam Samuel Vigilantius.
  • 1712-1728, B.Vigilantius.
  • 1730, Jan Ernest Vigilantius.
  • 1696-1699, Filip Viselius.
  • 1706, J.Wilhelmius.
  • 1723-1728, M.Zimmermann z Warszawy.
  • 1713-1720, Aleksander Złotnicki ze Spławia podkomorzy poznański.
  • 1720-1722, Aleksander Złotnicki ze Spławia.
  • 1713, T.Złotnicki i S.Mojaczewski.
  • 1722-1723, Aleksander Żychliński.
  • 1713-1719, Aleksander Żychliński z Osowejsieni /wschowski/.
  • 1720-1725, Andrzej Żychliński z Osowejsieni.
  • 1726, Andrzej Żychliński z Osowejsieni i Roszkowa.
  • 1727-1728, Andrzej Żychliński z Osowejsieni i Roszkowa.
  • 1729-1730, Andrzej Żychliński z Osowejsieni i Roszkowa.
  • 1731-1732, Andrzej Żychliński z Osowejsieni i Roszkowa.
  • 1733-1734, Andrzej Żychliński.
  • 1726-1729, Stanisław Żychliński.
  • 1697-1732, Różne osoby /nieczytelne podpisy/.
  • XVIII wiek, Kopie listów bez podpisu.
  • 1718, Gmina kościoła reformowanego w Krokowej
  • 1714, Gmina kościoła reformowanego w Lesznie.
  • 1717, Gmina kościoła reformowanego w Poznaniu.
  • 1718-1720, Gmina kościoła reformowanego w Toruniu.
  • 1719-1733, Gmina wyznaniowa w Skokach.
  • 1699-1713, Kopiariusz listów.
  • 1748, Alempski z Przytocznicy i Mielęcina.
  • 1776, Adami z Głogowa.
  • 1746-1751, G.Andersch z Krosna.
  • 1749-1752, Jan Gotfryd Andersch z Krosna, student.
  • 1751-1758, Dorota Anderschowa wdowa z Krosna.
  • 1743-1759, Bogusław Aram z Wielkanocy.
  • 1757, Johan Daniel Balde z Głogowa.
  • 1767, Benjamin Bauch.
  • 1746-1763, Dawid Behr z Szwartowa /lęborski/.
  • 1754, Friedrich Wilhelm Behr.
  • 1750-1759, J.W.Behr ze Wschowy.
  • 1760-1777, Jerzy Wilhelm Behr student z Frankfurtu nad Odrą i Leydy.
  • 1770, Samuel Behr.
  • 1773, Bernacki.
  • 1757, Jean de Bero rotmistrz w armii pruskiej.
  • 1754, Peter Berú.
  • bez daty, Z.C.Bestfater.
  • 1748-1750, Zuzanna Bestfaterowa siostrzenica J.T.Bestfatera.
  • 1751-1762, J.Bogusławski z Widawy /sieradzkie/.
  • 1764, Bojanowski z Gołaszyna /koło Ponieca/.
  • 1746, D.Boltz.
  • 1754-1758, Jan Fryderyk Braumüller z Frankfurtu nad Odrą.
  • 1738-1756, Adam Bronikowski z Drezna, Warszawy, Wschowy i in.
  • 1757-1759, Adam Bronikowski .
  • 1760-1763, Adam Bronikowski .
  • 1764-1766, Adam Bronikowski.
  • 1768-1769, Adam Bronikowski .
  • 1770-1776, Adam Bronikowski .
  • 1750-1769, Bogusław Bronikowski.
  • 1749-1761, Adam Bronikowski .
  • 1766-1775, Joanna z Potworowskich Bronikowska.
  • 1749-1758, Simon Brünhagen.
  • 1753-1759, Bogusław Bukowiecki.
  • 1758, De Byron z Rydzyny.
  • 1748-1767, Andrzej Benjamin Cassius.
  • 1738-1776, Bogusław Dawid Cassius z Holandii i Skoków.
  • 1772-1775, Jan Bogusław Cassius z Orzeszkowa do ojca.
  • 1748-1750, Jan Gotfryd Cassius student.
  • 1755-1776, Jan Ludwik Cassius z Orzeszkowa i Leodium do stryja.
  • 1754-1760, Krystian Teofil Cassius z Orzeszkowa do ojca.
  • 1761-1775, Krystian Teofil Cassius do ojca.
  • 1750-1756, K.H.Cassius do brata.
  • 1771, Krystyna Cassiusowa z Gdańska.
  • 1777, Luize Charlote Cassius.
  • 1755, M.D.Cassius'owa ze Skoków.
  • 1754-1768, Paweł Cassius z Gdańska.
  • 1745-1747, Paweł Ludwik Cassius pleban z Orzeszkowa.
  • 1748-1749, Paweł Ludwik Cassius.
  • 1750-1755, Paweł Ludwik Cassius
  • 1756, Paweł Ludwik Cassius z Orzeszkowa.
  • 1757-1759, Paweł Ludwik Cassius.
  • 1760, Paweł Ludwik Cassius.
  • 1761-1764, Paweł Ludwik Cassius.
  • 1765-1766, Paweł Ludwik Cassius.
  • 1767, Paweł Ludwik Cassius.
  • 1768, Paweł Ludwik Cassius.
  • 1769, Paweł Ludwik Cassius.
  • 1770-1771, Paweł Ludwik Cassius do seniora Jana Aleksandra Cassiusa pisane z Orzeszkowa i Drezdenka.
  • 1772-1773, Paweł Ludwik Cassius.
  • 1756-1760, Samuel Teodor Cassius do swego ojca.
  • 1746-1756, T.Cassius z Działdowa /Prusy Królewskie/.
  • 1748-1772, Karol Dawid Cassius z Gdańska.
  • 1748-1760, Bogusław z Wybranowa Chlebowski.
  • 1741-1778, Karol Chlebowski.
  • 1777, Maria Chlebowska z Węgrzynowa /pleszewski/.
  • 1744-1750, Johan de Clerk.
  • 1740-1743, Emanuel Dawisson z Gdańska.
  • 1774-1775, Christof zu Dohna z Gładysz /olsztyńskie/.
  • 1754-1760, M.Döbell z Głogowa.
  • 1775, Jacob Marcus Ant. Düfour z Lipska.
  • 1766-1775, Jan Samuel Dütschke-Dyczke z Frankfurtu i Weszkowa.
  • 1746-1757, Jerzy Dütschke pleban z Lasocic.
  • 1760-1767, Jerzy Dütschke z Lasocic.
  • 1761, Dziembowski.
  • 1748-1749, Jan Teofil Elsner z Berlina.
  • 1750-1752, Jan Teofil Elsner z Berlina.
  • 1754-1756, Jan Teofil Elsner pastor kościoła ewangelicko-reformowanego w Berlinie.
  • 1757-1760, Jan Teofil Elsner pastor kościoła ewangelicko-reformowanego w Berlinie.
  • 1761, Jan Teofil Elsner z Berlina.
  • 1762-1763, Jan Teofil Elsner z Berlina.
  • 1764-1775, Jan Teofil Elsner z Berlina.
  • 1760, Jacob Wilhelm von Essen z Lublina.
  • 1752, Daniel Fergusson.
  • 1745-1765, Jan Figulus ze Skoków.
  • 1745-1757, Samuel Figulus student z Berlina, Frankfurtu nad Odrą, Leydy.
  • 1744-1775, Krystian Ludwik Finne student z Frankfurtu nad Odrą i Leydy.
  • 1766-1777, Jan Dawid Forbes z Poznania.
  • 1771, J.C.C.Funken.
  • 1749-1761, Grabowski z Cieszkowa i Piotrkowic /Małopolska/.
  • 1747-1766, J.V.Grillo z Frankfurtu nad Odrą.
  • 1773, Krystian Franke z Warszawy.
  • 1750-1767, Greding z Głogowa.
  • 1786, Karol Friedrich Gumprecht z Poznania.
  • 1756, Ephraim Gottfried Günther z Poznania.
  • 1764-1771, Samuel Hartmann z Frankfurtu.
  • 1757, Józef Hasler z Leydy.
  • 1769-1775, Herberger z Frankfurtu i Leydy.
  • 1745, Herm.Barth. Hoedmaker pastor z Hagi.
  • 1748-1760, J.Horquelin et Camp. z Wrocławia.
  • 1754-1760, H.W.Hoffmeister z Krosna.
  • 1760-1765, Hoffmeister z Krosna.
  • 1749, Andrzej Huisson z Torunia.
  • 1754, Jakub Inglis superintendent zborów nowogrodzkich.
  • 1748-1751, Fryderyk Wilhelm Jabłoński z Berlina.
  • 1752-1760, Fryderyk Wilhelm Jabłoński z Berlina.
  • 1746-1757, Tomasz Jägwitz z Poznania.
  • 1777, Junemann /?/ z Sulechowa.
  • 1775, J.Jaroszewicz z Milina /konińskie/.
  • 1744-1750, Bogusław Kałuski z Mielęcina i Parcic /z. wieluńska/.
  • 1750-1757, Bogusław Kałuski z Friedrich Tabor'u /Śląsk/.
  • 1750, Kauffmann z Zielonej Góry.
  • 1768, Jerzy Kalmar.
  • 1764-1773, J.Kahler z Leszna i Warszawy.
  • 1746-1770, Dobrogost Karczewski z Karczewa.
  • bez daty, A.E.Karschin.
  • 1746-1747, Ks.Krzysztof Henryk Karketell z Królewca.
  • 1755-1758, Helena Gotlib Kąsinowska.
  • 1754-1758, Karol Kąsinowski.
  • 1753-1776, Teodor Gotlib Klesel z Rydzyny,1753-1757.Fryderyk Klose pastor z Torunia, 1776.
  • 1758-1759, Anna Luise Larahin.
  • 1768, Christian August Keilpflug.
  • 1754-1765, D.Keschner z Wrocławia.
  • 1766, H.Klein.
  • 1748-1777, Fryderyk Klose z Torunia.
  • 1747-1755, Jan Dawid Klose z Jędrychowic /wschowski/.
  • 1756-1775, Jan Dawid Klose z Jędrychowic.
  • 1760, F.S.Knoll z Poznania.
  • 1756, Christof Koch.
  • 1772-1776, Jan Ludwik i Teresa Komorowscy z Pijanowic /krobski/.
  • 1746-1775, Bogusław Kossecki z Woli Tomaszowej.
  • 1771, Wilhelm Kreiss.
  • 1747, C.R.Krokow.
  • 1747-1759, Jan Kubik ze Skoków.
  • 1768, Johan George Kulau institiarius iuratus z Międzychodu.
  • 1770-1776, J.C.Kuntze z Lasocic /koło Leszna/.
  • 1755-1774, Adam z Bytynia Kurnatowski z Frankfurtu nad Odrą.
  • 1746-1759, Aleksander Kurnatowski z Bodzewa i Jędrychowic.
  • 1760-1768, Aleksander Kurnatowski z Bodzewa i Jędrychowic.
  • 1749-1765, Andrzej z Bolęcina Kurnatowski.
  • 1775-1779, Anna Kurnatowska z Miaskowa /szubiński/.
  • 1750-1751, D.M.Kurnatowska żona Stanisława.
  • 1748, Ewa Kurnatowska z Pożarowa.
  • 1748-1775, Karol Kurnatowski z Sokolnik i Jędrychowa.
  • 1747-1775, Ludwik Kurnatowski z Bodzewa.
  • 1765, Stanisław Kurnatowski z Gołanic /wschowski/.
  • 1747, C.G.Kühn z Wrocławia.
  • 1746-1772, S.E.Kühn z Krokowy i Torunia.
  • 1756-1761, Jakub Lindsay z Krakowa.
  • 1753, Johan Gottfried von Loen z Nowego Miasta na Śląsku.
  • 1749-1763, Jakub Loos kaznodzieja z Wrocławia.
  • 1767, De Luitte.
  • 1747-1776, J.S.Majewski z Żychlina.
  • 1776, Samuel Ludwik Majewski z Gdańska.
  • 1775, S.A.Majewska z domu Rokiczanka.
  • 1767-1770, Jan Dawid, Konrad i Teofil oraz Mikołaj Marcus'owie z Torunia.
  • 1766, Elias Marschall z Pszczyna powiat Środa Śląska.
  • 1756-1764, Jan Henryk Matthiae pastor z Bojanowa /koło Krobii/.
  • 1750-1754, M.Michaeli z Berlina.
  • 1767-1768, Samuel Michaeli z Gdańska.
  • 1768, Jan Mielęcki.
  • 1750-1751, Johann Jacob von Milich.
  • 1750-1759, Karol Mojaczewski z Belęcina.
  • 1754-1776, Jan Mojaczewski z Buzenina.
  • 1775, Bernhardinus de Moor.
  • bez daty, Szymon Moszyński ze Śmigla.
  • 1757-1760, Dawid Joachim Musonius z Gdańska.
  • 1760-1771, Jan Paweł Musonius.
  • 1745-1753, Jan Salomon Musonius student z Leydy.
  • 1754-1758, Jan Salomon Musonius ze Skoków.
  • 1758-1776, Jan Salomon Musonius ze Skoków.
  • 1745-1747, Jan Salomon Musonius pleban w Weszkowie /koło Ponieca/.
  • 1748-1749, Jan Samuel Musonius z Weszkowa.
  • 1749, Jan Samuel Musonius z Weszkowa.
  • 1750-1753, Jan Samuel Musonius z Weszkowa.
  • 1754-1756, Jan Samuel Musonius z Weszkowa.
  • 1757-1758, Jan Samuel Musonius z Weszkowa.
  • 1759-1760, Jan Samuel Musonius z Weszkowa.
  • 1745-1776, Jerzy Ernest Musonius student z Berlina, Frankfurtu nad Odrą i Leodium.
  • 1747-1750, Jerzy Ernest Musonius student z Berlina i Frankfurtu nad Odrą.
  • 1763-1776, Franz Arnold Müllensdorf z Wrocławia.
  • 1776, Efreim Neumann do żony Jana Aleksandra Cassiusa.
  • 1759, B.Nieszkowski z Czarnotek.
  • 1748-1776, Jan Nieszkowski z Wielkanocy.
  • 1764, Ignacy Nieżychowski z Długich.
  • 1747, Jan Norquelin et Comp. z Wrocławia.
  • 1756-1767, Stanisław Okrzycki ze Stryjny /koło Lublina/.
  • 1775, J.Ollier z Warszawy.
  • 1775, Samuel Opitz z Torunia.
  • 1760, Stanisław Ożarowski z Byszowiec.
  • 1765, Pelecanus.
  • 1750-1753, Aleksander Potworowski z Sienna.
  • 1749-1759, Andrzej Potworowski z Sienna.
  • 1747-1751, Jan Potworowski z Sienna i Ludwika Mielęcka z Andrychowic.
  • 1760, Jan Gozd Progulbicki z Gołanic /wschowski/.
  • 1773, Przystanowski z Głogowa.
  • 1749-1759, Radolińska z Twardowskich z Golnitz.
  • 1776, Louis Raymond z Neusaltz /Nowa Sól/.
  • 1754, Johan Dawid Reich z Torunia.
  • 1756, M.Riebschläger.
  • 1749-1754, Jan Dawid Richter student z Berlina i Frankfurtu.
  • 1755-1756, Jan Dawid Richter student z Frankfurtu.
  • 1756-1757, Jan Dawid Richter student z Frankfurtu.
  • 1757, Jan Dawid Richter ze Skoków.
  • 1758-1761, Jan Dawid Richter z Głogowa i Friedrichs Tabor /Śląsk/.
  • 1762-1776, Jan Dawid Richter pastor z Friedrichs Tabor.
  • 1748-1750, Samuel Richter z Poznania.
  • 1766, Gottlieb Riedee ze Śmigla.
  • 1755-1759, Jakub Ross z Zamościa.
  • 1760, Jan Ross z Warszawy.
  • 1766, Jan Rozbicki.
  • 1747-1756, Jerzy Rozbicki z Chojna.
  • 1760, Wojciech Konstanty Rozbicki z Poznania.
  • 1748-1749, Różycki z Bosowic.
  • 1750, Adam i Ewa Rusoccy ze Wschowy.
  • 1750-1755, E.Rusocka.
  • 1754-1756, Rutsch z Międzychodu.
  • 1751-1756, Samuel Rzepecki z Turska.
  • 1757, Carl Ludwig Salomon.
  • 1753, Katarzyna Elżbieta Schacherin z domu Laube.
  • 1769, La Carriere Schaller z Lipska.
  • 1775, Schardeh z Berlina.
  • 1763-1765, B. de Schlichting z Gurschen /Górczyna, powiat wschowski/.
  • 1759, SS von Schlichting z Bargen /Barkowo koło Milicka/.
  • 1769, Otto Albrecht von Schoenaich z Amtitz /Gębice Gubińskie/.
  • 1765, Martin Schwartz z Guhrau /Góra Śląska/.
  • 1750-1764, Jan Ludwik Siebert z Głogowa.
  • 1764-1770, Siebert i Sixt Dom Handlowy w Głogowie.
  • 1770-1778, Siebert i Gerhard Dom Handlowy w Głogowie.
  • 1747, Siestrzeniewicz z Litwy.
  • 1749, R.Sinclair z Mielęcina /wałecki/.
  • 1760, Eleonora Skierska.
  • 1748-1760, Stefan i Samuel von Stankar.
  • 1754, Aleksander Steiff z Gdańska.
  • 1750, Samuel Steigemann.
  • 1755-1756, Zygmunt S.Stryjeński ze Stryjny i Lublina.
  • 1769, Antoni Sułkowski z Warszawy.
  • 1767, Szarzyński kapitan.
  • 1761-1776, P.Tepper z Warszawy /senior/ i junior.
  • 1760, Christian Thomson z Gdańska.
  • 1755-1759, Tomasz Tomson z Gdańska.
  • 1746, A.N.Trepka z Mielęcina i Parcic /z. wieluńska/.
  • 1748-1758, Jadwiga z Twardowskich Trepczyna.
  • 1748-1757, Wilhelm Turner z Gdańska.
  • 1752-1771, P.Twardowska z Gołańczy /wągrowiecki/.
  • 1749-1776, von Twardowski z Głogowa.
  • 1756-1760, A.Unruh.
  • 1751-1777, Bogusław Jerzy Unrug.
  • 1750, von Unruh wdowa z domu Marwitz.
  • 1754-1757, Eleonora Unruh z Międzychodu.
  • 1757-1766, Jerzy Krzysztof Unrug z Poznania.
  • 1754-1755, Joanna Unruh z Międzychodu.
  • 1752, A.Fr. Von Waldau oficer pruski.
  • 1770, And. Fried. Vetter.
  • 1749-1763, Jan Daniel Vetter student z Berlina, Frankfurtu nad Odrą i Leodium.
  • 1766-1778, Vigilantius z Krosna.
  • 1747-1756, Jan Konrad Wirzius senior kościoła szwajcarskiego.
  • 1775, Salomon Wolff z Głogowa.
  • 1760, D.Wolff.
  • 1745-1750, Karol Woyde student z Frankfurtu nad Odrą i Leodium.
  • 1761-1772, Karol J.Woyde z Londynu.
  • 1745-1758, Jan Samuel Young z Torunia.
  • 1776, Konstantia Louisa Young.
  • 1749-1756, Jan Zayglicz.
  • 1768-1776, L.J.Ziemięcka z domu Bronikowska z Chycin i Orzeszkowa.
  • 1749-1768, Jan Ziemięcki.
  • 1746-1756, Krystian Teofil Zimmermann student z Berlina i Frankfurtu nad Odrą.
  • 1763-1775, Krystian Teofil Zimmermann z Weszkowa.
  • 1759-1772, Jan Samuel Zimmermann z Warszawy.
  • 1770, Jan Złotnicki z Czernina.
  • 1764, Karol Jonatan Zugehör.
  • 1749-1751, Marcin Żelenski.
  • 1748-1751, Bogusław Żychliński z Wiatrowa /Pomorze Zachodnie/.
  • 1747-1749, P.H.Żychliński .
  • bez daty, Krzysztof Żychliński .
  • 1756, Jan Żychliński ze Szczuczyna /Litwa/.
  • bez daty, Ludwik Żychliński.
  • 1755-1757, Piotr Żychliński z Pijanowic /koło Krobii/.
  • 1746-1756, Stefan Żychliński z Przyborówka /Szamotulski/.
  • 1759, Teresa Żychlińska z Pijanowic.
  • 1754-1777, Zygmunt Żychliński z Boszkowa /kościański/.
  • 1763, Bogusław Żydowicz z Grudziądza.
  • 1733-1751, Nierozpoznani.
  • 1769, Gmina wyznaniowa z miasta Altona /Francja/.
  • 1747, Gmina czeska w Berlinie.
  • 1769, Gmina wyznaniowa we Frankfurcie nad Odrą.
  • 1774, Gmina wyznaniowa w Głogowie.
  • 1771, Gmina wyznaniowa w Lesznie.
  • 1742, Gmina wyznaniowa w Poniecu.
  • 1746-1776, Gmina wyznaniowa w Toruniu.
  • 1751-1775, Gmina wyznaniowa w Skokach.
  • 1778, Gmina wyznaniowa w Zurichu /Szwajcaria/.
  • 1742, Synod w Orzeszkowie.
  • 1759, Synod prowincji zborów Litewskich.
  • XVIII w., /Kopiariusz listów Jana Aleksandra z lat 1748-1776/.
  • 1775, Jan Aleksander Cassius do swego synowca.
  • 1775, Krystian Teofil Cassius z Żychlina syn Jana Aleksandra do swego brata.
  • 1805, D.G.Weickhann z Gdańska.
  • 1803-1804, Woyde profesor gimnazjum.
  • 1813-1815, Diehl senior generalny z Warszawy w sprawie gimnazjum.
  • 1785, Beniamin Gottlieb Anders.
  • 1807-1808, Dawid Behr.
  • 1810-1813, Diehl superintendent z Warszawy.
  • 1784, Gottfried Herrmann.
  • 1784, Christian Gottlieb Ulrich.
  • 1790, Gmina ewangelicka w Lesznie.
  • 1767-1768, Jerzy Wilhelm Behr z Leszna.
  • 1769-1774, Jerzy Wilhelm Behr z Leszna.
  • 1769-1770, Samuel Gottlieb Behr z Guhrau /Góra Śląska/.
  • 1773-1775, Jan Bronikowski podstoli ostrzeszowski.
  • 1766, Stanisław Bronikowski.
  • 1775, Simon Brünhagen z Torunia.
  • 1768, Jadwiga Bukowiecka.
  • 1770, A.Bukowiecki z Chycin /koło Bledzewa/.
  • 1768, Z.Bukowiecki z Goruńska.
  • 1767-1769, Bogusław Dawid Cassius do swego ojca.
  • 1765-1767, Jan Aleksander Cassius .
  • 1768, Jan Aleksander Cassius .
  • 1769, Jan Aleksander Cassius.
  • 1770-1774, Jan Aleksander Cassius.
  • 1765, Jan Ludwik Cassius z Frankfurtu do ojca.
  • 1773, Karol Konstanty Cassius do ojca.
  • 1767, Krystian Teofil Cassius.
  • 1766-1768, Profesor Causse.
  • 1767, A.J.Chlebowski.
  • 1770, Jan Piotr du Port.
  • 1767-1775, Jan Samuel Dütschke z Frankfurtu.
  • 1766-1774, Jerzy Dütschke.
  • 1764-1766, Teofil Elsner z Berlina.
  • 1767-1768, Teofil Elsner z Berlina.
  • 1769, Teofil Elsner z Berlina.
  • 1770-1773, Teofil Elsner z Berlina.
  • 1774, Jan Figulus ze Skoków.
  • 1774, Fleischerin z Sierakowa.
  • 1766-1774, Jan Dawid Farbes z Poznania.
  • 1775, A.St.Goltz z Leszna.
  • 1768, Kristof Reinholt Haberkert ze Skwierzyny.
  • 1773-1775, Samuel Hartmann ze Skoków.
  • 1768, Jan Ludwik de Haze z Lewic /międzyrzecki/.
  • 1770, Edward Hollibeck.
  • 1768, Janecki.
  • 1768, Helena Karczewska z Jędrychowic /wschowski/.
  • 1763-1764, Dobrogost Karczewski z Jędrychowic.
  • 1768, Keschner z Leszna.
  • 1767-1775, Fryderyk Klose z Torunia.
  • 1773-1775, Jan Dawid Klose z Jędrychowic.
  • 1766, Knorr z Drezdenka.
  • 1768, Teodor Kossecki z Zębowa /kwidzyński/.
  • 1773, O.D.Krammer.
  • 1769-1774, Jan Krystian Kuntze z Frankfurtu.
  • 1769, Aleksander Kurnatowski.
  • 1766-1775, Karol Kurnatowski .
  • 1765-1766, Stanisław Kurnatowski z Gołanic /pod Lesznem/.
  • 1766-1768, S.E.Kühn z Jeziorek.
  • 1766-1768, Joachim Samuel Majewski.
  • 1773, S.A.Majewska z domu Rokiczańska z Berlina.
  • 1773-1774, Jan Dawid Marcus z Gdańska.
  • 1766, Samuel Konrad Marcus z Torunia.
  • 1773, Meybaum z Angerburga.
  • 1770, Z.Mielęcka.
  • 1767, Jan Mielęcki.
  • 1769, J.Filip de la Motte.
  • 1766-1772, Jan Salomon Musonius pastor ze Skoków.
  • 1766-1773, Jerzy Ernest Musonius z Leszna.
  • 1774, Franz Arnold Müllensdorf .
  • 1773, Izaak Ollier z Warszawy.
  • 1773, Helena Charlotte Richern z domu Cassiusowa.
  • 1768, Scharden z Berlina.
  • 1767, A. baron de Schönaich.
  • 1770, Schulters.
  • 1766-1767, Stosch student z Frankfurtu nad Odrą.
  • 1774-1775, Jan Seyfried z Sierakowa.
  • 1773, Paweł Tepper /senior/ z Warszawy.
  • 1773, J.G.Treppmacher.
  • 1768, A.S.Unrug.
  • 1773, B.Unruh z Międzychodu.
  • 1768, d'Unruh Obersleutnant.
  • 1767, Karl von Unrug.
  • 1766-1769, Jan Daniel Vetter profesor z Leszna.
  • 1767, Vigilantius z Krosna.
  • 1770, Dawid Anton du Vignean z Lipska.
  • 1768-1773, Carl Gotfreid Woyde z Londynu.
  • 1770, J.Wüttenbach z Warburga profesor teologii.
  • 1769-1775, Konstancja Louisa Young z Gdańska.
  • 1774, Wolffen z Leszna.
  • 1770-1775, Karol Frantz Zapernik poczmistrz z Sierakowa.
  • 1767-1773, Jan Ziemięcki.
  • 1766-1773, Jan Samuel Zimmermann .
  • 1766-1767, Krystian Teofil Zimmermann z Weszkowa.
  • 1768-1775, Krystian Teofil Zimmermann.
  • 1765-1775, Różne osoby /nazwiska na razie nieczytelne/.
  • 1774, Gmina wyznaniowa w Łasocicach /koło Leszna/.
  • 1767-1774, Gmina i gimnazjum w Lesznie.
  • 1768-1774, Gmina wyznaniowa w Toruniu.
  • 1771-1774, Gmina wyznaniowa w Skokach.
  • 1775, Gmina wyznaniowa w Weszkowie.
  • 1718, Franciszek Ernest Cassius do swego ojca.
  • 1714, Stanisław Smurawski z Konina.
  • 1740, Em.Davisson.
  • 1769, Samuel Hartman.
  • 1646-1647, J.S.Chodowiecki.
  • 1656-1657, Jerzy Denertus z Lignicy.
  • 1657, Piotr Figulus.
  • 1657, Jerzy Gleinig minister z Krokowy.
  • 1657, Joachim Gülich z Kostrzyna.
  • 1646-1657, Jan Hyperich konsenior w Toruniu.
  • 1647, Jan Kisling burmistrz w Toruniu
  • 1647, Jan Amos Komeński w sprawie organizacji kościelnej.
  • 1656-1657, Jan Amos Komeński z Amsterdamu w sprawie kolekty.
  • 1649, Daniel Kopicki w sprawie kościoła w Jordankach /powiat Sztum/.
  • 1651, Jerzy, Ludwik i Krystian książęta brzescy /Brzeg/ i ligniccy w sprawie Waltera Biermanna.
  • 1651, Baltazar Leuschner z Brzegu w sprawie Waltera Biermanna.
  • 1646, Jakub Memorata z Torunia.
  • 1670, Andrzej Morsztyn ze Śmiechowic w sprawie nieodwoływania nauczyciela jego synów.
  • 1643-1657, Jan Musonius minister z Krokowy.
  • 1639-1648, Niclassius pastor z Gdańska.
  • 1649, Wojciech Niclassius pastor z Gdańska.
  • 1641-1646, Paweł Orlicz z Torunia.
  • 1647, Krystian z Ośnick.
  • 1647, Jan Paliurus z Torunia.
  • 1649-1650, Marcin Plorth z Ostroroga.
  • 1657, Jan Rulicius z Amsterdamu w sprawie kolekty.
  • 1657, Jan Schardius z Berlina.
  • 1657, von Schönaich z Karolatu w sprawie kolekty.
  • 1650, Tomasz Węgierski superintendent małopolski.
  • 1648, Gmina kościoła reformowanego w Gdańsku.
  • 1647, Kopie pism seniora Marcina Gertycha do Krzysztofa Olsnic'a z W.Koszalew w sprawie obsadzenia stanowiska duchownego.
  • 1656, Kopie pism seniora M.Gertycha do księcia lignickiego Jerzego w sprawie Mikołaja Gertycha z Brzegu.
  • 1646-1647, Katarzyna wdowa po Macieju Speratus'ie pastorze z Górki /Strzelce Krajeńskie/ w sprawie obsady stanowiska pastora.
  • 1624, M.A. z Leszna w sprawie szkolnictwa.
  • 1611, Zofia Myskowska.
  • 1646-1647, Rada miejska w Strzelcach Krajeńskich /Friedeberg/ w sprawie obsadzenia stanowiska pastora.
  • 1670, Wilhelm von Lilgenau w sprawie obsadzenia stanowiska kaznodziei na dworze lignickim po W.Biermanie.
  • 1660-1663, Jan Amos Komeński.
  • 1662, P.L.L.
  • 1661, Krystian Ursyn z Oławy.
  • 1668-1669, Kopie listów seniora do J.A.Komeńskiego w sprawie przysłania kolekty.
  • 1658, Jan Bytner z Brzegu.
  • 1701, Franciszek Krokowski.
  • 1699, K.Piotrowski z Parcic z prośbą o kapelana na swój dwór.
  • 1698-1701, Aleksander Żychliński z Żychlina.
  • 1682, Michał Arnold.
  • 1689, Bogusław Bojanowski.
  • 1689, Krzysztof z Wybranowa Chlebowski.
  • 1681, Franciszek Krokowski z Lemborku.
  • 1683, Stanisław Mikołajewski z Szczepanowic.
  • 1688, Ernest Muzonius.
  • 1670, Paweł Oniasz minister z Żychlina.
  • 1684, Jan Rzeczyński.
  • 1683, Jan Simonis.
  • 1683, Piotr von Sittard z Londynu.
  • 1672, Jan i Paweł Żychlińscy.
  • 1683-1689, Nie zidentyfikowane osoby.
  • 1677, Gmina kościoła reformowanego w Toruniu.
  • 1714, Acherbach student.
  • 1721-1726, Robert Amileus z Leodium.
  • 1715-1719, Beniamin Arnold burmistrz miasta Leszna.
  • 1712, G.Arnold.
  • 1712-1718, Krzysztof Arnold senior luterański z Kargowy.
  • 1719-1723, Krzysztof Arnold senior luterański z Kargowy.
  • 1724-1727, Krzysztof Arnold senior luterański z Kargowy.
  • 1703, Jan Daniel Arnold.
  • 1705-1707, Samuel Arnold z Leszna.
  • 1707-1727, Samuel Arnold z Leszna.
  • 1727, Johan Friedrich Bachtrof z Warszawy.
  • 1708, De la Barr.
  • 1734-1737, Dawid Behr z Leodium i Skoków.
  • 1706-1707, Jan Reinhard Bahr z Królewca.
  • 1710-1711, C.M.Berczeny poseł księcia Franciszka II Rakoczego.
  • 1710, Johan Christian Biellman.
  • 1723, Gabryel Binaszewski.
  • 1710, Johan von Birndorff z Hagi i Londynu.
  • 1710-1713, Johan von Birndorff z Hagi i Leodium.
  • 1736, Aleksander Błeszyński.
  • 1712, Bogusław Bobrownicki na Bobrownikach.
  • 1718-1720, Fryderyk Bonnet z Londynu.
  • 1705, E.Berrman.
  • 1707-1723, J.Borzymowski z Warszawy.
  • 1710, Brandin z Hagi, Warszawy i Gdańska.
  • 1709-1714, Opat Brenner /abba Brenner/ poseł księcia Franciszka II Rakoczego.
  • 1725, J.G.Brissor z Halle w sprawie druku biblii.
  • 1700-1702, Aleksander Bronikowski.
  • 1717, Piotr Bronikowski.
  • 1711, Ladislaus de Bruno z Gdańska.
  • 1706-1707, Samuel Bytner z Królewca.
  • 1721-1728, Klaudiusz Cannoti z Królewca, polski pastor.
  • 1718-1736, Bogusław Dawid Cassius student z Frankfurtu, Leodius i Leszna.
  • 1703-1709, Dawid Cassius z Leszna.
  • 1710-1715, Dawid Cassius senior.
  • 1716-1717, Dawid Cassius senior.
  • 1717-1718, Dawid Cassius senior.
  • 1719-1720, Dawid Cassius senior.
  • 1720-1722, Dawid Cassius senior.
  • 1723, Dawid Cassius senior.
  • 1724, Dawid Cassius senior.
  • 1725, Dawid Cassius senior.
  • 1725-1726, Dawid Cassius senior.
  • 1727, Dawid Cassius senior.
  • 1728-1729, Dawid Cassius senior.
  • 1730-1731, Dawid Cassius senior.
  • 1732-1734, Dawid Cassius senior.
  • 1719, T.E.Cassius z Żychlina.
  • 1728-1740, Jan Aleksander Cassius.
  • 1713-1714, Jan Gerson Cassius ze Skoków.
  • 1701-1718, Paweł Cassius z Chabrowa, Leszna, i Żychlina.
  • 1721-1738, Paweł Ludwik Cassius.
  • 1723-1725, Samuel Augustyn Cassius z Leydy.
  • 1734, Zuzanna Cassiusowa.
  • 1739, Zofia Chlebowska z Leszna.
  • 1696-1697, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Lesznie.
  • 1698-1699, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Lesznie.
  • 1699-1700, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Lesznie.
  • 1700, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Lesznie.
  • 1701, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Lesznie.
  • 1701, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Lesznie.
  • 1702, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Lesznie.
  • 1702, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Gdańsku.
  • 1704, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Gdańsku.
  • 1704, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Gdańsku.
  • 1705, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Gdańsku.
  • 1706, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Gdańsku.
  • 1712-1717, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Gdańsku.
  • 1718, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Gdańsku.
  • 1719-1720, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Gdańsku.
  • 1721-1723, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Gdańsku.
  • 1724-1726, Jan Chodowiecki rektor gimnazjum w Gdańsku.
  • 1721-1732, Karol Gotfryd Chodowiecki z Gdańska.
  • 1726-1733, Samuel Chodowiecki z Gdańska.
  • 1733, Filip Ernest Clerck z Leydy.
  • 1728, Aleksander Cuthbert z Kiejdan.
  • 1707-1740, Daniel Davisson z Gdańska.
  • 1725-1735, Emanuel Davisson z Gdańska.
  • 1696-1707, Gabriel Dijakiewicz z Węgrowa /grudziądzki/.
  • 1738-1739, Jerzy Dütschke z Leydy.
  • 1728, Bogusław Dziembowski z Kręska.
  • 1738-1741, I.T.Elsner student z Leodium.
  • 1700, Jan Krzysztof Emler z Sulechowa.
  • 1703-1705, Paweł Ember z Debreczyna pastor w Szattmar /Węgry/.
  • 1708, Christof Jacob Erhman von Ernsfeld z Gdańska.
  • 1722, Jakub Estko stolnik kowieński.
  • 1726, Johannes Faruarrus.
  • 1716, Flemming Jakub, Henryk z Warszawy.
  • 1710, Jan Christian Fuchs.
  • 1689-1716, Jan Wilhelm Geller z Holland /Prusy Książęce/.
  • 1723-1726, Daniel Gliński z Glinek /Litwa/.
  • 1718, Golz.
  • 1732-1733, Jakub Gordon z Kiejdan.
  • 1695, Jerzy Gordon z Wiednia i Lipska.
  • 1695-1700, Patryk Gordon Z Reading /Anglia/.
  • 1729, K.Grabowski ze Słucka.
  • 1737, J.V.Grillo.
  • 1733, Teodora ze Stryjeńskich Grochowska z Litwy.
  • 1724, Gruchel.
  • 1731-1734, Ewa Maria Gruszczyńska.
  • 1716, Katarzyna z Wolskich Gruszczyńska.
  • 1706, J.Grużewski kuchmistrz Wielkiego Księcia Litewskiego.
  • 1721-1729, Marcjan Grużewski z Litwy.
  • 1698-1699, Joachim Gülich senior z Leszna.
  • 1700-1701, Joachim Gülich senior z Leszna.
  • 1702-1703, Joachim Gülich senior z Leszna.
  • 1711-1717, Marcin Gülich student z Leodium i z Jedrychowic /wschowski/.
  • 1731-1736, Samuel Hartmann.
  • 1731-1736, Bogdan z Radlic Haza sekretarz J.K.Mci.
  • 1727-1730, Samuel Heintze z Leodium.
  • 1705-1706, Jacob Henning.
  • 1707-1712, M.Zacharias Herrmann z Leszna.
  • 1710-1713, Johan Heyman z Leodium.
  • 1736, C.G.Hoffman z Warszawy.
  • 1718, Hoss z Krokowej /Prusy Królewskie/.
  • 1727, von Holdonitt z Neustadt /Prusy Zachodnie/.
  • 1728-1729, Aleksander Hulewicz z Wojutynia /łucki - Wołyń/.
  • 1704-1705, De Ilgen.
  • 1721-1722, Samuel Inglis.
  • 1726-1729, Jan Izbicki senior białoruski.
  • 1701-1709, Jan Jacobides ze Skoków.
  • 1708-1710, Samuel Teofil Jakobides student z Leodium.
  • 1712, M.P.Jaenichen rektor gimnazjum toruńskiego.
  • 1707-1723, Dawid Jantke z Leszna.
  • 1733-1736, Krzysztof Henryk Karkettel kaznodzieja polskiego reformowanego kościoła w Królewcu.
  • 1737-1741, Krzysztof Henryk Karkettel kaznodzieja w Królewcu.
  • 1713, A.Kąsinowski z Orzeszkowa.
  • 1722-1725, Joanna Kąsinowska z Kąsinowa kasztelanowa nakielska.
  • 1717-1729, Władysław Konstanty z Kąsinowa Kąsinowski, kasztelan nakielski.
  • 1735-1738, Karol Dawid Kazur z Leodium.
  • 1692-1716, Samuel Wilhelm Kazur pastor z Krokowy.
  • 1710, Klemenski z Lądka /słupecki/.
  • 1710, Samuel Klonowski.
  • 1703-1705, Jan Kocsi profesor teologii i historii kościoła w szkole w Debreczynie.
  • 1704, Franciszek Al.Kocsi i Stefan Ungar.
  • 1711, Käuffer.
  • 1710-1734, Andrzej i Dawid Klose.
  • 1718, B.Kopijewicz z Londynu /w interesie kościołów litewskich/.
  • 1691, Krasnowiecki z Leszna.
  • 1709-1710, Jacob i A.Kray'owie.
  • 1711-1716, Gneomar i Ernest von Krokowscy.
  • 1722-1735, Gneomar Krokowski z Gdańska i Krokowy.
  • 1717, Ernest Krokowski z Krokowy i Szwartowa /lęborski/.
  • 1709-1710, Kruse w sprawie stanowiska poczmistrza dla T.Woyde'go.
  • 1695-1704, Dobrogost z Bytynia Kurnatowski.
  • 1708-1710, Dobrogost z Bytynia Kurnatowski.
  • 1711-1720, Dobrogost z Bytynia Kurnatowski.
  • 1714-1735, Jan Kühn student z Leodium.
  • 1709, Jerzy Kühn .
  • 1711, Paulus Lampi z Gdańska.
  • 1722, D. de Lehwerin z Weszkowa /pod Poniecem/.
  • 1717-1720, Jan Lichnowski z Drezna.
  • 1732, Adam Aleksander von Rosenberg Lipiński.
  • 1704, Stanisław Lipnicki.
  • 1726-1729, Robert Lon z Grodna.
  • 1728-1730, Jarosz Mackiewicz z Królewca.
  • 1720, A.H.Majewski.
  • 1721-7136, Jerzy Ernest Majewski ze Skoków i Orzeszkowa.
  • 1727, J.S.Majewski.
  • 1706, Paweł Krystian Majewski z Weszkowa /koło Ponieca/.
  • 1713-1721, Malcolm ze Sulechowa.
  • 1712, De Mányoki poseł księcia Franciszka Rakoczego.
  • 1723-1728, Bogusław Mikołajewski z Leodium i Żychlina.
  • 1707, Jan Meyer.
  • 1706-1716, Jan Mielęcki miecznik wschowski z Hamra.
  • 1731, Andrzej Moczulski.
  • 1740, Stanisław Mojaczewski z Leszna.
  • 1717-1718, C.Mroch z Leodium.
  • 1706-1710, Jan Samuel Musonius student z Leodium.
  • 1711-1724, Jan Samuel Musonius ze Skoków, Orzeszkowa i Weszkowa.
  • 1711-1714, Joachim Jerzy Musonius student z Leodium.
  • 1720-1741, Joachim Jerzy Musonius Konrektor szkoły w Lesznie.
  • 1718, J.R.Mücke z Wiednia.
  • 1723-1724, Samuel Nerlich konsenior małopolski.
  • 1727, S.Niezabytowski.
  • 1703, Michał Okoliczany, poseł księcia Franciszka II Rakoczego.
  • 1725, Stanisław Olendzski.
  • 1704, Jan Oniasz z Charbrowa /lęborski/ .
  • 1704-1709, Salomon Opitz konsenior z Leszna.
  • 1711, Salomon Opitz konsenior .
  • 1712-1716, Salomon Opitz konsenior z Leszna .
  • 1720, Teodor Orzechowski.
  • 1727-1730, Oskierkowie z Litwy.
  • 1711-1715, Filip Ousell student z Leodium.
  • 1732, Leopold Maksymilian Pada de Kreutzenstein z Zielonej Góry.
  • 1696-1699, Dr Franciszek Pariz Papai rektor szkoły w Enyed /Węgry/ w sprawie historii kościoła na Węgrzech.
  • 1714-1715, Jan Petroselin z Łajczyny powiat konecki /radomskie/.
  • 1718, Michał Petroselin z Gdańska.
  • 1727-1736, Andrzej, Władysław i Aleksander Podleccy z Hryszczyc.
  • 1691, A.Potworowski z Andrychowic.
  • 1714, Aleksander Potworowski ze Świdnicy.
  • 1734-1741, Jan z Sienna Potworowski ze Świdnicy.
  • 1739-1740, Joanna Potworowska.
  • 1704-1724, Franciszek Samuel Prüfer z Krokowy.
  • 1716-1717, Jan Prüfer ze Skoków.
  • 1718, Mikołaj Przystanowski ze Skoków.
  • 1712-1713, Michał Kaźmierz Raczyński kasztelan gnieźnieński.
  • 1704-1711, Paweł de rada /Horta/, poseł księcia Franciszka II Rakoczego.
  • 1715-1722, Bogdan von Jase Radlicz.
  • 1720-1736, Jan Radosz.
  • 1708-1711, Książę Franciszek II Rakoczy /występujący także pod nazwiskiem hrabia de Saaros/.
  • 1712, Książę Franciszek II Rakoczy /występujący także pod nazwiskiem hrabia de Saaros/ z Gdańska.
  • 1713-1717, Książę Franciszek II Rakoczy.
  • 1707-1709, Charlotta księżniczka heska żona księcia Franciszka Rakoczego.
  • 1712-1718, Księżna heska żona księcia Franciszka Rakoczego.
  • 1697, Tomasz Ramsao.
  • 1719, Johan von Ranvesay.
  • 1731, Daniel Raczyński konsenior wileński.
  • 1703-1707, Jan Redzik z Torunia.
  • 1712, Reichenbach z Utrechtu.
  • 1700-1706, Jerzy Rekuć /z Litwy/.
  • 1707-1708, Jerzy Rekuć kaznodzieja polski w Królewcu.
  • 1717-1736, Jerzy Rekuć z Królewca.
  • 1711, Von Resenam z Londynu.
  • 1721-1724, Michał Reczyński senior z Wilna.
  • 1725-1728, Michał Reczyński senior z Wilna.
  • 1728-1736, M.Reczyński ze Słupska.
  • 1718, V.Rohes.
  • 1704-1707, Er.Roland z Gdańska
  • 1728, Wiliam Ross i Jakub Gray z Gdańska.
  • 1712, Tomasz Rzepecki senior kościoła ewangelickiego w Małopolsce.
  • 1707, Maximilian L.B. de Bukowiec Schlichtyng.
  • 1736, Samuel Siegfried von Schlichting.
  • 1709, Schmettau z Wielkiej Czarnej.
  • 1711, Casperi Schovel z Haye.
  • 1717-1718, Schönaich.
  • 1729-1730, J.E.Schultze z Królewca.
  • 1730-1737, D.A.Schultzens.
  • 1737-1739, Jan Seidel z Leszna.
  • 1705-1707, Jan Sigismundi /zwany także Rokizański/.
  • 1707-1718, Krystian Sitkowski student z Leodium.
  • 1729-1735, Krystian Sitkowski .
  • 1735, Krystian Sitkowski z Leszna .
  • 1736, Krystian Sitkowski z Leszna
  • 1737, Krystian Sitkowski z Leszna .
  • 1738, Krystian Sitkowski senior.
  • 1739, Krystian Sitkowski z Leszna .
  • 1740-1741, Krystian Sitkowski z Leszna .
  • 1704-1713, Samuel Dawid Sitkowski student z Leodium.
  • 1737, Michał Staniewicz podczaszy księcia Żmudzkiego.
  • 1718-1720, E.Somnitz /z Krokowy, Szwartowy i Gdańska/.
  • 1710, Biskup Spanhemius z Londynu.
  • 1713, Samuel na Nowotańcu Stano.
  • 1706, M.Stiller syndyk miasta Wschowy.
  • 1709, Friedrich Theodor Stoschius.
  • 1733-1734, Jan Stoltz z Kopiowic.
  • 1709-1726, Jan Stram z Sieczkowa /powiat stopnicki/.
  • 1711, H.Strimes.
  • 1721, Joanna Stryjenska z Brzostowicy.
  • 1720-1728, Florian Swida superintendent kościoła ewangelickiego w Słucku.
  • 1714, Wojciech Szczaniecki.
  • 1714, Jan Taylor z Krokowej.
  • 1701-1707, Tobian /Kr.G./ pastor z Torunia.
  • 1708-1710, Krystian Gerson Tobian pastor z Torunia.
  • 1730-1740, Jan Samuel Tobian student z Leodium.
  • 1722, Marianna Tobian z Domu Arnoldin.
  • 1722, Stefan Treciusz.
  • 1728, Carl Friedrich de Trosche z Leydy.
  • 1696-1699, Krzysztof Trzebicki ze Słucka.
  • 1718, Andrzej Twardowski z Wielenia.
  • 1700-1708, Mikołaj Twardowski pisarz ziemski wschowski.
  • 1709-1712, Mikołaj Twardowski pisarz ziemski wschowski.
  • 1713-1717, Mikołaj Twardowski pisarz ziemski wschowski.
  • 1719, Bogusław Unrug.
  • 1740, Louise von Unrug.
  • 1691, B.Ursinius z Berlina.
  • 1699-1734, Henryk Krystian Vechner .
  • 1736-1740, Krystian Gottlieb Vechner .
  • 1695-1712, Beniamin Vigilantius z Jędrychowic /wschowski/.
  • 1715-1729, Beniamin Vigilantius z Jędrychowic /Heyersdorf, powiat wschowski/.
  • 1702-1705, Adam Samuel Vigilantius student z Leodium.
  • 1706-1713, Adam Samuel Vigilantius z Torunia.
  • 1728, Aleksander Wilamowicz.
  • 1710, Visotzky z Brukseli.
  • 1721, Jan Wanowski z Hamburga.
  • 1701, Wassenach.
  • 1733, Wojciech Węgłowski podczaszy gwardii koronnej.
  • 1717, Wilhelm arcybiskup Canterbury w sprawie kolekty w Anglii.
  • 1707-1710, Baron Wilmowski z Krosna i Wiednia.
  • 1712-1718, Baron Wilmowski z Krosna.
  • 1702-1704, Herman Witsius.
  • 1740, Bogusław Wolan z Hrozowa /powiat słucki/.
  • 1730-1739, Tomasz Wolan z Hrozowa /powiat słucki/.
  • 1739-1740, Stefan Wolan z Królewca.
  • 1690-1704, Jan Wajde z Leszna.
  • 1706-1713, Marcin Gotlieb Wojde z Leszna.
  • 1713-1714, Marcin Gotlieb Wojde z Leszna.
  • 1715, Marcin Gotlieb Wojde z Leszna.
  • 1717, Marcin Gotlieb Wojde z Leszna.
  • 1718, Marcin Gotlieb Wojde z Leszna.
  • 1719-1720, Marcin Gotlieb Wojde z Leszna.
  • 1721-1722, Marcin Gotlieb Wojde z Leszna.
  • 1723-1726, Marcin Gotlieb Wojde z Leszna.
  • 1726, D.Wolters z Gdańska.
  • 1736, Adam Łaniewski Wołk z Wilna.
  • 1710-1727, Jan Łaniewski Wołk z Litwy.
  • 1729-1733, Michał Łaniewski Wołk chorąży litewski.
  • 1714-1725, Jan Wojciech Young z Torunia.
  • 1702, Jan Zabiełło.
  • 1712, Zayglicz z Bobrownik.
  • 1691-1695, Jan Zugehör senior.
  • 1706-1707, Jerzy Zugehör syn seniora Jana.
  • 1705, Zuzanna, wdowa po seniorze Janie Zugehör i syn jej Jerzy.
  • 1707, K.Żychlińska z Leszna.
  • 1713-1725, Żychliński de Rottenbourg.
  • 1712-1716, K.Żychlińska z Klucowej.
  • 1701-1718, Aleksander Żychliński z Żychlina.
  • 1712-1729, Andrzej Żychliński.
  • 1730-1738, Andrzej Żychliński.
  • 1691, P.Żychliński z Osowej Sieni /wschowski/.
  • 1708-1717, S.Żychliński.
  • 1689-1717, Nierozpoznani nadawcy.
  • 1723-1736, Daniel E.Jabłoński do osób w Polsce /adresaci nieznani/.
  • 1708-1709, D.E.Jabłońskiego z Berlina do patrona /bez nazwiska/ we Wrocławiu.
  • 1691-1692, Kopie listów D.E.Jabłońskiego pisane z Królewca do różnych osób.
  • 1704-1711, Oryginały i kopie listów D.E.Jabłońskiego z lat 1704-1707 w sprawie kościoła reformowanego na Węgrzech bez wymieniania nadawcy.
  • XVIII w., Kopiariusze i materiały D.E.Jabłońskiego z lat 1695-1707.
  • 1719-1728, Gmina wyznaniowa w Kiejdanach.
  • 1707-1734, Gmina kościoła reformowanego w Lesznie.
  • 1701-1714, Gmina kościoła reformowanego w Toruniu.
  • 1714, Gmina wyznaniowa w Skokach.
  • 1721, Gmina wyznaniowa w Wilnie.
  • 1739, Synod w Lesznie.
  • 1718, Synod w Gdańsku.
  • 1721-1735, Synody prowincjonalne kościoła reformowanego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  • 1708, J.Jakobides ze Skoków w sprawie kolekty na odbudowę spalonych kościoła i szkoły.
  • 1711, S.W.Kazur.
  • 1711, J.L.Rokeczański.
  • 1708, Samuel Majewski.
  • 1708, Hans Georg Schiller z Wrocławia w sprawie kolekty.
  • 1708, Tobian z Torunia.
  • 1711, Samuel Dawid Sitkowski z Torunia.
  • 1708-1709, Kupiec Schmetlau z Czerny /Śląsk/ w sprawie kolekty.
  • 1641, J.Musonius.
  • 1646, Jan Witellin.
  • 1646, Różne osoby.
  • 1642-1644, Mikołaj Arnold z Frankfurtu.
  • 1643, Maciej Antinoscius z Parcic.
  • 1639-1643, Jan Bytner senior.
  • 1636-1640, Tobian Cema, starosta sztumski w sprawie księdza polskiego w Jordanach /Prusy Królewskie/.
  • 1639, J.S.Chodowiecki.
  • 1642-1643, J.G/embica/ z Ociąża /odolanowski/.
  • 1641-1642, Jakub Gębicki minister z Żychlina.
  • 1640, Michał Hesperius ze Skoków.
  • 1643, Jan Hyperik z Torunia w sprawie Marcina Plortha z Ostroroga.
  • 1642, J.Memoratus z Leodium.
  • 1643, Paweł Orlicz z Torunia.
  • 1636, Piotr Orlicz w sprawie duchownego polskiego w Jordanach /Prusy Królewskie/.
  • 1642, Petrosilius z Okszy.
  • 1639, Krzysztof z Potoka Potocki.
  • 1636, Jan z Potoka Potocki podkomorzy halicki w sprawie darowanego chłopa.
  • 1642, D.Prüfer.
  • 1640, Andrzej Swinarski sekretarz JKMci w sprawie oszczerstwa na Jana Chodowieckiego.
  • 1738, Jan Aleksander Cassius z Orzeszkowa.
  • 1736-1737, Jan Gerson Cassius.
  • 1737-1746, Paweł Ludwik Cassius z Orzeszkowa.
  • 1744, Paweł Godfried Cassius.
  • 1736, S.A.Cassius ze Szwartowa /lemborski/.
  • 1736, Sufaria Cassius z Torunia.
  • 1734-1735, T.Cassius z Mrągowa.
  • 1735-1738, Bogusław Chlebowski.
  • 1722, Jan Chodowiecki z Gdańska.
  • 1743-1745, Johann Clerk z Gdańska.
  • 1735, J.Corquelinus.
  • 1742-1743, Coulon z Züllichau.
  • 1735-1740, Emanuel Davisson z Gdańska.
  • 1737-1746, Jerzy Dütschke z Łasocic.
  • 1737-1742, Jan Teofil Elsner.
  • 1743-1747, Jan Teofil Elsner.
  • 1738, Jan Konrad Eschartster z Lipska.
  • 1739, Andrzej Henryk Fabritius.
  • 1738-1745, Wilhelm Farbes z Poznania.
  • 1745, Jan Figulus i Samuel Sotnicki ze Skoków.
  • 1743-1746, Samuel Figulus student z Berlina i Frankfurtu .
  • 1744-1746, Krystian Ludwik Finne z Leydy.
  • 1717-1742, Hans Georg książę na Karolath /siedlisko koło Nowej Soli/.
  • 1738, Andrzej Gilardon pastor.
  • 1736, J.Gołuchowska z Gorek.
  • 1736, Daniel Gregorie pełnomocnik dysydentów z Warszawy.
  • 1737, Daniel Gregorie pełnomocnik dysydentów z Warszawy.
  • 1738-1747, Daniel Gregorie z Torunia, Warszawy i innych miejscowości.
  • 1735-1742, J.Grillo.
  • 1735-1740, J.R.Gruszczyński z Pokrzywna /Engelsburg powiat Grudziądz/.
  • 1743, Grutschel z Goschütz /Gorzyce powiat kozielski/.
  • 1736-1737, Samuel Heintz z Krokowej.
  • 1736-1741, Aleksander Hoffman z Gdańska.
  • 1735-1744, Jan Horquelins z Wrocławia.
  • 1735, Stanisław Izbicki z Żołędnicy /koło Skwierzyny/.
  • 1735, Daniel Ernest Jabłoński z Berlina.
  • 1736, Daniel Ernest Jabłoński z Berlina.
  • 1737, Daniel Ernest Jabłoński z Berlina.
  • 1738, Daniel Ernest Jabłoński z Berlina.
  • 1739, Daniel Ernest Jabłoński z Berlina.
  • 1740-1741, Daniel Ernest Jabłoński z Berlina.
  • 1741-1742, Fryderyk Wilhelm Jabłoński z Berlina.
  • 1743-1746, Fryderyk Wilhelm Jabłoński z Berlina.
  • 1732-1741, Tomasz Jägwitz z Poznania.
  • 1735-1746, P.Bogusław Kałuski.
  • 1735-1745, Krystian Henryk Karketell z Królewca.
  • 1736-1739, C.D.Kazur z Marburga.
  • 1749-1751, Teodor Klesel.
  • 1738-1745, Jan Dawid Klose ze Skoków.
  • 1735, Jan Rudolf Kramer profesor teologii z Zurychu.
  • 1736-1738, A.Kurnatowski z Sulejowa.
  • 1738, C.L. z Bytynia Kurnatowski.
  • 1734-1735, Jan Karol Kurnatowski z Drezna i Warszawy.
  • 1736, Jan Karol z Bytynia Kurnatowski z Poznania i Warszawy.
  • 1737, G.E. von Krokau patron Krokowy /Prusy Królewskie/.
  • 1736-1741, G.R. von Krokau z Krokowy.
  • 1741, Andrzej Kuntze z Berlina.
  • 1737-1747, S.E.Kühn z Krokowy .
  • 1739, Andreas A.Lausatus /?/.
  • 1739, De Lorch.
  • 1745-1751, J.Loos z Wrocławia.
  • 1736, D.T.Maevius z Tschirnau /Tirnowo/.
  • 1734-1735, Jerzy Ernest Majewski z Orzeszkowa.
  • 1734-1742, Joachim Samuel Majewski z Żychlina.
  • 1737, Mieldleton /?/.
  • 1742-1746, Ludwika Mielęcka.
  • 1734, B.Mikołajewski z Mielęcina.
  • 1736-1740, Józef Miłecki z Wiatowic.
  • 1746, Dobrogost Mlekicki.
  • 1734-1738, Jan Samuel Musonius z Weszkowa /koło Ponieca/.
  • 1739-1740, Jan Samuel Musonius .
  • 1740-1741, Jan Samuel Musonius z Weszkowa.
  • 1742-1743, Jan Samuel Musonius z Weszkowa.
  • 1743-1746, Jan Samuel Musonius z Frankfurtu.
  • 1744-1745, Jan Samuel Musonius z Weszkowa.
  • 1745-1747, Jerzy Ernest Musonius z Berlina.
  • 1746, Samuel Ernest Musonius z Berlina.
  • 1729-1732, Jan Ludwik Neuschöller senior z Zurychu.
  • 1738, Krzysztof Aleksander Nieszkowski.
  • 1735, Stanisław Nieszkowski.
  • 1737-1738, Zofia Nieszkowska.
  • 1735-1746, Jan z Sienna Potworowski.
  • 1743, A.G.Reichenbach z Goschütz /Goszyce powiat kozielski/.
  • 1739-1741, S.T.Riebe z Frankfurtu.
  • 1740, Jan Rozbicki z Grodziska.
  • 1738-1746, Jerzy Rozbicki z Chojna /wągrowiecki/.
  • 1735, Z.Rozbicki.
  • 1736-1741, Rożycki.
  • 1736-1738, Samuel Rzepecki z Turska.
  • 1736, Schiller z Wrocławia.
  • 1736-1737, S.Schlechting.
  • 1742, A.Schulter.
  • 1735, Aleksander Sostman z Gdańska.
  • 1741, H.A.Steinberg z Berlina.
  • 1741, Thomar.
  • 1741-1742, Adel. Ren. Tobianin geborene Fabritin z Gdańska.
  • 1732-1736, Jan Samuel Tobian student z Torunia i Leydy.
  • 1740-1741, Jan Tobian z Krokowej.
  • 1735-1743, Jan Nekander Trepka z Woli.
  • 1746, A.N.Trepka.
  • 1738-1739, Krzysztof von Unruh z Warszawy.
  • 1742, Jerzy Unrug z Weszkowa /koło Ponieca/.
  • 1727-1735, Henryk Christian Nechner z Łasocic /?/.
  • 1735-1745, A.S.Vigilantus.
  • 1738-1746, Jan Konrad Wirza senior z Zurychu.