Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Prace Kazimierza Jasińskiego

Publication structure:
 • Prace Kazimierza Jasińskiego
  • Annales Poloniae Jana Długosza jako źródło do genealogii Piastów
  • Beatrycza, pierwsza żona Ludwika Bawarskiego ze studiów nad genealogią Piastów śląskich
  • Bolesław Rogatka i jego małżeństwa
  • Bronisław Włodarski (1895-1974) historyk, profesor UMK
  • Chronologia kościołów gdańskich XII i XIII w. Uwagi metodyczne. Część I
  • Chronologia kościołów gdańskich XII i XIII w. Uwagi metodyczne. Część II
  • Chronologia w dydaktyce uniwersyteckiej
  • Diplomatarium Danicum udgivet ai det Danske Sprog-og Litteraturselskab; I Raekke 2 Bind, s. XXIV, 375 ; III Raekke 3 Bind, s. XIX, 540, Kobenhavn 1963
  • Diplomatarium Danicum udgivet ai det Danske Sprog-og Litteraturselskab; I Raekke Bind 4, 5; Raekke Bind 1-12; III Raekke Bind 1, 2. Kobenhavn 1938-1960
  • Dokumentacyjne funkcje imion w średniowieczu (na przykładzie dynastii piastowskiej)
  • Dokumenty biskupa kujawskiego Michała dla dominikanów w Gdańsku. Kwestia datacji
  • Drugie małżeństwo Bolesława Rogatki oraz problem "Zofii z Doren"
  • Dynastyczne mariaże czesko-polskie ze szczególnym uwzględnieniem okresu do końca XI wieku
  • Działalność czeskich Dypoldowiców na Śląsku w pierwszej połowie XIII wieku
  • Dzieje ziem świeckiej i nowskiej od schyłku XII w. do 1309 r.
  • Dzień koronacji Kazimierza Wielkiego w świetle współczesnych źródeł
  • Eduard Hlawitschka. Königin Richeza von Polen – Enkelin Herzog Konrads von Schwaben, nicht Kaiser Ottos II.? w: Festschrift für Josef Fleckenstein zu seinem 65. Geburtstag, 1984 (Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen), ss. 221-244
  • Filiacja Adelajdy, żony księcia czeskiego Wratysława II
  • Forschungen über das allgemeine Mittelalter und die mittelalterliche Geschichte Polens in wissenschaftlichen zentren Nordostpolens
  • Gdańsk pod rządami Władysława Łokietka i Wacławów czeskich
  • Gdańsk w dobie ścisłego sojuszu wielkopolsko-pomorskiego. Przyłączenie Pomorza Gdańskiego do Wielkopolski
  • Gdańsk w okresie samodzielności politycznej Pomorza Gdańskiego
  • Genealogia książąt zatorskich. Ze studiów nad genealogią Piastów śląskich
  • Genealogia księcia mazowieckiego Siemowita I
  • Genealogia św. Jadwigi. Studium źródłoznawcze
  • Genealogia Władysława Łokietka i jego najbliższej rodziny
  • Gerard Labuda. Czy książęta zachodnio-pomorscy wywodzili się z Piastów? Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza.T. 4. z. 1, 1958, s.33-47.
  • Głos w dyskusjii na konferencji naukowo-dydaktycznej, poświęconej naukom pomocniczym historii Katowice-Wisła, 20-22 V 1975
  • Głos w dyskusjii na konferencji naukowo-dydaktycznej, poświęconej naukom pomocniczym historii Katowice-Wisła, 20-22 V 1975
  • Głos w dyskusjii na konferencji naukowo-dydaktycznej, poświęconej naukom pomocniczym historii Katowice-Wisła, 24-27 V 1974
  • Głos w dyskusjii na X Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Lublinie, 09-13 IX 1969
  • Helena Chłopocka. Procesy Polski z Zakonem Krzyżackim w XIV wieku [Les procès de la Pologne avec l'Ordre Teutonique au XVIe s.]. Poznań 1967
  • Henryk Siemowitowic i jego żona Ryngałła. Studium historyczno-genealogiczne
  • Ilustracje kalendarzowe w rękopisie wrocławskim z około 1300 r.
  • Imię Aleksander wśród potomstwa Olgierda
  • Janisław Osięgłowski. Polityka zewnętrzna Księstwa Rugii (1168-1328). Warszawa-Poznań 1975
  • Jan Powierski. Dobra ostrowicko-golubskie biskupstwa włocławskiego na tle stosunków polsko-krzyżackich w latach 1235-1308. Gdańsk 1977
  • Jan zwany Kropidło (1360/1364-1421), książę opolski, biskup włocławski
  • Jeszcze o Zwinisławie, żonie Mszczuja I
  • Józef Umiński. Powstanie biskupstwa poznańskiego i zależnego odeń archidiakonatu czerskiego. Wiadomości Kościelne (Organ Archidiecezji Wrocławskiej). Wrocław 1952, Nr 1-2, s. 35-64
  • Kalendarz opactwa św. Wincentego we Wrocławiu
  • Kazimierz Bobowski. Dokumenty i kancelarie książęce na Pomorzu Zachodnim do końca XIII w. (na tle praktyki kancelaryjnej wszystkich świeckich i kościelnych ośrodków zarządzania i kultury). Wrocław 1988
  • Kazimierz Jasiński. Genealogia Piastów, t. III, Piastowei dolnośląscy, cz. 2
  • Kazimierz Jasiński. Genealogia Piastów (źródła, literatura, metoda, wyniki badań)
  • Kielich płocki wraz z pateną - dar księcia mazowieckiego Konrada I
  • Kilka uwag o najstarszych dokumentach Pomorza Gdańskiego
  • Krzysztof Mosingiewicz (1955-1981) - wspomnienie
  • Księżna dobrzyńska Anastazja i jej regencja
  • Kult świętego Aleksego w średniowiecznej Łęczycy
  • Kult świętej Elżbiety w dynastii piastowskiej
  • Małżeństwa córek Władysława Hermana. Fragment wczesnopiastowskiej genealogii
  • Małżeństwa i koligacje polityczne Kazimierza Wielkiego
  • Małżeństwo Amelii Siemowitówny z margrabią miśnieńskim Wilhelmem II Bogatym
  • Marian Gumowski (1881-1974) numizmatyk, sfragistyk i heraldyk, profesor UMK
  • Miejsce pochowania Bolesława Krzywoustego
  • Mirosława (zm. około 1240 r.) córka Mściwoja I, księcia Pomorza Gdańskiego, żona Bogusława II, księcia szczecińskiego
  • Najdawniejsze roczniki krakowskie
  • Nekrolog. Bronisław Włodarski (1895-1974)
  • Nekrolog. Marian Gumowski (1881-1974)
  • Nekrolog. Stanisław Zajączkowski (1890-1977)
  • Nekrolog. Wojciech Hejnosz (1895-1976)
  • Nekrolog. Zygmunt Wdowiszewski (1894-1978)
  • Nekrologi. Józef Spors (1941-1992)
  • Nekrolog klasztoru norbertanek w Strzelnie. Uwagi krytyczno-erudycyjne
  • Nieznany zjazd na Mazowszu w kwietniu 1369 r. (ze studiów nad itinerarium Kazimierza Wielkiego)
  • Nowa praca o Karolu z Trewiru, wielkim mistrzu zakonu niemieckiego
  • Nowe materiały do zajęcia Gdańska przez Zakon Krzyżacki w 1308 roku
  • Okoliczności śmierci ostatnich książąt mazowieckich
  • Osiągnięcia Instytutu Historii PAN w zakresie nauk pomocniczych historii (1953-1977). Próba oceny
  • Piastowie świdniccy a Wittelsbachowie w pierwszej połowie XIV wieku
  • Pięciu Braci Męczenników. Kwestie chronologiczne
  • Początki gminy miejskiej w Gdańsku. Na marginesie badań nad dokumentem Świętopełka dla dominikanów gdańskich z 1227 r.
  • Podłoże polityczne pomorsko-śląskich koligacji dynastycznych w latach 1316 - 1325/1328
  • Polityka małżeńska Władysława Łokietka
  • Polsko-niemieckie powiązania dynastyczne w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem małżeństw córek Siemowita IV, Cymbarki i Amelii
  • Pomorsko-krzyżackie układy pokojowe z 1267 i 1268 roku
  • Porozumienia kujawsko-pomorskie w 1280 r.
  • Powiązania genealogiczne Piastów (małżeństwa piastowskie)
  • Problematyka badań nad genealogia wczesnopiastowską
  • Problemy identyfikacji osób w badaniach mediewistycznych
  • Profesora doktora Mariana Gumowskiego działalność naukowa
  • Przydomek Bolesława Krzywoustego
  • Przydomek Kazimierza Wielkiego - czas powstania i geneza
  • Przydomek księcia wrocławskiego Henryka IV
  • Przymierze polsko-austriackie w 1412 r. ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa Cymbarki, księżniczki mazowieckiej, z Ernestem Żelaznym, księciem austryjackim
  • Przywilej księcia Pomorskiego Świętopełka dla Dominikanów z 22 I 1227 roku
  • Rękopis zwany "Nekrologiem czesko-śląskim"
  • Rola ks. Stanisława Kujota w upowszechnianiu wiedzy o polskości Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej
  • Rola Siemowita, księcia dobrzyńskiego w stosunkach polsko-krzyżackich 1308-1309 r.
  • Rozważania na marginesie Genealogii Piastów Oswalda Balzera
  • Rozważania o Piastach. (Ze studiów nad genealogią Piastów), cz. 1
  • Rozważania o Piastach. (Ze studiów nad genealogią Piastów), cz. 2
  • Rycheza, żona króla polskiego Mieszka II
  • Ryksa Elżbieta – Boemie et Polonie bis regina
  • Salomea Samborówna (ok 1250-1312/1314), żona Siemomysła, księcia Kujaw inowrocławskich
  • Sprawa śmierci Mieszka II
  • Stanisław Bobiński. Urbanistyka polskich miast przedlokacyjnych. Warszawa 1975
  • Stanisław Kujot (1845-1914)
  • Stanisław Kujot (1845-1914) ksiądz, historyk, działacz narodowy i społeczny
  • Stanisław Szczur. Traktaty międzypaństwowe Polski piastowskiej. Kraków 1990
  • Stosunki Przemysła II z mieszczaństwem
  • Studia nad genealogią czeskich Dypoldowiców
  • Studia nad wielkopolskim stronnictwem książęcym w połowie XIII wieku. Współpracownicy Przemysła I do 1253 r.
  • Synteza dziejów Pomorza średniowiecznego
  • Szwedzkie małżeństwo księcia wielkopolskiego Przemysła II (Ryksa, żona Przemysła)
  • Śląsk w polityce Kazimierza Wielkiego
  • Testamenty księdza Stanisława Kujota z lat 1902-1914
  • Tragedia rogozińska 1296 r. na tle rywalizacji wielkopolsko-brandenburskiej o Pomorze Gdańskie
  • Tytuł pomorski Adolfa V, hrabiego Holsztynu
  • Ubelin - mincerz pyzdrski z końca XIII wieku
  • Ursula Scheil. Zur Genealogie der einheimischen Fürsten von Rügen, Veröffentlichungen der historischen Kommission für Pommern, hrsgb. v. F. Engel, Reihe V: Forschungen zur Pommerschen Geschichte. Heft 1, Köln 1962
  • Utrata Gdańska przez państwo polskie
  • Uwagi nad kancelarią Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego : (na marginesie Karola Maleczyńskiego Zarysu dyplomatyki polskiej wieków średnich)
  • Uwagi o genealogii Piastów śląskich w XIII wieku
  • Uwagi o itinerarium króla Władysława Jagiełły
  • Uzupełnienia do genealogii Piastów
  • Wacława Szelińska. Registra Supplicationum w Archiwum Watykańskim (XIV-XV w.), Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, t. 3, Rzym-Warszawa 1984, s. 51-91.
  • Wojciech Kętrzyński jako dyplomatyk
  • Wojna domowa na Pomorzu Gdańskim w latach 1269/70 – 1272 (ze szczególnym uwzględnieniem roli rycerstwa i możnowładztwa)
  • Wspomnienia historyka z pierwszych lat na UMK
  • Współpraca polsko-węgierska w dziedzinie polityki dynastycznej u schyłku panowania Władysława Łokietka
  • Wyszelicze : (z dziejów możnowładztwa pomorskiego na przełomie XIII i XIV w.)
  • Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków w latach 1308-1309
  • Zapis Pomorza Gdańskiego przez Mszczuja w roku 1282
  • Zburzenie miasta Gdańska przez zakon krzyżacki w 1308 r.
  • Zburzenie miasta Gdańska przez zakon krzyżacki w 1308 r.
  • Ze studiów nad tzw. nekrologiem czesko-śląskim
  • Zjazd na Mazowszu w kwietniu 1369 roku i jego geneza. Ze studium nad itinerarium Kazimierza Wielkiego
  • Z problematyki trzynastowiecznego Gdańska : kościoły gdańskie
  • Z problematyki zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku
  • Związki Piastów Mazowieckich z Uniwersytetem Jagiellońskim w świetle badań genealogicznych
  • Związki rękopisu zawierającego tzw. nekrolog czesko-śląski z Czechami