Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Information

Library

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 1. Bałdyga Michał; Prawa przemiany wobec symetrii - asymetrii
 2. Barłóg Piotr; Przestrzeń realna i wirtualna w wystawiennictiwe muzealnym
 3. Bloom-Kwiatkowska Ewa; Ewa Bloom-Kwiatkowska : autoreferat : analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo
 4. Bosacki Piotr; Piotr Bosacki : autoreferat
 5. Bosowska Marta; Mnemotechnika : pozostałość jako niezależny byt i nośnik pamięci w performance
 6. Bugalski Michał; Rozpoznanie - rola intuicji w dążeniu do odzyskania doświadczenia pierwotnego poprzez jego symbolizację w dziele sztuki
 7. Buszko Paweł; Wpływ nowoczesnych narzędzi projektowych na formę komunikatu wizualnego
 8. Cios Elżbieta; Dekonstruktura : redefinicja ubioru w kontekście innowacyjnych rozwiązań projektowych
 9. Gosieniecki Andrzej; Poszukiwanie formy w filmie animowanym
 10. Hoffman Wojciech; Hoffmann Wojciech : autoreferat
 11. Jędrzak Marcin; Od idei do produktu : projekt nowej autorskiej kolekcji produktów łazienkowych dla firmy Marmorin na rok 2016
 12. Kęska Piotr; Projekt koncepcyjny rewitalizacji przedwojennej miejscowości uzdrowiskowej Garbatki-Letnisko (ośrodek wypoczynkowo-uzdrowiskowy "Polanka") = conceptual project of revitalization of prewar spa town Garbatka-Letnisko (holiday-health resort "Polanka")
 13. Koniusz Daniel; Synteza dźwięk - obraz w procesie transkodowania
 14. Lamorski Rafał; Lamorski Rafał : autoreferat
 15. Mikołajczak Patrycja; Przestrzeń integracyjna na wsi
 16. Nawrot Grzegorz; Asymetria a symetria : kategoryzacja jakościowa produktów poprzez kształt. Projekt kosmetycznych opakowań tworzyw sztucznych
 17. Rozmus Natalia; Płaszczyznowy opis rzeczywistości w projektowaniu przestrzennym
 18. Ryszczyński Tomasz; Multimedialne aspekty formy teatralnej
 19. Szklińska Anna; O kompletowaniu i kontemplowaniu wobec form pustych
 20. Utecht Katarzyna; Moduł mieszkalny - Homo Cyber Sapiens : badania architektoniczno-społeczne wpływu powierzchni mieszkalnych na człowieka we współczesnym świecie z analizą i odniesieniem do lat minionych
 21. Wolna Maja; Wolna Maja : autoreferat


Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 1. Abramowicz Maria; Ocena wpływu długotrwałego podawania litu na czynność nerek u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
 2. Abreu-Głowacka Monica; Przydatność wybranych Y-SNPs w badaniach śladów biologicznych techniką real-time PCR
 3. Adamcewicz Grażyna; Czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α), monocytarny chemotaktyczny czynnik białkowy 1 (MCP-1), czynnik stymulujący wzrost czerniaka α (GRO-α), metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9) w surowicy chorych z polineuropatiami cukrzycową i alkoholową
 4. Adamczak Karolina; Wybrane czynniki proapoptotyczne i antyapoptotyczne w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów
 5. Adamczak Natalia; Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci i młodzieży z miasta Poznania ze zdiagnozowaną dysleksją
 6. Adamczak-Ratajczak Agnieszka; Rytmy okołodobowe melatoniny i kortyzolu w wybranych chorobach neurologicznych
 7. Adamczyk Beata; Radioizotopowa metoda lokalizacji podejrzanych niepalpacyjnych zmian gruczołu piersiowego z jednoczasową biopsją węzła wartowniczego (SNOLL)
 8. Adamek Agnieszka; Rola insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 i związanych z nim białek w progresji przewlekłego zapalenia wątroby typu C
 9. Adamowicz-Wieszczeczyńska Aneta; Zmiany w jamie ustnej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową
 10. Adamska Karolina; Analiza zmian hemodynamicznych bezpośredniej odpowiedzi układu krążenia oraz sztywności naczyniowej po spożyciu niskoprocentowego napoju alkoholowego
 11. Adamski Tomasz; Postępowanie położnicze u kobiet z miednicą patologiczną w położnictwie europejskim przed rozszerzeniem wskazań do cięcia cesarskiego (XVIII w. - pierwsza połowa XX w.)
 12. Aidi Nedal; Zmiany położenia żuchwy pod wpływem działania relaksacyjnej płytki podjęzykowej : analiza cefalometryczna
 13. Aini-yet Babajohn; Badania zależności między zachowaniami samobójczymi i wykładnikami gospodarki lipidowej u chorych na depresję i schizofrenię
 14. Alugail Abdul Wakil; Zmiany w narządzie wzroku w zwężeniu tętnicy szyjnej wewnętrznej i ocena efektów jej operacyjnego leczenia
 15. Andrysiak Piotr; Ocena interakcji promieniowania lasera CO2 z wybranymi materiałami dentystycznymi
 16. Antoniewicz Artur A.; Analiza przydatności klinicznej własnej metody rekonstrukcji jelitowej pęcherza moczowego u chorych poddanych radykalnemu wycięciu pęcherza z powodu raka
 17. Antoszewska Joanna; Wykorzystanie tymczasowego zakotwienia kortykalnego w leczeniu zaburzeń zgryzowo-zębowych
 18. Archacka Renata; Wpływ kompleksowego programu leczenia uzdrowiskowego na sprawność fizyczną dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością
 19. Ast Jarosław; Ocena skuteczności i bezpieczeństwa doustnej suplementacji L-argininą chorych z samoistnym, łagodnym nadciśnieniem tętniczym
 20. Augustyniak Małgorzata; Stan pierwszych zębów trzonowych jako czynnik prognostyczny stanu narządu żucia u dzieci i młodzieży powiatu pilskiego
 21. Badura-Stronka Magdalena; Identyfikacja przyczyn niepełnosprawności intelektualnej u uczniów poznańskich szkół specjalnych
 22. Bagnosz-Magnuszewska Alina; Ocena stężenia beta2-mikroglobuliny w moczu noworodków po przebytym niedotlenieniu okołoporodowym, jako markera uszkodzenia nerek
 23. Bahloul Kasem; Wpływ hipotermii na właściwości dielektryczne rogówki szczura
 24. Bajek Anna; Specyfika używania substancji psychoaktywnych przez studentów szkół wyższych
 25. Bajurna Beata; Czynniki determinujące efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej
 26. Balcer-Dymel Natasza; Ocena skuteczności bezpieczeństwa dwumiesięcznej doustnej suplementacji L-argininą u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych w zależności od rodzaju zaburzeń gospodarki lipidowej
 27. Balcerkiewicz Monika; Farmakokinetyczna ocena wybranych, modelowych postaci leku z bupiwakainą i ropiwakainą
 28. Balcerowiak Andrzej; Rozprzestrzenianie się raka w spoidle przednim krtani
 29. Baliński Marek; Ocena autonomicznej modulacji układu krążenia, sztywności naczyń i perfuzji obwodowej po podaniu nitrogliceryny u zdrowych osób
 30. Banachowicz Wojciech; Porównanie wskaźników Kt/V ocenionych różnymi metodami oraz wpływ zwiększenia Kt/V na wyniki leczenia powtarzaną hemodializą
 31. Banasiewicz Tomasz; Procesy zapalne i adaptacyjne błony śluzowej jelita cienkiego po odcinkowych resekcjach przewodu pokarmowego
 32. Barańska Marta; Ocena występowania mutacji onkogenu BCR-ABL prowadzących do zniesienia wrażliwości na leczenie inhibitorem kinazy tyrozyny STI571
 33. Barciszewska Anna-Maria; Analiza składników DNA guzów nowotworowych mózgu u człowieka
 34. Barlik Magdalena; Ocena związku polimorfizmów genu czynnika VII krzepnięcia oraz genu tkankowego inhibitora aktywatora plazminogenu z poronieniami nawracającymi
 35. Barska Katarzyna; Dysfunkcja śródbłonka i rozwój subklinicznej miażdżycy u pacjentów zakażonych HIV z koinfekcją HCV
 36. Bartczak Agnieszka; Mikrowoltowa naprzemienność załamka T u dorosłych pacjentów po całkowitej korekcji tetralogii Fallota
 37. Bartela Ewa; Ocena wyników leczenia metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej chorych z zawałem serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (STEMI) w Ośrodku Kardiologii Inwazyjnej (OKI) w Lesznie w latach 2008-2010
 38. Bartkowiak Zuzanna; Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych w usprawnianiu pacjentów z zespołem kanału nadgarstka
 39. Bartkowiak-Wieczorek Joanna; Polimorfizm genów kodujących receptor estrogenowy alfa i receptor kalcytoniny jako czynnik ryzyka rozwoju osteoporozy
 40. Bartochowska Anna; Zastosowanie brachyterapii i brachyterapii z hipertermią w leczeniu pacjentów z nowotworami głowy i szyi
 41. Bartochowski Łukasz; Skuteczność leczenia operacyjnego kręgozmyku przy użyciu instrumentarium przeznasadowego
 42. Bartoszak Leszek; Alergia kontaktowa u dzieci i młodzieży chorych na atopowe zapalenie skóry
 43. Basior Aneta; Ocena prenatalnego narażenia na kancerogenne N-nitrozoaminy dymu tytoniowego
 44. Baszczuk Aleksandra; Ocena wybranych wskaźników dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w surowicy chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze
 45. Baszkowski Andrzej; Skutki wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych na życie zawodowe lekarzy polskich do roku 1950
 46. Baum Ewa; Badania i wykorzystanie komórek macierzystych jako bioetyczny problem współczesnej medycyny
 47. Bączyk Maciej; Porównanie skuteczności i objawów niepożądanych monoterapii izotopowej oraz terapii izotopowej kojarzonej z radioterapią i/lub leczeniem bisfosfonianami u pacjentów ze zmianami przerzutowymi do kości w przebiegu raka prostaty
 48. Bednarczyk-Cwynar Barbara; Synteza laktamowych i tiolaktamowych pochodnych kwasu oleanolowego będących aktywatorami transportu przezskórnego
 49. Bednarek Agata; Ocena efektów leczenia leflunomidem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 50. Bednarek Janusz Jerzy; Obwodowy stres oksydacyjny w nadczynności tarczycy i naciekowej orbitopatii tarczycowej : implikacje terapeutyczne
 51. Begier-Krasińska Beata; Znaczenie profilu dobowego ciśnienia i chronoterapii hipotensyjnej w progresji zmian degeneracyjnych nerwu wzrokowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym i jaskrą pierwotną otwartego kąta
 52. Bem Grażyna; Guzy ślinianek przyusznych i podżuchwowych w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 1995-2005 : trendy zapadalności i wyniki leczenia
 53. Bera Piotr; Powikłania septyczne u pacjentów z mnogimi obrażeniami ciała leczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 54. Bet Andrzej; Powtarzalność zjawiska sumowania czasowego w modelu bólu neuropatycznego u zdrowych ochotników
 55. Biczysko-Murawa Anna; Ocena wpływu dymu tytoniowego na strukturę nabłonka wielowarstwowego płaskiego jamy gębowej i migawkowego tchawicy u szczurów : badania doświadczalne
 56. Bienert Agnieszka; Badania farmakokinetyczno-farmakodynamiczne propofolu w warunkach klinicznych i laboratoryjnych : komentarz do monotematycznego cyklu publikacji
 57. Bilińska Barbara; Wprowadzenie audiometrii impedancyjnej do badań diagnostycznych w wolnym polu słuchowym
 58. Blask-Osipa Anna; Współwystępowanie celiakii u chorych na mukowiscydozę
 59. Bluvshteyn-Walker Sasha A.; Childhood thyroid nodular disease and the risk of cancer : long vs. short splice forms of FLIP in childhood thyroid nodular disease
 60. Błaszak Magdalena Aleksandra; Ocena wpływu czynników atmosferycznych na występowanie krwawienia z tętniaków naczyń mózgowych
 61. Błaszczak Jan; Farmakokinetyka, metabolizm i hepatotoksyczność paracetamolu po narażeniu pojedynczym i łączonym z trichloroetylenem i N-acetylocysteiną
 62. Błaszczyński Michał; Ocena wyników leczenia chirurgicznego odpływów wstecznych pęcherzowo-moczowodowych u dzieci metodą Politano-Leadbettera
 63. Błaszczyński Michał; Zastosowanie zmodyfikowanej enterostomii w chirurgicznym leczeniu martwiczego zapalenia jelit i samoistnej performacji jelit u noworodków
 64. Błochowiak Katarzyna; Wpływ stalowych szyn nazębnych stosowanych w chirurgii szczękowo-twarzowej na poziom wybranych wykładników stanu antyoksydacyjnego człowieka
 65. Boć-Zalewska Adrianna; Adrenomedullina w nadciśnieniu ciążowym oraz w stanie przedrzucawkowym
 66. Bogacz Anna; Ocena wpływu wybranych roślin leczniczych ma poziom transkrypcji genów CYP3A1 i CYP2D2 w badaniach in vivo
 67. Bolewski Andrzej; Wpływ krótkotrwałego leczenia atorwastatyną na profil lipidowy oraz stężenia rozpuszczalnych molekuł adhezyjnych u chorych z hipercholesterolemią, w zależności od obecności mutacji genu receptora LDL
 68. Boniek-Poprawa Dorota; Zmienność elementów pogody a nagłe przyjęcia do szpitala
 69. Borejsza-Wysocki Maciej; Karpiński Tomasz M.; Badania kliniczne i odpowiedzi cytokinowej w raku żołądka związanym z Helicobacter pylori
 70. Borowicz Adrianna Maria; Wpływ rehabilitacji na sprawność funkcjonalną osób starszych
 71. Borowska Magdalena; Wybrane nieklasyczne czynniki proaterogenne u chorych na cukrzycę typu 2 w aspekcie stosowanej farmakoterapii
 72. Borucka Katarzyna; Ocena mikrokrążenia za pomocą laserowej przepływometrii dopplerowskiej u chorych na cukrzycę typu 1
 73. Brajer Beata; Ocena zależności między występowaniem grzybów z rodzaju Candida w plwocinie indukowanej, a wybranymi markerami wpływającymi na zmiany strukturalne płuc w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
 74. Brauze Damian; Znaczenie receptora Ah w regulacji odpowiedzi na ksenobiotyki
 75. Brązert Agata; Ocena zmian w obrębie narządu wzroku w wybranych, świeżo rozpoznanych chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego
 76. Bręborowicz Andrzej K.; Ocena prędkości przepływu krwi w tętnicy płucnej oraz w tętnicy środkowej mózgu płodu w diagnostyce prenatalnej
 77. Bręborowicz Elżbieta; Wybrane czynniki prognostyczne i predykcyjne u młodych kobiet chorych na raka piersi
 78. Bręńska Iwona; Ewolucja kliniczna mononukleozy zakaźnej u dzieci w odniesieniu do profilu przeciwciał przeciw antygenom wirusa Epsteina-Barr
 79. Brodnicka Iwona; Choroby współistniejące z POChP a ocena pacjentów w prognostycznej skali BODE
 80. Brożek Alicja; Profesor Zdzisław Stolzmann (1906-1997) współtwórca Poznańskiej Szkoły Chemii Fizjologicznej
 81. Brożek Rafał; Wpływ środków dezynfekujących na fizykochemiczne właściwości wybranych miękkich mas wyścielających
 82. Bryl Maciej; Wczesne i odległe wyniki leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej na podstawie analizy 170 przypadków
 83. Bryl Nadia; Ocena czynników wpływających na efektywność leczenia chorób przewlekłych na przykładzie osteoporozy
 84. Brzezicki Grzegorz; Wpływ pooperacyjnej blizny nadoponowej na korzenie nerwów rdzeniowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa : badania na modelu doświadczalnym
 85. Brzeziński Jacek; Ocena właściwości mechanicznych i elektrycznych ściany tętniaka aorty brzusznej
 86. Brzeziński Rafał; Wpływ inhibitorów i aktywatorów izoenzymu CYP 3A4 na wartości testu lidokainowego
 87. Bubińska Jadwiga; Ocena efektywności programu rehabilitacji leczniczej rolników w wybranym Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
 88. Buchwald-Rogalka Maria; Możliwości optymalizacji opieki onkologicznej na poziomie subregionu
 89. Buczyńska-Górna Maria; Jakość życia u dzieci i młodzieży z somatotropinową niedoczynnością przysadki przed i w trakcie leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu
 90. Budna Joanna; Limfocyty T regulatorowe w mikrośrodowisku nowotworowego wysięku opłucnego
 91. Budzyń-Napierała Magdalena; Ocena stanu równowagi elastaza - alfa-1-antytrypsyna i jej wpływu na wybrane markery uszkodzenia śródbłonka w przewlekłej niewydolności żylnej
 92. Budzyński Włodzimierz; Ocena czynników regulujących homeostazę energetyczną i wybranych markerów zapalenia u kobiet rodzących po przebytej infekcji układu moczowego w III trymestrze ciąży
 93. Bukowska-Posadzy Anna; Identyfikacja, diagnoza i wstępna konceptualizacja psychologicznego programu profilaktyki dla dzieci chorych na nieswoiste zapalenie jelit
 94. Bulak Joanna; Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia śródmiąższowego w różnych typach kłębuszkowych zapaleń nerek
 95. Bura Maciej; Czynniki kliniczne, wirusologiczne i biochemiczne u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C wpływające na wyniki leczenia przeciwwirusowego
 96. Buraczyńska-Andrzejewska Beata; Wpływ fototerapii oraz ćwiczeń korekcyjnych na stan psychiczny, samoocenę oraz wybrane parametry fizjologiczne u dzieci i młodzieży niewidomej
 97. Burchardt Paweł; Charakterystyka rejonu promotorowego genu IGF-1 u pacjentów poddawanych planowanej angiografii naczyń wieńcowych
 98. Burchardt Wojciech; Zmiany stężeń PSA w surowicy krwi u chorych leczonych na raka gruczołu krokowego różnymi metodami brachyterapii
 99. Burdyński Robert; Odmienności przebiegu pooperacyjnego chorych po proktokolektomii odtwórczej z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i polipowatości rodzinnej
 100. Buzuk Grzegorz Andrzej; Badanie związku nadwagi i otyłości z obrazem klinicznym wybranych rodzajów depresji
 101. Bychowiec Bartosz; Ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych w obserwacji odległej u pacjentów po implantacji stentów lekowych
 102. Bystrzycka Joanna; Optymalizacja rozkładu dawek w brachyterapii raka prostaty na podstawie planowania w czasie rzeczywistym
 103. Celban Joanna Agnieszka; Prognozowanie czasu przeżycia u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową objętych domową opieką paliatywną
 104. Celczyńska-Bajew Liliana; Badanie wpływu polimorfizmu genu osteoprotegeryny (OPG) u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca na morfologiczny stan tętnic wieńcowych i mineralną gęstość kości
 105. Cerkaski Bartosz; Identyfikacja czynników warunkujących zakres wypełnienia kanałów korzeniowych po zastosowaniu zmodyfikowanej metody kondensacji pionowej gutaperki na ciepło na podstawie materiału klinicznego
 106. Chajewska-Ciekańska Marzena; Ocena wpływu wybranych czynników histopatologicznych i klinicznych na skuteczność przedoperacyjnej chemioterapii u pacjentek z rakiem piersi
 107. Chanaj-Kaczmarek Justyna; Badania fitochemiczne związków polifenolowych w zielu żółtlicy drobnokwiatowej (Galinsoga parviflora Cav., Asteraceae)
 108. Chełmińska Justyna; Wpływ terapii śpiewem na stan psychiczny chorych z jadłowstrętem psychicznym
 109. Chicheł Adam; Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego : analiza zależności między czynnikami prognostycznymi a parametrami optymalizacyjnymi w obszarze leczonym i narządach krytycznych
 110. Chmaj-Wierzchowska Karolina; Ocena skuteczności szczepionki RESAN w immunoprofilaktyce i immunoterapii endometriozy na modelu zwierzęcym
 111. Chmielewska-Michalak Lidia; Polimorfizm wybranych genów oraz ich wpływ na występowanie zaburzeń rytmu i rokowanie w przewlekłej niewydolności serca
 112. Chmielowiec Jolanta Zofia; Wiedza i postawy wobec uzależnień od środków psychoaktywnych w grupach zawodowych: pracowników służby zdrowia, nauczycieli i policji w województwie lubuskim
 113. Chojnacka Karolina; Ocena wpływu perinatalnej transmisji Chlamydia trachomatis na rozwój zakażeń u noworodków
 114. Chorążka Edward; Ogólne zastosowanie betametazonu w leczeniu chorych z owrzodzeniami goleni na tle przewlekłej niewydolności żylnej
 115. Chowańska Joanna; Wykorzystanie metody topografii powierzchni ciała oraz skoliometru do badań przesiewowych dzieci szkolnych w kierunku wykrywania skoliozy idiopatycznej
 116. Chrzanowska-Gawrońska Anna; Ocena znieczulenia podpajęczynówkowego z zastosowaniem 2% lidokainy i 25 µg fentanylu oraz 0,5% bupiwakainy do zabiegów artroskopii stawu kolanowego
 117. Cichocka Joanna; Wpływ wyciągów roślinnych na poziom ekspresji wybranych genów kodujących enzymy II fazy metabolizmu ksenobiotyków w modelu in vivo
 118. Cielecka-Piontek Judyta; Badanie trwałości ertapenemu w preparacie INVANZ
 119. Ciemniewska-Gorzela Kinga; Funkcja stawu kolanowego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
 120. Ciepłucha Aleksandra; Mikrowoltowa naprzemienność załamka T u dorosłych pacjentów z wybranymi wrodzonymi wadami serca
 121. Ciesielska Anna Maria; Wykorzystywanie wybranych elementów promocji zdrowia w sieci internetowej przez mieszkańców miast i wsi
 122. Ciesiółka Ewa; Ocena przydatności oznaczenia wskaźnika rozkładu objętości krwinek czerwonych (RDW) w określeniu rokowania u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
 123. Cieślak Dorota; Wybrane czynniki wpływające na zaburzenia usuwania produktów apoptozy u chorych na toczeń rumieniowaty układowy
 124. Ciszewicz Marta; Ocena właściwości czynnościowych otrzewnowych komórek mezotelialnych w warunkach przewlekłej ekspozycji na glukozę lub N-acetylglukozminę
 125. Ciszewski Paweł; Ocena porównawcza skuteczności acebutololu oraz diltiazemu w profilaktyce okołooperacyjnego wystąpienia migotania przedsionków u chorych poddanych resekcji miąższu płucnego
 126. Ciuba Iwona; Nadciśnienie tętnicze wśród chorych na nowotwory : obserwacja pacjentów z chorobą nowotworową hospitalizowanych w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu w latach 2002-2012
 127. Cofta Szczepan; Ocena wpływu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego na wybrane wykładniki nasilenia procesów patogenetycznych z uwzględnieniem selektyn i stresu oksydacyjnego
 128. Cudak Edyta Katarzyna; Analiza wykorzystania czasu pracy personelu pielęgniarskiego na oddziałach intensywnej terapii
 129. Cudnoch Kamila; Zakażenie ludzkim wirusem cytomegalii jako przyczyna zaburzeń neurologicznych u dzieci
 130. Cudziło Dorota; Analiza zmian w kompleksie twarzowo-szczękowym po zabiegu osteogenezy dystrakcyjnej
 131. Cugowska Monika; Wpływ przewlekłej niedrożności tętnicy wieńcowej na rokowanie pacjentów z ostrym zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową
 132. Cvejić Radunka; Wpływ ustawy Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, na obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy w województwie zachodniopomorskim
 133. Cwaliński Jarosław; Ocena biozgodności 0,9% roztworu NaCl jako płynu stosowanego do płukania jamy brzusznej podczas zabiegów chirurgicznych
 134. Cybulski Marcin; Wybrane uwarunkowania zachowań ryzykownych dla zdrowia u kierowców na przykładzie transportu sanitarnego w województwie wielkopolskim
 135. Czajka-Jakubowska Agata; Interakcje amelogenin z kryształami izolowanymi ze szkliwa w aspekcie fluorozy klinicznej i doświadczalnej
 136. Czaplińska Joanna; Stan uzębienia, przyzębia i higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży leczonych aparatami stałymi
 137. Czarnecka Monika; Przydatność ultrasonograficznej oceny przepływów w tętnicach trzewnych w rozpoznaniu martwiczego zapalenia jelit u noworodków
 138. Czarnecka-Iwańczuk Marta; Profil psychologiczny pacjentek zagrożonych porodem przedwczesnym
 139. Czarnecki Piotr; Regeneracja nerwu strzałkowego szczura po zespoleniu koniec do boku
 140. Czech-Szczapa Barbara; Zachowania zdrowotne i przewlekłe zaburzenia odżywiania jako czynniki modyfikujące przebieg ciąży i stan zdrowia dziecka
 141. Czechowska Ewa; Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy po zabiegu augmentacji materiałem kościozastępczym R.T.R.
 142. Czepczyński Rafał; Znaczenie scyntygrafii receptorowej z użyciem 99mTc-EDDA/HYNIC-TOC w diagnostyce raka zróżnicowanego i rdzeniastego tarczycy
 143. Czerwiak Grażyna; Jakość życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej
 144. Czubak Anna; Wpływ leków stosowanych w chorobach psychicznych na funkcje poznawcze u szczurów w warunkach narażenia na dym tytoniowy
 145. Czyrski Andrzej; Preparatyka, struktura, wybrane właściwości fizykochemiczne i biologiczne nowej pochodnej papaweryn
 146. Czyż Krzysztof; Ocena autonomicznej modulacji układu krążenia u dzieci z pierwotnym wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej
 147. Czyżak Mirosław; Badania nad patogenezą pierwotnych żylaków kończyn dolnych : analiza elementów sprężystych ściany żyły odpiszczelowej
 148. Czyżewska-Majchrzak Łucja; Ocena stężenia wybranych antyoksydantów drobnocząsteczkowych i stanu odżywienia u osób stosujących diety wegetariańskie
 149. Czyżyk Adam; Czynnościowy podwzgórzowy brak miesiączki - sztywność naczyń i centralne parametry hemodynamiczne
 150. Danielak Dorota; Farmakokinetyka kliniczna klopidogrelu i jego metabolitów z uwzględnieniem polimorfizmu genetycznego izoenzymu CYP2C19 i glikoproteiny P
 151. Dankowska Sylwia; Kosmetyczne niwelowanie defektów skóry jako uzupełnienie procedur leczniczych
 152. Dańczak-Pazdrowska Aleksandra; Znaczenie interleukiny-17A i wybranych cytokin w patomechanizmie morfei
 153. Dawid-Pać Renata; Analiza fitochemiczna Santolina neapolitana Jord. et Fourr. i badania biologiczne wybranych gatunków
 154. Dąbrowska Eliza; Optymalizacja poziomu jakości świadczeń zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 155. Dąbrowski Mikołaj; Wpływ czynników środowiskowych na zawartość pierwiastków strukturalnych, śladowych i toksycznych w kości udowej oraz ich wzajemne korelacje u osób leczonych endoprotezoplastyką stawu biodrowego
 156. Deja Tomasz; Wpływ rodnikogenezy oraz aktywności enzymów antyoksydacyjnych na zaburzenia erekcji u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi
 157. Deka-Pawlik Donata; Analiza polimorfizmów i ekspresji genów syntazy metioniny (MTR) i reduktazy syntazy metioniny (MTRR) w patogenezie stanu przedrzucawkowego
 158. Dembińska-Krajewska Daria; Badanie cech temperamentu i poziomu schizotypii w grupie pacjentów chorujących na schizofrenię i choroby afektywne
 159. Depa-Martynów Magdalena; Wpływ obecności wybranych transkryptów w gametach męskich na ich potencjał rozrodczy
 160. Depczyńska Beata; Wartość diagnostyczna Oceny Funkcjonalnej Chorych - wersja pediatryczna, w ocenie stanu funkcjonalnego dzieci z mózgowym porażeniem
 161. Dera Anna; The mode of delivery in twin pregnancy and neonatal and maternal outcome
 162. Dereziński Paweł; Proteomiczna i metabolomiczna analiza surowicy krwi i moczu w poszukiwaniu biomarkerów raka prostaty
 163. Deręgowska-Nosowicz Patricia; Ocena siły wiązania pomiędzy stosowanymi do wypełniania ubytków materiałami kompozytowymi a zamkami ortodontycznymi
 164. Derwich Krzysztof; Ocena ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych w endometrium w drugiej fazie cyklu u kobiet leczonych z powodu niepłodności
 165. Dettlaff Katarzyna; Badania trwałości radiochemicznej pochodnych azolu o działaniu przeciwgrzybiczym
 166. Dębicki Szymon; Submikroskopowe rearanżacje chromosomowe, jako przyczyna niepełnosprawności intelektualnej
 167. Dłużewska Małgorzata; Przyczyny i konsekwencje procesu wypalenia zawodowego pielęgniarek zatrudnionych w obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
 168. Dmitrzak-Węglarz Monika; Badania genów kandydujących związanych z neurorozwojową hipotezą jadłowstrętu psychicznego z uwzględnieniem cech neuropsychologicznych oraz cech osobowości
 169. Dobrowolski Leszek; Trwałość chlorowodorku cefetametu piwoksylu w roztworach wodnych i w fazie stałej
 170. Dołęga-Kozierowski Bartosz; Ocena zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych w angiografii konwencjonalnej 3D, dwuenergetycznej tomografii komputerowej (DSCT) w korelacji do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)
 171. Dołhań Agnieszka; Ocena trwałości wybranych cefalosporyn do użytku weterynaryjnego
 172. Donat Piotr; Przydatność bronchoskopii autofluorescencyjnej u chorych operowanych z powodu raka płuca
 173. Dorocka-Bobkowska Barbara; Stomatopatie protetyczne z towarzyszącym zakażeniem grzybami z rodzaju Candida u chorych na cukrzycę typu 2 : badania kliniczne i laboratoryjne
 174. Drelichowska Justyna; Wpływ zespołu lipodystrofii na subkliniczną miażdżycę tętnic szyjnych u pacjentów zakażonych HIV
 175. Drews-Piasecka Elżbieta; Znaczenie wybranych wariantów polimorficznych genów układu cytokin w etiologii porodu przedwczesnego
 176. Drobnik Katarzyna; Analiza polimorfizmów, metylacji oraz ekspresji genu COX2 w zdrowej i zmienionej nowotworowo tarczycy
 177. Duczmal Ewa; Ocena przebiegu marszu alergicznego w okresie dzieciństwa
 178. Duda-Sobczak Anna; Ocena czynników warunkujących poczucie zmęczenia chorobą u osób z długim wywiadem cukrzycy typu 1
 179. Dudek Adam; Analiza kliniczna, biochemiczna oraz poszukiwanie delecji mitochondrialnego DNA u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki z województwa podkarpackiego, nieskutecznie leczonych ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu
 180. Dudek Joanna; Ocena chodu dzieci z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem skali obserwacyjnej oraz optoelektronicznego systemu komputerowego
 181. Dudek-Makuch Marlena; Badania fitochemiczne Aesculus hippocastanum L.
 182. Dudziak Andrzej; Wartość współczesnego badania USG w diagnostyce wybranych ostrych stanów chirurgicznych moszny u dzieci
 183. Dudziak Joanna Agnieszka; Ocena wartości diagnostycznej nowych markerów biochemicznych (osoczowego białka typu A związanego z ciążą, PAPP-A i wysokoczułej sercowej izoformy troponiny T, hs cTnT) u pacjentów z objawami choroby niedokrwiennej serca
 184. Durkalec-Michalski Krzysztof; Ocena wpływu suplementacji kwasem beta-hydroksy-beta-metylomasłowym (HMB) na wskaźniki wydolności fizycznej zawodników wybranych dyscyplin sportowych
 185. Duszyńska Małgorzata, Jamrozek-Jedlińska Maria; Ocena oporności na skojarzone leczenie przeciwpłytkowe u chorych z troponinododatnim ostrym zespołem wieńcowym leczonych inwazyjnie
 186. Dyk-Duszyńska Agnieszka; Ekspozycja zawodowa pracowników medycznych na wirusy zapalenia wątroby typu B (HBV) i C (HCV) oraz ludzki wirus niedoboru odporności (HIV)
 187. Dyszkiewicz Konwińska Marta; Stan jamy ustnej u pacjentów w przebiegu chemioterapii raka płuca
 188. Dyś Krzysztof; Ocena zwężeń tętnic szyjnych wewnętrznych w angiografii konwencjonalnej, ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) i badaniach angiografii rezonansu magnetycznego
 189. Dytfeld Dominik; Adrenomedullina i jej kardioprotekcyjne znaczenie u chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych leczonych operacyjnie
 190. Dyzmann-Sroka Agnieszka; Metody uzyskiwania i opracowywania wiarygodnych danych pozwalających na ocenę skuteczności leczenia chorych w Wielkopolskim Centrum Onkologii
 191. Dziąba Ewa; Problem zakażeń szpitalnych w aspekcie jakości usług medycznych zakładu opieki zdrowotnej
 192. Dzięgielewska Sylwia; Stężenie wybranych produktów glikacji białek i parametrów równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej we krwi pacjentów w podeszłym wieku w stanie przedcukrzycowym
 193. Eder Piotr; Ocena wpływu leczenia przeciwciałami anty-TNF-alfa na ekspresję wybranych receptorów oraz białek biorących udział w procesie apoptozy nabłonka i limfocytów blaszki właściwej jelita u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 194. El Ali Ziad; Przydatność chromograniny A i scyntygrafii receptorowej w wykrywaniu guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego i w monitorowaniu chorych z tymi guzami
 195. Englert-Golon Monika; Ocena przydatności klinicznej wybranych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu zmian rozrostowych i raka błony śluzowej trzonu macicy
 196. Ernst Piotr; Funkcjonowanie ochrony zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1950-1956
 197. Falis Mirosław; Ocena funkcji barku po leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu gwoździa śródszpikowego Targon Ph
 198. Feltzke Monika; Wieloletnie obserwacje wybranych parametrów układu wzrokowego dzieci w początkowym okresie nauczania w aspekcie prognozowania rozwoju krótkowzroczności
 199. Fenger-Woźnicka Sławomira; Rozwój prenatalny oczodołu u człowieka
 200. Ferensztajn Ewa; Ocena czynników neurobiologicznych i psychopatologicznych u potomstwa pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową leczonych profilaktycznie litem
 201. Fichna Marta; Polimorfizm genu PTPN22 w wybranych chorobach autoimmunologicznych układu dokrewnego
 202. Filuś Jakub; Badania czynnika neurotrofowego pochodzenia mózgowego (BDNF-brain derived neurotrophic factor) w chorobach afektywnych
 203. Flieger Rafał; Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci z wadami zgryzu bez i z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego
 204. Florczak Anna; Biodegradowalne jedwabne bionanokompozyty (SBC) do terapii celowanej i diagnostyki nowotworów
 205. Fogt Barbara; Poznański Ośrodek Reumatologiczny w kontekście zmian zachodzących w ochronie zdrowia w latach 1952-2005
 206. Foremska-Iciek Joanna; Ocena stężenia wybranych adipocytokin u chorych z zespołem metabolicznym i nadciśnieniem tętniczym
 207. Formanowicz Dorota; Studium teoretyczne i kliniczne wybranych aspektów miażdżycy ze szczególnym uwzględnieniem zmian obserwowanych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
 208. Frajdenberg Agata; Asocjacja wybranych markerów genetycznych z rodzinną wysoką krótkowzrocznością w rodzinach polskich
 209. Frankowska Anna; Jakość życia dzieci i młodzieży z wadą słuchu
 210. Frątczak-Żarnecka Sylwia; Analiza przydatności zastosowania heparyn drobnocząsteczkowych w hypotrofii płodu
 211. Froelich Anna; Badania struktury kryształów pochodnych oleananu metodą rentgenograficzną
 212. Fryś Aleksandra; Geneza i rozwój bioetyki i jej wpływ na kodeksy etyki lekarskiej i pielęgniarskiej w Polsce
 213. Fundowicz Magdalena; Radioterapia przedoperacyjna i uzupełniająca u chorych operowanych z powodu raka odbytnicy
 214. Furmaniak Jadwiga; Interactions of human autoantibodies with the TSH receptor at the molecular level : new perspectives for the management of Graves' disease
 215. Gabrusewicz Agnieszka; Związek wybranych czynników demograficznych i klinicznych z oceną echokardiograficzną u chorych leczonych dializą otrzewnową
 216. Gaca-Wysocka Magdalena; Zmiany parametrów przepływu krwi w naczyniach pozagałkowych obrazowane przy pomocy ultrasonografii dopplerowskiej u pacjentów z cukrzycą typu 1
 217. Galewska Irena; Wybrane aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne mieszkańców Kalisza w wieku sędziwym
 218. Galęba Anna; Ocena jakości życia pacjentów przed i po wybranych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej
 219. Gałczyńska-Rusin Małgorzata; Jakość życia pacjentów w wieku podeszłym poddanych leczeniu protetycznemu
 220. Garczyk Danuta; Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu dyskopatii w odcinku szyjnym lub lędźwiowym kręgosłupa
 221. Gattner Karolina; Wpływ escitalopramu, nortryptyliny i wenlafaksyny na objawy bólowe w depresji
 222. Gauza Marlena; Ocena stabilności termicznej cienkich warstw z kolagenu ze skór rybich na podstawie badań przewodnictwa elektrycznego i różnicowej kalorymetrii skaningowej
 223. Gawłowicz Kamila; Jakość życia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1
 224. Gawrecki Andrzej; Ocena wpływu maksymalnego wysiłku fizycznego na stan metaboliczny u mężczyzn z cukrzycą typu 1
 225. Gawriołek Krzysztof; Ocena skuteczności terapii dysfunkcji układu stomatognatycznego na podstawie parametrów ruchowych żuchwy
 226. Gawriołek Maria; Trwałość barwy i luminescencji wybranych materiałów protetycznych w warunkach in vitro
 227. Gazdecka-Szpecht Karolina; Rola lekarza rodzinnego w profilaktyce wybranych nowotworów złośliwych
 228. Gąsiorek Małgorzata; Czynność osi przysadkowo-tarczycowej i przysadkowo-gonadalnej, a ryzyko zgonu pacjentów przewlekle hemodializowanych
 229. Gąsiorowski Łukasz; Ocena czynników ryzyka występowania migotania przedsionków po zabiegach resekcji anatomicznych miąższu płucnego
 230. Gerreth Karolina; Ocena potrzeb leczniczych oraz dostępności do opieki stomatologicznej niepełnosprawnych i przewlekle chorych uczniów szkół specjalnych środowiska wielkomiejskiego
 231. Gerstenberger Piotr; Ocena związku między subkliniczną miażdżycą a sztywnością naczyń w grupie osób zdrowych
 232. Geszke-Moritz Małgorzata; Synthesis of stable and non-cadmium containing quantum dots conjugated with folic acid for imaging of cancer cells
 233. Glapiński Mariusz; Powtarzalność wybranych wymiarów obrzeża czynnościowych wycisków bezzębnej żuchwy wykonanych przy użyciu mas o przedłużonej plastyczności
 234. Głodek Aleksandra; Szlaki sygnalne indukowane przez podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w komórkach nowotworowych
 235. Głowacka-Rębała Alicja; Zachowania zdrowotne w rodzinie a problem otyłości u dzieci
 236. Główka Andrzej; Wyniki leczenia chorych z zawałem serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST w powiecie gnieźnieńskim w okresie od 01-01-2002 do 31-12-2011 roku : ocena różnych strategii leczenia reperfuzyjnego
 237. Główka Eliza; Encapsulation of fluorogenic probes and pharmacologically active molecules into nanoparticles for enhancing cellular uptake
 238. Głuszczak Ewa; Przydatność kapnografii w ocenie niewydolności oddechowej noworodków
 239. Gmerek Łukasz; Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego
 240. Gniot Michał; Charakterystyka i częstość defektów molekularnych onkogenu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych inhibitorami kinaz tyrozynowych
 241. Goch Maciej; Funkcja wybranych mięśni oraz przewodnictwa włókien ruchowych po totalnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego z dojścia bocznego
 242. Gogolewski Radosław; Ocena jakości życia kobiet chorych na raka szyjki macicy leczonych metodą radioterapii
 243. Golusiński Paweł; Analiza występowania wirusów HPV 16 i 18 oraz mutacji w genie TP53 w rakach płaskonabłonkowych głowy i szyi
 244. Gontko-Romanowska Krystyna; Ocena postępowania ratunkowego w drgawkach gorączkowych u dzieci na etapie przedszpitalnym i wczesnoszpitalnym
 245. Gornowicz-Porowska Justyna; Ekspresja elastazy neutrofilów a autoimmunizacja wobec transglutaminazy naskórkowej, BP180, BP230 oraz desmoglein 1 i 3 w autoimmunizacyjnych dermatozach pęcherzowych
 246. Gośliński Tomasz; Synteza i charakterystyka fizyko-chemiczna wybranych azotowych pochodnych porfirazyn : rozprawa habilitacyjna : komentarz do monotematycznego cyklu publikacji
 247. Gowin Ewelina Anna; Analiza wpływu wieloczynnikowej interwencji opartej na szkoleniach, na świadczenie działań profilaktycznych w praktykach lekarzy rodzinnych
 248. Goździewicz Tomasz; Rola greliny i leptyny w etiopatogenezie endometriozy
 249. Górecki Maciej; Problem i ocena efektywności polityki Ministerstwa Zdrowia odnośnie profilaktyki i leczenia osób dorosłych na przykładzie raka nerki w latach 2003-2009 w Polsce
 250. Górna Ilona; Wpływ sposobu żywienia oraz wybranych parametrów stylu życia na płodność i rozrodczość kobiet
 251. Grabicki Marcin; NT-proBNP jako wskaźnik oceny nadciśnienia płucnego u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 252. Grabowska-Fudala Barbara; Obciążenie rodzin sprawujących opiekę nad chorymi po udarze mózgu
 253. Grabowski Jacek; Ocena stężeń leptyny w surowicy krwi chorych na raka jajnika a skuteczność cytoredukcji i chemioterapii
 254. Graczyk Alicja; Jakość życia chorych objętych opieką paliatywną domową i stacjonarną, a satysfakcja z opieki w ocenie chorego i bliskich
 255. Grala Paweł; Leczenie operacyjne zastarzałych złamań końca dalszego kości promieniowej oraz przezstawowych złamań kości piętowej : propozycje własnych modyfikacji techniki operacyjnej
 256. Greberska Weronika; Ocena występowania polimorfizmów genu receptora glikokortykosteroidów u młodych kobiet z otyłością i ich korelacja z przebiegiem klinicznym choroby
 257. Grewling-Szmit Katarzyna; Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) jako wykładnik funkcji śródbłonka w ciąży powikłanej cukrzycą typu 1
 258. Grobelny Paweł; Trwałość fotochemiczna wybranych inhibitorów reduktazy HMG-CoA (statyn)
 259. Grocki Paweł; Wartościowanie stanowisk pracy jako czynnik optymalizacji kosztów zatrudnienia na przykładzie wybranego podmiotu leczniczego
 260. Groot-Andrałojć Karolina Maria de; Komórki syntetyzujące ghrelinę w wyspach trzustki w rozwoju płodowym człowieka oraz ekspresja w nich czynników transkrypcyjnych regulujących różnicowanie komórek wysp
 261. Gruca-Stryjak Karolina; Sen i zaburzenia oddychania podczas snu w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym
 262. Grudzień-Ziarno Aleksandra; Ocena głosu u pacjentów leczonych przy pomocy aerozoloterapii w chorobach układu oddechowego
 263. Grund Grzegorz; Treosulfan w mieloablacyjnej terapii przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych u dzieci z wysokim ryzykiem powikłań konwencjonalnej procedury transplantacyjnej
 264. Gruszczyński Paweł; Ocena znaczenia testu diagnostycznego QuantiFERON-TB Gold in tube w rozpoznawaniu zakażeń płucnych Mycobacterium tuberculosis
 265. Grygier Marek; Rola adenozyny w zapobieganiu niedokrwienno-reperfuzyjnemu uszkodzeniu mięśnia sercowego u chorych z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką tętnic wieńcowych
 266. Gryszczyńska Bogna; Wpływ wybranych kwasów fenolowych i ekstraktu z pestek maliny właściwej (Rubus idaeus) na aktywność ferroksydazową ceruloplazminy
 267. Grzeszczak Michał; Operacja przepukliny brzusznej i jej wpływ na wartość ciśnienia śródbrzusznego
 268. Grzymisławska Małgorzata; Rozwój kręgosłupa u zarodków i wczesnych płodów ludzkich (5-12 tydzień)
 269. Grzywińska Urszula; Wpływ czynników środowiskowych na rozwój chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego
 270. Guglas-Jankowiak Natalia; Jadłowstręt psychiczny jako czynnik wpływający na jakość życia młodych kobiet w wieku od 17-25 roku życia
 271. Gurda Barbara; Przydatność wideo EEG w diagnostyce różnicowej stanów napadowych u dzieci i młodzieży
 272. Gurgul Edyta; Ekspresja ghreliny i obestatyny w różnych stanach funkcjonalnych tarczycy
 273. Gutherc Radosław; Ocena wpływu niskoenergetycznego promieniowania laserowego na funkcję naczyń i wybrane parametry stanu zapalnego
 274. Gutysz-Wojnicka Aleksandra; Zastosowanie polskiej wersji skali zadowolenia z pielęgnacji Newcastle do oceny opieki pielęgniarskiej
 275. Guzik Przemysław; Asymetria rytmu serca, krótko- i długoterminowe składowe zmienności rytmu serca u zdrowych osób
 276. Gwizdała Adrian; Porównanie wybranych parametrów oceny reaktywności autonomicznego układu nerwowego u pacjentów z niewydolnością serca
 277. Hańczewski Marcin; Wyniki leczenia oraz ocena jakości życia pacjentów operowanych z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego w szpitalu powiatowym
 278. Hapka-Żmich Dominika; Trwałość ceftazydymu w kroplach do oczu
 279. Harasymczuk Małgorzata; Ocena interakcji komórek raków płaskonabłonkowych głowy i szyi z komórkami układu odpornościowego mikrośrodowiska nowotworu
 280. Hausmann Miłosz; Ocena apoptozy i tkankowej ekspresji wirusa Epsteina-Barr (EBV) w przewlekłych zapaleniach przyzębia
 281. Helak-Łapaj Celina; Metody analizy komputerowej ekspresji reakcji immunohistochemicznej i histochemicznej oraz ocena struktur w badaniach mikroskopowych
 282. Hemerling-Powidzka Monika; Morfologiczna analiza błony śluzowej dziąsła pokrywającego tytanowe wszczepy śródkostne w okresie ich wygajania
 283. Hen Katarzyna; Ocena stężenia osteoprotegeryny oraz kompleksu intima-media u chorych z zespołem metabolicznym
 284. Heymann-Szlachcińska Agnieszka; Ocena stresu oksydacyjnego, funkcji śródbłonka i sztywności naczyń u chorych na depresję
 285. Hędzelek Dorota; Przymusowa sterylizacja ludzi w krajach anglosaskich w latach 1897-1981
 286. Hiczkiewicz Jarosław; Ocena zależności między angiograficznym obrazem przewlekłego zamknięcia tętnicy międzykomorowej przedniej a elektrokardiograficznymi cechami przebytego zawału serca ściany przedniej
 287. Hoffmann Karolina; Rozpowszechnienie wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji osób młodych
 288. Hojan Katarzyna; Wpływ aktywności fizycznej na wytrzymałość mechaniczną kości i budowę ciała oraz jakość życia kobiet z rakiem piersi, przed menopauzą, leczonych hormonalnie
 289. Hojan-Jezierska Dorota; Badania nad efektywnością procedur dopasowania sygnału akustycznego w aparatach słuchowych
 290. Hołysz Marcin; Regulacja ekspresji genu hormonozależnej lipazy/esterazy cholesterolowej w komórkach kory nadnerczy ludzkich
 291. Horbacka Karolina; Ocena zależności pomiędzy wiekiem dawcy a czynnością komórek mezotelium otrzewnowego w warunkach stresu operacyjnego
 292. Horst Nikodem; Model obciążenia narządu ruchu dla zabiegów chirurgicznych o wysokiej powtarzalności na przykładzie cholecystektomii laparoskopowej
 293. Hrab Michał; Ocena przydatności monitorowania IL-6 i CRP jako wskaźników prognostycznych u chorych poddanych nefrektomii z powodu raka nerki
 294. Hubert Agnieszka; Kotynina jako biomarker narażenia płodu na dym tytoniowy
 295. Iciek Rafał; Polimorfizm genu leptyny i jej receptora w ciąży powikłanej cukrzycą typu 1
 296. Ida Agnieszka; Mutacje genu VHL u pacjentów z rakiem jasnokomórkowym nerki w populacji Wielkopolski
 297. Idasiak-Piechocka Ilona; Ocena niektórych polimorfizmów genów kodujących wybrane cytokiny oraz wydalanie tych cytokin w moczu u chorych na pierwotne przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
 298. Idzior-Haufa Małgorzata; Ocena właściwości biomechanicznych protez typu overdenture żuchwy wspartych na połączeniu kładkowym z zastosowaniem implantów
 299. Jabłoński Piotr; Badania nad używaniem środków psychoaktywnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województw: wielkopolskiego i łódzkiego
 300. Jackowska Joanna; Ocena słuchu dzieci z czynnikami ryzyka monitorowanych w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, u których nie zdiagnozowano niedosłuchu
 301. Jagas Jacek; Ocena przydatności dwuźródłowej tomografii komputerowej (DSCT) w postępowaniu u chorych z bólem w klatce piersiowej o pośrednim i niskim ryzyku ostrego zespołu wieńcowego
 302. Jagielska Joanna; Statystyczna analiza obrazów morfologicznych i jej możliwości zastosowania w mikroskopii wirtualnej
 303. Jakowczuk Maciej; Ocena czynności tarczycy u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków
 304. Jakubek Ewa; Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej
 305. Jakubowicz Oliwia; Analiza wyników badań serologicznych w kierunku kiły oraz wybranych problemów psychologicznych u chorych na kiłę w materiale Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 306. Jakubowska-Burek Ludwika; Ocena przydatności badań mutacji i polimorfizmów wybranych genów do prognozowania przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna
 307. Jakubowski Kinga; Skargi przeciwko lekarzom dentystom jako problem społeczny
 308. Jałowska Magdalena; Ocena realizacji postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-leczniczego u nauczycieli w ramach programu "Chroń swój głos" w materiale Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w latach 2007-2011
 309. Jamsheer Aleksander; Identyfikacja nowych genów i regionów odpowiedzialnych za powstawanie wrodzonych wad kończyn u człowieka
 310. Jankiewicz Stanisław; Ocena przydatności badania spiroergometrycznego w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym
 311. Jankowiak Wioleta; Kosmetyki w praktyce aptecznej i przemysłowej na ziemiach polskich do roku 1939
 312. Jankowska-Wika Anna; Ortodontyczne potrzeby lecznicze studentów stomatologii na podstawie badań o metodologii obiektywnej i subiektywnej
 313. Janowska-Kulińska Agnieszka; Wpływ angioplastyki wieńcowej na zmienność rytmu serca
 314. Janus Sławomir; Analiza jakości opieki perinatalnej w Polsce w latach 1996-2010
 315. Janusz Piotr; Polimorfizmy genów receptorów estrogenowych u chorych z postacią progresywną i nieprogresywną skoliozy idopatycznej
 316. Januszek-Michalecka Lucyna; Wieloczynnikowa analiza efektywności Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
 317. Jarmuda Stanisław; Ocena udziału roztoczy Demodex folliculorum i laseczek Bacillus oleronius w patogenezie trądziku różowatego
 318. Jaroniec Małgorzata; Analiza zmian w sekwencji genów kluczowych dla zespołu nerczycowego u dzieci
 319. Jaroszyk Sławomir; Wpływ magnetoterapii stałopolowej i magnetostymulacji zmiennopolowej z ledoterapią na odczuwanie bólu związanego z wszczepianiem implantów stomatologicznych
 320. Jaskuła Magdalena; Ghrelina w guzach przysadki typu somatotropinoma
 321. Jastrzębska Marta; Porównanie stanu układu krążenia u chorych z obniżoną frakcją wyrzucania lewej komory w zależności od spoczynkowej częstości oddychania i zmienności tej częstości
 322. Jaszczyńska-Nowinka Karolina; Ocena stężeń SDF1 i ekspresji jego receptora CXCR4 u chorych na raka jajnika
 323. Jawień Andrzej; Ocena N-acetyloglukozaminy jako czynnika hamującego powstawanie zrostów otrzewnowych
 324. Jaworucka-Kaczorowska Aleksandra; Wpływ operacji żylaków kończyn dolnych z usunięciem żyły odpiszczelowej na częstość uszkodzenia nerwów kończyn dolnych
 325. Jendraszak Magdalena; Wpływ wolnych rodników na właściwości biologiczne plemnika
 326. Jenerowicz Dorota; Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne u chorych na pokrzywkę przewlekłą
 327. Jezierska Dorota; Wybrane czynniki prognostyczne w wewnątrzczaszkowych przerzutach raka płuca leczonych radiochirurgicznie
 328. Jędras Mariusz; Wpływ schorzeń ogólnoustrojowych na przebieg presbyacusis
 329. Jędrzejewski Szymon; Występowanie stadiów dyspersyjnych pasożytów jelitowych w żywności pochodzenia roślinnego
 330. Joks Monika; Analiza częstości występowania i czynników ryzyka zakrzepicy odcewnikowej u pacjentów hematologicznych
 331. Juan I-Cheng; The MYH gene status in patients with sporadic colorectal polyps
 332. Jundziłł-Bieniek Ewa; Analiza wybranych czynników psychologicznych i stomatologicznych potrzeb leczniczych u osób po 65 roku życia
 333. Juras Bartłomiej; Planowanie zarządzania kryzysowego w szpitalu
 334. Jurczyk Karolina; Badanie wybranych właściwości chemicznych, mechanicznych i biokompatybilności nanokompozytów typu tytan-ceramika w warunkach in vitro
 335. Jurczyk Mieczysława Urszula; Ocena właściwości modyfikowanych bionanokompozytów na bazie tytanu w warunkach in vitro z możliwością zastosowań w medycynie
 336. Jurga Justyna; Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD) na stan jamy ustnej i czynność przyusznych gruczołów ślinowych
 337. Juszczak Katarzyna; Ocena jakości opieki pielęgniarskiej u chorych hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych
 338. Juszczak Paweł; Rozwój nowoczesnych metod żywienia pozajelitowego w wielospecjalistycznym szpitalu dziecięcym : doświadczenia własne
 339. Kaczmarczyk Jacek; Leczenie skolioz idiopatycznych selektywną spondylodezą tylną skrzywienia piersiowego : wpływ napięcia mięśnia biodrowo-lędźwiowego na zachowanie się części lędźwiowej
 340. Kaczmarek Andrzej; Przeciwciała przeciw antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B u chorych hemodializowanych : rozpowszechnienie i korelacje ze wskaźnikami demograficznymi, klinicznymi i laboratoryjnymi
 341. Kaczmarek Izabela; Analiza funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży w wybranych neurologicznych zespołach chorobowych
 342. Kaczmarek Mariusz; Wpływ makrofagów opłucnowych na apoptozę i ekspresję białek regulujących apoptozę komórek nowotworowych
 343. Kaczmarek Monika; Analiza ograniczeń funkcji ręki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 344. Kaczmarek Monika (1979); Ocena parametrów klinicznych, spirometrycznych i stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci chorych na astmę w czasie rocznej obserwacji prospektywnej
 345. Kaczmarek-Leki Vanessa; Wykrywalność przeciwciał przeciw antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B a czas trwania leczenia nerkozastępczego
 346. Kaczyńska-Dyba Ewelina; Technologia kropli do oczu z metronidazolem
 347. Kalinowska-Łyszczarz Alicja; Wybrane czynniki neurotroficzne w odniesieniu do sprawności funkcji poznawczych oraz parametrów morfometrycznych mózgowia u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego
 348. Kalwas Paweł; Porównanie stresu okołooperacyjnego u pacjentów poddanych radykalnej prostatektomii, adenomektomii nadłonowej i przezcewkowej elektroresekcji stercza
 349. Kaminiarczyk-Pyzałka Dominika; Czynniki prozapalne (TNF-α, IL-1ß i IL-6) w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów
 350. Kamińska Agnieszka; Wpływ cukrzycy na parametry farmakokinetyczne paracetamolu po podaniu dożylnym
 351. Kamińska Jolanta; Kliniczne znaczenie badań farmakokinetycznych mykofenolanu mofetylu i jego wpływ na stan odżywienia u chorych po przeszczepieniu nerki
 352. Kamińska Katarzyna; Badania kliniczne i osobowościowe pacjentek ze współistniejącymi zaburzeniami odżywiania się i chorobą afektywną dwubiegunową
 353. Kampioni Małgorzata; Rola okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej w zapobieganiu rozwojowi zakażeń szpitalnych u pacjentek poddanych brzusznemu usunięciu macicy z/bez przydatków ze wskazań ginekologicznych
 354. Kanikowska Alina; Ocena jakości życia uwarunkowanej zdrowiem u chorych na łuszczycę
 355. Kanikowski Marek; Wartości dawek w gruczole krokowym i narządach krytycznych w odmiennych schematach brachyterapii HDR
 356. Kapelski Paweł; Badania asocjacyjne genów kandydujących w schizofrenii
 357. Karasiewicz Monika; Analiza wpływu surowców roślinnych na poziom ekspresji wysoce konserwatywnych izoenzymów cytochromu P-450 CYP1A2 i CYP2E1 u szczurów
 358. Karaś-Kawecki Andrzej; Stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym a ocena kliniczna i spirometryczna u dzieci chorych na astmę oskrzelową
 359. Karaźniewicz-Łada Marta; Wpływ polimorfizmu genetycznego izoenzymów CYP2C8 i CYP2C9 na farmakokinetykę enancjomerów pochodnych kwasu 2-arylopropionowego
 360. Karczewski Marek; Wybrane immunologiczne wskaźniki ryzyka ostrego i przewlekłego odrzucania allogenicznej nerki przeszczepionej, pochodzącej od dawcy zmarłego
 361. Karkos-Śmiech Magdalena; Określenie znaczenia ścieżki sygnałowej JaK/STAT w modyfikowaniu reakcji immunologicznej w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek u dzieci
 362. Karolak Justyna Anna; Złożoność aspektów genetycznych w wieloczynnikowych chorobach narządu wzroku - stożku rogówki oraz wysokiej krótkowzroczności
 363. Karońska Karolina; Wpływ uszczelniaczy kanałowych oraz cementów adhezyjnych na siłę połączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną
 364. Karpiński Łukasz; Przydatność zintegrowanej elektroencefalografii (aEEG) i spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w ocenie czynności ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała (VLBW)
 365. Karpiński Tomasz M.; Nowy peptyd (Entap) o aktywności antyproliferacyjnej produkowany przez bakterie z rodzaju Enterococcus
 366. Kasperczak Jarosław; Ocena układu żylnego kończyn dolnych w ciąży o przebiegu prawidłowym
 367. Kasprzak Jerzy; Analiza zgłoszeń zachorowań na boreliozę w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006-2010
 368. Katarzyńska-Szymańska Agnieszka; Wybrane parametry odczynowości układu autonomicznego u chorych z kardiomiopatią przerostową
 369. Katrusiak Anna; Synteza i właściwości fizyko-chemiczne wybranych pochodnych diazynowych
 370. Kawala Beata; Zmiany w narządzie żucia nieleczonych ortodontycznie mieszkańców Dolnego Śląska w odległych i współczesnych klinicznych badaniach porównawczych
 371. Kawczyńska-Leda Natalia; Wartość prognostyczna białek MIF i CC10 w ocenie ryzyka zachorowania na dysplazję oskrzelowo-płucną
 372. Kazimierczak Urszula; Ocena odpowiedzi humoralnej u chorych na czerniaka, leczonych genetycznie modyfikowaną szczepionką czerniakową
 373. Kaźmierska Joanna; Zastosowanie Naiwnego Klasyfikatora Bayesowskiego do oceny ryzyka wznowy u chorych po radioterapii nowotworów mózgu
 374. Kąkolewska Joanna; Ocena kości wyrostka zębodołowego przy wykorzystaniu analizy fraktalnej oraz urządzenia periotest u pacjentów po implantacji wszczepów dentystycznych
 375. Kelma Maciej; Porównanie znieczulenia podpajęczynówkowego i znieczulenia nerwów obwodowych wykonywanego pod kontrolą ultrasonografii u chorych poddawanych safenektomii
 376. Kempisty Bartosz; Badanie wybranych molekularnych mechanizmów niepłodności u mężczyzn
 377. Kempka-Dobra Ewa; Ocena dysbalansu mięśniowego u dzieci w wieku przedszkolnym
 378. Kierzynka Anna; Przydatność badań elektrofizjologicznych drogi słuchowej w diagnostyce wczesnych zaburzeń poznawczych u osób z chorobą Parkinsona
 379. Kierzynka Grzegorz; Objawy kliniczne i pomiar inwazyjny ciśnienia śródpowięziowego w rozpoznawaniu pourazowego ostrego zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych podudzia
 380. Kikowska Małgorzata; Krajowe gatunki rodzaju Eryngium L. w kulturze in vitro - mikrorozmnażanie, kultury organów, ocena fitochemiczna i aktywność biologiczna
 381. Kinel Edyta; Zależność pomiędzy obrazem klinicznym a radiologicznym u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną
 382. Kis-Wojciechowska Margit; Błędy i niepowodzenia w specjalności położniczo-ginekologicznej w oparciu o analizę akt organów procesowych
 383. Klatkiewicz Anna; Poznanie społeczne u osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza
 384. Kliwicki Sebastian; Skuteczność profilaktycznego stosowania litu u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
 385. Klonowska-Woźniak Paulina; Badanie cech kreatywności w chorobie afektywnej dwubiegunowej
 386. Kluzik Anna; Ocena przetwarzania wybranych ram czasowych u osób w wieku podeszłym poddawanych zabiegom w znieczuleniu ogólnym
 387. Kłos Jan; Zjawisko zdrowego stylu życia we współczesnym społeczeństwie polskim
 388. Kocent Kamila; Ocena jakości życia pacjentów dorosłych po leczeniu ortodontycznym
 389. Koch Aleksander; Leczenie neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego
 390. Kociemba Anna; Ocena porównawcza sekwencji T2-zależnych (TIRM) i dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego w obrazowaniu obrzęku mięśnia sercowego
 391. Koczorowska Małgorzata; Ocena podłoża kostnego po zastosowaniu preparatu R.T.R. przed zabiegiem implantacji wszczepu śródkostnego
 392. Kois-Jaźwiec Krystyna; System ochrony zdrowia i pomocy społecznej w latach 1989-2006 na terenie powiatu ostrowskiego
 393. Kokoszka Paweł; Wieloaspektowa analiza wyników bezcementowej endoprotezoplastyki stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia Zweymüllera oraz stożkowej panewki wkręcanej
 394. Koligat Dorota; Kalkulacja kosztów leczenia oraz ocena jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
 395. Kołczewska Aleksandra; Obraz kliniczny i przebieg zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa w zależności od podtypu antygenu HLA-B27
 396. Komar Dariusz; Badanie skuteczności stosowania systemu CROS u pacjentów z jednostronną głuchotą odbiorczą
 397. Komosa Anna; Ocena wartości prognostycznej wybranych parametrów klinicznych (Predit Score) oraz testu oporności płytek krwi na klopidogrel (Multiplate) w przewidywaniu zdarzeń niedokrwiennych u pacjentów po zabiegach przezskórnej interwencji wieńcowej
 398. Konatkowska Benigna; Ostra białaczka bifenotypowa i ostra białaczka z koekspresją determinant z linii limfoidalnej i mieloidalnej u dzieci leczonych w ośrodkach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków
 399. Konopka Ewa; Ocena reakcji kompleksu miazgowo-wierzchołkowo-ozębnowego na przyłożoną siłę ortodontyczną
 400. Konstanty Ewelina; Opracowanie i weryfikacja metody napromieniania całego ciała/szpiku akceleratorem tomoterapii spiralnej
 401. Konwerska Aneta; Ocena komórek śródbłonka naczyń krwionośnych w zwojaku zarodkowym w świetle badań immunohistochemicznych i morfometrycznych
 402. Kopaczewska Magda; Wpływ hospitalizacji na stan odżywienia dzieci i młodzieży z chorobami przewodu pokarmowego
 403. Kopaczewski Bartłomiej; Rokowanie i wyniki leczenia chorych z przerzutami nowotworowymi do kręgosłupa : analiza kliniczna
 404. Kopczyński Jarosław; Ocena wpływu hiperhomocysteinemii na wybrane parametry gospodarki lipidowej i lipoproteinowej w surowicy krwi u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze
 405. Kopczyński Przemysław; Zmiany w tkance kostnej szczęki, występujące pod wpływem ortodontycznego aparatu quadhelix
 406. Kopeć Bogdan; Wyniki leczenia i jakość życia pacjentów operowanych z powodu objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego w warunkach szpitala powiatowego
 407. Koprowicz Anna Ewa; Wpływ mediów na profilaktykę raka piersi w województwie zachodniopomorskim
 408. Kopyra Paweł; Ocena przydatności badania stężenia prokalcytoniny, interleukiny 1, interleukiny 6 oraz TNF alfa w diagnostyce zakażeń wewnątrzowodniowych
 409. Koralewski Maciej; Wpływ grubości relaksacyjnej płyty podjęzykowej na obniżenie napięcia mięśni żwaczy i skroniowych u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego
 410. Korbelak Tomasz; Predykcja zaburzeń czynności serca płodu w czasie porodu oraz nieprawidłowego stanu noworodka w oparciu o zastosowanie wskaźnika hipoksji
 411. Kordel Piotr; Geneza, struktura i funkcjonowanie samorządu lekarskiego w Polsce w latach 1989-2009
 412. Korman Marcin Piotr; Porównanie wpływu monoterapii metforminą, roziglitazonem, oraz terapii skojarzonej na wybrane parametry endokrynologiczne i biochemiczne u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) : prospektywne badanie randomizowane
 413. Kornacka Alicja; Wpływ różnych metod wspomagania oddychania u noworodków przedwcześnie urodzonych na przepływy krwi w tętnicach mózgowych
 414. Kosicka Katarzyna; Poziomy endogennych glikokortykosteroidów i ich metabolitów jako kryterium rozpoznania zaburzeń metabolicznych u ludzi z uwzględnieniem oceny polimorfizmu genetycznego dehydrogenazy 11ß-hydroksysteroidowej izoformy 2
 415. Kosińska Beata; Przydatność wybranych markerów biochemicznych do oceny stanu odżywienia chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit
 416. Kosiorowski Stanisław; Ocena przepływu krwi w tętnicach środkowych mózgu u chorych z nadciśnieniem tętniczym
 417. Kostiukow Anna Katarzyna; Koordynacja wzrokowo-ruchowa po utracie funkcji kończyny górnej dominującej
 418. Kostka-Jeziorny Katarzyna; Wpływ allopurinolu na wartość ciśnienia tętniczego, podatność aorty i parametry funkcji nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w zależności od nasilenia efektu hipourykemicznego i stosowanej terapii hipotensyjnej
 419. Kostrzewska Magdalena; Ocena wybranych wskaźników procesu zapalnego i grubości kompleksu intima-media u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym
 420. Kostyrko Andrzej; Badania genów zlokalizowanych w regionie chromosomalnym 21q22.3 regulujących napływ jonów Ca2+ do neuronów w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym
 421. Kostrzewa Artur; Subpopulacje limfocytów w krwi obwodowej i płynach wysiękowych u chorych na raka jajnika
 422. Kotarska Maria Anna; Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych w diagnostyce różnicowej patologii endometrium
 423. Kowalczyk Michał J.; Ocena poziomu ekspresji wybranych ludzkich endogennych sekwencji retrowirusowych w twardzinie ograniczonej
 424. Kowalik Piotr; Analiza skuteczności leczenia chorych z łagodnym gruczolakiem stercza przed i po wprowadzeniu do diagnostyki badań urodynamicznych
 425. Kowalska-Jasiecka Joanna; Wykorzystanie substratu tlenku azotu, L-argininy, w leczeniu niektórych powikłań ciąży wraz z oceną wybranych biochemicznych i biofizycznych parametrów stanu ciężarnej i noworodka
 426. Kowzan-Korman Alicja Magdalena; Ocena nadreaktywności błony śluzowej nosa u chorych na atopowe zapalenie skóry z IgE-zależną alergią powietrznopochodną
 427. Koza Krzysztof; Rozwój więzadeł jajnika u płodów ludzkich
 428. Kozioł Lidia; Stężenie prokalcytoniny i białka C-reaktywnego w surowicy u chorych z zapaleniem otrzewnej w przebiegu przewlekłej dializoterapii otrzewnowej
 429. Koziołek Agnieszka; Wpływ sposobu znieczulenia noworodka z masą urodzeniową nie przekraczającą 1000 gramów do zabiegu laserowej fotokoagulacji siatkówki na wybrane parametry dobrostanu w okresie okołooperacyjnym
 430. Kozłowska Anna; Analiza ekspresji genów FYN, CD70 i PRF1 w limfocytach T CD4+ u osób z toczniem rumieniowatym układowym oraz w liniach komórkowych limfocytów T
 431. Kozłowska-Skrzypczak Maria; Ocena sprawności odnowy krwiotworzenia u chorych po wysokodawkowej chemioterapii w zależności od liczby transplantowanych hematopoetycznych komórek szpiku oraz innych czynników dodatkowych
 432. Kozłowski Tomasz; Wartość badania kolonoskopowego oraz testu na krew utajoną we wczesnym rozpoznawaniu chorób nowotworowych jelita grubego
 433. Koźlicka Iwona; Wpływ żywienia oraz suplementacji cynkiem na profil kwasów tłuszczowych w fosfolipidach osocza krwi populacji zdrowych kobiet i mężczyzn
 434. Krajeswka-Włodarczyk Magdalena; Występowanie zespołu metabolicznego i zaburzeń metabolicznych u chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów
 435. Krajewski Maciej; Krzywe referencyjne biometrii płodu na terenie Centralno-Zachodniej Polski
 436. Krasiński Zbigniew; Badania struktury i właściwości mechanicznych żył kończyn dolnych używanych jako materiał do rekonstrukcji tętnic
 437. Krause Anna; Trwałość N-[(morfolino)metyleno]daunorubicyny w roztworach wodnych
 438. Krauze Tomasz; Wpływ oddychania na pracę układu krążenia i autonomicznego układu nerwowego
 439. Krawczyk Kamila; Badania nad potencjalizacją leków przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej za pomocą nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3
 440. Krawczyk-Wasielewska Agnieszka; Skuteczność wybranych algorytmów postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu objawowym przewlekłych zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa z promieniowaniem do kończyny dolnej
 441. Kreczyńska Joanna; Flora bakteryjna worka spojówkowego noworodków w pierwszych dobach życia
 442. Kręgielczak Agnieszka; Analiza występowania wybranych patogenów bakteryjnych w kieszeniach przyzębnych i wycinkach ścian naczyń u pacjentów z miażdżycą tętnic oraz tętniakami aorty brzusznej
 443. Kręgielska-Narożna Matylda; Wpływ edukacji żywieniowej na redukcję masy ciała i wybrane parametry biochemiczne
 444. Krokowicz Łukasz; Wpływ terapii zewnątrzustrojową falą uderzeniową (ESWT) na mikrokrążenie oraz interakcje pomiędzy leukocytami a śródbłonkiem małych naczyń w odnerwionym płacie mięśniowym
 445. Kromczyńska Hanna; Pomocniczy personel fachowy aptek na ziemiach polskich do 1989 r.
 446. Kropińska Sylwia; Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w polskim systemie ochrony zdrowia
 447. Król Anna; Ocena stanu uzębienia, zachowań prozdrowotnych oraz określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych dzieci i młodzieży Wielkopolski
 448. Kruczek Andrzej; Zabiegi ginekologiczne u kobiet z rakiem gruczołu piersiowego
 449. Kruszyna Łukasz; Analiza ekspresji genów kodujących białka uczestniczące w procesie angiogenezy i odpowiedzialne za progresję raka żołądka
 450. Kruszyński Grzegorz; Analiza standardów postępowania w przypadku zagrażającego krwotoku okołoporodowego ze szczególnym uwzględnieniem łożyska centralnie przodującego i łożyska wrośniętego
 451. Krygowska-Zielińska Joanna; Badania nad występowaniem przeciwciał onkoneuronalnych i antyneuronalnych u chorych z nowotworami jajnika
 452. Kryjewski Michał; Synteza, badania strukturalne i fotochemiczne koniugatów porfirazyn i ftalocyjanin z adamantanem
 453. Krysińska-Grabowska Ida; Zastosowane szybkich technik obrazowania MR w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustki prowadzących do cholestazy
 454. Krzymińska-Siemaszko Roma; Wskaźniki niskiej masy mięśniowej w definiowaniu sarkopenii
 455. Krzysztofowicz Agata; Czynniki ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała
 456. Krzyścin Mariola; Wpływ palenia papierosów oraz narażenia na wdychanie dymu tytoniowego w aspekcie stanu noworodka po urodzeniu
 457. Krzyżanowska Patrycja; Niedobór witaminy K w mukowiscydozie - egzogenne i endogenne uwarunkowania dawki suplementacyjnej
 458. Krzyżostaniak Joanna; Ocena przydatności badania rentgenowskiego metodą tomografii stożkowej CBCT w diagnostyce wczesnych zmian próchnicowych zębów : warunki in vitro
 459. Książek Krzysztof; Czynniki determinujące tempo starzenia się komórek mezotelium otrzewnowego oraz znaczenie tego procesu w aspekcie dializoterapii otrzewnowej
 460. Kubaszewska Magda; Ocena jakości życia u chorych na raka płuca leczonych paliatywnie metodą brachyterapii HDR
 461. Kubiak Anna; Analiza ekspresji neprylizyny w nerkach chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek
 462. Kubik Arkadiusz; Odporność korozyjna oraz wytrzymałość połączeń lutowanych elementów aparatów ortodontycznych
 463. Kubisiak-Rzepczyk Honorata; Analiza porównawcza składu jakościowego oraz lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych izolowanych z jamy ustnej użytkowników protez płytowych i aparatów ortodontycznych
 464. Kuc-Michalska Małgorzata; Długość trwania skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klasą szkieletową w oparciu o analizę kręgów szyjnych metodą CVM
 465. Kucharska Aleksandra; Ocena stężenia białka C-reaktywnego i ultrasonograficznych wykładników miażdżycy u pacjentów z otyłością i zespołem metabolicznym
 466. Kucharska-Janińska Maja; Ocena głosu i mowy u chorych z rakiem jamy ustnej po leczeniu i rehabilitacji chirurgicznej
 467. Kucharski Marcin A.; Ocena przydatności skal endoskopowych do określania aktywności choroby u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit
 468. Kucińska Małgorzata; Ocena możliwości zastosowania nowych funkcjonalizowanych ftalocyjanin w terapii fotodynamicznej chorób nowotworowych
 469. Kuczmarska Angelika; Wpływ syntetycznych pochodnych resweratrolu, 3,3',4,4'-tetrahydroksy-trans-stilbenu i 3,3',4,4',5,5'-heksahydroksy-trans-stilbenu, na wykładniki inwazyjności komórek raka jajnika w modelu in vitro
 470. Kujawiak Szymon; Porównanie wyników operacyjnego i zachowawczego leczenia pełnego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego
 471. Kujawska Małgorzata; Ochronne działanie soków z buraka, aronii i jabłka na system obrony antyoksydacyjnej szczura
 472. Kujawski Jacek; Synteza i właściwości biologiczne niektórych skondensowanych pochodnych pirazolu
 473. Kujawski Radosław; Wpływ wyciągów z Epilobium angustifolium i Serenoa repens na ekspresję genów związanych z patogenezą łagodnego przerostu gruczołu krokowego
 474. Kulcenty Katarzyna; Aktywacja ścieżki sygnałowej JAK/STAT w regulacji funkcji komórek śródbłonka naczyń
 475. Kulczyk Aleksandra; Porównanie wyników badań neurofizjologii klinicznej, neuroobrazowania oraz klinicznych u chorych z spondylozą szyjną
 476. Kulza Maksymilian; Interakcje metaboliczne pomiędzy dymem tytoniowym a alkoholem etylowym
 477. Kupczyk Barbara; Ocena wpływu dożylnej suplementacji żelaza na homeostazę ustrojową i wewnątrzotrzewnową u pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową
 478. Kurpik Mariusz; Wykrywanie rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u noworodków i niemowląt na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego w wybranym okresie
 479. Kurpik Radosław; Przydatność praktyczna indeksu przewidywania astmy u dzieci hospitalizowanych z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli
 480. Kurzawa Paweł; Ocena immunohistochemiczna fenotypu gruczolakoraków
 481. Kurzawińska Grażyna; Polimorfizm genów warunkujących trombofilię wrodzoną w grupie kobiet z poronieniami w I trymestrze ciąży
 482. Kurzępa-Hasan Edyta; Brytyjska polityka w zakresie promocji zdrowia po II wojnie światowej : studium porównawcze
 483. Kuszerska Agata; Rola urotensyny II w etiologii nadciśnienia ciążowego i hipotrofii płodu
 484. Kwinecka-Dmitriew Barbara; Ocena częstości występowania aberracji chromosomowych wśród par z utratą ciąż i w materiale z poronień
 485. Lahutta Katarzyna; Wartość laserowego poszerzenia szpary głośni w obustronnym porażeniu fałdów głosowych
 486. Lange Kinga; Badanie trwałości α-tokoferolu w kompleksach inkluzyjnych z cyklodekstrynami
 487. Leda Bartosz; Analiza stabilizacji pierwotnej i wtórnej wszczepów o zmodyfikowanych powierzchniach aktywnych
 488. Lehmann-Kopydłowska Agata; Zakrzepica żylna i tętnicza jako objaw zespołu antyfosfolipidowego
 489. Lenartowicz-Skrzypczak Jolanta; Rola mediów w kształtowaniu społecznego wizerunku zdrowia u osób w wieku podeszłym
 490. Leporowska Ewa; Wybrane parametry laboratoryjne w monitorowaniu chorych immunizowanych genetycznie modyfikowaną szczepionką przeciwczerniakową
 491. Leśna Katarzyna; Zespół bezdechu śródsennego i choroby współistniejące wśród mieszkańców Poznania : Czy potrzebny jest nowy program edukacyjno-profilaktyczny?
 492. Lewandowska Julia; Retinal damage in ocular contusions : a prospective bicentric study
 493. Lewicka-Rabska Agnieszka; Czynniki kształtujące działania marketingowe hospicjów stacjonarnych w Polsce
 494. Lewicki Zenon; Walka z zakażeniem w chirurgii polskiej od 1867 do 1946 : (od Josepha Listera do Alexandra Fleminga)
 495. Licznerska Barbara; Analiza profilu ekspresji wybranych genów metabolizmu estrogenów w komórkach nowotworu piersi oraz jej modulacji przez bioaktywne składniki Brassica oleracea subsp. capitata
 496. Ligowski Marcin; Ocena przydatności nowego fizjologicznie zrównoważonego roztworu hydroksyetylowanej skrobi 130/0,42 w zabiegach z użyciem krążenia pozaustrojowego
 497. Lipiec Joanna; Porównanie wyników badań neurofizjologicznych, klinicznych i obrazowych u chorych po częściowym urazie szyjnego i piersiowego rdzenia kręgowego
 498. Lisiak Natalia; Badanie mechanizmu działania pochodnych kwasu oleanolowego w komórkach raka piersi
 499. Liszkowski Piotr; Nieinwazyjna ocena fali tętna i funkcji śródbłonka u chorych z typem 1 cukrzycy
 500. Litwiniuk Maria; Receptory estrogenowe ß w raku piersi
 501. Litwinowicz Monika; Cukrzyca typu 1 a cukrzyca typu LADA: podobieństwa i odrębności kliniczne
 502. Lorenc Anna; Znaczenie polimorfizmu wybranych genów związanych z metabolizmem folianów w rozwoju hipotrofii płodu
 503. Lubecki Mariusz; Rola ośrodków rehabilitacyjno-ortopedycznych w polskim modelu rehabilitacji medycznej w drugiej połowie XX wieku
 504. Lubin Jolanta; Oznaczanie aktywności telomerazy w jądrach komórkowych u chorych na raka jajnika
 505. Luecke Klaus; Isolation of fetus cells from maternal blood : pre-clinical study
 506. Łajs Izabella; Fitochemiczne badania porównawcze wyciągów ze świeżych i wysuszonych surowców roślinnych
 507. Łakomy Agata; Ocena wybranych parametrów spirometrycznych i radiologicznych u chorych ze skoliozą idiopatyczną leczonych metodą Cotrela i Dubousseta w połączeniu z resekcją żeber
 508. Łanocha Magdalena; Ocena przebudowy serca po pierwotnej angioplastyce tętnicy dozawałowej
 509. Łapaj Łukasz; Wydzielanie wybranych cytokin w hodowlach chondrocytów i synowiocytów stawów kolanowych z chorobą zwyrodnieniową oraz stawów z uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim
 510. Ławniczak Dominik; Ruch zgięcia w stawie kolanowym podczas chodu u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym leczonych operacyjnie
 511. Łaziuk Beata; Jakość nauczania ratowników medycznych w obowiązującym systemie kształcenia
 512. Łuczak Michał Wincenty; Badanie ekspresji wybranych genów kodujących białka uczestniczące w odpowiedzi na hipoksję w płaskonabłonkowym raku szyjki macicy
 513. Łuczak-Piechowiak Aleksandra; Skuteczność wybranych metod fizjoterapeutycznych w zespołach bólowych lędźwiowej części kręgosłupa
 514. Łukasik-Głębocka Magdalena; Ocena alkoholemii w ostrych zatruciach etanolem i alkoholowych zespołach abstynencyjnych w zależności od stanu klinicznego i wartości wybranych parametrów biochemicznych
 515. Łukaszewska-Kuska Magdalena; Ocena potencjału osteoblastów w procesie osteointegracji na różnie modyfikowanych powierzchniach tytanu : badania in vitro
 516. Łukaszewski Tomasz; Ocena wyników położniczych w zależności od czasu trwania pęknięcia błon płodowych
 517. Łukomski Tomasz; Czynniki ryzyka i konsekwencje kliniczne ukrwotocznienia niedokrwiennego udaru mózgu
 518. Łupicka Joanna; Rozwój nerwów rdzeniowych u zarodków ludzkich od piątego do ósmego tygodnia
 519. Łyskawa Wojciech; Ocena wybranych funkcji poznawczych i percepcji czasu u osób dorosłych
 520. Maciałczyk-Paprocka Katarzyna; Epidemiologia wad postawy u dzieci i młodzieży
 521. Maciejewska Barbara; Wartość słuchowych potencjałów wywołanych w diagnostyce dysleksji rozwojowej
 522. Maciejewska-Szaniec Zofia; Ocena współwystępowania zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego i objawów otologicznych
 523. Mackiewicz Jacek; Ocena wyników badania klinicznego I/II fazy genetycznej leczniczej szczepionki czerniakowej modyfikowanej genami Hyper-IL-6 i GM-CSF
 524. Maćkowska-Kędziora Agnieszka; Ocena wpływu autorskiej metody dietoterapii metabolicznej na parametry antropometryczne oraz wybrane parametry biochemiczne u osób z zaburzeniami gospodarki lipidowej i węglowodanowej
 525. Madejczyk Mateusz; Ocena procesu apoptozy w trofoblaście w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu i nadciśnieniem indukowanym ciążą
 526. Magierska-Krzysztoń Magdalena; Słuchowa percepcja mowy u dzieci z głuchotą prelingwalną zaimplantowanych wszczepem ślimakowym
 527. Magnowska Magdalena; Wartość kliniczna oznaczania ekspresji epigenetycznie regulowanych białek u chorych na raka jajnika leczonych pochodnymi platyny
 528. Magnowski Piotr; Epidemiologia molekularna raka jajnika i raka endometrium oraz analiza wybranych cech patologiczno-klinicznych
 529. Maik Jakub; Określenie wpływu mikrootoczkowanego maślanu sodu (Debutir) na wybrane objawy kliniczne oraz jakość życia chorych z zespołem jelita drażliwego (IBS)
 530. Majchrzak-Celińska Aleksandra; Analiza metylacji wybranych genów w DNA guzów ośrodkowego układu nerwowego : poszukiwanie nowych markerów epigenetycznych
 531. Majewicz Aleksandra; Rola i możliwości lekarza rodzinnego we wdrażaniu programu prewencji chorób układu krążenia wśród mieszkańców małych miast i wsi - na przykładzie Gminy Zbąszyń
 532. Majewska Katarzyna Anna; Wybrane adipocytokiny jako wykładniki czynności dokrewnej tkanki tłuszczowej u dzieci z cukrzycą typu 1
 533. Majewska Natalia; Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące pacjentów leczonych za pomocą stentgraftów aortalnych
 534. Majewski Dominik; Objaw Raynauda i zmiany w obrazie kapilaroskopowym a obecność wybranych przeciwciał i cytokin w przebiegu twardziny układowej
 535. Majewski Tomasz; Naczyniaki tętniczo-żylne mózgu : problem wyboru metod terapeutycznych współczesnej neurochirurgii
 536. Majkut Gabriela; Porównanie sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób w Malawi, Tanzanii i Ugandzie
 537. Makuch Krzysztof; Analiza zawartości tytanu w błonie śluzowej pokrywającej dwuetapowe tytanowe wszczepy śródkostne w okresie ich wgajania
 538. Malak Roksana; Ocena funkcjonalna a postawa i równowaga ciała dzieci z zespołem Downa
 539. Malarowska Marlena; Wieloletnia ewolucja kliniczna wrodzonych i nabytych zakażeń wirusem cytomegalii u dzieci
 540. Malendowicz Witold; Heterogenność płatów prostaty szczura w odniesieniu do ekspresji genów leptyny i izoform jej receptora : implikacje kliniczne
 541. Malewski Marek; Świadomość seksualna młodzieży wybranych krajów europejskich
 542. Malina Iwona; Formułowanie i ocena mikroemulsji o potencjalnym zastosowaniu w okulistyce
 543. Malinger Adam; Ocena wybranych markerów nowotworowych u kobiet z rakiem jajnika i innymi chorobami narządu rodnego
 544. Malinska Karolina; Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży z padaczką i bólami głowy
 545. Malkowski Michał; Analiza przeżywalności chorych poddanych zabiegowi nerkooszczędzającemu w porównaniu do radykalnej nefrektomii u pacjentów z rakiem nerki
 546. Malkowski Wojciech; Zmiany morfologiczne błony śluzowej pęcherzyka żółciowego i tkankowa ekspresja wybranych białek u pacjentów z kamicą żółciową
 547. Mania Anna; Ewolucja kliniczna przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dzieci z uwzględnieniem czynników prognostycznych
 548. Mantaj Urszula; Przebieg ciąży i wyniki położnicze u kobiet z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą funkcjonalnej intensywnej insulinoterapii przy użyciu wstrzykiwaczy typu PEN (MDI) oraz za pomocą osobistych pomp insulinowych (CSII)
 549. Mańkowska Agata; Laseroterapia wysokoenergetyczna w wybranych problemach dermatologicznych i kosmetycznych : doświadczenia własne
 550. Marciniak-Stępak Patrycja; Ocena rokowniczego znaczenia wybranych biologicznych markerów nerczaka zarodkowego u dzieci
 551. Marcinkowska Agnieszka; Ocena jakościowa materiałów stomatologicznych metodami spektrofotometrii w podczerwieni i przewodności elektrycznej
 552. Marcinkowska Emilia; Jakość życia pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit w zależności od przebiegu, aktywności i sposobu leczenia
 553. Marcinowski Maciej; Zastosowanie interaktywnego programu 3D Tooth Atlas w nauczaniu studentów stomatologii
 554. Mardas Marcin; Dynamiczne właściwości mechaniczne kości zwierzęcej poddanej działaniu promieniowania jonizującego
 555. Marek Paulina Magdalena; Polimorfizm katecholo-O-metylotransferazy (COMT) oraz receptorów dopaminy (DRD1, DRD4) w etiologii i terapii stanu przedrzucawkowego
 556. Markowska-Regulska Katarzyna; Strategie radzenia sobie z lękiem u osób z zaburzeniami odżywiania
 557. Marszałek Andrzej; Retrospektywna analiza przebiegu przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B nabytego w dzieciństwie
 558. Marzęcka Agnieszka; Badanie sposobu żywienia, preferencji pokarmowych, wiedzy żywieniowej, aktywności fizycznej i stanu odżywienia kobiet w ciąży
 559. Matecka Monika; Wpływ środowisk wsparcia na dobrostan psychiczny pacjentów geriatrycznych
 560. Matusiak Monika; Ocena częstości występowania wirusów brodawczaka ludzkiego w przewlekłych stanach zapalnych i nowotworach uszu
 561. Matuszak Katarzyna; Pozytywne mierniki zdrowia u uczniów z upośledzeniem umysłowym
 562. Matuszak Magdalena; Znaczenie rokownicze wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową
 563. Matyba Piotr; Ocena wyników leczenia chirurgicznego choroby uchyłkowej jelita grubego
 564. Matyjaszczyk Piotr; Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego na podstawie badań pacjentów poradni POZ
 565. Matysiak Jan; Bioanalityczne badania jadu pszczelego
 566. Matysiak Joanna; Ocena czynników ryzyka występowania reakcji alergicznych po użądleniu przez pszczołę u pszczelarzy i ich rodzin
 567. Matysiak-Grześ Magdalena; Scyntygrafia receptorowa z zastosowaniem analogu somatostatyny tektrotyd (99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-OC) w diagnostyce niejodochwytnych przerzutów u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy
 568. Mazela Jan; Egzogenny syntetyczny surfaktant w aerozolu w profilaktyce ZZO u noworodków
 569. Mazur Małgorzata; Wpływ reaktywnych form tlenowych i wolnozmiennych pól magnetycznych na przebieg łuszczycy
 570. Mazur-Roszak Małgorzata; Obustronny rak piersi : wybrane elementy charakterystyki immunohistochemicznej i molekularnej
 571. Mączyński Maciej; Wpływ rekanalizacji przewlekle niedrożnej tętnicy wieńcowej na rokowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
 572. Medenecka Beata; Ocena trwałości wybranych cefalosporyn II generacji
 573. Meissner Igor; Analiza morfologicznych i czynnościowych zmian układu stomatognatycznego po resekcji żuchwy z powodu raka
 574. Mejnartowicz Jan Paweł; Częstość występowania wad cewy nerwowej i wybrane czynniki ryzyka : badania u dzieci urodzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego w latach 1997-2002
 575. Melzer Piotr; Ocena funkcji stawu kolanowego u dzieci leczonych operacyjnie z powodu awulsyjnego oderwania przyczepu piszczelowego więzadła krzyżowego przedniego (wyniosłości międzykłykciowej)
 576. Michalak Michał; Ocena i zastosowanie modelu cosinorowego do analizy zmienności rytmu dobowego ciśnienia tętniczego krwi u kobiet w ciąży
 577. Michalak Tomasz; Bezpieczeństwo chemiczne w medycynie ratunkowej : analiza doświadczeń w kontekście wypracowania procedur świadczenia pomocy medycznej w Poznaniu
 578. Michalczyk Barbara; Analiza epidemiologiczna wad wrodzonych w populacji dzieci urodzonych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym AM w Poznaniu w latach 2000-2004
 579. Michalska Joanna; Przydatność wybranych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia padaczek uogólnionych wieku młodzieńczego
 580. Michalska Magdalena; Ocena skuteczności diagnostyki histeroskopowej u kobiet w wieku około i pomenopauzalnym z nieprawidłowymi krwawieniami z macicy
 581. Michalski Andrzej; Ocena wybranych parametrów narządu wzroku i jakości życia u pacjentów po operacji zaćmy
 582. Michałowska Joanna; Miażdżyca tętnic szyjnych, wieńcowych i udowych : współzależność występowania
 583. Miechowicz Izabela; Wybrane wielowymiarowe metody analizy zmienności rytmu serca u pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego, nadciśnieniem i/lub cukrzycą
 584. Mielewczyk-Małecka Małgorzata; Diagnostyka i leczenie biegunek ostrych u dzieci w warunkach szpitala powiatowego w latach 2006-2010
 585. Migała-Zawada Justyna; Właściwości antyoksydacyjne kwasów huminowych oraz wybranych preparatów borowinowych
 586. Mikołajczyk Katarzyna; Przetrwałe zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego stwierdzane u kobiet poddanych terapii z powodu dysplazji szyjki macicy i ich partnerów płciowych jako jedna z przyczyn nawrotów po leczeniu
 587. Mikoś Hanna; Czynniki prozapalne, proapoptotyczne i antyapoptotyczne w patogenezie autoimmunologicznej choroby tarczycy
 588. Mikuła-Pietrasik Justyna; Wpływ stilbenów (resweratrolu i jego analogów) na molekularne i czynnościowe wykładniki starzenia się ludzkich komórek mezotelium otrzewnowego in vitro
 589. Milanowski Bartłomiej; Ocena wpływu glikoproteiny-P na rozmieszczenie wybranych chiralnych kongenerów polichlorowanych bifenyli u myszy
 590. Milewska Agata; Zmiany elektrokardiograficzne u pacjentów z ciasnotą wewnątrzczaszkową
 591. Milko Małgorzata; Parametry równowagi ciała u osób z chorobą dyskową części lędźwiowej kręgosłupa
 592. Misterska Ewa; Charakterystyka wybranych funkcji psychicznych u chorych ze skoliozą idiopatyczną leczonych zachowawczo lub operacyjnie
 593. Misterska Małgorzata; Rozwój dermatologii uniwersyteckiej w Poznaniu do końca XX wieku
 594. Misterski Marcin; Ocena wybranych sposobów pobierania tętnicy promieniowej w operacjach bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
 595. Mitkowska Agnieszka Magdalena; Ocena sztywności naczyń tętniczych oraz wybranych zmiennych hemodynamicznych w zależności od fazy cyklu miesiączkowego u zdrowych kobiet w wieku rozrodczym
 596. Mitkowski Przemysław; Wybrane aspekty leczenia niewydolności serca metodą stymulacji resynchronizującej lewą komorę serca
 597. Młodzikowska-Albrecht Justyna; Tiki przewlekłe i zespół Tourette'a u dzieci i młodzieży : charakterystyka objawów klinicznych oraz współistniejących zaburzeń snu
 598. Młot-Michalska Monika; Mineralna gęstość kości oraz 10-letnie ryzyko złamania osteoporotycznego wyliczone przy pomocy kalkulatora oceny ryzyka złamania FRAX w powiązaniu z czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, parametrami stanu odżywienia oraz wykładnikami stanu zapalnego u chorych leczonych powtarzaną hemodializą
 599. Mocarska Dorota; Jakość życia dzieci po zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego
 600. Modlińska-Cwalińska Agnieszka; Zakażenie wirusem cytomegalii u młodzieży jako czynnik ryzyka rozwoju przedklinicznej postaci miażdżycy
 601. Morawska-Staszak Katarzyna; Wpływ suplementacji kreatyną na całkowity potencjał antyoksydacyjny oraz wydolność psycho-fizyczną u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami wątroby
 602. Morąg Monika; Ocena właściwości kosmetycznych ekstraktu z liści sierpika pięciolistnego w pielęgnacji skóry z przebarwieniami
 603. Moskal Jakub; Samoistne krwiaki wewnątrzczaszkowe w przebiegu jatrogennych zaburzeń hemostatycznych krwi
 604. Moskalik Magdalena; Przebieg aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dzieci i dorosłych
 605. Mostek Krzysztof; Analiza KTG oraz badania dopplerowskiego jako podstawy decyzji pilnego ukończenia ciąży lub porodu w sytuacji zagrożenia życia płodu
 606. Mostowska Magdalena; Ocena związku składowych układu RAA z obrazem klinicznym i nasileniem zmian morfologicznych w nerkach u chorych na pierwotne przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek oraz analiza wybranych polimorfizmów genów kandydackich predysponujących do wystąpienia tej choroby
 607. Mrówczyński Wojciech; Ocena przydatności biodegradowalnych pierścieni anuloplastycznych "Bio-Ring" w chirurgicznym leczeniu niedomykalności zastawek przedsionkowo-komorowych serca u dzieci
 608. Mrówka Karolina; Przydatność wykrywania antygenów Plasmodium spp. we krwi obwodowej dla rozpoznawania oraz oceny przebiegu klinicznego i skuteczności leczenia malarii importowanej do Polski z krajów strefy tropikalnej i subtropikalnej
 609. Mrzyk Inga; Ocena toksykologiczna kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego i 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego w badaniu toksyczności podprzewlekłej
 610. Mumot Marta; Opracowanie uproszczonej metody obliczeń i pomiarów dawek w radioterapii protonowej 70-250 MeV oraz porównanie otrzymanych rozkładów dawek z rozkładmi dla promieniowania fotonowego/ elektronowego (4-25 MV/3-25 MeV), w wybranych przypadkach klinicznych
 611. Murias Marek; Aktywność biologiczna analogów resweratrolu : rozprawa habilitacyjna na podstawie publikacji monotematycznych
 612. Murlewska Julia; Ultrasonograficzna ocena wielkości wątroby i serca płodu jako markerów wzrastania w ciąży powikłanej cukrzycą
 613. Musialik Katarzyna; Ocena wybranych adipocytokin i markerów stanu zapalnego u chorych z zespołem metabolicznym
 614. Mydlarska Joanna; Wypadki drogowe z udziałem dzieci : ocena jakości wczesnej interwencji kryzysowej
 615. Myszka Waldemar; Ocena wartości diagnostycznej albuminy modyfikowanej niedokrwieniem i sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe we wczesnym rozpoznawaniu ostrych zespołów wieńcowych
 616. Nawrocka Honorata; Wpływ magnetostymulacji i światła czerwonego na wytwarzanie aktywnych form tlenu przez granulocyty obojętnochłonne
 617. Nawrocka Marta; Ocena stężenia wybranych interleukin i parametrów funkcji nerek u chorych z zespołem metabolicznym
 618. Nawrocki Mariusz; Analiza zmienności genetycznej bliźniąt - polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych, heteroplazmia mitochondrialnego DNA i występowanie chimeryzmu komórek krwi
 619. Nelke Marcin; Genetyczna i kliniczna charakterystyka chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 620. Neneman-Hirsch Anna; Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę
 621. Niciejewski Krzysztof; Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych w aspekcie zmian rozkładu chemicznego oraz zmian konfiguracji przestrzennej kolagenu badanej tkanki kostnej
 622. Niedźwiecki Paweł; Wpływ wystąpienia i czasu trwania remisji na rozwój przewlekłych powikłań u osób z cukrzycą typu 1
 623. Niedźwiedzki Tomasz; Porównanie wybranych metod i technik wyciskowych stosowanych w implantoprotetyce
 624. Niepolski Leszek; Wisfatyna i endogenny sekrecyjny receptor dla zaawansowanych końcowych produktów glikacji w osoczu chorych leczonych powtarzaną hemodializą
 625. Niepsuj-Biniaś Joanna; Wpływ preparatu RESAN na odpowiedź immunologiczną typu Th1 i Th2 w endometriozie : badanie doświadczalne na modelu zwierzęcym
 626. Niestrata Zbigniew; Wpływ farmakologicznej modyfikacji reakcji zapalnej na wyniki leczenie zapalenia żołądka wywołanego zakażeniem Helicobacter pylor
 627. Nikratowicz Danuta; Wczesna diagnostyka i monitorowanie zapalenia błony naczyniowej oka u dzieci i młodzieży z rozpoznanym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
 628. Nikratowicz Patryk; Ocena wyników leczenia operacyjnego pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego metodą Kellera
 629. Niziołek Aleksander; Znaczenie kliniczne śródoperacyjnego badania węzłów wartowniczych w raku gruczołu piersiowego i czerniaku skóry
 630. Noman Dawod Mohssen; Analiza wyników leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych z wykorzystaniem terapii zachowawczej i zabiegowej
 631. Nosowicz Wojciech; Ocena wpływu terapii L-tyroksyną na mineralną gęstość kości u chorych z nowotworami tarczycy
 632. Nowaczyk Piotr; Biopsja węzła wartowniczego w raku jelita grubego
 633. Nowak Tomasz; Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy a amplifikacja genów TERT i TERC w ostrych białaczkach u dzieci
 634. Nowak Violetta; Wartość badania dopplerowskiego z podwójnym obrazowaniem w ocenie wyników zabiegowego leczenia zwężenia tętnic szyjnych
 635. Nowakowska Iwona; Zarządzanie jakością pracy zespołu pielęgniarskiego w szpitalu
 636. Nowicka Agata; Stopień zaawansowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc a aktywność procesu apoptozy w układzie oddechowym
 637. Nowicki Michał; Immunohistochemiczne i molekularne aspekty oceny komórek prawidłowych i nowotworowych w szpiku kostnym w przebiegu wybranych chorób nowotworowych u dzieci.
 638. Nowik Agnieszka; Wpływ bodźców słuchowych i wzrokowych na czas reakcji, siłę odpowiedzi i właściwości elektryczne skóry
 639. Nowocień Grzegorz; Wpływ polimorfizmów genetycznych TRP64ARG genu receptora ß3-adrenergicznego oraz I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę na przyrost masy ciała ciężarnych
 640. Obałkowska Arleta; Leczenie energotonowe choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego
 641. Oczkowska Anna Elżbieta; Analiza mutacji genów SNCA, PARK2, LRRK2, HTRA2 i SPR u chorych z chorobą Parkinsona
 642. Ogrodowicz Agnieszka; Ocena częstości występowania i znaczenia klinicznego przeciwciał przeciwfosfolipidowych u chorych na twardzinę układową
 643. Ogrodowicz Piotr; Wpływ jednostronnej, pourazowej, nawrotowej, przedniej niestabilności stawu ramiennego na zaburzenie propriocepcji dynamicznej, wyrażonej jako błąd czynnego odtworzenia pozycji stawu ramiennego w przestrzeni
 644. Olasińska-Wiśniewska Anna; Wpływ przebudowy lewego przedsionka na wyniki śródoperacyjnej ablacji migotania przedsionków u chorych operowanych z powodu wady mitralnej
 645. Olczak Izabela; Wpływ aplikacji Kinesiology Taping na czucie pozycji stawu u pacjentów z niestabilnością stawu ramiennego
 646. Olejniczak Monika; Funkcjonowanie psychoseksualne dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny
 647. Olejniczak-Rabinek Magdalena; Wpływ remifentanylu i fentanylu na farmakokinetykę sewofluranu u pacjentek poddawanych zabiegom ginekologicznym metodą laparoskopową
 648. Oleksiejuk Anna Maria; Ocena efektywności stomatologicznych programów edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym nie objętych leczeniem stomatologicznym
 649. Oleśkowska-Florek Weronika; Ocena parametrów zapalnych w surowicy chorych dializowanych i wpływu tej surowicy na komórki śródbłonka w hodowli in vitro
 650. Olszewska Aneta; Kliniczna ocena skuteczności preparatów znoszących nadwrażliwość zębiny u młodych dorosłych
 651. Olszewska Katarzyna; Występowanie zespołu metabolicznego u pacjentów ze schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową i zaburzeniami schizoafektywnymi : wpływ leczenia psychotropowego
 652. Olszewski Waldemar; Stężenie greliny i adiponektyny u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych metforminą lub gliklazydem
 653. Osmałek Tomasz; Modyfikowane ftalocyjaniny, porfirazyny i subftalocyjaniny jako potencjalne fotosensybilizatory w terapii fotodynamicznej
 654. Osmola Krzysztof; Przydatność oznaczeń ploidii DNA, apoptozy i wybranych markerów u chorych z rakiem błony śluzowej jamy ustnej
 655. Ostiak Wioleta; Funkcja kończyny dolnej, aktywność codzienna i jakość życia u chorych leczonych stabilizatorami zewnętrznymi
 656. Owczarski Tomasz; Ocena wyników leczenia operacyjnego nawrotowego zwichnięcia rzepki izolowaną metodą Insalla-Greena w porównaniu do techniki uzupełnionej o balansowanie dystalne wg Roux
 657. Owecki Maciej; Analiza stężeń adiponektyny w surowicy i ocena ich związku z wybranymi parametrami metabolizmu oraz badanie polimorfizmu genu adiponektyny w otyłości u ludzi
 658. Ozga Dorota Agnieszka; Ocena jakości opieki u pacjentów po urazie szczękowo-twarzowym
 659. Pachciarek Grażyna; Skuteczność działań profilaktycznych w stosunku do wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego podejmowanych w praktyce lekarza rodzinnego u chorych na nadciśnienie tętnicze
 660. Pacyńska Teresa; Stefan Tytus Zygmunt Dąbrowski (1877-1947) twórca uniwersyteckiej biochemii medycznej w Poznaniu
 661. Paczkowska Anna; Badania farmakoekonomiczne - subiektywna ocena jakości życia oraz analiza kosztów leczenia nadciśnienia tętniczego w Polsce
 662. Pajzderski Dominik; Warianty polimorficzne IL13, IL4R i MCP1 a wytwarzanie przeciwciał przeciw antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B u hemodializowanych chorych
 663. Palicka Ewa; Postawa młodzieży szkół gimnazjalnych wobec odżywiania
 664. Paliga Renata; Krwiolecznictwo i krwiodawstwo w medycynie polskiej XIX i XX wieku (1830-1951) : od powstania listopadowego do utworzenia Instytutu Hematologii
 665. Paluszczak Jarosław; Ocena profilu metylacji DNA w komórkach nowotworowych oraz możliwości jego modulacji przez roślinne polifenole
 666. Paluszkiewicz Aleksandra; Ocena łącznego zastosowania cytodiagnostyki i molekularnej identyfikacji DNA HPV w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy
 667. Pałaszkiewicz Piotr; Analiza ryzyka skażenia anestetykami wziewnymi środowiska sal operacyjnych w Polsce : badanie ankietowe
 668. Panieński Paweł; Rozwój anestezjologii akademickiej w Poznaniu w XX wieku (1919-2001)
 669. Paschke Aneta; Ocena ekonomiczna kosztów leczenia chorych z najczęściej występującymi postaciami nadczynności tarczycy
 670. Paschke Łukasz; Białko palca cynkowego ZFP91 : ekspresja genu i jego potencjalne znaczenie w patogenezie raka gruczołu krokowego
 671. Pasiuk-Czepczyńska Anna; Diagnostyka obrazowa przerzutów zróżnicowanego raka tarczycy do płuc
 672. Paszel Anna; Syntetyczne pochodne kwasu oleanolowego jako aktywatory apoptozy oraz modulatory oporności wielolekowej komórek białaczkowych in vitro
 673. Paszun Sylwia Katarzyna; Trwałość cilazaprilu w fazie stałej
 674. Patalas Joanna; Społeczno-medyczne aspekty działalności Karola Stojanowskiego (1895-1947) - antropologa, eugenika oraz działacza społeczno-politycznego
 675. Patryas Stanisław; Wskaźnik Catona-Deschampsa w ocenie kolan z jednoprzedziałowymi zmianami zwyrodnieniowymi leczonych osteotomią Coventry
 676. Patrzała Amelia; Badanie cech kreatywności u chorych na schizofrenię
 677. Pauli Anna; Korelacje pomiędzy fenotypem i funkcją komórek NK a stanem klinicznym u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C
 678. Pawełczyk Anna; Wspomagana mikrofalowo synteza zapachowych, heterocyklicznych analogów jasmonu
 679. Pawlaczyk Krzysztof; Badania eksperymentalne dializy otrzewnowej i ich odniesienia kliniczne
 680. Pawlak Joanna; Czynniki związane z ryzykiem samobójstwa u osób z zaburzeniami nastroju
 681. Pawlak Marta; Morfologiczna i funkcjonalna ocena nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych siatkówki u dzieci i młodzieży
 682. Pawlak Michał; Ocena przydatności teorii zbiorów przybliżonych w diagnostyce guzów gruczołu piersiowego
 683. Pawlik Piotr; Analiza polimorfizmów genów kodujących enzymy obiegu aktywnego metylu w nowotworach złośliwych jajnika i błony śluzowej trzonu macicy
 684. Pawłowska Monika; Trwałość cefepimu w kroplach do oczu
 685. Pazgrat-Patan Michalina; Analiza wybranych właściwości pałeczek z rodzaju Lactobacillus izolowanych z zakażeń
 686. Perlik Michał; Znaczenie wariantów polimorficznych genów układu tlenek azotu-endotelina 1 (NO-ET1) w stanie przedrzucawkowym oraz nadciśnieniu ciążowym
 687. Pernak Agnieszka Maria; Zastosowanie cieczy jonowych w diagnostyce histopatologicznej wybranych nowotworów głowy i szyi
 688. Pernak Anna Maria; Cementy szkło-jonomerowe modyfikowane cieczami jonowymi - badania in vitro
 689. Perz Katarzyna; Przydatność oceny forii zdysocjowanej i forii stowarzyszonej u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa
 690. Perz Stanisław; Ocena częstości występowania czynników ryzyka zespołu nagłej śmierci niemowlęcia
 691. Peszyńska-Piorun Magdalena; Dawki poza obszarem terapeutycznym (PTV) podczas radioterapii techniką IMRT nowotworów głowy i szyi
 692. Peterseil Marcin; Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży
 693. Piasecki Bartosz; Analiza wybranych funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży chorej na mukowiscydozę i nieswoiste zapalenia jelit
 694. Piątek Anna Paulina; Mózgowy przepływ krwi oceniony ultrasonograficznie i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, a stan kliniczny pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu
 695. Piechocki Stefan Maria; Formułowanie stałych postaci z dimenhydraminą o modyfikowanym uwalnianiu
 696. Pieczyrak Danuta; Badania przesiewowe wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci w okresie nauczania początkowego
 697. Piekaj-Stefańska Dorota; Odległe wyniki badania narządu głosu u chorych z porażeniem nerwów krtaniowych wstecznych po operacji tarczycy
 698. Piekarek Alina; Analiza przydatności tomografii rezonansu magnetycznego w przypadkach szpiczaka mnogiego
 699. Piekarski Mikołaj; Trwałość chlorowodorku [(N-piperydyno)metyleno]daunorubicyny w roztworach wodnych i w fazie stałej
 700. Pielok Joanna; Ocena kondycji psychoemocjonalnej w kontekście stanu zapalnego i delirium pooperacyjnego u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym
 701. Pieńkowski Piotr; Wyniki śródoperacyjnego monitorowania czynności nerwu twarzowego w chirurgii ślinianki przyusznej
 702. Piernik Tomasz; Ocena działania antyoksydantów u pacjentów z zaburzeniami erekcji leczonych preparatem hamującym aktywność fosfodiesterazy typu 5
 703. Piestrzeniewicz Rafał; Śródoperacyjne wykorzystanie interferencji RNA w zwalczaniu wysoko złośliwych guzów mózgu pochodzenia neuroepitelialnego
 704. Pietrzak-Kaczmarek Honorata; Test krystalizacji łez i śliny w rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu zespołu Sjögrena
 705. Pietrzykowska Ewelina; Osobowościowe i intelektualne uwarunkowania przebiegu klinicznego cukrzycy typu 1 u dorosłych
 706. Pietrzyńska Magdalena; Potrzeby rehabilitacyjne osób po 60. roku życia
 707. Pilarczyk Małgorzata; Wpływ mirtazapiny na jakość życia pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową
 708. Pilipczuk-Paluch Kristina; Występowanie choroby próchnicowej zębów u dzieci siedmioletnich w środowisku wielkomiejskim
 709. Piłaciński Stanisław; Ocena czynników warunkujących wystąpienie i długość remisji klinicznej u osób z cukrzycą typu 1
 710. Piorunek Tomasz; Kompleksowa ocena zaawansowania zmian w układzie oddechowym u dorosłych chorych na mukowiscydozę na podstawie badań klinicznych, mikrobiologicznych i histopatologicznych
 711. Piotrowska Hanna; Działanie przeciwnowotworowe metylowych analogów resweratrolu
 712. Piotrowski Adam; Rozwój podniebienia twardego u zarodków i wczesnych płodów ludzkich (5.-12. tydzień)
 713. Piskorz Jarosław; Porfirazyny posiadające skondensowany pierścień diazepinowy : synteza, właściwości fizykochemiczne oraz aktywność fotodynamiczna względem komórek nowotworowych
 714. Piwkowski Cezary; Ocena wyników leczenia chorych na raka płuca metodą wideotorakoskopowej lobektomii w doświadczeniu własnym
 715. Plagens-Rotman Katarzyna; Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe narządu rodnego u kobiet
 716. Plaskota Karolina; Ciąża i poród u pacjentek z wrodzonymi wadami serca : punkt widzenia kardiologa
 717. Pławski Andrzej; Molekularne uwarunkowania rodzinnej polipowatości gruczolakowatej jelita grubego (FAP) w populacji polskiej
 718. Pobojewski Leszek; Charakterystyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów po dużych zabiegach naczyniowych
 719. Pobol-Aidi Małgorzata; Analiza wartości metrycznych przedniego odcinka szczęki i żuchwy po terapii płytką Schwarza lub maską twarzową : badania retrospektywne
 720. Podfigurna-Stopa Agnieszka; Ocena stężeń kortykoliberyny, kisspeptyny oraz inhibiny B i inhibiny całkowitej w surowicy krwi u pacjentek z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki i jadłowstrętem psychicznym
 721. Podgórska-Gumulák Katarzyna; Wpływ regularnej aktywności fizycznej na funkcję śródbłonka i wybrane parametry aktywności płytek krwi
 722. Podhalański Paweł; Ocena skuteczności antybiotykoterapii okołoporodowej u kobiet ciężarnych GBS (+)
 723. Podkówka-Sieczka Renata; Wpływ diety niskokalorycznej na proces starzenia się nerek u szczura
 724. Podolska-Piechocka Anna; Jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych gorsetem Chêneau
 725. Pogorzała Adam Maksymilian; Funkcje życiowe osób po totalnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 726. Pohland Justyna; Charakterystyka kliniczna i laboratoryjna dzieci z sepsą
 727. Polak Urszula; Mechanizmy obumierania komórek indukowane 1,2-etanodimetanosiarczanem
 728. Polańska Adriana; Przydatność ultrasonografii wysokiej częstotliwości w monitorowaniu leczenia atopowego zapalenia skóry wybranymi metodami terapeutycznymi
 729. Połom Karol; Problem postępowania klinicznego w przednowotworowych i przedinwazyjnych przewodowych oraz zrazikowych zmianach gruczołu piersiowego rozpoznanych w biopsji mammotomicznej
 730. Popowska-Drojecka Julia; Koronarograficzna ocena zmian w tętnicach wieńcowych a wybrane czynniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych hemodializowanych z przewlekłą niewydolnością nerek
 731. Poprawski Grzegorz; Markery predykcji stanu przedrzucawkowego a przebieg ciąży powikłanej cukrzycą przedciążową
 732. Porzucek Witold; Zastosowanie laparoskopii w diagnostyce otwartego wyrostka pochwowego otrzewnej u dzieci operowanych z powodu jednostronnej przepukliny pachwinowej : doświadczenia własne
 733. Prauzińska Magdalena; Efektywność leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci
 734. Prusinowska Joanna; Charakterystyka immunofenotypu oraz funkcji komórek jednojądrzastych odporności wrodzonej u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C
 735. Pruski Dominik; Ocena przydatności metody optoelektronicznej w wykrywaniu śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy i raka szyjki macicy
 736. Prylińska-Czyżewska Agata; Wpływ sposobów przygotowania podbudowy cyrkonowej na siłę wiązania ze szkliwem i zębiną przy zastosowaniu różnych cementów
 737. Prymas Anna; Wpływ metod opracowania ubytków niepróchnicowego pochodzenia na jakość wypełnień na podstawie odległych badań klinicznych
 738. Przybylski Janusz; Problem konsumpcji alkoholu i innych środków psychoaktywnych w aspekcie aktywności fizycznej studentów
 739. Przybyła Anna; Analiza wariantów sekwencyjnych w odcinku 3'UTR genu CDKN2A u chorych na czerniaka
 740. Przybyłowska Joanna; Ocena wykładników stresu oksydacyjnego u pacjentek poddawanych laparoskopii ginekologicznej
 741. Przybyłowski Krzysztof; Wpływ premedykacji ketoprofenem i melatoniną na farmakokinetykę i farmakodynamikę propofolu u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym
 742. Przybyszewska Wiesława; Analiza sekwencji nukleotydowych w rejonie regulatorowym promotora P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzrastania
 743. Przystanowicz Jędrzej; Kompleksowa ocena przydatności i bezpieczeństwa stosowania etanolu i 4-metylopirazolu w zatruciach ostrych glikolem etylenowym u szczurów
 744. Purandare Barbara; Socjomedyczne aspekty zażywania substancji psychoaktywnych wśród lekarzy stażystów na terenie Wielkopolski
 745. Puślecki Mateusz; Ocena sposobu pobrania tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej metodami klasyczną i szkieletowania w zabiegach bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
 746. Pyda Małgorzata; Ocena wpływu wybranych czynników reakcji zapalnej na rokowanie u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową
 747. Pytel Andrzej; Rozwój jądra pośrednio-bocznego u zarodków i płodów ludzkich (od 5. do 13. tygodnia)
 748. Pytlińska Natalia; Biologiczne i psychospołeczne czynniki związane z przebiegiem anoreksji u dziewcząt
 749. Rabenda-Łącka Karolina; Ocena rozpowszechnienia depresji poporodowej oraz czynniki ryzyka jej wystąpienia
 750. Raczkowska Joanna; Wpływ polifenoli z czerwonego wina na właściwości antyoksydacyjne i przeciwzakrzepowe u pacjentów z rakiem płuc
 751. Radwan-Oczko Małgorzata; Uwarunkowania genetyczne i kliniczne przerostu dziąseł po przeszczepie nerki
 752. Rajewska-Rager Aleksandra; Czynniki związane ze skutecznością leków przeciwdepresyjnych o działaniu serotoninergicznym i noradrenergicznym
 753. Rajewski Marcin; Częstość występowania polimorfizmów genów czynnika V (G1691A) i protrombiny (G20210A) oraz przeciwciał antyfosfolipidowych u kobiet z nieprawidłowym przebiegiem ciąży
 754. Rakowicz Piotr; Ocena prospektywna tylnego bieguna w oku towarzyszącym u pacjentów z otworem w plamce
 755. Rasińska Renata; Analiza wybranych wyznaczników kształtowania postaw prozdrowotnych młodzieży akademickiej
 756. Ratajczak Lidia; Metabolity wtórne w Pinguicula vulgaris L. z kultur in vitro
 757. Ratajczak Magdalena Maria; Formułowanie i badanie kapsułek flotacyjnych
 758. Ratajewska Aniela; Ocena echokardiograficznych parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej mięśnia sercowego lewej komory u chorych leczonych powtarzaną hemodializą
 759. Rauhut-Klaban Magdalena; Rozwój szkieletu serca u człowieka od 5 do 12 tygodnia życia wewnątrzmacicznego
 760. Rawłuszko-Wieczorek Agnieszka Anna; Regulacja epigenetyczna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedź na hipoksję w raku jelita grubego
 761. Redman Marcin; Ocena wydłużania kości łokciowej na drodze osteogenezy dystrakcyjnej we wrodzonym braku kości promieniowej
 762. Regulska Katarzyna; Trwałość chlorowodorku imidaprilu w fazie stałej na tle innych inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz ocena wpływu procesu jego degradacji na inicjację nowotworową
 763. Remlinger-Molenda Agnieszka; Badanie wybranych cytokin w epizodzie maniakalnym i depresyjnym choroby afektywnej dwubiegunowej
 764. Resztak Matylda; Farmakokinetyka gliklazydu z tabletek szybko i wolno uwalniających lek
 765. Rochowiak Aleksandra; Analiza ekspresji receptora CR1 na komórkach krwi chorych na pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN)
 766. Rogacki Karol; Rola komórkowej ekspresji ß-kateniny i E-kadheryny jako markerów progresji zmian w przewlekłym zapaleniu wątroby typu C
 767. Rogalińska Aleksandra; Wpływ obróbki cieplnej oraz sposobu chłodzenia podbudowy metalicznej na charakter połączenia z ceramiką dentystyczną
 768. Rogowicz-Frontczak Anita; Wykładniki subkliniczne miażdżycy, sztywność naczyń oraz wybrane parametry odczynu zapalnego u osób z typem 1 cukrzycy
 769. Rokowska-Waluch Anita; Badanie zależności między stresem emocjonalnym a przebiegiem trądziku pospolitego
 770. Rola Piotr; Wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na funkcję agregacyjną płytek krwi w warunkach in vitro
 771. Romański Michał; Ocena parametrów kinetycznych i farmakokinetycznych treosulfanu i jego biologicznie aktywnych epoksypochodnych w przewidywaniu zmian ich poziomów u chorych poddanych kondycjonowaniu przed przeszczepem komórek hematopoetycznych
 772. Rosada-Kurasińska Jowita; Skuteczność postępowania przeciwbólowego za pomocą dożylnej postaci paracetamolu u chorych poddanych chirurgicznej rekonstrukcji brzusznej odcinka aorty
 773. Rosińska-Więckowicz Anna; Rola alergenów pokarmowych w patomechanizmie atopowego zapalenia skóry
 774. Rospond-Kubiak Iwona; Ocena wyników leczenia czerniaków błony naczyniowej gałki ocznej w Katedrze i Klinice Okulistyki UM w Poznaniu w latach 1991-2005
 775. Roszak Alina; System nadzoru zapobiegania zakażeniom szpitalnym w podmiocie leczniczym, a ich koszty
 776. Roszak Dorota; Ocena diagnostyczno-prognostyczna wybranych markerów zapalnych, flory bakteryjnej i predyspozycji genetycznych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci
 777. Roszkowiak Bogna; Ocena wykładników odpowiedzi odpornościowej wobec EBV u chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek
 778. Rożnowski Krzysztof; Analiza występowania mutacji i polimorfizmów w genie NBS1 u kobiet z rakiem piersi
 779. Różański Michał; Bezpieczeństwo stosowania produktów pochodzenia naturalnego w Europie i Ameryce Północnej : badania ankietowe dotyczące stosowania produktów pochodzenia naturalnego w Polsce
 780. Różycka Agata; Molekularna diagnostyka genetyczna w rodzinnej postaci padaczki idiopatycznej uwarunkowanej mutacjami genów kodujących podjednostki neuronalnego receptora nikotynowego acetylocholiny
 781. Ruchała Marek; Ghrelina i somatostatyna jako modulatory sekrecji hormonów tarczycy : badania doświadczalne in vivo i in vitro oraz wynikające z nich implikacje kliniczne
 782. Ruciński Marcin; Cerebelina nadnercza szczura : ekspresja genów oraz próba wyjaśnienia mechanizmu jej działania na korę gruczołu
 783. Rupa Joanna; Ocena chimeryzmu komórek hematopoetycznych metodą analizy DNA u chorych poddanych przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych
 784. Rusin Błażej; Ocena ekspresji receptorów estrogenowych w mięśniach grzbietu dzieci ze skoliozą idiopatyczną
 785. Ruszkowski Piotr; Badania aktywności cytostatycznej modyfikowanych 5'-fosforanów nukleozydów pirymidynowych
 786. Rutkowska Agnieszka; Ocena związku pomiędzy amplifikacją ciśnienia tętna a zawartością tkanki tłuszczowej w populacji osób zdrowych
 787. Rutkowska Joanna; Apoptoza leukocytów krwi obwodowej indukowana przez Trichinella spp.
 788. Rutkowski Arkadiusz; Porównanie wpływu przygotowania powierzchni tworzywa acetalowego i chromo-kobaltowego stopu dentystycznego na siłę wiązania z żywicami akrylowymi
 789. Rybakowski Filip; Czynniki genetyczne i cechy osobowości w jadłowstręcie psychicznym
 790. Rybka Eugeniusz; Wykorzystanie molekularnej identyfikacji 13 typów DNA HPV w profilaktyce raka szyjki macicy na przykładzie kobiet z rozpoznaniem cytologicznym ASC-US
 791. Rychlewska-Hańczewska Anna; Ocena częstości występowania i znaczenie kliniczne przeciwciał przeciw α-fodrynie u chorych na pierwotny zespół Sjögrena
 792. Rzątowski Szymon; Analiza wartości siły retencji zewnątrzkoronowych precyzyjnych elementów utrzymujących
 793. Rzempowska Jadwiga; Socjomedyczne aspekty funkcjonowania młodych osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim
 794. Rzesoś Aneta; Sposób żywienia i stan odżywienia chorych z otyłością
 795. Rzymska Izabela; Wpływ edukacji na kompetencje moralne studentów położnictwa w odniesieniu do problematyki medycyny reprodukcyjnej
 796. Rzymski Piotr; Ocena toksyczności metali ciężkich i ich bioremediacji w komórkach Microcystis aeruginosa HUB 5-3
 797. Saczko Jolanta; Ocena skuteczności reakcji fotodynamicznej na modelu komórkowym raka jasnokomórkowego jajnika opornego na chemio- i radioterapię
 798. Salamon-Słowińska Dorota; Ostre biegunki u dzieci poniżej 5. roku życia : aspekty kliniczne i epidemiologiczne
 799. Samara Husam; Występowanie i charakterystyka komórek dendrytycznych w raku krtani
 800. Sanocki Mariusz; Profilaktyka pierwotna zakrzepicy żył głębokich przy użyciu heparyny drobnocząsteczkowej w raku jajnika
 801. Saran Agnieszka; Witaminy i składniki mineralne w żywieniu i suplementach spożywanych przez osoby starsze
 802. Schlaffke Judyta; Ocena zawartości zaawansowanych produktów glikacji białek w skórze metodą autofluorescencji u chorych na cukrzycę typu 1
 803. Schöneich Natalia; Analiza związku polimorfizmów genów wybranych cytokin i ich receptorów z przebiegiem astmy u dzieci
 804. Seniuk Wojciech; Morfologiczna ocena obrazu płatków zastawki aortalnej, zatok wieńcowych oraz aorty wstępującej w procesie starzenia
 805. Seńczuk-Przybyłowska Monika; Ocena narażenia prenatalnego na benzodiazepiny - ciąża pojedyncza i bliźniacza
 806. Serdyńska-Szuster Monika; Wpływ metforminy na wybrane wykładniki dysfunkcji śródbłonka naczyniowego u kobiet z zespołem policystycznych jajników i insulinoopornością
 807. Sergiew Marcin; Osteotomia rozwierająca piszczeli w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
 808. Sędziak Anna; Wpływ palenia tytoniu i biernego narażenia na dym na cykl miesiączkowy kobiet
 809. Sękowska Marta; Ocena wyników leczenia guzków krwawniczych i wypadania błony śluzowej odbytu metodą gumowej podwiązki
 810. Siciński Henryk; Rozwój pediatrii uniwersyteckiej w Poznaniu w XX wieku
 811. Sidorowicz Krzysztof; Ocena wybranych materiałów stosowanych do wypełnienia kanału korzeniowego zębów zakwalifikowanych do resekcji wierzchołka korzenia
 812. Sielska Jolanta; Diagnoza zachowań prozdrowotnych w aspekcie profilaktyki raka piersi u kobiet zdrowych
 813. Sikorska Dorota; Rola stanu nawodnienia w leczeniu dializą otrzewnową
 814. Silska Sylwia; Ewolucja poglądów na żywienie niemowląt w XIX i XX wieku
 815. Silska-Dittmar Magdalena; Niezrównoważenia sprzężeń genu LRP5 a gęstość mineralna kości u dzieci z zespołem nerczycowym leczonych glikokortykosteroidami
 816. Siniawski Andrzej; Budowa i czynność serca u młodzieży wyczynowo uprawiającej sport
 817. Skalska-Sadowska Jolanta; Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej miasta Poznania w powiązaniu z niektórymi elementami stylu życia
 818. Skibińska Izabela; Molekularne mechanizmy działania 17β-estradiolu, genisteiny i bisfenolu A na plemniki ludzkie
 819. Skibińska Maria; Badania genów kandydujących w schizofrenii w aspekcie koncepcji neurorozwojowej
 820. Skibiński Maciej; Wpływ wczesnej interwencji psychospołecznej na jakość życia leczonych interferonem i rybawiryną chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C
 821. Skierska Urszula; Substytucja nukleofilowa w niektórych arylowych pochodnych pirydazyny i skondensowanej pirydazyny
 822. Skokowska Beata; Ocena żywienia u chorych w podeszłym wieku w okresie okołooperacyjnym
 823. Skoracka Joanna; Wpływ światła spolaryzowanego liniowo o różnej długości fali na czynność jednostek ruchowych wybranych mięśni poprzecznie prążkowanych
 824. Skotnicki Marcin; Characterisation of valsartan and its compatibility with bisoprolol studied by differential scanning calorimetry and solid-state nuclear magnetic resonance
 825. Skrobała Agnieszka; Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do optymalizacji rozkładów dawek w radioterapii stereotaktycznej obszarów wewnątrzczaszkowych
 826. Skupin-Mrugalska Paulina; Fotochemiczna oraz fotodynamiczna aktywność wybranych porfirynoidów o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym inkorporowanych w nośniki liposomowe
 827. Slosorz Teresa; Zmiany akademickiego systemu kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce w latach 1969-2009 : studium historyczno-edukacyjne
 828. Słodkowicz-Kowalska Anna; Zwierzęce rezerwuary inwazyjnych dla człowieka gatunków mikrosporydiów
 829. Słopień Agnieszka; Badania asocjacyjne genów kandydujących w zespole nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (ADHD) z wybranymi funkcjami poznawczymi
 830. Słowiński Maciej; Przydatność oznaczania stężenia wybranych białek ostrej fazy w surowicy krwi w diagnozowaniu i monitorowaniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
 831. Słowiński Wojciech; Odległa ocena stawów biodrowych leczonych operacyjnie z powodu rozwojowego zwichnięcia
 832. Służewska-Niedźwiedź Monika; Ewolucja kliniczna zespołu Panayiotopoulosa łagodnej dziecięcej padaczki częściowej
 833. Smolarek Iwona; Ocena poziomu wskaźnika epigenetycznego-5-metylocytozyny u chorych z pierwotnym nadciśnienieniem tętniczym
 834. Smolarek Natalia; Fizjoterapia u kobiet po operacji usunięcia macicy z nieprawidłową czynnością dolnych dróg moczowych
 835. Smykał-Jankowiak Katarzyna; Analiza wystepowania przeciwciał przeciw składowej C1q dopełniacza w surowicy chorych na pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek
 836. Snoch Magdalena; Stężenie jonów magnezu i wybranych wykładników stresu oksydacyjnego w przebiegu ostrego niedokrwienia kończyn dolnych
 837. Sobański Jarosław; Rozwój zakończeń nerwowych w narządach płciowych zewnętrznych żeńskich u płodów ludzkich
 838. Sobczak Agnieszka; Ocena trwałości N-[2-(4-o-fluorofenylopiperazyn-1-ylo)etylo]-2,5-dimetylo-1-fenylopirolo-3,4-dikarboksyimidu
 839. Sobiak Joanna; Farmakokinetyka wysokich dawek etopozydu i jej kliniczne znaczenie w przygotowaniu do allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
 840. Sobieska Magdalena; Ocena przydatności oznaczania białek ostrej fazy w medycynie klinicznej
 841. Sobol Julia; Przydatność oceny obrazu histologicznego i składu chemicznego obojczyka w badaniach identyfikacyjnych szczątków ludzkich
 842. Sobotta Łukasz; Ocena fotochemiczna porfirazyn i ftalocyjanin z podstawnikami heterocyklicznymi i alkoksylowymi o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej
 843. Socha Paweł; Wpływ aktywnego poradnictwa i czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na odległe wyniki zabiegów wewnątrznaczyniowych w odcinku biodrowym i udowo-podkolanowym
 844. Sokal Wioletta; Możliwości komunikacji werbalnej chorych po całkowitym usunięciu krtani
 845. Sokalska Anna; Ocena ekspresji integryny avß3 na komórkach endometrium oraz limfocytach krwi obwodowej w drugiej fazie cyklu u kobiet z zaburzeniami rozrodu
 846. Sokół Bartosz; Ocena przydatności pomiarów bioelektrycznej impedancji mózgu w patologiach wewnątrzczaszkowych
 847. Solarczyk Piotr; Występowanie gatunków i genotypów Giardia u ludzi i zwierząt w Wielkopolsce
 848. Sołtysiak Jolanta; Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci
 849. Sommerfeld Karina; Udział stresu oksydacyjnego w ostrym zatruciu glikolem etylenowym
 850. Sosińska Patrycja; Wpływ procesu starzenia się ludzkiego mezotelium otrzewnowego na wykładniki progresji raka jajnika w modelu komórkowym i zwierzęcym
 851. Sowińska Anna; Ocena przydatności wskaźników wagowo-wzrostowych i analiza wybranych modeli statystycznych zastosowanych do wyznaczania czynników ryzyka występowania nieprawidłowego ciśnienia tętniczego krwi u dzieci
 852. Sowińska-Seidler Anna; Identyfikacja podłoża molekularnego rozszczepu dłoni i/lub stóp w populacji polskiej
 853. Sójka Anna; Ocena przydatności ultradźwiękowj techniki instrumentalnej w diagnostyce dysfunkcji narządu żucia
 854. Spychalski Łukasz; Limfocyty T regulatorowe w mikrośrodowisku wysięku opłucnowego w przebiegu raka płuca
 855. Spychała Arkadiusz; Ocena poprawy diagnostyki i wyników leczenia chirurgicznego raka żołądka w okresie 25 lat
 856. Stagraczyński Maciej; Ocena gęstości tkanki kostnej żuchwy i kręgosłupa u kobiet zagrożonych osteoporozą
 857. Stanczak Jakub; Analiza morfologiczno-kliniczna mięsaków głowy i szyi
 858. Stanek Anna-Maria; Kwestionariusz elektronicznej ankiety jako narzędzie w procesie ewaluacji
 859. Stanek Robert; Zastosowanie nieinwazyjnej elektrohisterografii w mintorowaniu terapii zagrażającego porodu przedwczesnego
 860. Stangierski Adam; Związek między funkcją tarczycy, składem ciała, poziomem ghreliny i łaknieniem
 861. Stanisławiak Joanna; Ocena zachowania D-dimerów w trakcie pierwszorzutowego leczenia raka jajnika
 862. Stanisławska Joanna; Wpływ rozszerzonych zasad kontroli na wystąpienie zakażeń szpitalnych na oddziale intensywnej opieki medycznej
 863. Stanisławska-Kubiak Maia; Studia nad wpływem cukrzycy typu 1, na wybrane parametry zdrowia w tym funkcjonowanie psychiczne dzieci i młodzieży
 864. Stańczyk Małgorzata Monika; Wpływ muzykoterapii na jakość życia u chorych w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej objętych opieką paliatywną
 865. Staroń Waldemar; Wykorzystanie dyspersji rozmiarów mikro-obiektów zawieszonych w płynie mózgowo-rdzeniowym do jego oceny
 866. Stasiak-Paczkowska Małgorzata; Ocena filtracji kłębuszkowej u pacjentów przyjmowanych do szpitala w trybie nagłym
 867. Stasiewski Arkadiusz; Związek pomiędzy przewlekłym stanem zapalnym, zaburzeniami gospodarki fosforanowo-wapniowej a występowaniem powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych ambulatoryjną dializą otrzewnową
 868. Stawczyk-Eder Kamila; Analiza przydatności oznaczania kalprotektyny w stolcu w ocenie aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna w zależności od lokalizacji zmian chorobowych
 869. Stawny Maciej; Wpływ sterylizacji radiacyjnej na niektóre antybiotyki pochodne 1-fenylopropan-1-olu w fazie stałej
 870. Stawny Piotr; Innowacje medycznego wyposażenia technicznego zakładów opieki zdrowotnej a jakość usług medycznych
 871. Stefański Tomasz; Projektowanie, synteza i ocena biologiczna tiopochodnych stilbenu
 872. Stelmach-Mardas Marta; Wpływ sposobu żywienia oraz zwiększonej podaży steroli roślinnych na profil lipidowy i parametry stresu oksydacyjnego w grupie kobiet otyłych
 873. Sterzyńska Karolina; Immuno- i hybrydocytochemiczna analiza ekspresji interleukiny 2 (IL-2) i jej receptora (IL-2R) w nowotworach płuc
 874. Stężowska-Kubiak Sylwia; Charakterystyka epidemiologiczno-kliniczna polskiej populacji chorych na mukowiscydozę
 875. Stoczkiewicz Dobrosława; Współzależność wskaźników Boltona z cefalometryczną oceną profilu tkanek miękkich twarzy
 876. Stoszek Sebastian; Ocena nasilenia zmian otępiennych i strukturalnych ośrodkowego układu nerwowego u chorych na schizofrenię przewlekłą
 877. Straburzyńska-Migaj Ewa; Zależność między oceną spiroergometryczną a wybranymi składnikami metabolizmu tkankowego, aktywacji neurohormonalnej i genotypem konwertazy angiotensyny u chorych z niewydolnością serca
 878. Strażyńska Agata; Ocena stężenia osoczowej apeliny u młodych osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
 879. Strugała Magdalena; Wpływ stanu odżywienia na sprawność funkcjonalną osób w wieku podeszłym
 880. Stryczyńska-Kazubska Joanna; Zwoździak Barbara; Obraz kliniczny oraz ocena wybranych cytokin w zakażeniach Chlamydophila pneumoniae u dzieci
 881. Stryczyński Łukasz; Ocena znaczenia klinicznego wybranych parametrów biochemicznych i hemodynamicznych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i jednoczasowo wykonaną angiografią tętnic nerkowych w trakcie badania koronarograficznego
 882. Stryjakowska Ksenia; Ocena wpływu immunomodulacji preparatem RESAN na zmianę potencjału proliferacyjnego eutopowego endometrium u szczura
 883. Strzelecki Wojciech; Analiza zależności pomiędzy preferencjami muzycznymi a zachowaniami zdrowotnymi uczniów szkół ponadpodstawowych
 884. Strzyżewski Krzysztof; Ocena peroksydacji lipidów i zdolności antyoksydacyjnej w surowicy krwi pacjentów z miażdżycową niedrożnością tętnic kończyn dolnych
 885. Studzińska-Sroka Elżbieta; Porosty jako źródło związków aktywnych biologicznie
 886. Suchorska Wiktoria Maria; Badania przedkliniczne modyfikowanej genem Hyper-IL-11 terapeutycznej szczepionki nowotworowej w jasnokomórkowym raku nerki
 887. Suda Piotr; Olech Szczepski (1914-1980) : pediatra, naukowiec, humanista i patriota
 888. Sudnik Wiesława; Rola selektyn E, L i P w patomechanizmie łysienia plackowatego
 889. Sujka-Kordowska Patrycja; Ocena ekspresji czynników regulujących angiogenezę w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci
 890. Sulewski Adam; Skuteczność wertebroplastyki w leczeniu złamań kręgów osteoporotycznych
 891. Sumińska-Jasińska Katarzyna; Ocena działania sulodeksydu na czynność ludzkich komórek śródbłonka w warunkach hodowli in vitro
 892. Supiński Wiesław; Wpływ stężenia homocysteiny w surowicy krwi na częstość występowania i przebieg skurczowej niewydolności serca
 893. Surmacz Rafał; Ocena wyników interwencyjnego leczenia krytycznego i ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej u noworodków i niemowląt z uwzględnieniem różnych dostępów naczyniowych
 894. Swora Ewelina; Ocena subpopulacji limfocytów T-regulatorowych, cytokin Th1/Th2, stanu odżywienia u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit
 895. Sworowska Izabela; Przydatność i znaczenie przesiewowych badań laryngologicznych ukierunkowanych na wykrywanie dysfunkcji trąbki słuchowej i przerostu migdałka gardłowego w populacji dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
 896. Syczewska Małgorzata; Badanie ruchu kręgosłupa człowieka podczas chodu
 897. Szabłoński Waldemar; Przydatność rokownicza ekspresji tkankowej wybranych markerów neoangiogenezy i cząsteczek adhezyjnych w raku żołądka
 898. Szachta Patrycja; Badanie zdolności Lactobacillus rhamnosus GG do eliminacji nosicielstwa enterokoków wankomycynoopornych (VRE) i grzybw z przewodu pokarmowego u dzieci
 899. Szafińska-Dolata Agnieszka; Zastosowanie diagnostyki fotodynamicznej do wykrywania i precyzyjnej lokalizacji śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy
 900. Szafrańska-Barańska Aleksandra; Wykrywanie w praktyce lekarza rodzinnego bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci
 901. Szafrański Tomasz; Wartość diagnostyczna ultrasonografii stawów rąk w ocenie klinicznej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 902. Szajkowski Rafał; Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej z podwójnym obrazowaniem w diagnostyce wybranych patologii tętnic kończyn dolnych
 903. Szczapa Tomasz; Ocena przydatności mieszaniny tlenu i helu w leczeniu ciężkiej niewydolności oddechowej u noworodka
 904. Szczawińska-Popłonyk Aleksandra; Kompleksowa ocena kliniczna i immunodiagnostyczna dzieci z zaburzeniami biosyntezy przeciwciał
 905. Szczepanek Ewelina Anna; Hemiagenezja tarczycy : profil kliniczny oraz analiza molekularno-genetyczna
 906. Szczepaniak-Chicheł Ludwina; Ciśnienie centralne i podatność aorty u kobiet w ciąży bez i z nadciśnieniem tętniczym oraz wpływ leków hipotensyjnych na te parametry
 907. Szczepankiewicz Aleksandra; Ocena związku między polimorfizmami genów receptorów dla leków przeciwastmatycznych a przebiegiem klinicznym i odpowiedzią na leczenie u dzieci chorych na astmę oskrzelową
 908. Szczepański Mirosław J.; Badania nad biologiczną rolą ekspresji receptorów Toll-podobnych (TLR) na komórkach raków głowy i szyi u człowieka
 909. Szczołko Wojciech; Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne nowych układów porfirynoidowych o rozbudowanych grupach peryferyjnych
 910. Szczublewski Piotr; Ocena przydatności badania ultrasonograficznego i analizy markerów biochemicznych w diagnostyce torbieli jajnika
 911. Szczuciński Adam; Wybrane chemokiny u chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego
 912. Szkaradkiewicz Anna Krystyna; Ocena udziału Lactobacillus spp. mikroflory śliny w aktywności próchnicy i zaawansowaniu chorób przyzębia u dorosłych
 913. Szkaradkiewicz-Karpińska Anna K.; Antagonistyczne oddziaływanie Lactobacillus mikroflory jamy ustnej wobec wybranych periopatogenów w badaniach in vitro i in vivo
 914. Szmyt Mirosław; Immunocytochemiczna ekspresja wybranych białek z rodziny S100 oraz cytokin prozapalnych w kamiczym zapaleniu pęcherzyka żółciowego
 915. Szpakowska Małgorzata; Skuteczność rezonansu magnetycznego w wykrywaniu niezaawansowanego raka gruczołu piersiowego u nosicielek mutacji w genie BRCA1
 916. Szpecht Dawid; Układ białka C (białko C, Białko S, trombomodulina) u dzieci poddanych allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych
 917. Szpera-Goździewicz Agata; Ilościowa ocena krążących komórek śródbłonka, krążących komórek progenitorowych i czynnika von Willebranda u kobiet w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym
 918. Szrama Jakub; Wpływ wybranego schematu insulinoterapii na profil glikemiczny i przebieg ciężkiej sepsy chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii
 919. Szramka-Pawlak Beata; Ekspresja wybranych ludzkich endogennych sekwencji retrowirusowych u chorych na łuszczycę w przebiegu zakażenia wirusami herpes simplex
 920. Szuber Michał; Ocena ekspresji i sygnalizacji EG-VEGF i receptorów PKR1 w myometrium i łożysku kobiet z ciąż prawidłowych i ciąż powikłanych stanem przedrzucawkowym
 921. Szulc Michał; Rola greliny w ocenie skuteczności środków przeciwalkoholowych
 922. Szulczyńska-Gabor Joanna; Udział wybranych białek ostrej fazy w rozwoju objawów pokrzywki ostrej i przewlekłej
 923. Szumiński Krystian; Badania mikrostruktury oraz aktywności elektrochemicznej wybranych stopów dentystycznych w układach modelowych
 924. Szwałkiewicz Elżbieta; Kompleksowy model pielęgniarskiej opieki długoterminowej
 925. Szyfter-Harris Joanna; Analiza wskazań do leczenia chirurgicznego niedosłuchu czuciowo-nerwowego u dzieci metodą implantów ślimakowych
 926. Szymankiewicz-Szukała Agnieszka; Model doświadczalny udaru niedokrwiennego w badaniach neurofizjologicznych przewodnictwa eferentnego metodą ruchowych potencjałów wywołanych indukowanych polem magnetycznym
 927. Szymczyszyn Alicja; Wpływ stosowanego przezskórnie niskoenergetycznego promieniowania laserowego na aktywność śródbłonka naczyniowego oraz funkcję agregacyjną płytek krwi
 928. Ślebioda Zuzanna; Stan jamy ustnej i zakres stomatologicznych potrzeb leczniczych u osób dorosłych z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 929. Ślęzak Daniel; Analiza dostępności automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na terenie miast wojewódzkich w Polsce
 930. Śmigielska Mirella; Wpływ finansowania świadczeń medycznych w radioterapii na funkcjonowanie szpitala onkologicznego
 931. Śniatała Renata; Stomatologiczne zachowania prozdrowotne amerykańskiej i polskiej młodzieży akademickiej
 932. Śnieżawska Aleksandra; Polimorfizm genów MTHFR, MTHFD1, MTR a stężenie homocysteiny i asymetrycznej dimetyloargininy oraz ich metabolitów u chorych z padaczką leczonych lekami przeciwpadaczkowymi
 933. Świdziński Teodor; Badanie korowych potencjałów węchowych
 934. Taborowska Malwina; Struktura i unerwienie przedziałów mięśnia brzuchatego przyśrodkowego łydki : badania na modelu zwierzęcym
 935. Talarczyk-Desole Joanna; Ocena związku wybranych polimorfizmów genów receptora estrogenowego 1 i 2 oraz wykładników apoptozy plemników z parametrami określającymi zdolność zapładniającą gamet męskich
 936. Tarczyńska Agnieszka; Czy współistniejąca choroba nowotworowa zmienia ciężkość przebiegu sepsy w warunkach oddziału intensywnej terapii? : analiza porównawcza
 937. Tarka Agata; Perinatalna transmisja zakażeń ludzkim wirusem brodawczaka
 938. Teresiak-Mańczak Anna; Opracowanie metody produkcji rekombinowanego białka sztucznej cytokiny Hyper-IL-11 oraz analiza jego aktywności biologicznej
 939. Teresiak-Mikołajczak Ewa; Udział wybranych neuropeptydów w rozwoju stanu zapalnego u chorych na atopowe zapalenie skóry
 940. Tobolski Jarosław; Diagnostyka chemiczna śmiertelnych zatruć wybranymi, lotnymi związkami nieorganicznymi (CO, HCN, H2S) i jej znaczenie w opiniowaniu sądowo-lekarskim
 941. Tomaszewska Joanna Maria; Ocena stanu miazgi ludzkich zębów przedtrzonowych usuwanych z przyczyn ortodontycznych w świetle badań histologicznych i immunohistochemicznych
 942. Tomaszewski Marek; Zespół przedziałów powięziowych goleni : próba oceny występowania oraz skuteczności pomiaru ciśnienia wewnątrzprzedziałowego
 943. Tomczak Maciej; Ekspresja antygenów naczyń krwionośnych dziąsła w przewlekłym zapaleniu przyzębia
 944. Torlińska-Maćkowiak Kalina; Ocena gospodarki odpadami medycznymi w systemie ochrony zdrowia w Poznaniu
 945. Torlińska-Walkowiak Natalia; Ocena starcia zębów mlecznych u dzieci żyjących w okresie średniowiecza i współcześnie
 946. Torzyńska Katarzyna; Analiza klasycznych i nowych parametrów zmienności rytmu serca u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą
 947. Totoń Ewa; Badanie zależności między kinazą białkową C epsilon a kinazą ogniskowo-adhezyjną komórek nowotworowych w procesie adhezji
 948. Towpik Iwona; Nowe kryteria diagnostyczne cukrzycy ciążowej a przebieg ciąży, stan noworodków i rozwój zaburzeń metabolicznych u badanych pacjentek
 949. Trepińska Magdalena; Ocena wpływu wiedzy o chorobie na przebieg kliniczny cukrzycy typu 1 leczonej od momentu rozpoznania metodą intensywnej czynnościowej insulinoterapii
 950. Trómińska-Starczyńska Joanna; Wpływ interferonu-gamma (IFN-y) na uwalnianie rozpuszczalnej formy białka adhezyjnego ICAM-1 (sICAM-1) przez komórki ludzkiego mezotelium otrzewnowego in vitro
 951. Trzybulska Dorota; Badanie ekspresji wybranych genów odpowiedzialnych za reorganizację cytoszkieletu aktynowego komórek uczestniczących w procesie zapalnym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 952. Turbańska Renata; Determinanty zdrowotne zdolności osób do prowadzenia pojazdów silnikowych w ruchu drogowym
 953. Turek-Plewa Justyna; Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania zespołu niewrażliwości na androgeny
 954. Turkiewicz Wojciech; Występowanie i aktywność wybranych metaloproteinaz w ścianie żył odpiszczelowych
 955. Tyczewska Marianna; Profil ekspresji wybranych genów związanych ze wzrostem, różnicowaniem i czynnością komórek kory nadnercza szczura w przebiegu indukowanej enukleacją regeneracji gruczołu
 956. Tyszkiewicz-Nwafor Marta; Adipocytokiny i objawy psychopatologiczne u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym
 957. Tyszkiwski Oleg; Ocena wyników operacyjnego leczenia GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) metodą laparoskopową i klasyczną na podstawie pooperacyjnej oceny jakości życia przy pomocy GIQLI (Gastrointestinal Quality of Life Index) i ankiety własnej
 958. Uchman Paweł; Ocena wartości klinicznej oznaczeń ploidii DNA u chorych z rakiem szyjki macicy
 959. Uklejewski Ryszard; Wieloparametrowa ocena biodynamiki kośćca dzieci i młodzieży z somatotropinową niedoczynnością przysadki leczonych w ciągu 2,5 roku hormonem wzrostu
 960. Urbaniak Bartosz; Badania oddziaływań fluorochinolonów z jonami metali
 961. Urbanowicz Tomasz; Zastosowanie badania skompresowanego rozkładu widma (CSA) w ocenie czynności bioelektrycznej mózgu w operacjach części wstępującej i łuku aorty
 962. Urbańska Maria; Laktony seskwiterpenowe w Helenium hoopesii A. Gray
 963. Urbański Bartosz; Radioterapia śródoperacyjna jako boost u chorych na raka piersi po oszczędzającym zabiegu operacyjnym i uzupełniającej radioterapii
 964. Uruska Aleksandra; Znaczenie pośrednich wykładników insulinooporności w rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy typu 1
 965. Uruski Paweł; Związek polimorfizmu pojedynczych nukleotydów w genach szlaku JaK/STAT oraz w genach kandydujących z występowaniem pierwotnego nadciśnienia tętniczego
 966. Uszak Justyna; Trwałość [(N-pirolidyno)metyleno]daunorubicyny w roztworach wodnych
 967. Wachowiak Justyna; Skuteczność zapobiegania aktywacji płytek krwi towarzyszącej angioplastyce wieńcowej
 968. Walasek Paulina; Ocena gęstości naczyń krwionośnych mięśnia sercowego u dzieci z wrodzonymi wadami serca
 969. Walasz Jolanta; Wpływ elementów stymulacyjnych płytki podniebiennej na poprawę ułożenia języka i mięśni wyrazowych twarzy u dzieci z zespołem Downa
 970. Walczak-Gałęzewska Marta; Wpływ terapii hipotensyjnej na wybrane markery ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym
 971. Walczak-Sztulpa Joanna; Identyfikacja molekularnego podłoża zespołu Sensenbrenner (Cranioectodermal dysplasia)
 972. Walczyk-Matyja Katarzyna; Choroba nowotworowa narządów płciowych u kobiet jako czynnik modyfikujący poczucie jakości życia
 973. Waligórska-Stachura Joanna; Ekspresja surwiwiny w guzach przysadki
 974. Walkowiak Hanna; Znaczenie interleukiny 31 w patomechanizmie atopowego zapalenia skóry
 975. Walkowiak Maciej; Zmiany w trzustkowym wydzielaniu wapnia, cynku i miedzi u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki
 976. Waraczewski Krystian; Wpływ proktokolektomii odtwórczej na niedobory witaminy K
 977. Warchoł Magdalena; Czy istnieje zależność między poziomami wybranych hormonów we krwi pępowinowej a rozwojem dzieci?
 978. Warchoł Wojciech; Analiza ruchu plemników metodą dopasowania wielokrotnych rozkładów normalnych
 979. Warchoł-Biedermann Katarzyna; Wybrane czynniki wpływające na poczucie straty u opiekunów rodzinnych osób z chorobą Alzheimera
 980. Wardak Martyna; Ocena funkcji stawu kolanowego po jednoczasowej rekonstrukcji wielowięzadłowej i rehabilitacji pooperacyjnej
 981. Wareńczak-Florczak Żaneta; Wpływ czynników prognostycznych na wyniki radiochemioterapii chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy
 982. Warot Marcin; Wpływ długości profilaktyki pierwotnej heparynami drobnocząsteczkowymi na częstość i jakość powikłań po operacji żylaków kończyn dolnych
 983. Wasilewicz Robert; Ocena obecności α-aktyniny i aktyny mięśniówki gładkiej w komórkach blaszki sitowatej twardówki oczu z neuropatią jaskrową zależną od podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego
 984. Wasilewska Agnieszka, Chudzicka-Strugała Izabela; Ocena stanu klinicznego, mikroflory jelitowej oraz wybranych cytokin u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit
 985. Wassel Alicja; Rola farmaceuty w monitorowaniu terapii pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze : ocena farmakoekonomiczna kosztów leczenia
 986. Waszyk-Nowaczyk Magdalena; Oczekiwania pacjentów i lekarzy odnośnie zakresu zadań stawianych aptekarzowi w realizacji opieki farmaceutycznej
 987. Waśniowski Aleksander; Ocena przydatności oznaczania laktoferyny oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego w diagnostyce różnicowej torbieli bąblowcowych wątroby wywołanych przez Echinococcus Granulosus
 988. Wawrocka Anna; Badanie spektrum mutacji genu OPA1 oraz ich korelacji genotypowo-fenotypowych u pacjentów z zanikiem nerwów wzrokowych typu Kjera i pierwotną jaskrą otwartego kąta
 989. Wawrzyniak Anna; Skuteczność leczenia osteoporozy pomenopauzalnej bisfosfonianami w zależności od polimorfizmów genu receptora witaminy D3
 990. Weglowski Maciej; Zespolenia obwodowe nerwu twarzowego u zarodków i płodów ludzkich (5-12 tydzień)
 991. Wegner Małgorzata Teresa; Ocena wybranych wykładników procesu zapalnego i stresu oksydacyjnego u osób z cukrzycą typu 1 leczonych od początku metodą intensywnej insulinoterapii
 992. Wencel-Warot Agnieszka; Występowanie przeciwciał wiążących interferony beta u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych immunomodulacyjnie
 993. Werner Honorata; Wpływ pola magnetycznego na proces usprawniania po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
 994. Weryszko Agata; Klasyfikacja lokalizacji dodatkowego połączenia przedsionkowo-komorowego w obszarze tylno-przegrodowym serca na podstawie zapisu EKG i miejsca skutecznej ablacji energią fal radiowych
 995. Wesołowska Anna; Modulacja angiogenezy u chorych na cukrzycę typu 2 leczonych statynami
 996. Wiatrak Andrzej; Zasadność wykonywania wysokiej osteotomii kości piszczelowej u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego
 997. Wichura-Demska Agnieszka; Wrażliwość sensoryczna a sposób żywienia chorych z cukrzycą typu 2
 998. Wieczorek Marcin; Merkaptopochodne trans-stilbenu o działaniu antykancerogennym
 999. Wiertel-Krawczuk Agnieszka; Ocena regeneracji nerwu twarzowego i trójdzielnego u chorych po usunięciu guza ślinianki w świetle badań neurofizjologii klinicznej
 1000. Wierzbicki Krzysztof; Ocena właściwości dielektrycznych płytki paznokcia osób z cukrzycą typu 2
 1001. Wierzejska Ewelina; Stres i wypalenie zawodowe wśród menadżerów pracujących w szpitalach w Wielkopolsce
 1002. Wiese Joanna Maria; Jakość życia pacjentów po wielotkankowych urazach kończyn górnych
 1003. Wietlicka Irmina; Ocena stężenia neopteryny u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
 1004. Więckowska Barbara; Metody statystyczne w poszukiwaniu czynników ryzyka występowania wrodzonych wad rozwojowych na podstawie danych z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
 1005. Więznowska-Mączyńska Kinga; Seksualność kobiet w okresie pierwszego roku po porodzie
 1006. Wilczyńska Ewa; Wykorzystanie holterowskich zapisów EKG w diagnostyce obturacyjnego bezdechu sennego
 1007. Wilk-Jędrusik Małgorzata; Kwas hialuronowy w dermatologii estetycznej i kosmetologii: intradermoterapia, suplementacja doustna oraz aplikacja zewnętrzna
 1008. Wilkosz Piotr; Izokinetyczna ocena prostowników i zginaczy stawów kolanowych u zawodników grających wyczynowo w piłkę siatkową
 1009. Winczewska-Wiktor Anna; Wpływ terapii lekami przeciwpadaczkowymi na stężenia homocysteiny w populacji dzieci i młodzieży leczonych z powodu padaczki
 1010. Wiśniewska Katarzyna; Pierwotna profilaktyka wrodzonych wad rozwojowych poprzez suplementację diety kwasem foliowym na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania w latach 2005-2009
 1011. Wiśniewska-Śliwińska Hanna; Studium higieniczno-socjomedyczne funkcjonowania uczestników postępowania egzekucyjnego
 1012. Wiśniewski Andrzej; Trwałość cefuroksymu w kroplach do oczu
 1013. Witkowska Alicja; Znaczenie elektromiografii globalnej w diagnostyce neurofizjologicznej i koncepcja analizy potencjałów czynnościowych pojedynczych jednostek ruchowych
 1014. Witkowska Joanna; Ocena skuteczności chirurgicznej rekonstrukcji zaburzeń statyki narządów płciowych metodą podwieszenia górnego odcinka pochwy do więzadła krzyżowo-kolcowego (SSLF) w okresie 12-miesięcznej obserwacji
 1015. Witkowska-Banaszczak Ewa; Związki polifenolowe w liściach pełnika europejskiego Trollius europaeus L. (Ranunculaceae)
 1016. Wnuk Marcin; Emocjonalne uwarunkowania jakości życia anonimowych alkoholików
 1017. Wobszal Piotr; Polimorfizm genów interleukin 12 i 18 w odniesieniu do powstawania przeciwciał przeciw antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B u chorych przewlekle dializowanych
 1018. Wojciechowska Małgorzata; Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na liczbę urodzeń w Wielkopolsce
 1019. Wojtasińska Ewelina; Wrodzona trombofilia jako czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
 1020. Wojtkowiak-Giera Agnieszka; Wpływ Albendazolu na cytoplazmatyczną transferazę S-glutationową (GST) i ekspresje receptorów Toll-podobnych (TLR2 i TLR4) w jelitowej fazie włośnicy
 1021. Wojtyła Krzysztof; Zachowania zdrowotne dzieci szkół podstawowych i ich rodziców na przykładzie uczniów klas V i VI z powiatu miasta Kalisz i powiatu kaliskiego
 1022. Wojtyła-Buciora Paulina; Badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży licealnej i ich rodziców w celu poznania możliwości optymalizacji programów edukacyjnych i działań z zakresu promocji zdrowia
 1023. Wojtysiak Magdalena; Wartość badań neurofizjologicznych w diagnostyce chorych z dyskopatią w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
 1024. Wolny Łukasz; Wykładniki ciśnienia tętniczego w chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego
 1025. Woźniak Anna; Materiały alternatywne w ocenie zaburzeń poziomów metali niezbędnych i toksycznych u pacjentów z nowotworami głowy i szyi
 1026. Woźnicka-Leśkiewicz Lucyna; Przydatność łącznej oceny zmian wskaźnika kostka-ramię (ABI) oraz prędkości fali tętna (PWV) w grupie kobiet i mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym w prognozowaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
 1027. Wróbel Tomasz; Farmakokinetyka treosulfanu u dzieci przechodzących leczenie mieloablacyjne przed transplantacją komórek hematopoetycznych
 1028. Wróblewski Mariusz; Ocena późnych powikłań ze strony dolnych dróg moczowych i ich wpływ na jakość życia u chorych po przebytej radioterapii miednicy mniejszej
 1029. Wruk Berenika; Wpływ regularnych ćwiczeń fizycznych na wybrane parametry antropometryczne i jakość życia chorych leczonych powtarzaną hemodializą
 1030. Wruk Michał; Wybrane czynniki wpływające na wysokość ciśnienia tętniczego i skuteczność postępowania hipotensyjnego u chorych we wczesnych stadiach przewlekłego pierwotnego kłębuszkowego zapalenia nerek (PKZN)
 1031. Wszołek Katarzyna; Identyfikowanie czynników mogących mieć wpływ na stan emocjonalny położnic
 1032. Wykrętowicz Jędrzej; Ocena związku pomiędzy parametrami sztywności naczyń i charakterystyki fali odbitej, a wybranymi parametrami hemostazy w grupie osób zdrowych
 1033. Wykrętowicz Magdalena; Sztywność naczyń i zjawisko odbicia fali tętna u kobiet w ciąży
 1034. Wyrwińska Agnieszka, Nowaczkiewicz Piotr; Wartość diagnostyczna katepsyn i inhibitorów proteaz cysteinowych w różnicowaniu stopnia zaawansowania raka gruczołu krokowego
 1035. Wysocka Ewa; Ocena stresu metabolicznego u osób ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w oparciu o rozszerzony model testu doustnego obciążenia glukozą
 1036. Wysocka Magdalena; Wpływ założenia stałego aparatu ortodontycznego na nawyki żywieniowe młodzieży i młodych dorosłych
 1037. Wysocki Michał; Związki polifenolowe w zielu dymnicy lekarskiej (Fumaria officinalis)
 1038. Wyszomirska Anna; Podstawy i budowa jakościowo zorientowanego systemu zarządzania w odniesieniu do usług medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego
 1039. Wyszomirska Karolina; Ocena stężenia śródbłonkowej selektyny w surowicy pacjentów z otyłością brzuszną i zaburzeniami glikemii
 1040. Wytrążek Marcin; Badanie elektromiograficzne dla uzupełnienia diagnostyki i oceny postępów leczenia rehabilitacyjnego u chorych z objawami bólowymi mięśni
 1041. Wytyk-Nowak Agata; Wpływ wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych na występowanie i nasilenie depresji u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów
 1042. Zagłoba-Kaszuba Aleksandra; Analiza mechanizmu działania wybranych wzorców terapii proprioceptywnego ułatwiania nerwowo-mięśniowego za pomocą metod neurofizjologii klinicznej
 1043. Zając-Spychała Olga; Odległe neuroanatomiczne i neuropsychologiczne następstwa zapobiegania zajęciu ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych według programu ALL IC-BFM 2002
 1044. Zakrzewska Monika; Choroby genetyczne zarodka i płodu jako przyczyny niepowodzeń ciąży
 1045. Zamiara Karolina; Geneza i działalność Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
 1046. Zalewski Przemysław; Trwałość N-[(heksahydroazepin-1-ylo)metyleno]daunorubicyny w roztworach wodnych
 1047. Zalita Paweł; Wpływ zastosowania osocza bogatopłytkowego na wczesne wyniki rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) stawu kolanowego przy użyciu ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego
 1048. Zaorska Katarzyna; Analiza zmian w sekwencjach genów SOCS1, SOCS3 i SOCS5 u dzieci ze steroido-opornym zespołem nerczycowym
 1049. Zapotoczny Norbert; Ocena zmian okołooperacyjnych poziomu czynnika tkankowego (TF) i jego inhibitora (TFPI) u chorych z tętniakiem aorty brzusznej leczonych metodą klasyczną i wewnątrznaczyniową
 1050. Zaremba-Drobnik Danuta; Ocena związku wybranych czynników wpływających na metabolizm kostny z gęstością mineralną kości u chorych leczonych hemodializami
 1051. Zaręba Adam; Ocena zmian parametrów radiologicznych w okresie gojenia złamania dalszego końca kości promieniowej u osób po 60. roku życia
 1052. Zarzecka Anna; Ocena odległa chorych po przebytym krwawieniu podpajęczynówkowym z powodu pękniętego tętniaka, leczonych za pomocą embolizacji wewnątrznaczyniowej
 1053. Zasadzka Ewa; Samodzielność osób starszych w aspekcie możliwości ich usprawniania
 1054. Zawidzka-Bielska Iwona; Chronofarmakokinetyczne badania propofolu
 1055. Zdziech Tadeusz Krzysztof; Wpływ przygotowania powierzchni stopu chromowo-niklowego i chromowo-kobaltowego na charakter połączenia strukturalnego z ceramiką
 1056. Zeidler Agnieszka; Ocena odpowiedzi cytokinowej u osób z przewlekłymi zakażeniami Staphylococcus aureus
 1057. Zielińska Aleksandra; Ocena zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych u kobiet diagnozowanych w Pracowni Urodynamiki Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2006-2007
 1058. Zielińska Iwona; Zniekształcenie i ruchomość oddechowa klatki piersiowej u dzieci ze skoliozą idiopatyczną
 1059. Zieliński Paweł; Analiza częstości i przyczyn rozwoju żylaków nawrotowych w badaniu dopplerowskim z podwójnym obrazowaniem
 1060. Ziemnicka Katarzyna; Wielohormonalna niedoczynność przysadki ujawniona w dzieciństwie : analiza udziału czynników genetycznych i autoimmunizacji w rozwoju i obrazie klinicznym choroby
 1061. Ziemska Beata; Stan zdrowia pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 1062. Zinczenko Wiktoria; Synteza pochodnych układów skondensowanej pirydazyny o przypuszczalnym działaniu biologicznym
 1063. Ziołecka Barbara; Zabiegi odtwórcze z użyciem implantów zębowych a jakość życia
 1064. Ziółkiewicz Piotr; Ocena zachowania się części lędźwiowej kręgosłupa po wszczepieniu endoprotezy krążka międzykręgowego
 1065. Zwaruń Damian; Okołooperacyjna ocena hemostazy u chorych poddawanych rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty
 1066. Żabicki Bartosz; Ocena skuteczności i bezpieczeństwa wewnątrznaczyniowego leczenia chorych ze zmianami miażdżycowymi w odcinku udowo-podkolanowym za pomocą angioplastyki z wszczepieniem stentu
 1067. Żarowski Marcin; Charakterystyka nawyków związanych z zasypianiem i snem oraz zaburzeń snu u dzieci i młodzieży z bólami głowy
 1068. Żebryk Paweł; Ocena występowania i znaczenia klinicznego wybranych autoprzeciwciał w twardzinie układowej
 1069. Żebryk-Stopa Anna; Ocena motoryki obwowdowego narządu mowy i wyniki rehabilitacji logopedycznej po operacjach nowotworów jamy ustnej
 1070. Żmijewska-Tomczak Małgorzata; Czynniki wpływające na jakość życia chorych poddanych radioterapii z powodu raka głowy i szyi
 1071. Żuk Natalia; Ocena wpływu wybranych czynników genetycznych na patomechanizm powstawania tętniaka aorty brzusznej
 1072. Żurawski Piotr; Przenikanie impulsowego pola elektromagnetycznego przez tkanki ludzkie
 1073. Żwawiak Justyna; Otrzymywanie i właściwości wybranych skondensowanych związków bicyklicznych z układem nitroimidazolu
 1074. Żytkiewicz Marcin; Stężenie izoprostanu (8-epiprostaglandyny F2α) w osoczu a oporność na aspirynę u chorych po niedokrwiennym udarze mózgu


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Adamek Marian; Determinanty funkcjonowania sektorów inżynieryjnych w gospodarce komunalnej na przykładzie miasta i gminy Pleszew
 2. Adamska Justyna; Wpływ parków technologicznych na konkurencyjność regionów
 3. Alankiewicz Tomasz P.; Skuteczność funkcjonowania gospodarki odpadami na przykładzie jednostek samorządowych województwa wielkopolskiego
 4. Andrzejczak Katarzyna; Pomoc rozwojowa Francji dla krajów rozwijających się w latach 1981-2007
 5. Antoszak Paweł; Regionalne różnice płac w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne determinanty /w latach 1994-2004/
 6. Araszkiewicz Krystyna; Innowacje ekologiczne a konkurencyjność gospodarki regionu
 7. Arendarski Piotr; Wykorzystanie modelu probitowego w procesie alokacji aktywów na międzynarodowych rynkach finansowych w latach 2002-2009
 8. Assman Karolina; Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane biodegradowalne materiały opakowaniowe
 9. Augustyniak Wojciech Michał; Efektywność polskich regionalnych portów lotniczych
 10. Banaszyk Piotr; Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami
 11. Banacki Piotr; Istota i rola przedsiębiorstw globalnych w gospodarce światowej w latach 1990-2011 (The nature and role of global companies in the world economy in the years 1990-2011)
 12. Bania Michał; Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rynku pracy w Wielkopolsce w latach 2004-2012 (The role of the local government in the formation of the labour market in Greater Poland in 2004 - 2012)
 13. Bańczyk Marek; Uwarunkowania kulturowe i dizajn w kształtowaniu wartości marki narodowej
 14. Baranowski Andrzej; Gospodarstwa domowe na rynku złota w Polsce w latach 2001-2005
 15. Barczak Mariusz; Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej obszaru recepcji turystycznej na przykładzie Bydgoskiego Węzła Wodnego
 16. Berckhan Ralf; The influence of business networks on the company performance in the automotive industry
 17. Barczyk Ryszard; Teoretyczne podstawy statystycznychanaliz współczesnych wahań koniunkturalnych
 18. Bartczak Magdalena; Determinanty zachowań młodych konsumentów na rynku odzieży
 19. Bartkowiak Marcin; Wycena opcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w oparciu o modele zmienności
 20. Bartkowiak Paweł; Uwarunkowania zachowań nabywców usług kształceniowych szkół wyższych o profilu ekonomicznym
 21. Bernaciak Anna; Zmiana stabilności a wzrost gospodarczy regionów Polski
 22. Betka Bartosz; Zachowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego. Studium przypadków przedsiębiorstw branży budowlanej
 23. Biegańska Marta; Wykorzystanie kory wierzby plecionkarskiej Salix americana do adsorpcji metali ciężkich
 24. Biernikowicz Wiktor; Wpływ outsourcingu na system transportowy Sił Zbrojnych RP (The influence of outsourcing on the Polish Armed Forces transportation system)
 25. Bona Anna; Jakość dań gotowych dla niemowląt oraz przyrządzanych samodzielnie w opinii matek i w świetle badań laboratoryjnych
 26. Borkowski Marcin; Wpływ nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych na kształtowanie ich wartości
 27. Borowski Grzegorz; Determinanty rozwoju funduszy inwestycyjnych w wybranych państwach UE-15
 28. Bousrih Lobna; The Impact of social capital and institutional quality on economic growth
 29. Brauer Jakub; Wpływ logistyki międzynarodowej na konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie województwa wielkopolskiego
 30. Bryl Łukasz; Znaczenie "nowej gospodarki" we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych
 31. Buchwald Anna; Efektywność aktywnych programów rynku pracy w Polsce. Ujęcie regionalne
 32. Buszkowska Eliza; Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów za pomocą testów statystycznych
 33. Buttler Dominik; Pozycja wolontariuszy na rynku pracy
 34. Cabańska Judyta; Uwarunkowania migracji ludności na jednolitym rynku europejskim na przykładzie nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (Determinants of people?s migration within the EU single market based on the example of new EU members states)
 35. Ciesielski Marek; Koszty kongestii transportowej w miastach
 36. Chrostowska-Siwek Izabela; Związki lotne jako wyróżniki zmian przechowalniczych kawy
 37. Chudziński Paweł; Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym
 38. Czernek Katarzyna; Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie
 39. Czternasty Waldemar; Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944 - 1991)
 40. Czyżewska Dorota; Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy
 41. Dankowska Anna; Wykrywanie zafałszowań oliwy z oliwek
 42. Dąbkowska Ewa; Wpływ odmiany ziarna orkiszu uzyskanego w warunkach produkcji ekologicznej na jakość mąki
 43. Deszczyński Bartosz; Customer Relationship Management w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
 44. Domagała Anna; Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych
 45. Domański Jakub; Rola szpitalnych grup zakupowych w racjonalizacji kosztów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia
 46. Dudkiewicz Błażej; tabilność systemu finansowego w świetle działań Europejskiego Banku Centralnego oraz instytucji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej
 47. Dymitrowski Adam; Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa
 48. Dzierbunowicz Ewa; Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie branży odlewniczej w Polsce w latach 1995-2010
 49. Dzikowska Marlena; Wpływ delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
 50. Feliczek Patryk; Determinanty skuteczności systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży wyrobów medycznych
 51. Filipowska Agata; Indeksowanie geograficzne dokumentów w tworzeniu profili przedsiębiorstw
 52. Filipowska Milena; Konkurencyjność sektora innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie Polski w latach 2000-2010
 53. Flejter Dominik; Semi-Automatic Web Information Extraction
 54. Flieger Marcin; Możliwości i bariery absorpcji przez gminy środków finansowych Unii Europejskiej w celu zwiększania zatrudnienia. (na przykładzie województwa wielkopolskiego)
 55. Flotyńska Anna; Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w świetle koncepcji podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję
 56. Foltynowicz Zenon; Kometateza winylotri (metylo,alkoksy) silanów z alkenami katalizowana kompleksami rutenu - nowa metoda syntezy alkenylosilanów [1-tri(metylo,alkoksy)sililo-1-alkenów]
 57. Fonfara Krzysztof; Marketingowa koncepcja eksportu budownictwa
 58. Fuks Konrad; Wirtualne klastry przedsiębiorstw do pozyskiwania zasobów na rynkach elektronicznych
 59. Furmańczyk Joanna; Kulturowe uwarunkowania przywództwa w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej w Polsce
 60. Gabrusewicz Wiktor; Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej
 61. Gajowiak Małgorzata; Ekonomiczne uwarunkowania kreacji kapitału społecznego
 62. Garczarczyk Józef; Panel gospodarstw domowych w badaniach rynku
 63. Gawrzyał Piotr; Determinanty konkurencyjności towarzystw funduszy inwestycyjnych. Aspekt krajowy i międzynarodowy
 64. Glinkowski Czesław; Rezerwy produkcyjne w przemyśle
 65. Gnusowski Marek; Wpływ jakości usług na konkurencyjność kancelarii prawnych
 66. Godziszewski Bartosz; Rola polityki dochodowej w gospodarkach rynkowych i w Polsce okresu transformacji
 67. Golik Janina; Formalne kwalifikacje nauczycieli i wydatki na zajęcia pozalekcyjne, a wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych w latach 2002-2011 : (gimnazjów finansowanych z budżetu miasta Poznania)
 68. Gołembska Elżbieta; Konsekwencje transportowe rozmieszczenia; organizacji i funkcjonowania gospodarki magazynowej
 69. Gorynia Marian; Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej
 70. Gościańska-Łowińska Julia; Postrzeganie efektywności energetycznej jako projakościowego wyróżnika gospodarstw rolnych na terenie Wielkopolski
 71. Górecka Katarzyna; Gospodarowanie przez administrację publiczną zasobami przeciwdziałającymi zagrożeniom bezpieczeństwa (na przykładzie województwa śląskiego w latach 2009-2013)
 72. Grabański Szymon; Wyznaczanie lokalizacji centrum dystrybucji. Modelowanie z wykorzystaniem systemów geoinformacji (Setting the location of a distribution center. Modeling with the use of geoinformation systems)
 73. Grala Dorota; Przemiany własnościowe i przestrzenne budownictwa mieszkaniowego w okresie transformacji w Polsce
 74. Gruchman Bohdan; Czynniki aglomeracji i deglomeracji przemysłu w gospodarce socjalistycznej
 75. Gruchociak Hanna; Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego
 76. Grzywińska Dominika; Determinanty procesu podejmowania decyzji na rynku generycznych leków receptowych w Polsce
 77. Gulczyński Dariusz; Polityka liberalizacji rynku elektroenergetycznego w Polsce w latach 1989-2006
 78. Gurgul Filip; Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych
 79. Hadasik Dorota; Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania
 80. Hadryś Alicja; Czynniki determinujące formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych
 81. Halicki Marcin; Zarządzanie projektami w procesie ewolucji struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
 82. Haniewicz Konstanty; Web service Representation and Retrieval designed for Service Oriented Enterprises
 83. Hauke-Lopes Aleksandra; Rola transferu wiedzy w procesie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny - podejście sieciowe
 84. Herkt-Rynarzewska Monika; Proces kształtowania i wdrażania polityki europejskiej w miastach
 85. Hofman Radosław; Behavioral Products Quality Assessment Model on the Software Market (Model behawioralny oceny jakości produktów na rynku oprogramowania)
 86. Huderek-Glapska Sonia; Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu
 87. Igliński Hubert; Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a zrównoważony rozwój miast
 88. Iwański Rafał; Rozwój opieki długoterminowej nad osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim
 89. Janc Alfred; Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w procesie planowania
 90. Jankowska Barbara; Międzynarodowa konkurencyjność polskiej branży budowlanej
 91. Jankowski Michał; Efektywność techniczna banków spółdzielczych z siedzibą w województwie wielkopolskim w latach 2005-2012
 92. Januszek Henryk; Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce
 93. Januszewski Piotr; Modelowanie symulacyjne logistyki zwrotnej opakowań jednostkowych w łańcuchu dostaw
 94. Jarmołowicz Wacław; Systemowe uwarunkowania i mechanizmy regulacji płac w przedsiębiorstwie
 95. Jasiczak Jakub; Postawy konsumentów wobec nanotechnologii jako determinanta jej rozwoju rynkowego
 96. Jastrzębowski Artur; Zakres i znaczenie współcześnie identyfikowanych funkcji rachunkowości
 97. Jurczak Marcin; Integracja i konkurencja jako sposoby kształtowania publicznego transportu zbiorowego
    na przykładzie aglomeracji poznańskiej
 98. Jurek Bartosz; Endogeniczne czynniki wzrostu w wielosektorowych modelach dynamiki ekonomicznej
 99. Jurek Witold; Warunki techniczne a wzrost zrównoważony gospodarki leontiewowskiej
 100. Jurewicz Daniel; Zadłużenie gmin jako czynnik rozwoju lokalnego : (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003-2013)
 101. Kaczmarek Klaudia; Fundusze węglowe jako podmiot realizacji polityki klimatycznej
 102. Kaczmarek Monika; Dobór semantycznych usług sieciowych oferowanych na rynkach elektronicznych do procesów biznesowych
 103. Kalak Tomasz; Wpływ właściwości powierzchniowych roztworów proszków do prania na ich zdolności piorące
 104. Kałuzińska Violetta; Przejrzystość polityki pieniężnej wybranych banków centralnych
 105. Kaps Renata; Comparative environmental evaluation of plastic waste managment at national level on example of Polish and Austrian systems
 106. Kawa Arkadiusz; Zastosowanie technologii agentowej w konfigurowaniu łańcucha dostaw
 107. Kaźmierczak Zuzanna; Aktywność oświatowa gmin wiejskich a rozwój lokalny : (na przykładzie Wielkopolski w latach 2004-2010)
 108. Kiełpiński Przemysław; Zarządzanie wartością klienta w działalności przedsiębiorstwa leasingowego
 109. Kiewlicz Justyna; Długołańcuchowe estry kwasów fenolowych jako wielofunkcyjne składniki kształtujące jakość wyrobów kosmetycznych
 110. Klimaszewska Emilia; Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych
 111. Klus Sylwia; Budowanie przewagi konkurencyjnej przez oddziały banków w obszarze bankowości detalicznej (analiza wybranych oddziałów w aglomeracji poznańskiej)
 112. Kłopotek Anna; Ocena możliwości adsorpcji metali ciężkich przez popioły powstałe ze spalania osadów
 113. Kokocińska Małgorzata; Małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki Polski
 114. Konecka Sylwia; Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw
 115. Kosmalski Roman; Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle metody DEA
 116. Kostrzewa Tomasz; Model skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce
 117. Kowalczyk Anna; Ocena implementacji i skuteczności metod zarządzania jakością w opinii dostawców branży motoryzacyjnej
 118. Kowalska Joanna; Implikacje ujmowania instrumentów pochodnych według niemieckich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
 119. Kowalski Tadeusz; Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej
 120. Koziorowska Karolina; Warunkowa wartość zagrożona jako narzędzie do zarządzania ryzykiem inwestycji
 121. Krzepkowska Marta; Controlling jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w warunkach globalizacji gospodarki
 122. Kubacka Hanna; Zarządzanie przepływem partii produktowych w rurociągach transgranicznych. Modelowanie sprawnego działania
 123. Kukowska Katarzyna; Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości w rejonie częstochowskim
 124. Kukułka Agnieszka; Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się na przykładzie Indonezji
 125. Kwaśniewska Dobrawa; Właściwości nowych sulfobetain i możliwości ich zastosowania
 126. Lewandowska Kamila; Współpraca kultury i biznesu na rynku polskim i europejskim
 127. Lewicki Marcin; Instrumenty tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym
 128. Lubiatowska-Krysiak Eliza; Determinanty wytwarzania i spożycia produktów zmodyfikowanych genetycznie (żywność i pasze) w Polsce
 129. Łęt Blanka; Ekonometryczne modelowanie czynników ryzyka na rynku surowców energetycznych
 130. Łukowski Michał; Wycena opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku z uwzględnieniem wskaźnika odejść
 131. Łużna Aleksandra; Makra jako czynnik konkurencyjności nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
 132. Macuda Małgorzata; Rachunek wyników szpitala z wykorzystaniem jednorodnych grup pacjentów
 133. Majchrzak Adam; Ewolucja wspólnej polityki rolnej a zmiany zasobów i struktury ziemi rolniczej w państwach Unii Europejskiej
 134. Majewska Justyna; Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy
 135. Malaga Krzysztof; Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu
 136. Malinowska Paulina; Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów roślinnych stosowanych w emulsjach kosmetycznych
 137. Małecka Maria; Przeciwutleniające własności wybranych składników nieglicerydowych olejów roślinnych
 138. Małysa Anna; Wpływ estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymywanych z olejów roślinnych na jakość biopaliw i produktów chemii gospodarczej
 139. Małyszko Jacek; Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług
 140. Marczuk Marcin; Ocena efektywności zastosowania internetu w działalności gospodarczej
 141. Matuszak Leszek; Walidacja metody analitycznej jako aspekt zapewnienia bezpieczeństwa żywności
 142. Matuszak Łukasz; Wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania finansowego
 143. Matuszewska Anna; Możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w komunikacji miejskiej w Polsce
 144. Matysek-Jędrych Anna; Uwarunkowania stabilizowania systemu finansowego przez bank centralny
 145. Mazurczak Anna; Znaczenie funduszy nieruchomości typu Real Investment Trust (REITs) w rozwoju rynku nieruchomości w Polsce
 146. Michalak Sylwia; Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw na rynku kawy w Polsce
 147. Michalski Andrzej; Determinanty uczestnictwa pracowników i pracodawców w programie emerytalnym
 148. Michocka Katarzyna; Otrzymywanie i właściwości użytkowe nowych surfaktantów z ugrupowaniem cukrowym
 149. Mikołajczak Paweł; Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim
 150. Mikołajewicz Grzegorz; Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe
 151. Mizerka Jacek; Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji
 152. Mizgajski Jan; Zmiany struktury gospodarczej jako czynnik determinujący jakość środowiska na przykładzie emisji CO2 w Polsce
 153. Młody Michał; Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012
 154. Mroczek Katarzyna Dagmara; Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru formy wejścia na rynki zagraniczne
 155. Mrozińska Agnieszka; Luka złożoności społeczno-gospodarczych w układzie regionalnym Polski : Socioeconomic complexity gap of Polish regions
 156. Mróz Cezary; Wykorzystanie opcji rzeczywistych w podejmowaniu decyzji dotyczących likwidacji zakładów górniczych
 157. Mruk Henryk; Gospodarstwa wysokozamożne na tle poziomu i rozkładu dochodów
 158. Murkowski Radosław; Potencjał życiowy ludności państw Unii Europejskiej w latach 1995-2009
 159. Muzolf-Panek Małgorzata; Aktywność przeciwutleniająca i proutleniająca katechin występujących w herbacie zielonej
 160. Naskręcka Monika; Równowaga i stabilność gospodarki konkurencyjnej z zapasami
 161. Nowak Hanna; Determinanty przetrwania nowo tworzonych przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim - podejście instytucjonalne
 162. Nowak Liliana Gabriela; Zatrudnienie i wynagradzanie pracowników polskiego przemysłu maszynowego w warunkach przekształceń własnościowych /w latach 1990 - 2003/
 163. Nowak Piotr; Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy Zachodniej
 164. Nowicki Jarosław; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w sytuacji braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich
 165. Okoń Szymon; Wymogi adekwatności kapitałowej a bezpieczeństwo i efektywność domu maklerskiego
 166. Olejniczak Tomasz; Innowacja produktowa jako determinanta zachowań konsumentów na rynku żywności wygodnej
 167. Olsza Paweł; Ewolucja metod konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności rynku międzybankowego w latach 2007-2009
 168. Olszewska Monika; Wartości menadżerów jako determinanta działań pozaekonomicznych w przedsiębiorstwach branży budowlanej
 169. Olszewski Marcin; Zarządzanie wiedzą w procesie konkurowania przez jakość na rynku hotelarskim
 170. Osińska Monika; Pomiar i ocena efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego województw w Polsce
 171. Osuch Justyna; Determinanty zachowań konsumentów produktów kosmetycznych na rynku polskim
 172. Pająk Kazimierz; Rola Szczecińskiego ośrodka naukowego w rozwoju nauki w Polsce Ludowej w latach 1945-1980
 173. Panek Emil; Optymalne trajektorie wzrostu w zagregowanych modelach ekonomicznych
 174. Parol Jarosław; Czynniki kształtujące skład kwasów tłuszczowych i wybranych ksenobiotyków w tłuszczu mięsa ryb słodkowodnych
 175. Paul Hubert; Modele biznesu i sprawność wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych
 176. Pierański Bartłomiej; Wpływ postrzeganej jakości usługi handlowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa handlowego
 177. Pietraszewski Piotr; Kierunki rozszerzenia możliwości eksplanacyjnych neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego
 178. Pietrulewicz Teresa Maria; Kreowanie wizerunku szkoły ponadgimnazjalnej na rynku usług edukacyjnych
 179. Pilarczyk Bogna; Rozwój nauki o handlu wewnętrznym w latach 1945-1985
 180. Piotrowski Szymon; Venture capital jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w polityce wspierania innowacji Unii Europejskiej
 181. Płuciennik Piotr; Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym
 182. Polerowicz Danuta; Udział w targach jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw produkujących płytki ceramiczne
 183. Poniewierski Aleksander; Metoda oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem systemów informatycznych dla potrzeb ubezpieczenia
 184. Przybyła, Jarosław; Rola usług telefonii komórkowej w komunikacji marketingowej (Role of mobile services in marketing communications)
 185. Przybyła Magdalena; Instrumenty zarządzania w praktyce przedsiębiorstw rodzinnych
 186. Przydróżny Filip; Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem
 187. Przymeński Andrzej; Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej
 188. Pukalak Dariusz; Międzynarodowa konkurencyjność polskiej branży biopaliw stałych
 189. Purczyński Michał; Optymalizacja polityki cenowej przedsiębiorstwa branży piwowarskiej
 190. Puziak Marcin; Konwergencja gospodarcza w wybranych krajach Unii Europejskiej. Ujęcie sektorowe
 191. Rajkiewicz Ewa; Wpływ cech fizykochemicznych wody na jakość roztwarzanych produktów spożywczych w proszku
 192. Rataj Zuzanna; Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce
 193. Ratajczak Marek; Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie
 194. Ratajczak-Mrozek Milena; Sieci biznesowe w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych
 195. Rodewald Dorota; Ocena trwałości mikrobiologicznej preparatów kosmetycznych w opakowaniach polimerowych modyfikowanych nanosrebrem
 196. Rogaczewski Robert; Determinanty umiędzynarodowienia logistyki w XXI wieku (Determinants of logistics internationalization in the XXI century)
 197. Rogala Anna; Deteminanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
 198. Rogala Krzysztof; Uwarunkowania przedsiębiorczości w obszarze mikroprzedsiębiorstw na przykładzie miasta Leszno
 199. Roszka Wojciech; Statystyczna integracja danych w badaniach społeczno-ekonomicznych
 200. Różańska Ewa; Rachunkowość w zarządzaniu projektami innowacyjnymi
 201. Ruta Agnieszka; Czynniki kształtujące decyzje zakupowe nabywców na rynku aparatów słuchowych w Polsce
 202. Rutkowska Aleksandra; Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu
 203. Rutkowska-Krupka Mirosława; Czynniki rozwoju gospodarczego Piły w świetle przemian ustrojowych państwa
 204. Rybicka, Iga; Witaminy z grupy B i składniki mineralne jako wyróżniki jakości zbożowej żywności bezglutenowej
 205. Rynarzewski Tomasz; Międzynarodowa stabilizacja cen surowców a dochody eksportowe krajów rozwijających się
 206. Schmidt Joanna; Zasoby ludzkie w rozwoju organizacji pozarządowych w gospodarce rynkowej w Polsce
 207. Schroeder Jerzy; Funkcjonowanie przedsiębiorstwa handlu zagranicznego. Ujęcie modelowe
 208. Sempruch Katarzyna; Marka w kształtowaniu zachowań nabywczych konsumentek odzieży segmentu fast fashion
 209. Sialitskaya Yanina; "Klątwa bogactwa" a polityka gospodarcza państwa
 210. Sielicka Maria Magdalena; Ocena skuteczności dodatku substancji o właściwościach przeciwutleniających w przedłużeniu trwałości oleju lnianego tłoczonego na zimno
 211. Signetzki Janusz; Relacje partnerskie z klientami a konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych w Polsce
 212. Sikora Tomasz; System emerytalny żołnierzy zawodowych a sytuacja rencistów i emerytów wojskowych na rynku pracy (na przykładzie Wielkopolski w latach 2003-2013)
 213. Skikiewicz Robert; Jakość usług bankowych a konkurencyjność banków
 214. Sławecki Bartosz; Rola kapitału społecznego w zatrudnieniu pracowników w mikroprzedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego
 215. Smolińska Anna; Efektywność inwestowania w oczyszczalnie ścieków w Polsce a wykorzystanie zewnętrznych środków pomocowych
 216. Sobański Konrad; Uwarunkowania stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych Krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 217. Sobczak Antoni; Standard mieszkaniowy i jego rola w procesie dzietności ludności miejskiej w Polsce
 218. Sobczak Karolina; Effect of nominal convergence criteria on real side of economy in DSGE models
 219. Sobczak Karolina; Effect of nominal convergence criteria on the real side of the economy in DSGE models
 220. Sobczak Krystyna; Czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym - analiza porównawcza
 221. Sobolewski Henryk; Przemiany w strukturze środków trwałych w przemyśle Polski (przyczyny; skutki; prognozowanie)
 222. Sojkin Bogdan; Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna
 223. Sokołowska-Więcek Joanna; Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych
 224. Soniewicki Marcin; Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji
 225. Sójka Jan; Promocja w strategii marketingowej biblioteki
 226. Starosta Anna; Kultura organizacyjna w zarządzaniu antykryzysowym w przedsiębiorstwie
 227. Staszków Michał; Ocena efektywności działalności parków technologicznych w Polsce i na świecie (Effectiveness evaluation of technology parks in Poland and in the world)
 228. Stokłosa Maciej; Strategie ekologiczne przedsiębiorstw w branży meblarskiej
 229. Stolarski Piotr; Metoda ekstrakcji modeli wyceny składki ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych
 230. Strózik Tomasz; Uwarunkowania jakości życia młodzieży akademickiej
 231. Subocz-Matuszewska Anna; Rozwój działalności Pionner Pekao Investment S.A. w Polsce
 232. Suszyńska Katarzyna; Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości ich wykorzystania w polskiej praktyce
 233. Szambelańczyk Jan; Przekształcenia struktur kwalifikacyjnych na regionalnym rynku pracy
 234. Szczepańska Marta; Przepływy pieniężne w rachunkowości w ujęciu sprawozdawczym i decyzyjnym
 235. Szczepińska Alicja; Warunki i mechanizm gospodarki miasta jako źródła przewagi efektywnościowej Leszna
 236. Szczupak-Woźniczka Magdalena; Rola i miejsce etykietowania w obrocie mięsem
 237. Szeib Mariusz; Zachowania nabywców odzieży w sklepach typu Factory Outlet
 238. Szulce Halina; Rynek i handel wiejski jako czynnik rozwoju rolnictwa
 239. Szymankowska Agnieszka; Marketing personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi w handlu detalicznym
 240. Szymczak Maciej; Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
 241. Szymkowiak Marcin; Estymatory kalibracyjne w badaniu budżetów gospodarstw domowych
 242. Ścigaj Mirela; Nakłady finansowe i struktura zatrudnienia personelu medycznego, jako determinanty kształtowania kultury bezpieczeństwa usług medycznych w oddziałach szpitalnych
 243. Śliwka Radosław; Modele zarządzania zapasami dla produktów o wykładniczym rozkładzie prawdopodobieństwa sprzedaży
 244. Śmigla Marta; Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej
 245. Tarnowska Magdalena; Organizacyjne uwarunkowania sprawności wdrażania systemu kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych
 246. Tichoniuk Mariusz; Konstrukcja i zastosowanie elektrochemicznego biosensora DNA do detekcji mikroflory patogennej w żywności
 247. Towarnicka Małgorzata; Wymagania dla opakowań gotowych na półkę (SRP - Shelf Ready Packaging) do towarów konsumpcyjnych szybko rotujących
 248. Trąpczyński Piotr; Determinants of foreign direct investment performance in the internationalisation process of Polish companies (Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw)
 249. Trojnarski Łukasz; Model wyceny kosztów i korzyści społecznych w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach polskich
 250. Trzebiński Artur Arkadiusz; Ekonomiczne determinanty stóp zwrotu publicznych funduszy nieruchomości
 251. Tura Karolina; Prognozowanie inflacji przez wybrane banki centralne
 252. Tyrakowska Bożena; Procesy biotransformacji pochodnych benzenu zawierających chlorowce katalizowane przez cytochrom P450
 253. Urbańczyk Tomasz; Rozwój sieci dostaw poprzez wdrażanie koncepcji łańcucha solidarności.
 254. Warchlewska Anna; Wykluczenie finansowe jako wyzwanie dla sektora bankowego (na przykładzie aglomeracji poznańskiej)
 255. Wawrzyszuk Jolanta; Rola najmu w zarządzaniu wielkopowierzchniowym obiektem handlowym
 256. Wieczerzycki Waldemar; Obiektowe bazy danych do komputerowego wspomagania prac zespołowych
 257. Wierzbiński Marek; Prezentacja opcji menedżerskich w sprawozdaniu finansowym (Presentation of
    management stock options in the financial statement)
 258. Więcek-Starczyńska Agata; Rozwój Afryki postbrytyjskiej i postfrancuskiej w latach 1960-2012 w kontekście globalizacji
 259. Więcław Tomasz; Determinanty rozwoju światowego rynku ropy naftowej
 260. Wilczyński Wacław; Rynek sprzedawcy i rynek nabywcy; a optymalne wykorzystanie zasobów
 261. Wiśniewska Joanna; Nadzór nad przyrządami pomiarowymi w ochronie interesu publicznego i zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów
 262. Wiśniewski Marcin; Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej
 263. Wiśniewski Marek; Uczenie ontologii z tekstu
 264. Wiśniewski Piotr; Ryzyko podatkowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 265. Wojciechowska Aleksandra; Rachunek kosztów ochrony środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym
 266. Wojdyła-Bednarczyk Magda; Wpływ funduszy Unii Europejskiej na gospodarkę województwa wielkopolskiego
 267. Wolniewicz Katarzyna; Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej
 268. Woś Jerzy; Mechanizmy regulacji sfery spożycia w Polsce
 269. Woźnicka Teresa; Outsourcing parku samochodowego. Rozwój w Polsce w latach 2005-2010
 270. Woźny Dominika; Uwarunkowania zachowań młodych konsumentów na rynku mebli
 271. Wójcicka Aleksandra; Szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności firmy na podstawie wybranych metod oceny ryzyka kredytowego
 272. Wójcicki Krzysztof; Zastosowanie wybranych technik spektroskopowych do oceny jakości olejów roślinnych
 273. Wróblewski Łukasz; Ocena stopnia integracji regionów przygranicznych na przykładzie miast Frankfurt nad Odrą-Słubice, Guben-Słubice, Guben-Gubin, Görlitz-Zgorzelec
 274. Wściubiak Łukasz; Aktywność innowacyjna zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MSP w Polsce
 275. Wybieralski Piotr; Wpływ aliansów technologicznych na strategiczne zachowania korporacji międzynarodowych na rynkach niedoskonałych
 276. Zawadka Dariusz; Alternatywne systemy obrotu jako instytucje niwelujące lukę na rynku kapitałowym
 277. Zimniewicz Kazimierz; Zarządzanie polskimi parkami krajobrazowymi. Próba diagnozy
 278. Zimniewicz Szymon; Relacje między producentami a dostawcami i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie branży meblarskiej
 279. Zyznarska-Dworczak Beata; Benchmarking w zarządzaniu kosztami dystrybucji gazu w Polsce
 280. Źróbek-Różańska Alina; Gospodarowanie gruntami a lokalizacja inwestycji w gminie
 281. Żukowski Maciej; Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce
 282. Żywiecka Hanna; Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego