Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Information

Library

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 1. Alfabetyczny wykaz rozpraw doktorskich
 2. Alfabetyczny wykaz rozpraw habilitacyjnych


Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 1. Abelak Yogen; Efektywność monitorowania pacjentów po zabiegach onkologicznych w zakresie głowy i szyi
 2. Abramowicz Maria; Ocena wpływu długotrwałego podawania litu na czynność nerek u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
 3. Abreu-Głowacka Monica; Przydatność wybranych Y-SNPs w badaniach śladów biologicznych techniką real-time PCR
 4. Adamcewicz Grażyna; Czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α), monocytarny chemotaktyczny czynnik białkowy 1 (MCP-1), czynnik stymulujący wzrost czerniaka α (GRO-α), metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9) w surowicy chorych z polineuropatiami cukrzycową i alkoholową
 5. Adamczak Karolina; Wybrane czynniki proapoptotyczne i antyapoptotyczne w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów
 6. Adamczak Natalia; Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci i młodzieży z miasta Poznania ze zdiagnozowaną dysleksją
 7. Adamczak-Ratajczak Agnieszka; Rytmy okołodobowe melatoniny i kortyzolu w wybranych chorobach neurologicznych
 8. Adamczyk Beata; Radioizotopowa metoda lokalizacji podejrzanych niepalpacyjnych zmian gruczołu piersiowego z jednoczasową biopsją węzła wartowniczego (SNOLL)
 9. Adamek Agnieszka; Rola insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 i związanych z nim białek w progresji przewlekłego zapalenia wątroby typu C
 10. Adamowicz-Wieszczeczyńska Aneta; Zmiany w jamie ustnej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową
 11. Adamska Karolina; Analiza zmian hemodynamicznych bezpośredniej odpowiedzi układu krążenia oraz sztywności naczyniowej po spożyciu niskoprocentowego napoju alkoholowego
 12. Adamska Zofia; Zakażenia bakteryjne u pacjentów po przeszczepieniu nerki
 13. Adamski Tomasz; Postępowanie położnicze u kobiet z miednicą patologiczną w położnictwie europejskim przed rozszerzeniem wskazań do cięcia cesarskiego (XVIII w. - pierwsza połowa XX w.)
 14. Aidi Nedal; Zmiany położenia żuchwy pod wpływem działania relaksacyjnej płytki podjęzykowej : analiza cefalometryczna
 15. Aini-yet Babajohn; Badania zależności między zachowaniami samobójczymi i wykładnikami gospodarki lipidowej u chorych na depresję i schizofrenię
 16. Alugail Abdul Wakil; Zmiany w narządzie wzroku w zwężeniu tętnicy szyjnej wewnętrznej i ocena efektów jej operacyjnego leczenia
 17. Andrysiak Piotr; Ocena interakcji promieniowania lasera CO2 z wybranymi materiałami dentystycznymi
 18. Andrzejewska Małgorzata; Tkankowa ekspresja insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) w nowotworach jelita grubego
 19. Antoniewicz Artur A.; Analiza przydatności klinicznej własnej metody rekonstrukcji jelitowej pęcherza moczowego u chorych poddanych radykalnemu wycięciu pęcherza z powodu raka
 20. Antoszewska Joanna; Wykorzystanie tymczasowego zakotwienia kortykalnego w leczeniu zaburzeń zgryzowo-zębowych
 21. Archacka Renata; Wpływ kompleksowego programu leczenia uzdrowiskowego na sprawność fizyczną dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością
 22. Ast Jarosław; Ocena skuteczności i bezpieczeństwa doustnej suplementacji L-argininą chorych z samoistnym, łagodnym nadciśnieniem tętniczym
 23. Augustyniak Małgorzata; Stan pierwszych zębów trzonowych jako czynnik prognostyczny stanu narządu żucia u dzieci i młodzieży powiatu pilskiego
 24. Badura-Stronka Magdalena; Identyfikacja przyczyn niepełnosprawności intelektualnej u uczniów poznańskich szkół specjalnych
 25. Bagnosz-Magnuszewska Alina; Ocena stężenia beta2-mikroglobuliny w moczu noworodków po przebytym niedotlenieniu okołoporodowym, jako markera uszkodzenia nerek
 26. Bahloul Kasem; Wpływ hipotermii na właściwości dielektryczne rogówki szczura
 27. Bajek Anna; Specyfika używania substancji psychoaktywnych przez studentów szkół wyższych
 28. Bajurna Beata; Czynniki determinujące efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej
 29. Balcer-Dymel Natasza; Ocena skuteczności bezpieczeństwa dwumiesięcznej doustnej suplementacji L-argininą u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych w zależności od rodzaju zaburzeń gospodarki lipidowej
 30. Balcerkiewicz Monika; Farmakokinetyczna ocena wybranych, modelowych postaci leku z bupiwakainą i ropiwakainą
 31. Balcerowiak Andrzej; Rozprzestrzenianie się raka w spoidle przednim krtani
 32. Baliński Marek; Ocena autonomicznej modulacji układu krążenia, sztywności naczyń i perfuzji obwodowej po podaniu nitrogliceryny u zdrowych osób
 33. Banachowicz Wojciech; Porównanie wskaźników Kt/V ocenionych różnymi metodami oraz wpływ zwiększenia Kt/V na wyniki leczenia powtarzaną hemodializą
 34. Banasiewicz Tomasz; Procesy zapalne i adaptacyjne błony śluzowej jelita cienkiego po odcinkowych resekcjach przewodu pokarmowego
 35. Barańska Marta; Ocena występowania mutacji onkogenu BCR-ABL prowadzących do zniesienia wrażliwości na leczenie inhibitorem kinazy tyrozyny STI571
 36. Barciszewska Anna-Maria; Analiza składników DNA guzów nowotworowych mózgu u człowieka
 37. Barlik Magdalena; Ocena związku polimorfizmów genu czynnika VII krzepnięcia oraz genu tkankowego inhibitora aktywatora plazminogenu z poronieniami nawracającymi
 38. Barska Katarzyna; Dysfunkcja śródbłonka i rozwój subklinicznej miażdżycy u pacjentów zakażonych HIV z koinfekcją HCV
 39. Bartczak Agnieszka; Mikrowoltowa naprzemienność załamka T u dorosłych pacjentów po całkowitej korekcji tetralogii Fallota
 40. Bartela Ewa; Ocena wyników leczenia metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej chorych z zawałem serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (STEMI) w Ośrodku Kardiologii Inwazyjnej (OKI) w Lesznie w latach 2008-2010
 41. Bartkowiak Patryk; Nawyki żywieniowe, a stan uzębienia stałego 12-latków miasta Luboń
 42. Bartkowiak Zuzanna; Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych w usprawnianiu pacjentów z zespołem kanału nadgarstka
 43. Bartkowiak-Wieczorek Joanna; Polimorfizm genów kodujących receptor estrogenowy alfa i receptor kalcytoniny jako czynnik ryzyka rozwoju osteoporozy
 44. Bartochowska Anna; Zastosowanie brachyterapii i brachyterapii z hipertermią w leczeniu pacjentów z nowotworami głowy i szyi
 45. Bartochowski Łukasz; Skuteczność leczenia operacyjnego kręgozmyku przy użyciu instrumentarium przeznasadowego
 46. Bartoszak Leszek; Alergia kontaktowa u dzieci i młodzieży chorych na atopowe zapalenie skóry
 47. Basior Aneta; Ocena prenatalnego narażenia na kancerogenne N-nitrozoaminy dymu tytoniowego
 48. Baszczuk Aleksandra; Ocena wybranych wskaźników dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w surowicy chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze
 49. Baszko Artur; Znaczenie nowych, trójwymiarowych technik elektroanatomicznych w zabiegach ablacji zaburzeń rytmu serca u dzieci i młodzieży
 50. Baszkowski Andrzej; Skutki wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych na życie zawodowe lekarzy polskich do roku 1950
 51. Baum Ewa; Badania i wykorzystanie komórek macierzystych jako bioetyczny problem współczesnej medycyny
 52. Bączyk Maciej; Porównanie skuteczności i objawów niepożądanych monoterapii izotopowej oraz terapii izotopowej kojarzonej z radioterapią i/lub leczeniem bisfosfonianami u pacjentów ze zmianami przerzutowymi do kości w przebiegu raka prostaty
 53. Bednarczyk-Cwynar Barbara; Synteza laktamowych i tiolaktamowych pochodnych kwasu oleanolowego będących aktywatorami transportu przezskórnego
 54. Bednarek Agata; Ocena efektów leczenia leflunomidem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 55. Bednarek Janusz Jerzy; Obwodowy stres oksydacyjny w nadczynności tarczycy i naciekowej orbitopatii tarczycowej : implikacje terapeutyczne
 56. Begier-Krasińska Beata; Znaczenie profilu dobowego ciśnienia i chronoterapii hipotensyjnej w progresji zmian degeneracyjnych nerwu wzrokowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym i jaskrą pierwotną otwartego kąta
 57. Bem Grażyna; Guzy ślinianek przyusznych i podżuchwowych w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 1995-2005 : trendy zapadalności i wyniki leczenia
 58. Bera Piotr; Powikłania septyczne u pacjentów z mnogimi obrażeniami ciała leczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 59. Bet Andrzej; Powtarzalność zjawiska sumowania czasowego w modelu bólu neuropatycznego u zdrowych ochotników
 60. Biczysko-Murawa Anna; Ocena wpływu dymu tytoniowego na strukturę nabłonka wielowarstwowego płaskiego jamy gębowej i migawkowego tchawicy u szczurów : badania doświadczalne
 61. Bielińska Małgorzata; Badanie przewodnictwa fal akustycznych w szczęce i żuchwie u pacjentów zaopatrzonych w tytanowe implanty zębowe
 62. Bienert Agnieszka; Badania farmakokinetyczno-farmakodynamiczne propofolu w warunkach klinicznych i laboratoryjnych : komentarz do monotematycznego cyklu publikacji
 63. Bilińska Barbara; Wprowadzenie audiometrii impedancyjnej do badań diagnostycznych w wolnym polu słuchowym
 64. Blacha Anna, Machczyński Mariusz; Ocena wybranych wykładników stanu zapalnego u kobiet ciężarnych w kontekście czystości mikrobiologicznej pochwy
 65. Blask-Osipa Anna; Współwystępowanie celiakii u chorych na mukowiscydozę
 66. Bluvshteyn-Walker Sasha A.; Childhood thyroid nodular disease and the risk of cancer : long vs. short splice forms of FLIP in childhood thyroid nodular disease
 67. Błaszak Magdalena Aleksandra; Ocena wpływu czynników atmosferycznych na występowanie krwawienia z tętniaków naczyń mózgowych
 68. Błaszczak Jan; Farmakokinetyka, metabolizm i hepatotoksyczność paracetamolu po narażeniu pojedynczym i łączonym z trichloroetylenem i N-acetylocysteiną
 69. Błaszczyński Michał; Ocena wyników leczenia chirurgicznego odpływów wstecznych pęcherzowo-moczowodowych u dzieci metodą Politano-Leadbettera
 70. Błaszczyński Michał; Zastosowanie zmodyfikowanej enterostomii w chirurgicznym leczeniu martwiczego zapalenia jelit i samoistnej performacji jelit u noworodków
 71. Błochowiak Katarzyna; Wpływ stalowych szyn nazębnych stosowanych w chirurgii szczękowo-twarzowej na poziom wybranych wykładników stanu antyoksydacyjnego człowieka
 72. Boć-Zalewska Adrianna; Adrenomedullina w nadciśnieniu ciążowym oraz w stanie przedrzucawkowym
 73. Bogacz Anna; Ocena wpływu wybranych roślin leczniczych ma poziom transkrypcji genów CYP3A1 i CYP2D2 w badaniach in vivo
 74. Bolewski Andrzej; Wpływ krótkotrwałego leczenia atorwastatyną na profil lipidowy oraz stężenia rozpuszczalnych molekuł adhezyjnych u chorych z hipercholesterolemią, w zależności od obecności mutacji genu receptora LDL
 75. Boniek-Poprawa Dorota; Zmienność elementów pogody a nagłe przyjęcia do szpitala
 76. Borejsza-Wysocki Maciej; Karpiński Tomasz M.; Badania kliniczne i odpowiedzi cytokinowej w raku żołądka związanym z Helicobacter pylori
 77. Borowicz Adrianna Maria; Wpływ rehabilitacji na sprawność funkcjonalną osób starszych
 78. Borowska Magdalena; Wybrane nieklasyczne czynniki proaterogenne u chorych na cukrzycę typu 2 w aspekcie stosowanej farmakoterapii
 79. Borucka Katarzyna; Ocena mikrokrążenia za pomocą laserowej przepływometrii dopplerowskiej u chorych na cukrzycę typu 1
 80. Brajer Beata; Ocena zależności między występowaniem grzybów z rodzaju Candida w plwocinie indukowanej, a wybranymi markerami wpływającymi na zmiany strukturalne płuc w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
 81. Brauze Damian; Znaczenie receptora Ah w regulacji odpowiedzi na ksenobiotyki
 82. Brązert Agata; Ocena zmian w obrębie narządu wzroku w wybranych, świeżo rozpoznanych chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego
 83. Bręborowicz Andrzej K.; Ocena prędkości przepływu krwi w tętnicy płucnej oraz w tętnicy środkowej mózgu płodu w diagnostyce prenatalnej
 84. Bręborowicz Elżbieta; Wybrane czynniki prognostyczne i predykcyjne u młodych kobiet chorych na raka piersi
 85. Bręńska Iwona; Ewolucja kliniczna mononukleozy zakaźnej u dzieci w odniesieniu do profilu przeciwciał przeciw antygenom wirusa Epsteina-Barr
 86. Brodnicka Iwona; Choroby współistniejące z POChP a ocena pacjentów w prognostycznej skali BODE
 87. Brożek Alicja; Profesor Zdzisław Stolzmann (1906-1997) współtwórca Poznańskiej Szkoły Chemii Fizjologicznej
 88. Brożek Rafał; Wpływ środków dezynfekujących na fizykochemiczne właściwości wybranych miękkich mas wyścielających
 89. Bryl Maciej; Wczesne i odległe wyniki leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej na podstawie analizy 170 przypadków
 90. Bryl Nadia; Ocena czynników wpływających na efektywność leczenia chorób przewlekłych na przykładzie osteoporozy
 91. Brzezicki Grzegorz; Wpływ pooperacyjnej blizny nadoponowej na korzenie nerwów rdzeniowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa : badania na modelu doświadczalnym
 92. Brzeziński Jacek; Ocena właściwości mechanicznych i elektrycznych ściany tętniaka aorty brzusznej
 93. Brzeziński Rafał; Wpływ inhibitorów i aktywatorów izoenzymu CYP 3A4 na wartości testu lidokainowego
 94. Bubińska Jadwiga; Ocena efektywności programu rehabilitacji leczniczej rolników w wybranym Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
 95. Buchwald-Rogalka Maria; Możliwości optymalizacji opieki onkologicznej na poziomie subregionu
 96. Buczkowska Hanna; Porównanie wybranych parametrów ruchów sakadowych oczu oraz określonych etapów funkcji czytania w grupie dzieci z ambliopią i bez ambliopii
 97. Buczyńska-Górna Maria; Jakość życia u dzieci i młodzieży z somatotropinową niedoczynnością przysadki przed i w trakcie leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu
 98. Budna Joanna; Limfocyty T regulatorowe w mikrośrodowisku nowotworowego wysięku opłucnego
 99. Budzińska-Kostańska Aleksandra; Alergia pokarmowa, kontaktowa i powietrznopochodna u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
 100. Budzyń-Napierała Magdalena; Ocena stanu równowagi elastaza - alfa-1-antytrypsyna i jej wpływu na wybrane markery uszkodzenia śródbłonka w przewlekłej niewydolności żylnej
 101. Budzyński Włodzimierz; Ocena czynników regulujących homeostazę energetyczną i wybranych markerów zapalenia u kobiet rodzących po przebytej infekcji układu moczowego w III trymestrze ciąży
 102. Bukowska-Posadzy Anna; Identyfikacja, diagnoza i wstępna konceptualizacja psychologicznego programu profilaktyki dla dzieci chorych na nieswoiste zapalenie jelit
 103. Bulak Joanna; Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia śródmiąższowego w różnych typach kłębuszkowych zapaleń nerek
 104. Bura Maciej; Czynniki kliniczne, wirusologiczne i biochemiczne u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C wpływające na wyniki leczenia przeciwwirusowego
 105. Buraczyńska-Andrzejewska Beata; Wpływ fototerapii oraz ćwiczeń korekcyjnych na stan psychiczny, samoocenę oraz wybrane parametry fizjologiczne u dzieci i młodzieży niewidomej
 106. Burchardt Paweł; Charakterystyka rejonu promotorowego genu IGF-1 u pacjentów poddawanych planowanej angiografii naczyń wieńcowych
 107. Burchardt Wojciech; Zmiany stężeń PSA w surowicy krwi u chorych leczonych na raka gruczołu krokowego różnymi metodami brachyterapii
 108. Burdyński Robert; Odmienności przebiegu pooperacyjnego chorych po proktokolektomii odtwórczej z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i polipowatości rodzinnej
 109. Buzuk Grzegorz Andrzej; Badanie związku nadwagi i otyłości z obrazem klinicznym wybranych rodzajów depresji
 110. Bychowiec Bartosz; Ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych w obserwacji odległej u pacjentów po implantacji stentów lekowych
 111. Bystrzycka Joanna; Optymalizacja rozkładu dawek w brachyterapii raka prostaty na podstawie planowania w czasie rzeczywistym
 112. Cegielski Tomasz; Ocena przydatności obrazowania kości przy użyciu stożkowej tomografii komputerowej (CBCT) w prognozowaniu wybranych parametrów stomatologicznej rehabilitacji implantoprotetycznej
 113. Celban Joanna Agnieszka; Prognozowanie czasu przeżycia u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową objętych domową opieką paliatywną
 114. Celczyńska-Bajew Liliana; Badanie wpływu polimorfizmu genu osteoprotegeryny (OPG) u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca na morfologiczny stan tętnic wieńcowych i mineralną gęstość kości
 115. Cerkaski Bartosz; Identyfikacja czynników warunkujących zakres wypełnienia kanałów korzeniowych po zastosowaniu zmodyfikowanej metody kondensacji pionowej gutaperki na ciepło na podstawie materiału klinicznego
 116. Chajewska-Ciekańska Marzena; Ocena wpływu wybranych czynników histopatologicznych i klinicznych na skuteczność przedoperacyjnej chemioterapii u pacjentek z rakiem piersi
 117. Chanaj-Kaczmarek Justyna; Badania fitochemiczne związków polifenolowych w zielu żółtlicy drobnokwiatowej (Galinsoga parviflora Cav., Asteraceae)
 118. Chełmińska Justyna; Wpływ terapii śpiewem na stan psychiczny chorych z jadłowstrętem psychicznym
 119. Chicheł Adam; Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego : analiza zależności między czynnikami prognostycznymi a parametrami optymalizacyjnymi w obszarze leczonym i narządach krytycznych
 120. Chmaj-Wierzchowska Karolina; Ocena skuteczności szczepionki RESAN w immunoprofilaktyce i immunoterapii endometriozy na modelu zwierzęcym
 121. Chmielewska-Michalak Lidia; Polimorfizm wybranych genów oraz ich wpływ na występowanie zaburzeń rytmu i rokowanie w przewlekłej niewydolności serca
 122. Chmielowiec Jolanta Zofia; Wiedza i postawy wobec uzależnień od środków psychoaktywnych w grupach zawodowych: pracowników służby zdrowia, nauczycieli i policji w województwie lubuskim
 123. Chojnacka Karolina; Ocena wpływu perinatalnej transmisji Chlamydia trachomatis na rozwój zakażeń u noworodków
 124. Chorążka Edward; Ogólne zastosowanie betametazonu w leczeniu chorych z owrzodzeniami goleni na tle przewlekłej niewydolności żylnej
 125. Chowańska Joanna; Wykorzystanie metody topografii powierzchni ciała oraz skoliometru do badań przesiewowych dzieci szkolnych w kierunku wykrywania skoliozy idiopatycznej
 126. Chrzanowska-Gawrońska Anna; Ocena znieczulenia podpajęczynówkowego z zastosowaniem 2% lidokainy i 25 µg fentanylu oraz 0,5% bupiwakainy do zabiegów artroskopii stawu kolanowego
 127. Cichocka Joanna; Wpływ wyciągów roślinnych na poziom ekspresji wybranych genów kodujących enzymy II fazy metabolizmu ksenobiotyków w modelu in vivo
 128. Cielecka-Piontek Judyta; Badanie trwałości ertapenemu w preparacie INVANZ
 129. Ciemniewska-Gorzela Kinga; Funkcja stawu kolanowego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
 130. Ciepłucha Aleksandra; Mikrowoltowa naprzemienność załamka T u dorosłych pacjentów z wybranymi wrodzonymi wadami serca
 131. Ciesielska Anna Maria; Wykorzystywanie wybranych elementów promocji zdrowia w sieci internetowej przez mieszkańców miast i wsi
 132. Ciesiółka Ewa; Ocena przydatności oznaczenia wskaźnika rozkładu objętości krwinek czerwonych (RDW) w określeniu rokowania u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
 133. Cieślak Dorota; Wybrane czynniki wpływające na zaburzenia usuwania produktów apoptozy u chorych na toczeń rumieniowaty układowy
 134. Ciszewicz Marta; Ocena właściwości czynnościowych otrzewnowych komórek mezotelialnych w warunkach przewlekłej ekspozycji na glukozę lub N-acetylglukozminę
 135. Ciszewski Paweł; Ocena porównawcza skuteczności acebutololu oraz diltiazemu w profilaktyce okołooperacyjnego wystąpienia migotania przedsionków u chorych poddanych resekcji miąższu płucnego
 136. Ciuba Iwona; Nadciśnienie tętnicze wśród chorych na nowotwory : obserwacja pacjentów z chorobą nowotworową hospitalizowanych w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu w latach 2002-2012
 137. Cofta Szczepan; Ocena wpływu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego na wybrane wykładniki nasilenia procesów patogenetycznych z uwzględnieniem selektyn i stresu oksydacyjnego
 138. Cudak Edyta Katarzyna; Analiza wykorzystania czasu pracy personelu pielęgniarskiego na oddziałach intensywnej terapii
 139. Cudnoch Kamila; Zakażenie ludzkim wirusem cytomegalii jako przyczyna zaburzeń neurologicznych u dzieci
 140. Cudziło Dorota; Analiza zmian w kompleksie twarzowo-szczękowym po zabiegu osteogenezy dystrakcyjnej
 141. Cugowska Monika; Wpływ przewlekłej niedrożności tętnicy wieńcowej na rokowanie pacjentów z ostrym zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową
 142. Cvejić Radunka; Wpływ ustawy Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, na obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy w województwie zachodniopomorskim
 143. Cwaliński Jarosław; Ocena biozgodności 0,9% roztworu NaCl jako płynu stosowanego do płukania jamy brzusznej podczas zabiegów chirurgicznych
 144. Cybulski Marcin; Wybrane uwarunkowania zachowań ryzykownych dla zdrowia u kierowców na przykładzie transportu sanitarnego w województwie wielkopolskim
 145. Czajka-Jakubowska Agata; Interakcje amelogenin z kryształami izolowanymi ze szkliwa w aspekcie fluorozy klinicznej i doświadczalnej
 146. Czaplińska Joanna; Stan uzębienia, przyzębia i higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży leczonych aparatami stałymi
 147. Czarnecka Monika; Przydatność ultrasonograficznej oceny przepływów w tętnicach trzewnych w rozpoznaniu martwiczego zapalenia jelit u noworodków
 148. Czarnecka-Iwańczuk Marta; Profil psychologiczny pacjentek zagrożonych porodem przedwczesnym
 149. Czech-Szczapa Barbara; Zachowania zdrowotne i przewlekłe zaburzenia odżywiania jako czynniki modyfikujące przebieg ciąży i stan zdrowia dziecka
 150. Czechowska Ewa; Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy po zabiegu augmentacji materiałem kościozastępczym R.T.R.
 151. Czepczyński Rafał; Znaczenie scyntygrafii receptorowej z użyciem 99mTc-EDDA/HYNIC-TOC w diagnostyce raka zróżnicowanego i rdzeniastego tarczycy
 152. Czerwiak Grażyna; Jakość życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej
 153. Czubak Anna; Wpływ leków stosowanych w chorobach psychicznych na funkcje poznawcze u szczurów w warunkach narażenia na dym tytoniowy
 154. Czyrski Andrzej; Preparatyka, struktura, wybrane właściwości fizykochemiczne i biologiczne nowej pochodnej papaweryn
 155. Czyż Krzysztof; Ocena autonomicznej modulacji układu krążenia u dzieci z pierwotnym wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej
 156. Czyżak Mirosław; Badania nad patogenezą pierwotnych żylaków kończyn dolnych : analiza elementów sprężystych ściany żyły odpiszczelowej
 157. Czyżewska-Majchrzak Łucja; Ocena stężenia wybranych antyoksydantów drobnocząsteczkowych i stanu odżywienia u osób stosujących diety wegetariańskie
 158. Czyżyk Adam; Czynnościowy podwzgórzowy brak miesiączki - sztywność naczyń i centralne parametry hemodynamiczne
 159. Dalz Magdalena; Ocena narządu wzroku u dzieci i młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit
 160. Danielak Dorota; Farmakokinetyka kliniczna klopidogrelu i jego metabolitów z uwzględnieniem polimorfizmu genetycznego izoenzymu CYP2C19 i glikoproteiny P
 161. Dankowska Sylwia; Kosmetyczne niwelowanie defektów skóry jako uzupełnienie procedur leczniczych
 162. Dańczak-Pazdrowska Aleksandra; Znaczenie interleukiny-17A i wybranych cytokin w patomechanizmie morfei
 163. Dawid-Pać Renata; Analiza fitochemiczna Santolina neapolitana Jord. et Fourr. i badania biologiczne wybranych gatunków
 164. Dąbrowska Eliza; Optymalizacja poziomu jakości świadczeń zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 165. Dąbrowski Mikołaj; Wpływ czynników środowiskowych na zawartość pierwiastków strukturalnych, śladowych i toksycznych w kości udowej oraz ich wzajemne korelacje u osób leczonych endoprotezoplastyką stawu biodrowego
 166. Deja Tomasz; Wpływ rodnikogenezy oraz aktywności enzymów antyoksydacyjnych na zaburzenia erekcji u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi
 167. Deka-Pawlik Donata; Analiza polimorfizmów i ekspresji genów syntazy metioniny (MTR) i reduktazy syntazy metioniny (MTRR) w patogenezie stanu przedrzucawkowego
 168. Dembińska-Krajewska Daria; Badanie cech temperamentu i poziomu schizotypii w grupie pacjentów chorujących na schizofrenię i choroby afektywne
 169. Depa-Martynów Magdalena; Wpływ obecności wybranych transkryptów w gametach męskich na ich potencjał rozrodczy
 170. Depczyńska Beata; Wartość diagnostyczna Oceny Funkcjonalnej Chorych - wersja pediatryczna, w ocenie stanu funkcjonalnego dzieci z mózgowym porażeniem
 171. Dera Anna; The mode of delivery in twin pregnancy and neonatal and maternal outcome
 172. Dereziński Paweł; Proteomiczna i metabolomiczna analiza surowicy krwi i moczu w poszukiwaniu biomarkerów raka prostaty
 173. Deręgowska-Nosowicz Patricia; Ocena siły wiązania pomiędzy stosowanymi do wypełniania ubytków materiałami kompozytowymi a zamkami ortodontycznymi
 174. Derwich Krzysztof; Ocena ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych w endometrium w drugiej fazie cyklu u kobiet leczonych z powodu niepłodności
 175. Dettlaff Katarzyna; Badania trwałości radiochemicznej pochodnych azolu o działaniu przeciwgrzybiczym
 176. Dębicki Szymon; Submikroskopowe rearanżacje chromosomowe, jako przyczyna niepełnosprawności intelektualnej
 177. Dłużewska Małgorzata; Przyczyny i konsekwencje procesu wypalenia zawodowego pielęgniarek zatrudnionych w obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
 178. Dmitrzak-Węglarz Monika; Badania genów kandydujących związanych z neurorozwojową hipotezą jadłowstrętu psychicznego z uwzględnieniem cech neuropsychologicznych oraz cech osobowości
 179. Dobrowolski Leszek; Trwałość chlorowodorku cefetametu piwoksylu w roztworach wodnych i w fazie stałej
 180. Dołęga-Kozierowski Bartosz; Ocena zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych w angiografii konwencjonalnej 3D, dwuenergetycznej tomografii komputerowej (DSCT) w korelacji do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)
 181. Dołhań Agnieszka; Ocena trwałości wybranych cefalosporyn do użytku weterynaryjnego
 182. Dominik Barbara; Ocena częstości występowania epizodów objawowego i bezobjawowego migotania przedsionków na podstawie analizy elektrokardiogramów wewnątrzsercowych u pacjentów z wszczepionymi układami ICD i CRT-D
 183. Donat Piotr; Przydatność bronchoskopii autofluorescencyjnej u chorych operowanych z powodu raka płuca
 184. Dorocka-Bobkowska Barbara; Stomatopatie protetyczne z towarzyszącym zakażeniem grzybami z rodzaju Candida u chorych na cukrzycę typu 2 : badania kliniczne i laboratoryjne
 185. Drelichowska Justyna; Wpływ zespołu lipodystrofii na subkliniczną miażdżycę tętnic szyjnych u pacjentów zakażonych HIV
 186. Drews-Piasecka Elżbieta; Znaczenie wybranych wariantów polimorficznych genów układu cytokin w etiologii porodu przedwczesnego
 187. Drobnik Katarzyna; Analiza polimorfizmów, metylacji oraz ekspresji genu COX2 w zdrowej i zmienionej nowotworowo tarczycy
 188. Duczmal Ewa; Ocena przebiegu marszu alergicznego w okresie dzieciństwa
 189. Duda-Sobczak Anna; Ocena czynników warunkujących poczucie zmęczenia chorobą u osób z długim wywiadem cukrzycy typu 1
 190. Dudek Adam; Analiza kliniczna, biochemiczna oraz poszukiwanie delecji mitochondrialnego DNA u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki z województwa podkarpackiego, nieskutecznie leczonych ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu
 191. Dudek Joanna; Ocena chodu dzieci z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem skali obserwacyjnej oraz optoelektronicznego systemu komputerowego
 192. Dudek-Makuch Marlena; Badania fitochemiczne Aesculus hippocastanum L.
 193. Dudziak Andrzej; Wartość współczesnego badania USG w diagnostyce wybranych ostrych stanów chirurgicznych moszny u dzieci
 194. Dudziak Joanna Agnieszka; Ocena wartości diagnostycznej nowych markerów biochemicznych (osoczowego białka typu A związanego z ciążą, PAPP-A i wysokoczułej sercowej izoformy troponiny T, hs cTnT) u pacjentów z objawami choroby niedokrwiennej serca
 195. Durkalec-Michalski Krzysztof; Ocena wpływu suplementacji kwasem beta-hydroksy-beta-metylomasłowym (HMB) na wskaźniki wydolności fizycznej zawodników wybranych dyscyplin sportowych
 196. Duszyńska Małgorzata, Jamrozek-Jedlińska Maria; Ocena oporności na skojarzone leczenie przeciwpłytkowe u chorych z troponinododatnim ostrym zespołem wieńcowym leczonych inwazyjnie
 197. Dwojak Ewa; Ocena wyników biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej zmian guzowatych trzustki w porównaniu z obrazem klinicznym
 198. Dyk-Duszyńska Agnieszka; Ekspozycja zawodowa pracowników medycznych na wirusy zapalenia wątroby typu B (HBV) i C (HCV) oraz ludzki wirus niedoboru odporności (HIV)
 199. Dyszkiewicz Konwińska Marta; Stan jamy ustnej u pacjentów w przebiegu chemioterapii raka płuca
 200. Dyś Krzysztof; Ocena zwężeń tętnic szyjnych wewnętrznych w angiografii konwencjonalnej, ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) i badaniach angiografii rezonansu magnetycznego
 201. Dytfeld Dominik; Adrenomedullina i jej kardioprotekcyjne znaczenie u chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych leczonych operacyjnie
 202. Dyzmann-Sroka Agnieszka; Metody uzyskiwania i opracowywania wiarygodnych danych pozwalających na ocenę skuteczności leczenia chorych w Wielkopolskim Centrum Onkologii
 203. Dziąba Ewa; Problem zakażeń szpitalnych w aspekcie jakości usług medycznych zakładu opieki zdrowotnej
 204. Dzięgielewska Sylwia; Stężenie wybranych produktów glikacji białek i parametrów równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej we krwi pacjentów w podeszłym wieku w stanie przedcukrzycowym
 205. Eder Piotr; Ocena wpływu leczenia przeciwciałami anty-TNF-alfa na ekspresję wybranych receptorów oraz białek biorących udział w procesie apoptozy nabłonka i limfocytów blaszki właściwej jelita u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 206. El Ali Ziad; Przydatność chromograniny A i scyntygrafii receptorowej w wykrywaniu guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego i w monitorowaniu chorych z tymi guzami
 207. Englert-Golon Monika; Ocena przydatności klinicznej wybranych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu zmian rozrostowych i raka błony śluzowej trzonu macicy
 208. Ernst Piotr; Funkcjonowanie ochrony zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1950-1956
 209. Falis Mirosław; Ocena funkcji barku po leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu gwoździa śródszpikowego Targon Ph
 210. Feltzke Monika; Wieloletnie obserwacje wybranych parametrów układu wzrokowego dzieci w początkowym okresie nauczania w aspekcie prognozowania rozwoju krótkowzroczności
 211. Fenger-Woźnicka Sławomira; Rozwój prenatalny oczodołu u człowieka
 212. Ferensztajn Ewa; Ocena czynników neurobiologicznych i psychopatologicznych u potomstwa pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową leczonych profilaktycznie litem
 213. Fichna Marta; Polimorfizm genu PTPN22 w wybranych chorobach autoimmunologicznych układu dokrewnego
 214. Fidler-Witoń Ewa; Proktokolektomia odtwórcza z zespoleniem ileoanalnym w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub rodzinnej polipowatości gruczolakowatej a nietolerancje pokarmowe
 215. Filuś Jakub; Badania czynnika neurotrofowego pochodzenia mózgowego (BDNF-brain derived neurotrophic factor) w chorobach afektywnych
 216. Firlej Artur; Trwałość chlorowodorku epirubicyny w roztworach wodnych
 217. Fischbach Jakub; Analiza ekspresji receptorów somatostatynowych w guzach neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych
 218. Flieger Rafał; Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci z wadami zgryzu bez i z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego
 219. Florczak Anna; Biodegradowalne jedwabne bionanokompozyty (SBC) do terapii celowanej i diagnostyki nowotworów
 220. Fogt Barbara; Poznański Ośrodek Reumatologiczny w kontekście zmian zachodzących w ochronie zdrowia w latach 1952-2005
 221. Foremska-Iciek Joanna; Ocena stężenia wybranych adipocytokin u chorych z zespołem metabolicznym i nadciśnieniem tętniczym
 222. Formanowicz Dorota; Studium teoretyczne i kliniczne wybranych aspektów miażdżycy ze szczególnym uwzględnieniem zmian obserwowanych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
 223. Frajdenberg Agata; Asocjacja wybranych markerów genetycznych z rodzinną wysoką krótkowzrocznością w rodzinach polskich
 224. Frankowska Anna; Jakość życia dzieci i młodzieży z wadą słuchu
 225. Frątczak-Żarnecka Sylwia; Analiza przydatności zastosowania heparyn drobnocząsteczkowych w hypotrofii płodu
 226. Froelich Anna; Badania struktury kryształów pochodnych oleananu metodą rentgenograficzną
 227. Fryś Aleksandra; Geneza i rozwój bioetyki i jej wpływ na kodeksy etyki lekarskiej i pielęgniarskiej w Polsce
 228. Fundowicz Magdalena; Radioterapia przedoperacyjna i uzupełniająca u chorych operowanych z powodu raka odbytnicy
 229. Furmaniak Jadwiga; Interactions of human autoantibodies with the TSH receptor at the molecular level : new perspectives for the management of Graves' disease
 230. Gabrusewicz Agnieszka; Związek wybranych czynników demograficznych i klinicznych z oceną echokardiograficzną u chorych leczonych dializą otrzewnową
 231. Gaca-Wysocka Magdalena; Zmiany parametrów przepływu krwi w naczyniach pozagałkowych obrazowane przy pomocy ultrasonografii dopplerowskiej u pacjentów z cukrzycą typu 1
 232. Galewska Irena; Wybrane aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne mieszkańców Kalisza w wieku sędziwym
 233. Galęba Anna; Ocena jakości życia pacjentów przed i po wybranych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej
 234. Gałczyńska-Rusin Małgorzata; Jakość życia pacjentów w wieku podeszłym poddanych leczeniu protetycznemu
 235. Garczyk Danuta; Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu dyskopatii w odcinku szyjnym lub lędźwiowym kręgosłupa
 236. Gattner Karolina; Wpływ escitalopramu, nortryptyliny i wenlafaksyny na objawy bólowe w depresji
 237. Gauza Marlena; Ocena stabilności termicznej cienkich warstw z kolagenu ze skór rybich na podstawie badań przewodnictwa elektrycznego i różnicowej kalorymetrii skaningowej
 238. Gawłowicz Kamila; Jakość życia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1
 239. Gawrecki Andrzej; Ocena wpływu maksymalnego wysiłku fizycznego na stan metaboliczny u mężczyzn z cukrzycą typu 1
 240. Gawriołek Krzysztof; Ocena skuteczności terapii dysfunkcji układu stomatognatycznego na podstawie parametrów ruchowych żuchwy
 241. Gawriołek Maria; Trwałość barwy i luminescencji wybranych materiałów protetycznych w warunkach in vitro
 242. Gazdecka-Szpecht Karolina; Rola lekarza rodzinnego w profilaktyce wybranych nowotworów złośliwych
 243. Gazdulska Joanna; Metabolizm neuroprzekaźników w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej jako model neurologicznych powikłań chemioterapii
 244. Gąsiorek Małgorzata; Czynność osi przysadkowo-tarczycowej i przysadkowo-gonadalnej, a ryzyko zgonu pacjentów przewlekle hemodializowanych
 245. Gąsiorowski Łukasz; Ocena czynników ryzyka występowania migotania przedsionków po zabiegach resekcji anatomicznych miąższu płucnego
 246. Gerreth Karolina; Ocena potrzeb leczniczych oraz dostępności do opieki stomatologicznej niepełnosprawnych i przewlekle chorych uczniów szkół specjalnych środowiska wielkomiejskiego
 247. Gerstenberger Piotr; Ocena związku między subkliniczną miażdżycą a sztywnością naczyń w grupie osób zdrowych
 248. Geszke-Moritz Małgorzata; Synthesis of stable and non-cadmium containing quantum dots conjugated with folic acid for imaging of cancer cells
 249. Glapiński Mariusz; Powtarzalność wybranych wymiarów obrzeża czynnościowych wycisków bezzębnej żuchwy wykonanych przy użyciu mas o przedłużonej plastyczności
 250. Głodek Aleksandra; Szlaki sygnalne indukowane przez podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w komórkach nowotworowych
 251. Głowacka-Rębała Alicja; Zachowania zdrowotne w rodzinie a problem otyłości u dzieci
 252. Główka Andrzej; Wyniki leczenia chorych z zawałem serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST w powiecie gnieźnieńskim w okresie od 01-01-2002 do 31-12-2011 roku : ocena różnych strategii leczenia reperfuzyjnego
 253. Główka Eliza; Encapsulation of fluorogenic probes and pharmacologically active molecules into nanoparticles for enhancing cellular uptake
 254. Głuszczak Ewa; Przydatność kapnografii w ocenie niewydolności oddechowej noworodków
 255. Głyda Michał; Ocena wartości metody wybarwiania w śródoperacyjnej lokalizacji przytarczyc
 256. Gmerek Łukasz; Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego
 257. Gniot Michał; Charakterystyka i częstość defektów molekularnych onkogenu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych inhibitorami kinaz tyrozynowych
 258. Goch Maciej; Funkcja wybranych mięśni oraz przewodnictwa włókien ruchowych po totalnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego z dojścia bocznego
 259. Gogolewski Radosław; Ocena jakości życia kobiet chorych na raka szyjki macicy leczonych metodą radioterapii
 260. Golusiński Paweł; Analiza występowania wirusów HPV 16 i 18 oraz mutacji w genie TP53 w rakach płaskonabłonkowych głowy i szyi
 261. Gontko-Romanowska Krystyna; Ocena postępowania ratunkowego w drgawkach gorączkowych u dzieci na etapie przedszpitalnym i wczesnoszpitalnym
 262. Gornowicz-Porowska Justyna; Ekspresja elastazy neutrofilów a autoimmunizacja wobec transglutaminazy naskórkowej, BP180, BP230 oraz desmoglein 1 i 3 w autoimmunizacyjnych dermatozach pęcherzowych
 263. Gośliński Tomasz; Synteza i charakterystyka fizyko-chemiczna wybranych azotowych pochodnych porfirazyn : rozprawa habilitacyjna : komentarz do monotematycznego cyklu publikacji
 264. Gowin Ewelina Anna; Analiza wpływu wieloczynnikowej interwencji opartej na szkoleniach, na świadczenie działań profilaktycznych w praktykach lekarzy rodzinnych
 265. Goździewicz Tomasz; Rola greliny i leptyny w etiopatogenezie endometriozy
 266. Górecki Maciej; Problem i ocena efektywności polityki Ministerstwa Zdrowia odnośnie profilaktyki i leczenia osób dorosłych na przykładzie raka nerki w latach 2003-2009 w Polsce
 267. Górna Ilona; Wpływ sposobu żywienia oraz wybranych parametrów stylu życia na płodność i rozrodczość kobiet
 268. Grabicki Marcin; NT-proBNP jako wskaźnik oceny nadciśnienia płucnego u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 269. Grabowski Jacek; Ocena stężeń leptyny w surowicy krwi chorych na raka jajnika a skuteczność cytoredukcji i chemioterapii
 270. Graczyk Alicja; Jakość życia chorych objętych opieką paliatywną domową i stacjonarną, a satysfakcja z opieki w ocenie chorego i bliskich
 271. Grala Paweł; Leczenie operacyjne zastarzałych złamań końca dalszego kości promieniowej oraz przezstawowych złamań kości piętowej : propozycje własnych modyfikacji techniki operacyjnej
 272. Greberska Weronika; Ocena występowania polimorfizmów genu receptora glikokortykosteroidów u młodych kobiet z otyłością i ich korelacja z przebiegiem klinicznym choroby
 273. Grewling-Szmit Katarzyna; Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) jako wykładnik funkcji śródbłonka w ciąży powikłanej cukrzycą typu 1
 274. Grobelny Paweł; Trwałość fotochemiczna wybranych inhibitorów reduktazy HMG-CoA (statyn)
 275. Grocki Paweł; Wartościowanie stanowisk pracy jako czynnik optymalizacji kosztów zatrudnienia na przykładzie wybranego podmiotu leczniczego
 276. Groot-Andrałojć Karolina Maria de; Komórki syntetyzujące ghrelinę w wyspach trzustki w rozwoju płodowym człowieka oraz ekspresja w nich czynników transkrypcyjnych regulujących różnicowanie komórek wysp
 277. Gruca-Stryjak Karolina; Sen i zaburzenia oddychania podczas snu w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym
 278. Grudzień-Ziarno Aleksandra; Ocena głosu u pacjentów leczonych przy pomocy aerozoloterapii w chorobach układu oddechowego
 279. Grund Grzegorz; Treosulfan w mieloablacyjnej terapii przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych u dzieci z wysokim ryzykiem powikłań konwencjonalnej procedury transplantacyjnej
 280. Gruszczyński Paweł; Ocena znaczenia testu diagnostycznego QuantiFERON-TB Gold in tube w rozpoznawaniu zakażeń płucnych Mycobacterium tuberculosis
 281. Grygier Marek; Rola adenozyny w zapobieganiu niedokrwienno-reperfuzyjnemu uszkodzeniu mięśnia sercowego u chorych z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką tętnic wieńcowych
 282. Gryszczyńska Bogna; Wpływ wybranych kwasów fenolowych i ekstraktu z pestek maliny właściwej (Rubus idaeus) na aktywność ferroksydazową ceruloplazminy
 283. Grzelak Wojciech; Analiza czynników mających wpływ na jakość świadczeń zdrowotnych w ginekologii operacyjnej
 284. Grzeszczak Michał; Operacja przepukliny brzusznej i jej wpływ na wartość ciśnienia śródbrzusznego
 285. Grzymisławska Małgorzata; Rozwój kręgosłupa u zarodków i wczesnych płodów ludzkich (5-12 tydzień)
 286. Grzywińska Urszula; Wpływ czynników środowiskowych na rozwój chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego
 287. Guglas-Jankowiak Natalia; Jadłowstręt psychiczny jako czynnik wpływający na jakość życia młodych kobiet w wieku od 17-25 roku życia
 288. Gurda Barbara; Przydatność wideo EEG w diagnostyce różnicowej stanów napadowych u dzieci i młodzieży
 289. Gurgul Edyta; Ekspresja ghreliny i obestatyny w różnych stanach funkcjonalnych tarczycy
 290. Gutherc Radosław; Ocena wpływu niskoenergetycznego promieniowania laserowego na funkcję naczyń i wybrane parametry stanu zapalnego
 291. Gutysz-Wojnicka Aleksandra; Zastosowanie polskiej wersji skali zadowolenia z pielęgnacji Newcastle do oceny opieki pielęgniarskiej
 292. Guzik Przemysław; Asymetria rytmu serca, krótko- i długoterminowe składowe zmienności rytmu serca u zdrowych osób
 293. Gwizdała Adrian; Porównanie wybranych parametrów oceny reaktywności autonomicznego układu nerwowego u pacjentów z niewydolnością serca
 294. Hańczewski Marcin; Wyniki leczenia oraz ocena jakości życia pacjentów operowanych z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego w szpitalu powiatowym
 295. Hapka-Żmich Dominika; Trwałość ceftazydymu w kroplach do oczu
 296. Harasymczuk Małgorzata; Ocena interakcji komórek raków płaskonabłonkowych głowy i szyi z komórkami układu odpornościowego mikrośrodowiska nowotworu
 297. Hausmann Miłosz; Ocena apoptozy i tkankowej ekspresji wirusa Epsteina-Barr (EBV) w przewlekłych zapaleniach przyzębia
 298. Helak-Łapaj Celina; Metody analizy komputerowej ekspresji reakcji immunohistochemicznej i histochemicznej oraz ocena struktur w badaniach mikroskopowych
 299. Hemerling-Powidzka Monika; Morfologiczna analiza błony śluzowej dziąsła pokrywającego tytanowe wszczepy śródkostne w okresie ich wygajania
 300. Hen Katarzyna; Ocena stężenia osteoprotegeryny oraz kompleksu intima-media u chorych z zespołem metabolicznym
 301. Heymann-Szlachcińska Agnieszka; Ocena stresu oksydacyjnego, funkcji śródbłonka i sztywności naczyń u chorych na depresję
 302. Hędzelek Dorota; Przymusowa sterylizacja ludzi w krajach anglosaskich w latach 1897-1981
 303. Hiczkiewicz Jarosław; Ocena zależności między angiograficznym obrazem przewlekłego zamknięcia tętnicy międzykomorowej przedniej a elektrokardiograficznymi cechami przebytego zawału serca ściany przedniej
 304. Hoffmann Karolina; Rozpowszechnienie wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji osób młodych
 305. Hojan Katarzyna; Wpływ aktywności fizycznej na wytrzymałość mechaniczną kości i budowę ciała oraz jakość życia kobiet z rakiem piersi, przed menopauzą, leczonych hormonalnie
 306. Hojan-Jezierska Dorota; Badania nad efektywnością procedur dopasowania sygnału akustycznego w aparatach słuchowych
 307. Hołysz Marcin; Regulacja ekspresji genu hormonozależnej lipazy/esterazy cholesterolowej w komórkach kory nadnerczy ludzkich
 308. Horbacka Karolina; Ocena zależności pomiędzy wiekiem dawcy a czynnością komórek mezotelium otrzewnowego w warunkach stresu operacyjnego
 309. Horst Nikodem; Model obciążenia narządu ruchu dla zabiegów chirurgicznych o wysokiej powtarzalności na przykładzie cholecystektomii laparoskopowej
 310. Hrab Michał; Ocena przydatności monitorowania IL-6 i CRP jako wskaźników prognostycznych u chorych poddanych nefrektomii z powodu raka nerki
 311. Hubert Agnieszka; Kotynina jako biomarker narażenia płodu na dym tytoniowy
 312. Iciek Rafał; Polimorfizm genu leptyny i jej receptora w ciąży powikłanej cukrzycą typu 1
 313. Ida Agnieszka; Mutacje genu VHL u pacjentów z rakiem jasnokomórkowym nerki w populacji Wielkopolski
 314. Idasiak-Piechocka Ilona; Ocena niektórych polimorfizmów genów kodujących wybrane cytokiny oraz wydalanie tych cytokin w moczu u chorych na pierwotne przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
 315. Idzior-Haufa Małgorzata; Ocena właściwości biomechanicznych protez typu overdenture żuchwy wspartych na połączeniu kładkowym z zastosowaniem implantów
 316. Jabłoński Piotr; Badania nad używaniem środków psychoaktywnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województw: wielkopolskiego i łódzkiego
 317. Jach-Męczekalska Izabela; Prawne aspekty transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku : interdyscyplinarne studium z zakresu nauk o zdrowiu i nauk prawnych
 318. Jackowska Joanna; Ocena słuchu dzieci z czynnikami ryzyka monitorowanych w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, u których nie zdiagnozowano niedosłuchu
 319. Jagas Jacek; Ocena przydatności dwuźródłowej tomografii komputerowej (DSCT) w postępowaniu u chorych z bólem w klatce piersiowej o pośrednim i niskim ryzyku ostrego zespołu wieńcowego
 320. Jagielska Joanna; Statystyczna analiza obrazów morfologicznych i jej możliwości zastosowania w mikroskopii wirtualnej
 321. Jakowczuk Maciej; Ocena czynności tarczycy u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków
 322. Jakubek Ewa; Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej
 323. Jakubowicz Oliwia; Analiza wyników badań serologicznych w kierunku kiły oraz wybranych problemów psychologicznych u chorych na kiłę w materiale Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 324. Jakubowska-Burek Ludwika; Ocena przydatności badań mutacji i polimorfizmów wybranych genów do prognozowania przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna
 325. Jakubowski Kinga; Skargi przeciwko lekarzom dentystom jako problem społeczny
 326. Jałowska Magdalena; Ocena realizacji postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-leczniczego u nauczycieli w ramach programu "Chroń swój głos" w materiale Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w latach 2007-2011
 327. Jamsheer Aleksander; Identyfikacja nowych genów i regionów odpowiedzialnych za powstawanie wrodzonych wad kończyn u człowieka
 328. Jankiewicz Stanisław; Ocena przydatności badania spiroergometrycznego w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym
 329. Jankowiak Wioleta; Kosmetyki w praktyce aptecznej i przemysłowej na ziemiach polskich do roku 1939
 330. Jankowska-Wika Anna; Ortodontyczne potrzeby lecznicze studentów stomatologii na podstawie badań o metodologii obiektywnej i subiektywnej
 331. Janowska-Kulińska Agnieszka; Wpływ angioplastyki wieńcowej na zmienność rytmu serca
 332. Janus Sławomir; Analiza jakości opieki perinatalnej w Polsce w latach 1996-2010
 333. Janusz Piotr; Polimorfizmy genów receptorów estrogenowych u chorych z postacią progresywną i nieprogresywną skoliozy idopatycznej
 334. Januszek-Michalecka Lucyna; Wieloczynnikowa analiza efektywności Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
 335. Jarmuda Stanisław; Ocena udziału roztoczy Demodex folliculorum i laseczek Bacillus oleronius w patogenezie trądziku różowatego
 336. Jaroniec Małgorzata; Analiza zmian w sekwencji genów kluczowych dla zespołu nerczycowego u dzieci
 337. Jaroszyk Sławomir; Wpływ magnetoterapii stałopolowej i magnetostymulacji zmiennopolowej z ledoterapią na odczuwanie bólu związanego z wszczepianiem implantów stomatologicznych
 338. Jaskuła Magdalena; Ghrelina w guzach przysadki typu somatotropinoma
 339. Jastrzębska Marta; Porównanie stanu układu krążenia u chorych z obniżoną frakcją wyrzucania lewej komory w zależności od spoczynkowej częstości oddychania i zmienności tej częstości
 340. Jaszczyńska-Nowinka Karolina; Ocena stężeń SDF1 i ekspresji jego receptora CXCR4 u chorych na raka jajnika
 341. Jawień Andrzej; Ocena N-acetyloglukozaminy jako czynnika hamującego powstawanie zrostów otrzewnowych
 342. Jaworska-Andryszewska Paulina; Rola negatywnych doświadczeń dziecięcych w powstawaniu i przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
 343. Jaworucka-Kaczorowska Aleksandra; Wpływ operacji żylaków kończyn dolnych z usunięciem żyły odpiszczelowej na częstość uszkodzenia nerwów kończyn dolnych
 344. Jendraszak Magdalena; Wpływ wolnych rodników na właściwości biologiczne plemnika
 345. Jenerowicz Dorota; Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne u chorych na pokrzywkę przewlekłą
 346. Jezierska Dorota; Wybrane czynniki prognostyczne w wewnątrzczaszkowych przerzutach raka płuca leczonych radiochirurgicznie
 347. Jędras Mariusz; Wpływ schorzeń ogólnoustrojowych na przebieg presbyacusis
 348. Jędrzejewski Szymon; Występowanie stadiów dyspersyjnych pasożytów jelitowych w żywności pochodzenia roślinnego
 349. Joks Monika; Analiza częstości występowania i czynników ryzyka zakrzepicy odcewnikowej u pacjentów hematologicznych
 350. Juan I-Cheng; The MYH gene status in patients with sporadic colorectal polyps
 351. Judka Kacper; Funkcja ręki po artroskopowym leczeniu uszkodzeń kompleksu chrząstki trójkątnej
 352. Jundziłł-Bieniek Ewa; Analiza wybranych czynników psychologicznych i stomatologicznych potrzeb leczniczych u osób po 65 roku życia
 353. Juras Bartłomiej; Planowanie zarządzania kryzysowego w szpitalu
 354. Jurczyk Karolina; Badanie wybranych właściwości chemicznych, mechanicznych i biokompatybilności nanokompozytów typu tytan-ceramika w warunkach in vitro
 355. Jurczyk Mieczysława Urszula; Ocena właściwości modyfikowanych bionanokompozytów na bazie tytanu w warunkach in vitro z możliwością zastosowań w medycynie
 356. Jurga Justyna; Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD) na stan jamy ustnej i czynność przyusznych gruczołów ślinowych
 357. Juszczak Katarzyna; Ocena jakości opieki pielęgniarskiej u chorych hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych
 358. Juszczak Paweł; Rozwój nowoczesnych metod żywienia pozajelitowego w wielospecjalistycznym szpitalu dziecięcym : doświadczenia własne
 359. Kaczerowska-Pietrzak Kinga; Izolacja, identyfikacja i właściowości biologiczne związków z ziela Centaurea balsamita subsp. balsamita Lam./syn. Stizolophus balsamitaefolius Cass.
 360. Kaczmarczyk Jacek; Leczenie skolioz idiopatycznych selektywną spondylodezą tylną skrzywienia piersiowego : wpływ napięcia mięśnia biodrowo-lędźwiowego na zachowanie się części lędźwiowej
 361. Kaczmarek Andrzej; Przeciwciała przeciw antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B u chorych hemodializowanych : rozpowszechnienie i korelacje ze wskaźnikami demograficznymi, klinicznymi i laboratoryjnymi
 362. Kaczmarek Izabela; Analiza funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży w wybranych neurologicznych zespołach chorobowych
 363. Kaczmarek Mariusz; Wpływ makrofagów opłucnowych na apoptozę i ekspresję białek regulujących apoptozę komórek nowotworowych
 364. Kaczmarek Monika; Analiza ograniczeń funkcji ręki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 365. Kaczmarek Monika (1979); Ocena parametrów klinicznych, spirometrycznych i stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci chorych na astmę w czasie rocznej obserwacji prospektywnej
 366. Kaczmarek Piotr Krzysztof; Wpływ wybranych czynników na propriocepcję barku u zawodników piłki ręcznej
 367. Kaczmarek Sławomir; Wpływ różnych metod leczenia na gojenie i jakość życia pacjentów z owrzodzeniem żylnym goleni
 368. Kaczmarek-Leki Vanessa; Wykrywalność przeciwciał przeciw antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B a czas trwania leczenia nerkozastępczego
 369. Kaczyńska-Dyba Ewelina; Technologia kropli do oczu z metronidazolem
 370. Kalinowska-Łyszczarz Alicja; Wybrane czynniki neurotroficzne w odniesieniu do sprawności funkcji poznawczych oraz parametrów morfometrycznych mózgowia u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego
 371. Kalwas Paweł; Porównanie stresu okołooperacyjnego u pacjentów poddanych radykalnej prostatektomii, adenomektomii nadłonowej i przezcewkowej elektroresekcji stercza
 372. Kaminiarczyk-Pyzałka Dominika; Czynniki prozapalne (TNF-α, IL-1ß i IL-6) w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów
 373. Kamińska Agnieszka; Wpływ cukrzycy na parametry farmakokinetyczne paracetamolu po podaniu dożylnym
 374. Kamińska Jolanta; Kliniczne znaczenie badań farmakokinetycznych mykofenolanu mofetylu i jego wpływ na stan odżywienia u chorych po przeszczepieniu nerki
 375. Kamińska Katarzyna; Badania kliniczne i osobowościowe pacjentek ze współistniejącymi zaburzeniami odżywiania się i chorobą afektywną dwubiegunową
 376. Kampioni Małgorzata; Rola okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej w zapobieganiu rozwojowi zakażeń szpitalnych u pacjentek poddanych brzusznemu usunięciu macicy z/bez przydatków ze wskazań ginekologicznych
 377. Kanikowska Alina; Ocena jakości życia uwarunkowanej zdrowiem u chorych na łuszczycę
 378. Kanikowski Marek; Wartości dawek w gruczole krokowym i narządach krytycznych w odmiennych schematach brachyterapii HDR
 379. Kapelski Paweł; Badania asocjacyjne genów kandydujących w schizofrenii
 380. Karasiewicz Monika; Analiza wpływu surowców roślinnych na poziom ekspresji wysoce konserwatywnych izoenzymów cytochromu P-450 CYP1A2 i CYP2E1 u szczurów
 381. Karaś-Kawecki Andrzej; Stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym a ocena kliniczna i spirometryczna u dzieci chorych na astmę oskrzelową
 382. Karaźniewicz-Łada Marta; Wpływ polimorfizmu genetycznego izoenzymów CYP2C8 i CYP2C9 na farmakokinetykę enancjomerów pochodnych kwasu 2-arylopropionowego
 383. Karczewski Marek; Wybrane immunologiczne wskaźniki ryzyka ostrego i przewlekłego odrzucania allogenicznej nerki przeszczepionej, pochodzącej od dawcy zmarłego
 384. Kargulewicz Angelika; Czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki u osób otyłych
 385. Karkos-Śmiech Magdalena; Określenie znaczenia ścieżki sygnałowej JaK/STAT w modyfikowaniu reakcji immunologicznej w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek u dzieci
 386. Karolak Justyna Anna; Złożoność aspektów genetycznych w wieloczynnikowych chorobach narządu wzroku - stożku rogówki oraz wysokiej krótkowzroczności
 387. Karońska Karolina; Wpływ uszczelniaczy kanałowych oraz cementów adhezyjnych na siłę połączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną
 388. Karpiński Łukasz; Przydatność zintegrowanej elektroencefalografii (aEEG) i spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w ocenie czynności ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała (VLBW)
 389. Karpiński Tomasz M.; Nowy peptyd (Entap) o aktywności antyproliferacyjnej produkowany przez bakterie z rodzaju Enterococcus
 390. Kasperczak Jarosław; Ocena układu żylnego kończyn dolnych w ciąży o przebiegu prawidłowym
 391. Kasprzak Jerzy; Analiza zgłoszeń zachorowań na boreliozę w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006-2010
 392. Katarzyńska-Szymańska Agnieszka; Wybrane parametry odczynowości układu autonomicznego u chorych z kardiomiopatią przerostową
 393. Katrusiak Anna; Synteza i właściwości fizyko-chemiczne wybranych pochodnych diazynowych
 394. Kawala Beata; Zmiany w narządzie żucia nieleczonych ortodontycznie mieszkańców Dolnego Śląska w odległych i współczesnych klinicznych badaniach porównawczych
 395. Kawczyńska-Leda Natalia; Wartość prognostyczna białek MIF i CC10 w ocenie ryzyka zachorowania na dysplazję oskrzelowo-płucną
 396. Kazimierczak Urszula; Ocena odpowiedzi humoralnej u chorych na czerniaka, leczonych genetycznie modyfikowaną szczepionką czerniakową
 397. Kaźmierczak Katarzyna; Ocena sytuacji socjomedycznej osób po urazie rdzenia kręgowego
 398. Kaźmierska Joanna; Zastosowanie Naiwnego Klasyfikatora Bayesowskiego do oceny ryzyka wznowy u chorych po radioterapii nowotworów mózgu
 399. Kąkolewska Joanna; Ocena kości wyrostka zębodołowego przy wykorzystaniu analizy fraktalnej oraz urządzenia periotest u pacjentów po implantacji wszczepów dentystycznych
 400. Kelma Maciej; Porównanie znieczulenia podpajęczynówkowego i znieczulenia nerwów obwodowych wykonywanego pod kontrolą ultrasonografii u chorych poddawanych safenektomii
 401. Kempisty Bartosz; Badanie wybranych molekularnych mechanizmów niepłodności u mężczyzn
 402. Kempka-Dobra Ewa; Ocena dysbalansu mięśniowego u dzieci w wieku przedszkolnym
 403. Kierzynka Anna; Przydatność badań elektrofizjologicznych drogi słuchowej w diagnostyce wczesnych zaburzeń poznawczych u osób z chorobą Parkinsona
 404. Kierzynka Grzegorz; Objawy kliniczne i pomiar inwazyjny ciśnienia śródpowięziowego w rozpoznawaniu pourazowego ostrego zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych podudzia
 405. Kikowska Małgorzata; Krajowe gatunki rodzaju Eryngium L. w kulturze in vitro - mikrorozmnażanie, kultury organów, ocena fitochemiczna i aktywność biologiczna
 406. Kinel Edyta; Zależność pomiędzy obrazem klinicznym a radiologicznym u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną
 407. Kis-Wojciechowska Margit; Błędy i niepowodzenia w specjalności położniczo-ginekologicznej w oparciu o analizę akt organów procesowych
 408. Klatkiewicz Anna; Poznanie społeczne u osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza
 409. Klimowicz Aleksandra; Rekombinowana ludzka tyreotropina w diagnostyce i terapii zróżnicowanego raka tarczycy
 410. Kliwicki Sebastian; Skuteczność profilaktycznego stosowania litu u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
 411. Klonowska-Woźniak Paulina; Badanie cech kreatywności w chorobie afektywnej dwubiegunowej
 412. Kluzik Anna; Ocena przetwarzania wybranych ram czasowych u osób w wieku podeszłym poddawanych zabiegom w znieczuleniu ogólnym
 413. Kłos Jan; Zjawisko zdrowego stylu życia we współczesnym społeczeństwie polskim
 414. Kłudkowska Matylda; Ocena ryzyka zakażenia wirusem Zachodniego Nilu u osób podróżujących do krajów strefy międzyzwrotnikowej i śródziemnomorskiej
 415. Kocent Kamila; Ocena jakości życia pacjentów dorosłych po leczeniu ortodontycznym
 416. Koch Aleksander; Leczenie neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego
 417. Kociemba Anna; Ocena porównawcza sekwencji T2-zależnych (TIRM) i dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego w obrazowaniu obrzęku mięśnia sercowego
 418. Koczorowska Małgorzata; Ocena podłoża kostnego po zastosowaniu preparatu R.T.R. przed zabiegiem implantacji wszczepu śródkostnego
 419. Koczorowski Tomasz; Porfirazyny o potencjalnym zastosowaniu w biomimetyce cytochromów : synteza i charakterystyka fizykochemiczna
 420. Kois-Jaźwiec Krystyna; System ochrony zdrowia i pomocy społecznej w latach 1989-2006 na terenie powiatu ostrowskiego
 421. Kokoszka Paweł; Wieloaspektowa analiza wyników bezcementowej endoprotezoplastyki stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia Zweymüllera oraz stożkowej panewki wkręcanej
 422. Kolaśniewski Marek; Leczenie niestabilnych złamań krętarzowych w populacji powyżej 60 roku życia. Randomizowane, prospektywne badanie porównujące stabiliazcję zewnątrzszpikową i wewnątrzszpikową
 423. Koligat Dorota; Kalkulacja kosztów leczenia oraz ocena jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
 424. Kołczewska Aleksandra; Obraz kliniczny i przebieg zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa w zależności od podtypu antygenu HLA-B27
 425. Komar Dariusz; Badanie skuteczności stosowania systemu CROS u pacjentów z jednostronną głuchotą odbiorczą
 426. Komosa Anna; Ocena wartości prognostycznej wybranych parametrów klinicznych (Predit Score) oraz testu oporności płytek krwi na klopidogrel (Multiplate) w przewidywaniu zdarzeń niedokrwiennych u pacjentów po zabiegach przezskórnej interwencji wieńcowej
 427. Konatkowska Benigna; Ostra białaczka bifenotypowa i ostra białaczka z koekspresją determinant z linii limfoidalnej i mieloidalnej u dzieci leczonych w ośrodkach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków
 428. Konopka Ewa; Ocena reakcji kompleksu miazgowo-wierzchołkowo-ozębnowego na przyłożoną siłę ortodontyczną
 429. Konstanty Ewelina; Opracowanie i weryfikacja metody napromieniania całego ciała/szpiku akceleratorem tomoterapii spiralnej
 430. Konwerska Aneta; Ocena komórek śródbłonka naczyń krwionośnych w zwojaku zarodkowym w świetle badań immunohistochemicznych i morfometrycznych
 431. Kopaczewska Magda; Wpływ hospitalizacji na stan odżywienia dzieci i młodzieży z chorobami przewodu pokarmowego
 432. Kopaczewski Bartłomiej; Rokowanie i wyniki leczenia chorych z przerzutami nowotworowymi do kręgosłupa : analiza kliniczna
 433. Kopczyński Jarosław; Ocena wpływu hiperhomocysteinemii na wybrane parametry gospodarki lipidowej i lipoproteinowej w surowicy krwi u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze
 434. Kopczyński Przemysław; Zmiany w tkance kostnej szczęki, występujące pod wpływem ortodontycznego aparatu quadhelix
 435. Kopeć Bogdan; Wyniki leczenia i jakość życia pacjentów operowanych z powodu objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego w warunkach szpitala powiatowego
 436. Koprowicz Anna Ewa; Wpływ mediów na profilaktykę raka piersi w województwie zachodniopomorskim
 437. Kopyra Paweł; Ocena przydatności badania stężenia prokalcytoniny, interleukiny 1, interleukiny 6 oraz TNF alfa w diagnostyce zakażeń wewnątrzowodniowych
 438. Koralewski Maciej; Wpływ grubości relaksacyjnej płyty podjęzykowej na obniżenie napięcia mięśni żwaczy i skroniowych u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego
 439. Korbelak Tomasz; Predykcja zaburzeń czynności serca płodu w czasie porodu oraz nieprawidłowego stanu noworodka w oparciu o zastosowanie wskaźnika hipoksji
 440. Kordel Piotr; Geneza, struktura i funkcjonowanie samorządu lekarskiego w Polsce w latach 1989-2009
 441. Korman Marcin Piotr; Porównanie wpływu monoterapii metforminą, roziglitazonem, oraz terapii skojarzonej na wybrane parametry endokrynologiczne i biochemiczne u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) : prospektywne badanie randomizowane
 442. Kornacka Alicja; Wpływ różnych metod wspomagania oddychania u noworodków przedwcześnie urodzonych na przepływy krwi w tętnicach mózgowych
 443. Kosicka Katarzyna; Poziomy endogennych glikokortykosteroidów i ich metabolitów jako kryterium rozpoznania zaburzeń metabolicznych u ludzi z uwzględnieniem oceny polimorfizmu genetycznego dehydrogenazy 11ß-hydroksysteroidowej izoformy 2
 444. Kosińska Beata; Przydatność wybranych markerów biochemicznych do oceny stanu odżywienia chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit
 445. Kosiorowski Stanisław; Ocena przepływu krwi w tętnicach środkowych mózgu u chorych z nadciśnieniem tętniczym
 446. Kostiukow Anna Katarzyna; Koordynacja wzrokowo-ruchowa po utracie funkcji kończyny górnej dominującej
 447. Kostka-Jeziorny Katarzyna; Wpływ allopurinolu na wartość ciśnienia tętniczego, podatność aorty i parametry funkcji nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w zależności od nasilenia efektu hipourykemicznego i stosowanej terapii hipotensyjnej
 448. Kostrzewska Magdalena; Ocena wybranych wskaźników procesu zapalnego i grubości kompleksu intima-media u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym
 449. Kostyrko Andrzej; Badania genów zlokalizowanych w regionie chromosomalnym 21q22.3 regulujących napływ jonów Ca2+ do neuronów w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym
 450. Kostrzewa Artur; Subpopulacje limfocytów w krwi obwodowej i płynach wysiękowych u chorych na raka jajnika
 451. Kotarska Maria Anna; Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych w diagnostyce różnicowej patologii endometrium
 452. Kowalczyk Michał J.; Ocena poziomu ekspresji wybranych ludzkich endogennych sekwencji retrowirusowych w twardzinie ograniczonej
 453. Kowalik Piotr; Analiza skuteczności leczenia chorych z łagodnym gruczolakiem stercza przed i po wprowadzeniu do diagnostyki badań urodynamicznych
 454. Kowalska-Jasiecka Joanna; Wykorzystanie substratu tlenku azotu, L-argininy, w leczeniu niektórych powikłań ciąży wraz z oceną wybranych biochemicznych i biofizycznych parametrów stanu ciężarnej i noworodka
 455. Kowzan-Korman Alicja Magdalena; Ocena nadreaktywności błony śluzowej nosa u chorych na atopowe zapalenie skóry z IgE-zależną alergią powietrznopochodną
 456. Koza Krzysztof; Rozwój więzadeł jajnika u płodów ludzkich
 457. Kozioł Lidia; Stężenie prokalcytoniny i białka C-reaktywnego w surowicy u chorych z zapaleniem otrzewnej w przebiegu przewlekłej dializoterapii otrzewnowej
 458. Koziołek Agnieszka; Wpływ sposobu znieczulenia noworodka z masą urodzeniową nie przekraczającą 1000 gramów do zabiegu laserowej fotokoagulacji siatkówki na wybrane parametry dobrostanu w okresie okołooperacyjnym
 459. Kozłowska Anna; Analiza ekspresji genów FYN, CD70 i PRF1 w limfocytach T CD4+ u osób z toczniem rumieniowatym układowym oraz w liniach komórkowych limfocytów T
 460. Kozłowska-Skrzypczak Maria; Ocena sprawności odnowy krwiotworzenia u chorych po wysokodawkowej chemioterapii w zależności od liczby transplantowanych hematopoetycznych komórek szpiku oraz innych czynników dodatkowych
 461. Kozłowski Tomasz; Wartość badania kolonoskopowego oraz testu na krew utajoną we wczesnym rozpoznawaniu chorób nowotworowych jelita grubego
 462. Koźlicka Iwona; Wpływ żywienia oraz suplementacji cynkiem na profil kwasów tłuszczowych w fosfolipidach osocza krwi populacji zdrowych kobiet i mężczyzn
 463. Krajecki Mateusz; Rozwój nerwu zębodołowego dolnego u zarodków ludzkich
 464. Krajeswka-Włodarczyk Magdalena; Występowanie zespołu metabolicznego i zaburzeń metabolicznych u chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów
 465. Krajewski Maciej; Krzywe referencyjne biometrii płodu na terenie Centralno-Zachodniej Polski
 466. Krasiński Zbigniew; Badania struktury i właściwości mechanicznych żył kończyn dolnych używanych jako materiał do rekonstrukcji tętnic
 467. Krause Anna; Trwałość N-[(morfolino)metyleno]daunorubicyny w roztworach wodnych
 468. Krauze Tomasz; Wpływ oddychania na pracę układu krążenia i autonomicznego układu nerwowego
 469. Krawczyk Kamila; Badania nad potencjalizacją leków przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej za pomocą nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3
 470. Krawczyk-Wasielewska Agnieszka; Skuteczność wybranych algorytmów postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu objawowym przewlekłych zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa z promieniowaniem do kończyny dolnej
 471. Krawiecka Ewa; Występowanie nawracającego aftowego zapalenia jamy ustnej w aspekcie chorób ogólnoustrojowych oraz niedoborów żelaza, witaminy B12 i witaminy D
 472. Kreczyńska Joanna; Flora bakteryjna worka spojówkowego noworodków w pierwszych dobach życia
 473. Kręgielczak Agnieszka; Analiza występowania wybranych patogenów bakteryjnych w kieszeniach przyzębnych i wycinkach ścian naczyń u pacjentów z miażdżycą tętnic oraz tętniakami aorty brzusznej
 474. Kręgielska-Narożna Matylda; Wpływ edukacji żywieniowej na redukcję masy ciała i wybrane parametry biochemiczne
 475. Krokowicz Łukasz; Wpływ terapii zewnątrzustrojową falą uderzeniową (ESWT) na mikrokrążenie oraz interakcje pomiędzy leukocytami a śródbłonkiem małych naczyń w odnerwionym płacie mięśniowym
 476. Kromczyńska Hanna; Pomocniczy personel fachowy aptek na ziemiach polskich do 1989 r.
 477. Kropińska Sylwia; Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w polskim systemie ochrony zdrowia
 478. Król Anna; Ocena stanu uzębienia, zachowań prozdrowotnych oraz określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych dzieci i młodzieży Wielkopolski
 479. Kruczek Andrzej; Zabiegi ginekologiczne u kobiet z rakiem gruczołu piersiowego
 480. Kruszyna Łukasz; Analiza ekspresji genów kodujących białka uczestniczące w procesie angiogenezy i odpowiedzialne za progresję raka żołądka
 481. Kruszyński Grzegorz; Analiza standardów postępowania w przypadku zagrażającego krwotoku okołoporodowego ze szczególnym uwzględnieniem łożyska centralnie przodującego i łożyska wrośniętego
 482. Krygowska-Zielińska Joanna; Badania nad występowaniem przeciwciał onkoneuronalnych i antyneuronalnych u chorych z nowotworami jajnika
 483. Kryjewski Michał; Synteza, badania strukturalne i fotochemiczne koniugatów porfirazyn i ftalocyjanin z adamantanem
 484. Krysińska-Grabowska Ida; Zastosowane szybkich technik obrazowania MR w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustki prowadzących do cholestazy
 485. Krzymińska-Siemaszko Roma; Wskaźniki niskiej masy mięśniowej w definiowaniu sarkopenii
 486. Krzysztofowicz Agata; Czynniki ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała
 487. Krzyścin Mariola; Wpływ palenia papierosów oraz narażenia na wdychanie dymu tytoniowego w aspekcie stanu noworodka po urodzeniu
 488. Krzyżanowska Patrycja; Niedobór witaminy K w mukowiscydozie - egzogenne i endogenne uwarunkowania dawki suplementacyjnej
 489. Krzyżostaniak Joanna; Ocena przydatności badania rentgenowskiego metodą tomografii stożkowej CBCT w diagnostyce wczesnych zmian próchnicowych zębów : warunki in vitro
 490. Książek Krzysztof; Czynniki determinujące tempo starzenia się komórek mezotelium otrzewnowego oraz znaczenie tego procesu w aspekcie dializoterapii otrzewnowej
 491. Kubasik Paulina; Ocena skuteczności leczenia łysienia androgennego przy użyciu śródskórnego ostrzykiwania autologicznym osoczem bogatopłytkowym w porównaniu z terapią za pomocą naświetlania światłem LED
 492. Kubaszewska Magda; Ocena jakości życia u chorych na raka płuca leczonych paliatywnie metodą brachyterapii HDR
 493. Kubiak Anna; Analiza ekspresji neprylizyny w nerkach chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek
 494. Kubik Arkadiusz; Odporność korozyjna oraz wytrzymałość połączeń lutowanych elementów aparatów ortodontycznych
 495. Kubisiak-Rzepczyk Honorata; Analiza porównawcza składu jakościowego oraz lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych izolowanych z jamy ustnej użytkowników protez płytowych i aparatów ortodontycznych
 496. Kuc-Michalska Małgorzata; Długość trwania skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klasą szkieletową w oparciu o analizę kręgów szyjnych metodą CVM
 497. Kucharska Aleksandra; Ocena stężenia białka C-reaktywnego i ultrasonograficznych wykładników miażdżycy u pacjentów z otyłością i zespołem metabolicznym
 498. Kucharska Aleksandra; Stężenie metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w schizofrenii i chorobach afektywnych, a stan kliniczny i neuropsychologiczny
 499. Kucharska-Janińska Maja; Ocena głosu i mowy u chorych z rakiem jamy ustnej po leczeniu i rehabilitacji chirurgicznej
 500. Kucharski Marcin A.; Ocena przydatności skal endoskopowych do określania aktywności choroby u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit
 501. Kucińska Małgorzata; Ocena możliwości zastosowania nowych funkcjonalizowanych ftalocyjanin w terapii fotodynamicznej chorób nowotworowych
 502. Kuczmarska Angelika; Wpływ syntetycznych pochodnych resweratrolu, 3,3',4,4'-tetrahydroksy-trans-stilbenu i 3,3',4,4',5,5'-heksahydroksy-trans-stilbenu, na wykładniki inwazyjności komórek raka jajnika w modelu in vitro
 503. Kujawiak Szymon; Porównanie wyników operacyjnego i zachowawczego leczenia pełnego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego
 504. Kujawska Małgorzata; Ochronne działanie soków z buraka, aronii i jabłka na system obrony antyoksydacyjnej szczura
 505. Kujawski Jacek; Synteza i właściwości biologiczne niektórych skondensowanych pochodnych pirazolu
 506. Kujawski Radosław; Wpływ wyciągów z Epilobium angustifolium i Serenoa repens na ekspresję genów związanych z patogenezą łagodnego przerostu gruczołu krokowego
 507. Kulcenty Katarzyna; Aktywacja ścieżki sygnałowej JAK/STAT w regulacji funkcji komórek śródbłonka naczyń
 508. Kulczyk Aleksandra; Porównanie wyników badań neurofizjologii klinicznej, neuroobrazowania oraz klinicznych u chorych z spondylozą szyjną
 509. Kulza Maksymilian; Interakcje metaboliczne pomiędzy dymem tytoniowym a alkoholem etylowym
 510. Kupczyk Barbara; Ocena wpływu dożylnej suplementacji żelaza na homeostazę ustrojową i wewnątrzotrzewnową u pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową
 511. Kurpik Radosław; Przydatność praktyczna indeksu przewidywania astmy u dzieci hospitalizowanych z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli
 512. Kurzawa Paweł; Ocena immunohistochemiczna fenotypu gruczolakoraków
 513. Kurzawińska Grażyna; Polimorfizm genów warunkujących trombofilię wrodzoną w grupie kobiet z poronieniami w I trymestrze ciąży
 514. Kurzępa-Hasan Edyta; Brytyjska polityka w zakresie promocji zdrowia po II wojnie światowej : studium porównawcze
 515. Kuszczak Tomasz; Ocena wybranych metod wykrywania kamienia poddziąsłowego
 516. Kuszerska Agata; Rola urotensyny II w etiologii nadciśnienia ciążowego i hipotrofii płodu
 517. Kwinecka-Dmitriew Barbara; Ocena częstości występowania aberracji chromosomowych wśród par z utratą ciąż i w materiale z poronień
 518. Lahutta Katarzyna; Wartość laserowego poszerzenia szpary głośni w obustronnym porażeniu fałdów głosowych
 519. Lange Kinga; Badanie trwałości α-tokoferolu w kompleksach inkluzyjnych z cyklodekstrynami
 520. Leda Bartosz; Analiza stabilizacji pierwotnej i wtórnej wszczepów o zmodyfikowanych powierzchniach aktywnych
 521. Lehmann-Kalata Anna; Stężenie wybranych mediatorów stanu zapalnego w ślinie osób z otyłością
 522. Lehmann-Kopydłowska Agata; Zakrzepica żylna i tętnicza jako objaw zespołu antyfosfolipidowego
 523. Lenartowicz-Skrzypczak Jolanta; Rola mediów w kształtowaniu społecznego wizerunku zdrowia u osób w wieku podeszłym
 524. Leporowska Ewa; Wybrane parametry laboratoryjne w monitorowaniu chorych immunizowanych genetycznie modyfikowaną szczepionką przeciwczerniakową
 525. Leśna Katarzyna; Zespół bezdechu śródsennego i choroby współistniejące wśród mieszkańców Poznania : Czy potrzebny jest nowy program edukacyjno-profilaktyczny?
 526. Leśniewska Monika Agnieszka; Analiza porównawcza lipofilowości oraz trwałości aktywnej przeciwwirusowo pochodnej 9-okso-5H-imidazo-[1,2-α] puryny, jej estrów oraz estrów acyklowiru
 527. Lewandowska Julia; Retinal damage in ocular contusions : a prospective bicentric study
 528. Lewicka-Rabska Agnieszka; Czynniki kształtujące działania marketingowe hospicjów stacjonarnych w Polsce
 529. Lewicki Zenon; Walka z zakażeniem w chirurgii polskiej od 1867 do 1946 : (od Josepha Listera do Alexandra Fleminga)
 530. Licznerska Barbara; Analiza profilu ekspresji wybranych genów metabolizmu estrogenów w komórkach nowotworu piersi oraz jej modulacji przez bioaktywne składniki Brassica oleracea subsp. capitata
 531. Ligowski Marcin; Ocena przydatności nowego fizjologicznie zrównoważonego roztworu hydroksyetylowanej skrobi 130/0,42 w zabiegach z użyciem krążenia pozaustrojowego
 532. Lijewski Sebastian; Synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz ocena możliwości zastosowania w medycynie oraz nanotechnologii siarkowych pochodnych porfirazyn
 533. Lipiec Joanna; Porównanie wyników badań neurofizjologicznych, klinicznych i obrazowych u chorych po częściowym urazie szyjnego i piersiowego rdzenia kręgowego
 534. Lisiak Natalia; Badanie mechanizmu działania pochodnych kwasu oleanolowego w komórkach raka piersi
 535. Liszkowski Piotr; Nieinwazyjna ocena fali tętna i funkcji śródbłonka u chorych z typem 1 cukrzycy
 536. Litwiniuk Maria; Receptory estrogenowe ß w raku piersi
 537. Litwinowicz Monika; Cukrzyca typu 1 a cukrzyca typu LADA: podobieństwa i odrębności kliniczne
 538. Lorenc Anna; Znaczenie polimorfizmu wybranych genów związanych z metabolizmem folianów w rozwoju hipotrofii płodu
 539. Lubecki Mariusz; Rola ośrodków rehabilitacyjno-ortopedycznych w polskim modelu rehabilitacji medycznej w drugiej połowie XX wieku
 540. Lubin Jolanta; Oznaczanie aktywności telomerazy w jądrach komórkowych u chorych na raka jajnika
 541. Luecke Klaus; Isolation of fetus cells from maternal blood : pre-clinical study
 542. Łajs Izabella; Fitochemiczne badania porównawcze wyciągów ze świeżych i wysuszonych surowców roślinnych
 543. Łakomy Agata; Ocena wybranych parametrów spirometrycznych i radiologicznych u chorych ze skoliozą idiopatyczną leczonych metodą Cotrela i Dubousseta w połączeniu z resekcją żeber
 544. Łanocha Magdalena; Ocena przebudowy serca po pierwotnej angioplastyce tętnicy dozawałowej
 545. Łapaj Łukasz; Wydzielanie wybranych cytokin w hodowlach chondrocytów i synowiocytów stawów kolanowych z chorobą zwyrodnieniową oraz stawów z uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim
 546. Ławniczak Dominik; Ruch zgięcia w stawie kolanowym podczas chodu u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym leczonych operacyjnie
 547. Łaziuk Beata; Jakość nauczania ratowników medycznych w obowiązującym systemie kształcenia
 548. Łuczak Joanna; Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego u pacjentów otyłych przed i po umiarkowanej restrykcji kalorycznej
 549. Łuczak Michał Wincenty; Badanie ekspresji wybranych genów kodujących białka uczestniczące w odpowiedzi na hipoksję w płaskonabłonkowym raku szyjki macicy
 550. Łuczak-Piechowiak Aleksandra; Skuteczność wybranych metod fizjoterapeutycznych w zespołach bólowych lędźwiowej części kręgosłupa
 551. Łukasik-Głębocka Magdalena; Ocena alkoholemii w ostrych zatruciach etanolem i alkoholowych zespołach abstynencyjnych w zależności od stanu klinicznego i wartości wybranych parametrów biochemicznych
 552. Łukaszewska-Kuska Magdalena; Ocena potencjału osteoblastów w procesie osteointegracji na różnie modyfikowanych powierzchniach tytanu : badania in vitro
 553. Łukaszewski Tomasz; Ocena wyników położniczych w zależności od czasu trwania pęknięcia błon płodowych
 554. Łukomski Tomasz; Czynniki ryzyka i konsekwencje kliniczne ukrwotocznienia niedokrwiennego udaru mózgu
 555. Łupicka Joanna; Rozwój nerwów rdzeniowych u zarodków ludzkich od piątego do ósmego tygodnia
 556. Łyskawa Wojciech; Ocena wybranych funkcji poznawczych i percepcji czasu u osób dorosłych
 557. Maciałczyk-Paprocka Katarzyna; Epidemiologia wad postawy u dzieci i młodzieży
 558. Maciejewska Barbara; Wartość słuchowych potencjałów wywołanych w diagnostyce dysleksji rozwojowej
 559. Maciejewska-Szaniec Zofia; Ocena współwystępowania zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego i objawów otologicznych
 560. Mackiewicz Jacek; Ocena wyników badania klinicznego I/II fazy genetycznej leczniczej szczepionki czerniakowej modyfikowanej genami Hyper-IL-6 i GM-CSF
 561. Maćkowska-Kędziora Agnieszka; Ocena wpływu autorskiej metody dietoterapii metabolicznej na parametry antropometryczne oraz wybrane parametry biochemiczne u osób z zaburzeniami gospodarki lipidowej i węglowodanowej
 562. Madejczyk Mateusz; Ocena procesu apoptozy w trofoblaście w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu i nadciśnieniem indukowanym ciążą
 563. Magierska-Krzysztoń Magdalena; Słuchowa percepcja mowy u dzieci z głuchotą prelingwalną zaimplantowanych wszczepem ślimakowym
 564. Magnowska Magdalena; Wartość kliniczna oznaczania ekspresji epigenetycznie regulowanych białek u chorych na raka jajnika leczonych pochodnymi platyny
 565. Magnowski Piotr; Epidemiologia molekularna raka jajnika i raka endometrium oraz analiza wybranych cech patologiczno-klinicznych
 566. Maik Jakub; Określenie wpływu mikrootoczkowanego maślanu sodu (Debutir) na wybrane objawy kliniczne oraz jakość życia chorych z zespołem jelita drażliwego (IBS)
 567. Majchrzak-Celińska Aleksandra; Analiza metylacji wybranych genów w DNA guzów ośrodkowego układu nerwowego : poszukiwanie nowych markerów epigenetycznych
 568. Majewicz Aleksandra; Rola i możliwości lekarza rodzinnego we wdrażaniu programu prewencji chorób układu krążenia wśród mieszkańców małych miast i wsi - na przykładzie Gminy Zbąszyń
 569. Majewska Katarzyna Anna; Wybrane adipocytokiny jako wykładniki czynności dokrewnej tkanki tłuszczowej u dzieci z cukrzycą typu 1
 570. Majewska Natalia; Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące pacjentów leczonych za pomocą stentgraftów aortalnych
 571. Majewski Dominik; Objaw Raynauda i zmiany w obrazie kapilaroskopowym a obecność wybranych przeciwciał i cytokin w przebiegu twardziny układowej
 572. Majewski Tomasz; Naczyniaki tętniczo-żylne mózgu : problem wyboru metod terapeutycznych współczesnej neurochirurgii
 573. Majkut Gabriela; Porównanie sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób w Malawi, Tanzanii i Ugandzie
 574. Makuch Krzysztof; Analiza zawartości tytanu w błonie śluzowej pokrywającej dwuetapowe tytanowe wszczepy śródkostne w okresie ich wgajania
 575. Malak Roksana; Ocena funkcjonalna a postawa i równowaga ciała dzieci z zespołem Downa
 576. Malarowska Marlena; Wieloletnia ewolucja kliniczna wrodzonych i nabytych zakażeń wirusem cytomegalii u dzieci
 577. Malendowicz Witold; Heterogenność płatów prostaty szczura w odniesieniu do ekspresji genów leptyny i izoform jej receptora : implikacje kliniczne
 578. Malewski Marek; Świadomość seksualna młodzieży wybranych krajów europejskich
 579. Malina Iwona; Formułowanie i ocena mikroemulsji o potencjalnym zastosowaniu w okulistyce
 580. Malinger Adam; Ocena wybranych markerów nowotworowych u kobiet z rakiem jajnika i innymi chorobami narządu rodnego
 581. Malinska Karolina; Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży z padaczką i bólami głowy
 582. Malkowski Michał; Analiza przeżywalności chorych poddanych zabiegowi nerkooszczędzającemu w porównaniu do radykalnej nefrektomii u pacjentów z rakiem nerki
 583. Malkowski Wojciech; Zmiany morfologiczne błony śluzowej pęcherzyka żółciowego i tkankowa ekspresja wybranych białek u pacjentów z kamicą żółciową
 584. Małaczyńska-Rajpold Katarzyna; Ocena podłoża i morfologii częstoskurczu komorowego u chorych po zawale serca w oparciu o badanie rezonansu magnetycznego
 585. Mania Anna; Ewolucja kliniczna przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dzieci z uwzględnieniem czynników prognostycznych
 586. Mantaj Urszula; Przebieg ciąży i wyniki położnicze u kobiet z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą funkcjonalnej intensywnej insulinoterapii przy użyciu wstrzykiwaczy typu PEN (MDI) oraz za pomocą osobistych pomp insulinowych (CSII)
 587. Mańkowska Agata; Laseroterapia wysokoenergetyczna w wybranych problemach dermatologicznych i kosmetycznych : doświadczenia własne
 588. Marciniak-Stępak Patrycja; Ocena rokowniczego znaczenia wybranych biologicznych markerów nerczaka zarodkowego u dzieci
 589. Marcinkowska Agnieszka; Ocena jakościowa materiałów stomatologicznych metodami spektrofotometrii w podczerwieni i przewodności elektrycznej
 590. Marcinkowska Emilia; Jakość życia pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit w zależności od przebiegu, aktywności i sposobu leczenia
 591. Marcinowski Maciej; Zastosowanie interaktywnego programu 3D Tooth Atlas w nauczaniu studentów stomatologii
 592. Mardas Marcin; Dynamiczne właściwości mechaniczne kości zwierzęcej poddanej działaniu promieniowania jonizującego
 593. Marek Paulina Magdalena; Polimorfizm katecholo-O-metylotransferazy (COMT) oraz receptorów dopaminy (DRD1, DRD4) w etiologii i terapii stanu przedrzucawkowego
 594. Markowska-Regulska Katarzyna; Strategie radzenia sobie z lękiem u osób z zaburzeniami odżywiania
 595. Marszałek Andrzej; Retrospektywna analiza przebiegu przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B nabytego w dzieciństwie
 596. Martin Katarzyna; Ocena zależności pomiędzy doświadczaniem bólu a występowaniem objawów schizofrenopodobnych oraz zaburzeń nastroju u pacjentów z chorobami reumatycznymi
 597. Marzęcka Agnieszka; Badanie sposobu żywienia, preferencji pokarmowych, wiedzy żywieniowej, aktywności fizycznej i stanu odżywienia kobiet w ciąży
 598. Matecka Monika; Wpływ środowisk wsparcia na dobrostan psychiczny pacjentów geriatrycznych
 599. Matusiak Monika; Ocena częstości występowania wirusów brodawczaka ludzkiego w przewlekłych stanach zapalnych i nowotworach uszu
 600. Matuszak Katarzyna; Pozytywne mierniki zdrowia u uczniów z upośledzeniem umysłowym
 601. Matuszak Magdalena; Znaczenie rokownicze wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową
 602. Matyba Piotr; Ocena wyników leczenia chirurgicznego choroby uchyłkowej jelita grubego
 603. Matyjaszczyk Piotr; Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego na podstawie badań pacjentów poradni POZ
 604. Matysiak Jan; Bioanalityczne badania jadu pszczelego
 605. Matysiak Joanna; Ocena czynników ryzyka występowania reakcji alergicznych po użądleniu przez pszczołę u pszczelarzy i ich rodzin
 606. Matysiak-Grześ Magdalena; Scyntygrafia receptorowa z zastosowaniem analogu somatostatyny tektrotyd (99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-OC) w diagnostyce niejodochwytnych przerzutów u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy
 607. Mazela Jan; Egzogenny syntetyczny surfaktant w aerozolu w profilaktyce ZZO u noworodków
 608. Mazur Małgorzata; Wpływ reaktywnych form tlenowych i wolnozmiennych pól magnetycznych na przebieg łuszczycy
 609. Mazur-Roszak Małgorzata; Obustronny rak piersi : wybrane elementy charakterystyki immunohistochemicznej i molekularnej
 610. Mazurek Ewa; Wpływ ambulatoryjnej rehabilitacji pozawałowej drugiej fazy na funkcję układu krążenia
 611. Mączyński Maciej; Wpływ rekanalizacji przewlekle niedrożnej tętnicy wieńcowej na rokowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
 612. Medenecka Beata; Ocena trwałości wybranych cefalosporyn II generacji
 613. Meissner Igor; Analiza morfologicznych i czynnościowych zmian układu stomatognatycznego po resekcji żuchwy z powodu raka
 614. Mejnartowicz Jan Paweł; Częstość występowania wad cewy nerwowej i wybrane czynniki ryzyka : badania u dzieci urodzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego w latach 1997-2002
 615. Melzer Piotr; Ocena funkcji stawu kolanowego u dzieci leczonych operacyjnie z powodu awulsyjnego oderwania przyczepu piszczelowego więzadła krzyżowego przedniego (wyniosłości międzykłykciowej)
 616. Michalak Michał; Ocena i zastosowanie modelu cosinorowego do analizy zmienności rytmu dobowego ciśnienia tętniczego krwi u kobiet w ciąży
 617. Michalak Sylwia Sulimiera; Analiza występowania i charakterystyka niedokrwistości u pacjentów w wieku 60 lat i powyżej
 618. Michalak Tomasz; Bezpieczeństwo chemiczne w medycynie ratunkowej : analiza doświadczeń w kontekście wypracowania procedur świadczenia pomocy medycznej w Poznaniu
 619. Michalczyk Barbara; Analiza epidemiologiczna wad wrodzonych w populacji dzieci urodzonych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym AM w Poznaniu w latach 2000-2004
 620. Michalska Joanna; Przydatność wybranych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia padaczek uogólnionych wieku młodzieńczego
 621. Michalska Magdalena; Ocena skuteczności diagnostyki histeroskopowej u kobiet w wieku około i pomenopauzalnym z nieprawidłowymi krwawieniami z macicy
 622. Michalski Andrzej; Ocena wybranych parametrów narządu wzroku i jakości życia u pacjentów po operacji zaćmy
 623. Michałowska Joanna; Miażdżyca tętnic szyjnych, wieńcowych i udowych : współzależność występowania
 624. Miechowicz Izabela; Wybrane wielowymiarowe metody analizy zmienności rytmu serca u pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego, nadciśnieniem i/lub cukrzycą
 625. Mielewczyk-Małecka Małgorzata; Diagnostyka i leczenie biegunek ostrych u dzieci w warunkach szpitala powiatowego w latach 2006-2010
 626. Migała-Zawada Justyna; Właściwości antyoksydacyjne kwasów huminowych oraz wybranych preparatów borowinowych
 627. Mikołajczyk Katarzyna; Przetrwałe zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego stwierdzane u kobiet poddanych terapii z powodu dysplazji szyjki macicy i ich partnerów płciowych jako jedna z przyczyn nawrotów po leczeniu
 628. Mikoś Hanna; Czynniki prozapalne, proapoptotyczne i antyapoptotyczne w patogenezie autoimmunologicznej choroby tarczycy
 629. Mikuła-Pietrasik Justyna; Wpływ stilbenów (resweratrolu i jego analogów) na molekularne i czynnościowe wykładniki starzenia się ludzkich komórek mezotelium otrzewnowego in vitro
 630. Milanowski Bartłomiej; Ocena wpływu glikoproteiny-P na rozmieszczenie wybranych chiralnych kongenerów polichlorowanych bifenyli u myszy
 631. Milewska Agata; Zmiany elektrokardiograficzne u pacjentów z ciasnotą wewnątrzczaszkową
 632. Milko Małgorzata; Parametry równowagi ciała u osób z chorobą dyskową części lędźwiowej kręgosłupa
 633. Misterska Ewa; Charakterystyka wybranych funkcji psychicznych u chorych ze skoliozą idiopatyczną leczonych zachowawczo lub operacyjnie
 634. Misterska Małgorzata; Rozwój dermatologii uniwersyteckiej w Poznaniu do końca XX wieku
 635. Misterski Marcin; Ocena wybranych sposobów pobierania tętnicy promieniowej w operacjach bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
 636. Mitkowska Agnieszka Magdalena; Ocena sztywności naczyń tętniczych oraz wybranych zmiennych hemodynamicznych w zależności od fazy cyklu miesiączkowego u zdrowych kobiet w wieku rozrodczym
 637. Mitkowski Przemysław; Wybrane aspekty leczenia niewydolności serca metodą stymulacji resynchronizującej lewą komorę serca
 638. Młodzikowska-Albrecht Justyna; Tiki przewlekłe i zespół Tourette'a u dzieci i młodzieży : charakterystyka objawów klinicznych oraz współistniejących zaburzeń snu
 639. Młot-Michalska Monika; Mineralna gęstość kości oraz 10-letnie ryzyko złamania osteoporotycznego wyliczone przy pomocy kalkulatora oceny ryzyka złamania FRAX w powiązaniu z czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, parametrami stanu odżywienia oraz wykładnikami stanu zapalnego u chorych leczonych powtarzaną hemodializą
 640. Mocarska Dorota; Jakość życia dzieci po zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego
 641. Modlińska-Cwalińska Agnieszka; Zakażenie wirusem cytomegalii u młodzieży jako czynnik ryzyka rozwoju przedklinicznej postaci miażdżycy
 642. Montgomery Agnieszka; Porównanie rozwoju psychoruchowego w 2. roku życia dzieci urodzonych przedwcześnie w latach 2001-2002 oraz 2011-2012
 643. Morawska-Staszak Katarzyna; Wpływ suplementacji kreatyną na całkowity potencjał antyoksydacyjny oraz wydolność psycho-fizyczną u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami wątroby
 644. Morąg Monika; Ocena właściwości kosmetycznych ekstraktu z liści sierpika pięciolistnego w pielęgnacji skóry z przebarwieniami
 645. Moskal Jakub; Samoistne krwiaki wewnątrzczaszkowe w przebiegu jatrogennych zaburzeń hemostatycznych krwi
 646. Moskalik Magdalena; Przebieg aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dzieci i dorosłych
 647. Mostek Krzysztof; Analiza KTG oraz badania dopplerowskiego jako podstawy decyzji pilnego ukończenia ciąży lub porodu w sytuacji zagrożenia życia płodu
 648. Mostowska Magdalena; Ocena związku składowych układu RAA z obrazem klinicznym i nasileniem zmian morfologicznych w nerkach u chorych na pierwotne przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek oraz analiza wybranych polimorfizmów genów kandydackich predysponujących do wystąpienia tej choroby
 649. Mrówczyński Wojciech; Ocena przydatności biodegradowalnych pierścieni anuloplastycznych "Bio-Ring" w chirurgicznym leczeniu niedomykalności zastawek przedsionkowo-komorowych serca u dzieci
 650. Mrówka Karolina; Przydatność wykrywania antygenów Plasmodium spp. we krwi obwodowej dla rozpoznawania oraz oceny przebiegu klinicznego i skuteczności leczenia malarii importowanej do Polski z krajów strefy tropikalnej i subtropikalnej
 651. Mrzyk Inga; Ocena toksykologiczna kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego i 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego w badaniu toksyczności podprzewlekłej
 652. Mumot Marta; Opracowanie uproszczonej metody obliczeń i pomiarów dawek w radioterapii protonowej 70-250 MeV oraz porównanie otrzymanych rozkładów dawek z rozkładmi dla promieniowania fotonowego/ elektronowego (4-25 MV/3-25 MeV), w wybranych przypadkach klinicznych
 653. Murias Marek; Aktywność biologiczna analogów resweratrolu : rozprawa habilitacyjna na podstawie publikacji monotematycznych
 654. Murlewska Julia; Ultrasonograficzna ocena wielkości wątroby i serca płodu jako markerów wzrastania w ciąży powikłanej cukrzycą
 655. Musialik Katarzyna; Ocena wybranych adipocytokin i markerów stanu zapalnego u chorych z zespołem metabolicznym
 656. Mydlarska Joanna; Wypadki drogowe z udziałem dzieci : ocena jakości wczesnej interwencji kryzysowej
 657. Myszka Waldemar; Ocena wartości diagnostycznej albuminy modyfikowanej niedokrwieniem i sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe we wczesnym rozpoznawaniu ostrych zespołów wieńcowych
 658. Nawrocka Honorata; Wpływ magnetostymulacji i światła czerwonego na wytwarzanie aktywnych form tlenu przez granulocyty obojętnochłonne
 659. Nawrocka Marta; Ocena stężenia wybranych interleukin i parametrów funkcji nerek u chorych z zespołem metabolicznym
 660. Nawrocki Mariusz; Analiza zmienności genetycznej bliźniąt - polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych, heteroplazmia mitochondrialnego DNA i występowanie chimeryzmu komórek krwi
 661. Nelke Marcin; Genetyczna i kliniczna charakterystyka chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 662. Neneman-Hirsch Anna; Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę
 663. Niciejewski Krzysztof; Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych w aspekcie zmian rozkładu chemicznego oraz zmian konfiguracji przestrzennej kolagenu badanej tkanki kostnej
 664. Niedźwiecki Paweł; Wpływ wystąpienia i czasu trwania remisji na rozwój przewlekłych powikłań u osób z cukrzycą typu 1
 665. Niedźwiedzki Tomasz; Porównanie wybranych metod i technik wyciskowych stosowanych w implantoprotetyce
 666. Niepolski Leszek; Wisfatyna i endogenny sekrecyjny receptor dla zaawansowanych końcowych produktów glikacji w osoczu chorych leczonych powtarzaną hemodializą
 667. Niepsuj-Biniaś Joanna; Wpływ preparatu RESAN na odpowiedź immunologiczną typu Th1 i Th2 w endometriozie : badanie doświadczalne na modelu zwierzęcym
 668. Niestrata Zbigniew; Wpływ farmakologicznej modyfikacji reakcji zapalnej na wyniki leczenie zapalenia żołądka wywołanego zakażeniem Helicobacter pylor
 669. Nikratowicz Danuta; Wczesna diagnostyka i monitorowanie zapalenia błony naczyniowej oka u dzieci i młodzieży z rozpoznanym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
 670. Nikratowicz Patryk; Ocena wyników leczenia operacyjnego pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego metodą Kellera
 671. Niziołek Aleksander; Znaczenie kliniczne śródoperacyjnego badania węzłów wartowniczych w raku gruczołu piersiowego i czerniaku skóry
 672. Noman Dawod Mohssen; Analiza wyników leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych z wykorzystaniem terapii zachowawczej i zabiegowej
 673. Nosowicz Wojciech; Ocena wpływu terapii L-tyroksyną na mineralną gęstość kości u chorych z nowotworami tarczycy
 674. Nowaczyk Piotr; Biopsja węzła wartowniczego w raku jelita grubego
 675. Nowak Tomasz; Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy a amplifikacja genów TERT i TERC w ostrych białaczkach u dzieci
 676. Nowak Violetta; Wartość badania dopplerowskiego z podwójnym obrazowaniem w ocenie wyników zabiegowego leczenia zwężenia tętnic szyjnych
 677. Nowakowska Iwona; Zarządzanie jakością pracy zespołu pielęgniarskiego w szpitalu
 678. Nowicka Agata; Stopień zaawansowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc a aktywność procesu apoptozy w układzie oddechowym
 679. Nowicki Michał; Immunohistochemiczne i molekularne aspekty oceny komórek prawidłowych i nowotworowych w szpiku kostnym w przebiegu wybranych chorób nowotworowych u dzieci.
 680. Nowik Agnieszka; Wpływ bodźców słuchowych i wzrokowych na czas reakcji, siłę odpowiedzi i właściwości elektryczne skóry
 681. Nowocień Grzegorz; Wpływ polimorfizmów genetycznych TRP64ARG genu receptora ß3-adrenergicznego oraz I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę na przyrost masy ciała ciężarnych
 682. Obałkowska Arleta; Leczenie energotonowe choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego
 683. Oczkowska Anna Elżbieta; Analiza mutacji genów SNCA, PARK2, LRRK2, HTRA2 i SPR u chorych z chorobą Parkinsona
 684. Ogrodowicz Agnieszka; Ocena częstości występowania i znaczenia klinicznego przeciwciał przeciwfosfolipidowych u chorych na twardzinę układową
 685. Olasińska-Wiśniewska Anna; Wpływ przebudowy lewego przedsionka na wyniki śródoperacyjnej ablacji migotania przedsionków u chorych operowanych z powodu wady mitralnej
 686. Olejniczak Monika; Funkcjonowanie psychoseksualne dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny
 687. Olejniczak-Rabinek Magdalena; Wpływ remifentanylu i fentanylu na farmakokinetykę sewofluranu u pacjentek poddawanych zabiegom ginekologicznym metodą laparoskopową
 688. Oleksiejuk Anna Maria; Ocena efektywności stomatologicznych programów edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym nie objętych leczeniem stomatologicznym
 689. Oleśkowska-Florek Weronika; Ocena parametrów zapalnych w surowicy chorych dializowanych i wpływu tej surowicy na komórki śródbłonka w hodowli in vitro
 690. Olszewska Aneta; Kliniczna ocena skuteczności preparatów znoszących nadwrażliwość zębiny u młodych dorosłych
 691. Olszewska Katarzyna; Występowanie zespołu metabolicznego u pacjentów ze schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową i zaburzeniami schizoafektywnymi : wpływ leczenia psychotropowego
 692. Olszewski Waldemar; Stężenie greliny i adiponektyny u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych metforminą lub gliklazydem
 693. Osmałek Tomasz; Modyfikowane ftalocyjaniny, porfirazyny i subftalocyjaniny jako potencjalne fotosensybilizatory w terapii fotodynamicznej
 694. Osmola Krzysztof; Przydatność oznaczeń ploidii DNA, apoptozy i wybranych markerów u chorych z rakiem błony śluzowej jamy ustnej
 695. Ostiak Wioleta; Funkcja kończyny dolnej, aktywność codzienna i jakość życia u chorych leczonych stabilizatorami zewnętrznymi
 696. Owczarski Tomasz; Ocena wyników leczenia operacyjnego nawrotowego zwichnięcia rzepki izolowaną metodą Insalla-Greena w porównaniu do techniki uzupełnionej o balansowanie dystalne wg Roux
 697. Owecki Maciej; Analiza stężeń adiponektyny w surowicy i ocena ich związku z wybranymi parametrami metabolizmu oraz badanie polimorfizmu genu adiponektyny w otyłości u ludzi
 698. Ozga Dorota Agnieszka; Ocena jakości opieki u pacjentów po urazie szczękowo-twarzowym
 699. Pachciarek Grażyna; Skuteczność działań profilaktycznych w stosunku do wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego podejmowanych w praktyce lekarza rodzinnego u chorych na nadciśnienie tętnicze
 700. Pacyńska Teresa; Stefan Tytus Zygmunt Dąbrowski (1877-1947) twórca uniwersyteckiej biochemii medycznej w Poznaniu
 701. Paczkowska Anna; Badania farmakoekonomiczne - subiektywna ocena jakości życia oraz analiza kosztów leczenia nadciśnienia tętniczego w Polsce
 702. Pajzderski Dominik; Warianty polimorficzne IL13, IL4R i MCP1 a wytwarzanie przeciwciał przeciw antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B u hemodializowanych chorych
 703. Palicka Ewa; Postawa młodzieży szkół gimnazjalnych wobec odżywiania
 704. Paliga Renata; Krwiolecznictwo i krwiodawstwo w medycynie polskiej XIX i XX wieku (1830-1951) : od powstania listopadowego do utworzenia Instytutu Hematologii
 705. Paluszczak Jarosław; Ocena profilu metylacji DNA w komórkach nowotworowych oraz możliwości jego modulacji przez roślinne polifenole
 706. Paluszkiewicz Aleksandra; Ocena łącznego zastosowania cytodiagnostyki i molekularnej identyfikacji DNA HPV w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy
 707. Paluszkiewicz Lech; Wpływ wybranych czynników okołooperacyjnych na przeżycie po wszczepieniu systemów wspomagających pracę lewej komory serca
 708. Pałaszkiewicz Piotr; Analiza ryzyka skażenia anestetykami wziewnymi środowiska sal operacyjnych w Polsce : badanie ankietowe
 709. Panieński Paweł; Rozwój anestezjologii akademickiej w Poznaniu w XX wieku (1919-2001)
 710. Paschke Aneta; Ocena ekonomiczna kosztów leczenia chorych z najczęściej występującymi postaciami nadczynności tarczycy
 711. Paschke Łukasz; Białko palca cynkowego ZFP91 : ekspresja genu i jego potencjalne znaczenie w patogenezie raka gruczołu krokowego
 712. Pasiuk-Czepczyńska Anna; Diagnostyka obrazowa przerzutów zróżnicowanego raka tarczycy do płuc
 713. Paszel Anna; Syntetyczne pochodne kwasu oleanolowego jako aktywatory apoptozy oraz modulatory oporności wielolekowej komórek białaczkowych in vitro
 714. Paszun Sylwia Katarzyna; Trwałość cilazaprilu w fazie stałej
 715. Patalas Joanna; Społeczno-medyczne aspekty działalności Karola Stojanowskiego (1895-1947) - antropologa, eugenika oraz działacza społeczno-politycznego
 716. Patryas Stanisław; Wskaźnik Catona-Deschampsa w ocenie kolan z jednoprzedziałowymi zmianami zwyrodnieniowymi leczonych osteotomią Coventry
 717. Patrzała Amelia; Badanie cech kreatywności u chorych na schizofrenię
 718. Pauli Anna; Korelacje pomiędzy fenotypem i funkcją komórek NK a stanem klinicznym u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C
 719. Pawełczyk Anna; Wspomagana mikrofalowo synteza zapachowych, heterocyklicznych analogów jasmonu
 720. Pawlaczyk Krzysztof; Badania eksperymentalne dializy otrzewnowej i ich odniesienia kliniczne
 721. Pawlak Joanna; Czynniki związane z ryzykiem samobójstwa u osób z zaburzeniami nastroju
 722. Pawlak Marta; Morfologiczna i funkcjonalna ocena nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych siatkówki u dzieci i młodzieży
 723. Pawlak Michał; Ocena przydatności teorii zbiorów przybliżonych w diagnostyce guzów gruczołu piersiowego
 724. Pawlik Piotr; Analiza polimorfizmów genów kodujących enzymy obiegu aktywnego metylu w nowotworach złośliwych jajnika i błony śluzowej trzonu macicy
 725. Pawłowska Monika; Trwałość cefepimu w kroplach do oczu
 726. Pazgrat-Patan Michalina; Analiza wybranych właściwości pałeczek z rodzaju Lactobacillus izolowanych z zakażeń
 727. Perlik Michał; Znaczenie wariantów polimorficznych genów układu tlenek azotu-endotelina 1 (NO-ET1) w stanie przedrzucawkowym oraz nadciśnieniu ciążowym
 728. Pernak Agnieszka Maria; Zastosowanie cieczy jonowych w diagnostyce histopatologicznej wybranych nowotworów głowy i szyi
 729. Pernak Anna Maria; Cementy szkło-jonomerowe modyfikowane cieczami jonowymi - badania in vitro
 730. Perz Katarzyna; Przydatność oceny forii zdysocjowanej i forii stowarzyszonej u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa
 731. Perz Stanisław; Ocena częstości występowania czynników ryzyka zespołu nagłej śmierci niemowlęcia
 732. Peszyńska-Piorun Magdalena; Dawki poza obszarem terapeutycznym (PTV) podczas radioterapii techniką IMRT nowotworów głowy i szyi
 733. Peterseil Marcin; Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży
 734. Petzke Ewelina; Ocena właściwości antyoksydacyjnych 3,4,5,4'-tetrametoksystylbenu w modelu kancerogenezy chemicznej u szczura
 735. Piasecki Bartosz; Analiza wybranych funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży chorej na mukowiscydozę i nieswoiste zapalenia jelit
 736. Piątek Anna Paulina; Mózgowy przepływ krwi oceniony ultrasonograficznie i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, a stan kliniczny pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu
 737. Piechocki Stefan Maria; Formułowanie stałych postaci z dimenhydraminą o modyfikowanym uwalnianiu
 738. Pieczyrak Danuta; Badania przesiewowe wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci w okresie nauczania początkowego
 739. Piekaj-Stefańska Dorota; Odległe wyniki badania narządu głosu u chorych z porażeniem nerwów krtaniowych wstecznych po operacji tarczycy
 740. Piekarek Alina; Analiza przydatności tomografii rezonansu magnetycznego w przypadkach szpiczaka mnogiego
 741. Piekarski Mikołaj; Trwałość chlorowodorku [(N-piperydyno)metyleno]daunorubicyny w roztworach wodnych i w fazie stałej
 742. Pielok Joanna; Ocena kondycji psychoemocjonalnej w kontekście stanu zapalnego i delirium pooperacyjnego u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym
 743. Pieńkowski Piotr; Wyniki śródoperacyjnego monitorowania czynności nerwu twarzowego w chirurgii ślinianki przyusznej
 744. Piernik Tomasz; Ocena działania antyoksydantów u pacjentów z zaburzeniami erekcji leczonych preparatem hamującym aktywność fosfodiesterazy typu 5
 745. Piestrzeniewicz Rafał; Śródoperacyjne wykorzystanie interferencji RNA w zwalczaniu wysoko złośliwych guzów mózgu pochodzenia neuroepitelialnego
 746. Pietrzak-Kaczmarek Honorata; Test krystalizacji łez i śliny w rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu zespołu Sjögrena
 747. Pietrzykowska Ewelina; Osobowościowe i intelektualne uwarunkowania przebiegu klinicznego cukrzycy typu 1 u dorosłych
 748. Pietrzyńska Magdalena; Potrzeby rehabilitacyjne osób po 60. roku życia
 749. Pilarczyk Małgorzata; Wpływ mirtazapiny na jakość życia pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową
 750. Pilarska Agnieszka; Psychospołeczne uwarunkowania wczesnego rozwoju dziecka z zaburzeniami słuchu
 751. Pilipczuk-Paluch Kristina; Występowanie choroby próchnicowej zębów u dzieci siedmioletnich w środowisku wielkomiejskim
 752. Piłaciński Stanisław; Ocena czynników warunkujących wystąpienie i długość remisji klinicznej u osób z cukrzycą typu 1
 753. Piorunek Tomasz; Kompleksowa ocena zaawansowania zmian w układzie oddechowym u dorosłych chorych na mukowiscydozę na podstawie badań klinicznych, mikrobiologicznych i histopatologicznych
 754. Piotrowska Hanna; Działanie przeciwnowotworowe metylowych analogów resweratrolu
 755. Piotrowski Adam; Rozwój podniebienia twardego u zarodków i wczesnych płodów ludzkich (5.-12. tydzień)
 756. Piskorz Jarosław; Porfirazyny posiadające skondensowany pierścień diazepinowy : synteza, właściwości fizykochemiczne oraz aktywność fotodynamiczna względem komórek nowotworowych
 757. Piwkowski Cezary; Ocena wyników leczenia chorych na raka płuca metodą wideotorakoskopowej lobektomii w doświadczeniu własnym
 758. Plagens-Rotman Katarzyna; Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe narządu rodnego u kobiet
 759. Plaskota Karolina; Ciąża i poród u pacjentek z wrodzonymi wadami serca : punkt widzenia kardiologa
 760. Pławski Andrzej; Molekularne uwarunkowania rodzinnej polipowatości gruczolakowatej jelita grubego (FAP) w populacji polskiej
 761. Pobojewski Leszek; Charakterystyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów po dużych zabiegach naczyniowych
 762. Pobol-Aidi Małgorzata; Analiza wartości metrycznych przedniego odcinka szczęki i żuchwy po terapii płytką Schwarza lub maską twarzową : badania retrospektywne
 763. Podfigurna-Stopa Agnieszka; Ocena stężeń kortykoliberyny, kisspeptyny oraz inhibiny B i inhibiny całkowitej w surowicy krwi u pacjentek z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki i jadłowstrętem psychicznym
 764. Podgórska-Gumulák Katarzyna; Wpływ regularnej aktywności fizycznej na funkcję śródbłonka i wybrane parametry aktywności płytek krwi
 765. Podhalański Paweł; Ocena skuteczności antybiotykoterapii okołoporodowej u kobiet ciężarnych GBS (+)
 766. Podkówka-Sieczka Renata; Wpływ diety niskokalorycznej na proces starzenia się nerek u szczura
 767. Podolska-Piechocka Anna; Jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych gorsetem Chêneau
 768. Pogorzała Adam Maksymilian; Funkcje życiowe osób po totalnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 769. Pohland Justyna; Charakterystyka kliniczna i laboratoryjna dzieci z sepsą
 770. Polak Urszula; Mechanizmy obumierania komórek indukowane 1,2-etanodimetanosiarczanem
 771. Polańska Adriana; Przydatność ultrasonografii wysokiej częstotliwości w monitorowaniu leczenia atopowego zapalenia skóry wybranymi metodami terapeutycznymi
 772. Połom Karol; Problem postępowania klinicznego w przednowotworowych i przedinwazyjnych przewodowych oraz zrazikowych zmianach gruczołu piersiowego rozpoznanych w biopsji mammotomicznej
 773. Popowska-Drojecka Julia; Koronarograficzna ocena zmian w tętnicach wieńcowych a wybrane czynniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych hemodializowanych z przewlekłą niewydolnością nerek
 774. Poprawski Grzegorz; Markery predykcji stanu przedrzucawkowego a przebieg ciąży powikłanej cukrzycą przedciążową
 775. Porzucek Witold; Zastosowanie laparoskopii w diagnostyce otwartego wyrostka pochwowego otrzewnej u dzieci operowanych z powodu jednostronnej przepukliny pachwinowej : doświadczenia własne
 776. Prauzińska Magdalena; Efektywność leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci
 777. Prusinowska Joanna; Charakterystyka immunofenotypu oraz funkcji komórek jednojądrzastych odporności wrodzonej u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C
 778. Pruski Dominik; Ocena przydatności metody optoelektronicznej w wykrywaniu śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy i raka szyjki macicy
 779. Prylińska-Czyżewska Agata; Wpływ sposobów przygotowania podbudowy cyrkonowej na siłę wiązania ze szkliwem i zębiną przy zastosowaniu różnych cementów
 780. Prymas Anna; Wpływ metod opracowania ubytków niepróchnicowego pochodzenia na jakość wypełnień na podstawie odległych badań klinicznych
 781. Przewoźniak Sabina; Znaczenie technicznego wyposażenia dla przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci
 782. Przybylski Janusz; Problem konsumpcji alkoholu i innych środków psychoaktywnych w aspekcie aktywności fizycznej studentów
 783. Przybyła Anna; Analiza wariantów sekwencyjnych w odcinku 3'UTR genu CDKN2A u chorych na czerniaka
 784. Przybyłowska Joanna; Ocena wykładników stresu oksydacyjnego u pacjentek poddawanych laparoskopii ginekologicznej
 785. Przybyłowski Krzysztof; Wpływ premedykacji ketoprofenem i melatoniną na farmakokinetykę i farmakodynamikę propofolu u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym
 786. Przybyszewska Honorata; Współistnienie chorób tarczycy ze schorzeniami gruczołu piersiowego : wybrane aspekty
 787. Przybyszewska Wiesława; Analiza sekwencji nukleotydowych w rejonie regulatorowym promotora P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzrastania
 788. Przystanowicz Jędrzej; Kompleksowa ocena przydatności i bezpieczeństwa stosowania etanolu i 4-metylopirazolu w zatruciach ostrych glikolem etylenowym u szczurów
 789. Purandare Barbara; Socjomedyczne aspekty zażywania substancji psychoaktywnych wśród lekarzy stażystów na terenie Wielkopolski
 790. Puślecki Mateusz; Ocena sposobu pobrania tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej metodami klasyczną i szkieletowania w zabiegach bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
 791. Pyda Małgorzata; Ocena wpływu wybranych czynników reakcji zapalnej na rokowanie u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową
 792. Pytel Andrzej; Rozwój jądra pośrednio-bocznego u zarodków i płodów ludzkich (od 5. do 13. tygodnia)
 793. Pytlińska Natalia; Biologiczne i psychospołeczne czynniki związane z przebiegiem anoreksji u dziewcząt
 794. Rabenda-Łącka Karolina; Ocena rozpowszechnienia depresji poporodowej oraz czynniki ryzyka jej wystąpienia
 795. Raczkowska Joanna; Wpływ polifenoli z czerwonego wina na właściwości antyoksydacyjne i przeciwzakrzepowe u pacjentów z rakiem płuc
 796. Radwan-Oczko Małgorzata; Uwarunkowania genetyczne i kliniczne przerostu dziąseł po przeszczepie nerki
 797. Radziszewska Dorota; Stan nawodnienia u chorych przewlekle hemodializowanych a wybrane markery ryzyka sercowo-naczyniowego
 798. Rajewska-Rager Aleksandra; Czynniki związane ze skutecznością leków przeciwdepresyjnych o działaniu serotoninergicznym i noradrenergicznym
 799. Rajewska-Tabor Justyna; Ocena wielkości martwicy mięśnia sercowego ze szczególnym uwzględnieniem rezonansu magnetycznego u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
 800. Rajewski Marcin; Częstość występowania polimorfizmów genów czynnika V (G1691A) i protrombiny (G20210A) oraz przeciwciał antyfosfolipidowych u kobiet z nieprawidłowym przebiegiem ciąży
 801. Rakowicz Piotr; Ocena prospektywna tylnego bieguna w oku towarzyszącym u pacjentów z otworem w plamce
 802. Rasińska Renata; Analiza wybranych wyznaczników kształtowania postaw prozdrowotnych młodzieży akademickiej
 803. Ratajczak Lidia; Metabolity wtórne w Pinguicula vulgaris L. z kultur in vitro
 804. Ratajczak Magdalena Maria; Formułowanie i badanie kapsułek flotacyjnych
 805. Ratajewska Aniela; Ocena echokardiograficznych parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej mięśnia sercowego lewej komory u chorych leczonych powtarzaną hemodializą
 806. Rauhut-Klaban Magdalena; Rozwój szkieletu serca u człowieka od 5 do 12 tygodnia życia wewnątrzmacicznego
 807. Rawłuszko-Wieczorek Agnieszka Anna; Regulacja epigenetyczna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedź na hipoksję w raku jelita grubego
 808. Redman Marcin; Ocena wydłużania kości łokciowej na drodze osteogenezy dystrakcyjnej we wrodzonym braku kości promieniowej
 809. Regulska Katarzyna; Trwałość chlorowodorku imidaprilu w fazie stałej na tle innych inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz ocena wpływu procesu jego degradacji na inicjację nowotworową
 810. Regulski Miłosz; Pochodne trans-stilbenu i trans-stilbazolu jako selektywne inhibitory aktywności cyklooksgenazy-2 (COX-2) o właściwościach przeciwnowotworowych i chemoprewencjnych
 811. Remlinger-Molenda Agnieszka; Badanie wybranych cytokin w epizodzie maniakalnym i depresyjnym choroby afektywnej dwubiegunowej
 812. Resztak Matylda; Farmakokinetyka gliklazydu z tabletek szybko i wolno uwalniających lek
 813. Richter Magdalena; Analiza stężenia wybranych adipocytokin u chorych z pierwotną idiopatyczną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego
 814. Rochowiak Aleksandra; Analiza ekspresji receptora CR1 na komórkach krwi chorych na pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN)
 815. Rogacki Karol; Rola komórkowej ekspresji ß-kateniny i E-kadheryny jako markerów progresji zmian w przewlekłym zapaleniu wątroby typu C
 816. Rogalińska Aleksandra; Wpływ obróbki cieplnej oraz sposobu chłodzenia podbudowy metalicznej na charakter połączenia z ceramiką dentystyczną
 817. Rogowicz-Frontczak Anita; Wykładniki subkliniczne miażdżycy, sztywność naczyń oraz wybrane parametry odczynu zapalnego u osób z typem 1 cukrzycy
 818. Rokowska-Waluch Anita; Badanie zależności między stresem emocjonalnym a przebiegiem trądziku pospolitego
 819. Rola Piotr; Wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na funkcję agregacyjną płytek krwi w warunkach in vitro
 820. Romański Michał; Ocena parametrów kinetycznych i farmakokinetycznych treosulfanu i jego biologicznie aktywnych epoksypochodnych w przewidywaniu zmian ich poziomów u chorych poddanych kondycjonowaniu przed przeszczepem komórek hematopoetycznych
 821. Rosada-Kurasińska Jowita; Skuteczność postępowania przeciwbólowego za pomocą dożylnej postaci paracetamolu u chorych poddanych chirurgicznej rekonstrukcji brzusznej odcinka aorty
 822. Rosińska-Więckowicz Anna; Rola alergenów pokarmowych w patomechanizmie atopowego zapalenia skóry
 823. Rospond-Kubiak Iwona; Ocena wyników leczenia czerniaków błony naczyniowej gałki ocznej w Katedrze i Klinice Okulistyki UM w Poznaniu w latach 1991-2005
 824. Roszak Alina; System nadzoru zapobiegania zakażeniom szpitalnym w podmiocie leczniczym, a ich koszty
 825. Roszak Dorota; Ocena diagnostyczno-prognostyczna wybranych markerów zapalnych, flory bakteryjnej i predyspozycji genetycznych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci
 826. Roszkowiak Bogna; Ocena wykładników odpowiedzi odpornościowej wobec EBV u chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek
 827. Rożnowski Krzysztof; Analiza występowania mutacji i polimorfizmów w genie NBS1 u kobiet z rakiem piersi
 828. Różański Michał; Bezpieczeństwo stosowania produktów pochodzenia naturalnego w Europie i Ameryce Północnej : badania ankietowe dotyczące stosowania produktów pochodzenia naturalnego w Polsce
 829. Różycka Agata; Molekularna diagnostyka genetyczna w rodzinnej postaci padaczki idiopatycznej uwarunkowanej mutacjami genów kodujących podjednostki neuronalnego receptora nikotynowego acetylocholiny
 830. Ruchała Marek; Ghrelina i somatostatyna jako modulatory sekrecji hormonów tarczycy : badania doświadczalne in vivo i in vitro oraz wynikające z nich implikacje kliniczne
 831. Ruciński Marcin; Cerebelina nadnercza szczura : ekspresja genów oraz próba wyjaśnienia mechanizmu jej działania na korę gruczołu
 832. Rupa Joanna; Ocena chimeryzmu komórek hematopoetycznych metodą analizy DNA u chorych poddanych przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych
 833. Rusin Błażej; Ocena ekspresji receptorów estrogenowych w mięśniach grzbietu dzieci ze skoliozą idiopatyczną
 834. Ruszkowski Piotr; Badania aktywności cytostatycznej modyfikowanych 5'-fosforanów nukleozydów pirymidynowych
 835. Rutkowska Agnieszka; Ocena związku pomiędzy amplifikacją ciśnienia tętna a zawartością tkanki tłuszczowej w populacji osób zdrowych
 836. Rutkowska Joanna; Apoptoza leukocytów krwi obwodowej indukowana przez Trichinella spp.
 837. Rutkowski Arkadiusz; Porównanie wpływu przygotowania powierzchni tworzywa acetalowego i chromo-kobaltowego stopu dentystycznego na siłę wiązania z żywicami akrylowymi
 838. Rybacka-Mossakowska Joanna; Ocena znaczenia czynników neurotroficznych w rozwoju powikłań chemioterapii w obrębie układu nerwowego
 839. Rybakowski Filip; Czynniki genetyczne i cechy osobowości w jadłowstręcie psychicznym
 840. Rybka Eugeniusz; Wykorzystanie molekularnej identyfikacji 13 typów DNA HPV w profilaktyce raka szyjki macicy na przykładzie kobiet z rozpoznaniem cytologicznym ASC-US
 841. Rychlewska-Hańczewska Anna; Ocena częstości występowania i znaczenie kliniczne przeciwciał przeciw α-fodrynie u chorych na pierwotny zespół Sjögrena
 842. Rzątowski Szymon; Analiza wartości siły retencji zewnątrzkoronowych precyzyjnych elementów utrzymujących
 843. Rzempowska Jadwiga; Socjomedyczne aspekty funkcjonowania młodych osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim
 844. Rzesoś Aneta; Sposób żywienia i stan odżywienia chorych z otyłością
 845. Rzymska Izabela; Wpływ edukacji na kompetencje moralne studentów położnictwa w odniesieniu do problematyki medycyny reprodukcyjnej
 846. Saczko Jolanta; Ocena skuteczności reakcji fotodynamicznej na modelu komórkowym raka jasnokomórkowego jajnika opornego na chemio- i radioterapię
 847. Sadowska-Przytocka Anna; Znaczenie wybranych przeciwciał przeciwtarczycowych w etiopatogenezie pokrzywki autoimmunologicznej
 848. Salamon-Słowińska Dorota; Ostre biegunki u dzieci poniżej 5. roku życia : aspekty kliniczne i epidemiologiczne
 849. Samara Husam; Występowanie i charakterystyka komórek dendrytycznych w raku krtani
 850. Samborski Paweł; Ocena ekspresji białek wstrząsu cieplnego 70 u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 851. Sanocki Mariusz; Profilaktyka pierwotna zakrzepicy żył głębokich przy użyciu heparyny drobnocząsteczkowej w raku jajnika
 852. Saran Agnieszka; Witaminy i składniki mineralne w żywieniu i suplementach spożywanych przez osoby starsze
 853. Schlaffke Judyta; Ocena zawartości zaawansowanych produktów glikacji białek w skórze metodą autofluorescencji u chorych na cukrzycę typu 1
 854. Schöneich Natalia; Analiza związku polimorfizmów genów wybranych cytokin i ich receptorów z przebiegiem astmy u dzieci
 855. Seniuk Wojciech; Morfologiczna ocena obrazu płatków zastawki aortalnej, zatok wieńcowych oraz aorty wstępującej w procesie starzenia
 856. Seńczuk-Przybyłowska Monika; Ocena narażenia prenatalnego na benzodiazepiny - ciąża pojedyncza i bliźniacza
 857. Serdyńska-Szuster Monika; Wpływ metforminy na wybrane wykładniki dysfunkcji śródbłonka naczyniowego u kobiet z zespołem policystycznych jajników i insulinoopornością
 858. Sergiew Marcin; Osteotomia rozwierająca piszczeli w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
 859. Sędziak Anna; Wpływ palenia tytoniu i biernego narażenia na dym na cykl miesiączkowy kobiet
 860. Sękowska Marta; Ocena wyników leczenia guzków krwawniczych i wypadania błony śluzowej odbytu metodą gumowej podwiązki
 861. Siciński Henryk; Rozwój pediatrii uniwersyteckiej w Poznaniu w XX wieku
 862. Sidorowicz Krzysztof; Ocena wybranych materiałów stosowanych do wypełnienia kanału korzeniowego zębów zakwalifikowanych do resekcji wierzchołka korzenia
 863. Sielska Jolanta; Diagnoza zachowań prozdrowotnych w aspekcie profilaktyki raka piersi u kobiet zdrowych
 864. Sikorska Agnieszka; Analiza stanu zdrowia jamy ustnej oraz zgryzu dzieci w wieku szkolnym powiatu kolskiego
 865. Sikorska Dorota; Rola stanu nawodnienia w leczeniu dializą otrzewnową
 866. Silska Sylwia; Ewolucja poglądów na żywienie niemowląt w XIX i XX wieku
 867. Silska-Dittmar Magdalena; Niezrównoważenia sprzężeń genu LRP5 a gęstość mineralna kości u dzieci z zespołem nerczycowym leczonych glikokortykosteroidami
 868. Siniawski Andrzej; Budowa i czynność serca u młodzieży wyczynowo uprawiającej sport
 869. Skalska-Sadowska Jolanta; Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej miasta Poznania w powiązaniu z niektórymi elementami stylu życia
 870. Skibińska Izabela; Molekularne mechanizmy działania 17β-estradiolu, genisteiny i bisfenolu A na plemniki ludzkie
 871. Skibińska Maria; Badania genów kandydujących w schizofrenii w aspekcie koncepcji neurorozwojowej
 872. Skibiński Maciej; Wpływ wczesnej interwencji psychospołecznej na jakość życia leczonych interferonem i rybawiryną chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C
 873. Skierska Urszula; Substytucja nukleofilowa w niektórych arylowych pochodnych pirydazyny i skondensowanej pirydazyny
 874. Skokowska Beata; Ocena żywienia u chorych w podeszłym wieku w okresie okołooperacyjnym
 875. Skoracka Joanna; Wpływ światła spolaryzowanego liniowo o różnej długości fali na czynność jednostek ruchowych wybranych mięśni poprzecznie prążkowanych
 876. Skotnicki Marcin; Characterisation of valsartan and its compatibility with bisoprolol studied by differential scanning calorimetry and solid-state nuclear magnetic resonance
 877. Skrobała Agnieszka; Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do optymalizacji rozkładów dawek w radioterapii stereotaktycznej obszarów wewnątrzczaszkowych
 878. Skupin-Mrugalska Paulina; Fotochemiczna oraz fotodynamiczna aktywność wybranych porfirynoidów o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym inkorporowanych w nośniki liposomowe
 879. Slosorz Teresa; Zmiany akademickiego systemu kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce w latach 1969-2009 : studium historyczno-edukacyjne
 880. Słodkowicz-Kowalska Anna; Zwierzęce rezerwuary inwazyjnych dla człowieka gatunków mikrosporydiów
 881. Słopień Agnieszka; Badania asocjacyjne genów kandydujących w zespole nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (ADHD) z wybranymi funkcjami poznawczymi
 882. Słowiński Maciej; Przydatność oznaczania stężenia wybranych białek ostrej fazy w surowicy krwi w diagnozowaniu i monitorowaniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
 883. Słowiński Wojciech; Odległa ocena stawów biodrowych leczonych operacyjnie z powodu rozwojowego zwichnięcia
 884. Służewska-Niedźwiedź Monika; Ewolucja kliniczna zespołu Panayiotopoulosa łagodnej dziecięcej padaczki częściowej
 885. Smolarek Iwona; Ocena poziomu wskaźnika epigenetycznego-5-metylocytozyny u chorych z pierwotnym nadciśnienieniem tętniczym
 886. Smolarek Natalia; Fizjoterapia u kobiet po operacji usunięcia macicy z nieprawidłową czynnością dolnych dróg moczowych
 887. Smykał-Jankowiak Katarzyna; Analiza wystepowania przeciwciał przeciw składowej C1q dopełniacza w surowicy chorych na pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek
 888. Snoch Magdalena; Stężenie jonów magnezu i wybranych wykładników stresu oksydacyjnego w przebiegu ostrego niedokrwienia kończyn dolnych
 889. Sobański Jarosław; Rozwój zakończeń nerwowych w narządach płciowych zewnętrznych żeńskich u płodów ludzkich
 890. Sobczak Agnieszka; Ocena trwałości N-[2-(4-o-fluorofenylopiperazyn-1-ylo)etylo]-2,5-dimetylo-1-fenylopirolo-3,4-dikarboksyimidu
 891. Sobiak Joanna; Farmakokinetyka wysokich dawek etopozydu i jej kliniczne znaczenie w przygotowaniu do allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
 892. Sobieska Magdalena; Ocena przydatności oznaczania białek ostrej fazy w medycynie klinicznej
 893. Sobol Julia; Przydatność oceny obrazu histologicznego i składu chemicznego obojczyka w badaniach identyfikacyjnych szczątków ludzkich
 894. Sobotta Łukasz; Ocena fotochemiczna porfirazyn i ftalocyjanin z podstawnikami heterocyklicznymi i alkoksylowymi o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej
 895. Socha Paweł; Wpływ aktywnego poradnictwa i czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na odległe wyniki zabiegów wewnątrznaczyniowych w odcinku biodrowym i udowo-podkolanowym
 896. Sokal Wioletta; Możliwości komunikacji werbalnej chorych po całkowitym usunięciu krtani
 897. Sokalska Anna; Ocena ekspresji integryny avß3 na komórkach endometrium oraz limfocytach krwi obwodowej w drugiej fazie cyklu u kobiet z zaburzeniami rozrodu
 898. Sokół Bartosz; Ocena przydatności pomiarów bioelektrycznej impedancji mózgu w patologiach wewnątrzczaszkowych
 899. Solarczyk Piotr; Występowanie gatunków i genotypów Giardia u ludzi i zwierząt w Wielkopolsce
 900. Sołtysiak Jolanta; Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci
 901. Sommerfeld Karina; Udział stresu oksydacyjnego w ostrym zatruciu glikolem etylenowym
 902. Sosińska Patrycja; Wpływ procesu starzenia się ludzkiego mezotelium otrzewnowego na wykładniki progresji raka jajnika w modelu komórkowym i zwierzęcym
 903. Sowińska Anna; Ocena przydatności wskaźników wagowo-wzrostowych i analiza wybranych modeli statystycznych zastosowanych do wyznaczania czynników ryzyka występowania nieprawidłowego ciśnienia tętniczego krwi u dzieci
 904. Sowińska-Seidler Anna; Identyfikacja podłoża molekularnego rozszczepu dłoni i/lub stóp w populacji polskiej
 905. Sójka Anna; Ocena przydatności ultradźwiękowj techniki instrumentalnej w diagnostyce dysfunkcji narządu żucia
 906. Spychalski Łukasz; Limfocyty T regulatorowe w mikrośrodowisku wysięku opłucnowego w przebiegu raka płuca
 907. Spychała Arkadiusz; Ocena poprawy diagnostyki i wyników leczenia chirurgicznego raka żołądka w okresie 25 lat
 908. Stachowiak Mariusz; Przystosowanie pacjentów do życia ze stomią
 909. Stagraczyński Maciej; Ocena gęstości tkanki kostnej żuchwy i kręgosłupa u kobiet zagrożonych osteoporozą
 910. Stanczak Jakub; Analiza morfologiczno-kliniczna mięsaków głowy i szyi
 911. Stanek Anna-Maria; Kwestionariusz elektronicznej ankiety jako narzędzie w procesie ewaluacji
 912. Stanek Robert; Zastosowanie nieinwazyjnej elektrohisterografii w mintorowaniu terapii zagrażającego porodu przedwczesnego
 913. Stangierski Adam; Związek między funkcją tarczycy, składem ciała, poziomem ghreliny i łaknieniem
 914. Stanisławiak Joanna; Ocena zachowania D-dimerów w trakcie pierwszorzutowego leczenia raka jajnika
 915. Stanisławska Joanna; Wpływ rozszerzonych zasad kontroli na wystąpienie zakażeń szpitalnych na oddziale intensywnej opieki medycznej
 916. Stanisławska-Kubiak Maia; Studia nad wpływem cukrzycy typu 1, na wybrane parametry zdrowia w tym funkcjonowanie psychiczne dzieci i młodzieży
 917. Stańczyk Małgorzata Monika; Wpływ muzykoterapii na jakość życia u chorych w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej objętych opieką paliatywną
 918. Staroń Waldemar; Wykorzystanie dyspersji rozmiarów mikro-obiektów zawieszonych w płynie mózgowo-rdzeniowym do jego oceny
 919. Stasiak-Paczkowska Małgorzata; Ocena filtracji kłębuszkowej u pacjentów przyjmowanych do szpitala w trybie nagłym
 920. Stasiewski Arkadiusz; Związek pomiędzy przewlekłym stanem zapalnym, zaburzeniami gospodarki fosforanowo-wapniowej a występowaniem powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych ambulatoryjną dializą otrzewnową
 921. Stawczyk-Eder Kamila; Analiza przydatności oznaczania kalprotektyny w stolcu w ocenie aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna w zależności od lokalizacji zmian chorobowych
 922. Stawny Maciej; Wpływ sterylizacji radiacyjnej na niektóre antybiotyki pochodne 1-fenylopropan-1-olu w fazie stałej
 923. Stawny Piotr; Innowacje medycznego wyposażenia technicznego zakładów opieki zdrowotnej a jakość usług medycznych
 924. Stefański Tomasz; Projektowanie, synteza i ocena biologiczna tiopochodnych stilbenu
 925. Stelmach-Mardas Marta; Wpływ sposobu żywienia oraz zwiększonej podaży steroli roślinnych na profil lipidowy i parametry stresu oksydacyjnego w grupie kobiet otyłych
 926. Sterzyńska Karolina; Immuno- i hybrydocytochemiczna analiza ekspresji interleukiny 2 (IL-2) i jej receptora (IL-2R) w nowotworach płuc
 927. Stężowska-Kubiak Sylwia; Charakterystyka epidemiologiczno-kliniczna polskiej populacji chorych na mukowiscydozę
 928. Stoczkiewicz Dobrosława; Współzależność wskaźników Boltona z cefalometryczną oceną profilu tkanek miękkich twarzy
 929. Stoliński Łukasz; Ocena postawy ciała z wykorzystaniem fotografii cyfrowej: opracowanie metody wraz z normami dla wieku 7-10 lat
 930. Stoszek Sebastian; Ocena nasilenia zmian otępiennych i strukturalnych ośrodkowego układu nerwowego u chorych na schizofrenię przewlekłą
 931. Straburzyńska-Migaj Ewa; Zależność między oceną spiroergometryczną a wybranymi składnikami metabolizmu tkankowego, aktywacji neurohormonalnej i genotypem konwertazy angiotensyny u chorych z niewydolnością serca
 932. Strażyńska Agata; Ocena stężenia osoczowej apeliny u młodych osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
 933. Strugała Magdalena; Wpływ stanu odżywienia na sprawność funkcjonalną osób w wieku podeszłym
 934. Stryczyńska-Kazubska Joanna; Zwoździak Barbara; Obraz kliniczny oraz ocena wybranych cytokin w zakażeniach Chlamydophila pneumoniae u dzieci
 935. Stryczyński Łukasz; Ocena znaczenia klinicznego wybranych parametrów biochemicznych i hemodynamicznych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i jednoczasowo wykonaną angiografią tętnic nerkowych w trakcie badania koronarograficznego
 936. Stryjakowska Ksenia; Ocena wpływu immunomodulacji preparatem RESAN na zmianę potencjału proliferacyjnego eutopowego endometrium u szczura
 937. Strzelecki Wojciech; Analiza zależności pomiędzy preferencjami muzycznymi a zachowaniami zdrowotnymi uczniów szkół ponadpodstawowych
 938. Strzyżewski Krzysztof; Ocena peroksydacji lipidów i zdolności antyoksydacyjnej w surowicy krwi pacjentów z miażdżycową niedrożnością tętnic kończyn dolnych
 939. Studzińska-Sroka Elżbieta; Porosty jako źródło związków aktywnych biologicznie
 940. Stusek-Janusz Sylwia; Analiza współczesnych aspektów etiopatogenetycznych i farmakoekonomicznych zachorowań na różę (Erysipelas)
 941. Suchorska Wiktoria Maria; Badania przedkliniczne modyfikowanej genem Hyper-IL-11 terapeutycznej szczepionki nowotworowej w jasnokomórkowym raku nerki
 942. Sudnik Wiesława; Rola selektyn E, L i P w patomechanizmie łysienia plackowatego
 943. Sujka-Kordowska Patrycja; Ocena ekspresji czynników regulujących angiogenezę w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci
 944. Sulewski Adam; Skuteczność wertebroplastyki w leczeniu złamań kręgów osteoporotycznych
 945. Sumińska-Jasińska Katarzyna; Ocena działania sulodeksydu na czynność ludzkich komórek śródbłonka w warunkach hodowli in vitro
 946. Supiński Wiesław; Wpływ stężenia homocysteiny w surowicy krwi na częstość występowania i przebieg skurczowej niewydolności serca
 947. Surmacz Rafał; Ocena wyników interwencyjnego leczenia krytycznego i ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej u noworodków i niemowląt z uwzględnieniem różnych dostępów naczyniowych
 948. Swora Ewelina; Ocena subpopulacji limfocytów T-regulatorowych, cytokin Th1/Th2, stanu odżywienia u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit
 949. Sworowska Izabela; Przydatność i znaczenie przesiewowych badań laryngologicznych ukierunkowanych na wykrywanie dysfunkcji trąbki słuchowej i przerostu migdałka gardłowego w populacji dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
 950. Syczewska Małgorzata; Badanie ruchu kręgosłupa człowieka podczas chodu
 951. Szabłoński Waldemar; Przydatność rokownicza ekspresji tkankowej wybranych markerów neoangiogenezy i cząsteczek adhezyjnych w raku żołądka
 952. Szachta Patrycja; Badanie zdolności Lactobacillus rhamnosus GG do eliminacji nosicielstwa enterokoków wankomycynoopornych (VRE) i grzybw z przewodu pokarmowego u dzieci
 953. Szafińska-Dolata Agnieszka; Zastosowanie diagnostyki fotodynamicznej do wykrywania i precyzyjnej lokalizacji śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy
 954. Szafrańska-Barańska Aleksandra; Wykrywanie w praktyce lekarza rodzinnego bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci
 955. Szafrański Tomasz; Wartość diagnostyczna ultrasonografii stawów rąk w ocenie klinicznej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 956. Szajkowski Rafał; Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej z podwójnym obrazowaniem w diagnostyce wybranych patologii tętnic kończyn dolnych
 957. Szczapa Tomasz; Ocena przydatności mieszaniny tlenu i helu w leczeniu ciężkiej niewydolności oddechowej u noworodka
 958. Szczapa-Jagustyn Justyna; Stan narządu wzroku u dzieci i młodzieży w przebiegu przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy
 959. Szczawińska-Popłonyk Aleksandra; Kompleksowa ocena kliniczna i immunodiagnostyczna dzieci z zaburzeniami biosyntezy przeciwciał
 960. Szczepanek Ewelina Anna; Hemiagenezja tarczycy : profil kliniczny oraz analiza molekularno-genetyczna
 961. Szczepaniak-Chicheł Ludwina; Ciśnienie centralne i podatność aorty u kobiet w ciąży bez i z nadciśnieniem tętniczym oraz wpływ leków hipotensyjnych na te parametry
 962. Szczepankiewicz Aleksandra; Ocena związku między polimorfizmami genów receptorów dla leków przeciwastmatycznych a przebiegiem klinicznym i odpowiedzią na leczenie u dzieci chorych na astmę oskrzelową
 963. Szczepański Mirosław J.; Badania nad biologiczną rolą ekspresji receptorów Toll-podobnych (TLR) na komórkach raków głowy i szyi u człowieka
 964. Szczołko Wojciech; Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne nowych układów porfirynoidowych o rozbudowanych grupach peryferyjnych
 965. Szczublewski Piotr; Ocena przydatności badania ultrasonograficznego i analizy markerów biochemicznych w diagnostyce torbieli jajnika
 966. Szczuciński Adam; Wybrane chemokiny u chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego
 967. Szewczyk Aleksandra; Rola wybranych cytokin pro i antyangiogennych oraz białek o aktywności naczyniowej w patogenezie twardziny ograniczonej (morphea)
 968. Szkaradkiewicz Anna Krystyna; Ocena udziału Lactobacillus spp. mikroflory śliny w aktywności próchnicy i zaawansowaniu chorób przyzębia u dorosłych
 969. Szkaradkiewicz-Karpińska Anna K.; Antagonistyczne oddziaływanie Lactobacillus mikroflory jamy ustnej wobec wybranych periopatogenów w badaniach in vitro i in vivo
 970. Szmyt Mirosław; Immunocytochemiczna ekspresja wybranych białek z rodziny S100 oraz cytokin prozapalnych w kamiczym zapaleniu pęcherzyka żółciowego
 971. Szpakowska Małgorzata; Skuteczność rezonansu magnetycznego w wykrywaniu niezaawansowanego raka gruczołu piersiowego u nosicielek mutacji w genie BRCA1
 972. Szpecht Dawid; Układ białka C (białko C, Białko S, trombomodulina) u dzieci poddanych allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych
 973. Szpera-Goździewicz Agata; Ilościowa ocena krążących komórek śródbłonka, krążących komórek progenitorowych i czynnika von Willebranda u kobiet w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym
 974. Szrama Jakub; Wpływ wybranego schematu insulinoterapii na profil glikemiczny i przebieg ciężkiej sepsy chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii
 975. Szramka-Pawlak Beata; Ekspresja wybranych ludzkich endogennych sekwencji retrowirusowych u chorych na łuszczycę w przebiegu zakażenia wirusami herpes simplex
 976. Szuber Michał; Ocena ekspresji i sygnalizacji EG-VEGF i receptorów PKR1 w myometrium i łożysku kobiet z ciąż prawidłowych i ciąż powikłanych stanem przedrzucawkowym
 977. Szulc Michał; Rola greliny w ocenie skuteczności środków przeciwalkoholowych
 978. Szulczyńska-Gabor Joanna; Udział wybranych białek ostrej fazy w rozwoju objawów pokrzywki ostrej i przewlekłej
 979. Szumiński Krystian; Badania mikrostruktury oraz aktywności elektrochemicznej wybranych stopów dentystycznych w układach modelowych
 980. Szwałkiewicz Elżbieta; Kompleksowy model pielęgniarskiej opieki długoterminowej
 981. Szybiak Bartosz; Rola poszerzonego badania histologicznego w ocenie wznowy miejscowej nowotworów dna jamy ustnej i języka
 982. Szyczewski Tomasz; Wydolność żucia pacjentów po resekcjach żuchwy
 983. Szyfter-Harris Joanna; Analiza wskazań do leczenia chirurgicznego niedosłuchu czuciowo-nerwowego u dzieci metodą implantów ślimakowych
 984. Szymankiewicz-Szukała Agnieszka; Model doświadczalny udaru niedokrwiennego w badaniach neurofizjologicznych przewodnictwa eferentnego metodą ruchowych potencjałów wywołanych indukowanych polem magnetycznym
 985. Szymczyszyn Alicja; Wpływ stosowanego przezskórnie niskoenergetycznego promieniowania laserowego na aktywność śródbłonka naczyniowego oraz funkcję agregacyjną płytek krwi
 986. Ślebioda Zuzanna; Stan jamy ustnej i zakres stomatologicznych potrzeb leczniczych u osób dorosłych z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 987. Ślęzak Daniel; Analiza dostępności automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na terenie miast wojewódzkich w Polsce
 988. Śmigielska Mirella; Wpływ finansowania świadczeń medycznych w radioterapii na funkcjonowanie szpitala onkologicznego
 989. Śniatała Renata; Stomatologiczne zachowania prozdrowotne amerykańskiej i polskiej młodzieży akademickiej
 990. Śnieżawska Aleksandra; Polimorfizm genów MTHFR, MTHFD1, MTR a stężenie homocysteiny i asymetrycznej dimetyloargininy oraz ich metabolitów u chorych z padaczką leczonych lekami przeciwpadaczkowymi
 991. Świdziński Teodor; Badanie korowych potencjałów węchowych
 992. Taborowska Malwina; Struktura i unerwienie przedziałów mięśnia brzuchatego przyśrodkowego łydki : badania na modelu zwierzęcym
 993. Talarczyk-Desole Joanna; Ocena związku wybranych polimorfizmów genów receptora estrogenowego 1 i 2 oraz wykładników apoptozy plemników z parametrami określającymi zdolność zapładniającą gamet męskich
 994. Tarczyńska Agnieszka; Czy współistniejąca choroba nowotworowa zmienia ciężkość przebiegu sepsy w warunkach oddziału intensywnej terapii? : analiza porównawcza
 995. Tarka Agata; Perinatalna transmisja zakażeń ludzkim wirusem brodawczaka
 996. Teresiak-Mańczak Anna; Opracowanie metody produkcji rekombinowanego białka sztucznej cytokiny Hyper-IL-11 oraz analiza jego aktywności biologicznej
 997. Teresiak-Mikołajczak Ewa; Udział wybranych neuropeptydów w rozwoju stanu zapalnego u chorych na atopowe zapalenie skóry
 998. Teżyk Michał; Optymalizacja procesu wytwarzania tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu z zastosowaniem wybranych narzędzi statystycznych
 999. Tobolski Jarosław; Diagnostyka chemiczna śmiertelnych zatruć wybranymi, lotnymi związkami nieorganicznymi (CO, HCN, H2S) i jej znaczenie w opiniowaniu sądowo-lekarskim
 1000. Tomaszewska Joanna Maria; Ocena stanu miazgi ludzkich zębów przedtrzonowych usuwanych z przyczyn ortodontycznych w świetle badań histologicznych i immunohistochemicznych
 1001. Tomaszewski Marek; Zespół przedziałów powięziowych goleni : próba oceny występowania oraz skuteczności pomiaru ciśnienia wewnątrzprzedziałowego
 1002. Tomczak Emilia Anna; Ewolucja kliniczna i elektroencefalograficzna padaczek na tle zaburzeń rozwojowych kory mózgowej u dzieci
 1003. Tomczak Maciej; Ekspresja antygenów naczyń krwionośnych dziąsła w przewlekłym zapaleniu przyzębia
 1004. Torlińska-Maćkowiak Kalina; Ocena gospodarki odpadami medycznymi w systemie ochrony zdrowia w Poznaniu
 1005. Torlińska-Walkowiak Natalia; Ocena starcia zębów mlecznych u dzieci żyjących w okresie średniowiecza i współcześnie
 1006. Torzyńska Katarzyna; Analiza klasycznych i nowych parametrów zmienności rytmu serca u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą
 1007. Totoń Ewa; Badanie zależności między kinazą białkową C epsilon a kinazą ogniskowo-adhezyjną komórek nowotworowych w procesie adhezji
 1008. Towpik Iwona; Nowe kryteria diagnostyczne cukrzycy ciążowej a przebieg ciąży, stan noworodków i rozwój zaburzeń metabolicznych u badanych pacjentek
 1009. Trepińska Magdalena; Ocena wpływu wiedzy o chorobie na przebieg kliniczny cukrzycy typu 1 leczonej od momentu rozpoznania metodą intensywnej czynnościowej insulinoterapii
 1010. Trómińska-Starczyńska Joanna; Wpływ interferonu-gamma (IFN-y) na uwalnianie rozpuszczalnej formy białka adhezyjnego ICAM-1 (sICAM-1) przez komórki ludzkiego mezotelium otrzewnowego in vitro
 1011. Trzybulska Dorota; Badanie ekspresji wybranych genów odpowiedzialnych za reorganizację cytoszkieletu aktynowego komórek uczestniczących w procesie zapalnym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 1012. Turbańska Renata; Determinanty zdrowotne zdolności osób do prowadzenia pojazdów silnikowych w ruchu drogowym
 1013. Turek-Plewa Justyna; Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania zespołu niewrażliwości na androgeny
 1014. Turkiewicz Wojciech; Występowanie i aktywność wybranych metaloproteinaz w ścianie żył odpiszczelowych
 1015. Tyczewska Marianna; Profil ekspresji wybranych genów związanych ze wzrostem, różnicowaniem i czynnością komórek kory nadnercza szczura w przebiegu indukowanej enukleacją regeneracji gruczołu
 1016. Tyszkiewicz-Nwafor Marta; Adipocytokiny i objawy psychopatologiczne u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym
 1017. Tyszkiwski Oleg; Ocena wyników operacyjnego leczenia GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) metodą laparoskopową i klasyczną na podstawie pooperacyjnej oceny jakości życia przy pomocy GIQLI (Gastrointestinal Quality of Life Index) i ankiety własnej
 1018. Uchman Paweł; Ocena wartości klinicznej oznaczeń ploidii DNA u chorych z rakiem szyjki macicy
 1019. Uklejewski Ryszard; Wieloparametrowa ocena biodynamiki kośćca dzieci i młodzieży z somatotropinową niedoczynnością przysadki leczonych w ciągu 2,5 roku hormonem wzrostu
 1020. Urbaniak Bartosz; Badania oddziaływań fluorochinolonów z jonami metali
 1021. Urbanowicz Tomasz; Zastosowanie badania skompresowanego rozkładu widma (CSA) w ocenie czynności bioelektrycznej mózgu w operacjach części wstępującej i łuku aorty
 1022. Urbańska Maria; Laktony seskwiterpenowe w Helenium hoopesii A. Gray
 1023. Urbański Bartosz; Radioterapia śródoperacyjna jako boost u chorych na raka piersi po oszczędzającym zabiegu operacyjnym i uzupełniającej radioterapii
 1024. Uruska Aleksandra; Znaczenie pośrednich wykładników insulinooporności w rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy typu 1
 1025. Uruski Paweł; Związek polimorfizmu pojedynczych nukleotydów w genach szlaku JaK/STAT oraz w genach kandydujących z występowaniem pierwotnego nadciśnienia tętniczego
 1026. Uszak Justyna; Trwałość [(N-pirolidyno)metyleno]daunorubicyny w roztworach wodnych
 1027. Wachowiak Justyna; Skuteczność zapobiegania aktywacji płytek krwi towarzyszącej angioplastyce wieńcowej
 1028. Wachowiak Natalia; Badania aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej wybranych acylowanych pochodnych hydroksyiminowych kwasu oleanolowego
 1029. Walasek Paulina; Ocena gęstości naczyń krwionośnych mięśnia sercowego u dzieci z wrodzonymi wadami serca
 1030. Walasz Jolanta; Wpływ elementów stymulacyjnych płytki podniebiennej na poprawę ułożenia języka i mięśni wyrazowych twarzy u dzieci z zespołem Downa
 1031. Walczak-Gałęzewska Marta; Wpływ terapii hipotensyjnej na wybrane markery ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym
 1032. Walczak-Sztulpa Joanna; Identyfikacja molekularnego podłoża zespołu Sensenbrenner (Cranioectodermal dysplasia)
 1033. Walczyk-Matyja Katarzyna; Choroba nowotworowa narządów płciowych u kobiet jako czynnik modyfikujący poczucie jakości życia
 1034. Waligórska-Stachura Joanna; Ekspresja surwiwiny w guzach przysadki
 1035. Walkowiak Hanna; Znaczenie interleukiny 31 w patomechanizmie atopowego zapalenia skóry
 1036. Walkowiak Maciej; Zmiany w trzustkowym wydzielaniu wapnia, cynku i miedzi u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki
 1037. Wałecka Joanna; Ocena propriocepcji barku po odwróconej endoprotezoplastyce stawu ramiennego
 1038. Waraczewski Krystian; Wpływ proktokolektomii odtwórczej na niedobory witaminy K
 1039. Warchoł Magdalena; Czy istnieje zależność między poziomami wybranych hormonów we krwi pępowinowej a rozwojem dzieci?
 1040. Warchoł Wojciech; Analiza ruchu plemników metodą dopasowania wielokrotnych rozkładów normalnych
 1041. Warchoł-Biedermann Katarzyna; Wybrane czynniki wpływające na poczucie straty u opiekunów rodzinnych osób z chorobą Alzheimera
 1042. Wardak Martyna; Ocena funkcji stawu kolanowego po jednoczasowej rekonstrukcji wielowięzadłowej i rehabilitacji pooperacyjnej
 1043. Wareńczak-Florczak Żaneta; Wpływ czynników prognostycznych na wyniki radiochemioterapii chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy
 1044. Wareńczak-Wysocka Agnieszka; Ocena równowagi w świetle badań klinicznych i posturograficznych u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 1045. Warot Marcin; Wpływ długości profilaktyki pierwotnej heparynami drobnocząsteczkowymi na częstość i jakość powikłań po operacji żylaków kończyn dolnych
 1046. Wasilewicz Robert; Ocena obecności α-aktyniny i aktyny mięśniówki gładkiej w komórkach blaszki sitowatej twardówki oczu z neuropatią jaskrową zależną od podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego
 1047. Wasilewska Agnieszka, Chudzicka-Strugała Izabela; Ocena stanu klinicznego, mikroflory jelitowej oraz wybranych cytokin u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit
 1048. Wassel Alicja; Rola farmaceuty w monitorowaniu terapii pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze : ocena farmakoekonomiczna kosztów leczenia
 1049. Waszyk-Nowaczyk Magdalena; Oczekiwania pacjentów i lekarzy odnośnie zakresu zadań stawianych aptekarzowi w realizacji opieki farmaceutycznej
 1050. Waśniowski Aleksander; Ocena przydatności oznaczania laktoferyny oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego w diagnostyce różnicowej torbieli bąblowcowych wątroby wywołanych przez Echinococcus Granulosus
 1051. Wawrocka Anna; Badanie spektrum mutacji genu OPA1 oraz ich korelacji genotypowo-fenotypowych u pacjentów z zanikiem nerwów wzrokowych typu Kjera i pierwotną jaskrą otwartego kąta
 1052. Wawrzyniak Anna; Skuteczność leczenia osteoporozy pomenopauzalnej bisfosfonianami w zależności od polimorfizmów genu receptora witaminy D3
 1053. Weglowski Maciej; Zespolenia obwodowe nerwu twarzowego u zarodków i płodów ludzkich (5-12 tydzień)
 1054. Wegner Małgorzata Teresa; Ocena wybranych wykładników procesu zapalnego i stresu oksydacyjnego u osób z cukrzycą typu 1 leczonych od początku metodą intensywnej insulinoterapii
 1055. Wencel-Warot Agnieszka; Występowanie przeciwciał wiążących interferony beta u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych immunomodulacyjnie
 1056. Werner Honorata; Wpływ pola magnetycznego na proces usprawniania po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
 1057. Weryszko Agata; Klasyfikacja lokalizacji dodatkowego połączenia przedsionkowo-komorowego w obszarze tylno-przegrodowym serca na podstawie zapisu EKG i miejsca skutecznej ablacji energią fal radiowych
 1058. Wesołowska Anna; Modulacja angiogenezy u chorych na cukrzycę typu 2 leczonych statynami
 1059. Wiatrak Andrzej; Zasadność wykonywania wysokiej osteotomii kości piszczelowej u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego
 1060. Wichura-Demska Agnieszka; Wrażliwość sensoryczna a sposób żywienia chorych z cukrzycą typu 2
 1061. Wieczorek Marcin; Merkaptopochodne trans-stilbenu o działaniu antykancerogennym
 1062. Wiertel-Krawczuk Agnieszka; Ocena regeneracji nerwu twarzowego i trójdzielnego u chorych po usunięciu guza ślinianki w świetle badań neurofizjologii klinicznej
 1063. Wierzbicki Krzysztof; Ocena właściwości dielektrycznych płytki paznokcia osób z cukrzycą typu 2
 1064. Wierzejska Ewelina; Stres i wypalenie zawodowe wśród menadżerów pracujących w szpitalach w Wielkopolsce
 1065. Wiese Joanna Maria; Jakość życia pacjentów po wielotkankowych urazach kończyn górnych
 1066. Wietlicka Irmina; Ocena stężenia neopteryny u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
 1067. Więckowska Barbara; Metody statystyczne w poszukiwaniu czynników ryzyka występowania wrodzonych wad rozwojowych na podstawie danych z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
 1068. Więznowska-Mączyńska Kinga; Seksualność kobiet w okresie pierwszego roku po porodzie
 1069. Wiland Ewa; Badania cytogenetyczne plemników i komórek somatycznych mężczyzn z niepowodzeniami rozrodu
 1070. Wilczyńska Ewa; Wykorzystanie holterowskich zapisów EKG w diagnostyce obturacyjnego bezdechu sennego
 1071. Wilk-Jędrusik Małgorzata; Kwas hialuronowy w dermatologii estetycznej i kosmetologii: intradermoterapia, suplementacja doustna oraz aplikacja zewnętrzna
 1072. Wilkosz Piotr; Izokinetyczna ocena prostowników i zginaczy stawów kolanowych u zawodników grających wyczynowo w piłkę siatkową
 1073. Winczewska-Wiktor Anna; Wpływ terapii lekami przeciwpadaczkowymi na stężenia homocysteiny w populacji dzieci i młodzieży leczonych z powodu padaczki
 1074. Wiśniewska Katarzyna; Pierwotna profilaktyka wrodzonych wad rozwojowych poprzez suplementację diety kwasem foliowym na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania w latach 2005-2009
 1075. Wiśniewska-Śliwińska Hanna; Studium higieniczno-socjomedyczne funkcjonowania uczestników postępowania egzekucyjnego
 1076. Wiśniewski Andrzej; Trwałość cefuroksymu w kroplach do oczu
 1077. Witkowska Alicja; Znaczenie elektromiografii globalnej w diagnostyce neurofizjologicznej i koncepcja analizy potencjałów czynnościowych pojedynczych jednostek ruchowych
 1078. Witkowska Joanna; Ocena skuteczności chirurgicznej rekonstrukcji zaburzeń statyki narządów płciowych metodą podwieszenia górnego odcinka pochwy do więzadła krzyżowo-kolcowego (SSLF) w okresie 12-miesięcznej obserwacji
 1079. Witkowska-Banaszczak Ewa; Związki polifenolowe w liściach pełnika europejskiego Trollius europaeus L. (Ranunculaceae)
 1080. Wnuk Marcin; Emocjonalne uwarunkowania jakości życia anonimowych alkoholików
 1081. Wobszal Piotr; Polimorfizm genów interleukin 12 i 18 w odniesieniu do powstawania przeciwciał przeciw antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B u chorych przewlekle dializowanych
 1082. Wojciechowska Małgorzata; Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na liczbę urodzeń w Wielkopolsce
 1083. Wojtasińska Ewelina; Wrodzona trombofilia jako czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
 1084. Wojtaszewska Marzena; Charakterystyka defektów molekularnych u chorych na nowotwory mieloproliferacyjne Filadelfia-ujemne
 1085. Wojtkowiak-Giera Agnieszka; Wpływ Albendazolu na cytoplazmatyczną transferazę S-glutationową (GST) i ekspresje receptorów Toll-podobnych (TLR2 i TLR4) w jelitowej fazie włośnicy
 1086. Wojtyła Krzysztof; Zachowania zdrowotne dzieci szkół podstawowych i ich rodziców na przykładzie uczniów klas V i VI z powiatu miasta Kalisz i powiatu kaliskiego
 1087. Wojtyła-Buciora Paulina; Badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży licealnej i ich rodziców w celu poznania możliwości optymalizacji programów edukacyjnych i działań z zakresu promocji zdrowia
 1088. Wojtysiak Magdalena; Wartość badań neurofizjologicznych w diagnostyce chorych z dyskopatią w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
 1089. Wolny Łukasz; Wykładniki ciśnienia tętniczego w chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego
 1090. Wolski Hubert; Znaczenie trombofilii wrodzonej w etiologii nawracających niepowodzeń położniczych
 1091. Woźniak Anna; Materiały alternatywne w ocenie zaburzeń poziomów metali niezbędnych i toksycznych u pacjentów z nowotworami głowy i szyi
 1092. Woźnicka-Leśkiewicz Lucyna; Przydatność łącznej oceny zmian wskaźnika kostka-ramię (ABI) oraz prędkości fali tętna (PWV) w grupie kobiet i mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym w prognozowaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
 1093. Wróbel Tomasz; Farmakokinetyka treosulfanu u dzieci przechodzących leczenie mieloablacyjne przed transplantacją komórek hematopoetycznych
 1094. Wróblewski Mariusz; Ocena późnych powikłań ze strony dolnych dróg moczowych i ich wpływ na jakość życia u chorych po przebytej radioterapii miednicy mniejszej
 1095. Wruk Berenika; Wpływ regularnych ćwiczeń fizycznych na wybrane parametry antropometryczne i jakość życia chorych leczonych powtarzaną hemodializą
 1096. Wruk Michał; Wybrane czynniki wpływające na wysokość ciśnienia tętniczego i skuteczność postępowania hipotensyjnego u chorych we wczesnych stadiach przewlekłego pierwotnego kłębuszkowego zapalenia nerek (PKZN)
 1097. Wszołek Katarzyna; Identyfikowanie czynników mogących mieć wpływ na stan emocjonalny położnic
 1098. Wykrętowicz Jędrzej; Ocena związku pomiędzy parametrami sztywności naczyń i charakterystyki fali odbitej, a wybranymi parametrami hemostazy w grupie osób zdrowych
 1099. Wykrętowicz Magdalena; Sztywność naczyń i zjawisko odbicia fali tętna u kobiet w ciąży
 1100. Wyrwińska Agnieszka, Nowaczkiewicz Piotr; Wartość diagnostyczna katepsyn i inhibitorów proteaz cysteinowych w różnicowaniu stopnia zaawansowania raka gruczołu krokowego
 1101. Wyrzykowska Nina; Odległa ocena skuteczności immunoterapii swoistej u chorych na atopowe zapalenie skóry
 1102. Wysocka Ewa; Ocena stresu metabolicznego u osób ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w oparciu o rozszerzony model testu doustnego obciążenia glukozą
 1103. Wysocka Magdalena; Wpływ założenia stałego aparatu ortodontycznego na nawyki żywieniowe młodzieży i młodych dorosłych
 1104. Wysocki Michał; Związki polifenolowe w zielu dymnicy lekarskiej (Fumaria officinalis)
 1105. Wyszomirska Anna; Podstawy i budowa jakościowo zorientowanego systemu zarządzania w odniesieniu do usług medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego
 1106. Wyszomirska Karolina; Ocena stężenia śródbłonkowej selektyny w surowicy pacjentów z otyłością brzuszną i zaburzeniami glikemii
 1107. Wytrążek Marcin; Badanie elektromiograficzne dla uzupełnienia diagnostyki i oceny postępów leczenia rehabilitacyjnego u chorych z objawami bólowymi mięśni
 1108. Wytyk-Nowak Agata; Wpływ wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych na występowanie i nasilenie depresji u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów
 1109. Zagłoba-Kaszuba Aleksandra; Analiza mechanizmu działania wybranych wzorców terapii proprioceptywnego ułatwiania nerwowo-mięśniowego za pomocą metod neurofizjologii klinicznej
 1110. Zając-Spychała Olga; Odległe neuroanatomiczne i neuropsychologiczne następstwa zapobiegania zajęciu ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych według programu ALL IC-BFM 2002
 1111. Zakrzewska Monika; Choroby genetyczne zarodka i płodu jako przyczyny niepowodzeń ciąży
 1112. Zamiara Karolina; Geneza i działalność Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
 1113. Zalewski Przemysław; Trwałość N-[(heksahydroazepin-1-ylo)metyleno]daunorubicyny w roztworach wodnych
 1114. Zalita Paweł; Wpływ zastosowania osocza bogatopłytkowego na wczesne wyniki rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) stawu kolanowego przy użyciu ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego
 1115. Zaorska Katarzyna; Analiza zmian w sekwencjach genów SOCS1, SOCS3 i SOCS5 u dzieci ze steroido-opornym zespołem nerczycowym
 1116. Zapotoczny Norbert; Ocena zmian okołooperacyjnych poziomu czynnika tkankowego (TF) i jego inhibitora (TFPI) u chorych z tętniakiem aorty brzusznej leczonych metodą klasyczną i wewnątrznaczyniową
 1117. Zaremba-Drobnik Danuta; Ocena związku wybranych czynników wpływających na metabolizm kostny z gęstością mineralną kości u chorych leczonych hemodializami
 1118. Zarzecka Anna; Ocena odległa chorych po przebytym krwawieniu podpajęczynówkowym z powodu pękniętego tętniaka, leczonych za pomocą embolizacji wewnątrznaczyniowej
 1119. Zasadzka Ewa; Samodzielność osób starszych w aspekcie możliwości ich usprawniania
 1120. Zawada Agnieszka; Ocena wpływu metforminy na kontrolę metaboliczną u osób z cukrzycą typu 1 i zwiększoną zawartością tkanki tłuszczowej
 1121. Zawidzka-Bielska Iwona; Chronofarmakokinetyczne badania propofolu
 1122. Zdziech Tadeusz Krzysztof; Wpływ przygotowania powierzchni stopu chromowo-niklowego i chromowo-kobaltowego na charakter połączenia strukturalnego z ceramiką
 1123. Zeidler Agnieszka; Ocena odpowiedzi cytokinowej u osób z przewlekłymi zakażeniami Staphylococcus aureus
 1124. Zielińska Aleksandra; Ocena zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych u kobiet diagnozowanych w Pracowni Urodynamiki Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2006-2007
 1125. Zielińska Iwona; Zniekształcenie i ruchomość oddechowa klatki piersiowej u dzieci ze skoliozą idiopatyczną
 1126. Zieliński Marek; Analiza skuteczności terapii antyarytmicznych wszczepialnych kardiowerterów defibrylatorów w przerywaniu groźnych komorowych zaburzen rytmu
 1127. Zieliński Paweł; Analiza częstości i przyczyn rozwoju żylaków nawrotowych w badaniu dopplerowskim z podwójnym obrazowaniem
 1128. Ziemnicka Katarzyna; Wielohormonalna niedoczynność przysadki ujawniona w dzieciństwie : analiza udziału czynników genetycznych i autoimmunizacji w rozwoju i obrazie klinicznym choroby
 1129. Ziemska Beata; Stan zdrowia pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 1130. Zinczenko Wiktoria; Synteza pochodnych układów skondensowanej pirydazyny o przypuszczalnym działaniu biologicznym
 1131. Ziołecka Barbara; Zabiegi odtwórcze z użyciem implantów zębowych a jakość życia
 1132. Ziółkiewicz Piotr; Ocena zachowania się części lędźwiowej kręgosłupa po wszczepieniu endoprotezy krążka międzykręgowego
 1133. Znajdek-Awiżeń Paulina; Badania fitochemiczne ziela Axyris amaranthoides L.
 1134. Zwaruń Damian; Okołooperacyjna ocena hemostazy u chorych poddawanych rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty
 1135. Żabicki Bartosz; Ocena skuteczności i bezpieczeństwa wewnątrznaczyniowego leczenia chorych ze zmianami miażdżycowymi w odcinku udowo-podkolanowym za pomocą angioplastyki z wszczepieniem stentu
 1136. Żarowski Marcin; Charakterystyka nawyków związanych z zasypianiem i snem oraz zaburzeń snu u dzieci i młodzieży z bólami głowy
 1137. Żebryk Paweł; Ocena występowania i znaczenia klinicznego wybranych autoprzeciwciał w twardzinie układowej
 1138. Żebryk-Stopa Anna; Ocena motoryki obwowdowego narządu mowy i wyniki rehabilitacji logopedycznej po operacjach nowotworów jamy ustnej
 1139. Żmijewska-Tomczak Małgorzata; Czynniki wpływające na jakość życia chorych poddanych radioterapii z powodu raka głowy i szyi
 1140. Żuk Natalia; Ocena wpływu wybranych czynników genetycznych na patomechanizm powstawania tętniaka aorty brzusznej
 1141. Żurawski Piotr; Przenikanie impulsowego pola elektromagnetycznego przez tkanki ludzkie
 1142. Żwawiak Justyna; Otrzymywanie i właściwości wybranych skondensowanych związków bicyklicznych z układem nitroimidazolu
 1143. Żytkiewicz Marcin; Stężenie izoprostanu (8-epiprostaglandyny F2α) w osoczu a oporność na aspirynę u chorych po niedokrwiennym udarze mózgu


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Adam Michał; Determinanty kształtowania się spreadów swapów ryzyka kredytowego wystawionych na polskie obligacje skarbowe
 2. Adamek Marian; Determinanty funkcjonowania sektorów inżynieryjnych w gospodarce komunalnej na przykładzie miasta i gminy Pleszew
 3. Adamska Justyna; Wpływ parków technologicznych na konkurencyjność regionów
 4. Alankiewicz Tomasz P.; Skuteczność funkcjonowania gospodarki odpadami na przykładzie jednostek samorządowych województwa wielkopolskiego
 5. Andrzejczak Katarzyna; Pomoc rozwojowa Francji dla krajów rozwijających się w latach 1981-2007
 6. Andrzejczak Monika; Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania koniunktury giełdowej w Polsce w latach 1991-2010 (Domestic and international factors on polish stock exchange conditions in the years 1991-2010)
 7. Antoszak Paweł; Regionalne różnice płac w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne determinanty /w latach 1994-2004/
 8. Araszkiewicz Krystyna; Innowacje ekologiczne a konkurencyjność gospodarki regionu
 9. Arendarski Piotr; Wykorzystanie modelu probitowego w procesie alokacji aktywów na międzynarodowych rynkach finansowych w latach 2002-2009
 10. Assman Karolina; Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane biodegradowalne materiały opakowaniowe
 11. Augustyniak Wojciech Michał; Efektywność polskich regionalnych portów lotniczych
 12. Banaszyk Piotr; Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami
 13. Banacki Piotr; Istota i rola przedsiębiorstw globalnych w gospodarce światowej w latach 1990-2011 (The nature and role of global companies in the world economy in the years 1990-2011)
 14. Bania Michał; Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rynku pracy w Wielkopolsce w latach 2004-2012 (The role of the local government in the formation of the labour market in Greater Poland in 2004 - 2012)
 15. Bańczyk Marek; Uwarunkowania kulturowe i dizajn w kształtowaniu wartości marki narodowej
 16. Baranowski Andrzej; Gospodarstwa domowe na rynku złota w Polsce w latach 2001-2005
 17. Barczak Mariusz; Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej obszaru recepcji turystycznej na przykładzie Bydgoskiego Węzła Wodnego
 18. Berckhan Ralf; The influence of business networks on the company performance in the automotive industry
 19. Barczyk Ryszard; Teoretyczne podstawy statystycznychanaliz współczesnych wahań koniunkturalnych
 20. Bartczak Magdalena; Determinanty zachowań młodych konsumentów na rynku odzieży
 21. Bartkowiak Marcin; Wycena opcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w oparciu o modele zmienności
 22. Bartkowiak Paweł; Uwarunkowania zachowań nabywców usług kształceniowych szkół wyższych o profilu ekonomicznym
 23. Beck Krzysztof; Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej (Determinants of business cycle synchronization in European Union countries)
 24. Beręsewicz Maciej; Internet data sources for real estate market statistics
 25. Bernaciak Anna; Zmiana stabilności a wzrost gospodarczy regionów Polski
 26. Betka Bartosz; Zachowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego. Studium przypadków przedsiębiorstw branży budowlanej
 27. Biegańska Marta; Wykorzystanie kory wierzby plecionkarskiej Salix americana do adsorpcji metali ciężkich
 28. Biernikowicz Wiktor; Wpływ outsourcingu na system transportowy Sił Zbrojnych RP (The influence of outsourcing on the Polish Armed Forces transportation system)
 29. Blitzer Itai; The relevance of audited annual financial reports for investors (Użyteczność rocznych raportów finansowych dla inwestorów)
 30. Bona Anna; Jakość dań gotowych dla niemowląt oraz przyrządzanych samodzielnie w opinii matek i w świetle badań laboratoryjnych
 31. Borkowski Marcin; Wpływ nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych na kształtowanie ich wartości
 32. Borowski Grzegorz; Determinanty rozwoju funduszy inwestycyjnych w wybranych państwach UE-15
 33. Borychowski Michał; Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech po 2004 roku (Economic determinants for development of liquid biofuels sector in Poland and Germany after 2004)
 34. Bousrih Lobna; The Impact of social capital and institutional quality on economic growth
 35. Brauer Jakub; Wpływ logistyki międzynarodowej na konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie województwa wielkopolskiego
 36. Bryl Łukasz; Znaczenie "nowej gospodarki" we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych
 37. Buchwald Anna; Efektywność aktywnych programów rynku pracy w Polsce. Ujęcie regionalne
 38. Burzyński Michał; Migration, human capital and growth in globalized economy
 39. Buszkowska Eliza; Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów za pomocą testów statystycznych
 40. Buttler Dominik; Pozycja wolontariuszy na rynku pracy
 41. Cabańska Judyta; Uwarunkowania migracji ludności na jednolitym rynku europejskim na przykładzie nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (Determinants of people?s migration within the EU single market based on the example of new EU members states)
 42. Ciesielski Marek; Koszty kongestii transportowej w miastach
 43. Chomicki Michał; Kształtowanie relacji kooperacyjnych polskich przedsiębiorstw (Shaping of cooperative relationships of Polish enterprises)
 44. Chrostowska-Siwek Izabela; Związki lotne jako wyróżniki zmian przechowalniczych kawy
 45. Chudziński Paweł; Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym
 46. Czernek Katarzyna; Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie
 47. Czternasty Waldemar; Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944 - 1991)
 48. Czyżewska Dorota; Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy
 49. Dahlke Paweł; Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju gospodarczego województwa wielkopolskiego w latach 2000-2011 (The role of local self-government in the formation of economic development - Greater Poland Voivodeship in 2000-2011)
 50. Dankowska Anna; Wykrywanie zafałszowań oliwy z oliwek
 51. Dąbkowska Ewa; Wpływ odmiany ziarna orkiszu uzyskanego w warunkach produkcji ekologicznej na jakość mąki
 52. Deszczyński Bartosz; Customer Relationship Management w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
 53. Domagała Anna; Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych
 54. Domański Jakub; Rola szpitalnych grup zakupowych w racjonalizacji kosztów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia
 55. Dudkiewicz Błażej; Stabilność systemu finansowego w świetle działań Europejskiego Banku Centralnego oraz instytucji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej
 56. Dudziak Anna; Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach polskich przedsiębiorstw z partnerami zagranicznymi (Verbal and non-verbal communication in negotiations of Polish companies with their foreign partners)
 57. Dymitrowski Adam; Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa
 58. Dzierbunowicz Ewa; Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie branży odlewniczej w Polsce w latach 1995-2010
 59. Dzikowska Marlena; Wpływ delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
 60. Feliczek Patryk; Determinanty skuteczności systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży wyrobów medycznych
 61. Filipczak Szymon; Transakcje IPO w kontekście firm rodzinnych (IPO transaction in the family business context)
 62. Filipowska Agata; Indeksowanie geograficzne dokumentów w tworzeniu profili przedsiębiorstw
 63. Filipowska Milena; Konkurencyjność sektora innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie Polski w latach 2000-2010
 64. Flejter Dominik; Semi-Automatic Web Information Extraction
 65. Flieger Marcin; Możliwości i bariery absorpcji przez gminy środków finansowych Unii Europejskiej w celu zwiększania zatrudnienia. (na przykładzie województwa wielkopolskiego)
 66. Flotyńska Anna; Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w świetle koncepcji podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję
 67. Foltynowicz Zenon; Kometateza winylotri (metylo,alkoksy) silanów z alkenami katalizowana kompleksami rutenu - nowa metoda syntezy alkenylosilanów [1-tri(metylo,alkoksy)sililo-1-alkenów]
 68. Fonfara Krzysztof; Marketingowa koncepcja eksportu budownictwa
 69. Fuks Konrad; Wirtualne klastry przedsiębiorstw do pozyskiwania zasobów na rynkach elektronicznych
 70. Furmańczyk Joanna; Kulturowe uwarunkowania przywództwa w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej w Polsce
 71. Gabrusewicz Wiktor; Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej
 72. Gajowiak Małgorzata; Ekonomiczne uwarunkowania kreacji kapitału społecznego
 73. Garczarczyk Józef; Panel gospodarstw domowych w badaniach rynku
 74. Gawrońska-Błaszczyk Anna; Zarządzanie procesem przepływu produktów leczniczych w szpitalu (Management of medicinal products flow in a hospital)
 75. Gawrzyał Piotr; Determinanty konkurencyjności towarzystw funduszy inwestycyjnych. Aspekt krajowy i międzynarodowy
 76. Glinkowski Czesław; Rezerwy produkcyjne w przemyśle
 77. Gnusowski Marek; Wpływ jakości usług na konkurencyjność kancelarii prawnych
 78. Godziszewski Bartosz; Rola polityki dochodowej w gospodarkach rynkowych i w Polsce okresu transformacji
 79. Golik Janina; Formalne kwalifikacje nauczycieli i wydatki na zajęcia pozalekcyjne, a wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych w latach 2002-2011 : (gimnazjów finansowanych z budżetu miasta Poznania)
 80. Goliński Tomasz; Uwarunkowania wdrożenia innowacyjnej technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii na terenach cennych przyrodniczo (Determinants of implementation of innovative technology in the field of renewable energy sources in high nature value areas)
 81. Gołembska Elżbieta; Konsekwencje transportowe rozmieszczenia; organizacji i funkcjonowania gospodarki magazynowej
 82. Gorynia Marian; Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej
 83. Gościańska-Łowińska Julia; Postrzeganie efektywności energetycznej jako projakościowego wyróżnika gospodarstw rolnych na terenie Wielkopolski
 84. Gov Orni; Influence of intrinsic rewards on work related attitudes of Israeli employees (Wpływ wewnętrznych bodźców motywacyjnych na podstawy pracownicze w przedsiębiorstwach izraelskich)
 85. Górecka Katarzyna; Gospodarowanie przez administrację publiczną zasobami przeciwdziałającymi zagrożeniom bezpieczeństwa (na przykładzie województwa śląskiego w latach 2009-2013)
 86. Grabański Szymon; Wyznaczanie lokalizacji centrum dystrybucji. Modelowanie z wykorzystaniem systemów geoinformacji (Setting the location of a distribution center. Modeling with the use of geoinformation systems)
 87. Grala Dorota; Przemiany własnościowe i przestrzenne budownictwa mieszkaniowego w okresie transformacji w Polsce
 88. Gruchman Bohdan; Czynniki aglomeracji i deglomeracji przemysłu w gospodarce socjalistycznej
 89. Gruchociak Hanna; Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego
 90. Grzesiak Łukasz; Rola miast średniej wielkości w rozwoju regionu w kontekście polityki spójności Unii Europejskiej na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego (The role of medium-sized cities in the regional development in the context of EU cohesion policy. The case of Gorzow Wielkopolski)
 91. Grzywińska Dominika; Determinanty procesu podejmowania decyzji na rynku generycznych leków receptowych w Polsce
 92. Gulczyński Dariusz; Polityka liberalizacji rynku elektroenergetycznego w Polsce w latach 1989-2006
 93. Gurgul Filip; Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych
 94. Hadasik Dorota; Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania
 95. Hadryś Alicja; Czynniki determinujące formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych
 96. Halicki Marcin; Zarządzanie projektami w procesie ewolucji struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
 97. Haniewicz Konstanty; Web service Representation and Retrieval designed for Service Oriented Enterprises
 98. Hauke-Lopes Aleksandra; Rola transferu wiedzy w procesie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny - podejście sieciowe
 99. Herkt-Rynarzewska Monika; Proces kształtowania i wdrażania polityki europejskiej w miastach
 100. Herman Sergiusz; Specyfika branżowa oraz efektywność funkcjonowania spółek akcyjnych w Polsce a prognozowanie ich upadłości
 101. Hofman Radosław; Behavioral Products Quality Assessment Model on the Software Market (Model behawioralny oceny jakości produktów na rynku oprogramowania)
 102. Huderek-Glapska Sonia; Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu
 103. Igliński Hubert; Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a zrównoważony rozwój miast
 104. Iwański Rafał; Rozwój opieki długoterminowej nad osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim
 105. Janc Alfred; Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w procesie planowania
 106. Janicki Marcin; Determinanty skuteczności modeli biznesu polskich klubów piłkarskich (The effectiveness determinants of the Polish football clubs' business models)
 107. Jankowska Barbara; Międzynarodowa konkurencyjność polskiej branży budowlanej
 108. Jankowski Michał; Efektywność techniczna banków spółdzielczych z siedzibą w województwie wielkopolskim w latach 2005-2012
 109. Januszek Henryk; Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce
 110. Januszewski Piotr; Modelowanie symulacyjne logistyki zwrotnej opakowań jednostkowych w łańcuchu dostaw
 111. Jarmołowicz Wacław; Systemowe uwarunkowania i mechanizmy regulacji płac w przedsiębiorstwie
 112. Jasiczak Jakub; Postawy konsumentów wobec nanotechnologii jako determinanta jej rozwoju rynkowego
 113. Jastrzębowski Artur; Zakres i znaczenie współcześnie identyfikowanych funkcji rachunkowości
 114. Jeżewski Robert; Pożyczki społecznościowe (social lending) na rynku polskim
 115. Joachimiak-Lechman Katarzyna; Modyfikacja metodyki środowiskowej oceny cyklu życia na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw (The modification of the life cycle assessment methodology in the context of small and medium-sized enterprises)
 116. Jurczak Marcin; Integracja i konkurencja jako sposoby kształtowania publicznego transportu zbiorowego
    na przykładzie aglomeracji poznańskiej
 117. Jurek Bartosz; Endogeniczne czynniki wzrostu w wielosektorowych modelach dynamiki ekonomicznej
 118. Jurek Witold; Warunki techniczne a wzrost zrównoważony gospodarki leontiewowskiej
 119. Jurewicz Daniel; Zadłużenie gmin jako czynnik rozwoju lokalnego : (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003-2013)
 120. Kabaciński Bartosz; Determinanty przejęć na polskim rynku kapitałowym. Identyfikacja cech przejmowanych spółek (Determinants of acquisitions on the Polish capital market. Identification of the characteristics of the acquired companies)
 121. Kaczmarek Klaudia; Fundusze węglowe jako podmiot realizacji polityki klimatycznej
 122. Kaczmarek Monika; Dobór semantycznych usług sieciowych oferowanych na rynkach elektronicznych do procesów biznesowych
 123. Kaczyńska Aneta; Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty
 124. Kalak Tomasz; Wpływ właściwości powierzchniowych roztworów proszków do prania na ich zdolności piorące
 125. Kałuzińska Violetta; Przejrzystość polityki pieniężnej wybranych banków centralnych
 126. Kampioni-Zawadka Monika; Uwarunkowania i efekty kształtowania wizerunku pracodawcy (Determinants and effects of employer branding)
 127. Kaps Renata; Comparative environmental evaluation of plastic waste managment at national level on example of Polish and Austrian systems
 128. Kauffmann David; Between communication and collaboration in virtual teams : the mediating effect of interpersonal trust
 129. Kawa Arkadiusz; Zastosowanie technologii agentowej w konfigurowaniu łańcucha dostaw
 130. Kaźmierczak Zuzanna; Aktywność oświatowa gmin wiejskich a rozwój lokalny : (na przykładzie Wielkopolski w latach 2004-2010)
 131. Kiełpiński Przemysław; Zarządzanie wartością klienta w działalności przedsiębiorstwa leasingowego
 132. Kiewlicz Justyna; Długołańcuchowe estry kwasów fenolowych jako wielofunkcyjne składniki kształtujące jakość wyrobów kosmetycznych
 133. Kilian-Kowerko Katarzyna; Bariery transferu technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych prowadzonych w polskich uczelniach
 134. Klimaszewska Emilia; Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych
 135. Klus Sylwia; Budowanie przewagi konkurencyjnej przez oddziały banków w obszarze bankowości detalicznej (analiza wybranych oddziałów w aglomeracji poznańskiej)
 136. Kłopotek Anna; Ocena możliwości adsorpcji metali ciężkich przez popioły powstałe ze spalania osadów
 137. Kokocińska Małgorzata; Małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki Polski
 138. Kołodziejczyk Hanna; Efekty działań wybranych banków centralnych na kształtowanie się kursów walut Polski, Czech i Węgier
 139. Konecka Sylwia; Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw
 140. Kosmalski Roman; Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle metody DEA
 141. Kostrzewa Tomasz; Model skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce
 142. Kowalczyk Anna; Ocena implementacji i skuteczności metod zarządzania jakością w opinii dostawców branży motoryzacyjnej
 143. Kowalska Joanna; Implikacje ujmowania instrumentów pochodnych według niemieckich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
 144. Kowalski Tadeusz; Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej
 145. Koziorowska Karolina; Warunkowa wartość zagrożona jako narzędzie do zarządzania ryzykiem inwestycji
 146. Krajewska Agnieszka; Skuteczność gospodarowania odpadami opakowaniowymi w krajach Unii Europejskiej (The effectiveness of packaging waste management in the EU countries)
 147. Król Urszula; Rola podatków i opłat publicznych w polityce ekologicznej Polski
 148. Krzepkowska Marta; Controlling jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w warunkach globalizacji gospodarki
 149. Kubacka Hanna; Zarządzanie przepływem partii produktowych w rurociągach transgranicznych. Modelowanie sprawnego działania
 150. Kukowska Katarzyna; Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości w rejonie częstochowskim
 151. Kukułka Agnieszka; Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się na przykładzie Indonezji
 152. Kuźmar Sławomir; Stan i determinanty efektywnego gospodarowania zasobami pracy w regionie (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 1995-2013)
 153. Kwaśniewska Dobrawa; Właściwości nowych sulfobetain i możliwości ich zastosowania
 154. Kwiecińska Karolina; Wycena i prezentacja kapitału intelektualnego w sprawozdaniu finansowym
 155. Lewandowska Kamila; Współpraca kultury i biznesu na rynku polskim i europejskim
 156. Lewańska Elżbieta Maria; Zastosowanie technologii semantycznych w analizie otoczenia podmiotu gospodarczego (Semantic technologies for business entity environment analysis)
 157. Lewicki Marcin; Instrumenty tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym
 158. Lubiatowska-Krysiak Eliza; Determinanty wytwarzania i spożycia produktów zmodyfikowanych genetycznie (żywność i pasze) w Polsce
 159. Łęt Blanka; Ekonometryczne modelowanie czynników ryzyka na rynku surowców energetycznych
 160. Łuczak Paweł; Uwarunkowania opieki długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce i Republice Czeskiej
 161. Łukowski Michał; Wycena opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku z uwzględnieniem wskaźnika odejść
 162. Łużna Aleksandra; Makra jako czynnik konkurencyjności nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
 163. Macuda Małgorzata; Rachunek wyników szpitala z wykorzystaniem jednorodnych grup pacjentów
 164. Majchrzak Adam; Ewolucja wspólnej polityki rolnej a zmiany zasobów i struktury ziemi rolniczej w państwach Unii Europejskiej
 165. Majewska Justyna; Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy
 166. Malaga Krzysztof; Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu
 167. Malinowska Paulina; Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów roślinnych stosowanych w emulsjach kosmetycznych
 168. Małecka Maria; Przeciwutleniające własności wybranych składników nieglicerydowych olejów roślinnych
 169. Małysa Anna; Wpływ estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymywanych z olejów roślinnych na jakość biopaliw i produktów chemii gospodarczej
 170. Małyszko Jacek; Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług
 171. Marczuk Marcin; Ocena efektywności zastosowania internetu w działalności gospodarczej
 172. Matuszak Leszek; Walidacja metody analitycznej jako aspekt zapewnienia bezpieczeństwa żywności
 173. Matuszak Łukasz; Wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania finansowego
 174. Matuszewska Anna; Możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w komunikacji miejskiej w Polsce
 175. Matysek-Jędrych Anna; Uwarunkowania stabilizowania systemu finansowego przez bank centralny
 176. Mazurczak Anna; Znaczenie funduszy nieruchomości typu Real Investment Trust (REITs) w rozwoju rynku nieruchomości w Polsce
 177. Mazurkiewicz Bartosz; Wpływ immersji na odbiór komunikatów marketingowych lokowanych w grach komputerowych (Influence of immersion on the reception of marketing messages placed in computer games)
 178. Mazurowska Marta; Determinanty stosowania rachunkowości zabezpieczeń przez przedsiębiorstwa niefinansowe (Determinants of hedge accounting usage for non-financial corporations)
 179. Michalak Sylwia; Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw na rynku kawy w Polsce
 180. Michalak Szymon; Preferencje wielkopolskich studentów w zakresie uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej
 181. Michalski Andrzej; Determinanty uczestnictwa pracowników i pracodawców w programie emerytalnym
 182. Michocka Katarzyna; Otrzymywanie i właściwości użytkowe nowych surfaktantów z ugrupowaniem cukrowym
 183. Mikołajczak Paweł; Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim
 184. Mikołajewicz Grzegorz; Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe
 185. Mizerka Jacek; Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji
 186. Mizgajski Jan; Zmiany struktury gospodarczej jako czynnik determinujący jakość środowiska na przykładzie emisji CO2 w Polsce
 187. Młody Michał; Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012
 188. Mozalewski Marek; Organizacyjne determinanty innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w polskim przemyśle maszynowym (Organizational determinants of innovativeness of Small and Medium-sized Entreprises in Polish machinery industry)
 189. Mroczek Katarzyna Dagmara; Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru formy wejścia na rynki zagraniczne
 190. Mrozińska Agnieszka; Luka złożoności społeczno-gospodarczych w układzie regionalnym Polski : Socioeconomic complexity gap of Polish regions
 191. Mróz Cezary; Wykorzystanie opcji rzeczywistych w podejmowaniu decyzji dotyczących likwidacji zakładów górniczych
 192. Mruk Henryk; Gospodarstwa wysokozamożne na tle poziomu i rozkładu dochodów
 193. Murkowski Radosław; Potencjał życiowy ludności państw Unii Europejskiej w latach 1995-2009
 194. Muzolf-Panek Małgorzata; Aktywność przeciwutleniająca i proutleniająca katechin występujących w herbacie zielonej
 195. Naskręcka Monika; Równowaga i stabilność gospodarki konkurencyjnej z zapasami
 196. Nowak Hanna; Determinanty przetrwania nowo tworzonych przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim - podejście instytucjonalne
 197. Nowak Liliana Gabriela; Zatrudnienie i wynagradzanie pracowników polskiego przemysłu maszynowego w warunkach przekształceń własnościowych /w latach 1990 - 2003/
 198. Nowak Piotr; Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy Zachodniej
 199. Nowicki Jarosław; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w sytuacji braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich
 200. Okoń Szymon; Wymogi adekwatności kapitałowej a bezpieczeństwo i efektywność domu maklerskiego
 201. Olejniczak Tomasz; Innowacja produktowa jako determinanta zachowań konsumentów na rynku żywności wygodnej
 202. Olsza Paweł; Ewolucja metod konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności rynku międzybankowego w latach 2007-2009
 203. Olszewska Monika; Wartości menadżerów jako determinanta działań pozaekonomicznych w przedsiębiorstwach branży budowlanej
 204. Olszewski Marcin; Zarządzanie wiedzą w procesie konkurowania przez jakość na rynku hotelarskim
 205. Osińska Monika; Pomiar i ocena efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego województw w Polsce
 206. Osuch Justyna; Determinanty zachowań konsumentów produktów kosmetycznych na rynku polskim
 207. Pająk Kazimierz; Rola Szczecińskiego ośrodka naukowego w rozwoju nauki w Polsce Ludowej w latach 1945-1980
 208. Panek Emil; Optymalne trajektorie wzrostu w zagregowanych modelach ekonomicznych
 209. Parol Jarosław; Czynniki kształtujące skład kwasów tłuszczowych i wybranych ksenobiotyków w tłuszczu mięsa ryb słodkowodnych
 210. Paul Hubert; Modele biznesu i sprawność wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych
 211. Perkowski Bartosz; Modelowanie siły powiązań pomiędzy jednostkami w telekomunikacji sieci społecznej (Modelling the strength of the relations between telecommunication social network identities)
 212. Perska Anita; Czynniki kształtujące międzysamorządową współpracę samorządów gminnych w Polsce (Factors of intermunicipial cooperation of local governments in Poland)
 213. Piasecki Przemysław; Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce (Workforce segmentation in co-operative banks in Poland)
 214. Pierański Bartłomiej; Wpływ postrzeganej jakości usługi handlowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa handlowego
 215. Pietraszewski Piotr; Kierunki rozszerzenia możliwości eksplanacyjnych neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego
 216. Pietrulewicz Teresa Maria; Kreowanie wizerunku szkoły ponadgimnazjalnej na rynku usług edukacyjnych
 217. Pilarczyk Bogna; Rozwój nauki o handlu wewnętrznym w latach 1945-1985
 218. Piotrowski Szymon; Venture capital jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w polityce wspierania innowacji Unii Europejskiej
 219. Płuciennik Piotr; Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym
 220. Polerowicz Danuta; Udział w targach jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw produkujących płytki ceramiczne
 221. Polus Dariusz Stanisław; Determinanty i metody pomiaru jakości usług edukacyjnych (Determinants and methods of measurement of qualites of educational services)
 222. Poniewierski Aleksander; Metoda oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem systemów informatycznych dla potrzeb ubezpieczenia
 223. Postrach Michał; Podejście sektorowe we współpracy rozwojowej Holandii w latach 1998 - 2012(The sector-wide approach in the Dutch development cooperation in 1998 - 2012)
 224. Przybyła, Jarosław; Rola usług telefonii komórkowej w komunikacji marketingowej (Role of mobile services in marketing communications)
 225. Przybyła Magdalena; Instrumenty zarządzania w praktyce przedsiębiorstw rodzinnych
 226. Przydróżny Filip; Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem
 227. Przymeński Andrzej; Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej
 228. Pukalak Dariusz; Międzynarodowa konkurencyjność polskiej branży biopaliw stałych
 229. Purczyński Michał; Optymalizacja polityki cenowej przedsiębiorstwa branży piwowarskiej
 230. Puziak Marcin; Konwergencja gospodarcza w wybranych krajach Unii Europejskiej. Ujęcie sektorowe
 231. Rajkiewicz Ewa; Wpływ cech fizykochemicznych wody na jakość roztwarzanych produktów spożywczych w proszku
 232. Rataj Zuzanna; Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce
 233. Ratajczak Marek; Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie
 234. Ratajczak-Mrozek Milena; Sieci biznesowe w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych
 235. Rącka Izabela; Czynniki różnicujące lokalne rynki nieruchomości (Factors differentiating local real estate markets)
 236. Rodewald Dorota; Ocena trwałości mikrobiologicznej preparatów kosmetycznych w opakowaniach polimerowych modyfikowanych nanosrebrem
 237. Rogaczewski Robert; Determinanty umiędzynarodowienia logistyki w XXI wieku (Determinants of logistics internationalization in the XXI century)
 238. Rogala Anna; Deteminanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
 239. Rogala Krzysztof; Uwarunkowania przedsiębiorczości w obszarze mikroprzedsiębiorstw na przykładzie miasta Leszno
 240. Rosiek Ireneusz Łukasz; Rola kontroli zarządczej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego - analiza na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego (The role of management control in managing local government units - the case of municipalities of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship)
 241. Roszka Wojciech; Statystyczna integracja danych w badaniach społeczno-ekonomicznych
 242. Różańska Ewa; Rachunkowość w zarządzaniu projektami innowacyjnymi
 243. Ruta Agnieszka; Czynniki kształtujące decyzje zakupowe nabywców na rynku aparatów słuchowych w Polsce
 244. Rutkowska Aleksandra; Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu
 245. Rutkowska-Krupka Mirosława; Czynniki rozwoju gospodarczego Piły w świetle przemian ustrojowych państwa
 246. Rybicka, Iga; Witaminy z grupy B i składniki mineralne jako wyróżniki jakości zbożowej żywności bezglutenowej
 247. Rynarzewski Tomasz; Międzynarodowa stabilizacja cen surowców a dochody eksportowe krajów rozwijających się
 248. Schmidt Joanna; Zasoby ludzkie w rozwoju organizacji pozarządowych w gospodarce rynkowej w Polsce
 249. Schroeder Jerzy; Funkcjonowanie przedsiębiorstwa handlu zagranicznego. Ujęcie modelowe
 250. Sempruch Katarzyna; Marka w kształtowaniu zachowań nabywczych konsumentek odzieży segmentu fast fashion
 251. Sialitskaya Yanina; "Klątwa bogactwa" a polityka gospodarcza państwa
 252. Sielicka Maria Magdalena; Ocena skuteczności dodatku substancji o właściwościach przeciwutleniających w przedłużeniu trwałości oleju lnianego tłoczonego na zimno
 253. Signetzki Janusz; Relacje partnerskie z klientami a konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych w Polsce
 254. Sikora Tomasz; System emerytalny żołnierzy zawodowych a sytuacja rencistów i emerytów wojskowych na rynku pracy (na przykładzie Wielkopolski w latach 2003-2013)
 255. Skikiewicz Robert; Jakość usług bankowych a konkurencyjność banków
 256. Skorb-Gała Alina; Organizacyjne uwarunkowania procesu kontroli kierowniczej w przedsiębiorstwie
 257. Sławecki Bartosz; Rola kapitału społecznego w zatrudnieniu pracowników w mikroprzedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego
 258. Smolińska Anna; Efektywność inwestowania w oczyszczalnie ścieków w Polsce a wykorzystanie zewnętrznych środków pomocowych
 259. Sobański Konrad; Uwarunkowania stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych Krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 260. Sobczak Antoni; Standard mieszkaniowy i jego rola w procesie dzietności ludności miejskiej w Polsce
 261. Sobczak Karolina; Effect of nominal convergence criteria on real side of economy in DSGE models
 262. Sobczak Karolina; Effect of nominal convergence criteria on the real side of the economy in DSGE models
 263. Sobczak Krystyna; Czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym - analiza porównawcza
 264. Sobolewski Henryk; Przemiany w strukturze środków trwałych w przemyśle Polski (przyczyny; skutki; prognozowanie)
 265. Sojkin Bogdan; Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna
 266. Sokołowska-Więcek Joanna; Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych
 267. Soniewicki Marcin; Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji
 268. Sójka Jan; Promocja w strategii marketingowej biblioteki
 269. Spychała Joanna; Antycykliczna polityka fiskalna w Polsce w warunkach deficytu budżetowego
 270. Starosta Anna; Kultura organizacyjna w zarządzaniu antykryzysowym w przedsiębiorstwie
 271. Staszków Michał; Ocena efektywności działalności parków technologicznych w Polsce i na świecie (Effectiveness evaluation of technology parks in Poland and in the world)
 272. Stokłosa Maciej; Strategie ekologiczne przedsiębiorstw w branży meblarskiej
 273. Stolarski Piotr; Metoda ekstrakcji modeli wyceny składki ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych
 274. Strońska-Ziemann Joanna; Rozwój obszarów wiejskich w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE (1996-2010
 275. Strózik Tomasz; Uwarunkowania jakości życia młodzieży akademickiej
 276. Stupałkowska Urszula; Źródła finansowania inwestycji lokalnych na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2004-2013
 277. Subocz-Matuszewska Anna; Rozwój działalności Pionner Pekao Investment S.A. w Polsce
 278. Suszyńska Katarzyna; Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości ich wykorzystania w polskiej praktyce
 279. Szambelańczyk Jan; Przekształcenia struktur kwalifikacyjnych na regionalnym rynku pracy
 280. Szczepańska Marta; Przepływy pieniężne w rachunkowości w ujęciu sprawozdawczym i decyzyjnym
 281. Szczepińska Alicja; Warunki i mechanizm gospodarki miasta jako źródła przewagi efektywnościowej Leszna
 282. Szczupak-Woźniczka Magdalena; Rola i miejsce etykietowania w obrocie mięsem
 283. Szeib Mariusz; Zachowania nabywców odzieży w sklepach typu Factory Outlet
 284. Szulce Halina; Rynek i handel wiejski jako czynnik rozwoju rolnictwa
 285. Szutowski Dawid; The impact of innovation on the market value of tourism enterprises (Wpływ innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw turystycznych)
 286. Szymankowska Agnieszka; Marketing personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi w handlu detalicznym
 287. Szymczak Maciej; Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
 288. Szymańska Dorota; Zachowania gospodarstw domowych na rynku artykułów dekoracyjnych stołu i czynniki je kształtujące (Household behaviour on table top products market and factors influencing it)
 289. Szymkowiak Andrzej; Uwarunkowania decyzji konsumentów korzystających z portali zakupów grupowych (Determinants of the consumers' decisions on group buying portals)
 290. Szymkowiak Marcin; Estymatory kalibracyjne w badaniu budżetów gospodarstw domowych
 291. Szyszka Beata; Skuteczność Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS w organizacjach na terenie Polski (The effectiveness of the Eco-Management and Audit Scheme EMAS in organizations on Polish territory).
 292. Ścigaj Mirela; Nakłady finansowe i struktura zatrudnienia personelu medycznego, jako determinanty kształtowania kultury bezpieczeństwa usług medycznych w oddziałach szpitalnych
 293. Śliwka Radosław; Modele zarządzania zapasami dla produktów o wykładniczym rozkładzie prawdopodobieństwa sprzedaży
 294. Śmigla Marta; Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej
 295. Tarnowska Magdalena; Organizacyjne uwarunkowania sprawności wdrażania systemu kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych
 296. Tichoniuk Mariusz; Konstrukcja i zastosowanie elektrochemicznego biosensora DNA do detekcji mikroflory patogennej w żywności
 297. Towarnicka Małgorzata; Wymagania dla opakowań gotowych na półkę (SRP - Shelf Ready Packaging) do towarów konsumpcyjnych szybko rotujących
 298. Trąpczyński Piotr; Determinants of foreign direct investment performance in the internationalisation process of Polish companies (Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw)
 299. Trojnarski Łukasz; Model wyceny kosztów i korzyści społecznych w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach polskich
 300. Trzebiński Artur Arkadiusz; Ekonomiczne determinanty stóp zwrotu publicznych funduszy nieruchomości
 301. Tura Karolina; Prognozowanie inflacji przez wybrane banki centralne
 302. Tyrakowska Bożena; Procesy biotransformacji pochodnych benzenu zawierających chlorowce katalizowane przez cytochrom P450
 303. Urbańczyk Tomasz; Rozwój sieci dostaw poprzez wdrażanie koncepcji łańcucha solidarności.
 304. Waligóra Anna; Uwarunkowania zróżnicowania typów przedsiębiorczości społecznej w Polsce (Determinants of diversity in social entrepreneurship types in Poland)
 305. Warchlewska Anna; Wykluczenie finansowe jako wyzwanie dla sektora bankowego (na przykładzie aglomeracji poznańskiej)
 306. Wawrzyszuk Jolanta; Rola najmu w zarządzaniu wielkopowierzchniowym obiektem handlowym
 307. Wieczerzycki Waldemar; Obiektowe bazy danych do komputerowego wspomagania prac zespołowych
 308. Wierzbińska Zofia; Zasady wyceny roślinnych produktów rolniczych i produkcji w toku a użyteczność sprawozdania finansowego (Valuation principles of plant agriculture produce and work-in-progress in relation to the usefulness of a financial)
 309. Wierzbiński Marek; Prezentacja opcji menedżerskich w sprawozdaniu finansowym (Presentation of management stock options in the financial statement)
 310. Więcek-Starczyńska Agata; Rozwój Afryki postbrytyjskiej i postfrancuskiej w latach 1960-2012 w kontekście globalizacji
 311. Więcław Tomasz; Determinanty rozwoju światowego rynku ropy naftowej
 312. Wilczyński Rafał; Znaczenie struktury właścicielskiej dla efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw (The importance of ownership structure for the efficiency of enterprises)
 313. Wilczyński Wacław; Rynek sprzedawcy i rynek nabywcy; a optymalne wykorzystanie zasobów
 314. Wiśniewska Joanna; Nadzór nad przyrządami pomiarowymi w ochronie interesu publicznego i zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów
 315. Wiśniewski Marcin; Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej
 316. Wiśniewski Marek; Uczenie ontologii z tekstu
 317. Wiśniewski Piotr; Ryzyko podatkowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 318. Włodarska Katarzyna; Modelowanie jakości soków jabłkowych na podstawie badań fizykochemicznych, sensorycznych i konsumenckich (Modeling the quality of apple juices on the basis of physicochemical, sensory and consumer studies)
 319. Wojciechowska Aleksandra; Rachunek kosztów ochrony środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym
 320. Wojdyła-Bednarczyk Magda; Wpływ funduszy Unii Europejskiej na gospodarkę województwa wielkopolskiego
 321. Wojtkowiak Marcin; Ochrona ubezpieczeniowa samorządu gminnego w Polsce. Determinanty i zakres
 322. Wolniewicz Katarzyna; Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej
 323. Woś Jerzy; Mechanizmy regulacji sfery spożycia w Polsce
 324. Woźnicka Teresa; Outsourcing parku samochodowego. Rozwój w Polsce w latach 2005-2010
 325. Woźny Dominika; Uwarunkowania zachowań młodych konsumentów na rynku mebli
 326. Wójcicka Aleksandra; Szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności firmy na podstawie wybranych metod oceny ryzyka kredytowego
 327. Wójcicki Krzysztof; Zastosowanie wybranych technik spektroskopowych do oceny jakości olejów roślinnych
 328. Wróblewski Łukasz; Ocena stopnia integracji regionów przygranicznych na przykładzie miast Frankfurt nad Odrą-Słubice, Guben-Słubice, Guben-Gubin, Görlitz-Zgorzelec
 329. Wściubiak Łukasz; Aktywność innowacyjna zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MSP w Polsce
 330. Wybieralski Piotr; Wpływ aliansów technologicznych na strategiczne zachowania korporacji międzynarodowych na rynkach niedoskonałych
 331. Yariv Hila; Pharmacist Prescribing in Israel from stakeholders perspective against an international background
 332. Zadłużna Monika; Rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem sektora energetycznego (The role of the intellectual capital in management of the energy sector company)
 333. Zawadka Dariusz; Alternatywne systemy obrotu jako instytucje niwelujące lukę na rynku kapitałowym
 334. Zimniewicz Kazimierz; Zarządzanie polskimi parkami krajobrazowymi. Próba diagnozy
 335. Zimniewicz Szymon; Relacje między producentami a dostawcami i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie branży meblarskiej
 336. Zmyślny Tomasz; Znaczenie zarządzania doświadczeniem klientów w działalności operatorów usług telekomunikacyjnych
 337. Zyznarska-Dworczak Beata; Benchmarking w zarządzaniu kosztami dystrybucji gazu w Polsce
 338. Źróbek-Różańska Alina; Gospodarowanie gruntami a lokalizacja inwestycji w gminie
 339. Żukowski Maciej; Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce
 340. Żywiecka Hanna; Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego