Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Information

Library

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 1. Bałdyga Michał; Prawa przemiany wobec symetrii - asymetrii
 2. Barłóg Piotr; Przestrzeń realna i wirtualna w wystawiennictiwe muzealnym
 3. Bloom-Kwiatkowska Ewa; Ewa Bloom-Kwiatkowska : autoreferat : analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo
 4. Bosacki Piotr; Piotr Bosacki : autoreferat
 5. Bosowska Marta; Mnemotechnika : pozostałość jako niezależny byt i nośnik pamięci w performance
 6. Brandt Natalia; Sumienie obrazu
 7. Bugalski Michał; Rozpoznanie - rola intuicji w dążeniu do odzyskania doświadczenia pierwotnego poprzez jego symbolizację w dziele sztuki
 8. Buszko Paweł; Wpływ nowoczesnych narzędzi projektowych na formę komunikatu wizualnego
 9. Cios Elżbieta; Dekonstruktura : redefinicja ubioru w kontekście innowacyjnych rozwiązań projektowych
 10. Dobosz-Bruchnalska Agnieszka; Dokumentacja postępowania habilitacyjnego = Dossier of habilitation procedure
 11. Gorączniak Wojciech; Materializacje : autoreferat = materializations : summary of professional achievments
 12. Gosieniecki Andrzej; Poszukiwanie formy w filmie animowanym
 13. Grenda Magdalena; Konstrukcje tkane, tkaniny konstruowane : wpółczesne metody wytwarzania i pozyskiwania materiałów oraz tkanin w zrównoważonym projektowaniu
 14. Hoffman Wojciech; Hoffmann Wojciech : autoreferat
 15. Jędrzak Marcin; Od idei do produktu : projekt nowej autorskiej kolekcji produktów łazienkowych dla firmy Marmorin na rok 2016
 16. Jędrzejewski, Tomasz; Mój Humanoid. Opowieść o odmienności. Refleksje artystyczne i teoretyczne
 17. Kęska Piotr; Projekt koncepcyjny rewitalizacji przedwojennej miejscowości uzdrowiskowej Garbatki-Letnisko (ośrodek wypoczynkowo-uzdrowiskowy "Polanka") = conceptual project of revitalization of prewar spa town Garbatka-Letnisko (holiday-health resort "Polanka")
 18. Koniusz Daniel; Synteza dźwięk - obraz w procesie transkodowania
 19. Lamorski Rafał; Lamorski Rafał : autoreferat
 20. Malinowski Jakub; Estetyka tymczasowości a malarstwo czasu rzeczywistego
 21. Mikołajczak Patrycja; Przestrzeń integracyjna na wsi
 22. Nawrot Grzegorz; Asymetria a symetria : kategoryzacja jakościowa produktów poprzez kształt. Projekt kosmetycznych opakowań tworzyw sztucznych
 23. Rozmus Natalia; Płaszczyznowy opis rzeczywistości w projektowaniu przestrzennym
 24. Ryszczyński Tomasz; Multimedialne aspekty formy teatralnej
 25. Słuchocka Katarzyna; Słuchocka Katarzyna : Podsumowanie osiągnięć zawodowych = summary of professional accomplishments
 26. Szklińska Anna; O kompletowaniu i kontemplowaniu wobec form pustych
 27. Utecht Katarzyna; Moduł mieszkalny - Homo Cyber Sapiens : badania architektoniczno-społeczne wpływu powierzchni mieszkalnych na człowieka we współczesnym świecie z analizą i odniesieniem do lat minionych
 28. Winterhagen Marc Tobias; W poszukiwaniu ukrytego piękna : ograniczenia ciała jako wyznacznik nowej definicji normalności - reinterpretacja kanonu
 29. Wolna Maja; Wolna Maja : autoreferat


Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 1. Abramowicz Maria; Ocena wpływu długotrwałego podawania litu na czynność nerek u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
 2. Abreu-Głowacka Monica; Przydatność wybranych Y-SNPs w badaniach śladów biologicznych techniką real-time PCR
 3. Adamcewicz Grażyna; Czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α), monocytarny chemotaktyczny czynnik białkowy 1 (MCP-1), czynnik stymulujący wzrost czerniaka α (GRO-α), metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9) w surowicy chorych z polineuropatiami cukrzycową i alkoholową
 4. Adamczak Karolina; Wybrane czynniki proapoptotyczne i antyapoptotyczne w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów
 5. Adamczak Natalia; Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci i młodzieży z miasta Poznania ze zdiagnozowaną dysleksją
 6. Adamczak-Ratajczak Agnieszka; Rytmy okołodobowe melatoniny i kortyzolu w wybranych chorobach neurologicznych
 7. Adamczyk Beata; Radioizotopowa metoda lokalizacji podejrzanych niepalpacyjnych zmian gruczołu piersiowego z jednoczasową biopsją węzła wartowniczego (SNOLL)
 8. Adamek Agnieszka; Rola insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 i związanych z nim białek w progresji przewlekłego zapalenia wątroby typu C
 9. Adamowicz-Wieszczeczyńska Aneta; Zmiany w jamie ustnej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową
 10. Adamska Karolina; Analiza zmian hemodynamicznych bezpośredniej odpowiedzi układu krążenia oraz sztywności naczyniowej po spożyciu niskoprocentowego napoju alkoholowego
 11. Adamska Zofia; Zakażenia bakteryjne u pacjentów po przeszczepieniu nerki
 12. Adamski Tomasz; Postępowanie położnicze u kobiet z miednicą patologiczną w położnictwie europejskim przed rozszerzeniem wskazań do cięcia cesarskiego (XVIII w. - pierwsza połowa XX w.)
 13. Aidi Nedal; Zmiany położenia żuchwy pod wpływem działania relaksacyjnej płytki podjęzykowej : analiza cefalometryczna
 14. Aini-yet Babajohn; Badania zależności między zachowaniami samobójczymi i wykładnikami gospodarki lipidowej u chorych na depresję i schizofrenię
 15. Alugail Abdul Wakil; Zmiany w narządzie wzroku w zwężeniu tętnicy szyjnej wewnętrznej i ocena efektów jej operacyjnego leczenia
 16. Andrysiak Piotr; Ocena interakcji promieniowania lasera CO2 z wybranymi materiałami dentystycznymi
 17. Andrzejewska Małgorzata; Tkankowa ekspresja insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) w nowotworach jelita grubego
 18. Antoniewicz Artur A.; Analiza przydatności klinicznej własnej metody rekonstrukcji jelitowej pęcherza moczowego u chorych poddanych radykalnemu wycięciu pęcherza z powodu raka
 19. Antoszewska Joanna; Wykorzystanie tymczasowego zakotwienia kortykalnego w leczeniu zaburzeń zgryzowo-zębowych
 20. Archacka Renata; Wpływ kompleksowego programu leczenia uzdrowiskowego na sprawność fizyczną dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością
 21. Ast Jarosław; Ocena skuteczności i bezpieczeństwa doustnej suplementacji L-argininą chorych z samoistnym, łagodnym nadciśnieniem tętniczym
 22. Augustyniak Małgorzata; Stan pierwszych zębów trzonowych jako czynnik prognostyczny stanu narządu żucia u dzieci i młodzieży powiatu pilskiego
 23. Badura-Stronka Magdalena; Identyfikacja przyczyn niepełnosprawności intelektualnej u uczniów poznańskich szkół specjalnych
 24. Bagnosz-Magnuszewska Alina; Ocena stężenia beta2-mikroglobuliny w moczu noworodków po przebytym niedotlenieniu okołoporodowym, jako markera uszkodzenia nerek
 25. Bahloul Kasem; Wpływ hipotermii na właściwości dielektryczne rogówki szczura
 26. Bajek Anna; Specyfika używania substancji psychoaktywnych przez studentów szkół wyższych
 27. Bajurna Beata; Czynniki determinujące efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej
 28. Balcer-Dymel Natasza; Ocena skuteczności bezpieczeństwa dwumiesięcznej doustnej suplementacji L-argininą u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych w zależności od rodzaju zaburzeń gospodarki lipidowej
 29. Balcerkiewicz Monika; Farmakokinetyczna ocena wybranych, modelowych postaci leku z bupiwakainą i ropiwakainą
 30. Balcerowiak Andrzej; Rozprzestrzenianie się raka w spoidle przednim krtani
 31. Baliński Marek; Ocena autonomicznej modulacji układu krążenia, sztywności naczyń i perfuzji obwodowej po podaniu nitrogliceryny u zdrowych osób
 32. Banachowicz Wojciech; Porównanie wskaźników Kt/V ocenionych różnymi metodami oraz wpływ zwiększenia Kt/V na wyniki leczenia powtarzaną hemodializą
 33. Banasiewicz Tomasz; Procesy zapalne i adaptacyjne błony śluzowej jelita cienkiego po odcinkowych resekcjach przewodu pokarmowego
 34. Barańska Marta; Ocena występowania mutacji onkogenu BCR-ABL prowadzących do zniesienia wrażliwości na leczenie inhibitorem kinazy tyrozyny STI571
 35. Barciszewska Anna-Maria; Analiza składników DNA guzów nowotworowych mózgu u człowieka
 36. Barlik Magdalena; Ocena związku polimorfizmów genu czynnika VII krzepnięcia oraz genu tkankowego inhibitora aktywatora plazminogenu z poronieniami nawracającymi
 37. Barska Katarzyna; Dysfunkcja śródbłonka i rozwój subklinicznej miażdżycy u pacjentów zakażonych HIV z koinfekcją HCV
 38. Bartczak Agnieszka; Mikrowoltowa naprzemienność załamka T u dorosłych pacjentów po całkowitej korekcji tetralogii Fallota
 39. Bartela Ewa; Ocena wyników leczenia metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej chorych z zawałem serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (STEMI) w Ośrodku Kardiologii Inwazyjnej (OKI) w Lesznie w latach 2008-2010
 40. Bartkowiak Zuzanna; Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych w usprawnianiu pacjentów z zespołem kanału nadgarstka
 41. Bartkowiak-Wieczorek Joanna; Polimorfizm genów kodujących receptor estrogenowy alfa i receptor kalcytoniny jako czynnik ryzyka rozwoju osteoporozy
 42. Bartochowska Anna; Zastosowanie brachyterapii i brachyterapii z hipertermią w leczeniu pacjentów z nowotworami głowy i szyi
 43. Bartochowski Łukasz; Skuteczność leczenia operacyjnego kręgozmyku przy użyciu instrumentarium przeznasadowego
 44. Bartoszak Leszek; Alergia kontaktowa u dzieci i młodzieży chorych na atopowe zapalenie skóry
 45. Basior Aneta; Ocena prenatalnego narażenia na kancerogenne N-nitrozoaminy dymu tytoniowego
 46. Baszczuk Aleksandra; Ocena wybranych wskaźników dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w surowicy chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze
 47. Baszkowski Andrzej; Skutki wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych na życie zawodowe lekarzy polskich do roku 1950
 48. Baum Ewa; Badania i wykorzystanie komórek macierzystych jako bioetyczny problem współczesnej medycyny
 49. Bączyk Maciej; Porównanie skuteczności i objawów niepożądanych monoterapii izotopowej oraz terapii izotopowej kojarzonej z radioterapią i/lub leczeniem bisfosfonianami u pacjentów ze zmianami przerzutowymi do kości w przebiegu raka prostaty
 50. Bednarczyk-Cwynar Barbara; Synteza laktamowych i tiolaktamowych pochodnych kwasu oleanolowego będących aktywatorami transportu przezskórnego
 51. Bednarek Agata; Ocena efektów leczenia leflunomidem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 52. Bednarek Janusz Jerzy; Obwodowy stres oksydacyjny w nadczynności tarczycy i naciekowej orbitopatii tarczycowej : implikacje terapeutyczne
 53. Begier-Krasińska Beata; Znaczenie profilu dobowego ciśnienia i chronoterapii hipotensyjnej w progresji zmian degeneracyjnych nerwu wzrokowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym i jaskrą pierwotną otwartego kąta
 54. Bem Grażyna; Guzy ślinianek przyusznych i podżuchwowych w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 1995-2005 : trendy zapadalności i wyniki leczenia
 55. Bera Piotr; Powikłania septyczne u pacjentów z mnogimi obrażeniami ciała leczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 56. Bet Andrzej; Powtarzalność zjawiska sumowania czasowego w modelu bólu neuropatycznego u zdrowych ochotników
 57. Biczysko-Murawa Anna; Ocena wpływu dymu tytoniowego na strukturę nabłonka wielowarstwowego płaskiego jamy gębowej i migawkowego tchawicy u szczurów : badania doświadczalne
 58. Bienert Agnieszka; Badania farmakokinetyczno-farmakodynamiczne propofolu w warunkach klinicznych i laboratoryjnych : komentarz do monotematycznego cyklu publikacji
 59. Bilińska Barbara; Wprowadzenie audiometrii impedancyjnej do badań diagnostycznych w wolnym polu słuchowym
 60. Blacha Anna, Machczyński Mariusz; Ocena wybranych wykładników stanu zapalnego u kobiet ciężarnych w kontekście czystości mikrobiologicznej pochwy
 61. Blask-Osipa Anna; Współwystępowanie celiakii u chorych na mukowiscydozę
 62. Bluvshteyn-Walker Sasha A.; Childhood thyroid nodular disease and the risk of cancer : long vs. short splice forms of FLIP in childhood thyroid nodular disease
 63. Błaszak Magdalena Aleksandra; Ocena wpływu czynników atmosferycznych na występowanie krwawienia z tętniaków naczyń mózgowych
 64. Błaszczak Jan; Farmakokinetyka, metabolizm i hepatotoksyczność paracetamolu po narażeniu pojedynczym i łączonym z trichloroetylenem i N-acetylocysteiną
 65. Błaszczyński Michał; Ocena wyników leczenia chirurgicznego odpływów wstecznych pęcherzowo-moczowodowych u dzieci metodą Politano-Leadbettera
 66. Błaszczyński Michał; Zastosowanie zmodyfikowanej enterostomii w chirurgicznym leczeniu martwiczego zapalenia jelit i samoistnej performacji jelit u noworodków
 67. Błochowiak Katarzyna; Wpływ stalowych szyn nazębnych stosowanych w chirurgii szczękowo-twarzowej na poziom wybranych wykładników stanu antyoksydacyjnego człowieka
 68. Boć-Zalewska Adrianna; Adrenomedullina w nadciśnieniu ciążowym oraz w stanie przedrzucawkowym
 69. Bogacz Anna; Ocena wpływu wybranych roślin leczniczych ma poziom transkrypcji genów CYP3A1 i CYP2D2 w badaniach in vivo
 70. Bolewski Andrzej; Wpływ krótkotrwałego leczenia atorwastatyną na profil lipidowy oraz stężenia rozpuszczalnych molekuł adhezyjnych u chorych z hipercholesterolemią, w zależności od obecności mutacji genu receptora LDL
 71. Boniek-Poprawa Dorota; Zmienność elementów pogody a nagłe przyjęcia do szpitala
 72. Borejsza-Wysocki Maciej; Karpiński Tomasz M.; Badania kliniczne i odpowiedzi cytokinowej w raku żołądka związanym z Helicobacter pylori
 73. Borowicz Adrianna Maria; Wpływ rehabilitacji na sprawność funkcjonalną osób starszych
 74. Borowska Magdalena; Wybrane nieklasyczne czynniki proaterogenne u chorych na cukrzycę typu 2 w aspekcie stosowanej farmakoterapii
 75. Borucka Katarzyna; Ocena mikrokrążenia za pomocą laserowej przepływometrii dopplerowskiej u chorych na cukrzycę typu 1
 76. Brajer Beata; Ocena zależności między występowaniem grzybów z rodzaju Candida w plwocinie indukowanej, a wybranymi markerami wpływającymi na zmiany strukturalne płuc w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
 77. Brauze Damian; Znaczenie receptora Ah w regulacji odpowiedzi na ksenobiotyki
 78. Brązert Agata; Ocena zmian w obrębie narządu wzroku w wybranych, świeżo rozpoznanych chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego
 79. Bręborowicz Andrzej K.; Ocena prędkości przepływu krwi w tętnicy płucnej oraz w tętnicy środkowej mózgu płodu w diagnostyce prenatalnej
 80. Bręborowicz Elżbieta; Wybrane czynniki prognostyczne i predykcyjne u młodych kobiet chorych na raka piersi
 81. Bręńska Iwona; Ewolucja kliniczna mononukleozy zakaźnej u dzieci w odniesieniu do profilu przeciwciał przeciw antygenom wirusa Epsteina-Barr
 82. Brodnicka Iwona; Choroby współistniejące z POChP a ocena pacjentów w prognostycznej skali BODE
 83. Brożek Alicja; Profesor Zdzisław Stolzmann (1906-1997) współtwórca Poznańskiej Szkoły Chemii Fizjologicznej
 84. Brożek Rafał; Wpływ środków dezynfekujących na fizykochemiczne właściwości wybranych miękkich mas wyścielających
 85. Bryl Maciej; Wczesne i odległe wyniki leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej na podstawie analizy 170 przypadków
 86. Bryl Nadia; Ocena czynników wpływających na efektywność leczenia chorób przewlekłych na przykładzie osteoporozy
 87. Brzezicki Grzegorz; Wpływ pooperacyjnej blizny nadoponowej na korzenie nerwów rdzeniowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa : badania na modelu doświadczalnym
 88. Brzeziński Jacek; Ocena właściwości mechanicznych i elektrycznych ściany tętniaka aorty brzusznej
 89. Brzeziński Rafał; Wpływ inhibitorów i aktywatorów izoenzymu CYP 3A4 na wartości testu lidokainowego
 90. Bubińska Jadwiga; Ocena efektywności programu rehabilitacji leczniczej rolników w wybranym Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
 91. Buchwald-Rogalka Maria; Możliwości optymalizacji opieki onkologicznej na poziomie subregionu
 92. Buczkowska Hanna; Porównanie wybranych parametrów ruchów sakadowych oczu oraz określonych etapów funkcji czytania w grupie dzieci z ambliopią i bez ambliopii
 93. Buczyńska-Górna Maria; Jakość życia u dzieci i młodzieży z somatotropinową niedoczynnością przysadki przed i w trakcie leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu
 94. Budna Joanna; Limfocyty T regulatorowe w mikrośrodowisku nowotworowego wysięku opłucnego
 95. Budzińska-Kostańska Aleksandra; Alergia pokarmowa, kontaktowa i powietrznopochodna u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
 96. Budzyń-Napierała Magdalena; Ocena stanu równowagi elastaza - alfa-1-antytrypsyna i jej wpływu na wybrane markery uszkodzenia śródbłonka w przewlekłej niewydolności żylnej
 97. Budzyński Włodzimierz; Ocena czynników regulujących homeostazę energetyczną i wybranych markerów zapalenia u kobiet rodzących po przebytej infekcji układu moczowego w III trymestrze ciąży
 98. Bukowska-Posadzy Anna; Identyfikacja, diagnoza i wstępna konceptualizacja psychologicznego programu profilaktyki dla dzieci chorych na nieswoiste zapalenie jelit
 99. Bulak Joanna; Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia śródmiąższowego w różnych typach kłębuszkowych zapaleń nerek
 100. Bura Maciej; Czynniki kliniczne, wirusologiczne i biochemiczne u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C wpływające na wyniki leczenia przeciwwirusowego
 101. Buraczyńska-Andrzejewska Beata; Wpływ fototerapii oraz ćwiczeń korekcyjnych na stan psychiczny, samoocenę oraz wybrane parametry fizjologiczne u dzieci i młodzieży niewidomej
 102. Burchardt Paweł; Charakterystyka rejonu promotorowego genu IGF-1 u pacjentów poddawanych planowanej angiografii naczyń wieńcowych
 103. Burchardt Wojciech; Zmiany stężeń PSA w surowicy krwi u chorych leczonych na raka gruczołu krokowego różnymi metodami brachyterapii
 104. Burdyński Robert; Odmienności przebiegu pooperacyjnego chorych po proktokolektomii odtwórczej z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i polipowatości rodzinnej
 105. Buzuk Grzegorz Andrzej; Badanie związku nadwagi i otyłości z obrazem klinicznym wybranych rodzajów depresji
 106. Bychowiec Bartosz; Ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych w obserwacji odległej u pacjentów po implantacji stentów lekowych
 107. Bystrzycka Joanna; Optymalizacja rozkładu dawek w brachyterapii raka prostaty na podstawie planowania w czasie rzeczywistym
 108. Celban Joanna Agnieszka; Prognozowanie czasu przeżycia u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową objętych domową opieką paliatywną
 109. Celczyńska-Bajew Liliana; Badanie wpływu polimorfizmu genu osteoprotegeryny (OPG) u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca na morfologiczny stan tętnic wieńcowych i mineralną gęstość kości
 110. Cerkaski Bartosz; Identyfikacja czynników warunkujących zakres wypełnienia kanałów korzeniowych po zastosowaniu zmodyfikowanej metody kondensacji pionowej gutaperki na ciepło na podstawie materiału klinicznego
 111. Chajewska-Ciekańska Marzena; Ocena wpływu wybranych czynników histopatologicznych i klinicznych na skuteczność przedoperacyjnej chemioterapii u pacjentek z rakiem piersi
 112. Chanaj-Kaczmarek Justyna; Badania fitochemiczne związków polifenolowych w zielu żółtlicy drobnokwiatowej (Galinsoga parviflora Cav., Asteraceae)
 113. Chełmińska Justyna; Wpływ terapii śpiewem na stan psychiczny chorych z jadłowstrętem psychicznym
 114. Chicheł Adam; Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego : analiza zależności między czynnikami prognostycznymi a parametrami optymalizacyjnymi w obszarze leczonym i narządach krytycznych
 115. Chmaj-Wierzchowska Karolina; Ocena skuteczności szczepionki RESAN w immunoprofilaktyce i immunoterapii endometriozy na modelu zwierzęcym
 116. Chmielewska-Michalak Lidia; Polimorfizm wybranych genów oraz ich wpływ na występowanie zaburzeń rytmu i rokowanie w przewlekłej niewydolności serca
 117. Chmielowiec Jolanta Zofia; Wiedza i postawy wobec uzależnień od środków psychoaktywnych w grupach zawodowych: pracowników służby zdrowia, nauczycieli i policji w województwie lubuskim
 118. Chojnacka Karolina; Ocena wpływu perinatalnej transmisji Chlamydia trachomatis na rozwój zakażeń u noworodków
 119. Chorążka Edward; Ogólne zastosowanie betametazonu w leczeniu chorych z owrzodzeniami goleni na tle przewlekłej niewydolności żylnej
 120. Chowańska Joanna; Wykorzystanie metody topografii powierzchni ciała oraz skoliometru do badań przesiewowych dzieci szkolnych w kierunku wykrywania skoliozy idiopatycznej
 121. Chrzanowska-Gawrońska Anna; Ocena znieczulenia podpajęczynówkowego z zastosowaniem 2% lidokainy i 25 µg fentanylu oraz 0,5% bupiwakainy do zabiegów artroskopii stawu kolanowego
 122. Cichocka Joanna; Wpływ wyciągów roślinnych na poziom ekspresji wybranych genów kodujących enzymy II fazy metabolizmu ksenobiotyków w modelu in vivo
 123. Cielecka-Piontek Judyta; Badanie trwałości ertapenemu w preparacie INVANZ
 124. Ciemniewska-Gorzela Kinga; Funkcja stawu kolanowego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
 125. Ciepłucha Aleksandra; Mikrowoltowa naprzemienność załamka T u dorosłych pacjentów z wybranymi wrodzonymi wadami serca
 126. Ciesielska Anna Maria; Wykorzystywanie wybranych elementów promocji zdrowia w sieci internetowej przez mieszkańców miast i wsi
 127. Ciesiółka Ewa; Ocena przydatności oznaczenia wskaźnika rozkładu objętości krwinek czerwonych (RDW) w określeniu rokowania u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
 128. Cieślak Dorota; Wybrane czynniki wpływające na zaburzenia usuwania produktów apoptozy u chorych na toczeń rumieniowaty układowy
 129. Ciszewicz Marta; Ocena właściwości czynnościowych otrzewnowych komórek mezotelialnych w warunkach przewlekłej ekspozycji na glukozę lub N-acetylglukozminę
 130. Ciszewski Paweł; Ocena porównawcza skuteczności acebutololu oraz diltiazemu w profilaktyce okołooperacyjnego wystąpienia migotania przedsionków u chorych poddanych resekcji miąższu płucnego
 131. Ciuba Iwona; Nadciśnienie tętnicze wśród chorych na nowotwory : obserwacja pacjentów z chorobą nowotworową hospitalizowanych w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu w latach 2002-2012
 132. Cofta Szczepan; Ocena wpływu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego na wybrane wykładniki nasilenia procesów patogenetycznych z uwzględnieniem selektyn i stresu oksydacyjnego
 133. Cudak Edyta Katarzyna; Analiza wykorzystania czasu pracy personelu pielęgniarskiego na oddziałach intensywnej terapii
 134. Cudnoch Kamila; Zakażenie ludzkim wirusem cytomegalii jako przyczyna zaburzeń neurologicznych u dzieci
 135. Cudziło Dorota; Analiza zmian w kompleksie twarzowo-szczękowym po zabiegu osteogenezy dystrakcyjnej
 136. Cugowska Monika; Wpływ przewlekłej niedrożności tętnicy wieńcowej na rokowanie pacjentów z ostrym zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową
 137. Cvejić Radunka; Wpływ ustawy Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, na obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy w województwie zachodniopomorskim
 138. Cwaliński Jarosław; Ocena biozgodności 0,9% roztworu NaCl jako płynu stosowanego do płukania jamy brzusznej podczas zabiegów chirurgicznych
 139. Cybulski Marcin; Wybrane uwarunkowania zachowań ryzykownych dla zdrowia u kierowców na przykładzie transportu sanitarnego w województwie wielkopolskim
 140. Czajka-Jakubowska Agata; Interakcje amelogenin z kryształami izolowanymi ze szkliwa w aspekcie fluorozy klinicznej i doświadczalnej
 141. Czaplińska Joanna; Stan uzębienia, przyzębia i higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży leczonych aparatami stałymi
 142. Czarnecka Monika; Przydatność ultrasonograficznej oceny przepływów w tętnicach trzewnych w rozpoznaniu martwiczego zapalenia jelit u noworodków
 143. Czarnecka-Iwańczuk Marta; Profil psychologiczny pacjentek zagrożonych porodem przedwczesnym
 144. Czarnecki Piotr; Regeneracja nerwu strzałkowego szczura po zespoleniu koniec do boku
 145. Czech-Szczapa Barbara; Zachowania zdrowotne i przewlekłe zaburzenia odżywiania jako czynniki modyfikujące przebieg ciąży i stan zdrowia dziecka
 146. Czechowska Ewa; Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy po zabiegu augmentacji materiałem kościozastępczym R.T.R.
 147. Czepczyński Rafał; Znaczenie scyntygrafii receptorowej z użyciem 99mTc-EDDA/HYNIC-TOC w diagnostyce raka zróżnicowanego i rdzeniastego tarczycy
 148. Czerwiak Grażyna; Jakość życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej
 149. Czubak Anna; Wpływ leków stosowanych w chorobach psychicznych na funkcje poznawcze u szczurów w warunkach narażenia na dym tytoniowy
 150. Czyrski Andrzej; Preparatyka, struktura, wybrane właściwości fizykochemiczne i biologiczne nowej pochodnej papaweryn
 151. Czyż Krzysztof; Ocena autonomicznej modulacji układu krążenia u dzieci z pierwotnym wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej
 152. Czyżak Mirosław; Badania nad patogenezą pierwotnych żylaków kończyn dolnych : analiza elementów sprężystych ściany żyły odpiszczelowej
 153. Czyżewska-Majchrzak Łucja; Ocena stężenia wybranych antyoksydantów drobnocząsteczkowych i stanu odżywienia u osób stosujących diety wegetariańskie
 154. Czyżyk Adam; Czynnościowy podwzgórzowy brak miesiączki - sztywność naczyń i centralne parametry hemodynamiczne
 155. Dalz Magdalena; Ocena narządu wzroku u dzieci i młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit
 156. Danielak Dorota; Farmakokinetyka kliniczna klopidogrelu i jego metabolitów z uwzględnieniem polimorfizmu genetycznego izoenzymu CYP2C19 i glikoproteiny P
 157. Dankowska Sylwia; Kosmetyczne niwelowanie defektów skóry jako uzupełnienie procedur leczniczych
 158. Dańczak-Pazdrowska Aleksandra; Znaczenie interleukiny-17A i wybranych cytokin w patomechanizmie morfei
 159. Dawid-Pać Renata; Analiza fitochemiczna Santolina neapolitana Jord. et Fourr. i badania biologiczne wybranych gatunków
 160. Dąbrowska Eliza; Optymalizacja poziomu jakości świadczeń zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 161. Dąbrowski Mikołaj; Wpływ czynników środowiskowych na zawartość pierwiastków strukturalnych, śladowych i toksycznych w kości udowej oraz ich wzajemne korelacje u osób leczonych endoprotezoplastyką stawu biodrowego
 162. Deja Tomasz; Wpływ rodnikogenezy oraz aktywności enzymów antyoksydacyjnych na zaburzenia erekcji u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi
 163. Deka-Pawlik Donata; Analiza polimorfizmów i ekspresji genów syntazy metioniny (MTR) i reduktazy syntazy metioniny (MTRR) w patogenezie stanu przedrzucawkowego
 164. Dembińska-Krajewska Daria; Badanie cech temperamentu i poziomu schizotypii w grupie pacjentów chorujących na schizofrenię i choroby afektywne
 165. Depa-Martynów Magdalena; Wpływ obecności wybranych transkryptów w gametach męskich na ich potencjał rozrodczy
 166. Depczyńska Beata; Wartość diagnostyczna Oceny Funkcjonalnej Chorych - wersja pediatryczna, w ocenie stanu funkcjonalnego dzieci z mózgowym porażeniem
 167. Dera Anna; The mode of delivery in twin pregnancy and neonatal and maternal outcome
 168. Dereziński Paweł; Proteomiczna i metabolomiczna analiza surowicy krwi i moczu w poszukiwaniu biomarkerów raka prostaty
 169. Deręgowska-Nosowicz Patricia; Ocena siły wiązania pomiędzy stosowanymi do wypełniania ubytków materiałami kompozytowymi a zamkami ortodontycznymi
 170. Derwich Krzysztof; Ocena ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych w endometrium w drugiej fazie cyklu u kobiet leczonych z powodu niepłodności
 171. Dettlaff Katarzyna; Badania trwałości radiochemicznej pochodnych azolu o działaniu przeciwgrzybiczym
 172. Dębicki Szymon; Submikroskopowe rearanżacje chromosomowe, jako przyczyna niepełnosprawności intelektualnej
 173. Dłużewska Małgorzata; Przyczyny i konsekwencje procesu wypalenia zawodowego pielęgniarek zatrudnionych w obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
 174. Dmitrzak-Węglarz Monika; Badania genów kandydujących związanych z neurorozwojową hipotezą jadłowstrętu psychicznego z uwzględnieniem cech neuropsychologicznych oraz cech osobowości
 175. Dobrowolski Leszek; Trwałość chlorowodorku cefetametu piwoksylu w roztworach wodnych i w fazie stałej
 176. Dołęga-Kozierowski Bartosz; Ocena zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych w angiografii konwencjonalnej 3D, dwuenergetycznej tomografii komputerowej (DSCT) w korelacji do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)
 177. Dołhań Agnieszka; Ocena trwałości wybranych cefalosporyn do użytku weterynaryjnego
 178. Donat Piotr; Przydatność bronchoskopii autofluorescencyjnej u chorych operowanych z powodu raka płuca
 179. Dorocka-Bobkowska Barbara; Stomatopatie protetyczne z towarzyszącym zakażeniem grzybami z rodzaju Candida u chorych na cukrzycę typu 2 : badania kliniczne i laboratoryjne
 180. Drelichowska Justyna; Wpływ zespołu lipodystrofii na subkliniczną miażdżycę tętnic szyjnych u pacjentów zakażonych HIV
 181. Drews-Piasecka Elżbieta; Znaczenie wybranych wariantów polimorficznych genów układu cytokin w etiologii porodu przedwczesnego
 182. Drobnik Katarzyna; Analiza polimorfizmów, metylacji oraz ekspresji genu COX2 w zdrowej i zmienionej nowotworowo tarczycy
 183. Duczmal Ewa; Ocena przebiegu marszu alergicznego w okresie dzieciństwa
 184. Duda-Sobczak Anna; Ocena czynników warunkujących poczucie zmęczenia chorobą u osób z długim wywiadem cukrzycy typu 1
 185. Dudek Adam; Analiza kliniczna, biochemiczna oraz poszukiwanie delecji mitochondrialnego DNA u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki z województwa podkarpackiego, nieskutecznie leczonych ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu
 186. Dudek Joanna; Ocena chodu dzieci z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem skali obserwacyjnej oraz optoelektronicznego systemu komputerowego
 187. Dudek-Makuch Marlena; Badania fitochemiczne Aesculus hippocastanum L.
 188. Dudziak Andrzej; Wartość współczesnego badania USG w diagnostyce wybranych ostrych stanów chirurgicznych moszny u dzieci
 189. Dudziak Joanna Agnieszka; Ocena wartości diagnostycznej nowych markerów biochemicznych (osoczowego białka typu A związanego z ciążą, PAPP-A i wysokoczułej sercowej izoformy troponiny T, hs cTnT) u pacjentów z objawami choroby niedokrwiennej serca
 190. Durkalec-Michalski Krzysztof; Ocena wpływu suplementacji kwasem beta-hydroksy-beta-metylomasłowym (HMB) na wskaźniki wydolności fizycznej zawodników wybranych dyscyplin sportowych
 191. Duszyńska Małgorzata, Jamrozek-Jedlińska Maria; Ocena oporności na skojarzone leczenie przeciwpłytkowe u chorych z troponinododatnim ostrym zespołem wieńcowym leczonych inwazyjnie
 192. Dwojak Ewa; Ocena wyników biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej zmian guzowatych trzustki w porównaniu z obrazem klinicznym
 193. Dyk-Duszyńska Agnieszka; Ekspozycja zawodowa pracowników medycznych na wirusy zapalenia wątroby typu B (HBV) i C (HCV) oraz ludzki wirus niedoboru odporności (HIV)
 194. Dyszkiewicz Konwińska Marta; Stan jamy ustnej u pacjentów w przebiegu chemioterapii raka płuca
 195. Dyś Krzysztof; Ocena zwężeń tętnic szyjnych wewnętrznych w angiografii konwencjonalnej, ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) i badaniach angiografii rezonansu magnetycznego
 196. Dytfeld Dominik; Adrenomedullina i jej kardioprotekcyjne znaczenie u chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych leczonych operacyjnie
 197. Dyzmann-Sroka Agnieszka; Metody uzyskiwania i opracowywania wiarygodnych danych pozwalających na ocenę skuteczności leczenia chorych w Wielkopolskim Centrum Onkologii
 198. Dziąba Ewa; Problem zakażeń szpitalnych w aspekcie jakości usług medycznych zakładu opieki zdrowotnej
 199. Dzięgielewska Sylwia; Stężenie wybranych produktów glikacji białek i parametrów równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej we krwi pacjentów w podeszłym wieku w stanie przedcukrzycowym
 200. Eder Piotr; Ocena wpływu leczenia przeciwciałami anty-TNF-alfa na ekspresję wybranych receptorów oraz białek biorących udział w procesie apoptozy nabłonka i limfocytów blaszki właściwej jelita u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 201. El Ali Ziad; Przydatność chromograniny A i scyntygrafii receptorowej w wykrywaniu guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego i w monitorowaniu chorych z tymi guzami
 202. Englert-Golon Monika; Ocena przydatności klinicznej wybranych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu zmian rozrostowych i raka błony śluzowej trzonu macicy
 203. Ernst Piotr; Funkcjonowanie ochrony zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1950-1956
 204. Falis Mirosław; Ocena funkcji barku po leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu gwoździa śródszpikowego Targon Ph
 205. Feltzke Monika; Wieloletnie obserwacje wybranych parametrów układu wzrokowego dzieci w początkowym okresie nauczania w aspekcie prognozowania rozwoju krótkowzroczności
 206. Fenger-Woźnicka Sławomira; Rozwój prenatalny oczodołu u człowieka
 207. Ferensztajn Ewa; Ocena czynników neurobiologicznych i psychopatologicznych u potomstwa pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową leczonych profilaktycznie litem
 208. Fichna Marta; Polimorfizm genu PTPN22 w wybranych chorobach autoimmunologicznych układu dokrewnego
 209. Fidler-Witoń Ewa; Proktokolektomia odtwórcza z zespoleniem ileoanalnym w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub rodzinnej polipowatości gruczolakowatej a nietolerancje pokarmowe
 210. Filuś Jakub; Badania czynnika neurotrofowego pochodzenia mózgowego (BDNF-brain derived neurotrophic factor) w chorobach afektywnych
 211. Firlej Artur; Trwałość chlorowodorku epirubicyny w roztworach wodnych
 212. Flieger Rafał; Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci z wadami zgryzu bez i z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego
 213. Florczak Anna; Biodegradowalne jedwabne bionanokompozyty (SBC) do terapii celowanej i diagnostyki nowotworów
 214. Fogt Barbara; Poznański Ośrodek Reumatologiczny w kontekście zmian zachodzących w ochronie zdrowia w latach 1952-2005
 215. Foremska-Iciek Joanna; Ocena stężenia wybranych adipocytokin u chorych z zespołem metabolicznym i nadciśnieniem tętniczym
 216. Formanowicz Dorota; Studium teoretyczne i kliniczne wybranych aspektów miażdżycy ze szczególnym uwzględnieniem zmian obserwowanych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
 217. Frajdenberg Agata; Asocjacja wybranych markerów genetycznych z rodzinną wysoką krótkowzrocznością w rodzinach polskich
 218. Frankowska Anna; Jakość życia dzieci i młodzieży z wadą słuchu
 219. Frątczak-Żarnecka Sylwia; Analiza przydatności zastosowania heparyn drobnocząsteczkowych w hypotrofii płodu
 220. Froelich Anna; Badania struktury kryształów pochodnych oleananu metodą rentgenograficzną
 221. Fryś Aleksandra; Geneza i rozwój bioetyki i jej wpływ na kodeksy etyki lekarskiej i pielęgniarskiej w Polsce
 222. Fundowicz Magdalena; Radioterapia przedoperacyjna i uzupełniająca u chorych operowanych z powodu raka odbytnicy
 223. Furmaniak Jadwiga; Interactions of human autoantibodies with the TSH receptor at the molecular level : new perspectives for the management of Graves' disease
 224. Gabrusewicz Agnieszka; Związek wybranych czynników demograficznych i klinicznych z oceną echokardiograficzną u chorych leczonych dializą otrzewnową
 225. Gaca-Wysocka Magdalena; Zmiany parametrów przepływu krwi w naczyniach pozagałkowych obrazowane przy pomocy ultrasonografii dopplerowskiej u pacjentów z cukrzycą typu 1
 226. Galewska Irena; Wybrane aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne mieszkańców Kalisza w wieku sędziwym
 227. Galęba Anna; Ocena jakości życia pacjentów przed i po wybranych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej
 228. Gałczyńska-Rusin Małgorzata; Jakość życia pacjentów w wieku podeszłym poddanych leczeniu protetycznemu
 229. Garczyk Danuta; Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu dyskopatii w odcinku szyjnym lub lędźwiowym kręgosłupa
 230. Gattner Karolina; Wpływ escitalopramu, nortryptyliny i wenlafaksyny na objawy bólowe w depresji
 231. Gauza Marlena; Ocena stabilności termicznej cienkich warstw z kolagenu ze skór rybich na podstawie badań przewodnictwa elektrycznego i różnicowej kalorymetrii skaningowej
 232. Gawłowicz Kamila; Jakość życia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1
 233. Gawrecki Andrzej; Ocena wpływu maksymalnego wysiłku fizycznego na stan metaboliczny u mężczyzn z cukrzycą typu 1
 234. Gawriołek Krzysztof; Ocena skuteczności terapii dysfunkcji układu stomatognatycznego na podstawie parametrów ruchowych żuchwy
 235. Gawriołek Maria; Trwałość barwy i luminescencji wybranych materiałów protetycznych w warunkach in vitro
 236. Gazdecka-Szpecht Karolina; Rola lekarza rodzinnego w profilaktyce wybranych nowotworów złośliwych
 237. Gąsiorek Małgorzata; Czynność osi przysadkowo-tarczycowej i przysadkowo-gonadalnej, a ryzyko zgonu pacjentów przewlekle hemodializowanych
 238. Gąsiorowski Łukasz; Ocena czynników ryzyka występowania migotania przedsionków po zabiegach resekcji anatomicznych miąższu płucnego
 239. Gerreth Karolina; Ocena potrzeb leczniczych oraz dostępności do opieki stomatologicznej niepełnosprawnych i przewlekle chorych uczniów szkół specjalnych środowiska wielkomiejskiego
 240. Gerstenberger Piotr; Ocena związku między subkliniczną miażdżycą a sztywnością naczyń w grupie osób zdrowych
 241. Geszke-Moritz Małgorzata; Synthesis of stable and non-cadmium containing quantum dots conjugated with folic acid for imaging of cancer cells
 242. Glapiński Mariusz; Powtarzalność wybranych wymiarów obrzeża czynnościowych wycisków bezzębnej żuchwy wykonanych przy użyciu mas o przedłużonej plastyczności
 243. Głodek Aleksandra; Szlaki sygnalne indukowane przez podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w komórkach nowotworowych
 244. Głowacka-Rębała Alicja; Zachowania zdrowotne w rodzinie a problem otyłości u dzieci
 245. Główka Andrzej; Wyniki leczenia chorych z zawałem serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST w powiecie gnieźnieńskim w okresie od 01-01-2002 do 31-12-2011 roku : ocena różnych strategii leczenia reperfuzyjnego
 246. Główka Eliza; Encapsulation of fluorogenic probes and pharmacologically active molecules into nanoparticles for enhancing cellular uptake
 247. Głuszczak Ewa; Przydatność kapnografii w ocenie niewydolności oddechowej noworodków
 248. Gmerek Łukasz; Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego
 249. Gniot Michał; Charakterystyka i częstość defektów molekularnych onkogenu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych inhibitorami kinaz tyrozynowych
 250. Goch Maciej; Funkcja wybranych mięśni oraz przewodnictwa włókien ruchowych po totalnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego z dojścia bocznego
 251. Gogolewski Radosław; Ocena jakości życia kobiet chorych na raka szyjki macicy leczonych metodą radioterapii
 252. Golusiński Paweł; Analiza występowania wirusów HPV 16 i 18 oraz mutacji w genie TP53 w rakach płaskonabłonkowych głowy i szyi
 253. Gontko-Romanowska Krystyna; Ocena postępowania ratunkowego w drgawkach gorączkowych u dzieci na etapie przedszpitalnym i wczesnoszpitalnym
 254. Gornowicz-Porowska Justyna; Ekspresja elastazy neutrofilów a autoimmunizacja wobec transglutaminazy naskórkowej, BP180, BP230 oraz desmoglein 1 i 3 w autoimmunizacyjnych dermatozach pęcherzowych
 255. Gośliński Tomasz; Synteza i charakterystyka fizyko-chemiczna wybranych azotowych pochodnych porfirazyn : rozprawa habilitacyjna : komentarz do monotematycznego cyklu publikacji
 256. Gowin Ewelina Anna; Analiza wpływu wieloczynnikowej interwencji opartej na szkoleniach, na świadczenie działań profilaktycznych w praktykach lekarzy rodzinnych
 257. Goździewicz Tomasz; Rola greliny i leptyny w etiopatogenezie endometriozy
 258. Górecki Maciej; Problem i ocena efektywności polityki Ministerstwa Zdrowia odnośnie profilaktyki i leczenia osób dorosłych na przykładzie raka nerki w latach 2003-2009 w Polsce
 259. Górna Ilona; Wpływ sposobu żywienia oraz wybranych parametrów stylu życia na płodność i rozrodczość kobiet
 260. Grabicki Marcin; NT-proBNP jako wskaźnik oceny nadciśnienia płucnego u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 261. Grabowska-Fudala Barbara; Obciążenie rodzin sprawujących opiekę nad chorymi po udarze mózgu
 262. Grabowski Jacek; Ocena stężeń leptyny w surowicy krwi chorych na raka jajnika a skuteczność cytoredukcji i chemioterapii
 263. Graczyk Alicja; Jakość życia chorych objętych opieką paliatywną domową i stacjonarną, a satysfakcja z opieki w ocenie chorego i bliskich
 264. Grala Paweł; Leczenie operacyjne zastarzałych złamań końca dalszego kości promieniowej oraz przezstawowych złamań kości piętowej : propozycje własnych modyfikacji techniki operacyjnej
 265. Greberska Weronika; Ocena występowania polimorfizmów genu receptora glikokortykosteroidów u młodych kobiet z otyłością i ich korelacja z przebiegiem klinicznym choroby
 266. Grewling-Szmit Katarzyna; Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) jako wykładnik funkcji śródbłonka w ciąży powikłanej cukrzycą typu 1
 267. Grobelny Paweł; Trwałość fotochemiczna wybranych inhibitorów reduktazy HMG-CoA (statyn)
 268. Grocki Paweł; Wartościowanie stanowisk pracy jako czynnik optymalizacji kosztów zatrudnienia na przykładzie wybranego podmiotu leczniczego
 269. Groot-Andrałojć Karolina Maria de; Komórki syntetyzujące ghrelinę w wyspach trzustki w rozwoju płodowym człowieka oraz ekspresja w nich czynników transkrypcyjnych regulujących różnicowanie komórek wysp
 270. Gruca-Stryjak Karolina; Sen i zaburzenia oddychania podczas snu w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym
 271. Grudzień-Ziarno Aleksandra; Ocena głosu u pacjentów leczonych przy pomocy aerozoloterapii w chorobach układu oddechowego
 272. Grund Grzegorz; Treosulfan w mieloablacyjnej terapii przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych u dzieci z wysokim ryzykiem powikłań konwencjonalnej procedury transplantacyjnej
 273. Gruszczyński Paweł; Ocena znaczenia testu diagnostycznego QuantiFERON-TB Gold in tube w rozpoznawaniu zakażeń płucnych Mycobacterium tuberculosis
 274. Grygier Marek; Rola adenozyny w zapobieganiu niedokrwienno-reperfuzyjnemu uszkodzeniu mięśnia sercowego u chorych z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką tętnic wieńcowych
 275. Gryszczyńska Bogna; Wpływ wybranych kwasów fenolowych i ekstraktu z pestek maliny właściwej (Rubus idaeus) na aktywność ferroksydazową ceruloplazminy
 276. Grzelak Wojciech; Analiza czynników mających wpływ na jakość świadczeń zdrowotnych w ginekologii operacyjnej
 277. Grzeszczak Michał; Operacja przepukliny brzusznej i jej wpływ na wartość ciśnienia śródbrzusznego
 278. Grzymisławska Małgorzata; Rozwój kręgosłupa u zarodków i wczesnych płodów ludzkich (5-12 tydzień)
 279. Grzywińska Urszula; Wpływ czynników środowiskowych na rozwój chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego
 280. Guglas-Jankowiak Natalia; Jadłowstręt psychiczny jako czynnik wpływający na jakość życia młodych kobiet w wieku od 17-25 roku życia
 281. Gurda Barbara; Przydatność wideo EEG w diagnostyce różnicowej stanów napadowych u dzieci i młodzieży
 282. Gurgul Edyta; Ekspresja ghreliny i obestatyny w różnych stanach funkcjonalnych tarczycy
 283. Gutherc Radosław; Ocena wpływu niskoenergetycznego promieniowania laserowego na funkcję naczyń i wybrane parametry stanu zapalnego
 284. Gutysz-Wojnicka Aleksandra; Zastosowanie polskiej wersji skali zadowolenia z pielęgnacji Newcastle do oceny opieki pielęgniarskiej
 285. Guzik Przemysław; Asymetria rytmu serca, krótko- i długoterminowe składowe zmienności rytmu serca u zdrowych osób
 286. Gwizdała Adrian; Porównanie wybranych parametrów oceny reaktywności autonomicznego układu nerwowego u pacjentów z niewydolnością serca
 287. Hańczewski Marcin; Wyniki leczenia oraz ocena jakości życia pacjentów operowanych z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego w szpitalu powiatowym
 288. Hapka-Żmich Dominika; Trwałość ceftazydymu w kroplach do oczu
 289. Harasymczuk Małgorzata; Ocena interakcji komórek raków płaskonabłonkowych głowy i szyi z komórkami układu odpornościowego mikrośrodowiska nowotworu
 290. Hausmann Miłosz; Ocena apoptozy i tkankowej ekspresji wirusa Epsteina-Barr (EBV) w przewlekłych zapaleniach przyzębia
 291. Helak-Łapaj Celina; Metody analizy komputerowej ekspresji reakcji immunohistochemicznej i histochemicznej oraz ocena struktur w badaniach mikroskopowych
 292. Hemerling-Powidzka Monika; Morfologiczna analiza błony śluzowej dziąsła pokrywającego tytanowe wszczepy śródkostne w okresie ich wygajania
 293. Hen Katarzyna; Ocena stężenia osteoprotegeryny oraz kompleksu intima-media u chorych z zespołem metabolicznym
 294. Heymann-Szlachcińska Agnieszka; Ocena stresu oksydacyjnego, funkcji śródbłonka i sztywności naczyń u chorych na depresję
 295. Hędzelek Dorota; Przymusowa sterylizacja ludzi w krajach anglosaskich w latach 1897-1981
 296. Hiczkiewicz Jarosław; Ocena zależności między angiograficznym obrazem przewlekłego zamknięcia tętnicy międzykomorowej przedniej a elektrokardiograficznymi cechami przebytego zawału serca ściany przedniej
 297. Hoffmann Karolina; Rozpowszechnienie wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji osób młodych
 298. Hojan Katarzyna; Wpływ aktywności fizycznej na wytrzymałość mechaniczną kości i budowę ciała oraz jakość życia kobiet z rakiem piersi, przed menopauzą, leczonych hormonalnie
 299. Hojan-Jezierska Dorota; Badania nad efektywnością procedur dopasowania sygnału akustycznego w aparatach słuchowych
 300. Hołysz Marcin; Regulacja ekspresji genu hormonozależnej lipazy/esterazy cholesterolowej w komórkach kory nadnerczy ludzkich
 301. Horbacka Karolina; Ocena zależności pomiędzy wiekiem dawcy a czynnością komórek mezotelium otrzewnowego w warunkach stresu operacyjnego
 302. Horst Nikodem; Model obciążenia narządu ruchu dla zabiegów chirurgicznych o wysokiej powtarzalności na przykładzie cholecystektomii laparoskopowej
 303. Hrab Michał; Ocena przydatności monitorowania IL-6 i CRP jako wskaźników prognostycznych u chorych poddanych nefrektomii z powodu raka nerki
 304. Hubert Agnieszka; Kotynina jako biomarker narażenia płodu na dym tytoniowy
 305. Iciek Rafał; Polimorfizm genu leptyny i jej receptora w ciąży powikłanej cukrzycą typu 1
 306. Ida Agnieszka; Mutacje genu VHL u pacjentów z rakiem jasnokomórkowym nerki w populacji Wielkopolski
 307. Idasiak-Piechocka Ilona; Ocena niektórych polimorfizmów genów kodujących wybrane cytokiny oraz wydalanie tych cytokin w moczu u chorych na pierwotne przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
 308. Idzior-Haufa Małgorzata; Ocena właściwości biomechanicznych protez typu overdenture żuchwy wspartych na połączeniu kładkowym z zastosowaniem implantów
 309. Jabłoński Piotr; Badania nad używaniem środków psychoaktywnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województw: wielkopolskiego i łódzkiego
 310. Jach-Męczekalska Izabela; Prawne aspekty transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku : interdyscyplinarne studium z zakresu nauk o zdrowiu i nauk prawnych
 311. Jackowska Joanna; Ocena słuchu dzieci z czynnikami ryzyka monitorowanych w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, u których nie zdiagnozowano niedosłuchu
 312. Jagas Jacek; Ocena przydatności dwuźródłowej tomografii komputerowej (DSCT) w postępowaniu u chorych z bólem w klatce piersiowej o pośrednim i niskim ryzyku ostrego zespołu wieńcowego
 313. Jagielska Joanna; Statystyczna analiza obrazów morfologicznych i jej możliwości zastosowania w mikroskopii wirtualnej
 314. Jakowczuk Maciej; Ocena czynności tarczycy u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków
 315. Jakubek Ewa; Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej
 316. Jakubowicz Oliwia; Analiza wyników badań serologicznych w kierunku kiły oraz wybranych problemów psychologicznych u chorych na kiłę w materiale Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 317. Jakubowska-Burek Ludwika; Ocena przydatności badań mutacji i polimorfizmów wybranych genów do prognozowania przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna
 318. Jakubowski Kinga; Skargi przeciwko lekarzom dentystom jako problem społeczny
 319. Jałowska Magdalena; Ocena realizacji postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-leczniczego u nauczycieli w ramach programu "Chroń swój głos" w materiale Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w latach 2007-2011
 320. Jamsheer Aleksander; Identyfikacja nowych genów i regionów odpowiedzialnych za powstawanie wrodzonych wad kończyn u człowieka
 321. Jankiewicz Stanisław; Ocena przydatności badania spiroergometrycznego w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym
 322. Jankowiak Wioleta; Kosmetyki w praktyce aptecznej i przemysłowej na ziemiach polskich do roku 1939
 323. Jankowska-Wika Anna; Ortodontyczne potrzeby lecznicze studentów stomatologii na podstawie badań o metodologii obiektywnej i subiektywnej
 324. Janowska-Kulińska Agnieszka; Wpływ angioplastyki wieńcowej na zmienność rytmu serca
 325. Janus Sławomir; Analiza jakości opieki perinatalnej w Polsce w latach 1996-2010
 326. Janusz Piotr; Polimorfizmy genów receptorów estrogenowych u chorych z postacią progresywną i nieprogresywną skoliozy idopatycznej
 327. Januszek-Michalecka Lucyna; Wieloczynnikowa analiza efektywności Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
 328. Jarmuda Stanisław; Ocena udziału roztoczy Demodex folliculorum i laseczek Bacillus oleronius w patogenezie trądziku różowatego
 329. Jaroniec Małgorzata; Analiza zmian w sekwencji genów kluczowych dla zespołu nerczycowego u dzieci
 330. Jaroszyk Sławomir; Wpływ magnetoterapii stałopolowej i magnetostymulacji zmiennopolowej z ledoterapią na odczuwanie bólu związanego z wszczepianiem implantów stomatologicznych
 331. Jaskuła Magdalena; Ghrelina w guzach przysadki typu somatotropinoma
 332. Jastrzębska Marta; Porównanie stanu układu krążenia u chorych z obniżoną frakcją wyrzucania lewej komory w zależności od spoczynkowej częstości oddychania i zmienności tej częstości
 333. Jaszczyńska-Nowinka Karolina; Ocena stężeń SDF1 i ekspresji jego receptora CXCR4 u chorych na raka jajnika
 334. Jawień Andrzej; Ocena N-acetyloglukozaminy jako czynnika hamującego powstawanie zrostów otrzewnowych
 335. Jaworucka-Kaczorowska Aleksandra; Wpływ operacji żylaków kończyn dolnych z usunięciem żyły odpiszczelowej na częstość uszkodzenia nerwów kończyn dolnych
 336. Jendraszak Magdalena; Wpływ wolnych rodników na właściwości biologiczne plemnika
 337. Jenerowicz Dorota; Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne u chorych na pokrzywkę przewlekłą
 338. Jezierska Dorota; Wybrane czynniki prognostyczne w wewnątrzczaszkowych przerzutach raka płuca leczonych radiochirurgicznie
 339. Jędras Mariusz; Wpływ schorzeń ogólnoustrojowych na przebieg presbyacusis
 340. Jędrzejewski Szymon; Występowanie stadiów dyspersyjnych pasożytów jelitowych w żywności pochodzenia roślinnego
 341. Joks Monika; Analiza częstości występowania i czynników ryzyka zakrzepicy odcewnikowej u pacjentów hematologicznych
 342. Juan I-Cheng; The MYH gene status in patients with sporadic colorectal polyps
 343. Jundziłł-Bieniek Ewa; Analiza wybranych czynników psychologicznych i stomatologicznych potrzeb leczniczych u osób po 65 roku życia
 344. Juras Bartłomiej; Planowanie zarządzania kryzysowego w szpitalu
 345. Jurczyk Karolina; Badanie wybranych właściwości chemicznych, mechanicznych i biokompatybilności nanokompozytów typu tytan-ceramika w warunkach in vitro
 346. Jurczyk Mieczysława Urszula; Ocena właściwości modyfikowanych bionanokompozytów na bazie tytanu w warunkach in vitro z możliwością zastosowań w medycynie
 347. Jurga Justyna; Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD) na stan jamy ustnej i czynność przyusznych gruczołów ślinowych
 348. Juszczak Katarzyna; Ocena jakości opieki pielęgniarskiej u chorych hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych
 349. Juszczak Paweł; Rozwój nowoczesnych metod żywienia pozajelitowego w wielospecjalistycznym szpitalu dziecięcym : doświadczenia własne
 350. Kaczmarczyk Jacek; Leczenie skolioz idiopatycznych selektywną spondylodezą tylną skrzywienia piersiowego : wpływ napięcia mięśnia biodrowo-lędźwiowego na zachowanie się części lędźwiowej
 351. Kaczmarek Andrzej; Przeciwciała przeciw antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B u chorych hemodializowanych : rozpowszechnienie i korelacje ze wskaźnikami demograficznymi, klinicznymi i laboratoryjnymi
 352. Kaczmarek Izabela; Analiza funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży w wybranych neurologicznych zespołach chorobowych
 353. Kaczmarek Mariusz; Wpływ makrofagów opłucnowych na apoptozę i ekspresję białek regulujących apoptozę komórek nowotworowych
 354. Kaczmarek Monika; Analiza ograniczeń funkcji ręki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 355. Kaczmarek Monika (1979); Ocena parametrów klinicznych, spirometrycznych i stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci chorych na astmę w czasie rocznej obserwacji prospektywnej
 356. Kaczmarek Sławomir; Wpływ różnych metod leczenia na gojenie i jakość życia pacjentów z owrzodzeniem żylnym goleni
 357. Kaczmarek-Leki Vanessa; Wykrywalność przeciwciał przeciw antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B a czas trwania leczenia nerkozastępczego
 358. Kaczyńska-Dyba Ewelina; Technologia kropli do oczu z metronidazolem
 359. Kalinowska-Łyszczarz Alicja; Wybrane czynniki neurotroficzne w odniesieniu do sprawności funkcji poznawczych oraz parametrów morfometrycznych mózgowia u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego
 360. Kalwas Paweł; Porównanie stresu okołooperacyjnego u pacjentów poddanych radykalnej prostatektomii, adenomektomii nadłonowej i przezcewkowej elektroresekcji stercza
 361. Kaminiarczyk-Pyzałka Dominika; Czynniki prozapalne (TNF-α, IL-1ß i IL-6) w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów
 362. Kamińska Agnieszka; Wpływ cukrzycy na parametry farmakokinetyczne paracetamolu po podaniu dożylnym
 363. Kamińska Jolanta; Kliniczne znaczenie badań farmakokinetycznych mykofenolanu mofetylu i jego wpływ na stan odżywienia u chorych po przeszczepieniu nerki
 364. Kamińska Katarzyna; Badania kliniczne i osobowościowe pacjentek ze współistniejącymi zaburzeniami odżywiania się i chorobą afektywną dwubiegunową
 365. Kampioni Małgorzata; Rola okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej w zapobieganiu rozwojowi zakażeń szpitalnych u pacjentek poddanych brzusznemu usunięciu macicy z/bez przydatków ze wskazań ginekologicznych
 366. Kanikowska Alina; Ocena jakości życia uwarunkowanej zdrowiem u chorych na łuszczycę
 367. Kanikowski Marek; Wartości dawek w gruczole krokowym i narządach krytycznych w odmiennych schematach brachyterapii HDR
 368. Kapelski Paweł; Badania asocjacyjne genów kandydujących w schizofrenii
 369. Karasiewicz Monika; Analiza wpływu surowców roślinnych na poziom ekspresji wysoce konserwatywnych izoenzymów cytochromu P-450 CYP1A2 i CYP2E1 u szczurów
 370. Karaś-Kawecki Andrzej; Stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym a ocena kliniczna i spirometryczna u dzieci chorych na astmę oskrzelową
 371. Karaźniewicz-Łada Marta; Wpływ polimorfizmu genetycznego izoenzymów CYP2C8 i CYP2C9 na farmakokinetykę enancjomerów pochodnych kwasu 2-arylopropionowego
 372. Karczewski Marek; Wybrane immunologiczne wskaźniki ryzyka ostrego i przewlekłego odrzucania allogenicznej nerki przeszczepionej, pochodzącej od dawcy zmarłego
 373. Kargulewicz Angelika; Czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki u osób otyłych
 374. Karkos-Śmiech Magdalena; Określenie znaczenia ścieżki sygnałowej JaK/STAT w modyfikowaniu reakcji immunologicznej w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek u dzieci
 375. Karolak Justyna Anna; Złożoność aspektów genetycznych w wieloczynnikowych chorobach narządu wzroku - stożku rogówki oraz wysokiej krótkowzroczności
 376. Karońska Karolina; Wpływ uszczelniaczy kanałowych oraz cementów adhezyjnych na siłę połączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną
 377. Karpiński Łukasz; Przydatność zintegrowanej elektroencefalografii (aEEG) i spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w ocenie czynności ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała (VLBW)
 378. Karpiński Tomasz M.; Nowy peptyd (Entap) o aktywności antyproliferacyjnej produkowany przez bakterie z rodzaju Enterococcus
 379. Kasperczak Jarosław; Ocena układu żylnego kończyn dolnych w ciąży o przebiegu prawidłowym
 380. Kasprzak Jerzy; Analiza zgłoszeń zachorowań na boreliozę w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006-2010
 381. Katarzyńska-Szymańska Agnieszka; Wybrane parametry odczynowości układu autonomicznego u chorych z kardiomiopatią przerostową
 382. Katrusiak Anna; Synteza i właściwości fizyko-chemiczne wybranych pochodnych diazynowych
 383. Kawala Beata; Zmiany w narządzie żucia nieleczonych ortodontycznie mieszkańców Dolnego Śląska w odległych i współczesnych klinicznych badaniach porównawczych
 384. Kawczyńska-Leda Natalia; Wartość prognostyczna białek MIF i CC10 w ocenie ryzyka zachorowania na dysplazję oskrzelowo-płucną
 385. Kazimierczak Urszula; Ocena odpowiedzi humoralnej u chorych na czerniaka, leczonych genetycznie modyfikowaną szczepionką czerniakową
 386. Kaźmierczak Katarzyna; Ocena sytuacji socjomedycznej osób po urazie rdzenia kręgowego
 387. Kaźmierska Joanna; Zastosowanie Naiwnego Klasyfikatora Bayesowskiego do oceny ryzyka wznowy u chorych po radioterapii nowotworów mózgu
 388. Kąkolewska Joanna; Ocena kości wyrostka zębodołowego przy wykorzystaniu analizy fraktalnej oraz urządzenia periotest u pacjentów po implantacji wszczepów dentystycznych
 389. Kelma Maciej; Porównanie znieczulenia podpajęczynówkowego i znieczulenia nerwów obwodowych wykonywanego pod kontrolą ultrasonografii u chorych poddawanych safenektomii
 390. Kempisty Bartosz; Badanie wybranych molekularnych mechanizmów niepłodności u mężczyzn
 391. Kempka-Dobra Ewa; Ocena dysbalansu mięśniowego u dzieci w wieku przedszkolnym
 392. Kierzynka Anna; Przydatność badań elektrofizjologicznych drogi słuchowej w diagnostyce wczesnych zaburzeń poznawczych u osób z chorobą Parkinsona
 393. Kierzynka Grzegorz; Objawy kliniczne i pomiar inwazyjny ciśnienia śródpowięziowego w rozpoznawaniu pourazowego ostrego zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych podudzia
 394. Kikowska Małgorzata; Krajowe gatunki rodzaju Eryngium L. w kulturze in vitro - mikrorozmnażanie, kultury organów, ocena fitochemiczna i aktywność biologiczna
 395. Kinel Edyta; Zależność pomiędzy obrazem klinicznym a radiologicznym u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną
 396. Kis-Wojciechowska Margit; Błędy i niepowodzenia w specjalności położniczo-ginekologicznej w oparciu o analizę akt organów procesowych
 397. Klatkiewicz Anna; Poznanie społeczne u osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza
 398. Kliwicki Sebastian; Skuteczność profilaktycznego stosowania litu u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
 399. Klonowska-Woźniak Paulina; Badanie cech kreatywności w chorobie afektywnej dwubiegunowej
 400. Kluzik Anna; Ocena przetwarzania wybranych ram czasowych u osób w wieku podeszłym poddawanych zabiegom w znieczuleniu ogólnym
 401. Kłos Jan; Zjawisko zdrowego stylu życia we współczesnym społeczeństwie polskim
 402. Kocent Kamila; Ocena jakości życia pacjentów dorosłych po leczeniu ortodontycznym
 403. Koch Aleksander; Leczenie neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego
 404. Kociemba Anna; Ocena porównawcza sekwencji T2-zależnych (TIRM) i dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego w obrazowaniu obrzęku mięśnia sercowego
 405. Koczorowska Małgorzata; Ocena podłoża kostnego po zastosowaniu preparatu R.T.R. przed zabiegiem implantacji wszczepu śródkostnego
 406. Kois-Jaźwiec Krystyna; System ochrony zdrowia i pomocy społecznej w latach 1989-2006 na terenie powiatu ostrowskiego
 407. Kokoszka Paweł; Wieloaspektowa analiza wyników bezcementowej endoprotezoplastyki stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia Zweymüllera oraz stożkowej panewki wkręcanej
 408. Kolaśniewski Marek; Leczenie niestabilnych złamań krętarzowych w populacji powyżej 60 roku życia. Randomizowane, prospektywne badanie porównujące stabiliazcję zewnątrzszpikową i wewnątrzszpikową
 409. Koligat Dorota; Kalkulacja kosztów leczenia oraz ocena jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
 410. Kołczewska Aleksandra; Obraz kliniczny i przebieg zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa w zależności od podtypu antygenu HLA-B27
 411. Komar Dariusz; Badanie skuteczności stosowania systemu CROS u pacjentów z jednostronną głuchotą odbiorczą
 412. Komosa Anna; Ocena wartości prognostycznej wybranych parametrów klinicznych (Predit Score) oraz testu oporności płytek krwi na klopidogrel (Multiplate) w przewidywaniu zdarzeń niedokrwiennych u pacjentów po zabiegach przezskórnej interwencji wieńcowej
 413. Konatkowska Benigna; Ostra białaczka bifenotypowa i ostra białaczka z koekspresją determinant z linii limfoidalnej i mieloidalnej u dzieci leczonych w ośrodkach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków
 414. Konopka Ewa; Ocena reakcji kompleksu miazgowo-wierzchołkowo-ozębnowego na przyłożoną siłę ortodontyczną
 415. Konstanty Ewelina; Opracowanie i weryfikacja metody napromieniania całego ciała/szpiku akceleratorem tomoterapii spiralnej
 416. Konwerska Aneta; Ocena komórek śródbłonka naczyń krwionośnych w zwojaku zarodkowym w świetle badań immunohistochemicznych i morfometrycznych
 417. Kopaczewska Magda; Wpływ hospitalizacji na stan odżywienia dzieci i młodzieży z chorobami przewodu pokarmowego
 418. Kopaczewski Bartłomiej; Rokowanie i wyniki leczenia chorych z przerzutami nowotworowymi do kręgosłupa : analiza kliniczna
 419. Kopczyński Jarosław; Ocena wpływu hiperhomocysteinemii na wybrane parametry gospodarki lipidowej i lipoproteinowej w surowicy krwi u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze
 420. Kopczyński Przemysław; Zmiany w tkance kostnej szczęki, występujące pod wpływem ortodontycznego aparatu quadhelix
 421. Kopeć Bogdan; Wyniki leczenia i jakość życia pacjentów operowanych z powodu objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego w warunkach szpitala powiatowego
 422. Koprowicz Anna Ewa; Wpływ mediów na profilaktykę raka piersi w województwie zachodniopomorskim
 423. Kopyra Paweł; Ocena przydatności badania stężenia prokalcytoniny, interleukiny 1, interleukiny 6 oraz TNF alfa w diagnostyce zakażeń wewnątrzowodniowych
 424. Koralewski Maciej; Wpływ grubości relaksacyjnej płyty podjęzykowej na obniżenie napięcia mięśni żwaczy i skroniowych u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego
 425. Korbelak Tomasz; Predykcja zaburzeń czynności serca płodu w czasie porodu oraz nieprawidłowego stanu noworodka w oparciu o zastosowanie wskaźnika hipoksji
 426. Kordel Piotr; Geneza, struktura i funkcjonowanie samorządu lekarskiego w Polsce w latach 1989-2009
 427. Korman Marcin Piotr; Porównanie wpływu monoterapii metforminą, roziglitazonem, oraz terapii skojarzonej na wybrane parametry endokrynologiczne i biochemiczne u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) : prospektywne badanie randomizowane
 428. Kornacka Alicja; Wpływ różnych metod wspomagania oddychania u noworodków przedwcześnie urodzonych na przepływy krwi w tętnicach mózgowych
 429. Kosicka Katarzyna; Poziomy endogennych glikokortykosteroidów i ich metabolitów jako kryterium rozpoznania zaburzeń metabolicznych u ludzi z uwzględnieniem oceny polimorfizmu genetycznego dehydrogenazy 11ß-hydroksysteroidowej izoformy 2
 430. Kosińska Beata; Przydatność wybranych markerów biochemicznych do oceny stanu odżywienia chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit
 431. Kosiorowski Stanisław; Ocena przepływu krwi w tętnicach środkowych mózgu u chorych z nadciśnieniem tętniczym
 432. Kostiukow Anna Katarzyna; Koordynacja wzrokowo-ruchowa po utracie funkcji kończyny górnej dominującej
 433. Kostka-Jeziorny Katarzyna; Wpływ allopurinolu na wartość ciśnienia tętniczego, podatność aorty i parametry funkcji nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w zależności od nasilenia efektu hipourykemicznego i stosowanej terapii hipotensyjnej
 434. Kostrzewska Magdalena; Ocena wybranych wskaźników procesu zapalnego i grubości kompleksu intima-media u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym
 435. Kostyrko Andrzej; Badania genów zlokalizowanych w regionie chromosomalnym 21q22.3 regulujących napływ jonów Ca2+ do neuronów w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym
 436. Kostrzewa Artur; Subpopulacje limfocytów w krwi obwodowej i płynach wysiękowych u chorych na raka jajnika
 437. Kotarska Maria Anna; Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych w diagnostyce różnicowej patologii endometrium
 438. Kowalczyk Michał J.; Ocena poziomu ekspresji wybranych ludzkich endogennych sekwencji retrowirusowych w twardzinie ograniczonej
 439. Kowalik Piotr; Analiza skuteczności leczenia chorych z łagodnym gruczolakiem stercza przed i po wprowadzeniu do diagnostyki badań urodynamicznych
 440. Kowalska-Jasiecka Joanna; Wykorzystanie substratu tlenku azotu, L-argininy, w leczeniu niektórych powikłań ciąży wraz z oceną wybranych biochemicznych i biofizycznych parametrów stanu ciężarnej i noworodka
 441. Kowzan-Korman Alicja Magdalena; Ocena nadreaktywności błony śluzowej nosa u chorych na atopowe zapalenie skóry z IgE-zależną alergią powietrznopochodną
 442. Koza Krzysztof; Rozwój więzadeł jajnika u płodów ludzkich
 443. Kozioł Lidia; Stężenie prokalcytoniny i białka C-reaktywnego w surowicy u chorych z zapaleniem otrzewnej w przebiegu przewlekłej dializoterapii otrzewnowej
 444. Koziołek Agnieszka; Wpływ sposobu znieczulenia noworodka z masą urodzeniową nie przekraczającą 1000 gramów do zabiegu laserowej fotokoagulacji siatkówki na wybrane parametry dobrostanu w okresie okołooperacyjnym
 445. Kozłowska Anna; Analiza ekspresji genów FYN, CD70 i PRF1 w limfocytach T CD4+ u osób z toczniem rumieniowatym układowym oraz w liniach komórkowych limfocytów T
 446. Kozłowska-Skrzypczak Maria; Ocena sprawności odnowy krwiotworzenia u chorych po wysokodawkowej chemioterapii w zależności od liczby transplantowanych hematopoetycznych komórek szpiku oraz innych czynników dodatkowych
 447. Kozłowski Tomasz; Wartość badania kolonoskopowego oraz testu na krew utajoną we wczesnym rozpoznawaniu chorób nowotworowych jelita grubego
 448. Koźlicka Iwona; Wpływ żywienia oraz suplementacji cynkiem na profil kwasów tłuszczowych w fosfolipidach osocza krwi populacji zdrowych kobiet i mężczyzn
 449. Krajecki Mateusz; Rozwój nerwu zębodołowego dolnego u zarodków ludzkich
 450. Krajeswka-Włodarczyk Magdalena; Występowanie zespołu metabolicznego i zaburzeń metabolicznych u chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów
 451. Krajewski Maciej; Krzywe referencyjne biometrii płodu na terenie Centralno-Zachodniej Polski
 452. Krasiński Zbigniew; Badania struktury i właściwości mechanicznych żył kończyn dolnych używanych jako materiał do rekonstrukcji tętnic
 453. Krause Anna; Trwałość N-[(morfolino)metyleno]daunorubicyny w roztworach wodnych
 454. Krauze Tomasz; Wpływ oddychania na pracę układu krążenia i autonomicznego układu nerwowego
 455. Krawczyk Kamila; Badania nad potencjalizacją leków przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej za pomocą nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3
 456. Krawczyk-Wasielewska Agnieszka; Skuteczność wybranych algorytmów postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu objawowym przewlekłych zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa z promieniowaniem do kończyny dolnej
 457. Kreczyńska Joanna; Flora bakteryjna worka spojówkowego noworodków w pierwszych dobach życia
 458. Kręgielczak Agnieszka; Analiza występowania wybranych patogenów bakteryjnych w kieszeniach przyzębnych i wycinkach ścian naczyń u pacjentów z miażdżycą tętnic oraz tętniakami aorty brzusznej
 459. Kręgielska-Narożna Matylda; Wpływ edukacji żywieniowej na redukcję masy ciała i wybrane parametry biochemiczne
 460. Krokowicz Łukasz; Wpływ terapii zewnątrzustrojową falą uderzeniową (ESWT) na mikrokrążenie oraz interakcje pomiędzy leukocytami a śródbłonkiem małych naczyń w odnerwionym płacie mięśniowym
 461. Kromczyńska Hanna; Pomocniczy personel fachowy aptek na ziemiach polskich do 1989 r.
 462. Kropińska Sylwia; Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w polskim systemie ochrony zdrowia
 463. Król Anna; Ocena stanu uzębienia, zachowań prozdrowotnych oraz określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych dzieci i młodzieży Wielkopolski
 464. Kruczek Andrzej; Zabiegi ginekologiczne u kobiet z rakiem gruczołu piersiowego
 465. Kruszyna Łukasz; Analiza ekspresji genów kodujących białka uczestniczące w procesie angiogenezy i odpowiedzialne za progresję raka żołądka
 466. Kruszyński Grzegorz; Analiza standardów postępowania w przypadku zagrażającego krwotoku okołoporodowego ze szczególnym uwzględnieniem łożyska centralnie przodującego i łożyska wrośniętego
 467. Krygowska-Zielińska Joanna; Badania nad występowaniem przeciwciał onkoneuronalnych i antyneuronalnych u chorych z nowotworami jajnika
 468. Kryjewski Michał; Synteza, badania strukturalne i fotochemiczne koniugatów porfirazyn i ftalocyjanin z adamantanem
 469. Krysińska-Grabowska Ida; Zastosowane szybkich technik obrazowania MR w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustki prowadzących do cholestazy
 470. Krzymińska-Siemaszko Roma; Wskaźniki niskiej masy mięśniowej w definiowaniu sarkopenii
 471. Krzysztofowicz Agata; Czynniki ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała
 472. Krzyścin Mariola; Wpływ palenia papierosów oraz narażenia na wdychanie dymu tytoniowego w aspekcie stanu noworodka po urodzeniu
 473. Krzyżanowska Patrycja; Niedobór witaminy K w mukowiscydozie - egzogenne i endogenne uwarunkowania dawki suplementacyjnej
 474. Krzyżostaniak Joanna; Ocena przydatności badania rentgenowskiego metodą tomografii stożkowej CBCT w diagnostyce wczesnych zmian próchnicowych zębów : warunki in vitro
 475. Książek Krzysztof; Czynniki determinujące tempo starzenia się komórek mezotelium otrzewnowego oraz znaczenie tego procesu w aspekcie dializoterapii otrzewnowej
 476. Kubaszewska Magda; Ocena jakości życia u chorych na raka płuca leczonych paliatywnie metodą brachyterapii HDR
 477. Kubiak Anna; Analiza ekspresji neprylizyny w nerkach chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek
 478. Kubik Arkadiusz; Odporność korozyjna oraz wytrzymałość połączeń lutowanych elementów aparatów ortodontycznych
 479. Kubisiak-Rzepczyk Honorata; Analiza porównawcza składu jakościowego oraz lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych izolowanych z jamy ustnej użytkowników protez płytowych i aparatów ortodontycznych
 480. Kuc-Michalska Małgorzata; Długość trwania skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klasą szkieletową w oparciu o analizę kręgów szyjnych metodą CVM
 481. Kucharska Aleksandra; Ocena stężenia białka C-reaktywnego i ultrasonograficznych wykładników miażdżycy u pacjentów z otyłością i zespołem metabolicznym
 482. Kucharska-Janińska Maja; Ocena głosu i mowy u chorych z rakiem jamy ustnej po leczeniu i rehabilitacji chirurgicznej
 483. Kucharski Marcin A.; Ocena przydatności skal endoskopowych do określania aktywności choroby u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit
 484. Kucińska Małgorzata; Ocena możliwości zastosowania nowych funkcjonalizowanych ftalocyjanin w terapii fotodynamicznej chorób nowotworowych
 485. Kuczmarska Angelika; Wpływ syntetycznych pochodnych resweratrolu, 3,3',4,4'-tetrahydroksy-trans-stilbenu i 3,3',4,4',5,5'-heksahydroksy-trans-stilbenu, na wykładniki inwazyjności komórek raka jajnika w modelu in vitro
 486. Kujawiak Szymon; Porównanie wyników operacyjnego i zachowawczego leczenia pełnego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego
 487. Kujawska Małgorzata; Ochronne działanie soków z buraka, aronii i jabłka na system obrony antyoksydacyjnej szczura
 488. Kujawski Jacek; Synteza i właściwości biologiczne niektórych skondensowanych pochodnych pirazolu
 489. Kujawski Radosław; Wpływ wyciągów z Epilobium angustifolium i Serenoa repens na ekspresję genów związanych z patogenezą łagodnego przerostu gruczołu krokowego
 490. Kulcenty Katarzyna; Aktywacja ścieżki sygnałowej JAK/STAT w regulacji funkcji komórek śródbłonka naczyń
 491. Kulczyk Aleksandra; Porównanie wyników badań neurofizjologii klinicznej, neuroobrazowania oraz klinicznych u chorych z spondylozą szyjną
 492. Kulza Maksymilian; Interakcje metaboliczne pomiędzy dymem tytoniowym a alkoholem etylowym
 493. Kupczyk Barbara; Ocena wpływu dożylnej suplementacji żelaza na homeostazę ustrojową i wewnątrzotrzewnową u pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową
 494. Kurpik Mariusz; Wykrywanie rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u noworodków i niemowląt na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego w wybranym okresie
 495. Kurpik Radosław; Przydatność praktyczna indeksu przewidywania astmy u dzieci hospitalizowanych z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli
 496. Kurzawa Paweł; Ocena immunohistochemiczna fenotypu gruczolakoraków
 497. Kurzawińska Grażyna; Polimorfizm genów warunkujących trombofilię wrodzoną w grupie kobiet z poronieniami w I trymestrze ciąży
 498. Kurzępa-Hasan Edyta; Brytyjska polityka w zakresie promocji zdrowia po II wojnie światowej : studium porównawcze
 499. Kuszerska Agata; Rola urotensyny II w etiologii nadciśnienia ciążowego i hipotrofii płodu
 500. Kwinecka-Dmitriew Barbara; Ocena częstości występowania aberracji chromosomowych wśród par z utratą ciąż i w materiale z poronień
 501. Lahutta Katarzyna; Wartość laserowego poszerzenia szpary głośni w obustronnym porażeniu fałdów głosowych
 502. Lange Kinga; Badanie trwałości α-tokoferolu w kompleksach inkluzyjnych z cyklodekstrynami
 503. Leda Bartosz; Analiza stabilizacji pierwotnej i wtórnej wszczepów o zmodyfikowanych powierzchniach aktywnych
 504. Lehmann-Kalata Anna; Stężenie wybranych mediatorów stanu zapalnego w ślinie osób z otyłością
 505. Lehmann-Kopydłowska Agata; Zakrzepica żylna i tętnicza jako objaw zespołu antyfosfolipidowego
 506. Lenartowicz-Skrzypczak Jolanta; Rola mediów w kształtowaniu społecznego wizerunku zdrowia u osób w wieku podeszłym
 507. Leporowska Ewa; Wybrane parametry laboratoryjne w monitorowaniu chorych immunizowanych genetycznie modyfikowaną szczepionką przeciwczerniakową
 508. Leśna Katarzyna; Zespół bezdechu śródsennego i choroby współistniejące wśród mieszkańców Poznania : Czy potrzebny jest nowy program edukacyjno-profilaktyczny?
 509. Leśniewska Monika Agnieszka; Analiza porównawcza lipofilowości oraz trwałości aktywnej przeciwwirusowo pochodnej 9-okso-5H-imidazo-[1,2-α] puryny, jej estrów oraz estrów acyklowiru
 510. Lewandowska Julia; Retinal damage in ocular contusions : a prospective bicentric study
 511. Lewicka-Rabska Agnieszka; Czynniki kształtujące działania marketingowe hospicjów stacjonarnych w Polsce
 512. Lewicki Zenon; Walka z zakażeniem w chirurgii polskiej od 1867 do 1946 : (od Josepha Listera do Alexandra Fleminga)
 513. Licznerska Barbara; Analiza profilu ekspresji wybranych genów metabolizmu estrogenów w komórkach nowotworu piersi oraz jej modulacji przez bioaktywne składniki Brassica oleracea subsp. capitata
 514. Ligowski Marcin; Ocena przydatności nowego fizjologicznie zrównoważonego roztworu hydroksyetylowanej skrobi 130/0,42 w zabiegach z użyciem krążenia pozaustrojowego
 515. Lijewski Sebastian; Synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz ocena możliwości zastosowania w medycynie oraz nanotechnologii siarkowych pochodnych porfirazyn
 516. Lipiec Joanna; Porównanie wyników badań neurofizjologicznych, klinicznych i obrazowych u chorych po częściowym urazie szyjnego i piersiowego rdzenia kręgowego
 517. Lisiak Natalia; Badanie mechanizmu działania pochodnych kwasu oleanolowego w komórkach raka piersi
 518. Liszkowski Piotr; Nieinwazyjna ocena fali tętna i funkcji śródbłonka u chorych z typem 1 cukrzycy
 519. Litwiniuk Maria; Receptory estrogenowe ß w raku piersi
 520. Litwinowicz Monika; Cukrzyca typu 1 a cukrzyca typu LADA: podobieństwa i odrębności kliniczne
 521. Lorenc Anna; Znaczenie polimorfizmu wybranych genów związanych z metabolizmem folianów w rozwoju hipotrofii płodu
 522. Lubecki Mariusz; Rola ośrodków rehabilitacyjno-ortopedycznych w polskim modelu rehabilitacji medycznej w drugiej połowie XX wieku
 523. Lubin Jolanta; Oznaczanie aktywności telomerazy w jądrach komórkowych u chorych na raka jajnika
 524. Luecke Klaus; Isolation of fetus cells from maternal blood : pre-clinical study
 525. Łajs Izabella; Fitochemiczne badania porównawcze wyciągów ze świeżych i wysuszonych surowców roślinnych
 526. Łakomy Agata; Ocena wybranych parametrów spirometrycznych i radiologicznych u chorych ze skoliozą idiopatyczną leczonych metodą Cotrela i Dubousseta w połączeniu z resekcją żeber
 527. Łanocha Magdalena; Ocena przebudowy serca po pierwotnej angioplastyce tętnicy dozawałowej
 528. Łapaj Łukasz; Wydzielanie wybranych cytokin w hodowlach chondrocytów i synowiocytów stawów kolanowych z chorobą zwyrodnieniową oraz stawów z uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim
 529. Ławniczak Dominik; Ruch zgięcia w stawie kolanowym podczas chodu u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym leczonych operacyjnie
 530. Łaziuk Beata; Jakość nauczania ratowników medycznych w obowiązującym systemie kształcenia
 531. Łuczak Michał Wincenty; Badanie ekspresji wybranych genów kodujących białka uczestniczące w odpowiedzi na hipoksję w płaskonabłonkowym raku szyjki macicy
 532. Łuczak-Piechowiak Aleksandra; Skuteczność wybranych metod fizjoterapeutycznych w zespołach bólowych lędźwiowej części kręgosłupa
 533. Łukasik-Głębocka Magdalena; Ocena alkoholemii w ostrych zatruciach etanolem i alkoholowych zespołach abstynencyjnych w zależności od stanu klinicznego i wartości wybranych parametrów biochemicznych
 534. Łukaszewska-Kuska Magdalena; Ocena potencjału osteoblastów w procesie osteointegracji na różnie modyfikowanych powierzchniach tytanu : badania in vitro
 535. Łukaszewski Tomasz; Ocena wyników położniczych w zależności od czasu trwania pęknięcia błon płodowych
 536. Łukomski Tomasz; Czynniki ryzyka i konsekwencje kliniczne ukrwotocznienia niedokrwiennego udaru mózgu
 537. Łupicka Joanna; Rozwój nerwów rdzeniowych u zarodków ludzkich od piątego do ósmego tygodnia
 538. Łyskawa Wojciech; Ocena wybranych funkcji poznawczych i percepcji czasu u osób dorosłych
 539. Maciałczyk-Paprocka Katarzyna; Epidemiologia wad postawy u dzieci i młodzieży
 540. Maciejewska Barbara; Wartość słuchowych potencjałów wywołanych w diagnostyce dysleksji rozwojowej
 541. Maciejewska-Szaniec Zofia; Ocena współwystępowania zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego i objawów otologicznych
 542. Mackiewicz Jacek; Ocena wyników badania klinicznego I/II fazy genetycznej leczniczej szczepionki czerniakowej modyfikowanej genami Hyper-IL-6 i GM-CSF
 543. Maćkowska-Kędziora Agnieszka; Ocena wpływu autorskiej metody dietoterapii metabolicznej na parametry antropometryczne oraz wybrane parametry biochemiczne u osób z zaburzeniami gospodarki lipidowej i węglowodanowej
 544. Madejczyk Mateusz; Ocena procesu apoptozy w trofoblaście w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu i nadciśnieniem indukowanym ciążą
 545. Magierska-Krzysztoń Magdalena; Słuchowa percepcja mowy u dzieci z głuchotą prelingwalną zaimplantowanych wszczepem ślimakowym
 546. Magnowska Magdalena; Wartość kliniczna oznaczania ekspresji epigenetycznie regulowanych białek u chorych na raka jajnika leczonych pochodnymi platyny
 547. Magnowski Piotr; Epidemiologia molekularna raka jajnika i raka endometrium oraz analiza wybranych cech patologiczno-klinicznych
 548. Maik Jakub; Określenie wpływu mikrootoczkowanego maślanu sodu (Debutir) na wybrane objawy kliniczne oraz jakość życia chorych z zespołem jelita drażliwego (IBS)
 549. Majchrzak-Celińska Aleksandra; Analiza metylacji wybranych genów w DNA guzów ośrodkowego układu nerwowego : poszukiwanie nowych markerów epigenetycznych
 550. Majewicz Aleksandra; Rola i możliwości lekarza rodzinnego we wdrażaniu programu prewencji chorób układu krążenia wśród mieszkańców małych miast i wsi - na przykładzie Gminy Zbąszyń
 551. Majewska Katarzyna Anna; Wybrane adipocytokiny jako wykładniki czynności dokrewnej tkanki tłuszczowej u dzieci z cukrzycą typu 1
 552. Majewska Natalia; Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące pacjentów leczonych za pomocą stentgraftów aortalnych
 553. Majewski Dominik; Objaw Raynauda i zmiany w obrazie kapilaroskopowym a obecność wybranych przeciwciał i cytokin w przebiegu twardziny układowej
 554. Majewski Tomasz; Naczyniaki tętniczo-żylne mózgu : problem wyboru metod terapeutycznych współczesnej neurochirurgii
 555. Majkut Gabriela; Porównanie sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób w Malawi, Tanzanii i Ugandzie
 556. Makuch Krzysztof; Analiza zawartości tytanu w błonie śluzowej pokrywającej dwuetapowe tytanowe wszczepy śródkostne w okresie ich wgajania
 557. Malak Roksana; Ocena funkcjonalna a postawa i równowaga ciała dzieci z zespołem Downa
 558. Malarowska Marlena; Wieloletnia ewolucja kliniczna wrodzonych i nabytych zakażeń wirusem cytomegalii u dzieci
 559. Malendowicz Witold; Heterogenność płatów prostaty szczura w odniesieniu do ekspresji genów leptyny i izoform jej receptora : implikacje kliniczne
 560. Malewski Marek; Świadomość seksualna młodzieży wybranych krajów europejskich
 561. Malina Iwona; Formułowanie i ocena mikroemulsji o potencjalnym zastosowaniu w okulistyce
 562. Malinger Adam; Ocena wybranych markerów nowotworowych u kobiet z rakiem jajnika i innymi chorobami narządu rodnego
 563. Malinska Karolina; Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży z padaczką i bólami głowy
 564. Malkowski Michał; Analiza przeżywalności chorych poddanych zabiegowi nerkooszczędzającemu w porównaniu do radykalnej nefrektomii u pacjentów z rakiem nerki
 565. Malkowski Wojciech; Zmiany morfologiczne błony śluzowej pęcherzyka żółciowego i tkankowa ekspresja wybranych białek u pacjentów z kamicą żółciową
 566. Małaczyńska-Rajpold Katarzyna; Ocena podłoża i morfologii częstoskurczu komorowego u chorych po zawale serca w oparciu o badanie rezonansu magnetycznego
 567. Mania Anna; Ewolucja kliniczna przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dzieci z uwzględnieniem czynników prognostycznych
 568. Mantaj Urszula; Przebieg ciąży i wyniki położnicze u kobiet z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą funkcjonalnej intensywnej insulinoterapii przy użyciu wstrzykiwaczy typu PEN (MDI) oraz za pomocą osobistych pomp insulinowych (CSII)
 569. Mańkowska Agata; Laseroterapia wysokoenergetyczna w wybranych problemach dermatologicznych i kosmetycznych : doświadczenia własne
 570. Marciniak-Stępak Patrycja; Ocena rokowniczego znaczenia wybranych biologicznych markerów nerczaka zarodkowego u dzieci
 571. Marcinkowska Agnieszka; Ocena jakościowa materiałów stomatologicznych metodami spektrofotometrii w podczerwieni i przewodności elektrycznej
 572. Marcinkowska Emilia; Jakość życia pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit w zależności od przebiegu, aktywności i sposobu leczenia
 573. Marcinowski Maciej; Zastosowanie interaktywnego programu 3D Tooth Atlas w nauczaniu studentów stomatologii
 574. Mardas Marcin; Dynamiczne właściwości mechaniczne kości zwierzęcej poddanej działaniu promieniowania jonizującego
 575. Marek Paulina Magdalena; Polimorfizm katecholo-O-metylotransferazy (COMT) oraz receptorów dopaminy (DRD1, DRD4) w etiologii i terapii stanu przedrzucawkowego
 576. Markowska-Regulska Katarzyna; Strategie radzenia sobie z lękiem u osób z zaburzeniami odżywiania
 577. Marszałek Andrzej; Retrospektywna analiza przebiegu przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B nabytego w dzieciństwie
 578. Marzęcka Agnieszka; Badanie sposobu żywienia, preferencji pokarmowych, wiedzy żywieniowej, aktywności fizycznej i stanu odżywienia kobiet w ciąży
 579. Matecka Monika; Wpływ środowisk wsparcia na dobrostan psychiczny pacjentów geriatrycznych
 580. Matusiak Monika; Ocena częstości występowania wirusów brodawczaka ludzkiego w przewlekłych stanach zapalnych i nowotworach uszu
 581. Matuszak Katarzyna; Pozytywne mierniki zdrowia u uczniów z upośledzeniem umysłowym
 582. Matuszak Magdalena; Znaczenie rokownicze wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową
 583. Matyba Piotr; Ocena wyników leczenia chirurgicznego choroby uchyłkowej jelita grubego
 584. Matyjaszczyk Piotr; Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego na podstawie badań pacjentów poradni POZ
 585. Matysiak Jan; Bioanalityczne badania jadu pszczelego
 586. Matysiak Joanna; Ocena czynników ryzyka występowania reakcji alergicznych po użądleniu przez pszczołę u pszczelarzy i ich rodzin
 587. Matysiak-Grześ Magdalena; Scyntygrafia receptorowa z zastosowaniem analogu somatostatyny tektrotyd (99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-OC) w diagnostyce niejodochwytnych przerzutów u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy
 588. Mazela Jan; Egzogenny syntetyczny surfaktant w aerozolu w profilaktyce ZZO u noworodków
 589. Mazur Małgorzata; Wpływ reaktywnych form tlenowych i wolnozmiennych pól magnetycznych na przebieg łuszczycy
 590. Mazur-Roszak Małgorzata; Obustronny rak piersi : wybrane elementy charakterystyki immunohistochemicznej i molekularnej
 591. Mączyński Maciej; Wpływ rekanalizacji przewlekle niedrożnej tętnicy wieńcowej na rokowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
 592. Medenecka Beata; Ocena trwałości wybranych cefalosporyn II generacji
 593. Meissner Igor; Analiza morfologicznych i czynnościowych zmian układu stomatognatycznego po resekcji żuchwy z powodu raka
 594. Mejnartowicz Jan Paweł; Częstość występowania wad cewy nerwowej i wybrane czynniki ryzyka : badania u dzieci urodzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego w latach 1997-2002
 595. Melzer Piotr; Ocena funkcji stawu kolanowego u dzieci leczonych operacyjnie z powodu awulsyjnego oderwania przyczepu piszczelowego więzadła krzyżowego przedniego (wyniosłości międzykłykciowej)
 596. Michalak Michał; Ocena i zastosowanie modelu cosinorowego do analizy zmienności rytmu dobowego ciśnienia tętniczego krwi u kobiet w ciąży
 597. Michalak Tomasz; Bezpieczeństwo chemiczne w medycynie ratunkowej : analiza doświadczeń w kontekście wypracowania procedur świadczenia pomocy medycznej w Poznaniu
 598. Michalczyk Barbara; Analiza epidemiologiczna wad wrodzonych w populacji dzieci urodzonych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym AM w Poznaniu w latach 2000-2004
 599. Michalska Joanna; Przydatność wybranych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia padaczek uogólnionych wieku młodzieńczego
 600. Michalska Magdalena; Ocena skuteczności diagnostyki histeroskopowej u kobiet w wieku około i pomenopauzalnym z nieprawidłowymi krwawieniami z macicy
 601. Michalski Andrzej; Ocena wybranych parametrów narządu wzroku i jakości życia u pacjentów po operacji zaćmy
 602. Michałowska Joanna; Miażdżyca tętnic szyjnych, wieńcowych i udowych : współzależność występowania
 603. Miechowicz Izabela; Wybrane wielowymiarowe metody analizy zmienności rytmu serca u pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego, nadciśnieniem i/lub cukrzycą
 604. Mielewczyk-Małecka Małgorzata; Diagnostyka i leczenie biegunek ostrych u dzieci w warunkach szpitala powiatowego w latach 2006-2010
 605. Migała-Zawada Justyna; Właściwości antyoksydacyjne kwasów huminowych oraz wybranych preparatów borowinowych
 606. Mikołajczyk Katarzyna; Przetrwałe zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego stwierdzane u kobiet poddanych terapii z powodu dysplazji szyjki macicy i ich partnerów płciowych jako jedna z przyczyn nawrotów po leczeniu
 607. Mikoś Hanna; Czynniki prozapalne, proapoptotyczne i antyapoptotyczne w patogenezie autoimmunologicznej choroby tarczycy
 608. Mikuła-Pietrasik Justyna; Wpływ stilbenów (resweratrolu i jego analogów) na molekularne i czynnościowe wykładniki starzenia się ludzkich komórek mezotelium otrzewnowego in vitro
 609. Milanowski Bartłomiej; Ocena wpływu glikoproteiny-P na rozmieszczenie wybranych chiralnych kongenerów polichlorowanych bifenyli u myszy
 610. Milewska Agata; Zmiany elektrokardiograficzne u pacjentów z ciasnotą wewnątrzczaszkową
 611. Milko Małgorzata; Parametry równowagi ciała u osób z chorobą dyskową części lędźwiowej kręgosłupa
 612. Misterska Ewa; Charakterystyka wybranych funkcji psychicznych u chorych ze skoliozą idiopatyczną leczonych zachowawczo lub operacyjnie
 613. Misterska Małgorzata; Rozwój dermatologii uniwersyteckiej w Poznaniu do końca XX wieku
 614. Misterski Marcin; Ocena wybranych sposobów pobierania tętnicy promieniowej w operacjach bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
 615. Mitkowska Agnieszka Magdalena; Ocena sztywności naczyń tętniczych oraz wybranych zmiennych hemodynamicznych w zależności od fazy cyklu miesiączkowego u zdrowych kobiet w wieku rozrodczym
 616. Mitkowski Przemysław; Wybrane aspekty leczenia niewydolności serca metodą stymulacji resynchronizującej lewą komorę serca
 617. Młodzikowska-Albrecht Justyna; Tiki przewlekłe i zespół Tourette'a u dzieci i młodzieży : charakterystyka objawów klinicznych oraz współistniejących zaburzeń snu
 618. Młot-Michalska Monika; Mineralna gęstość kości oraz 10-letnie ryzyko złamania osteoporotycznego wyliczone przy pomocy kalkulatora oceny ryzyka złamania FRAX w powiązaniu z czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, parametrami stanu odżywienia oraz wykładnikami stanu zapalnego u chorych leczonych powtarzaną hemodializą
 619. Mocarska Dorota; Jakość życia dzieci po zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego
 620. Modlińska-Cwalińska Agnieszka; Zakażenie wirusem cytomegalii u młodzieży jako czynnik ryzyka rozwoju przedklinicznej postaci miażdżycy
 621. Morawska-Staszak Katarzyna; Wpływ suplementacji kreatyną na całkowity potencjał antyoksydacyjny oraz wydolność psycho-fizyczną u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami wątroby
 622. Morąg Monika; Ocena właściwości kosmetycznych ekstraktu z liści sierpika pięciolistnego w pielęgnacji skóry z przebarwieniami
 623. Moskal Jakub; Samoistne krwiaki wewnątrzczaszkowe w przebiegu jatrogennych zaburzeń hemostatycznych krwi
 624. Moskalik Magdalena; Przebieg aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dzieci i dorosłych
 625. Mostek Krzysztof; Analiza KTG oraz badania dopplerowskiego jako podstawy decyzji pilnego ukończenia ciąży lub porodu w sytuacji zagrożenia życia płodu
 626. Mostowska Magdalena; Ocena związku składowych układu RAA z obrazem klinicznym i nasileniem zmian morfologicznych w nerkach u chorych na pierwotne przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek oraz analiza wybranych polimorfizmów genów kandydackich predysponujących do wystąpienia tej choroby
 627. Mrówczyński Wojciech; Ocena przydatności biodegradowalnych pierścieni anuloplastycznych "Bio-Ring" w chirurgicznym leczeniu niedomykalności zastawek przedsionkowo-komorowych serca u dzieci
 628. Mrówka Karolina; Przydatność wykrywania antygenów Plasmodium spp. we krwi obwodowej dla rozpoznawania oraz oceny przebiegu klinicznego i skuteczności leczenia malarii importowanej do Polski z krajów strefy tropikalnej i subtropikalnej
 629. Mrzyk Inga; Ocena toksykologiczna kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego i 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego w badaniu toksyczności podprzewlekłej
 630. Mumot Marta; Opracowanie uproszczonej metody obliczeń i pomiarów dawek w radioterapii protonowej 70-250 MeV oraz porównanie otrzymanych rozkładów dawek z rozkładmi dla promieniowania fotonowego/ elektronowego (4-25 MV/3-25 MeV), w wybranych przypadkach klinicznych
 631. Murias Marek; Aktywność biologiczna analogów resweratrolu : rozprawa habilitacyjna na podstawie publikacji monotematycznych
 632. Murlewska Julia; Ultrasonograficzna ocena wielkości wątroby i serca płodu jako markerów wzrastania w ciąży powikłanej cukrzycą
 633. Musialik Katarzyna; Ocena wybranych adipocytokin i markerów stanu zapalnego u chorych z zespołem metabolicznym
 634. Mydlarska Joanna; Wypadki drogowe z udziałem dzieci : ocena jakości wczesnej interwencji kryzysowej
 635. Myszka Waldemar; Ocena wartości diagnostycznej albuminy modyfikowanej niedokrwieniem i sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe we wczesnym rozpoznawaniu ostrych zespołów wieńcowych
 636. Nawrocka Honorata; Wpływ magnetostymulacji i światła czerwonego na wytwarzanie aktywnych form tlenu przez granulocyty obojętnochłonne
 637. Nawrocka Marta; Ocena stężenia wybranych interleukin i parametrów funkcji nerek u chorych z zespołem metabolicznym
 638. Nawrocki Mariusz; Analiza zmienności genetycznej bliźniąt - polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych, heteroplazmia mitochondrialnego DNA i występowanie chimeryzmu komórek krwi
 639. Nelke Marcin; Genetyczna i kliniczna charakterystyka chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 640. Neneman-Hirsch Anna; Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę
 641. Niciejewski Krzysztof; Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych w aspekcie zmian rozkładu chemicznego oraz zmian konfiguracji przestrzennej kolagenu badanej tkanki kostnej
 642. Niedźwiecki Paweł; Wpływ wystąpienia i czasu trwania remisji na rozwój przewlekłych powikłań u osób z cukrzycą typu 1
 643. Niedźwiedzki Tomasz; Porównanie wybranych metod i technik wyciskowych stosowanych w implantoprotetyce
 644. Niepolski Leszek; Wisfatyna i endogenny sekrecyjny receptor dla zaawansowanych końcowych produktów glikacji w osoczu chorych leczonych powtarzaną hemodializą
 645. Niepsuj-Biniaś Joanna; Wpływ preparatu RESAN na odpowiedź immunologiczną typu Th1 i Th2 w endometriozie : badanie doświadczalne na modelu zwierzęcym
 646. Niestrata Zbigniew; Wpływ farmakologicznej modyfikacji reakcji zapalnej na wyniki leczenie zapalenia żołądka wywołanego zakażeniem Helicobacter pylor
 647. Nikratowicz Danuta; Wczesna diagnostyka i monitorowanie zapalenia błony naczyniowej oka u dzieci i młodzieży z rozpoznanym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
 648. Nikratowicz Patryk; Ocena wyników leczenia operacyjnego pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego metodą Kellera
 649. Niziołek Aleksander; Znaczenie kliniczne śródoperacyjnego badania węzłów wartowniczych w raku gruczołu piersiowego i czerniaku skóry
 650. Noman Dawod Mohssen; Analiza wyników leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych z wykorzystaniem terapii zachowawczej i zabiegowej
 651. Nosowicz Wojciech; Ocena wpływu terapii L-tyroksyną na mineralną gęstość kości u chorych z nowotworami tarczycy
 652. Nowaczyk Piotr; Biopsja węzła wartowniczego w raku jelita grubego
 653. Nowak Tomasz; Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy a amplifikacja genów TERT i TERC w ostrych białaczkach u dzieci
 654. Nowak Violetta; Wartość badania dopplerowskiego z podwójnym obrazowaniem w ocenie wyników zabiegowego leczenia zwężenia tętnic szyjnych
 655. Nowakowska Iwona; Zarządzanie jakością pracy zespołu pielęgniarskiego w szpitalu
 656. Nowicka Agata; Stopień zaawansowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc a aktywność procesu apoptozy w układzie oddechowym
 657. Nowicki Michał; Immunohistochemiczne i molekularne aspekty oceny komórek prawidłowych i nowotworowych w szpiku kostnym w przebiegu wybranych chorób nowotworowych u dzieci.
 658. Nowik Agnieszka; Wpływ bodźców słuchowych i wzrokowych na czas reakcji, siłę odpowiedzi i właściwości elektryczne skóry
 659. Nowocień Grzegorz; Wpływ polimorfizmów genetycznych TRP64ARG genu receptora ß3-adrenergicznego oraz I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę na przyrost masy ciała ciężarnych
 660. Obałkowska Arleta; Leczenie energotonowe choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego
 661. Oczkowska Anna Elżbieta; Analiza mutacji genów SNCA, PARK2, LRRK2, HTRA2 i SPR u chorych z chorobą Parkinsona
 662. Ogrodowicz Agnieszka; Ocena częstości występowania i znaczenia klinicznego przeciwciał przeciwfosfolipidowych u chorych na twardzinę układową
 663. Ogrodowicz Piotr; Wpływ jednostronnej, pourazowej, nawrotowej, przedniej niestabilności stawu ramiennego na zaburzenie propriocepcji dynamicznej, wyrażonej jako błąd czynnego odtworzenia pozycji stawu ramiennego w przestrzeni
 664. Olasińska-Wiśniewska Anna; Wpływ przebudowy lewego przedsionka na wyniki śródoperacyjnej ablacji migotania przedsionków u chorych operowanych z powodu wady mitralnej
 665. Olczak Izabela; Wpływ aplikacji Kinesiology Taping na czucie pozycji stawu u pacjentów z niestabilnością stawu ramiennego
 666. Olejniczak Monika; Funkcjonowanie psychoseksualne dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny
 667. Olejniczak-Rabinek Magdalena; Wpływ remifentanylu i fentanylu na farmakokinetykę sewofluranu u pacjentek poddawanych zabiegom ginekologicznym metodą laparoskopową
 668. Oleksiejuk Anna Maria; Ocena efektywności stomatologicznych programów edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym nie objętych leczeniem stomatologicznym
 669. Oleśkowska-Florek Weronika; Ocena parametrów zapalnych w surowicy chorych dializowanych i wpływu tej surowicy na komórki śródbłonka w hodowli in vitro
 670. Olszewska Aneta; Kliniczna ocena skuteczności preparatów znoszących nadwrażliwość zębiny u młodych dorosłych
 671. Olszewska Katarzyna; Występowanie zespołu metabolicznego u pacjentów ze schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową i zaburzeniami schizoafektywnymi : wpływ leczenia psychotropowego
 672. Olszewski Waldemar; Stężenie greliny i adiponektyny u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych metforminą lub gliklazydem
 673. Osmałek Tomasz; Modyfikowane ftalocyjaniny, porfirazyny i subftalocyjaniny jako potencjalne fotosensybilizatory w terapii fotodynamicznej
 674. Osmola Krzysztof; Przydatność oznaczeń ploidii DNA, apoptozy i wybranych markerów u chorych z rakiem błony śluzowej jamy ustnej
 675. Ostiak Wioleta; Funkcja kończyny dolnej, aktywność codzienna i jakość życia u chorych leczonych stabilizatorami zewnętrznymi
 676. Owczarski Tomasz; Ocena wyników leczenia operacyjnego nawrotowego zwichnięcia rzepki izolowaną metodą Insalla-Greena w porównaniu do techniki uzupełnionej o balansowanie dystalne wg Roux
 677. Owecki Maciej; Analiza stężeń adiponektyny w surowicy i ocena ich związku z wybranymi parametrami metabolizmu oraz badanie polimorfizmu genu adiponektyny w otyłości u ludzi
 678. Ozga Dorota Agnieszka; Ocena jakości opieki u pacjentów po urazie szczękowo-twarzowym
 679. Pachciarek Grażyna; Skuteczność działań profilaktycznych w stosunku do wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego podejmowanych w praktyce lekarza rodzinnego u chorych na nadciśnienie tętnicze
 680. Pacyńska Teresa; Stefan Tytus Zygmunt Dąbrowski (1877-1947) twórca uniwersyteckiej biochemii medycznej w Poznaniu
 681. Paczkowska Anna; Badania farmakoekonomiczne - subiektywna ocena jakości życia oraz analiza kosztów leczenia nadciśnienia tętniczego w Polsce
 682. Pajzderski Dominik; Warianty polimorficzne IL13, IL4R i MCP1 a wytwarzanie przeciwciał przeciw antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B u hemodializowanych chorych
 683. Palicka Ewa; Postawa młodzieży szkół gimnazjalnych wobec odżywiania
 684. Paliga Renata; Krwiolecznictwo i krwiodawstwo w medycynie polskiej XIX i XX wieku (1830-1951) : od powstania listopadowego do utworzenia Instytutu Hematologii
 685. Paluszczak Jarosław; Ocena profilu metylacji DNA w komórkach nowotworowych oraz możliwości jego modulacji przez roślinne polifenole
 686. Paluszkiewicz Aleksandra; Ocena łącznego zastosowania cytodiagnostyki i molekularnej identyfikacji DNA HPV w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy
 687. Pałaszkiewicz Piotr; Analiza ryzyka skażenia anestetykami wziewnymi środowiska sal operacyjnych w Polsce : badanie ankietowe
 688. Panieński Paweł; Rozwój anestezjologii akademickiej w Poznaniu w XX wieku (1919-2001)
 689. Paschke Aneta; Ocena ekonomiczna kosztów leczenia chorych z najczęściej występującymi postaciami nadczynności tarczycy
 690. Paschke Łukasz; Białko palca cynkowego ZFP91 : ekspresja genu i jego potencjalne znaczenie w patogenezie raka gruczołu krokowego
 691. Pasiuk-Czepczyńska Anna; Diagnostyka obrazowa przerzutów zróżnicowanego raka tarczycy do płuc
 692. Paszel Anna; Syntetyczne pochodne kwasu oleanolowego jako aktywatory apoptozy oraz modulatory oporności wielolekowej komórek białaczkowych in vitro
 693. Paszun Sylwia Katarzyna; Trwałość cilazaprilu w fazie stałej
 694. Patalas Joanna; Społeczno-medyczne aspekty działalności Karola Stojanowskiego (1895-1947) - antropologa, eugenika oraz działacza społeczno-politycznego
 695. Patryas Stanisław; Wskaźnik Catona-Deschampsa w ocenie kolan z jednoprzedziałowymi zmianami zwyrodnieniowymi leczonych osteotomią Coventry
 696. Patrzała Amelia; Badanie cech kreatywności u chorych na schizofrenię
 697. Pauli Anna; Korelacje pomiędzy fenotypem i funkcją komórek NK a stanem klinicznym u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C
 698. Pawełczyk Anna; Wspomagana mikrofalowo synteza zapachowych, heterocyklicznych analogów jasmonu
 699. Pawlaczyk Krzysztof; Badania eksperymentalne dializy otrzewnowej i ich odniesienia kliniczne
 700. Pawlak Joanna; Czynniki związane z ryzykiem samobójstwa u osób z zaburzeniami nastroju
 701. Pawlak Marta; Morfologiczna i funkcjonalna ocena nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych siatkówki u dzieci i młodzieży
 702. Pawlak Michał; Ocena przydatności teorii zbiorów przybliżonych w diagnostyce guzów gruczołu piersiowego
 703. Pawlik Piotr; Analiza polimorfizmów genów kodujących enzymy obiegu aktywnego metylu w nowotworach złośliwych jajnika i błony śluzowej trzonu macicy
 704. Pawłowska Monika; Trwałość cefepimu w kroplach do oczu
 705. Pazgrat-Patan Michalina; Analiza wybranych właściwości pałeczek z rodzaju Lactobacillus izolowanych z zakażeń
 706. Perlik Michał; Znaczenie wariantów polimorficznych genów układu tlenek azotu-endotelina 1 (NO-ET1) w stanie przedrzucawkowym oraz nadciśnieniu ciążowym
 707. Pernak Agnieszka Maria; Zastosowanie cieczy jonowych w diagnostyce histopatologicznej wybranych nowotworów głowy i szyi
 708. Pernak Anna Maria; Cementy szkło-jonomerowe modyfikowane cieczami jonowymi - badania in vitro
 709. Perz Katarzyna; Przydatność oceny forii zdysocjowanej i forii stowarzyszonej u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa
 710. Perz Stanisław; Ocena częstości występowania czynników ryzyka zespołu nagłej śmierci niemowlęcia
 711. Peszyńska-Piorun Magdalena; Dawki poza obszarem terapeutycznym (PTV) podczas radioterapii techniką IMRT nowotworów głowy i szyi
 712. Peterseil Marcin; Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży
 713. Piasecki Bartosz; Analiza wybranych funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży chorej na mukowiscydozę i nieswoiste zapalenia jelit
 714. Piątek Anna Paulina; Mózgowy przepływ krwi oceniony ultrasonograficznie i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, a stan kliniczny pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu
 715. Piechocki Stefan Maria; Formułowanie stałych postaci z dimenhydraminą o modyfikowanym uwalnianiu
 716. Pieczyrak Danuta; Badania przesiewowe wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci w okresie nauczania początkowego
 717. Piekaj-Stefańska Dorota; Odległe wyniki badania narządu głosu u chorych z porażeniem nerwów krtaniowych wstecznych po operacji tarczycy
 718. Piekarek Alina; Analiza przydatności tomografii rezonansu magnetycznego w przypadkach szpiczaka mnogiego
 719. Piekarski Mikołaj; Trwałość chlorowodorku [(N-piperydyno)metyleno]daunorubicyny w roztworach wodnych i w fazie stałej
 720. Pielok Joanna; Ocena kondycji psychoemocjonalnej w kontekście stanu zapalnego i delirium pooperacyjnego u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym
 721. Pieńkowski Piotr; Wyniki śródoperacyjnego monitorowania czynności nerwu twarzowego w chirurgii ślinianki przyusznej
 722. Piernik Tomasz; Ocena działania antyoksydantów u pacjentów z zaburzeniami erekcji leczonych preparatem hamującym aktywność fosfodiesterazy typu 5
 723. Piestrzeniewicz Rafał; Śródoperacyjne wykorzystanie interferencji RNA w zwalczaniu wysoko złośliwych guzów mózgu pochodzenia neuroepitelialnego
 724. Pietrzak-Kaczmarek Honorata; Test krystalizacji łez i śliny w rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu zespołu Sjögrena
 725. Pietrzykowska Ewelina; Osobowościowe i intelektualne uwarunkowania przebiegu klinicznego cukrzycy typu 1 u dorosłych
 726. Pietrzyńska Magdalena; Potrzeby rehabilitacyjne osób po 60. roku życia
 727. Pilarczyk Małgorzata; Wpływ mirtazapiny na jakość życia pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową
 728. Pilarska Agnieszka; Psychospołeczne uwarunkowania wczesnego rozwoju dziecka z zaburzeniami słuchu
 729. Pilipczuk-Paluch Kristina; Występowanie choroby próchnicowej zębów u dzieci siedmioletnich w środowisku wielkomiejskim
 730. Piłaciński Stanisław; Ocena czynników warunkujących wystąpienie i długość remisji klinicznej u osób z cukrzycą typu 1
 731. Piorunek Tomasz; Kompleksowa ocena zaawansowania zmian w układzie oddechowym u dorosłych chorych na mukowiscydozę na podstawie badań klinicznych, mikrobiologicznych i histopatologicznych
 732. Piotrowska Hanna; Działanie przeciwnowotworowe metylowych analogów resweratrolu
 733. Piotrowski Adam; Rozwój podniebienia twardego u zarodków i wczesnych płodów ludzkich (5.-12. tydzień)
 734. Piskorz Jarosław; Porfirazyny posiadające skondensowany pierścień diazepinowy : synteza, właściwości fizykochemiczne oraz aktywność fotodynamiczna względem komórek nowotworowych
 735. Piwkowski Cezary; Ocena wyników leczenia chorych na raka płuca metodą wideotorakoskopowej lobektomii w doświadczeniu własnym
 736. Plagens-Rotman Katarzyna; Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe narządu rodnego u kobiet
 737. Plaskota Karolina; Ciąża i poród u pacjentek z wrodzonymi wadami serca : punkt widzenia kardiologa
 738. Pławski Andrzej; Molekularne uwarunkowania rodzinnej polipowatości gruczolakowatej jelita grubego (FAP) w populacji polskiej
 739. Pobojewski Leszek; Charakterystyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów po dużych zabiegach naczyniowych
 740. Pobol-Aidi Małgorzata; Analiza wartości metrycznych przedniego odcinka szczęki i żuchwy po terapii płytką Schwarza lub maską twarzową : badania retrospektywne
 741. Podfigurna-Stopa Agnieszka; Ocena stężeń kortykoliberyny, kisspeptyny oraz inhibiny B i inhibiny całkowitej w surowicy krwi u pacjentek z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki i jadłowstrętem psychicznym
 742. Podgórska-Gumulák Katarzyna; Wpływ regularnej aktywności fizycznej na funkcję śródbłonka i wybrane parametry aktywności płytek krwi
 743. Podhalański Paweł; Ocena skuteczności antybiotykoterapii okołoporodowej u kobiet ciężarnych GBS (+)
 744. Podkówka-Sieczka Renata; Wpływ diety niskokalorycznej na proces starzenia się nerek u szczura
 745. Podolska-Piechocka Anna; Jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych gorsetem Chêneau
 746. Pogorzała Adam Maksymilian; Funkcje życiowe osób po totalnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 747. Pohland Justyna; Charakterystyka kliniczna i laboratoryjna dzieci z sepsą
 748. Polak Urszula; Mechanizmy obumierania komórek indukowane 1,2-etanodimetanosiarczanem
 749. Polańska Adriana; Przydatność ultrasonografii wysokiej częstotliwości w monitorowaniu leczenia atopowego zapalenia skóry wybranymi metodami terapeutycznymi
 750. Połom Karol; Problem postępowania klinicznego w przednowotworowych i przedinwazyjnych przewodowych oraz zrazikowych zmianach gruczołu piersiowego rozpoznanych w biopsji mammotomicznej
 751. Popowska-Drojecka Julia; Koronarograficzna ocena zmian w tętnicach wieńcowych a wybrane czynniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych hemodializowanych z przewlekłą niewydolnością nerek
 752. Poprawski Grzegorz; Markery predykcji stanu przedrzucawkowego a przebieg ciąży powikłanej cukrzycą przedciążową
 753. Porzucek Witold; Zastosowanie laparoskopii w diagnostyce otwartego wyrostka pochwowego otrzewnej u dzieci operowanych z powodu jednostronnej przepukliny pachwinowej : doświadczenia własne
 754. Prauzińska Magdalena; Efektywność leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci
 755. Prusinowska Joanna; Charakterystyka immunofenotypu oraz funkcji komórek jednojądrzastych odporności wrodzonej u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C
 756. Pruski Dominik; Ocena przydatności metody optoelektronicznej w wykrywaniu śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy i raka szyjki macicy
 757. Prylińska-Czyżewska Agata; Wpływ sposobów przygotowania podbudowy cyrkonowej na siłę wiązania ze szkliwem i zębiną przy zastosowaniu różnych cementów
 758. Prymas Anna; Wpływ metod opracowania ubytków niepróchnicowego pochodzenia na jakość wypełnień na podstawie odległych badań klinicznych
 759. Przewoźniak Sabina; Znaczenie technicznego wyposażenia dla przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci
 760. Przybylski Janusz; Problem konsumpcji alkoholu i innych środków psychoaktywnych w aspekcie aktywności fizycznej studentów
 761. Przybyła Anna; Analiza wariantów sekwencyjnych w odcinku 3'UTR genu CDKN2A u chorych na czerniaka
 762. Przybyłowska Joanna; Ocena wykładników stresu oksydacyjnego u pacjentek poddawanych laparoskopii ginekologicznej
 763. Przybyłowski Krzysztof; Wpływ premedykacji ketoprofenem i melatoniną na farmakokinetykę i farmakodynamikę propofolu u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym
 764. Przybyszewska Wiesława; Analiza sekwencji nukleotydowych w rejonie regulatorowym promotora P1 genu IGF-1 u dzieci z zaburzeniami wzrastania
 765. Przystanowicz Jędrzej; Kompleksowa ocena przydatności i bezpieczeństwa stosowania etanolu i 4-metylopirazolu w zatruciach ostrych glikolem etylenowym u szczurów
 766. Purandare Barbara; Socjomedyczne aspekty zażywania substancji psychoaktywnych wśród lekarzy stażystów na terenie Wielkopolski
 767. Puślecki Mateusz; Ocena sposobu pobrania tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej metodami klasyczną i szkieletowania w zabiegach bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
 768. Pyda Małgorzata; Ocena wpływu wybranych czynników reakcji zapalnej na rokowanie u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową
 769. Pytel Andrzej; Rozwój jądra pośrednio-bocznego u zarodków i płodów ludzkich (od 5. do 13. tygodnia)
 770. Pytlińska Natalia; Biologiczne i psychospołeczne czynniki związane z przebiegiem anoreksji u dziewcząt
 771. Rabenda-Łącka Karolina; Ocena rozpowszechnienia depresji poporodowej oraz czynniki ryzyka jej wystąpienia
 772. Raczkowska Joanna; Wpływ polifenoli z czerwonego wina na właściwości antyoksydacyjne i przeciwzakrzepowe u pacjentów z rakiem płuc
 773. Radwan-Oczko Małgorzata; Uwarunkowania genetyczne i kliniczne przerostu dziąseł po przeszczepie nerki
 774. Radziszewska Dorota; Stan nawodnienia u chorych przewlekle hemodializowanych a wybrane markery ryzyka sercowo-naczyniowego
 775. Rajewska-Rager Aleksandra; Czynniki związane ze skutecznością leków przeciwdepresyjnych o działaniu serotoninergicznym i noradrenergicznym
 776. Rajewska-Tabor Justyna; Ocena wielkości martwicy mięśnia sercowego ze szczególnym uwzględnieniem rezonansu magnetycznego u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
 777. Rajewski Marcin; Częstość występowania polimorfizmów genów czynnika V (G1691A) i protrombiny (G20210A) oraz przeciwciał antyfosfolipidowych u kobiet z nieprawidłowym przebiegiem ciąży
 778. Rakowicz Piotr; Ocena prospektywna tylnego bieguna w oku towarzyszącym u pacjentów z otworem w plamce
 779. Rasińska Renata; Analiza wybranych wyznaczników kształtowania postaw prozdrowotnych młodzieży akademickiej
 780. Ratajczak Lidia; Metabolity wtórne w Pinguicula vulgaris L. z kultur in vitro
 781. Ratajczak Magdalena Maria; Formułowanie i badanie kapsułek flotacyjnych
 782. Ratajewska Aniela; Ocena echokardiograficznych parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej mięśnia sercowego lewej komory u chorych leczonych powtarzaną hemodializą
 783. Rauhut-Klaban Magdalena; Rozwój szkieletu serca u człowieka od 5 do 12 tygodnia życia wewnątrzmacicznego
 784. Rawłuszko-Wieczorek Agnieszka Anna; Regulacja epigenetyczna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedź na hipoksję w raku jelita grubego
 785. Redman Marcin; Ocena wydłużania kości łokciowej na drodze osteogenezy dystrakcyjnej we wrodzonym braku kości promieniowej
 786. Regulska Katarzyna; Trwałość chlorowodorku imidaprilu w fazie stałej na tle innych inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz ocena wpływu procesu jego degradacji na inicjację nowotworową
 787. Remlinger-Molenda Agnieszka; Badanie wybranych cytokin w epizodzie maniakalnym i depresyjnym choroby afektywnej dwubiegunowej
 788. Resztak Matylda; Farmakokinetyka gliklazydu z tabletek szybko i wolno uwalniających lek
 789. Richter Magdalena; Analiza stężenia wybranych adipocytokin u chorych z pierwotną idiopatyczną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego
 790. Rochowiak Aleksandra; Analiza ekspresji receptora CR1 na komórkach krwi chorych na pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN)
 791. Rogacki Karol; Rola komórkowej ekspresji ß-kateniny i E-kadheryny jako markerów progresji zmian w przewlekłym zapaleniu wątroby typu C
 792. Rogalińska Aleksandra; Wpływ obróbki cieplnej oraz sposobu chłodzenia podbudowy metalicznej na charakter połączenia z ceramiką dentystyczną
 793. Rogowicz-Frontczak Anita; Wykładniki subkliniczne miażdżycy, sztywność naczyń oraz wybrane parametry odczynu zapalnego u osób z typem 1 cukrzycy
 794. Rokowska-Waluch Anita; Badanie zależności między stresem emocjonalnym a przebiegiem trądziku pospolitego
 795. Rola Piotr; Wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na funkcję agregacyjną płytek krwi w warunkach in vitro
 796. Romański Michał; Ocena parametrów kinetycznych i farmakokinetycznych treosulfanu i jego biologicznie aktywnych epoksypochodnych w przewidywaniu zmian ich poziomów u chorych poddanych kondycjonowaniu przed przeszczepem komórek hematopoetycznych
 797. Rosada-Kurasińska Jowita; Skuteczność postępowania przeciwbólowego za pomocą dożylnej postaci paracetamolu u chorych poddanych chirurgicznej rekonstrukcji brzusznej odcinka aorty
 798. Rosińska-Więckowicz Anna; Rola alergenów pokarmowych w patomechanizmie atopowego zapalenia skóry
 799. Rospond-Kubiak Iwona; Ocena wyników leczenia czerniaków błony naczyniowej gałki ocznej w Katedrze i Klinice Okulistyki UM w Poznaniu w latach 1991-2005
 800. Roszak Alina; System nadzoru zapobiegania zakażeniom szpitalnym w podmiocie leczniczym, a ich koszty
 801. Roszak Dorota; Ocena diagnostyczno-prognostyczna wybranych markerów zapalnych, flory bakteryjnej i predyspozycji genetycznych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci
 802. Roszkowiak Bogna; Ocena wykładników odpowiedzi odpornościowej wobec EBV u chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek
 803. Rożnowski Krzysztof; Analiza występowania mutacji i polimorfizmów w genie NBS1 u kobiet z rakiem piersi
 804. Różański Michał; Bezpieczeństwo stosowania produktów pochodzenia naturalnego w Europie i Ameryce Północnej : badania ankietowe dotyczące stosowania produktów pochodzenia naturalnego w Polsce
 805. Różycka Agata; Molekularna diagnostyka genetyczna w rodzinnej postaci padaczki idiopatycznej uwarunkowanej mutacjami genów kodujących podjednostki neuronalnego receptora nikotynowego acetylocholiny
 806. Ruchała Marek; Ghrelina i somatostatyna jako modulatory sekrecji hormonów tarczycy : badania doświadczalne in vivo i in vitro oraz wynikające z nich implikacje kliniczne
 807. Ruciński Marcin; Cerebelina nadnercza szczura : ekspresja genów oraz próba wyjaśnienia mechanizmu jej działania na korę gruczołu
 808. Rupa Joanna; Ocena chimeryzmu komórek hematopoetycznych metodą analizy DNA u chorych poddanych przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych
 809. Rusin Błażej; Ocena ekspresji receptorów estrogenowych w mięśniach grzbietu dzieci ze skoliozą idiopatyczną
 810. Ruszkowski Piotr; Badania aktywności cytostatycznej modyfikowanych 5'-fosforanów nukleozydów pirymidynowych
 811. Rutkowska Agnieszka; Ocena związku pomiędzy amplifikacją ciśnienia tętna a zawartością tkanki tłuszczowej w populacji osób zdrowych
 812. Rutkowska Joanna; Apoptoza leukocytów krwi obwodowej indukowana przez Trichinella spp.
 813. Rutkowski Arkadiusz; Porównanie wpływu przygotowania powierzchni tworzywa acetalowego i chromo-kobaltowego stopu dentystycznego na siłę wiązania z żywicami akrylowymi
 814. Rybakowski Filip; Czynniki genetyczne i cechy osobowości w jadłowstręcie psychicznym
 815. Rybka Eugeniusz; Wykorzystanie molekularnej identyfikacji 13 typów DNA HPV w profilaktyce raka szyjki macicy na przykładzie kobiet z rozpoznaniem cytologicznym ASC-US
 816. Rychlewska-Hańczewska Anna; Ocena częstości występowania i znaczenie kliniczne przeciwciał przeciw α-fodrynie u chorych na pierwotny zespół Sjögrena
 817. Rzątowski Szymon; Analiza wartości siły retencji zewnątrzkoronowych precyzyjnych elementów utrzymujących
 818. Rzempowska Jadwiga; Socjomedyczne aspekty funkcjonowania młodych osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim
 819. Rzesoś Aneta; Sposób żywienia i stan odżywienia chorych z otyłością
 820. Rzymska Izabela; Wpływ edukacji na kompetencje moralne studentów położnictwa w odniesieniu do problematyki medycyny reprodukcyjnej
 821. Rzymski Piotr; Ocena toksyczności metali ciężkich i ich bioremediacji w komórkach Microcystis aeruginosa HUB 5-3
 822. Saczko Jolanta; Ocena skuteczności reakcji fotodynamicznej na modelu komórkowym raka jasnokomórkowego jajnika opornego na chemio- i radioterapię
 823. Sadowska-Przytocka Anna; Znaczenie wybranych przeciwciał przeciwtarczycowych w etiopatogenezie pokrzywki autoimmunologicznej
 824. Salamon-Słowińska Dorota; Ostre biegunki u dzieci poniżej 5. roku życia : aspekty kliniczne i epidemiologiczne
 825. Samara Husam; Występowanie i charakterystyka komórek dendrytycznych w raku krtani
 826. Samborski Paweł; Ocena ekspresji białek wstrząsu cieplnego 70 u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 827. Sanocki Mariusz; Profilaktyka pierwotna zakrzepicy żył głębokich przy użyciu heparyny drobnocząsteczkowej w raku jajnika
 828. Saran Agnieszka; Witaminy i składniki mineralne w żywieniu i suplementach spożywanych przez osoby starsze
 829. Schlaffke Judyta; Ocena zawartości zaawansowanych produktów glikacji białek w skórze metodą autofluorescencji u chorych na cukrzycę typu 1
 830. Schöneich Natalia; Analiza związku polimorfizmów genów wybranych cytokin i ich receptorów z przebiegiem astmy u dzieci
 831. Seniuk Wojciech; Morfologiczna ocena obrazu płatków zastawki aortalnej, zatok wieńcowych oraz aorty wstępującej w procesie starzenia
 832. Seńczuk-Przybyłowska Monika; Ocena narażenia prenatalnego na benzodiazepiny - ciąża pojedyncza i bliźniacza
 833. Serdyńska-Szuster Monika; Wpływ metforminy na wybrane wykładniki dysfunkcji śródbłonka naczyniowego u kobiet z zespołem policystycznych jajników i insulinoopornością
 834. Sergiew Marcin; Osteotomia rozwierająca piszczeli w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
 835. Sędziak Anna; Wpływ palenia tytoniu i biernego narażenia na dym na cykl miesiączkowy kobiet
 836. Sękowska Marta; Ocena wyników leczenia guzków krwawniczych i wypadania błony śluzowej odbytu metodą gumowej podwiązki
 837. Siciński Henryk; Rozwój pediatrii uniwersyteckiej w Poznaniu w XX wieku
 838. Sidorowicz Krzysztof; Ocena wybranych materiałów stosowanych do wypełnienia kanału korzeniowego zębów zakwalifikowanych do resekcji wierzchołka korzenia
 839. Sielska Jolanta; Diagnoza zachowań prozdrowotnych w aspekcie profilaktyki raka piersi u kobiet zdrowych
 840. Sikorska Agnieszka; Analiza stanu zdrowia jamy ustnej oraz zgryzu dzieci w wieku szkolnym powiatu kolskiego
 841. Sikorska Dorota; Rola stanu nawodnienia w leczeniu dializą otrzewnową
 842. Silska Sylwia; Ewolucja poglądów na żywienie niemowląt w XIX i XX wieku
 843. Silska-Dittmar Magdalena; Niezrównoważenia sprzężeń genu LRP5 a gęstość mineralna kości u dzieci z zespołem nerczycowym leczonych glikokortykosteroidami
 844. Siniawski Andrzej; Budowa i czynność serca u młodzieży wyczynowo uprawiającej sport
 845. Skalska-Sadowska Jolanta; Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej miasta Poznania w powiązaniu z niektórymi elementami stylu życia
 846. Skibińska Izabela; Molekularne mechanizmy działania 17β-estradiolu, genisteiny i bisfenolu A na plemniki ludzkie
 847. Skibińska Maria; Badania genów kandydujących w schizofrenii w aspekcie koncepcji neurorozwojowej
 848. Skibiński Maciej; Wpływ wczesnej interwencji psychospołecznej na jakość życia leczonych interferonem i rybawiryną chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C
 849. Skierska Urszula; Substytucja nukleofilowa w niektórych arylowych pochodnych pirydazyny i skondensowanej pirydazyny
 850. Skokowska Beata; Ocena żywienia u chorych w podeszłym wieku w okresie okołooperacyjnym
 851. Skoracka Joanna; Wpływ światła spolaryzowanego liniowo o różnej długości fali na czynność jednostek ruchowych wybranych mięśni poprzecznie prążkowanych
 852. Skotnicki Marcin; Characterisation of valsartan and its compatibility with bisoprolol studied by differential scanning calorimetry and solid-state nuclear magnetic resonance
 853. Skrobała Agnieszka; Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do optymalizacji rozkładów dawek w radioterapii stereotaktycznej obszarów wewnątrzczaszkowych
 854. Skupin-Mrugalska Paulina; Fotochemiczna oraz fotodynamiczna aktywność wybranych porfirynoidów o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym inkorporowanych w nośniki liposomowe
 855. Slosorz Teresa; Zmiany akademickiego systemu kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce w latach 1969-2009 : studium historyczno-edukacyjne
 856. Słodkowicz-Kowalska Anna; Zwierzęce rezerwuary inwazyjnych dla człowieka gatunków mikrosporydiów
 857. Słopień Agnieszka; Badania asocjacyjne genów kandydujących w zespole nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (ADHD) z wybranymi funkcjami poznawczymi
 858. Słowiński Maciej; Przydatność oznaczania stężenia wybranych białek ostrej fazy w surowicy krwi w diagnozowaniu i monitorowaniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
 859. Słowiński Wojciech; Odległa ocena stawów biodrowych leczonych operacyjnie z powodu rozwojowego zwichnięcia
 860. Służewska-Niedźwiedź Monika; Ewolucja kliniczna zespołu Panayiotopoulosa łagodnej dziecięcej padaczki częściowej
 861. Smolarek Iwona; Ocena poziomu wskaźnika epigenetycznego-5-metylocytozyny u chorych z pierwotnym nadciśnienieniem tętniczym
 862. Smolarek Natalia; Fizjoterapia u kobiet po operacji usunięcia macicy z nieprawidłową czynnością dolnych dróg moczowych
 863. Smykał-Jankowiak Katarzyna; Analiza wystepowania przeciwciał przeciw składowej C1q dopełniacza w surowicy chorych na pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek
 864. Snoch Magdalena; Stężenie jonów magnezu i wybranych wykładników stresu oksydacyjnego w przebiegu ostrego niedokrwienia kończyn dolnych
 865. Sobański Jarosław; Rozwój zakończeń nerwowych w narządach płciowych zewnętrznych żeńskich u płodów ludzkich
 866. Sobczak Agnieszka; Ocena trwałości N-[2-(4-o-fluorofenylopiperazyn-1-ylo)etylo]-2,5-dimetylo-1-fenylopirolo-3,4-dikarboksyimidu
 867. Sobiak Joanna; Farmakokinetyka wysokich dawek etopozydu i jej kliniczne znaczenie w przygotowaniu do allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
 868. Sobieska Magdalena; Ocena przydatności oznaczania białek ostrej fazy w medycynie klinicznej
 869. Sobol Julia; Przydatność oceny obrazu histologicznego i składu chemicznego obojczyka w badaniach identyfikacyjnych szczątków ludzkich
 870. Sobotta Łukasz; Ocena fotochemiczna porfirazyn i ftalocyjanin z podstawnikami heterocyklicznymi i alkoksylowymi o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej
 871. Socha Paweł; Wpływ aktywnego poradnictwa i czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na odległe wyniki zabiegów wewnątrznaczyniowych w odcinku biodrowym i udowo-podkolanowym
 872. Sokal Wioletta; Możliwości komunikacji werbalnej chorych po całkowitym usunięciu krtani
 873. Sokalska Anna; Ocena ekspresji integryny avß3 na komórkach endometrium oraz limfocytach krwi obwodowej w drugiej fazie cyklu u kobiet z zaburzeniami rozrodu
 874. Sokół Bartosz; Ocena przydatności pomiarów bioelektrycznej impedancji mózgu w patologiach wewnątrzczaszkowych
 875. Solarczyk Piotr; Występowanie gatunków i genotypów Giardia u ludzi i zwierząt w Wielkopolsce
 876. Sołtysiak Jolanta; Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci
 877. Sommerfeld Karina; Udział stresu oksydacyjnego w ostrym zatruciu glikolem etylenowym
 878. Sosińska Patrycja; Wpływ procesu starzenia się ludzkiego mezotelium otrzewnowego na wykładniki progresji raka jajnika w modelu komórkowym i zwierzęcym
 879. Sowińska Anna; Ocena przydatności wskaźników wagowo-wzrostowych i analiza wybranych modeli statystycznych zastosowanych do wyznaczania czynników ryzyka występowania nieprawidłowego ciśnienia tętniczego krwi u dzieci
 880. Sowińska-Seidler Anna; Identyfikacja podłoża molekularnego rozszczepu dłoni i/lub stóp w populacji polskiej
 881. Sójka Anna; Ocena przydatności ultradźwiękowj techniki instrumentalnej w diagnostyce dysfunkcji narządu żucia
 882. Spychalski Łukasz; Limfocyty T regulatorowe w mikrośrodowisku wysięku opłucnowego w przebiegu raka płuca
 883. Spychała Arkadiusz; Ocena poprawy diagnostyki i wyników leczenia chirurgicznego raka żołądka w okresie 25 lat
 884. Stagraczyński Maciej; Ocena gęstości tkanki kostnej żuchwy i kręgosłupa u kobiet zagrożonych osteoporozą
 885. Stanczak Jakub; Analiza morfologiczno-kliniczna mięsaków głowy i szyi
 886. Stanek Anna-Maria; Kwestionariusz elektronicznej ankiety jako narzędzie w procesie ewaluacji
 887. Stanek Robert; Zastosowanie nieinwazyjnej elektrohisterografii w mintorowaniu terapii zagrażającego porodu przedwczesnego
 888. Stangierski Adam; Związek między funkcją tarczycy, składem ciała, poziomem ghreliny i łaknieniem
 889. Stanisławiak Joanna; Ocena zachowania D-dimerów w trakcie pierwszorzutowego leczenia raka jajnika
 890. Stanisławska Joanna; Wpływ rozszerzonych zasad kontroli na wystąpienie zakażeń szpitalnych na oddziale intensywnej opieki medycznej
 891. Stanisławska-Kubiak Maia; Studia nad wpływem cukrzycy typu 1, na wybrane parametry zdrowia w tym funkcjonowanie psychiczne dzieci i młodzieży
 892. Stańczyk Małgorzata Monika; Wpływ muzykoterapii na jakość życia u chorych w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej objętych opieką paliatywną
 893. Staroń Waldemar; Wykorzystanie dyspersji rozmiarów mikro-obiektów zawieszonych w płynie mózgowo-rdzeniowym do jego oceny
 894. Stasiak-Paczkowska Małgorzata; Ocena filtracji kłębuszkowej u pacjentów przyjmowanych do szpitala w trybie nagłym
 895. Stasiewski Arkadiusz; Związek pomiędzy przewlekłym stanem zapalnym, zaburzeniami gospodarki fosforanowo-wapniowej a występowaniem powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych ambulatoryjną dializą otrzewnową
 896. Stawczyk-Eder Kamila; Analiza przydatności oznaczania kalprotektyny w stolcu w ocenie aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna w zależności od lokalizacji zmian chorobowych
 897. Stawny Maciej; Wpływ sterylizacji radiacyjnej na niektóre antybiotyki pochodne 1-fenylopropan-1-olu w fazie stałej
 898. Stawny Piotr; Innowacje medycznego wyposażenia technicznego zakładów opieki zdrowotnej a jakość usług medycznych
 899. Stefański Tomasz; Projektowanie, synteza i ocena biologiczna tiopochodnych stilbenu
 900. Stelmach-Mardas Marta; Wpływ sposobu żywienia oraz zwiększonej podaży steroli roślinnych na profil lipidowy i parametry stresu oksydacyjnego w grupie kobiet otyłych
 901. Sterzyńska Karolina; Immuno- i hybrydocytochemiczna analiza ekspresji interleukiny 2 (IL-2) i jej receptora (IL-2R) w nowotworach płuc
 902. Stężowska-Kubiak Sylwia; Charakterystyka epidemiologiczno-kliniczna polskiej populacji chorych na mukowiscydozę
 903. Stoczkiewicz Dobrosława; Współzależność wskaźników Boltona z cefalometryczną oceną profilu tkanek miękkich twarzy
 904. Stoliński Łukasz; Ocena postawy ciała z wykorzystaniem fotografii cyfrowej: opracowanie metody wraz z normami dla wieku 7-10 lat
 905. Stoszek Sebastian; Ocena nasilenia zmian otępiennych i strukturalnych ośrodkowego układu nerwowego u chorych na schizofrenię przewlekłą
 906. Straburzyńska-Migaj Ewa; Zależność między oceną spiroergometryczną a wybranymi składnikami metabolizmu tkankowego, aktywacji neurohormonalnej i genotypem konwertazy angiotensyny u chorych z niewydolnością serca
 907. Strażyńska Agata; Ocena stężenia osoczowej apeliny u młodych osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
 908. Strugała Magdalena; Wpływ stanu odżywienia na sprawność funkcjonalną osób w wieku podeszłym
 909. Stryczyńska-Kazubska Joanna; Zwoździak Barbara; Obraz kliniczny oraz ocena wybranych cytokin w zakażeniach Chlamydophila pneumoniae u dzieci
 910. Stryczyński Łukasz; Ocena znaczenia klinicznego wybranych parametrów biochemicznych i hemodynamicznych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i jednoczasowo wykonaną angiografią tętnic nerkowych w trakcie badania koronarograficznego
 911. Stryjakowska Ksenia; Ocena wpływu immunomodulacji preparatem RESAN na zmianę potencjału proliferacyjnego eutopowego endometrium u szczura
 912. Strzelecki Wojciech; Analiza zależności pomiędzy preferencjami muzycznymi a zachowaniami zdrowotnymi uczniów szkół ponadpodstawowych
 913. Strzyżewski Krzysztof; Ocena peroksydacji lipidów i zdolności antyoksydacyjnej w surowicy krwi pacjentów z miażdżycową niedrożnością tętnic kończyn dolnych
 914. Studzińska-Sroka Elżbieta; Porosty jako źródło związków aktywnych biologicznie
 915. Stusek-Janusz Sylwia; Analiza współczesnych aspektów etiopatogenetycznych i farmakoekonomicznych zachorowań na różę (Erysipelas)
 916. Suchorska Wiktoria Maria; Badania przedkliniczne modyfikowanej genem Hyper-IL-11 terapeutycznej szczepionki nowotworowej w jasnokomórkowym raku nerki
 917. Suda Piotr; Olech Szczepski (1914-1980) : pediatra, naukowiec, humanista i patriota
 918. Sudnik Wiesława; Rola selektyn E, L i P w patomechanizmie łysienia plackowatego
 919. Sujka-Kordowska Patrycja; Ocena ekspresji czynników regulujących angiogenezę w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci
 920. Sulewski Adam; Skuteczność wertebroplastyki w leczeniu złamań kręgów osteoporotycznych
 921. Sumińska-Jasińska Katarzyna; Ocena działania sulodeksydu na czynność ludzkich komórek śródbłonka w warunkach hodowli in vitro
 922. Supiński Wiesław; Wpływ stężenia homocysteiny w surowicy krwi na częstość występowania i przebieg skurczowej niewydolności serca
 923. Surmacz Rafał; Ocena wyników interwencyjnego leczenia krytycznego i ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej u noworodków i niemowląt z uwzględnieniem różnych dostępów naczyniowych
 924. Swora Ewelina; Ocena subpopulacji limfocytów T-regulatorowych, cytokin Th1/Th2, stanu odżywienia u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit
 925. Sworowska Izabela; Przydatność i znaczenie przesiewowych badań laryngologicznych ukierunkowanych na wykrywanie dysfunkcji trąbki słuchowej i przerostu migdałka gardłowego w populacji dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
 926. Syczewska Małgorzata; Badanie ruchu kręgosłupa człowieka podczas chodu
 927. Szabłoński Waldemar; Przydatność rokownicza ekspresji tkankowej wybranych markerów neoangiogenezy i cząsteczek adhezyjnych w raku żołądka
 928. Szachta Patrycja; Badanie zdolności Lactobacillus rhamnosus GG do eliminacji nosicielstwa enterokoków wankomycynoopornych (VRE) i grzybw z przewodu pokarmowego u dzieci
 929. Szafińska-Dolata Agnieszka; Zastosowanie diagnostyki fotodynamicznej do wykrywania i precyzyjnej lokalizacji śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy
 930. Szafrańska-Barańska Aleksandra; Wykrywanie w praktyce lekarza rodzinnego bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci
 931. Szafrański Tomasz; Wartość diagnostyczna ultrasonografii stawów rąk w ocenie klinicznej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 932. Szajkowski Rafał; Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej z podwójnym obrazowaniem w diagnostyce wybranych patologii tętnic kończyn dolnych
 933. Szczapa Tomasz; Ocena przydatności mieszaniny tlenu i helu w leczeniu ciężkiej niewydolności oddechowej u noworodka
 934. Szczawińska-Popłonyk Aleksandra; Kompleksowa ocena kliniczna i immunodiagnostyczna dzieci z zaburzeniami biosyntezy przeciwciał
 935. Szczepanek Ewelina Anna; Hemiagenezja tarczycy : profil kliniczny oraz analiza molekularno-genetyczna
 936. Szczepaniak-Chicheł Ludwina; Ciśnienie centralne i podatność aorty u kobiet w ciąży bez i z nadciśnieniem tętniczym oraz wpływ leków hipotensyjnych na te parametry
 937. Szczepankiewicz Aleksandra; Ocena związku między polimorfizmami genów receptorów dla leków przeciwastmatycznych a przebiegiem klinicznym i odpowiedzią na leczenie u dzieci chorych na astmę oskrzelową
 938. Szczepański Mirosław J.; Badania nad biologiczną rolą ekspresji receptorów Toll-podobnych (TLR) na komórkach raków głowy i szyi u człowieka
 939. Szczołko Wojciech; Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne nowych układów porfirynoidowych o rozbudowanych grupach peryferyjnych
 940. Szczublewski Piotr; Ocena przydatności badania ultrasonograficznego i analizy markerów biochemicznych w diagnostyce torbieli jajnika
 941. Szczuciński Adam; Wybrane chemokiny u chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego
 942. Szewczyk Aleksandra; Rola wybranych cytokin pro i antyangiogennych oraz białek o aktywności naczyniowej w patogenezie twardziny ograniczonej (morphea)
 943. Szkaradkiewicz Anna Krystyna; Ocena udziału Lactobacillus spp. mikroflory śliny w aktywności próchnicy i zaawansowaniu chorób przyzębia u dorosłych
 944. Szkaradkiewicz-Karpińska Anna K.; Antagonistyczne oddziaływanie Lactobacillus mikroflory jamy ustnej wobec wybranych periopatogenów w badaniach in vitro i in vivo
 945. Szmyt Mirosław; Immunocytochemiczna ekspresja wybranych białek z rodziny S100 oraz cytokin prozapalnych w kamiczym zapaleniu pęcherzyka żółciowego
 946. Szpakowska Małgorzata; Skuteczność rezonansu magnetycznego w wykrywaniu niezaawansowanego raka gruczołu piersiowego u nosicielek mutacji w genie BRCA1
 947. Szpecht Dawid; Układ białka C (białko C, Białko S, trombomodulina) u dzieci poddanych allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych
 948. Szpera-Goździewicz Agata; Ilościowa ocena krążących komórek śródbłonka, krążących komórek progenitorowych i czynnika von Willebranda u kobiet w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym
 949. Szrama Jakub; Wpływ wybranego schematu insulinoterapii na profil glikemiczny i przebieg ciężkiej sepsy chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii
 950. Szramka-Pawlak Beata; Ekspresja wybranych ludzkich endogennych sekwencji retrowirusowych u chorych na łuszczycę w przebiegu zakażenia wirusami herpes simplex
 951. Szuber Michał; Ocena ekspresji i sygnalizacji EG-VEGF i receptorów PKR1 w myometrium i łożysku kobiet z ciąż prawidłowych i ciąż powikłanych stanem przedrzucawkowym
 952. Szulc Michał; Rola greliny w ocenie skuteczności środków przeciwalkoholowych
 953. Szulczyńska-Gabor Joanna; Udział wybranych białek ostrej fazy w rozwoju objawów pokrzywki ostrej i przewlekłej
 954. Szumiński Krystian; Badania mikrostruktury oraz aktywności elektrochemicznej wybranych stopów dentystycznych w układach modelowych
 955. Szwałkiewicz Elżbieta; Kompleksowy model pielęgniarskiej opieki długoterminowej
 956. Szyfter-Harris Joanna; Analiza wskazań do leczenia chirurgicznego niedosłuchu czuciowo-nerwowego u dzieci metodą implantów ślimakowych
 957. Szymankiewicz-Szukała Agnieszka; Model doświadczalny udaru niedokrwiennego w badaniach neurofizjologicznych przewodnictwa eferentnego metodą ruchowych potencjałów wywołanych indukowanych polem magnetycznym
 958. Szymczyszyn Alicja; Wpływ stosowanego przezskórnie niskoenergetycznego promieniowania laserowego na aktywność śródbłonka naczyniowego oraz funkcję agregacyjną płytek krwi
 959. Ślebioda Zuzanna; Stan jamy ustnej i zakres stomatologicznych potrzeb leczniczych u osób dorosłych z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 960. Ślęzak Daniel; Analiza dostępności automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na terenie miast wojewódzkich w Polsce
 961. Śmigielska Mirella; Wpływ finansowania świadczeń medycznych w radioterapii na funkcjonowanie szpitala onkologicznego
 962. Śniatała Renata; Stomatologiczne zachowania prozdrowotne amerykańskiej i polskiej młodzieży akademickiej
 963. Śnieżawska Aleksandra; Polimorfizm genów MTHFR, MTHFD1, MTR a stężenie homocysteiny i asymetrycznej dimetyloargininy oraz ich metabolitów u chorych z padaczką leczonych lekami przeciwpadaczkowymi
 964. Świdziński Teodor; Badanie korowych potencjałów węchowych
 965. Taborowska Malwina; Struktura i unerwienie przedziałów mięśnia brzuchatego przyśrodkowego łydki : badania na modelu zwierzęcym
 966. Talarczyk-Desole Joanna; Ocena związku wybranych polimorfizmów genów receptora estrogenowego 1 i 2 oraz wykładników apoptozy plemników z parametrami określającymi zdolność zapładniającą gamet męskich
 967. Tarczyńska Agnieszka; Czy współistniejąca choroba nowotworowa zmienia ciężkość przebiegu sepsy w warunkach oddziału intensywnej terapii? : analiza porównawcza
 968. Tarka Agata; Perinatalna transmisja zakażeń ludzkim wirusem brodawczaka
 969. Teresiak-Mańczak Anna; Opracowanie metody produkcji rekombinowanego białka sztucznej cytokiny Hyper-IL-11 oraz analiza jego aktywności biologicznej
 970. Teresiak-Mikołajczak Ewa; Udział wybranych neuropeptydów w rozwoju stanu zapalnego u chorych na atopowe zapalenie skóry
 971. Tobolski Jarosław; Diagnostyka chemiczna śmiertelnych zatruć wybranymi, lotnymi związkami nieorganicznymi (CO, HCN, H2S) i jej znaczenie w opiniowaniu sądowo-lekarskim
 972. Tomaszewska Joanna Maria; Ocena stanu miazgi ludzkich zębów przedtrzonowych usuwanych z przyczyn ortodontycznych w świetle badań histologicznych i immunohistochemicznych
 973. Tomaszewski Marek; Zespół przedziałów powięziowych goleni : próba oceny występowania oraz skuteczności pomiaru ciśnienia wewnątrzprzedziałowego
 974. Tomczak Maciej; Ekspresja antygenów naczyń krwionośnych dziąsła w przewlekłym zapaleniu przyzębia
 975. Torlińska-Maćkowiak Kalina; Ocena gospodarki odpadami medycznymi w systemie ochrony zdrowia w Poznaniu
 976. Torlińska-Walkowiak Natalia; Ocena starcia zębów mlecznych u dzieci żyjących w okresie średniowiecza i współcześnie
 977. Torzyńska Katarzyna; Analiza klasycznych i nowych parametrów zmienności rytmu serca u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą
 978. Totoń Ewa; Badanie zależności między kinazą białkową C epsilon a kinazą ogniskowo-adhezyjną komórek nowotworowych w procesie adhezji
 979. Towpik Iwona; Nowe kryteria diagnostyczne cukrzycy ciążowej a przebieg ciąży, stan noworodków i rozwój zaburzeń metabolicznych u badanych pacjentek
 980. Trepińska Magdalena; Ocena wpływu wiedzy o chorobie na przebieg kliniczny cukrzycy typu 1 leczonej od momentu rozpoznania metodą intensywnej czynnościowej insulinoterapii
 981. Trómińska-Starczyńska Joanna; Wpływ interferonu-gamma (IFN-y) na uwalnianie rozpuszczalnej formy białka adhezyjnego ICAM-1 (sICAM-1) przez komórki ludzkiego mezotelium otrzewnowego in vitro
 982. Trzybulska Dorota; Badanie ekspresji wybranych genów odpowiedzialnych za reorganizację cytoszkieletu aktynowego komórek uczestniczących w procesie zapalnym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 983. Turbańska Renata; Determinanty zdrowotne zdolności osób do prowadzenia pojazdów silnikowych w ruchu drogowym
 984. Turek-Plewa Justyna; Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania zespołu niewrażliwości na androgeny
 985. Turkiewicz Wojciech; Występowanie i aktywność wybranych metaloproteinaz w ścianie żył odpiszczelowych
 986. Tyczewska Marianna; Profil ekspresji wybranych genów związanych ze wzrostem, różnicowaniem i czynnością komórek kory nadnercza szczura w przebiegu indukowanej enukleacją regeneracji gruczołu
 987. Tyszkiewicz-Nwafor Marta; Adipocytokiny i objawy psychopatologiczne u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym
 988. Tyszkiwski Oleg; Ocena wyników operacyjnego leczenia GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) metodą laparoskopową i klasyczną na podstawie pooperacyjnej oceny jakości życia przy pomocy GIQLI (Gastrointestinal Quality of Life Index) i ankiety własnej
 989. Uchman Paweł; Ocena wartości klinicznej oznaczeń ploidii DNA u chorych z rakiem szyjki macicy
 990. Uklejewski Ryszard; Wieloparametrowa ocena biodynamiki kośćca dzieci i młodzieży z somatotropinową niedoczynnością przysadki leczonych w ciągu 2,5 roku hormonem wzrostu
 991. Urbaniak Bartosz; Badania oddziaływań fluorochinolonów z jonami metali
 992. Urbanowicz Tomasz; Zastosowanie badania skompresowanego rozkładu widma (CSA) w ocenie czynności bioelektrycznej mózgu w operacjach części wstępującej i łuku aorty
 993. Urbańska Maria; Laktony seskwiterpenowe w Helenium hoopesii A. Gray
 994. Urbański Bartosz; Radioterapia śródoperacyjna jako boost u chorych na raka piersi po oszczędzającym zabiegu operacyjnym i uzupełniającej radioterapii
 995. Uruska Aleksandra; Znaczenie pośrednich wykładników insulinooporności w rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy typu 1
 996. Uruski Paweł; Związek polimorfizmu pojedynczych nukleotydów w genach szlaku JaK/STAT oraz w genach kandydujących z występowaniem pierwotnego nadciśnienia tętniczego
 997. Uszak Justyna; Trwałość [(N-pirolidyno)metyleno]daunorubicyny w roztworach wodnych
 998. Wachowiak Justyna; Skuteczność zapobiegania aktywacji płytek krwi towarzyszącej angioplastyce wieńcowej
 999. Wachowiak Natalia; Badania aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej wybranych acylowanych pochodnych hydroksyiminowych kwasu oleanolowego
 1000. Walasek Paulina; Ocena gęstości naczyń krwionośnych mięśnia sercowego u dzieci z wrodzonymi wadami serca
 1001. Walasz Jolanta; Wpływ elementów stymulacyjnych płytki podniebiennej na poprawę ułożenia języka i mięśni wyrazowych twarzy u dzieci z zespołem Downa
 1002. Walczak-Gałęzewska Marta; Wpływ terapii hipotensyjnej na wybrane markery ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym
 1003. Walczak-Sztulpa Joanna; Identyfikacja molekularnego podłoża zespołu Sensenbrenner (Cranioectodermal dysplasia)
 1004. Walczyk-Matyja Katarzyna; Choroba nowotworowa narządów płciowych u kobiet jako czynnik modyfikujący poczucie jakości życia
 1005. Waligórska-Stachura Joanna; Ekspresja surwiwiny w guzach przysadki
 1006. Walkowiak Hanna; Znaczenie interleukiny 31 w patomechanizmie atopowego zapalenia skóry
 1007. Walkowiak Maciej; Zmiany w trzustkowym wydzielaniu wapnia, cynku i miedzi u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki
 1008. Waraczewski Krystian; Wpływ proktokolektomii odtwórczej na niedobory witaminy K
 1009. Warchoł Magdalena; Czy istnieje zależność między poziomami wybranych hormonów we krwi pępowinowej a rozwojem dzieci?
 1010. Warchoł Wojciech; Analiza ruchu plemników metodą dopasowania wielokrotnych rozkładów normalnych
 1011. Warchoł-Biedermann Katarzyna; Wybrane czynniki wpływające na poczucie straty u opiekunów rodzinnych osób z chorobą Alzheimera
 1012. Wardak Martyna; Ocena funkcji stawu kolanowego po jednoczasowej rekonstrukcji wielowięzadłowej i rehabilitacji pooperacyjnej
 1013. Wareńczak-Florczak Żaneta; Wpływ czynników prognostycznych na wyniki radiochemioterapii chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy
 1014. Warot Marcin; Wpływ długości profilaktyki pierwotnej heparynami drobnocząsteczkowymi na częstość i jakość powikłań po operacji żylaków kończyn dolnych
 1015. Wasilewicz Robert; Ocena obecności α-aktyniny i aktyny mięśniówki gładkiej w komórkach blaszki sitowatej twardówki oczu z neuropatią jaskrową zależną od podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego
 1016. Wasilewska Agnieszka, Chudzicka-Strugała Izabela; Ocena stanu klinicznego, mikroflory jelitowej oraz wybranych cytokin u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit
 1017. Wassel Alicja; Rola farmaceuty w monitorowaniu terapii pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze : ocena farmakoekonomiczna kosztów leczenia
 1018. Waszyk-Nowaczyk Magdalena; Oczekiwania pacjentów i lekarzy odnośnie zakresu zadań stawianych aptekarzowi w realizacji opieki farmaceutycznej
 1019. Waśniowski Aleksander; Ocena przydatności oznaczania laktoferyny oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego w diagnostyce różnicowej torbieli bąblowcowych wątroby wywołanych przez Echinococcus Granulosus
 1020. Wawrocka Anna; Badanie spektrum mutacji genu OPA1 oraz ich korelacji genotypowo-fenotypowych u pacjentów z zanikiem nerwów wzrokowych typu Kjera i pierwotną jaskrą otwartego kąta
 1021. Wawrzyniak Anna; Skuteczność leczenia osteoporozy pomenopauzalnej bisfosfonianami w zależności od polimorfizmów genu receptora witaminy D3
 1022. Weglowski Maciej; Zespolenia obwodowe nerwu twarzowego u zarodków i płodów ludzkich (5-12 tydzień)
 1023. Wegner Małgorzata Teresa; Ocena wybranych wykładników procesu zapalnego i stresu oksydacyjnego u osób z cukrzycą typu 1 leczonych od początku metodą intensywnej insulinoterapii
 1024. Wencel-Warot Agnieszka; Występowanie przeciwciał wiążących interferony beta u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych immunomodulacyjnie
 1025. Werner Honorata; Wpływ pola magnetycznego na proces usprawniania po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
 1026. Weryszko Agata; Klasyfikacja lokalizacji dodatkowego połączenia przedsionkowo-komorowego w obszarze tylno-przegrodowym serca na podstawie zapisu EKG i miejsca skutecznej ablacji energią fal radiowych
 1027. Wesołowska Anna; Modulacja angiogenezy u chorych na cukrzycę typu 2 leczonych statynami
 1028. Wiatrak Andrzej; Zasadność wykonywania wysokiej osteotomii kości piszczelowej u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego
 1029. Wichura-Demska Agnieszka; Wrażliwość sensoryczna a sposób żywienia chorych z cukrzycą typu 2
 1030. Wieczorek Marcin; Merkaptopochodne trans-stilbenu o działaniu antykancerogennym
 1031. Wiertel-Krawczuk Agnieszka; Ocena regeneracji nerwu twarzowego i trójdzielnego u chorych po usunięciu guza ślinianki w świetle badań neurofizjologii klinicznej
 1032. Wierzbicki Krzysztof; Ocena właściwości dielektrycznych płytki paznokcia osób z cukrzycą typu 2
 1033. Wierzejska Ewelina; Stres i wypalenie zawodowe wśród menadżerów pracujących w szpitalach w Wielkopolsce
 1034. Wiese Joanna Maria; Jakość życia pacjentów po wielotkankowych urazach kończyn górnych
 1035. Wietlicka Irmina; Ocena stężenia neopteryny u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
 1036. Więckowska Barbara; Metody statystyczne w poszukiwaniu czynników ryzyka występowania wrodzonych wad rozwojowych na podstawie danych z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
 1037. Więznowska-Mączyńska Kinga; Seksualność kobiet w okresie pierwszego roku po porodzie
 1038. Wilczyńska Ewa; Wykorzystanie holterowskich zapisów EKG w diagnostyce obturacyjnego bezdechu sennego
 1039. Wilk-Jędrusik Małgorzata; Kwas hialuronowy w dermatologii estetycznej i kosmetologii: intradermoterapia, suplementacja doustna oraz aplikacja zewnętrzna
 1040. Wilkosz Piotr; Izokinetyczna ocena prostowników i zginaczy stawów kolanowych u zawodników grających wyczynowo w piłkę siatkową
 1041. Winczewska-Wiktor Anna; Wpływ terapii lekami przeciwpadaczkowymi na stężenia homocysteiny w populacji dzieci i młodzieży leczonych z powodu padaczki
 1042. Wiśniewska Katarzyna; Pierwotna profilaktyka wrodzonych wad rozwojowych poprzez suplementację diety kwasem foliowym na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania w latach 2005-2009
 1043. Wiśniewska-Śliwińska Hanna; Studium higieniczno-socjomedyczne funkcjonowania uczestników postępowania egzekucyjnego
 1044. Wiśniewski Andrzej; Trwałość cefuroksymu w kroplach do oczu
 1045. Witkowska Alicja; Znaczenie elektromiografii globalnej w diagnostyce neurofizjologicznej i koncepcja analizy potencjałów czynnościowych pojedynczych jednostek ruchowych
 1046. Witkowska Joanna; Ocena skuteczności chirurgicznej rekonstrukcji zaburzeń statyki narządów płciowych metodą podwieszenia górnego odcinka pochwy do więzadła krzyżowo-kolcowego (SSLF) w okresie 12-miesięcznej obserwacji
 1047. Witkowska-Banaszczak Ewa; Związki polifenolowe w liściach pełnika europejskiego Trollius europaeus L. (Ranunculaceae)
 1048. Wnuk Marcin; Emocjonalne uwarunkowania jakości życia anonimowych alkoholików
 1049. Wobszal Piotr; Polimorfizm genów interleukin 12 i 18 w odniesieniu do powstawania przeciwciał przeciw antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B u chorych przewlekle dializowanych
 1050. Wojciechowska Małgorzata; Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na liczbę urodzeń w Wielkopolsce
 1051. Wojtasińska Ewelina; Wrodzona trombofilia jako czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
 1052. Wojtaszewska Marzena; Charakterystyka defektów molekularnych u chorych na nowotwory mieloproliferacyjne Filadelfia-ujemne
 1053. Wojtkowiak-Giera Agnieszka; Wpływ Albendazolu na cytoplazmatyczną transferazę S-glutationową (GST) i ekspresje receptorów Toll-podobnych (TLR2 i TLR4) w jelitowej fazie włośnicy
 1054. Wojtyła Krzysztof; Zachowania zdrowotne dzieci szkół podstawowych i ich rodziców na przykładzie uczniów klas V i VI z powiatu miasta Kalisz i powiatu kaliskiego
 1055. Wojtyła-Buciora Paulina; Badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży licealnej i ich rodziców w celu poznania możliwości optymalizacji programów edukacyjnych i działań z zakresu promocji zdrowia
 1056. Wojtysiak Magdalena; Wartość badań neurofizjologicznych w diagnostyce chorych z dyskopatią w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
 1057. Wolny Łukasz; Wykładniki ciśnienia tętniczego w chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego
 1058. Woźniak Anna; Materiały alternatywne w ocenie zaburzeń poziomów metali niezbędnych i toksycznych u pacjentów z nowotworami głowy i szyi
 1059. Woźnicka-Leśkiewicz Lucyna; Przydatność łącznej oceny zmian wskaźnika kostka-ramię (ABI) oraz prędkości fali tętna (PWV) w grupie kobiet i mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym w prognozowaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
 1060. Wróbel Tomasz; Farmakokinetyka treosulfanu u dzieci przechodzących leczenie mieloablacyjne przed transplantacją komórek hematopoetycznych
 1061. Wróblewski Mariusz; Ocena późnych powikłań ze strony dolnych dróg moczowych i ich wpływ na jakość życia u chorych po przebytej radioterapii miednicy mniejszej
 1062. Wruk Berenika; Wpływ regularnych ćwiczeń fizycznych na wybrane parametry antropometryczne i jakość życia chorych leczonych powtarzaną hemodializą
 1063. Wruk Michał; Wybrane czynniki wpływające na wysokość ciśnienia tętniczego i skuteczność postępowania hipotensyjnego u chorych we wczesnych stadiach przewlekłego pierwotnego kłębuszkowego zapalenia nerek (PKZN)
 1064. Wszołek Katarzyna; Identyfikowanie czynników mogących mieć wpływ na stan emocjonalny położnic
 1065. Wykrętowicz Jędrzej; Ocena związku pomiędzy parametrami sztywności naczyń i charakterystyki fali odbitej, a wybranymi parametrami hemostazy w grupie osób zdrowych
 1066. Wykrętowicz Magdalena; Sztywność naczyń i zjawisko odbicia fali tętna u kobiet w ciąży
 1067. Wyrwińska Agnieszka, Nowaczkiewicz Piotr; Wartość diagnostyczna katepsyn i inhibitorów proteaz cysteinowych w różnicowaniu stopnia zaawansowania raka gruczołu krokowego
 1068. Wyrzykowska Nina; Odległa ocena skuteczności immunoterapii swoistej u chorych na atopowe zapalenie skóry
 1069. Wysocka Ewa; Ocena stresu metabolicznego u osób ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w oparciu o rozszerzony model testu doustnego obciążenia glukozą
 1070. Wysocka Magdalena; Wpływ założenia stałego aparatu ortodontycznego na nawyki żywieniowe młodzieży i młodych dorosłych
 1071. Wysocki Michał; Związki polifenolowe w zielu dymnicy lekarskiej (Fumaria officinalis)
 1072. Wyszomirska Anna; Podstawy i budowa jakościowo zorientowanego systemu zarządzania w odniesieniu do usług medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego
 1073. Wyszomirska Karolina; Ocena stężenia śródbłonkowej selektyny w surowicy pacjentów z otyłością brzuszną i zaburzeniami glikemii
 1074. Wytrążek Marcin; Badanie elektromiograficzne dla uzupełnienia diagnostyki i oceny postępów leczenia rehabilitacyjnego u chorych z objawami bólowymi mięśni
 1075. Wytyk-Nowak Agata; Wpływ wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych na występowanie i nasilenie depresji u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów
 1076. Zagłoba-Kaszuba Aleksandra; Analiza mechanizmu działania wybranych wzorców terapii proprioceptywnego ułatwiania nerwowo-mięśniowego za pomocą metod neurofizjologii klinicznej
 1077. Zając-Spychała Olga; Odległe neuroanatomiczne i neuropsychologiczne następstwa zapobiegania zajęciu ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych według programu ALL IC-BFM 2002
 1078. Zakrzewska Monika; Choroby genetyczne zarodka i płodu jako przyczyny niepowodzeń ciąży
 1079. Zamiara Karolina; Geneza i działalność Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
 1080. Zalewski Przemysław; Trwałość N-[(heksahydroazepin-1-ylo)metyleno]daunorubicyny w roztworach wodnych
 1081. Zalita Paweł; Wpływ zastosowania osocza bogatopłytkowego na wczesne wyniki rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) stawu kolanowego przy użyciu ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego
 1082. Zaorska Katarzyna; Analiza zmian w sekwencjach genów SOCS1, SOCS3 i SOCS5 u dzieci ze steroido-opornym zespołem nerczycowym
 1083. Zapotoczny Norbert; Ocena zmian okołooperacyjnych poziomu czynnika tkankowego (TF) i jego inhibitora (TFPI) u chorych z tętniakiem aorty brzusznej leczonych metodą klasyczną i wewnątrznaczyniową
 1084. Zaremba-Drobnik Danuta; Ocena związku wybranych czynników wpływających na metabolizm kostny z gęstością mineralną kości u chorych leczonych hemodializami
 1085. Zaręba Adam; Ocena zmian parametrów radiologicznych w okresie gojenia złamania dalszego końca kości promieniowej u osób po 60. roku życia
 1086. Zarzecka Anna; Ocena odległa chorych po przebytym krwawieniu podpajęczynówkowym z powodu pękniętego tętniaka, leczonych za pomocą embolizacji wewnątrznaczyniowej
 1087. Zasadzka Ewa; Samodzielność osób starszych w aspekcie możliwości ich usprawniania
 1088. Zawada Agnieszka; Ocena wpływu metforminy na kontrolę metaboliczną u osób z cukrzycą typu 1 i zwiększoną zawartością tkanki tłuszczowej
 1089. Zawidzka-Bielska Iwona; Chronofarmakokinetyczne badania propofolu
 1090. Zdziech Tadeusz Krzysztof; Wpływ przygotowania powierzchni stopu chromowo-niklowego i chromowo-kobaltowego na charakter połączenia strukturalnego z ceramiką
 1091. Zeidler Agnieszka; Ocena odpowiedzi cytokinowej u osób z przewlekłymi zakażeniami Staphylococcus aureus
 1092. Zielińska Aleksandra; Ocena zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych u kobiet diagnozowanych w Pracowni Urodynamiki Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2006-2007
 1093. Zielińska Iwona; Zniekształcenie i ruchomość oddechowa klatki piersiowej u dzieci ze skoliozą idiopatyczną
 1094. Zieliński Marek; Analiza skuteczności terapii antyarytmicznych wszczepialnych kardiowerterów defibrylatorów w przerywaniu groźnych komorowych zaburzen rytmu
 1095. Zieliński Paweł; Analiza częstości i przyczyn rozwoju żylaków nawrotowych w badaniu dopplerowskim z podwójnym obrazowaniem
 1096. Ziemnicka Katarzyna; Wielohormonalna niedoczynność przysadki ujawniona w dzieciństwie : analiza udziału czynników genetycznych i autoimmunizacji w rozwoju i obrazie klinicznym choroby
 1097. Ziemska Beata; Stan zdrowia pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 1098. Zinczenko Wiktoria; Synteza pochodnych układów skondensowanej pirydazyny o przypuszczalnym działaniu biologicznym
 1099. Ziołecka Barbara; Zabiegi odtwórcze z użyciem implantów zębowych a jakość życia
 1100. Ziółkiewicz Piotr; Ocena zachowania się części lędźwiowej kręgosłupa po wszczepieniu endoprotezy krążka międzykręgowego
 1101. Znajdek-Awiżeń Paulina; Badania fitochemiczne ziela Axyris amaranthoides L.
 1102. Zwaruń Damian; Okołooperacyjna ocena hemostazy u chorych poddawanych rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty
 1103. Żabicki Bartosz; Ocena skuteczności i bezpieczeństwa wewnątrznaczyniowego leczenia chorych ze zmianami miażdżycowymi w odcinku udowo-podkolanowym za pomocą angioplastyki z wszczepieniem stentu
 1104. Żarowski Marcin; Charakterystyka nawyków związanych z zasypianiem i snem oraz zaburzeń snu u dzieci i młodzieży z bólami głowy
 1105. Żebryk Paweł; Ocena występowania i znaczenia klinicznego wybranych autoprzeciwciał w twardzinie układowej
 1106. Żebryk-Stopa Anna; Ocena motoryki obwowdowego narządu mowy i wyniki rehabilitacji logopedycznej po operacjach nowotworów jamy ustnej
 1107. Żmijewska-Tomczak Małgorzata; Czynniki wpływające na jakość życia chorych poddanych radioterapii z powodu raka głowy i szyi
 1108. Żuk Natalia; Ocena wpływu wybranych czynników genetycznych na patomechanizm powstawania tętniaka aorty brzusznej
 1109. Żurawski Piotr; Przenikanie impulsowego pola elektromagnetycznego przez tkanki ludzkie
 1110. Żwawiak Justyna; Otrzymywanie i właściwości wybranych skondensowanych związków bicyklicznych z układem nitroimidazolu
 1111. Żytkiewicz Marcin; Stężenie izoprostanu (8-epiprostaglandyny F2α) w osoczu a oporność na aspirynę u chorych po niedokrwiennym udarze mózgu


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Adamek Marian; Determinanty funkcjonowania sektorów inżynieryjnych w gospodarce komunalnej na przykładzie miasta i gminy Pleszew
 2. Adamska Justyna; Wpływ parków technologicznych na konkurencyjność regionów
 3. Alankiewicz Tomasz P.; Skuteczność funkcjonowania gospodarki odpadami na przykładzie jednostek samorządowych województwa wielkopolskiego
 4. Andrzejczak Katarzyna; Pomoc rozwojowa Francji dla krajów rozwijających się w latach 1981-2007
 5. Andrzejczak Monika; Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania koniunktury giełdowej w Polsce w latach 1991-2010 (Domestic and international factors on polish stock exchange conditions in the years 1991-2010)
 6. Antoszak Paweł; Regionalne różnice płac w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne determinanty /w latach 1994-2004/
 7. Araszkiewicz Krystyna; Innowacje ekologiczne a konkurencyjność gospodarki regionu
 8. Arendarski Piotr; Wykorzystanie modelu probitowego w procesie alokacji aktywów na międzynarodowych rynkach finansowych w latach 2002-2009
 9. Assman Karolina; Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane biodegradowalne materiały opakowaniowe
 10. Augustyniak Wojciech Michał; Efektywność polskich regionalnych portów lotniczych
 11. Banaszyk Piotr; Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami
 12. Banacki Piotr; Istota i rola przedsiębiorstw globalnych w gospodarce światowej w latach 1990-2011 (The nature and role of global companies in the world economy in the years 1990-2011)
 13. Bania Michał; Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rynku pracy w Wielkopolsce w latach 2004-2012 (The role of the local government in the formation of the labour market in Greater Poland in 2004 - 2012)
 14. Bańczyk Marek; Uwarunkowania kulturowe i dizajn w kształtowaniu wartości marki narodowej
 15. Baranowski Andrzej; Gospodarstwa domowe na rynku złota w Polsce w latach 2001-2005
 16. Barczak Mariusz; Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej obszaru recepcji turystycznej na przykładzie Bydgoskiego Węzła Wodnego
 17. Berckhan Ralf; The influence of business networks on the company performance in the automotive industry
 18. Barczyk Ryszard; Teoretyczne podstawy statystycznychanaliz współczesnych wahań koniunkturalnych
 19. Bartczak Magdalena; Determinanty zachowań młodych konsumentów na rynku odzieży
 20. Bartkowiak Marcin; Wycena opcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w oparciu o modele zmienności
 21. Bartkowiak Paweł; Uwarunkowania zachowań nabywców usług kształceniowych szkół wyższych o profilu ekonomicznym
 22. Beck Krzysztof; Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej (Determinants of business cycle synchronization in European Union countries)
 23. Beręsewicz Maciej; Internet data sources for real estate market statistics
 24. Bernaciak Anna; Zmiana stabilności a wzrost gospodarczy regionów Polski
 25. Betka Bartosz; Zachowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego. Studium przypadków przedsiębiorstw branży budowlanej
 26. Biegańska Marta; Wykorzystanie kory wierzby plecionkarskiej Salix americana do adsorpcji metali ciężkich
 27. Biernikowicz Wiktor; Wpływ outsourcingu na system transportowy Sił Zbrojnych RP (The influence of outsourcing on the Polish Armed Forces transportation system)
 28. Bona Anna; Jakość dań gotowych dla niemowląt oraz przyrządzanych samodzielnie w opinii matek i w świetle badań laboratoryjnych
 29. Borkowski Marcin; Wpływ nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych na kształtowanie ich wartości
 30. Borowski Grzegorz; Determinanty rozwoju funduszy inwestycyjnych w wybranych państwach UE-15
 31. Borychowski Michał; Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech po 2004 roku (Economic determinants for development of liquid biofuels sector in Poland and Germany after 2004)
 32. Bousrih Lobna; The Impact of social capital and institutional quality on economic growth
 33. Brauer Jakub; Wpływ logistyki międzynarodowej na konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie województwa wielkopolskiego
 34. Bryl Łukasz; Znaczenie "nowej gospodarki" we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych
 35. Buchwald Anna; Efektywność aktywnych programów rynku pracy w Polsce. Ujęcie regionalne
 36. Burzyński Michał; Migration, human capital and growth in globalized economy
 37. Buszkowska Eliza; Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów za pomocą testów statystycznych
 38. Buttler Dominik; Pozycja wolontariuszy na rynku pracy
 39. Cabańska Judyta; Uwarunkowania migracji ludności na jednolitym rynku europejskim na przykładzie nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (Determinants of people?s migration within the EU single market based on the example of new EU members states)
 40. Ciesielski Marek; Koszty kongestii transportowej w miastach
 41. Chrostowska-Siwek Izabela; Związki lotne jako wyróżniki zmian przechowalniczych kawy
 42. Chudziński Paweł; Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym
 43. Czernek Katarzyna; Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie
 44. Czternasty Waldemar; Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944 - 1991)
 45. Czyżewska Dorota; Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy
 46. Dankowska Anna; Wykrywanie zafałszowań oliwy z oliwek
 47. Dąbkowska Ewa; Wpływ odmiany ziarna orkiszu uzyskanego w warunkach produkcji ekologicznej na jakość mąki
 48. Deszczyński Bartosz; Customer Relationship Management w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
 49. Domagała Anna; Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych
 50. Domański Jakub; Rola szpitalnych grup zakupowych w racjonalizacji kosztów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia
 51. Dudkiewicz Błażej; tabilność systemu finansowego w świetle działań Europejskiego Banku Centralnego oraz instytucji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej
 52. Dymitrowski Adam; Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa
 53. Dzierbunowicz Ewa; Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie branży odlewniczej w Polsce w latach 1995-2010
 54. Dzikowska Marlena; Wpływ delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
 55. Feliczek Patryk; Determinanty skuteczności systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży wyrobów medycznych
 56. Filipowska Agata; Indeksowanie geograficzne dokumentów w tworzeniu profili przedsiębiorstw
 57. Filipowska Milena; Konkurencyjność sektora innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie Polski w latach 2000-2010
 58. Flejter Dominik; Semi-Automatic Web Information Extraction
 59. Flieger Marcin; Możliwości i bariery absorpcji przez gminy środków finansowych Unii Europejskiej w celu zwiększania zatrudnienia. (na przykładzie województwa wielkopolskiego)
 60. Flotyńska Anna; Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w świetle koncepcji podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję
 61. Foltynowicz Zenon; Kometateza winylotri (metylo,alkoksy) silanów z alkenami katalizowana kompleksami rutenu - nowa metoda syntezy alkenylosilanów [1-tri(metylo,alkoksy)sililo-1-alkenów]
 62. Fonfara Krzysztof; Marketingowa koncepcja eksportu budownictwa
 63. Fuks Konrad; Wirtualne klastry przedsiębiorstw do pozyskiwania zasobów na rynkach elektronicznych
 64. Furmańczyk Joanna; Kulturowe uwarunkowania przywództwa w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej w Polsce
 65. Gabrusewicz Wiktor; Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej
 66. Gajowiak Małgorzata; Ekonomiczne uwarunkowania kreacji kapitału społecznego
 67. Garczarczyk Józef; Panel gospodarstw domowych w badaniach rynku
 68. Gawrzyał Piotr; Determinanty konkurencyjności towarzystw funduszy inwestycyjnych. Aspekt krajowy i międzynarodowy
 69. Glinkowski Czesław; Rezerwy produkcyjne w przemyśle
 70. Gnusowski Marek; Wpływ jakości usług na konkurencyjność kancelarii prawnych
 71. Godziszewski Bartosz; Rola polityki dochodowej w gospodarkach rynkowych i w Polsce okresu transformacji
 72. Golik Janina; Formalne kwalifikacje nauczycieli i wydatki na zajęcia pozalekcyjne, a wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych w latach 2002-2011 : (gimnazjów finansowanych z budżetu miasta Poznania)
 73. Gołembska Elżbieta; Konsekwencje transportowe rozmieszczenia; organizacji i funkcjonowania gospodarki magazynowej
 74. Gorynia Marian; Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej
 75. Gościańska-Łowińska Julia; Postrzeganie efektywności energetycznej jako projakościowego wyróżnika gospodarstw rolnych na terenie Wielkopolski
 76. Górecka Katarzyna; Gospodarowanie przez administrację publiczną zasobami przeciwdziałającymi zagrożeniom bezpieczeństwa (na przykładzie województwa śląskiego w latach 2009-2013)
 77. Grabański Szymon; Wyznaczanie lokalizacji centrum dystrybucji. Modelowanie z wykorzystaniem systemów geoinformacji (Setting the location of a distribution center. Modeling with the use of geoinformation systems)
 78. Grala Dorota; Przemiany własnościowe i przestrzenne budownictwa mieszkaniowego w okresie transformacji w Polsce
 79. Gruchman Bohdan; Czynniki aglomeracji i deglomeracji przemysłu w gospodarce socjalistycznej
 80. Gruchociak Hanna; Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego
 81. Grzywińska Dominika; Determinanty procesu podejmowania decyzji na rynku generycznych leków receptowych w Polsce
 82. Gulczyński Dariusz; Polityka liberalizacji rynku elektroenergetycznego w Polsce w latach 1989-2006
 83. Gurgul Filip; Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych
 84. Hadasik Dorota; Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania
 85. Hadryś Alicja; Czynniki determinujące formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych
 86. Halicki Marcin; Zarządzanie projektami w procesie ewolucji struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
 87. Haniewicz Konstanty; Web service Representation and Retrieval designed for Service Oriented Enterprises
 88. Hauke-Lopes Aleksandra; Rola transferu wiedzy w procesie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny - podejście sieciowe
 89. Herkt-Rynarzewska Monika; Proces kształtowania i wdrażania polityki europejskiej w miastach
 90. Herman Sergiusz; Specyfika branżowa oraz efektywność funkcjonowania spółek akcyjnych w Polsce a prognozowanie ich upadłości
 91. Hofman Radosław; Behavioral Products Quality Assessment Model on the Software Market (Model behawioralny oceny jakości produktów na rynku oprogramowania)
 92. Huderek-Glapska Sonia; Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu
 93. Igliński Hubert; Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a zrównoważony rozwój miast
 94. Iwański Rafał; Rozwój opieki długoterminowej nad osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim
 95. Janc Alfred; Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w procesie planowania
 96. Janicki Marcin; Determinanty skuteczności modeli biznesu polskich klubów piłkarskich (The effectiveness determinants of the Polish football clubs' business models)
 97. Jankowska Barbara; Międzynarodowa konkurencyjność polskiej branży budowlanej
 98. Jankowski Michał; Efektywność techniczna banków spółdzielczych z siedzibą w województwie wielkopolskim w latach 2005-2012
 99. Januszek Henryk; Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce
 100. Januszewski Piotr; Modelowanie symulacyjne logistyki zwrotnej opakowań jednostkowych w łańcuchu dostaw
 101. Jarmołowicz Wacław; Systemowe uwarunkowania i mechanizmy regulacji płac w przedsiębiorstwie
 102. Jasiczak Jakub; Postawy konsumentów wobec nanotechnologii jako determinanta jej rozwoju rynkowego
 103. Jastrzębowski Artur; Zakres i znaczenie współcześnie identyfikowanych funkcji rachunkowości
 104. Jeżewski Robert; Pożyczki społecznościowe (social lending) na rynku polskim
 105. Jurczak Marcin; Integracja i konkurencja jako sposoby kształtowania publicznego transportu zbiorowego
    na przykładzie aglomeracji poznańskiej
 106. Jurek Bartosz; Endogeniczne czynniki wzrostu w wielosektorowych modelach dynamiki ekonomicznej
 107. Jurek Witold; Warunki techniczne a wzrost zrównoważony gospodarki leontiewowskiej
 108. Jurewicz Daniel; Zadłużenie gmin jako czynnik rozwoju lokalnego : (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003-2013)
 109. Kabaciński Bartosz; Determinanty przejęć na polskim rynku kapitałowym. Identyfikacja cech przejmowanych spółek (Determinants of acquisitions on the Polish capital market. Identification of the characteristics of the acquired companies)
 110. Kaczmarek Klaudia; Fundusze węglowe jako podmiot realizacji polityki klimatycznej
 111. Kaczmarek Monika; Dobór semantycznych usług sieciowych oferowanych na rynkach elektronicznych do procesów biznesowych
 112. Kalak Tomasz; Wpływ właściwości powierzchniowych roztworów proszków do prania na ich zdolności piorące
 113. Kałuzińska Violetta; Przejrzystość polityki pieniężnej wybranych banków centralnych
 114. Kampioni-Zawadka Monika; Uwarunkowania i efekty kształtowania wizerunku pracodawcy (Determinants and effects of employer branding)
 115. Kaps Renata; Comparative environmental evaluation of plastic waste managment at national level on example of Polish and Austrian systems
 116. Kauffmann David; Between communication and collaboration in virtual teams : the mediating effect of interpersonal trust
 117. Kawa Arkadiusz; Zastosowanie technologii agentowej w konfigurowaniu łańcucha dostaw
 118. Kaźmierczak Zuzanna; Aktywność oświatowa gmin wiejskich a rozwój lokalny : (na przykładzie Wielkopolski w latach 2004-2010)
 119. Kiełpiński Przemysław; Zarządzanie wartością klienta w działalności przedsiębiorstwa leasingowego
 120. Kiewlicz Justyna; Długołańcuchowe estry kwasów fenolowych jako wielofunkcyjne składniki kształtujące jakość wyrobów kosmetycznych
 121. Kilian-Kowerko Katarzyna; Bariery transferu technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych prowadzonych w polskich uczelniach
 122. Klimaszewska Emilia; Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych
 123. Klus Sylwia; Budowanie przewagi konkurencyjnej przez oddziały banków w obszarze bankowości detalicznej (analiza wybranych oddziałów w aglomeracji poznańskiej)
 124. Kłopotek Anna; Ocena możliwości adsorpcji metali ciężkich przez popioły powstałe ze spalania osadów
 125. Kokocińska Małgorzata; Małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki Polski
 126. Konecka Sylwia; Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw
 127. Kosmalski Roman; Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle metody DEA
 128. Kostrzewa Tomasz; Model skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce
 129. Kowalczyk Anna; Ocena implementacji i skuteczności metod zarządzania jakością w opinii dostawców branży motoryzacyjnej
 130. Kowalska Joanna; Implikacje ujmowania instrumentów pochodnych według niemieckich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
 131. Kowalski Tadeusz; Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej
 132. Koziorowska Karolina; Warunkowa wartość zagrożona jako narzędzie do zarządzania ryzykiem inwestycji
 133. Krzepkowska Marta; Controlling jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w warunkach globalizacji gospodarki
 134. Kubacka Hanna; Zarządzanie przepływem partii produktowych w rurociągach transgranicznych. Modelowanie sprawnego działania
 135. Kukowska Katarzyna; Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości w rejonie częstochowskim
 136. Kukułka Agnieszka; Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się na przykładzie Indonezji
 137. Kwaśniewska Dobrawa; Właściwości nowych sulfobetain i możliwości ich zastosowania
 138. Kwiecińska Karolina; Wycena i prezentacja kapitału intelektualnego w sprawozdaniu finansowym
 139. Lewandowska Kamila; Współpraca kultury i biznesu na rynku polskim i europejskim
 140. Lewicki Marcin; Instrumenty tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym
 141. Lubiatowska-Krysiak Eliza; Determinanty wytwarzania i spożycia produktów zmodyfikowanych genetycznie (żywność i pasze) w Polsce
 142. Łęt Blanka; Ekonometryczne modelowanie czynników ryzyka na rynku surowców energetycznych
 143. Łuczak Paweł; Uwarunkowania opieki długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce i Republice Czeskiej
 144. Łukowski Michał; Wycena opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku z uwzględnieniem wskaźnika odejść
 145. Łużna Aleksandra; Makra jako czynnik konkurencyjności nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
 146. Macuda Małgorzata; Rachunek wyników szpitala z wykorzystaniem jednorodnych grup pacjentów
 147. Majchrzak Adam; Ewolucja wspólnej polityki rolnej a zmiany zasobów i struktury ziemi rolniczej w państwach Unii Europejskiej
 148. Majewska Justyna; Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy
 149. Malaga Krzysztof; Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu
 150. Malinowska Paulina; Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów roślinnych stosowanych w emulsjach kosmetycznych
 151. Małecka Maria; Przeciwutleniające własności wybranych składników nieglicerydowych olejów roślinnych
 152. Małysa Anna; Wpływ estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymywanych z olejów roślinnych na jakość biopaliw i produktów chemii gospodarczej
 153. Małyszko Jacek; Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług
 154. Marczuk Marcin; Ocena efektywności zastosowania internetu w działalności gospodarczej
 155. Matuszak Leszek; Walidacja metody analitycznej jako aspekt zapewnienia bezpieczeństwa żywności
 156. Matuszak Łukasz; Wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania finansowego
 157. Matuszewska Anna; Możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w komunikacji miejskiej w Polsce
 158. Matysek-Jędrych Anna; Uwarunkowania stabilizowania systemu finansowego przez bank centralny
 159. Mazurczak Anna; Znaczenie funduszy nieruchomości typu Real Investment Trust (REITs) w rozwoju rynku nieruchomości w Polsce
 160. Michalak Sylwia; Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw na rynku kawy w Polsce
 161. Michalak Szymon; Preferencje wielkopolskich studentów w zakresie uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej
 162. Michalski Andrzej; Determinanty uczestnictwa pracowników i pracodawców w programie emerytalnym
 163. Michocka Katarzyna; Otrzymywanie i właściwości użytkowe nowych surfaktantów z ugrupowaniem cukrowym
 164. Mikołajczak Paweł; Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim
 165. Mikołajewicz Grzegorz; Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe
 166. Mizerka Jacek; Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji
 167. Mizgajski Jan; Zmiany struktury gospodarczej jako czynnik determinujący jakość środowiska na przykładzie emisji CO2 w Polsce
 168. Młody Michał; Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012
 169. Mroczek Katarzyna Dagmara; Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru formy wejścia na rynki zagraniczne
 170. Mrozińska Agnieszka; Luka złożoności społeczno-gospodarczych w układzie regionalnym Polski : Socioeconomic complexity gap of Polish regions
 171. Mróz Cezary; Wykorzystanie opcji rzeczywistych w podejmowaniu decyzji dotyczących likwidacji zakładów górniczych
 172. Mruk Henryk; Gospodarstwa wysokozamożne na tle poziomu i rozkładu dochodów
 173. Murkowski Radosław; Potencjał życiowy ludności państw Unii Europejskiej w latach 1995-2009
 174. Muzolf-Panek Małgorzata; Aktywność przeciwutleniająca i proutleniająca katechin występujących w herbacie zielonej
 175. Naskręcka Monika; Równowaga i stabilność gospodarki konkurencyjnej z zapasami
 176. Nowak Hanna; Determinanty przetrwania nowo tworzonych przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim - podejście instytucjonalne
 177. Nowak Liliana Gabriela; Zatrudnienie i wynagradzanie pracowników polskiego przemysłu maszynowego w warunkach przekształceń własnościowych /w latach 1990 - 2003/
 178. Nowak Piotr; Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy Zachodniej
 179. Nowicki Jarosław; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w sytuacji braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich
 180. Okoń Szymon; Wymogi adekwatności kapitałowej a bezpieczeństwo i efektywność domu maklerskiego
 181. Olejniczak Tomasz; Innowacja produktowa jako determinanta zachowań konsumentów na rynku żywności wygodnej
 182. Olsza Paweł; Ewolucja metod konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności rynku międzybankowego w latach 2007-2009
 183. Olszewska Monika; Wartości menadżerów jako determinanta działań pozaekonomicznych w przedsiębiorstwach branży budowlanej
 184. Olszewski Marcin; Zarządzanie wiedzą w procesie konkurowania przez jakość na rynku hotelarskim
 185. Osińska Monika; Pomiar i ocena efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego województw w Polsce
 186. Osuch Justyna; Determinanty zachowań konsumentów produktów kosmetycznych na rynku polskim
 187. Pająk Kazimierz; Rola Szczecińskiego ośrodka naukowego w rozwoju nauki w Polsce Ludowej w latach 1945-1980
 188. Panek Emil; Optymalne trajektorie wzrostu w zagregowanych modelach ekonomicznych
 189. Parol Jarosław; Czynniki kształtujące skład kwasów tłuszczowych i wybranych ksenobiotyków w tłuszczu mięsa ryb słodkowodnych
 190. Paul Hubert; Modele biznesu i sprawność wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych
 191. Perska Anita; Czynniki kształtujące międzysamorządową współpracę samorządów gminnych w Polsce (Factors of intermunicipial cooperation of local governments in Poland)
 192. Piasecki Przemysław; Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce (Workforce segmentation in co-operative banks in Poland)
 193. Pierański Bartłomiej; Wpływ postrzeganej jakości usługi handlowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa handlowego
 194. Pietraszewski Piotr; Kierunki rozszerzenia możliwości eksplanacyjnych neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego
 195. Pietrulewicz Teresa Maria; Kreowanie wizerunku szkoły ponadgimnazjalnej na rynku usług edukacyjnych
 196. Pilarczyk Bogna; Rozwój nauki o handlu wewnętrznym w latach 1945-1985
 197. Piotrowski Szymon; Venture capital jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w polityce wspierania innowacji Unii Europejskiej
 198. Płuciennik Piotr; Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym
 199. Polerowicz Danuta; Udział w targach jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw produkujących płytki ceramiczne
 200. Polus Dariusz Stanisław; Determinanty i metody pomiaru jakości usług edukacyjnych (Determinants and methods of measurement of qualites of educational services)
 201. Poniewierski Aleksander; Metoda oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem systemów informatycznych dla potrzeb ubezpieczenia
 202. Przybyła, Jarosław; Rola usług telefonii komórkowej w komunikacji marketingowej (Role of mobile services in marketing communications)
 203. Przybyła Magdalena; Instrumenty zarządzania w praktyce przedsiębiorstw rodzinnych
 204. Przydróżny Filip; Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem
 205. Przymeński Andrzej; Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej
 206. Pukalak Dariusz; Międzynarodowa konkurencyjność polskiej branży biopaliw stałych
 207. Purczyński Michał; Optymalizacja polityki cenowej przedsiębiorstwa branży piwowarskiej
 208. Puziak Marcin; Konwergencja gospodarcza w wybranych krajach Unii Europejskiej. Ujęcie sektorowe
 209. Rajkiewicz Ewa; Wpływ cech fizykochemicznych wody na jakość roztwarzanych produktów spożywczych w proszku
 210. Rataj Zuzanna; Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce
 211. Ratajczak Marek; Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie
 212. Ratajczak-Mrozek Milena; Sieci biznesowe w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych
 213. Rodewald Dorota; Ocena trwałości mikrobiologicznej preparatów kosmetycznych w opakowaniach polimerowych modyfikowanych nanosrebrem
 214. Rogaczewski Robert; Determinanty umiędzynarodowienia logistyki w XXI wieku (Determinants of logistics internationalization in the XXI century)
 215. Rogala Anna; Deteminanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
 216. Rogala Krzysztof; Uwarunkowania przedsiębiorczości w obszarze mikroprzedsiębiorstw na przykładzie miasta Leszno
 217. Rosiek Ireneusz Łukasz; Rola kontroli zarządczej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego - analiza na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego (The role of management control in managing local government units - the case of municipalities of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship)
 218. Roszka Wojciech; Statystyczna integracja danych w badaniach społeczno-ekonomicznych
 219. Różańska Ewa; Rachunkowość w zarządzaniu projektami innowacyjnymi
 220. Ruta Agnieszka; Czynniki kształtujące decyzje zakupowe nabywców na rynku aparatów słuchowych w Polsce
 221. Rutkowska Aleksandra; Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu
 222. Rutkowska-Krupka Mirosława; Czynniki rozwoju gospodarczego Piły w świetle przemian ustrojowych państwa
 223. Rybicka, Iga; Witaminy z grupy B i składniki mineralne jako wyróżniki jakości zbożowej żywności bezglutenowej
 224. Rynarzewski Tomasz; Międzynarodowa stabilizacja cen surowców a dochody eksportowe krajów rozwijających się
 225. Schmidt Joanna; Zasoby ludzkie w rozwoju organizacji pozarządowych w gospodarce rynkowej w Polsce
 226. Schroeder Jerzy; Funkcjonowanie przedsiębiorstwa handlu zagranicznego. Ujęcie modelowe
 227. Sempruch Katarzyna; Marka w kształtowaniu zachowań nabywczych konsumentek odzieży segmentu fast fashion
 228. Sialitskaya Yanina; "Klątwa bogactwa" a polityka gospodarcza państwa
 229. Sielicka Maria Magdalena; Ocena skuteczności dodatku substancji o właściwościach przeciwutleniających w przedłużeniu trwałości oleju lnianego tłoczonego na zimno
 230. Signetzki Janusz; Relacje partnerskie z klientami a konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych w Polsce
 231. Sikora Tomasz; System emerytalny żołnierzy zawodowych a sytuacja rencistów i emerytów wojskowych na rynku pracy (na przykładzie Wielkopolski w latach 2003-2013)
 232. Skikiewicz Robert; Jakość usług bankowych a konkurencyjność banków
 233. Skorb-Gała Alina; Organizacyjne uwarunkowania procesu kontroli kierowniczej w przedsiębiorstwie
 234. Sławecki Bartosz; Rola kapitału społecznego w zatrudnieniu pracowników w mikroprzedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego
 235. Smolińska Anna; Efektywność inwestowania w oczyszczalnie ścieków w Polsce a wykorzystanie zewnętrznych środków pomocowych
 236. Sobański Konrad; Uwarunkowania stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych Krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 237. Sobczak Antoni; Standard mieszkaniowy i jego rola w procesie dzietności ludności miejskiej w Polsce
 238. Sobczak Karolina; Effect of nominal convergence criteria on real side of economy in DSGE models
 239. Sobczak Karolina; Effect of nominal convergence criteria on the real side of the economy in DSGE models
 240. Sobczak Krystyna; Czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym - analiza porównawcza
 241. Sobolewski Henryk; Przemiany w strukturze środków trwałych w przemyśle Polski (przyczyny; skutki; prognozowanie)
 242. Sojkin Bogdan; Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna
 243. Sokołowska-Więcek Joanna; Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych
 244. Soniewicki Marcin; Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji
 245. Sójka Jan; Promocja w strategii marketingowej biblioteki
 246. Starosta Anna; Kultura organizacyjna w zarządzaniu antykryzysowym w przedsiębiorstwie
 247. Staszków Michał; Ocena efektywności działalności parków technologicznych w Polsce i na świecie (Effectiveness evaluation of technology parks in Poland and in the world)
 248. Stokłosa Maciej; Strategie ekologiczne przedsiębiorstw w branży meblarskiej
 249. Stolarski Piotr; Metoda ekstrakcji modeli wyceny składki ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych
 250. Strońska-Ziemann Joanna; Rozwój obszarów wiejskich w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE (1996-2010
 251. Strózik Tomasz; Uwarunkowania jakości życia młodzieży akademickiej
 252. Subocz-Matuszewska Anna; Rozwój działalności Pionner Pekao Investment S.A. w Polsce
 253. Suszyńska Katarzyna; Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości ich wykorzystania w polskiej praktyce
 254. Szambelańczyk Jan; Przekształcenia struktur kwalifikacyjnych na regionalnym rynku pracy
 255. Szczepańska Marta; Przepływy pieniężne w rachunkowości w ujęciu sprawozdawczym i decyzyjnym
 256. Szczepińska Alicja; Warunki i mechanizm gospodarki miasta jako źródła przewagi efektywnościowej Leszna
 257. Szczupak-Woźniczka Magdalena; Rola i miejsce etykietowania w obrocie mięsem
 258. Szeib Mariusz; Zachowania nabywców odzieży w sklepach typu Factory Outlet
 259. Szulce Halina; Rynek i handel wiejski jako czynnik rozwoju rolnictwa
 260. Szymankowska Agnieszka; Marketing personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi w handlu detalicznym
 261. Szymczak Maciej; Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
 262. Szymańska Dorota; Zachowania gospodarstw domowych na rynku artykułów dekoracyjnych stołu i czynniki je kształtujące (Household behaviour on table top products market and factors influencing it)
 263. Szymkowiak Andrzej; Uwarunkowania decyzji konsumentów korzystających z portali zakupów grupowych (Determinants of the consumers' decisions on group buying portals)
 264. Szymkowiak Marcin; Estymatory kalibracyjne w badaniu budżetów gospodarstw domowych
 265. Szyszka Beata; Skuteczność Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS w organizacjach na terenie Polski (The effectiveness of the Eco-Management and Audit Scheme EMAS in organizations on Polish territory).
 266. Ścigaj Mirela; Nakłady finansowe i struktura zatrudnienia personelu medycznego, jako determinanty kształtowania kultury bezpieczeństwa usług medycznych w oddziałach szpitalnych
 267. Śliwka Radosław; Modele zarządzania zapasami dla produktów o wykładniczym rozkładzie prawdopodobieństwa sprzedaży
 268. Śmigla Marta; Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej
 269. Tarnowska Magdalena; Organizacyjne uwarunkowania sprawności wdrażania systemu kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych
 270. Tichoniuk Mariusz; Konstrukcja i zastosowanie elektrochemicznego biosensora DNA do detekcji mikroflory patogennej w żywności
 271. Towarnicka Małgorzata; Wymagania dla opakowań gotowych na półkę (SRP - Shelf Ready Packaging) do towarów konsumpcyjnych szybko rotujących
 272. Trąpczyński Piotr; Determinants of foreign direct investment performance in the internationalisation process of Polish companies (Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw)
 273. Trojnarski Łukasz; Model wyceny kosztów i korzyści społecznych w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach polskich
 274. Trzebiński Artur Arkadiusz; Ekonomiczne determinanty stóp zwrotu publicznych funduszy nieruchomości
 275. Tura Karolina; Prognozowanie inflacji przez wybrane banki centralne
 276. Tyrakowska Bożena; Procesy biotransformacji pochodnych benzenu zawierających chlorowce katalizowane przez cytochrom P450
 277. Urbańczyk Tomasz; Rozwój sieci dostaw poprzez wdrażanie koncepcji łańcucha solidarności.
 278. Warchlewska Anna; Wykluczenie finansowe jako wyzwanie dla sektora bankowego (na przykładzie aglomeracji poznańskiej)
 279. Wawrzyszuk Jolanta; Rola najmu w zarządzaniu wielkopowierzchniowym obiektem handlowym
 280. Wieczerzycki Waldemar; Obiektowe bazy danych do komputerowego wspomagania prac zespołowych
 281. Wierzbińska Zofia; Zasady wyceny roślinnych produktów rolniczych i produkcji w toku a użyteczność sprawozdania finansowego (Valuation principles of plant agriculture produce and work-in-progress in relation to the usefulness of a financial)
 282. Wierzbiński Marek; Prezentacja opcji menedżerskich w sprawozdaniu finansowym (Presentation of management stock options in the financial statement)
 283. Więcek-Starczyńska Agata; Rozwój Afryki postbrytyjskiej i postfrancuskiej w latach 1960-2012 w kontekście globalizacji
 284. Więcław Tomasz; Determinanty rozwoju światowego rynku ropy naftowej
 285. Wilczyński Wacław; Rynek sprzedawcy i rynek nabywcy; a optymalne wykorzystanie zasobów
 286. Wiśniewska Joanna; Nadzór nad przyrządami pomiarowymi w ochronie interesu publicznego i zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów
 287. Wiśniewski Marcin; Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej
 288. Wiśniewski Marek; Uczenie ontologii z tekstu
 289. Wiśniewski Piotr; Ryzyko podatkowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 290. Włodarska Katarzyna; Modelowanie jakości soków jabłkowych na podstawie badań fizykochemicznych, sensorycznych i konsumenckich (Modeling the quality of apple juices on the basis of physicochemical, sensory and consumer studies)
 291. Wojciechowska Aleksandra; Rachunek kosztów ochrony środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym
 292. Wojdyła-Bednarczyk Magda; Wpływ funduszy Unii Europejskiej na gospodarkę województwa wielkopolskiego
 293. Wojtkowiak Marcin; Ochrona ubezpieczeniowa samorządu gminnego w Polsce. Determinanty i zakres
 294. Wolniewicz Katarzyna; Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej
 295. Woś Jerzy; Mechanizmy regulacji sfery spożycia w Polsce
 296. Woźnicka Teresa; Outsourcing parku samochodowego. Rozwój w Polsce w latach 2005-2010
 297. Woźny Dominika; Uwarunkowania zachowań młodych konsumentów na rynku mebli
 298. Wójcicka Aleksandra; Szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności firmy na podstawie wybranych metod oceny ryzyka kredytowego
 299. Wójcicki Krzysztof; Zastosowanie wybranych technik spektroskopowych do oceny jakości olejów roślinnych
 300. Wróblewski Łukasz; Ocena stopnia integracji regionów przygranicznych na przykładzie miast Frankfurt nad Odrą-Słubice, Guben-Słubice, Guben-Gubin, Görlitz-Zgorzelec
 301. Wściubiak Łukasz; Aktywność innowacyjna zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MSP w Polsce
 302. Wybieralski Piotr; Wpływ aliansów technologicznych na strategiczne zachowania korporacji międzynarodowych na rynkach niedoskonałych
 303. Zawadka Dariusz; Alternatywne systemy obrotu jako instytucje niwelujące lukę na rynku kapitałowym
 304. Zimniewicz Kazimierz; Zarządzanie polskimi parkami krajobrazowymi. Próba diagnozy
 305. Zimniewicz Szymon; Relacje między producentami a dostawcami i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie branży meblarskiej
 306. Zmyślny Tomasz; Znaczenie zarządzania doświadczeniem klientów w działalności operatorów usług telekomunikacyjnych
 307. Zyznarska-Dworczak Beata; Benchmarking w zarządzaniu kosztami dystrybucji gazu w Polsce
 308. Źróbek-Różańska Alina; Gospodarowanie gruntami a lokalizacja inwestycji w gminie
 309. Żukowski Maciej; Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce
 310. Żywiecka Hanna; Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego