Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Zespół archiwalny nr 53/1114 - Akta miasta Bnin 1532-1935 [1935-1939]

Publication structure:
 • Materiały źródłowe do dziejów Bnina
  • Słowo wstępne Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Jerzego Lechnerowskiego
  • Słowo wstępne Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, Henryka Krystka
  • Akta miasta Bnin z lat 1532-1935 [1935-1939]
   • Inwentarz zespołu archiwalnego nr 53/1114 - Akta miasta Bnin 1532-1935 [1935-1939]
   • Zespół archiwalny nr 53/1114 - Akta miasta Bnin 1532-1935 [1935-1939]
    • 1825, [Wypis z księgi grodzkiej pyzdrskiej, sporządzony w 1825 r. przez Czaplickiego i Bekanowskiego, archiwistów „Królewsko-Pruskiego Archiwum Grodzkiego Wielkiego Księstwa Poznańskiego” w Poznaniu, zawierający tekst oblatowanego w aktach sądu i urzędu grodzkiego w Pyzdrach w 1792 r. przywileju dla
    • 1650-1658, Liber actionum per Lucam organarium comparatus [Księga czynności prawnych urzędu i sądu miejskiego, kupiona przez Łukasza organistę dnia 24 X 1650 r. – zawiera wpisy sądownictwa spornego (karnego), np. dekrety (wyroki) sądu burmistrza i rady miejskiej w Bninie oraz sądu wójtowskiego, decy
    • 1678-1687, 1724-1735, Per me emptum Matthaeum Joannem [Leuhalth], protunc organarium, [procancellarium] Bninensem [Księga kupiona dnia 21 III 1678 r. przez Mateusza Jana „Leuhaltha”, organistę i pisarza miejskiego, zawiera wpisy wyroków sądu burmistrza i rady, ...
    • 1687-1692, 1727-1736, [Akta sądów burmistrza i rady oraz wójtowskiego miasteczka Bnina oraz Bnina i Kórnika, zasiadających zarówno w ratuszu bnińskim, jak i kórnickim, w sprawach spornych i karnych wynikających z oskarżenia o zniewagę, obelgi i pobicie, gwałt, porwanie, kradzież, nierząd, ...
    • 1710-1716, [Akta sądu burmistrza i rady miasteczka Bnina, zapisane w formie zażaleń (oskarżeń) o szkody majątkowe, o zaległości w spłacie długów, o oszustwa w rzemiośle i handlu oraz przy podziale spadku, o obelgi, zniewagi, kłótnie i pobicie, o nierząd, kradzież i uprawianie czarów, nawet o spowodo
    • 1532-1551, Liber actorum coram advocato oppidi Bnyn (…) Testamenta, resignationes, obligationes et aliae inscriptiones civiles circa Petrum de Rakonyevycze viceadvocatum factae de consensu generosi domini Johannis Bnynski [Księga czynności prawnych przed wójtem miasteczka Bnina, rozpoczęta w 1532 r.
    • 1551-1577, Acta scabino[rum] in se continentes (…) inscriptiones ci[viles] quae circa (...) [advoca]tum (...) [Akta zwyczajnego sądu wójta i ławy (powiatku), a także wielkiego wiecu sprawowanego w obecności dziedzicznego właściciela miasta, burmistrza i rajców, wójta i ławników oraz starszych cechow
    • 1576-1745, Liber causarum et actionum civilium, quem generosus dominus Johannes Bninski dono dedit civitati et oppidanis Bninensibus ad conscribendas causas et actiones civiles [Księga spraw i czynności prawnych, którą urodzony pan Jan Bniński dał miastu i mieszczanom bnińskim dnia 1 VI 1576 r. do z
    • 1576-1603, 1626-1656, 1723, Acta civilia oppidi Bnin, quae exercentur coram iudice iurato et scabinis eius [Czynności prawne mieszczan bnińskich zdziałane przed wójtem sądowym i jego ławnikami. Wpisy powiatku bnińskiego, składającego się z wójta lub landwójta i ławników, ...
    • 1648-1743, Liber iste est comparatus ad officium advocatiale ad conscribendas varias actiones diversorum hominum, comparatus est per Lucam Gąsiorowski protunc advocatum et eius scabinos Blasium Łakomczyk et caeteris. Joannes Kawcius notarius tunc temporis [Księga kupiona dla urzędu wójtowskiego prze
    • 1747-1801, [Księga wójtowsko-ławnicza zawierająca wpisy transakcji majątkowych (sprzedaży-kupna, rezygnacji i powzdania nieruchomości, zapisu nieruchomości i sum, działów spadkowych, zadłużeń, pożyczek i rat), wpisy skryptów dłużnych, zestawień długów, pokwitowania spłaty czynszów, ugody majątkowej,
    • 1574-1688, 1729, [Akta sądu i urzędu wójtowsko-ławniczego w Bninie, zawierające wpisy testamentów mieszczańskich oraz wyroków (także sądu zadwornego) w sprawach testamentowych.]
    • 1897-1917, Protokollbuch der Stadtverordneten-Versammlung Bnin [Protokoły zebrań rady miasta Bnina (burmistrza i rady).]
    • 1918-1931, Protokolarz Rady Robotniczo-Żołnierskiej, [Rady Ludowej, Komitetu Pożyczki Odrodzenia Polski, Komisji dla walki z lichwą wojenną, Komisji przeciw drożyźnie, Komisji do badania cen w Bninie, a także rozliczenia dochodów i wydatków kasy miejskiej w Bninie.]
    • 1930-1939, Protokolarz posiedzeń Rady Miejskiej miasta Bnina (od 1935 r. Rady Gromadzkiej w Bninie) [w załączeniu drukowane instrukcje Związku Gmin Wiejskich dla samorządów: „Regulamin obrad Rady Gromadzkiej (i) Gromadzkiej Komisji Gospodarczej” oraz „Instrukcja w sprawie prowadzenia gromadzkiej ksi
    • 1835-1853, Acta des Magistrats zu Bnin betreffend die Seperation der bürgerlichen Grunstücke [Akta zarządu miejskiego (magistratu) miasta Bnina w sprawie separacji (rozgraniczenia) miasta Bnina przez pruską Królewską Komisję Generalną w Poznaniu – sądowne wymierzenie, oznakowanie i opisanie parcel n
    • 1843-1847, Acta des Magistrats zu Bnin betreffend die Einverleibung mehrerer Grundbesitzer von Provent Bnin und Kurnik in den hiesigen Gemeindeverband [Akta zarządu miejskiego (magistratu) miasta Bnina w sprawie wcielenia kilku właścicieli ziemi z obszaru Prowentu koło Bnina i Kórnika (tj. folwarku
    • 1837-1897, (1900), Acta des Magistrats zu Bnin betreffend Neuentstandene Etablissements um die Vereinigung von Provent Bnin mit der Stadt Bnin [Akta zarządu miejskiego (magistratu) miasta Bnina w sprawie osiedli i budynków, nowopowstałych po połączeniu Prowentu (tj. obszaru dworskiego, folwarku) ...
    • 1840-1878, Acta des Magistrats zu Bnin betreffend die der Bürgerschaft von dem Dominio Kurnik zustehende Holz- und Weideberechtigung [Akta zarządu miejskiego (magistratu) miasta Bnina w sprawie uprawnienia miasta do pobierania drewna z lasów dominium (majętności) Kórnik i korzystania z jego pastwisk
    • 1844-1872, Acta des Magistrats zu Bnin betreffend die der Bürgerschaft von dem Dominio Kurnik zustehende Holz- und Weideberechtigung [Akta zarządu miejskiego (magistratu) miasta Bnina w sprawie sądowej gminy miasta Bnina i mieszczan bnińskich przeciwko właścicielowi majętności Kórnik o prawo miasta
    • 1877-1880, Recess über die Ablösung der von dem Rittergute Kurnik, Kreises Schrimm an die Stadtgemeinde Bnin zu entrichtenden Reallasten durch Barzahlung [Ugoda w sprawie wykupienia za gotówkę świadczeń rzeczowych (w postaci drewna, rybołóstwa i pastwisk), należnych gminie miasta Bnina z dóbr rycers
    • 1879, Recess in der Sache der Ablösung der auf der Herrschaft Kurnik, Kreises Schrimm zu Gunsten mehrerer Besitzer zu Bnin haftenden Renten durch Kapitalzahlung [Ugoda w sprawie wykupienia dochodów obciążających dobra dziedziczne Kórnik w powiecie śremskim na korzyść kilku gospodarzy w Bninie, przez
    • 1882-1883, Recess betreffend die Ablösung der auf städtischen Grundstücken von Bnin, Kreises Schrimm, für die katholische Pfarre (Probstei) daselbst haftenden Reallasten [Ugoda w sprawie wykupienia należności dla parafii katolickiej (probostwa), obciążających parcele miejskie w Bninie w powiecie śre
    • 1929-1930, 1935, Akta Magistratu w Bninie dotyczące majątku komunalnego [informacje o budynkach, gruntach i kapitałach będących własnością miasta oraz o dochodach i wydatkach kasy miejskiej]
    • 1824, Stamm = Kolle im Stadt Bnin im Kreise Schrimm [Tabela genealogiczna miasta Bnin w powiecie Śrem]
    • 1876, Seelen Liste zur Stadt Bnin [Lista dusz miasta Bnin]
    • 1876, Seelen Liste zur Stadt Bnin [Lista dusz miasta Bnin]
    • 1898, Volksbuch zur Ortsschaft Bnin [Spis ludności miasta Bnin]
    • 1899, Seelenliste der Gemeinde Stadt Bnin, Kreis Schrimm [Lista dusz miasta Bnin, powiat Śrem]
    • 1899, Seelen Liste der Stadt Bnin III. Band 120-144 [Lista dusz miasta Bnin]
    • 1905, Spis ludności
    • 1930, Lista dusz miasta Bnin, powiat śremski
    • 1930, Lista dusz miasta Bnin, powiat śremski
    • 1869, Gemeinschaftstheilung Rezess von Bnin, Kreiss Schrimm [Podział wspólnoty w Bninie, powiat Śrem]
    • 1871, Rezess in der Forstservitut-Ablösungssache von den Grundstücken Hypotheken; nr 14, 15, 36 und 178 zu Bnin, Kreis Schrimm [Umowa zniesienia prawa do drewna za hipotekę gruntową, działki nr 14, 15, 36 i 178 w Bninie, powiat śremski]
    • 1872, Rezess über die Grundzinsablösung von Bnin, Kreises Schrimm [Umowa na zniesienie czynszów gruntowych posiadłości pod numerami 14, 15, 36 i 178 w Bninie, powiat Śrem]
  • Akta miasta Bnina z lat 1532-1935 [1935-1939] - Urzędy i sądy działające w Bninie i ich akta
  • Materiały archiwalne cechów miasta Bnina z lat 1629-1747 - Cechy jako instytucje tworzące akta