Object structure
Title:

Manuskrypt Listow Pięknych w Rożnych Materyach In Compendium Zebranych zapisany in Anno 1756

Title execution:

Odpisy listów prywatnych i publicznych oraz mów z połowy 18 w. Diariusz sejmu z 1758. ; Compendium listów pięknych w kopiach z lat 1740-1759. Diariusz sejmu walnego 1758 r. Listy, mowy i pisma ulotne z lat 1763-1763.

Subject and Keywords:

Sejm 1758 Warszawa ; Warszawa 18w. ; Kurlandia 18w. ; bezkrólewie 1764 ; listy 18w. ; mowy 18w. ; poezja 18w. ; publicystyka 18w. ; diariusze sejmowe 18w.

Description:

91 k. , 31x19 cm ; Ze zbioru Tytusa Działyńskiego ; Tytuł k. 1 k. 1v. czysta Kopie listów w sprawach prywatnych i publicznych z lat 1722-1759 k. 2-24v. "Diariusz Seymu Walnego Szesciu Niedzielnego w Warszawie Roku Panskiego 1758 przypadaiącego y według Tegoroczney Swoiey Kadencyi d[ie] 2 [Octo]bris zaczętego" k. 24v.-34v. "Mowa WJmci pana Celestyna Czaplica Podczaszego Kijowskiego Podstarosciego G[e]n[eral]n[ego][?] Luckiego miana na Seymiku Poselskim w Zytomierzu in A[nn]o 1759" k. 34v.-35 "Mowa JWJmci pana Czackiego Podczaszego koronnego w Sprawie JW JmCi P. kanclerza koron[nego] do Przeswietnego Trybunału Lubels[kiego]" k. 35-37 Anonimowy wiersz bez tytułu dotyczący Prus; inc.: "Vixerunt fortes ante Augmemnona[?] [...]", expl.: "Non aliter Prussus [con]nare[?] habitare suas" k. 37v. Anonimowa mowa polityczno-patriotyczna k. 37v.-38v. "Szlachcic dobrze zyczący Oyczyznie, a Niekonfaederacyi, Perswaduiący JW Xięciu Jmci Michałowi Czartoryiskiemu kanclerzowi WXLitt y Całemu Domowi Jego d[ie] 11 Junij 1762" (publicystyka) k. 38v.-40v. "List JW Xięcia Jmci Prymasa [W. Łubieńskiego] do wojewodztwa wołynskiego przed zaczęciem Seymiku Krzemien[ieckiego] pisany [...] 23 Augusti 1763" k. 40v.-41v. "List J. O. Jmci pana Branickiego Hetm[ana] w. koron[nego] w teyże Materyi" k. 41v.-42 "Kopia Listu JO Jm P. Krakowskiego d[ie] 25 Augusti 1763 A[nn]o z Warszawy" k. 42-42v. "Kopia Listu Xcia Wwdy Wilenskiego [M. K. Radziwiłła] do J. O. Xcia Jmci Prymasa [...] 29. Aug[usti] 1763 pisanego" k. 42v.-43 "Kopia Listu JW Jmpana hetmana W[ielkieg]o WXLitt[ewskieg]o pisanego, do JO Jmpana Krakowskiego hetmana W. K. de [die] 29. Aug[usti] 1763[...]" k. 44 Raporty w sprawach kurlandzkich (VII 1763) do M. K. Radziwiłła k. 44-45 "Excerpt z Responsu JW Jmpana Podczaszego koronnego do swego Przyiaciela pisany d[ie] 8. Junij 1764" k. 45-45v. Korespondencja pomiędzy arcybiskupem lwowskim W. Sierakowskim a wojewodą ruskim A. A. Czartoryskim (1764) s. 45v.-46v. "Mowa Jmpana Waleryana Wierusz Kowalskiego Woyskiego Ziemi Stężyckiey miana w delegowaniu od Wwdztwa Sandomierskiego, do JWJPa[n]a Jana Klemensa Branickiego hetmana W[ielkiego] Kor[onnego]" k. 47-47v. "Mowa JmP. Miaskowskiego Podstolego Poznansk[iego] miana w Trybunale Piotrkowskim" k. 47v.-48v. "Mowa żegnaiąca Izbę Poselską po zerwanym Seymie Warszawskim miana przez Jm pana Małachowskiego krayczego koronn[ego] marszałka tego Seymu A[nn]o 1758" k. 48v.-50v. "Votum JO Xiążęcia Jmci Czartoryiskiego kanclerza W[ielkieg]o W[ielkieg]o X[ięstwa] Litt[ewskieg]o pod Czas Senatus Consilium w Warszawie in A[nn]o 1758, w Senacie miane" k. 50v.-54 "Nauka od Oyca Krolowi Zygmuntowi Drugiemu Dana" k. 54v.-56v. "Mowa JWJm P. kanclerza W[ielkieg]o Kor[onnego] w Prześwietnym Trybunale miana 1759" k. 56v.-57v. "Propozycye od Tronu JKo Mci pana Naszego Miłosciwego na następuiące Senatus Consilium w Warszawie podane" k. 57v.-58v. "Mowa Jm pana Jezierskiego Skarbnika Ziemi Łukowskiey przy Koncu Seymu Convocationis 1764" k. 58-58v. "Skrypt Ziemianina podczas Bezkrolewia 1764" k. 58v.-61v. "Mowa WJmpana Karłowskiego starosty Kruszwickiego podczas Indukty Sprawy Swoiey do Sędziow Kapturowych woiewodztwa Brzeskiego Kujawskiego miana 1764" k. 61v.-62 "Uwagi Ziemianina Polskiego dobrze swey Oyczyznie zyczącego do rozwazenia Kazdemu tey Oyczyzny Synowi podczas teraznieyszego po Smierci Nayiasn[ieyszego] Augusta Trzeciego Bezkrolewia podane" k. 62-65v. "Mowa JW Masalskiego biskupa Wilenskiego na Seymie Elekcyonalnym w Warszawie miana 1756to Roku" k. 66-67v. "Replika na Manifest Torunski Ichmscow Panow Dyssydentow koronnych w Roku 1764[?] zaniesiony" k. 67v.-74v. "Mowa JW JMci pana Zamoyskiego woiewody Inowrocławskiego na Seymie Convocationis. Dnia 16 Maja Roku 1764 Miana w Warszawie" k. 74v.-78 k. 78v.-90 czyste "Na Manzetta Pazia Krolewskiego Ktory w Areszcie był zerkaiąc za Sapieżynę" (satyra) k. 90v. k. 91-91v. czyste

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00455

Language:

pol ; lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1756-1764

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: