Biblioteka cyfrowa w środowisku akademickim

Biblioteka cyfrowa w środowisku akademickim Analiza oprogramowania pod kątem przydatności do celów edukacyjnych. Implementacja wybranych procedur.


SPIS TREŚCI

 
  WSTĘP
1.1. Biblioteka cyfrowa
1.2. Początki bibliotek cyfrowych
1.3. Zmierzch epoki papieru  
1.4. Cel i zakres pracy  
2. PODSTAWOWE POJĘCIA UŻYWANE W PRACY
2.1. WWW (World Wide Web)
2.2. Model klient-serwer
2.3. Przeglądarka
2.4. Główne standardy wykorzystywane w sieci web
2.4.1. Dokumenty  
2.4.2. Grafika  
2.4.3 Muzyka  
2.4.4 Standardy Multimedialne  
2.5. Digitalizacja
2.6. OCR (Optical Charakter Recognition)
2.7. Metadane  
2.7.1 Dublin Core  
2.7.2 MARC (MAchine-Readable Cataloguing)  
2.7.3 XML (eXtensible Markup Language)  
2.8. Protokoły wymiany danych
2.8.1 HTTP (HyperText Transfer Protocol)  
2.8.2 SSL (Secure Socket Layer)  
2.8.3 Z39.50  
2.9. Pełnotekstowa baza danych  
3. BIBLIOTEKA CYFROWA
3.1. Funkcje bibliotek cyfrowych
  3.1.1. gromadzenie
  3.1.2. udostępnianie
3.1.3. dostarczanie  
3.1.4. odpłatności  
3.2. Oprogramowanie
3.2.1 funkcje oprogramowania klienta  
3.2.2 funkcje oprogramowania zarządzającego  
3.3. projekt  
3.3.1 implementacja projektu i języki programowania  
3.3.2 oprogramowanie dostarczane z zewnętrz  
3.3.3 sprzęt  
4. OPIS ZAIMPLEMENTOWANEGO ZOOM'U CYFROWEGO
5. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE
BIBLIOGRAFIA

Bartłomiej Burba

bartek@pfsl.poznan.pl


ROZDZIAŁ PIERWSZY


WSTĘP


1.1 Biblioteka cyfrowa
Tylu ilu specjalistów zajmujących się bibliotekami cyfrowymi tyle funkcjonuje definicji. Pozwolę sobie przytoczyć tutaj kilka najczęściej spotykanych.
Definicja z roku 1997 r. której autorem jest M. E. Lesk który określa bibliotekę cyfrową jako : "a collection of information, which is both digitized and organized" (zbiór informacji po pierwsze cyfrowej, po drugie uporządkowanej) .
Definicja którą posługuje się R. M. Hayes "(...) a collection of publications distributed or made available in digital form (i.e., which symbols are recorded as bits and bytes - magnetic, electronic, or optical" [Zbiór publikacji rozprowadzanych lub udostępnianych w formie cyfrowej (tj. których symbole są zapisane w bitach i bajtach magnetycznych, elektronicznych lub optycznych)]
Według Ch.L. Borgmana : "Digital libraries are constructed - collected and organized - by [and for] a community of users, and their functional capabilities support the information needs and uses of that community. They are a component of communities in which individuals and groups intract with each other, using data, information, and knowledge resources and systems. In this sense they are an extension, enhancement, and integration of a variety of information institutions as physical places where resources are selected, collected, organiozed, preserverd, and accessed in support of a user community. (Biblioteki cyfrowe są tworzone - a ich zbiory gromadzone i klasyfikowane - przez i dla społeczności użytkowników, a ich możliwości funkcjonalne wspierają potrzeby informacyjne i cele tej społeczności. Są elementem społeczeństwa, w którym jednostka i grupa komunikują się i współpracują, wykorzystując dane, źródła wiedzy i systemy. W tym sensie rozwijają się, podnoszą jakość i integrują różne instytucje informacyjne jako miejsca, w których źródła informacji są wybierane, gromadzone, klasyfikowane, chronione i udostępniane użytkownikom.)
Oraz ostatnia, robocza definicja przedstawiona w roku 1998 przez Digital Library Federation : "Digital libaries are organiozations that provide the resources, including the specialized staff, to select, structure, offer intellectual access to , interpret, distribute, preserve the integrity of, and ensure the persistence over time of collections of digital works so that they are readily and economically available for use by a defined community or set of communities." Cyfrowe biblioteki są organizacjami, które zapewniają zasoby włączając wyspecjalizowany personel aby wybierać, strukturalizować, oferować intelektualny dostęp, interpretować, rozprowadzać, zachowywać integralność i zachować trwałość w czasie zbiorów dzieł cyfrowych tak aby były gotowe i ekonomicznie dostępne do użytku dla określonej społeczności lub zbioru społeczności.

1.2 Początki bibliotek cyfrowych
Pierwsze z systemów informacji sieciowej były rozwijane przez społeczeństwa techniczne i profesjonalne, które koncentrowały się na swoich własnych potrzebach. Główny nacisk położony był na udostępnianie informacji kolegom czasami również ogółowi. Biblioteka cyfrowa przyszłości będzie istnieć wewnątrz dużo większej ramy ekonomicznej, społecznej i prawnej.
Na przykład dzieła muzyczne stanowiące twórczość kompozytorów i muzyków powinny być przechowywane i transmitowane w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginału, aby nie cierpiała na tym reputacja autorów. Dzieła takie, o ile podlegają prawu autorskiemu, wymagają oczywiście wynagrodzenia.
Odnośne dziedziny prawa obejmują prawa autorskie, wykonawcze i inne własności intelektualne, zniesławienie, prawo komunikacyjne, prywatność i prawo międzynarodowe.
1.3 Zmierzch epoki papieru
Czy nadchodzą czasy kiedy to drukowane książki będą rzadkością ? Jak twierdzi Bill Gates za 25 lat książki w formie tradycyjnej będą anachronizmem, będą natomiast dostępne w postaci cyfrowej. Tradycyjne książki staną się bardzo drogie i będzie na nie stać tylko najbogatszych, a elektroniczne wersje gazet, czasopism i magazynów w kioskach przestaną być czymś dziwnym. Obecnie w Internecie pojawia się coraz więcej wydawnictw sprzedających książki w postaci elektronicznej oraz bibliotek cyfrowych. Dzięki nim za niewielką opłatą można pobrać na dysk twardy pełnotekstową książkę. Rozwój tego rynku stał się opłacalny w momencie, kiedy zaistniały techniczne możliwości do bezpiecznego używania kart kredytowych. Jak również innego rodzaju bezpiecznych form płatności. Amerykańska firma Accenture oszacowała, że w już w roku 2005 rynek wydawniczy będzie opanowany w 10% właśnie przez książki elektroniczne. Utrzymuje się pewne zamieszanie czego dotyczy termin ebook. Czy jest to urządzenie ukształtowane w formie książki czy słowa i obrazki jakie są wyświetlane dzięki niemu a może oba ? Termin książka oznacza zarówno treść a więc słowa i obraz oraz medium (papier). Jedno bez drugiego nie jest książką.

Czym zatem jest ebook ?
Oto wybrane definicje ebooka :
- Ebook jako termin użyty aby opisać tekst analogiczny do książki będący w formie cyfrowej do wyświetlenia na ekranie komputera.
- Książka która została przetworzona na formę cyfrową, może być czytana na komputerze zazwyczaj przez sieć lub bezpośrednio z CD-ROMu. Ebooki mogą rozszerzać media drukowane poprzez dodawanie linków hypertekstowych, funkcji wyszukiwania i odsyłaczy oraz multimediów.
- Ebook to cyfrowy materiał do czytania który się odczytujemy z ekranu komputera, notebooka lub na dedykowanym urządzeniu ze zdolnością ściągania nowych tytułów przez sieciowe połączenie.
- Ebooki to książki w formacie pliku komputerowego i czytane na wszystkich typach komputerów włączając urządzenia trzymane w ręku zaprojektowane specjalnie do ich czytania. Ebooki są tak znane, jak ich drukowane odpowiedniki lub tak unikalne jak samo medium elektroniczne, zawierające hyperlinki, dane audio i video. Ebooki mogą być ściągane z sieci lub otrzymywane jako załączniki do listów. Ebooki na dyskietkach lub cdromach są wysyłane pocztą lub sprzedawane jako dodatki do różnych czasopism.
- Ebook odnosi się do elektronicznych plików słów i obrazów, które są długości książki sformatowane do wyświetlania na jednym lub wielu urządzeniach znanych jako czytniki ebooków i sprzedawanymi lub rozprowadzanymi jako samodzielne produkty. Czytniki ebooków są definiowane jako urządzenia używane do czytania ebooków. Te mogą być trzymane w ręce lub nie, dedykowane lub nie.

Niebagatelną role odegrają biblioteki, które zapewnią mechanizm dla przechowywania, składowania i dzielenia się dokumentalnymi materiałami różnych typów. Typy informacji jakie będą zawarte i różne media używane do gromadzenia tej informacji wpłyną na właściwości biblioteki. Pojawienie się nowych technologii operowania informacją wpłynął znacząco na podstawową naturę papierowych bibliotek i stworzył potrzebę nowego typu systemów bibliotecznych jak elektroniczne i cyfrowe biblioteki.

Opóźnienia na rynku książek elektronicznych spowodowane są głównie obawami przed crackerami , którym jak na razie żaden ze standardów zabezpieczeń książek elektronicznych się nie oparł.
Do roku 2005 przemysł wydawniczy przewiduje stratę 1.5 mld dolarów poprzez piractwo ebookowe. Według raportu Forester Research z roku 2000. Przewidywane jest, że wzrost systemów współdzielenia danych każdy z każdym takich jak napster, gnutella i freenet, łącznie z faktem, że żaden schemat szyfrowania cyfrowego nie jest odporny na hackowanie. Stworzy to szerokie piractwo cennych książek. Ta groźba rozpowszechnionego piractwa zagraża zdrowemu wzrostowi przemysłu wydawniczego cyfrowego i oto dlatego ebooki są projektowane aby zapewniać prawa autorom i wydawcom. W przeciwieństwie do urządzeń takich jak PC i PDA(Portable Data Assistant), platforma Ebooka zawiera rygorystyczne rozwiązanie zabezpieczenia praw autorskich które zabezpiecza prace wydawców i autorów. W konsekwencji zaprojektowano platformę ebook od podstaw aby zapobiec bezprawnemu kopiowaniu, powielaniu i dystrybucji, cyfrowych książek, periodyków i innych dzieł.

Ciekawą propozycją są również książki na żądanie (print on demand). Usługa ta będzie polegała na tym, że książki będą składowane na serwerach wydawców i będą drukowane w momencie gdy klient tego zażąda. Niesie to za sobą w zasadzie same oszczędności. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, kiedy klient przychodzi do księgarni wybiera sobie interesującą go książkę spośród wszystkich książek dostępnych przez wszystkich wydawców. I prosi o jej wydruk. Księgarnie w tym momencie stają się zupełnie małymi firmami, można zredukować liczbę personelu, zaoszczędzić na transporcie, powierzchni, księgarnia nie traci klientów, ponieważ wszystkie książki są dostępne. Księgarnia nie zamraża kapitału w towarze zamówionym a nie odebranym przez klienta. Klient nie traci czasu szukając książek lub oczekując na książki zamówione.

Skoro już znamy prognozy na najbliższą przyszłość przyjrzymy się uważniej systemowi określanemu mianem biblioteki cyfrowej. Skąd się wzięły pomysły jego stworzenia ? Na jakie kluczowe pytania należy odpowiedzieć aby łatwiej było podjąć decyzję czy potrzebujemy takiego czy nie ?
Czy dana dziedzina ma zbiór czysto cyfrowych materiałów ?
Czy konieczne jest by ten materiał był dostarczany bezpośrednio do komputerów użytkowników ?
Czy użytkownicy rzeczywiście muszą szukać materiałów w postaci cyfrowej, czy nie wystarczą im książki i czasopisma w tradycyjnej formie?
Jak typ/rodzaj materiałów znajdujących się w tradycyjnej bibliotece skorzystałby najbardziej na przetworzeniu go na informacje cyfrową ?
Czy istnieje potrzeba rozprowadzania materiałów w wielu kopiach w tym samym czasie ?
Czy materiały których szukasz można znaleźć na półce czy są to materiały unikatowe/poufne ?
Czy użytkownicy biblioteki są bardzo od niej oddaleni ?
Czy nowe materiały dostępne są w formie cyfrowej ?
Czy istnieje możliwość wymiany nowych materiałów w formie cyfrowej miedzy bibliotekami ?
Czy materiały zawarte w bibliotece są wykonane przez pracowników danej instytucji ?
Czy warto przetwarzać materiały na wersję cyfrową biorąc pod uwagę częstotliwość wykorzystania oraz przeznaczenie ?
Czy digitalizacja sprawi, że materiał będzie częściej używany ?
Czy materiał będzie łatwiejszy do znalezienia a w ten sposób tańszy ?
Czy będzie prezentowany on w formie bardziej przyjaznej dla użytkownika ?
Jakie są koszty wprowadzania informacji do systemu ?
Czy lepiej oszczędzić wydatki (np. na digitalizację) dla bieżących kosztów administracyjnych?
Czy celem biblioteki cyfrowej jest zastąpienie biblioteki konwencjonalnej ?
Czy nie chętniej sięgnelibyśmy od razu do internetu po potrzebne materiały ?

1.4 Cel i zakres pracy
Celem pracy jest analiza szerokiego spektrum możliwości implementacji i istniejącego oprogramowania, tak aby możliwe było wskazanie najodpowiedniejszej platformy sprzętowo-programowej dla systemu biblioteki cyfrowej. Końcowym etapem jest implementacja aplikacji do przeglądania dokumentów np. starodruków. Źródło aplikacji dostępne jest w załączniku do pracy.


2. Podstawowe pojęcia używane w pracy

2.1 WWW (World Wide Web)
Sieć WWW została wymyślona w 1990 roku przez Tima Bernersa-Lee, pracownika CERN, zrodziła się ona jako wizja sposobu publikowania w Internecie artykułów z dziedziny fizyki bez konieczności zmuszania naukowców do żmudnego kopiowania i drukowania plików. Sieć WWW można określić jako sieć połączonych ze sobą sieci, w których komputery zwane serwerami, udostępniają różnego rodzaju dokumenty.
2.2 Model klient-serwer
Większość usług internetowych oparta jest na modelu klient-serwer. W modelu tym jeden program prosi inny o wykonanie określonej usługi. Oba programy mogą działać na tym samym komputerze, lub (znacznie częściej) na dwóch różnych. Program żądający wykonania usługi nazywany jest klientem, a program który daną usługę realizuje jest serwerem. Przykładem programu klienta może być przeglądarka stron WWW.
2.3 Przeglądarka
Program który komunikując się z serwerem pobiera z niego informację i odpowiednio ją interpretując pozwala na jej oglądanie.
2.4 Główne standardy wykorzystywane w sieci web
2.4.1 Dokumenty
W zasadzie wszystkie istniejące rodzaje dokumentów mogą być przez serwer WWW przechowywane, część z nich jest interpretowana przez przeglądarki, reszta z nich przez programy zewnętrzne rezydujące na komputerze użytkownika. W skład dokumentów tekstowych wchodzą dokumenty następujących o następujących formatach :
- HTML (HyperText Markup Language)
HTML opisuje dokument za pomocą określonego z góry zestawu znaczników o ustalonych cechach prezentacyjnych. Niestety nie jest on w stanie sprostać bardziej zaawansowanym potrzebom, jakie zrodził rozwój publikowania w Internecie. Ponadto dokumenty HTML mogą lepiej lub gorzej prezentować się w oknie przeglądarki, ale nie nadają się do przetwarzania. Nie nadają się do budowy baz danych, z którymi współpracują serwisy informacyjne w Internecie i system e-business. Ograniczenia te dostrzeżone zostały przez World Wide Web Consortium (W3C), czuwające nad standardami WWW czego efektem powstanie jest język XML.
- SGML (Standard Generalized Markup Language)
Generalnie SGML służy do definiowania języków znakowania tekstu aby dzięki temu móc go w określony automatyczny sposób przetwarzać. Mając już oznakowany tekst aby go opublikować lub uzyskać wersję przeznaczoną do druku należy nadać elementom jedynie cechy typograficzne (krój pisma, położenie na stronie etc.) i formatować je na wiele sposobów. SGML został stworzony z myślą o wielkich projektach wydawniczych oraz publikacjach, takich jak : dokumentacja techniczna, zbiory przepisów prawa, czy publikacje naukowe. Przygotowanie takich publikacji na podstawie tekstów oznakowanych ogólnie jest o wiele bardziej efektywne niż w przypadku wykorzystywania tradycyjnych metod. Dzięki ogólnemu oznakowaniu łatwiej jest bowiem kontrolować spójność kompletność i aktualność zasobów, wnosić modyfikacje oraz szybciej przygotować nowe wydania.
- XML (eXtensible Markup Language)
XML jest uproszczoną wersją języka SGML. Można przyjąć, że XML jest następcą HTML'a. Nie ogranicza on nas do zestawu predefiniowanych znaczników, ale pozwala tworzyć własne. Dzięki temu można dokładniej opisać zawarte w dokumencie informacje. Istnieje również możliwość wprowadzenia struktury przechowywanych danych. Dzięki której mamy pełną kontrolę nad powstającymi w oparciu o nią dokumentami.
- PDF (Adobe Acrobat Portable Document Format)
Formatem odbiegającym nieco od przedstawionych powyżej jest format PDF, wynika to w głównej mierze z tego, iż jest to format binarny, w związku z tym może on być edytowany wyłącznie przy pomocy dodatkowych narzędzi. Drugą cechą która wyróżnia ten format jest integracja w obrębie dokumentu tego typu tekstu i grafiki. Format ten pozwala na zachowanie takiego samego wyglądu dokumentu w różnych środowiskach.
PDF jest językiem opisu strony opartym o postscript, charakteryzuje go struktura obiektowa, elementy hipertekstowe typu formularze oraz wtyczki (plug-ins), może być odczytywany poprzez program Acrobat Reader integrujący się z przeglądarką Internetową. Z uwagi na potencjalnie duże znaczenie tego formatu dla biblioteki cyfrowej, więcej na jego temat w dalszym rozdziale.
2.4.2 Grafika

Do najpopularniejszych standardów graficznych możemy zaliczyć :
- JPEG
Format ten został zaprojektowany na potrzeby fotografii cyfrowej i w tym względzie jest obecnie najlepszym rozwiązaniem. Jednocześnie należy pamiętać, że w przeciwieństwie do innych formatów pikselowych takich jak (BMP, PCX, TIFF czy GIF) format JPEG jest formatem stratnym (ang. lossy), co oznacza, że nie zawsze dokładnie rekonstruuje piksele oryginalnego obrazu pełnokolorowego. Zatem przygotowane pliki w tym formacie nie powinny być już później konwertowane do innych standardów, gdyż wiąże się to z utratą jakości.
Przygotowując materiał na potrzeby biblioteki cyfrowej należy mieć na uwadze fakt, iż JPEG nie jest odpowiedni dla niektórych rodzajów obrazów. Format ten został zaprojektowany do obsługi fotografii, nie radzi sobie dobrze z ostrymi krawędziami, charakterystycznych dla obrazów tworzonych komputerowo. Nie kompresuje też szczególnie dobrze dużych powierzchni o jednolitym kolorze, w czym wyróżnia się format GIF (np. rękopisy, schematy, ryciny). Ponadto nie obsługuje tzw. kanałów alfa, co oznacza, że uniemożliwia tworzenia efektów przezroczystości. Mimo swych wad jest najlepszym rozwiązaniem na potrzeby cyfrowej fotografii. Główną zaletą tego formatu jest doskonały stopień kompresji zazwyczaj mieszczący się w zakresie od 10:1 do 30:1, co ma olbrzymie znaczenie przy zapotrzebowaniu na pamięć dla cyfrowych zdjęć.

- GIF
Główna idea, na której bazuje format GIF to redukcja palety kolorów połączona z kompresją objętości plików wynikowych. W wyniku konwersji pliku typu truecolor do standardu GIF głębia barw zmniejszana jest z 24 bitów (16,7 miliona kolorów) do 8 bitów (256 kolorów). Tak przetworzony plik poddawany jest kompresji programowej. Twórcy standardu zdecydowali się na wybór metody LZW , która opiera się na założeniu, że w grafice występują powtarzające się wzory punktów o tej samej barwie, które stanowią tzw. informację nadmiarową. Te wzory zastępowane są kodami liczbowymi i zapamiętywane w tablicy kodowej. Im więcej informacji nadmiarowej zawiera grafika, tym większy stopień kompresji można uzyskać. Algorytm LZW podobnie jak kodowanie Huffmana należy do bezstratnych metod kompresji (ang. lossess compession mechanisms), które nie powodują utraty danych. Zatem, po dekompresji pliku utworzonego metodą LZW uzyskuje się informację zgodną z oryginałem. Połączenie redukcji głębi barw z kompresją LZW pozwala uzyskać stopień kompresji od 20 do 80 procent, zależnie od wielkości i rodzaju grafiki.
W związku z tym, że redukcja barw stosowana w formacie GIF powoduje utratę części informacji, fakt ten budzi niezadowolenie wśród wielu twórców stron WWW. 256 kolorów stanowi ich zdaniem zbyt duże ograniczenie dla funkcjonalności formatu i jest niewystarczające do przedstawienia fotografii wysokiej jakości. Paleta taka jest jednak zupełnie wystarczająca dla grafik, z myślą o których standard GIF był utworzony.
Podstawowe cechy wyróżniające standard typu GIF to możliwość utworzenia:
- przeplotu
- przezroczystego tła
- animacji
- TIFF
Format TIFF powstał pierwotnie jako format dla rysunków w skali szarości. TIFF jest uznanym przez profesjonalistów standardem, zawdzięcza to przede wszystkim temu, iż obsługuje pliki CMYK, RGB oraz skalę szarości bez kanałów alfa. Obsługiwane są również pliki Lab, pliki w kolorach indeksowanych i bitmapy bez kanałów alfa. Jest to format z możliwą kompresją algorytmami LZW, RLE, JPEG, CCITT4 Fax Compresion. Sposób zapisu informacji o obrazie pozwala na jego bardzo szybką edycję. W przypadku dużych rysunków możemy uzyskać dostęp od razu do jego wybranego fragmentu nie wczytując całego rysunku do pamięci. Ilość informacji przypadających na jeden piksel może wahać się od 2 do 96 bitów. Ponadto można zapisać do niego dodatkowe informacje tekstowe.
TIFF w/CCITT fax 4 Compression - idealnie pasujący do czarno-białych dokumentów tekstowych. Format ten dostarcza wysoki poziom szczegółu (600 dpi) w połączeniu z małym rozmiarem plików (poniżej 100kb na stronę tekstu 5x8 cali). Może być używany jako format pliku archiwalnego.
- PNG (Portable Network Graphics)
Format ten powstał jako bezpatentowa alternatywa dla formatu GIF. Jest to format bezstratny, używany jest głównie do wyświetlania obrazków z sieci WWW. W odróżnieniu od formatu GIF liczba bitów w których może być zapisana informacja o kolorze to 24 , możliwe jest również zapisanie informacji o przezroczystości. Format ten obsługiwany jest przez przeglądarki internetowe od wersji 3.0 tak dla Netscape Navigatora jak i dla Internet Explorera. Obsługuje skalę szarości oraz tryb RGB z jednym kanałem alfa, a tryb bitmapowy i kolory indeksowane bez kanałów alfa.
- PhotoCD
Format Photo CD opracowała firma Kodak, w celu przechowywania wysokiej jakości zdjęć na płytach CD. Zdjęcia umieszczane na płytach CD są skanowane bezpośrednio z błony fotograficznej. Każdy z plików tego formatu skanowany jest w pięciu lub sześciu poziomach rozdzielczości (w zależności od wersji) zaczynając od bardzo niskiej (128x192 piksele) a kończąc na bardzo wysokiej (4096x6144 piksele), każdy z plików zawiera te wszystkie poziomy. Edytory plików PhotoCD pozwalają na wybranie rozmiaru pliku z którym chcemy pracować, jak również konwersję jego na inne formaty.
- DjVu
Format DjVu jest najnowszym z formatów graficznych. Doskonale nadaje się do przechowywania wysokiej jakości fotografii. Pod nazwą DjVu kryją się trzy stratne technologie kompresji, których należy użyć w zależności od materiałów które mamy. Pierwsza z nich to DjVuText, stworzona dla obrazów bitonalnych lub z przeważającą liczbą kolorów jednorodnych. Wybranie tego algorytmu pozwala stworzyć od 3 do 10 razy mniejsze pliki niż te zapisane w formacie TIFF lub PDF. DjVuPhoto to druga z kompresji, której należy użyć w przypadku zdjęć. W porównaniu do kompresji używanej w plikach JPEG, otrzymujemy 2 razy mniejszy plik wynikowy, obrazek będący składową strony www pojawia się bardzo szybko i stopniowo polepsza się jego jakość, dekompresja obrazów o dużych rozdzielczościach odbywa się w locie, dzięki temu możliwe jest ich płynne zbliżanie i przeglądanie. Dla przykładu możliwe jest przeglądanie rysunków o rozdzielczości 4000x4000 punktów, na komputerze wyposażonym w 32MB pamięci operacyjnej bez wykorzystywania pamięci swap. DjVuLayered jest kolejną z metod kompresji stosowaną do skanowanych dokumentów w kolorze lub skali szarości, które zawierają tekst i obrazy. Zatem idealna dla dokumentów historycznych, manuskryptów, czasopism, katalogów, komiksów itp. Niestety, przeglądarki internetowe nie obsługują tego formatu, aby można było przeglądać pliki tego typu należy zainstalować odpowiednią wtyczkę.

- MrSID (Multi-Resolution Seamless Image Database)
Format ten jest podobny do formatu DjVu, ponieważ DjVu obsługuje tylko przestrzeń kolorów YCrCb, może on nie nadawać się dla pewnych typów aplikacji medycznych, geologicznych itd. Wspiera on technologię opartą o selektywną dekompresję, powoduje ona, że dekompresowane są tylko te dane które będą wyświetlane, można zatem używać jednego obrazu jako źródła reprodukcji obrazów oraz jako piktogramów na stronę WWW. Plikowi TIFF o wielkości 55MB odpowiada 5MB plik w formacie JPEG i tylko 1.6MB MrSID. Istnieje także odmiana tego formatu szeroko stosowana w aplikacjach typu GIS (Geographic Information Systems).
2.4.3 Muzyka
- MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
Główną zaletą tego formatu muzycznego jest transmitowanie poprzez Sieć jedynie danych sterujących (m.in. nazwa aktualnie używanego instrumentu, wysokość poszczególnych dźwięków, czasu trwania i dynamiki dźwięku), co w efekcie wpływa nieznacznie na zajętość wykorzystywanego pasma transmisyjnego. Z reguły pliki tego typu charakteryzują się niewielkimi rozmiarami (od kilku do kilkudziesięciu KB). Interpretacją dźwięku zajmuje się w tym przypadku komputer-klient, wykorzystując w tym celu możliwości zainstalowanej karty dźwiękowej. Oczywiście, ze względu na charakter tego formatu (przesyłanie tylko dźwięków zgodnych ze standardem MIDI) może mieć on głównie zastosowanie, gdy tradycyjna biblioteka posiada materiały muzyczne zgodne z tym standardem.
- WAV (wave)
Dźwięk w postaci cyfrowej zapisywany jest w tzw. plikach audio, z których najbardziej popularnym formatem jest standard WAV (ang. wave - fala; średnio 5 min. muzyki WAV zajmuje ponad 50 MB danych), zapewniający jakość płyty kompaktowej. W zbiorach takich są przechowywane zarówno krótkie próbki brzmień instrumentów jak i całe utwory muzyczne. Najistotniejszą cechą tego formatu jest fakt, iż nie wykorzystuje on żadnego algorytmu kompresji, przez co wykorzystywany jest głównie do przechowywania krótkich fragmentów dźwiękowych. Oczywiście otrzymane w ten sposób cyfrowe przekształcenia wciąż wymagałyby pojemnych nośników danych, a co za tym idzie łączy o dużych przepustowościach.
- MP3
Format MP3 to obecnie najbardziej popularna metoda przechowywania skompresowanego dźwięku. Niestety kompresja w przypadku tego formatu wiąże się ze stratą jakości (najczęściej słabo lub wcale nieodczuwalną). Kompresja zastosowana w formacie MP3 pozwala zaoszczędzić ogromną ilość miejsca. (Utwór trwający 4.15 minuty w formacie WAV zajmuje około 45,1 MB, podczas gdy w formacie MP3 tylko 3,4 MB przy przepustowości 128 Kb/s).

2.4.4 Standardy multimedialne
- RM (RealMedia)
To pliki, zawierające materiał, który jest dostarczany w sposób strumieniowy, odtwarzane przez program RealPlayer.
- MPEG (Moving Picture Expert Group)
MPEG jest standardem kodowania ruchomych obrazów. Współczynnik kompresji obrazu jest bardzo wysoki, dzięki temu przepustowość sieci 1.5Mb/s pozwala na bezproblemową realizację funkcji multimedialnych. Samo kodowanie MPEG jest procesem bardzo złożonym, w związku z czym wymaga dużej mocy procesora i dużo pamięci. Aby płynnie odtwarzać dane video potrzeba procesora o mocy minimum 58 MIPS'ów.
- Flash
Flash jest językiem przy pomocy którego tworzy się multimedialne aplikacje na strony WWW. Zwykle składają się one z grafik wektorowych, ale mogą również obejmować bitmapy i dźwięki. Flasha można używać do tworzenia animacji takich jak loga, różnego rodzaju menu ułatwiające nawigację, sekwencje komiksowe lub nawet cale strony. Prezentacja we flashu jest binarnym plikiem .swf o zazwyczaj niewielkich rozmiarach przez co szybko ładowanych. Pliki złożone w większości z grafik wektorowych mogą być pokazane, w wyższych wersjach przeglądarek internetowych, bez utraty jakości.
- SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)
Format ten scala niezależne obiekty multimedialne : wideo, grafikę, dźwięk itd. w jedną prezentację multimedialną. Podstawowe zalety SMIL'ea to :
- możliwość tworzenia prezentacji z plików rozmieszczonych na różnych serwerach
- możliwość dostosowania ścieżki dźwiękowej i/lub napisów do języka wybranego w odtwarzaczu
- możliwość przesyłania różnego rodzaju formatów, bez łączenia ich w jedną całość

2.5 Digitalizacja
Jest to proces polegający na zamianie informacji analogowej na cyfrową. Termin ten odnosi się do obrazów, książek, danych audio oraz danych audio-video. Digitalizacja jest niezbędnym etapem na drodze do archiwizacji oraz udostępniania danych. W zależności od medium wejściowego proces digitalizacji przebiega inaczej. Należy uwzględnić różne jego parametry. Najbardziej skomplikowanym rodzajem digitalizacji jest digitalizacja książek, a wygląda ona tak :
- przygotowanie materiałów do skanowania
- skanowanie
- OCR
- tworzenie baz danych tekstu
- tworzenie linków
- indeksowanie
W przypadku digitalizacji obrazów pomijamy proces OCR oraz tworzenie baz danych tekstu. Po zeskanowaniu należy obraz (w zależności od przeznaczenia) poddać kompresji. W przypadku danych audio skanowanie zamieniamy na proces samplowania lub jeśli mamy dane cyfrowe na płytach CD procesowi ekstrahowania. Dzięki tym procesom otrzymujemy pliki WAV, (format omówiony powyżej), który najlepiej poddać kompresji.
- Kompresja
Kompresja polega na zmniejszaniu objętości zbiorów danych. Kompresje można podzielić na dwa typy :
- stratną
- bezstratną
Kompresja stratna stosowana jest w przypadku obrazów oraz dźwięku. Algorytmy kompresji opierają się ona na niedoskonałości narządów wzroku i słuchu.
Kompresja bezstratna stosowana jest dla głównie dla tekstów. Czasami występuje również w niektórych formatach obrazów, ale wtedy są to najczęściej obrazy o szczególnym znaczeniu (na przykład archiwalnym).
Stopień kompresji zależy w głównej mierze od formatu zapisu danych, a co się z tym wiąże od algorytmu kompresji wykorzystanym w danym formacie, a także od materiału poddawanego kompresji.

2.6 OCR (Optical Charakter Recognition)
OCR można uznać za jedną z metod kompresji. Idea OCR polega na rozpoznawaniu obrazów znaków i zamianie ich na kody ASCII. Dokument który powstaje w ten sposób może zostać wyeksportowany do jednego z popularnych edytorów tekstowych a tam w pełni modyfikowany. Warto zaznaczyć iż OCR pozwala zmniejszyć objętość dokumentów do 15 razy. Niestety techniki rozpoznawania znaków nie są doskonałe, wiec niejednokrotnie rozpoznane teksty wymagają ręcznych poprawek. Często jest to związane ze złą jakością zeskanowanego materiału poddawanego obróbce. Metoda OCR nadaje się tylko dla dokumentów tekstowych.
2.7 METADANE
Metadane to : "dodatkowa informacja, która jest niezbędna dla zasadniczych danych wprowadzana dla zwiększenia użyteczności danych podstawowych". Z kolei autorka K. Burnett zajmująca się tą problematyką twierdzi, iż "metadane są to dane, które charakteryzują dane źródłowe, opisują ich relacje z innymi danymi i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania danych źródłowych" . Istnieje również definicja, iż metadane "to każda informacja, która wspiera efektywne wykorzystanie danych źródłowych uwzględniając przy tym pomoc w zarządzaniu danymi, sprawnym dostępie do nich oraz ich analizę" .
Najpopularniejsze formaty metadanych to :
- Dublin Core
- Marc
- Text Encoded Description
- Encoded Archiwal Description
- Virtual Resources Association
- Common Information Model
- XML

2.7.1 Dublin Core
Format ten został stworzony przez bibliotekarzy i obecnie on najczęściej wykorzystywanym formatem opisu dokumentów elektronicznych. Elementy Dublin Core mogą być podzielone na trzy klasy.

ZAWARTOŚĆ(Content) WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA(Intellectual Property) DOOKREŚLENIE(Instantation)
Tytuł (Title) Twórca (Creator) Data (Date)
Opis (Description) Współtwórca (Contributor) Format (Format)
Źródło (Source) Własność (Rights) Identyfikator (Identifier)
Język (Language)
Relacja (Relation)
Miejsce i czas (Coverage)

Szczegółowy opis elementów można znaleźć w [1]. Cechy, które charakteryzują Dublin Core to :
- prostota - nawet niezbyt wprawny użytkownik może się nim posługiwać
- spójność - dostarcza te same kategorie metadanych dla różnych typów dokumentów
- jednolitość - międzynarodowy charakter formatu pozwala na stosowanie go na całym świecie
- elastyczność - można tworzyć w nim zarówno proste, jak i bardzo złożone opisy
- dopasowanie - DC może pracować w różnych środowiskach i narzędziach.

Elementy Dublin Core w dokumencie pisanym w języku HTML umieszcza się w znacznikach META. Niestety z uwagi na twórców stron, którzy chcąc sztucznie podnieść atrakcyjność strony wypełniają znaczniki META dużą liczbą nadmiarowych informacji, znaczniki META są często ignorowane przez wyszukiwarki internetowe. Lekarstwem na to może być XML.

2.7.2 MARC (MAchine-Readable Cataloguing)
Marc jest najstarszym z formatów wymiany danych bibliograficznych. Jest to standard akceptowany i powszechnie stosowany w bibliotekach na całym świecie. Obecnym centrum wspierania standardu MARC jest Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. Pierwotny format MARC'a nazywał się LC MARC ewoluował on z czasem do formy obecnej zwanej MARC 21, które z kolei stanowi podstawę dla wielu odmian narodowych i międzynarodowych. MARC odegrał poważną rolę w procesie automatyzacji bibliotek. W MARC'u rozwinięte zostały takie usługi jak wypożyczenia biblioteczne, tworzenie kolekcji zbiorów, współdzielenie zasobów. Struktura rekordu składa się z etykiety rekordu i pól danych. Rekord MARC zawiera nie tylko pola złożone ze znaków ale także opisy jak te pola należy interpretować. Na pole rekordu składa się niestety pewna stała liczba znaków. Nowoczesne systemy nie mają takich ograniczeń. Z uwagi na liczbę pól w MARC'u można zawrzeć bardzo dokładne opisy bibliograficzne różnych obiektów, głównie jednak książek, czasopism, nośników audio i video. Rozszerzeniem funkcjonalności jest pole 856, które określa gdzie znajduje się forma cyfrowa danego dokumentu. A podpola określają pochodzenie pliku, jaką drogą jest on dostępny, informację o kompresji pliku i programie który należy użyć do dekompresji, wielkości pliku i inne. Pole 256 charakteryzuje plik komputerowy, 516 określa typ pliku, 538 określa wymagania systemowe. Ponieważ format MARC jest bardzo skomplikowanym formatem, pociąga to za sobą konieczność obsługi przez osobę wykwalifikowaną odchodzi się od formatu MARC zastępując go prostszymi formatami.

2.7.3 XML (eXtensible Markup Language)
XML jest językiem łączącym w sobie najlepsze cechy formatów SGML i HTML. Celem języka XML jest :
- umożliwienie definiowania składni rożnego rodzaju dokumentów
- umożliwienie interpretacji dokumentów, dostarczanych przez sieć WWW, w zależności od używanej przeglądarki
- umożliwienie użycia różnego typu dowiązań między dokumentami
- Dzięki temu możliwe będzie :
- wymienianie danych między aplikacjami, użytkownikami w sposób zautomatyzowany
- prezentowanie dokumentów z różnych dziedzin przy pomocy jednolitego oprogramowania
- przetwarzanie i wyszukiwanie danych w jednolity sposób
- podzielenie i współdzielenie dokumentów

Cechy języka XML :
- XML można używać w istniejących protokołach sieciowych (HTTP, MIME).
- XML poprzez wykorzystanie okrojonej struktury SGML jest językiem o wiele od niego prostszym, przez co o wiele łatwiej jest napisać program przetwarzający dokumenty XML.
- Dokumenty napisane w XML'u są dość zrozumiałe dla laików.
Prawidłowo napisany dokument XML :
- Deklaruje zasoby wewnętrzne, użyte w dokumencie.
- Wylicza zasoby zewnętrzne będące częścią dokumentu.
- Wylicza rodzaje użytych zasobów innych niż XML.
- Wylicza zasoby o formacie nie tekstowym wykorzystane w dokumencie i określa aplikacje pomocnicze, jakie mogą być potrzebne.

Cechy które odróżniają XML'a od SGML'a i HTML'a to :
- Modularność. Wiele dokumentów XML może zostać połączonych w jedną całość.
- Internacjonalizacja. Użycie znaków diakrytycznych jest znacznie prostsze z uwagi na rezygnację z kodu ASCII na rzecz Unicode.
- Ukierunkowanie na dane. XML jest o wiele bardziej ukierunkowany na obsługę danych, wspomaga również ściślejszą ich kontrolę.
- Elastyczność. Mechanizmy XML'a pozwalają łączyć obiekty bez konieczności istnienia dokumentu docelowego.

Dokument XML ma postać tekstu. Jego struktura logiczna jest opisana znacznikami, których zbiór sami definiujemy. Każdy element struktury opisany jest przez znacznik. Strukturę dokumentów opisują dodatkowe struktury (opisane poniżej).
Faktyczną siłę XML'a stanowią moduły dodatkowe :
Wykorzystując rozszerzenia XML'a takie jak DTD i XScheme można tworzyć własne, struktury dokumentów, które nie dość że będą poprawnie wyświetlane, to będą doskonale opisane. Dokumenty w formacie XML są dokumentami tekstowymi interpretowanymi przez różnego rodzaju narzędzia. Faktyczną siłę XML'a stanowią jego rozszerzenia :
- DTD (Document Type Definition) Określa on logiczną strukturę dokumentu, wzajemne zależności zachodzące pomiędzy jej częściami składowymi oraz ich prawidłową kolejność. DTD może opisywać strukturę całych klas dokumentów, ponieważ stworzenie odpowiedniej struktury nie jest zadaniem łatwym, zdefiniowano już część z nich np. DTD dla wydawnictw periodycznych (ISO 12083 serial DTD), książek (AAP - American Associated Press book DTD), równań matematycznych (ISO 12083 maths DTD) itd.
- XML Schema alternatywny do powyższego język definicji dokumentów, ale oferuje znacznie bogatszą w stosunku do DTD kontrolę nad zawartością, pozwala znacznie dokładniej określać typy zawartości dokumentów tj. definiować typy złożone, określać minimalne i maksymalne liczby powtórzeń elementów.
- Xlink jest językiem definiowania powiązań między dokumentami XML, oferuje znacznie większą elastyczność w stosunku do rozwiązań stosowanych w HTML'u. Dzięki niemu można tworzyć połączenia dwukierunkowe, jak również listę powiązań przechowywać poza dokumentami (np. w bazie danych).
- XHTML jest formatem pośrednim w transformacjach XSLT do formatu HTML, w którym struktura elementów oraz deklaracje elementów odpowiadają strukturze oraz deklaracjom elementów języka HTML.
- Xpatch to język w którym definiuje się odwołania do części składowych struktury dokumentu XML (elementów, atrybutów tekstu itd.) Wykorzystywany w arkuszach stylów XSL:FO, transformacja XSL oraz zapytaniach języka XQL
- XQL (XML Query Language) język do formułowania zapytań o zawartość dokumentu XML.
- XSL:FO (Extensible Stylesheet Language - Formatting Objects) - język definiowania arkuszy stylów dla dokumentów XML. Narzędzie interpretujące XSL:FO najczęściej wykorzystują transformację dokumentu źródłowego do formatu PDF.
- XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) - język używany do definiowania transformacji dokumentu XML do innych dokumentów np. XML lub tekstowych jak również do HTML z wykorzystaniem formatu XHTML. Transformacje takie nazywa się arkuszami stylów.
- XPointer & XFragments - składnie umożliwiające odwoływanie się do określonych fragmentów dokumentu XML,
- CSS - plik stylów dokumentu, stosujący się zarówno do plików HTML, jak i XML,
- DOM (Document Object Model) - obiektowy model dostępu do zawartości dokumentów XML, realizowany przez procesory XML. Procesor DOM tworzy w pamięci drzewo obiektów odpowiadających strukturze dokumentu. Aplikacja korzystająca z procesora ma możliwość przeszukiwania drzewa i odczytywania poszczególnych wartości, możliwe są również zmiany.
- SAX (Simple API for XML) - jest modelem dostępu do zawartości dokumentu XML, przez procesory XML. Działanie jego polega na generowaniu zdarzeń odpowiadających elementom struktury dokumentu. Zdarzenia te są następnie obsługiwane przez aplikację która korzysta z procesora.
- VoiceXML - jest specyfikacją, która definiuje język XML dla aplikacji głosowych. Dzięki temu możliwa jest wymiana informacji pomiędzy człowiekiem a systemem komputerowym przy pomocy głosu.

XML stosowany jako format wymiany danych bibliograficznych jest najmłodszym z formatów.

2.8 Protokoły wymiany danych
2.8.1 HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Jest to protokół komunikacji przeglądarek i serwerów WWW zaprojektowany tak aby klient HTTP mógł pobierać/wysyłać dane z/do serwera HTTP. Jest to protokół bezpołączeniowy tzn. że przeglądarka i serwer nie łączą się na dłużej, a jedynie na czas przesyłania danych. HTTP to chyba najbardziej typowy przykład modelu klient-serwer. Przeglądarka wysyła do serwera zlecenie. Serwer przetwarza je i odsyła odpowiedź. Wszystkie transmisje HTTP mają właśnie taką formę.

2.8.2 SSL (Secure Socket Layer)
To bezpieczny standard komunikacji w Internecie. Podobnie jak omówiony wcześniej HTTP protokół ten służy do wymiany informacji między serwerem HTTP a przeglądarką, z tą różnicą, że dane wymieniane tą drogą są szyfrowane. Szyfrowanie odbywa się przy użyciu kluczy publicznych. Scenariusz połączenia (w dużym skrócie) wygląda tak : otwierane jest połączenie, klient i serwer wymieniają się kluczami publicznymi, następuje ich weryfikacja, po weryfikacji (jeśli ta przebiegła sprawnie) dane są wymieniane w postaci zaszyfrowanej. Dużą zaletą SSL jest to, że jest to protokół którego działanie nie wymaga od użytkownika żadnej konfiguracji przeglądarki. Dzięki wykorzystaniu SSL'a w Internecie można przeprowadzać bezpieczne operacje finansowe.

2.8.3 Z39.50
Jest to standard amerykański, który służy do pozyskiwania informacji bibliograficznej. Umożliwia on komunikację pomiędzy systemami pracującymi na zróżnicowanych platformach systemowych i wykorzystujących różne oprogramowanie. Stworzenie tego protokołu miało na celu wyeliminowanie problemów związanych z przeszukiwaniem wielu baz danych. Włączona została opcja równoległego wyszukiwania. Działanie protokołu Z39.50 opiera się na wymianie komunikatów pomiędzy dwoma aplikacjami, którymi są : Z-klient i Z-serwer, który z kolei jest powiązany z jedna lub kilkoma bazami. Protokół Z39.50 wykorzystywany jest najczęściej z poziomu katalogu OPAC .

2.9 Pełnotekstowa baza danych
Pełnotekstowa baza danych jest strukturą która zawiera wszystkie dane, metadane oraz dodatkowe informacje które będą stanowiły trzon merytoryczny biblioteki cyfrowej. Podstawowe cechy pełnotekstowej bazy danych to :
- Możliwość indeksowania dokumentów i szybkiego przeszukiwania ich zawartości pod kątem występowania danej frazy.
- W parametrach wyszukiwania mogą wystąpić operatory AND, OR, NOT oraz znaki maskujące typu *, ?
- Wynik wyszukiwania możemy poddać sortowaniu według relewantności tzn. według liczby wystąpień danego słowa/frazy w tekście.
- Możemy uzyskać informację o pozycji słowa w tekście
- Optymalne indeksowanie z wykorzystaniem stoplisty (jest to oczywiście opcją, którą warto rozważyć)
- Przeszukiwanie nawet bardzo dużych baz danych jest bardzo wydajne.
- Tworzenie/aktualizacja indeksów jest bardzo szybkie.3. Biblioteka cyfrowa
Na bibliotekę cyfrową składają się trzy elementy : dane, oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy.
Najogólniej oprogramowanie biblioteki cyfrowej, możemy podzielić na kilka klas. Pierwsza z nich bierze pod uwagę, to czy oprogramowanie jest komercyjne, darmowe czy jest to projekt własny. Druga klasa czy jest to system scentralizowany czy rozproszony. Istotną klasę stanowią systemy w których całość oprogramowania rezyduje na serwerze umieszczonym poza biblioteką i do którego personel biblioteki nie ma dostępu.. Część z wymienionych klas może się wzajemnie przenikać.
Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie kręgów edukacyjnych na systemy wymiany, przeszukiwania i udostępniania informacji, na rynku pojawia się coraz więcej tego typu komercyjnych rozwiązań. Przykładami tego typu rozwiązań są produkty SUN'a lub IBM'a.

Produkty open-source pretendujące do zaszczytnego miana bibliotek cyfrowych także ostatnimi czasy pojawiły się na rynku, należą do nich : Greenstone, TurboWebPL i inne.
Projekty własne leżą w nurcie zainteresowań różnych uczelni, są one najlepiej udokumentowane, niezwiązane z żadnym konkretnym sprzętem i wykorzystują najnowsze niejednokrotnie bardzo zaawansowane i nowoczesne techniki. Podejście tego typu jest bardzo ciekawe, z naukowego punktu widzenia, aczkolwiek może się zdarzyć że któraś z wdrożonych nowinek nie stanie się standardem albo co gorsze przestanie nim być.

Ostatnia ze wspomnianych klas dotyczy coraz bardziej popularnej usługi, obejmującej oprogramowanie z półki, dostarczane zgodnie z modelem ASP (Application Service Providing). Najogólniej mówiąc system jest przechowywany i uruchamiany z serwera sprzedawcy. Klient płaci dzierżawę za korzystanie z aplikacji. Dostęp do aplikacji odbywa się przez sieć Internet. Przykładem biblioteki cyfrowej opartej o ten model jest biblioteka DigiTool oferowana przez firmę Ex Libris[17]. Za wykorzystaniem ASP przemawia bardzo wiele :
- Klienci nie muszą inwestować w tworzenie własnej infrastruktury informatycznej (sprzęt, sieć, ludzie). Cała odpowiedzialność za działanie udostępnionego systemu spada na dostawcę. Podobnie z serwisowaniem. Klient płaci abonament za użytkowane oprogramowanie, a koszty abonamentu obejmują również koszty aplikacji, administrowanie, serwisowanie aplikacji oraz koszty sprzętu.
- Koszty korzystania z oprogramowania ASP są rozłożone w czasie.
- W zależności od abonamentu można dzierżawić różne wersje oprogramowania (np. bardziej lub mniej spersonifikowane) Wielu dostawców ASP w ramach abonamentu dostarcza najnowsze wersje oprogramowania w cenie abonamentu.
- usługi dostarczane przez ASP mogą być uruchomione bardzo szybko.
Istotne jest aby usługobiorca posiadał stały i niezawodny dostęp do Internetu.
Przykładową architekturę techniczną ASP dla biblioteki cyfrowej przedstawia Rys. 3.1.Rys. 3.1
W pracy tej zwrócę uwagę na cechy którymi powinien się charakteryzować "własny projekt" biblioteki cyfrowej.

Dane biblioteki cyfrowej w tej pracy będę określał mianem "obiektów cyfrowych", które przechowywane są w repozytoriach i identyfikowalne przez unikalne numery. Informacja przechowana w obiekcie cyfrowym to "zawartość obiektu cyfrowego", która dzieli się na dane oraz informacje o danych zwane metadanymi. W repozytoriach mogą być przechowywane obiekty cyfrowe wszystkich typów zaczynając od tekstów, obrazów, dzieł muzycznych, programów komputerowych, baz danych, modeli, projektów, danych video kończąc na obiektach złożonych ze wszystkich wymienionych typów. Podstawowe formaty przechowywanych obiektów cyfrowych zostały omówione w rozdziale "Podstawowe pojęcia używane w pracy"
Repozytoria są obiektami o określonej architekturze, zależnej od przechowywanych w nich danych. Obiekt przechowywany w repozytorium będzie różnił się od obiektu który otrzyma użytkownik. Każdy z obiektów w repozytorium posiada własny log transakcji dokonywanych na nim zmian. Ponadto repozytorium gwarantuje, że tylko poprawne operacje są przeprowadzane na obiektach danego typu. Istnieje kilka komend odnoszących się do repozytorium tj. komendy dające dostęp do danych i metadanych, żądania serwisowe pozwalające modyfikować dane i metadane oraz komendy dodatkowe pozwalające na dodawanie i usuwanie obiektów.

Tak może wyglądać logiczny model biblioteki cyfrowej (Rys. 3.2) :


Rys 3.2
Górna warstwa opisuje usługi, które są dostępne dla użytkowników. Usługi umożliwiają wykonywanie żądań użytkowników np. wyszukiwania, przeszukiwania, wyświetlania, nawigacji, manipulowania obiektami cyfrowymi, itd.. Warstwa środkowa to narzędzia, które wykonują żądania warstwy usług. Narzędzia dysponują zbiorem zachowań, które reprezentują akcje wykonywane przez użytkownika. Warstwa obiektów cyfrowych może składować obiekty w rozproszonych lub scentralizowanych repozytoriach. Obiekty mogą być podzielone na klasy np. osobne klasy stanowią dzienniki, czasopisma, manuskrypty. Metody są czynnościami, które można wykonać w odniesieniu do danej klasy obiektów cyfrowych. Metadane opisujące obiekt cyfrowy można podzielić na trzy typy :
- Metadane opisujące - używane do wyszukiwania i identyfikacji obiektu.
- Metadane strukturalne - używane do logicznej prezentacji i nawigowania w danym obiekcie.
- Metadane administracyjne - reprezentuje informację o danym obiekcie : datę stworzenia, format pliku, informacje o prawach autorskich itd.

3.1 Funkcje bibliotek cyfrowych

Biblioteki tradycyjne pełnią trzy podstawowe funkcje :
- gromadzą
- przechowują
- udostępniają / dostarczają

3.1.1 gromadzenie

W bibliotece cyfrowej terminy te również istnieją, nabierają jednak całkowicie nowego wymiaru.
Proces gromadzenia możemy określić mianem procesu pozyskiwania materiałów, w bibliotece cyfrowej polega na ich zakupie lub stworzeniu. Tworzenie w ogólności polega na zamianie postaci analogowej na postać cyfrową i opisaniu otrzymanych w ten sposób danych.
Zanim to uczynimy musimy odpowiedzieć sobie na parę bardzo ważnych pytań. (Uwagi te dotyczą skanowania i archiwizacji materiałów piśmienniczych). Jak skanować materiały różnych typów? W jakich formatach je zachowywać ? Czy i kiedy używać kliszy filmowej jako medium pośredniczącego pomiędzy formą drukowaną a postacią cyfrową ?
Zasady postępowania z różnymi typami materiałów przedstawia poniższa tabela (Tab. 3.1) :


Tab. 3.1
Dla obiektów, których nie ma w tym spisie stosujemy następującą zasadę dobierając rozdzielczość skanowania : Określamy co jest najmniejszym znaczącym elementem, który musi być czytelny w produkcie końcowym. W przypadku tekstów sprawa jest względnie prosta : szukamy najmniejszych liter, cyfr, znaków diakrytycznych lub symboli, które muszą być wyraźnie widoczne. W drukowanych książkach najmniejszym tekstowym elementem jest często numerowanie stron lub litery z diakrytykami; w przypadku dokumentów ręcznie pisanych jest duże zróżnicowanie. Dużo trudniej jest określić co jest najmniejszym znaczącym elementem w fotografii lub dziele sztuki. Częściowo zależy to od tego kto będzie używał skanowanego obrazu i w jaki sposób. Amator może patrzeć na fotografię krajobrazu zwyczajnie, podczas gdy geolog może potrzebować rozróżnić warstwowość klifu w tle.
Dla różnego rodzaju obiektów stosujemy różną głębie pikseli i tak skanowanie w :
- 2 bitowej głębi zaleca się w przypadku :
normalnie współcześnie drukowanych czarno-białych tekstów, rozdzielczość 600 dpi (jak w tabelce powyżej), sztuka liniowa powinna być skanowana z rozdzielczością 600 dpi jeśli linie są delikatne i blisko siebie, Jeśli linie są grube, szeroko rozstawione 300 dpi powinno wystarczyć. Należy spróbować.
- skali szarości :
ręcznie pisane dokumenty, maszynowe pisanie, manuskrypty, materiały archiwalne, które są nominalnie czarno-białe lecz zawierają tonację i różnorodność gęstości atramentu i tonalności, ilustracje półtonowe, skanować w rozdzielczości 300 dpi, jeśli tekst jest duży 200 dpi może okazać się wystarczające. Dla fotografii czarno-białych 300dpi może wystarczyć chyba że fotografie zawierają dużo szczegółów. Im starszy dokument tym bardziej kolorowa skala może być odpowiednia.
- kolorze :
mapy, plakaty skanowane w rozdzielczości 200dpi, kolorowe fotografie 300dpi powinno wystarczyć, papirusy zalecana rozdzielczość 600 dpi gdy ziarna papieru muszą być uchwycone.
Należy być świadomym, że im większa głębia koloru i wyższa rozdzielczość tym więcej potrzebujemy miejsca aby to składować. Dla przykładu pliku archiwalnego, do druku i na stronę WWW utworzonego ze zdjęcia 35 mm (Tab. 3.2) :
Format pliku Rozdzielczość Rozmiar pliku
TIFF 2048x3072, 24-bity 18,000 kilobajtów
PhotoCD 2048x3072, 24-bity 4,000 kilobajtów
JPEG 2048x3072, 24-bity 400 kilobajtów (średnia jakość)
Tab. 3.2
Podczas skanowania materiałów we własnym zakresie należy zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny aspekt :
Skany, które będziemy wykonywać powinny posiadać szare i kolorowe standardowe pasy. Pasy te to wąskie skrawki papieru zawierające odcienie od białego do szarego oraz standardowe bloki kolorowe, plus skala calowa lub metryczna. Celem tych pasów jest :
- oddanie widzowi skali przedmiotu
- umożliwienie skanerowi i widzowi kalibrację sprzętu aby umożliwić jak najlepsze oglądanie i druk z dokładnym kolorem.
Podczas skanowania materiałów w skali szarości dołączamy pas szary, do materiałów kolorowych dołączamy pas kolorowy i szary. Pas kolorowy jest używany do ustalenia dokładności koloru, natomiast pas szary do ustalenia odpowiedniej jasności. Umieszczanie pasów powinno być stałe aby można je było później w łatwy sposób usunąć, aby niepotrzebnie nie zajmowały miejsca.
W przypadku gdy chcemy materiał archiwalny zachować na mikrofilmach i stworzyć wersję cyfrową danego materiału. Należy najpierw stworzyć wersję pośrednia a następnie ją zeskanować. Pośrednictwo filmu to głównie slajdy 35mm, przezrocza 4x5, mikrofilm, mikrofiszka pojedynczo-klatkowa. Najlepiej jest używać negatywów kiedy jest to możliwe. Za każdym razem, kiedy slajd lub inny typ filmu jest duplikowany traci szczegóły i rozdzielczość i w rezultacie skan jest gorszej jakości.
Generalnie lepiej jest pracować z negatywem niż pozytywem nie tylko z powodu generacyjnej utraty ale ponieważ negatyw dostarcza płynniejszej krzywej w zakresie dynamicznym więc miejsca za jasne i cienie lepiej się przenoszą. Dodatkowe informacje dostępne są w pracy magisterskiej Pani Anny Błażewicz [15].

W trakcie procesu gromadzenia do repozytorium trafiają nowe obiekty, aby była możliwość ich odszukania należy je opisać. Celowi temu służą metadane. Metadane w bibliotece cyfrowej powinny opisywać każdy obiekt. Zastosowane oprogramowanie powinno pozwalać na łatwe konwertowanie metadanych pomiędzy różnymi standardami, ponadto powinna być możliwość tworzenia osobnych szablonów lub formatów dla nowych projektów. Różne typy obiektów wymagają różnych metadanych.

Metadane opisujące obrazy.
Do podstawowych metadanych opisujących obrazy należą :
- format pliku
- typ obrazu (bitmapa, rysunek wektorowy)
- kompresja
- wymiary
- metoda kodowania koloru (RGB, CMYK etc.)
- rozdzielczość koloru (głębokość koloru, luminacja etc.)
- kompletność (szczegół, całość, część)

Nieco inaczej wygląda proces archiwizacji danych dźwiękowych. Kopia o najwyższej jakości (nie poddana stratnej kompresji) zostaje zachowana w archiwum, a wersje w formatach real audio i/lub mp3 udostępnione są na stronach WWW.

Metadane opisujące pliki audio :
- częstotliwość samplowania (11kHz/s dla mowy, 44kHz dla muzyki o jakości CD)
- mono, stereo, kwadro czy inne.
- liczba ścieżek
- Format zapisu danych (.Mp3,.Wav, .Snd, .MID etc.)

Archiwizacja danych video
Podstawową wadą kompresorów video jest to iż kompresja jest zazwyczaj stratna. Objawia się to w ten sposób, że materiał traci ostrość.
Biorąc pod uwagę, że absolutna wierność oryginałowi potrzebna jest tylko w studiach filmowych należy rozważyć czy faktycznie potrzebujemy idealnej kopii. Większość kodeków video jest w stanie kompresować dzisiaj obraz z jakością zbliżoną do DVD przy kompresji rzędu 1:7.

Podstawowe metadane opisujące pliki video
- czarno-biały czy kolorowy
- głębia koloru
- ilość ramek przypadających na sekundę obrazu
- format zapisu (.Avi, .Mov, .etc)
- rozdzielczość
- częstotliwość dźwięku
- liczba kanałów audio
- kodek Audio
- kodek Video
Oczywiście parametrów charakteryzujących film jest dużo więcej, gdyż są to w zasadzie wszystkie dane dotyczące obrazów i dźwięku połączone razem oraz parę dodatkowych.
- przechowywanie
- formatowanie
- indeksowanie

Dane oraz metadane przechowywane są w repozytoriach. Repozytorium jest strukturą opartą o bazę danych obsługującą język XML.

Metadane w bibliotece cyfrowej powinny opisywać każdy obiekt. Zastosowane oprogramowanie powinno pozwalać na łatwe konwertowanie metadanych pomiędzy różnymi standardami, ponadto powinna być możliwość tworzenia osobnych szablonów lub formatów dla nowych projektów.

Jak już wspomniałem, prezentując model logiczny biblioteki cyfrowej, wyróżniamy 3 rodzaje metadanych :
- opisujące
- strukturalne
- administracyjne

Metadane opisujące to nic innego jak opisy bibliograficzne np. w MARC'u.
Metadane strukturalne to dane odnoszące się do prezentacji oraz nawigacji po obiekcie cyfrowym, zawierające również informację o jego wewnętrznej organizacji.

Metadane administracyjne składają się z informacji, które potrzebne są, aby repozytorium mogło zarządzać swoją cyfrową zawartością. Obejmują one :
- dane odnoszące się do utworzenia cyfrowego obiektu (data pozyskania, rozdzielczość, itd.)
- dane pozwalające na identyfikację obiektu (wersja/wydanie) i pomagające ustalić co jest potrzebne do przeglądania go lub użycia (miejsce przechowywania, typ kompresji, nazwa pliku)
- informacje o prawie własności, prawach, itd.
Metadane administracyjne są bardzo ważne w przypadku długoterminowego zarządzania obiektami, dobrze zaprojektowany schemat może procentować w przyszłości. Mogłoby się zdarzyć, że w repozytorium znajdują się pliki zawierające istotne dane, ale nie wiadomo jakim programem je przetworzyć, repozytorium powinno zawierać informację o takim programie albo nawet sam program.3.1.2 udostępnianie

- przeszukiwanie i wyszukiwanie
Coraz większa liczba systemów dostarcza, większej ilości atrybutów wyszukiwania. Istnieje kilka metod wyszukiwań/przeszukiwań. Podstawowym z nich, najbardziej prymitywnym jest wyszukiwanie sekwencyjne. Polega ono na przeglądaniu dokumentu strona po stronie. Dzięki temu rodzajowi wyszukiwania redukujemy pierwszoplanowe koszty indeksacji. Kolejną z metod, które możemy zastosować to podział materiału na foldery i stopniowe ich zagnieżdżanie. Dodatkowo można stworzyć aliasy do poszczególnych folderów. Aby wyszukiwanie było szybsze dane zaczęto zapisywać w postaci rekordów w bazach danych. Zaindeksowane i poprawnie utrzymywane rekordy pozwalają na ich bardzo szybkie wyszukiwanie. Mając bazę danych możemy, wykorzystując jej właściwości stworzyć dodatkowe relacje i zastosować indeksy słów kluczowych. Oznacza to wprawdzie dodatkową pracę dla personelu, ale znacznie polepsza trafność i czas wyszukiwania. W tym wypadku musimy zwrócić uwagę aby system eliminował synonimy. Aby było to możliwe być może należałoby zastosować wymóg wybierania słów kluczy z wcześniej zatwierdzonej listy, zwanej listą kontrolowanego słownictwa. Najbardziej zaawansowane metody wyszukiwania to wyszukiwanie pełnotekstowe i wyszukiwanie rozmyte. Pozwalają one wykorzystywać różnego rodzaju maski typu '*' (do zastępowania ciągów znaków) i '?' (do zastępowania pojedynczych liter). Ponadto rozpoznawane są literówki, różne formy wyrazów i idiomy. Aby wyszukiwanie to było bardziej pełne zastosowanych jest tu wiele wewnętrznych liczników słów. Mówią one ile razy dane słowo występuje w tekście, jaka jest odległość między poszczególnymi słowami w tekście, jaki jest porządek wyszukiwanych słów.

Możliwości biblioteki cyfrowej powinny obejmować wyszukiwanie : według autora, tytułu, tematu, dobrą nawigację wśród zwróconych wyników, możliwość zastosowania algebry boolowskiej, obsługę wyrażeń bliskoznacznych lub tematu wyrazów, wyszukiwanie słów kluczowych w tytule, wyszukiwanie pełnotekstowe. Istotna jest również możliwość używania określonych kombinacji wyszukiwania w zbiorze wyszukanych informacji i używanie tezaurusa.
Z punktu widzenia użytkownika istotne jest aby mógł on w bardzo szerokim zakresie modyfikować interfejs.
Bardzo ważną funkcją jest aby moduł, prócz trybu on-line , pracował również w trybie wsadowym. Istotne jest to szczególnie w przypadku importu rekordów, robieniu backup'u, czy aktualizacji dużych retrospektywnych rekordów bibliograficznych i plików. Szczególnie jest to przydatne gdy serwer nie dysponuje zbyt duża mocą, wówczas bardziej zasobochłonne zadania mogą być wykonywane nie w czasie rzeczywistym tylko poza godzinami szczytu.
Jeśli sieć jest bardzo obciążona można podzielić bazę na tematy. Dla weryfikacji poprawności rekordów w bazie danych wykorzystuje się różnego rodzaju słowniki. Można również sprawdzać dane wprowadzane on-line przez użytkowników, niestety aby móc to wykonywać efektywnie potrzebny jest dedykowany interfejs dla systemu windows inny od tego który można uruchomić w przeglądarce. Powinna pojawić się również możliwość przeszukiwania rozproszonego.

Najistotniejsze funkcje które powinny znaleźć się w module przeszukiwania to funkcje importu, eksportu, sporządzania różnego rodzaju raportów oraz możliwości zmian interfejsu użytkownika. Najpopularniejszym z formatów wymiany rekordów są LCMARC i UKMARC. Przy ich pomocy można importować opisy bibliograficzne z biblioteki kongresu.
Aby rozszerzyć możliwości wyszukiwania, biblioteka powinna mieć możliwość komunikacji z innymi systemami. Można to zapewnić wykorzystując programy obsługujące protokół Z30.50. Z drugiej strony na serwerze biblioteki powinien pracować program, udostępniający opisy bibliograficzne zgromadzonych materiałów, światu. Szczegółowe informacje, na temat protokołów wymiany informacji, można znaleźć w pracy Pani Agaty Hintz. []

- obsługa wielu języków
Bardzo istotnym czynnikiem w bibliotece cyfrowej jest obsługa wielu języków zarówno w metadanych jak i w tekście. I tak wspierany powinien być pełny zakres znaków ASCII i UNICODE . Problem obsługi wielu języków dotyczy większości powyższych modułów / usług. Obsługa wielojęzykowości powinna zostać rozważona już na etapie projektowania struktury bazy danych. Interfejsy służące do wprowadzania znaków nie obejmowanych przez kod ASCII powinny udostępniać odpowiednie kroje czcionek oraz być tak zaprojektowane aby można było w prosty sposób wprowadzać owe znaki. Interfejsy poprzez które klient będzie otrzymywał dane powinny umożliwiać poprawne wyświetlanie znaków nie romańskich. Przeglądarki Internet Explorer 5.1 i późniejsze, wykorzystują kodowanie UTF-8 i w bardzo efektywny sposób radzą sobie z wyświetlaniem znaków zakodowanych w Unikodzie. Jeśli nie jest to zaimplementowane rodzi się pytanie jak jest to obsługiwane przez wyszukiwarkę i w jaki sposób zachowuje się biblioteka jeżeli wyszukiwarka nie odbiera diakrytyków ?

- typy obsługiwanych obiektów
Spektrum obsługiwanych obiektów w bibliotece cyfrowej jest bardzo istotną cechą. Biblioteka cyfrowa powinna obsługiwać możliwie dużo formatów, łącznie z formatami objętymi ochroną prawną. Należy jednak zwrócić uwagę aby obiekty zachowane były w formatach nie objętych takową. Obiekty, które powinny być obsługiwane przez bibliotekę cyfrową należą do kilku kategorii :
obiekty tekstowe
Wśród obiektów tekstowych najważniejszymi formatami są :
- PDF
- ASCII
- HTML
- XML
-SGML
-Microsoft Word
obiekty graficzne
Najważniejszymi formatami są :
- TIFF
- JPEG
- GIF
- BMP
- PCD
- PCX
- PNG
obiekty dźwiękowe :
- MP3
- MIDI
- WAV
obiekty multimedialne :
- Real Audio
- MPEG
- AVI
- MOV
- QuickTime

Należy zwrócić uwagę aby była możliwość konwersji lub eksportu danych, do któregoś z wyżej wymienionych formatów. Aby zapewnić dostęp do obiektów multimedialnych należy dać do nich dostęp w sposób strumieniowy. Obsługę tego typu transmisji powinien zapewniać serwer. Jeśli zasoby multimedialne znajdują się na odrębnym serwerze musi być możliwość elastycznego tworzenia dowiązań do nich i weryfikacji czy się nadal tam znajdują.

3.1.3 dostarczanie
Wynikiem wyszukiwania/przeszukiwania w trybie normalnym lub wsadowym są dane. Biblioteka powinna zapewniać usługi dostarczania owych danych na różne sposoby. Podstawowym sposobem jest przedstawianie wyników on-line, w oknie wyszukiwarki. I z tego poziomu powinna się pojawić możliwość wysłania danych na określony email lub serwer ftp, bądź w dedykowane miejsce do którego personel biblioteki będzie miał dostęp aby nagrać przesłane dane na płytę CD. Taka sama gama możliwości powinna być dostępna z poziomu przeglądanych konkretnych dla przykładu artykułów, rozdziałów artykułów. Oczywiście jest to założenie czysto teoretyczne, gdyż trzeba wziąć pod uwagę ochronę praw autorskich.
Istotne jest aby te wszystkie usługi były dostępne dla personelu biblioteki, mam tu na myśli zlecenie wydawane personelowi przez klienta, który poszukuje materiałów o określonej tematyce i prosi o dostarczenie ich na któryś z w/w sposobów.
Nowym rodzajem danych, z którymi raczej nie spotykamy się w tradycyjnych bibliotekach są dane multimedialne i sposób ich dostarczania. W przypadku biblioteki cyfrowej po zlokalizowaniu zasobu o takim charakterze możemy uzyskać dostęp do niego na dwa sposoby:
-"ściągnij i odtwórz"
-"rozpocznij ściąganie i zacznij odtwarzać"
Pierwszy przypadek jest typowy. Dostęp do zasobu możemy uzyskać, jeśli ten znajduje się w całości na naszym lokalnym dysku, czyli czekamy na plik zawierający np. animację, film, muzykę. Drugi przypadek jest o wiele ciekawszy, albowiem umożliwia on odtwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Ogólny schemat działania odtwarzacza mediów strumieniowych wygląda następująco : rozpocznij ściąganie zasobu, jeśli masz już wystarczającą ilość danych i łącze jest wystarczająco szybkie rozpocznij odtwarzanie, a w tle ściągaj dalszą część. Protokołami odpowiedzialnymi za transmisje w czasie rzeczywistym są RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol), RTSP (Real-Time Streaming Protocol) może być również wykorzystywany protokół RSVP (Resource Reservation Protocol). Rola RTP to identyfikacja przenoszonych danych, numerowanie sekwencji oraz umieszczanie znaczników czasowych. RTCP analizuje stan połączenia i na podstawie zebranych informacji steruje wydajnością dostarczania nowych porcji informacji. RTSP przesyła strumień multimedialny techniką unicast lub multicast. Sposób tworzenia strumienia polega na podziale danych na pakiety o odpowiedniej wielkości (zależnej od dostępnego pasma). Dane mogą być dostarczane w oparciu o protokoły TCP, UDP, IP Multicast lub RTP. Dzięki RSVP możliwe jest zarządzanie sesjami przesyłania strumieni i rezerwacja pasma. RTP wspiera synchronizację i QoS .
Najbardziej znanymi dostawcami programowych serwerów i odtwarzaczy mediów strumieniowych są firmy : RealNetworks i Microsoft. RealNetworks jest producentem serwera RealServer G2, odtwarzacza RealPlayer (ostatnio udostępniony został odtwarzacz RealOne) i kodera przekształcającego dane audio i video na format RealMedia nazywanego RealProducerem. RealServer obsługuje strumieniowo, nie tylko pliki .rm ale także : ASF (Advanced Streaming Format), Vivo, AIFF, AU, WAV, AVI i QuickTime. Jakby tego było mało serwer obsługuje dodatkowe standardy prezentacji :
- RealText - umożliwia uzupełnienie multimedialnych transmisji o napisy
- RealPix - umożliwia przesyłanie statycznych, wolno zmieniających się obrazów
- RealFlash - umożliwia łączenie i synchronizowanie animacji Flash z przekazem dźwiękowym i video
- Pliki zdarzeń - umożliwiają synchronizowanie RealPlayer'a z przeglądarką.
Oprogramowanie w podstawowej wersji dostępne jest za darmo, możliwa jest wtedy obsługa do 25 strumieni danych jednocześnie. Ponad to, system jest wieloplatformowy, istnieją wersje dla system Mac, Windows i wielu platform unixowych.
System obsługujący media strumieniowe Microsoftu nazywa się Windows Media Technologies. Do wyświetlania strumienia danych potrzebny jest program Windows Media Player, tak samo jak w przypadku RealNetworks serwer i koder. Obsługiwane formaty to ASF, RealAudio, RealVideo i inne. System Microsoftu pozwala na zabezpieczanie plików przed piractwem, polega to na ich szyfrowaniu. Do odtworzenia wymagany jest klucz licencyjny. Największą wadą systemu Microsoftu jest ograniczenie, tylko i wyłącznie do środowiska Windows, tak po stronie klienta jak i po stronie serwera.

- urządzenia dostępowe

Rozpatrując temat dostarczania należy zwrócić uwagę na urządzenia, których będą używać klienci aby korzystać z zasobów biblioteki. Mogą nimi być :
- standardowe stacje robocze
- ebooki
- palmtopy
- telefony komórkowe
- palmtopy z bezprzewodowym dostępem do Internetu
Nie każde z tych urządzeń musi koniecznie służyć jako urządzenie do przeglądania zawartości biblioteki, niektóre z nich mogą pełnić pewne funkcje pomocnicze. Istnieje zatem potrzeba umożliwienia dostępu każdemu z tych urządzeń do zawartości lub usług biblioteki. Standardowa stacja robocza (komputer klasy PC), może dysponować wszystkimi możliwościami. Biblioteka jest projektowana pod kątem dostarczania informacji dla klientów wykorzystujących głównie urządzenia tego typu, stąd rodzi się potrzeba rozpoznawania urządzeń pozostałych typów i dostarczania im informacji w odpowiednim formacie. Należy jednak zwrócić uwagę, że niektóre z urządzeń są tak ubogie pod względem technicznym, że niektóre z usług nie będą dla nich dostępne. Osobne serwisy i dodatkowa infrastruktura informatyczna wymagane będą dla klientów korzystających z urządzeń bezprzewodowych, takich jak ebooki, palmtopy, telefony komórkowe, wykorzystujących sieci komórkowe, przewodowe lub bezprzewodowe. Aby interaktywna komunikacja przez sieć komórkową była możliwa należy skorzystać z protokołu WAP (Wireless Application Protocol). Komunikacja przewodowa możliwa jest przez modemy lub bezpośrednie podłączenie do sieci np. Ethernet. Natomiast komunikacja przez komputerowe sieci bezprzewodowe możliwa jest dzięki zastosowaniu podczerwieni, technologii Bluetooth lub innych sieci opartych o protokół 802.11b.
Inną formą udostępniania, różnego rodzaju, informacji może być ich export i udostępnianie np. na płytach CD. Bardzo dużą pomocą w takich sytuacjach są programy typu "Web to EXE" zadaniem ich jest konwersja zbiorów plików HTML do pojedynczego pliku EXE. Jakie możliwości mają tego typu aplikacje opiszę na przykładzie programu WebExe 1.4 firmy aw-soft. Podstawowe zalety :
- nie wymagają dodatkowego oprogramowania do uruchomienia pliku exe
- funkcje typu kopiuj, szukaj, drukuj lub zapisz mogą zostać wyłączone
- można ustawić hasło dostępu
- można ustawić datę wygaśnięcia dokumentu
- możliwość przeszukiwania pełnotekstowego
- wszystkie pliki są kompresowane algorytmem ZIP (redukcja zawartości nawet do 50%)
- wyświetlana zawartość jest ładowana do pamięci i z niej bezpośrednio wyświetlana, nie są tworzone tymczasowe pliki na dysku
- zintegrowana przeglądarka wspiera większość specyfikacji języka HTML 3.2, wiele rozszerzeń języka HTML 4 i różne właściwości kaskadowego arkusza stylów (CCS)
- elektroniczna pomoc przy tworzeniu kolekcji
- wsparcie dla wielu języków
- Podstawowe wady :
- z uwagi na bezpieczeństwo danych, nie jest to rozwiązanie nadające się do publikacji pełnotekstowych
- brak obsługi języka polskiego
- są dedykowane dla systemu operacyjnego Windows

Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, niestety na platformę PC nie ma programów, które w 100% chroniłyby swoją zawartość i stworzenie takowych jest niemożliwe.
- bezpieczeństwo dostarczania
Zabezpieczenie środowiska pracy przed ingerencją z zewnątrz jest bardzo ważne. Trzeba zwrócić również uwagę aby system biblioteczny nie mógł zaszkodzić żadnym systemom zewnętrznym. Dla przykładu, usługa dostarczania nie powinna pozwalać na zalewanie masową korespondencja obcych, złośliwie lub przez nieuwagę podanych, adresów kont pocztowych. Ta sama uwaga odnosi się do kont ftp.

- ochrona
Celem ochrony w module udostępniania jest zabezpieczenie przede wszystkim interesów autorów udostępniających swoje dzieła i wykorzystujących do tego celu bibliotekę cyfrową. Ochrona w tym znaczeniu powinna :
- uniemożliwić niepowołanym użytkownikom dostęp do materiałów cyfrowych
- uniemożliwić lub ograniczyć w stopniu maksymalnym określonym grupom użytkowników robienie kopii materiałów ze stron biblioteki,
- znakować materiały.
Zanim napiszę coś więcej o metodach zabezpieczania przed nieuprawnionym kopiowaniem, chciałbym nadmienić, iż nie ma metod idealnych. Każdą z zastosowanych technologii można obejść w jakiś mniej lub bardziej wyrafinowany sposób. Przy każdej z metod wspomnę o sposobach jej obejścia.

Aby zabezpieczanie interfejsu udostępniania biblioteki cyfrowej miało sens trzeba spełnić parę ogólny warunków odnoszących się generalnie do bezpieczeństwa WWW :
- serwer(y) na których pracuje biblioteka musi być odporny na różnego rodzaju ataki
- serwer(y) powinny zapewniać usługi uwierzytelniania siebie jak i klientów.
- jedno hasło i jedna nazwa użytkownika powinna być dostępna na każdym z serwerów
- jeśli jest firewall te same protokoły powinny być przed nim jak i za nim
- udostępniać usługi pozwalające szyfrowane połączenia do niego.
- serwer WWW zainstalowany na serwerze musi obsługiwać SSL (Secure Socket Layer).
- język programowania, użyty w interfejsie udostępniania musi zapewniać bezpieczeństwo.
- sposób napisania aplikacji webowych nie powinien dawać możliwości łatwego nadużywania możliwości systemu (system często sprawdzanych haseł, weryfikowania adresów ip, 'bezpieczny' styl programowania etc.),
- zachowanie użytkowników powinno być monitorowane.

Ataki, których możemy się spodziewać to przede wszystkim ataki : na serwer, na aplikacje webowe oraz ataki pośrednie. Możemy wyróżnić także ataki mające na celu zakłócenie pracy serwera. Do takich należą ataki typu DoS (Denial of Service) lub DDoS(Distributed Denial of Service).
Ataki na serwer polegają na wykorzystaniu luk w jego zabezpieczeniach i wykonaniu odpowiedniego kodu, który umożliwi włamywaczowi pełen dostęp do atakowanego systemu. Uwagę należy zwrócić na poprawne zainstalowanie aplikacji, zainstalowanie wszystkich uaktualnień systemu oraz przyjąć zasadę ograniczonego zaufania, udostępniać możliwe mało usług, regularnie przeglądać logi systemu.
Ataki na aplikacje webowe wykorzystują fakt występowania błędów, które pozostawili projektanci. Szczególnie należy zwrócić uwagę na :
-weryfikowanie danych otrzymywanych od klienta w formularzach, nigdy nie należy im ufać !
-usunięcie z systemu niezabezpieczonych, tylko "nam" znanych, tylnych wyjść
-nie przekazywanie, istotnych parametrów w adresach URL
-kontrolowanie cookies
-zabezpieczenie wejścia, w taki sposób aby przez wykonywanie skryptów CGI nie było możliwe wykonywanie operacji niepożądanych.
-możliwość przepełnienia bufora przez atakującego
-każdorazową weryfikację dostępu do stron chronionych hasłem, niekoniecznie jawną

Ataki pośrednie dokonywane są nie bezpośrednio na port HTTP tylko na porty przypisane innym usługom np. SMTP, FTP, SSH lub DNS.
Podstawową ochroną serwerów powinno być stosownie poprawnie skonfigurowanych zapór ogniowych i systemów wykrywania wtargnięć. Do bardziej wyrafinowanych technik można zaliczyć :
-wyjścia kontrolowane
-pułapki
-stosowanie urządzeń separujących
-systemy samonaprawcze
-systemy monitorujące ruch i odpierające ataki typu DoS

Większe bezpieczeństwo transmisji może zagwarantować nam następca protokołu IP protokół IPv6. Bezpieczną wymianę informacji, pomiędzy klientem a serwerem, zapewniają dedykowane protokoły.
Jednym z nich jest S-HTTP (Secure-HTTP) umożliwia on bezpieczną wymianę informacji niestety tylko wykorzystując HTTP. Ponad to S-HTTP nie jest standardem.
Kolejnym z zabezpieczeń jest "nakładka" na TCP/IP zwana SSL (Secure Socket Layer), dzięki temu bezpiecznie transportowane mogą być strony WWW, emaile i newsy. SSL wykorzystuje certyfikaty X.509, zatem jest skalowalny do wielkości Internetu. Nie jest to niestety standard Internetowy. Właścicielem referencyjnej implementacji SSL jest firma Netscape ona też udziela na nią licencji. Dla instytucji niekomercyjnych licencja ta jest bezpłatna. Jeśli SSL zostanie wyparte przez inny protokół z pewnością będzie on bazował na rozwiązaniach SSL'a.
Jeszcze innym z zabezpieczeń jest SST (Secure Transaction Technology). Protokół ten jest przeznaczony do prowadzenia bezpiecznych zakupów w Internecie. Został on włączony do ogólniejszego protokołu PCT.
Kolejnym z protokołów jest PCT (Private Communication Technology) opracowany tak samo jak SST przez firmy Microsoft i VISA bazuje na SST poszerzonym o cechy protokołu SSL. Czyli jest zgodny "w dół" z SSL'em. Dokumentacja do PCT jest udostępniana bezpłatnie. PCT nie jest standardem Internetowym.

Jeśli powyższe warunki mamy spełnione i posługujemy się którymś z wymienionych protokołów, możemy przyjrzeć się zabezpieczeniom stosowanym przed nieuprawnionym kopiowaniem.

Pierwsze z zabezpieczeń gwarantuje nam serwer, który ma włączone szyfrowanie informacji, na linii przeglądarka użytkownika serwer. Gdyby szyfrowanie nie było włączone wszystkie dane mogą zostać śledzone i zapisane dzięki wykorzystaniu programów monitorującym ruch w sieci.
Kolejne z zabezpieczeń to modyfikacja interfejsu aby nie można było zapisywać stron WWW. Osiągnąć to można dzięki odpowiednim programom napisanym w javascripcie.

Zabezpieczenia te nie są nigdy doskonałe i dokładniejsze przyjrzenie się działaniu kodu w javascripcie pozwala na znalezienie jego potencjalnie słabych punktów. Trudno mi w tym momencie mówić dokładnie o metodach obejścia, gdyż tyle ile implementacji tego typu zabezpieczeń tyle może być metod obejścia.
Kolejne z zabezpieczeń może być rozszerzeniem zabezpieczenia powyższego. Polega ono na czasowym blokowaniu przeglądanych, np. przeglądanych stron książki, w przypadku zbyt "szybkiego czytania". Metodą obejścia tego rodzaju zabezpieczenia jest napisanie prostego programu, który będzie automatycznie z zadanym opóźnieniem "przerzucał strony książki" i zapisywał obrazy poszczególnych stron lub ich źródła na dysk twardy.

Gotowe rozwiązanie oferuje firma Moonlight Software, która jest autorem programu WebCrypt Pro. Program ten pozwala na "szyfrowanie" kodu HTML. Kod HTML, który dzięki temu powstaje jest "zabezpieczony" przed oglądaniem, rysunków umieszczonych na stronie WWW nie można zapisać na dysk (w standardowy sposób), zapisanie pełnej strony na dysk jest niemożliwe, popup toolbar w Internet Explorerze 6 jest wyłączany, nie ma możliwości zaznaczania tekstu i wydruku strony. Mechanizmy wykorzystane w tym oprogramowaniu opierają się w całości na javascripcie. Wygenerowany "zaszyfrowany kod" jest faktycznie zapisem szesnastkowym "szyfrowanej strony" wzbogaconym o wyżej wymienione blokady. Tego typu zabezpieczenia nie stanowią żadnej przeszkody dla bardziej wprawnych użytkowników.

Z uwagi na to, iż najcenniejszy dla użytkowników jest tekst, który można poddawać w prosty sposób edycji, można pokusić się o generowanie w czasie rzeczywistym obrazów tekstu. W tym momencie jest on czytelny, ale zupełnie nie nadaje się do obróbki edytorem tekstu. Oczywiście mając wygenerowane w ten sposób rysunki, można posłużyć się w tym momencie programem OCR, ale narzut czasowy związany z tym jest duży. Aby utrudnić, ewentualne próby ekstrakcji tekstu programami OCR, można generować obrazy tekstu, które są nałożone na inne obrazy.
Ostatnią z metod, która jest według mnie metoda najdoskonalszą, jest implementacja appletu javy, przez który można przeglądać zawartość biblioteki. Jest to metoda bardzo podobna do metody powyższej ale znacznie mniej obciążająca serwer i nie pozwalająca na zachowywanie tekstu, poprzez zapisywanie źródła strony.
Wszystkie z powyższych metod zabezpieczania zawartości biblioteki można obejść w prosty sposób zrzucając zawartość ekranu. Przed tym niestety uchronić się nie możemy.

Komercyjnym rozwiązaniem w dziedzinie blokowania plików i dystrybucji kluczy jest Adobe Content Server2. Pozwala on na komercyjną dystrybucję plików PDF. Cena takiego systemu to 5000$ za oprogramowanie oraz 3% tantiemy za każdy sprzedany plik przy pomocy tego systemu. Zasadniczymi wadami systemu jest to, że można go używać tylko z plikami PDF, wymaga dodatkowego serwera, pracuje na platformie windows i MS IIS oraz generuje wysokie koszty.
Znakowanie materiałów typu obrazy, dźwięk i dane video udostępnianych w bibliotece cyfrowej jest możliwe dzięki znakom wodnym. Technika ta została wprowadzona w roku 1996 przez firmę IBM, algorytm znakowania gwarantuje wysoki poziom :
- przezroczystości
- niezawodności
- przetrwalności
- bezpieczeństwa
Oznakowanie, tego typu jest dokonywane w sposób uniemożliwiający jego usunięcie, nie przeszkadza przy oglądaniu materiałów i umożliwia szybką identyfikację w przypadku skopiowania takiego zasobu. Znaku wodnego nie można usunąć poprzez przetworzenie lub zniekształcenie polegające np. na kompresji, zmianie rozdzielczości, obrót obcięcie.
Inną metodą znakowania jest steganografia. Polega ona na ukrywaniu jednego rodzaju informacji w innej np. w obrazach można ukrywać teksty, znaki graficzne itd.
- Autoryzacja
Niebagatelną rolę w bibliotece cyfrowej odgrywa autoryzacja użytkowników zwana również uwierzytelnianiem. Uwierzytelnianie oznacza ustalanie, czy osoba próbująca uzyskać dostęp do określonych zasobów jest faktycznie tą, za którą się podaje. Dzięki uwierzytelnieniu możemy oferować różne typy dostępu do zawartości i usług oferowanych przez dane miejsce WWW. Kiedy już ustalimy kim jest użytkownik możemy udostępnić mu zasoby do których ma prawa. W zależności od informacji dostarczanej przez dane miejsce WWW potrzeba mniej lub bardziej wyszukanych mechanizmów autoryzacji.

Istnieje parę metod pozwalających na uwierzytelnienie użytkownika w bibliotece cyfrowej:

-metoda login, hasło
-hasło maskowane - różni się tym od powyższej metody, że podczas wprowadzania nie podaje się całego hasła a tylko wybrane jego znaki
-token - Token jest spersonalizowanym urządzeniem kryptograficznym. Przypomina zwykle swoim wyglądem kieszonkowy kalkulator lub breloczek do kluczy. Zadaniem tokena jest generowanie jednorazowych haseł (kodów), których system wymaga do identyfikacji klienta i potwierdzania operacji dokonywanych przez Internet. Token jest najczęściej zabezpieczony przed użyciem przez osoby niepowołane - do jego aktywacji potrzebne jest podanie kodu. Wymagany jest on szczególnie dla tych użytkowników bankowości internetowej którzy chcą np. wysyłać przez Internet polecenia przelewu na dowolne, niezapisane wcześniej w systemie, rachunki bankowe. Token zaliczany jest do sposobów tzw. silnego uwierzytelniania.
-metody biometryczne :
-odcisk palca
-geometria twarzy, dłoni itp.
-głos
-obraz tęczówki, siatkówki
-sposób pisania
-następujące protokoły zdalnego uwierzytelniania, zainstalowane w ścianach ogniowych, dają bezpieczny dostęp do wewnętrznych zasobów upoważnionym użytkownikom :
-RADIUS
-TACACS
-LDAP
-PAP/CHAP
-Kerberos
-Domeny NTLM
-karty kodów - metoda polega na losowym wygenerowaniu dla każdego z klientów listy haseł, które będą wykorzystywane przy autoryzacji transakcji. Jedna z list haseł znajduje się na serwerze, drugą z list otrzymuje klient w postaci wydrukowanej. Przy logowaniu się system pyta o kolejne hasło z listy. Po wykorzystaniu listy haseł, dostawca usługi generuje nową listę i dostarcza ją klientowi

System wymiany dokumentów pomiędzy personelem biblioteki cyfrowej powinien odbywać się z wykorzystaniem podpisu elektronicznego - wg PN-I-02000 (Polska Norma). Podpisem elektronicznym jest : "Przekształcenie kryptograficzne danych umożliwiające odbiorcy danych sprawdzenie autentyczności i integralności danych oraz zapewniające nadawcy ochronę przed sfałszowaniem danych przez odbiorcę."
Cztery główne warunki podpisu cyfrowego:
- uniemożliwienie podszywanie się innych pod daną osobę (uwierzytelnienie osoby, autentyfikacja),
- zapewnienie wykrywalności wszelkiej zmiany w danych transakcji (integralność transakcji),
- zapewnienie niemożliwości wyparcia się podpisu przez autora,
- umożliwienie weryfikacji podpisu przez osobę niezależną.

W podpisie cyfrowym potrzebna jest para kluczy (publiczny i prywatny). Klucz prywatny zna tylko użytkownik i od bezpieczeństwa tego klucza zależy bezpieczeństwo wszystkich operacji wykonywanych przy pomocy pary tych kluczy. Klucz publiczny jest jawny przy jego pomocy tworzony jest podpis cyfrowy. Podpis elektroniczny jest generowany i weryfikowany następująco :
Wszystkie dane operacji są formatowane w ciąg bitów. Na podstawie tych danych algorytm haszujący generuje krótką wartość hash. Następnie ta krótka wartość hash jest szyfrowana za pomocą klucza prywatnego użytkownika. Zaszyfrowana w ten sposób wiadomość jest podpisem cyfrowym danej transakcji. Operacja ta powinna odbywać się na komputerze użytkownika, a następnie dane operacji powinny trafić na serwer. Na serwerze następuje weryfikacja prawdziwości podpisu. Na podstawie sformatowanych danych generowany jest hash A. Podpis cyfrowy jest odszyfrowywany za pomocą klucza publicznego użytkownika. Otrzymana wiadomość to hash B. Jeśli obie wartości są równe to podpis jest prawidłowy.
Aby uniknąć podszywania się pod inne osoby poprzez generowanie nowych kluczy publicznych wykorzystuje się mechanizm "certyfikatów cyfrowych". Certyfikat cyfrowy to blok danych zawierający klucz użytkownika oraz potwierdzenie, jakim jest podpis elektroniczny, jego autentyczności przez osobę trzecią. Certyfikaty wydawane są przez urzędy certyfikacji. Wszelkie modyfikacje, w danych które są przedmiotem transakcji są wykrywane, co zapewnione jest dzięki algorytmowi haszującemu. Zaszyfrowanie wartości hash uniemożliwia zmianę transakcji jak i odpowiadającego jej podpisu.
Elementem narażonym na największe niebezpieczeństwo w systemach wykorzystujących podpis cyfrowy jest klucz prywatny. Zdobycie jego pozwala na podszywanie się pod właściciela. Aby takim sytuacjom zapobiec stosuje się kryptograficzne karty elektroniczne, posiadają one zapisany wewnątrz klucz, a samo generowanie podpisu następuje wewnątrz procesora karty. Każde użycie karty wymaga podania hasła.
Klucze publiczne stosuje się w wielu protokołach o które opiera się bezpieczny transfer danych w Internecie : SSL (Secure Socket Layer), S/MIME (Secure MIME), SET(Secure Electronic Transaction) oraz w podpisywaniu appletów Javy.

Generalnie metody uwierzytelnień możemy podzielić na dwie kategorie :
- proste uwierzytelnianie
- silne uwierzytelnianie
Proste uwierzytelnianie odpowiada uwierzytelnianiu wykorzystywanemu w systemach komputerowych i polega ono na podaniu identyfikatora użytkownika i hasła.
Silne uwierzytelnianie opiera się na tym co użytkownik posiada, tzn. tokeny, karty kodów jednorazowych, karty chipowe i magnetyczne. Silne uwierzytelnianie jest często połączone z prostym.
Istnieją również systemy bibliotek cyfrowych, które nie wymagają autoryzacji zwykłych użytkowników. Przykładem takiego systemu jest GreenStone. Autoryzacja login, hasło jest wymagana dla użytkowników zarządzających kolekcjami obiektów.

3.1.4 odpłatności
Wykorzystując system mikropłatności można w prosty sposób pobierać opłaty za różnego rodzaju usługi oferowane na stronach WWW. Opłaty w ogólności można pobierać za wszystko, poczynając od wejścia na stronę, wyszukiwanie, przeglądanie do wyspecjalizowanych usług. Najniższą opłatą w przypadku Polski jest jeden grosz. System mikropłatności jest na razie na całym świecie w fazie zaawansowanego eksperymentu, ale w przyszłości będzie już to bardzo popularna, jeśli nie najpopularniejsza, forma płatności cybercashem. W Polsce próbuje wdrożyć go firma eCard, stworzona przez ComputerLand, BRE Bank i Wielkopolski Bank Kredytowy.
Witryna, która chce sprzedawać swoje produkty wykorzystując system mikropłatności powinna zainstalować aplikację dzięki której można realizować sprzedaż przez Internet. A firma eCard udostępnia oprogramowanie integrujące aplikację sprzedaży z systemem mikropłatności. Napisanie witryny wykorzystującej system mikropłatności nie jest niczym skomplikowanym. Aby skorzystać z systemu mikropłatności jako usługobiorca jedyne co trzeba zrobić to założyć mikrokonto i wpłacić na nie np. kilkadziesiąt złotych. Od tego momentu można dokonywać zakupów na witrynach zintegrowanych z systemem eCard.
Jak wygląda dokonywanie zakupów w systemie korzystającym z mikropłatności ?
Klient wchodząc na stronę deklaruje chęć dokonania zakupu, zostaje przeniesiony na stronę mikropłatności eCardu. Jeśli ma konto wprowadza identyfikator i hasło. Potwierdza informację o aktualnym stanie konta, listę wybranych towarów oraz kwotę należności. Akceptuje transakcję, system zdejmuje z konta określoną sumę i księguje ją na koncie strony
Rys. 3.3
gdzie klient dokonał zakupu. I wysyła do serwisu informację, że transakcja została zrealizowana (klient zapłacił). Jak dobywa się transakcja przedstawia Rys. 3.3.

eCard pobiera prowizję od realizowanych transakcji, jej wysokość jest zależna od miesięcznych obrotów na witrynie.


3.2 oprogramowanie
3.2.1 funkcje oprogramowania klienta
Oprogramowanie do którego dostęp ma klient ma za zadanie ułatwiać nawigację w zbiorze danych znajdujących się w bibliotece cyfrowej. Jego podstawową funkcją jest wyszukiwanie/przeszukiwanie oraz ułatwienie przeglądania znalezionego materiału. Dodatkową funkcjonalnością mogą być możliwości :
- kopiowania zaznaczonych fragmentów materiałów do innych lokalizacji
- znakowania materiałów (wirtualne notatki na marginesie, zakładki)
- informowania innych użytkowników o znalezionych materiałach
- transformacji materiałów do formy nadającej się do bezpośredniego wydruku (PDF)
- dokładnej analizy materiałów (np. starodruków, map itd.)
- dostępu do listy dyskusyjnej biblioteki
- zaznaczania fragmentów tekstów i nawigacja pomiędzy nimi lub późniejsze grupowe przeglądanie
- przeglądania kilku książek równocześnie
- sprawdzenia zaznaczonego słowa w słowniku np. języka polskiego, języków obcych
- informowania o książkach o podobnej tematyce dostępnych w bibliotece cyfrowej lub tradycyjnej
- szybkiego sprawdzenia listy książek autora właśnie czytanej książki
- sprawdzenia swojej wiedzy poprzez udostępnione np. testy
- wykorzystania syntezatora mowy
- hibernacji sesji, polegającej na zapisaniu aktualnego "stanu ekranu" użytkownika i odzyskiwaniu go np. po określonym upływie czasu lub na innej maszynie
- i inne
Docelowa lista funkcjonalności będzie zależeć od potrzeb klientów.
3.2.2 funkcje oprogramowania zarządzającego
- edycją i gromadzeniem
Ponieważ, nie każdy rodzaj materiału, który jest w postaci cyfrowej nadaje się, od razu, do składowania, musi on zostać poddany określonym procesom normalizacji/kompilacji. Dla przykładu, dokumenty programu Microsoft Word, muszą zostać przetworzone do postaci XML'a. Skanowane materiały należy poprawić a następnie nałożyć na nie znaki wodne. Prezentacje multimedialne składane z różnego rodzaju materiałów, każdy z nich wymaga osobnej obróbki, by następnie dokonać kompilacji wszystkiego do jednego pliku. Zabiegi te niestety wykonuje się używając licznych zewnętrznych narzędzi (edytorów XML'a, programów graficznych, koderów medii strumieniowych, programów do znakowania). W wyniku otrzymujemy dane, w postaci pliku/plików które należy umieścić w odpowiednim repozytorium, przypisać do kolekcji i skatalogować. I właśnie to jest to, co można zrealizować przez moduł gromadzenia.
- tworzeniem i udostępnianiem
Celem tego modułu było umożliwienie tworzenia i pielęgnacji obiektów. Pod pojęciem pielęgnacji należy rozumieć możliwość ingerowania w treść którą zawiera obiekt.
- monitorowaniem, logowaniem i statystykami
Monitorowanie pozwala na nadzorowaniu, w czasie rzeczywistym, szeregu parametrów np.:
- ogólnych :
- ile klientów w danym momencie korzysta z biblioteki z podziałem na gości, zwykłych użytkowników, personel i administratorów
- jak bardzo jest obciążony system (dostępna wolna pamięć, obciążenie procesora)
- dotyczących obiektów :
- które obiekty są właśnie przeglądane
- jak długi czas jest poświęcany na oglądanie danego obiektu
- dotyczących klientów :
- skąd dany klient się łączy
- czego klient szuka
- jakiej klient używa przeglądarki
- czy klient usiłuje kopiować tekst

Logowanie odpowiada za zapisywanie przykładowych wyżej wymienionych parametrów i generowanie na ich podstawie okresowych statystyk.
- moduł zarządzania obiektami
Moduł powinien pozwalać na elastyczną prezentację obiektów używając szablonów przypisanych do kolekcji lub indywidualnych grup. Organizowanie obiektów powinno obejmować możliwości przypisania ich do różnych grup i kolekcji, jak również łączenie wielu obiektów w jeden abstrakcyjny obiekt. Moduł zarządzania obiektami powinien również pozwalać na ustalanie praw dostępu do obiektów tj. praw :
-odczytu
-tworzenia
-modyfikacji
-usuwania
w odniesieniu do grup użytkowników którzy próbują uzyskać dostęp do niego. W zależności od stosowanych przez narzędzi powyższe prawa dostępu mogą mieć inny charakter. Moduł powinien obsługiwać funkcję wyszukiwania duplikatów obiektów w bazie danych.
- moduł zarządzania użytkownikami
Każdy z użytkowników :
- posiada swój identyfikator i hasło
- należy do jednej lub wielu grup
- posiada swój profil

Hasło i identyfikator jednoznacznie identyfikują użytkownika w systemie, na ich podstawie użytkownik otrzymuje identyfikatory grup do których należy.
Przynależność do grupy determinuje dostęp do obiektów należących do różnych grup i kolekcji, przy czym dostęp oznacza tu prawa do odczytu, modyfikacji, uruchamiania. Profil zawiera ustawienia przypisane danemu użytkownikowi, mogą być przez niego modyfikowane. Uruchamiając ten moduł będzie możliwość edytowania wyżej wymienionych parametrów : użytkowników i grup użytkowników. Tu można też zdefiniować listę adresów IP z których dostęp do zasobów biblioteki będzie zabroniony, jak i listę adresów z których będzie dostęp na konto gość (nie będzie wymagane podanie hasła) oraz czas bezczynności po jakim użytkownik jest automatycznie wylogowywany. Moduł ten też umożliwia komunikację personelu biblioteki z użytkownikami.
- moduł zarządzania usługami
Dzięki temu modułowi, personel biblioteki, ma możliwość dawać lub odbierać prawa użytkownikom i grupom użytkowników do określonych usług np. korzystania z bibliotecznej listy dyskusyjnej, możliwości robienia wirtualnych notatek czy wkładania wirtualnych zakładek.


3.3 projekt
3.3.1 implementacja projektu i języki programowania
Bardzo popularną metodą programowania jest programowanie zorientowane obiektowo - OOD (Obiect Oriented Design). W programowaniu obiektowym tworzymy obiekty, które są instancjami wcześniej zaprojektowanych klas. Klasy w naszym przypadku będą nazwami materiałów przechowywanych w bibliotece. Klasami np. mogą być : skrypty, mapy, czasopisma etc. Klasy mają "zawartość". Zawartością mogą być pola klasy np. liczba stron skryptu, jak również obiekty innych klas. Np. klasa skrypt zawiera obiekty klasy rozdział. Klasy mogą posiadać własne metody, które określają czynności, które możemy wykonywać na obiektach danej klasy. Np. posiadając obiekt o nazwie "programowanie_w_javie" klasy książka możemy wywołać (wcześniej zaimplementowaną metodę) wyświetl_stronę(nr_strony). Tak będzie wyglądać kompletne wywołanie metody aby wyświetlić stronę 30 : programowanie_w_javie.wyświetl_strone(30).

Zaletą takiego podejścia jest możliwość stosowania różnych metod do różnych klas obiektów oraz możliwość wykorzystania wcześniej napisanych komponentów co czyni tworzenie nowych modułów dużo szybszym i łatwiejszym.

Najniższą warstwę na której się wszystko opiera w bibliotece cyfrowej stanowi baza danych. Aby komunikacja baza danych-użytkownik była możliwa potrzebny jest interfejs dostępu do niej. Interfejs może być stworzony dla wielu systemów operacyjnych. Aby zapewnić przenośność, dostęp do biblioteki będzie odbywał się głównie przy pomocy przeglądarki sieciowej. Obecnie na rynku istnieje bardzo wiele języków dzięki którym można stworzyć poprawnie działające interfejsy. Języki takie możemy podzielić na 2 grupy języki kompilowane i języki interpretowane. Do języków interpretowanych należą : PERL, PHP, ASP, VBScript, Python i inne. Języki kompilowane to : C, Java i inne. Językiem który zasługuje na szczególną uwagę i który, z uwagi na cechy, które zaraz wymienię, wydaje mi się być idealnym do zastosowań typu biblioteka cyfrowa jest Java.
Pierwszą z cech i wydaje mi się najważniejszą z cech języka Java jest bezpieczeństwo. Drugą niezależność od platformy sprzętowej. Trzecią obiektowość, a co za tym idzie elastyczność, która z kolei wpływa na szybkość tworzenia zaawansowanych projektów. Czwartą wsparcie interfejsów programistycznych języka XML. Minusem Javy jest mała szybkość wykonywania kodu programów w niej napisanych. Wynika to z tego, iż kod jest tłumaczony na formę pośrednią, dzięki której może on być wykonywany na każdej platformie sprzętowej. W przyszłości prędkość wykonywania programów javy zapewne znacznie wzrośnie. Wyniknie to bezpośrednio z postępu technologicznego jak i powstania dedykowanych rozwiązań sprzętowych.
W zależności od zastosowań Javy do dyspozycji mamy jej trzy wydania :
- Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) - dla stacji roboczych i komputerów biurowych
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) - dla urządzeń typu pagery, telefony komórkowe, systemy PDA (Personal Digital Asistant)
- Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE)- dla aplikacji działających na serwerze
J2EE zawiera bardzo ważne API dzięki którym można budować potężne aplikacje, należą do nich :
- Java Server Pages(JSP)
- Java Database Connection (JDBC)
- Java XML
- Java Servlets
- Enterprise JavaBeans
- Java Transaction API (JTA)
- Java Transaction Service (JTS)
- Java Naming and Directory Interface (JNDI)
- Java Message Service (JMS)
- Java IDL i Remote Method Invocation (RMI)

Z racji, że nasza aplikacja jest aplikacją typowo serwerową posłużymy się J2EE. Programy w javie mogą być uruchamiane jako samodzielne aplikacje na komputerze klienta lub jako aplikacje dostępne przez WWW. Aplikacje javy dostępne przez WWW to Servlety i Applety. Applety działają po stronie klienta. Servlety wykonują się po stronie serwera. Dzięki środowisku Javy są łatwiejsze w implementacji, szybciej działają i nie są podatne na błędy programistów tak jak standardowe mechanizmy CGI.
Po stronie klienta, Java oferuje również kilka rozszerzeń, do najważniejszych z nich należą java3d, która umożliwia wykorzystanie procesorów graficznych, dostępnych coraz częściej, na kartach graficznych. Dzięki niemu możliwa jest realizacja funkcji interfejsu OpenGL i DirectX.
Kolejnym składnikiem biblioteki Javy (począwszy od JDK 1.2) jest Swing. Jest to oprogramowanie implementujące graficzny interfejs użytkownika napisane w 100% w Javie. Dzięki mechanizmowi "look & feel" zmiana wyglądu i funkcjonalności elementów jest bardzo łatwa. A bogaty zestaw komponentów wyższego poziomu typu listy, tabele, podwójne panele, wskaźniki progresu, itd. czynią z niego rozszerzenie bardzo przydatne.
Rozszerzeniem Javy na które warto zwrócić uwagę jest technologia JavaServer Pages. JavaServer Pages są rozszerzeniem technologii Java Servlet rozwijanej przez Apache Software Group. Zaletami JSP są :
- dostęp do wszystkich rozszerzeń Javy
- możliwość używania z dowolnym systemem operacyjnym dysponującym środowiskiem runtime Java oraz na dowolnym serwerze aplikacji
- efektywność, wynikająca ze sposobu uruchamiania serwletu. Jeśli aplikacja bazująca na serwlecie nie zostanie zamknięta, dopóty serwlety wykonują się w obrębie procesu który działa, a każde nowe żądanie, nie uruchamia całej masy procesów potrzebnych do utworzenia nowego procesu, tylko tworzy nowy wątek Proces serwleta zamyka serwer np. w momencie kiedy zamykany jest proces serwera.
- skalowalność, możliwa jest współpraca komponentów rozmieszczonych na różnych serwerach aplikacji
- bezpieczeństwo, które JSP dziedziczy z języka java
- zaawansowany mechanizm obsługi sesji
- kontener serwletów rozróżnia kontekst i w zależności od niego deleguje zadania do różnych aplikacji
- od wersji 2.2 możliwe jest pakowanie zasobów (typu statyczne strony WWW, aplety, servlety itd. oraz deskryptora rozmieszczenia) do plików archiwum .war. Wszystkie serwery zgodne ze specyfikacją Servleta 2.2 potrafią instalować plik war, dzięki temu możliwe jest szybkie i bezproblemowe instalowanie nowych aplikacji WWW
- możliwe jest oddzielenie przetwarzania żądania, logiki biznesowej i prezentacji. Podejście takie umożliwia podział prac pomiędzy programistów i projektantów stron WWW. Schemat poszczególnych warstw przedstawia ryc. XX, a omówiony został w rozdziale dotyczącym oprogramowania serwera WWW.
W przypadku biblioteki cyfrowej, wskazane jest, sięgnąć po model aplikacji oparty o Enterprise JavaBeans (EJB). Jest to najbardziej zaawansowany z modeli, programowania w Javie, ale też najbardziej elastyczny. Ułatwi on implementację, komunikacji z przeglądarkami, samodzielnymi aplikacjami, urządzeniami PDA i innymi. Dzięki wykorzystaniu modelu zawierającego EnterpriseJavaBeans, możliwe jest pisanie aplikacji skalowalnych i łatwych w pielęgnacji. Oczywiście wymaga to odmiennego projektowania aplikacji.

Językiem, który posłuży nam do opisywania danych zawartych w bibliotece będzie XML. Dołączając do kodu XML struktury dokumentów opisane przy pomocy mechanizmu DTD (Document Type Definition) lub rozszerzające DTD XML Schema oraz XSL, otrzymujemy elementy z których, w połączeniu z językiem java, można stworzyć narzędzia umożliwiające proste i szybkie generowanie dobrze opisanych, przez co doskonale nadających się do wymiany, dokumentów. Możliwe jest również dynamiczne generowanie dokumentów w różnych formatach, w zależności od tego czego potrzebujemy.
DTD pozwala na systematyzację opisu budowy tekstu. Niestety ogranicza się on tylko do identyfikacji wzajemnego położenia części składowych dokumentu. Związki zawierania się oraz kolejności występowania elementów opisywane są przy pomocy wyrażeń regularnych, które definiują ich model zawartości. DTD potrafi jedynie kontrolować podstawowe parametry struktury. Nie ma możliwości definiowania typów wykraczających poza model zawartości, przez co nie ma możliwości narzucenia ograniczeń na zawartość elementów. Alternatywnymi rozwiązaniami są XML-Data, RDF (Resource Description Format), DCD (Document Content Description) oraz XSchema. Cechą odróżniającą XSchema od XML-Data, RDF i DCD jest to, że nie wymaga on włączenia do DTD informacji o schemacie. W XSchema DTD jest zawarte w środku. Ponadto stosowany sposób opisu jest zgodny ze standardowym XML. XSchema jest wynikiem wielu dyskusji prowadzonych w grupie projektantów XML'a, nie było tu wsparcia przemysłu, ale ciężka praca setek ludzi. Za standardem XML-Data stoi Microsoft, za RDF Netstacape a DCD to wynik to kompromisu pomiędzy dwoma wcześniejszymi produktami za którymi stoi W3C. Przyjrzyjmy się zatem możliwościom oferowanym przez Xschema. Xschema rozszerza możliwości DTD, zachowując wszystkie jego najistotniejsze cechy. Główne rozszerzenie polega na umożliwieniu określania typów zawartości elementów i wartości atrybutów, tak przez wskazywanie typów predefiniowanych jak i użycie typów własnych. Istnieje możliwość wprowadzania dwóch rodzajów zawartości - prostych i złożonych. Typy proste to typy wbudowane (liczba, napis, wartość logiczna) a także typy stworzone na ich bazie. Wykorzystywane są głównie do określania dopuszczalnych wartości atrybutów i zawartości elementów. Typy złożone są definicjami modeli zawartości, poszerzone o atrybuty związane z definiowanym elementem. Mając strukturę logiczną dokumentu możemy sprawdzić w bardzo prosty sposób jego poprawność. Istnieje wiele narzędzi, które umożliwiają taką właśnie walidację. Jeśli połączymy kod realizujący zadanie z walidatorem, poprawność kodu sprawdzana będzie przez narzędzie walidujące. Jeśli przy tym struktura dokumentu będzie prawidłowa możemy oszczędzić sporo czasu w procesie programowania.
Aby wyświetlenie kodu XML było możliwe w przeglądarce musimy go w jakiś sposób sformatować. Niestety przeglądarki firm Netscape i Microsoft bardzo różnie podchodzą do tego zagadnienia, więc może okazać się, że w jednej przeglądarce kod będzie wyświetlany poprawnie, podczas gdy w drugiej nie. Do formatowania treści dokumentu XML można podejść na trzy sposoby. Pierwszą metodą jest wykorzystanie języka DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language). Druga z metod to posłużenie się CSS. Trzecią z metod jest wykorzystanie możliwości XSL (eXtensible Style Language).
DSSSL jest kompletnym językiem programowania stylu dokumentów SGML, który może być stosowany również do dokumentów XML. Jest to narzędzie wyjątkowo silne, ale również bardzo złożone w obsłudze, a w przypadku wykorzystania dla potrzeb sieciowych zbyt potężne. DSSSL nie jest jednak szeroko stosowane.
CSS jest językiem obsługi stylów HTML, który z powodzeniem może być wykorzystywany do formatowania dokumentów XML.
XSL jest językiem definiowania arkuszy stylów. Składania XSL jest oparta na składni XML a idea działania na DSSSL.

3.3.2 oprogramowanie dostarczane z zewnętrz

Jednym z najważniejszych elementów biblioteki cyfrowej jest baza danych. Będzie ona pełniła rolę przechowalni danych. Bazę danych która byłaby najodpowiedniejsza dla naszych potrzeb powinny charakteryzować następujące cechy :
- relacyjność
- gwarancja bezpieczeństwa i prywatności
- wydajny mechanizm indeksowania
- obsługa pełnego język zapytań SQL
- praca na platformie UNIX
- skalowalność
- obsługa języka XML i Java
- możliwość tworzenia kolekcji
- obsługa XML-owych języków zapytań (Xquery/Xpatch/XQL)
- wsparcie dla standardów takich jak Xlink, XSchema
- zdolność obsługi dużych woluminów i dużej liczby użytkowników
- możliwość współpracy z serwerami aplikacyjnymi oraz innymi bazami danych

Bardzo ważne jest aby wirtualna maszyna Javy była zintegrowana z motorem bazy danych, gdyż zapewnia to bardzo wysoką wydajność.

W zależności od rodzaju przechowywanych dokumentów w bazie danych, istnieją dwa podejścia :
-danocentryczne
-dokumentocentryczne
Dokument, którego struktura jest całkowicie regularna i zawartość jest prawie niezmienna, przystosowany do obróbki przez komputery, jest dokumentem dano-centrycznym. Przykładami takich mogą być : zamówienia sprzedaży, rozkłady lotów, dane naukowe, notowania giełdowe oraz informacje opisujące książki.
Dokumentocentryczne natomiast są : książki, listy, ogłoszenia oraz prawie wszystkie ręcznie pisane dokumenty. Charakteryzuje je brak struktury lub struktura mniej regularna, a podstawowe elementy z których się składają mogą mieć różną zawartość np. w pracy magisterskiej podstawowym elementem jest rozdział, składać się on może z tytułu i zawartości przy czym zawartością mogą być rysunki, tabele, treść, podrozdziały, wszystkie te elementy mogą występować w różnej kolejności.

Z uwagi na to, że większość informacji przechowywanych w bibliotece cyfrowej charakteryzuje duża zmienność, zalecane jest podejście dokumentocentryczne. Wpływa to również, w pewnym stopniu, na decyzję o wyborze bazy danych.

Różni producenci baz danych w różny sposób wspierają XML. Jedni z nich tworzą nowe funkcje, inni tworzą zupełnie nowe produkty ukierunkowane na XML'a. Jedną z relacyjnych, doskonałych, baz danych wspierających XML'a jest Oracle. Obsługa XML'a wspierana jest w nich od wersji 8i. Elementy wspierające XML'a to : procesory XML dla PL/SQL, javy oraz C/C++, XML-SQL Utility oraz Oracle XSQL Servlet. Procesory XML wspierają następujące standardy :
- interfejs SAX
- model DOM (poziomu pierwszego)
- przestrzeń nazw XML
- przekształcenia XSLT (od wersji drugiej)
Korzystając z procesorów XML, można przeprowadzić kontrolę składniową i strukturalną.
XML-SQL Utility
Dzięki temu produktowi możliwe jest generowanie dokumentów XML na podstawie bezpośrednich zapytań do bazy danych, jak również wprowadzanie danych do bazy na podstawie dokumentu XML.
XML-SQL Servlet
Produkt ten integruje wymienione powyżej usługi włączając dodatkowo serwer WWW oraz obsługę HTTP. Komunikacja aplikacji klienta z XML-SQL polega na wysłaniu przez klienta zapytania HTTP, zawierającego treść zapytania SQL. Zapytanie to aby mogło być zrealizowane musi być umieszczone w dokumencie XML w elemencie query. Skrypt xsql realizujący przykładowe zapytanie :
<?xml version="1.0"?>
<xsql:query connection="test" xmlns:xsql="urn:oracle-xsql">
select * from autorzy
</xsql:query>
Wykorzystując arkusz stylów XSLT możemy sformatować nasz dokument tak aby przeglądarka potrafiła go zinterpretować.

Firma Oracle bardzo poważnie podeszła do XML'a. Dzięki tak silnym narzędziom jak parsery XML, XSU i wreszcie XML-SQL można skupić swoją uwagę na, w naszym przypadku, merytorycznej stronie funkcjonowania biblioteki. Należy również podkreślić, że produkty Oracle'a są w bardzo dużym stopniu zgodne z ustaleniami W3C.
Odmienną klasę produktów, stanowią XML'owe natywne bazy danych. Przykładem takiej jest Tamino firmy Software AG. Bazy tego typu oferują wszystkie możliwości relacyjnych baz danych, uzupełniając ich funkcjonalność o specyficzne metody dostępu oferowane przez XML. Natywność oznacza przechowywanie danych w postaci naturalnej. Każdy z dokumentów XML jest podstawową jednostką logicznego składowania, tak jak krotki w relacyjnej bazie danych. Podstawowymi cechami natywnych baz danych są :
-obsługa kolekcji dokumentów
-obsługa jednego lub więcej języków zapytań, XPatch, XQL. Wybierając bazę danych należy sprawdzić, czy obsługiwane języki zapytań spełniają nasz potrzeby oferując np. pełnotekstowe wyszukiwanie, składanie dokumentów z różnych fragmentów innych dokumentów
-różne techniki aktualizacji i usuwania. Często wykorzystywane są do tego własne języki twórców baz danych, aczkolwiek są tendencje do wykorzystywania standardu XUpdate.
-wsparcie dla transakcji, blokowania i współbieżności. W obecnej chwili blokowanie dotyczy całego "dokumentu", przy czym od nas zależy co będzie dokumentem, może nim być np. rozdział
-API (Application Programming Interface) umożliwiają podłączenie do bazy danych, eksplorację danych, wydanie zapytań i otrzymanie wyników w postaci dokumentu XML lub drzewa DOM.
-zdalne dane - niektóre z baz oferują włączanie odległych danych do dokumentów składowanych w bazie. Najczęściej są to dane odzyskiwane z relacyjnych baz danych.
-indeksy - przyspieszają odzyskiwanie danych. Mogą być zakładane na elementach i wartościach atrybutów

Przy projektowaniu biblioteki cyfrowej trzeba podjąć decyzję na która z baz danych będzie dla nas odpowiedniejsza. Biorąc pod uwagę, że natywne bazy danych są produktami stosunkowo nowymi, myślę, że oprogramowanie wykorzystujące parsery xml'a i odpowiedni projekt relacyjnej bazy danych, będą wystarczająco wydajne.

Oddzielne zagadnienie, niemniej bardzo ważne, stanowi sposób zapisu dokumentów XML w bazie danych. Zależeć będzie od tego szybkość pozyskiwania, aktualizacji i usuwania danych. Ponieważ dokumenty przez nas przechowywane będzie charakteryzowała różna struktura nie jest możliwe stworzenie jednej relacji, która by je przechowywała, zatem mamy trzy możliwości :
-zapis w postaci zdekomponowanej
-zapis w postaci natywnej
-zapis w postaci mieszanej
Postać zdekomponowana polega na rozkładzie dokumentu na tabele bazy danych. W przypadku prostych dokumentów nic nie stoi na przeszkodzie aby tak postąpić, dane biblioteki cyfrowej, nie nadają się do składowania w ten sposób.
Zapis w postaci natywnej polega na umieszczeniu całości dokumentu XML w polach LOB(Large Obiect Binary) bazy danych. Zapis taki nie narusza oryginalnego formatu dokumentu, ale dostęp do zagnieżdżonych elementów jest utrudniony i może się on odbywać tylko przy wykorzystaniu parsera.
Zapis w postaci mieszanej opiera się o dwie powyższe metody zapisu. Struktury modelują częściową hierarchię elementów. To na ile głęboka jest ta hierarcha zależy od potrzeb. Poniżej tej struktury dane zapisywane są w polach CLOB.

Nieodłącznym elementem każdego systemu udostępniającego informacje przez sieć Internet, jest serwer WWW. Do wyboru mamy parę produktów, i tak : Apache Web Serwer, iPlanet Web Server, Microsoft IIS i inne. Nie ulega wątpliwości, że serwerem WWW, który obecnie dominuje na rynku jest Apache. Jest to produkt ciągle rozwijany, dzięki temu wspiera większość najnowszych technologii pojawiających się na rynku. Do najnowszej wersji 2.0.35 wprowadzono moduły MPM (Multi-Processing Modules) co przyspieszy przetwarzanie zapytań. Moduł filtrów mod_ext_filter pozwoli na wielokrotne przetwarzanie strony zanim wysłane zostanie ona w odpowiedzi do klienta. Pojawiły się również moduły dodatkowe takie jak mod_ssl odpowiedzialny za szyfrowanie połączeń, mod_deflate kompresujący strony "w locie". Wybierając serwer WWW Apache i zakładając, że językiem którym się posłużymy będzie java, pozostaje nam wybór serwera aplikacji. Do wyboru mamy systemy komercyjne i open source. Zalety systemów komercyjnych takie jak wydajność, wsparcie techniczne oraz pełna dokumentacja, nie podlegają dyskusji. Systemy open source mają niejednokrotnie zbliżone możliwości do produktów komercyjnych, poprzez to że są darmowe wielu użytkowników je wykorzystuje i chętnie służy pomocą w razie problemów, a ponad to dostępne są kody źródłowe serwera. Produkty open source są bogate w nowinki techniczne, a kod jest bardziej dopracowany. Dostępne systemy open source to :
- Resin
- Enhydra
- Tomcat
- vgServer
- JBoss
- Jetty Java
- JOnAS
Dla dużych aplikacji, działających w środowiskach korporacyjnych należy wybrać produkt zgodny z J2EE, czyli obsługujący przede wszystkim EJB. Produktem takim jest tylko JBoss. Z uwagi na brak obsługi przez JBoss'a XML'a należy wybrać instalację JBoss'a z osadzonym kontenerem servletów (Tomcat). Tomcat zawierający servlet o nazwie Cocoon pozwala na wyraźną separację warstw zawartości i prezentacji.
Ryc.3.4 przedstawia umiejscowienie serwera aplikacji w modelu warstwowym.


Rys. 3.4

3.3.3 sprzęt
Sprzęt, który obsługuje bibliotekę cyfrową może być zwykłym komputerem PC podłączonym przez sieć Ethernet 10Mb/s. System taki, może być również bardzo wyrafinowanym systemem na który składa się wiele serwerów i urządzeń wspierających, wszystko zależy od skali przedsięwzięcia, możliwości i potrzeb. Jedną z najbardziej pożądanych cech systemu, z punktu widzenia klienta, jest czas obsługi wystosowanego żądania. Tworzony system musi zatem dostarczać informacji maksymalnie szybko. Istnieje kilka kluczowych czynników, które mają na to wpływ. Poniższy rysunek (Rys. 3.5) przedstawia przykłady możliwych połączeń klient-biblioteka cyfrowa z uwzględnieniem prędkości transmisji.


Rys 3.5
Pierwszym elementem jest komputer klienta, im szybszy procesor, wydajniejsza karta graficzna, bardziej pojemna pamięć tym szybciej niektóre z aplikacji mogą działać (np. prezentacje multimedialne we flashu czy też applety). Niestety często komputery wydajne obliczeniowo są źle skonfigurowane, otwierane jest zbyt wiele aplikacji, dysk twardy jest zdefragmentowany, a stara przeglądarka internetowa skutecznie spowalnia proces dostarczania zawartości. Cóż na prędkość działania tego elementu nie mamy wpływu. Drugi z elementów to połączenie klienta do Internetu, tu przepustowość zależna jest od jego możliwości. Trzeci z elementów to sieć Internet i czwarty połączenie serwera i piąty to serwer biblioteki. Wpływ mamy na połączenie serwera do sieci i sam serwer. Zakładamy, że dysponujemy łączem o wystarczającej przepustowości. Dostarczanie materiałów możemy przyspieszać korzystając z następujących technik :
-kształtowanie ruchu
-buforowanie
-rozkładanie obciążeń
Kształtowanie ruchu obsługuje urządzenie zwane regulatorem ruchu umieszczone przed serwerem WWW. Zadaniem jego jest przechwytywanie i analizowanie potwierdzeń TCP we wchodzących strumieniach danych. Analizowany jest typ aplikacji łączącej się do serwera i adres IP. W zależności od tego ruch jest wstrzymywany lub nie. Zabieg taki pozwala na faworyzowanie aplikacji wymagających pasma o dużej przepustowości np. strumieni video.
Buforowanie polega składowaniu oryginalnej zawartości serwera na innej maszynie i dostarczaniu jej kiedy klient się do niej odwoła. Wykorzystywany przy tym jest fakt, że potrzebna informacja jest niezmienna w czasie i odwołuje się do niej wielu klientów. W ogólności systemy buforujące można podzielić na dwa rodzaje :
-bufory proxy - klient wysyła żądanie które trafia do bufora później jeśli bufor nie zawiera informacji kierowane jest do serwera. Ten rodzaj bufora może chronić sieć przed atakami z zewnątrz.
-bufory przezroczyste - przeglądają pakiety, jeśli celem odwołania jest jakiś obiekt znajdujący się w buforze jest on z niego pobierany.
Bufory przechowujące zmieniającą się w czasie zawartość odświeżają ją zgodnie z określonymi algorytmami. Dodatkowo szybkość ściągania obiektów składających się na stronę WWW może przyspieszyć zastosowanie protokołu HTTP 1.1 w którym to obiekty przekazywane są grupami i mogą być kompresowane przy pomocy algorytmu GZIP.
Rozkładanie obciążeń jest techniką w której wykorzystuje się dwa lub więcej serwerów web, które zawierają tę samą lub częściowo pokrywającą się zawartość. Wykorzystuje się tutaj urządzenia zwane rozdzielaczami obciążeń. Zadaniem ich jest przekierowywanie ruchu HTTP, FTP lub innego do serwera, który w danym momencie jest najmniej obciążony. Wyżej wymienione techniki najlepiej stosować jednocześnie.
Kolejną z metod przyspieszania jest rozbudowa serwera/serwerów. Wydajność możemy zwiększyć poprzez zastosowanie szybkich dysków twardych, większą ilość pamięci operacyjnej, szybsze procesory, ale także rozbudowę infrastruktury o kolejne urządzenia np. :
-serwery baz danych
-systemy pamięci masowej
-urządzania obsługujące wirtualne sieci prywatne
-akceleratory szyfrowania
-akceleratory klasyfikujące i przetwarzające transakcje XML
-urządzenia odpowiedzialne za pozycjonowanie stron WEB
Szybsze dostarczanie zawartości można osiągnąć poprzez dystrybucję materiałów na szereg rozproszonych geograficznie serwerów i zastosowanie urządzeń do globalnego równoważenia obciążeń. Dzięki temu użytkownik żądający danego zasobu otrzymuje go z serwera, który w danym momencie może dostarczyć go najszybciej. Podobnym rozwiązaniem jest CDN (Content Delivery Network), polega to na przesyłaniu zawartości statycznej serwera Web (pliki PDF, obrazy) do buforów umieszczonych "bliżej użytkownika".
Niebagatelny wpływ na czas dostarczania ma objętość dostarczanych materiałów. Popularnie stosowane techniki optymalizacji polegają na : redukcji kolorów w obrazach GIF, adjustacji plików JPEG, do bardzo dużych plików stosuje się formaty MrSid i DjVU. Pliki HTML i JavaScript można zmniejszać redukując liczbę elementów składniowo i treściowo neutralnych takich jak np. białe spacje, można również skrócić nazwy zmiennych.
Z uwagi na sposób przeglądania stron WWW przez klientów polegający na ściąganiu stron, czytaniu i ponownym ściąganiu można poprzez analizę zachowania klienta przewidzieć jaki materiał będzie następnym materiałem, który będzie chciał przejrzeć. I ściągać takowy z pewnym wyprzedzeniem.
Przy założeniu, że dostęp do biblioteki cyfrowej będą mieli użytkownicy urządzeń PDA (Personal Digital Assistant) należy, w celu przyspieszenia transmisji i dostosowania zawartości, skorzystać z urządzeń zwanych proxy odciążające - PEP (Performance Enhancing Proxies). Urządzenia te mogą rozszerzyć istniejącą infrastrukturę. Działanie urządzeń tego typu, w ogólności, polega na :
-dostosowaniu prezentowanych danych do urządzenia, które je odbiera
-kompresji danych
-wykorzystywaniu momentów w których użytkownik jest nieaktywny
-optymalizacji komunikacji

Z uwagi na to, iż część systemów PDA korzysta z ekranów monochromatycznych lub z ekranów o ograniczonej liczbie kolorów, zadaniem systemów PEP jest konwersja pobieranych z serwera obrazów do odpowiedniej dla danego urządzenia postaci. Zmniejsza to ilość transmitowanych informacji. Dodatkowo ilość transmitowanych informacji jest zmniejszana poprzez kompresję zawartości, która to jest rozpakowywana przez przeglądarkę użytkownika. Systemy PEP poprzez analizę klientów odwołujących się do serwera tworzą tzw. "wzorce zachowań" pozwala to na przewidywanie, w jakiej kolejności są przeglądane materiały. Na tej podstawie można ściągnąć informację zanim użytkownik będzie faktycznie jej potrzebował i wyświetlić ją natychmiast gdy tylko się do niej odwoła. Optymalizacja komunikacji polega na redukcji liczby zleceń, które musi obsłużyć serwer WWW. W standardowym HTTP jedno odwołanie np. do strony głównej serwera, powoduje zestawianie połączeń TCP dla każdego z elementów strony, przy czym, może to być zwielokrotnione tyle razy ilu użytkowników w danym momencie zaczyna przeglądać ową stronę (zakładamy że buforowanie jest wyłączone). Redukcję otwieranych i zamykanych połączeń można uzyskać poprzez ustalenie stałego połączenia z serwerem i współdzieleniem tego połączenia pomiędzy wielu użytkowników. Tym wszystkim zajmuje się PEP.

Aby możliwe było szybkie i na dużą skalę korzystanie z zawartości archiwum, udostępnianie danych edukacyjnych w tym również multimedialnych oraz zapewniony był wysoki poziom ochrony konieczne są systemy pamięci masowych.
Dla ogromnych ilości danych archiwalnych, składowanych na płytach CD, idealnym rozwiązaniem są systemy jukebox. Są to szafy w których umieszcza się płyty CD/DVD, a wbudowane szybkie czytniki CD/DVD poprzez sieć dostarczają ich zawartość użytkownikom. Dla przykładu firma SCSI Express oferuje urządzenia o pojemnościach odpowiednio 240 i 480 płyt CD/DVD. Każde z nich dysponuje 6 czytnikami CD/DVD. Maksymalne pojemności dla płyt CD to odpowiednio 156GB i 312GB. Nie są to zbyt duże pojemności biorąc pod uwagę pojemności dostępnych w sprzedaży dysków twardych (około 80GB). Jeśli jednak zamiast płyt CD umieścimy płyty DVD pojemność jukebox'ów wzrasta odpowiednio do 1128GB i 2256GB. Maksymalne transfery dla wbudowanych CD-ROM'ów to 6MB/s, a dla DVD-ROM'ów to 22.1 MB/s. Produkowane są również modele z wbudowanymi czytnikami SCSI, oparte o technologię transmisji FiberChannel, posiadające również możliwość zapisu płyt CD.
Aby zapewnić dostęp o odpowiednio szerokim paśmie dla danych multimedialnych należy skorzystać ze specjalizowanych architektur dedykowanych pamięciom masowym :
- SAS (Server Atached Storage)
- NAS (Network Attached Storage)
- SAN (Storage Area Network)
- iSCSI
Niestety, szczegóły techniczne dotyczące tych technologii leżą poza zakresem tej pracy. Z punktu widzenia skalowalności i wydajności oraz łatwości w zarządzaniu systemy SAN wydają się być najbliższe ideałowi.
Kolejnym elementem pamięci masowych są macierze dyskowe RAID (Redundant Array of Inexpensive Discs). Istnieje kilka poziomów ochrony macierzy RAID od 0 do 7. Najistotniejsze cechy macierzy RAID to możliwość wymiany uszkodzonych dysków podczas pracy (hot swap) i w zależności od poziomu RAID duże prędkości odczytu/zapisu danych i/lub podwyższone bezpieczeństwo danych. Większość serwerów dostępna na rynku krajowym obsługuje RAID 4 lub 5. RAID 5 pozwala na szybszy odczyt/zapis danych, przy równoczesnym zapewnieniu podwyższonego bezpieczeństwa, niż niższe poziomy. Wymaga minimum trzech dysków twardych. Nadaje się on doskonale do ochrony danych systemów wielozadaniowych.
Bardzo istotną czynnością, którą należy regularnie wykonywać, są kopie bezpieczeństwa. Najlepiej do tego celu wykorzystać technologię pamięci taśmowych np. DAT lub Travan.
Wykorzystując inteligentne przełączniki pamięci masowych np. SilkWorm 2800 firmy Brocade, można w prosty sposób połączyć macierze siecią SAN z Jukebox'ami i pamięcią taśmową. Zaletami inteligentnych przełączników pamięci masowych są :
- budowa modularna umożliwiająca rozbudowę przełącznika w miarę pojawiających się nowych technologii
- obsługa wielu protokołów transmisji, w zależności od zastosowań należy stworzyć odpowiednią architekturę. Dla aplikacji bazodanowych najbardziej polecana jest architektura SAN dla aplikacji działających na poziomie plików NAS, z kolei dla aplikacji odzyskujących dane iSCSI.
- wirtualizacja - wszystkie dyski "widziane są" jako jedno urządzenie
- bardzo wydajne funkcje równoważenia obciążeń


4. Opis zaimplementowanego zoom'u cyfrowego

Poniżej przedstawiono opis oprogramowania pełniącego funkcję "elektronicznej lupy". Projekt został zaprojektowany, zaimplementowany i przetestowany przez autora, w ramach niniejszej pracy dyplomowej. Źródło programu dostępne jest na płycie CD załączonej do pracy.
- opis funkcjonalny
Aplikacja zaimplementowana w Javie w formie appletu, umożliwia oglądanie kolejnych stron dokumentu i "zbliżanie" jego wybranych fragmentów. Dokumentem jest tutaj zbiór obrazów przedstawiających np. kolejne strony książki.
- opis działania
Dane wejściowe to pliki dwóch rodzajów : miniatura obrazu (rozdzielczość 400x300 punktów) i obraz właściwy o rozdzielczości 2048x1536 punktów, oby dwa pliki powinny być w formacie JPG lub GIF.
Poruszając myszką w lewym oknie aplikacji, przesuwamy "ramkę", której "zawartość" w momencie kliknięcia myszką jest "powiększana" i ukazuje się w prawym oknie aplikacji. Pod lewym oknem znajdują się przyciski "poprzednie", "następne" umożliwiające przechodzenie pomiędzy stronami książki. Algorytm "powiększenia" polega na skopiowaniu do prawego okna odpowiedniego fragmentu dużego obrazu, w zależności od tego w którym miejscu nastąpiło kliknięcie na mniejszym obrazku.
W aplikacji wykorzystano, techniki wstępnego ładowania obrazów, wielowątkowość i wymuszane "oczyszczanie" pamięci. Wstępne ładowanie uruchamiane jest podczas startu aplikacji lub kliknięciu przycisku "poprzednie/następne", dzięki niemu, miniatura i obraz właściwy ściągane są z sieci równolegle. Zapewnia to natychmiastowe wykreślanie "powiększenia" w momencie wyboru obszaru "do powiększenia". Wykorzystanie wielowątkowości pozwoliło na nieblokujące wykreślanie "powiększonego obrazu". Pierwotna wersja programu w momencie kliknięcia na "miniaturze" uruchamiała procedurę wykreślającą, ale blokującą ramkę, przy pomocy której w lewym oknie wybieramy obszar do powiększenia. Rozdzielenie aplikacji na dwa wątki pozwoliło na wyeliminowanie tej niedogodności. Wymuszane "oczyszczanie" pamięci okazało się koniecznością ze względu na to, że standardowe automatyczne narzędzie użyte w Javie jest mało wydajne. Wymuszane oczyszczanie pamięci pozwoliło uniknąć błędów generowanych przez wirtualną maszynę Javy, związanych z brakiem pamięci operacyjnej. Prędkość działania aplikacji jest uzależniona od obciążenia sieci i procesora, przy czym prędkość sieci jest ważna w momencie ładowania rysunków, a moc procesora w momencie wyświetlania "powiększenia". Rys. 4.1 przedstawia wygląd aplikacji.

- wymagania systemowe
Komputer wyposażony w minimum 128MB pamięci RAM, z zainstalowaną wirtualną maszyną Javy firmy SUN w wersji 1.3.1 lub wyższej, im szybszy procesor tym prędzej jest wykreślane powiększenie obrazu.
- możliwe ulepszenia
Aby przyspieszyć proces wyświetlania należy zaimplementować, procedurę za to odpowiedzialną w Javie 3d, wówczas różnicę w prędkościach dostrzegliby użytkownicy posiadający akceleratory graficzne wspierające OpenGL i DirectX np. firmy Nvidia. Funkcjonalność aplikacji mogłyby podnieść możliwości : szybkiego przechodzenia do określonej strony, robienia notatek na marginesie, zaznaczania tekstu, wstawiania zakładek, czy też możliwości przeszukiwania pod kątem występowania np. jakiejś frazy. Ostatnia z cech wiąże się, niestety z przepisaniem prezentowanego tekstu i oznaczeniem poszczególnych wyrazów, tak aby podczas wyszukiwania można było je podświetlić. Przyszła wersja powinna uwzględnić możliwości nowego interfejsu graficznego Javy, a mianowicie Swing'a. W nim też powinna zostać napisana, pozwoliłoby to w przyszłości na bardziej elastyczne dodawanie nowych funkcji oraz szybsze wyświetlanie interfejsu.

Rys. 4.1

5.0 Wnioski i uwagi końcowe

Zbliża się era bibliotek cyfrowych. Coraz liczniejsza grupa publikacji pojawiających się w wersji papierowej ma również swoje sieciowe odpowiedniki, coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów naukowych tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej. Od systemów przechowujących informację oczekuje się, że otrzymaną w wyniku wyszukiwania informację będzie cechowała przede wszystkim wysoka jakość, a ona sama zostanie nam dostarczona w sposób natychmiastowy. Obok funkcjonalności są to dwie najbardziej pożądane charakterystyki.
W pracy przedstawiłem bibliotekę cyfrową zarówno od strony jej użytkowników jak i osób ją obsługujących. Omówiłem poszczególne funkcje tradycyjnej biblioteki w odniesieniu do biblioteki cyfrowej oraz wytyczne dla oprogramowania wykorzystywanego przy tworzeniu takowej. Zakres usług oferowanych przez bibliotekę cyfrową może być dostosowywany do potrzeb jej użytkowników i w zależności od ich potrzeb rozszerzany. Należy również zwrócić uwagę, że istnieją liczne możliwości ograniczania praw użytkowników w odniesieniu do funkcjonalności przez nią oferowanych. Dla przykładu autorzy mają możliwość tworzenia nowych oraz edycji wcześniej napisanych publikacji.
Duży nacisk położyłem na język opisu danych (XML), standardy z nim związane, narzędzia wspierające go oraz kwestie bezpieczeństwa.
Opracowałem program - "zoom cyfrowy" umożliwiający przeglądanie i analizę materiałów piśmienniczych, które ze względu na swoją wartość oraz unikatowość nie są udostępniane w tradycyjny sposób. Pozwoli to na zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, a z drugiej strony udostępnienie wszystkim zainteresowanym. Zakładam, że program ten zostanie wykorzystany w konkretnym projekcie biblioteki cyfrowej i będzie ewoluował wraz z jej rozwojem.

W pracy poruszyłem wiele aspektów dotyczących bibliotek cyfrowych, jednak ze względu na obszerność tematu, należałoby jeszcze skoncentrować się na następujących problemach :
- zwiększaniem bezpieczeństwa prezentowanych materiałów, które są objęte prawem autorskim,
- dynamicznym konwertowaniem między sobą różnego rodzaju dokumentów tekstowych z uwzględnieniem rodzaju i parametrów urządzenia wykorzystywanego jako urządzenie dostępowe,
- badaniami nad "obciążalnością" systemu,
- udostępnianiem materiałów dla urządzeń nie będących komputerami klasy PC
- "elektronicznym wypożyczaniem" polegającym na udostępnianiu materiałów, tak aby mogły być one składowane na komputerze użytkownika i dostępne lokalnie przez określony czas
- zastosowaniu nowych formatów graficznych


BIBLIOGRAFIA

[1] Nahotko Marek, "Metadane", EBIB nr 6 (14), czerwiec 2000, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/nahotko.html
[2] Lane E., "Add XML to your J2EE applications", http://www.javaworld.com/javaworld/jw-02-2001/jw-0209-xmlj2ee_p.html
[3] Making of America II, http://sunsite.berkeley.edu/MOA2
[4] "Serwery aplikacji open source", Pckurier 23/2001, http://www.pckurier.pl/archiwum/art0.asp?ID=5158
[5] Praca Zbiorowa, "Vademecum teleinformatyka", Warszawa, IDG S.A. 1999
[6] Tomasz Boczyński, Tomasz Janoś, Stefan Kaczmarek (red.) , "Vademecum teleinformatyka II", Warszawa, IDG S.A. 2002
[7] Oaks Scott "Java a bezpieczeństwo", Warszawa, RM, 2002
[8] Rusty Harold E.,"Java Programowanie sieciowe", Warszawa, RM, 2001
[9] Bergsten Hans, "Java Server Pages", Warszawa, RM, 2001
[10] Bezpieczeństwo danych w Internecie. Bezpieczeństwo WWW. http://www.cc.com.pl/security/bezpwwws.html
[11] Technical Recommendations for Digital Imaging Projects http://www.columbia.edu/acis/dl/imagespec.html
[12]Key Concepts in the Architecture of the Digital Library http://www.dlib.org/dlib/July95/07arms.html
[13] Shawn Ryder: "Flash 5" http://www.wdvl.com/Reviews/Graphics/Flash5/
[14] Jarosław Rafa "Dźwięk i obraz na stronach WWW" http://www.wsp.krakow.pl/papers/av_mi.html
[15] Błażewicz A., "Technologie i aspekty dostępu do informacji elektronicznej w środowisku akademickim", praca magisterska, Politechnika Poznańska, Poznań, 2000
[16] Networld http://www.networld.pl/leksykon/nw_term_info.asp?termin_nazwa=QoS
[17] DigiTool http://www.aleph.co.il/DTL/index.html
[18] Remote User Authentication in Libraries http://library.smc.edu/rpa.htm#user%20authentication%20in%20libraries
[19] Lemay L., Perkins Ch.L., "Java 1.1" Gliwice, HELION 1998.
[20] Software 2.0, Warszawa, Software-Wydawnictwo, nr 6(78), czerwiec 2001
[21] Software 2.0, Warszawa, Software-Wydawnictwo, nr 12(72), grudzień 2000
[22] Web File Protection http://webdesign.about.com/library/weekly/aa062701a.htm
[23] WebCrypt Pro http://www.moonlight-software.com/webcrypt.htm
[24] WebExe 1.4 http://www.aw-soft.com/webexe.html
[25] JBoss http://www.jboss.org
[26] Tamino http://www.softwareag.com/tamino/