Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Pharetra Apollinis Leoburgici Utriusque Styli Instructionibus, ex Praxibius Referta in Collegio Sieniaviano Anno Domini 1682 Stanislaus Ubysz

Publication structure:
 • Najstarsze zbiory Biblioteki Kórnickiej
  • Rękopisy staropolskie XVI-XVIII w.
   • II pars Cronici Longini. Pars 2, 1295-1434
   • III pars Cronici Longini. Pars 3, 1434-1480
   • Diariusz Sejmu Piotrkowskiego 1562 r.
   • Prawa i statuty W. Ks. Litewskiego od roku 1457 do 1563
   • Constitucie Seymu Walnego Koronacyey Krolewskiey Roku 1576
   • Constituciones conventus Cracoviensis de [...] 1539
   • Responsum Sigismundi Augusti ad articulos civitatis Gedanensis A. D. 1552, sub cancellariatu Joannis Ocieski
   • Liber animadversionum plurimorum Regum. Kopiariusz dokumentów z Archiwum Koronnego na Wawelu
   • Inventarium omnium et singulorum proventuum villarum [...]
   • Articuli, które są opowiedziane przez [...] Floriana Zebrzidowskiego castelana lubelskiego [...] naiwiszego hethmana
   • Rewizja królewszczyzn województw sandomierskiego i lubelskiego na sejmie warszawskim w 1564 i konstytucje sejmowe z lat 1563-1564.
   • Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae Liber IX-XI
   • Tetraewangeliarz ruski z XVI wieku
   • Tomus Nonus Epistolarum, Legationum, Responsorum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Ducis Litwaniae. Continet annum unum M.DXXVII
   • Constituciae na seymye valnem pyothrkowskiem anno Domini MDLXII [...] uczynyone y postanowyone
   • Kolekcja akt do poselstwa Pawła Działyńskiego do Anglii i Belgii (1597) i stosunków ze Stolicą Apostolską (1599)
   • Constitucie seymu walnego Koronaciey Krolewskiey Anno 1588 Zigmunta Trzeciego
   • Statuta inclyti Regni Poloniae recens re[co]gnita et emendata [...]
   • Dokumenty oryginalne z czasów Zygmunta I z lat 1530-1547
   • Articuli in conventu Piotrcoviensi anno 1550 od wszego stanu ricerskiego ad exequendum dane
   • Konstytucje sejmu Piotrkowskiego 1556 roku
   • Listy i instrukcje poselskie Zygmunta Augusta z lat 1562-1563
   • Annales Stanislai Orichovii ab excessu Sigismundi I
   • Rellatione del Regno di Polonia di maestro Girolamo Lipomano al Senato Veneto, l'Anno 1575. Sprawozdanie posła weneckiego o stosunkach polityczno-społecznych w Polsce r. 1575
   • Kopiariusz Andrzeja Dudycza, zawierający pisma oraz listy własne i obce, dotyczące reformacji
   • Witanie krola Jego Mczi Sigmunta Trzecziego przesz urodzonego pana Swethosława Orzelskiego z Orlia szędziego ziemskiego kaliskiego [...]
   • Wiazd krolowey polskiey zony Iszey Zygmunta III do Krakowa porzadnie spisany z podarunki, ktore dawano na weselu krola JMSCI 1595! roku
   • Statut Litewski z 1529
   • Konstytucje sejmowe i dekrety sądu sejmowego
   • Konstytucje sejmowe
   • Konstytucje sejmowe i dekrety sądu sejmowego
   • Georgii Unterburgensis iuris pontifici professoris, assessoris Gurtzensis: De sacramentis ecclesiasticis tractatulus cum oratione demonstrativa, prologo et carmine
   • Kolekcja akt i korespondencji z lat 1548-1572
   • Panowanie Zygmunta III. Woyna Turecka. Dodatek do niey
   • Panowanie Zygmunta III. Skarb No 1o
   • Panowanie Zygmunta III Sądowość Proźby o Dobra
   • Akta i korespondencja z lat 1595-1628
   • Kolekcja akt z XVI-XVII w. (dotyczących głównie elekcji)
   • Diariusze sejmu lubelskiego 1569 i warszawskiego 1605 r.
   • "Ultima voluntas D. Stephani Primi regis Poloniae" Niepołomice 12 V 1585
   • Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582-1584
   • Kolekcja akt z czasów Stefana Batorego
   • Varia staropolskie
   • Korespondencja staropolska 16-18 w.
   • Materiały historyczne do czasów panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1670
   • Miscellanea 4
   • Kolekcja oblat i oryginałów akt z XVI-XIX w.
   • Zbiór akt, korespondencji i wypisów z 16-19 w.
   • Kolekcja akt, dokumentów i korespondencji z 16-19 w.
   • Akta i korespondencje głównie królów Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Michała Wiśniowieckiego, Staniaława Augusta dotyczące przeważnie rodziny Kierłów i Obuchowiczów
   • Album amicorum
   • Interregni Poloniae libri VII 1572-1576
   • Sztambuch gdański Heinricha Böhme
   • Xięgi spraw ruskich K. I. M. Zigmunta III za [...] Szczęsnego Kriskiego podkanclerzego koronnego przes Iana Marcinkiewicza
   • Nowy Testament
   • Diariusze lat 1625-1630 oraz korespondencja dyplomatyczna. Jan Brożek, Gratis
   • Odpisy dokumentów staropolskich z doby bezkrólewia 1632
   • Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV
   • Annales Mss a 1647 ad 1656 [a] Vladislai [appara]tu contra Turcas. Author Stanislaus Temberski Collega Minor
   • Listy królów polskich do dostojników kościelnych w Rzymie
   • Akta i listy z lat 1648-1668
   • Akta i korespondencja polityczna z lat 1648-1695
   • Listy królów Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III, królewicza Karola Ferdynanda, królowej Marii Ludwiki, elektora Fryderyka Wilhelma, biskupa Andrzeja Trzebnickiego i in. do bpa Jana Gembickiego. Vol.1
   • Zwierciadło Dzieł Rocznych W RP Polski Y WX Litewskim Przez Zygmunta Stephana Z Koniecpola Koniecpolskiego Sędziego Woiewództwa Sieradzkiego, Starostę Będzińskiego Przedc Oczy Podane W Imie Najsłodzego Imiena Jezus Maria.
   • Rozprawy o retoryce, materiały historyczne dotyczące elekcji po śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, diariusze sejmów etc.
   • Relatia Żmudzkiego weyscia y wyiscia ze szwedzkiey opieki
   • Akta z lat 1664-1668
   • Compendium tractatow woyskowych y punctow na seymach uchwalonych roznych takze expedicyi woyskowych y listow roznych y godnych terminowania roznymi czasy zebrane roku panskiego 1655
   • Prawa y Artykuły Ormian Lwowskich z łacińskiego oryginału pilnie na polski język przełożone roku 1601 a przepisane przez [...] Jakoba Wartanowicza, starszego praw Ormian lwowskich [...] 1658 [...]
   • Peregrynacya 1661-1663
   • C[lagius] T[homas] SJ, Sarmatia sive de originibus et antiquitatibus primorum in Sarmatia Europea populorum dissertatio Latinae de Prussia historiae apparatus et libri I ad instar praemissa atque accurato eruditorum examini submissa Anno Domini MDCLXII. Cum facultate Superiorum
   • Listy króla Jana Kazimierza do Franciszka Szembeka pisarza ziemskiego krakowskiego, kasztelana sanockiego, kamienieckiego, starosty bieckiego
   • Niesczesna pamiątka niesczescia Rzeczypospolity za panowania [...] Jana Kazimierza in anno 1666exto
   • "Connotatio transactionum na electiey warszawskiey novi principis, utinam feliciter regnantis [...] 1669 [sł.]". Diariusz elekcji króla Michała 1669
   • Dyplom króla Michała Wiśniowieckiego, nadający na prośbę Karola Andrzeja Grudzińskiego, woj. poznańskiego trzy jarmarki doroczne w jego miasteczku dziedzicznym Kórniku
   • Akta dotyczące małżeństwa króla Michała z arcks. Eleonorą. 1670
   • Listy Michała Radziejowskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego i materiały J. B. Albertrandiego
   • Akta, instrukcje i korespondencja polityczna z lat 1670-1671
   • Silva Rerum Variarum Publico [et] Pseudo Politicarum Vtilium [et] Inutilium Ordine et Sine Ordine Conscriptarum Prout in Sijlva quaerendarum per me J. C. G. C. P. advectarum [et] conscriptarvm Anno D[omi]ni 1685
   • Recessus Comitiorum Generalium Anni 1688
   • Korespondencia kardynała Radzieiowskiego
   • Dziennik podróży Teresy Kunegundy, córki Jana III Sobieskiego r. 1694
   • Akta i korespondencja z lat 1696-1731
   • Akta i korespondencja z lat 1696-1740
   • Interregnum Ioannis III zaczętego d[ie] 17 Junij Ao D. 1696. Listy, Senatus Consilium, Projekta, y inne Transakcye az do Seymikow Przedkonwokacyalnych zachodzące
   • Commissia w żuppach wielickich y bochenskich za [...] panowania [...] króla [...] Augusta Wtorego [...] dnia pierszego! [...] lipca zaczęta a dnia trzydziestego pirwszego tegosz msca w roku [...] 1698 skończona
   • Gazetki pisane 1697-1792
   • Akta do historii Stanisława Leszczyńskiego 1704-1707.
   • Dokumenty z czasów Zygmunta I tyczące się Zygmunta Augusta z lat 1530-1548
   • Liber de episcopatu et episcopis Varmiensibus Thomae Treteri et chronicon de vitis episcoporum Uarmiensium per Joannem Plastwig
   • Staropolskie kompendia historyczno-prawno-geograficzne
   • Poezje Andrzeja Krzyckiego i Klemensa Janickiego
   • Akta do panowania królów polskich: Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta, Henryka III Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy
   • "Acta interregni post Sigismundi Augusti regias mortem ad Henrici usque coronationem" oraz materiały historyczno-literackie z lat 1590-1683
   • Summariusz kopiy listownych y inszych [...], który dzieli się na cztery części [...] zaczęty Roku Pańskiego 1652
   • Diariusz obozowy 1580 roku i misje na sejmiki 1586
   • Dokumenta do stosunków Polski z Moskwą 1645-1672
   • Materiały do panowania Zygmunta III Wazy, Władysława IV i Jana Kazimierza 1592-1661
   • Akta sejmu inkwizycyjnego z 1592
   • In Republica Polona acta, dicta, notatu digna in unum corpus privati exercitij gratia redacta 1605-1656, T.2
   • Hystoria moskiewskiey wojny prawdziwa [1607-1612] przez Mikołaja Scibora z Marchowic Marchockiego pisana
   • Peregrynacye Jaśnie Wielmożnego Imci pana Jakuba Sobieskiego woiewody Ziem Ruskich po roznych cudzoziemskich panstwach, także drogi do Baden z krolem Władysławem IV odprawioney krotkie opisanie
   • Materiały do panowania króla Zygmunta III Wazy 1589-1617
   • Odpisy korespondencji i akt z XVI i XVII wieku
   • Akta Zygmunta III od roku 1618 do 1621
   • Diariusz woyny szwedskiey w Inflanciech z zupełną korrespondencyą podczas tey woyny y traktatem za panowania [...] Zygmunta III [...] pod którym kommenduiącego woyskiem Krzysztofa Radziwiłła [...] hetmana polnego WXL [...] począwszy od roku 1621 [w rzecz. 1620] aż do roku 1623
   • Acta publica w końcu woyny szwedzkiey i tureckiey za Zygmunta III od 1620-1624
   • Rellacya poselstwa do Turek posła [...] Krzysztofa Zbarawskiego[!] in modum diarii opisana y podana K. J. Mci anno [...] 1622
   • Materiały do historii Polski z lat 1598-1625 dotyczące głównie spraw tureckich i moskiewskich
   • Akta z lat 1651-1656. T. 10
   • Capitatio Seu Modus Contribuendi Secundum Capita Anno M.D.C.XLV. Necessitate Publica tum ita exposcente practicatus. [...] Translatus est ex Germanica in Latinam Linguam Varsaviae Mense Maio MDCLXI
   • Pisma ulotne, listy, uniwersały, manifesty, wiersze polityczne, dialogi z czasów Jana III Sobieskiego i Augusta II
   • Mowy i listy in materia status rer[um] Polon[arum] circa Annum 1688 ad 1693
   • Silva rerum w. 17 i czasy saskie
   • Odpisy akt i korespondencji z lat 1579-1638
   • Silva rerum o treści historycznej
   • Miscellanea Politica [et] Privata versu [et] prosa polonice [et] latine medio XVII saeculi collecta
   • Odpisy akt i korespondencji z kancelarii królewskiej (XVI-XVII w.)
   • Tomus [ter]tius Manuscripta Jmć P[a]na Adama Żychlinskiego potym Kasztellana Lendzkiego potym miedzirzeckiego, Ręką Jego własną w młodszym wieku pisane
   • Korespondencja Karola Ferdynanda Wazy i dostojników świeckich i duchownych
   • Silva rerum, czasy Jana Kazimierza i Zygmunta III
   • Witanie króla JMCi imieniem izby poselskiey przes [...] Radzieiowskiego, starostę łomżeńskiego, marszałka koła poselskiego na seymie walnym generalnym warszawskim [...]. 13.02.1645
   • Relacya legacyi [...] Woyciecha Miaskowskiego, podkomorzego lwowskiego, posła wielkiego do Amurata y Ibraima, tureckich cesarzów za Władysława IV króla 1641 Ao.
   • Zbiór pism do panowania Władysława IV
   • Miscellanea
   • Kolekcja akt z lat 1615-1632
   • Jan III (Sobieski 1674-1696). Sprawy publiczne
   • Kolekcja korespondencji i akt z lat 1672-1698
   • Materiały szwedzko-polskie do czasów Zygmunta III [...]
   • Odpisy akt i korespondencji staropolskiej
   • Silva rerum z pierwszej połowy XVII wieku
   • Excerpta ex diario Alberti principis Radzivilii [...] 1644-1650
   • Peregrinacia abo pielgrzymowanie do ziemie świętey [...] Mikolaia Christofa Radziwila [...] Roku pańskiego 1611
   • Panowanie Zygmunta III od 1588 do 1612 roku. Miscellanea
   • XX Symbola ex Clypeo gentilis laudes Johannis III Sobiesky adumbrata cum Dedic[atis] praeliminari et titu[lis] Tetrastichi
   • Kolekcja akt do panowania Władysława IV
   • Kolekcja akt z XVII i XVIII w.
   • Materiały do dziejów Polski od 1575-1701
   • Materiały do dziejów Polski od 1575-1701 roku
   • Diariusz obozowy z roku 1653 od ruszenia się K. Jm ze Lwowa die 19 augusti
   • Journal der Reisen, die ich durch die Königreiche von Polen, Franckreich, Engellandt, Dennemarck vndt Sweden, auch an Käyserlichen Hoff nach Wien vnd sonst durch Teutsch- vndt Niederlandt samt andern hier vndt dort angrenzenden Ländern [...]
   • Oryginały dokumentów królewskich i kopie
   • Wiersze różne i zapiski z końca 17 i początku 18 w.
   • Silva rerum z lat 1698-1701
   • Kolekcja akt i korespondencji z XVII-XVIII w.
   • Kolekcja akt z lat 1698-1731
   • Varia
   • Zuzanna "Kórnicka"
   • Lauda i inskrypcje sejmikowe (1653-1790)
   • Rokosz Gliniański roku 1349 podniesiony z Metryki [...] Jama Zamoyskiego Kanclerza [...] wypisany
   • Akta różne z lat 1726-1782
   • Akta publiczne Stanisława Leszczyńskiego
   • Odpisy akt z lat 1642-1669
   • Turcica: Akta i korespondencja turecka i tatarska w sprawach publicznych
   • Listy, uchwały sejmików, traktaty z lat 1701-1716
   • Akta spraw Polski z Moskwą, Szwecją i Turcją 1704-1707
   • Pisma różne z czasow panowania Króla Augusta II
   • Miscellanea Józefa Działyńskiego
   • Ostatnie chwile życia i zgon Augusta II, króla polskiego
   • Commissio In Archivo Regni expedita circa traditionem Thesauri Regni kom. [Joanni] Czapski, thesaurario regni. 1739
   • Odpisy akt i korespondencji z lat 1732-1746
   • Dyaryusz Seymu Ordijnaryinego Szescniedzielnego w Grodnie z alternaty Litt[ewskiey] w Roku 1744 przypadaiącego
   • Silva rerum
   • Korespondencja głównie w sprawach publicznych z lat 1702-1810
   • Silva rerum 1703-1708
   • Oblaty laudów sejmiku średzkiego w aktach grodzkich poznańskich (1671-1706)
   • Oblaty laudów sejmiku średzkiego w aktach grodzkich poznańskich (1601-1696)
   • Kolekcja listów dostojników z 1709 r.
   • Sławna światu legacya [...] Rafała [...] Leszczyńskiego [...] do Stambułu w roku 1699 szczęśliwie odprawiona, a teraz publicznie życzliwym piórem w roku 1709 wyrażona
   • Akta za panowania Augusta II w 1710 Roku Tom XI
   • Silva rerum 1682-1711
   • Rapport des audiences et des conferences d'Obduly Aga envoye? de Siraskiero bacha Benderi et Soliman Murza, ambassadeur de Han de Tartarie 1713
   • Listy Jakoba Dunina z Skrzynna do matki podstoliny litewskiej [Zofii z Morskich Duninowej] 1713-1719
   • Akta Konfederacyi Tarnogrodzkiey r. 1716
   • Departement de l'année 1717 et 1718
   • Varia staropolskie z XVIII w.
   • Żywot Jaśnie Oświeconego [...] Bogusława Radziwiłła swiętego państwa rzymskiego xiążęcia [...]
   • Manuscripta variarum curiositatum ex multis authoribus ac manuscriptis itidem decerptarum inchoata Anno Salutis Nostrae MDCCXVII
   • Akta za panowania Augusta II od 1 Julii do ostatniego [Decem]bra 1728 Tom XLI
   • Gazety pisane.
   • Listy Benedykta Puszeta do kanclerza koronnego Jana Szembeka z Rzymu.
   • Thesaurus in calamitatibus Regni absconditus nunc sub [...] auspiciis [...] Augusti II [...] per Comissarios vigore Constitutionis Grodnensis 1726 elevatus et [...] Francisco Maximiliano a Tenczyn Ossolinski supremo Regni thesaurario [...] traditus Anno [...] 1730
   • Wolne zdanie o skrypcie pod titułem Respons Indiginie pruskiemu na wywiędzenie światu uszczerbku z niedotrzymanego pożytku z dotrzymanego indygenatu pruskiego wydanym [...]
   • Konfederacya generalna omnium ordinum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae na konwokacyi generalney Warszawskiej uchwalona [...] 27 (słow. [...] kwietnia [...] 1733
   • Varia z 18 wieku
   • Die fürnehmste Geschichte des König=Reichs=Pohlen, Bey der Wahl, und glorwürdigsten Regierung, Weyland Ihro Königl[iche] Majestät Augusti II entworffen durch Johann Christian Benemann Anno 1735 [...]
   • Notata Epistolarum Sive Epistolae Variae Discursus Ex Aliqua Fragmenta Variis rebus Circumstantis Servientia DEO Soli Immaculatae Virgini Mariae et SS Omnium[!] Atq[ue] S[ancto] Sta[nislao] K[ostka] [...]
   • Odpisy akt, korespondencji i utworów okolicznościowych z lat 1733-1735
   • Liber Pri[mus] Variarum Transactionum Publicarum Ex Minori Cancellaria Regni emandatarum et aliarum ac Eandem deventarum Sub Felicissimo Regimine Serenissimi Augusti Tertij Regis Poloniarum[!] Pro Cancellariatu Illustrissimi Et Excellentissimi Dominus Joannis in Małachowice Małachowski [...]
   • Assignationes per quem, cui extraditae, et per civitates exolutae, in commissionibus liquidatae, ex libro liquidationum depromptae. Et quidem primo. In Ao 1736 die nona aprilis. Sub directione IM. Ludovici Szołdrski Palatini IunivladislavienMPG
   • Silva rerum z w. XVIII. Listy, mowy, wiersze z czasów Sobieskiego i Augusta II
   • Gazety pisane 1747
   • Diarium itineris A. R. P. Remigij Zawadzki ex ministri Provincialis Ordinis S. Francisci Reformatorum Romam pro Capitulo Generali peregrinantis cum omnibus ejusdem Itineris eventibus ab eodem peregrinante descriptum 1750.
   • Kwestye polityczne oboiętne statum Rzeczypospolitey Polskiey, prerogatywy urzędow w niey, zwyczaie elekcyi krolow, seymow, seymikow y inne rzeczy potrzebne do porządku oney examinuiące [...] przez Franciszka Poklateckiego [...]
   • Gazety pisane 1751
   • Akta i korespondencja w sprawach publicznych z lat 1750-1758
   • Odpisy akt i korespondencji w sprawach publicznych z lat 1749-1753
   • Pisma rożne tyczące się sprawy o ordynację Ostrogskę[!] za panowania Augusta III około 1754 roku
   • Obszerna relacya Ostatniey Podróży do Turek, Pracy, Pilnosci y sławnego Zawarcia Traktatu pod Karłowicami 1698. Przez J. W. Stanisława Małachowskiego woiewodę Poznanskiego, Łukowskiego, Krzeczowskiego [...]
   • Kopia Obwodu Extraktem wyiętego z Metryki Litewskiey między Koroną Polską a Wielkim Xięstwem Litewskim wyprowadzonego in Anno 1546
   • Senatus Consilium Postcomitiale Varsaviae in A[nn]o 1758 Expeditum
   • Instrukcya z potrzebnemi Przestrogami JW JP[an]u Jerzemu Mniszchowi Podkomorzemu Litt[ewskiem]u Wyiezdzaiącemu do Cudzych Krajów przy pożegnaniu z Benedykcyą Oycowską dana ado pilney Uwagi i Obserwy Zalecona od JW Jmci pana Jozefa Mnischa Marsałka W. Kor.
   • Silva Rerum. Rękopism rozmaitości s czasów Augusta III
   • Miscellanea historyczne i literackie z 18 w.
   • Akta i korespondencja w sprawach publicznych z lat 1753-1766
   • Zebranie Assygnacyow stosuiących się ad mentem Laudi Sredensis w Roku 1755 tudziesz insistendo Deklaracyi y Dyspozycyi Kommissyi Skarbowey Woiewodztw Poznańskiego y Kaliskiego sub tractu eiusdem Commissionis Feria secunda post Dominicam Cantate [17.05.] in anno 1756 [...]
   • Manuskrypt Listow Pięknych w Rożnych Materyach In Compendium Zebranych zapisany in Anno 1756
   • Rękopism polityczny
   • Series zebranych manuskryptów przez [...] Antoniego z Miłkowic Borzysławskiego chorążego y wicestarosty trembowelskiego pułkownika Woysk J. K. Mci Rzeczypospolitey pisać zaczęta w roku 1760
   • Gazeta Pisana 1762
   • Gazety pisane 1763
   • Commissya w Zuppach Wielickich y Bochenskich tudzież na komorach solnych Mazowieckich y składach Wielkopolskich, za [...] Augusta III [...]
   • Zbiór różnych ciekawości w rozmaitych materyach politycznych, statystycznych zaczęty w roku 1763 y 1764 przez [...] Antoniego Borzysławskiego chorążego halickiego, vicestarosty trębowelskiego, pułkownika Wojsk Koronnych
   • Akta za Jana Sobieskiego (1678-1691)
   • Relationes De Episcopis Culmensibus, Privilegia Varmiensia Prussia Christiana Diplomatica Seu Specificato Privilegiorum...
   • Gazety pisane 1765
   • Manuskrypt w roku 1768 d[ie] 3 Januarii
   • In Nomine Domini Amen Primum Opus Cancellariae Val[entinis] S. Wolski Anno Domini 1768 Perscriptum
   • Miscellanea historyczne w rękopismach z epochy panowania Stanisława Augusta
   • Summaryusz królewszczyzn w całey Koronie Polskiey, z wyrażeniem possessorów y siła, tóra płaci roczney kwarty. Spisany 1770. roku
   • Taryffa dóbr J. K. M. do skarbu Rzeczypltey Koron. należących z lustracyi 1765 według uchwały seymu konw. 1764. Expedyowan. ułożona, w Kancellaryi Kwarcianey, wypissana 1771 Roku przez M. Bartoszewicza
   • Ceremoniał do audiencyi posła tureckiego u J. K. Mci. w Warszawie 1777 roku od marszałka W.K. przepisany
   • Listy Jana Dantyszka do różnych osób z lat 1526-1538 w kopiach z 1779
   • Diario della legatione in Polonia del Card. Gaetano ne anni MDLXXXXVI et VII scritto da Gio. Paolo Mucante mastro di ceremonie
   • Gazeta pisana 1779
   • Zbiór mów różnych w czasie dwuch seymów ostatnich roku 1775 y 1776 mianych. Pisane w roku 1780, w Hanucie[?], przez Antoniego Skarżyńskiego
   • Konstytucye seymu walnego ordynacyinego warszawskiego sześcioniedzielnego roku [...] 1780 (rz) [...] 2 [...] października odprawiającego się
   • Gazeta pisana 1781
   • Z Warszawy [26. XI.] 1781
   • Odpisy akt z lat 1506-1508
   • Zbiór różnych mów, manifestów, tudziesz kopie różnych listów ex acta kopiowanych roku 1783 dnia 12 janurij! obejmują lata 1781-1782
   • Gazeta pisana 1783
   • Opisanie w atramencie rzetelności umoczonym piórem polskiego królestwa utrapień zaczynaiących się na nie zlewać po śmierci Nay: Augusta III w roku 1764 zaszłey, a trwaiących lat kilka [...]
   • Gazeta pisana 1784
   • Gazeta pisana 1785
   • Gazeta pisana 1786
   • Gazety pisane "z Warszawy" od 3 stycznia 1786 do 26 grudnia 1787 r.
   • Gazeta pisana 1787 03.01.-26.12.
   • Gazeta pisana 1788
   • Poczet herbów szlachty Korony Polskiey y W. Xięstwa Litewskieg. Gniazdo y perspektywa staroświeckiey cnoty, starożytności domów y rodowitości familiey, z Potockiego y innych przepisany przez Stephana Rawicza Kosseckiego w Leszniańskich Szkołach, 1789
   • Gazeta pisana 1789
   • Gazeta pisana 1790
   • Ustawy dla Zgromadzenia Przyiaciół Konstytucyi Rządowey
   • Gazeta pisana 1791
   • Gazeta pisana z lat 1790-1791
   • Księga uniwersałów od [...] Kommisyi cywilno-woyskowej ziemi kamienieckiey a ie. 1 Augusti 1791 anno
   • Vitae Episcoporum Cracoviensium
   • Protokuł czynności dziennych konederf. gen. walnej W.X.Lit. w roku 1792, miesiąca lipca, 31 dnia, przy rozpoczęciu się Generalności w [...] Wilnie sporządzony
   • Akta przystąpienia szlachty województwa wołyńskiego do konfederacji targowickiej w dniach 9 i 15 lipca 1792 r. w Łucku z własnoręcznymi podpisami
   • Opis kampanii r. 1792
   • Series marszałków i konsyliarzy Konfederacij Targowickiej wszystkich województw, ziem i powiatów, które do niej przystąpiły z datą przystąpienia
   • Protokuł ekspedycyi woyskowych za komendy Potockiego gnła art. kor., Gnlney Konfederacyi kor. marszałka, do woyska koronnego wyszłych. 1792-1793
   • Autograf Napoleona z lat 1793-1795
   • Obrona Zygmunta Augusta J. O. Xięciu Jegomości Adamowi Czartoryskiemu do Puław posłana przez Tadeusza Czackiego dnia 13/24 februarii 1798 roku
   • Uniwersały i rozporządzenia władz z lat 1788-1797
   • Notatki własnoręczne Napoleona, Plan dzieła "Guerre d'Italie"
   • Miscellanea czyli pisma ciekawe w roznych materiach zebrane
   • Inwentarz dokumentów Archiwum Koronnego Krakowskiego
   • Miscellanea Piastorum et Jagellonorum [1235-1576]
   • Traktaty między królami polskimi a sułtanami tureckimi 1489-1699
   • Dyaryusz albo relacya seymu piotrkowskiego za krola IMści Zygmunta Augusta gdzie iest rzecz ratione poięcia za żonę xiężny IMści Radziwiłłowey
   • Historia Poloniae Regni ab 1588 ad 1653. Authore Alberto Stanislao Radziwiłł cancelario M. Duc: Lituaniae
   • Silva rerum głównie z czasów Augusta II, z diariuszem sejmu
   • "Diarius seimu Anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo tertio." Diariusz pisany jest do 22 maja 1593 roku, a sejm trwał do 15 czerwca
   • Dyaryusz Samuela Maszkiewicza, początek swoy bierze od roku 1594 w lata po sobie idące; komu by się co nie zdało w nim, niech nie ma za złe. Bo sam sobie gędę, Sam wesół będę
   • Żywot Tomasza Zamoyskiego kanclerza wielkiego koronnego 1594-1638
   • Dyaryusz woyny szwedskiey w Inflanciech przeciwko Gustawowi Adolfowi xiążęciu sudermańskiemu usurpativo titulo królowi szwedskiemu za panowania Zygmunta Trzeciego, króla polskiego kommenduiącego na tenczas woyskiem Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego WXL zacząwszy od roku 1620 aż do roku 1622
   • Dyariusz expedycyi tureckiey pod Chocimiem roku [...] 1621 przez [...] Jakuba Sobieskiego [...], kommissarza do traktatu z Turkami [...]
   • Diariusze sejmów z lat 1623, 1626 i 1628 oraz inne materiały dotyczące panowania Zygmunta III, w szczególności układów z Kozakami
   • Miscellanea z okresu bezkrólewia po Stefanie Batorym i panowania Zygmunta III
   • Pamiętniki Michała Obuchowicza z lat 1660-1662 i 1664-1665 oraz związane po części z jego osobą mowy i wiersze
   • Diaryusz peregrinatyi niemieckiey, czeskiey y włoskiey ziemi czyniony przeze mnie, Theodora Billewicza, stolnika zmuydzkiego anno 1677 men. Aug. 13 dnia
   • Akta z lat 1644-1705
   • Odpisy akt i korespondencji z XVI-XVIII w.
   • Odpisy akt i korespondencji z XVII-XVIII w.
   • Dyaryusz convocationis post fata krola Jmci J. P. Jana Trzeciego die 17 junii anno 1696 paroxizmem apoplexyie vita sublati przez [...] Michała Radzieiowskiego pro die 29 augusti w Warszawie złozoney. Seymiki antevocacyalne 27 julii po woiewodztwach złozone były
   • Interregnum Joannis III zaczętego d. 17 Junii A. Dni 1696
   • Postanowienie generalne stanów W. X. Litewskiego wieczne y nigdy nienaruszone, na zieździe walnym woiewództw y powiatów. Pospolitym ruszeniem pod Olkinikami uchwalone [...] 1700
   • Prosta ale prawdziwa stanom Rz[eczpos]p[oli]tey informacya na rozeznanie farbowanych Ich mciow PP. Sapiehow manifestow w grodzie poznanskim uczynionych
   • Dyariusz Walney Rady z uniwersału Jo Kro. Mci na termin naznaczony w Warszawie pro die 4ta february anno dni 1710
   • Uchwały sejmików 1710-1727
   • Compendium Actorum podczas Confederacyi primo Woyskowey pod Gorzycami, potym Generalney Tarnogrodzkiey
   • Diarium seymu grodzińskiego za panowania [...] Augusta Wtórego roku 1718 d. trzeciego, miesiąca Octobra zaczętego
   • Opisanie sekretnych miłostek Augusta II
   • Dyaryusz seymu convocationis sub Interegno! post fata [...] Augusti II Regis Poloniae w Warszawie Roku Pan. 1733 D. 27 Aprilis zaczynaiącego się
   • Listy rożnych w 1733. Rozprawa o Mennicy
   • Rękopism historyi krolestwa Polskiego od początku panowania Augusta III do roku 1771
   • Odezwy, dekrety deklaracje, instrukcje, manifesty, uniwersały, okólniki - odpisy z dokumentów 18-19 w.
   • Dyaryusz Korrespondencyi [... Adama] Tarła, woiewody lubelskiego, z [... Stanisławem] Poniatowskim, woiewodą mazowieckim y [...] podkomorzym koronnym synem jego [Kazimierzem] oraz y z innemi z okazyi xiązki iakieysiś francuskiey pod tytułem Szpieg pospolity y polityczny [...]
   • Acta sub Augusto III 1758-1763
   • Antiqua Sarmatarum Gentilitia Peruetustaeque Nobilitatis Polonae Insignia ad domum Wierusz Kowalski spectantia
   • Fragment treści heraldycznej
   • Silva rerum
   • Komput wojsk polskich koronnych i litewskich z czasów saskich
   • Series zebrany[ch] [...] Anno Dni 1765 [...] przez [...] Antoniego Borzysławskiego chorążego halickiego [...] spisane [...]
   • Prawa y artykuły Ormian lwowskich z łacińskiego języka, z rozkazania panów starszych pilnie na polski przetłumaczone R. P. 1601
   • Mowy różne z czasów Stanisława Augusta, "scripsit Antonius Skarżyński"
   • Akta do historii lat 1766-1771
   • Dyaryusz seymu convocationis po śmierci [...] Augusta III, króla Polskiego za radą [...] Senatu na dzień 7. miesiąca maja roku 1764 determinowanego
   • Dyaryusz seymu walnego sub tempus interregni pod zkonfederowanymi stanami senatorskiego y rycerskiego agituiącego się za [...] Łubińskiego prymasa [...] 1764 [...] siódmego [...] maia
   • Protestacya obywatela polskiego przeciwko ogłoszonemu rozdziałowi swojey Oyczyzny
   • Konfederacya Generalna omnium ordinum Regni et M.D.Litt., na konwokacyi główney warszawskiey uchwalona dnia 7 [...] maja Roku P. 1764, tudzież Akt elekcyi y Seymu Koronacyi [...] Stanisława Augusta, niemniey Lauda wwdztwa bełz. przedseymowe
   • Książka uniwersałów Konfederacyi Targowickiey y mów w teyże, iako y na seymie grodzieńskim 1793 mianych, nie mniey pism z okazyi Konf. Targ. y Ziazdu Grodz. w czasie swoim [...]
   • Materiały z lat 1768-1771, m. in. dotyczące Konfederacji Barskiej
   • Manuskrypt przezemnie [...] spisany 1769
   • Dominika Choynackiego Pamiętniki z ostatnich lat panowania Stanisława Augusta
   • W politycznych materiach mowy i pisma z czasów Stanisława Augusta
   • Manuskrypt albo księga rzeczy inflantskie Kurlandyi y Semigallii w sobie zawierająca
   • Zebranie różnych transakcyi, konfederacyi, scriptów etc. tak za dawnieyszych rewolucyi jako też y pod czas ostatniey woyny szwedzkiey. Przydaią się na końcu niektóre scripta aevi praesentis 1736. Ab anno 1672
   • Zbiór mów, manifestów i pism ulotnych za Stanisława Augusta
   • Mowy, listy i pisma ulotne za Stan. Augusta
   • Miscellanea czyli pisma ciekawe jako to mowy, listy w rożnych materiach zebrane
   • Silva rerum, czasy Sobieskiego i Augusta II.
   • Silva rerum
   • Silva rerum, czasy Jana III Sobieskiego i Augusta II
   • Silva rerum, głównie czasy Augusta II
   • Silva rerum Augustyna Działyńskiego
   • Silva rerum z 18 w.
   • Silva rerum Marcina Działyńskiego
   • Manuskrypt z różnych zebrany authorów
   • Odpisy akt i korespondencji z XVI-XVIII w.
   • Akta do panowania Augusta II
   • Zbiór mów, wierszy itd. 1782-1793
   • Gazety pisane polskie 1711-1733
   • Gazety pisane od 1720 do 1744 i rozmaitości polityczne
   • Manuskrypt
   • Silva rerum z czasów Stanisława Poniatowskiego
   • Odpisy z różnych akt i ksiąg dotyczące transakcji majątkowych, głównie w Wielkopolsce (XV-XVIII w.)
   • Akta, mowy, korespondencja i małe formy literackie z drugiej połowy 17 w. i pierwszej połowy 18 w.
   • Głos wolny wolność ubeśpieczaiący, to iest Doskonała Oyczyzny przez sposoby tu wywiedzione. Medulla przez [...] roku 1734
   • List Poniatoskiego!, kasztelana krakowskiego, oyca, do syna swego a króla dzisiejszego, pisany z Pól Elizejskich
   • Listy 1767-1790
   • Dyaryusz legacyi [...] Tomasza Aleksandrowicza, podkomorzego nadwornego J.K.Mci. y posła extraordynaryinego do Porty Ottomańskiey w roku 1766 odprawioney
   • Introduction du traité de paix conclu aux environs de la Polanque (ou du fort de Żurawno entre la [...] Porte Ottomane et [...] le roi et Republique de Pologne (l'an! [...] de 'ere chretienne 1676) signe a la marge par Ibrahim pacha [...]
   • Kopie traktatów handlowych różnych potencij z Portą Ottomańską z Departamentu Spraw Zagranicznych papiery te należały do Poselstwa Polskiego [w Konstantynopolu] za poselstwa Piotra Potockiego, sty szczerzeckiego. Przytem autograf jego folio. Dokumenta te z podpisem Mikorzy? tłumacza
   • Silva rerum z 17-18 w.
   • Mowa [...] Pieniążka woiewody sieradzkiego w sprawie pa[na] Łyszczyńskiego atheusza, miana w senacie d. 1 Martii 1689
   • Akta publiczne z w. 18.
   • Listy, mowy, uniwersały 1766-1770
   • Uniwersały instrukcje Listy Praxij wota PP
   • Silva rerum
   • Dyaryusz seymu konwokacyinego w Warszawie Ru 1764
   • Sekreta gabinetów europeyskich od roku 1763 az do podziału pierwszego zaboru krajów polskich w roku 1773
   • Wyprawa Generała Dąbrowskiego do Wielkopolski od odstąpienia woysk Pruskich do oblężenia Warszawy aż do zupełnego rozeyścia się woysk Polskich w r 1794
   • Zbiór satyr politycznych, pamfletów, mów i pism z czasów Stanisława Augusta
   • Miscellanea
   • Miscellanea
   • Zeszyt do nauki religii
   • Kolekcja akt i korespondencji z lat 1733-1778. Vol. 1
   • Kolekcja akt i korespondencji z lat 1753-1764. Vol. 2
   • Kolekcja akt i korespondencji z połowy 18 w.
   • Akta do panowania Stanisława Augusta (listy króla, nadania, itp.)
   • Odpisy korespondencji i akt głównie z lat 1749-1754. Cz. 1
   • Plan opisu kampanii włoskiej.
   • Mowy za Augusta II, w czasie bezkrólewia 1733 i za Augusta III
   • Opisanie bitwy pod Byczyną, która się stała roka 1588 dnia 24 stycznia
   • Nowiny Cudzoziemskie (1744-1760)
   • Korespondencja dyplomatyczna do króla Michała Korybuta
   • Akta Józefa Zaremby marsz. konfed. wielkopolskiej
   • Akta Józefa Zaremby - Konfederacja Województw Wielkopolskich (1769-1773), vol. 1-2
   • Akta Józefa Zaremby marsz. konfed. wielkopolskiej
   • Akta Józefa Zaremby marsz. konfed. wielkopolskiej
   • Akta Józefa Zaremby marsz. konfed. wielkopolskiej
   • Akta Józefa Zaremby marsz. konfed. wielkopolskiej
   • Akta Józefa Zaremby marsz. konfed. wielkopolskiej
   • Akta Józefa Zaremby marsz. konfed. wielkopolskiej, kopie listów i publikat pism politycznych (1767-1774)
   • Zjazd wschowski i obiór Józefa Zaremby na marsz. województw wielkopolskich (1771-1772)
   • Akta Józefa Zaremby marsz. konfed. wielkopolskiej
   • Akta Józefa Zaremby marsz. konfed. wielkopolskiej
   • Listy do Józefa Zaremby (1770). Vol.2
   • Listy do Józefa Zaremby (1771). Vol. 1
   • Listy do Józefa Zaremby po kapitulacji, dotyczące czynności po amnestii 1772
   • Akta różne sejmowe i odnoszące się do Rady Nieustającej (1764-1782)
   • Akta różne dotyczące wojska polskiego w latach 1770-1793
   • Korespondencja urzędowa i prywatna Stanisława Augusta w sprawach uniwersałów i instrukcji na sejmiki dka obioru posłów na sejmy 1767, 1788, bicia monety, poparcia i nominacji na urzędy, itd. (1767-1793)
   • Akta różne do panowania Stanisława Augusta głównie skarbowe (1764-1792)
   • Dyplomy, reskrypty, dymisje a wojska i korpusu kadetów, nominacje na urzędy, itd. króla Stanisława Augusta (1766-1794)
   • Akta różne z okresu sejmu czteroletniego i konfederacji targowickiej (1788 [?]-1792)
   • Różne mowy publiczne, sejmowe, sejmikowe, projekta, listy królów i senatorów od roku 1666 do 1734; tudzież Replika na reskrypt przeciw paralelli dwóch elekcyi polskich przez X. Załuskiego referendarza koronnego 1734
   • Miscellanea staropolskie z połowy 18 wieku
   • Silva rerum z XVII w.
   • Odpisy korespondencji i mów w sprawach publicznych oraz małe formy literackie z drugiej połowy XVII w. Diariusz sejmu z 1761 r.
   • Głos wolny wolność ubezpieczający
   • Silva rerum z II poł. XVII w.
   • Głos wolny wolność ubezpieczający
   • Rada warszawska 4 stycznia 1673 konfederacyi gołębiowskiey
   • Regesty korespondencji i listy z lat 1527-1582
   • Materiały historyczne z lat 1619-1660 w odpisach dotyczące wojen polsko-tureckich, kozackich i szwedzkich
   • Rotulus panowania Michała Korybuta Wisniowieckiego Krola Polskiego od Roku 1668 do 1673
   • Tytuły dokumentów do panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego Krola Polskiego od Roku 1668 do 1673
   • Historische und ausführliche Relation von dem Befängniss und Tode Casimiri Liszczynsky Podsedeck Brzeski weyland[?] eines Polnischen von Adel, welcher am 15 Febr[uar] itzlaufenden Jahres 1689 vor dem Königl[ichen] Seant auff dem Reichs-Tage zu Warschau [...]
   • Rękopisma służące do dzieiów za Augusta III i za Stanisława Augusta od 1734 do 1768
   • Manuskrypt róznych mów y proiektów iako też różnych wierszów y wiadomości podczas rewolucyi annorum 1768-1769 et ad annum 1774 tum anni 1792
   • Miscellanea: Gazety 1702-1744, Listy osiemnastowieczne, varia
   • Miscellanea z 18 i 19 w.
   • Dokumenta publiczne w kopiach spółczesnych 1657-1794
   • Album księżnej Izabeli Czartoryskiej z wierszami w. 18-19, vol. 1-2
   • Historia rewolucji polskiej zeszłej w roku 1794. Przez naocznego świadka z francuskiego dla pozoru
   • Dokumenta do panowania Jana Olbrachta i Aleksandra
   • Odpisy fragmentów I tomu Actów Tomicianów zwodu sapieżyńsko-radziwiłłowskiego
   • "Primus Tomus Epistolarum Legationum Responsionum Regiarum et Rerum Polonarum sub Joanne Alberto, Alexandro, Sigismundo, Regibus Poloniae et Lithuaniae Ducibus gestarum per me Stanislaum Gorski Cracoviensium[!] et Plocensium[!] Canonicum Reverendissimi Domini Petri Tomicii Episcopi Regni Poloniae...
   • "Tomus Quintus Epistolarum Legationum Responsorum Actionum ac Rerum Gestarum Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Lituaniae Ducis. Cominet[!] annos 1519, 1520, 1521"
   • Epistola Sigismundi I regis Poloniae ad Franciscum I regem Galliarum, victoriae relatio de valachis reportatae et Gedanensium epistola ad regem Galliarum de reddenda navi spoliata An[no] 1537.
   • "Masovia. De obitu ducum Masoviae ex vetusto quodam manuscripto eoque coaevo deprompta" A. 1526
   • Descriptio duorum certaminum quae Serenissimi et illustrissimi Sigismundi Regis Poloniae milites cum Petro ion palatino Moldaviae et cum eius exercitibus Deo optime adiutore habuerunt.19 w.
   • Anselmus Descriptio Terrae Sanctae
   • Mowa pogrzebowa na cześć Zygmunta pierwszego króla polskiego napisana przez Stanisława Orzechowskiego 1548
   • Mowa na pogrzebie Zygmunta pierwszego króla polskiego miana przez Samuela Maciejowskiego biskupa krakowskiego 1548
   • "Mowa pogrzebowa na cześć Zygmunta pierwszego króla polskiego napisana przez Marcina Kromera."
   • Relatione copiosissima del Regno di Polonia referita dall'Abbate [Giulio] Ruggiero a Pio Quarto [! Quinto], ritornato nuntio dal Re Sigismondo Augusto nell'anno 1568.2. Relatione del clarissimo maestro Gerolamo Lippomani nel ritorno di Polonia fatta all'Eccellentissimo Senato Venetiano...
   • Obraz dokładny Królestwa Polskiego wystawiony Piusowi czwartemu [! piątemu] przez księdza [Juliusza] Ruggieri, powracającego z poselstwa do Zygmunta Augusta 1568
   • Zarządzenia skarbowe Zygmunta Augusta z 1560
   • "Mowa pogrzebowa na cześć Zygmunta Augusta króla polskiego wyrzeczona przez Jana Demetryusza Sulikowskiego [!] arcybiskupa lwowskiego 1573."
   • Mowa na pogrzebie Zygmunta Augusta, króla polskiego
   • Acta Polonorum sub Sigismundo Augusto
   • "Dyariusz legacyi y podrozy do Porty Ottomańskiey od nayiasnieyszego krola [...] Augusta II y Rzeczypospolitey Polskiey przez [...] Rachfała na Lesznie Leszczynskiego woiewodę łęczyckiego [...] odprawiona roku ut infra."
   • Publika do konfederacji barskiej 1768
   • Pieczęć konfederacka Józefa Zaremby (1771-1772)
   • Dyspozycje nieprzyjacielskie inwazja pruska
   • Listy do Józefa Zaremby (1769)
   • Biblia Vetus Testamentum.
   • Fragment tekstu biblijnego apokryficznego, Psałterz Dawida, drobne urywki innych Ksiąg Starego i Nowego Testamentu.
   • "Disputationes in S. Thomae Aquinatis Summam Theologiae. In D. Thomae Aquinatis Summam Theologiae Disputationes R. P. Martini Lubiński [Łubieński] Anno 1633 per Matthiam Rudzki Posnaniae Conscripte Anno 1634"
   • Pisma Ariańskie
   • "Disputationes controversae de Sanctissima Trinitate; Tractatus controversicus de Christo Domino et Sanctis."
   • Anacephaleosis Paraenetica ad omnium Sectarum Haereseon Ministros ac Praedicantes illegitimos animarum Pastores et Curatores. Noviter edita, authore F. Bernardo Paxillo de Brzezek Almi Ordinis Dominicani Fratrum Praedicatorum Generali Praedicatore
   • "Sposób rządzenia sumienia własnego y cudzego."
   • "Uwagi zbawienne nad stanem małżeńskim przez Antoniego Opolskiego do druku podane."
   • "Pobożnego Ewangielika do Braciey swey tegosz wyznania Narodu Polskiego y Litewskiego napominanie y przestroga."
   • "Braterska declaratia na niebraterskie Upomnienie od authora pod imieniem Szlachcica Polskiego ad dissidentes in religione uczynione CICICCXLVI."
   • Agenda Seu Ritus Sacramentum Anno Domini 1591 (fragment).
   • Rituale precum et benedictionum.
   • Rituale Romanum - Episcopale.
   • Pieśni religijne i Officia brewiarzowe
   • Graduale przez Grzegorza z Wronek.
   • Graduale - fragment
   • "Litaniarum trium linguarum, in quo latino-polono-germanae diversae in unum 207 [ut in generali indice videndum est] Litaniae collectae, reperiuntur. Inchoatum Weyheropoli anno 1709, die 30 mensis augusti. Finitum vero Anno Domini 1715. die 31 decembris. Conscriptum studio et opere Francisci...
   • "Litaniarii pars tertia. In quo triplicis linguae diversae de Deo, s. Maria, Angelis, SS. Candidatis, diversis in necessitatibus, 23 litaniae, hymni, psalmi, cantiones, divina officia, brevia indulgentiarum, sacrae intentiones, orationes pro toto anno, modus recollectionis instituende, modus...
   • "Pars secunda cantionalis, seu potius cantionum catholico-devotarum, de tempore ab Adventu, vsque ad festum Corporis Christi, una cum ejusdem Octava inclusive. Quae juxta ordinem Sae Romanae Orthodoxaeque Ecclesiae memoratis temporibus domini dominantium Sabaoth decantari assolent, ex variis ...
   • "Partis Tertiae Cantionalis Divisio Secunda Continens Cantiones, Hymnos, Litanias Et Varias Devotiones: Matutinas, Meridianas, Psalmos Paenitentiales Tempore Belli, Diverso Anni Tempore, Quatu[o]r Hominum Novissima, Vespertinas, Concinnata Conscriptaque Per R. Franciscum Valentinum Ruthen Antehac...
   • Ruthen Franciszek Walenty, "Responsorium, Sive Cantionale Latino-Polonicum Cantica, Cantiones, Hymnos, Litanias, Psalmos, Symbolum in se Continens Iuxta Ordinem, Sacrosanctae Romanae Orthodoxae Ecclesiae Pro Toto Anno. Collectum Conscriptumque Kłodavie Per R. Franciscum Valentinum Ruthen Parochum...
   • Wiersze Religijne.
   • "Summa duchowna ręką własną Jaśnie Wielmożney Imci Pani P. Anny z Radomickich Działyńskiey, Woiewodziny Kaliskiey zapisana roku p. 1759 dnia 1 lipca."
   • Sermones Dominicales a Dominica 3 Adventus ad Dominicam 23 Post Penthecostes et de Festis Domini.
   • Compendium Fundationum Monasteriorium, Ecclesiarum, et aliorum Locorum Piorum, Regni Poloniae. Tum et Cathalogus Archiepiscoporum Gneznensium, et Episcoporum Cracoviensium, per Nobilem Stanislaum Baranowski, accurate conscriptus
   • De Eucharistia, Sermones Dominicales et Disputationes theologicae.
   • "Orationes panegyricae morales et scholasticae conscriptae per Jacobum Segnitz Błoniewski professorem"
   • "Descriptio Poloniae scilicet Variarum Historiarum Praecipue Cardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum, Canonicorum, Religiosorum, Regum, Sanctorum, Nobilium, Virginumque, Tam Martirum quam Confessorum Aliarumque [...] Rerum ex Variis Authoribus Approbatis Collecta per me Aemilianum Krzemycki ...
   • "Żywoty biskupów krakowskich"
   • Opracowania i szkice do dziejów biskupstwa warmińskiego zebrane przez Jerzego Schwengla, przeora kartuzów gdańskich.
   • "Liber privilegiorum, erectionum, obligationum, quiettationum, translationum, decretorum etc[?] pro domo communi presbiterorum et ecclesiis S. Stanislai, Gertrudis et Omnium Sanctorum prepositura, prebendis, altaribus et lecturis ex omnibus actis omnium iudicum spiritualium et secularium ad ...
   • Wizytacja kościołów z pogranicza kujawsko-wielkopolskiego
   • "Historisches Kirchen-Register der Grossen Pfarr-Kirchen zu Unser Lieben Frauen S. Marien in der rechten Stadt Dantzig, nach Verlauff der Jahren [...] colligiret von anno 1342 biss ao 1640, angefangen anno 1616 die 26 februaris durch Eberchard Böttcher [...] biss an sein Ende scilicet anno 1617...
   • "Altare S. Crucis in Ecclesia Cathedrali Vilnensi in medio situm fundationis et erectionis Reverendissimi in Christo Patris Domini, Domini Valeriani [Protaszewicz] Dei Gratia Episcopi Vilnensis." Dokumenty Fundacji i Inwentarz Altarii św. Krzyża w Katedrze Wileńskiej.
   • "Żywot świętego Jana Ewangelisty wybrany z Pisma Świętego i kościelnych pisarzów [...] przez [...] Piotra Skargę"
   • "Variae instructiones ad rite, recte et utinam feliciter peragendam commissionem authoritate ordinaria super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum Beatae Jolentae ducisse Poloniae et tandem humilis ancillae Christi Ordinis Sanctae Clarae in Monasterio Gnesnensi, in quo sancto fine quievit ...
   • Korespondencja Zygmunta III Wazy, Stanisława Łubieńskiego i innych w sprawach duchownych 1612-1626
   • Historia Kościoła Chrześcijańskiego przez Jana Macieja Schroeckha, Lipsk, 1772 drugie wydanie. Tom I
   • "Statuta et ordinationes generales ab erecta Congregatione Benedictino-Polona pro bono regimine monasteriorum, proque manutenenda in illis regulari observantia authoritate Capitulorum Generalium latae et conditae [...] nunc demum decisioni finali Reverendissimi Definitorii Capituli Generalis ...
   • Statuty Cysterskie i drobne teksty teologiczne.
   • Pisma Wawrzyńca Teleżyńskiego.
   • "Acta Capituli Siradiensis Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum Die 29 Aprilis Anno 1662 Celebrati"
   • "Acta Capituli Provincialis Provinciae Poloniae Praedicatorum Cracoviae in Conventu SS. Trinitatis die 30 Aprilis 1678 celebrati sub admondum Reverendo P. Magistro Fratre Martino Borovio in dicto capitulo unanimi votorum suffragio reelecto provinciali"
   • "Acta Provinciae S. Hyacinthi In Russia Sacri Ordinis FF Praedicatorum Sub Initio Regiminis Eximii A. R. P. Sacrae Theologiae Praesentati Fratris Laurentii Kałuski Missionarii Apostolici Per Capitulum Cameneci Podoliae Anno 1786-to Die 8-va Septembris Celebratum In Priorem Provincialem Electi ...
   • Reguła bernardyńska III Zakonu, wskazania zakonne, modlitwy okolicznościowe i inne.
   • Regula Tertii Ordinis S. Francisci.
   • Monita secreta Societas Jesu to iest rady tajemne Towarzystwa Jezusowego z łacińskiego na portugalski, włoski, francuski, niemiecki etc. Teraz zaś y na polski przetłumaczone A. D. MDCCLXVII
   • "Regula Beatissimi Patris Francisci a S. Sede Apostolica approbata et confirmata cum testamento eiusdem"
   • Akta prowincji wielkopolskiej bernardynów z XVII w.
   • "Index Fundationum Monasteriorum Provinciae Polonae M. D. Lithuaniae et Russiae Ordinis Carmelitarum A[ntiquae] R[egulae] Observantiae"
   • "Historia Centum Annorum Carthusiae Sanctae Crucis Prope Berezam In Lithuania Sitae Conscripta a Fratre Francisco [Pasieka] Vicario Anno 1748" 1648-1747.
   • Kroniczka klasztorna z Kartuzji Bereskiej.
   • "Privilegia Fundationum Locorum Ordinis S. Spiritus De Saxia In Regno Poloniae Existentium"
   • "Regula Fratrum Minorum Observantium Conventus Sokaliensis AD S. Maria Consolationis 1[78?]4"
   • Formularze kancelarii duchownych krakowskich i gnieźnieńskich z 17 i 18w.
   • Formulare Blasii Rosiński.
   • Zercało bohosłovii
   • Traktat teologiczny, dogmatyczno-moralny
   • Polemiki o prawa dysydentów w roku 1767
   • "Consideracioni sopra alle dodeci porte di paradiso. Le qual sul fronte spitio delle medeme uisia scritto le dodeci virtu che da Christiani deuano esercitare in questo mondo hauendo visto queste virtu dalla M[aesta] V[ostra] operare ne o formare questo piccolo libretto. Dedicato alla Sacra ...
   • "Oratio Partim Apologetica, Partim Parenetica a Reurendo Patre Fratre Felice de Costen Ministro in Capitulo Radomiensi dicta, a Fratre L[aurentio] Scripta Anno 1551"
   • "Statuta Collegii Praelatorum et Canonicorum Ecclesiae Collegiatae Divae Mariae Magdalenae Posnaniae, Anno Domini MDCXXXVII in Generali Capitulo Postridie S. Apoloniae Virginis Sancita, Laudata et Decreta, Deo Auspice in Honorem et Maiorem Suam Gloriam, Cultumque et in eadem Ecclesia magis...
   • Suffragia pijarskie z lat 1756-1779.
   • "Lettres instructions aduis et au[tr]es aff[air]es et negotiations d'importence minutties par M[onsieur Philippe] D[u] P[lessis] M[ornay] Annee 1582 et suiuante sur divers sujects et occurences et soubs divers noms ensemble plusieurs lettres recueillies d'au[trepar]t"
   • Teksty historyczno-literackie uczniów szkoły w Chojnicach.
   • "Osservazioni sullo stato antico della Citta di Roma"
   • "Esame della Serenissima Reppublica di Venezia col quale si discorrono de modi del suo governo, e i mezzi per tenere a freno la nobilita, le massime de'primati, la politica, che addopra con i suditti il genio, o le pretese con i principi le sue forze ordinarie, con che possa opperare...
   • "Ludovici Tuberonis Commentariorum sui temporis libri XI" [k. IV-V, 1-322]
   • Monarchia turecka przez Paul Ricauta i Żywot Mahometa przez Michel Baudiera
   • "Wiadomości o rewolucyi perskiej od W. X. Taddeusza Krusińskiego SJ missyonarza w Ispahan i od innych zebrane"
   • Materiały historyczne z lat 1523-1664 dotyczące głównie stosunków politycznych i wojskowych w Brandenburgii, Francji, Szwecji, Anglii, Niderlandach i na Pomorzu Zachodnim
   • "Series Chronologica Magnorum Russiae Seu Moscoviae Ducum."
   • Skazanie o Aleksandré Caré Makedon'skom i o iego choždenii po vsém stranam' o po vséi podselonečnoi i kako iemu smert' slučisia
   • "Relatione di un uiaggio fatto dal Padre Fra Giovanni di Luca missionario per la Sacra Congregatione di Propaganda Fide, alli Circassi e Comucchi, figliuolo del Conuento di San Domenico di Napoli Prouincia del Regno"
   • Le Voyage De Hafez; Récit Oriental.
   • Odpisy Walentego Wolskiego.
   • Odpisy Walentego Wolskiego.
   • "Acta conventualia Terrarum Prussiae Occidencialis juxta instructiones, responsa, lauda, laudorum voluminibus Archivi Gedanensis inserta in compendium redacta et sub competentibus titulis exhibita a Theodoro Buchholtz secretario Anno 1730."
   • "Historia vom Auffruhr zu Dantzig welcher sich angefangen hatt Anno 1522 und ist durch Königl[iche] Maj[estät] von Pohlen Anno 1526 gestillet mit allem Fleiss beschrieben durch Stenzel Bornbach [...]"
   • "Historia vom Aufruhr zu Dantzig welcher sich angefangen Ao 1522 und durch Ihre Köngl[iche] May[estät] von Pohlen Ao 1526 gestillet werden mit allem Fleiss beschrieben durch den ehrbahren Stenzel Bornbach civem Gedanensem Anno Domini 1587"
   • Kroniki i materiały historyczne do dziejów Gdańska w XVI-XVII w.
   • "Erster [und zweiter] Theil Dantziger Geschichte, was sich [...] in und bey Dantzig auch [...] an andern Orten [...] zugetragen hat, worin auch dass historische Kirchenregister der grossen Pffar-Kirchen. Nebst neun Kl~:ostern, in und ausserhalb der Stadt Dantzig. Von Anno Christi 550 biss an dass...
   • "Erster [und zweiter] Theil Dantziger Geschichte, was sich [...] in und bey Dantzig auch [...] an andern Orten [...] zugetragen hat, worin auch dass historische Kirchenregister der grossen Pffar-Kirchen. Nebst neun Klöstern, in und ausserhalb der Stadt Dantzig. Von Anno Christi 550 biss an dass ...
   • Historische Beschreibung der Stadt Danzig i materiały źródłowe do dziejów Gdańska
   • Historische Beschreibung der Stadt Dantzig.
   • "M[agistri] C[aspari] Schützii Annales Gedanenses Libri Tres Et Historia Resindentiae Gedanensis Societatis Jesu."
   • "Chronica von Dantzig bis anno 1690."
   • "Dantzinger Geschichte, wobey die Ordnung aller Könige von Pohlen [...] Nebst 9 Klöstern auss und innerhalb der Stadt Dantzig. Von anno 824 biss anno 1686 benebenst der eigentlichen consignation des jetzlauffenden seculi, wieviel jahrlich getauffet, verschliebt und begraben sind. Aus vielen ...
   • "Wohero Dantzigk erstlich den Namen bekomen, wie der Hagel in seiner höltzern Burgk ist ermordet, unnd er für seinem Tode gesproch o Tantz, o Tantz wie hastu mich verrathen und wie schlecht Danzig er erst gewesen, nemblich Pauren und Fischer artig zu lesen [...] Die Verzeichnus aller Köning ...
   • Kommiszya Gdańska.
   • Materiały do dziejów walk społecznych w Gdańsku w 1750 roku.kop.
   • "Jesuiter Händel wegen des Grau-Nonnen Klosters. Reformirte Händel wegen Grau-München Kirche"
   • "Anzeige so währen der Gegenwart Königes Johannis III Ao 1677 bis in den Februar 1678 in Dantzig fürgefallen."
   • "Promptuarium recessuum ex Thorunensi cancellaria paratum sive sacrarium secretarii Thoruniensis. Auctoribus P. Gregorio Hesio et Simone Schultio P. aliis."
   • Diariusz rozruchów w Toruniu w latach 1523-1524 i inne źródła do XVI-wiecznych dziejów Torunia.
   • Kroniczki i dokumenty dotyczące sporów Rady Miejskiej Torunia z pospólstwem w wieku XVI.
   • "Auszüge 1312-1698." Wyciągi z ksiąg miejskich i kronik dotyczących głównie Torunia.
   • "Ex actis consularibus memoranda literaria. Ex libro majori."
   • Pisma polemiczne związane z walką Jezuitów o prawo rezydencji i działalności w Toruniu
   • "Das betrübte Thorn, oder die Geschichte so sich zu Thorn dem 11. Julii 1724 biss auff gegenwärtige Zeit zugetragen, aus zuverlässigen Nachrichten unverfänglich zusammengetragen, und der Recht-und Wahrheit-liebenden Welt zur Beurtheilung mitgebracht, Berlin [...] 1725"
   • "Consignatio documentorum in archivo inferiori Civitatis Thorunensis existentium Ao 1657 die 7 Martii. Revisio specialium privilegiorum."
   • "Ausschreiben uff denn angestelten Lantag, welcher zue Konigsberg den 11 May 1607 angefangen vnnd den 1 July vollendt wordenn." Diariusz sejmiku generalnego Prus Książęcych.
   • Dziennik i zapiski Stanisława Naropińskiego 1532-1543
   • Series rerum Polonicarum, Series Archiepiscoporum Gneznensium et Episcoporum Cracoviensium
   • Kompendium geograficzno-historyczne i fragmenty encyklopedii staropolskiej
   • Thron oyczysty abo pałac wieczności w krótkim zebraniu monarchów, xiążąt y krolow polskich.
   • "Motus civilis descriptio a Regni Mareschalco Granovio ad oppidum Gliniani anno 1381 excitati."
   • "Annalium Regni Polonie Per Joannem Dlugosz summarie collectorum libri XII."
   • "Zwierciadło dzieł rocznych w Kor. Polski y W.X. Litewskiego przez Zygmunta Stephana z Koniecpola Koniecpolskiego sędziego woiewodztwa sieradzkiego, starostę będzińskiego przed oczy podane"
   • Fraszki.
   • "Epithalamion in nuptiis [...] Sigismundi Augusti, iunioris Regis Poloniae [...] a minimo subdito Stanislao Cossutio conscriptum" k. 2-24 Na końcu: "In Dubiniki quarta Calendas Martias 1548 [tj. 26.02.]
   • "Płacz grobowy na sławney pamięci Jego Mosci pana pana Stanisława Żołkiewskiego, kanclerza y hetmana koronnego, starostę barskiego, jaworowskiego etc etc, obrońce wielkiego y dobrodzieia Collegium Lwowskiego, na znak wdzieczności, od tegosz wydany Roku Panskiego 1621."
   • Atalia. Tragedyja z Francuskiego Rasina , przełożona przez Juliana Ursyna Niemczewicza , 24 III 1796 r.
   • "Historia Judyty"
   • "Epitafia wybrane przez Stanisława Górskiego głównie z poezji Andrzeja Krzyckiego i Klemensa Janickiego".
   • "Nomen florentissimum recurrente annua festiva solemnitate s. Adalberti Archipraesulis et Martyris veris vere Gnesnensis per minimum Minoritae Propaginis surculum Ludovicum Miske corde, et calamo Expressum." 1717
   • "Polonia Civilis Omni Humanitatis Exculta Genere Et Polito Moderno Saeculo Accomodata Anno 1698. In Anno 1699, Joannis Borawski." 1698-1699
   • Miscellanea literackie z II połowy XVII w.
   • "Echo żałosne z głosu i wiesci przechodzacych przez Polske obozów o uszy pustelnicze obite"
   • "Perekińczyk Traiedya we 3 aktach." 1768
   • Intermedia i dialogi z Kodeksu Konopczańskiego.
   • [Józef do Egiptu od braci przedany. Varia prawnicze i polityczne z lat 1725-1731].
   • "Septem sidera".
   • "Wiersze rozne y satyry od poczatku teraznieyszego seymu do roku 1790 ciągniace się in publikum wydane". 1790
   • Wiersze niewydane z druku Wacława Potockiego [...].
   • "Aenigmata polonica. Ex aliquibus sacre scripturae textibus tam veteris quam novi testamenti."
   • Rozmowy umarłych Polaków y cudzoziemców w których rozne ile sekretnieysze ich za zywota dzieie y cyrkumstancye są zebrane.
   • Tragoedia. Boleslaus Secundus Furens.
   • "Łysa Rada Kolbuszowska, Jasna Lwowska, Jasnieysza Warszawska, Nayiasniejsza Królewska."
   • Roxolania
   • "Poema o porwaniu przez konfederatów 1771 Stanisława Augusta Krola w III książkach."
   • "Płacz grobowy na [...] Stan. Żółkiewskiego [...] wydany 1621."
   • "Pastor Fido albo konterfekt wierny miłości, z włoskiego języka świeżo przetłumaczony przez jednego senatora wielkiego."
   • "Mizantrop. Komedya z Moliera w pięciu aktach przez Franciszka Kowalskiego. 1822 w Krzemieńcu."
   • "Poezyi Polaków tom 2-gi"
   • Opisanie ostatniej gali w Sielcach (Siedlcach)
   • Antoni Strzelbicki, kat krakowski w roku 1782 ścięty. Powieść prawdziwa.
   • "Wiersze i satyry z okoliczności teraznieyszych in publicum wydane 1789".
   • "Rozmowa ciekawe intrygi odkrywaiąca między xięciem [Adamem] Poninskim podskarbim W[ielkim] koronnym, [Florianem] Drewenowskim, [Ignacym] Rychłowskim, [Józefem] Bierzyńskim y innemi. Napisana roku 1766."
   • Propositiones tabacologicae conformiter ad mentem clarissimi Domini Udalrici de emuncthiaris universalissimae facultatis tabacologicae doctoris expositae, sub initium palladi exilii inter ludos metagymnasticos a spectabili domino nasone de sarcanti tabacolauro propugnatae promotore et praeside...
   • Carmen Nicolai Hussoviani de Statura feritae ac Venatione bisontis (quem nos zubrum vocamus).
   • Varia. Miscellanea mei laboris tam carminum quam et felicium cogitationum. , Ad Maiorem Dei Gloriam Beatissimae Virginis Mariae Immaculatae Honorem. Anno 1714 die. 1. januarii per me Stanislaum Jabłonowski Capitaneum Białocerkieviensem.
   • Sylva Sylvarum.
   • Sophie , ou les sentiments secrets. Pièce en trois actes et en vers, Composée en 1786.
   • Scena w gabinecie [w 3 aktach].
   • "Pyeśń nowa o Gdańsku theras znowu uczyniona Roku Bożego 1577."
   • Pieśń o Potopie.
   • "Iatrotheologonomicomachia. Carmen quo medicinae excellentia, refutatis quibusdam obiectionibus, ostenditur. Per Casparum Mallinium Polonum in Caspari Mallinii Iuvenis Doctissimi Iatrotheologonomicomachiam M. Ioannis Hasleri Bernatis Epigramma."
   • Dembowski Antoni Sebastian , bp kujawski, 18w., Problemma w kompaniey wesołey wszczęte, co by lepiej było? czy żeby ludzie nie iedli ani pili. (przyp.) Tusząc, żeby przez to ustały nie tylko vitia Deboszow, y skutki ich złe, ale też owo frigidum verbum meum et tuum. (koniec przyp.) czy żeby tak, jak
   • "Dzieła dwóch sławnych w tym wieku poetów 1787."
   • "Wiersze y satyry ciekawe w czasie Seymu 1789, 90 y 91 in publicum wydane."
   • Epithalamium nobilissimi Patricii Poloni Domini Petri Buzenii, Brezinensis atque Dopczycensis Praefecti, et pudicissimae puellae Constantiae Sigismundi Miscovii Oświecimensis et Zatoriensis olim Praesidis filiae. Per Andream Tricesium Equitem Polonum Secretarium Regis.
   • "Polska w obszernych wiadomościach swoich skrócona z podziałem na III części z których I. Opisanie Polski topograficzne i cywilne II. Historyą polską literacką III. Historyą polską duchowną w sobie zawiera rzecz cała przez JW ś. P. Józefa Andrzeja Załuskiego [...] częścią w Smoleńsku częścią...
   • "Stanu wdowiego theskliwego pobożne zabawy y poczyechy."
   • "Palatium Reginae Libertatis Rempublicam Oratoriam Continens."
   • Miscellanea.
   • Miscellanea , rodziny Radomickich z XVII w.
   • "Swiat pod widok podpadaiący. Książka przełożona z francuskiego na polskie przez JMC Pana Szewernowskiego w Warszawie d. 1 Januarii R. 1770."
   • "Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey sciencyi pełna. na rożne tytuły, iak na classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana [...] przez X. Benedykta Chmielowskiego Dziekana Rochatyńskiego, Firlejowskiego i Podkamienieckiego...
   • "Moralia Tacita nad Podchlebstwem. Pierwsza Proba Podchlebstwa".
   • Oratio Petri Miscovii Episcopi Plocensis.
   • "De lege Polonorum homicidii non capitali impia. Oratio ad illustrissimos commissarios civitatis Rigensis habita a viro clarissimo Andrea Volano oratore eximio Rigae 1599 D. 12 Septembris."
   • Adreae Tricesii Equitis Poloni Sylvarum Liber Primus. Ad Reverendum et Multis Praeclaris Virtutibus Insigniem Virum Simonem Lugovium, Praepositum Mechoviensem etc. Studiosorum Patronum Munificum.
   • Rzut myśli w różnych piśmiennych materyach.
   • Politia Krolestwa Polskiego na xtałt Aristotelowich Polytik wipissana, y na swiath dlya dobrego pospolitego trzemy xięgamy wydana. Przez Stanisława Orzechowskiego Roxolana.
   • Lexicon, "Darin Leben und Schrifften meistentheils derer profan Poeten recensiret, die Geistlichen Poeten aber nur dem Nahmen nach angeführet und derselben Leben und Schrifften anderswo zu finden angedeutet etc. Den eröffnet von Ephraim Oloff.
   • Mowy, kazania. Modlitwy zborowe.
   • Głos wolny wolność ubezpieczający
   • Głos wolny wolność ubezpieczający
   • Polonicae grammatices institutio. In eorum gratiam, qui eius linguae elegantiam cito et facile addiscere cupiunt. Cracoviae . Apud Mathiam Wirzbiętam Typographum Regium 1568.
   • "Pamiętniki Erazma Otwinowskiego obejmujące Dzieje Polski od 1696 do 1728".
   • Mowy na różne okazje.
   • "Mowa Andersena Johana hrabiego Hoepken na pamiątkę Karola Gustawa hrabiego Tessin miana w Sztokholmskiej Akademii Nauk w 1771."
   • "Rozmowa ziemianina z swoim plebanem".
   • "De ordinanda Republica seu de corrigendis defectibus in statu Reipublicae Polonae discursus 35, Libri Sex Insclusi. Anno Domini MDCCIX."
   • Rozmowy umarłych Polaków i Cudzoziemców, w których różne ile sekretniejsze ich żywota dzieje i cyrkumstacje są zebrane.
   • "Lament utrapioney Matki Korony Polskiey iuż iuż konaiącey na syny wyrodne, złosliwe i nie dbaiące na rodzicielkę swoię."
   • "Manuscriptum Caroli Kreni. Collectantei Varii Tomus VII."
   • Zbiór wierszy politycznych i satyrycznych z czasów saskich.
   • "Poema et Elogia."
   • "Histoire Ecclésiastique".
   • Index analectorum Polonicorum.
   • "Palatium Polonae libertatis Rempublicam oratoriam complectens quod ex genio et praescripto eloquentiae ad utilitatem percommode ad splendorem magnifice Annus Christi 1670 sumptu rhetorici laboris erexit, oratoriis luminibus exornavit, praeceptis agendi et dicendi excoluit, discursibus et monitis...
   • Miscellanea et eruditio symbolica scripta 1690.
   • "Splendor praxibus politicis, comitialibus et epiotalamicis irradians."
   • "Nidus Wąsouicii oloris ex Lauro Apollinari, olea palladis et aureo Mercurii ramo ad flumina eloquentiae contextus, id est mille fragmentis poeticis, centum praxibus Polonicis quinquaginta latines, et alia oratoria supellectili instructus, in usum Polonae aquilae pro ullis. Perillustribus...
   • "Exercitia Rhetorica" z 18 w.
   • "Aurifodina Rhetorices scientiae avitis Chotkieviciani Gryphi excubiis munita, nunc oratoria inventione reperienda, dispositione possidenda, elocutione erruenda atque perillustris, illustris AC Magnificae oratoriae iuventutis in Athaeneo Codkieviciano Crosensis Societatis Iesu Laboriosae manu...
   • Institutiones Oratoriae ex Veteribus Optimisque Rhetoribus et Poetissimum Quintiliano Collectae, Usui Nobilis Polonae Iuventutis Accommodatae in Scholis Pijaris Złoczoviensibus Anno Domini 1765-to in Annum Domini 1766-tum Ioannes Nowicki manu propria.
   • "Flos Purpurarum Rosaema Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini Christophori in Słupow Szembek Episcopi Hełmensis in Sacri Honoris Templo Praesules Illatae aris et a Devinctissimo tam Magno Nomini, quam Influlatis [Honoribus] Collegio Crasnostaviensi Societatis Iesu, Penegyrico Cultu...
   • "Exercitia Rhetorica per Jacobum Milżecki scripta."
   • Miscellanea.
   • "Miscellanea". Modi Epigrammaton et Epistolae.
   • Ars Poetica et Rhetorica.
   • "Rhetorica" et Poetica in quodam Collegio Societas Jesu scriptae.
   • "Sententiae de rebus variis per titulos propositis ex multis authoribus selectae tum etiam descriptiones et plurimae materiae scitu dignae per quendam virum prudentem collectae."
   • "Liber Variarum Gratulationum."
   • "Polonia compendiosa Patriae ignorantiae magistra Polonis eloquentiae Tullianae candidatis inscripta."
   • "Clavis Honoris et Fortunae reserans Thesaurum Eloquentiae, Verbis et Gemmis rotundis periodis ut (Gyges Annulis) verborum copia, ut cornu copiis predito dictionis latinae et polonicae, ut auro plenum id est Orationes latinae et polonicae, tum epistolae, tum vota publicis materiis subservientia."
   • "Sententiae ex variis excerptae Athoribus."
   • Exercitia Rhetorica.
   • "Corona in Animorum Regno Imperantis Eloquentiae Eruditionum, Emblematum, Sententiarum, Politicarum, Elegantiarum Gemmis Distincta. Et Perillustribus, Illustribus, Magnificis Atque Generosis Rhetoricae Auditoribus in Regio Vladislai IV. Scholarum Piarum Varsaviensi Collegio. Per Indefessum ...
   • Rhetorica et logica.
   • Compendium rerum et verborum.
   • "Liber Francisci Aloysii Łoski, Rhetorica, Praxes, Orationes et Carmina."
   • "Rhetorica haec compendiose scripta sub admodum [...] Sthephano Turczynowicz directore pro tunc nostro alumno Seminarii Pontificii SS Canonum et Sacrae Theologiae auditore per me Thaddaeum De Kozielsk Ogiński Capitaneum Przewalscensem discipulum ejus."
   • "Rhetorica". Sermones Funebres et Nuptiales.
   • "Fax Rhetorica ad eloquentiae praelucens capitolium neorhetoribus accensa anno postquam lumen de lumine illuxit terris 1724."
   • "Polonus Christiano-Politicus, In Senatu, Iudiciis et Nobilium Consessu, ad Tuendam Libertatem Reipub[licae], Politiam Ser[vanda]m Christiane Vivendum, Praeceptis Eloquentiae Informatus. Posnaniae Anno 1645 Mense Oct[obri] Die 2".
   • Eruditio et Eloquentia Scholastica in Quodam Collegio Societatis Iesu.
   • "Annotationes in Simonis Starovolscii Poloniam".
   • "Acta sub Sigismun[do] I Anno 1536 [...] 1537 [...] 1538 Ex Cancellaria Joannis Chojenski Episcopi Cracoviensis Cancellarij Regni ab A[nn]o 1536 ad annum 1538"
   • Akta staropolskie różne
   • Listy do króla Zygmunta III Wazy
   • Tomus Primus Epistolarum, Legationum, Responsorum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Ducis Lithuanie Annorum 1506-1511.
   • "Thomus secundus Epistolarum, Legationum Responsorum et Rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lituanie Annorum Duorum 1512-1513"
   • "Tomus Septimus Epistolarum, Legationum, Responsorum ac Rerum gestarum Serenissimi Principis Domini Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lithuaniae. Continet annos duos 1524, 1525"
   • "Tomus Nonus Epistolarum, Legationum, Responsorum et Rerum Gestarum Serenissimi Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Ducis Lituaniae. Continet annum vnum M.D.XXVII"
   • "Thomus Tredecimus Epistolarum Legationum Responsorum et Rerum Gestarum Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Ducis Lituaniae. Continet annum domini M.D.XXXI"
   • "Thomus Quatuordecimus Epistolarum Legationum Responsorum ac Rerum Gestarum Serenissimi Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lituaniae. Continet annos duos M.D.XXXII - MDXXXIII."
   • "Thomus Decimus Octauus Epistolarum Legationum Responsorum et Rerum Gestarum Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Ducis Lituanie etc. Continet annos duos 1538, 1539"
   • "Secundus Tomus Epistolarum Legationum Responsorum Actionum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi, Regis Polonie et Magni Ducis Lituanie Annorum Domini 1512, 1513"
   • "Tomus Decimus Epistolarum Legationum Responsorum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lituanie. Continet annum vnum 1528"
   • "Acta sub Sigismundo I Anni 1546, 1548"
   • Kopiariusz Piotra Tomickiego zaw. odpisy akt i korespondencji z lat 1518-1528.
   • Listy i wiersze Andrzeja Krzyckiego
   • Korespondencja Zygmunta Augusta z żoną Barbarą Radziwiłłówną oraz materiały związane z pertraktacjami o unię Korony z Litwą - autografy, oryginały, kopie.
   • Księga kancelaryjna króla Zygmunta Augusta 1548-1567.
   • Listy oryginalne rożnych osób do Jana Przerębskiego pierwey biskupa chełmińskiego i podkanclerzego koronnego potem arcybiskupa gnieznienskiego od 1550 do 1561.
   • Listy oryginalne i autografy Stanisława Hozjusza kardynała biskupa warmińskiego do króla Zygmunta Augusta od 1562 do 1568.
   • Akta sejmu warszawskiego 1563-1564.
   • [Akta sejmów warszawskich z lat 1556 i 1563/1564]
   • Historia Livonica 1556-1557.
   • Akta oryginalne za panowania Stefana Batorego z lat 1576-1586.
   • Akta za panowania Batorego A. D. 1578.
   • Akta do panowania Stefana Batorego króla Polski 1583 roku: listy, instrukcje, relacje poselskie.
   • Akta z czasów panowania Stefana Batorego króla Polski.
   • Acta Polonorum sub Sigismundo Augusto
   • "Panowanie Zygmunta III. Woyna Moskiewska. Poselstwa"
   • Dokumenty skarbowe prowadzone przez Stanisława Włoszka oraz dokumenty z czasów Zygmunta III Wazy.
   • Akta i listy oryginalne za króla Zygmunta III 1588-1629.
   • "Acta Miscellanea sub Sigismun[do] I." 1507-1548
   • "Thomus tredecimus Epistolarum, Legationum, Responsorum et Rerum Gestarum Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Ducis Litvaniae. Continet annum domini M.D.XXXI"
   • "Praxis ręczna działa. Rozdzielona na trzy xięgi. To iest na trzy części. W ktory sie traktuie generalnie, co za przyczyny tei diviziey y figurami demonstruie sie każdy rozdział osobno [...] złożona y wydana przez Andrzeia Dellaqua indziniera [...] 1630."
   • Akta za panowania Władysława IV [1632-1647]. Oryginały, w czem kilka aktów Jana Kazimierza i Lwa Sapiehy
   • Akta za panowania Michała Korybuta 1668-1773
   • Listy królów Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III, królewicza Karola Ferdynanda, królowej Marii Ludwiki, elektora Fryderyka Wilhelma, biskupa Andrzeja Trzebnickiego i in. do bpa Jana Gembickiego. Vol. 2
   • "Początek woiny moskiewskiey [...] 1604" i inne pisma do 1670.
   • Akta polityczne dotyczące dziejów Polski w latach 1605-1690.
   • Korespondencja dyplomatyczna dotycząca księstwa kurlandzkiego (1678-1715).
   • "Akta za panowania Augusta II od wstępu iego na tron do końca 1708 roku. Moskiewskie. Tom I."
   • Acta Tomiciana 1514-1515. Fragmenty tomu III redakcji trzeciej.
   • "Actionum Polonicarum Tom[us] IV[-VII, 1518-1528]"
   • Diarium per R. D. Franciscum Krasinski [...] ad Maximilianum II Romanorum Imperatorem, [...] oratorem in comitiis Imperii Augustae Anno Domini 1566...
   • "Panowanie Zygmunta III. Akta od 1613 do 1632 roku."
   • Korespondencja i inne akta do panowania Zygmunta III Wazy 1589-1608
   • Materiały z czasów Zygmunta III króla Polski oraz różne zapiski praktyczne, gospodarcze i domowe.
   • Rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego 07.07. 1606 do 26.04. 1607, 1608.
   • Miscellanea, w tym: tzw. Rokosz Gliniański, Rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego, Jerzego Lubomirskiego, spory Stanisława Stadnickiego z Łukaszem Opalińskim, wojna z Moskwą, bunty żołnierstwa najemnego.
   • Materiały do panowania króla Zygmunta III z czasów 1605-1626, głównie rokoszu Zebrzydowskiego 1605-1608, fragmenty obrad sejmowych 1613, 1615, 1623, 1626, sprawy Betlen Gabora i Czech, przyznanie prawa neutralności Fryderykowi księciu kurlandzkiemu 1626 oraz varia od Stefana Batorego...
   • Materiały do panowania Wazów: Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza.
   • Kopie dokumentów z czasów panowania Zygmunta III i Władysława IV krolow polskich 1604-1634.
   • "Acta cancellariatus anni 1616 usque ad 1643 in manuscriptis".
   • Odpisy akt i korespondencji z końca XVI i połowy XVII w.
   • Akta do dziejów rokoszu Zebrzydowskiego i stosunków Polski z Moskwą (1604-1610)
   • "Panowanie Zygmunta III. Woyna Inflantska No 10."
   • "Panowanie Zygmunta III. Woyna inflantska No 2" 1603-1623.
   • "Księga piąta w ktorey są różne uniwersały, listy, proiekty etc. ab anno 1703tio ad annum 1706tum zebrane y wypisane przez Jana Wardinskiego na potomną pamiątkę."
   • Akta, korespondencja i publicystyka polityczna dotyczące wyboru Augusta III (1733-1735)
   • "O bagażach woyska w polu będącego części dwie, to iest o powozach i konwoiach opisane przez Antoniego Leopolda d'Oelsnitz, obersztleytnanta Szkoły Rycerskiey w Warszawie [...]." Warszawa, 1769 , Cz. 1
   • "O bagażach woyska w polu będącego części dwie, to iest o powozach i konwoiach opisane przez Antoniego Leopolda d'Oelsnitz, obersztleytnanta Szkoły Rycerskiey w Warszawie [...]." Warszawa, 1769 , Cz. 2
   • Gazeta pisana 1780.
   • "Acta Miscellanea. Sub Augusto II"
   • "Acta Livonica seu epistolae legationum, tum responsa Sigismundi Augusti Regis Poloniae obstante motu cruciferorum seu equitum ordinis theutonici tum confederatio contra inclitum regnum Poloniae durante revolutione ab anno 1555 usque ad septimum. Quem librum in bibliotheca Lubartoviensi...
   • Odpisy akt i korespondencji staropolskiej XVII-XVIII w.
   • Akta do panowania Augusta II [1697-1733]. , Vol. 1
   • Akta do panowania Augusta II [1697-1733]. , Vol. 2
   • Akta do panowania Augusta II [1697-1733]. , Vol. 3
   • Insurekcja Kościuszkowska 1794 , vol. 1-2.
   • "Miscellanea" 18-19 w.
   • "Akta za panowania Augusta II Duchowne Tom V"
   • "Wiadomości od niezawodnego korespondenta z Warszawy"
   • Listy do Jana Dantyszka z lat 1519-1548.
   • Insurekcja Kościuszkowska 1794 , vol.2
   • "Registro d'Alcune Liste de Banchetti, pranzi e cene, fatti dall [...] conte Honorato Visconte Arcivesco di Larissa nuncio Apostolico in Polonia nel tempo di diete e convocationi del regno vivente [...] Sigismondo III [...] come anco nella creatione e coronatione del novello...
   • "Poeta i świat. Powieść - gawęda przez J. I. Kraszewskiego."
   • Rzym za Nerona
   • Dziady cz. III.
   • "L'empereur de Russie près de sa fille mourante. Dithyrambe."
   • Sztambuch z lat 1797-1819.
   • "Ungaricae sanctitatis indicia sive brevis 55 sanctorum, beatorum ac venerbilium memoria iconibus expressa [...] a divi Stephani Primi regis tempore ex Ungaris vel in sanctorum syllabum relati sunt vel sanctitate floruerunt."
   • O miłości-ksiąg dwie
   • Listy do Józefa Zaremby (1770). Vol.1
   • Pani Twardowska
   • Na sprowadzenie prochów Napoleona
   • Polska! Polska! O! królowa
   • Beniowski
   • List do Towarzystwa Polskiego w Paryżu, 10 X 1842
   • Hystoria godna pamięciy o piąciy bracziey kazimiersky
   • Listy do Józefa Zaremby (1771). Vol. 2
   • Sztambuch z wierszami lirycznymi.
   • Listy Adama Mickiewicza.