/p0001.djvu

			CERAMIKA POLSKA 


KATALOG 


WYSTAWY URZĄDZONEJ STARANIEM 


MUZEUM RZEMIOSŁ I SZTUKI 
STOSOWANEJ W WARSZAWIE 


W CZERWCU I LIPCU 


19 2 7 


WARSZAWA 
NAKŁADEM MUZEUM RZEMIOSŁ 
[ SZTUKI STOSO\VANEJ MCMXXVII
		

/p0002.djvu

			CERAMIKA POLSKA
		

/p0003.djvu

			'- 
"
''''
 
 .J 

-- 
.......,..r 
 

 .\ -v 
. 
" t ,1 
..... 
\ 
, 

 

- 
,.:,: 
.' 

 ł ''I 
..... 
.....(. , 
J
 l' 
, ... 
) .. 
'" 


I . 


\'. 


, t 
, , 
..,. _.fil 

 


157
		

/p0004.djvu

			I(i-\ T
\LOG \\TYS1'A \\TY 


CERA:vIII(I POLSKIEJ 


URZĄDZONEJsrARANIEM 


l\IUZEUM RZEl\IIOSL I SZTUKI 
STOSOWANEJ W \VARSZAWIE 


W OO\lU WLASNY:\I PRZY lILICY CH:\IIELI'i"Ej 52 


W CZERWCU l LIPCU 


19 2 7 


Z 2 PLAXSZA'II ILUSTRACYJ WIELOB
RWXYCH. 
qPLANSZA:\H ILUSTRACYJ jEOXOBARWNYCH OR-\Z 
19 TABLICA 'II MAREK FABRYCZNYCH FOTOGRAFO 
WAI\YCH I II TABLICA'II MAREK FABRYCZI\YCH 
ORCKOWAI\YCH. 


,y 0\ R S Z A ,y A 
X A KŁA D E 1\1 1\1 U Z E U:\I R Z E 1\1 lOS Ł 
I S Z T U K I S T O S O \V A N EJ. 1\1 C 1\'[ X X VII
		

/p0005.djvu

			OOBITO W 100 EGZEl\IPLARZACH I\UIIIEROWAXYCH 00 
1-100 NA :\IIRKOWSKIJlI PAPIERZE CZERPANY'IORAZ 
2000 EGZE:\IPLARZY NA ILUSTRACYjNY'1 PAPIERZE HO 
LENOERSKHI ZAKUPION\:\I \V TOW ARZY,.,TWIE ZAKC 
PÓW OLA PRZK\IYSLU GRAFICZNEGO SP. AKC. 
W WARSZAWIE 


... 


"",. 
11  lip Iv 


WSZELKIE PRAWA PRZEORUKU, PRZEKLAOU I REPRO 
Dt:KCjl ZASTRZEŻOI\Ę
		

/p0006.djvu

			KOJllITET ORGANIZACYJNY 


Gustm..., SOltbise-Bisier, Eljasz Czajkowski, 
Kasimier:: CzecllOzoski, 1I1mia Gebetllllero-wa, 
Karol h,.J1l11ickź, Jakób LoweJlstehl, Feliks Ło- 
pźe(lskź. Edward lVepros, Stanisław Patek, 
Zusmllla Rabska, Jan Skotnźcki, Stefan Szyl- 
ter, Zenon ŻnŹ11ski. 


KOMITET REDAI;CjI KAT ALOGC 


Iza Czajkowska, Eljas:: Czajkozt'ski, Kazi- 
mierz CzecllOzvski, vVładysłazL' Frąckiezvic::, 
Feliks Łopiellski, Bohdan w.-vr/żga.
		

/p0007.djvu

			£;-VystaZl't; ceramiki pulskiej ur::ądza lIIu::eu1ll 
R::emiosł i Sztuki Stoso-wauej, założone przed 
J6-u laty w celu rozwijania rzemiosła i prze- 
mysłu artystycznego. 

V myśl statutu l11uzeulll I) twor::y ::biory 
sduki rekodzieluiczej i pr::em)'słoLi'ej, 2) ks.=tał- 
ci systematyc::nie ll1łod::ież r::emieślnicsą, pro- 
wadząc kursy zawodowe, J) tworzy ksiego.=biór, 
obejmujący dzieła dotyr.=ące piekua w rzemiośle 
l sztukaclz zdobniczycll, 4) urząd.=a wystmtJ)' 
stałe i c.=asO'i.l'C d::id rzemieślniczycll przem)'- 
siu artystycznego. 
Spełnieniem jednego z tycll zadll1z jest urzą- 
dzenie 11 in iejszej wystmvy ceramiki polskiej celem 
zapoznaniauczll iów 1I1uzeum i s.=erokich v)arst'LtJ 
społec.=elzsiL...'a z tradycją pŹekUll 'W tej gllłezi 
polskiego przemysłu artystycz1lego.
		

/p0008.djvu

			Obecna wystawa ceramiki polskIej zOl-ganizowana zostala przy 
udziale szeregu osób z po,;róLl znawców i miłośników tej gałęzi 
zLlobnictwa poIsl-iego na czele z nestorem badaczy dziejów cerami- 
ki poIsl-iej, p. Gustawem Soubise- Bisiel". 
a "".\"Stawę złożyły się 
zbiOl"y własne 
Iuzeum, znacznie w ostatnie h czasach wzbogacone, 
Ol"aZ łaskawie udzielone na czas wystawy przedmioty ceramiki, na- 
leż ac e do prywatnych zbiel"aczy, niektórych inst
 tucyj muzealnych 
i szkół zdobnil-twa. 
'V
stawa nie może rościć 'iobie pretensji do wyczerpującego 
pł-zedstawiellia całokształtu rozwoju ceramiki polskiej. Już sama 
\daściwuśr objektó\y cel"amicznych: ich I-ruchość i połączone z tern 
niebezpieczeństwo przewozu nie pozwalają, niestety, na zgromadze- 
nie większej iIoś.-i okazó", szczególniej z poza \Yarszawy Poza 
tern szczupły lokal \Yystawow
. jakim ł-UzporząJza :\Iuzeum, rów 
nież czynił niemożliwym zbyt wielki rozmach. 
Inicjatorzy wystawy podjęli jednak tak smiałe przedsięwzięcie, 
pł-agnąc dać możność poznania jednej z najwięcej interesujących 
gałęzi pł-zemysłu artystycznegu szerszym kolom społeczeństwa, 
zwłaszcza zaś temu mlodemu pokoleniu, które nie miało sposobno- 
ści oglądania największej pł-zedwojennej wystawy ceramiki w ,y ar- 
szawie w 1913 roku. 
Układ \yystawy dzieli ją na dwa Llziały: retrospektywn)' du r. I900 
i "uwoczesny po powyższym okresie. Katalog w
'sta\\'y obejmuje tylko 
wyroby wytwórni ceramicznych polskich, łącznie z kaflarstwem. 
Przemysł ludowy i okazy prary szkół zdobnichya w zakresie cel"a- 
miki, jakkolwiek przedsta\\ ione na wystawie, nie wchodzą do obec- 
nego katalogu i będą zarejestrO\yane osobno.
		

/p0009.djvu

			Reprezentowane na '\'y
tawie wytwórnie umieszczono "T katalogu 
w porządku alfabetycznym, przyczem wykaz okazów poprzedzają 
treściwe ,,'iadomości o danej fabryce z charakterystyką jej wyrobów 
oraz opisem znanych marek i znaków fabrycznych. Same okazy fa- 
bryk są katalogowane w porządku chronologicznym i ugrupowane 
według marek danego okresu. Przedmioty nie posiadające marek, 
lecz niewątpliwego pochodzenia, są zaliczone do odnośnych fabryk 
po przedmiotach sygnowanych. 
.-\żeby katalog wystawy mógł służyć jako materjał dla badań nau- 
ko\,'ych, starano się o jaknajwiększą dokładność w opisach wysta- 
wionych przedmiotów, według systemu, ogólnie przyjętego w mu- 
zeach. 
larki i znaki fabryczne na wystawionych przedmiotach dla 
większej ścisłości są reprodukowane sposobem fotograficzn} m. Po- 
nieważ jednak sfotografowane marki nie obejmują wszystkich marek 
wytwórni ceramicznych, nawet takich, które już były kiedyś repm- 
dukowane w publikacjach polskich, dla użytku zbieraczy i osób nau- 
kowo pracujących w dziedzinie ceramiki, są podane na osobnych 
tablicach uzupełniające marki glównie według najkompletniejszego 
ze znanych zbiorów marek polskich, dołączonego do "Pamiętnika 
'Vystawy Ceramiki Polskiej, urządzonej przez Tow. Opieki nad za- 
bytkami przeszłości w Kamienicy Baryrzków w 1913 r." 
Komitet Redakcyjny "Tptawy przy określeniu \,T katalogu pocho- 
dzenia ,,-ystawionych okazów, opierał się na nie\yątpIiwych, stwier- 
dzonych dokumentami danych, odnosząc nieznane lub wątpliwe 
marki do kategorji nieznanych fabryk i unikając zbyt pośpiesznych 
i nieuzasadnionych należycie przypuszczeń.
		

/p0010.djvu

			BARANÓ\\TKA. 


W Baranówce nad rzeką Sluczą, niedaleko Z wiahla 
na Wolyniu, majątku Adama i józef y ks. Lubomir- 
skich, po spaleniu się fabryki porcelany w Korcu za- 
łożył w 1801 - 1803 r. 
Iichał de l\Iezer, Geden z bra- 
ci i\Iezerów, sprowadzonych do Korca przez]. ks. 
Czartoryskiego) fabrykę fajansu i porcelany, do któ- 
rej przeszła znaczna część robotników i artystów 
z Korca. 
Do r.l
15 własność Michała l\Iezera; około 1820 r. 
przechodzi na jego synów l\lichała, Konstantego i Se- 
weryna, którzy uzyskali prawo używania orła rosyj- 
skiego, jako znaku ochronnego jakoby za wstawienni- 
ctwem ówczesnego \vłaściciela Baranówki, ks. Gaga- 
rina. Po r. 1832 fabryka przechodziła rozmaite koleje 
(dzierżaw i upadku-na skutek czego odebrano jej 
prawo używania herbu państwowego), aż w r. 188-'1 
przeszła na własność hr. Kazimiery Grocholskiej -
		

/p0011.djvu

			l:! 


BARA]\{ÓWKA 
1895 do :\Iichała, syna Piotra, Gripari 


wkońcu \\" r. 
z Odessy. 
Powszechnie za naj starszą. markę uważane są 
trzy gwiazdki niebieskie. same lub też z napisem 
pulskim "Baranówkall; jednak poważne względy 
przemawiają za tem, że najwcześniejszą. marką. jest 
wciśnięta w massę łacinska litera B z napisem na 
glazurze "Baranówkall lub bez tego napisu- -poczem 
już idą. trzy gwiazdki. Kastępnie kładziono jedynie 
napis czarny, czerwony lub brol1Zowy "Baranówkall. 
Po 1820 r. orzeł czarny i napis polski, albo rosyjski 
"Baranó\yka 'l z rozmaitemi datami czarnemi lub czer- 
wonemi; w drugiej połowie XIX 51. do r. 1895 napis 
\yyciśnięty rosyjski bez órla "Baranowka II, albo dru- 
kowana marka z inicjałami ::\1. Gripari. Na fajansach 
tylko wycisk orla rosyjskiego. 
Okazy fajansu baranowieckiego są nader rzadkie, 
na obecnej wystawie przedstawiona jedynie porce- 
lana. 


l. Filiżllulw Le spodkiem na złoconej nóżce, kształtu 
kielichowego, tło ciemno-niebieskie o czarnych żyłkach 
i złutych kropkach (lapis lazuli). \Vokoło brzegu filiżanki 
i spodka na białym szlaku girlanda falista ze stylizowanych 
listkow i kwiatków. Ucho złocone. od góry rozszczepione. 
\V. fil. 6.1. śr. 7,4. Spod. śr. 13,1. M. Tbl. 1 Nr l. 


2. Filiżanka z pokrywką i spodkiem na nóżce Lłucunej 
jajowata, tło purpurowe. \Vokoło brzegu filiżanki, spodka 
oraz pokrywki na bIałym sLlaku gIrlanda falista ze złoco-
		

/p0012.djvu

			BARA]\{6WKA 


13 


nych listków. Uszko podłużne złocone. \Y. fil. 11,1\ sr. s, 
spod. śr. 13,9. 1\1. Tbl. [ Xr 1. 
J. Filiżanka bez spodka na złoconej nóżce, brzeg wywi- 
nięty, od wewnątrz złocony, tło mazer czerwony.\\' ramce 
złoconej prostokątnej krajobraz koloru sepji z drzewem 
i figurami. Uszko złocone, u góry rozszczepione,\Y. 6, śr. 7,
. 
1\1. Tbl. l Xr 
. 
J. Imbryk do kawy bez pokry\yki na nóżce, biały. od dołu 
jajowaty, z uchem podłużnem, załamanem. Brzegi, ornamen- 
tacja ucha i dziobka - brunatne. Ka korpusie cztery luźne 
gałązki i wiązanka niezapominajek i malinowych kwiatków. 
\Y 19,4, śr. 11,1. ),1. Tbl. I Xr 1, wI. jIuzeum. 
). Imbr)'k do herbaty z pokrywką, biały, kulisty, z uchem 
okrągłem i dziobkiem prost) m. Brzeg wysoki, ucho i dzio- 
bek zdobne złoceniem. Xa pokrywce i korpusie wieniec 
z pączków czerwonych trójlistnych i 'gałązek złoconych 
o długich łodygach. \V. 1-1-,7, śr. lS,
. 1\1. Tbl. I l'\r 1, wł. 
:Muzeum. 


6. Ta/eJ'::,yk płytki biały. brzeg ząbkowany z ziPlonym 
paskiem i owalnemi otworkami, ozdobiony luźno rozrzuco- 
nemi h-datami chabru. Sr. 2
,8. 1\1. Tbl. I 
r 3, wI.1\Iuzeum. 
7. Ta/er:: płytki biały, brzeg prosty z trzema galązkami 
kwiató\y. X a dnie wiązanka: mak czerwony i polne kw iat) . 
Sr. 25,8. 
I. Tbl. I l'\r 1, wI. B. \Vydżga. 
8. Taler:.:; głęboki biały, na prostym brzegu trzy gałązki 
kwiatów. Ka dnie wiązanka: goździk, astry i czerwone polne 
bYiaty. Śr. 
S. M. Tbl. [ Kr 3, \\'1. :Muzeum. 
9. Sosjerka z ruchomą podstawką biała, czółenkowata. 
U cho wysokie, zawinięte spiralnie, brzegi z zielonym pa-
		

/p0013.djvu

			14 


BARA}{ÓWKA 


skiem.Zdobiona kwiatami chabru. \V. sos. 17,4, dł. 22, podst. 
dl. 22, sz. 16,6. 1\1. Tbl. l Nr -'lo, wl. l\Iuzeum. 
IO. lVa::;onik na nóżce biały, kształtu stożkowego. Brzegi 
górny, dolny i uszka nieruchorne w kształcie kółek, złocone. 
Dookoła brzegu wieniec z czerwonych trójlistnych pączków 
i złoconych gałązek. \V. 10, śr. 9,9.1\1. Tbl. I Nr 2. 
I I. Filiżanka ze spodkiem biała, kształtu kubka z uszkiem 
okragłem. Dookoła brzegu pasek złocony i wianek z win- 
nych gron i liści bronzowych, żyłkowanych złotem. \V. fil. 
6,6. Śr. 6, śr. spod. 13,7. 1\1. Tbl. IKr 11, napis bronzowy, 
wL S. Schiele. 
I2. Filiżanka bez spodka, biała, cylindryczna, L uszkiem 
okrągłem. Od podstawy ku górze liście i kłosy, brzegi i uszko 
zdobione srebrem. \Y. 6,5, śr. 6. 1\1. TbL I l\'r 7, napis bron- 
zowy. 
I,. Filiża1lka bez spodka, biała, szeroka, od dołu zaokrą- 
glona. Brzegi, ucho podłużne i szeroki wieniec z liści sito- 
wia dookoła filiżanki - malowane srebrem. \V. 6,4, śr. 10,6. 
11. Tbl. I Nr 7, napis czerwony, wł. :\Iuzeum. 
I4. Filiżanka ze spodkiem, na nóżce, cylindryczna, o brzegu 
wywiniętym. Uszko zawinięte do środka, złocone. Na fili- 
żance u góry wieniec z róż polnych z liśćmi, złotem żyłko- 
wanych, na złoconem matowe m tle. \:Vewnątrz szeroki pas 
i dno złocone. Na spodku taka sama ornamentacja i przy 
wklęśnięciu obwódka z białych perełek. \V. fil. 7,9, śr. 8,5, 
spod. śr. 14,.l. 1\1. Tbl. I Nr. 7, napis czerwony, wl. \Vł. 
Frąckiewicz. 
I5. Filiżanka ze spodkiem zielona, cylindryczna z paskiem 
złoconym od wpwnątrz. Dookoła brzegu filiżanki i spodka 
na białym szlaku wieniec z żółtych liści dębowych i żołędzi
		

/p0014.djvu

			BARA]\{ÓWKA 


15 


żyłkowanych złotem. \V. fil. 6.6, śr. 6.1, spod. sr. 13,2. 1\1. 
Tbl. I Xr 7. napis bronzowy. 
I6. Spodek jasno żółty z wysokim brL;egiem. Ubwódka i wą- 
ski pasek poniżej-bronzowe. Śr. 11,1.1\1. Tbl. IKr 12. na- 
pis C.lerwony, wł. 1\Iuzeum. 
I7. Imbryk z pokrywką w kształcie kuli spłaszczonej, z wy- 
sokim brzegiem i dziobem okrągłym. zakończonym ptasią 
głową. Xa korpusie i pokrywce girlanda stylizowanych liści 
srebrem malowana. Pokrywka z liściastą rozetą. chwyt 
w kształcie żołędzia. \\T. 8,5. śr. 8, l. 1\1. Tbl. I Nr 5. napis 
bronzowy, wł. \Vł. Frąckipwicz. 
I8. Imbryk do kawy bez pokrywki, na nóżce, biały, od 
dołu jajowaty, o brzegach. ornamentacji ucha i dziobka 
złoconych. .Na korpusie dookoła wieniec z bratków, pączków 
i liści, przeplatanych gałązkami złocone mi o długich łody- 
gach. \y i9,S, śr. 10,9. 1\1. Tbl. I Xr 5, napis czerwony. 


I9. Mlec:;nik na nóżce. biały, jajowaty. ku górze zwężony, 
z uchem wysokiem. zdobny złoceniem. Dookoła korpusu 
wienipc z bratków kolorowych z listkami i gałązek złoco- 
nych naprzemian. \\T. n.3. sz. 8,6. i\I. Tbl. 1 Nr 6. napis czer- 
wony. 


20. Taler:: płytki. biały. na prostym brzegu brunatny pasek 
i trzy gałązki niezapominajek. na dnie wiązanka niezapo- 
minajek. Śr. 2..,.5. 
I. Tbl. I Xr 8. napis bronzowy, wł. St. 
Patek. 


2I. Taler;:; płytki, biały, brzeg prosty, ząbkowany, z owal- 
nemi otworkami i złoceniem okala "ieniec z liści i gron 
winnych bronzowych. Trzy li
cie winne na dnie. Śr. 23,5. 

I. Tbl. I Xr 13, napis bronzowy, wł. B. \Vy.[żga.
		

/p0015.djvu

			16 


BARAJ\lÓWKA 


22. Talerz głęboki, biały. Brzeg prosty z trzema gałązkami 
wielobarwnych kwiatów..l'\a dnie wiązanka: mak czerwony, 
aurykle liljowe. Śr. 
5. 1\1. TbL I l\r 6, napis czerwony, wI. 
:Muzeum. 


2 J. Talerz)'k płytki, brzeg prosty, z paskiem złoconym 
i wieńcem żółtych narcyzów z liśćmi. Na dnie trzy pączki 
żółte. Śr. 24,3. i\I. TbL I Xr 6, napis bronzowy, wI. B. \Vy- 
dżga. 


2-1. Ta/er::;; głęboki, biały. Xa brzegu prostym trzy różno- 
barwne gałązki kwiatów. .l'\a dnif' ujęte w wiązankę piwonja, 
polny bratek, niezapominajka, aurykle. Śr. 25.1\I.Tbl. I Nr 11, 
napis bronzO\yy, wI. l\Iuzeum. 
25- Ta/erz płytki, biały. Xa brzegu prostym trzy gałązki" 
barwnych kwiatów, .l'\a dnie czen\'ono-żółty tulipan i duże 
liljowe aury kle. Śr. 2-1-. :M. TbL I Xr 7, napis czerwony, wI. 
:Muzeum. 
26. Ta/erz płytki, biały z brzeżkiem czarnym. Na prostym 
brzegu zielony pasek na girlandzie z czarnych gałązek. Na 
dnie cztery rzuciki czarnych gałązek. Śr. 24,3.1\1. TbL I Nr 12, 
napis hronzowy. wI. l\Iuzeum. 
27. Taler::;; płytki, biały. Prosty brzeg otoczony złoconym 
paskiem i wieńcem winnych gron i liści bronzowych. Na 
dnie trzy listki listki winne. Śr. 24,5. 1\1. TbL I Nr 13, napis 
czerwony. 
28. H'aza z pokrpyą, na wysokiej nóżce, biała, półkulista, 
ucho prostokątne, ornament na nóżcf' 3 gałazki kwiatów, 
na korpusie z obu stron wiązanki z aurykli, jedna z tulipa- 
nem, uruga z 7ółtym narcyzem, na pokrywie wiązanka 
Z goździkiem i trzy luźne gałązki kwiatów. Pokrywa do-
		

/p0016.djvu

			BARANóWKA 17 
brana. W. 22,3, śr. 21,5. 1\1. Tbl. I Nr 13, napis czerwony, 
\VI. wazy J. Lowenstein, pokrywy B. \Vydżga. 
29. Podstawka do sosjerki, biała, owalna. Na brzegu szlak 
z bronzowych liści i gron winnych. Na dnie gałązka winna 
bronzowa. Dl. 25, sz. 17, IV!. Tbl. I 1'\r 7, napis czerwony, 
w1. l\Iuzeum. 


lO. Słoik aptekarski bez pokrywki, na nóżce, biały, grusz- 
kowaty, w wieńcu gałązek z liśćmi związanych niebieską 
""stążką, napis czarn) .,Kermes mineral." \V. 9,5. sz. 6,8. 1\1. 
Tbl. I Xr 7, napis bronzowy, w1. l\Iuzeum. 
J I. Słoik aptekarski z pokrywką, na nóżce, biały. gruszko- 
waty. Między dwiema gałązkami zielonych liści związanemi 
wstążką malinową napis czarny "Extract. Cichorei. " Na 
pokrywce i płce rozety barwne. W. 16,5, sz. 4,4. .M. Tbl. I 
Nr 9, napis czerwony, wł. Muzeum. 
J2. 5ło1' 3ptekarski z pokrywką, na nóżce, biały. kształtu 
wazonika. Pokrywka zakończona spłaszczoną kulka, z barw- 
ną rozetą. \V wieńcu sitowia związanego niebieską wstążką 
n:tpis czarny "Syrupus Diacodei." \V. 22,6, sz. 12.1\1. Tbl. I 
Xr 6, napis czarny, w1. l\Iuzeum. 
J J. Słoik bez pokrywki aptekarski, biały, rozszerzający się 
ku górze, z szyjką wywiniętą. Śród dwu gałązek sitowia, 
związanych niebieską wstążką, napis "Extract. Centaur. 
l\Iinor". \V. 12,7, sz. 10,4. M. Tbl. I Nr 8, napis czarny, 
w1. Muzeum. 
J4. Fzliżal1ka mała, biała, od dołu zaokrąglona. Uszko po- 
dłużne z zieloną ornamentacją. Ka brzegu filiżanki zielony 
pasek i stylizowany wieniec z liści j pączków fioletowych. 
\V. 5, śr. 5.6. 1\1. Tbl. I 1'\r :n, napis czerwony. w1.l\Iuzeum. 


2
		

/p0017.djvu

			18 


BARAJ\lóWKA 


J 5. Filiżanka bez spodka, biała, w kształcie kubka, z usz- 
kiem okrągłem, ornament: niezapominajki w wiązance i 
w luźnych gałązkach. \\T. 6,8, śr. 6, 1\1. Tbl. 1 Nr 16, napis 
bronzowy, wł, F. Lopieński. 
J6. Filiżanka ze spodkiem, brunatna, cylindryczna, z brze- 
giem wywiniętym, od wewnątrz złocona. Ucho okrągłe, 
załamane. Na filiżance i na dnie spodka w meddljonie litery 
złocone:,,!. \V." Dookola brzegów szlak-nazloconem tle wie- 
niec narcyzów. \V. fil. 8,7, śr. 9,3, spod. śr. 16,1, 1\1. Tbl. [ 
Nr ] 5, napis bronzowy. 
J7. Filiżanka ze spodkiem cylindryczna, od wewnątrz zło- 
cona, brzeg wywinięty, tło ciemno zielune. Uszko wysokie, 
złocone, zawinięte spiralnie, z 2 wypukłemi matowemi głów- 
kami. \V środku w prostokątnych ramkach matowych ze 
stylizowaną ornamentacją, kraj oL raz przedstawiający wi- 
dok Lobzowa, malowany kolorowo. Spodek z takąż orna- 
mentacją dookoła brzegu i (ozetką złoconą na dnie. \V. fil. 
11,4, śr. 10,2, spod. śr. 15,1, 1\1. Tbl. I Nr 19, napis bron- 
zowy. 
J8. filiżanka ze spodkiem na nóżce, biała, kulista, o brzegu 
wywiniętym złoconym ze szlakiem z drobnych złoconych 
listków. Ka korpusie krajobraz z kobietą, dojącą kozę, na 
spodku dwa krajobrazy z drzewami. \V. fil. 8,2, śr. lO, spod. 
śr. 16,1\1. Tbl. 1 Nr 17, napis bronzowy, \\'1. l\Iuzeum. 


J9. Filiżanka ze spodkiem biała z wywiniętym brzegiem. 
Dookoła brzegu filiżanki i spodka wieniec z liści szafiro- 
wych i czarnych. Uszko okrągłe, zdobione szafirową orna- 
mentacją. Korpus i spodek zlekka żłoLkowane z pionowe mi 
linijkami niebieskiemi. \V. fil. 4,6, śr. 8,9, spod. śr. 7,13, 
1\1. fi1. Tbl. I Nr 19, napis czarny. 1\1. spodka. Tbl. I Nr 27.
		

/p0018.djvu

			BARANÓWKA 


19 


4 0 . Filiżanka ze spodkiem, biała, cylindryczna, ze złoco- 
nym paskiem dookoła brzegu. .Na filiżance i spodku mię- 
dzy dwiema gałązkami liśc(dębowych, złotem żyłkowanych, 
monogram złocony "B.CB." \Y.fi1.6,7,śr. 6,4, spodka, śr. 12,9, 
1\1. Tbl. 1 Nr 18/23, napis bronzowy. 
4 I. Filiżanka bez spodka biała, cylindryczna, z uchem po- 
dłużnem złoconem. Dookoła brzegów od wewnątrz i ze- 
wnątrz złocone paski szersze i węższe. \V. 6,7, śr. 6,2, 1\1. 
Tabl. I Nr 15, napis bronzowy, ",I. l\Iuzeum. 
42. Spodek z zielonym paskiem na brzegu. Dookoła brzegu 
stylizowany wieniec z liści i pączków fioletowych. Śr. 12,2, 
1\1. Tbl. I Nr. 16, napis bronzowy, wł. E. Nepros. 
4 J. Spodek biały o wysokim brzegu, w szafirowe, amaran- 
towe i białe pionowe paski. Na dnie kółko tegoż koloru. Śr. 
11,4. M. Tbl.I.Nr 19, napis czarny, wł. B. \Vydżga. 


4ł. Cukiernica z pokrywką na nóżce, gruszkowata, uszka 
maskarony złocone. Tło żółte. Ka pokrywce żołędź i wy- 
pukła rozeta. \V górnej części cukiernicy i na pokrywce na 
bhłym szlaku ornament w kolorze sepjowym: kwiaty nie- 
.tapommajek, przeplatane liśćmi o konturach złoconych. 
\V. H, sz. 10,5, 11. Tbl. I Nr 17, napis bronzowy. 
45. Taler::; płytki. biały. Brzeg prosty z trzema gałązkami 
kwiatów różnokolorowych. Na dnie wiązanka dużych lil- 
jowych aurykli z czerwonym kwiatem. Śr. 2.1,,5, 1\1. Tbl. I 
Nr 14, napis liljowy, wł. l\Iuzeum. 
46. Talerz głęboki, biały. Brzeg prosty, ozdobiony trzema 
gałązkami różnobarwnych kwiatów. N"a dnie wiązanka: 
goździk li1jowo-żółty, aurykle czerwone, polny bratek. Śr. 
::!5, M. Tbl. I Nr 17, napis czerwony, ",I. l\Iuzeum.
		

/p0019.djvu

			20 


BARANóWKA 


47. Talerz płytki. biały z czarnym paskiem. Dookoła pro- 
stego brzegu wieniec z sitowia i kwiatków różnubarwnych. 
Na dnie trzy kwiatki. Śr. 
4.5. 1\1. Tbl. I Nr 15, napis mali- 
nowy, wł. Muzeum. 
48. Talerz głęboki, biały. Brzeg prosty, na nim trzy gałą- 
zki barwnych kwiatów. Ka dnit' kwiat astru malinowego 
i gałązka niezapominajek. Śr. 24,5, 1\1. Tbl. I Nr 16, napis 
bronzowy, wł. l\Iuzeum. 
49. Talerz płytki, biały. Na brzegu prostym ze złoconym 
paskiem na tarczy herb Kalinowa. Śr. 25. 1\1. Tbl. I Nr 20, 
napis bronzowy, wł. Muzeum. 
50. Talerz płytki, biały, brzeg prosty, ornament bronzowy: 
cieniowane winne grona i liście. Na dnie trzy winne gałązki. 
Śr. 24,5. 1\1. Tbl. I .l\r 16, napis brunzowy, wł. St. Patek. 
5 I. Podstawka pod sosjerkę biała, owalna. Brzegi wyso- 
kie, wywinięte. Na dnie z boku wiązanka z tulipanem różo- 
wo-żółtym, na brzegu w odstępach trzy kwiatki polne roz- 
rzucone. \V. 24 sz. 16,7, 1\1. Tbl. Nr 18, napis czerwony, wł. 
Muzeum. 
52. Filiżanklz ze spodkiem biała, kulista, brzeżek filiżanki 
i spodka bronzo,,'y. Uszko w kształcie dwuch splecionych 
gałązek. Na filiżance i spodku wiązanki i luźne gałązki nie- 
zapominajek z mali'1owemi kwiatkami. Na dnie filiżankI 
gałązka niezapominajek. \V. fil. 5,6 śr. 8,3 spod. śr. 13,5, 1\1. 
Tbl. I Kr 2223, wł. B. \Vydżga. 
5 J. Para plakietek śGiennych czworokątnych, brzeg w kształ- 
cie ramki czarnej z szafirowem. Na jednej krajobraz roman- 
tyczny, malowany sepją: ruiny na wzgórzu, na drugiej 
ruiny wśród drzew i wiadukt. Dł. l-t,5, sz. 12,2. 1\1. Tbl. 1 
Nr 25, litery "CM.", napis czarny, wł. 1\1. Gebethnerowa.
		

/p0020.djvu

			BARA]\{ÓWKA 


21 


5-1. Póluu$ek owalny, biały. Na prostym brzegu trzy gałąz- 
kI byiatów i litery gotyckie ,,1\i.K." bronzowe.Na dnie wią- 
zanka: goździk różowy cieniowany, bratek polny, aury- 
kle czerwonc. Dl. 37, sz. 28,3,1\1. Tbl. I Kr 2S, napis czarny, 
",l. l\Iuzeum. 
55. Ta/er:; płytki, biały, u,siany kwiatami chabru. Brzeg pro- 
sty z obwódką zieloną. Sr. 2<1,S, 1\1. Tbl. I Nr 24. napis czar- 
ny, wl. l\Iuzeum. 
56. Talerz głęboki, biały, o prostym brzegu. Lctobny w kwiaty 
chabru. Śr. 24,S, 1\1. Tbl. I Kr 2\ napis czarny, wł. B. \"\Tydżga. 
57, Solniczka okragła, płaska, na trzech nóżkach, ze zło- 
coną ornamentacją. l\a korpusie dwie wiązanki barwnych 
kwiatów, przeważnie czerwonych. \V punktach zetknięcia 
si
 \\-iązanek bronzowe kwiatki. \V. S, śr. 8, M. Tbl. II Nr S, 
napis czarny, w1. \Vł. Frąckiewicz. 
)8, koszyk okrągły. biały, ażurowy. z pałączków płaskich, 
rozszf'rzająLY się ku górze. Brzeg wywinięty, ząbkowany. 
7 zielonym paskiem. U podstawy na dnie luźne kwiatki 
chabr.nv. \V.9,3, śr. n,3, 1\1. Tbl. I Nr '2.7, napis czarny, wl. 
B. \\T ydżga. 
59. Filiżanka do kawy ze spodkiem, żółta, kulista. Paski 
dookoła brzegów i uszko w kształcie węża, czarne. \V. fil. 
7,1, śr. 5.6, spod. śr. 12,+,1\1. Tbl. II l\r 3, napis czarny, wl. 
:Muzeum. 
60. Filzżallka ze spodkiem, biała, brzeg wy\vinięty, z dwo- 
ma złoconemi paskami od wewnątrz. Uszko wysokie zawi- 
nięte i brzegi złocone. Dookoła brzegu filiżanki i spodka 
wieniec naprzemian z niezapominajek i liści żółtych mato- 
wych, żyłkowanych złotem. \V. fil. 9,9, śr. 8,8, spod. śr. 14,S, 
1\1. Tbl. I Nr 28, napis czarny, wł. l\:Iuzeum.
		

/p0021.djvu

			22 


BARA}{ÓWKA 


6 I . Filiżanka ze spodkiem, biała, cylindryczna. Uszko po- 
dłużne, złocone. Brzegi filiżanki i spodka zdobione złoco- 
nemi paskami. \V. £il. 7, śr. 6,2, spod. śr. 13,5, .M. Tbl. II r\r 1. 
napis czarny, wł. Muzeum. 
62. Talerz głęboki, biały. Na dnie wiązanka: goździk ró- 
70WY z żółte m i aurykle czerwone. Na brzegu prostym trzy 
gałązki różnobarwnych kwiatów. Śr. 2-'1" 1\1. TbI. I Nr 30, 
napis czarny, wł. l\Iuzeum. 
6 J. Taler::; głęboki, biały, o brzegu prostym, ozdobionym 
trzema gałązkami różnokolorowemi. Na dnie wiązanka: tu- 
lipan różowo-żółty, bratek polny i czerwone kwiaty. Śr. 24,5, 
1\1. Tbl. II 
 7, napis czarny, w1. l\Iuzeum. 
64. Taler::; płytki, biały. Brzeg prosty, ozdobiony trzema 
gałązkami różnokolorowych kwiatów. Na dnie wiązanka: 
tulipan różowy z żółtem, aurykle czerwone. Śr. 2-'1,,6, 1\1. 
TbI. [ Nr 29, napis czarny. wł. l\Iuzeum. 
65. Filiżanka ze spodkiem mała. kulista, brzeg prosty. usz- 
ko okrągłe, czarne, tło żółte. Na filiżancp i spodku brzegi 
i paski czarne, wązkie. \Y. fil. 4,5. śr. 5,4, spod. śr. 11,:", 1\1. 
Tbl. II Nr 2, napis czarny, w1. l\Iuzeum. 
66. Mlecznik biały, jajowaty. ucho wydłużone, wysokie, 
brzegi zdobne złoceniem. Na korpusie wiązanka z tulipanem 
i dwie gałązki kwiatów, malowane w kolorze sepji i żyłko- 
wane złotem. \V. 15, sz. 8.7, l\1. Tbl. II Nr 13, napis czarny, 
wł. Muzeum. 
67. Solniczka na trzech nóżkach, biała, cylindryczna, 
w środku półkulista, okolona dwoma rzędami prążków wy- 
pukłych, zdobna kwiatami chabru. Nóżki ornamentowane 
zielonem. \V. 4,9, śr. 7,5, 1\1. Tbl. II Nr 11, napis czarny.
		

/p0022.djvu

			BARA]\{ÓWKA 


23 


68. Taler::; głęboki, biały. Brzeg prosty, z trzema gałązkami 
k" iatow. Na dnie tulipan różowy z żółtem, bratki, aurykle 
CZf'rwone, ujęte w wiązankę. Śr. 24,8,1\1. TbI. II Nr 6, napis 
czarny, wL1\luLeum. 
69. T:ller::; głęboki, hiały. Na dnie tulipan różowy z żółtem, 
au n-kk czerwone, bratek polny, niezapominajka. Brzeg 
pro
ty, ozdobiony, barwnemi gałązkami kwiatów. Śr. 25, M. 
TLI. II 1\r 6, napis czarny, "ł. l\Iuzeum. 
70. Talerz gh:boki, hiały. 1\a brzegu prostym drobne kwia- 
ty. Ka dnie tulipan żółto-różo,,'y i polne kwiaty, ujęte 
w wiązankę. Śr. n,ó, 1\1. Tbl. II Nr 11, napis czarny, wł. 
l\Iuzeum. 
7 I. TakI':::' głl;'boki, "iał). Brzeg prosty, z trzema gałązka- 
mi ban\ nych kwiatkó". Na dnie wiązanka: różowe aurykle 
i czerwone dzwonki. Śr. 24,6,.M. Tbl. II 
r 14, napis czarny, 
wł.1\Tu7.eum. 
72. Taler::; głęhoki, biały. Na prostym brzegu barwne ga- 
ł
zki K\\'lat(\w. Dno ozdobione wiązanką polnych kwiatów 
z gOLdzikiem malinowo - czerwonym. Śr. 24,7, 1\1. Tbl. II 
Nr lO, napis czarny, \VI. l\luzeum. . 
7 J. Talerz głęboki, hlały. Brzeg prosty z trzema gałązkami 
K\\'Iatow. Na dnif' wiązanka: czerwono-żółty goździk i au- 
ryklf' różowe. Śr. 24,5, 1\1. Tbl. II 
r 12, napis czarny, wł. 
l\Iuzeum. 
7-/. Taler::; głęboki. biały. Na prostym brzegu trzy gałązki 
kwiatów wielobarwnych..Na dnie wiązanka: tulipan różowy 
z 7ółtem, bratek polny, aurykle czerwone. Śr. 25, 1\1. TbI. II 
1\r 4, napis czarny, wł. l\Iuzeum. 
7 f. Taler;; płytki, biały. Brzeg prosty z trzema gałązkami
		

/p0023.djvu

			24 


BARA}{ÓWKA 


barwnych kwiatów. Dno zdobi wiązanka: tulipan czerwono- 
żółty, różowe aurykle. Śr. 2-'1,,5, 1\1. Tb!. II Nr 9, napis czarny, 
",lo Muzeum. 
76. Talerz płytki, biały. Na prostym brzegu trzy gałązki 
kwiatów. \Viązanka polnych kwiatów L goździkiem na dnie. 
Śr. 2-*,8, 1\1. Tb!. II 1\r 11, napis czarny, wł. l\Iuzeum. 
77. Talerz głęboki, biały. Ka prostym brzegu trzy gałązki 
wielobarwnych kwiatów. Na dnie wiązanka: mak czerwony 
i drobne aurykle malinowe. Śr. 24,5, 1\1. Tb!. II Nr 7, wł. 
l\1uzeum. 
78. Pólmisek owalny. biały. Na prostym brzegu cztery ga- 
łązkibarwnych kwiatów. Na dnie ujęte w wiązankę: różowo- 
żółta georginja, aurykle czerwone i polne bratki. Sz. 33,5, 
dl. H,7, 1\1. Tb!. II Nr 11, napis czarny. ",l. l\Iuzeum. 
79. Sosjerka z podstawą ruchomą, biała, czółenkowata, 
zdobna w kwiaty chabru. Ucho wysokie, w kształcie łba 
orlego, opierzenie ornamentowane zieJonem. \V. sos. 17, 
dl. 23,2, podst. dł. 22,2. szer. 17,1\1. Tb!. III Kr 6, wl.l\Iuzeum. 
80. Spodek mały, liljowy, z zagłębieniem kulistem. Dookoła 
brzegu między z10.conemi paskami wieniec z liści wawrzy- 
nu złoconych na złotym matowym szlaku. Śr. 10,5,1'1. Tb!. 
III Kr 2, napis czarny. 
8 I . Kompotjerka biała, podłużna, w kształcie muszli, kar- 
bowana, z paskiem złoconym, ujęcie zawinięte dwa ucha 
ząbkmyane, zdobione ornamentacją złoconą, Dł. 
2. M. 
Tb!. II Kr. 16, napis czarny, wł. Muzeum. 
82. Sosjerka biała, czółenkm,'ata, z dziobkiem wywiniętym. 
U cho wysokie, do środka zawinięte, z ornamentacją złoco- 
ną j wiązanka z tulipanem różowo-żółtym i luźne barwne
		

/p0024.djvu

			BARA}{ÓWKA 


25 


kwiaty na korpusie i szyi. \Y.17.3,sz.R.J, 1\1. TbL II.Kr 15, 
napis czarny, wł. E. Nepros. 
8 j. Sosjerka bez podstawki, w kształcie łódki. Ucho do 
środka zawinięte, brzegi proste, złocone. \V. ló,5, dl. 22,5, 
sz. 8,4. 1\1. TbL III Nr 2, napis czarny, wł. Muzeum. 
8-1. Taler:; płytki, biały. Brzeg prosty z trzema kolorowemi 
kwiatami. Dno zdobi wiązanka: tulipan liljowo-żółty i au- 
rykle czerwone. Śl'. 24,5, 1\1. Tbl. III .Kr 3, napis czarny, 
w1. l\Iuzeum. 
85. Kółko białe. środkiem zwężone. zdobne kwiatkami cha- 
bru. Brzegi proste, z zieloną obwódką. \Y 3,6, sz. 4,
, 1\1. 
TbL II Nr 16, napis czarny. 
86. Sloik aptebrski z pokrywką, biały, cylindryczny, zdo- 
biony wieńcem z dwuch gałązek sitowia i barwnych kwiat- 
ków, w 
rodku czarDY napis "Acidum Succinicum", na 
pokryw c galka ze złota rozetką. \V. 11,6. sz. 7,5, M. Tbl. III 
Nr 1, rrapis czarny, wl. Muzeum. 
87. 1mblyk z pokrywką kształtu kuli spłaszczonej, czarny. 
Prostokątne ucho i dziobek złocone. Na korpusie i pokryw- 
ce szlak złoty matowy z wieńcem złoconych drobnych liści 
wawrzynu. \V. 9,6,s7., 7, :1\1. Tbl. IV Nr 3, napis czenyony. 
88. Spodek malinowy o prostym brzegu. Brzeżek i pasek 
czarne. Śr. 15,1, M. Tbl. I\T Nr 6, napis czerwony, wl. St. Pa- 
tek. 
89. Fiiiżalzka ze spodkiem, żółta, kształtu kielichowego. 
Ucho czarne, łamane; wokoło filiżanki i spodka czarne pas- 
ki szersze i jeden węższy. \V.fil. 6,5, śr.l0,S; spod. śr.15,5, 
1\1. TbL IV Nr 4, napis czarny, wl. St. Patek. 
90. Filiżanka ze spodkiem, na nóżce, mała, kształtu kieli-
		

/p0025.djvu

			26 


BARAJ\lÓWKA 


cha, koloru żółtego. Uszka czarne, prostokątne. Filiżanka 
zdobiona wązkiemi paskami czarne mi. \V. fil. 5,1, śr. 6,6, 
spod. śr. 12,2,1\1. Tb1.IV Nr 1, napis czerwony, wł 1\Iuzeum. 
9I. Filiżanka ze spodkiem, na nóżce, mała, kształtu kieli- 
cha, koloru liljowego. Uszko czarne, prostokątne. Filiżanka 
i spodek zdobione paskami czarnemi. \V. fil. 5,1, śr. 6,6, 
spod. śr. 12,2, 1\1. Tbl. IV Nr 4, wł. l\Iuzeum. 
92. Dwz"e filiżanki ze spodkami, na nóżkach, małe, kształtu 
kielicha, koloru zielonego i ceglastego. Uszka czarne, pro- 
stokątne. Filiżanki i spodki zdobione wązkiemi paskami 
czarnemi. \V. fil. 5,1, śr. 6,6, spod. śr. 12,2,1\1. Tbl. IV Nr 8, 
,d.l\Iuzeum. 
9 J. Mlecznik jasno-żółty, z wywiniętym falistym brzegiem 
i czarnemi paskami. Ucho czarne, prostokątne: "T. 9,7, sz. 6, 
1\1. Tbl. IV Nr 3, napis czerwony, ",,1. St. Patek. 
94. Podstawka biała, owalna, na prostym brzegu wieniec 
z zielonych liści sitowia, przybrany barwnemi kwiatkami 
polnemi, na dnie gałązka z kwiatkiem. Dl. 17,5, sz. 15.5,1\1. 
Tbl. IV Nr 4, napis czerwony, ",1. St. Patek. 
95. Talerzyk płytki, biały. Na prostym brzegu wieniec 
z sito\yia, przybrany kolorowemi kwiatkami. Na dnie trzy. 
kwiatki.Śr.19,5,1\1. Tbl.I\
 Nr 5, napis czerwony, wł.l\Iuzeum 
9 6 . Talerz płytki, biały. Na brzegu prostym trzy gałązki 
kwiatów, ujęte w wiązankę. Na dnie tulipan malinowy z żół- 
tern, bratek polny i czerwona różyczka. Śr. 25, M. Tbl. IV 
Nr 5, napis czerwony, wł. l\Iuzeum. 
97. Talerz płytki, biały. Dookoła brzegu prostego wieniec 
z dębowych liści zielonych. Śr. 24,5, 1\1. Tbl. IV Kr 3, napis 
czerwony, wł. Muzeum.
		

/p0026.djvu

			BARAJ\lÓWKA 


27 


98. Tater::; płytki biały. Na prostym brzegu trzy gałązki 
harwnych kwiatów. Ka dnie 'yiązanka: tulipan różowy z żół- 
tym, różyczka czerwona. Sr. 25, 1\1. Tbl. IV Kr 2, napis 
czerwony, wI. l\Iuzeum. 
99. Półmisek owalny, biały. Brzeg prosty, ozdobiony ga- 
łązkami kwiatów różnobarwnych. Ka dnie wiązanka: goz- 
dzik Iiljowo-żółty, bratek poln
 i czerwone kwiaty. Dł. 34, 
sz. 25, 1\1. Tbl. IV Kr 13,napis czerwony. wI. l\Iuzeum. 
100. Sosjaka na nóżce, biała, czółenkowata, z wązkim dzio- 
bem. Ucho .lawlllięte, brzegi i nóżka zdobione szafirową 
ornamentacją. \Y. 16,5, dł. 23,2, szer. 8,3, 1\1. Tbl. IV Kr 4, 
napis czerwony, wł. l\luzeum. 
10I. fraza z p0krywą, o brzegach żółtych, między czarnemi 
paskami. Ucha wywinięte, zdoLne złoceniem. 
a korpusie 
barwne wiąz:;.nki z tulipanem i goździkiem. Ka pokrywie 
t.:l1..iez wiązanki l (lwie gałązki kwiatów. Chwyt na ośmiu 
złuconych listkach. \Y.27, śr. 21,5, 1\1. usunięta, \yI. 1\lu- 
zeunl. 


102. Słoik aptekarski, na nóżce, z pokrywką, biały, kształ- 
tu wazonika. \Vśród dwu gałązek sitowia napis czarny: 
,,1\lellis Rosarum" PokI}",,'ka z ornamentem różowym i zie- 
lonym, zakończona kulką. \V. 23,5, sz. 11,7, śr. 6,6, 1\1. 
Tbl. IV Kr 11, napis czerwony, wI. 1\Iu.leum. 
[(J l. Tata'": płytki, biały. Brzeżek i ornament złocone. Poni- 
ż"j na prostym brzegu i dnie gil czer".ony na gałązce C.le- 
ł:.emchy z czarnemi jagodami, łątka, motyl, muszki i żuczek. 
Sr. 2-'1,,5, 1\1. usunięta. 
10-/. Fitiżanka ze spodkiem, szafirowa, cylindryczna. Do- 
okoła brzegu filiżanki i spodka złoty matowy szlak, deko-
		

/p0027.djvu

			28 


BARA}{ÓWKA 


rowany złoconemi liśćmi wawrzynu. \\T. 6,7, śr. fi,l, :spod. 
śr. 13,8, M. Tbl. III Nr 4, napis czarny. 
lO 5. bllblyk z pokrywką, owalny, biały. Ucho wysokie i dzio- 
bek prosty zdobne złoceniem. Ornamf'nt malowany w ko- 
lorze sepji, żyłkowany złotem. Na korpusie z jednej strony 
bukiet z tulipanem, z drugiej trzy gałązki i monogram ros. 
"I3l..\".Na pokrywce dwie gałązki. BrL;egi złocone. \V. 13,5, 
dl. 19,5, data 1831, niebieska, wI. 1\Iuzf'um. 
106. Filiżanka ze spodkiem na nóżce, szafirowa ze złoco- 
nem i paskami, rozszerzająca się ku górze. od wewnątrz 
złocona. Uszko wysokie, zawinięte. Dookoła brzegu filiżan- 
ki i spodka na złotym matowym szlaku złocone palmety 
i kwiaty. Na białej tarczy empire monogram: złocone litery 
,,\Y. Z:' \V. fil. 9,7, śr. 8,5. spod. śr. 14,.1" 1\1. Tbl. IV Nr 13, 
napis czerwony. 
10 7. Imbryk z pokrywką, biały, brzeg wywinięty, zdobny 
złoconemi paskami. Na korpusie z jednej strony monogram 
gotycki, złocony" P.T." z drugiej "LK.R." Uszko wysokie, po- 
dłużne. \V. 16,5, sz. 16, M. Tbl. IV Xr 15, napis czerwony, 
wł. St. Patek. 
I08. Salaterka biała, okrągła. Poniżej brzegu prostego trzy 
gałązki kwiatów. Ka dnie wiązanka: tulipan liljowy i kwiaty 
polne różnobarwne. Śr. 25,7. 11. Tbl. IV Kr 19, napis czarny, 
wł. Muzeum. 
109. Filiżanka ze spodkiem, cylindryczna. brzegi i uszko 
złocone. Ka tle żółtem rozrzucone gałązki poziomek z list- 
kami. \V. fil. 7,1, śr. 6,2, spod. śr. 13,6,1\1. Tbl. 1II Nr 5, na- 
napis czerwony, data 1831. 
110. "razon na nóżce, zielony, cylindryczny, z szyjką roz- 
szerza jącą się, wywiniętą. Dookoła brzegu i od dołu paski
		

/p0028.djvu

			BARA},(ÓWKA 


'29 


złocone. Na nóżce cztery wypukłe obrączki. \V. 22,5, sz. 15, 
1\1. Tbl. IV Nr 13, napis czerwony, wI. E. Kepros. 
I I I . Filiżanka ze spodkiem biała, ze złoconemi paskami. 
Uszko prostokątne. Na filiżance złocone gotyckie litery, 
zjednej strony "J.K.R.", z drugiej "P.T."W. fil. 7,śr.9,5,spod. 
śr. 1'+, :M. Tbl. IV Nr 15, napis czerwony, wł. St. Patek. 
112. Fil:z{l1lka do kawy ze spodkiem, na nóżce, pomarań- 
czowa. kształtu czarki tureckiej, z obwódką złoconą. Do- 
okoła brzegu filiżanki i spodka na szlaku złotym matowym 
wieniec złoconych liści wawrzynu. \V. fil. 4,3, śr. 6,1, spod. 
śr. 10,5, 1\1. TLI. IY }:2 13, napis czerwony, ",I. E. Nepros. 


I I J. Para filiżanek ze spodkami, w kształcie garnuszków, 
o uszkach okrqgłych. Srodki na nóżkach, cz" orokątne. Or- 
nament cegldsty, szafirowy i złoty w guście chińskim. \V. 
fil ',4, śr. 4,3, spod. śr N,1\1. Tbl. IV:\"2 13, napis czerwony, 
",ł. B. \Vydżga. 
114. Tderz..vk biały o brzegu ząbkowanym z owalne mi oh\'or- 
kami, obwiedzionemi złoceniem. \Vokoło wieniec z żółtych 
r.arcyz.)\V i l;sci. Na dnie trzy paczki narcyzów, śr. 23, 1\1. 
Tbl. i Nr 21. 


I 15. Trzy filtzallki do kawy, \y kształcie czarki tureckiej. 
tło zielone, żółte i szafirowe, u góry dookoła na złotym ma- 
towym szlaku złocone listki wawrzynu. \V. 4,3, śr. 6,2, 1\1. 
Tbl. IV :-J"2 1 J, wł. hr. R. Przeździecki. 


116. Filiżanka ze spodkiem, kulista. Brzeg wywlmęty, usz- 
ko wysokie, zawinięte spiralnie, złocone. Tło purpurowe, 
szlaki złocone. Filiżanka i spodek karbowane. \V. fil. 6,-ł, 
śr. S,3, spod. śr. 13,5, 1\1. Tbl. IV M 13, napis czerwony, wI. 
Muzeum.
		

/p0029.djvu

			30 


BARAJ\lÓWKA 


I I7. Filiżanka ze spodkiem, mała, rozszerzająca się ku go- 
rze, z uchem złoconem, zawiniętern. Od dołu filiżanki i 
w środku spodka, na białem tle wieniec z winnych liści 
i gron. Od gnry między dwoma złoconemi paskami na sza- 
browem tle w białej tarczy empire litery gotyckie: "LM.". 
\V. fil. 6,6, śr. 6,2, spod. śr. 10,6, 1\1. Tbl. IV :1\2 18, napis 
czerwony. 
I I8. Filiżanka ze spodkiem, na nóżce, biała, ku górze roz- 
warta, ucho prostokątne, zdobione czarnem. l'\a filiżance 
i spodku czarne wiązanki aurykli i rozrzucone gałązki kwia- 
tów. \V. fil. 6,9, śr.10,5, spod. śr. 15,7,1\1. Tbl. IV:1\2 13, napis 
czerwony, wI. l\Iuzeum. 
I IQ. Trzy garn1tszkz' małe, kuliste, koloru piaskowego, nie- 
niebieskiego i zielonego. Brzeg z dziobkiem i ucho okrągłe 
czarne. \V. 4,2, śr. 4,4, 1\1. Tbl. IV :;..r2 12, napis czerwony, 
wł.l\Iuzeum. 
I20. CztelY spodki małe, głębokie, w kolorach: liljowym, 
bronzowym, pomarańczowym i czerwonym, z zagłębieniem 
kulistem. Dookoła brzegu, między złoconemi paskami, na 
złotym matowym szlaku ,,,ieniec ze złoconych liści wawrzy- 
nu. Śr. 10,5, 1\1. Tbl. IV Nr 15, napis czerwony, wł. hr. 
R. Przeździecki. 
I 2I. Spodek głęboki, biały, zdobiony wiązanką z tulipanem 
i dwoma luźne mi kwiatkami w kolorze sepji, żyłkowanemi 
złotem. Brzeg wywinięty, ze złoconym paskiem. Śr. 15,5, 
1\1. Tbl. VI Nr 16, napis czerwony, kropka niebieska, wI. 
l\Iuzeum. 


122. Imblyk z pokrywką, biały, kształtu spłaszczonej kuli. 
Na imbryku z jednej strony bukiet z tulipanem, z drugiej i na 
pokrywce dwie gałązki kwiatów, malowane w kolorze sepji,
		

/p0030.djvu

			BARAN.6\VKA 


31 


żyłkowane złotem. Dziobek i ucho zdobne złoceniem. \V. 
10,8, sz. 11,8, }'1. Tbl. VI Kr 16, napis czerwony. 
12 J. .
flec:mik biały, kulisty. Ucho wysokie. Brzeg wywinięty, 
zdobiuny złoconym paskiem. Ornament malowany w kolo- 
rze sepji 1 żyłkowany złotem. Na jednej stronie korpusu 
wiązanka kwiatów z tulipanem, na drugiej gałązka. Pośrod- 
ku monogram rosyjski .. n. B.... \V. 9,6, sz. 8,3, 1\1. Tbl. 
VI !\r In, napis czarny, wI. l\Iuzeum. 
I2-1' Cukiemica z pokrywką, na nóżce, jajowata. uszka w kształ- 
cie głów ludzkich, zdobne złoceniem. Tło szafirowe. Na 
korpusie tarcza niebieska empire ze złoconym monogra- 
mem ,.1. A. 1\1. O." Brzegi cukiernicy i pokrywki białe, 
z ornamentem matowo-złotym: kwiaty niezapominajek i liś- 
cie. \Y 14,h sz. 10,5, 1\1. Tbl. VI Nr 18. napis czerwony. 
I 25. Talerz.yk płaski, biały. 
a dnie wiązanka: tulipan ró- 
żowy i aurykłe czerwone. 1\ a brzegu prostym trzy gałązki 
różnobarwl1) Lh kwiato\\'. Śr. 20, .M. TbL III Kr 11, napis 
cZf'fwony, wI. :\Iuzeum. 
I26. Tal.!r-;yk głęboki. biały. Brzeg prosty z trzema róż- 
nob:trwnemi gałązkami kwiatów. Na dnie wiązanka: mak 
liIjowy. czerwony kwiat z pączkami i niezapominajka. Śr. 
25, 1\1. Tbl. III Nr 10, napis czerwony. wł. l\Iuzeum. 
I 27. 1 alerzyk gh
boki, na brzegu trzy gałązki barwnych 
kwiatów. Xa dnie wiązanka z tulipanem. Sr. 20, 1\1. Tbl. IV 
1\1 11, napis czerwony, w1. St. Patek. 
I2/? TalerzYk gh
boki, biały o prostym brzegu ze złoconym 
paskiem. Sr .19,6, 1\1. Tbl. IV Nr 13, napis czerwony, wI. 
St. Patek.
		

/p0031.djvu

			32 


BARANóWKA 


I29. Taler::; płytki biały. Brzeg ozdobiony ornamentem ze 
złoconych palmet. czarek Eskulapa i węŻÓ\y, zwiniętych 
\y kółka. W jednem złocony monogram .,E. c.", w drugiem 
bratek. Śr.24,4" 1\1. TbI. III Nr 13. 11, napis czerwony. wł. 
l\Iuzeum. 


I jO. Taler::; płytki, biały. Brzeg prosty z żółtym brzeżkiem 
i szlakiem z zielonej wstęgi, przewiniętej przez pasek bron- 
zowy. Śr.2
,5,M. TblJIJ Nr 11. napis czerwony, wł. Muzeum. 


I J I. Taler::; głęboki, biały z szafirowym brzegiem i paskami 
złoconemi. Śr. 24,5,1\1. Tbl III Nr 11, napis czerwony, wł. 
l\Iuzeum. 


I 12. Talerz płytki, biały, o brzegu karbowanym z obwódką 
zieloną i kantem w środku, ozdobiony rzuconemi w odstę- 
pach kwiatami chabru. Śr. 2
, M. Tbl n T Nr 17, napis 
czerwony, wł. Muzeum. 


I J J. Taler::; z brzegiem złoconym, z dwoma paskami białe- 
mi i herbami Szaławy i Kościeszy na jednej tarczy. Środek 
biały okrążony dwoma pasami złoconemi. Śr. 23,2, M. 
Tbl IV Nr 8, napis czerwony, wł. Wł. Frąckie\\"icz. 
I J4. Taler::; głęboki, biały. Na brzegu prostym trzy gałązki 
kwiatów. Na dnie wiązanka: mak i aury kle liljowe. Śr. 2
,S, 
M. Tbl III Nr 8, napis czerwony, wł. Muzeum. 
I Jf. Taler::; płytki, biały. brzeg prosty z szafirowym paskiem. 
Na brzegu na tarczy dwie litery gotyckie "I. L." złocone. 
Śr. 2
,5, 1\1. Tbl III Nr 7. napis czerwony. wł. l\Iuzeum. 
I J6. Talerz głęboki, biały. Brzeg prosty ze złoconym paskiem 
N a brze gu herb szlachecki, złocony-niepolski. N a dnie litery 
"W.P.", Śr. 23. 1\I. TbI. IVNr12,napisczerwony, wł.1\luzeum.
		

/p0032.djvu

			BARANóWKA 


33 


I }7. Ta/er::; gh
boki. biały. brzeg prosty u j
ty w dwa ZłOCOl1P 
paski, z trzema gałązkami bratków i zloconemi litf'rami 
rosyjskiemi: .. n. K.", gotyckiemi. Poniżej brzegu 
 pączki 
fjolf'towe. Ka dnie wiązanka bratkow. Śr. :!.+,6, 
1. TbI. lU 
Xr 11, napis czerwony, w1. l\IuZPllm. 
I ]8. Ta/cI::; płytki, biały, z brzeżkiem ceglastym, zdobiony 
\\"iCllcem z bratkÓw, malinowych pącLkÓw gałąLck zielo- 
n)ch, Ka dnie gałązka bratków. Śr. 2
,1, 
1. TLI. 1\' Xr 17, 
napis czerwony, \VI. St. Patek. 
l }9. Tater::; płytki biał:). Brzeg prosty_ Xa dnie i na brzq.::u 
bratki. Brzeg ujęty w dwa złocone paski szerszy i w
jszy. 
Sr. 

,5. ).1. Tbl. 1\' XI' 17, napis ('zerwony, w1. ).IuzeUlll. 


1-10. Ta/cI': płytki, biały o prostym szafirowym brzegu, uj
- 
tym \\' d\'. a docone paski. Xa dnie w medaljonie krajobraz: 
budynki Imd wudą i rybacy w łodzi i na bn.egu. Śr. 
.+,5, 
?-ol. Tb1- In Xr 11, '1apis czerwony, w1. :\Iuzeum. 


III. Ta/er: płytkI, Lialy, brzeg prosty z zieloną ()b\\'Ódk;
. 
Ornament: rozrzucone bławatki. Śr. 
-+,9, 1\1. TbI. I\
 XI' 1
, 
napis czenyony, \\'1. 
Iuzeum. 
1-12. Tater::; głębuki, bIały, brzeg prosty z LiPloną obwódką. 
( )rnament: rozrzucone bławatki. Śr. 
.+,t;. 1\1. TbI. 1\
 Xr 1
, 
napis czerwony. \\'1. Muzeum. 
I-I)' Póll1l/sek owalny. biały. z brzeżkiem żÓłtym. Xa brze- 
gu prustym wieniec stylizowany z błękitnych kwiatów 
i długich zielonych liści z cZfTwonemi gałązkami. Xa dnie 
:> lttŹnych kwiatÓw niebieskich. Dl. -'1,'+, sz. 3
,5, 1\1. TLI. II[ 
XI' 7, napis czerwony, w1. 
Iuzeum. 


1-1-1. Pólmisek L pokrywą biały, okrągły o prost

Il1 brzegu 


3 


""
		

/p0033.djvu

			34 


BARANÓWKA 


z dwoma złoconemi paskami. Na brzegu i na dnie luźno 
gałązki bratków. Na pokrywie dwie wiązanki i między zło- 
conemi paskami dwie luźne gałązki bratków. Chwyt z liści 
ornamentowanych złoceniem. \Y. 8,5, śr. 32,6, 1\1. Tbl. III 
Nr 11, napis czerwony, w1. J. Lowenstein. 
1 -I J. Salaterka biała, okrągła. Brzeg prosty. 
a dnie wią- 
zanka: tulipan różowo-żółty i stokrotki czerwone. pod brze- 
giem trzy gałązki kwiatów. Śr. 24,4, 1\1. Tbl. IV Nr 16, na- 
pis czerwony, ",I. 
Iuzeum. 
1 -16. Kompotierka biała, w kształcie muszli, o karbowa- 
nym brzegu z zielonym paskiem, usiana kwiatami chabru. 
Z jednej strony brzeg wywinięty stanowi ujęcie ornamen- 
towane zielonem. \V. 5,5, sz.21,7, 1\1. Tbl. IV Nr 14, na- 
pis czerwony, \\'1. l\Iuzeum. 
147, Sloik aptekarski z pokr:Y'yką, na nóżce, biały, jajowaty. 
Brzegi z paskami szafiro\V'
mi, na korpusie w środku \yieniec 
z niezapominajek i liści związanych wstążką szafirową. \Y. 
13,2, sz. 8,6,1\1. Tbl. IV Kr 4. napis czerwony, w1. Muzeum. 
I -18. Sloik aptekarski z pokrywką. na nóżce, biały. jajowaty. 
Pokrywka o brzegach wystających z liściastą barwną rozetą. 
zakończoną kulką. l'\a słoiku wieniec z róż i liści z napisem 
czarnym w środku: "Pulyis folior Sennae". \V. 15, sz. 9,5. 1\1. 
Tb1. IV Nr 13, napis czerwony. w1. l\Iuzeum. 
l -I(}. Slói aptekarski z pokrywką, na nóźce, biały, jdjowaty. 
Szyja krótka. \yywinięta. \V wieńcu z róż i liści napis czarny: 
"Sal. Carlsbadensis". Pokrywka z liściastą barwną rozetą, 
zakończoną gałką. VY. 19,4. sz. 11,9. 1\1. Tbl. III Nr 7, 
napis czerwony. w1. l\Iuzeum. 
I JO' Słói aptekarski z pokrywką na nóżce, biały, kształtu
		

/p0034.djvu

			BARA7'{ÓWKA - BARASZE 


35 


urny. Szyja zwężona, rozszerzająca się ku górZf'. Między 
dwiema gałązkami róż, związanych niebieską wstążką, napis 
czarny: "Syrupus Papaver Rhead". \V.22,sz.11.6,1\1. TbI. IV, 
napis czerwony, \VI. l\Iuzeum. 
I5 I. lVJlee::llik na nóżce, biały, jajowaty. Ucho wysokie, paski 
i litery gotyckie: "E. T. S." szafirowo ornamentowane. Na 
kor'pusie wiązanka: goździk, bratki i polne kwiaty. \Y. 13,3, 
sz. 10, 1\1. Tbl. [V Nr 18, napis czerwony, \VI. Muzeum. 


I52. Dzban na nóżce jajowaty, niebieski, z szyją ku gÓrze 
zwężoną, wysokie m okrągłem uchem i dziobem rozwartym, 
wywiniętym. Ucho i brzegi złocone. \V. 26.3, sz. 14,2, 1\1. 
Tbl. III Nr 9, napis czerwony, wI. l\Iuzeum. 


I 5}. Filiżanka w kształcie czarki, zdobiona naprzemian 
pionowemi szafirowemi paskami, ornamentem stylizo\\"a- 
n
'm kwiatowym i złoconemi gałązkami. \Y. l-i, śr. 7,-'tc, M. 
Tbl. IV Kr 20, \VI. Muzeum. 


BARASZE. 


Fabryka we wsi Barasze w pow. Żytomierskim 
(na Wołyniu) założona w 1854 r. przez Anielę Ra- 
ciborską., istniała jeszcze w 1903 r. 


I51. Talerz płytki, biały, o prostym brzegu z zieloną ob- 
wódką, zdobiony rozrzuconemi kwiatami chabru. Śr. 25, 
1\1. TbI. V Xr. 1, napis czerwony, wł. l\Iuzeum. 


I 55. Salaterka biała, kanelowana, o zielonym karbO\yanym 
brzegu, dekorowanakolorowemi bławatkami. \V. 6,1, śr. 21, 
Marka mało czytelna rosyjska, wł. l\Iuzeum.
		

/p0035.djvu

			36 


BARANóWKA - BELWEDER 


I56. To/er::; płytki, biały; na prostym brzegu mi
dLY malino- 
\\"emi wązkiemi paskami żółty szlak. poni7ej litery gotyckie: 
"I. G." malinowe. Ka dnie różowy g07dzik i aurykle ujęte 
\V wiązankę. Śr. 2-'1,,2, 
I. Tbl. V :\2 2. napis czerwony, 
wł. l\Iuzeum. 


BEL \VEDER. 


Król Stanisław August, chcąc zaspokoić swoje 
upodobania artystyczne i zarazem uprzemysłowić 
kraj, założył około 177!t: roku fabrykę fajansu, poło- 
żoną za jazdO\yem, w dzisiejszem miejscu stajen 
i budynków gospodarskich pałacu Beh,.ederskiego. 
Dyrektorem jej był baron Schitter, który utrzymywał 
ją na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Wyra- 
biano w Belwederze tylko fajanse tak zwane "Paille" 
i majolikę-lecz ,,'skutek małej trwałości materjału, 
zaniechano fabrykacji około 1793 roku. Majstrów 
sprowadzano z Holandji, Niemiec i Francji, a kopjo- 
wano najczęściej naczynia holenderskie "Delft" , 
oraz porcelanę chińską, niemiecką i frQ.ncuską. Fa- 
bryka wykonywała przeważnie obstalunki - głów- 
nie królewskie - jak naprzykład serwis dla Sułtana 
tureckiego, zawieziony przez wysłańca Króla Jego- 
mości, starostę Szczerzeckiego J Piotra Potockiego. 
Marka: napis (pod glazurą) "Varso\rie" koloru: 
czarnego, bronzowego, zielonego, karminowego albo 
szafirowego; 2) pisana litera pod glazurą "Bil w tych
		

/p0036.djvu

			BELWEDER 


37 


samych kolorach co odmiany poprzednie *); 3) pisany 
pod glazurą trójkąt, w tych samych kolorach, jak 
\\Tyżej-jednak sprawa tej marki jest wielce niejasna ; 
by\\"a też litera pisana.,,"'
", co do której niema pew- 
ności, czy nie odnosi się do późniejszej fabryki war- 
sz
wskiej, założonej przez WoHf'a. 
[57. "OZ01l biały z szyją i nogą kształtu kielicha o korpusie 
kulistym. Ornamentacja w guście chińskim. Na szyi wśród 
barwnych kwiatów motyl i trzy rajskie ptakie na konarach 
i łodygach. l\a korpusie z jednej strony między krzakami 
egzotycznych kwiató\y barwny motyl i stylizowany \\'ielo- 
barwny drakon zielony z czerwonem i liljowem, z drugiej 
strony kwiaty piwonji i drzewo egzotyczne. Na nodze d\\"ie 
strefy z zieloną karpią łuską, zakończone u góry kwiatkami 
piwonji, dwie inne białe, ornamentacja z kwiatów różno- 
barwnych i rajskich ptaków. \V. .B, śr. 23,3,1\1. Tbl. V J\
 6, 
napis czerwony, wł. St. Patek. 
I ;8. U""a::;OIl biały o korpusie gruszkowatym, szyi kształtu 
kielicha, z brzegiem wywiniętym. Ornament na korpusie 
kwiatowy, u góry szyi szlak ciemno szafirowy z czerwonemi 
arabeskami. Na szyi w dwuch medaljonach, ujętych w sza- 
firowe paski, malinowe widoczki. Na korpusie w dwuch 
karteluszach, obramuwanych szafiruwemi gałązkami -kwia- 
tów i liści, kolorowe krajobrazy chińskie, jeden z figurą 
chińczyka. \V. 36,9, śr. 20, .i\1. Tbl. V .1\2 5, napis czer- 
wony, wł: St. Reichman. 


. *) Nie jest bynajmniej wykluczone, że marki "B" używał rów- 
nież 'V oIff, do czego nazwa miejscowości, w której mieściła się fa- 
bryka (Bielin), mogła dawać pochop. Patrz niżej fab!-yka \VoIffa - 
również uwagi dotyczące marek wątpliwych.
		

/p0037.djvu

			38 


BELWEDER 


I59. Irazon biały o korpusie kształtu gruszki i szyi kielicho- 
watej, z brzegiem wywiniętym. Ornament chiński: gałązki 
egzotycznych kwiatów. U góry szyi dookoła szlak szafirowy 
z czerwonemi arabeskami, od wewnątrz niebieskie floresy. 
Na szyi dwa medaljony z liljowemi widoczkami. Na kor- 
pusie w dwuch karteluszach, obramowanych szafirowemi 
gałązkami kwiatów, kolorowe krajobrazy chińskie z budyn- 
kami, na jednym figura chińczyka. \\To 36,7, sr. 21,1, bez 
marki, wtSt. Reichman. 


[60. UT azon biały gruszkowaty o szyi cylindrycznej. Orna- 
ment chiński w drobne luźne gałązki kwiatów. Poniżej szyi 
w dwuch medaljonach malinowe widoczki. Na korpusie 
w dwuch karteluszach, obramowanych szafirowemi gałąz- 
kami kwiatów, krajobrazy kolorowe chińskie, na jednym 
dwie figury chińczyków i lecący ptak, na drugim budynki 
nad rzeką. \V. 35, śr. 32,5,1\1. Tbl. Y 
£ 7, napis czarny, wtSt. 
Reichman. 
16I. TVa
on biały, gruszkowaty, o szyi w kształcie kielicha 
z brzegiem wywiniętym. Pomiędzy dwiema gałązkami dębu 
po obu stronach korpusu dwa orły brunatne z rozpostar- 
temi skrzydłami w walce z dwoma wężami. \V. 35, śr. 22, 
lVl. Tbl. V Nr 3, litera szafirowa, wł. St. Reichman. Pocho- 
dzenie tego wazonu jest bardzo wątpliwe (patrz niżej ,,\Vy- 
roby nieustalonego pochodzenia"). 


[62. Para wazonów z szyją i nogą kształtu kielicha, o kor- 
pusie kulistym, brzeżki złocone. Na szyi ornamentacja 
w guście chińskim: szafirowe fantastyczne konary, kwiaty 
piwonji luźne i na łodygach, rajskie ptaki w locie i siedzące 
na kwiatach. \Vewnątrz szyi dookoła ornament kwiatowy. 
Na korpusie rozłożyste drzewo z egzotycznemi kwiatami,
		

/p0038.djvu

			BELWEDER 


39 


rajskie ptaki i motyl wśród kwiatńw piwonji. Xanodze dwie 
strefy zielone z karpią łuską, zakończone u gńry listkami 
malinowego kwiatu, dwie inne białe, zdobne \\' kwiaty 
piwonji. \Y. 46, śr. 2
,J. 1\1. Tbl. V XI' 8, irójkąt zielony, 
wł. bar. L. Kronenberg. 
[6 J. rra:::a z pokr
 wą biała, owalna, kanelowana. Ucha od- 
stające połokrągłe, na pokrywie gruszka wielobarwna 
z listki
m wypukłym. Ornamf'nt: zielone kwiaty i wiązanlzi 
z tulipanem. \Y. '
1,5. śr. 29,
. 1\1. Tbl. V Kr
, wł. St. Patek. 


I64. Pa-'a 'illa:::OIlÓ'W o korpusie kształtu gruszkO\"atego z szyją 
cylindryczną o br
egu wywiniętym. Ornamentacja: we- 
wnątrz Wdzonu zewnątrz szyi na niebieskiem czarno- 
kratkowanem tle z białemi żyłkami krzaki białych kwiatów. 
P()niżp] szyi szlak biały w prążki niebieskie. \Y. 35,2, śr, 20. 
Bez markI, \\ L Strzałecki. 
I65. rraz(>n biały o korpusie kulistym, sz
 i i nodzp kielicho- 
waty'- h. Ornament w guście chińskim. Na szyi pomiędzy 
knakami barwnych zp złocenii-'m b"iatów dwa rajskie 
ptaki. trzeci na łodydzp i motyl w locie. 
a korpusie dwa 
krzaki egzotycznych roślin, pomiędzy niemi drakon skrzy- 
dlaty, 7ie10ny, cieni.m'any czerwienią i zlotem, z drugiej 
strony barwne kwiaty piwonji i zie lone ze złocenlPm liście. 
Xa nodze dwie strefy z zieloną karpią łuską zakończone 
u góry kwiatami. Ka dwuch białych strefach barwne kwiaty, 
\Y. -'1,3,6, śr. 33,5. Bez marki, wł. St. Reichman. 


16ń. Tra
oll o korpusie kształtu gruszkowatego z szyją cylin- 
dryczną, rozszerzającą się ku górze. Tło niebieskie, czarno 
kratkowane z żyłkami białemi. Ornamentacja wazonu 
i wewnątrz szyi: na gałązkach krzaków białe kwiaty jabłoni, 
obwiedzione niebieskiem. Brzeg szyi i nogi biały. Poniżej
		

/p0039.djvu

			40 BELWEDER - BERDYCZÓW - BIBLOTY}{ 
o.;zyi na bi, 
"I. 
I),
. Bez marki. 
I67. TnIeI'::: gł
hoki o prostym brzegu. Ornamentacja w gu- 
...cie chińskim, na brzegu \Y trzech sLafirowych kartdu- 
szach stylizowane kwiaty piwonji ze złoceniem; w 3 bia- 
Iych karteluszach, obraJ"owanych cLarnemi paskami. k\\ i('t- 
ne krzaki i ptaki rajskie. \\Tokolo dna ()rnamentacja Lłucuna 
na tle szafirO\w'm i bIalem; napis
 arabskie złocone. \Y <;rod- 
ku dna \\ aLOn styJiLo\yanych czerwonych ze złocf'niem 
kwiatń\\' i napis al"abski. Od ze" nątrz hrze
u dookoła szlak 
zielon
 z czerwonem, w mf'daljonach ryby l mot
 le, u dołu 
wieniec z kwiatów. Śr. :?4,G. Bpz maTki. 
I68. PólJ/lise/
 okrądy o prostym brzegu Xa brZf'gu w 3-ch 
szafirow
 ch karteluszach ornamentacja roślinna, bIała 
i czerwona, w 3-ch białych kwiaty, ptaki rajskie i motyl, IM 
dnie waLon z kwiatami cLerwunemi i Lielunemi liśhni wśród 
moty\\ ów halkonu. Śr. 39,1. Bez marki, w1. St. Reichman. 
I6Q. Fajka \\ ielka, biała L krajobrazem malinowego koloru: 
okrt;'ty podczas burLY, drzewa i kościułek. \V śrollku faliste 
girland) barwnych kwiatow. na obsadzie rozeta L pasek 
z p(Jchyójnych listków cz('rwonych. \V.l-'ł,6, śr. 11. Bez marki. 
BEROYCZÓ\Y. 
Fabryka fajansu w Berdyczowie (na Ckrainie), za- 
łożona przez Owsieja Zussmana, istniała I 
90- -1 
Y9. 
I70. II'Ó:;OIl z białą polewą na nÓżce, jajowaty, ucha żmije. 
\Y. 3
,Y, SI'. 11,2. :\1. Tbl. V 
r 9, w1. St. Patek. 
BIELOTYX. 
\\T majątku ks. Jablono\\'skiego w pow. Ostrog- 
skim na \\Tołyniu w roku IKSU plenipotent ksi
cia,
		

/p0040.djvu

			BIELO'fYN. 


41 


inżynier Lewe, dla wykorzystania istnieją.cych zaso- 
bó,,- mineralnych, załnżył wielkim sumptem fabrykę 
fajansu i porcelany, do której sprowadził majstrów 
z Niemiec i Czech; jednakże fabrykacja siQ nie opla- 
cala i zostala zlikwidowana \\' 1862 roku. VY tym 
czasie fabryka przeszla do rąk energicznego prze- 
mysłowca F. Zussmana, który po dziesięciu latach 
przeniósł si\' do innej fabryki księcia w Kamiennym 
Brodzie, a fabrykł-' \\- Bielotynie 18t'h) roku kupil 

Iojżesz Szapiro, Ostatecznie fabryka przestala ist- 
nieć \\- 1889 roku. 
:\Iarki: 1 \ w ,\\'alu ,,'ycisk L\\"a (znak Lewegu) 
i napis.. "iiel'1tyn" :.!) wycisk "Bielotyn', 3) \\",)cisk 
rosyjski" Bielotyn". -'t) drukt)\\-ana marka w różnych 
kolor
,ch: ('rzeł trzymdjący lambrekin z napisem 
"BiekJtyn", 5) podłużna winieta z napisem rosyjskim 
rr l t ' " ) F ' I ' B . l t Ol 18 ') 7 B . l . Ol 
"ole (, yn', J ........" le o yn tL,)" le ohn 
lH
5 


I7 I. Ta/er: porcelanowy. biały, ozdobiony paskiem szafiro- 
wym lła brzegu i kolorowpmi listkami na tle arabesek, 
Śr. 2.-r,I. :\1. Tbl. VI 
r I, w1. 1\Iuzeum. 
I7 2. Ta/er
 porcelanlJwy pl) tki, biały. Sa prostym brzegu 
ziphma ohwódka. Usiany kwiatami chabru. Śr. 2
,j. 1\1. 
Tbl. \'1 Xr 
, wł. Muzeum. 
I7 J. Ta/er:: fajansowy głęboki. z falistym brzegiem, druko- 
wanym fioldowo. Ka (lnie druku,yany krajobraz z wido- 
kiem ogrodu i pałacu nad "odą. Śr. :25,7. 1\1. Tbl. VI Kr
. 
\VI. \VI. Frąckiewicz.
		

/p0041.djvu

			42 BIELOTYN. - BODZECH6W - BOLESŁAWIEC 
174. Talerz fajansowy głęboki, drukowany liljowo. Xa brze- 
gu karbowanym wiązanki kwiatów w karteluszach. 
a dnie 
krajobraz: w ogrodzie nad wod,\ wazon na balustradzie. 
Śr. 25. ;\1. TbI. VI Kr q, wI. l\Iuzeum. 
175. Talerz fajansowy, głęboki, brzeg karbowan
, ornament 
szary drukowany. w q karteluszach \\'idoki architektoniczne, 
na dnie krajnbraz:na,l hrzf'giem wody g0ry, kosciół i bu- 
dynki z tarasami. Śr. 25,5. 
I. Tbl. "I I'\r s, w1. Sto P'atek. 
l76. J11ec:;;nik porcelanowy, biały, z brzegiem w
 wini
tym 
j uszkiem podłu7nem ze złoceniem. Litery: "S.P." i paski 
złoconf'. \". Q,:! sz. 7,5. .M. Tbi. VI Kr 3. w1. St. Patek. 


l77. Cukiernica porcelanO\,'a, beL pokrywki, biała, z brze- 
giem wywiniętym, ornamentacja Lłocona: kf'llka \\'yciśnięte, 
litery: "S.P." z d" uch stron, obwÓdka i paski szerszy i wt;'ż- 
szy. \\T. 8,1, śr. 10,2. 1\1. TbI. VI Xr 3, w1. St Patek. 


BODZECHÓ\V. 
Między Ostrowcem i Ćmielowem w majątku Kot- 
kowskich. Istniała nader krótko w drugiej połowie 
XIX "..Założona przez dawniejszego dyrektora ćmie- 
lnwskiej fabryki, \\T eissa. 
[78. Talerz płytki, żółtawy. Xa brzegu prostym i na dnie 
niebieskie stylizowane gałąLki. Sr. 23,6, .M. TbI. V Kr 10, 
wI. Sto Patek. 


BOLESLA WIEC. 
Fabryka wyrobów kamionkowych \y okolicach Bo- 
lesławca (Bunzlau) na Ślą.sku. Istniała od polowy 
XVIII w.
		

/p0042.djvu

			BOLESŁAWIEC - BRZOSTOWA - CEYZIK 43 


179. Dzballuszek na nóżce, gruszkowaty, z uszkiem okrą- 
głem w środku między ornamentem roślinnym wypukłym 
herb austryjacki, napis: ,;ARK" i data 1785. \V.13,5, sz.8,2, 
bez marki, wI. B. \Vydżga. 
180. Dzban z pokrywą cynową, bronzowy, kształtu kuliste- 
go z szyjką wysoką \V prążki i uchem podłużnem. Xa kor- 
pusie wypukły ornament roślinny biały i herb polski ko- 
ronny z Ciołkiem pośrodku. W. 31,5, sz. 16,6, bez marki, 
wI. \V. Frąckiewicz. 
Z8I. Dzbanuszek na nóżce, kształtu gruszki, z uszkiem okrą- 
głem. Ornament W} pukły roślinny biały i herb polski ko- 
ronnyna korpusie. \Y.16,7,sz. 8,8, bez marki, wł. B. \Vydżga. 


BRZOSTO\\'A. 


Fabryka wyrobów kamiennych w Brzostowej, fol- 
\\.arku bezpośrednio przylegającym do osady Cmie- 
ló,,: \pm.via: Opatowski). Istniała nader krótko 
około 18-19 r. 
I8'2. bnbr)'czck do kawy, z pokrywką, kamienny. brunatny, 
ku górze zw
żony, z szyjką rozszerzającą się i uszkiem 
ukrągłem. Od wewnątrz biało polewany. \V.12,5, lVI. Tbl V 
Nr 11, wł. St. Patek. 
I8 J. Kalamarz kamienny, bronzowy, na szerokiej podstawie 
z wysokim brzegiem, przykrywka płaska z guziczkiem. \V. 
11,8, sr. 23,5, 1\1. Tbl. V X2 11, \VI. \V. Frąckiewicz. 


CEYZIK. 


Ignacy Ceyzik, nader utalentowany modelator 
w glince, przeważnie czarnej (t. zw. zadymionej).
		

/p0043.djvu

			44 


CEYZIK 


Pracował na Litwie: w Słucku, \Vilnie i :\1iędzyrze- 
czu; również na Syberji, gdzie odbywał karę wię- 
zienną - natury niepolitycznej. Żywot pełen przy- 
gód. Znane są jego wyroby z datą 181R. 
I8-1. TVazouik na nóżce, czarny, cylindryczny, o szyjce rozwar- 
tej, na matowem tle ornament wypukły, dwa maskarony 
kobiece i dwie girlandy kwiatów. poniżej z jednej strony 
orzeł, z drugiej palma i amor na skale z gałązką wawrzynu. 
\Y. 1Y,2, śr. 11,5, 'YI. 
Iuzeum. 
I85' Ira::;ollik czarny, na nóżce, o korpusie jajkowatym, 
szyjka kanelowana, kształtu kielicha. Ornament: wypukły 
amorek, w ,,-ieńcu róż, kotwica i serce. Uszka-węże. \\'. 
18,5, sz. 22,:;' wl. 1\luzeum. 


I86. rra::;ouik kształtu kielicha rozwartego. Na matowe m 
tle ornament wypukły: z jednej strony dwa amorki podtrzy- 
mują kartelusz w stylu rokoko, z drugiej motylek. \V.10,7, 
śr. 11,5, wł. l\Iuzeum. 
I87' Pa/erka czarna na nóżce, w kształcie czaszy. Ornament 
wypukły: dwa egipskie maskarony i krowa z cielęciem 
wśród drzew. \Y. 8,8, śr. 10,3, wł. Muzeum. 
188. Pu/wrek czarny na nizkiej nóżce. Ka matowem tle dwa 
maskarony faunów i dwie kobiece postacie z instrumenta- 
mi muzycznemi. Poniżej plecionka koszykowa. \V. 11,6, 
śr. 8,9, wl. :Muzeum. 
189. Pu/wrek czarny, na nóżce, półkulisty, ornament wypu- 
kły, na matowem tle wiązanki z róż, krowa z cielęciem 
i owieczka. \V. 5,7, śr. 5,5, wl. l\Iuzeum. 


I90. Kadzielnica czarna, kształtu stożkowego. Ornament wy-
		

/p0044.djvu

			CEYZIK - ĆMIELÓW 


45 


pukły: kobieta z symbolem nadziei pod palmą. Poniżej 
plecIOnka koszykowa i otwór do wstawiania trociczek. \V. 
11, śr. 7,4, wł. l\Iuzeum. 


191. Fajka z pokrywką, czarna, w kształcie księgi, z grawe- 
rowanym napisem: "Destin", na księdze czaszka przepoło- 
wiona i pokruszone atrybuty władzy, nauki, sztuki, prze- 
my:<:lu i wojskowości. Osada kanciasta. \Y. 8,8, dł. 11, wł. 
Muzeum. 
H)2. Fajka czarna. kształtu rozwartego kielicha. Xa matowem 
tle ornament wypukły: rak, ślimak, zmija, motylki, muchy 
i chrząszcze. Osada liściL)\V8. \Y. 5,5, śr. 5,5, wł. l\Iuzeum. 
IQ J. jajko czarne, L owalnym medaljonem i literą "S." Orna- 
ment wypukły: postać "Kadziei" . \Y. 5,
. śr. 
, w1. Muze- 
um. 


19-/. Plakida ścienna z Jasno-żółtej glinki, czworokątna pod 
sL.kłem, w ramce czarnej, drt:wnianej, z brzegiem złoconym, 
wykonana en relief. Przedstawia Ceyzika w celi wi
zien- 
nej, na stoliku krucyfiks, czaszka i książka. \\T. 18,7, sz. 
17,2, '.Ył. B. \Vydżga. 
If) j. Plakieta ścienna, z jasno-ż0łtej glinki, czworokątną, pod 
szkłem, w ramce cLarnej drewnianej z brzegiem złoco- 
nym, wykonana en relief. Przedstawia żonę Ceyzika, sie- 
dzącą z niemowlęciem na ręku, obok kołyska wisząca i 
sprzęty domowe. \V. 19,4, sz. 20,6, w1. B. \Yydżga. 


ĆMIELÓW. 


Fabryka porcelany i fajansu w miasteczku Ćmie- 
lowie nad rzeką Kamienną \v Sandomierskiem, (pO\\". 
Opatowski). W 1796 roku niejaki Vv T ojtos założył fa-
		

/p0045.djvu

			46 


ĆMIELÓW 


brykę garncarską, która została powiększona \\T roku 
1804 przez właściciela ziemi, kanclerza Jacka Mała- 
chowskiego. W 1830 roku wraz z ziemią przechodzi 
fabryka w ręce Scypionów deI Campo. a 1842 w po- 
siadanie Ksawerego Ks. Druckiego- Lubeckiego, który 
daje duży rozmach fabryce, sprowadzając zagranicz- 
nych specjalistów i artystów. Dyrektorem był od 
1831 do 1863 r. czech Gabryel Weiss z uczniami 
i dekoratorami Henrykiem Bothe, Ignacym Hordlicz- 
ką, \Vilhelmem Weissem, Karolem Szpondrowskim, 
Opitzem, Karolem Rost' em, lVIertz' em, Antonim 
\Veissem i Schildową, specjalistką od plecienia ko- 
szyków. Od 1870 do 1884 fabryka należy do Kazi- 
mierza Cybulskiego, który ją bardzo pomyślnie pro- 
wadził, a po jego śmierci fabrykę prowadzą wdowa 
oraz jej dwaj synowie Stanisław i \\rIadysław. V\T 1887 
roku fabryka powraca do rąk Aleksandra ks. Druc- 
kiego - Lubeckiego syna Ksawerego, następnie do 
jego syna ró\vnież Aleksandra. \V r. 1920 zosta-' 
je przemianowana na T o\\Tarzyst\vO Akcyjne. 
Fajans wyrabiano od 1790 do 1882 roku, porcelanę 
od 1842 do ostatnich czasów; od 1R50 do 1R69-ka- 
mionkowe naczynia (czasowo w Brzostowej). Majo- 
likę wyrabiano po 1863 r. do 1880 pod dyrekcją Sta- 
nisława Thiele, który nauczył się wyrobu majoliki 
w N evers (Francja), następnie zaś prowadził fabrykę 
\v Nieborowie. Po 1878 roku wyrabiał Ćmielów kafle 
i cegły ogniotrwałe. :\larki: I epoka napis "Ćmi li
		

/p0046.djvu

			ĆMIELÓW 


47 


(nader rzadk:a), wycisk "Ćmielów" rozmaitej wiel- 
kości. II epoka, wycisk "Ćmie" i drukowana marka 
w różnych kolorach: napis "Ćmielów" pomiędzy 
dwiema gałązkami, albo na dużej wstędze pomię- 
dzy kwiatami. III epoka: marka drukowana z napi- 
sem "Ćmielów li w karteluszach o rozmaitych odmia- 
nach. IV epoka: wstęga z napisem "Ćmielów" na 
kwiatach lub na piersi orła, marki drukowane z na- 
pisem \V karteluszach o rozmaitych odmianach. N a 
porcelanie wycisk "Ćmie" albo "Ćmielów" następ- 
nie \vycisk liter F. P. C. pod mitrą, też same litery 
i mitra niebieskie, potem za czasów K. Cybulskiego 
wycisk liter F. P. C. bez mitry, następnie za czasóv.: 
dyrekcji wdowy Cybulskiej niekiedy litery te same 
rosyjskie; zaczasow ks. Lubeckiego od 1887 do 1890 r. 
herb "Dmckich li i napis "Ćmielów" drukowane; 
\V roku 1900 herb" Druckich II i litery po bokach D. L. 
i napis "Ćmielów'l wszystko drukowane. 


FAJANS, 


I96. Doniczka niebieska, rozszerzająca się ku górze, z czar- 
nemi peff>łkami na brzegu i czterema wypukłemi białemi 
figurami postaci alegorycznych: Sławy uskrzydlonej z trąbą 
i wieńcem w ręku, Psyche, Zwycięstwa i małego Bachusa 
w koszu z winogronami, unoszonego przez dwie kobiety. 
\V. 16,3, śr.17,6, 1\1. Tbl. VI Xr 7, wł. St. Patek. 


I97. Para doniczek białych, o żółtym odcieniu, ośmiokątnych. 
Brzegi łukowe, z wypukłemi gałązkami dębu, na bokach
		

/p0047.djvu

			48 


CMIEL6W 


wypukłe postacie Djany, Zwyci
stwa. .-\pol1ina Sła,,"y. 
\Y. 17, sz. 16.3, M. Tbl. V] Xr S, wl. i.\Iuzeulll. 
1'}8. Doniczka biała, cylindrycLna. Dookoła cLtery wypukk 
postacie alegoryczne: Psyche, Apollin, Sława uskrzydlona 
L trąbą i wieńcem w r
ku, mały Bachus w koszu z wino- 
gronami, unoszony przez uwie kobiety. \\T. 1 (),
, śr. 15,
. 
1. 
Tbl. V[ Nr 7, \VI. 
Iuzeum. 
l'}{j. Figurka lwa. o białej pokwie, le2'ącego na podsta,,-ie 
ozdobionej listkami. \V. 7,3, dl. 1.U, i.\1. Tbl. V[ 
r 7, wł. 
Sto Patek. 


200. KroPidllic:ka biała, z ornamentacją wypukłą, roślinną;. 
krzyż mi
(lzy dwomaklęczącymi aniołkami. \ V. :!(),.'ł, sz. 11,8, 
1\1. Tbl. IX Xr 6, wI. \Vł. Frąckiewicz. 


20 l. Czerpaczek kremowy, z rączką długą, wygi
tą. Dl. 17,\ 
1\1. TbI. VI Xr 6. wl. i.\luzeum. 
202. Patera kremowa, L brzegiem ząbkowanym, Ldohna 
w wypukłe winne liście i grona. Xa dnie liściasta rozeta. 
Śr. 
3,9, :\1. Tbl. VI Kr 7, wl. St. Patek. 


20 J. Patera kremowa, o brzegu ząLkowanym, z wypukłym 
kwiatowym ornamentem; na dnie stylizowana rozeta z kie- 
lichów kwiatowych. Śr. 

, 
1. Tbl. "I Xr 7, wl. 
Iuzeum. 
20-/. Takrz głęboki, Liały. o brzegu ściętym, d\\'unastobocz- 
nym, ornamentacja kwiatowa niebieska, na dnie druk 
czarny: jastrząb pożerający ptaszka. Sr. :.!3,1, ::\1. Tbl, VI 
Xr 11, wł. J. Lowenstein. 
20). Taler:; plytki, biały, o brzegu dwunastobocznym z nie- 
bieskim i zielonym paskiem, na dnie na gałf;'ziach dwa lil- 
iowo-niebieskie ptasLki. Sr. :!l,:!, 1\1. TbI. "I X r 13, \\'1. 
St. Patek.
		

/p0048.djvu

			ĆMIELÓW 


49 


206. Taler::; płytki, o brzegu prostym, zdobny ornamentem 
kwiatow\Tm, druk niebieski, na dnie czarno drukowana 
scena: 
yśliwy z pSf'm w szuwarach. Śr. 23,4, 1\1. Tbl. VI 
Kr 9, w1. St. Pdtek. 
207. Taler::; płytki, o brzegu prostym. Zielony d,rukowany 
ornament: festony, ryś Zf' zdobyczą na dnie. Sr. 23, 1\1. 
Tbl. VI Nr 8, wl. St. Patek. 
208. Pólmisek żółtawy, owalny, ozdobiony na brzegu orna- 
mentem czarno-zielonym: paski czarne, pionowe, zielone 
półowale i czarne linijki zakończone kropką. Sz. 32,7, dł. 
.B,J, 
1. Tbl. V[ Kr 6, wl. Muzeum. 
209. Półmisek biał
', okrągły. Śr. 3-4,7, J\I. Tbl. VI Kr 8, wł. 
l\luLeum. 
:un. Salaterka bez pokrywy, biała, o ściankach zlekka fali- 
stych, rOLszerzających się ku górze. Ucha odstające. W. 
:;,.:. śr. 3n, 1\1. Tbl. Y[ Xr 7. ,,,I. St. Patek. 
21 l. Salaterka biała, wewnątrz kanelowana, o brzegu ząbko- 
W:-idym. Śr. 28, 1\1. Tbl. VI Xr 7, wł. l\Iuzeum. 
2£ 2 T¥.l::;a z pokrywą. na ruchomej podstawie, biała, owalna. 
Ucha w kształcie zawiniętych liści. Na pokrywie wypukła 
rozeta. zdobna w liścIe, zakończona gałką. \V. wazy 23,3, dł. 
38,6, podst. dł. 29.2, sz. 25,9, .M. Tbl. YI Nr 8, wł. Muzeum. 
21 J. r:::ę/;ć skladaneJ salaterki: biała. Boki z dwuch stron 
proste, ścięte, z dwuch zaokrąglone. Chwyt w kształcie 
kółka. \V. 11,4, dl. 33, 
I. Tbl. VI Nr 8, w1. Muzeum. 
2I4. Kos::;yk biały, owalny, ażurowy, o podwójnych prostych 
pałączkach, na brzegu dwa zielone paski, na dnie wiązanka 
barwnych kwiatów z różowym goździkiem. \V. 8, dl. 34,5, 
1\1. Tbl. VI Nr 9, wl. l\Iuzeum. 


4
		

/p0049.djvu

			50 


ĆMIELÓW 


2I5. Koszyk biały. na wysokwj nóżce, ażurowy, ze skrzy- 
żowanych pałączków, ozdobiony drukowanym ornamentem 
stylizowanym: kwiaty i floresy w tonachniebif'skich.\Y .19,3 
śr. 28, 
1. Tbl. VI Kr 11, w1. :Muzeum. 
2I6. Dzbanuszek kamienny, brunatny, o szerokiej podstaw- 
ce, z rozszerzającą się szyjką. \Y. 12,7, sz. 7,5, 1\1. Tbl. VI 
Nr 1
, wł. l\luzeum. 
2I7. Spodek biały, na brzegu karbowanym ornament nie- 
bieski drukowany k,,-iatowy. Ka dnie czarny druk: młodzie- 
niec strzelający z łuku na tle krajobrazu z namiotem. Śr. 
12,6, 
1. Tbl. VI Kr 11, wł. l\Iuzeum. 
2I8. Talerz płytki, biały, o brzegu ściętym, dwunastobocz- 
nym, z drukowanym niebieskim ornamentem kwiatowym. 
.Xa dnie domek wiejski i kobieta dojąca kozę. Śr. 23,5,1\1. 
Tbl. VI Nr 11, wł. l\Iuzeum. 


2H). Talerzyk biały, z obwodem sciętym, d",unastobocz- 
nym. Na brzegu ornamenty i kwiaty, druk zielony. Ka dnie 
krajobraz z kolumnami i fontanną, druk czarny. Śr.16,l,l\1. 
Tbl. VI Nr 12, wł. l\Iuzeum. 
220. Taler;yk głęboki, biały. Brzeg prosty z ornamentem 
kwiatowym, druk szafirowy. 1'a dnie krajobraz wiejski: 
domek i kobiety przy dojeniu krów. Śr. 19, l\1. Tbl. YI 1'r 10, 
wł. l\Iuzeum. 


22I. Talerzyk biały, o brzegu ząbkowanym, zdobny w kwia- 
ty zielone, drukowane. Na dnie górski krajobraz i mężczy- 
zna niosący wodę. Śr. 19,3,1\1. Tbl. VI Nr 11, \\'1. Sto Patek. 


222. . Talerzyk biały, na prostym brzegu i poniżej ornament: 
kwiaty w tonach zielonych. Na dnie drukowana scena: ko-
		

/p0050.djvu

			ĆMIELÓW 


51 


biety dojące krowy pod drzewem na tle krajobrazu. Śr. 18, 
1\1. Tb!. VI 
r 12, wł. l\Iuzeum. 
22 J- Talerzyk biały. brzeg prosty z paskami niebieskim 
i zielonym. Na dnie barwny ptaszek z żółtym brzuszkiem 
na gałęzi wśród drzew. Śr. 20, 1\1. Tb!. VI Nr 11, wł. l\lu- 
zeum. 


224. Talerz płytki, biały, na brzegu druk: niebieskie kwiaty 
i ornament rokoko. Na dnie czarno drukowana scena: my- 
śliwi z psem, kupujący zwierzynę na targu. Śr. 2-'1, 1\1. Tb!. VI 
Nr 9, wł. 
Iuzeum. 


225. Talerz głęboki, biały. Brzeg z obwodem ściętym, dwu- 
nastobocznym i paskiem niebIeskim. 
a dnie para barwnych 
ptaszków, jeden z brzuszkiem żółtym, na gałęzi. Śr. 23,5, 
l\1. Tb!. VI Kr 13, wł. l\Iuzeum. 


226. Ta/er: płytki, biały. Brzeg ścięty, dwunastoboczny 
1)L(lobiony zielonym paskiem. l'\a dnie róg obfitości szafi- 
rowy z gałązkami kwiatów i gałązką bluszczu. Śr. 24,2, M. 
Tb1. VI Nr 13, wł. l\Iuzeum. 
227. Talerz płytki, biały, brzeg prosty z paskiem szafiro- 
w
Tm. Na dnie wiązanka z róż i barwnych kwiatóW' (deseń 
l
dowy). Śr. 23,5, 1\1. Tb!. VI Nr 12, wł. Muzeum. 
228. Talerz głęboki, biały, brzeg prosty, ze szlakiem kwia- 
towym, niebieskim, drukowanym. l\a dnie krajobraz: pa- 
stuch i krowy. Śr. 22,9, 1\1. Tbl. VI Nr 12, wł. St. Patek. 


229. Talerz głęboki, biały, brzeg prosty, z drukowanym or- 
namentem kwiatowym: krajobraz chiński na dnie. Śr. 22,5, 
1\1. Tbl. VI Nr 12, wł. St. Patek. 
2 jO. Talerz płytki, biały. Brzeg prosty zdobny drukiem szą-
		

/p0051.djvu

			52 


ĆMIELÓ\.V 


firowym: kwiaty i kłosy. Ka dnie wiąLanka kwiat0\\". Śr. 

3,
. 1\1. Tbl. VI Nr 10, wl. Muzeum. 
2 J I. Taler::; płytki, biały, ozdobiony na prostym brzegu or- 
namentem geometrycznym. Na dnie rozeta", niebieskiem 
kółku. Wykonane szablonem. Sr. 
3,6, 1\1. Tbl. VI Nr 11, 
\\'1. J. Lowenstein. 
2 J2. Pólmisek biały, okrągły. Śr. 34,3, 1\1. Tbl. "I :\r. 12, wł 
l\Iuzeum. 
2 J J. Salaterka biała z brzegiem prostym, ozdobiona zielonym 
drukowanym ornamentem kwiatowym i rokoko. Ka dnie 
dwa kozły skalne. Śr. 
3, 1\1. Tbl. VI Kr 9, wl. l\Iuzeum. 
2 J-I. Skr:::ynka z pokrywą o białej polewie, w kształcie chaty 
wiejskiej. Pokrywa - strzecha. \Y. 20,S, dl. 20,S, 1\1. Tbl. YI 
Nr 12, ",1. J. Lowenstein. 
215. Filiżanka bez spodka, biała, z uszkiem odstającem, 
i brzegiem karbowanym. Ornament drukowany: stylizowa- 
ne kwiaty w tonach szaro-zielonych. \V. 9,2, śr. 13, 1\1. Tbl. 
VI Kr. 16, \\'1. St. Patek. 


216. 1f7aza z pokrywą, na podstawie ruchomej, biała, owalna, 
o dwu uchach za" iniętych kanelowanych. Na pokrywie 
rozeta z liści wypukłych. \Vaza i podstawa ozdobione dru- 
kiem ze stylizowanych kwiatów i floresów w tonach nie- 
bieskich. W. wazy 31, sz. 4S, pod. dl. 39. sz. 
S, M. Tbl VI 
Nr 16, wł. Muzeum. 
217. Talerzyk biały z czarną drukowaną sceną na dnie: myśli- 
wy i dwa psy: Brzeg wklęsły ząbkowany, z ornamentem 
drukowanym szafirowym. Śr. 17,9, 1\1. Tbl. VI 1\r 16, wI. 
Muzeum. 
2 J8. Talerzyk biały. zdobiony drukiem bronzowym: kwiaty
		

/p0052.djvu

			ćMIELÓW 


53 


stylizowane.
a dnie widok Placu Bankowego. Kapis: "Bank 
Polski". Śr. 19,5, M. Tbl. VI Nr 16, wI. Muzeum. 
2 J9. Talerzyk biały. brzeg wklęsły, ząbkowany, z niebieskim 
drukowanym ornamentem rokoko. Na dnie czarny druk: 
młodzieniec strzelający z' łuku do celu. Śr. 21,1\1. Tbl. VI 
Nr 16, wI. l\Iuzeum. 
24 0 . Podstawka do wazy biała, owalna. Na brzegu niebiesko 
drukowany ornament stylizowany kwiatowy. Na dnie al- 
tanka, chińskie postacie, grające na instrumentach, i pies tań- 
czący. DL 29, sz. 25, 1\1. Tbl. VI Nr 16, wI. E. Nepros. 
24I. Puszka do tytoniu z dwiema pokrywkami biała cylin- 
dryczna. Brzegi i pokrywka ozdobione niebieskim drukiem: 
motywy kwiatowe. Na korpusie widoki portów czarno dru- 
kowane z napisami: "Newcastle", "Dublin", "St. Andrews" 
i litery gotyckie: "A.D." W.12,8 śr. 13, M. Tbl. VII Nr 1, wI. 
St. Patek. 
24 2 . Koszyk biały, okrągły, pleciony z podwójnych pałącz- 
ków, ujętych w potrójne. Na dnie druk czarny: postacie 
w kostjumach wschodnich na tle krajobrazu. Dł. 22,6, sz. 7, 
M. Tbl. VII Nr 1, wł. E. Nepros. 
24 J. Koszyk biały, okrągły, ażurowy z pałączków falistych, 
skrzyżowanych. Na dnie druk czarny: beduini konno w gó- 
rach. Napis: "Die Ankunft der Franz. Armee". W. 7, śr. 20, 
M. Tbl. VII Nr 1, w1. Muzeum. 
244. Kompotjera biała, o czterech muszlach z płaskiem 
uszkiem, w środku ozdobiona gałązkami stylizowanych 
kwiatów, druk w tonach niebieskich. Śr. 35, M. Tbl. VI Nr 18, 
wI. Muzeum. 
245. Talerzyk płytki, biały, o brzegu karbowanym, orna-
		

/p0053.djvu

			54 


CMIELÓW 


ment z róż-niebieski, drukowany. Na dnie czarno druko- 
wana scena: w altanie kobieta z wrzecionem i mężczyzna, 
palący fajkę. Śr. 20,7, 1\1. Tbl. VI Nr 18, wI. 1\Iuzeum. 
246. Talerzyk biały. Na brzegu karbowanym druk w szarych 
tonach: moty"'y kwiatowe. Na dnie myśliwy z dwoma psami. 
Sr. 20,6, 1\1. Tbl. YI Xr 17, w1. l\1uzeum. 
247. Talerz głęboki, biały. Brzeg prosty z ornamentem dru- 
kowanym niebieskim. Ka dnie czarny druk: krajobraz 
z fontanną i grupa ludzi. Śr. 2-'10, 1\1. Tbl. VI Nr 18, wl. Mu- 
zeum. 
248. Podstawka do sosjerki biała, ornament drukowany. nie- 
bieski: stylizowane kwiaty i floresy. Dł. 25,5, sz.22,2, 1\1. 
Tbl. VI Nr 18, wł. l\Iuzeum. 
249. Podstawa do wazy. biała, owalna. Na brzegu drukowa- 
ny szafirowy ornament gotycki. Ka dnie krajobraz tyrolski. 
Dl. 29, sz. 25,5,1\1. Tbl. VI Nr 17, \VI. l\1uzeum. 
250. Pólmzsek okrągły, ozdobiony ornamentem drukowanym: 
stylizowane kwiaty w zielonych tonach. Śr. 38,5, M. Tbl. 
VI Nr 18, wl. J. Lowenstein. 
25 I. Popz"elnz"c::;ka biała, ośmIOboczna, ozdobiona od strony 
wewnętrznej gałązkami owoców w tonach szafirowych, od 
zewnątrz gałązkami kwiatów. Na dnie biegnąca zebra. Dl. 
12,,*, sz. 8.8, M. Tbl. VII Kr 3, wI. St. Patek. 


252. Mzseczka biała, kulista. Brzeg od wewnątrz i zewnątrz 
zdobiony niebiesko: motywy rokoko i kwiatowe, druko- 
wane. Nadnie druk czarny: dama z chartami. \V. 8,5, śr. 15,6, 
M. Tbl. VII Nr 2, wł. l\Iuzeum. 
25J. Talerzyk biały, na brzegu karbowanym druk niebieski:
		

/p0054.djvu

			ĆMIELÓW 


5'5' 


kwiaty i ornament rokoko. Na dnie dama z chartami, druk 
czarny. Śr. 20,5, 1\1. TbI. VII Nr 5, wł. Muzeum. 


254. T aler;;;yk biały. Brzeg karbowany z ornamentacją dru- 
kowaną w tonach zielonych: gałązki róży. Na dnie druk 
czarny: na tle krajobrazu dziewczynka przy fontannie. Śr. 
18,2, M. TbI. VII Nr 4, wI. Muzeum. 
255. Talerz głęboki, biały, brzeg prosty, zdobny w druko- 
wane niebieskie' k\"\'iaty i ornamenty, na dnie czarno dru- 
kowana scena: myśliwy z psem na kładce. Śr. 23,1, 1\1. Tbl. 
VII Nr 3, wł. St. Patek. 
256. Talerz głęboki, biały, brzeg prosty, zdobny drukowa- 
nym szlakiem z kwiatów niebieskich. Xa dnie czarno druko- 
wany wiLlok morski (łodLie i okręty). Śr. 22.8, 
L TbI. VII 
Nr 4. wI. St. Patek. 
257. Talerz płytki, biały. Ka brzegu prostym druk zielony: 
kwi?.ry i motywy rokoko. Na dnie druk czarny-kabrjolet 
spadający z góry l napis: "Ou diable vont ils?" Śr. 23.5, 1\1. 
TbI. "II Nr 6, wł. l\Iuzeum. 


2 )8. Talerz płytki, biały, z brzegiem prostym, zdobionym 
mebiesklm drukiem. l"a dnie fragment z wojny z napisem 
niemieckim: "Gefecht in der Hauptstrasse von Constantin". 
Śr. 

,8, 1\1. TbI. nI Nr 3. wł. Muzeum. 


259. Talerz głęboki, biały. Brzeg prosty z drukowanym or- 
namentem kwiatowym w zielonych tonach. Ka dnie scena 
wojenna: transport dział, napis: "Breche v. Constantin" , 
druk czarny. Śr. 23,2,1\1. TbI. VII Kr 4. \VI. l\Iuzeum. 
260. Talerz płytki, biały.BrLeg prosty, ozdobiony zielonym dru- 
kiem: motywy kwiatowe i rokoko. Na dnie druk czarny-
		

/p0055.djvu

			56 


ĆMIELÓW 


tańcząca para z napisem: "Le Fandango". Śr. 
3,5, 1\1. TLI. 
VII Nr 2, w1. l\Iuzeum. 
26 I. Talerz płytki, biały. Ka brzegu prostym ornament kWIato- 
wy i rokoko, drukowany. .Na dnie czarno drukowana scena 
wojenna: oficer francuski j arabowie konno i pieszo. Napis: 
"Die Freunde". Śr. 23,1\1. TbL VII Nr 7, wł. J. Lowenstein. 
262. Talerz głęboki. biały, brzeg prosty. zdobny drukowanym 
ornamentem kwiatowym. niebieskim. Na dnie czarno dru- 
kowa scena rodzajowa z napisem: "Les curieuses". Śr. 2
,8. 
1\1. Tbl. VII Nr 7, wł. St. Patek. 
26 J. Sosjerka biała, z uchem podłużnem, ozdobiona drukiem 
niebie:;kim: stylizowane kwiaty i gałązki. Podstawka owalna 
przytwierdzona. \Y. 9, dł. 19, sz. 7,3,1\1. TbL VII Nr 7, wl. 
l\Iuzeum. 
264. Salaterka biała, ośmiokątna. Brzeg od zewnątrz i wewnątrz 
z ornamentem drukowanym \y zielonych tonach: kwiaty 
j motywy rokoko. Na dnie druk czarny-widok z napisem: 
"Kościół katedralny w Krakowie". Śr. 
-i,5, 1\1. Tbl. \TII Kr 5, 
wł. l\Iuzeum. 
265. Półmisek biały, okrągły. Brzeg prosty z drukowanym nie- 
bieskim ornamentem w kwiaty i rokokowym. l'a dnie druk 
czarny: pałace nad wodą i łodzie. Śr. 31,5,1\1. TbL VII Nr 6, 
wI. Muzeum. 


266. Pólmisek biały, owalny. Brzeg prosty z ornamentem nie- 
bieskim drukowanym: motywy rokoko i kwiaty. Na dnie 
druk czarny-krajobraz z napisem: ,.Klasztor w Bielanach 
pod Krakowem". Dl. 48,2, sz. 35,2, 1'1. Tbl. VII Nr 6, wł. 
Muzeum. 


267. Talerz płytki, biały. Ka brzegu prostym .£ielony druk:
		

/p0056.djvu

			ĆMIELÓW 


57 


motywy k" iatowe i ornament rokoko. .r\adnie druk czarny- 
kabrjolet z rozbieganym koniemj napis: "Gare!" Śr. 23,2, 
1\1. Tbl. VII Kr 8. wI. 
Iuzeum. 
268. Talerzyk hały, z brzegiem wklęsłym, karbowanym i or- 
namentem' kwiatowym drukowanym niebieskim. Na dnie 
czarny druk: postać męska z wiadrami przy studni, na tle 
krajobrazu. Śr. :!O,5, 1\1. Tbl. VII Nr 10, wI. 1\luzeum. 
269. Talcr::;)'k biały, u brzegu karbowanym, z grupą tańczą- 
cych \\' kole. Na dnie 'grajek na beczce i tańcząca para. rys. 
Piwarskiegoj drukowane czarno. Śr. 21, 1\1. Tbl. VII N 9, 
wł. :Muzeum. 
270. Taler::; fajansowy. biały. l\ia brzegu karbowanym czarno 
drukowana grupa tańczących w kole. Xa dnie krakowiak 
w pozi.e tafH.'zącej. Śr. 18, 1'1. Tbl. YII Xr 7. \VI. WI. Frąc- 
kiewicz. 
27 I. Talerz głęboki, biały. Brzeg prosty z ornamentacją kwia- 
tową, niebiesko drukowaną. Xa dnie druk czarny: widok 
morski z okr
tami. Śr. 27. 1\1. Tbl. VII Kr 9, wł. Muzeum, 
27 2 . Ta/er::; płytki. biały. Brzeg prosty. ozdobiony drukiem 
zielonym: kwiaty i motywy rokokowe. Na dnie druk czarny: 
tal'iczącapara. Napis: "La tarantelIe". Śr. 2.1, 5,1\1. Tbl. IX 
Nr :?, wI. Muzeum, 
27 J. Talerz płytki, biały. BrLeg prosty, ozdobiony drukowa- 
nym szafirowo ornamentem. Na dnie czarno drukowany 
krajobraz z amazonką, strzelcem i psami. Śr. 2.j" 5,1\1. TbI. 
IX Nr 2, wł. Muzeum. 
274. Salaterka biała, ośmiokątna. Ka brzegu od wewnątrz 
zewnątrz druk w zielonych tonach: gałązki kwiatów i or- 
nament rokokow}. Na dnie czarno drukowany widok z na-
		

/p0057.djvu

			58 


ćMIELÓW 


pisem: ..Pałac w justowskiej przy Krako"oie". Śr. 24,4, 1\1. 
TbI. VII Nr 10, ,vI. l\Iuzeum. 
275. Salaterka biała, ośmiokątna, z widokiem czarno druko- 
wanym i napisem: "Brama Florjańska ,y Krakowie", na 
dnie ornament od wewnątrz i zf'wnątrz, niebieski, k" iato- 
wy, drukowany. Śr. 23,5, 1\1. TbI. IV Nr 2, wł. l\Iuzeum. 
27 6 . Półmisek biały, okrągły. Na brzegu prostym niebiesko 
drukowane lambrekiny z chwastami. .Na dnie druk czarny- 
widok i napis: "Brama Florjańska w Krakowie". Śr. 31,5, 
:M. TbI. VII Nr 2. \VI. Muzeum. 


277. Półmisek biały, owalny. Brzeg ozdobiony szafirowym 
drukowanym ornamentem. Na dnie druk czarny: grupa 
ludzi w średniowiecznych strojach w łodzi. Dl. 79, sz. 27,3, 
1\1. TbI. YIII Nr 9, wł.l\Iuzeum. 


278. Sosjerka biała, ozdobiona drukowanemi styIizowanemi 
kwiatami w tonach niebieskich. Ucho orla główka. \V.17,3, 
dl. 23,8, 1\1. TbI. VIII Nr 8, wł. :Muzeum. 
279. Talerz płytki, biały. Na brzegu druk niebieski: motywy 
roślinne i ornement rokoko. Na dnie druk czarny - postać 
męska przy balustradzie i napis: "C'est elle". Śr. n,2, M. TbI. 
VIII Nr 8, wł. l\Iuzeum. 
280. Taler:::; płytki, biały. na brzegu karbowanym ornament 
kwiatowy niebieski, drukowany. Na dnie druk czarny: 
pastuch i krowy. Śr. 20,5,1\1. TbI. VIII 
r 8, wł. :Muzeum. 
28I. Ban'łka biała. .Na dnie ręcznie wyryte napisy z jednej 
strony: "Ignacy Muniewski, Ćmieluw" z drugiej: "K -1" oraz 
,,1.1\'1." Dł. 11,4, śr. 9,4, wł. Sto Patek. 
282. Mlecznik biały, ozdobiony drukiem niebieskim: gałązki
		

/p0058.djvu

			CMIELÓ\\T 


59 


powojów na brzegu dziobka i uszku. Z dwóch stron czarno 
drukowane sceny: para w altanie i dziewczynki przy koszy- 
ku z wiśniamI. \V. 8,3, sz. 8, 1\1. Tbl. VIII Nr 3, wł.Muzeum. 
28 J. Koszyk biały, okrągły, z krzyżujących się falistych pa- 
łączków; na dnie czarny drukowany krajobraz górski. \V. 6,5, 
sz. 27. I, 1\1. Tbl. IX Nr I. 
284. Koszyczek biały, owalny, z falistych podwójnych okrąg- 
łych pałączków, pleciony. Na brzegu trzy pałączki. Orna- 
ment: stylizowane kwiaty w tonach niebieskich. \\T. 5,8, 
dl. 30,2,1\1. Tbl. VIII Nr 11, wł. Z. Badowski. 
285. Koszyk biały, okrągły, o szerokiej podstawie, z krzyżu- 
jących się okrągłych pałączków pleciony. Ornament dru- 
kowany: stylizowane niebieskie kwiaty od zewnątrz i we- 
wnątrz. \V. 6,7, śr. 27,5, .M. Tbl. VIII Nr 4. 
286. Koszyk biały, podłużny, ażurowy, z krzyżujących się pa- 
łączków, falistych, podwójnych. Na dnie martwa natura: 
zastawa z owocami i wiązanka kwiatów, czarno drukowana. 
\V. 7,2, sz. 36,3, M. Tbl. VIII Nr 6, wł. l\Iuzeum. 


28 7. Sosjerka biała, brzegi i ucho zdobione drukiem niebie- 
skim: motywy kwiatowe. Na korpusie czarny druk: krajo- 
braz z fontanną i rotundą, dwie damy i mężczyzna. Na pod- 
stawce przyhvierdzonej ornament odmienny, druk szafiro- 
wy. \V.13, sz. 7,8, dł. 22,5, .M. Tbl. nn Nr 7, wł. Muzeum. 
288. Talerzyk głęboki, biały. Ka brzegu prostym niebieski 
druk: kwiaty i ornament rokoko. Na dnie druk czarny: krajo- 
braz z młodzieńcem strzelającym z łuku do celu. Śr. 19, 
1\1. Tbl. VIII Nr 10, wł. Muzeum. 
28 9. Talerzyk głęboki, biały, o brzegu prostym z drukowanym
		

/p0059.djvu

			60 


ĆMIELÓW 


ornamentem w zielonych tonach: gałązki stylizowanych 
kwiatów. Śr. 24,:!, ?\1. Tbl. VIII Kr 6, wl. E. Kepros. 
2l)0. Talerz płytki, biały, brzeg prosty, zdobny ornamentem 
drukowanym w tonach zielonych: gałą.lki kwiatńw stylizo- 
wanych. Śr. 23, 1\1. Tbl. VIIl r\r 7, wl. l\Iuzeum. 
2l)I. TakI'::: płytki, biały, brzeg pruSty, wo1.::oło ornament z fe- 
stonami, druk niebieski. Na dnie czarno drukowany krajo- 
braz z jeleniami. Śr. 
1,9, M, Tbl. nn Nr 11, wł. St. Patek. 
292. Talerz płytki, biały. Brzeg prosty z kwiatamI i motywa- 
mi rokoko, druk niebieski. Ka dnie druk czarny: pałace nad 
rzeką i łodzie. Śr. 2-i,7, 1\1. Tbl. VIII Xr J, wł. l\Iuzeum. 
29 J. Talerz głęboki, biały, brzeg prosty z ornamentem dru- 
kowanym niebieskim, gotyckim. Xa dnie czarno drukowa- 
ny krajobraz tyrolski. Śr. 
-i, 7, ?\1. Tbl. VIII r\r 9, wl. l\Iu- 
zeum. 


294. Półmisek okrągły, na brzegu ozdobiony niebiesko: moty- 
wy rokokowe i kwiaty. Na dnie druk: widok portu, łodzie 
i gmachy. Śr. 31,3, M. Tbl. VIII 
r 4, wI. l\Iuzeum. 


PORCELANA. 
2l) 5. Muszelka do lodów biała, karbowana. Brzeg falist
, ząb- 
kowany, z obwódką i dwiema linijkami szafirowemi. W. 3, 
dl. lU.8, 
l. Tbl. IX N"r 3, wł. 1\Iuzeum. 
2Cj6. Słoik aptekarski bez pokrywki, na nóżce, biały, kształtu 
wazonika, z krótką, wywiniętą szyjką. \Y. 18,5, sz. 107, 
I. 
Tbl. IX Kr. 3, wI. l\Iuzeum. 
297. Słoik aptekarski bez pokrywki, na nóżce, biały, z wywi- 
niętą szyjką. Uszka w kształcie głów baranich. W. 17,2, śr. 
7,-i, M. Tbl. IX 
r 3, wl. E. Xepros.
		

/p0060.djvu

			ĆMIELÓW 


61 


298. Imbryk do kawy z pokrywką, na nóżce, biały. Korpus 
kształtu spłaszc.wnej kuli, z ornamentacją wypukłą liścia- 
stą. Brzeg wywinięty, dziobek kanelowany. Ucho tworzy 
gałązka z listkami. przewiązana sznurem. \V. 20,5, śr. 10, 
1\1. Tbl. IX Nr. 9, wł. l\Iuzeum. 
299. Talerzyk biały, o prostym brzegu z dwoma zielonemi 
paskami. Na dnie liljowa georginja, wokoło rozrzucone 
drobne barwne kwiaty. Śr. 19, M. Tbl. IX Nr. 9, w1. St. 
Patek. 
Jon. Ta/er::: głęboki biały, z brzeżkiem złoconym. Pośrodku 
wiązanka z makiem. Śr. 24, 1\1. Tbl. IX Kr 9, \\'ł. J. Lowen- 
stein. 
JO l. Figurka kalabryjczyka, biała, glazurowana. Po obu stro- 
nach dwa pnie z ot\\'orami, z tylu na podstawce sześć 
otworków. \\T. 15, sz. R,5, 1\1. Tbl. IX Kr 7, \VI. l\Iuzeum. 


J02. PoPiersie białe, glazurowane Papieża Piusa IX. \Y. 24, sz 
17, 1\1. Tbl. IX Kr 6, wł. \Vł. Frąckie\Vicz. 
JO J. Medalion Fr. Szopena biskwitowy, biały, okrągły, z wy- 
pukłym napisem: "Frt"'deric Chopin, V. Boyy 1837" i ręcznie 
wyrytym: "Aleksandrowi Michalowskiemu 1884". Śr. II, 
1\1. Tbl. IX Nr 6, wł. St. Patek. 


JOj. Figurka drwala w niebieskiej sukmanie, w wysokiej ba- 
rankowej czapce o czerwonem denku, z siekierą w ręku. 
Za nim sąg drzewa, obok dwa pnie. \V. 22.:M. Tbl. '71 l\r Hi, 
w1. St. Patek. 
JO 5. Para 'wazonów na nóżkach, kształtu urny. Korpus barwiony 
wiśniowo. Ucha w kształcie baranich głów, złocone. 1\a 
korpusie festony z kwiatów, wieńce i kokardki złocone. 
\\T. 19,8, sz. 11,1, 1\1. Tbl. IX ).1. 6, wł. \Vł. Frąckiewicz.
		

/p0061.djvu

			62 


ĆMIELÓW 


J06. Cukiernica z pokrywką, na ruchomej podstawce. biała. 
czworokątna, zdobiona złocollf'mi gałązkami. na rogach 
złocone sztabiki. Na cukiernicy, pokrywce i podstawce go- 
tyckie litery: "H. D." szafirowe. Ucha odstające w kształcie 
liścia. złocone. \V. cuk. 9,7. sz. 10,5, podst. dł. 19,5,1\1. Tbl. 
IX Kr 5. wl. :Muzeum. 
J07. Filiżanka do kawy ze spodkiem, na nóżce, biała, kształtu 
kielicha, o dwunastu kantach, z literami gotyckiemi: "K. H." 
Uszko załamane. l\a filiżance i spodku dookoła paski ma- 
linowe. \V. fil. q,.8, śr. 8, spod. śr. 11,5, 1\1. Tbl. DC Nr 4. 
J08. Spodek biały, kanelowany, zdobny w paski pionowe zło- 
cone. Śr. 1-'1,2, M. Tbl. IX Xr 5, wl. l\Iuzeum. 
J09. Filiżanka ze spodkiem, na nóżce, z uchem załamanem, 
o brzegu złoconym, falistym. Na filiżance i spodku kanele 
o złoconych i niebieskich kreskach pionowych. Ornament 
wypukły, złocony i szafirowy. "VV. fil. 6.2 śr. 7,4. spod. śr. 
13. 1\1. Tbl. IX Kr 7, wł. l\Iuzeum. 
JIO. Solniczka na podstawce. biała, w kształcie dwuch połą- 
czonych karbowanych muszli. Ujęcie tworzą spojone grzbie- 
ty. Podstawka z ornamentem rokokowym. \V. 5,2, dl. 15,5, 
1\1. Tbl. IX Nr 7, wl. J. Lowenstein. 
J I I. Koszyczek owalny biały. w stylu Ludwika Filipa. od dołu 
z obu stron siatka turkusowego koloru i wypukła ornamen- 
tacja (rokoko), u góry wiązanki róż i drobnych kwiatów. 
Uszka pozłacane, wygięte. \Y. 13, sz. 11,3, M. Tbl. IX Xr 4, 
wł. J. Lowenstein. 
J I 2. Sosjerka na podstawce, biała. czółenkowata z szerokim 
dziobem. ozdobiona paskami malinowemi. Ucho łebek orli. 
N a korpusie litery gotyckie: "K. H." malinowe. "VV. 17,8. 
dł. 22,5, M. Tbl. IX l\r 7, wł. Muzeum.
		

/p0062.djvu

			ĆMIELÓW 


63 


JI J. Doniczka na nóżce, biała, kształtu stożkowego, ku górze 
szersza, z brzegiem wywiniętym, zdobnym w dwa wąskie 
paski szafirowe i szerszy złocony. Powyżej nóżki ornament 
wypukły ze złoceniem i szafirowemi pionowe mi paskami. 
\Y. 15,8, śr. 13,2, :\1. Tbl. IX Nr 8, \\'1. l\1uzeum. 
J I4. Doniczka na ruchomej podstawce, biała, kształtu stożko- 
wego o podwójnym wypukłym złoconym brzegu między 
złoconemi obręczami. Na bronzowej gałązce wieniec z liści 
bluszczu w zielonych tonach. Podstawka z brzegiem zło- 
conym. \V. don. 9,7, śr. 9,8, podst. śr. 12,2, 1\1. Tbl. IX Nr 7, 
wl. l\Iuzeum. 
J I 5. Słoik aptekarski, z pokrywką na nóżce, biały, w kształ- 
cie urny. Ucha głowy baranie. Na korpusie napis czarny: 
"Syr. Cerasorum". \V.21, 4, śr. 3,3,:\1. Tbl. IX Nr 6, wł. E. 
Nepros. 
JI6. Koszyk biały, podłużny, ażurowy o podwójnych krzyżu- 
jących się pałączkach. Brzeg z paskiem złoconym. Na dnie 
wiązanka barwnych kwiatów z różą i złocone floresy. Dł. 
29, sz. 19,1\1. Tbl. IX Nr 6. wl. E. Nepros. 
J I 7. Koszyk biały, okrągły, ażurowy z krzyżujących się po- 
dwójnych falistych pałączków. Brzeżek z paskiem złoco- 
nym. Xa dnie wiązanka barwnych kwiatów i złocone floresy. 
Dl. 22,3, sz. 5,5,1\1. Tb1. L"X. Xr 6, wł. E. Nepros. 
JI8. Szyldzik aptekarski, biały, o ściętych rogach. Dl. a, 
sz. 2,5,1\1. Tbl. IX l\r 6, wł. l\Iuzeum. 
J I 9. Talerzyk płytki. Na brzegu karbowanym rzuciki barw- 
nych kwiatków. Na dnie wiązanka z róży i drobnych kwia- 
tów. Śr. 19,5, l\1. Tbl. IX Nr 6, \yl. l\Iuzeum. 
J20. Talerz głęboki, biały. Ka brzegu prostym dwa paski zło-
		

/p0063.djvu

			M 


ĆMIELÓ\\/ 


conf', szerszy i w..-ższy; na dnie wiązanka z różą. Śr. 2-1,,3, 
1\1. Tbl. IX X r ti. 
pI. Talerz płytki, biały o brzegu prostym, zdobionym szla- 
kiem w meandry. Śr. 2-1" 
1. Tbl. IX :Kr 6, wł. l\Iuzeum. 
/22. Talerz płytki, biały. Brzeg prosty i dno zdobne w roz- 
rzucone kolorowf' kwiaty chahru. Śr. 2-1,,5.1\1. Tbl. IX Xr6, 
wł. Muzeum. 
J2 J. Puszka z pokrywką do tytoniu. biała, cylindryczna. 
z podwÓjne mi złoconemi paskami od dołu na brzegu i na 
pokrywce. Na chwycie rozetka złocona. Na korpusie róża, 
niezapominajki i nasturcja. ujęte w wiązankę; floresy i dwa 
kartelusze złocone. \Y. 17, 1, śr. 12,2, 1\1. Tbl. IX Nr fi, 
wł. l\Iuzeum. 
J24. Talerzyk deserO\vy o prostym brzf'gu. Ornament: mean- 
dry czarne między dwoma paskami złoconemi czerwonemi 
i linijkami. Śr. 19, 1\1. Tbl. IX Kr 6. St. Patek. 
J 2 5. Filiża1lka hpz spodka na wysukim filarku z czworokątną 
nóżką i uszkiem podłu7nem. Xa brzeżku szlaczek z orna- 
mentem geometrycznym, poniżej festony z niezapominajek. 
\'T. R,R, śr. 8,5, 1\1. Tbl. IX Xr 10, wł. St. Patf'k. 


BEZ l\IARKI. 
J26. Figura drwala w sukmanie białej z potrzebami czerwo- 
nemi, w wysokiej czapce niebieskiej barankowej z czerwo- 
nem denkiem. Za nim żółto-bronzowe drzewo w sągu. \V. 
21,5, wł. \VI. Frąckiewicz. 
J27. Figurka krakowiaka w szafirowej z CZf'rwonem kerezji 
i czerwonej rogatywce z fajką w n;ku. \V pniu otwór do 
wstawiania trociczek: mały otwór w ustach. \Y. 2-1,,4, sz. 
7,2, wI. l\Iuzeum.
		

/p0064.djvu

			ĆMIELÓW 


65 


J28. Figurka szlachcica w szafirowej rlelji, obramowanej fu- 
trem, żółtym żupanie i rogatywce. \V. 

, sz. 7,7, wł. l\Iu- 
zeum. 


J29. Figurka krakowiaka w niebieskiej kerezji i spodniach 
białych w szafirowe pasy, w rugatywce, z fajka w ręku. 
\Y pniu otwór do wstawiania trociczek: mały otwór w ustach. 
\\Y. 24,4, sz. 7,2, wł. St. Patek. 


J JO. Figurka biała lwalpżącego, na podstawie ośmiołukowej- 
przycisk. \V. 7,7, dl. 1,*,1, wl. l\Iuzeum. 
J J [. Grupa biała, glazurowana. Para chłopkó",.. stojących. \V. 
1,*,7, wl. \VI. Frąckiewicz. 


JJ2. Zegar biały, czworokątny, na rozszerzajacej się ku do- 
łowi podstawie z wypukłe mi kwiatami i ozdobami w stylu 
Ludwika Filipa. \V karteluszach z perełkami cyferblat, 
otoczony ozdobami z bronzu złoconego: kielichy tulipanów 
i p('rełki. \Y. 
3, dł. 31, wł. Muzeum. 
JJ j. Kosz)'c:;ek biały, podłużny, z podwójnych skrzyżowanych 
pałączków, brzeg wywinięty o zaokrąglonych rogach. Przy 
uszkach winne liście i grona. Dł. 21, sz. 12, wł. l\Iuzeum. 


JJ4. lVa:;onik biały do zawieszenia w kształcie przepołowio- 
nego rugu obfitości, u góry między złoconemi paskami 
szlak z kwiatów różnobarwnych i złoconych floresów. Śro- 
dek kanelowany, przepasany ukośnie wypukłemi winnemi 
liśćmi i gronami. U dołu liścip akantu ze złoceniem. Dl. 12,5, 
sz. 6,5, wł. l\Iuzeum. 


J J 5. Puszka z pokrywą do tytoniu biała, cylindryczna. :\ a 
korpusie j pokrywce paski podwójne złocone. Między niemi 
z jednej strony wiązanka z gałązki kamelji, nasturcji i dro- 


5
		

/p0065.djvu

			66 


ĆMIELÓW 


lmych barwnych kwiatów z floresami złoconemi, z drugiej 
w karteluszu złoconym czarne gotyckie litery: ,,].L." Chwyt 
z rozetką ornamentowaną złoceniem. "T. 18,5 , śr. 1lj"S wł. 
l\Iuzeum. 


J J6. Sosjerka na podstawce biała, o brzegu falistym z obwódką 
złoconą. Ucho w kształcie głowy ptaka. \V. 7,S, dl. 22, wI. 
St. Patek. 


:\1 AJ O LI KA. 


117. Filiżanka ze spodkiem kształtu kielicha. Na uszku orna- 
mentacja- kropki barwne. Filiżanka i spodek ozdobione 
żółtą obwódką, szafirowemi festonami i ornamentem kwia- 
towym. Fil. w. 6.2, śr. 7,7, spod. śr. 13. 1\1. Tbl. IX Nr 14, 
wł. l\Iuzeum. 
J 18. Żardinjera do zawieszania, biała, o korpusie kulistym, 
spłaszczonym, na brzegu wywiniętym zębatym trzy głowy 
męskie wypukłe, - u dołu zakończona gałką kształtu grusz- 
kowatego. Ornament wielobarwny, renesansowy. \V. 1S,5, śr. 
28. 1\1. Tbl. IX Nr 11, wl. B. \Vydżga. 


J J9. Taler;;, płytki, biały. Brzeg falisty, ozdobiony ornamen- 
tern: między żółtą obwodką i liśćmi siatka zielona z sza- 
firowemi kwiatami. Ka dnie rozeta: kwiat ceglasty i dzwonki 
szafirowe o zielonych listkach. Śr. 24,7.1\1. Tbl. IX Kr 12, 
wL l\Iuzeum. 


J-/O. Taler::; o brzegu wyginanym, z szafirmvą obwódką. Or- 
namentacja szafirowa i niebieska, na brzegu siatkowa, sty- 
lizowana, roślinna. Na dnie rozeta z liści i kwiatów. Śr. 24,5. 
1\1. Tbl. IX Xr 12, w1. St. Patek.
		

/p0066.djvu

			CMIELÓW - DEN.K6w 


67 


J4I. Kompotjera jasno - szara w kształcie dwóch muszli. 
grzbietami spojonych, z brzegiem zielonym. Na uchu owal- 
nem gałązki zielone. Pod brzegiem gałązki naprzemian 
żółto-zielone i szafirowe. \V. 14,1, śr. 32,5, bez marki, wI. 
l\Iuzeum. 


J42. Kompotjera szara w kształcie dwóch muszli, grzbietami 
spojonych, z uchem owalnem. Pod brzegiem czarnym dłu- 
gie czarne gałązki. \V. 3,2, sr. 3.3. bez marki, wł. l\Iuzeum. 


J4 J. Donica do kwiatów kamionkowa, bronznwa, ozdobiona 
wypukłą ornamentacją: g-ałązki winogron i figury bawią- 
cych się dzieci. \\Y. 27,1, sz. 28.5 bez marki. wł. B. \Vydżga. 


DENKÓW. 


Fabryka w Denkowie, folwarku, należącym do 
rodziny Kotkowskich - w pow.OpatO\yskim; zało- 
żona w 1863 r. przez G. \Veissa, dyrektora fabryki 
w Ćmielowie. Fabryka spaliła się w lR74 r. Wyra- 
biała fajans, porcelanę i kamionkę. 


J-I4. Talerzyk fajansowy biały, z brzegiem karbowanym, zdo- 
bionym dwoma równoległemi paskami szaHrowemi. Śr. 
20. 1\1. TbI. LX Nr 19, wł. J. L6wenstein. 


J45. Talerz porcelanowy płytki, biały. Na prostym brzegu 
paski złocone i niebieskie. Ka dnie wiązanka barwna: tuli- 
pan czerwono-żółty i stokrotki różowe. Śr. 23,3.:\1. Tbl. IX 
Nr 18, w1. St. Patek. 
J4 6 . Słoik kamionkowy z polewą brunatną, szyjka cylin-
		

/p0067.djvu

			68 DEBNIKI - DOWBYSZ - EMILCZYJ\l. 
dryczna, wewnątrz polewa biała. \V. 11 ,2. śr. 7. 1\1. Tbl. IX 
Kr 19, \\'1. St. Patek. 


DĘBKIKI. 
Fabryka fajansu L Niedźwiedzkiego i Ski w Tar- 
nowskiem. Obecnie nie istnieje. 
J47. Lichtarz fajansowy płaski, biały, ucho wydłużone. Orna- 
ment ucha-na zielonem tle kon\\'alje, na brzegu - gałązki 
niezapominajek. Dl. 21,6. sz. 15. .M. Tbl. L'C Kr 16, ",I. 
St. Patek. 
J48. Filiżanka do kawy ze spodkiem o polewie zielonej, kształ- 
tu czerpaczka. Ucho wysokie, zawinięte do środka. \V. fil. 
5, śr. 5,9, spod. śr. 11. M. Tbl. IX Nr 16 wł. Muzeum. 


DOWBYSZ. 


Fabryka porcelany w Dowbyszu, vel Dowbysze- 
wie-pow.Zwiahelski. Założona Wf. 1840. \V 1850 r. 
istniała również \v Dowbyszewie fabryka hr. Iliń- 
skiego. W roku 1913 fabrykę dzierżawił A. Przy- 
bylski. 
J49. TVa::;a bez pokrywy biała z zielone mi paskami, zdobiona 
kolorowemi chabrami. Ucha zwinięte spiralnie o dwuch 
wrębach z ornamentacją zieloną. \Y.20, śr. 23,8. 1'1. Tbl. IX 
Nr 20, \\'1. Muzeum. 


EMILCZYN . 
Fabryka-porcelany w Emilczynie-pow. Z \viahel- 
ski. Założona w roku 1850 przez S. Uwarmva. Zwi- 
niQta \v r. 1852.
		

/p0068.djvu

			EMILCZYN. - GLIN.ICA 


69 


J5 0 ' Imbryk do kawy porcelanowy biały. gruszkowaty. Ucho 
zawinięte do środka. dziobf'k głowa ptaka. Na korpusie 
gałązki niezapominajek, obwódka ceglasta. \Y. 16,2, sz. 16,4. 

I. Tbl. IX Nr 21, wł. :l\Iuzeum. 
J 5 I. Talerz porcelanowy () prostym brzegu z zif'loną obwódką 
i kwiatami chabru. Śr. 24. 1\1. Tbl. IX Xr 2
. 


GLINICA. 
Fabryka fajansów w Glinicy, powiatu Lubliniec- 
kiego na Górnym Śląsku, założona w roku 1752 
przez Andrzeja Garnier wraz z Rappard'em i Samu- 
elem Grulich'em, jako fabryka fajek we wsi Zborow- 
skie, do której sprowadzeni byli robotnicy i wszel- 
kie narzędzia z Gaudy w Holandji. \V roku 1767 
fabryka została przeniesiona przez właścicielkę, hr. 
Annę Barbarę Gaschin, z domu Garnier, do jej wło- 
ści Glinicy. Doroku 1825 wyrabiano fajans, po 1825- 
kamionkę. VI roku 1830 fabryka przeszła do rąk 
l\IittelsUidt'ów, a w roku 1868 została ostatecznie 
zamknięta. Była jedną z największych i najruchliw- 
szych obok Prószkowa, odznaczając się pięknością 
wyrobu i malowideł kwiatowych. Glinickie fajanse 
są bardzo podobne do wyrobów Prószkowa, z po- 
wodu bliskiego z nim sąsiedztwa i ciągłej wymiany 
majstrów i ?-rtystów. Jako artyści pracowali tu: Za- 
pIeta, Jan MiilJer i malarz Fialla. 
Marki: najstarsza-litery pisane: G. G. (Gaschin- 
Glienitz) albo: G., koloru liljowego, bronzowego
		

/p0069.djvu

			70 GLfN.ICA - GLlŃ.SKO 
(manganowe) pod szkliwem; później litery: DG i GF. 
szafirowe, czarne, zielone pod szkliwem. Dodawane 
do sygnatur kropki podwójne są znakami malarzy. 
Na kamionce: wycisk "Glienitz". ,y katalogu \\'y- 
stawy 1913 roku mylnie określono wyroby glinickie 
jako Prószków. 
J52. Kałamarz czworokątny, koloru różowego, z dwoma 
otworami. l\Iiędzy otworami tulejka z uchem, ozdobiona 
wypukłe mi kwiatami i liśćmi. Ucho w kształcie gałązek. 
Korytko o zębatym brzegu. l\Ialowanie w róże, drobne 
kwiaty i marmurkowe. \V. 11,8, sz. 14,1	
			

/p0070.djvu

			GLJŃ.SKO - GROMADZICE 


7l 


czarnych i monogram: ,,\V.L.S." W. 7,3, śr. 9,7. :M. Tbl. X 
1\ r 3, wI. Muzeum. 


J56. Dzbanuszek z pokrywką kształtu gruszkowatego o pole- 
wie różnokolorowej marmurkowej. \\'.19, sz.10,5. Bez mar- 
ki, wł. l\Iuzeum. 


, 


GROMADZICE. 


Fabryka W Gromadzicach pow. Opato\yskiego, zało- 
żona w 1840 r. przez A. Bełdowskiego (podług in- 
nych danych przez \Vasiutyńskiego). Dyrektorem 
był anglik Josty. Wyrabiano gliniane i kamionkowe 
naczynia i fajans. Zwinięta w r. 1852. 


J 57, Maselnica z pokrywką, kamionkowa, bronzowa, cylin- 
dryczna, ozdobiona ornamentem wypukłym: rodzajowe 
sceny z życia wiejskiego. Pokrywka z liśćmi winnemi. za- 
kończona kwiatem. \V. 6,1, śr. 10. 1\1. Tbl. X Nr q" ",I. 
St. Patek. 


J ;8. Dzbanek kamionkowy, jasno-bronzowy. Dookoła wisząca 
zwierzyna. Ucho w kształcie wspinającego się charta. \V. 
IS,3, sz. 10. 1\1. Tbl. X Nr 5, wł. St. Patek. 


J 59. Mlecznik z pokry,yką, na nóżce, kamionkowy, brunatny. 
1\a korpusie i pokrywce ,,,ieniec z wypukiych liści i kwia- 
tów. Ucho podłużne. \V. 12,5, śr. 10. :l\1. Tbl. X Nr q" wł. 
l\Iuzeum. 


J60. Kubek na nóżce, kamionkowy, o bronzowej polewie, 
kształtu kielichowego. Na korpusie wypukłe liście. Uszko 
załamane. "VV. 11,6, śr. 9,7. 1\1. Tbl. X Nr 7, wł. Muzeum.
		

/p0071.djvu

			72 


GROMADZICE - HORODN.ICA 


J6I. Talerz płytki, fajansowy. Tło żółte. Brzeg "Twinięty. 
a 
brzegu gałązki żółte i ciemno-brunatne. Śr. 23,5. M. Tbl. X 
Nr 6, ",I. J. Lowenstein. 


HORODNICA. 


\V Horodnicy nad Słuczą, w powiecie Z wiahel- 
skim, niedaleko Korca, jednej z majętności Stolnika 
Litewskiego, Józefa ks. Czartoryskiego, została zało- 
żona (narazie czasowo) fabryka fajansów około roku 
1799, po pożarze fabryki w Korcu. \V roku 1814, 
jako wiano księżniczki Teresy, przechodzi w ręce ks. 
Henryka Lubomirskiego, a po jego śmierci około 
r. 1850 do córek: hr. Potockiej z Tykocina, ks. San- 
guszkmvej ze Sławuty, ks. Lubomirskiej z Przewor- 
ska, hr. Potockiej z Larlcuta i hr. Rzyszczewskiej ze 
Szpan owa. W r. 1856 nabył fabrykę od córek księ- 
cia \Vacław Rulikowski, który bardzo umiejętnie po- 
kierował nią, rozszerzając ją i wyrabiając nawet por- 
celanę, do czego sprowadził majstrów z Francji, Al- 
zacji i Czech. Vvyrobem porcelany zajmował się Jan 
Grabowski, dawniejszy majster w fabryce Baranu- 
wieckiej, a malowaniem artysta Romanowski i jego 
4-ej synowie. VV roku 1880 po pożarze fabryka prze- 
szła na własność Rudolfa Bosse, a potem Szymona 
Giżyckiego. \Vlatach 1882-1884 dzierzawi fabrykę 
A. F. Zussman, poczem wraca do Rudolfa Hossego. 
od którego w 1887 roku nabywa ją Zussman, łącząc 
ją z drugą swoją fabryką porcelany, znajdującą się
		

/p0072.djvu

			HORODN.ICA 


73 


również w Horodnicy. W "
yniku tych ciągłych zmian 
wyroby Horodnicy wielce różnią się między sobą 
co do wartości artystycznej. Fajans z Horodnicy 
z pierwszej epoki nie ustępował fajansom angielskim. 
Marki: 1) wycisk na fajansie w szerokiej tarczy, pod 
mitrą litery P. S. L. P. R.; 2) ten sam wycisk, tylko 
literami rosyjskie mi ; 3) wycisk" Horodnica "; 4) mo- 
nogram w kolorach i pod spodem: "Zussman Horod- 
nica ol po rosyjsku; 5) kartelusz drukowany z napisem 
"HorodnicaiF.Zussman" . Na porcelanie wycisk "Ho- 
rodnica " albo napis czerwony albo czarny "Horod- 
nica", albo czerwony napis "Horoi', albo napis ro- 
syjski czerwony "Horodnica" pod imitacją orła ro- 
syjskiego czarnego. 


F A J A N S. 
}62. Kubek na nóżce żółty, kształtu kielichowego z trzema 
czarnemi paskami, u dołu kanele. \V.8.6, sz.8,3. 1\1. TbL X 
Nr 8, wł. l\Iuzeum. 
J6 J. Kubek na nóżce, malowany na czerwony mazer z Czar- 
nemi paskami. Od dołu kanelowany. \V. 8,5. śr. 8,2.:\1. TbL 
X Xr 9, wI. l\Iuzeum. 
j 6 4. Kuóek na nóżce, cytrynowego koloru, kS7.tałtu kielicha 
z trzema paskami czarne mi. \Y. 9,1, śr. 6,3. 1\1. TbL X Xr 9. 
wI. l\Iuzeum. 
JD 5. Dzban z pokrywą, bronzowy, zdobny złoceniem. Od dołu 
kształtu kuli spłaszczonej, szyja o trzynastu kantach. Or- 
nament stylizowany wypukły. Ucho: trzy gałązki zielone, 
wygięte, związane wstążką malinową ze zloceniem. Ka po-
		

/p0073.djvu

			74 


HORODNICA 


krywie figurka lwa siedzacego i łeb wołu, na dziobie chi- 
mera skrzydlata, wypukłe. \V. 2S, sz. 23,7. 1\1. TbI. X 
r 9, 
wł. l\Iuzeum. 
J66. Talerzyk głęboki, biały, z brzeżkiem zielonym, usiany 
chabrami. Śr. 21,S. 1\1. TbI. X Kr 9, wł. Muzeum. 
J67. Talerz płytki, biały, z brzegiem żółtym, ujętym w paski 
czarne. Śr. 26,6. 1\1. Tbl. X Kr 9, \VI. l\Iuzeum. 
J68. Imbryk do hf'rbaty z pokrywką, kulisty o wysokim brze- 
gu, z uchem czarnem podłu7nem. Tło marmurkmye "\v ko- 
lorach szarym, malinowym i żółtym. Paski żółte. \Y. 1--1,5, 
sz. 21,tL 1\1. TbI. X Nr 12, ,ył. Muzeum. 
J69. Kubek biały, z brzegiem rozszerzającym się wklęsłym, 
obwiedzionym szafirowym paskiem. Uszko okrągłe. Do- 
okoła na gałązce bronzowt"'j bukieciki barwnych kwiatów. 
\V. 5,3, śr. 8. 1\1. TbI. X Xr 2
. 
J70. Flakon kulisto spłaszczony, modelowany w pryzmy po- 
marańczmyego koloru i trójkąty ciemowane kolorem żółto- 
cZf'nyonym. Szyjka ozdobiona na kantach szaHrowemi lin- 
jami. Spód flakonu kształtu rozwiniętych liści, korek ażu- 
rowy z kwiatków różnobarwnych w kształcie stożka. \V. 12,7, 
sz. 9,5. 1\1. Tbl. X Nr 12, ,ył. \Vł. Frąckiewicz. 


PORCELAN A. 


>7 I. Dwie 11lus::e1ki do lodów, brzeżek i rozeta na dnie złoco- 
ne. Ornament: linijki niebieskie i złocone. DL 14. 1\1. Tbl. X 
Nr 14, wł. l\Iuzeum. 
J72. Popielniczka w kształcie liścia, zdobna w złocone gałązki 
i wiązankę barwnych kwiatów na dnie. Dł. 11,4.1\1. TbI. X 
Nr 15, wł. E. Nepros.
		

/p0074.djvu

			HORODN.ICA 


75 


J7 J. Talerz głęboki, biały, o brzegu karbowanym, ozdobionym 
trzema gałązkami kwiatów. Ka dnie wiązanka z róży i kwiat- 
ków czerwonych. Śr. 25,2. 1\1. TLI. X Nr 16, wł. l\Iuzeum. 
J74. Pólmisek owalny biały, o brzegu karbo"\vanym z paskami 
ceglastemi szerszemi i węższemi. Dł. 27, sz. 23. 1\1. TbL X 
Nr 13, wł. l\Iuzeum. 
J75. f/Vazollik na nóżce, biały, kształtu kielichmvego. Uszka 
zębate. Na nóżce w stylu rokoko ozdoby czerwone, na kie- 
lichu złocone. \"\T. 13, sz. 3,5.1\1. Tbl. X Kr 10, \VI. l\Iuzeum. 
J7 6 . Miednica o brzegu różowym, przedzielonym białym pa- 
sem z cząrnemi linijkami. Poniżej brzegu doukoła girlanda 
z czerwonego bluszczu, wijąca się na czarnym pasku. Dno 
ozdobione gwiazdą z ornamentacją kolorową. Śr. 39,3. 1\1. 
TbL X Nr 20. wł. l\Iuzeum. 
J77. Taler::; głęboki biały, brzeg prosty, ozdobiony paskami 
szafirowemi, jeden węższy. Na dnie wiązanka barwnych 
kwiatów z liśćmi": tulipan, bratek, nagietka.Śr.23,1.l\I. TbL X 
Nr 19, 'Ył. :Muzeum. . 
J7 8 . Talerzyk głęboki biały. Brzeg prosty L szafirowym pa- 
skiem. 
a dnie tulipan malinowy i dwa bratki z zielonemi 
listkami. Śr. 19,8.1\1. TbL X, Nr 20, wł. Muzeum. 
J79. Puszka do herbaty z korkiem, czworokątna. Na kantach 
żłobki z malinmvemi linijkami. Boki i korek, kształtu kwiatu. 
liljowe. Dwie wiązanki z poziomek, róż i niebieskich kwia- 
tów. \"\T. 13,2, sz. 9,8. 1\1. TbL X Nr 19, wł. Muzeum. 
18 o. Patera na nóżce biała, o brzegu zębatym, na filarku o sześ- 
ciu kantach spiralnych i prostych. Nóżka okrągła zdobiona 
wypukłemi gwiazdkami. Od wewnątrz ornament z pasków 
szafirowych i litery: "L. B. L." czarne. \"\T.20,2, sz, 22,1. 1\1. 
TbL X Nr 18, wł.l\Iuzeum.
		

/p0075.djvu

			76 


HORODN.ICA 


1 S I. Para 'il'a:::OllOll' na podsta,ykach białych, ze złoceniem. :x 0- 
ga i szyja kształtu kielichowego. Xa korpusie kulistym 
widoki zamkÓw w ośmiokątnych ramkach. Podstawa bron- 
zowa, marmurkowa. Ucha złocone z ,,'ypukłemi palmetami. 
\V. 26, sz. 12.2.1\1. TbI. X .Nr 17, wI. J. L6wenstein. 
}82. Taler,:;)'k gl
boki, brzeg prosty z niebieskim paskiem, na 
dnie wiązanka z róży. bratków i czerwonych kwiatów. Śr. 
19.6. .M. TbI. X K r 20, wl. St. Patek. 
}8 J. Bomóonjera z pokrywą, w kształcif' kaczki ze skrzydłami 
barwnemi. spoczywającej na trawie w koszyku. \V. 17.
, dl. 
16. 
L Tbl. X Xr 17, wł. St. Patek. 
J84. Bombonjera z pokrywą w kształcie kury Lółtej na ko- 
szyku hnmzowo-zielonym. \Y. 17.5, dl. 18.2.1\1. Tbl. X Kr 17, 
wł. St. Patek. 
185. Póll111sek biały, owalny o brzegu karbowanym niebieskim 
L paskami czarnemi. I'\a (lnie wiązanka kolorowych kwia- 
tów z bławatkiem. Dl. 
7.5, sz. 23.23. 1\1. TbI. X Nr. 18, wł. 
l\Iuzeum. 
}86. bJlbl)'k do herbaty z pokrywką, biały, kształtu spłaszczo- 
nej kuli, zdoLiony malinowemi paskami z linijek i 1iterami 
rosyjskiemi: "H.E.Y." Dziobek i ucho okrągłe z wypukłym 
ornamentem liściastym. \Y. 13.1, sz. 18.5. 1\1. TbI. X Xr 21, 
wt l\Iuzeum. 
J ":7. Sosjerka z podstawką ruchomą biała, owalna, w kształ- 
cie łódki. Ucho-orla główka, upierzona zielono. Ka sos- 
jerce i podsta'He linijki i litery gotyckie: ,.IA." pod korona- 
zielone. \V. sos. 17, sz. 8,3, podst. dł. n,7, 
1. TbI. X Kr 21, 
",ł. Muzeum. 
JS8. Talerz głęboki biały, z brzeżkiem zielonym, usiany kwia- 
tami chabru. Śr. 2,*,
. 
1. TbI. X :Xr. ::j, wł. :i\Iuzeum.
		

/p0076.djvu

			HORODNICA - IŁżA 


77 


J89. Półmisek biały, owalny, o prostym brzegu z szaIiro"'ym 
brzeżkiem i takimże paskiem poniżej. Na brzegu cztery 
rzuciki kwiatów, na dnie wiązanka z tulipana liljowego, 
aurykli i powojów. Dl. 33, sz.24. 1\1. Tbl. X Nr 
4, wI. l\Iu- 
zeum. 


J90. Kałamarz z pokrywką podwójny, uszka palmety z orna- 
mentacją różową, podstawka na pióra w kształcie muszli, 
z szafirowym brzegiem i literami: "A. D". .Na ściankach 
szafirowe festony. Na pokrywce Iigurka myśliwego z psem. 
\V. 15,6, sz. 11 ,3, bez marki. 


J9I. TVa:::onik na nóżce, biały. Brzeg wywinięty ze złoconym 
paskiem i "vieńcem winnych gron i liści bronzowych. Na 
wysokiej szyjce strefy białe i różowe naprzemian, z piono- 
wemi niebieskiemi paskami i winne mi liśćmi. Dookoła 
nóżki winne liście. \V. 14,4, śr. 11, sz. 6,5, bez marki. 


KA:\IIO N KA. 


JY2. Koszyk na nozce, szary, okrągły, pręciki skrzyżowane, 
zdobione szafirowemi linijkami. Brzeg prosty, na "vysokiej 
nóżce dwie wypukłe obrączki i czarne litery gotyckie: "A.P," _ 
W. 8,5, śr. 19,8.1\1. Tbl. X Nr 11, w1. l\Iuzeum. 
Jq J. Dzbanuszek szary, o korpusie w kształcie spłaszczonej 
kuli, szyjka wieloboczna, ścięta, uszko okrągłe. i\a korpu- 
sie i uszku bronzowe pionowe linijki. \V. 4,1, śr. ,*,5, bez 
marki. 


ILŻA. 


\V Iłży W Sandomierskiem już XVI wieku wyra- 
biano naczynia garncarskie. VV począ.tku XIX ,yieku 
(1824 -1827) Lewi Sunderland założył tu fabrykę
		

/p0077.djvu

			78 


IŁżA 


fajansów, która z początku wyrabiała naczynia po- 
dobne do fajansów angielskich zarówno co do kształtu 
jak gatunku. Później wyrabiano gorsze gatunki, 
w końcu zaś wyroby w rodzaju ludowych, druko- 
wane szablonem. Od 1884 r. fabryka należała do 
spadkobierców Sunderlanda i M. Gryszkiewicza. 
Od roku 1903 fabryka nie istnieje. Marki: 1) "Sunder- 
land Iłża gub. Sand. lt 2) "Fabr. fajansu L. Sunderland 
w Użyli wpółowalu. 3) wyciski "Sunderland Użali 
w owalu lub bez niego, w rozmaitych warjantach, ma- 
łym i dużym formacie, wreszcie szafirowa lub zielona 
drukowana głowa Merkurego z lambrekinem pół- 
okrągłym z napisem "Sunderland i Colt. Spotyka się 
również napis odręcznyrosyjski "Chaim Baran 1884" . 


J94. Talerz głęboki, biały. Brzeg ozdobiony girlandą z liści 
niebieskich i kwiatów stylizowanych. Na dnie kółko nie- 
bieskie. Śr. 25,3. M. Tbl. X Nr 25, "vł. Muzeum. 


J95. Talerz płytki, biały, o prostym brzegu, ornamentacja 
linjowa szafirowa. Na dnie w kole ornament kwiatowy. 
Od koła idą 4 linijki, łączące się z paskiem dookoła brzegu. 
Poniżej brzegu rozrzucone gałązki i kwiaty. Śr. 22,7. M. 
Tbl. X Nr 25. 


J96. Talerz głęboki, biały, brzeg prosty z różowym paskiem. 
Na dnie gałązka: różowa róża listki szafirowe, wykonane 
szablonem. Śr. 23,3. M. Tbl. XI Nr 1, wł. St. Patek. 


J97. Talerz głęboki, biały. Brzeg ozdobiony szafirowym wzo- 
rem w rozety i listki. Na dnie gałązka różowej róży z sza-
		

/p0078.djvu

			IŁżA 


79 


firmvemi liśćmi, wykonane szablonem. Śr. 26. M. Tbl. XI 
Nr 1, wł. Muzeum. 
J9 8 . Miska biała. Na brzegu ozdobiona niebieską girlandą 
z liści o ośmiu festonach. Na dnie rozeta z trój listków i ga- 
łązki. Śr. 22,3. M. Tbl. X Nr 27, "\v1. Muzeum. 
J99. Talerzyk głęboki, biały, na brzegu ornament ceglasty- 
liście i jagódki, na dnie szafirowy kwiat-wykonane szablo- 
nem. Śr. 17,7. M. Tbl. XI Nr 2, wł. St. Patek. 


400. Miska jasno-żółta, ozdobiona stylizowanemi szafirowemi 
różami. Na brzegu cztery kwiaty, jeden na dnie. Śr. 26,5. 
M. Tbl. XI Nr 3, wł. St. Patek. 


40 I . Talerz głęboki, biały. Na prostym brzegu i na dnie trój- 
listki szafirowe i rozeta. Śr. 22. M. Tbl. Nr 2, wł. M. Szy- 
manmvski. 


4 02 . .lv/iska biała, O prostym brzegu, ornament szafirowy wy- 
konany szablonem: wieniec ze stylizmvanych liści i kwia- 
tów. Na dnie zegar wskazujący siódmą za pięć minut. Śr. 
29. M. Tbl. Nr 4, wI. E. Nepros. 
4 0 J. Talerz płytki. Tło białe o prostym brzegu. Na brzegu i dnie 
talerza szafirowe trójlistki, "\v środku liściasta rozeta. Śr. 
22,5. M. Tbl. XI Nr. 4, wł. J. Lowenstein. 
4 0 4. Talerz głęboki, biały. Brzeg wygięty. Na brzegu 6 gałą- 
zek szafirowych; na dnie ornamentacja z kwiatów tegoż 
koloru, wykonana szablonem. Śr. 23. M. Tbl. XI Nr 4, wł. 
J. Lowenstein. 
4 0 5. Miseczka biała, ornament: gałązki szafirowe, "\vykonane 
szablonem, na dnie napis hebrajski. Śr. 22. M. Tbl. XI Nr 4, 
wł. St. Patek.
		

/p0079.djvu

			80 


IŁżA 


4 06 . iVIiska biała, brzeg prosty z zielonym paskiem. Na dnie 
i na ściankach ornament szafirowy. Śr. 29. M. Tbl. XI Nr 4, 
wI. St. Patek. 
4 0 7. Imóryk do herbaty bez pokrywy, na nóżce, jasno bron- 
zowy, z szyjką wywiniętą. Ucho prostokątne. W. 14,1, śr. 
15,2. M. Tbl. XI Nr 6, wł. Muzeum. 
4 08 . Filiżanka ze spodkiem, na nóżce, koloru kawowego, roz- 
szerzająca się ku górze. Uszko prostokątne, załamane. W. 
fil. 5,4, śr. 6, spod. śr. 12,2. .LVI. TbL XI Nr. 6. 
4 0 9. Talerz głęboki, biały. Na prostym brzegu ceglaste i sza- 
firowe paski. Xa dnie druk szablonem: szafirowy ptaszek 
między gałązkami winogron. Śr. 23. M. Tbl. XI Nr 6, wI. 
Muzeum. 
.po. Taler:: płytki, biały, brzeg prosty, ozdobiony drukiem: 
gałązki winogron w tonach niebieskich. Na dnie czarno 
drukowana scena: wojsko francuskie z dowódcą na koniach. 
Napis: "Die Armee postirt sich in Constantin". Śr.ll,4.M. 
Tbl. Xl Nr 5, wł. Muzeum. 
4 I I. Talerzyk głęboki, biały, z brzegiem karbowanym i orna- 
mentem szafirowym, wykonanym szablonem. Na dnie pta- 
szek i dwie gałązki, na brzegu cztery gałązki kwiatów. Śr. 
18,5. M. Tbl. XI 
r 7, wI. St. Patek. 
4 I2 . Dzóanuszek gliniany o szarej polewie z uszkiem prosto- 
kątnem. W. 14,3, śr. 9. M. TbL X Nr 26, wI. St. Patek. 
4 I J. Pólmisek biały czworokątny o rogach zaokrąglonych. 
Brzeg karbowany, ozdobiony dookoła czerwonemi i szafi- 
rowemi kwiatkami wśród złoconych liści. ='Ja dnie w styli- 
zowanej wiązance d wie róże, zielone gałązki z szafirowemi 
i czerwonemi dzwonkami. Śr. 21,3. 1\1. Tbl. XI Nr 9, wł 
Muzeum.
		

/p0080.djvu

			IŁżA 


81 


4 I 4. Talerz głęboki biały, brzeg prosty ze złoconym paskiem. 
Na dnie "\v wieńcu z czerwonych kwiatów napis: "Na pa- 
miątkę". Śr. 24.7. M. Tbl. XI Nr 8, wł. Muzeum. 
4 I 5. Talerzyk głęboki, biały, brzeg falisty z obwódką i pion 0- 
wemi paskami różowemi, między paskami gałązki barwnych 
kwiatów. Śr. 20.1. M. Tbl. XI Nr 8, wł. St. Patek. 
4 I6 . Kubek biały, od góry i od dołu z szerokim żółtym szla- 
kiem. W środku korpusu na białem tle między wypukłe mi 
obrączkami barwne winne liście. W.9.5, śr. 7.5. lVI. Tbl. XI 
Nr. 8, wł. Muzeum. 
4 I 7. Talerz płytki biały, brzeg karbowany. dookoła wieniec 
barwnych kwiatów i liści, na dnie złocona rozeta. Śr. 24.6. 
M. Tbl. XI Nr. 8, wł. St. Patek. 
4 I8 . Talerz płytki biały, brzeg żółty, na dnie w czarnym me- 
daljonie ze złoceniem kwiat róży. Śr. 25. M. Tbl. Nr 8. wI. 
St. Patek. 
4 I 9. Talerz płytki biały, ozdobiony drukiem: stylizowane ga- 
łązki kwiatów liljowo-szare. Śr. 28.8. M. Tbl. XI Nr 8, wł. 
Muzeum. 
4 20 . Talerzyk biały, brzeg prosty, ozdobiony szafirowym dru- 
kiem: stylizowane kwiaty i ozdoby rokoko. Na dnie czarno 
drukowany krajobraz z napisem: "F alkenberg" . Śr. 17.3. M. 
Tbl. XI Nr. 8, wł. Muzeum. 


BEZ MAREK. (F AJ AN S). 
4 2I . Talerz głęboki biały, brzeg zdobiony w szafirowe festo- 
ny i kropki. N a dnie ceglaste kółko i ptaszki na zegarze, 
wskazującym osmą godzinę. Śr. 24.3, wł. Muzeum. 
4 22 . Stągiewka biała o dwuch obręczach, ucha zawinięte. Śr. 
38, wł. Muzeum. 


6
		

/p0081.djvu

			82 


IŁżA - JEDL},{IA 


42 J. Dzbanek o białej polewie, ku górze zwężający się, z uchem 
okrągłym, ozdobiony wypukłe mi obrączkami po trzyw środ- 
ku i od dołu. W. 18.4, wł. Muzeum. 
424. Dzbanek na nóżce biały. Dziobek rozwarty, ucho podłużne. 
Na korpusie ornament szafirowy: kwiaty i ptaszki na gałęzi. 
Zdobienie szablonem. \V. 16, sz. 16,5, wł. E. Nepros. 
425. Talerzyk o prostym brzegu z dwoma paskami. Ka dnie 
wśród gałęzi drzewnych koń z cyrkową woltyżerką w ró- 
żowej sukni, wykonane szablonem. Śr. 19,5, wI. Muzeum. 


JEDLI\IA. 


\V powiecie Kozienickim ziemi Sandomierskiej zo- 
stała założona w roku 1
41 w Jedlni fabryka fajansu 
przez czecha Macha, która potem przeszła w posia- 
danie Magnuszewskiego. Fajans był malowany ręcz- 
nie, albo przez szablon. Była prowadzona z przer- 
wami do roku 1893 i po pożarze nie została już. 
odbudowana. Marka: wycisk litery M (sporna, patrz 
wyroby nieustalonych fabryk), wycisk w kartuszu 
J edlnia li. wvcisk w owalu J edlnia II. W y cisk w eli- 
" 'J "- , 
psie" \Vyroby w Jedlni Magnuszewskiego ll . 


426. Talerzyk głęboki żółtawy o brzegu prostym. Ornament 
stylizowany wypukły: liście i liry. Śr. 20.5. 1\1. TbI. XI Nr 
13, wł. St. Patek. 
427. Talerzyk głęboki kremowy o brzegu prostym z paskiem 
niebieskim. Na dnie trójLarwny ptaszek na gałęzi. Śr. 23,1. 
1\1. TbI. XI Nr 11, wł. Muzeum.
		

/p0082.djvu

			JEDLN.IA 


83 


428. Talerz głęboki żółtawy o prostym brzegu z niebieskim 
i zielonym paskiem. Na dnie zieloną farbą namalowany 
\v prymitywny sposób budynek między drzewami. Śr. 22,8. 
1\1. Tbl. Xl Nr. 14. 


4 2 9. Talerz głęboki biały. Na prostym brzegu pasek szafirowy 
i zieluny, na dnie wsród d wuch zielonych drzew na gałązce 
trójkolorowy ptaszek. Śr. 23,1. M. Tbl. Xl Nr. 14, wł. St. 
Patek. 
4 JO. Miska żółtawa, wewnątrz kanelowana z paskiem niebie- 
skim na kra\vędzi i wieńcem z winnych liści naprzemian 
niebieskich, czerwonych i zielonych. Na dnie dwa paski 
oliwkuwe, między nimi czerwuny. W środku rozeta szafi- 
rowa, wykonana szablonem. W. 7, śr. 28.1\1. Tbl. XI Nr lI, 
wł. Wł. Frąckiewicz. 
4 J I. Wa::;a na nóżce, kremowa, kulista. Ucha spiralnie zawi- 
nięte z wypukłym liściem akantu. W. 16.3, śr. 16,6. M. Tbl. 
XI Nr 11, wL E. Nepros. 
4 j2. Miska kremowa. Na brzegu ornament szablonem: kwiaty 
szafiruwe i różowe naprzemian. Na dnie w kółku kwiat 
szafirowy. Śr. 25,3.1\1. Tbl. XI Nr lI, wł. St. Patek. 
4 J J. Salaterka biała, ośmiokątna, na ściankach ornament sza- 
firowy i różowy. Na dnie owoce na gałązce z liśćmi. Śr. 22. 
1\1. Tbl. Xl Nr 11, wł. l\Iuzeum. 


4 J4. Salaterka kremuwa u brzegu prostym, wewnątrz kanelo- 
wana. Śr. 22. M. Tbl. XI Nr 11. wł. E. Nepros. 
4 Jf. Talerz płytki biały. Na brzegu prostym drukowany orna- 
ment kwiatowy szafirowy. Nadnie czarno drukowany krajo- 
braz górski. Napis: "Beilstein". Śr. 22,4. M. Tbl. XI Nr 11, 
wL St. Patek.
		

/p0083.djvu

			84 


JEDL},{IA 


4 J6. Paterka kremowa o brzegu ząbkowanym, ornament: wy- 
pukłe kwiaty. Na dnie rozeta. Śr. 23,4. M. Tbl. XI Nr 12, 
wł. St. Patek. 


4 J7. Talerzyk głęboki żółtawy. Brzeg karbowany z niebieskim 
i zielonym paskiem. na dnie krajobraz niebieski z 2 doma- 
mi i wieżą. Śr. 21,7. M. Tbl. XI Nr 12. 


4J8. Talerzyk głęboki kremowy. Brzeg prosty z paskami zie- 
lonemi i niebieskiemi. Na dnie róża i barwne kWIaty. De- 
seń ludowy, częściowo szablonem wykonany. Śr. 20,9. M. 
Tbl. XI Nr 12, wł. St. Patek. 


4 J9. Talerz głęboki biały. Brzeg prosty z paskami zielonym 
i amarantowym. Na dnie niebieski róg obfitości z barwne- 
mi kwiatami i listkami bluszczu, wykonane mi szablonem. 
Śr. 23,1. M. Tbl. XI Nr 12, wł. Muzeum. 


440. Talerz głęboki, kremowy, o brzegu prostym z paskiem 
niebieskim. Na dnie róża w żółtej doniczce, kratkowanej 
linijkami bronzowemi. Śr. 23. M. Tbl. XI Nr 12, wł. St. 
Patek. 


44I. Salaterka żółtawa, okrągła, o brzegu prostym, wewnątrz 
kanelowana. Śr. 27,4. M. Tbl. XI Nr 12, wł. St. Patek. 


44 2 . Półmisek żółtawy owalny, na brzegu ozdobiony przez 
szablon gałązkami kwiatów czerwonych z zielone mi liśćmi. 
Na dnie bukiet: róża z liśćmi i drobne kwiatki. Dł. 32, sz. 
22,7. M. Tbl. XI Nr 12, wI. Muzeum. 


44J. Salaterka z odstającemi uchami. l\a dnie wiązanka kwia- . 
tów z brunatną różą, na ściankach rozrzucone czerwone 
i niebieskie kwiaty. W. 9,4, śr. 24,7, bez marki.
		

/p0084.djvu

			JEDL},{IA - KAMIEJ\[N..Y BRÓD - KOŁO 85 
-144. Kałamarz żółtawy, na górze dwa duże otwory okrągłe 
i pięć małych. Korytko zębate. W. 9,5, dl. 19,5, bez marki, 
wl. Muzeum. 


KAMIENNY BRÓD. 
Fabryka porcelany i fajansu na Wołyniu \\' ma- 
jątku tej nazwy ks. L. Jabłonowskiej, założona 
w 1876 r. przez F. Zussmana. Od 1890 r. wyrabiała 
tylko fajans. Po pożarze 1892 roku odnowiona i znacz- 
nie udoskonalona. Marki: liść winny z napisem: 
"Flore A. E. Sussman" podobizna angielskiego 
herbu i napisy: "Kamennobrod A. F. Sussman", na- 
pisy i wyciski: "F. SussmaniA. F. Sussman" po pol- 
sku lub po rosyjsku lub wreszcie wycisk: "K.B.S". 
445. Spodek fajansowy, biały, ornament na brzegu: czerwone 
z sza£irowem kwiaty i listki zielone, wykonane szablonem. 
Śr. 14,2. M. Tb1. XIII Nr -1, wł. St. Patek. 
44 6 . Półmisek fajansowy biały o\yalny, na brzegu wywiniętym 
ornament drukowany ciemno-fioletowy. Na dnie cztery bu- 
kiety kwiatów i rozrzucone luźne kwiatki. Sz. 25, dl. 61. M. 
Tbl. XIII Nr 5, wł. J. L6wenstein. 


KOŁO. 
Fabryka w miasteczku Koło w Kaliskiem. N a po- 
czątku 19 w. (1824 r.) fabryka fajansu była w posia- 
daniu Zielińskiego. \V 1840 r. Józef Freudenreich 
założył większą fabrykę fajansu, która w drodze 
sukcesji dotrwała w tej rodzinie aż do naszych cza- 
sów. Po Józefie dziedziczył syn jego August, nastę-
		

/p0085.djvu

			86 


KOŁO 


pnie synowie poprzedniego, Stefan i Czesław. \V r. 
1845 wyroby fabryki Freudenreicha były na wysta- 
wie w \Varszawie. W 1884 r. Freudenreich prowa- 
dził dwie fabryki w Kole, w jednej wyrabiano fajans, 
w drugiej - kamionko\\Te wyroby. 
Marka: wycisk w owalu drukowanemi literami 
"Koło" albo "Freudenreich in Kolo", albo "Freu- 
denreich", później rozmaite kartelusze \V różnych 
kolorach drukowane z napisami: "A. F reudenreich 
w Kole", albo ten sam napis po rosyjsku oraz marka 
zielona drukowana, naśladująca herb Angłli z lwem 
i jednorożcem z napisem: "Royal stane china Freu- 
denreich". Obok marek bywają kreski szafirowe. 
\V tym samym czasie istniała ąruga fabryka fajan- 
su w Kole, należąca do Michała Raucha, a r. 1873 
należała do Raucha i Tejchfelda. \Vyrabiano tylko 
fajans i wyroby kamionkowe. 
Marka: drukowany herb, naśladujący angielski 
zlwem i jednorożcem z napisem: "Royal stane china 
M. L. Rauch". 


447. Talerz głęboki z karbowanym brzegiem, zadrukowanym 
drobnym niebieskim deseniem. \V środku czarno druko- 
wany krajobraz z postaciami kobiety na osiołku, mężczy- 
zny i chłopca. Śr. 25,3. M. Tbl. XII Kr 1, w1. St. Patek. 
448. Imbryk do herbaty biały, płaski, o uchu prostokątnem, 
ozdobiony drukowanemi niebieskiemi gałązkami i kwiat- 
kami. Na pokrywce postać siedzącego chińczyka. \V. 12,3. 
sz. 24. M. Tbl. XII Nr 4, wł. Muzeum.
		

/p0086.djvu

			KOŁO 


87 


449. Mlecznik biały, ozdobiony stylizowanemi niebieskiemi 
gałązkami i kwiatkami, druk niebieski. W. 7, sz. 15. M. 
Tbl. XII Nr 4, wł. Muzeum. 
450. Trzy spodki białe o brzegu ząbkowanym. Tło pokryte 
niebieskim drukowanym ornamentem roślinnym. Śr. 12,2. 
1\1. Tbl. XII Nr 5, wl. Muzeum. 
45 I. T alen płytki, biały. Brzeg karbowany, ozdobiony ga- 
łązkami kolorowych aurykli, róż i lużnemi kwiatami nie- 
zapominajek. Na dnie związany wstążką różową bukiet 
z takich samych kwiatów. Śr. 26,5. M. Tbl. XII Nr 2, wł. 
Muzeum. 
..J 52. Filiżanka ze spodkiem biała, kształtu kielichowego, kar- 
bowana, ozdobiona ornamentem drukowanym niebieskim: 
gałązki kwiatów i liście. W. fil. 6,5, śr. 9, spod. śr. 15. M. 
Tbl. XII Nr 2, w1. Muzeum. 
45 J. Koszyczek biały, okrągły, ażurowy, pleciony z pałączków, 
na brzegu i dnie podwójnie skrzyżowanych, poniżej brzegu 
pojedyńczych. Śr, 22. M. Tbl. XII Nr 2, w1. Sto Patek. 
454. Talerz płytki z karbowanym brzegiem. Tło białe, po- 
kryte drobnym niebieskim deseniem. W środku czarno 
drukowany krajobraz z postaciami dwu ch mężczyzn i ko- 
biety z gitarą. Śr. 27,3. M. Tbl. XII Nr 9, wł. Muzeum. 
455. Koszyk kremowy z brzegiem falistym w przezrocza, 
zdobnym wypukłym ornamentem: muszle, gałązki i pal- 
mety. Uszka okrągłe. Dno ośmiołukowe. Dl. 36, sz.26,5. 
1\1. Tbl. XII l\r 9, wł. E. Nepros. 
456. Półmisek owalny z karbowanym brzegiem. Tło białe, 
pokryte drukowanym, drobnym niebieskim deseniem. 
W środku drukowany czarno krajobraz górski. Dl. 42,9, 
sz, 34. 1\1. Tbl. XII Nr 8.
		

/p0087.djvu

			88 


KOŁO 


457. Talerz głęboki, biały. Na brzegu karbowanym druk nie- 
bieski: między gałązkami kwiatów w medaljo!lach krajo- 
brazy i wazony z kwiatami naprzemian. Na dnie widok 
pałacu \Vilanowskiego z napisem: "Vilanów, ancien Cha- 
teau Roya] appartenant au Comte Potocki". Śr. 26,4. 1\1. 
Tb!. XII Nr 12, wł. Muzeum. 
458. Spodek biały o brzegu ząbkowanym. Tło pokryte nie- 
bieskim drukowanym ornamentem roślinnym. Śr. 12,2.1\1. 
Tb!. XII Nr 12, wł. Muzeum. 
459. Talerzyk o brzegu ząbkowanym. Tło białe pokryte dro- 
bnym szafirowym drukowanym deseniem. \V środku czar- 
no drukowany krajobraz: budynek z wieżą nad wodą 
i łódki. Śr. 20,6. M. Tb!. XII Nr 11, wł. St. Patek. 


460. Talerzyk biały o prostym brzegu, z obwódką i dwoma 
paskami szafirowe mi. Śr. 15,7. M. Tb!. XII Nr 13. 
461. Talerzyk kremowy o brzegu prostym. Dookoła cztery 
paski czarne i ornament wypukły w ukośną kratkę. Na 
dnie wypukła rozeta. Śr. 18,8. M. Tb!. XIl Nr 14, wł. Mu- 
zeum. 


462. Talerzyk biały, brzeg zlekka karbowany ze szlakiem sza- 
firowym. Na tle białem w zęby pięć wiązanek z różą i drob- 
nemi kwiatkami. Śr. 19,7. 1\1. Tb!. XII Nr 14, wł. M. Szy- 
manowski. 
46 J. Talerzyk głęboki, na brzegu prostym ornament hyiatowy 
niebieski. Na dnie czarno drukowana scena: dama i mło- 
dzieniec z gitarą na balkonie. Śr. 20,1. M. Tb!. XII Nr 14, 
wł. Sto Patek. 
464. Talerz głęboki biały, na brzegu prostym z niebieskim dru- 
kowanym ornamentem wmedaljonach cztery widoczki zam-
		

/p0088.djvu

			KOŁO 


89 


kow czarno drukowane. Na dnie krajobraz: most i zamek 
z basztami. Śr. 24,5. 1\1. TbL XII Nr 14, "\vł. :::,t. Patek. 
465 Talerz głęboki biały o brzegu wklęsłym. z niebieskim 
stylizowanym ornamentem (szablon). Na dnie wieniec z ró- 
ży, barwnych kwiatów i liści z napisem gotyckim: "Sei 
glucklich". Śr. 24. M. TbL XII Nr 14, wł. J. L6wenstein. 
466. Talerzyk głęboki" biały o prostym brzegu z malinowym 
ornamentem roślinnym, wykonanym szablonem. Na dnie 
malinowa róża wśród barwnych kwiatów i zielonych dłu- 
gich liści. Śr. 20,3. M. TbL XII Nr 6, wł. J. L6wenstein. 
467. Talerzyk płytki kremowy, brzeg prosty, ornament wytła- 
czany: kółka i wiązanki liści. Na' dnie sześciokątna rozeta. 
Śr. 20,.'1,. M. TbL XII Nr 14, wł. St. Patek. 
468. Talerzyk głęboki biały o brzegu wklęsłym z wieńcem 
niebieskich drobnych kwiatków. Na dnie bukiet barwnych 
kwiatów, wykonanych szablonem z różą malowaną. Śr. 25. 
M. TbL XII Nr 14, wł. J. L6wenstein. 
469. Talerz głęboki o prostym brzegu z wieńcem z szafiro- 
wych kwiatków (szablon). Na dnie malinowa róża, barwne 
kwiaty i liście. Śr. 21. M. TbL XII Nr 6, wI. J. L6wenstein. 
470. Talerzyk głęboki, na brzegu prostym deseń z kwiatów 
niebieski drukowany. Na dnie czarno drukowana scena: 
dwoje dzieci przy koszu z wiśniami. Śr. 20,3. M. TbL XII 
Nr 14, wł. St. Patek. 
47 I. Talerzyk głęboki biały, brzeg prosty z szafirową obwódką, 
w ciemniejsze pionowe kreski. Na dnie drukowany krajo- 
braz: kobieta z koszem i kozy. Śr. 20,5. M. Tbl. XII Nr 16, 
wł. Sto Patek. 
472. Talerzyk płytki, na brzegu ornamentacja szafirowa, na
		

/p0089.djvu

			90 


KOŁO 


dnie wiązanka szaro-niebieskich, liljowych i bronzowych 
kwiatów, wykonane szablonem. Śr. 20. M. Tbl. XII Nr 16, 
wł. M. Szymanowski. 
47 J. WaZ011 na nóżce u dołu ośmiokątnej, biały, kształtu kie- 
lichowego, tło pokryte czarnym drukiem. Na kulistym kor- 
pusie dwa wypukie kobiece maskarony, na szyjce j no- 
dze girlandy z niezapominajek i liści. Dookoła szyi widok 
Warszawy od strony \Visłyznapisem: ,,\Vidok Warszawy"- 
"Vue de Varsovie". Na korpusie dwa medaljony z wazoni- 
kami i dwa z krajobrazami. Na nóżce gwiazdy i gałązki 
niezapominajek z liśćmi. W. 25, śr. 16. M. Tbl. XII Nr 5, 
wł. Muzeum. . 
474. Talerzyk biały o prostym brzegu. Na dnie scena myśliw- 
ska, drukowana czarno: mężczyzna zabijający odyńca. Śr. 
19,9. M. Tbl. XII Nr 6, wł. Muzeum. 
475. Talerzyk biały, na brzegu karbowanym deseń z kwiatów- 
druk niebieski. Na dnie czarny druk: widok kośclOła Św. 
Aleksandra w Warszawie z niemieckim napisem. Śr. 21,7. 
M. Tbl. XII Nr 6, wł. St. Patek. 
47 6 . Talerzyk głęboki biały o prostym brzegu ze szlaczkiem 
szafirowym łańcuszkowym. Na dnie wiązanka wielobarw- 
nych kwi.atów z różą, wykonana szablonem. Śr. 20,5. M. 
Tbl. XII, Nr 6. 
477. Spodek biały, o wysokim brzegu ze szlakiem z kwiatów 
i liści) druk niebieski. Na dnie postać niewieścia, niosąca 
tacę z filiżanką i napis: "Das ChocoladenMadchen". Śr. 12,8. 
M. Tbl. XII Nr 10, w1. Muzeum. 
47 8 . Talerzyk głęboki, biały, o prostym brzegu z obwódką 
wciśniętych szafirowych pionowych kresek. Na dnie na tle 
krajobrazu nad wodą grupa wieśniaków: dwie kobiety
		

/p0090.djvu

			KOŁO 


91 


i dwuch mężczyzn, jeden z sierpem w ręku, drugi wiąże 
snopy. Druk czarny. Śr. 20. M. Tbl. XII Nr 16, wł. Muzeum. 


479. Talerz głęboki biały, o brzegu wklęsłym, z czterema ga- 
łązkami niebieskich i różowych kwiatów. Na dnie wiązan- 
ka z różowych i żółtych kwiatów. Ornamentacja wykonana 
szablonem. Śr. 24,5. M. Tbl. XII Nr 10, wł. Muzeum. 
480. Maselniczka kształtu czwurobocznej skrzynki. Na po- 
krywce ryba. .\tV. 7,1, dł. 12,2, sz. 9,8. M. Tbl. XII Nr 3, wł. 
Sto Patek. 


48 I. M asellliczka biała w czarne prążki, naśladuj ące obręcze. 
Na pokrywce baranek bronzowy, siedzący na kwiatkach 
i trawie. W. 12,3, sz. 11. M. Tbl. XII Kr 3, wł. St. Patek. 
482. Talerzyk płytki biały, brzeg prosty, zdobiony ornamen- 
tem z linijek bronzowych, tworzących siatkę, festonów i ga- 
łązek kwiatów. Na dnie barwny kosz z owocami. Śr. 20,5. 
M. Tbl. XIII Nr 1, \,,>'ł. St. Patek. 
48 J. Tolerz głęboki biały, o prostym brzegu z żółtą obwódką 
na brzegu i czerwonemi porlwójnemi paskami. Na dnie 
kogut z czerwono - żółte m upierzeniem i ogonem z piór 
czerwono - zielonych, kłosy i grabie. Śr. 25,8. M. Tbl. XII 
Nr 12, wł. Muzeum. 
4 8 4. Talerzyk biały, o prostym brzegu, z ornamentem przez 
szablon liljowym. Dno pokrywa wiązanka: rlwie malinowe 
róże z liśćmi. Śr. 17. M. Tbl. XII Nr 12. 


4 8 5. Talerzyk głęboki biały, o prostym brzegu z żółtą obwódką 
i trzema gałązkami szkarłatnych i szafirowych kwiatów. 
Na dnie takaż wiązanka ". ŻÓłte m kółku. Śr. 21,8. M. Tbl. 
XII Nr 12, wł. Muzeum.
		

/p0091.djvu

			92 


KOŁO 


486. Talerz głębuki biały, n prostym brzegu z 1i1juwym i zie- 
lonym paskiem. Dno pokrywa wiązanka: dwie malinowe 
róże z liśćmi i szafirowy kwiat, wykonany szablonem. Śr. 
24,7.1\1. TbI. XII Nr 12, wł. Muzeum. 


4 8 7. HTa::;ka na niskiej nóżce, biała, rozszerzająca się ku górze, 
z brzegiem prostym, zdobiona szafirowemi paskami. Dwie 
gałązki malinowych róż i szafirowy kwiat, wykonane sza- 
blonem na dnie. \V. 7,5, sz. 13,3. M. TbI. XIII Nr 3, wł.1\lu- 
zeum. 


488. Talerz głęboki duży, biały, brzeg prosty z żółtą obwódką. 
Na brzegu szeroki szlak żółty, ujęty w dwa paski czerwone 
podwójne. Na dnie kogut z upierzeniem czerwono-żółtem 
i ogonem z piór różnobarwnych. Spodem grabie, kosa i kło- 
sy. Śr. 2-'10,5. M. TbI. XIII Nr 3, wł. B. \Vydżga. 
489. Doniczka biała, kształtu stożkowego. Na korpusie cztery 
wciśnięte paski. \V. 11,5, sz. 11,1. 1\1. TbI. XIII Nr 3, wł. 
E. N epros. 
490. 1 alerzyk głęboki biały, z-ornamentem niebieskim dru- 
kowanym. Na prostym brzegu pięć gałązek kwiatów i or- 
nament. Pośrodku gałązka kwiatu. Śr. 21. M. TbI. XIII Nr 2, 
wł. J. Lowenstein. 
49I. Talerzyk płytki biały, o prostym brzegu z żółtą obwódką. 

a brzegu szlak żółty z podwójnemi paskami bronzowerni. 
Na dnie kogut z czerwono-żółto-czarnem upierzeniem, 
w ogońie pióra różnobarwne. Spodem kosa, grabie i kłosy. 
Śr. 21,5. Marka niewyraźna, wł. Muzeum. 


492. Talerz płytki, biały. Na brzegu prostym między dwoma 
szafirowemi paskami drobne gałązki wisien. Na dnie sza-
		

/p0092.djvu

			KOLO - KORZEC 


93 


firowa stokrotka i luźne gałązki wisien. Śr. 23,6. M. kreska, 
malowana szafirowo. 


KORZEC. 


Idąc za przykładem króla Stanisława Augusta Po- 
niatowskiego, Józef ks. Czartoryski, stolnik litewski, 
założył w roku 1784 fabrykę fajansów w dobrach 
swoich na W ołyniu-w Korcu, powiatu Zwiahelskie- 
go, na przedmieściu ]ózefinie, sprowadzając do niej 
Franciszka Mezera, jako dyrektora, który wziął sobie 
do pomocy brata swego, Michała. W myśl ówczesnych 
społecznych tendencji fabryka z początku była towa- 
rzystwem udziałowem. Fabryka od pierwszej chwiil 
zdobyła sobie rozgłos i była faworyzowana przez 
króla, który za odnalezienie pięknej glinki porcela- 
nowej obdarzył FI. Mezera pierścieniem i nadał in- 
dygenat polski. Wytwory koreckiej fabryki, jako 
nieustępujące kopjowanym przedmiotom z fabryk: 
Saskiej, Wiedeńskiej, Berlińskiej i Angielskiej (Wed- 
gwood i Derby), były chętnie kupowane i rozpow- 
szechniane zapomocą składów fabrycznych w Kon- 
stantynowie, Berdyczowie i Warszawie. Pod wzglę- 
dem kształtu trzymano się początkowo wzorów 
obcych, później wprowadzano nieśmiało pomysły 
artystów krajowych. Pod względem wartośći wyra- 
bianych naczyń l przedmiotów zbytkownych, Ko- 
rzec dzięki środkom, \v jakie uposażyli go Czartory- 
scy, nie ustępował fabrykom zagranicznym. Pod
		

/p0093.djvu

			94 


KORZEC 


kierownictwem malarza Sobińskiego, malowali: 
Grzegorz Chomicki, Antoni Gajewski i Blauman. 
Najwi
cej robotników było z Warszawy, ale byli 
również Sasi i Rusini, którzy prędko dobrze się 
wykształcili. Glinkę fajansową znajdowano na miej- 
scu; na purcelanę przywożono glinkę z niedaleko 
odległej Dąbrowicy, krzemień z Krzemieńca, kredę 
z ]ampola. Kiedy protektor fabryki, ks. Czartoryski, 
\yyjechał w roku 1792 do Drezna, a Franciszek Me- 
zer w roku 1795, wezwany przez Zamoyskich, prze- 
niósł się do Tomaszowa i tam nową otworzył fabrykę, 
brat jego Michał zaczął zajmO\yać się fabryką w Kor- 
cu, ale z trudnością mógł ogromowi pracy podołać. 
W nocy z l na 2 stycznia 1797 roku wskutek libacji 
noworocznej robotników ,został zaprószony ogień, 
który całą fabrykę zniszczył. Spaliły się zabudowa- 
nia wraz z zapasami i staremi wzorami tak, że z fab- 
ryki nic nie pozostało. Rezolucję na odbudowę fab- 
ryki ks. Czartoryski odkładał. Odbudowano ją do- 
piero po 180 l roku. Z początku wyrabiano tylko 
fajans, później i porcelanę, nowe jednak wyroby 
znacznie ustępowały dawniejszym. Michał Mezer, 
zniechęcony, przeniósł się do Baranówki, gdzie na 
własny koszt i imię założył fabrykę, do której przy- 
ciągnął wielu artystów i majstrów. Wyrobykoreckie 
obniżyły się jeszcze bardziej w swej wartości. Nowa 
era dla Korca zakwitła wraz z nową dyrekcją, na czele 
której stanęli sprowadzeni w roku 1803 z Sevres
		

/p0094.djvu

			KORZEC 95' 
francuzi: l\1erault i Petion. W roku 1810 umarł ks. 
Czartoryski, a spadkobiercy, chcąc fabrykę podnieść, 
zasilają ją wydatnie funduszami, dzięki czemu fran- 
cuzcy dyrektorowie mogą swą umiejętność i artyzm 
rozwinąć. Okres ten nI odznacza się charakterem 
francuskim z przymieszką swojszczyzny. Burza wo- 
jenna, szalejąca nad Europą, spowodowała upadek 
poziomu naj silniej szych europejskich fabryk, musiała 
tembardziej odbić się na fabryce koreckieJ. Popada 
ona w zły stan finansowy, wobec czego w roku 1815 
został zwolniony lVIerault, Petion zaś pozostawał na- 
dal conajmniej do r. 1828. Ograniczenia te i ogólnie 
panujący wtedy zły gust, równie jak chęć zadowole- 
nia rynku rosyjskiego, sprawiają, że fabryka przecho- 
dzi do wyrabiania tanich rzeczy użytkowych. Pod 
koniec tego IV okresu - około roku 1830 widzi się 
w fabryce już zrzadka tylko wysiłki podtrzymania na 
pewnym poziomie artystycznej strony wyrobów. Na 
wystawie petersburskiej w roku 1829 koreclde wy- 
roby zostały zakwalifikowane jako liche i drogie, 
a zaś \V roku 1832 fabryka została ostatecznie zli- 
kwidowana. 
Marka: z początku, w I okresie: napis "Korzecli 
banvy ceglastej. Później w II okresie niebieskie oko 
opatrzności pod glazurą. W pierwszej i drugiej epoce 
używano również niekiedy \\-'y-cisku pod glazurą: 
"KorzeclI. V'vTIII okresie dla wyrobów dekorowanych 
złotem używano tych samych marek złotych. Z cza-
		

/p0095.djvu

			96 


KORZEC 


, 
sów dyrekcji Petiona nierzadkiesą.marki "pll czarne 
na glazurze lub wyciskanej w masie (niesłusznie 
ochrzczonej mianem "Proszowice ll ) natomiast na- 
der rzadki rosyjski napis: "Korzee wraz z okiem 
opatrzności oraz u dołu z calem (również po rosyj- 
sku na glazurze napisanem) nazwiskiem "Petion ll . 
Najczęstszą zasadnIczą marką jest oko opatrzności 
z promieniami lub bez, z napisami najczęściej pol- 
skiemi - później również rosyjskiemi: "KorzeclI 
w różnych kolorach: czarnym, szarym, sepjowym, 
malinowym, morelowym, liljowym; *) pod koniec 
w IV okr. prawie wyłącznie czerwonym; przytem 
daty lat w perjodach 1814-1816 i w końcu 1826- 
1830. Pozatem spotyka się liczne signa i liczby sta- 
wiane przez robotników- wykonawców. 


49 J. Filiżanka ze spodkiem ciemno szafirowa, cylindryczna, 
uszko prostokątne załamane. Na filiżance i spodku orna- 
mentacja złocona z ogniw owalnych, okrągłych i kresek, 
tworzących szlak. Na korpusie w medaljonie sepjowy por- 
tret kobiecy w uczesaniu i stroju z końca XVIJJ wieku. Na 
spodku monogram "A. B." z czarnych esów, przewinię- 
tych szafirową wstążką, ze złoconemi różyczkami. W. fil. 


*) "\IV doborze koloru marek nie można tu dopatrywać systemu 
lub epoki fabrykacji (prócz używanej w ostatnim IV perjodzie pra- 
wie wyłącznie czerwonej marki). Naogół w III okresie kolor marki 
zdaje się być zależnym od tego, co dekorator miał na pen dzIu lub 
palecie. Nie przestrzegano również zasady opatrywania marką wszyst- 
kich sztuk - tak że w serwisach znaczono tylko niektóre sztuki.
		

/p0096.djvu

			KORZEC 


97 


5,5, śr. 6,1, spod. śr. 12,5. M. Tbl. XIII Nr 6 (ceglasta), wł. F. 
Łopieński. 
494. Filiżanka ze spodkiem biała cylindryczna, z uszkiem pro- 
stokątnem, zdobna w rzuciki róż, gałązki złocone i obra- 
mowanie ze szlaków szafirowych ze złoconemi listkami. 
Na filiżance i dnie spodka barwny kosz kwiatów w obra- 
mowaniu złocone m na tle szafirowem. W. fil. 6,5, śr. 6, 
spod. śr. 13,5. M. Tbl. XIII Nr 9 (ceglasta), wł. St. Reichman. 
495. Filiżanka bez spodka z pokrywką, ciemno-szafirowa, cy- 
lindryczna z uszkiem prostokątnem. W medaljonie, otoczo- 
nym złoconą obwódką, na tle leśnego krajobrazu amorek 
ze strzałą i dwa gołębie na drzewie. Na pokrywce wypukła 
wiśnia i listki. W. 9,2, śr. 6,1. M. TbL XIII Nr 6 (ceglasta). 
49 6 . Filiżanka bez spodka biała z uszkiem prostokątnem. Na 
brzegu szlak szafirowy z łańcuszkiem, ujęty w paski zło- 
cone. Na filiżance syhvetka Kościuszki w medaljonie, obra- 
mowanym złoconf'mi liśćmi. W. 6,5, śr. 6. M. Tbl. XIII Nr 7 
(ceglasta), wł. hr. R. Przeździecki. 
497. Spodek biały o wysokim hrzegu. Na szlaku ciemno sza- 
firowym ornament złocony: lambrekiny. Na dnie litera "L." 
z liści i kwiatów różnobarwnych pod takimże wieńcem. Śr. 
13. M. Tbl. XIII Nr 11 (ceglasta). 
49 8 . Spodek biały o wysokim, od zewnątrz złoconym brzegu. 
Ornament: złocone pionowe paski i perełki ze złoconemi 
listkami na białem tle. Na dnie pasek malinowy i ornamen- 
tacja złocona z rozetą na malinowem tle. Śr. 13,6. M. Tbl. 
XIII Nr 10 (ceglasta), wł. A. Strzałecki. 
499. Tacka biała podłużna o brzegu karbowanym z czterema 
gałązkami kwiatów i złoconą obwódką. Na dnie wiązanka 
z malinową różą i barwne gałązki: bratki, bławatek i róża 


7
		

/p0097.djvu

			98 KORZEC 
luźno rzucone. Dl. 31,S. śr. 25. M. Tbl. XIII Nr 8 (ceglasta), 
wl. E. Nepros. 
500. Talerz płytki biały, na brzegu falistym ażurmyym orna- 
ment: w owalnych medaljonachkwiatki.Nadnie litery "T.B." 
z drobnych różnokolorowych kwiatków i trzy barwne mo- 
tyle. Sr. 21. M. Tbl. XIII Nr 7 (ceglasta), wł. VVI. Frąckiewicz. 
50I. Talerz głęboki biały, na brzegu ząbkowanym nwah1f' 
ot\yorki. z wypukłemi kwiatami różowcmi. Na dnie wiązan- 
ka: róża i gałązkI kwi.atów. Śr. 24. i\1. Tbl.XJJJ Kr7 (ceglasta). 
502. Serwis z obsadą do flaszek, octu, oliwy, cukru i cynamonu, 
kształtu czółna. Ucha nazewnątrz spiralnie wywinięte. Or- 
nament wypukły: łuski wielobarwne i motywy roślinne ma- 
linowe i zielone.l\a zewnątrz cztery gałązki barwnych kwia- 
tów. \'l. 
,1, dl. 24. M. Tbl. XIII Nr 6 (ceglasta). 
50 J. Koszyk biały glazurowany okrągły z ząbkowanym brze- 
giem. Na skrzyżowanych prążkowanych pałączkach cztero- 
listne kwiatki. Uszka okrągłe z dwuch splecionych pałącz- 
ków. VV. 11,1, śr. 21, 2. M. Tbl. XIII Nr 14 (szafirowa). 
5 0 4. Lichtarz biały o podstawie rozszerzonej. Słupek zdobny 
dwoma sztabikami u góry, jednym od dołu. Na słupku i na 
podstawie wi.ązanka z różą i luźne gałązki barwnych kwia- 
tów. W. lS. 1\1. Tbl. XIII Nr 13 (szafirowa). 


505. Filiżanka ze spodkiem płaska, od dołu zaokrąglona. Na 
filiżance i brzegu spodka szlak biały ze złoconemi meand- 
rami. Tło szare, marmurkowane czarnem l złotem. Na dnie 
spodka rozeta z owali - złocona. VV. fil. S,9, śr. 7,1, spod. 
śr. 13,4. M. Tbl. XIII Nr 17 (szafirowa). 
506. Filiżanka ze spodkiem biała cylindryczna, uszko prosto- 
kątne załamane. Na filiżance i spodku ornament: meandry
		

/p0098.djvu

			KORZEC 


99 


i monogram "E. c. H." złocony i kolorowany. W. fil. 6,
, 
spod. śr. 13. M. Tbl. XIII X£ 18 (szafirowa). 
5 0 7. Kubek biały kształtu stożkowego o dwuch uSLkach zawi- 
niętych z ornamentacją malinową. MiędLY 4 obrączkami 
szafirowemi kwiaty róży. W. 4,5, śr. 6,5. M. Tbl. XIII Nr 1t; 
(szafirowa ). 
5 0S . Spodek biały o brzegu wysokim zdobny w festony z wie- 
lobarwnych kwiatów i gałązek złoconych. Śr. 13,3. IV!. Tbl. 
XIII Nr 16 (szafirowa). 
5 0 9. Imb1yk do kawy bez pokrywki biały, z uchem w kształcie 
gałązek splecionych, zdobnych złoceniem. Pod złoconym 
brzeżkiem na pasku przewinięta girlanda kolorowych kwiat- 
ków z listkami złoconemi i wstążka. W. 16, 3 sz. 10,5. IV1. 
Tbl. XIII Nr 18 (szafirowa), wl. B. Wydżga. 
5 IO . Sosjerka biała kształtu czółna z dwoma zębami na kra- 
wędzi, kanelowana, ucho wysokie, okrągłe z ornamentacją 
zieloną. Na korpusie dwie wiązanki barwnych kwiatów, 
jedna z goździkiem, druga z narcyzem i żółty kwiatek. vV. 
12,8, dl. 22,5. M. Tbl. XIII Nr 13 (szafirowa). 


5 I I. Sosjerka na podstawie biała, czółenkowata z brzegiem 
falistym i uszkiem okrągłem. Na sosjerce wiązanka z nar- 
cyzem i trzy gałązki barwnych kwiatów. vV. sos. 13, dl. 24,5 
pod. sz. 16. M. Tbl. XIII Nr 13 (szafirowa). 
5 I2 . Talerzyk biały, brLeg lekko wklęsły, ząbkowany z owal- 
nemi otw'orkami i różowemi kwiatkami. Na dnie wiązanka: 
narcyz żółty i polne kwiaty. Śr. 21. lVI. Tbl. XIII Nr 18 
(szafirowa), wł. Muzeum. 
5 I J. Talerzyk biały, brzeg ząbkowany z otworkami owalnemi. 
Poniżej na brzegu trzy gałązki, na dnie wiązanka w tonach
		

/p0099.djvu

			100 


KORZEC 


niebieskich (en camaieu). Śr. 20, 7. M. TbL XIII Nr 17 (sza- 
firowa), wł. Muzeum. 
5 14. Talerzyk biały o brzegu ząbkowanym z owalnemi otwo- 
rkami, obwiedzionemi szafirową linijką. Na dnie wiązanka: 
róża, pączki, ślaz różowo -liljowy i polne kwiaty. Śr. 20,8. 
M. Tbl XIII Nr 18 (szafirowa), wł. Muzeum. 
5 15. Para talerzy głębokich białych o sześciokątnym brzegu. Na 
dnie wiązanka-róża z pączkami, liśćmi i czerwone dzwon- 
ki. Na brzegu luźne trzy gałązki barwnych kwiatów. Śr. 
23,5. M. Tbl. XIII Nr 14 (sza£irowa),wł. Muzeum. 
5 I6. Talerz płytki. biały o sześciu łukach. Na brzegu gałązki 
kwiatów. Na dnie wiązanka w tonach niebieskich (en ca- 
maieu). Śr. 25,2. M. Tbl. XIII Nr 16 (szafirowa). 
5I? Talerz płytki biały, o brzegu prostym na dnie wiązanka 
z róż i polnych kwiatów. Trzy barwne gałązki na brzegu. 
Śr. 24. M. Tbl. XIII Nr 14 (szafirowa). 
5 I8. Talerz płytki biały, o brzegu ażurowym z plecionką ko- 
szykową, na skrzyżowaniach malinowe kwiatki, na dnie 
wiązanka: róża, pączki i polne kwiaty. Śr.23,2. M. Tbl. XIII 
Nr 14, (szafirowa). 
519. Talerz płytki biały, brzeg prosty, dno ozdobione wiązanką 
kwiatów w niebieskich tonach (en camaieu). Śr. 25. M 
Tbl. XIII Nr 15, (szafirowa). 
520. Talerz płytki biały o sześciołukowym brzegu z trzema 
gałązkami kwiatów. Na dnie wiązanka z różą i listki wo- 
koło. Śr. 25. M. Tbl. XIII Nr 15, (szafirowa). 
52I. Talerz płytki biały, brzeg ząbkowany ażurowy, na 
skrzyżowaniach szafirowe kwiatki. Na dnie gałązka kwia- 
tów tegoż koloru. Śr. 26. Bez marki.
		

/p0100.djvu

			KORZEC 


101 


5 22 . Tygiel porcf'lanowy biały w formie spłaszczonej kuli. 
Na korpusie trzy luźne gałązki kolorowych kwiatów. Na 
pokrywce dwie małe gałązki, iedna większa z różą. Chwyt 
malowany czerwono. W. 5,6, śr. 16. Bez marki, wL Muzeum. 
52 J. Salaterka biała pięcioboczna o brzegu ząbkowanym, ka- 
nelowana, ozdobiona trzema gałązkami kwiatów. .l'\a dniE' 
wiązanka: róża z pączkami i polne kwiaty. Śr. 19. M. 
Tbl. XIII Nr 12, (szafirowa) wL Muzeum. 
5 2 4. Salaterka biała, czworoboczna, na rogach kanelowana. 
Ornament na brzegu i poniżej: rzucone luźne gałązki barw- 
nych kwiatów i listki zielone, na dnie wiązanka: róża 
z pączkami i drobne kwiatki. Śr. 28. Bez marki, wł. Muzeum. 
5 2 5. Salaterka biała, okrągła, żłobkowana o brzegu falistym 
z trzema gałązkami barwnych kwiatów, na dnie wiązanka 
z róży z pączkami i żółtych, liIjowych i czerwonych kwia- 
tów. Śr.29. Bez marki, wł. Muzeum. 
5 26 . Salaterka z pokrywą biała, owalna, o brzegu cztero- 
łukowym z czterema luźne mi gałązkami barwnych kwiatów. 
Na dnie wiązanka z róży z pączkami, żółtych, liljowych 
i czerwonych kwiatków. Na wysokiej żłobkowanej pokry- 
wie z jednej strony wiązanka z różą, z drugiej wiązanka 
z tulipanem czerwono-źółtym i dwie luźne gałązki. Chwyt 
w kształcie karczocha zielonego z liśćmi. \IV. 18,5, dl. 34,6. 
Bez marki, wL B. Wydżga. 
5 2 7. Para jz7iżanek białych, cylindrycznych z zielonym brzeż- 
kiem. Uszko podłużne, załamane z ornamentacją zieloną. 
Na jednej stronie wiązanka chabrów, na drugiej dwa kwiaty 
chabru luźno rzucone. W. 6, śr. 6. M. Tbl. XIII Nr 19 (czarna), 
wł. E. Nepros. 
5 28 . Filiżanka ze spodkiem biała, cylindryczna, uszko okrągłe
		

/p0101.djvu

			102 


KORZEC 


złocone, u góry filiżanki i dookoła sp udka pod paskiem zło- 
conym wieniec z dębowych liści zielonych i żołędzi. \V. 6, 
śr. 6,2, spod. sr. 13,
. M. TbI. XIII Nr 
1 (brunatna). 
529. Imbryk do kawy z pokrywką na nóżce biały, jajowaty 
z uchem wysokiem prostokątnem. Ornamentacja stylizo- 
wana: naprzemian pionowe berła i gałązki złucrme z pal- 
metami zielone mi, zakończonemi niebieskim pączkiem. \V. 
17,7, sz. 11,8.1\'1. TbI. XIII Nr 21 (czerwona). 
5 JO. Ta/erz płytki biały o prostym brzegu, ozdohionym trzema 
rzucikami barwnych kwiati'lw. l'\a dnie wiązanka: żÓłty nar- 
cyz, aurykle czerwone i liljowy bratek. Śr. 
4,5.1\1. TbI. XIII 
Nr 21 (czerwona), wI. F. Łopieński. 
5 J I. Talerz głęboki biały, brzeg prosty ze złoconym paskiem. 
Dno i brzeg usiane chahrami i drobne mi kwiatkami na brzf'gu 
złoconemi; na dnie żółte kwiaty. Śr. 24,3. 1\1. TbI. XIII Xr 21 
(czerwona), wł. l\Iuzeum. 
5 J2. Taler:;; płytki biały. Na hrzegu gałązki kwiatów. Na dnie 
tulipan czerwony i liljowe auryIde, ujęte w wiązankę. Śr. 25. 
1\1. Tbl XIII Kr 21 (liljowa), ,vł. l\Iuzeum. 
5 J}. Półmisek biały owalny, usiany szafirowemi i złotemi cha- 
brami. Na brzegu złoty pasek. Dl. 37,4, sz. 2S,3. 1\1. TLI. XIII 
Nr 21 (czerwona), ",d. Muzpum. 
514. TVa:::a bez pokrywy na nóżce i ruchomej podstawie- biała 
zdobiona rzucikami chabru. Ucha po dwie głowy faunów 
z zieloną ornamentacją. Brzeżki zielone. \V. 22, śr. 2t>,5, 
podst. śr. 28. M. TbI. XIII Nr 19, wI. Muzeum. 
5 J5. Filiżanka ze spodkiem na złoconej nóżce, jajowata, uszka 
dodane ze złoconego bronzu. Tło białe. l'\a całym korpusif' 
i spodku krajobraz kolorowy: skały i ruiny nad ,,"odą. Na
		

/p0102.djvu

			KORZEC 


103 


Lrzegu ud wewnątrz wieniec złocony z liści bluszczu. Na 
dnit' filiżanki gwiazda, na dnie spodka rozeta. \V. fil. 10,3, 
śr. 8, spod. śr. 18,5. M. Tbl. XIII Nr 23 (złocona). 
5 J6. Fi!tżanka ze spodkiem kształtu kielicha. N a tle bronzo- 
wem. naśladującem szyldkret, złocone palmety i stylizo- 
wane kielichy kwiatów. Uszko okrągłe. złocone. \tV. fil. 9, 
śr.10,9, spod. śr. 17,1.1\1. Tlił. XlII Nr 25 (złocona), wł. hr. R. 
Przeździe cki. 


5 J7 . Filiżanka ze spodkiem żółta, cylindryczna, uszko okrą- 
głe, złocone. Na filiżance i spodku szlak biały z ornamen- 
tem stylizowanym, złoconym: esy i gałązki. \tV. fil. 6,1, śr. 6,1. 
spod, śr. 13,4. M. Tbl. XIII Nr 22 (złocona), w1. Wł. Frąc- 
kiewicz. . 


5 J8. Filiżanka bez spodka biała, cylindryczna, wewnątrz zło- 
cona, z rozetą na unie, monogramem "I. M." złoconym i na- 
pisem "Gage de Reconnaissance j ucho złocone, okrągłe. 
W. 6,1, śr. 6,2. M. TbL XIII Nr 22 (złocona). 
5 J9. Patera o hrzegu wywiniętym, ze złoconym brzeżkiem. 
Tło pompejańskie. Na brzegu, poniżej złoconego paska, 
przewiniętego malinmvą wstążką, trzy wazy z owocami 
w szarym kolorze. Na dnie. złocona stylizowana rozeta. 
Śr. 24,8. M. Tbl. XIII Nr 22 (złocona), w1. Muzeum. 


540. Solniczka biała czworokątna, o wklęsłych bokach z dwo- 
ma owalnemi zagłębieniami. Brzeg, rączka i ros. monugr.: 
"n. X." złocone, herb "Korczak" kolorowy. W. 5, śr. 7,8. 
IVI. Tbl. XIII Nr. 22 (złocona). 
54 I . Talerz głęboki biały, o brzegu prostym z kolorowym her- 
bem "Korczak" i ros. złoconym monogramem "TI. X. ". Śr. 
25. IVI. Tbl. XIII Nr. 23 (złocona), w1. Muzeum.
		

/p0103.djvu

			104 


KORZEC 


5-12. rFaza z pokrpvą na podstawie o trzech łapach, biała, 
kształtu urny; ucha z maskami złoconemi, na chwycie zło- 
cony kdrczoch. Ornamentacja złocona łańcuszkowa, z og- 
niw owalny.ch i okrągłych oraz kwiatowa
gir1andy. Dookoła 
brzegu gwiazdy i kropki między gałązkami. \tV. wazy 26,8, 
śr. 21, 5, podst. śr. 15,7. M. Tbl. XIII Nr 20, (złocona), wł. 
Muzeum. 


54 J. rPazon na nóżce o korpusie kulistym, szyi wysokiej, roz- 
szerzającej się ku górze, hrzegu złoconym. Ucha głowy ba- 
ranie. Tło bronzowe - naśladowanie ciemnego i jasnego 
szyldkretu, zdobione w stylizowane palmety i liście akantu. 
W. 36,5, śr. 22. M. Tbl. XIII Nr 22 (złocona). 


544. Filiżanka ze spodkiem biała, kształtu gruszkowatego, 
uszko wysokie z ornamentacją złoconą. N a filiżance i spodku 
szlak koloru żółtego z emblematami muzyki i miłości, w me- 
daljonach obramowanych bronzowemi linijkami między 
emblematami liście podłużne i rozety. W. fil. 6,5, śr. 7,8, 
spod. śr. 14,8. M. Tbl. XIII Nr 28 (złocona), wł. \tVł. Frąc- 
kiewicz. 


545. Filiżanka ze spodkiem biała, gruszkowata. Uszko okrą- 
głe z ornamentacją wypukłą, złoconą. Na filiżance i spodku 
ornament: złocone lambrekiny i palmety. \tV. fiL 6,5, śr. 7,7, 
spod. śr. 14. M. Tbl. XIII Nr 27 (złocona). 


546. Filiżanka ze spodkiem biała, cylindryczna z uszkiem okrą- 
głem, złoeonem. Ornament roślinny stylizowany, złocony: 
wokoło filiżanki i brzegów spodka floresy i trójlistne dzwon- 
ki. W. fiL 6,1, śr. 5, spod. śr. 13,4. lVI. TbL III Nr 28 (złocona). 


517. Filiżanka ze spodkiem biała, cylindryczna z uszkiem 
okrągłem. Na filiżance i dnie spodka wiązanka aurykli liljo-
		

/p0104.djvu

			KORZEC 


105' 


wych i czerwonych dzwonków. \V fil. 6,2, śr. 6,4, spod. śr. 
13,1. M. Tbl. XIV Nr 5 (czarna). 
5-1 8 . Filiżanka do kawy ze spodkiem biała, cylindryczna. Na 
filiżance wiązanka z tulipanem liljowo-żółtym i gałązka nie- 
zapominajek. N a wysokim brzegu spodka trzy gałązki bar- 
wnych kwiatów. Na dnie wiązanka: tulipan, primule i nie- 
zapominajki. W. fil. 5,1, śr. 5,1, spod. śr. 10,8. M. filiżanki 
Tbl. XIV Nr 9 (czerwona).M. spodka Tbl. XIV Nr9 (czarna). 
5-19. Filiżanka bez spodka biała, cylindryczna. Z jednej strony 
barwna wiązanka: gożdzik, bratki i auryk1e, z drugiej ga- 
łązka niebieskich dzwonków. \tV. 6,1, śr. 6,4. lVI. Tbl. XIII 
Nr 29 (czarna). 
55 0 . Filiżanka bez spodka biała, cylindryczna. Uszko okrągłe 
i brzegi złocone. Na korpusie z jednej strony wiązanka 
z liljowym tulipanem, z drugiej gałązka czerwonego kwiatu. 
\tV. 4,9, śr. 5,4. lVI. Tbl. XIV Nr 1 (liljowa), w1. J. Lowen- 
stein. 


55 I. Wazka na nóżce złoconej półkulista o dwuch złoconych 
uszkach. Na tle liljowo złocistem chvie tarcze białe, orna- 
mentowane kreskami złoconemi na jednej litery "A. c." 
(ks. Adam Czartoryski) na drugiej napis: "Desire et cheri". 
Obwódka złocona, pod nią ornament klasyczny: w białych 
medaljonach palmety. \tV. 12, śr. 14. M. Tbl. XIV Nr 5 (zło- 
cona). 
55 2 . Koszyk na nóżce biały, okrągły, ażurowy z prążkowanych 
pałączków, na krawędzi przewinięta wstążka złocona. Doo- . 
koła nóżki wieniec z wydłużonych liści ceglastych, zielo- 
nych i żółtych z szafirowemi kwiatkami. U dołu pasek zło- 
cony. Śr. 24,7. M. Tbl. XIV Nr 6 (złocona), wł. IV1. Gebeth- 
nerowa.
		

/p0105.djvu

			106 


KORZEC 


55J. Imbryk z pokrywką biały, zwężony ku górze, z szyjką 
wywiniętą, ornament złocony: między paskami szlak z win- 
nych liści, pod szyjką wieniec z listków wawrzynu i jagódek. 
Na pokrywce chwyt spiczasty i trzy winne liście. Uszko 
okrągłe z wypukłym liściem akantu. W. 11,9, sz. 8,9. M. 
TbI. XIV Nr 2 (złocona). 
5>4. Imbryk do herbaty z pokrywką biały, cylindryczny, 
z uchem załamane m, zdobionem wypukłym, kreskowanym 
złoconym liściem. Na imbryku wiązanka z malinowo-żółtym 
tulipanem i trzy gałązki barwnych kwiatów. Na pokrywce 
dwie takież gałązki. \V. 11,7, sz.9,3. M. TbI. XIV Nr 7 
(czarna). 
555. Imbryk do kawy bez pokrywki biały, gruszkowaty, zdo- 
bny wiązanką auryk1i z goździkiem czerwono-żółtym i lu- 
źnemi gałązkami barwnych kwiatów. DZIobek z uchem pod 
kątem. \tV. 18,8, sz. 11,1. M. TbI. XIV Nr 7 (czarna). 
J 56. Mlecznik biały, jajowaty z szeroko wywiniętym dziob- 
kiem, ucho okrągłe, wysokie ze złoceniem. Brzegi, paski 
i monogram "Z. M." złocone. W. 14,6, sz. 9. 1\1. TbI. XIV 
Nr 8 (złocona). 
557. Cukiernica z pokrywką biała, owalno-cylindryczna-ucha 
w kształcie zawieszonych kółek. Zdobiona 3-ma gałązkami 
barwnych kwiatów i wiązanką z narcyzem. Ka pokrywce 
cztery gałązki. \IV. 11,2, dł. 12,5. M. TbI. XIV Nr 6 (czarna). 
5>8. Talerz płytki, biały, o brzegu prostym, z czarną obwód- 
ką i szlakiem z winnych liści czarnych na tle czerwonawo- 
brunatnem (etruskiem). Śr. 24. M. TbI. XIV Nr. 5 (czarna), 
wI. \tVI. Frąckiewicz. 
559. Dwie podstawki do sztućców, każda w kształcje trzech
		

/p0106.djvu

			KORZEC 


107 


zielonych szparagów, Lwiązanych malinową wstążką. Dł. 
9,8. M. TbI. XIV Nr 5 (malinowa), 


560. Talerz płytki, biały, brzeg wklęsły z trzema gałązkami 
kwiatów. Na dnie wiązanka: gożdzik, aurykle w tonach 
liljowych, niezapominajka. Śr. 25. M. TbI. XIV Nr 6 (po- 
pielata), wł. Muzeum. 
56I. Talerz płytki, biały, brzeg wklęsły ze złoconym paskiem 
szerszym i węższym. Śr. 25. M. TbI. XIV Kr 8 (złocona), 
wł. Muzeum. 
)62. Talerz płytki, biały, brzegprosty z trzemagałązkamikwia- 
tów. Na dnie wiązankaliljowychauryklii czerwonych dzwon- 
ków. Śr. 25,5. lVI. TbI. XIII Nr 31 (popielata), w1. Muzeum. 


)6 J. Talerz płytki, biały, brzeg wklęsły, przybrany trzema 
różnobarwnemi kwiatkami. Na dnie z boku gałązka aurykli 
fioletowych, czerwonych dzwonków i muszka. Śr. 22,6. M. 
TbI. XIV Nr 6 (złocona), wł. B. Wyużga. 
564. Talerz głęboki, biały, brzeg wklęsły z paskiem złoconym, 
otoczony wieńcem zielonym z liści dębowych i żołędzi. 
Śr. 23,5. M. TbI. XIV Nr 6 (malinowa), wł. Muzeum. 
56). Talerz głęboki, biały. Na prostym brzegu z brzeżkiem 
złoconym wieniec z liści dębowych i zielonych żołędzi ,,, to- 
nach bronzowych. Śr. 23,5. lVI. TbI. XIV Nr 7 (bronzowa). 


566. Talerz płytki, biały, ośmiokątny. Na dnie ,,,iązanka z ma- 
linowym kwiatem i muszki. Na brzegu trzy gałązki kwia- 
tów. Śr.m,7. M. TbI. XIII Nr 3U (czarna). 
567. Talerz płytki, biały, na brzegu wklęsłym ze złoconą ob- 
wódką wieniec z liśći zielonych i pomarańczowych z szafi- 
rowemi dzwonkami. Śr. 23,5. M. TbI. XIV Nr 3 (ceglasta).
		

/p0107.djvu

			108 


KORZEC 


568. Para talerzy płytkich, białych, o brzegach prostych z nie- 
bi('skim szlakiem w złocone g\viazdki. Na anie sześć rzuci- 
ków nIezapominajek. Śr. 24.1\1. TbL XIV Nr 29 (czarna i zło- 
cona), wl. Muzeum. 
569. Para talerzy głębokich, białych, o brzegu prostym z nie- 
bieskim szlakiem w złocon(' gwiazdki. Ka dnie sześć rzuci- 
ków niezapominajek. Śr. 24. M. TbL XIV Nr 10 (czarna i zło- 
cona), wI. Muzeum. 
57 o. Żardinjera na nóżce biała, podłużna, o brzegu złoconym 
zębatym, zdobioną szlakiem-festony niebieskie w złocone 
gwiazdki i luźne rzuciki niezapominajek. Ucha odstające, 
kanelowane ze złoceniem. \V.17, dl. 
5,6. M. TbL XIV Nr 2 
(popielata). 
57 I . Sosjerka na nóżce i podstawce ruchomej, biała czółenko- 
wata, z dziobkiem zwężonym. Ucho zawinięte spiralnie. Na 
sosjerce i podstawce rzuciki niezapominajek. Ka brzegu 
szlak niebieski w gwiazdki złocone. W. 16, elł. 21. M. TbL 
XIII Nr 28 (liljowa), wł. Muzeum. 
572. Półmisek biały owalny, o brzegu prostym, ozdobionym 
szlakiem niebieskim w złocone gwiazdki. Dno usiane nie- 
bieskiemi kwiatkami. Dł. 41, sz. 33. 1\1. TbL XIII Kr 31 (lil- 
jowa), wl. Muzeum. 
57 J. Podstawka do sosjerki biała owalna z brzeżkiem cegla- 
stym zdobna w rozrzucone kwiaty chabru. Dl. 24,7, sz. 12,5. 
M. Tbl. XIV Nr 7 (czarna), wl. Muzeum. 


574. u,r aza z pokrywą biała. Ucha odstające, u podstawy zło- 
cone. Na korpusie wiązanka z liljowo-ceglastym goździ- 
ki('m, auryklami i żółtemi różami, druga z georginją, brat- 
kiem i niezapominajką. Na pokrywie dwie vdązanki i dwie
		

/p0108.djvu

			KORZEC 


109 


gałązki różnobarwnych kwiatów. \tV. 15, śr. 24,2. M. TbL 
XIV Nr 7 (liljowa), wł. Muzeum. 
57). TYaza z pokrywą (ruchoma podstawa-dobrana barano- 
wiedza). U cha-wypukłe głowy faunów. Na korpusie wiązan- 
ki z georgin ją i narcyzem. N a pokrywie karczoch, wiązanka 
z narcyzem, gożdzikiem i dwie gałązki kwiatów. W. 27, 
śr. 29. M. TbL XIV Nr 10-(wycisk). 
57 6 . Wazon na ruchomej podstawie kielichowaty. Ornament 
złocony dookoła-od góry girlanda. przeplatana esami, od 
dołu wieniec z liści. Na korpusie obramowane złoconemi 
paskami dwa krajobrazy z budynkami nad wodą, malowa- 
ne sepją. Na dwuch strefach na tle żółto-różowem stylizo- 
wany złocony ornament-palmety. Na podstawie dookoła 
2 wieńce ze złoconych liści, ujęte w trzy paski złocone. 
W. wazonu 17,5, śr. 24, podst. śr. 10,3. M. TbL XIV. Nr 17 
(złocona), wł. M. Gebethnerowa. 
577. Para wazoników na nóżce jajowatych z szyjką wciśniętą. 
Tło żółte marmurkowe w żyłki bronzowe. Brzeżki złocone. 
\tV. 12,6, sz. 17,2. M. TbL XIV Nr 17 (czerwona),wł.M. Ge- 
bethnerowa. 
57 8 . Kubek duży z pokrywą żółty, cylindryczny, u góry kubka 
i na pokrywie szlak z ornamentem: brunatne meandry. 
Chwyt spłaszczony, okrągły z rozetą złoconą. W. 13,8, sz. 
12. M. Tbl. XIV. Nr 27 (czerwona). 
579. Filiżanka do kawy ze spodkiem, kształtu czarki tureckiej. 
Dookoła filiżanki i brzegu spodka na białym sżlaku wieniec 
wielobarwnych kwiatów w owalach złoconych. Na dnie fi- 
liżanki gałązka czerwonych primuL W. fiL 4,2, śr. 6,1, spod. 
śr. 9,5. M. TbL XIV. Nr 15 (czerwona). 
5 80 . Filiżanka ze spodkiem biała, cylindryczna. Uszko podłuż-
		

/p0109.djvu

			110 


KORZEC 


ne zakończom' łebkiem węża. Na filiżance i spodku orna- 
ment stylizowany: pionowe berła, gałązki złoconp z nie- 
bieskim pączkiem i palmpty zielone. \V. fil. 6,2, śr. 6,5, spod. 
śr. 13,6. 1\1. Tbl. XIV. Nr 25 (czerwona). 
581. Filiżanka Le spodkiem na nóżce, biała, jajowata, uszko 
zawiIiięte w kształcie gałązki. .Ka nóżce trzy paski złocone. 
Ornament stylizo\'\'any (lIJoknła filiżanki i spodka: pion 0- 
WP berła, gałązki złocone z niebieskim pączkiem i palm p- 
ty zielone. I:\a filiżance monogram ,,1:.. B.". na dnie spodka 
złucona rozeta. \V. fil. 8, śr. 7,5, spod. śr. 14.1\1. Tbl.XIY I:\r 24 
(czerwona), wł. Muzeum. 
582. Filiżanka ze spodkiem, cylindryczna, na fililance i spod- 
ku pod paskiem złoconym czerwune ruzety i gwiazdy. 
\V. fil. 6,1, śr. 6,1, spod. śr. 13 1 4. 1\1. Tbl. XIV Nr 21 lczer- 
wona). 
58 J. Filiżanka ze spodkiem biała, kształtu stożkowego, 
z uszkiem prostukątnem załamanem. I:\a filiżance i spodlul 
ornamentacja złocona i 6 zębatych liści koloru jasnego 
i ciemnego szyldkretu. Na dnie spodka i od zewnętrz fili- 
żanki wieniec złocuny z winnej łozy. \V. fil. 6, śr. 7,2- 
spod. śr. 12,1. :\1. Tbl. XIV Nr 31 (czerwona), wł. \lVI. Frąc- 
kiewicz. 


584. Filiżanka ze spodkiem żółta, kulista. Dookoła brzegu 
filiżanki i spodka na szlaku białym, ujętym w d,ya paski 
Lłocone, ornamentacja: stylizowane gałąLki i pączki. Usz- 
ko \yysokie, zdobione złoceniem. \IV. fil. 7.8, śr. 7, spod. śr. 
13,4. 1\1. Tbl. XIV Nr 27 (czerwona). 


585. Filiżanka ze spodkiem biała, cylindryczna, z uszkiem 
okrąglem. Brzegi filiżanki i spodka zdobione złotym szla-
		

/p0110.djvu

			KORZEC 


111 


kiem: w romboidach kwiatki. \V. fil. 6, 6, śr. 6, 5, spod. 
śr. 13,7. M. Tbl. XIV Nr 27 (czerwona). 
Ji36. Filiżanka ze spodkipm żółta, płaska z uszkiem wysokiem 
zawiniętem, złoconem. Na filiżance i spodku szlak biały 
z wieńcem złoconych stylizowanych kwiatów i gałązek 
paproci. Na spodku dno białe z kółkiem złoconern. W. fil. 
6,6, śr. 9,5, spod. śr. 4,4. M. Tbl. XIV Nr 28 (czenvona), wł. 
Muzeum. 
5 8 7. Filiżanka ze spodkiem biała, rozszerzająca się ku górze 
z uszkiem prostokątnem. Na filiżance i spodku między dwo- 
ma złoconemi paskami w czworokątach winne gałązki zło- 
cone i liIjowe grona. \tV. fil. 6,2, śr. 7,6, spod. śr. 14,5. M. 
Tbl. XIV Nr 25 (czerwona). 
5 88 . Wazon na nóżce i podstawie czworokątnej, jajuwaty 
z szyjką wywiniętą. Ucha w kształcie wygiętych gałęzi 
z wypukłe mi palmetami, zdobione złoceniem. Szyjka i nóż- 
ka złocone. Na korpusie na żółte m tle ornamentacja złoco- 
na empire'uwa: w czworokątnych ramkach rysowane zło- 
tem dwie sceny: mitologiczne Diana na wozie o trzech 
koniach i Amor na wozie parokonnym, szlaki i girlandy 
z liści i kwiatów oraz głowy baranie. W. 29,5, śr. 10. 1\1. Tbl. 
XIV Nr 20, wł. \tVł. Frąckiewicz. 
5 8 9. Filiżanka ze spodkiem biała, cylindryczna, z brzegiem 
wywiniętym, zdobnym ornamentem ze złoconych liści; od 
wewnątrz dwoma paskami złoconemi. Na wysokie m zawi- 
niętem uszku dwie główki złocone matowe. Na filiżance 
i spodku o wysokim wywiniętym brzegu przez esy złocone 
przewinięta girlanda falista z różowych drobnych kwiatów. 
W. fil. 10,9, śr. 10,2, spod. śr. 15,6. M. Tbl. XIV Nr 28 
( czenvona).
		

/p0111.djvu

			112 


KORZEC 


590. Filz'żanka ze spodkiem biała, od dołu z\-yężona. Uszko pro- 
stokątne, zdobne złoceniem. Wieniec z czerwonych astrów 
i liści na filiżance i dookoła brzegu spodka. W. fil. 6,3, śr. 
7,4, spod. śr. 13,3. M. Tbl. XIV Nr 28 (czerwona). 
59 I. Filiżanka z pokrywką bez spodka na nóżce biała, jajowata. 
Uszko okrągłe z łebkiem węża. Na filiżance i pokrywce or- 
nament złocony, dookoła brzegu wieniec ze stylizowanych 
roślin. Na korpusie między dwoma gałązkami monogram 
"F.L." i napis: "Dowód Przyjaźni". W.13,8, śr. 8,5. lVI. Tbl. 
XIV Nr 18 (czerwona). 
592. Filiżanka bez spodka biała, cylindryczna, z uszkiem okrą- 
głem, zdobna w gałązki poziomek i kwiatów, zawieszonych 
w pętlach złoconych. W. 6,2, śr. 6. lVI. Tbl. XIV Nr 23 (lil- 
jowa). 
59 J. Filiżanka bez spodka biała, cylindryczna, wewnątrz zło- 
cona z rozetą na dnie, od zewnątrz kolorowo malowany 
krajobraz: budynki wśród drzew na wyspie. Uszku prosto- 
kątne, złocone. W. 6,5,śr. 6,7.1\'1. Tbl. XIV Nr 22 (czerwona). 


594. Filiżanka bez spodka biała z brzegiem wywiniętym i kan- 
tem wypukłym w środku. Uszko wysokie zawinięte z orna- 
mentem empire. Paski złocone od wewnątrz i zewnątrz. 
Na dnie kółko. W.6,5, śr.10. lVI. Tbl. XIV Nr 11 (czerwona). 


595. Filiżanka bez spodka biała, cylindryczna, ornament: mię- 
dzy tarczami bronzowemi ze złoceniem girlanda z gałązek 
winnych i jagódek czerwonych. Uszko w kształcie węża. W. 
6,4, śr. 6,4. lVI. Tbl. XIV Nr 18 (czerwona). 
596. Filiżanka bez spodka biała, cylindryczna. Uszko okrągłe. 
Na korpusie z jednej strony wiązanka: liljowe kwiaty i tuli- 
pan żółto-czerwony, z drugiej, gałązka liljowych dzwonków;
		

/p0112.djvu

			KORZEC 


113 


uszko w kształcie węża. W. 6,4, śr. 6,5. 1\1. TbL XIV Nr 16 
(czerwona), wł. l\Iuzeum. 
597. Filiżanka bez spodka, biała, od dołu zwę7ona; ornamen- 
tacja: między tarczami bronzowemi ze złoceniem girlandy 
z gałązek winnych i jagódek czerwonych. Uszko prostokąt- 
ne, zdobione złoceniem. W. 6,5, śr. 7,6. M. Tbl. XIV Nr 18 
( czerwona). 
598. Spodek biały o prostym brzegu z wieńcem dębowych liści 
i żołędzi na Liałym szlaku, ujętym w dwa złocone paski. 
Poniżej szlak żółty. Dno białe ze złoconem kółkiem. Śr.17. 
1\1. Tbl. XIV Nr 24 (czerwona). 
599. Spodek biały, o wysokim brzegu z ornamentem złoconym: 
między wieńcami z gałązf'k i liści - w kwadratach liljowe 
grona. Śr. 13,5. lV1. TbL XIV Nr 21 tczerwona). 
600. Podstawka do doniczki biała, o brzegu wysokim z wień- 
cem bronzowych winnych liści i gron, ujętym w złocone 
paski. Na dnie gałązka winna. Śr. 13,7. M. TbL XIV Nr 26 
( czerwona). 
60I. Imbrvk do herbaty bez pokrywki biały, cylindryczny, 
z uchem okrągłem załamanem. Na dziobku złocone kreski. 
Na korpusie wiązanka z żółtego narcyza, aurykli liljowych 
i czerwonych dzwonków, z drugiej strony trzy gałązki barw- 
nych kwiatów. \V. 13,5, sz. 21,5.1\L Tbl. XIV Nr 30 (czerwo- 
na), wł. J. Lowenstein. 
6(12. Imbryk do herbaty na nóżce, biały, kształtu gruszkowa- 
tego. Na szyjce i pokrywce barwy szyldkretu girlanda Zf' 
złoconej winnej łozy. Tło korpusu białe z ornamentacją zło- 
coną i sześcioma zębatemi liśćmi koloru jasnego szyldkretu. 
Ucho prostokątne i nóżka zdobione girlandą złoconą z win- 


8
		

/p0113.djvu

			114 


KORZEC 


nych liści. Na dziobku prostym złocona palmeta. \V. lIi,2, 
śr.12.::\1. TbI.XIY Kr 26 (czerwona), w1. \Vł. Frąckiewicz. 
60 J. Imbryk do herbaty kształtu spłaszczonej kuli z wysokiem 
białem uchem. Tło marmurkowe z płatków kwiatowych 
w tonach liljowych. \V. 14, śr. 17. :M. TbI. XVI Kr 27 (czer- 
wona), wł. l\IuLeum. 
604. Imbryk do herbaty z pokrywką biały. kulisto spłaszczo- 
ny z ornamentacją złoconą. Na korpusie i pokrywce dookoła 
brzegu szlak złocony: w romboidach listki. Dziobek z pal- 
metą, ucho okrągłe, zdobione winnemi liśćmi. \V. 13,7, sz. 
16,7.1\1. TbI. XIV Nr 28 (CLerwona). 
605. Imbryk do herbaty L pokrywką, biały, kulisto spłaszczony 
z ornamentacją złoconą. Ucho i brzeg wysokie, na dziobku 
wypukła palmeta. Paski pionowe na korpusie. \Y. 13,1, sz. 
13,ł.,. M. TbI. XIV Nr 25 (czerwona). 
606. Imbryk do kawy z pokrywką na nóżce, biały, jajowaty, 
dziobek kanelO\yany ze złoconym liściem paproci. Na brzeż- 
ku, pok:ry,,'ce inóżce trzy złocone paski, na korpusie mo- 
nogram "A.P." i wieniec z róż czerwonych i złoconych liści. 
\V. 16,S, śr. 8,9. 1\1. TbI. XIV Nr:28 (czerwona). 


607. Cukiernica z pokrywką na nóżce, biała, kształtukulispłasz- 
czonej, zdobiona paskami złoconemi. Uszka wysokie z orna- 
mentacją złoconą. \V. 11,4, sz. 9,7. ::\1. TbI. XIV 1'\r 32 (zło- 
cona) . 
608. lrazka z pokrywką na ruchomej podstawce o wysokim 
brzegu, biała, zdobiona wieńcem z winnych gron i liści 
bronzowych. Na dnie podstawki dwa winne listki, od zew- 
nątrz ten sam wieniec. \V. S,.ł, podst. śr. 9,S. l\1. TbI. XIV 
1'\ r 26 (czerwona).
		

/p0114.djvu

			KORZEC 


115 


60Q. So1nic:::;ka na trzech wygiętych nóżkach, biała, okrągłćł, 
ozdobiona wieńcem z róż i barwnych kwiatów. \V. 4,9, 
śr. 8,3. 1\I. Tbl. XIV Nr 25 (czerwona). 
6IO. iWaselnic::ka z pokrywką, biała, kształtu szaflika o sześ- 
ciu obrączkach złoconych, wielllec z 2ółtych róż z liśćmi 
międL}' obrączkami. \V. 7,1, śr. 9,7. M. Tbl. XIV Nr ]8 
(cztrwona). 


6I I. IVazka na nozce, biała, okqgła, rozszerzająca SIę ku 
górze, z brzeżkami złoconemi, zdobiona dookola brzegu 
gałązkami z liśćmi zielonemi i Holetowemi i ornamentem 
eliptycznym różowym. Poniżej zielony i żolty wisiorek. 
Śr. 19,5. M. Tbl. XIV KI' 19 (czerwuna), ",l. Muzeum. 


612. I ra::ka na nizkiej nóżce, biała, okrągła, o prostym brze- 
gu ze złoconą obwódka. i uchach w kształcie liścia zawi- 
niętego. Ornament: rozrLucone gałązki i luźne kwiaty cha- 
br,)\\'. \V. -, 7, śr. 1
\cl. 11. Tbl. X.Y 1\r 
1 (czerwona), ",L 
)Iuzeum. 
6I J. Sosjerka na nó2ce, biała, czółenkowata, o brzegu falis- 
tym z paskami złoconemi i uchem zawinit;'tem spiralnie do 
środka. Dookoła brzegu na szlaku białym gałązki pozio- 
mek i kwiatów z liśćmi, zawieszone w pętlach złoconych. 
Poniżej brzegu nóżka koloru jasnego i ciemnego szyldkr('- 
tu. \V. 15, dl. 23,2. l\I. Tbl. XIV Nr 26 (czerwona,) wł. \\ ł. 
Frąckiewicz. 


6I4. Sosjerkti z ruchomą podstawką, biała, o dwuch zębach 
na brzegu. Ucho wysokie, prostokątne z wypukłemi p"l- 
metami malinowemi. l\a korpusie wiązanka: mak CZfT- 
wony, aurykle, luźne gałązki bratków i niezapominajek. 
Podstawka podłużna, czółenkowata. Xa dnie bratek, na
		

/p0115.djvu

			116 


KORZEC 


brzegu cztery gałązki barwnych kwiatÓw.\Y. 15,1, dl. 20,3, 
podst. dl. 2,7,1, sz. 11,7. 1\1. Tbl. XIV Nr 30 tczerwona), \VI. 
E. N epros. 
6I5. Sosjerka na nóżce biała, w kształcie czółna, na brzegu 
i nóżce pasek zielony, ucho wysokie spiralnie ku środkowi 
zawinięte. \V. 14,8, dl. 23. 1\1. Tbl. XIV Nr R (czerwIJna). 
6I6. Talerzyk biały. brzeg prosty, ząbkowany z owalnemi 
otworkami. Na ząbkach i wokoło otworkó\y złocenie. Na 
bru'gu dwa monogramy złocone: "T.K." i "KK." Śr. 21,8.M. 
Tbl. XIV Nr 28 tczerwona), wł. l\Iuzeum. 
6I7. Talerzyk biały o brzegu Ląbkowanym z owalnemi otwor- 
kami i 3 gałązkami barwnych kwiatów. Na dnie wiązanka: 
mak i aurykle. Śr. 21,5.1\1. Tbl. XIV Nr 27 (czerwona), wł. 
E. N epros. 
6I8. Talerz płytki biały, na prostym brzegu między złocone- 
mi paskami w medaljonieherb: "Pomian" i litery: "W.O."Śr. 
25,7. M. Tbl. XIV Nr 27 (czerwona), ",ł. 1\Iuzeum. 
6I9. Taler:::; płytki biały, brzeżek zielony, ornament: drobne 
kwiaty chabrów. Śr. 24,6. lV1. Tbl XIV Nr 21 (czarna), wł. 
St. Patek. 
620. Talerz płytki biały, na prostym brzegu pasek złocony, do- 
okoła wieniec L bratków fioletowych, pączków i gałązek zie- 
lonych. Na dnie..} rzuciki bratków. Śr. 24,1. M. Tbl. XIV 
Nr 27 (czerwona), wł. St. Patek. 
62I. Talerz płytki biały, na dnie żółty narcyz, aury kle czer- 
wone i niezapominajki. Brzeg prosty z rozrzuconemi wod- 
stępach trzema małemi gałązkami kwiatów. Śr. 24,5. M. 
Tbl. XIV Nr 28 (cLerwona), wł. Muzeum. 
622. Talerz głęboki biały. I'\a dnie czerwono-liljO\yy maki au- 
rykle. Brzeg prosty z rozrzuconemi w odstępach trzema
		

/p0116.djvu

			KORZEC 


117 


małemi gałązkami kwiatów. Śr. 24,5. 1\1. Tbl. XIV Nr 17 
(czerwona), wł. Muzeum. 
62 J. Talerz płytki biały. Na dnie goździk i trzy prymule liljo- 
we. Brzeg prosty z trzema rzucikami kwiatów. Śr. 24,5. M. 
Tbl. XIV Nr 25 (czerwona), \\'1. Muzeum. 
624. Talerz płytki biały, na dnie goździk, czerwone kWIaty 
i bratki. Brzeg prosty z trzema luźnemi gałązkamf kwiat- 
ków. Śr. 21,5. 1\:1. Tbl. XIV Nr 25 (czarna), wł. Muzeum. 
62 5. Talerzyk płytki biały, ażurowy o brzegu ząbkowanym 
z owalnemi otworkami i wieńcem dookoła z winnych lisci. 
Na dnie rzuciki z gałązek winnych. Śr. 21. M. Tbl. XIV 
Nr 23 (czerwona). 
626. Talerz płytki biały o prostym brzegu, ozdobIOnym gałąz- 
kami barwnych kwiatów. Na dnie w wiązance aurykle lil- 
jowe. Śr. 25. M. Tbl. XIV Nr 27 (czerwona), wł. Muzeum. 
62 7. Talerz płytki biały, brzeg prusty ze złoconym paskiem 
i dekoracją z listków zielonych winogronowych, ujętych 
w wieniec. Na dnie luźne listki winne. Śr. 25,8.1\'1. Tbl. XIV 
Nr 24 (czerwona), wł. Muzeum. 
628. Talerz płytki biały, o prostym brzegu, ze złoconym 
brzeżkiem, usiany błękitnemi chabrami, złoconemi i żółte mi 
kwiatkami. Śr. 25. M. Tbl. XIV Nr 18 (bronzowa). 
62 9. Talerz płytki, biały. Na brzegu prostym trzy barwne ga- 
łązki. Na dnie wiązanka: liljowy tulipan, aurykle czerwone. 
Śr. 25. M. Tbl. XIV Nr 24, (czerwona) wł. Muzeum. 
6 JO. Talerz głęboki biały. Na prostym brzegu złocony pasek 
i wieniec z gałązek sitowia z barwne mi kwiatkami. Na dnie 
trzy gałązki kwiatków. Śr. 25. M. Tbl. XIV Nr 16, (czerwona) 
wł. B. \V ydżga.
		

/p0117.djvu

			118 


KORZEC 


II 


6 J I. T aterz głęboki biały. N a brzegu ząbkowanym trzy różno- 
barwne gałązki kwiatów. Ka dnie tulipan pstry i liljowe 
aurykle.Śr.26,5. M. Tbl. XIV Nr 32 (czerwona), w1. Muzeum 
6 J2. Talerz płytki, biały. Na brzegu prostym z zielonym 
paskiem wieniec z liści i gron winnych-brunatny. Na dnie 
gałązka winna. Śr. 24,5. M. Tbl. XIV Kr 27 (bronzowa), wł. 
Muzeum. 
6 J J. Talerz płytki, biały, o prostym brzegu ze złoconą obwód- 
ką oraz wieńcem z bronzowych winnych liści i gron. Na 
dnie cztery winne gałązki. Śr. 24,5. M. Tbl. XIV Nr 27 
(czerwona), ",1. E. N epros. 
6 J4. Talerz płytki biały o brzegu karbowanym ze złoconemi 
i szafirowe mi paskami. Na tle siatkowem złotem gałązki 
cierniowe, niebieskie, ze złoceniem okalają brZf'g i wgłębie- 
nie talerza. Śr.26,2. lV1. wytarta, czerwona, wł. Muzeum. 
6 J 5. Talerz głęboki biały o bru'gu karbowanym ze złoconemi 
i szafinn.vf'mi paskami. Na tle siatkowanem złotem gałązki 
cierniowf', szafirowe, ze złoceniem okalają brzeg i wgłębienie 
talerza. Śr. 26,2. 1\1. Tbl. XI\- Xr '.!.7. 
6 J6. Pólmisek biały okrągły o brzegu karbowanym j pasku 
szafirowym, obramowanym dwoma złoconemi. Na brzegu 
i poniżej na tle z siatką złotą ornament: gałązki cierniowe 
w tonach szafirowych ze złoceniem. Dno białe. Śr. 37. Bez 
marki, wł. A. Strzałecki. 
6 J7. Salaterka biała, okrągła, z brzegIem karbowanym. Na 
dnie gałązki, na <:ciankach wieniec z barwnych bratków 
polnych. Śr. lY,7. J\1. Tbl. XIV Nr 27 (czerwona), wł. \Vł. 
Frąckif'wicz. 
6 }8. Salaterka biała okrągła, z brzeżkiem złoconym i wieńcem
		

/p0118.djvu

			KORZEC 


119 


L sitowia z wplecionemi barwnemi kwiatkami i brunatnemi 
gałązkami. Na dnie trzy takież kwiatki. Śr. 28.1\1. ThI. XIV 
Xl' 27 (czerwona) wł. Muzeum. 
6 J9. Salaterka bez pokrywy biała, okrągła, o brzegu prostym 
ze złoconym paskiem. Tło usiane drobnemi chabrami i zło- 
coneml kwiatkami. Śr. 35.1\1. Tbl. XIV Nr 31 (czerwona), 
,,,ł. Muzeum. 
640. Półmisek biały. owalny o prostym brzegu z zieloną 
obwódką, brzeg i dno usiane chabrami. Dł. 42, sz. 33. M. 
TbI. XI\' Nr 22 (czerwona), ,vI. Muzeum. 
64I. Talerz głęboki, biały o brzegu prostym z zieloną obwódką, 
Lrzeg i dno usiane chabrami. Śr. 25,l<. M. TbI. XIV Nr 39 
(czerwona), wł. R. Gineyko. 
642. Półmisek biały, okrągły, dookoła brzegu dwa zielone paski. 
Na półmisku lużne gałązki barwnych kwiatów i różyczka 
na dnie. Śr. 37,4. 1\1. TLI. XIV Xl' 19 (czarna) \\'1. Muzeum. 
64}. Salaterka z pokrywą biała. okrągła. .Na prostym brzegu 
i dookoła pokrywy wieniec z zidonych liści sitowia z bar- 
wnemi kwiatkami. Na dnie salaterki i na pokrywie u góry 
trzy gałązki takichże k:wiatków. Chwyt w kształcie rozety 
ze złoconych liści. \V. 13, śr. 30. :M. TLI. XIV Nr 33 (czer- 
wona), wł. Muzeum. 
64-1. Salaterka z pokrywą biała, okrągła z zielonym brzeż- 
kiem. Na półmisku i pokrywie droboe kwiaty chabru. Po- 
krywa wysoka z kantami, chwyt w kształcie kwiatu, orna- 
mentowany zielonem. \V. 16, śr. 33. M. TbI. XIV Nr 13 
(liljowa), wł. J. Li:hvenstf'i.n. 
645. JVaza z pokrywą na nóżce i na ruchomej podstawie 
biała, kulista. Ucha w kształcie głów zwierzęcych, zdobne 
wypukłe mi palmetami złoconemi. 
a wazie, pokrywie i
		

/p0119.djvu

			120 


KORZEC 


podstawie paski złocone szersze i węższe, na korpusie i 
pokrywie złocony monogram "E.lV!." \V.28,7, śr. 25, podst. 
śr. 27,8. 1\1. TbL XIV 
r 32 (czerwona), wł. J. Lowenstein, 
6-1 6 . Sloz"k aptekarski z pokrywką, biały, cylindryczny z napi- 
sem czarnym: "Murias Amoniae", pokrywka wystająca. 
\V. 17,3, sz. 9,2. NI. TbL XIV Nr 22 (czerwona), wł. 5t. 
Patek. 
647. Imbr)lk do kawy z pokrywką jajowaty, z szyjką wciś- 
niętą. Tło mazer czerwony z dwoma krajobrazami: bu- 
dynki z basztą nad wodą, malowanemi sepją w czworo- 
kątach złoconych. Ucho wysokie i dziobek białe ze złoce- 
niem. \V. 14,7, sz. 9,2, wł. B. \Vydżga. 
64 8 . Para filiżanek ze spodkami kształtu cylindrycznego. Tło 
mazer czerwony. Na filiżance i spodku krajobrazy malo- 
wane sepją: zamek z basztą, ruiny w czworokątach złoco- 
nych. Obwódki i uszka okrągłe, złocone. W. fiL 6, śr. 6,5, 
spod. śr. 13,5. M. Tbl. XIV Nr 34, wł. B. \Vydżga. 
649. Talerz głęboki biały; na prostym brzegu, trzy gałązki 
barwnych kwiatów, na dnie wiązanka: tulipan liljowy z żół- 
tym, aurykle, bratki i niezapominajka. Śr. 24. M. TbL XIV 
Nr 10. 
65 0 . Talerzyk płytki biały o prostym brzegu ze złoconą obwód- 
ką. Na dnie i brzegu rozrzucone gałązki chabrów z liśćmi. 
Śr. 21,L M. TbL XIV Nr 35 (czerwona). 
65 I. Talerz płytki biały. Na brzegu prostym trzy gałązki barw- 
nych kwiatów. Na dnie wiązanka: fiołetowo-żółty tulipan, 
bratki polne i czerwone kwiaty. Śr. 24. M. TbL XIV Nr 29, 
(bronzowa), wł B. Wydżga. 
65 2 . Talerz płytki biały, brzeg prosty, ozdobiony gałązkami 
barwnych kwiatów. Na dnie wiązanka: tulipan czerwono-
		

/p0120.djvu

			KORZEC 


1:1 


zółty i aurykle w tonach liljowych. Śr. 24,5. 1\1. Tbl. XIV 
Nr 29 (bronzowa), wł. B. \Vyd;i'ga. 
65 J. Talerz płytki biały, brzeg prosty, ozdobiony trzema ga- 
łązkami barwnych kwiatów. Na dnie wiązanka: tulipan liljo- 
wo-żółty, bratek polny i czerwone kwiaty. Śr. 24,l<. M. 
Tbl. XIV Nr 29 (bronzowa), \\'1. B. \Vydżga. 
654. Talerz głęboki biały, o prostym brzegu z zielonym paskiem, 
cały usiany kwiatami chabru. Śr. 25,5.1\1. Tbl. XIY Nr 37, 
{popielata), wł. Muzeum. 
655. Dzbanek z pokrywą białą, kulisty, ucho okrągłe, na dzio bku 
wypukłe złocone liście, na pokrywie sfinks zdobny złoce- 
niem. \V środku korpusu złocony herb "Suche' Komnaty" 
z koroną hrabiowską. \V. 28, śr. 18.1\1. Tbl. XIV Nr 33 (czer- 
wona), wł. St. Patek. 
65 6 . Talerz płytki biały, brzeg prosty z trzema bam'nemi 
kwiatkami. N a dnie ,,,iązanka: aurykle lil j owe, tulipan pstry. 
Śr. 25,5.1\1. Tbl. XIV Nr 33 (czerwona), wł. Muzeum. 
657. Talerz płytki biały, brzeg prosty z paskiem zielonym. 
Dno i brzeg usiane chabrami. Śr. 25,S. 1\1. Tbl. XIV Nr 41, 
(liljowa), wł. l\Iuzeum. 
658. Kubek bez pokr.ywy duży, cylindryczny. Tło zielone. 
Brzegi i ucho okrągłe z paskami czarnemi. Na korpusie ma 
lowany sepją krajobraz z budynkami, naśladujący sztych- 
na czterech rogach naśladowanie pieczątek. W.12,4, śr.ll,5. 

I. Tbl. XIV Kr 39 (czerwona). 
65Y. iWiska biała, o brzegu prostym, wywini
tymj od zew- 
nętrznej strony zdobiona złocone mi paskami. Śr. 32,9. M. 
Tbl. XIV Kr 39 (czerwona) wł. Muzeum. 
660. Filiżanka ze spodkiem na nóżce, żółta, płaska z brzegiem
		

/p0121.djvu

			122 


KORZEC 


wywiniętym. Uszko złocone, zalamane. \V ewn;
trz filiżanki 
i wokoło spodka na bialem tle wieniec różnobarwnych brat- 
ków, pączków i liści. \Y. 5,1, śr. 10, spod. śr. 16. 1\1. Tbl. 
XIV Nr 40 (czerwona). 
66I. Talerz płytki biały. Na brzegu prostym i wglębieniu zło- 
cone paski. i\Iiędzy paskami herb Czartoryskich: "Pog( lń na 
czerwonej tarczy". Śr. 26. M. Tbl. XIV Nr 4u (czerwona), 
\VI. l\Iuzeum. 
662. Taler;; płytki biały. na brzegu prostym między fioleto- 
wym i czarnym paskIem szlak żółtawy z wieńcem z liści 
podłużnych zielonych i niezapominajek. Śr. :!5,3. 1\1. Tbl. 
XIV Nr -ł,2 (czerwona) wł. Muzeum. 
BEZ M
REK. 
66 J. Plakieta ścienna okrągła. \V wypukłej ramce, matowo 
srebrzonej barwny wizerunek (na tle krajobrazu) Św. Anto- 
niego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus na księdze trzyma- 
nej w prawej ręce, w lewej kwiat lilji. Śr. 13,2. 
664. Filiżn11ka bez spodka biała. cylindryczna, uszko okrągłe 
złocone. Ornament stylizowany: poniżej złoconego paska 
festony z szafirowych, czerwonych i złoconych kwiatów 
i jagódek. \V. 6, sr. 6,1. 
665. Filiżanka bez spodka półkulista z brzegiem wywini!;"tym 
i uszkiem wysokiem. Dookoła brzegu na białym szlaku ma- 
lowany sepją wieniec z winnych gron i liści, poni7ej maz('r 
drzewny (czerwony). \V. 8,1, śr. 6,5. 
666. Imbryk do herbaty z pokrywką biały, kulisty. zdohiony 
z jednej strony wiązanką z różą, z drugiej trzema gałązkami 
barwnych kwiatów. Xa uchu i dziobku wypukła ornamen- 
tacja różowa z zielonem. Na pokrywce wypukły pączek 
róży i dwa kwiatki. \Y. 13,3, sz. H,5.
		

/p0122.djvu

			KORZEC - KU7\[ÓW - LUBARTÓW 123 
667. Imbr),k do kawy bez pokrywki na nóżce gruszkowaty, na 
korpusie krajobraz kolorowy: budynki z wieżą nad wodą, 
góry i dwie grupy rybaków. Pod szyjką wieniec z listków 
złoconych, na nóżce z sitowia i czerwonych jagódek. \V. 23, 
śr. 12,7. 


668. Czerpaczek biały, półkulisty z krótką rączką, ornament 
wyci"inięty: muszle, Śr. 5,1. 
669. Talerz głęboh, biały brzeg prosty, ozdobiony trzema ga- 
łązkami i kolorową muszką. Na dnie \viązanka: liljowy tu- 
lipan, aurykle, niezapominajka. Od zewnątrz na skazie 
owadek. Śr. 24. 
670' Sosjerka biała, czółenkowata, ozdobiona u góry i u dołu 
falistą girlandą z listków i malinowych jagódek. Ucho 
okrągłe odstające z ornamentacją malinową. \V. 11, śr. 23,7. 


KUNÓW. 


Fabryka fajansu \V KUDowie, pow. Opatowski; 
około 1850 r. była w posiadaniu Moszka Brykmana. 
Marka: wycisk: "Fabryka Kunowskali . 
67 I. Talerz fajansowy płytki żółtawy, brzeg prosty, dookoła 
fantazyjne kwiaty żółto-brunatne. Śr. 24. lVI. Tbl. XV Nr 1, 
wł. St. Patek. 


LCBARTÓ\\T. 


Fabryka fajansu, wyrobów z gliny (terakoty) i ka- 
mionki, w m. Lubartowie ,,, Lubelskiem, założona 
\V 1840 r. przez hr. Henryka Łubieńskiego, od 1841 r. 
prowadzona na współkę z hr. Pawłem Łubieńskim; 
istniała do 1850 r. \\Tyroby odznaczają. się szlachet-
		

/p0123.djvu

			124 


LUBARTÓW 


nością formy i artystyczne m wykonaniem. Fabryka 
upadła z powodu braku na miejscu odpowiedniego 
surowca i niepomyślnych warunków komunikacyj- 
nych .Marki: najstarsza-wyciśnięty herb m. Lubarto- 
\va (lewart i napis)-mne w kształcie wycisku pisa- 
nej lub drukowanej nazwy miasta w języku polskim- 
rzadko rosyjskim. 


G L I NA. 
(Pociągnięta rożnokolorowemi lakierami wypalanemi w ogniu). 


672. Figurka czerwona charta leżącego. Przycisk. \V. 8,5, dł. 
1(),5. l\I. Tbl. XV Nr 
, wł. Muzeum. 
67 J. Kos::yczek owalny bronzowy z podwójnych skrzyżowa- 
nych pałączków płaskich, ujętych pomiędzy dwa pałączki, 
przewinięte wstążką. Na dnie wypukły ornament: kosz 
kwiatów. \V.6,2, dł. 28,4. M. Tbl. XV Nr 3, wł. E. Nepros. 
671. Koszyczek czerwony okrągły z pałączków prosty
h, u gó- 
ry zaokrąglonych. Na dnie wypukła wiązanka kwiatów. 
Śr. 15. M. Tbl. XV Nr 3, wł. Muzeum. 
675. Tacka czarna czworoboczna z ornamentem liściastym 
w ściętych rogach, Dł. 19, sz.15. M. Tbl. XV Nr 3, wł. Mu- 
zeum. 


676. Tacka czarna ośmiokątna. \V karteluszu chłopczyk 
z wieńcem między drzewami. Cztery ornamenty roślinne 
po rogach. Dł. 20.5, sz.18.2. M. Tbl. XY Nr 3, wł. l\1uzeum. 
677. Figurka czerwona wyżła leżącego. Przycisk. \Y. 7, dł. 16,5. 
lVI. Tbl. XV Nr 4, wł. Muzeum. 
678. Koszyczek owalny czarny z podwójnych okrągłych skrzy- 
żowanyćh pałączków, ujętych w trzy pałączki. N a dnie or-
		

/p0124.djvu

			LUBARTÓW 


125 


nament wypukły: wieniec i kosz kwiatów. \V. 6,8, dl. 29,4. 
M. Tbl. XV Kr 3, wł. E. Nepros. 
D79. Koszyczek czerwony z okrągłych pojedyńczych pałącz- 
ków o dwóch uszkach. Brzeg przewinięty wstążką. ujęty 
w dwa pałączki. Na dnie wypukła wiązanka kwiatów. \V. 9, 
śr. 22,5. M. Tbl. XV t\r 3. wł. A.Strzałecki. 
680. Bombonjerka z pokrywką bronzową-na podstawce po- 
dłużnej z ornamentacją wypukłą, stylizowaną. \V. 9.5, dł. 
18. M. Tbl. XV Nr 4, wl. Muzeum. 
681. Dzbanek czarny z ornamentem wypukłym: wisząca zwie- 
rzyna. Ucho w kształcie chana. zaglądającego do dzbanka. 
\V. 19, sz. 10. M. Tbl. XV Nr 4, wl. Muzeum. 
682. TVazonik na nóżce czerwony w kształcie kielicha z szyjką 
wywiniętą - uszka d wie główki egipskie. Zdobiony w wy- 
pukłe postacie - kobiety, klęczącej przy zniczu, i pasterki 
z barankami pod drzewem. \V. 14, sz. 9,5. lVI. Tbl. XV Nr 4, 
wł. St. Patek. 
68 J. U 7 azoniknanóżce bronzowy,jajowaty z szyjką prostą, wy- 
winiętą. Ucha w kształcie głów łabędzich. Ornament wy- 
ciśnięty: obrączki z kreseki kropek. \V.17,9, sz. 9,5. M. Tbl. 
XV Nr 4, wł. E.Nepros. 
684. Imbryk bez pokrywki czerwony angielski, z wypukłemi 
chińskiemi postaciami. Od dołu ornament promienisty 
z główkami. Ucho wysokie prostokątne. \V. 15,2, śr. 12,5. M. 
Tbl. XV Nr 5, wł. St. Patek. 
685. Imbryk z pokrywką podłużny czerwony z uchem wyso- 
kiem, zdobiony w wypukłe figurki egipskie ptaków i zwie- 
rząt. Na pokrywce krokodyl. \V. 8,8, dl. 22,3. M. Tbl. XV 
Nr 4, wl. E. Nepros.
		

/p0125.djvu

			126 


LUBARTóW 


686. Talerzyk okrągły czarny z brzegiem karbowanym. Or- 
nament wypukły: między dwoma łabędziami wazony z li- 
śćmi i floresy. Na dnie rozeta z liści akantu. Śr. 
1,7. 1\1. 
Tbl. XV Nr 4, wł. E. Nepros. 
687. Talerzyk podłużny czarny w kształcie winnego liścia. Dł. 
21,5, sz. 16,9. M. Tbl. XV Nr 4" wł. E. Kepros. 
FAJANS. 
688. Talerz płytki biały z brzegiem ząbkowanym. Ornamen- 
tacja wypukła: na brzegu między dwoma łabędziami wazony 
z liśćmi, na dnie stylizowane liście akantu, kielichy kwiatów 
i rozeta w środku. Śr. 23. lVI. Tbl. XV Kr 3, wI. J. Lowen- 
stein. 
689. Imbryk z pokry\vką płaski, jasno-żółty na pokrywce i kor- 
pusie ornament: na białym szlaku festony szafirowe z zie- 
lonem. Ucho prostokątn
, dziobek kaneluwany. \V. 9,-'1, 
śr. 14,6. M. Tbl. XV Nr 5, wł. St. Patek. 
690. Talerz płytki biały o prostym brzegu. Na dnie malowana 
kolorowo gałązka róży z pączkiem i dzwonki niebieskie. 
Śr. 25. 1\1. Tbl. XV Nr 3, wł. l\1uzeum. 
69I. Talerzyk biały z plecionką koszykową w dwuch rodza- 
jach. Na dnie gałązka róź y z pączkiem i niebieskie kwiaty. 
Śr. 19,5. M. Tbl. XV Nr 4, wł. Muzeum. 
692. Talerzyk biały brzeg prosty z ornamentem wypukłym: 
palmety i festony. Śr. 19. 1\1. Tbl. XV l'i'r 5, wI. St. Patek. 
69 J. Dzbanuszek z pomarańczową polewą. Na dziobku liść 
akantu, na szyjce wieniec z czarnych listków. \V. 13, sz. 9. 
1\1. Tbl. XV Nr 4, wł. Sto P dtek. 
KAM lONKA, 
694. Figurka bez polewy psa leżącego.l'i'a podstawce gałązki 
i liście. \V. 6,7, dl. 11,6. M. Tbl. XV Kr 3, wl. Muzeum.
		

/p0126.djvu

			LUBARTóW - LUBYCZA 


127 


695. Dzbanek jasno-szary polewany z ornamentem wypukłym: 
wisząca zwierzyna. Ucho \y kształcie charta, wspinającego 
się do dzbanka. \V. 19, śr. 8. M. Tbl. XV Nr 4, wł. l\Iuzeum. 
696. Talerzyk bez polewy w kształcie liścia z okrągłem usz- 
kiem, zdobiony \'"ypukłemi liśćmi winogron. Dł. 21,8, sz. 
17,-'i. M. Tbl. XV Nr 3, wł. J. Lowenstein. 
697. lVazonik na nóżce szary bez polewy, kształtu kulistego. 
Uszka odstające, zawinięte z rozetkami. \V. 8.2, śr. 7,8. 
M. Tlil. XV Nr 4, wlo E. t\epros. 
698. lI' azonikna nóżce szary bez polewy kształtu kielicha z usz- 
kami wywiniętemi, zdobiony w wypukłe postacie amorków 
i kobiety pod drzewem z jednej strony- z drugiej mężczy- 
zny. \V. 16, sz. 12. 1\'1. Tbl. XV Nr 4, wł. l\1nzeum. 
699. Mlecznik szary bez polewy, kulisty. Na szyjce ornament 
wyciśnięty. \tV. 7, śr. 9. 1\1. Tbl. XV Nr 4, wł. Muzeum. 


LUBYCZA. 


Fabryka fajansu i wyrobów kamionkowych w pow. 
Rawskim (Małopolska Wsch.) istnieje od początku 
XIX wieku, była w posiadaniu rodzin Ziembitz i Zie- 
lińskich. Marki wyciskane: "Lubycza"; "L.z. Lubycza 
Kró" (\X,' ośmioboku); litery gotyckie "M. S." i napis 
"Lubycza" w owalu. 
700. Talerz płytki biały. brzeg wypukły ząbkowany w przezro- 
cza okrągłe i podłużne, okolone szafirowe mi linijkami, na 
dnie niebieska gwiazda wśród wypukłej plecionki. Śr. 23. 
M. Tbl. XV Nr 6. 


70I. Talerz głęboki biały. Na brzegu prostym gałązki nie za-
		

/p0127.djvu

			128 LUBYCZA - \V. LUSZCZEWSKI I S,KA 


puminajek z liśćmi. Na dnie szfirowe kwiatki, czerwone 
dzwonki i fioletowa róża, ujęte w wiązankę. Śr. 24. 1\'1. Tbl. 
XV Nr 7, wł. Lowenstein. 
7 02 . Talerz płytki biały. Ornament z szafirowych pasków, kre- 
sek i kropek, tworzący dwa szlaki. Śr. 24,5. M. Tbl. XV 
Nr 6, wł. j. Lowenstein. 
7 0 J. Miseczka biała głęboka z dwoma rzędami linijek, kresek 
i kropek szafirowych.Śr.17,1. M. Tbl.XVNr6, w1. St. Patek. 
7 0 4. Salaterka z uchami udstającemi, na dnie niebieska róża. 
na ściankach festony łańcuszkowe ceglastego koloru, pod- 
\vójnie przeplatane. 'V. 9, śr. 24,2. M. Tbl. XV Nr 6, wł. St. 
Patek. 
7 0 5. Salaterka żółtawa, wewnątrz kanelowana, bru'g ząbko- 
wany, obwiedziony niebieskie mi linijkami. .Na dnie niebie- 
skie kółko. W. 4,1, śr. 22,7, bez marki. 


W. LUSZCZEWSKI i S-ka. 
Fabryka wyrobów terakotowych w Kole pod War- 
szawą.. Istniała w końcu XIX i na począ.tku XX wie- 
ku. Po śmierci właściciela z\\'inięta. Marka: herb 
"Korczaku, pod nim wyciśnięte Koło. 
706. PoPielniczka terakotowa bronzowana, okrągła. Na brze- 
gu napis rosyjski: "L.A. Jasinowskij Odessa". Na dnie wy- 
pukła postać kobiety, układającej w pudełku gilzy. Śr. 8. 
1\'1. Tbl. XV Nr 10, wł. Muzeum. 


BEZ MARKI. 
707. Figurka szlachcica w szaro-niebieskim kuntuszu i różo- 
wym żupanie. Buty żółte, pas czerwony w zielone, złocone 
i czarne paski, przy boku karabela. \V. 14,5, wł. E. Nepros.
		

/p0128.djvu

			W. LUSZCZEWSKI I S,KA -MALACHOWA 129 
7 08 . Fzi;urka krakowiaka w czarnej z czerwonem kerezji, czer- 
wonej rogatywce, spodnie białe w pasy Czerwone. \V.15,8, 
wł. E. Nepros. 
709. Figurka krakowianki z sierpem w ręku w zielonym gor- 
secie, kremowej spódnicy i niebieskim fartuszku. \V. 15, wł. 
E. N epros. 
7 IO. Popielniczka czarnu ban\"iona z napisem na brzegu: "Po- 
pierajcie przemysł krajowy Warszawa Ś-to Krzyska Nr 30" 
i herbem: "Korczak" na dnie. Herb i napis szafirowo malo- 
wane. Śr. 15,2, wł. E, Kepros. 


MALACHOW A. 


Fabryka fajansu i kamionki w pow. Opatowskim 
w sąsiedzt\vie Ćmielowa. Istniała w 1864 r. 


7 l I. Talerzyk głębukI żółty, brzeg prosty, ornament: gałązki 
brunato-żółte. Śr. 2u. M. Tbl. XV Nr 9, wI. St. Patek. 


7 I2. Talerzyk głęboki, polewa żółta, ornament: brunatne gałą- 
zki. Śr. 22,5. 1\1. Tbl. XV Nr 9, w1. St. Patek. 


7 I J. Dzbanek kamienny kolorukremowego, cylindryczny o sze- 
rokiej podstawie i uchu okrągłem. Pomiędzy czarnemi 
obrączkami-napis hebrajski w ornamencie kwiatowym- 
,'T przekładzie: "Nie trzeba patrzeć na dzbanek tylko na to, 
co jestwnimdobrego i najlepszego. l\1ałachowa", data 1864. 
Bez marki, wł. St. Patek. 
KIEBORÓW. 


Fabryka majoliki, założona w roku 1880 przez ks. 
Michała Radziwiłła w dobrach Nieborowskich, ziemi 


Q
		

/p0129.djvu

			130 


N.IEBORóW 


Warszawskiej, pow. Łowickiego, wyrabiała artystycz- 
ne naczynia zbytkowne i piece - z malowanemi her- 
bami, lub z portretami królów Polskich - naśladując 
wyroby francuskie z Nevers i Rouen albo włoskie 
z XVII wieku. Najpierw dyrektorem był Stanisław 
Thiele, który pracował dłuższy czas we Francji w N e- 
vers-oraz w Ćmielowie. Modelowaniem zajmm\Tał 
się rzeźbiarz Sła\\Tomir Ce1iński, malowaniem sam 
ks. Michał, Jadwiga Hyżycka, Pągowska, Franciszek 
Sze\\Tzyk, Skarbek, Rudzka, Linda, Julja Su ska, Za- 
ręba i inni malarze. \V roku 1886 fabryka została 
wydzierżawiona dyrektorowi Thiele, który wyrabiał 
naczynia codziennego użytku, jed
ak niebawem fa- 
bryka zaczęła upadać i została zamknięta w roku 1892. 
Marka: od 1880 do 1886 r. monogram na glazurze, 
złożony z pisanych liter: "P.M.R.tt (Princel\lichel Ra- 
dziwill)podmitrąksią.żęcą; od1886do 1892roku: albo 
monogram z liter "S. T tt (Stanisław Thiele) albo ten- 
że monogram obok poprzedniego. Przy markach po- 
wyższych były stawiane signa różnych dekoratorów. 


7 I4. U 7 azonik w kształcie szklanki-na szaro-niebieskiem tle 
gałązki kwiatów w tych samych tonach. \V. 11, śr. 8,3. M. 
Tbl. XVNr 12, wL St. Patek. 


7 I5. Przycisk w kształcie książki, na okładkach krajobrazy: 
z jednej strony chaty nad wodą, z drugiej strony ueka 
z łódką. Dł. 11,3, sz. 8,5. 1\1. Tbl. XV Nr 12, wł. B. \Vydżga. 
7 I6. Pantofelek niebieski z zawiniętym noskiem i barwną ko-
		

/p0130.djvu

			NIEBO RÓW 


131 


kardą. Na pantofelku wiązanka białych kwiatów. Dl. 17,5, 
sz. 5. M. Tbl. XV Nr 11, wł. E. Nepros. 
7 I7. Filiżanka ze spodkiem na nóżce żółtawa, karbowana 
\v kształcie rozwartego kielicha. Uszko prostokątne czarne. 
Na filiżance i spodku ornament: barwne stylizowane gałązki 
kwiatów, ryby fantastyczne i pszczoły. \V. fil. 5,5, śr. 10,7, 
spod. śr. 18,1. M. Tbl. XV Nr 17, wł. filiżanki B. \Vydżga, 
spodka E. Nepros. 
7 I8. TTazOl1ik na nóżce podłużny w kształcie buta. Na tle 
żółtem barwnie malowane aniołki. U góry żółty ptak. Od 
dołu malowanie w kolorze szafirowym, naśladujące wodę. 
\V. 18,5, dl. 15. M. Tbl. XV Nr 11, wl. SL Patek. 


7 I9. Tf7azollik na nóżce kształtu spłaszczonej kuli, z jednej 
strony namalowany żółty karp w wodzie. \V. 19,2, śr. 14. 
1\1. TbJ. XV Nr 11, wł. St. Patek. 


7 20 . Para wa:;;onów cylindrycznych z czarną obwódką u góry 
i u dołu. Na całym korpusie barwnie malowane krajobrazy: 
na jednym kościół, chaty i drzewa nad rzeką - na drugim 
ruiny \v otoczeniu drzew nad wodą. Nie
o o złocistych 
obłokach. \V. 21,9, śr. 9,5.1\1. Tbl. XV Nr 17, w1. F. Łopieński. 


7 2I . TVazol1 na nóżce z szyją rozszerzającą się ku górze. Na 
brzegu szlak: na czarnem tle ornament-niebieskie meandry; 
poniżej na jasnem tle stylizowane rośliny. Na korpusie 
wypukłe maskarony: tragiczna maska męzka i głowa ko- 
bieca. Ucha okrągłe załamane z ornamentacją łańcuchową 
żółtą z szafirowem. \V. 36,6, śr. 19,6. M. Tbl. XV Nr 17, wł. 
St. Patek. 


7 22 . Para wazonów składających się z dwuch części kształtu 
kielichowego. Tło jasne, ornamentacja z liści i kwiatów
		

/p0131.djvu

			132 


},(IEBORÓW 


stylizowanych szafirowych, zielonych i żółtych. \V. 51,S, 
sr. 23,5. M. Tbl. XV Nr 13, w1. St. Patek. 


72 J. Wazon jasno-żółty w kształcie doniczki, brzeg i podsta- 
wa zębatej ucha głowy kobiece. Na korpusie z jednej stro- 
ny postać męzka na koniu z obnażoną szablą w ręku, z dru- 
giej widok pałacu o dwuch wieżach na tle parku. \V 19,2, 
śr. 20,5.M. Tbl. XV Nr 15, ""I. E. Nepros. 
7 2 4. TVazon kształtu ściąganego worka ze sznurem i chwa- 
stami. Na tle żółtem ornament barwny z kwiatów i liści 
stylizowanych w tonach ceglastych i niebieskich. \V. 15,5, 
śr. 17. 1\1. Tbl. XV Nr 13, wł. E. K epros. 
7 2 5. Para wazonów na nóżce, kształtu kielichowego. Na tle 
szafirowem ornamentacja: kwiaty barwn'"e i żółte ptaki na 
gałązkach. \V. 42,7, śr. 25,S. M. Tbl. XV Nr. 11, wł, St. Patek. 
726. Para wazonów z pokrywami. na nóżkach kulistych. Tło 
żółte, ornamentacja stylizowana roślinna w stylu Ludwika 
XIV (Rouen) ciemno szafirowa i czerwona. Pokrywy 
w kształcie kopuły zakończonej gałką. \V. 3S, śr. 21.M. Tbl. 
XV Nr 13, wł. St. Patek. 
727. Patera na nóżce, okrągła z obwódką szafirową. Tło żół- 
tawe, dookoła na festonach szafirowych i poniżej ornamen- 
tacja stylizowana roślinna w stylu Ludwika XV (Rouen). 
Od zewnątrz naprzemian czarne festony i strzałki niebieskie 
i czerwone. \V. 13,2, śr.24,5.M. Tbl. XV Nr 11, wł. J. Czaja. 
7 28 . Para wazonów na nóżkach. Tło niebieskie marmurkowe. 
Na korpusie figury mitologiczne: Jowisz na wozie o dwuch 
kołach, zaprzężonych w orły i Merkury na wozie z kogu- 
tami w zaprzęgu. Ucha-głowy i węże czarne. \V.45, sz. 31. 
M. Tbl. XV Nr 11, wł. S1. Patek.
		

/p0132.djvu

			},(IEBORÓW 


133 


7 2 9. TfTazon na nóżce, jajowaty. Na korpusie ciemno-szafiro- 
wym, siatkowanym czarno, dwa żółte liście; w dwuch me- 
daljonach na tle krajobrazu sceny pasterskie. Ucha w kształ- 
cie jaszczurów skrzydlatych. Na szyjce dookoła krajobraz 
z ruinami. Na nóżce pływające w wodzie kaczki. \V. 44,5, 
sz. 25. M. Tbl. XV Nr 11, wł. St. Patek. 
7 JO. TVazon kulisty z długą szyją. Ornament: na czarnem tle 
gałązki różnobarwnych kwiatów, smok fantastyczny i barw- 
ny ptak. \V. 36, sz. 2-1. M. Tbl. XV Nr 17, w1. St. Patek. 
7 J I. J..Vazon na nóżce kulisty, w środku 'wciśnięty. Ornamen- 
tacja stylizowana kwiatowa barwna. Na szlaku żółtym głowy 
satyrów. Na dwóch czarnych szlakach wazony z kwiatami 
i fantastyczne głowy zwierząt i ludzi. Ucha - skrzydlate 
postacie o głowach ludzkich. W. 49,5, sz. 12,6. M. Tbl. XV 
Nr 11, wł. St. Patek. 
7 J2. TVazon na nóżce o kształcie kulistym, w środku wciśnię- 
tym-z ornamentacją barwną stylizowaną kwiatową. Na szla- 
ku żółtym wmedaljonach, obramowanych liśćmi, dwa portre- 
ty męskiei głowy satyrów. Na dwuch szafirowych szlakach 
wazony i fantastyczne głowy zwierząt i ludzi. Ucha - skrzy- 
dlate postacie o głowach ludzkich. \V. 49,5, sz. 12,6, bez 
marki, wI. St. Patek. 
7 J J. Kubek jasno-żółty w kształcie głowy satyra z wieńcem 
winnych liści i gron, ucho brunatne. \V. 9,śr.12,5.M. Tbl. XV 
Nr 13, \VI. E. Nepros. 
7 J4. Kubek ciemno-żółty w kształcie głowy satyra z wiankiem 
winnych gron i liści; ucho czarne. W. 9,2, śr. 7,5. M. Tbl. XV 
Nr 13, "ył. St. Patek. 
7 J5. Dzban na nóżce na podstawie ruchomej, wysmukły, 
o wązkiej szyjce ciemno-szafirowy z wypukłą głową fauna.
		

/p0133.djvu

			134 


NIEBO RÓW 


Ucho w kształcie jaszczura skrzydlatego. Na korpusie w me- 
daljonach dwa malowane kolorowo krajobrazy: ruiny na 
wzgórzu nad wodą i chaty nad rzeką wśród drzew. Na pod- 
stawie w środku żółta liściasta rozeta, okolona szlakiem 
niebieskim: wodorośle i kaczki na wodzie; na brzegu cztery 
widoczki. W. 41, sz. 14,8, podst. śr. 3 1 1.1\1. Tbl. XVNr 14, wł. 
J. Czaja. 
7 J6. Dzban na nóżce na podstawie ruchomej, wysQlUkły o wąz- 
kiej szyi. Na korpusie na tle kremowem stylizm"ane 
skrzydlate postacie, w środku dookoła krajobraz: ruiny 
zamku. Ucho w kształcie węża fantastycznego z głową 
i maskaronem. U podstawy ucha wypukła głowa starca. Na 
podstawie skrzydlate postacie-w środku w medaljonie kra- 
jobraz. W. 37,5, sz. 12,9, pod. śr. 
4,5. M. Tbl. XV Nr 11, wł. 
St. Schiele. 
7 J7. Dzban z pokrywką na nóżcenapodstawie ruchomej o kor- 
pusie kulistym z szyją cylindryczną. Na całym korpusie 
malowany kolorowo krajobraz z amorkami, grającemi na 
instrumentach muzycznych. Pokrywka płaska z rozetą liś- 
ciastą. Ucho wysokie. Na podstawie okrągłej cztery krajo- 
brazy, w środku rozeta, okolona szlakiem niebieskim. W. 
30,3, sz.14,2, podst. śr. 24,5. M. Tbl. XV Nr 11, wł. St. Schiele. 
7 J8. Dzban na nóżce na podstawie ruchomej, wysmukły o wąz- 
kiej szyi. Tło szafirowe, ozdobione wizerunkami w cztero- 
łukowych medaljonach króla Jana Sobieskiego, Kazimierza 
\Vielkiego i głową fauna-czarną wypukłą. Ucho w kształcie 
jaszczura skrzydlatego. Na podstawie ornamentacja z liści, 
w środku rozeta, okolona szlakiem niebieskim: kaczki na 
wodzie. \V. "	
			

/p0134.djvu

			},(IEBORÓW 


135 


stylizowana z kwiatów barwnych. Ucha okrągłe odstające. 
\V. 21, śr. 36.1\1. Tbl. XV.Nr 17, wł. St. Schiele. 
740. Pólmisek wielki okrągły, na brzegu szafirowym ornament 
wielobarwny stylizowany kwiatowy. Na dnie wizerunek 
króla J. Sobieskiego z napisem czarnym: "janIJJ Sobieski". 
Śr. 59. 1\'1. Tbl. XV Nr 13, wł. L. bar. Kronenberg. 
7 4 I . Półmisek wielki okrągły. Na brzegu żółtym ornamentacja 
wielobar wna stylizowana kwiatowa; na dnie wizerunek kró- 
la Zygmunta UJ i napis czarny: "Zygmunt III Król Polski". 
Śr. 58. 1\1. Tbl. XV Nr 13, wł. L. bar. Kronenberg. 
742. Pólmisek wielki okrągły, na dnie na wozie o dwuch ko- 
łach postać Merkurego. Na brzegu ornament barwny, sty- 
lizowany, roślinny: kOsze kwiatów i szafirowe lambrekiny. 
Śr. 57. M. Tbl. XV Nr 11, wI. St. Patek. 
74J. Półmisek "vi elki okrągły w niebieskich tonach z portre- 
tem króla Henryka \Valezjusza i datą 1548. Na brzegu herb 
"Pogoń". Śr. 57. M. Tbl. XV.Nr 11, wI. St. Patek. 
744. Półmisek wielki okrągły, dar włościan księstwa łowickie- 
go ces. Aleksandrowi II. Na dnie widok pałacu z kolumnadą 
na tle ogrodu. Data 188'" rosyjski napis: "UAPCTBYI1 HA 
CnABY HAM'b" i litera: "A. ILu Brzeg czarny z ornamen- 
tacją stylizowaną roślinną. Śr. 57. M. Tbl. XV Nr 11, wł. 
St. Patek. 
745. Puzderko z pokrywką, na białem tle ornamentacja barwna 
stylizowana roślinna. Pokrywka z uszkiem żółtem i napisem 
wiązanym: "Superbka" podkoronąhrabiowską.\V.8, dl. 20, 5. 
M. Tbl. XV Nr 15, wI. St. Patek. 
746. Popielniczka w kstałcie potworka chińskiego, z ruchomą 
główką, na czterech nóżkach, pstra - szafirowa z żółtem. 
\V. 15,3, dł. 14.1\1. Tbl. XV Nr 13, wł. hr. K. Potocka.
		

/p0135.djvu

			136 


},(IEBORÓW 


747. PoPielniczka na trzech nóźkach o brzegu ząbkowanym. Tło 
jasno-żółtej od zewnątrz i wewnątrz ornament szafirowy. 
Na dnie postać rybaka. W. 4,5, śr. 13,2. M. Tbl. XV Nr 13, 
wł. E. Nepros. 
74 8 . PoPielniczka z ornamentem w stylu renesansowym. Tło 
jasne, na dnie lira. \V. 2,1, dł. 12,2. 1\'1. Tbl. XV Nr 12, wł. 
E. Nepros. 
749. PoPielniczka z szafirową obwódką. Na jasnem tle żabka, 
motyl i wiązanka kwiatów. Na dnie widoczek kolorowy: 
łódka na rzece. \V.2,3dł. 13.1\'1. Tbl. XV Krll, wl.E. Nepros. 
75 0 . PoPielnic.zka na trzech nóżkach o brzegu ząbkowanym 
z widoczkiem kolorowym: rzeka wśród drzew i łódka. \V. 
4,3, śr. 13,2.1\'1. Tbl. XV Nr 11, wł. E. Nepros. 
75 I. PoPielniczka o brzegu karbowanym, szafirowym, na dnie 
ptak w stroju kobiety z nutami w ręku. Dl. 14,5, sz.10,8. 
M. Tbl. XV Nr 16, wł. St. Patek. 
75 2 . Lichtarz niski na czarnem tle, ornamentacja liściasta 
w kolorze żółtym i niebieskim. \V. 7, śr. 10. 1\'1. Tbl. XV 
Nr 11, wł St. Patek. 
75 J. Butelka na nóżce kulista z długą szyją i korkiem. Na 
tle czarnem ornament wielobarwny liściasty i wypukły 
w kształcie korków. Na szyi napis drukowany: "Nieborów". 
\V. 27, sz. 18.1\'1. Tbl. XV Nr 13 , wł. Muzeum. 
754. Misa głęboka biała z obwódkami czarnemi. Na brzegu 
i od zewnątrz ornament: kwiaty i liście stylizowane barwne, 
na dnie wiązanka kwiatów i napis wiązany: "Superbka" pod 
koroną hrabiowską. \V 18,5, śr. 50. M. Tbl. XV Nr 15, wl. 
St. Patek. 
755. Lavaho w kształcie wazonu kulistego, zwężonego ku gó-
		

/p0136.djvu

			},(IEBORÓW 137 
rzej ornament: maki z liśćmi na łodygach. Obwódki do- 
okoła szafirowe i czarne, na nodze szlak w szafirowe 
arabeski. Przy kranie głowa ludzka, u góry dwie ryby. \V. 
62,5, s. 24,5. M. Tbl. XV Nr 11, wł. St. Patek. 
75 6 . Żardznjera owalna na czterech nóżkach. Ucha w kształ- 
cie głów ze splotami wężowemi. Na jasnem tle ornamen- 
tacja barwna stylizowana: na motywach kwiatowych ptaki 
i motyle. Z jednej strony herb "Pilawa" na szafirowej tarczy, 
z drugiej widok bramy wjazdowej w Wilanowie. Brzeg 
wewnętrzny z ornamentem kwiatowym. W. 34, dł. 60. M. Tbl. 
XV Nr 13, wł. hr. K. Potocka. 
757. Parażardinjer na czterech nóżkach, barwnie malowanych. 
Tło szafirowe. \V karteluszach na jednej żardinjerze sce- 
ny pasterskie rodzajowe, na drugiej sceny ze świata zwie- 
rZęcego. Ucha-pstre jaszczury. W.16, śr. 26,4. M. Tbl.XV 
Nr 13, wł. St. Patek. 
75 8 . Żardinjera podłużna na czterech nóżkach. Ucha - posta- 
cie kobiet skrzydlatych. Na tle ciemno szafirowem orna- 
mentacja stylizowana niebieska i żółta z liści i kwiatów 
z dwiema postaciami. Brzeg wewnętrzny ornamentowany 
barwnie ze stylizacją o motywach kwiatowych. \V. 27,7, 
dł. 52. M. Tbl. XV Nr 13, wł. J. Lowenstein. 
759. Żardinjera w kształcie koszyka, rozszerzona ku górze, 
zdobna w wiązanki kwiatów i liści na szaro-niebieskiem tle j 
ucho plecione, brzeg wywinięty załamany. \V. 19,7, dł. 21. 
M. Tbl. XV J\r 13, wł. E. Nepros. 
7 60 . Żardinjerananóżce owalna, ucha-lwie głowy czarne. Nóż- 
ka i brzeg zębate. Na szaro-niebieskiem tle dwa widoki: łód- 
ka żaglowa i chaty nad wodą. W. 11,2, dl. 23,9. M. Tbl. XV 
Nr 17, wł. E. Nepros.
		

/p0137.djvu

			138 


NIEBO RÓW 


76I. Żardinjera na czterech nóżkach czworoboczna podłużna. 
Na szaro-niebieskiem tle cztery kolorowe widoki: zamek 
z basztą, wiatrak, sosny nad wodą i chaty. \V. 12,5, dł. 23,5. 
M. Tbl. XV. Nr 17, wł. E. Nepros. 
762. Żardinjera na czterech nóżkach o brzegu ząbkowanym. N a 
przedniej ściance widok nad rzeką: pod rozłożystemi drze- 
wami pomnik- blok kamienny, obok napis czarny: "Pom- 
nik X. Józefa PoniatO\yskiego pod Lipskiem" - na tylnej 
ściance na tle wiejskiego krajobrazu wieśniak z workiem 
na plecach. Po bokach wiejskie zagrody wśród drzew.vV. l-l,2, 
sz. 24,6. M. Tbl. XV Nr 16, wł. J. Lowenstein. 
76 J. Wieszak do ręczników. Na tle jasnem ornamentacja kwia- 
tO\ya w tonach niebieskich. vY.27, sz.11,2. M. Tbl. XV Nr 11, 
"vł. St. Patek. 
7 64. rVazon-donica na nóżce. Tło czarne, brzeg i nóżka zębate. 
Ucha głowy kobiece. Ornament: barwne gałązki kwiatów, 
smok i fantastyczny ptak. \V. 25,5, śr. 27,5.M. Tbl. XV Nr 14. 
wł. St. Patek. 
76 f. Para wazonów na nóżkach, tz,yorobocznych, tło jasne, 
brzeg zębaty. Na ściankach widoki kolorowe: na jednym 
krzyż na wzgórzu, ruiny nad rzeką, droga wiejska i sosny- 
na drugim baszta na wzgórzu, sosny, ruiny wśród drzew 
i łódka na rzece. \V. 14,4, sz. 13,4. M. Tbl. XV Nr 14, wł. E. 
N epros. 
766. Puzderko z pokrywką, tzworokątne o ściętych rogach. 
Na puzderku i pokrywce krajobrazy: wiejskie zagrody i krzyż 
na wzgórzu. W. 4,2, dł. 9,6, sz. 7. M. Tbl. XV Nr HA, wł. 
Muzeum. 
767. Dzbanuszek na nóżce wysmukły na podstawce rucho- 
mej, o wązkiej szyjce. W medaljonach po obu stronach dzba-
		

/p0138.djvu

			},(IEBORÓW - PAKAJ\l.IEWO - POTYLICZ 139 
nuszka i na podstawce krajobrazy. Ucho w kształcie jasz- 
czura skrzydlatego. Między medaljonami wypukła głowa 
satyra. \V. 23,5, śr. 8, podst. śr. 16,5.M. Tbl.XV Nr u, wł. St. 
Patek. 
7 68 . Półmisek wielki okrągły, malO\vany barwme. Na czarne m 
tle brzegu floresy z motywem liści dębuwych i cztery wido- 
czki w medaljonach. Na dnie wśród drzew brama wjazdo- 
wa ". \Vilanowie, nad nią duży herb "Pilawa". Śr. 57,5. M. 
Tbl. XV Nr 14, wł. hr. R. Potocka. 
7 6 9. Doniczka okrągła, na tle niebieskiem ornament żółty sty- 
lizowany kwiatowy z motylami. W. 12,5, śr. 21 (bez marki), 
wł. S. Schiele. 
77 0 . Półmlsek wielki okrągły. Brzeg szafirowy z wypukłą or- 
namentacją. Na dnie scena wojenna klasyczna (szara). Śr. 
60 (bez marki), wł. St. Patek. 
p AKANIE
TO. 


Fabryka fajansu i porcelany \v Pakaniewie pow. 
Bielskiego w Grodzieńskiem, założona przez Alteę 
F enshawe w 1879 r.; prowadzona przez Ch. Brahmsa- 

roku 1896 przeszła:na własność S. Rostowcewa. 
77 I. Talerzyk gliniany bez polewy. 9rnamentacja wypukła: 
liście, kwiaty i ptaszek na gałęzi. Sr. 21. M. Tbl. XV Kr.18, 
wł. J. L6wenstein. 


POTYLICZ. 
Fabryka fajansu w pow. Rawa Ruska (Małopolska 
wsch.). \Vyrabiała fajanse z białą. polewą. i plecionki 
koszyczkowe i ażurowe. 
77 2 . Salaterka biała okrągła, ornament na brzegu: trzy gałązki
		

/p0139.djvu

			140 


PO'TYLICZ - PROSZKÓW 


niezapominajek, na dnie kwiat fioletowy z liśćmi zielone- 
mi, ucha odstające. \V. 7,2, śr. 21. M. Tbl. XVI Nr 1, wł. 
St. Patek. 
77 J. Talerzyk głęboki biały, na prostym brzegu paski szafirowe 
z niebieskiemi gałązkami, na dnie napis hebrajski w prze- 
kładzie: "Usługujący". Śr. 19,7.1\1. Tbl. XVI Nr l, wł. St. 
Patek. 
774. Półmisek biały owalny, na prostym brzegu ornament: sza- 
firowe paski, gwiazdki z kropek i kreski. Dł. 36, sz. 25,8. 
M. Tbl. X\TI Nr 1, wł. Muzeum. 
77 5. 
Vazka bez pokrywki biała, półkulista. Ucha czworokąt- 
ne. Ornament: trzy szafirowe paski, gwiazdki z kropek 
i kn
ski. \V. 13, śr. 21,8. IV!. Tbl. XVI Nr 1, ,d. Muzeum. 
776. Talerz płytki biały. Na brzegu prostym szafirowe paski, 
kropki i kreski tworzą ornament. Śr. 24, bez marki, wł. Mu- 
zeum. 


PROSZKÓW (lub Prószków) 
Hrabia Leopold von Proskau pod wpływem i za 
namową Króla Fryderyka \Vielkiego założył w do- 
brach swoich Proszkowie na Szląsku powiatu Opol- 
skiego fabrykę fajansu w roku 1763, sprowadzając 
do niej artystów i majstrów z węgierskiego miasta 
Holicza. Po śmierci hr. Leopolda w 1769 roku wraz 
z dobrami majorackiemi fabryka przeszła na wła- 
sność pierwotnie ks. Karola Maksymiljana von Die- 
trichstein z Nicolsburga, a następnie wraz z tytułem 
księstwa Proskau na hr. Jana Karola von Dietrich- 
steina. Prowadził fabrykę Józef Reiner, modelował
		

/p0140.djvu

			PROSZKÓW 141 
Tomasz Grumann, Jan Brechel, Jan Wojtek, Jan 
Pfeiffer, Michał Skoczowski, Jan Grzegorz Golac 
i Kacper Piecka; malowali Eljasz Bauer, Marcin 
Neumann, Jan Szirmek, Maciej Domogała, Bartek 
Heysind, Walenty Szirmek i wielu jeszcze polskich 
artystów. 
VV roku 1783 księstwo Proskau zostało nabyte 
wraz z fabryką przez króla Fryderyka Wielkiego, 
który osadził, jako dyrektora fabryki, Jana Gotlieba 
Leopolda, i jemu też \v 1786 roku oddał fabrykę 
w dzierżawę. J. G. Leopold zaczął od 1788 roku wy- 
rabiać kamionkę, a fabrykacja fajansu upadła i w ro- 
ku 1793 zaprzestano go zupełnie wyrabiać. W roku 
1796 J. G. Leopold wprowadził do fabrykacji orna- 
mentacje zapomocą druku (artyści Degoschau i End- 
ter). \V1815 roku oddał fabrykę \v dzierżawę, a na- 
stępnie sprzedał ją w 1823 r. Janowi Fryderykowi 
Dickhut' owi, i w jego rękach fabryka przetrwała do 
roku 1850, kiedy została zamknięta. 
Marka: za czasów hr. v. Proskau-pisana pod gla- 
zurą litera "pIC albo "POIC w kolorach szarym, szafi- 
rowym, fioletowym (manganowym); przy tych lite- 
rach znajdują się zazwyczaj cieńsze litery oznacza- 
jące signum malarza modelatora; za czasów hr. Die- 
trichsteina: pisane pod glazurą litery "D. pIC w ko- 
lorach jak wyżej: za czasów J.G. Leopolda litera "PIC. 
w kolorze bronzowym, albo jasno szafirowym. Na 
kamionkowych wyrobach wycisk: "Proskau...
		

/p0141.djvu

			142 


PROSZKÓW - PRUSZKÓW 


777. Masclllic::;ka z pokrywką \y kształcie winnego grona na 
gałązce i dwuch gmszek z pokrywkami. Dookoła różno- 
barwne kwiaty i winne liście. \V. 11,5, dł. 23. 1\1., wł.1\lu- 
zeum. 
778. Talerz płytki biały, brzeg ażuro-wy z pałączkó\y skrzy- 
żowanych, zdobionych zielono-na skrzyżowaniach kwiatki 
fioletowe. 
a dnie duże gałązki, aster liljowy o długich 
liściach z pączkami i gałązka żółtych kwiatów. Śr. 23,5. M. 
Tbl. XVI Nr 3. wl. B. \Vydżga. 
779. Półmisek biały okrągły, na brzegu karbO\yanym rzuciki 
byiatów nif'bif'skich, różowych, ceglastych i gałązek z liść- 
mi. Na dnie wiązanka: róża z pączkami, niezapominajki 
i barwne kwiaty.Śr. 34,5.1\1. Tbl. XVI Nr 4, wł. B. vVydżga. 
780. rFazonik na nóżce czworokątnej żółtawy podłużny. 
\Vierzch spadzist
 z jednym dużym i 16 małymi otworami. 
Ucha wypukłe gło\\'y kobiece. Na korpusie ornament wy- 
ciśnięty "f'mpire" i wypukle liścif' akantu. Nanóżce palmety. 
\V. 17, dł. 24. 1\1. Tbl. XVI 
r 5, wł. \Vł. Frąckiewicz. 
78 I. U'azonik na nóżce czworokątnej i na podstawce ruchomej 
żółta,,'y, podłużny. \Vierzch spadzisty z jednym dużym 
i szesnastu małemi otworami. Ucha-wypukłe głowy kobiet 
oczarnych włosach. Na korpusie ornament wyciśnięty "em- 
pire" zielony i druk czarny: z jednej strony amorek przy 
urnie, z dmgiej - rybak nad wodą na tle krajobrazu. Na 
nóżce i czworokątnej podstawce zielone palmety. \V. waz. 
17, dl. 24, podst. dł. 18,5, sz. 16,3. 1\1. Tbl. XVI Nr 5, \\'1. 
\Vl. Frąckiewicz. 


PRUSZKÓW. 
Fabryka fajansu w Pruszkowie pod Warszawą, za- 
łożona w 1872 r. przez Asterbluma i Teichfelda. Wy-
		

/p0142.djvu

			PRUSZKÓW - ROMAJ\[ÓW 143 
rabiala zwyczajny fajans użytkowy. Marki: kotwica 
i litery "j. T. P." tarcza pod koroną niebieską. z napi- 
sem: "J akó b T eichfeld Pruszków" i wyciski: "J. T eich- 
feld Pruszków". 


782. Talerzyk biały o brzegu falistym. niebieskim z ornamen- 
tem złoconym'; na dnie purtret kobiecy w uczesaniu i stroju 
1830 r. Śr. 20. M. Tbl. XVI Nr 6, w1. St. Schiele. 
78 J. Talerzyk oliwkowy o prostym brzegu. Ornament wypukły: 
liście, niebieskie kwiaty i barwny motyl. Śr. 18,3. M. Tbl. 
XVI Nr 7, wł. Muzeum. 
784. Talerzyk oliwkowy karbowany. Na dnie gałązki bez liści 
i wypukły biały narcyz. Śr. 17,4. M. Tbl. XVI. Nr 7, w1. 
Muzeum. 
785. Talerzyk seledynowy o prostym brzegu z ornamentem 
wyciśniętym. Na talerzyku mudelowane kolorowe owoce: 
grusLki, jabłka, winogrona, śliwki i czereśnie. Śr. 17. M. Tbl. 
XVI Nr 7, "v1. E. Nepros. 
RO:MANÓW. 


F abryka porcelany w Romanowie na W olyniu. 
Bliższych danych brak. Marka: rosyjski napis "Ro- 
manowskij". Fabryka naśladowała wyroby Barano- 
wieckie, również markę Baranówki. 
786. Półmisek biały owalny o brzegu prostym z zieloną obwód- 
ką, zdobiony rozrzuconemi stylizowanemi kwiatami chabru. 
Dł. 37,7, sz. 26. M. Tbl. XVI. Nr 9, w1. Muzeum. 
7 8 7. IVaza z pokrywą białą o brzeżkach zielonych, zdobiona 
szafirowemi kwiatami (stylizowane chabry). Ucha -liście.
		

/p0143.djvu

			144 


ROMAJ\[ÓW - RY'TWIAJ\[Y 


Chwyt w kształcie ananasa z ornamentacją zieloną. \V. 29,1 
śr. 20,6. 1\'1. Tbl. XVI Nr 8, wł. Muzeum. 


RYTWIANY. 


Fabryka \vyrobów z gliny polewanej \', Rytwia- 
nach (w Sandomierskiem) \v sąsiedztwie Staszowa. 
Założona przez hr. Potockich. Marka: znak herbo- 
wy "Pilawa" również napis "Rytwiany" wciśnięte 
w masie. Dyrektorem był Psarski, technicznym 
kierownikiem włoch Angelo. 
7 88 . Figurka wyżła leżącego na podstawie falistej, bronzowa- 
na. \V. 9,5, dł. 15. M. Tbl. XVI Nr 11, wł. Muzeum. 
7 8 9. Figurka buldoga leżącego na czworokątnej podstawie, 
bronzowana. W. 10, dl. 15.. M. (bez marki), wł. Muzeum. 
79 0 . Figurka lwa śpiącego na podwójnej podstawce, pomalo- 
wana na bronz spatynowany. W. 7,7, dl. 13,8. M. Tbl. XVI 
Nr lI, wł. l\Iuzeum. 
79 I. Para lichtarzy o polewie bronzowej z okrągłe mi uchami. 
Podstawki o płaskim brzegu z wypukłym ornamentem: ro- 
zetki okrągłe. Na dnie wstążka, przewinięta przez sztabik. 
\tV. 6,8, śr. 16,7. 1\'1. Tbl. XVI Nr 10, wł. \Vł. Frąckiewicz. 
79 2 . Skrzynka mała z pokrywką żółta, bez polewy. Na ściankach 
kwadraty z wypukłej podwójnej plecionki. Na pokrywce 
wypukła róża z pączkami i liśćmi, dookoła ornament: liście 
w owalach. W. 7, dł. 14. li. Tbl. XVI Nr 14, wI. J. Lowen- 
stein. 
79 J. Talerzyk o jasno-bronzowej polewie. Na prostym brzegu 
ornamentacja wypukła: motywy z kwiatów i liści niezapo-
		

/p0144.djvu

			R Y'TWIAJ\[Y 


145 


minajek, na dnie rozeta. Śr. 17. 1\L Tbl. X\YI Nr 12, wł. \Vł. 
Frąckiewicz. 
79-1. Talerzyk bez polewy żółty. Brzeg wywinięty z listków 
rózy. Ornamentacja wypukła: trzy rzędy liści, w środku 
róża, niezapominajki i narcyz. Sr. 20. 1\1. Tbl. XVI N"r 12, 
'wł. J. Lowenstein. 
795. Talerzyk z polewą jasno-bronzO\yą, brzeg karbowany. 
Śr. 19,4. M. Tbl. XVI Kr 12, wł. Muzeum. 
796. Talerzyk z polewą koloru zielonego, o brzegu prostym 
z ornamentacją wypukłą: floresy. Na dnie rozeta z kwiat- 
ków. Śr. 21. M. Tbl. XVI Nr 11, wł. .Muzeum. 
797, Taler
yk bez polewy, brzeg wywinięty. Ornamentacja: 
wypukłe winne liście. Śr. 20. M. Tbl. XVI Nr 11, wł. Mu- 
zeum. 
79 8 . Talerzyk bez polewy czerwony. Ornament: trzy rzędy 
wypukłych liści. Na dnie róża z pączkami, niezapominajki 
i narcyz. Śr. 20. 1\1. Tbl. XVI Nr 12, ",I. Muzeum. 
799. Talerzyk zielony L wypukłą ornamentacją: na brzegu 
kwiaty i liście niezapominajek - rozeta kwiatowa na dnie. 
Śr. 17. M. Tbl. XVI Nr l:?, wł. Muzeum. 
800. Paterka o polewie zielonej. Brzeg wywinięty. Ornamen- 
tacja wypukła z liści akantu. Na dnie rozeta liściasta. Śr. 
19. M. Tbl. XVI Nr 10, wI. Muzeum. 
80I. Paterka bez polewy owalna, o brzegu ząbkowanym z ple- 
cionką koszykową. Dł. 2ó,5, sz. 
2. M. Tbl. XVI Nr 13. 
802. Talerzyk o polewie bronzowej, w kształcie liścia, z brze- 
giem wywiniętym. Na dnie ornament wypukły: róża, nie- 
zapominajki, narcyz i listki. Śr. 20. 1\'1. Tbl. XVI Nr 12, wł. 
J. Lowenstein. 


10
		

/p0145.djvu

			146 RY'TWIANY - RZUCHÓW - SIEDLISKA 
80 J. Półmisek mały, zielonkawy, podłużl!Y z brzegiem lekko 
karbowanym. Uszka z wypukłym ornamentem: liście akan- 
tu. Dookoła brLegu żłobki-pu trLY w odsttpach. DL 27,7, sz. 
19,2. M. Tbl. XVI Nr 12, \\'1. Muzeum. 
804. Półmisek żółty okrągły. Ornament wypukły-na brzegu 
winne liście i grona, na dnie owuce. Śr. 34. 1\1. Tbl. XVI 
Nr 12, wł. :Muzeum. 
805. Półmisek duży zielony okrągły. Ornament wypukły. Na 
brzegu liście bluszczu, na dnie kłosy i polne kwiaty, ujęte 
w wiązankę. Śr. 50,5. 1\1. TbI. XYI Nr 10, wł. St. Patek, 
806. Płytka zielona czworokątna. Ornamentacja wypukła: ro- 
zeta liściasta. W. 10,5 (bez marki), wł. :Muzeum. 
807. Talerzyk ciemno-bronzowy z brzegiem prostym. Orna- 
mentacja wypukła: liście winogronowe. Śr. 19,5, (bez mar- 
ki), wł. J. Lowenstein. 
808. Para wazonów na nóżkach - wysmukłe, bronzowane. 
Na nóżkach ornamentacja wypukła: gałązki i liście. Ucha- 
smoki skrzydlate. \\'. 36, sz. 19,5 (bez marki), wł. Muzeum. 
RZUCHÓW. 
Fabryka wyrobów fajansowych w Rzuchowie (po- 
wiat Opatowski), założona w 1829 r. przez T adeu- 
sza Dowbora. Nie istnieje. 
809. Dzbanek o polewie brunatnej. Ornament wypukły: "oiszą- 
ca zwierzyna i luźne gałązki kwiatów z liśćmi. Ucho odtrą- 
cone. \tV. 19,5, śr. a. 1\1. Tbl. XYII Nr 1, wł. St. Patek. 


SIEDLISKA. 
Fabryka fajansu w Siedliskach pow. Rawski (Ma- 
łopolska W schod.) Fabryka istniała w pierwszej po-
		

/p0146.djvu

			SIEDLISKA - SKAWINA - SŁAWSK 147 
łowie XIX w. \V yrabiała fajans banviony.Marka-wy- 
cisk: "Siedliska". 
8IO. Talerz biały o brzegu w przezrocza z plecionek półku- 
listych, poniżej pałączki pionowe z szafirowemi i zielonemi 
linijkami. Dno wytłaczane w plecionkę z gwiazdą szafirową 
w środku. Śr. 29,5. lVl. Tbl. xvn Nr 3, wł. \VI. Frąckiewicz. 
8 I I. Podstawka na czterech nóżkach żółtawa, prostokątna 
o brzegu zielonym-dno wklęsłe. Dł. 9,2, sz. 7. M. Tbl. XVII 
Nr 4 wł. Muzeum. 


SKA\VINA. 


Skawina pod Krakowem, powiat Podgórze, dawna 
osada garncarska. Fabryka fajansu na wielką skalę 
powstała ro upadku Poręby; przeniesiona z Poręby 
do Skawiny. 
8 I 2. Fajeczka biała, okrągła, kanelowana. \V. 4,5, śr. 3,4. lVI. 
Tbl. XVII Nr 
. 


SLA \VSK. 
Fabryka fajansu w Sławsku
pow. Koniński; zało- 
żona w r. 1840 przez Jana \Vężyk-Rudzkiego. Wy- 
roby były wystawione \v 1845 r. w Warszmvie. 
Istniała jeszcze \v 1847. .Marka wycisk "Sławsk" sam, 
z literami: "LR./, lub wężem szafirowym. Okaz fajan- 
su z tej fabryki znajduje się Vi' muzeum w Sevres. 
8 I J. Koszyk na wysokiej nóżce biały ażurowy z okrągłych pa- 
łączków-brzeg z podwójnych skrzyżowanych. Na krawę- 
dzi 'wstążka przewinięta przez dwa pałączki. Na dnie 'wy- 
pukły bukiet w wazonie z róży i ostu w okrągłej ramce z list-
		

/p0147.djvu

			148 


SŁA WSK - ser ASZÓW 


ków wypukłych. Nóżka czworokątna z wyciśniętym wian- 
kiem z drobnych listków. \V. 12,6, śr. 26,8. 1\1. Tbl. XVII 
Nr 6, wł. \Vł. Frąckiewicz. 
B I 4. Kropielniczka z muszlą kanelowaną koloru szaro-niebie- 
skiego. Ornament wypukły: krzyż i dwa aniołki klęczące 
wśród gałązek. W. 18, sz. 11,5. 1\1. Tbl. XVII Nr 8, wł. St. 
Patek. 
B I5. Koszyk biały ażurowy z okrągłych pałączków. ujętych 
między dwa pałączki przewinięte wstążką. Rogi ścięte. 
Śr. 25. 1\'1. Tbl. XVII Nr 6, wł. Muzeum. 


BI6. Talerzyk biały o prostym brzegu z ornamentem wypu- 
kłym: między floresami liry. Śr. 21. 1\1. Tbl. XVII 
r 6. 
BI7. TaLerz płytki koloru kremowego, dookoła brzegu or- 
nament wypukły: między dwoma łabędziami ""ozon z liśćmi 
i floresy, na dnie liście akantu, kielichy kwiatów i rozeta. 
Śr. 22,5. 1\'1. Tbl. XVII Nr 5. 
BIB. Dzbanuszek z pokrywką biały, gruszkowaty. Uszko 
podłużne z ornamentem liściastym. Na dziobku palmeta. 
W. 13,8, sz. 6,9. 1\'1. Tbl. XVII Nr 7. 
ST ASZÓvV. 


Od połowy XIX w. istniała w Staszowie-pow. San- 
domierski-fabryka, która wyrabiała różne przedmio- 
ty - przeważnie fajki z gliny żółtej, czerwonej i czar- 
nej, niekiedy grafitowanej. Marki: wycisk "Staszów ll , 
wyciski nazwisk: "Grosmanll, "Kunstler", "Szajb- 
man ll oraz wyciski: "Staszów!l w owalu lub kółku 
. l . M K li S li T l\T K il' O YXT S ll 
lItery" . .,,, . '" . 1'\. . l" . vv. .
		

/p0148.djvu

			ser ASZÓW 


149 


8I9. Popielniczka czerwona, na brzegu wypukłe liście akantu, 
na dnie rozeta. Śr. 15,5. M. Tbl. XVII Nr 14, wł. Muzeum. 


820. Taler::; bez polewy czerwony. Brzeg prosty z ornamen- 
tem wypukłym ostrołukowym. Na dnie wypukły krajobraz 
architektoniczny: wśród drzew arkady i wieża. Śr. 26,4. 
lV1. Tbl. XVIl Nr 15, wł. Muzeum. 


82I. Doniczka barwiona ciemno-zielono. Dookoła ornament 
wypukły z kwadratów podwójnie plecionych i kwiatów. 
\V. 13, śr. 13,5. M. Tbl. XVII Nr 14 wI. l\Iuzeum. 


822. Fajka czarna graIitowana.Ornament kropkowany i kanele. 
\Y. :{,5, śr. 3. 1\1. Tbl. XVII Nr 13, wI. l\Iuzeum. 
82J. Fajka czerwona o 7 kantach z napIsem: "Pal zdruw", 
ornament punktowany. \V. 3,6, śr. 3,1. 1\1. Tbl. XVII Nr 13, 
wI. Muzeum. 
82 4' Ff/jka czerwona, ornament: szlak u góry do połowy zlini- 
jf'k i krupek, dalej kanelU\J!,any. \V. 4,7, śr. 3,2. 1\1. Tbl. XVII 
.:\r 13, wł. 1\luzeum. 
82 5. Fajka czarna grafitowana z drobnym ornamentem wyci- 
śniętym. \V. 3,5, śr. 2,8. 1\1. Tbl. XVII Nr 11, wł. l\Iuzeum. 
826. Fajka ciemno-żółta o siedmiu kantach ze szlakIem wyci- 
śniętym; na brzegu rozety. W. 3,6, śr. 3,1. M. Tbl. XVII 
Nr 11, wł. Muzeum. 
82 7. Fajka okrągła czenyona z głową Kapoleona. \V. 6,8, śr. 2,8. 
l\'I. Tbl. XVII Nr 11, wI. Muzeum. 
828. Solniczka na nóżkach, brunatno barwiuna o dwuch prze- 
działach, dookoła ornament z wyciśniętych gwiazdek i szta- 
bikó\Y. \V. 
,9, dł, 9,8. 
1. Tbl. XVII Nr 11, wł. .Muzeum.
		

/p0149.djvu

			150 S'T ASZÓW - 'TELECHAJ\[Y 
829. Fajka z metalową pokrywką-czerwona okrągła ornament 
wyciśnięty. vV. 4,9, śr. 3,4. M. Tbl. XVII Nr 12, wł. Muzeum. 
8 JO. Fajka okrągła czarna, grafitowana. Ornament: owale i 
ząbki. \V. 3,2, śr. 3,1. 1\1. Tbl. XVII Nr 10, wł. Muzeum. 
8 J I. Fajka jasno-żółta okrągła, ornament wyciśnięty: palmetki. 
\V. 3,1, śr. 3,1. 1\1. TbL XVII Nr 9
 wł. Muzeum. 


TELECHANY. 
"VV Telechanach nad kanałem Ogińskiego w Piń- 
szczyźnie w XVIII wieku założył hetman Michał Ogiń- 
ski, ożeniony z Czartoryską., fabrykę majoliki, do kto- 
rej sprowadził majstrów szwedów i włochów. Vl1812 
roku i następnych lat fabryka należała do spadkobier- 
CÓ\v hetmana; około 1830 r. przeszła w ręce żydow- 
skie i upadła. Wyrabiano w niej za dobrych czasow 
majolikowe \vazony i inne przedmioty o ładnej po- 
lewie z modelowanemi wypukłemi kwiatami, owo- 
cami, liśćmi, maskaronami. 
Marka: pisane litery ciemno-bronzowe lub mali- 
nowe: "C.O. ii pod glazurą; samo "O." lub samo "C." 
8 J2. "fVazon biały kulisty o szyjce wywiniętej z żółtym brze- 
giem, o wierzchu spadzistym z sześciu otworami. Nakorpu- 
sie od góry zwieszają się dwa wypukłe festony z barwnych 
kwiatów i liści czarno żyłkowanych. Ucha odtrącone. \V. 
2-'1,5, sz. 22,5, (bez marki), wł. Muzeum. 
8 JJ. TVazon na wysokiej nóżce biały, gruszkowaty, szyja 
wywinięta. \Vierzch kanelowany z ornament:-!cją malinową 
o sześciu otworach. Na korpusie girlanda z wypukłych
		

/p0150.djvu

			TELECH
Y TOhfASZóVV 


151 


barwnych kwiatów i liści, żyłkowanych czarnem. \V. 36, 
sz. 23, (bez marki), wł. B. \Vydżga. 
8 J4. l['azon na wysokiej nóżce, biały grnszkowaty. Na nóżce 
i szyi wywiniętej zielone paski żyłkowane czarnem. \V ierzch 
spadzisty o sZf'ściu otworach. Na korpusie dwie luźne '\"y- 
pukłe gałązki róży, przewiązane żółtą wstążką. \V. 36, sz. 
2
,5. l\Iarka: litera "C" malinowa, wł. B. Wydżga. 


TOMASZÓvV. 


Stanisław Kostka hr. Ordynat Zamoyski w r. 1795 
powołał do ordynacji Franciszka Mezera z Korca 
i pod jego zarządem ufundował z wielkim nakładem 
fabrykę fajansu. Od r. 1806 wyrabiano i porcelanę, 
lecz w 1815 r. po odcięciu dostawy glinki porcelano- 
wej ,yskutekwcie]enia Tomaszowa do Księstwa \Var- 
szawsklego fabryka się zachwiała. Jeszcze \V r.1815 
wyrobyTomaszowskie były bardzo piękne, lecz około 
1 
27 r. fabryka zaczęła upadać i po śmierci Franciszka 
.Mezera \V 1834 r. czasowo ją zamknięto, a córka 
sprzedała ziemię i zabudowania. \V 1842 r. dawny 
dyrektor fabryki Łubieńskich w Lubartowie, Robert 
vVendler, wraz z Józefem Bentkowskim nabyli część 
ziemi po Mezerze i prowadzili fabrykację, sprowa- 
dza jąc glinkę z Galicji, lecz wskutek dużego cła i braku 
odpowiednich majstrów fabryka ostatecznie upadła 
i została zamknięta w roku 1846, Z początku miała 
ona duże powodzenie, tak że wyroby jej \';ywożono
		

/p0151.djvu

			152 


TOMASZÓW 


do Węgier. Marka: wycisk: herb "Jelita li (Zamoy- 
skich) albo "Tomaszów ll następnie napis: "Toma- 
szów Mezer li albo: "Tomaszów Fabryka Krayowal<- 
wreszcie: "lVlezerl<. 


PORCELANA, 
8 J f. Filiżanka ze spodkiem biała cylindryczna, wewnątrz 
złocona z uszkiem okrągłem. Ornamentacja wypukła: zło- 
ta tarcza z sową, włócznią i liście dębowe. W medaljonie 
w złotym wieńcu z liści dębowych i złotej ramce portret 
w kolorze sepji Aleksandra I. Na spodku z brzeżkiem zło- 
conym ornamentacja złota z liści dębowych. Na dnie w ram- 
ce złocony orzeł dwugłowy rosyjski z orłem polskim na 
piersi. W. fil. 6,5, śr. 6, spod. śr. 13,5. M. Tbl XVII Nr 18, 
wł. ordynat hl'. Zamoyski. 
8 J6. Filiżanka ze spodkiem cylindryczna o brzegu zlekka wy- 
winiętym, wewnątrz złocona -z rozetą na dnie. Uszko wy- 
sokie w kszałcie smoka. złocone. Przy brzegu na szlaku bia- 
łym wieniec z liści dębowych żółtych złoconych. Na fili- 
żance i spodku na tle srebrnem ornamentacja laskowana 
pionowa gotycka. Na filiżance w meda1jonie barwna minia- 
tura Franciszka Sapiehy, generała artylerji wojska Litew- 
skiego.}Na dnie spodka na fioletowo-malinowem tle trzy 
hełmy z herbami: "Lis", częścią "Pogoni" i orłem białym pod 
mitrą książęcą. VI. fil. 11,2, śr. 7,8, spod. śr. 15,3, (signum 
robot. wycisk litera "G"). wł. ordynat hr. Zamoyski. 
8 J7. Filiżanka ze spodkiem na nóżce jajowata O brzegu wy- 
winiętym. Uszko wysokie,okrągłe,złocone z wypukłą głów- 
ką żołnierza w kasku. Tło filiżanki i spodka szafirowe, na 
szlaku białym pomiędzy dwoma paskami złoconemi wie- 
niec z listkó,v róży. Na filiżance w medaljonie na podwój-
		

/p0152.djvu

			TOMASZóW 


1 'J:\ 


nym matowym złoconym paludaminie dwa herby: "Jelita" 
(Zamoyskich) pod hrabiowską koroną i "Pogoń" (Czartory- 
skich) pod mitrą i monogram "Z.S.Z." Spodek na nóżce zło- 
conej, brzeg od wewnątrz zdobiony szlakiem z listków róż 
złoconych-od zewnątrz szlaczkiem ze złoconym wieńcem 
z listków wawrzynu. W. fil. 13, śr. 9, spod. śr. 15, M. Tbl. 
XVII. Nr 21, wł. ordynat hr. Zamoyski. 
8 J8. Filiżanka ze spodkiem na nóżce, biała kształtu kielicho- 
wego z uszkiem prostokątnem ze złoceniem. Brzeżek fili- 
żanki i spodka złocony. Na filiżance postać kobiety z kot- 
wicą, siedzącej mid morzem na tle krajobrazu, napis: 
"L'Esperance" .Na spodku postać kobiety, podlewającej aga- 
wy-napis: "L'occupation utiIe"j malowanie w kolorze sepji. 
W. fil. 6, śr. 6,8, spod. śr. 13,5. M. Tbl. XVII. Nr 20, wł. or- 
dynat hr. Zamoyski. 
8 ]f). Filiżanka bez spodka na nóżce biała, kształtu kielicho- 
wego, uszko prostokątne; zdobiona gałązką róży z liśćmi 
i rzucikami kwiatów w tonach niebieskich. W. 6,3, śr. 6,2. 
(bez marki), wI. ordynat hr. Zamoyski. 
84 0 . Spodek biały o wysokim brzegu z paskami złoconemi. Na 
dnie armatura w stylu "empire" i dwie gałązki malowane 
złotem zielonawem, matowe m, Śr. 13, M. Tbl. XVII Nr 22, 
wł. ordynat hr. Zamoyski. 
84 I . Talerz płytki biały, brzeg prosty szafirowy z trzema pa- 
skami złoconemi i wieńcem lIści wawrzynu, malowanych 
złotem na żółtym szlaku. Śr. 24,6. lVl. Tbl. XYII Nr 23, wł. 
ordynat hr. Zamoyski. 
FAJANS, 
842. Koszyczek biały okrągły ażurowy z podwójnych krzyżu- 
jących się pałączków, ujętych w dwa pałączki przewinięte 
wstążką. Śr. 22,7. M. Tbl. XVII Nr 17, wł. St. Patek.
		

/p0153.djvu

			15'4 


TOMASZóW - WŁOCŁAWEK 


84J. Talerz głęboki żółtawy o brzegu zlekka wklęsłym. Śr. 
24,3. 1\1. Tb1. XVII Nr 16, wł. Muzeum. 
844. Talerz płytki żółtawy o brzegu prostym. Na dnie na palu- 
darninie kolorowy herb "Jelita" pod koroną hrabiowską. Śr. 
21,5. 1\1. Tbl. XVII Kr 19, wł. ordynat hr. Zamoyski. 
845. Miseczka na nóżce żółtawa, półkulista, brzeżek szafirowy- 
poniżej wieniec z szafirowych polnych kwiatków. Na nóżce 
dwa paski szafirowe. \V. 5,4, śr. 11,3, (bez marki), wł. ordy- 
nat hr. Zamoyski. 


WLOCLA 
TEK. 


1. LEOPOLD CZAl\IAKSKJ I S-KA. 
Fabryka założona w 1884 roku przez L. Czamań- 
skiego. Wyroby naśladują. fajans zagraniczny- 
w części typu ludowego. 
846. Talerz płytki biały. na dnif' druk bronzowy: figura lwa 
wśród gór, na brzegu w trzech medalionach głowy antyczne, 
w drugich trzech klasyczne sceny. Śr. 24,5. M. Tb1. XVIII 
Nr 1, wł. St. Patek. 
847. Talerz głęboki, biały. Brzeg prosty, ozdobiony drukiem 
szafirowym: na szachownicy kartelusze z kwiatami i zwie- 
rzętami. Na dnie postać kobiety. karmiącej ptactwo. Śr. 24,6. 
M. Tbl. XVIII Nr 4, wł. St. Patek. 
848. Talerz płytki biały, o brzegu falistym, ozdobiony drukiem 
szafirowym: wiązanka powoi i trzy rzuciki kwiatów. Śr. 24,4. 
M. Tb1. XVIII Kr 2, wł. Mw:eum. 
849. Talerz głęboki biały, O prostym brzegu z wielkiemj sza- 
firowemi liśćmi i kwiatami. 
a dnie niebieskie kółko. Śr. 24. 

1. Tbl. XVII Xr 2
.
		

/p0154.djvu

			WŁOCŁAWEK - WOLFF 


155" 


f? 50. Talerz płytki, biały o brzegu karbowanym. ozdobiony 
gałązkami kwiatów w tonach szaro-zielonych. Na brzegu 
ornement "'ypukły.Śr.
5,3.M. Tbl. XVIII Nr 2, wł. Muzeum. 


II. ENGEUIAN -SCHREIER. 
Fabryka fajansu-znana w r. 1884. Od roku 1913 
nie istnieje. 
85 I. Ttderzyk o brzegu prostym, zdobiony drukiem czarnym: 
widoki budynków i orły dwugłowe. N a dnie pomnik, otoczo- 
ny latarniami. Śr. 21. M. Tbl. XVIII Nr 5, wł. l\Iuzeum. 
852. Talerz glęboki, biały, o brzegu karbowanym, ornament 
po trzy żłobkI w odstępach. :::'r. 25,5. 1\1. Tbl. XVII Nr 27, 
wł. St. Patek. 
85 J. Pólmisell mały biały, podłużny o brzegu zlekka karbowa- 
nym, przy uszkach wypukłe gałązki wawrzynu z liśćmi. 
Dl. 28, sz 10. M. Tbl. XVII Nr 27, wł. Muzeum. 


III. J. fEICHFELD I L. ASTERBLUM, 
Fabryka faj ansu założona przez]. Teichfelda i Lejbę 
Asterbluma. 
854. Talerz głęboki. biały z ornamentacją roślinną w kształcie 
cebulek w ciemno-szafirowym kolorze. Śr. 24. M. Tbl. XVIII 
Nr 3, wl. J. Lowenstein. 


WOLFF. 


Gdy fabryka Belwederska nie mogła się utrzymać, 
około roku 1783 sas W olH, założył fabrykę fajansów 
na Bielinie (dzisiejsza ulica Królewska aż do zbiegu 
z Marszałkowską), gdzie wyrabiano bardziej mocne
		

/p0155.djvu

			156 


WOLFF 


i ładnie dekorowane naczynia i wazony z glinki, spro- 
wadzanej z dóbr księżnej l\Iarszalk.owej W. K. (Lubo- 
mirskiej), l\Ion Coteau (teraźniejszy l\Iokotów). \\
 fa- 
bryce tej wyrabiano duże \yazony, ozdabiane orna- 
mentacjami kwiatowemi oraz figuralnemi \V stylu 
podó\\Tzas dominują.cym francuskim (Ludwika XVI) 
z dodaniem wzoró\y chińszczyzny. Data ostatecznegu 
.wmknięcia fabryki dokladnie nie \yiadoma. 
Marka: litera pisana pod glazurą ,,\V" w kolorach 
bronzowym, żółtym, niebieskim, zielonym, karmi- 
nowym i czarnym. - Xie jest \\"ykluczone, że bio- 
rąc asumpt z naz\yy miejscowości, w której po- 
\\"stała fabryka (Bielin), używano również marki: "B" . 
(Patrz "Belweder" oraz ,.:\Iarki nieustalonego po- 
chodzenia "). 
855. Pam 'il'a:::OllOi.l' z pokrywą kształtu gruszkowatego o szyi 
cylindrycznej, tło bronzowe z ornamentacją złoconą. Na szyi 
między 
 złocollf'mi paskami dwie gałązki k\"iatów. Ka kor- 
pusie pod palmą figura chiiiczyka z instrumentem muzycL:- 
nym. \Y. 40,5, sz. 3-'ic,5. 1\1. TbI. XVIII 
r 7 (złocona), wI. 
L. Goldstandowa. 
856. '1"0;;011 z pokrywą zółty gru:ózkowaty, z szyją cylin- 
dryczIlą i ornamentacją roślinną ze złoceniem. Pokrywa 
pagodowata z gałązkami kwiatów czerwono-różowych 
zakończona żołądziem różowym. Ka korpusie wiązanki 
wielobarwnych kwiatów i w d ",uch karteluszach na białem 
tle obłoki skłębione niebieskie, drzewa palmowf> ze złoco- 
nemi owocami, grupy fantastycznych ptaków i \"ąż zielony. 
\Y. '+1,5. 1\1. Thl. xvm Kr 6 (zieluna), \,,1. \VI. Frąckif>\\'icz.
		

/p0156.djvu

			.... 


) 


... 


, 


.  
\, . k 
- 
f' 
i .. , 
-- 
" 
t J' ) 
, '\ .,.- 
, Ił 
\ ł. 


856 


ł
		

/p0157.djvu

			WOLFF 


157 


857. Półmisek mały, biały owalny f) brzegu falistym z bronzową 
linją i falistą plecionką ażurową. Na skrzyżowaniach wypu- 
kłe niebieskie kwiatki Zf' środkiem żółtym. Na dnie wią- 
zanka: mak i różnobarwne kwiaty. DL 27,7, sz. 20,4,..l.VLTbl. 
XVIII Nr 6 (bronzowa), wł. Wł. Frąckiewicz. 
85 8 . Kałamarz z cylindrem ruchomym biały okrągły z tulejką 
do świecy i uchem z listkiem wypukłym u góry. Dookoła: 
korytko, dwie muszle zielone, 4 otwory na pióra żółto bar- 
wione z zieloną ornamentacją i dwa białe z kwiatkami zie- 
lonemi. Ozdobiony na brzegu paskiem z perełek zielonych 
i gałązkami kwiatów. Na korytku dwie faliste girlandy 
z kwiatów i gałązek zielonych. W. 9, sz.22. M. Tbl. XVIII 
Nr 7, bronzowa. 
859.. Sosjerka na nóżce w kształci f' muszli kanelowanej, ozdo- 
biona wiązanka. z goździkiem i luźnemi gałązkami kwiatów 
zielonych, żyłkowanych czarnemj na korpusie i na nóżce 
obwódki bronzowe. \V. 12,4, sz. 8,7, M. Tbl. XVIII Nr 7 
bronzowa. 
860. Słvik aptekarski biały, cylindryczny. \V karteluszu nie- 
bieskim koszyk róż, u dołu girlandy róż i główka aniołka. 
W. 15, sz. 10, lVI. Tbl. XVIII Nr 7, szafirowa, wł. F. Ło- 
pień ski. 
86I. IVazon bez pokrywy, gruszkowaty o szyi cylindrycznej, 
tło bronzowe z ornamentacją złoconą. Na szyi między 2 710- 
conemi paskami gałązka kwiatu. Na korpusie krzaki kwia- 
tów i pod palmą figura chińczyka z gałązką w ręku. \Y. 36, 
sz. 34, (bez marki) wł. hr. R. Przeździecki. 
862. Taler::; głęboki o prostym brzegu. Ornamentacja chińska: 
na brzegu w trzech szafirowych karteluszach, obramowa- 
nych czerwonemi paskami, stylizowane kwiaty piwonji ze
		

/p0158.djvu

			158 WOLFF - WYROBY NIE USTAL. POCHODZENIA 


złoceniem; w dwu białych - wazon) kwiató\y szafirO\\"ych 
i rajskie ptaki; w trzecim-wazon i motyl barwny. \Vokoło 
dna ornamentacja złocona na tlI:' szahrowem i pif;'ć białych 
ml:'daljonów. \V środku dna wazon stylizowanych kwiatów 
różowych ze złoceniem. Od zewnątrz brzegu szlak zielony 
z czerwone m-w medaljonach ryby i motyle, u dołu wie- 
niec z kwiatów, (bez marki). 
86 J. TVazon biały, korpus kształtu gruszkowatego o szyi cy- 
lindrycznej, brzeżkI złocone. Ornament w gu.;cie chińsktm. 
Dookoła szyi między dwoma złoconemi paskami dwie 
gałązki barwnych ze złoceniem kwiatów i liści. Ka korpu- 
sie z jednej strony wśród r01;łożystych krL:aków b\"ietnych 
i na gałązkach trzy rajskie ptaki, z drugiej krzaki piwonji 
i astrów. \V. 37, śr. 32,6. 1\1. Tbl. XVIII Nr 6 (żółta), wł. 
St. Reichman. 


WYROBY NIEUSTALONEGO POCHODZEKIA. 


Jak wszędzie, równie i \IV Polsce znane są fabryki 
ceramiczne, o których wiemy jedynie, że istniały- 
nie posiadamy jednak okazów ich wytwórczości. 
Najpoważniejszem zagadnieniem tej kategorji są 
fabryki Radziwiłłowskie. 
W archiwum nieświeskie m znajdują się niewąt- 
pliwe dane, świadczące, że w okolicach '!\ieś\yieża 
w pierwszej polowie XVIII stulecia istniała fabryka 
majoliki i druga w Białej Podlaskiej (Radziwiłow- 
skiej). Na czele ich stali dwaj dyrektorowie cudzo- 
ziemcy, biurowość i rachunkowość były prowadzone 
w języku francuskim. Chemikalja i farby, jak to
		

/p0159.djvu

			WYROBY J\l.IEUST ALOJ\l.EGO POCHODZEJ\l.IA 1 ;1) 
wynika z zachowanych rachunków, sprowadzano 
z Holandji w bardzo znacznych ilościach, wyraża- 
jących się \y dziesiątkach tysięcy florenów. Wogóle 
fabrykacja była prowadzona na wielką skalę; zacho- 
wane obstalunki wyszczególniają serwisy, składa- 
jące się z setek sztuk mis, talerzy i innych naczyń, 
zdobnych w wypukłe kolorowe kwiaty, ov,oce i t. p. 
Pomimo to nie znamy ani jednego okazu, który 
mielibyśmypra wo oznaczyćjako wytwór tych fabryk. 
\\,Tprawdzie w bibliotece nieświeskiej znajduje się 
kilkadziesiąt różnej wielkości popiersi mędrców 
i ojców kościoła, które, sądząc z ich charakteru, nie- 
wątpliwie musiały być wykonane we własnej fabryce, 
lecz jako pokryte jednostajną jasno-szarą polewą, 
przy tern traktowane w surowym klasycznym stylu- 
nie dają one żadnej wskazówki, jak wyglądały owe 
zdobne, barwne naczynia, które prawdopodobnie 
były modelowane w barokowo-rokokowym stylu- 
zapewne (sądząc ze stałych ożywionych stosunków 
z Holandją) holenderskiego typu. Zamek nieświeski 
nie posiada (przynajmniej nie posiadał w r. 1913) 
żadnego okazu swych fabryk - nie udało nam się 
również trafić na ślad ich u okolicznych mieszkań- 
ców. Nie wiemy również, jakich marek używały te 
fabryki. 
Sądzimy, że jest to niewiedza przejściO\va, i do 
usunięcia jej mogłoby w pierwszym rzędzie przy-
		

/p0160.djvu

			160 WYROBY NIEUS'T ALONEGO POCHODZENIA 
czynić się kierO\vnictwo archiwum nieświeskiego. 
Monografja o dwuch tych fabrykach (oraz również 
wysoko postawionej hucie szklanej, założonej o jakieś 
40 kilometrów od Nieświeża) byłaby wdzięcznem 
zadaniem dla badaczy naszej obyczajmvości i stanu 
gospodarczego w XVIII stuleciu. Z drugiej strony 
zwrócenie się do żyjących przedstawicieli rodzin, 
które były klijentami fabryk, mogłoby ujawnić nie- 
wątpliwe okazy tam wykonane. 
Niektórzy zbieracze z wielką pewnością i chwa- 
lebną śmiałością kwalifikują jako "Białę" pewne 
majoliki oznaczone literą "B". Jednak okazy te nie 
mają na sobie owych cech barokowo-rokokowego 
stylu, jakich, zdawałoby się, od wyrobów bialskich 
i nieświeskich oczekiwaćby można. Jedyny wyją- 
tek stanowiły dwa wazony (t. zw. cache-pots), które 
figurowały na wystawie Baryczkó\V w r. 1913 pod 
Nr 6 -7, niesłusznie zdaniem naszem zakwalifiko- 
wane jako "Belwedery" - były zaś modelowane 
w stylu rokoko. Jednak i te wątpliwe okazy uległy 
zniszczeniu w pożarze 1916 r. 
Wyszczególnione poniżej podNN 864-865-866 oka- 
zy ze znakiem "B" (niekiedy to "Bil jest nieco zdefor- 
mowane, co daje pochop do twierdzenia, że jest to 
jakoby monogram z liter "B i RII (Biała Radziwił- 
łowska) nie dają wcale podstawy do twierdzenia, że 
pochodzą z Białej. Są to zaledwie przypuszczenia
		

/p0161.djvu

			WYROBY NIEUS'T ALONEGO POCHODZENIA 161 
(czemu zdaje się przeczyć ich styl)-przypuszczenia, 
których jednak nawet do jako-tako uzasadnionych 
domniemań zaliczyć nie można. 
Wogólezeznakiem pisanym "Bil należy obchodzić 
się z wielką ostrożnością. Prócz Belwederu, a może 
i \V olffa (patrz wyżej) - ileż jest jeszcze wyrobów 
majolikowych, które z tych czy innych względó\v 
używały tej marki-że wspomnimy tu tylko Berlin, 
który właśnie w połowie XVIII w. majolikowe swe 
wyroby znaczył tą literą, - również Brunświk. 


864. Koszyczek majolikowy biały owalny, ażurowy z pałącz- 
ków skrzyżowanych, u góry zaokrąglonych. Na skrzyżo- 
waniach od zewnątrz wypukłe niezapominajki szafirowe. 
Gałązka kwiatów szafirowo - żółtych obwiedziunych i żył- 
kowanych czarne m -na dnie. \V. 52, dł. 22. 1\1. Tb1. XVIII 

r 14. 
865. Koszyczek majolikowy bialy okrągły o brzegu falIstym 
z pleciunką ażurową; oJ. zewnątrz na skrzY70waniach wy- 
pukłe zielone kwiatki. Na dnie wiązanka z goźJ.zikiem 
zielonym. Ucha okrągłe. \V. 6,3, śr. 15,7. 1\1. Tbl. XVIII 
Nr 15, w1. \VI. Frąckiewicz. 
866. fraza z pokry\yą majolikO\ya biała. owalna, kanelowana, 
z uchami od
ta jącemi pólokrągłemi--ornamentacja zielona. 
Na pokrywie gruszka z trzema wypukłe mi listkami. Wią- 
zanka z goździkiem i trzy gałązki kwiatów na korpusie 
i pokrywie. W. 21, dl. 36,5, śr. 30,2. M. Tb1. XVIII Nr 13. 


867. Półmisek majolikowy mały, biały owalny, z brzegiem 
w ażurową kratkę z brunatną obwódką. Na skrzyżowaniach 


IT
		

/p0162.djvu

			162 WYROBY N.IEUS'T ALON.EGO POCHODZENIA 


niebieskie byiatki, na dnie malinowa rÓża i niebieski po- 
wój. Dl. 28, sz. 21,2. M. Tbl. XVIII Nr 16, wl. St. Rączka. 
868. Miseczka fajansowa żółtawa głęboka o brzegu prostym 
z ornamentem różowym, wykonanym przez szablon. 1'\a 
dnie ptaszek żółto z czarnem barwiony na zielonej trawce. 
Śr. 19,8. 1\1. Tbl. xvrn Nr 8, wł. J. Lowenstein. 
Przypuszczalnie Denków 
869. Talerz fajansowy płytki biały na dnie ozdobiony szafirową 
stokrotką z zielonemi liśćmi. Na brzegu ornament z kropek 
zielonych i kwiatowych płatków szafirowych z żółtemi na- 
przemian. Śr. 24,3. M. Tbl. XVIII Nr 11, wł. B. Wydżga 
Przypuszczalnie "Mach" w JedIni. 
870. Talerzyk fajansowy biały o prostym brzegu z szafirowe. 
mi paskami. Na dnie wykonana szablonem krowa czerwona 
między dwoma drzewami. Śr. 19.1\1. Tbl. XVIII Nr 12, ",ł 
Muzeum. 
Jak chcą niektórzy również "l\1ach" w Jedlni. 


Drugiem doniosłem zagadnieniem jest grodzieńska 
fabryka Tyzenhauzów z XVIII stulecia (drugiej poło- 
wy). Nie dorównywała ona zapewne fabrykom radzi- 
wiłłowskim, zajmowała jednak bardzo poważne sta- 
nowisko. Tu znajdujemy się (w przeciwstawieniu do 
fabryk radziwiłłowskich) w warunkach o tyle pomyśl- 
niejszych, że opisany poniżej (Nr 871) półmisek, jak- 
kolwiek nie posiada na sobie żadnego znaku fabrycz- 
nego, jednak zarówno ze względu na powagę zbioru 
(hr. Przeździeckich), gdzie zawsze uchodził jako 
wyrób fabryki grodzieńskiej, jako też przez swój 
charakter i wyobrażony na nim herb Tyzenhauzów
		

/p0163.djvu

			WYROBY NIEUS'T ALONEGO POCHODZENIA 163 
(bawół) pozwala na bardzo prawdopodobne domnie- 
manie - niemal pewność, - że mamy tu okaz fabryki 
grodzieńskiej. 
87 I. Pólmisek majolikowy bialy, okrągły, o prustym brzegu. Na 
dnie w karteluszu niebiesko malowany herb Tyzenhau- 
zów pod koroną hrabiowską. Śr. 25 (bez marki), wł. hr. R. 
Przeździecki. 
Pra,,"dopodobnie Grodno. 


872. Kalamarz biały czworkatny z jerlnej strony od góry ścię- 
ty- kształtu biurka o dwuch szufladkach. Brzeżki szafirowe, 
na górze dwa duże okrągłe otwory i trzy małe. \V.9,4. sz. 
15,2, dl. 19,8, (bez marki). wł. .Muzeum. 
Przypuszczalnie Iłża. 


87 J. Półmisek fajansowy w kształcie ryby o polewie ciemno- 
zielonej. Dł. 39,9 sz. 24,5, (bez marki) wł. Muzeum. 
Przypuszczalnie roboty Kamińskiego na 'Voli. 


Nieznane są ściśle ustalone okazy fajansu korec- 
kiego. Rynienka z żółtego fajansu z wyciśniętym 
w masie znakiem w formie litery "KCl (wystawa w Ka- 
mienicy Baryczków Nr. 313) mogła rodzić domniema- 
nie, że jest koreckiego wyro bu. Padła ona ofiarą pożaru 
1916 r. Opisany poniżej pod Nr 874 dzbanuszek 
przypomina bardzo (o ile można polegać na pamięci 
ludzkiej) ową rynienkę - pozatem jest bardzo zbli- 
żony do fajansów tomaszowskich (jedne i drugie fa- 
brykował ten sam Mezer). Jak widzimy zawiele tu 
niewiadomych, by można było stanowczy sąd wydać. 
874. D=batlUszek kulisty z fajansu żółtawego, uszko z dwu ch
		

/p0164.djvu

			164 WYROBY N.IEUS'T ALON.EGO POCHODZEN..IA 
przeplecionych gałązek, zdobnych wypukłe mi kwiatkami. 
Styl końca XVIII stulecia. \N. 12, sz. 8,8, w1. St. Patek. 
(l\Ioże Korzec 7) 


Poniżej pod Nr. 875 opisany talerz poprawnem 
swe m i sz]achetnem \yykonaniem wskazuje, że 
pochodzi z wysoko pod względem technicznym 
i artystycznym postawionej fabryki. Jego wygląd 
i patrjotyczny napis zdaj(;l się niew(;ltpliwie wska- 
zywać, że jest wykonany w Polsce. Styl (koniec. 
X\TIII st.) jak również niebieska dekoracja na białem 
tle kierują przypuszczenia w stronę "Grodna". Jed- 
nak talerz ten jest wykonany z białego fajansu, gdy 
półmisek, który uznajemy za grodzieński, z żółtej 
gliny - ma charakter majoliki. Chc(;lc więc trakto- 
wać poniższy talerz jako wyrób grodzieński, trze- 
baby przypuszczać, że fabryka grodzieńska produ- 
ko\vała i majolikę i fajans. 
875. Talerz fajansowy płytki, biały. Brzeg falisty, ozdubiuny 
szafirowemi żłobkami, na dnie w kółku z listków napis: 
"Wiwat Król Polski z r\arodem" - w środku kwiat róży. 
Śr. 24,4, (beL marki) w1. A. 
trzałecki. 
876. Talerzyk fajansowy głęboki biały. Brzeg karbowany z wąs- 
kiemi i szerokiemi żłobkami po trzy w odstępach. Śr.20,6 
1\1. Tbl. XVIII Nr 10. 
Niektórzy chcą widzieć w tern vVłoclawek. 


877. Sosjerka purcelanowa na nieruchumej podstawce biała 
o dwuch dziobach i dwuch uchach. Brzeg ząbkowany, or- 
namentacja: gałązki i kwiatki czarno-liljowe ze złoceniem.
		

/p0165.djvu

			WYROBY NIE USTALONEGO POCHODZENIA 165' 
\V.l
,5, dl. 24,8.1\1. Tbl. XVIII 
r 9 - (widoczne, podszywa- 
nie się pod wyroby berlińskie), wł. 1\Iuzeum. 
Niektórzy chcą widzieć w tern "Koło". 
878. rrazon na nóżce porcelanowy kształtu kielichoweg-o od 
dołu brunatny, od wewnątrz biała polewa; szyja wywinięta 
z ornamentem: wypukłe podłużne liście białe. \V. 18, śr. 14 
(bez mm-hl, wł. \Vł. Frąckiewicz. 
Pochodzenie nader wątpliwe. 
879. Donica bronzo"o polewana cylindryczna z brzegiem 
wywiniętym, ucha: kółka nieruchome.1\Iiędzyobręczami bia- 
]emi fignrywypukłe białe po dwie z każdej strony. \V 21.5, 
śr. 23,5, (bez marki), wł. Lówenstein. 
Pochodzenie nader \yątpliwe, 
88 o. Żardinjera z żółtej gliny pociągnięta bronzowym lakie- 
rem, okrągła. Ornament wypukły dookoła: figuryamor- 
kÓw w kurowodzie i girlandy kwiatów przewiązane wstążką. 
Kopja modelu ciągnionego w metalu. \V. 3!ł, śr. 46 (bez 
marki), ",1. \VI. Frąckiewicz. 
Glina i lakier przypominają wyroby IUbartowskie, jednak praw- 
dopodobieństwo tego przypuszczenia jest nader małe. 
8SI. Jl,1edaljon okrągły z żółtej gliny, pociągnięty lakierem 
wypalonym w ogniu. Przedstawia w płaskorzeebie popier- 
sie Stefana Batorego- -obok herb jego. Śr. .u,5 (bez marki), 
w1. B. \Vydżga. 
\Yyrób niewątpliwie polski. Użycie lakieru przemawiałoby za Lu- 
bartowem-wizerune1. króla polskiego za 
iebor()wem. To ostatnie 
domniemanie jest zdaje się sluszne. 


1\1 A L A R N l A. 
882. Jl,1lecznik mały. porcelanowy ze złoconym brzezkiem- 
dziobek szeroki. Porcelana niewiadomego pochodzenia. 
Złocony napis: "L. lVI. w \V." oznacza malarnię Leopolda 
Miillera w \Varszawie (koło 1845 r.).\V.7, śr. 6, wł.B.\Vydżga.
		

/p0166.djvu

			OKAZY NIEKTÓRYCH WYTWÓRNI 
WSPÓŁCZESNYCH. 


Dział ten - fragmentaryczny i zgoła niewyczer- 
pujący - na obecnej wystawie ma jedynie na celu 
dać poglądowe zestawienie dawniejszej wytwór- 
czości z obecnemi w tej dziedzinie usiłowaniami. 


ANDRZEJOWSKI JÓZEF A T I S-KA. 
Fabryka wyrobów ceramicznych w Kijowie. Ist- 
niała w bieżącem stuleciu do przewrotu bolszewic- 
kiego. 
88 J. Dwie tarcze z brzegiem żółtym. Na jednej - na tle ama- 
rantowem wypukły orzeł polski koloru kremowego, na 
drugiej - na tle ciemno-szahrO\vem "Pogoń". \'T. 27,7, sz. 
21,2. M. TbI. XIX Nr l, wł. K. Iwanicki. 


ST. JAGMIN. 
Rzeżbiarz i ceramik. Pracował w 1904-1907 w Nie- 
borowie, w 1905 roku w Paryżu. Od 1909 r. do 1919 r. 
w Wiśniewie, od 1919 w Poznaniu, gdzie prowadzi
		

/p0167.djvu

			ST. JAGMfN.. 167 
dział ceramiki w Państwowej Szkole Sztuki Zdob- 
nIczeJ. 
Znaki i marki: prace z 1904-1907 roku Nieborów 
mają markę "Zdobnictwo" (j agmin i Zaleski), 1908- 
1909 roku "JAKRA" (jagmin i Krasicki), od r. 1909 
do 1919 Wiśniewo podpis "St. Jagmin", od r. 1919 do 
1927 Poznań podpis "St. Jagmin". 
884. D::;banek kamionkowy ku górze szerszy z krótkim roz- 
wartym dziobkiem i okrągłe m uchem. Polewa czarna spły- 
wająca, tło szaro-niebieskie. \V. 14, sz. 15,3. 1\1. Tbl. XIX 
Nr 2, wł. E. Nepros. 
885. J>l 7 azonik kamionkowy kształtu gruszki o szyjce wciśnlę- 
tej. Od wewnątrz i zewnątrz polewa w tonach zielonych, zaś 
spływająca od szyjki w niebieskich. \V. 12,5, sz. 8,5.1\1. Tbl. 
XIX Kr 2, wł. St. Jagmin. 
886. Jl,1aska męska kamionkowa barwy oliwkowego bronzu 
z patyną. \V. 25, sz. 12. M. Tbl. XIX Nr 2, wł. St. JagJI1in. 
887. U-a:::onik z pokrywką majolikowy o polewie, naśladują- 
cej brunz z patyną-kształtu urny podłużnej; uszka prosto- 
kątne, pokrywka bronzowa: w zniczu głowa. \V. 8,5, sz. 8,5, 
dl. 15,5.1\1. Tbl. XIX Nr 2, wl. E. Xepros. 
888. TVazol1ik majolikowy z krótką szyjką od dołu czerwono- 
brunatny. Polewa spływająca koloru stalowego z odcieniem 
zielonawym. \V. 13,5, sz. 8,5. M. Tbl. XIX Nr 2, wł. St. 
Jagmin. 
889. rf'"a::;onik majolikowy gruszkowaty z żółtą polewą od dołu 
i we", nątrz. Spływy od szyi do połowy korpusu w tonach 
jasno-zielonych i szarych. \V. 12,2, sZ.9. M. Tbl. XIX Nr 2, 
wl. St. Jagmin.
		

/p0168.djvu

			168 


ST. JAGMH>{ 


890. Figura majolikowa w kolorze zielonym kobiety, sie- 
dzącej na czworokątnej podstawIe. \Vłosy rozpuszczom' 
po lewem ramieniu spływają do stóp, ręce skrzyżowane. 
\V. 28, sz. 30. l\'I. Tbl. XIX Nr 3, wł. E. Przewóska. 
89I. Figura majolikowa W kolorze zielonym z brunatnemi 
cętkami, siedząca na skale z rozwiniętemi skrzy_
łami nie- 
toperza. Na głowie rodzaj hełmu, zakończonego dziobem 
i parą oczu żółtych. Podstawa skały wydłuża się poziomo 
w rodzaj owalnej patery. W. 43,5, śr. podst. 27. lVI. Tbl. 
XIX Nr 2, wł. E. Prze"\vóska. 
892. Figurka z redukowanej majoliki--kobiety w stroju śred- 
niowiecznym, siedzącej w wysokiem krześle ze złożonemi 
rękami i pochyloną głową. \V. 19,7, dł. 17. M. Tbl. XIX 
Nr 3, w1. M. Bartodziejski. 
89 J. Kałamarz z pokrywką majolikowy w kształcie spłaszczo- 
nej kuli. Dookoła pod szyjką pasek żółto-zielony i takiż 
poniżej między dwoma paskami ciemno zielonemij pokryw- 
kazgałką. \V. 8,5, śr.13,5.M. Tbl. XIX Nr 3, w1. St. Jagmin. 
89J.. Zegar na czworokątnej podstawie z majoliki redukowa- 
nej, przedstawiający postać kobiety siedzącej, opartej lewą 
ręką o zegar. \V. 43, sz. 22. M. Tbl. XIX Nr 3, w1. St. Patek. 
895. PoPiersie Szopena na czworokątnej podstawie-majolika 
redukowana w tonach zielonych i czerwonych. \V. 39,5, sz. 
podst. 10,5, dł. 14. l\'I. Tbl. XIX Nr 3, wł. St. Jagmin. 
896. Maska z majoliki redukowanej o włosach rozwichrzo- 
nych; kolor srebrny, przechodzący w fioletowe tony z me- 
talowym odbłyskiem. \V. 18, sz. 21. M. Tbl. XIX Nr 3,wł. 
St. Jagmin. 
897' TVazonik porcelanowy kształtu kuli spłaszczonej o krót-
		

/p0169.djvu

			ser. JAGMIN. - PACYK6W 


169 


kiej cylindrycz
ej szyjce. Od dołu zielony-polewa spły- 
wająca wielobarwna. \V. 12,2, sz. 15,3. lVI. Tbl. XIX Nr. 3, 
wł. St. Jagmin. 


PACYKÓW. 


Fabryka fajansu w Pacykowie pod Stanisławowem 
(Małopolska wschodnia) założona w 1908 roku przez 
Aleksandra Rogalę-Lewickiego. Istnieje obecnie. 
898. Figurka dziewczynki w żółtej sukni w kwiatki różowe 
i zielone kropki - czepeczek z różmycmi kwiatami. Lewą 
ręką unosi suknię. prawą trzyma bronzowego pieska rasy 
japońskiej. \IV. 30,5. 1\1. Tbl. XIX Nr 4, wł. Wł.Frąckiewicz. 
899. Figurka chłupLa na okrągłej podstawce, zapalającego 
papierosa. Strój: żółta czapka i marynarka - szal prze- 
wieszony przez lewe ramię. \IV. 2-i,5. M. Tbl. XIX Nr 5, wł. 
E. 1\ ep!"os. 
900. Figura białego konia \\' ciemnym chomącie na pod- 
st
t\"ce czworokątnej. \\'. 32. 1\1. Tbl. XIX Nr 5, wł. E. Ne- 
pros. 
90 I. Figura wilka, stojącego na białej podstawie o ośmiu 
łukach. \V. 26,8, dł. 32,5. M. Tbl. XIX Nr 5, \\"ł. E. Nepros. 
902. Doniczka okrągła, ucha w kształcie łabędzi z rozpostar- 
temi skrzydłami. Na korpusie wypukły ornament figuralny: 
dzieci z koziem i dzieci ze starcem. \IV. 12,2, śr. 12.1\1. Tbl. 
XIX Nr 4, \"ł. E. Nepros. 
9 0 J. lIledalfoll barwiony bronzowo L wizerunkiem jenerała 
Bonapartego. Z jednej strony napis francuski. z drugiej: 
"Dayid 1837." Śr. 18.1\1. Tbl. XIX.Kr 4, w1. E. Xepros.
		

/p0170.djvu

			170 PACYK6W - W0JN.ACKI-CZECHOWSKI 
904. Jl,1edaljon barwiony bronzowo z wizerunkiem ks. Józefa 
Poniatowskiego. Napis z boku: "Poniatowski.," Śr. 20, 1\1. 
Tbl. XIX Nr 4, wł. E. Nepros. 


WO ]NACKI- CZECHO\VSKI. 
Fabryka majoliki. Założona przez A. \V ojnackie- 
go w 1917 r. w Oborach pod Warszawą.. Od 1919 r. 
przeszla na własność spółki K. Czechowski i A. W oj- 
nacki i została przeniesiona do Warszawy. Do 1919 r. 
wzorowano się na ceramice japońskiej i francuskiej, 
po 1919 na majolice staro - włoskiej. Marki: 1) wy 
cisk-litery: "A. W.Ii; 2) na tarczy wyciśnięte litery: 
"C.W." napis: "Warszawa. li 
9 0 5. lTazon na nóżce gruszkowaty odwuch okrągłych u
hach 
szyja cylindryczna. Tło mieniące si
 z metalowym poły- 
kiem zielono-czerwone. Na korpusie z dwuch stron orna- 
ment geometryczny, czarny. vV. 27,5, sz. 13. M. Tbl. XIX 
Nr 6, wł. Muzeum. 
906. Dzbanek kulisty z cylindryczną szyjką. Ucho okrągłe. Na 
żółtem tle rozrzucone duże gałązki kwiatów w brunatnych 
i zielonych kolorach. W. 24,5, sz. 21.:M. Tbl.XIX Nr6,wł. 
Muzeum. 
907. Płytka czworokątna z postacią Chrystusa, jadącego na 
ośle. \V. 13,4, sz. 12,4. M. Tbl. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
9 08 . Figurka kobiety z koszykiem w ręku i chustce na głowie. 
Chustka w deseń niebieski, brunatny i żółty, spódnica- 
wniebieski. \V.19, sz. 11,5.1\1. Tbl. XIX Nr7, wł. Muzeum. 


9 0 9. Figurka fantastycznego zwierzątka na czterech nogach
		

/p0171.djvu

			WOJN.ACKI, CZECHOWSKI 


171 


(przypominającego konia). Zdobienie na jasnem tle w to- 
nach niebieskim, oliwkowym i zółtym. \V. 11,6, dł. 10,5.1\1. 
Tbl. XIX Kr 7, wł. Muzeum. 
9IO. Figurka kondora z długim dziobem. Upierzenie nagrzbie- 
cie i głowie wielobarwne. \V. 9,5, sz. 3,5.1\1. Tbl. XIX Kr 7, 
",1. :Muzeum. 
9I I. Figurka zajączka siedzącego; zdobienie w niebieskich to- 
nach. \V. 5,7, dl. 7,8. M. Tbl. XIX Nr 7. 
9I2. Figurka fantastycznego stworzenia o d\'\'uch nogach z czu- 
bem, zdobiona w kolorach szarym, różowym i oliwkowym. 
\V. 9,8. 1\1. Tbl. XIX Nr 7, w1. l\Iuzeum. 
9 I J. Figurka zajączka siedzącego--w kIJlorze liIjo\"w złocistym 
z zielonym odcieniem o metalowym połysku. \V. 5, sz. 5,7. 
1\1. Tbl. XIX Nr 7. w1. Muzeum. 
9I4. Figurka dwuch bodących się kozłów w kolorze liljowo- 
złocistym z metalowym połyskiem. \V. 11,5, SI.. 10,5. 1\1. 
TLI. XIX Nr 7, ",ł l\Iuzeum. 
9I5. Miseczka kulista z wysokie m okrągłem uszkiem, zdo- 
bienie od. zewnątrz: na szaro-różowem tle trójkąty z lini- 
jek; na dnie na tle zielone m figurka zająca. \V. 
, śr. 12,5. .M. 
Tbl. XIX I\r 7, wł. Muzeum. 
9I6. lVfiseczka kulista. Tło jasne z ornamentacją w stylu turec- 
kim od zewnątrz i wewnątrz w kolorze niebieskim, brunat- 
nym, zielonym i różowym. \V.4,4, śr. 8.7.1\L Tbl. XIX Nr 7, 
wł. Muzeum. 
9 I7 . Wazonik gruszkowaty o d wuch okrągłych uszkach i brzegu 
wywiniętym. Tło niebieskie. Na korpusie z jednej i drugiej 
strony figury zwierząt i ornament roślinny. ujęty w pionowe 
paski bronzowego koloru. w.a, sz. 7,5. M. Tbl. XIX Nr 7, 
w1. Muzeum.
		

/p0172.djvu

			172 


WOJN.ACKI CZECHOWSKI 


9I8. Jt'"a::onik na nóżce kształtu kulistego o dwuch okrągłych 
uszkach z szyjką rozszerzającą się. Zdobi
nie: zające na 
szaro-różowem tle. W. 12,7} sz. 11,4. M. Tbl. XIX Nr 7, 
wł. Muzeum. 
9 I 9. f,Vazonzk gruszkowaty. Tło seledynowe ze zdobieniem 
\y zielonych tonach. Brzeżki szafirowe. W. 8,5, SLo 7. M. 
Tbl. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
920. IVa::;onik na nóżce jajowaty, o dwuch podłużnych uchach. 
Na jasnem tle motywy roślinnf' w kolorach szarym i zielu- 
nym. \V. 20,5, sz. 9,8. 1\1. Tbl. XIX Nr 7, wl.1\luzeum. 
92I. U"azonik na nóżce z szyjką wy,,,iniętą. Ka korpusie 
w dwuch sferach koszf' z kwiatami i owocami w niebieskich, 
żółtych i zielonych tonach. W. 8,5, sz. 6,8. 1\1. Tbl. XLX 
Nr 7, wł. Muzeum. 
922. IVazoJlik jajowaty czer\\"ono- brunatny, o dwuch okrą- 
glych uchach. Ornament: stylizowanf' gałązki kwiatów 
\\' kolorach szafirowym, zielonym i bronzowym. \V. 20,5, 
sz. 9,8 M. Tbl. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
92 J. IVazon na nóżce gruszkowaty, ku górze rozszelZający 
się, koloru liljowCJ-złocistego. \V. 31, sz. 10,3. 1\1. Tbl. XIX 
Nr 7, \VI. l\luzeum. 
924. Jra::;on z pokrywką na nóżce o kształcie gruszkowatym. 
Tło szaro-zielone. Ornamentacja w tonach zafirowych 
i brunatnych: dwanaście wizerunkó,,, głów starców, otoczo- 
nych aureolą- w medaljonach. \V. 42,5, sz. 1-'1,.1\1. Tbl. XIX 
Nr 7, wł. Muzeum. 
9 2 5. f,Vazon gruszkowaty. Tło szaro-zielone, ozdobione bar-, 
wnemi stylizowanemi ptakami i kwiatami w tonach zielo- 
nym, niebieskim i czerwonym. W. 28,5, sz. 16,3. M. Tbl. 
XIX Nr 7, wł. Muzeum.
		

/p0173.djvu

			WOJN.ACKI CZECHOWSKI 


173 


926. Para 'wazonvw gruszkowatych. Na nóżce pod szyją i na 
brzegu urnament zielony. \Y środku korpusu i szyi na 
jasnem tle stylizowane wiązanki: różowe kwiaty z liśćmi. 
\V. :!8,5, sz. 16,3.1\1. Tbl. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
927. lVazon na nóżce, kanelowany, od dołu gruszkowaty o 
s z:) jce cylindrycznej i brzegu falistym, wywiniętym - z zie- 
loną wewnątrz i różową zewnętrz obv,ródką. Zdobienie: 
wielobarwne uwady, festony, kreski, linje faliste. Rozetki 
w niebieskich tonach. \Y. 33,3, sz. 10,3. 1\1. Tbl. XIX Nr 7, 
wł. :Muzeum. 
928. lVazon na nóżce, kulisty szyja kielichowata, brzeg wy- 
winięty. Żółte i brunatne paski krzyżują się, tworząc romby, 
z ornamentem stylizowanym roślinnym w niebieskich to- 
nach. Od wewnątrz na szyi ornamentacja żółta. \V. 21,8, 
śr. 18,3. :\1. Tbl. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
Q29. IVazon z pokrywą na nóżce. .l\a jasnem tle zdobienie 
w niebieskich i brunatnych tonach: dzieci zrywające owoce 
z drz(.w. Na £lózce i pokrywie motywy roślinne. \V. 38,5, 
sz. 13,2, 1\1. Tb1. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
Q JO. ll""azvll na wysokiej nóżce, ku dołowi rozszerzonej, jajo- 
waty z szyją wywiniętą. Ucha wysokie. Tło jasne. \V karte- 
luszu na korpusie z jednej strony orzeł polski w koronie, 
z drugiej "Poguń". Ozdoby w niebieskim kolorze. \V. 47, sz. 
23. :M. Tbl. XIX Kr 7, wł. Muzeum. 
9 J I. IfTazo1t z pokrywą na nóżce, gruszkowaty. Tło jasne. 
Zdobiony w liście i winne grona \-\' tonach niebieskich z żół- 
tern. \V. 38,5, sz. 13,5. M. Tbl. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 


9 J2. Il'"a:::ol1 na nóżce, kSLtałtu spłaszczonej kuli o podłuznych 
zawiniętych uchach, szyjka z wywiniętym brzegiem. Na kor- 
pusie szkicowana urnamentacja: z jednej strony postać ku-
		

/p0174.djvu

			174 


WOJN..ACKI CZECHOWSKI 


bieca, z drugiej m
zka otoczone dziećmi;- w niebiesko-żół- 
tych i szaro - zielonych barwach. \V. 22,5, sz. 19. M. TbI. 
XIX Nr 6, wł. l\Iuzeum. 
9 J J. lf"a::;on z pokrywą na nóżce, rozszerzający się ku dołowi. 
Szyja krótka wywinięta. Tło popielate. ornament liściasty 
w kolurze szafirowym. "V. 45, sz. 16,5. M. TbI. XIX Nr 7, 
wł. Muzeum. 


9 J4. lrazon z pokrywą na nóżce ku dołowi rozszerzonej. 
Szyja krótka wywinięta. .Na szaro - zielonem tle różno- 
barwne ptaki na gałęziach kwiatów. Zdobienie w kolorze 
szafirowym, czerwonym i zielonym. Pokrywka z brzegiem 
wystającym. \V. 45, sz. 16,5. 1\1. TbI. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
9 J5. f.Vazon na nóżce o korpusie kulistym, żłobkowany. Szyja 
kształtu kielicha o brzegu ośmiokątnym. Na szarem tle or- 
nament: ptaki i rośliny w kolorze czarnym, zielonym i żół- 
tym. \V. 30, sz. 17,5. M. TbI. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
£) J6. f.razon kulisty o dwuch uchach okrągłych, szyi wywi- 
niętej. Na jasnem tle ornament: jeździec na koniu strzela- 
jący z łuku, para zajączków pod drzewem i kwiat. \V. 24,5, 
sz. 23. 1\1. TbI. XIX Nr 8, wł. l\Iuzeum. 
9 J7 . f.[7 azon o korpusie kulistym z szyją krótką. N a jasnem 
tle ornament: fantastyczne zwierzęta i półkola z liści i kwia- 
tów w kolorach brunatnym, szafirowym, zielonym i żółtym. 
\\T. 29, sz. 28. .M. TbI. XIX Nr 7, w1. Muzeum. 
9 J8. f.Va;:;oll gruszkowaty na podstawce z dwuma okrągłemi 
uchami. Na żółtem tle stylizowany roślinny ornament z fan- 
tastycznym ptakiem w kolorach zielonych i ceglastych. 
\V. 27,5, sz. 14. M. TbI. XIX Nr 6, w1. Muzeum. 


9 J9. Para wazonów na nóżce u kształcie gruszkowatym,
		

/p0175.djvu

			\VOJN.ACKI, CZECHOWSKI 


175 


szyi cylindrycznej, brzegu wywiniętym z zielonym szla- 
kiem. Na korpusie i szyi na jasnem tle zdobienie: wielobar- 
wne wiązanki kwiatów, winne grona i liście w zielonych 
tonach. \lY. 35,6, sz. 10,5. lVL Tbl. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
940. U'azon kształtu dwuch spojonych z sobą u nasady kieli- 
chów. Brzeg górny wywinięty, od wewnątrz zdobiony.l\Iię- 
dzy pionowemi paskami ornamentacja w niebieskich tonach. 
W. ]4,5, sz. 14,2. M. Tbl. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
94 1 . Doniczka na nóżce kształtu kieli.chowego. Od dołu orna- 
mentacja w zęby. zielona - między zębami stylizowane 
kwiaty szafirowe. \IV srodku ptaki żółte i zielone liście. 
\IV. 17, sz. 20,5. M. Tbl. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
942. Doniczka rozszerzająca się ku górze. Od dołu kształtu 
spłaszczonej kuli. Tło jasne. U góry sprymityzowane cztery 
motywy kwiatowe. W środku wieniec z gwiazdek, u dołu 
różnobarwne owale. N. 14,5, sz. 18,5. M. Tbl. XIX 
r 7, 
wł. Mnzeum. 


ą4J. Polmisek okrągły. Tło jasne. Na prostym brzegu orna- 
mentacja w kolorach szafirowym i zielonym. Na dnie ptak 
na gałązce kwiatów. Śr. 32,5.1\1. Tbl. XIX Nr 7, wt Muzeum. 
944. Półmisek okrągły. Tło jasne. Ka prostym brzegu orna- 
mentacja roślinna w kolorach szafirowym, zielonym i żół- 
tym. Na dnie ptak z rozpuszczonemi skrzydłami i ogonem. 
Śr. 32,5. lV1. Tbl. XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
94). Do:ban na nóżce z uchem podłużnem. Korpus k'l1listy, szyja 
cylindryczna, wywinięta. Na jasnem tle wielobarwna sty- 
lizowana ornamentacja roślinna. W. 27,5, sz. 10. M. Tbl. 
XIX Nr 7, wł. Muzeum. 
946. Dzban kulisty z dwoma podłużnemi uchami. Na korpusie
		

/p0176.djvu

			176 


WOJNACKI CZECHOWSKI 


jelenie wśród fantastycznych drzew i krzewów. Zdobienie 
w tonach szafirowych, zielonych i różowych. W.28, sz. 19. 
M. Tbl. XIX Nr 7, wI. Muzeum. 
947. Dzban na nóżce kulisty z długą wąską szyją. Ucho 
okrągłe. \V medaljonach, obramowanych szafirowym pas- 
kiem, ornamentacja stylizowana roślinna w kolorze różo- 
wym i zielonym. \V. 25,5, sz. 16. lVI. Tbl. XIX Nr 7,,,",vI. 
Muzeum. 
948. Dzban na nóżce f, uchem podłużnem. Korpus kulisty, 
szyja cylindryczna, zdobiony w kolorach niebieskim i czer- 
\-vonym: cztery szlaki pionowe z ukośnych linijek i kropek 
ujętych w czerwone faliste prążki. Między szlakami moty- 
wy roślinne. \V. 19,1, sz. 12,2. M. Tbl. XIX Nr 7, wI. Mu- 
zeum. 
949. lVazon z pokrywą gruszkowaty. Ornament z liści w to- 
nach ciemno-szafirowych i brunatnych. W. 37,5. sz. 11,5. 
lVI. Tbl. XIX Nr 7, wł. Z. Woynianka. 
BEZ 1\lAREK. 
950. IVazollik z szyjką, rozszerzaiącą się ku górze, o trzech 
okrągłych uszkach kształtu spłaszczonej kuli. Zdobienie: na 
jasnem tle motywy roślinne w czerwonych i zielonych ko- 
lorach. Festony z szafirowych linijek. Na dnie kwiaty. \V. 
7,6, sz. 12,2, wł. Muzeum. 
95I. Jrazon z pokrywą, na nóżce, gruszkowaty. Szyja 
prosta o zielonym zębatym szlaku. Zdobiony na tle białem 
w papugi, kwiaty, winne grona i liście. Pokrywa kształtu 
chińskiego kapelusza. W. 54,5, sz. 25,5. Znak niebieski 
malarza i rok 1921, wł. Muzeum 
952. lVazon na nóżce o koąmsie kulistym żłobkowany: szyja 
kształtu kielicha o brzegu ośmiokątnym. Polewa mie-
		

/p0177.djvu

			WO!N.ACKI,CZECHOWSKI 


177 


niąca się różnobarwnie -przeważa ton fioletowo-złocisty. 
\V. 30, sz. 17,5, wł. Muzeum. 
95 J. lJ1iseczka kulista. Ornament: motywy roślinne, od ze- 
wnątrz tło szare, wewnątrz-jasnej brzeg szafirowy. W. 4, 
śr. 7, wł. Muzeum. 
954. lVazonik na nóżce jajowaty o brzegu wywiniętym. Usz- 
ka okrągłe. Ornamentacja liściasta szafirowa na jasnem tle. 
W. 10,2, sz. 3,5 wł. Muzeum. 
955. rVazonik cylindryczny. Ornamentacja wielobarwna: spry- 
mityzowana postać ludzka, fantastyczne postacie zwie- 
rząt, ptak i motywy roślinne. \Y. 16, sz. 12,2, wł. Muzeum. 
956. Doniczka na nóżce kształtu kielichowego. Na środku 
na jasnem tle sprymityzowane zwierzęta koloru bronzowo- 
żółtego, u góry - trójkąty żółto-niebieskie, od dołu - or- 
namentacja roślinna bronzowa na niebieskiem tle. W. 17, 
sz. 20,5, wł. Muzeum. 


12
		

/p0178.djvu

			r 


KAFLE I WYROBY KAFLARSKIE. 


Wyroby te, nader rzadko znaczone, przedstawiają 
znaczne-przeważnie nieprzezwyciężone trudności 
przy oznaczaniu ich pochodzema, polegającem nie- 
mal wyłącznie na ustnej tradycji - zawsze wielce 
zawodnej. 


KAFLE. 
957. Kafel bez polewy, otwór i brzeg czworokątne, dno i spód 
okrągłe (XVI st.-Z Pyszkowa). W.14, sz.14, wł. Muzeum. 
958. Kafel czworokątny niebieski z wypukłą białą ornamen- 
tacją w rodzaju rozety (pocz. XVI st.). W. 23, sz. 23, \cyI. 
Muzeum. 
959. Kafel bez polewy czworokątny; ornament: w tarczy orzeł 
jagielloński (XVI st.). W. 19, sz. 19, wł. Muzeum. 
960. Płytka klinkierowa do posadzki z brunatną polewą. (Dro- 
hiczyn XV st.). W. 11, sz. 11, wI. l\Iuzeum. 
96I. Dwa kafle zielone, ornamentacja: wazonik z tulipanem, 
dwa ptaszki i kwiaty stylizowane. (Drohiczyn koniec XVI 
st.). W. 16,5
 sz. 20,5, wł. Muzeum. 
962. Kajel zielony gzymsowy ornament wypukły: figura nie-
		

/p0179.djvu

			KAFLE I WYROBY KAFLARSKIE 179 


dźwiedzia z gałęziami w łapach, dwaj ludzie z oszczepami 
w ręku - między nimi dwa psy. U dołu liście akantu na 
łukowatej bazie. (Drohiczyn - XVI st.). \V. 17, sz. 11, wł. 
Muzeum. 
96 J. Dwa kafle zielono-bronzowe, kartelusz w stylu Ludwika 
XIV. W kole krzyż kawalerski i dwa psy \cvalczące. (Dro- 
hiczyn - XVII st.). \V. 17, sz. 21,5, wł. Muzeum. 
9 6 4. C:::;tery kafle zielone, kartelusz w stylu Ludwika XlVi 
wazon z kwiatami, po bokach d wie swiece. (Drohiczyn). W. 
16,5, sz. 22, wł. Muzeum. 
965. Kafel o jasno niebieskiej polewie, rama czworokątna 
z dwoma ornamentami roślinne mi-na zewnątrz ramy sześć 
takichże mniejszych w kolorze jasno - niebieskim. (Drohi- 
czyn - XVIIst.). W. 20, sz. 27, wł. Muzeum. 
966. Dwa kafle z brunatnąpolewą.Ramaczworokątna,wniej dwa 
ornamenty roślinne, na zewnątrz ramy sześć takichże mniej- 
szych. (Drohiczyn - XVII. st.) \V. 29,5, sz. 26,5, wł. Muzeum. 
967. Dzl'a kafle zielone czworokątne, ornament kartelusza w sty- 
lu Ludwika XIV, po rogach'drzewka i dwie świece. (Drohi- 
czyn-pocz. XVIII st.) W. 16, sz. 21, wł. Muzeum. 
968. Kajel bronzowy gzymsowy, między dwoma wypukłemi 
sznurami gałązka falista z listkami. (XVIII st. Drohiczyn). 
\V. 13, sz. 18. wł. Muzeum. 
9 6 9. Kafelzielony gzymsowy, między dwoma wypukłe mi szta- 
bikami korona hrabiowska. (Drohiczyn). W. 11, sz. 20, wł. 
Muzeum. 
970. Kajelo zielonej polewie z orłem-nad nim dwa aniołki 
trzymające koronę, (XVILst.) W. 17, sz.17, wł. B. \Vydżga. 
97 I. Kafel czworokątny zielony, ornamentacja wypukła roślin- 
na z wazonem. W. 16, sz. 20, wł. Muzeum.
		

/p0180.djvu

			180 KAFLE I WYROBY KAFLARSKIE 


972. Kajelbiały czworokątny; ornament: wazon, na nim w me- 
daljonie popiersie kobiece-styl Ludwika XVI, (z Lipna- 
XVIII st.). \V. n, sz. 24,2, "ył. l\luzeum. 
97 J. Kajel biały wypukły, ornament w stylu Ludwika XIV, 
w środku zdobiony niebieskim ornamentem. '(Kluczkowice 
vel Kluczkowce pod Opolem- -pocz. XVIII st.) \V. 12,5, sz. 
24, wł. Muzeum. 


974. Kafel gzymsuwy, o profilu łukowym, żółty. Ornament 
z dwoma szafirowemi kwiatkami w ramce o pod\\"ójnych 
linjach. (Kluczkowice vel Kluczkowce pod Opolem pocz. 
XVIII st.) W. 10, sz. 19. 
97 f. Kafel biały, na nim orzeł z koroną berłem i jabłkiem 
w szponach (X\TIH st.) \V. 16, sz. 25, w1. Muzeum. 
976. Kafel gzymsowy żółtawy o profilu łukowym. VV kar- 
teluszu pod glazurą kwiat stylizowany. VV. 11, sz. EJ, wI. 
Muzeum. 
977., Kafel czworokątny z wypukłą rzeźbą: monogramem "ZE", 
literą łacińską "F", rosyjską ,,4>" i datą 17-'1,2. (vVitebsk). Bez 
polf>wy. W.19, sz. 2
, wł. l\Iuzeum. 
978. Kafelczworukątnybiałyz wypukłym karteluszem; Wśrod- 
ku rysunek blado-li1jowy, wyobrażający kupca palącego faj- 
kę, siedzącego na beli towaru; w głębi pawilon z basztą; 
(XVIII st.) W. :!3,3, sz. 28,4, ",,1. \V1. Frąckiewicz. 
979. Kajel czwon ,kątny Liały z wypukłym karteluszem, w środ- 
ku rysunek blado-liljowy, przedstawiający świątynię i my- 
śliwego pod drzewem (XVIH st.). \V. 19, sz. n, w1. vVł. 
Frąckipwicz. 


980. Kajel czworokątny biały z wypukłym karteluszem, rysu-
		

/p0181.djvu

			KAFLE I WYROBY KAFLARSKIE 181 
nek blado-liljowy, przedstawi.ający kobietę pod drzewem 
z pSf'ill, w głębi świątynia (XVIII st.). \V. 19,5, sz. 24, w1. 
\Vł. Frąckiewicz. 
98I. 'Kajel pudłużny, ornament: pajac i dama (2-ga połowa 
XVJJI st.)-kolor żółty i zielony. \V. 23, sz. 18, w1. Muzeum. 
982. Kafel biały z wypukłym karteluszem, w środku rysunek 
zielony wyobrażający parę w strojach XVIII st., spaceru- 
jącą po ogrodzie. \V. 19, sz. 22, wł. \VI. Frąckiewicz. 
98 J. Ka je! narożny szczytowy z d warna orłami heraldycznemi 
w koronach. Na brzegach ornament kwiatowy. Poniżej wy- 
pukły skręcony sztabik, (pocz.XIX st.-z Puław)\V.17,sz. 
29, w1. l\1uzeum. 
984. Kaje! szczytowy podłużny biały, orzeł heraldycLny w ko- 
ronie. J'oniżej spiralny sztabik, ornamentacja wypukła. \V. 
17, SL. 
 {.5, wł. l\1uzeum. 
(8). Kafe! czworokątny podłużny, ornament: serce z napisem 
niemieckim-u góry dwa ptaszki. (Działdowo-pocz. XIX 
st.) \V. 18.5, sz. 23, wł. :Muzeum. 
986. Kajelo polewie białej z ornamentacją bronzową w karte- 
luszu wypukłym: stado ptaków, wazon i dwie postacie 
w strojach XVIII st. \V. 23, sz. 29, wł. l\Iuzeum. 
9 8 7. Kajel czworokątny. polewa biała, ornamentacja w kartelu- 
szu niebieskim: jeździec na koniu białym (!'\ieborów). \V. 
21.2, sz. 27.5. wł. l\Iuzeum. 
9 88 . Kaje! czworokątny, polewa biała, w karteluszu wypukłym 
ornament niebieski: na schodach dwie postacie i pies (Nie- 
borów). \V. 21.5, sz. 28, wł. l\Iuzeum. 
9 8 9. Kafeltrójgraniasty (narożnikowy). Polewa biała, ornamen-
		

/p0182.djvu

			182 


KAFLE I WYROBY KAFLARSKIE 


tacja wypukła, na jednej ściance wazon w ramie, na drugiej 
dwie ramki, na trzeciej ornamentacja roślinna. (Nieborów). 
W.29, sz. 32.2, wł. Muzeum. 
990. Kajel czworokątny, polewa biała; ornamentacja koloru 
niebieskiego: ramka wypukła, w niej postać szlachcica w kon- 
tuszu z karabelą (Nieborów). \V. 22. sz. 29, wł. l\Iuzeum. 
99I. Kafel z postacią starca. U dołu napis: "Styczeń", u góry: 
"W odnik". Zdobiony w niebieskich kolorach. W. 24,5, sz. 
21,S, (Czechowski-Wojnacki) wł. Muzeum. 
992. Dwa kaflehez polewy żółte, ornamentacja: wypukłe kratki, 
na jednym orzeł polski, na drugim ,.Pogoń" po rogach- 
rozety. (Prusicko - nowoczesny). W. 19,5. sz. 19,5, wł. Mu- 
zeum. 
99 J. Kajel żółtawy czworokątny z dekoracją w kolorze zie- 
lonym i bronzowym: pocztyljon z trąbką na wózku. Na 
brzegu ornament z listków barwnych bronzowych i zielo- 
nych. W. 21, sz. 25, wł. Muzeum, 
994. Kajel biały czworokątny, na brzegach ornament z list- 
ków bronzowych i zielonych, przekrój młyna - młynarz 
nasypujący do skrzyni zboże. Ornament w kolorze zielo- 
nym i żółtym. W. 20,9. sz. 23,5, wł. Muzeum. · 
WYROBY KAFLARSKIE. 
995. Popiersie z gliny kaflowej, wyobrażające Kopernika-po- 
lewa biała, W. 11,5, sz. 22, wł. Si. Patek. 
996. Figura barana biała-na grzbiecie otwór zakrywany po- 
krywką czworokątną. W. 21,5. sz. 27, wł. St. Schiele. 
997. Figura białego lwa, leżącego na podstawie. W. 26,3, 
sz. 15,5, dł. 33,5, wł. B. Wydżga. 
998. Para wazonów na nóżce kulistych, szyje cylindryczne,
		

/p0183.djvu

			KAFLE I WYROBY KAFLARSKIE 


ucha prostokątne, ornament wypukły, głowy i festony 
w stylu Ludwika XVI, (Znalezione na miejscu dawnej kaf- 
]arni w Kieleckiem).W. 29.7, sz. 22,S, wł. B. Wydżga. 
999. Dwie ozdoby od pieca kształtu kuli wciśniętej, kanelowa- 
ne o dwuch okrągłych uchach zawiniętych do środka, za- 
kończone gałką. W. 20, sz. 22, wł. St. Patek. 
IOOO. Doniczka kremowa czworokątna. Na 2 płaszczyznach wy- 
pukłe popiersie ks. józefa Poniatowskiego, na drugich 
dwu ch - postacie kobiety i mężczyzny. W. 15,5, sz. 15,5, 
wł. St. Patek.
		

/p0184.djvu

			LITERA TURA 
Z DZIEDZINY CERAMIKI POLSKIEJ. 


ABANCOURT DE FRANQUEVILLE HELENA. Katalog zabyt 
ków XVIII w, Mazeum Narodowego w Krakowie, Kraków. 
Album dzieł sztuki, zastosowanej do przemysłu z wystawy urzą- 
dzonej przez l\Iuzeum Przemysłu i Rolnictwa w 'Varszawie 188!. 
ANDRZEJEWSKI ANTONI. Ramoty starego detiuka o Wołyniu 
3 tomy. Wilno 1914. 
BERSOHN MA THIAS. Słówko o dawnych zabytkach sztuki zduń- 
skiej. Sprawozdania komisji do badań historji sztuki w Polsce. 
T. VI. 1900 Kraków. 
BIMLER KURT. Drei OberschIeistsche Fayence und Steigut Fa- 
briken, MittheiIungen des Beuthener Geschichte und..Museums- 
yerein. Bytom 1912 (zesz. 2-gi'l - 
BOCIARSKI DOMINIK. Rys statystyczny przemysłu polskiego 
w Królestwie Polskim. BibL \Varsz. 1873. T. 11. 
CHMIEL ANTONI Dr. Kafle średniowieczne znalezione w Oświe- 
cimiu. Teka grona konserwatorów Galicji Zachodniej. T. II Kra- 
ków 1906. 
CHWALEWIK ED\VARD. Zbiory polskie. Archiwa, bibIjoteki 
gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości wojczyź- 
nie i na obczyźnie. 2 tomy \Varszawa-Kraków 1926. 
CZECHO'V SKI KAZIMIERZ. Garncarstwo, 'Vyroby zwyczajne 
i ozdobne z glin pospolitych. 'Varszawa 1618. 
DOBRO'VOLSKI NAŁĘCZ l\IARCELI Dr. Ceramika i szkło. Szkic 
historyczny. Warszawa 1913. 
DOBRZYCKI JERZY. gląska wytwórczość ceramiczna w XVIIIw. 
Kraków 1924, 
Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industrieis Moder- 
nes Paris 192
. CataIogue Section Polonais 192
. 
FEDCZENKO.Gonczarnojeproizwodstwo. Obzor razlicznych otras- 
lej manufakturnoj promyszIennosti Rossiji. T. L Petersbm-g 1892. 
GLOGER ZYGMUNT. EncykIopedja staropolska Warszawa 900. 
Tomy II i III (Farfury Kafle_ Porcelana). 
GOŁĘBIOWSKI LUDWIK. Z dziejów ceramiki. BibI. Warsz. 
1877. T. III,
		

/p0185.djvu

			BIBLJOGRAFJA 


185' 


GRAESSE J. Th. Dr. Fiihrer fUr Sammiel' von PorzelIan und 
Fayence. 14 aufIage bearbeitet von E. Zimmermann. Berlin 1915. 
HINTZE ER'YIN. Die Proskauer Fayence und Steingut-FabriJ... 
SchIesien Vorzeit. T.IV. BresIau 1907. 
" OberschIesische Fayence-und Steingut Fabriken. Glei- 
witz 1921. 
HOH
E l\IA.X. Die BunzIauer Topferei. Kunsj:gewerbebIatt. 1885. 
T. ANTONI Dr. (Rolle). O ceramice krajowej. "Swiat" 189ł.. Kraków 
JAKO\YLE\V. Kratkij oczerk razwitja farforowawo proizwod- 
stwa 'v Rossiji. Moskwa 1882. 
JANUSZ B. Przedhistoryczna pracownia garncarska w Hotyniu pod 
Kałuszem. Lwów 192ł.. 
Katalog wystawy starożytności i przedmiotów sztuki 18561'. w pała- 
cu hr. Aug;usta Potockiego. \Varszawa 1856. 
Katalog W) robów artystycznych majolikowych z fabryki ks. l\Ii- 
chala Radziwilla w Nieborowie. \Varszawa 1885. 
Katalog- wystawy sztuki starożytnej i nowożytnej stosowanej do 
przemysiu w Gmachu l\Il'zeum Przemysłu i Rulnictwa w vYarsza- 
wie. Listopad - Grudzieii 1889. \Yarsza,va 1889. 
Katałog; chudożestwiennych predmietow i riedkostiej XVI, XVII, 
XVIII i naczała XIX w. Sobranje G. E. i 'V. .\. Jewdokimowych. 
Petersburg 1898. 
Katałog russkam farfora kollekcji N. A. Łukutina. Moskwa 1901. 
Katalog wy;:ta" y sztuki i starożvtnosf'i w Lublinie w czerwcu 
i lipcu 1YOl. Lublin' 1901. . 
KOL \CZKO\VSKI JULJAN. Wiadomości tYf'zące się przemysłu 
i sztuki w Liawnej Polsce. \Varszawa-Kraków 1888. 
KORZON T -\DEPSZ. 'Ve,vnętrzne dzieje Polski za Stanisła,va 
.\ugusta II tom. 'Varszawa-KrakówI897. 
LESKI JOZEF. Glina i wyroby z niej. Podgórze 1902. 
" Zbior
' Muzeum Rzemiosł i Rolnictwa w Warszawie 
\Varszawa 1905. 
Fajans. .\rt
 kul w \Vielkiej Encyklopedji Ilustrowanej 
Tom XIX. 
" Garncarstwo. Artykuł w Encyklopedji Rolniczej. Tom 
III. \Varszawa 1892. 
LAZAREWSKIJ I\YAN. Sredi koIlekcjonierow. Petersburg-Ber- 
lin 1922. 
LOP ACIŃSKI HIERONIM. Fabryki ceramiki w Tomaszowie 
i Lubartowie już nieistniejące. Spra"liv. kom. do bad. hist. szt. Kra- 
!,ó,,- 1907. 
LCKOl\ISKTJE \V i G. Wiszniewieckij zamok: "Stary je gody." 
Marzec 1912. Petersburg 
LUKOMSKIJ G. Russisches PorzelIan. 174ł.-1923. Berlin 192
. 
LUSZCZE\YSKI \VL. i S-ka. Katalog wyrobów terrakotowyc}l 
Towarzystwa fabryki w Kole pod 'Varszawą. Warszawa. 
LUSZCZKIEWICZ \VL. O piecach gdańskich. Spraw. kom. do 
bad, hist. szt. T, VI. 1900.
		

/p0186.djvu

			186 


BIBLJOGRAFJA 


l\IACIEjE\VSKI A. Marki farfora. \Vypusk I. Russkije zawody. 
Petersburg 1922. 
MALKOWSKY GEORG. SchIesien in Wort und Bild. Braun- 
schweig und Berlin. 1913. 
l\lIASKO'VSKI F. Rzut oka na wystawę płodów przemysłu kra- 
jowego 184
 r. Bib!. Warsz. 184
. T. IV. 
MODZELEWSKI jOZEF Inż. Ceramika. Kraków 192
. 
Opisanje pierwoj wystawki rossijskich manufakturnych izdieIij 
bywszaja w S. Peterbm-gie 1829. Petersburg. 1829. 
Opis starinnych wieszczej sobranja P. I. Szczukina. Czast II. Mo- 
skwa 1898. 
ORŁOWo UkazatieI fabrik i zawodow jewropiejskoj Rossiji i Car- 
stwa PoIskawo. Petersbm-g 1987. 
Pamiętnik historyczno-polityczny. Warszawa 1783. 
Pamiętnik wystawy ceramiki i szkła urządzonej przez Towarzy- 
stwo Opieki nad zabytkami przeszłości w 'Varszawie w Kamienicy 
Baryczków w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 1913 1". 'Varsza- 
wa 1913. 
Peasant Art in Austria and Hungary. Edited by Charles HoIme 
London MCMXI. 
(Tekst prof. dra_ M. Haberlandt, ilustracje wyrobów ceramicznych 
w Galicji). . 
PIEKOSINSKI FRANCISZEK. Dawne ślady wyrobu majoliki 
w Krakowie. Spr. kom. do bad. hist. szt. T. III. 1888. 
PIETROWY W. L i LW. Mietki russkawo i inostrannawo farfora, 
fajansa i majoliki. Moskwa 1903. 
Rospiś wieszczam, wystawlennym w pierwoj pubIicznoj wystaw- 
kie fabrikantow i zawodczikow Rossijskoj lmpierji 1829 goda. Peters- 
burg 1829. 
RYSZARD R. ST. Porcelana używana w Polsce " Sztuki piękne" 
Kraków 1926-1927, Styczeń, Luty. 
SCHLESIEN (Die Kunst in...) dargestelIt von August Grisebach, 
Giinther Gnmdmann, Franz Landsberger, Manfred Laubert, Karl 
Masner, Hans Seger, Erich Wiese. Berlin 1927. 
SCHUL TZ AL WIN Dr. SchIesische Fayence und SteingutFabriken 
"Kunst und Gewerbe" 1880 NN 14, 1
 i 16. 
SELEZNIE'V Proizwodstwo i ukraszenje glinianych izdielij w pro- 
szłom i nastojaszczem. Petersburg 1894. 
SELIW ANO 'V ALEKSY. Farfor i fajans Rossijskoj Impierji. Op i- 
sanje fabrik i zawodow z izobrażenjami fabricznych kIejm. 'Vładi- 
mir 1903. 
" Pierwoje pribawIenje k knigie Farfor i fajans Rossijskoj 
Impierji. Władimir 1904. 
" Wtoroje pribawIenje k knigie Farfor i fajans Rossijskoj 
Impierji. Władimir 1906. 
" Fabricznyja marki na farforo-fajansowych izdieIjach 
w Rossiji, byw. Ca.rstwie PoIskom i FinIandji. Riazań 1911.
		

/p0187.djvu

			BIBLJOGRAFJA 


187 


SELI'VANO'V 
LEKSY. Piśma raznych lic k A. VV. SeIiwanowu 
(listy Hieronima Lopacil'iskiego) Władimir 1911. 
SEWERYN TADEUSZ. O sławnym garncarzu polskim Aleksan- 
drze Bachmińskim recte Bachmatniku "Rzeczy Piękne". Kraków 
1925 N 4. 
Sł0wnik GieooTaficzny. T. I, III, VII Warszawa 1880. 
SUBIESZCZ..{NSKI F. M. Rys historyczno-statystyczny wzrostu 
i stanu m. \Varszawv. 'Varszawa 1848. 
SOBJESZCZANSKI F. M. \Vycieczka archeologiczna w niektóre 
strony gub. Radomskiej, odbyta w miesiącu wrześniu 1851, (Bib!. 
'Var5z.) \Varszawa, ] 852. 
SOUBISE-BISIER GUSTA 'V. O fabrykach ceramiki w Polsce. 
\Va..rszawa 1913. 
Spisok fabrikantow i zawodczikow Ros. lmp. 1832. Prg 1832. 
STOHR APGUST. Deutsche Fayence und deutsches Steingut. 
Berlm 1920. . . 
STRAUSS KONRAD. Die Favencen fabrik zu GIeinitz OberschIe- 
sien. "OberschIesien". Grudzień' 1919. 
., Proskauer Fayencen, "Topferzeitung". Halle a S. 1917/1918. 
STRO
ER V,,'LADYSLA W. Fajanse fabryk warszawskich za cza- 
sów Stanisława Augusta "Sztuka" 1911. Lwó\Y. 
SZAFR.'\N rADEUSZ. Dekoracje ceramiczne 'V. Husarskiego. 
"R.lecz) Pięk.ne" 1925. Nr 4. , 
TOl\IKO'VICZ STANISL<\ \V Dr. SIady fabrykacji majoIik,znajdo- 
wane w okolicach Krakowa. Spraw. kom. do bad. hist. szt. T. VIII 1902. 
UkazatieI Chudożestwiennawo Muzeuma pri Stroganowskom 
Ur7iliszc7e tiechniczeskawo risowanja. Moskwa 189-'1. 
UkazatieI Warszawskoj wystawki manufakturnych izdieIij Impierji 
i Carstwa PoIskawo _8-'15 goda. 'Varszawa 18-'15. 
\VARIENCO'V. Kratkij obzor kieramicze.,kawo proizwodstwa. 
\V
ierossljskaja \Vystawka 1896 goda wNiżnim Nowgorodie Prg.1897. 
'VA \YRZENTECKll\IARJAN. The Peasant Art of Russian Poland 
(w dziele: Peasant Art in Russia editet by Charles Holme). London 
l\IOIXII. 
\Viedomosti o manufakturach w Rossiji w 1813 i 1814 godach. 
Prg. 1816. 
'VOLFF FRJTZ.BunzIauer Topferei (SchIesiens Vorzeit t. II.) 
'VERESZCZ'\.GUi: BAZYLI. Staryj Lwow. "Stary je Gody" Kwie- 
cień, Maj. 1915. 
'VERNICKE E. Vezuch einer Geschichte der BunzIauer Topferei 
bis 1800. SchIesiens \Torzeit. t_ IV. 
\VIERZBICKI LUDWIK. \Vzory przemysłu domowego. Wyroby 
gliniane włościan na Rusi, (Kossów i Soka!) wydane przez l\Iuzeum 
Przem
sło\Ye miejskie we Lwowie. Lwów 1882-1889. 
ZUBRZYCKI-SAS JAN Dr. Kaflarstwo polskie. Lublin 1915. 
Żiwopisnaja Rossija. T. IV cz. 1. Prg. 1896. (Nieborów).
		

/p0188.djvu

			INDEKS 


Andrzejowski Józefat. 1.66. 
Angelo, 144. 
Asterblum, 1..1-2- 155. 


Baranówka, I I do 35. 
Barasze, 35 i 36. 
Belweder. 36-4°. 
Bełdowski A., 7J. 
Berdyczów, 40. 
Biała Podlaska (Radziwiłłowska), 15B 
Bielotvn. 40-42. 
Bodzecho", 42. 
Bolesławiec, 42-43. 
Brykman, M. 123. 
Brzostowa, 43. 


Ceyzik Ignacy, 43-45. 
C) bu]ski Kazimierz. 46. 
Czamański Leopold. 151. 
Czartoryski ks. Józef, 72-93, 
Czecbowskt Kazimierz, 170-177 
Cmielów, 45-67. 
Oenków, 67-68. 
Oębniki, 6B 
Dietricbstein, 140. 
Dowb'\"sz, 68. 
Drohiczyn, 1']8-179- 
Orucki-Lubecki ks. Ksawery, 46. 
" " " Aleksander, ł6. 
Oziałdowo, IBl. 
Emilczyn, 69. 
Engelman, 155. 


Fenshave A., 139- 
Freudenreich, 85. 


Garnier Andrzej, 69 
Gaschin A. B., 69. 
GIinica, Ć9-70' 
Glinsko, 70. 
Gripari. M, 12. 
Grodno, 162, 164. 
Gromadzice, 71-72, 


Grosman, 148. 


Horodnica, 72-77- 
Iłża, 77-82. 


Jagmin St. 166-169_ 
J edInia, 82-85. 


Kamienny Bród, 85. 
Kijów, 166. 
Kluczkowice, 180. 
Koło (w Kaliskiem), 85-93. 
Koło (pod Warszawą), 128-129. 
Korzec, 93-123, 
Kun6\v, 123- 
Kilnster, 14B. 


Leopold J. G., 141. 
Le"we, 41. 
Lewicki-Rogala Aleksander. T6<)-170' 
Lipno, 180. 
Lubartów, 123-127. 
Lubycza, 127-J28, 


Łubieński br. Henr, k, 123_ 
Łuszcze" s1..i Wł. i Ska, 128. 


Mach, 82. 
Magnuszewski, 82. 
Małacho"\va, 129. 
IIH,rault. 95. 

fezer Franciszek, 93. 04-151. 
Mezer Michał, II, 93-94. 
MiHler Leopold, J65. 


Niebor6w, 129-139. 
" (kafle), 181-182. 
ł'iiedżwiedzki J. i Ska, 6B. 
Ogiński Michał, 150_ 
Pacyk6w, 16g, 170. 
Pakaniewo, 1.39. 
petion( 95.
		

/p0189.djvu

			INDEKS - OBJASNIENIA SKRÓ'TÓ\V 


Porę ba, 147, 
Potylic z, 139. 
Prosicko, 182. 
Proskau L. hI., 140. 
Prószkow (
Iąski), 140-14.2. 
Pruszków (pod \V arszawą I. 14.2. 
Przybylski A., 68. 
Puławv, 181. 
Pys7k;'w, 1]8. 
R, borska A., 35. 
Radzi" ill Michał ks., 129- 
Rauch M. L., 86. 
Romanów, T-I-3. 
Rudzki \Vężyk Jan. 1.17. 
RuJikov. ski Wacław. 7 2 . 
R\t"j n), q
. 
Rzuchć.v. I4ó. 


Schitter, 36. 
S
breier. [55. 
Siedli ska, 1.1-6. 
Skawilla. 147. 
Sławsk, 147. 
Stanisła'\\o August. 36. 
Sta:o;zlJw, 148-150. 


Sunderland Lewi, 77- 
Szajbman, 148. 
TeicbfeId J. 145, 143, 155. 
Telechanv. 150-151. 
Thiele Stanisław, 46, 130. 
Tomaszów. 151-154. 
Tyzenhauz, 100. 


Uwarow, 5., 69. 
\\- eis. GabrjeI, 4.2, 67. 
Wendler Robert, 151. 
Wiśniewo, 191, 167. 
'Vitebsk, 180. 
Włocławek. 154-155. 
Wojnacki A. 170-177 
Wojtos. 45. 
WoIff. 153-158. 


Zamoyski 
tanisła.\.\ Kostka, 151. 
Zielińscy, 12]. 
Ziembitz, 12j_ 
Zussman A. F, 72. 
Zussm.m F, 41, 85. 
Zus!:=man 0, 40. 


185> 


OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW. 


Dl. 
Don. 
Fil. 
1\1. 
Pocz. 


długość 
doniczka 
filiżanka 
marka 
początek 


Podst. 
Sos. 
Spod. 
St. 
SZ. 


podstawka 
sosjerka 
spodek 
stulecie 
szerokość 


Śr. 
TbI. 
'V. 
Waz. 
\Vi. 


średnica 
tablica 
wysokość 
'wazon 
właściciel
		

/p0190.djvu

			ZOJĘCIA FOTOGRAFICZNE 
OLA PLANSZ OKAZÓW I TABLIC 
MAREK FABRYCZNYCH WYKOKAŁ 
LEOI\IOAS MOROZOW. KLISZE 
TROjBARWNE I PLANSZ EKSPONA 
TÓW WYKONANO I OOBITO W ZA 
Kł.AOAI=
 GRAFICZNYCH E. lOR. K. 
K O Z I A\" S K IC H WWARS ZA WIE 
KLISZE TABLIC MAREK I ZNAKÓW 
FABRYCZNYCH WYKOI\ANO W ZA 
KLAOACH GRAFICZNYCH B. WIERZ 
BICKIEGO I ':WÓLKI W WARSZAWIE 
OOBITO W ORUKARNI WŁADYSŁA 
W A ŁAZARSKIEGO W WARSZAWIE 
TEKSTKATALOGUSKŁA 
DANO I TŁOCZONO W PRA 
COWNIACH SZKOŁY PRZE 
MYSŁU GRAFICZNEGO 
W WARSZAWIE
		

/p0191.djvu

			ERRATA 


,V ydrukowanu: Powinno być: 
Str. 13 wiel"sz Z. od dołu astry pstry 
20 6 - 22 23 22 i 23 
24 6 - ujęcie ujęcie- 

" 7 od góry -- bratków bratków malinowych, 
.
 
malinowych 
37 9 - ptakie ptaki 
., 39 15 " - Strzałecki A. Strzałecki 
" q5 9 od dołu - czworokątną czworokątna 
,. 50 6 od góry 
 podstawce podstawie 
,. 57 2 od dołu - zewnątrz i zewnątrz 
.. 6'! lo od góry - czerwoneml i czerwonemi linijkami 
linijkami 
" 69 3 od dołu - Fialla Fijała 
75 9 " - kantach rogach 
" 81 " 15 od góry -- Tbl. Tt>l. Xl 
" 111 " 12 : mitologiczne mitologiczne: 
128 3 " - L6wenstein J. L6wenstein 
,. 1lł9 8 od dołu - szlakIem szlakiem 
" 163 " 9 od gÓQ - czworkątny czworokątny 
" 165 9 - Donica Donica kamionkowa 
" ,. 12 " - L6wenstein J. L6\yenstein 
,. " 11 od dołu - płaskorzepbie płaskorzeźbie 
168 " 9 " - Patpk, Jagmin 
" 173 ., 7 od góry zewnętt.z ze,,-nątrz
		

/p0192.djvu

			.":':
 
if£1"'
. 


 
.
 . I O""f
 " 
I' 

 11 
tt .. .. 
... 
_¥ 
485 


t .:."... 

' 

 

 ,;
 
.
. 
'-...
 
701 '.. _.:=o 


- 
..rt ... \',,-  


- 


;t> , 


.,'''' 


305 


....... 
- 
... -, 
.. 
185 


,.... 


r 48 


J ł 
1.
łAI 


19
  


, . 


19 I 


/ 
\
 
,. "0,. 


4B8 


. 


'r 663 
.. 


(lr 
>
 

j 
.ir1; II 
.- " rf 1£ " .
 
, ,. ot .,,' 


.. \--t-

 -- .....łIi.- 


-";;-1 


-J J 
.1 
li 
'I 
: t.
		

/p0193.djvu

			.- -'i::.;6va::. 
- .-...!  "'.... ń fI "'
. 
 ,,_ 
...
.. , -,>;-- '- -f:!.I". '-, 
. ,,
 '.f 
.,_ . ., 
, 
 " -.,--: ł'- . 
..... " ...
--'. 
.. ł 
, .:::.; II> . 

.ł'i!" '......,..i: 
...,..., 
".. 

 *_.' 
 ' . \-Ą. . 

 
 
 
 _. 
f-t<- ..
 ł'::-
 i".
 
.. 'Ił
 J g.' 
"...
, i ' ':' ",.
 


..: C.. 
 -,"
"\ :.. 
..._ .. t,,

 ,/...\ tr , 

: "'
I.-'- ...I -....&'d.;f' 
...... "'.... 
 .r 1iiII' _. 
,. ...... ..... ...-
 
8iO -.,.". .-
 


/. ;'1 
.-- 
'. 
'tl
,.ł 526 
... 
,. . 
\, .. . 
'. '''" 

. 
181 - 
--- .. 
18'3 


-- . " .\ 
" " 
.  
. -
 


..... 


--
  


: 555 


-ł.; 


-!, 


t 


- 


.....
. 
? 
ol 

 

 
'ł.' h 
.... 
. ""''''. 


""" 


'. 


" 


@
 ., 


 . 
'" ł' , 
'>1-.::, .,": 
'-',_ __ >t- 30 


" . 


Ą.... 
,"" 
"'\"'?; 

%' - 

 ., . .J . 
'"1 
-; :
' -łI 
'. . 
4 ' 


179 


I  
.-
' 
. -'" 't 
...yo 

l'-. - .".. 
 
...).#....iL..t;'- i;::t ,, 'J.!;-: 
41 .""';' .... ,. " ,) . 


858
		

/p0194.djvu

			.r:---- i 

....
 :6.;ł
 
V . .. .. 
.,,
 :-.' <,,
, 
( ,.-.


 , 

.. 
.'. 
 "
""';''i:
 
: -,..jł. 
1Ił;'
 
. 
 . 
- "\: fi' 

" t , ... 
 
\'ł . ....,....\. t- !
 
. ...v
 . . 
- * _ . . 
-. 
... .. 
862 


.". 


'<*"
 
860 


162  
 '--
-. 

 
..,..- .... 
 "'.  ; , 
łę 	
			

/p0195.djvu

			ł 
,,
: 


..  " f < . 
. 
 


838 


-
  493 


,e) 


" 
. I ' 
'L 


\.' 

" l>
 
'T' [- " 
t Jł" ' \ '1' 
, ' 


\: 
.- --.>.. . 
 
l' 
 200 


.... 


. .Y


'.
"4
Jftf-ł".,, -.- 
,_':-''':
 \,: 
",

Ji#r"i' 

 f II h' 


\ 


813 


i 
, 
I 


", ' 
f.. .F 


If -:-= 


'. 


... - 
l \\11 
 
l' 

." J£ 


83& -.. 
..... 
· - "1 

- }lit ..-t' :: 


'\ 


, 
" . \ 


,. 
=., 
:..;ł 
_ 


781 


. li 
" 
'. II 

 


}" 


ł 
r "Ł\{
,
 

 
¥ 

 .,. ) 
,-: .' r..;:.. 
> ;" 
., 
,  
..:' 
 
J
[ 


831' ' 


'"'- 


-ł ; 
')
3 
_581 
-.. 


'.... < 


383 
"". ".'11.. 


fi:: ::)f:, 
.....-="""
,. 
",--..
		

/p0196.djvu

			. .1:- 
:'_'A<": 


t . t. .... 
..ł . .ł. 

 
6
8 


't\- fi 
.. ..'
 
. --
-;;;. 
'-- ..-" 
658 


....'
!a. .., 
.
-'
'
'..,;.ti.ł.ł. 
.'-.... 'JII' n ...."jI......-ł 
.... .... 
-...0;" ....... '.
 
.... 
.
 
. . ...; 

 t; i.."

 · 
.t..
1I;. 
......;ł $l p,......" 
Io..-łi'" :,.o." 
:J
.", 
łł" 

ł
:. 
 "
; 
.t.... ' ., fi" 

,
, 4::' 
'.
" 1
f 
.. 
.
... 
". 
(; ,.,'i'_ 
'.:

 . :-,,'1 
'
.,.
 .. -j>......

 
.'Ił._"-
I.",';

:"Q


 
521 ...t.;,:..
 


,..... .",
		

/p0197.djvu

			.. \ -ł_ 
. . .,,,, 
 . 
f *'V 
. >
 . ---- 
.
 
" } . 
,
 

2
, 
,f
 J \! 
/

 
 ; . ł 
. " -,""" : 
)
.: ":.,.,' . 
. ł? ,'1 
JAJ 
.' 
.......
 :' 
':

.,- 
. 72
 .., ... 
.,(.... 
_,ł 
.t 
_ 
l' i
 .::r-." 
 
<" .-Al- 


... ".$ :;. J 
. 
 
"
 (
J. 
.,.; "" ł'" 
. .,.- 
i> 
! ; 
l' . . 
'\..., '\ . , 
iJt ,;
, 
· 
 t, 
:
'

 

.;. '-1;1":,. 
'-1:;. 


'5& 


- «. 
:
 
>for. 
,...t.f.. 1" 
l' 
. 
 --..... 
f. , ., _ 159 
.'-

, 
,łr . 
",., 

 I 
. 
7. ";. . J,. 't'.. 
'...' 

 .:ti

. t-.' 


?
fł 
- . _.
{ jy 
. o
ł:t '- ć . 
160 -
-.
		

/p0198.djvu

			/" "'>" 
l \ 
: e >
 
\ . 
, ... I ,
f:: -ł-t- _. 
. 
:}

.-=., .
't
 
. 
_.. rt
 .. - , . 


" . ..

 .fi.' 
>J 
.. _.,Ą."ViIf, \ ./ 

 ................ ..- ,
-- 
-- 
82 


1'2
 


, 
1--- 
. , 


'. 
 


r' . 
.; , 
. 'f 338 


/":1
- 
 
A r.<-.P ł ::"""'" ""'I'! . "'.0, 
.A . 

'.; 
" .... A.. ,,"-r't\ " ..;.,' 
"": i,.. 


_/. 
___-':;.:.;o-- 


3'6 


I 
 


.lit  
". .:.,

 


. ' 
,_Ja;'.;;' .. 
... 
 
. ... . 
.;. =-,,,, '-- 
'" ........ . 


'. .\ 
J!f!: 
, .. 
t. ł 


. 


.. " .,' to 
.. ,Ił ,.  
331 
8 
191 .. ......."....- 
. '''
1J..4':...:.
.... 
. . 'X" , ' [ :'!r-,. i\\fJ{
lf(;;m;
' 

\\\\I\li
 ;,l
/ i
. f,
\ 
, 
 
>,h 
 .

 L,..- 'I 

i

' :!!;
i;I '
		

/p0199.djvu

			r/in
1I 
..t nin?'- 


)32  


i ł
;}.ł 
...,
 /I 

, 


103 ' 


, 


.- 
#
 

 f) 1 
-ł' ,.  


\. 


<: --- 


'- 


. " 
l Jt,* 


_ 
 ...F) 

;,
. '. 
17 


:;;, 68'2 


. f > 
> , : L" 
. ...... .. . 


. . 


:!'..; 


II.fO 


- 
,< ,,,,, 
.I:' 
, .
: 


- ' 
....


.... .. 
.. '\.10 
"  
. 
. :;;.:;:?;o7:;o
fl
' 
" J
:
?;'--- 69' 


Pi 


-
 


'1up.- 


.  


"fi '_. . 


'J ".. ł 


'7':' -. ;-;;.I
 


.J"::" 


-:fi 


- ..... -- 
ł 

 
, \. > ,11'f , - 
\ ._,- 

-..ł.-ł 
'. ... . 
tt" 
>
 - 
...... 53 
, 
"'.-=---- .. ,. 


.. -.! _ 53'
		

/p0200.djvu

			".. 

,,,,.,< " 
 ...-.-
, \ 
 
..,' , ",. 
11 \' .,," 

" I;
 , ,:k

" 0-,.". , 
, \\>-' .
 . 
 
,. 
 ...::,
.{& 
 " . ' " .( I. \ 
, 
. t t" ...oJ .' . · \ 
"': i
,
 . ł, .'1 
. y: 
 " " ) '''I .). {
(.I1. f: 
. _.' p . ' ':".,.' 1;'" i 
'0 ,


' ,\
 
 . ./} 
\<
,;,, . ,
: 
- < \,. ,', 


r- 
 --...:
 . 
, . 
\ . 
, .. -:: .... 
, ttr ;'a\
l 

A. .
.
 
>,!.
 

 1 
 
n t .\ 


 ł 
. ":)01,,' iJ I '" I : 
.' '-J!:: _-
 

_
#
ł 
993 ... Ił 


881 


\. ".."'t 

 t \; w;;; 
)1f:' ' 
" .,
) 
r 


"'
 


i. 


....A.: 


. :.: 998 
.- .
-.i- 


-  ---'- ;" 


_" !?I 


",f',. 
,. . 

- .. .," 
'.c 
 

 &1J. 

 
. . 
 


fi- 

 
.'
 

 
. 
._

 
Ii;#ll .'
 -.. .. '. 


.,.

 .:' 
:..'
\ ,B
 
::

 
:
':; ;(


 
 ( ,t 
.:tr,.y !/

l .J . 
...-..c..-ł.I..... 
99Lf 


,. 1'" 

., f: - 


" > '-i
""
		

/p0201.djvu

			" 


"" 
-,,:;. 
.:.'- 


, ;:


 

'1-
4. 
i 

 
.\
- - 
})
 
<:
.. 
 > 


---£7ZiD ., 
, -;fi7'" (}IO;.
' 

 /i:' 
 ' 

,'.t-

 
- * 'ł'(. 
... $ ..... r ' 
...

 
't


' f -.... 

 \ ...:'
 
.
.. 
 


..r 
. 
.- 
, 

. 
r. '"1.,'# 
.. ł
't;i 
"'b 
 
l .... 
-'-;-' 

 "-
. ,r' 
* ..
.
 
 l... 
l' '1/,,,. ,'.I 
\ 
:". 

 -V '!::.J .ft 
.,.:: =-- J.,*
 
'


i', 
.. , ..
 


71.46 


730 

 
;, 


I 
,d. """\,....... . . 
.. . .
 A-;- , :() . 
. _.... 
"">.",,
 " 
... 
'.
. ( ". 
::ł:: \ L. " 
. 
"II -'\
 ł
ł< 
 
-, l H. -, - 'J · --' .
' \ 
'.
( \
 . "
 l - r
 "':.
 
-:.;. ':';1 ::
:i 
;-., J.- _ H" 'l . -'T,.IF: .' f"
 ...... i 
. . . - "' . .,. f .,. 
,...... , .., : 
. t. '
ł '_' 
,

, . 
). '
!(:.) 
'
:
łr '::::--"':':':'- ,. 

......,. 
'. 'i

../"> i'
'''';'
...." 
-. ,,(. 
!.... J.... .' ..... 
768 ......;:... 'Uf ...-..p..... 

... ..L"- ..Ji.ł-- 


736 


.' e;..._ 
'"V\

  t! 


--, 


. . 


....
		

/p0202.djvu

			,p 


,,- 
-, ., 


866 


c " .. .. .'. 
. 
. . .......v 
,
-
 
..... , 
..... . . 
865 


... 


, -- 
,;'- 


---
 
 
!..... 

.

-. 
fI
,: 

< -"ł 
. .-" 
718 --- 
 
'\ . ) 


.
 . -«.; ' 
,ł.., T". 
 

-- 1!
 
. . , " 

'" 

A  356 
""' 


i
		

/p0203.djvu

			411 _...........:t:......
. .tł- 
.--. -
-., ,. 
:__ -ł:_,. 
ł..: -_
. 
.,., .' . 
· .
. ' f""
;
,, .t;
 l , 
..:. $.i4{ ..
':' 
"::... . -t. -ł
:':'" t{ 
. -..
_:;
:.....
-ł.... :'" 
861 \' 


.,. 


}f 
i. 	
			

/p0204.djvu

			-J; 
r ..,. "-
 - 
'ł"J"-'i!. 


5'-15 


---- 

- "I 


',
' Ą 
.
.
 
f- (f0? 
 
\t"s .";-1"",.' , 
_.
. 
 
"" J 
583 


. 
 


 


610  
 f_ 


" ,
łt)-'I 
. łif/ 
" p ..,..- - 
,"! 
 
 ... 
,p 
... .
f
_'''' 
.- - :' : . '!. 


t. , 


.....
-- 


5Li3 
It> 
 .
 - - 
'I Sig-O
Ob

 -- 
- 
 N' "n ___ ...
 
 =- 
 


\ 


'. 


, j '1 
: l f _:d, 
- 
.-. 
'J'€'ł . 
i .,' 
"""lIlIi . 
:i .
,-+t«
 576 
.ś! . -.....- . 
. .::.....
 ..>
.;..
 
..--- .......... 

 

. ;«i{.{{' 


.:; -
? 
.,' 


""i... ....x, : 


"' . = v ;- 
-....- 
';:'" 


\ 


4.. ," 
-, .It_- 
544 


"','lWi 
"-7' -
 


-
 
 

I
 -......: 

. l .
 ; 
:. 
'

>Jł 
537 


.. 
l 


.
 . 


'... 


, . 


588 


- 


-
		

/p0205.djvu

			::
 


-
<' <- 
  - . 
. . roi,.' .' '" 
. ... 
 
 
. - ' 

, ,- 
-, > f 

 

 
If;' " 
"1
 
. \\'::'ł
" 
 


83Lf }.
:; ..3i'; 

. . ":J
 . 
_
;r.. A-, £ 
, .. tr 1. 
..
'" . 
',
- ttp. 
4. ..--łI' .. I 
. .  


>
 (
,.- 
'
 
 A ':"'L.
 
... '
 '\
J' 
, 
. '\'
: :;I';:' 
-' ..... 
<.-; 
,- 

 
'. ""i:",$. , 

\.
 .:
': 
., . 
ę
': 
;.:
";. 
--*'łF, " ..;
".. 
16
 


"  


.- 
('" . 
, 


,.... 


",......., 
.
.v 


'1 

I 


.... 


""".... 


779 


.." .' 


...." '.. 


'. 
A 
. -.... 
... :..,.. 
. "'........... '"' 
. "..!'"",.1161 
..... 


. \
" I  \. 


" 


--v .... r"JA ...w  

 


833 


4 
...:.
		

/p0206.djvu

			TA.BLICE 
MAREK l ZNAKÓW FABRYCZNYCH 
NA WYSTAWIONYCH 
PRZEDMIOTACH 


WEOLUG ZOjĘĆ FOTOGRAFICZNYCH 
(SKALA ZOjĘĆ RÓŻ NORO ONA-WYMIARY EKSPO'liATÓW 
POOAXE PRZY ICH OPISIE)
		

/p0207.djvu

			I 


1. 


... 
. 2 


w,.: 


1 


If .
 
':;;ara7WQ
;f o 


11 


ł- 


- ,. 
.../ 
 Jl'17łf?1)()r ;'7 
15 
Jł;C."""'
'tJ
:' 


3 


S-ARANÓWKA - 
S 


-- 


6 1 

..,.u_k. 


*- 


4 .. 
'" .. 
8 .: fi 
Włlf"'J
 


10- 


1fł 


. 


1 


\ 
.. 


łł-
 


.f3d'rtr'TtO!.!'1\ć:.- . 
_ .""l 

...i""..:c f 
13 
-
 ... 


12 


14 


... 
,., .. 


ł 
. nv'/'I 1£,);/1 
:;
 f 7", h:. 
- --4'1 
rf..J
YCir.';".,.jf-Q : 
 "'(W7";..,,.(W 9!:Jeo

"
J(,."" 


'13 


. 
-19. 20 
h"Y(Ig',.JWA../' ,9b(l'7(1'711')W '
 
 


'"\ -
 
. .11 .;,I! 
.' ..;4 
w. 
... 


[ 
ł, 
\ 


'. /'f" 

_. 


.. 
c/5n_"'
I' 


B
 


23, 


21 


.13. 


22 


ol  


2t) 


" 


B' 


 I 


ł 


...  


.(: ,Att ... 


£ 
.ItJ..._,..ł. 


1 '" ". (l'ł-/ 
1 ij.h .
 
.I 
 


1<" 30 
-. ." 
fł 


28- 


29- 
-.
- 
''''7'';'''''' li 


21 


\
.J' 
J;..;__-4 


'*' u
 


1;2;> 


-------:---.- ----
		

/p0208.djvu

			> _ ...___!:ł-!!I_ 

 
 ";;"-0._ 
2 2'" 


t 
.f/tJt:JA"'2/AA' 


5 


!
 

t. 


J 
I, 


&:
/ 
:..fi_._- 


.9 
-- 
. 
III S
;P

..t: 
c.../;,- 
. '" 


r/.. 
.. 


-r" L 
 


iIi 


u 


..... 


t 
, 


,,
.< 
1: -H,,14- 


<.AL 


łŚ 

/l.7......-
,4' 


6. 
1*.-; 
.
 


,%0."..,..,A/(I< ' 
- 
28 ' 
, ,!/'AI'''' 


10. 
.- 


:t..... ,'L' 
*'
"'h""fln#'ł' 


8e: 


? 
14
 


.. 
'* 

'/- 
IV'-ł/'"fIl"L1"/ 
l' '" ,,--". _
.Ii\IIO 


- 
ft? 
. .Ąr. 
v , /rd 


ł'{i 

"'''''-''G:1F.fa 

!1t' 
-.;., 
?--- 
J. 
-- 


1\ 


;f? 


. 
,
. 
'! , > <. -- . 
6. 1';'; 


11 1jt. 


cf. 
uł:.".,..
#" 
1 t'. ;J#Y/fo 


,
. 


1.5  
.GM-" 
tfl, 


,3 


II 


- 


4 
8;?1) 
-----" 


, 


"":-7'f'.....p,..,-" 


I 


8 


\. 
$"'-1<4..
"
 
"b'" 
jJ' . 


] 


1" 


"! 

I 
- -.,po.. I 

-""
Ą). 
iI.JltJ. 


-J  "' 
<"/3!' 


ł5 
,- 
.h''''/u..."",ó?
 
'6'?"'J 


'p.. 4(7" ..
#I.
		

/p0209.djvu

			III 


, 
" 


1 
,-f \

.1'
 
III..t- 
 
.? uIf.
ł ,".' 
, 


-
 

 


.
< 
.flMtr(tf1w.(;.., 
/11'>' 


8 


, 


.. 


11 
j. 
iiII- 


., 
,.-.- ' 
- 2 
f 


'. 
$-"".:,
...... 
:
, 


_ 5.., 
.
 
.f( 


ł 
łX/'
 


- 


-. ....... 


--
 
tL 
..f::;r!"ON;;
. 
Ifj?J . . AlI",)(/lH'C" 


-I 


".!L _ 
"i 


7 
ił 


.J!- .,.., O-Hf} 'J:
 


10 
..-..r-.... _...-t: 


,9  
- 


.
 
.- 
.
 ,c ",,/. 
ł.....';{;./" «'#iti' 	
			

/p0210.djvu

			t 
JII....:
.'/f!,.!.A..., 
");./,..-_I'K 


4  
t" JÓ..C
th'/(##,
'J!///""'; 

"'.,1';"';Y'#A'If. 


1.
 
*' 


I; 


rJ!iO:.. 


f 


-- 
-
' 


: 
I {
: oJ . 
j,o.fa.',..O!/
o. 


-5  


J,. <. ....}{:, .- '" 
- !/Je.t.f""H' 
I'-IA 


8  
':',,; 
, 
o.c',łł:.a 


'Hi 


12
 


15j 
:
... 
";;;'''r1ffl1,..Kd. 
 
_ .--'7 l' '/ ..  


1/f  


.' ł%..yU 
b
 


fH
.
#ł 


{...r UP,/"J:';' 


'A",,,,... .
'v._ 
19; 


ftr"'fr'li.... 


IV 


3 . 
;*, 


.::;6:.,,. ,.",.(: 2, łf 
...6".. ..t'  


t 
'
ł  


..:"--' ,.
 j .' h. 


.J '/' 


¥a 


9 


j, 
'ft 


10  


1
 . 

 


14 


. 
... 
t./1#f"'tT
".-A. 


" 


..3'-........" 


16 


.&
 


11 


.$
Q'- 


20
		

/p0211.djvu

			v 


- 


1 


BARASZE 
-- --- >'- 
2 


:r 


c;:;}. '- 
Y.7


7 
( 


" e. ..III 1">., 


-.-- 
" 
.".. 
.# 


.B 
, 
.,
( 


BELWEDER 
5 
L\.. j;}.r;j OVi e, 
, ., 


3 


"t 


fi 


o.r
"i. e '
ViQ.., 


BERDYCZÓW 
BELWEDER. _
 _., .' .,,-' 
.- .-- - 
 
 f
,, 
 n, ':n.-i o 
 . -; ;' 
'- H; "'4; _. J. 
8 ł ......łł.r- 

 'IJ'.


'<.
' 
. 


BODZECHÓW 
10 


BRZOSTo'W A 
# 
 

 


'1',- 
 ':" 
t
i
,3t6'hi' 
: ł..; _ 
._-':.,-_' -. -f'r.
		

/p0212.djvu

			1 


;;. 


2 


BIELOTVN 


:.; d" 


p-' .. 
lf ,., 


...... 


1t -I 
..t ..,' 

 I" 


4 
-:: . "'-, oL..
 _". 'C 
 5 

.
 . ""'1 ) .{ -. . 
, """ ..
. . ...... '";; '. . .......' 
, 
 .
...., Ą
:
 
. {'

"/F ,,' 
A ¥:"N." 
, . iJ.. 
 l 
" >. 
 
&. '.- .Vl' 
 ...... 
'
 
 . "0 . " . I.>.; .- . 
r' 
,.,.{i l ' .' . '
"" -.-',.' 

 ,'o 
-: i"- 
il

!.łJ 
 ' -I.fl/i / ;"::

' 


!i 


"0 


{;;. "' 1 


7 ih
(t
f H;; , 
---::::: --- 
--
 -< -) 
---;....--- '- 
- 


ĆMiELÓW (fajans) 
'1 8 g 
e1Il'r.T.()'VI 


11 


..ł'W' 14 i 


.\ 


12' 


15 


.
, , . ł ' ) 
,16Wlfhue UW&9'
: 
.

 
 '\J"
 
. 
! ':tv.. 
- . 


18 
-..ł.
 "'! 


.. 


NIEBIE 
S.	
			

/p0213.djvu

			..- -- '".//; ' ,.11'01\ NIEBIESKA. 1 .. 
- 
 Ur- '1G' ": . 

 

''' i
:ii
)..,. ZIELONA 
({i. ł ,) 
"-" ... .,>- 
li;> ---' 


VII 


-'fi. 
"! 


'1- 
1
' r;::if;pO:ą t 

 "/,/, 
 F.:'. 
'1 . ....,.'IG.ir.' 
";. vJlV' ......,.> 


3'.ł 


3 


'" 
" 


,- 
- D 
..... - '."" 
-:t_'" .: 
4.( 


...-. 
......- 


1.. 
'T:",,' 
..11& "ł łi(Lf 


.';ł\ 
p.
 d"i -. 
1';- 
. 
 . :-".." '..11 
-q ('!łflł:Lilw.J.... 
" "t
--
7 n 
-: 
 "fl
':' 
 
. 
 
pc 


H 


CZARN
 
6 


lr- 
-i-1ł.I"!'
 


:. 


fi" 


* ł"r-t.-, 
NIEBIESKA 
;. 
'" "X" 
8" i
/
_
_
 
t ł
 . 

 
..., 't ol !>OT''''' 


ZIELONA 
NEBIESKA 


NIEBIESKA 
"'" eIA ZIELONA 
-,.... n, 
t-f;ljlO
 -ł.  
, '< ';Ł
..:.'\ 


9 


- 
" 


, 
, 


"t.. 


1{) 


'-ł ..... 
1,...,.... 
4..r. 
lł- "'
 v 


",. 


....-\..-
 


ZIELONA... 
NłEBIES

 


CZARNA 
NIEBIESKA 

 


ZIELONA 


NIEBIESKA. 


NI EB
ESKA 

RONZO 
,w A 


ZIELON
		

/p0214.djvu

			11 .i-.....J....L. 
'
]f 
- cMd 
 . 
tp"_- . 
r
 
2 ,"Ii,' 
.." 


r_'f 


,- 
1 

 \.-=--_ 
l EBIESKA! : i\( . 
Zt{i .. itJ 
. NI 


 

, 
". 
. Ił 
.-r ..£ t 


8' 
 ,.._ 
. I :;
' . ',# "". 
BIESKA , 
 
 
NIE I n'Y.o.!!... .. 

. ,
- ='" 
,;
 -, 
 
- . 


'ł 
: '
ll ;[1" NIEBIE, l 
SKA 
9 


-:.,£ -v*.:',:--.,. 
.
 
J:'" 
 '" 


4: 


-
 


."   


"<- $
. 
Itc_- 


NIEBIE' 
SKA 


..... 


, 
1 


'f 
:1 
... ",. 
rF'. -.-W' 
\.!i ' f,ł..M """ 
J! ł' ł' 


("'- 
10 1 


:
 


NIEBIE, 
SKA 'f' 


-r 


11", 
 i.. " . 


I SZAFłęO
-: 


ZIELONA 
- NIEBIESKA 


NIEBiESKA 


; NIEBIESKA 


NIEBIESKA 


VIII 


I'
		

/p0215.djvu

			1'l 
'
% 1'£' :i!':fJ t. 
· 
ł:li
ł _ '_ . 
.'',. -.DOWBYSZ 
- 
 ----
 


IX 


.:'." .»,s;':iJ 

'ł.:'\ 
 1f 

""....
..... .Iii 
\ Ołau 
\ 

 t.-ł- <:0 
'" 


ł,ł 
I 


f 


4 


r 


Q' 


9 


"A I 
L"';."".. .. bł..w.  

i' C 
\1 


!\' h' 
ł.' 


. \ 


DĘBNIKI 


19'. 


",- 
r 


CZARNA 


5 


1Qf""' - 


.... 
>
L :£ 
'
'f."
' " 
13 


",. ł 
,. :'Vi l... J 


\ 


'" 


:q\66
' 
 
 
 


- 


2 


N!EBIESKt 


CMIELÓW (porcelana] 


..L 


7 


c!\'n F: Lt. ,.
 
 


11 


MAJOLIKA 
/ł1,.)(;1. .W 	
			

/p0216.djvu

			8-,; 9.:_ 


 
 
fP,J':L-:rn . lAS. 

""';>
 ) "''''n,., . '''<łbQAłiłf1\KO 
....v"'''._4V'o'
''łł_.;1 r ,
 _ 

 _ _ 1.4_ 15._ 
n' d 13' __ 
'" 
, )
j-:
;'6 ;: hl
 ' :.'t;.'"l--.;."......,'A IWtv r )n/Ul 18 1 13_ 

.
- 

6' 
. '- 17 ){ o rV 
...q"F , 
1.&__' 21\.._ _, ' .. 
. <;YUf 
.: I, 
,/ 


.3  


5 GROMA DZIE 6 
_ ...w..... t 
R0 1!
litl
t(:łi 
1 1.B:1.. 

  


'IN 


HORODNICA 
)1- 


X
J 


'II 
'
'l 


i:J r". fJ. 
. 


,<..-47/"'""u;;."(..::t:'.. . 
t/ 
. 
 


'_-:-_
 


6 .., 
nA" '

 
'\$\!'
 -. ł Ą1łoJ:. j 
" y. - 

 '\./'1 


25. ILŻt: . 9&:--- _ 
,łt,,'O.'t. .\X\ł -:.. r};
l'!\. 

 tJt'C \ X
tw 
i3 ',..
" . 


x
		

/p0217.djvu

			XI l';:, 
1 
h-J
 
 

. ' 1:- 
 -4'"
t. 
"1) . \111' 
'-h .......-- ../ 
""'"
 5 


"4 


.
 


---- 
 -
. 
ILŻA 


3 


- 
:r-._ 
 ' 
..r ¥- 
. .,.:...? . 

'\1. 
'G-' 


... 


4  ,)\ 


 -- 


	
			

/p0218.djvu

			. KOLO (Freudenr eIC,h.J 
r _, . ; 4 
. __... \" · ł . ,.. 
, ';;-
f.. !t ł 
ół-

' O&J. 
,i) _ .. .,)ił .. --- t 

 1'J
rPI
r
łt : " 
'H" , 
l. Ił, , L 
_ __.J_ 


r 


1 t. 
-:- ::-.- -
.. "'" 


( 


... 
.1 


5: 
 
K, tO)', Q 
..,/ 'g1:\U.J 

 


.8., 


. 


ł 
'U l ł 
'\ . 


11 , 


l, 


" 


.
 


;'J' 


'15' 


.., 


,. 


t 


12 


...
 _...... .--- -.r-1I"' 


(} 


'" 


'ł: . 


13 


.. 
.. 


- 


.J 


-' 


-.8 ...--....:. .
 


XII 


I.
		

/p0219.djvu

			XIII 


r 
 
,-.
1 ;-;- 

- 
l...h"i 
 .Q;'-':J! f 
'
-'" 

. 
j.:
r.;r. 
 ..
 . jfł.,
{t . ;,/ . " . ,,, . : 
t
. 
, ....;:1.. f ' - .I' 
 
--
 ': ;;.'
- 
 }.;. 
I liii. 
 ., .ł:- r '. . 
. .
. 

"

J1 
- L:;!
-' 


24 '\C.".
. 5 Cl')n 
hOJ" {ec. 

 . 
_ __ 3 1 ' 
- 
- 
\ 
 ',---:""" . ..: ,. ,'-.. 
;
 .H, _ :b---
''!'-' -C- .

 
.... . J(.o."t,' :,....".. J::,," _....
 -""'0"' ''' '' 

'f: 
 r;,
".. . 
- -::::::--. - 


..;- 
""_0 


ł"KAMIENNY BRÓD . 
.- --- --"" 
 
 
""" 


P""....,.. 
--- 


s. 


..\ 


KORZEC 
. -
 - -,- -- 
Qf
C' . ':. 
"'('l.(l 
1:
 8 6>., 


ł)"lr ....... 
ri'Jnt!. 


7 


li 
K-.. 


- --..,.,- 
 
'-15- 


... 


'rf .... 
¥iI''''' ..)t.... 
1 
- -, 


I 


.
"""'- -.... 
.-::-:-'''' 23
- 
':-1 ':4.'Cy;
< - 
6. 


1 


'3 
t 


ł',
. 


9X."Włf. 
tł. 


10 1.1 
....01;..- 


14 


15: 


.. 


- 
-, 


.,y- 
 


18  


/,- . 
,t\c..\U
		

/p0220.djvu

			1 


g 3 
 
'-A- b-= .A 
7.. 'r'
r.l-.. Jt...-Ą"f. 
.25. 26. ?:1 

 
 ., 
 
/1((''( l" 
 ł !f ","f' 
f 3. t\.....,. 9, 
-
 
 '
 
'
 '31: - 
). 


 c 
 _
:


 
 
"" 7< "' t
łłr.. 
. ;'7- - - 
I prX(?( !
, - 
Ił' 
'39
 ;" ,', 
; .:;! 
,t, ,.t
. '!>ił 4(} 
; r.-.;łtt
t 
  
L ...
_ 
 
,,,_ r, , lr 
l' , 


. "'y:'" .- 
ł!-
ł; .
 
...-.
;
 .. i
;- 

 


18<: 


.
 
.>:-...
 :i 
---;: 
;:-. . ł 


.. <"_ . " 
-1""'"'- v...:;:;
 


18 _ 

 

()
2'.! 
23 r 
j 
l
 
28 . 
--=-..;,;;p.. 
7!01'?,('f. 
IQ  


L:'-- 
.('\ ..., 
lf ojJ(>J.", 
IfI!N 


41' 


l' 


 1:4 ' 
;..
Lr 


1'
 


rhm jH; 7 
i 

 
?:,,,.(lC. 


10 


15 


""'" 


 

.., """'# 


19  
'1ro r 1.e< 
2
 
20 


34 


t	
			

/p0221.djvu

			xv., 


LUBARTÓW 
"51 

, 


KUNÓW 


2. . . 


ł> 


. .,..j: 


lj"" ..'1,5' - '- 
/.' J;£tf'«
u. 
""----......- """"" - 


: 4.. .. 
\ '. 6 . 
,. 
LUBYCZA 
7' .- - 
. .1 S 


UJSZCZEWSKI 
----;----.-.........- 


.1Q'. 
..... 
ł,U'.\\... 
.
 
--
 


...i 
 <. ....... 


MALACHOWA 


r\
r 


9 
nn 


NIEBORÓW 


..... IP 


:" 
 ,. 
 
i I f 
L 
1

 :7 :...
 ...... ".. 
J 
 I .... .".
' .. 
r 
: ....J. :.. ....... .:' :. '.': 


	
			

/p0222.djvu

			XVI 


, -.). 
ft -. 
11- -_e. . ("J 


" PqTYLlOZ PROSZKOVV (S zlą Ski) 
2 
 ; 3 1 
'oP ) j
 
, 

 


4 


5 
... 


PiłOSHI \Ul . 

 . . .18 if!PI1 
_ 
uSZK9 w (Warsz'.) 
6,.,;.' 7 J1"t 
, 
 '. 1. 
..4 
".TII, lu 
".1 t It' 
 
. 
-' 
 
 . 
 
dP 
'':". '"li'" 


9 


\'l..- 
-\' 


51
 c:;...... tV; 
12 


, 
, . 
", . 4:l, '-- 


: 1:S- - ), 
\.. 
I 


ROMANO WSKA 
8 'f " ) 1" . 
'/., 
C- ._
 _ , 
"--
..., 


RVTWIANV 
1Ó:
' - ".. 4_..,_':':;'-: 
11 ...._
 .!iiII'"
:J 

. 

 ". 
 
;.: 

 - ,
.

 
, ..<: - 

..:tJt. - 


( ) 
14 () 


"\ 
j
		

/p0223.djvu

			XVII 


- RZLI('HÓW 
1 -

_.t 
. - 
";.......J!y\:. LI'W 


SKAWINA 


2. 


SIEDLISKA 

-m 


4 


.5
 


SLAWSK 


Bławsk 


.';' 

 


1 

ł
; sk" ą . 


STASZÓW 
9 '1ty 


;."--- 


,; -. J.
 


. 
i. 

:. ."
." 
" . '\ i\ 
112', 
.Itr"'" 


" ' 
", 
13 


'14 
,-:, ot 
 
.. / 


...... 


15, 
,..ł.
 


i!' _ 17\TOMASZ9 W 
. 
 ._"o'''
' 

I' ł. _ 
'1 1, fkmoeUJW' ( lft" 
20 


1 
,191 / 

'. 
. , 


'[21' "Ą!t;.(r 
W Ton ;\!l.fŻ,(M1E r !

 I 
 ' l;kl/Ia 
;ł'<. \ 
I'
, l' C/CJll
Z
h
 ( I(
 
2'4 - l 
(
 
..
t;... 
t/ł"

.. ..' 
- , · .
. .... Z't 
J..,c,,_ 
 
""t,,_ f:"';., -..

_ 


'VVLOCLAWEK 


, 25: 


'.!; 


Wł.CCO.wEIl' ' , 
N
 1.
		

/p0224.djvu

			? 


'd;
' 
.w
 
>
 
I ",, 
 tfu.c
\ 

 .I>
" 
. 
'.J'.., ./
 .'" :. 
'i 
 4r
 
lA.: 
 .ł... 
\r
f)(, L
tt
" 
f" =
-' 


\ 4 


t'- 


_ V'JLOCL A WEK 
2 ..,.
:.

;
 :
:.:i 
 
. i. 
f' 
P
'
 
1J .- 
.,. . Tt.ORr .....0'. 
trt !'i. :
f 
.' f;tt . \C.1.;.\la"'

. 
. i.. ::(.::
:-..
::.
'.i ..... 
, { 1" .:;:-


 ;/
"
 
 
r:
 ."lt 


&
.;
.: 
LC1ĄJ;i A'NS "t \I') 
łłt '04. WOLFF 
:5 ",
..
.".r;;.. _ 6

 : . 
£0.,; '$
.. \,,'Y I 
;;;>',.
 w. ... 
.. _ ł! 
VVL
K .. 
_ 
 _ ....1 
MARKI F ABRVK 
N..U;::WY .JAŚNlON VCH 


---' 


... 


_ r ,. 
j;1., r. "'- 

 

 Ą: 
i.I
;;' " 
 
tCł.:JLD ('1 J, 
f..!lli.-.ł,.' 
. 
8 


. j 
, 
l , 
1"1 
, - - - 
"r"' ,. I'. Ą." . . 
\\.. 1 Liii *' 
. 


, . 
J 
-łI-- 

 

.-.. ->. 


3r 


XVIII 


---- 


"9' r 


iii 


... 


Ił 


!} - 


l . 


Ił ł f ' 
j!} . 
'. , 
 
 .I :,L 

 


r 
.i: M. 


'4 B- 
'-1'0:.. 
_JJj 
r-' 


- 


. 
15; :-},'. 
#b ;r-ł 
,$ 
............ ....- 


- -ł 
Ii". 
1)1-:;1 3 


"'-:;;.... J
		

/p0225.djvu

			XIX 


F ABRYKrpO 1900 R. 


A.NDRZEJOWSKł 
FI . . R lit 

 :

i)il1]nS 
B1

;Uł'l 
'\i:fllil'j:,;{li1\V}H
l' cl" 
i:
 'J. 
 
..!,

 ł-. 


PACYKÓW 
" 5 


. ST. JAGMIN 
- l' __ .,_ 
2 l 
7 f ; ! .
.;
 1-)

t II 
. ..I, ..,...... 

. 
. .. 
. 

:Jl!t
\ł:W\ 


WOJNACKI I C
ECHOWSKł I 
(\ 


'4,'''' r "r'? . .
 - 
ł. -' ,::. '. '. ;:1.,- . r 
_ 
\.. 
)'IJL<:.- 
l\J\ 


';Ns
'
:: 'iV.:\
		

/p0226.djvu

			T.L\BLICE 
INNYCH ZNANYCH 
MAREK I ZNAKÓ\V FABRYCZNYCH 
\VYTWÓRNI CERAM LCZXYCH 
POLSKICH 


(PRZł:WAŻNIE PRZEDRUK Z PAmF;nnKA WYSTAWY 
PRZ.\DZONEJ PRZEZ TOW. OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
PRZESZLO-5CI W WARSZAWIE W 1913 ROKU)
		

/p0227.djvu

			poro 1?ow4. 


B 


Czarna. Wynsk - czo rna .  


,t;r<-pu'
v
"'a 


.M 


Orzeł rlarnV. rIapis CZF' 
,tlOUY, frr niebiesku 


BARANÓWKA. 


a 


w}'nsk 


'* 
f M: 

"",,(':r..r" 


Orzeł czart/Y. "apis 
czerwony. 


f. 
.iZ.,...,ł.," 
 


Orztl czarny. napili 
WYClsk "0 l
lans.e. czerWołI" 


6ap\U e 


Czur"a 


BARA.5ZE 


13. 


J; 


s 


IS 


L"Jowq. 


Czerwona 


II
J' 


ł 
;7'"'' "AK. 


O' uf clnrny. "ap.. ł cyf' 
"y rzrrwo ur 


18
1 


Nitbie.
ki' .  

  


CurWOJłD
		

/p0228.djvu

			BELWEDE.R 


... 


B 
H() 2 
O 
/ 
B
 
49:2 
1/ 


IJi 


kropkI - lIicbieskie, 
. 
reszla ctama. II J. . 


'B 


NiebIeska 


N'ebżtsł4. 


B Ikropk, IIitb..skie, 
rp

/(J czarnll 


B 


B) wa bez ",,,..traw 


!j-f,J7 
1 


B j lilak - nubUllłi, 
napisy Czarne 


(zaTnIJ 


. 
DrJOVLe 


B 

O"if.- ) 


J'arsov,e czar"e albo ró. 
aClwe, B I Q nitblesl;le. 


NiebiesltG.
		

/p0229.djvu

			B 
,\tJJOVi (.- 


BIELOTJ/N 


m/E.!JJfJ'inl/ł/. 


/J
 


Wycisk 


Fioletowa 


B I kropka "'ebiesln. 
. napis c'u"wolty. 


(/;)
 
.7861 


Czarna. 


7 .7;,(: 
 
(0a
. fJ.-;;.!;I!jY_ r;

 
,er 8 2. 


Czuwona 


Brązowa 
BODZECHOW BRZOSTOWA 


m4)1IZf;QłGW 


m>
@
w
  


W)/C..5" 


Wycisk 


CM/E L ° W FAJANS 
ZNAKI SZAFIROWE SpOTYKANE 
OHOK MARKf 
.,' 


" k 
Napis niebieski O 


Zielolta .wp. brqzowy 


JGN CEYZIK 
 
6'
J'/.r" 
 


/r("'" 
MI.. 


Wyryte Wyryle 
ZNAK/SPOTYKANE 
OBOK MARKI 

 1'1
		

/p0230.djvu

			ĆMl£LOW MAJOLIKA 


M 
p 'ftJłA6. M'MYA;"'C. 

£: 
A' ;jf 


C zar'łU 


., iebieSRa. 


1'ł 
t. M. A.G(C 
c.c. 


/lENKOW 


&Nm
 (G:rWJEII

 


PlUbłfSR,  1 
WyCIsk. 


2 


(ffi 


 ()F;BNll	
			

/p0231.djvu

			# 

- 
A
 napis 


 .. 1I'1/ cisk Czarlła OJ/Y 
ł
.' . 
 
.t;.:J--& 2rJr-r 


HORODNJCA 

fO


 H{
)mledt 
J'o 


FAJANS 
Jt 


Wycisk 


Wyci$k 


)t 


r 
VO' 


Czarna 


CZ tr '€Dl1a 


H 


IŁŻA 
Ś1I1
IDIEIf\n.AA11D nJL72.A 

1)It
 
i(,ł O 
<> 
 


-::: .. 
.. . '. ...i...,_
 
- DERLAnD& C
 , 
-./ 


Wyciski iłIl>II.'Dt

 

 ł) 
O .lJl,v.. 


&j/ «nA 
 cvno 
 
Q// g; 'iJf] 
 7 
 

1>1J


 


Wyrisk 


" 


Grnnalo1ł1fł 
JEDLN/A 
'''"'''. 

""' )
		

/p0232.djvu

			... 

 
 
 ._

 
v w . J' 
1 . kole ::: 
. 
 ...J. 
'-,.-=.....--- 


Wyc;sk 
e\Jdenl'
 . 
1."\ W 

 
kole.  


Wycisk: 


KOLO 


Grana/owa I wycisk 


Crana/owa i wycisb  


I 


110 


Nlebie!/ii wycisk 


"'i!)£NI!:JE:'1 
 
.

'Jti  
to W K@E"
 


Wycisk brązowy 
U'mg;1IfW1E
IU:IICCIłł_ 

 
Wycisk' 
"FR.EIJDENRZIOH 


De 
Wycisk 
KORZEC. 

 1K 
;Korxe
 . 
.. 
łK 
  .Jkuc 
wglo s / a . Jd. 
£hl... Ceglasta 
KOTzet Czerwona i wycisk. 


Wycisk 


W}'cisk 


T.'zy kropki niebzesk,e 
,- wycisk.
		

/p0233.djvu

			K S 
):OYZfC 


Llota i "'ycisk- 


&.  
'1(°f
ł(e ,,
 
'8'8 
f 7{QM"QHU&J(Ct  
Kop e t.'> t. 
cf5 XOM nClH6fl.HC( 


Czerwona 


Czerwona "
 IV 
'>;- 
.Y IJ\ 

 ](óv:{;z=:- 


C
erwona 


4 


." 

 
 
fi' - 
, , 
 
fi ,XO'-<.,"CC "- 
bt4 2; 


Wyciski na fafIJns H . 


Brunullla i wycisk 
 
'J& 2cff3 3 C ;j Jt I) C 
3 
76b't) 'o 

d
 
o3
3u
 
18 Q 19 
9 '6 'J '1 O) 4 	
			

/p0234.djvu

			LUBART(jw 


WycIsk 


A1
Qn
 
\ Wycisk 
LUBYCZA 


L/ó1 OC": 
$ Wycisk W},Ósk 
-ł- K.S 
Czarne Niebieska CeaFno 
A J<
2. n :o- o.a< 'J H 
j $ 
fi 0,-- K,S, 1łD5 


LI/ery spotykalle obok marki 


PA KANI£W O 


v-- 
" _,-:..../1 I  


ro
 


Zido_ 


BrqeolJJa ; wycisk 


/JrqSOUlIl
		

/p0235.djvu

			POTYLICZ 


T ElCHF£LD 
'w 
PRlISZKO 


. PROSKAUJ 
PRUSZ«OW ( 
SZLĄSK  

Mg
 
llD 
WJI,..sk 

 Niebil'ska. 
r 
t;
:j). 

 , Q 


Brqzowa 
RADZJ£JOWIC.£ 


'ii
D
IH!W
H,
 


Wycisk 


Nżebil'Ska 


Czarna. 


J!(MJ3!lJS,!@W.fC!& 
Wycisk 
5ŁAWSK 


l i.1\; 
n,eó,,'sk,e.. 1J(f
 


 
w)'( .".k 'M,rnl 
t7,
/Ht$JU. 


wP .2. 
. 


BrqUJfva. 
t 
 


CzarHD napis CZ'YWOHY fl &rY><łgj]. 
m.

 rp 
fJłr o c1__ 


Wy,-,.,k 


s rZDywony 
Gzarllo nap' 


\Ii 
IV. 


CZllrtLll
		

/p0236.djvu

			SIE MIA TYCZ£ 


'-'. 


. .,..,
 ::.. 
('. _) v .
. '.J""
. 
'jJAł\I>INJERt y. 
 
., - ....1 ltl £. 4< 
.... .... &J. j,...... ''';r;;r::- 
r1..ń-łr
 . #. .. . 
::4". . 
.":'i'-'.,;;/ 
" ........-k. ... 
(:. . 
.;&
 .)..,( I'
, "" ;v.
..J.,': 


_J 
,.' '. .
. .,,-;-' ,,' ",.: ..... t5)' :. 
_.' .... 0'0 
 


CzerllJOl1a i wycisk 


STASZOW 


fmmOOiM1llMII/M( 
@ 


Wycisk 


m[Dl
 


TE L ECHA NY. POWIAT PINSKI 


Wycisk 


Muv
ft C O 
z:. Brązowa 
Wyciski V 


o 
J. 


TOMASZÓW ZAMO YSKI. 


Brqzoli.-'a. 


Cltlrna i wyctsk. 
Wydali 1806. 
JO??'lCl.Jxciw. %mctJ7ÓrY * :7
a. %rwo..u. 
Czerwona 
_ * Zlota. L,lIowa. 
W lc7ó7mMzow- I 

 
TOf1AsZÓWWYc
 
'Jf)B I1a faJausie. Wyciski lIa faia"sl.e 


* 


* 


- 
- 


Lu Joma./ĄJ) 7ornaJ
Ów' 
....ie 


Z/ola-. 


Zlota. 
r:" 
J ()-?"h OJ o: o-w 


c Z lZ/"na
		

/p0237.djvu

			[/omOJ1.W 
. 


CeQTna. 


22 
6 
2 


fe II 


Wyel.sk.. £. C - ,io/e. 


" CZA
ł. 
& . '1., '3'>
 

t;:oJ , 
. 
 

 p. \ 
 
4,.J 

 r. ...... ,0 
".
I,,,"'
.t t i . '
 ł 

 .'-(ł=

. 
. .. ... 
r", 
 ..t

' 
--O C L""" 
#101 
!E000 
LWA.I! 
. 
@ 


I
 


rf m 15 
'1 J1 "ł v ' 
£c 


WLOCLAWEI< 


,&S
 

 - 
 
J, 
I :
łI.... 
 
-_.

"*!\ 
 
.
 
;t7\- 
 
'V'V I"C
&U1Wl'1i 


t{1 


BTQ/J07łJQ 


Zzelolla 


c Z WrJlU j)J4N&Sc
 

,

 ow,g. 
ę 

 l1\ - 
! . 
,
!
 '4' 
.. ._....
 

 . "r..'
, _. 
lłi
ll 


3) 


CznrllQ 


.W 


Wycisk
		

/p0238.djvu

			: 
 
..r r J < 
->
 
Jt" 
 
 
'<;:{jł{""
		

/p0239.djvu

			i
 b li. 
1Ił.OŚN'K STAIłEJ .'ORf:EL\NY. 
@ 


'- \(,\-1#/ 

 .r.=" 
-- 
e::::::  

 


- "oja droga, I.ol.atrz - skleiłem tl; wi..lką wazl; 
teraz nie wiem, jak z niej wyjść... 
("SondagsnislSe-S trix U ). 


I
 lA G\ 
J łJ lJ ( \ 
I \ 1-\ 
, \ 
b'"