/p0001.djvu

			Rok 1522 


Str. 25 


MINISTERSTWA 


BYŁEJ 


DZIELNICY PRUSKIEJ 


Warszawa-Poznań 


Nr.4. 


8 kwietnia 1922 r. 


Treif: Słowo pożegnalne Ministra b. dzielnicy pruskiej. 


.26 


15. Rozporządzenie w przedmiocie ustalenia n a z w o b ręb ów 
g r u n t o w Y c h w 30 powiatach Województwa Poznań- 
skiego. .81 
16. Rozporządzenie w przedmiocie ustalenia n a z w m i e j s c o - 
wości powiatów toruńskiego i tucholskiego 40 
17. Rozporządzenie w sprawie ustalenia n a z w m i e j s c o - 
wości powiatu sęp o leńsKiego. .41 
18. Rozporządzenie w przedmiocie przeniesienia R e f e r a t u 
P r a s o w e g o z W y d z i a ł u P r e z y d j a l n e g o d o De- 
partamentu Spraw Wewnętrznych Ministerstwa b. dz. prusko 41 
19. Rozporządzenie dotyczące z n i e s i e n i a K a s y A d m i n i - 
s t r a cj i We w n ę t r z n e j Ministerstwa b. dzielno pruskiej 42 
20. Rozporządzenie dotyczące p o d w y ż s z e n i a o p ł a t na 
rzecz Tymczasowej Pomorskiej Izby Rolni- 
c z e j na rok etatowy 1922. .48 


Ogłoszenia wedle ordynacji adwokackiej 43 
Spis urzędników Ministerstwa b. dz. pI. 48
		

/p0002.djvu

			S tr. 26 


Nr. 4 


MINISTERSTWO 
B. DZIELNICY PRUSKIEJ 


P o z fi a ń , dnia 5 kwietnia 1922. 


Q50 
([J([J. ([JY2eH020u* departamentów, Tlaczełnikól 
cfamoiyfnych --- (Wydziałów oraz Władz i urzędó1ł1 
podległy cd IKmiytrowi b. dzkłnicy p2UrjJ 'e/e 
g ierwszY okres unifikacji Wielkopolski i Pomorza Z resztą 
Rzeczypospolitej, zapoczątkowany ustawą zd.l sierpnia 
1919 r. o tymczasowej organizacji b. dzielnicy pruskiej (Dz. 
Ust. nr. 64 poz. 385), dobiega końca. 
Ministerstwo b. dzielnicy pruskiej, oddając właściwym 
Ministrom resztę należących doń działów administracji oraz 
wszystkie podlegające mu jeszcze władze i urzędy, - traci 
wszystkie ustawowe zadania. Tern samem staje się zbędnym 
urząd Ministra b. dzielnicy pruskiej i kilka dni tylko trwać 
będzie jeszcze współpraca moja Z Panami. 
Korzystam tedy ze sposobności, ażeby zwrócić się do 
Panów zarówno Z pożegnaniem, jako też Z wskazówkami 
i radami, jakie zdaniem mojem - nie uchybiając 20 niczem 
prawu właściwych Ministrów-powinien dać ostatni Minister 
b.dziełnicy pruskiej swoim współpracownikom i podwładnym, 
gdy oddaje ich pod nowe kierownictwo. 
Dokonująca się obecnie unifikacja władz nie jest 
unifikacją obowiązującego prawa; usuwając dzielnicową 
odrębność naczelnej administracji władzy, bynajmniej nie 
usuwa odrębności ustaw i rozporządzeń, przejętych od za- 
borców według art. 2 ust. Z 1 sierpnia 1919 2., oraz nie 
zaciera wynikających Z odrębności przepisów różnw w or- 
ganizacji władz niższych.
		

/p0003.djvu

			Nr. 4 


S tr. 27 


Przepisy muszą być zatem tak jak dotychczas wyko- 
nywane. Unifikacja naczelnej administracyjnej władzy nie 
może w skutkach swych ani zmieniać, ani przerywać 
wykonywania obowiązujących przepisów. Nie może też 
wstrząsać zasadami postępowania o właściwości władz 
niższych. Unifikacja naczelnej władzy administracyjnej 
nie może naruszać ciągłości administracji, nie może zmieniać 
wartości i celów, jakie przyświecały dotychczas administracji 
tej dzielnicy, kierowanej przez jej Ministra. Dlatego wszystkie 
wydane przez Ministra b. dz. pr. wskazówki, instrukcje, 
okólniki, któremi nadawał on kierunek działalności władz 
jemu podległych, muszą być nadal stosowane, dopóki nie 
zostaną zvyraźnie zmienione lub uchylone przez właściwych 
Alinistrów. 
Unifikacja administracyjno-polityczna zbliża do siebie 
dwie dotychczas odrębne organizacje władz; zbłiżenie 
to winno przynieść pożytek Rzeczypospolitej. Panowie, 
którzy mieliście sposobność poznać ustawodawstwo obo- 
wiązujące w b. dzielnicy pruskiej w zakresie jej administracji, 
a przedewszystkiem przypatrzeć się temu duchowi, który 
poprzez nieprzebrany las przepisów prowadził pewnie ku 
jednemu celowi tysiączną masę urzędników if an kc jon arj uszów 
pruskich, Panowie macie obowiązek wykorzystać zebrane 
doświadczenie i zużytkować je dla wytworzenia jednolitego 
ducha w polskiej administracji, a duch ten bardzo jest 
potrzebny. Rzeczpospolita przejęła trzy odrębne, rozbieżne 
systemy administracyjne, Z których każdy opiera się na nie- 
przebranym zapasie przepisów prawnych i Z powodu ich 
mnogości wyklucza praworządność Z rzędu podstaw, na 
których się opierać winna nowożytna administracja pań- 
stwowa. Warunki praworządności może zatem stworzyć 
tylko duch administ' acji, który wytworzony w organizacji 
władz promieniować będzie ku społeczeństwu.
		

/p0004.djvu

			Sir. 28 


Nr4 


W zamian za to skorzystacie Z doświadczeń zebranych 
na pozostałych ziemiach Rzeczypospolitej przez władze 
i urzędy, Z któremi obecnie wchodzicie w ścisły związek. 
Administracja stworzona na obszarze b. Kongresówki samo- 
rzutnie bez wzorów dodatnich, musiała Z siebie samej 
wykrzesać wszystkie czynniki, których domagała się nowo- 
żytna administracja państwowa; okazała ona zapał dla 
sprawy i dobrą wolę, tak, że poprzez trudne warunki 
gospodarcze, poprzez tradycyjne urządzenia podtrzymujące 
samowolę a Z nią zarazem nieufność do władzy państwowej, 
administracja tych ziem nie zawiodła - nawet w chwilach 
gro zY. 
Administracja Małopolska wnosi znowu tradycję admi- 
nistracyjną i fachową znajomość zadań państwowych. 
Konstytucja Marcowa wymaga od działalności Panów 
praworządności. By odpowiedzieć temu wymogowi, Pan02me 
musicie mieć poczucie praworządności w szeregu wewnętrznych 
pobudek, które kształtują waszą działałność urzędową. 
CeKm waszym jako urzędników administracyjnych jest 
podtrzymywać życie Państwa, rozwijać za Państwo dzia- 
łalność, jaką rozwijać musi każdy Żyjący organizm, ałe 
tylko vj takich formach, jakich prawo wymaga. Prawo jest 
tedy dla Panów tylko środkiem, a praworządność ma ułatwiać 
Wam wypełnianie szczytnych celów państwowości polskiej. 
Pamiętajae. te stoicie na kresach, że Waszej działal- 
ności przyglądają się pitnie a krytycznie nietyłko swoi, 
ale i obcy, Wasza działałność musi spajać odśrodkowe 
przejawy życia indywidualnego i społecznego ; musi pod- 
trzymywać wewnętrzny ład, spokój i bezpieczeństwo, a przez 
to podnieść powagę Państwa na zewnątrz. Waszem zada- 
niem jest zdobyć pełne zaufanie społeczeństwa do 
władz. < >raz świat« do Państwa Polskiego.
		

/p0005.djvu

			Nr. 4 


Str. 29 


Utożsamianie pobudek życia państwowego Z własnemi 
wymaga jednak zupełnej bezpartyjności w stosunku do oby- 
nmteli. Rzeczpospolita nie zna różnic między stronnictwami, 
wszystkich obywateli bez względu na przekonanie uważa 
za swoich synów równouprawnionych do stanowienia o jej 
losach. Nie wolno Wam zatem jako przedstawicielom 
władzy państwowej zbliżać się do walk partyjnych, a w życiu 
prywatnem musicie unikać wszystkiego, co mogłoby dać 
powód do pomawiania Was o kierowanie się w urzędowaniu 
względami partyjnemi. 
Poza tern pamiętajcie Panowie, że Państwo, składając 
w Wasze ręce władzę państwową, powierza Wam swój 
honor. Płynie stąd obowiązek dla Was, Panowie, czuwania, 
by Z Waszego zachowania nie wyniki uszczerbek dla honoru 
Państwa. Stojąc w obronie honoru Państwa, musicie 
zarazem dawać możność Państwu obrony Waszego honoru, 
gdy tego zajdzie potrzeba. 
Służba państwowa nie może dać Wam wszystkim 
szerokiego pola do zaspokojenia pragnień, zaszczytu, ma- 
jątku. Służba to szara, powszednia, jak szarem jest życie. 
Dlatego nie wołno Wam, Panowie, uważać służby państwowej 
za ogniwo w łańcuchu · interesów osobistych. Wówczas 
celem urzędowej działalności Waszej byłibyście Wy sami, 
a Państwo byłoby tylko środkiem. Wówczas utożsamianie 
się Z Państwem dałoby sposobność do zaspakajania potrzeb 
osobistych, obcych organizacji państwowej, kosztem jej 
autorytetu i sił. Bezinteresowność przyświecać musi Waszej 
służbie, gdyż ona tyłko może wpoić w społeczeństwo wiarę, 
że władza spoczywa w Waszych rękach. 
Powołując mnie na urząd Ministra b. dzielnicy pruskiej, 
miarodajne czynniki, oparte na większości sejmowej i na 
opinji szerokich kół społeczeństwa, włożyły mi zadaniejak
		

/p0006.djvu

			Str. 30 


Nr. 4 


najszybszego ukończenia unifikacji. Jeżeli dziś po pólrocznem 
urzędowaniu unifikacja ostatecznie dobiega końca, to 
zawdzięczam to wszystkim moim współpracownikom, którzy 
bez względu na stanowisko i stopień służbowy Z zaparciem 
własnem pracowali nad wykonaniem por uczonego mi zadania. 
A było wiele do zrobienia; wszak unifikacja, zwłaszcza 
w ostatnich trzech miesiącach, dokonywała się w tempie 
niepomiernie szybkiem. Nie wymieniam nikogo jako naj- 
gorliwszego, ponieważ wszyscy starali się nimi być na 
, . 
rownl. 
Niech mi będzie zatem wolno podkreślić Wasze zasługi, 
Panowie, około wspólnego naszego dzieła, a zarazem 
podziękować Wam za okazaną mi pomoc. Żal, jaki ogarnia 
mię Z powodu utraty Waszych rad i pomocy, koi przekonanie, 
że gorliwość, Z jaką pracowaliście pod mem kierownictwem, 
cechować będzie nadal Waszą działalność dla dobra Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej. 


MINISTER 
Dr. Józef Wybicki.
		

/p0007.djvu

			15. 
ROZPORZĄDZENIE 
z dnia 27 lutego 1922 r. 
w przedmiocie ustalenia nazw obrębów gruntowych 
w 30 powiatach Województwa Poznańskiego. 
Na podstawie art. 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 1920 r. 
o zmianie i ustaleniu nazw miejscowości w b. dzielnicy pruskiej (Dz., 
Urzęd. nr. 10 poz. 82) zarządzam: 
Nazwy wzgl. pisownię poniżej podanych obrębów gruntowych 
Województwa Poznańskiego ustalam jak następuje: 
w powiecie bydgoskim:. 
nr. 6 Gośniewiec (Łoskoń) 
" 32 Dąbrowa 
38 Drzewianowo 
48 Fordonek (Fordon) 
47 Fordonek (Bydg.) 
58 Gorzeń (łąki) 
78 Kłyszewo (jezioro) 
94 Kłaczkowo 
99 Lipniki - Kruszyn 
120 Miedzyń (Bydg.) 
126 Mąkowarsko (las) 
172 Rybieniec 
175 Samsieczno (las) 
199 tronno (łąki) 
202 Zużela 
213 Wielonek 
218 Wilczak Maty (Bydgoszcz) 
224 Prądki - Zielonka 
226 Wsisko 
236 Żołędowo (las) 
237 Osiek (las) 
137 Łabiszyn- Bydg. łąki meljor. 


Nr. 4 


Poz. 15 


Sir. 31 


zamiast Bergheim 
" Dombrowo 
" N euholz 


, O 


" 


Deutsch Fordon 
Gorzyner Wiesen 
J esuiter See 
Kłaczkowo 
Kruschin Polno 
Miedzyn 
Monkowarsk Forst 
Rbiniec 
Samsieczno Forst 
Stronnauer Wiesen 
Susen Vorwerk 


137 Bydgoszcz (łąki zalewne) 
14 Bydgoszcz (łąki meljor.) 
51 Bydgoszcz (las) 
69 Jathcice (las) 
181 Solec (las) 
w powiecie chodzieskim 
nr. 8 B >rowo (młyn) zamiast Borowomiible 
21 Sudzin (łęg) " Stu "ziner Netzbruch 
" 39 Jaktorowo (łęg) Jaktorowo Netzbruch 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


Wilczak Klein 
Gross u. Klein Wolfshals 


» 


" 


Zolendowo Forst 
Wódek For-t 
Labischin - Bromberger 
Melior. Netzwiesen 
Bromb. Melior. Stauwiesi-n 
Bromb. Melior. Netzwiesen 
Bromberger Forst 
Jagdschiitz Forst 
Svhulitz Forst; 


" 


" 


" 


" 


" 


"
		

/p0008.djvu

			Str. 32 


Poz. 15 


Nr. 4 


nr. 43 Wyszynki Rybowskie zamiast Josephinen Hauland 
» 68 Margonin (łęg) "Margoniner Netzbruch 
" 66 Margonin (las) "Margonin Forst 
" 85 Nowie (łęg) " Novener Netzbruch 
" 88 Karczerwnik (las) "Oberlesnitz Forst 
" 90 Ostrówki (osada) "Oslrowke HauId. 
" 93 Wyszynki Miąższe "Philippiner Hauland 
" 102 Raczyn (łąki) "Netzwiesen b. Raczyn 
" 11 3 Szamocin (łęg) "Samotschin N etzbruch 
" 119 Dziewoklucz (osada) Siebenschlosschen Kolonie 
" 120 Mirowo-Słomki Mirowo-Slomke 
" 136 Ujście (bagna) "Uscher Bagna Bruch; 
w obrębie 60 Lipiagóra: 
Lipiagóra N owa 
Łąki Sokolskie 
Łąki Dolne 


zamiast Neu Lindenwerder 
Sokolitz Wiesen 
Dolna Wiese; 


. . czar akowskim 
w pOWIeCIe 
nr. 12 Brzeźno (łąki) zamiast Briesener Moos- Wiesen 
26 Drawsko (łęg) " Dratziger N etzbruch 
" 28 Drawsko (las) Dratziger Forst 
" 48 Gębice (łąki) " Gembitzer Wiesen 
" 78 Krucz (las) " Krufsch Forst 
" 81 Kruszewo (łąki) " Kruszewo Netzwiesen 
" 82 Kruszewo (las) " Kruszewo Forst 
" 87 Lubasz-Milkowo (las) Lubasz-Milkower Forst 
" 109 Chełst (łęg) Neuteicher Netzbruch 
132 Promno (las) Hollweg Forst 
, 143 Sławno (las) " Sławno Forst; 


w powiecie gnieźnieńskim: 
nr. 52 Dziekanowice (prob.) zamiast Dziekanowice Probstei 
" 62 Gniezno (pola) "Gnesen Feldmark 
" 63 Gniezno (las) "Gnesen Forst 
" 99 Kamieniec (folwark) Kamieniec Vorwerk 
" 1 2 O Konłkowo 
" 132 Ławiczno (dwór) 
" 133 Ławiczno (las) 
" 149 Łukasze wo 
" 188 Nowaszki 
" 256 Sławno prob. 
" 274 Strzyżewo Smyk. (las) 
" 291 Ujazd (osada) 
" 309 Winiary (folwark) 


" 


Ławiczno Gut 
Ławiczno Forst 
Lukaszewo 


Sławno Probstei 
N eustriesen Forst 
Ujazd N euland 
Winiary V orwerk;
		

/p0009.djvu

			Nr.4 


Poz. 15 


.w 


powiecie grodziskim: 
nr. 42 Wieikawieś (prob.) 
" 54 Kobylniki (lasek) 


S tr. 3 3 


zamiast Grossdorf Probstei 
Kobylniker Waldchen ; 


47 Cierpiszewo (las) 
81 Wierdzielewka 
. 223 Łąki N oteckie 
. 227 Niszczewice (pastwisko) " 
. 228 Niszczewice (łąki) 
" 277 Racławice 
. 297 Jaszczoltowo 
" 339 Szadłowice (osada) 
w POWieCie jarocińskim: 
nr. 4 Bielejevvo 
" 21 Chwałowo 
· 59 Kruczyn Mały 
65 Lisew S tary 
66 Lisew Nowy 
· 81 Miniszew 
. 104 Radlinek 
. 108 Rudka 
· II9 Słupia 
" 113 Woła Książęca (młyn) 
" 149 Zawodzie (dwór) 
. 1-j) Zawodzie (młyn) 
153 Żerniki i Podlesie N owe 
47 Klichów 


w powiecie inowrocławskim: 
nr. 27 Łęgi Bachorne zamiast Bachorce Wiesen 
Schirpitz Forst 
Weidenheim 
Netzwiesen 
Nischwitz Weide 
Nischwitz Amtswiesen 
Racławice 
Wiesenau 
Schadlowitz Kolonie; 


w powiecie kępińskim: 
nr. 136 Tekłinów- Nawrotów 


zamiast 
Chwałowo 
Klein Kruczyn 
Lisew Alt 
Neu 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


Hauid. 


" 


" 


Rosenfeld 
Słupia 
Woła flirstl. Miihle 
Zawodzie Gut 
, Miihle 
Zerniki u. N eupodlesie 
Klichowo ; 


" 


" 


" 


" 


zamiast Teklinow Hoffmann u. Te- 
klinow Gruchocki; 


w powiecie krotoszyńskim: 
nr. 76 Korytnica (las) zamiast Korytnica Forst 
" 60 Jasnepole (las) "Hellefeld Forst; 
w powiecie leszczyńskim: 
nr. 96 Rydzyna (las) zamiast Reisen Forst 
" 124b Wilkowo Leszcz, (las) Deutsch Wilke Forst; 
w powiecie mogileńskim: 
nr. 3 Bierlin zamiast Bierlino 
" 5 Borowiec (młyn) "Borowiec Miihle 
" 11 Burgrabstwo 
" 29 Duszno- Wydartowo 


" 


Hochberg
		

/p0010.djvu

			Mr. 34 


Poz. 15 


Nn 4 


nr. 41- -45 Gołąbki (las A i D) zamiast Taubenwalde Forst A, D 
. . . . .." . 71 Kaszuby 
" 169 Sędowo (las) 
" 179 Smolary 
" 190 Szczepanowo (osada) 


" 


Sendowo Forst 


" 


Szczepanowo Kolonie; 


w 


powiecie nowotomyskim: 
nr. 35 Helowskie zamiast Helowski 
" 60 Kąkolewo (łąki) "Kąkolewo Wiesen 
" 78 Michorzewko (Dąbrowa)" Michorzewko Hauland 
dzielone przez granice państwowe: 
nr. 101 Trzciel (osada) zamiast Tirschtiegel Altstadt; 


w 


powiecie obornickim: 
nr. 3 Piotrowo (las) zamiast Piotrowo Forst (Beyersdorf) 
" 296 Brzeźno (las* "Brzeźno Kgl. Forst (Briesen) 
. 100 Stajenka » Mathildenhof 
" 120 Nóżki (las) · "Nuszke Forst 
" 131 Oborniki (las) "Oborniker Heide 
" 140 Przybychówko "Pripkowko 
" 188 Tarnowo " Tarnau 
" 194 Trojanowo (osada) " Trojanowo Hauland 
" 220 Zielonka (las) "Grunheide; 
powiecie odolanowskim: 
nr. 21 Chruszczyn (las) zamiast Chruszczyn Forst 
" 36 Garki (las) " Garki Forst 
" 37a Gliśnica (las) " Glisznica Forst 
" 71 Łąkociny (las) " Lonkoczyn Forst 
" 129 Szklarka Przygodzicka (pustk.) " Glasdorf Heide ; 
powiecie ostrowskim: 
nr. 91 Pustkowie Przygodzickie zamiast Przygodzice Pustko 
" 92 Przygodzice (las) "Przygodzice Forst; 
powiecie ostrzeszowskim: 
nr. 9 Bikupice Zabaryczne (las) zamiast Bischofsheide 
" 92 Olszyna (las) " Olszyna Forst 
" 40 Kaliszkowice Olobockie (las) " Kalischer Heide; 
powiecie pleszewskim: 
nr. 19 Borucin (osada) zamiast Borutschin Hauland 
" 49 Zabory " 
" 59 Ludwina (osada) " 
168 Kwileń 
9 Blizanów 
28 Chocz 


w 


w 


w 


w 


" 


Bittersdorf 
Quilin 
Blizanów 


" 


"
		

/p0011.djvu

			Nr. 4 


Poz. 15 


Str. 35 


nr. 75 Jastrzębniki i Szadek zamiast Jasirzembniki mit Szadek 
" 113 Łaszków » Łaszków 
" 186 Skrzypną (budy) »Skrzypno Buden 
" 196 Sowinka 
,,216 Wesolki » Wesolki 
" 234 Zagórzyn w Zagurzyn 
" 243 Żerniki n Zerniki; 
powiecie wschodni o-poznańskim: 
nr 35 Drogocin zamiast 
" 43 Główna-Nadolnik »Główna, Nadolnik MllDIe 
" 46 Głuszyna (młyn) n Głuszyn Miihle 
" 48 Głuszyna (las) SI Głuszyn ForAt 
" 61 Bogucin (młyn) "Hammermiihle 
" 73 Knyszyn » Knischin 
" 116 Trzecisko 
" 122 Naramowice (osada) 
" 128 Obrzyca 
" 198 Trzuskotowo 
" 278 J ezierce (las) 
" 295 Tworkowo 
" 106 Mechowo (młyn) »Mechowo Miihle 
" 107 Mechowo (osada) »Mechowo Kolonie 
" 133 Owinska (las) »Owinsker Forst 
" 251 Grorhnwarka »Keii Hauland 
" 282 Stęszewko (osada) »Stęszewko Polno HauId. 
" 200 Tuczno (pustkowie) n Tuczno Hauland; 
powiecie zachodni o-poznańskim:. 
nr. 5 Będlewo (nizina) zamiast Bendlewoer Niederung 
" 193 Tomice (młyn) »Tomice Miihle ; 
powiecie śremskim 
nr. 2 Baranowo (las) 
" 20 Bnin (jezioro) 
" 37 Czmoń (łąki) 
51 45 Daszewice (las) 
" 98 Drużyna (łąki) 
" 129 Budzyń (osada) 
" 160 Nochowo 
" 186 Puszczykowo (gaj) 
powiecie średzkim 
nr. 13 Kokczynowo 
" 23 Chłapowo 
26 Chudzice (osada) 
" 54 Gowarzewo Stare 


w 


w 


w 


w 


» 


N aramowire Haulańd 


rr 


Griinheide (Zielonka) 


zamiast Baranowo Forst 
Bniner See 
w Czmon Wiesen 
Daszewice Forst 
» Kampratsdorf Wiesen 
» Colonie Ludwigsberg 
» Nochau 
U nterberg Forstbelauf; 


n 


zamiast Warberg 
» Chlapowo HauId. 
» Chudzice 
» Gowarzewo
		

/p0012.djvu

			S tr. 36 


Poz. 15 


Nr. 4 


nr. 61 Henrykowo 
69 Jaszkowo 
102 Laski 
" 217/218 Urniszewo 
" 240 Zielniki 
; W 10 Kępa Mała 
"W 6 Czarnotki (osada) 
"W 11 Kępa Wielka 
" W 14 Koszuty (las) 
" W 28 Sulęcinek 


" 


zamiast Laski Hauland 


" 


Zielnik 
Kempa (Gr. Kempa) 
Czarnotek HauId. 
DeutschKampe (Gr. Kempa) 
Koszuty Forst 
Sulencin HauId. ; 


" 


" 


. . Strzelin 
w pOWIeCIe s K lm: 
nr. 5 Bachorza (łąki) zamiast Bachorce Wiesen 
" 18 Bławaty Wielkie Bławaty Gross 
19 Bławaty Bławaty Klein 
" 37 Chełmce (osada) Chełmce Kolonie 
" 115 Jeziora (folw.) J eziory 
" 158 Krzywekolano (osada) Krummknie Kolonie 
" 330 Strzelno- Las (Miradz) Strzelno Forst 
" 305 Sierakówko Sierakówko 
" 396 Zbytowo " Bytów Kolonie 
" 352 Trzcianek Trzecionek; 


w 


powiecie szamotuIskim: 
nr. 14 Bielawy p. Pniew zamiast Bielawy b. Pinne 
" 35 Dobrojewo (las) "Dobrojewo Forst 
" 63 Kwilcz (las) " Kwilczer Forst 
" 64 Kurnatowice (las) "Kurnatowice Forst 
" 69 Kluczewo (las) "Kluczewo Forst 
" 71 Koźmin (las) " Kozrniner Forst 
" 91 Krucz (las) " Krucz Forst 
" 92 Łubowo (las) " Łubowo Forst 
" 150 Samita (Wróblewo) Wróblewo Forst; 


w 


powiecie szubińskim: 
nr. 1 Aleksandrowo zamiast Alexandrowo mit Netzwalde 
Abf 
" Antonsdori mit Czelupki 
Beerenbruch Gross 
" 
" Klein 
" Birken mit Friedenthal 
u. Kirschdorf 
Bnin Forstrevier 
" 
Czarneblotte 
" 
Cz y sowiec mit N etzheim 
" 
Weideabf. 


" 


" 


4 Antoniewo i Czelupki 
11 Sosnowiec Wielki 
12 Sosnowiec Mały 
16 Brzózki 


" 


" 


" 


" 


19 Bnin (las) 
37 Czarnebłoto 
38 Czyszowiec 


" 


"
		

/p0013.djvu

			nr. 39 Dębogóra i Dębogórki za niast Dembogora Gut u. Abbau 
" 40 Dębogóra (las) "Dembogora Forst 
" 41 Dębogóra (łąki włość.) " Dembogora Wiesen bauerl. 
" 42 Dębogóra (łąki dworskie) " herrsch. 
68 Gromadno i Ludwi- , . Gromaden a. d. Netze mit 
" 
kowo Enklave Ludwikowo 
" 69 Gromadno (las) "Gromaden Forst 
" 73 Wojsławiec " Mammermiihle mit Hammer - 
werder 
" Hammerteichwiesen 
" Heidchen 
Kowalewko Neu 
Iwno Wiesen 
" Jakturke Forst 
Kaliska Krug 
Kowalewko Forst 
Krotoszyn Forst 
Krzepiszyn mit Duninowo 
Labischin Stadt mit Arnol- 
dowo u. Theerbuden 
Labischin Stadt Weideabf. 
" Labischin Beerenbruch- 


. 


Nr. 


4 


Poz. 15 


" 74 Wojsławiec (łąki) 
" 75 Borek 
" 11 2 Kowalewiec 
" 94 Iwno (łąki) 
" 81 Jaktorka (las) 
" 95 Kaliska 
,,111 Kowalewko (las) 
" 11 7 Krotoszyn (las) 
" 11 8 Krzepiszyn 
" 119 Łabiszyn (miasto) 


" 120 Łabiszyn (pastwisko) 
" 121 Łąki Łablszyńskie 
p. Sosnowcem 
" 122 Łąki Łabiszyńskte 
p. Antoniewem 
" 123 Łąki Łabiszyńskie 
p. Rzywnem 
" 124 Łabiszyn (las) " 
" 134 Wesołki i Izabela " 
" 143 Mieczkowo " 
" 150 Sumówka (Ann owo ) " 
" 151 Nowawieś Notecka " 
" 153 NowawieśNotecka(łąki) " 
" 166 Oporowo (las) 
" 169 Ostatkowo 
" 172 Ojrzanowo (gaj) 
" 177 Piechcin ( cegielnia) 
" 184 Żabiebłoto (Annowo) 


" 186 Pturek (łąki) 
" 190 Samiagóra i Dębionek 
" 192 Chochołki 
" 199 Rynarzewo (las) 
" 206 Samoklęski Małe (łąki) 
" 210 Szubin (las) 


S tr. 37 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


Wlesen 
Labischiner Stadtwiesen 
b. Antonsdorf 
Labischin Stadtwiesen 
b. Rzywnosee 
Labischin Forst 
Lustgarten mit Isabella 
Mieczkowo Colonie . 
N ettelort mit Amfliess . 
Neudorf b. Exin 
N eudorf Wiesen 
,,' Oporowo Forst 
" Ostatkowo mit Ostrów 
Ojrzanowo Forstbelauf 
Hansdorf Ziegelei 
" Waldhausen mit Annadorf 
Colonie 
" Pturker Wiesen 
" Rehberg mit Eichhorst 
" Richtgrabenwiesen 
" Rynarzewo Forst(Netzwalde 
" Friedberger Wiesen 
" Schubin Forst 


" 


" 


" 


"
		

/p0014.djvu

			Str. 38 


Poz. 15 


nr. 211 Szubin (jezioro) 
" 216 Sipiory das) 
" 222 Słonawy (kompens. 
leśna) 
" 229 Smoguleckawieś (las) 
" 230 SmogorzewoiOjrzanowo 
" 237 Łąki p. Antoniewem 


Nr. 4 


zamiast Schubiner See 
" Sipiory Forst u. Vorwerk 
" Salzdorf Holzabfindung 


. " 238 Łąki przy Chocieszewach 
" 241 Studzienki (las i pastw.) 
" 247 Tupadły (las) 
" 251 Turzyn i Rzemienie wice 
( łąki) 
" 257 Walownica (gaj) 
" 259 Wieszki (las) 
" 280 Zamość (gaj) 
" 196 Rozwałka 
" 227 Smerzyn i Smerzynek 
" 257 Wałownica (las) 
" 219 Skórzewo (las) 
" 285 Cegielnia (leśnictwo) 


SmogulsdorfForst u.Wiesen 
Smogorzewo mit Ojrzanowo 
Stauwiesen b. Antonsdorf 
und Targowisko 
Stauwiesen am Wildwerder 
Grunthal Forst u. Hiitung 
Tupadły Forst 
Turzyner u. Rzemieniewicer 
Wiesen 
Netzheim Forstbelauf 
Wieszki Forst 
Zamosc Forstbelauf 


Smerzyn Gr. u. Kl. 
Wałownica Forst 
Skórzewo Forst 
Ziegelei F orstrevier ; 


w powiecie wągrowieckim: 
nr. 40 Gołańcz (łąki) zamiast Gollantsch Netzwiesen 


48 Smogulec (las Wielki) 
118 Modrzewie 
116 Mrowiniec 
118 Nadmłyn 
119 Nowymłyn 
131 Ostrowo p. Łukowem 
161 Pytel i Łęg Notecki 
204 Szubianki 


Smogulec-Gr. Forst 


Nagemiihle (Nadmiihle) 
N eumiihle 
Ostrowo p. Łukowo 
Pytel u. N etzbruch 
Sztibianka ; 


w powiecie Witkowskim: 
, 
nr. 31 Cwierdzin (las) zamiast Cwierdzyn Forst 
" 141 Lubochnia (folwark) "Lubochnia Gut 
" 150 Makowo " Makowo HauId. u. Zalesie 
" 193 Okręglica 
" 216 Powidz (las) Powidzer Stadt Forst 
" 217 Powidz (jezioro) Powidzer See 
" 253 Skorzącin (jezioro) Korschin See 
" 281 Szczytniki (folw.) Szczytniki Vorwerk Gut 
" 303 Wierzbiczany (jeziora) Wierzbiczaner See 
" 304 Wierzchowiska 
" 326 Żelaskowo (folw.) Żelaskowo (Gut) 
" 327 Zielątkowo
		

/p0015.djvu

			Nr. 4 


Poz. 15 


S tr. 39 


w 


powiecie wolsztyńskim: 
nr. 54 Chobienice (las) zamiast K6bnitz Forst 
" 84 Przemęt (łęg) Primenter Obra Bruch 
u. Poladowo 
Primenter See 
" Forst 
Radomierzu Oelpoche Forst 
Widzimer Forst 
Wollstein Forst 
" 
Wroniawy Obra Bruch ; 


" 87 Przemęt (jezioro) " 
" 88 Przemęt (las) " 
" 90 RRdom:erz-01ejnica(las) " 
" 129 Widzim (las) 
" 133 Wolsztyn Zaobrz. (las) 
" 141 Wroniawy (lęg) 


w 


powiecie wrzesińskim: 
nr. 16b Miłosław (las) zamiast Miłosław Forst 
" 19 Babin (osada) "Babin Hauland 
" 48 GutowoWielkie(wlość.)" Gutowy 
,,141 Strzałkowo (osada) " Stralkowo Hauland 
" 153 a Września (las) "Wresche Forstn 
" 37 Ciosna (osada) "Ciosna Hauland ; 


w 


powiecie wyrzyskim: 
nr. 34 Dębowo-Radzicz(łąki) zamiast Dembowo u. Hermannsdor- 
fer Wiesen 
Kaiserswalde Forst 
N etzebruch 


" 55 Grabionna (las) 
" 57 Grabionna (łąki not.) 


" 
Wiesen 
Reute u. Birkenbruch 
Czarmin Forst 
Czaycze Forst 
Grabowo Forst 
Giintergost Forst 
Witzleben Forst 
Lobsonka Forst ; 


" 148 Osetnica (łęg) 
" 23 Czarmuń (las) 
" 26 Czajcze (las) 
" 59 Grabowno (las) 
" 63 Witrogoszcz (las) 
" 10 1-103 Liszkowo (las) 
" 107 Łobżonka (las) 


w 


powiecie żnińskim: 
nr. 8 Bcżacin zamiast Bozacin Hauland 
" 9 Bożacin (folw.) "Bozacin Vorwerk 
" 27 Gałęzewo (osada) "Galenschewo Kolonie 
" 7 4 Obora 
" 92 Radackie 
" II 8 Gołąbki (las B) 
II II 9 " (" C) 
" 121 Tuczynek 


" 


Radacky 
Taubenwalde Forst B 


Minister byłej dzielnicy pruskiej 
Dr. Wybicki
		

/p0016.djvu

			Str. 40 


Poz. 16 


, Nr. 4 


16, 
ROZPORZĄDZENIE 
z dnia 13 marca 1922 r. 
o ustaleniu nazw powiatów toruńskiego i tucholskiego. 
Na podstawie art. 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 1920 r. 
(Dz. Urz.'nr. 10 poz. 82) o zmianie i ustaleniu nazw miejscowości 
w b. dzielnicy pruskiej zarządzam, co następuje: 
Nazwy niżej wymienionych miejscowości p o w i a t u t u c h o l - 
s k i e g o ustala się jak następuje: 
Bysławek zamiast Bislawek 
Huta " Huta gm. 
Krajenka " Krojenka gm. 
Lipowa " Lipowo 
N adolmk " N adolnik gm. 
Płazowo " Płazewo gm. 
Przymuszewo gm. " Droździenica gm. (Zwangsbruch) 
Rąciąskimłyn "Rąciąskimłyn gm. 
Szlachta Łąki "Szlachta Łąki gm. 
VVełpin " VViełpin 
Wielkie Budziska " Budziska 
Wysokawieś " Wysoka wieś gm. 
Następującym miejscowościom p o w i a t u t o ruń s k i e g o 
nadaje się nazwę polską: 
Dulinowo · zamiast Rohrmiihle 
Leszcz " Heselicht 
, 
Łąki Swierczyńskie " Swierczyner Wiese 
Wytrębowice "Witramsdorf. 
Pisownię nazwy niżej podanej miejscowości p o w i a t u t o - 
ruń s k i e g o ustala się jak następuje: 
Kuta zamiast Kutta. 
N astępującym d z i e l n i c o m m i a s t a T o r u n i a nadaje Sle 
nazwę polską: 
Dzielnica św. Katarzyny zamiast Wilhelmstadt 
. Jakóbskie Przedmieście część I " Alte Jakobs Vorstadt 
" " "II" Neue Jakobs Vorstadt 
Kępa Okraczyńska " Okraschiner Kampe 
Krowieniec " Winkenau 
Podwale " Thorn Vorstadt 
Strzelnica Artyleryjska "Thorn Fussartillen'e 
Schiessplatz 
Toruń Cegielnia " Ziegelei
		

/p0017.djvu

			Nr. 4 


Poz. 16, 17 i 18 


S tr. 41 


Toruń Nowe Miasto zamiast Thorn Neusladt 
Toruń Stare Miasto " Thorn Altstadt. 
Następującym miejscowościom p o w i a t u t o ruń s k i e g o 
nadaje się nową nazwę polską: 
Grunt Jezuicki zamiast GrUnthal mit Jesuitengrund 
Łąki Bierzgłowskie " Birglauer Wiese. 
Minister byłej dzielnicy pruskiej 
Dr. Wybicki. 


17. 
ROZPORZĄDZENIE 
z dnia II marca 1922 r. 
w sprawie ustalenia nazw miejscowości pow. sępoleńskiego. 
Na podstawie art. 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 1920 r. 
(Dz. Urz. nr. 10 poz. 82) o zmianie i ustaleniu nazw miejscowości 
w b. dzielnicy pruskiej zarządzam, co następuje: 
Dla niżej podanych miejscowości p o w i a t u s m o l e ń - 
s k i e g o ustala się nazwę polską: 
Więcbork Wybudowanie zamiast Dahlkeshof 
Wilcze Jary "Wolfsschlucht 
Zaleśniak leś. "Reinhardswalde. 
Minister byłej dzielnicy pruskiej 
· Dr. Wybicki. 


18. 
ROZPORZĄDZENIE 
z dnia 10 marca 1922 r. 
w przedmiocie przeniesienia Referatu Prasowego z Wydziału 
Prezydjalnego do Departamentu Spraw Wewnętrznych Mini- 
sterstwa b. dzielnicy pruskiej. 
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tym- 
czasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej '(Dz. Praw nr. 64 
poz. 385) zarządzam: 
Art. 1. 
Wyłączam Referat Prasowy z Wydziału Prezydjałnego Ministerstwa 
b. dzielnicy pruskiej i przyłączam go do Departamentu Spraw We- 
wnętrznych Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej.
		

/p0018.djvu

			Str. 42 


Poz. 18 i 19 


Nr. 4 


Art. 2. 
Urzędnicy etatowi, zatrudnieni w Referacie Prasowym, przechodzą 
z dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia na etat Depar- 
tamentu Spraw Wewnętrznych Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej. 


Art. 3. 
Registraturę i cały inwentarz biurowy Referatu Prasowego przej- 
muje Departament Spraw Wewnętrznych Ministerstwa b. dzielnicy 
pruskiej. 
Art. 4. 
Rozporządzenie nInIejSZe wchodzi w życie z dniem 14 marca 
1922 roku. 


Minister byłej dzielnicy pruskiej 
Dr. Wybicki. 


15. 
ROZPORZĄDZENIE 
z dnia 29 marca 1922 r. 
dotyczące zniesienia Kasy Administracji Wewnętrznej 
Ministerstwa b. dz. pruskiej. 
Na podstawie art. 6 lit. b ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. 
o tymczasowej organizacji zarządu b: dzielnicy pruskiej (Dz. Praw P. P. 
nr. 64 poz. 385) zarządzam co następuje: 


Art. 1. 
Kasę Administracji Wewnętrznej Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej, 
przydzieloną na podstawie rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1921 r. 
(Dz. Urz. nr. 1 z 1922 r. poz. 4) do Wydziału Prezydjalnego, znosi się. 


Art. 2. 
U rzędnicy przechodzą do Wielkopolskiej Izby Skarbowej w myśl 
poprzednich przydziałów służbowych. 


Art. 3. 
Rozporządzenie nInIejSZe wchodzi w życie z dniem 31 marca 
1922 r. 


Minister byłej dzielnicy pruskiej 
Dr. Wybicki. 


«
		

/p0019.djvu

			Nr. 4 Poz. 20 - Ogłoszenia - Spis urzędników Min.b. dz. pr. Str . 43 


2 O. 
ROZPORZĄDZENIE 
z dnia 19 lutego 1922 r. 
dotyczące podwyższenia opłat na rzecz Tymczasowej Pomorskiej 
Izby Rolniczej na rok etatowy 1922. 
Na mocy  19 ustępu 2 pruskiej ustawy o Izbach Rolniczych 
z dnia 30 czerwca 1894 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 126) oraz art. 6b 
ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji zarządu 
byłej dzielnicy pruskiej (Dz. Praw nr. 64 poz. 385) zatwierdzam uchwałę 
Komisarycznego Zarządu Tymczasowej Pomorskiej Izby Rolniczej 
z dnia 19 listopada 1921 r. o podwyższeniu opłat na rzecz Tymcza- 
sowej Pomorskiej Izby Rolniczej na rok etatowy 1922 do wysokości 
450% od czystego dochodu, podlegającego podatkowi gruntowemu. 
Minister byłej dzielnicy pruskiej 
Dr. Wybicki. 


OGŁOSZENIA WEDLE ORDYNACJI ADWOKACKIEJ. 
Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Wpisani na listę adwokacką: 
Dr. Mikołaj G r y z i e c k i w Inowrocławiu i Dr. Franciszek J a g 1 a r z 
w Poznaniu; wykreślony Z listy adwokackiej -. Dr. Władysław M i e c z - 
kowski w Poznaniu. 
Sąd Apelacyjny w Toruniu. Wykreślony Z listy adwokackiej: 
Hugon R a d t w Toruniu. 
Sprostowanie do nr. 2: wpisany na listę adwokacką Dr. Sta- 
nisław B e r K a n a nie Berhan w Lesznie. 


SPI S 
URZĘDNIKÓW MINISTERSTWA B. DZIELNICY PRUSKIEJ 
według stanu z dnia 31 marca 1922 r. 
Minister: 
Dr. Józef Wybicki. 
Wiceministrowie: 
Dr. Zygmunt Seyda, Dr. Stanisław Wachowiak. 
Wydział Prezydjalny: 
Naczelnik Wydziału: Stanisław Chorzemskt 
Zastępca, starszy referent: Adam Narajewski 
Kierownik Referatu Prasowego starszy referent: Bolesław Koreywo 
Sekretarz osobisty Ministra referent: Stefan Grabowski 
Inspektor kancelarji: Ignacy Wojtawicki
		

/p0020.djvu

			S tr. 44 


Spis urzędników Ministerstwa b. dz. pr. 


Nr. 4 


Referent: Stefan Zawadzki 
Pomocniczy referent: Albin Wełna 
, "Franciszek Laurentowski 
Sekretarz: Władysław Zieliński 
" Feliks Skowroński 
Sekretarka: Marja Milska 
Anna Modzelewska 
" Józefa Obrąpalska 
Podsekretarka: Marja Urbańska 
Podsekretarz: Józef Kubiaczyk 
Stenotypistka: Marja Zabłotna 
" Janina Jarczyńska 
Kancelistka: Zofja Lubińska 
Kancelista: Franciszek Wojtecki 
Woźny: Stanisław Włoszkiewicz 
" Augustyn Firlej 
" Wawrzyn Walczak 
" Władystaw Michalski. 


Kasa Administracji Wewn. Ministerstwa. 
Kierownik Kasy, referent: Franciszek Kowalak. 
Główny książkowy: Franciszek Lampe 
Książkowy: Kazimierz Gaszak 
Książkowa: Wanda Haszkiewiczówna 
Kasjer: Kazimierz Maciejewski 
Starszy sekretarz: Józef Jasiński 
Sekretarz: Edward Bretschneider 
Podsekretarz: Stanisław Ostrowski 
" Nikodem Kaczmarek 
" Walenty Jankiewicz 
" Bolesław Stalowski 
" Stanisława Platerowska 
" Paweł Marszałek 
Pomocnicza asystentka: Gertruda Iwanowa-Ziółkowska 
Stenotypistka: Marja Bernardówna 
Kancelistka: Jadwiga Kieszkowa 
" Stanisława Tasiemska 
Woźny: Maksymiljan Powałowski 
Stanisław Madajczak. 
Wydział Osobowy. 
Naczelnik Wydziału: Dr. Władysław Borszewski 
Referent: Feliks Cyba 
" Jan Westfalewicz 
" Bohdan Chorzelski 
Pomocniczy referent: Jan Podlaszewski 


"
		

/p0021.djvu

			Nr. 4 


Spis urzędników Minis terstwa b. dz. pr. 


Str 45 


Sekretarz: Stanisław Pawlak 
" Stefan Miklaszewski 
" Stefan Król ( 
Podsekretarz: Kazimierz Siąkowski 
Asystentka: Marja N owakówna 
Stenotypistka: Zofja Maczkowska 
Czesława Mielcarska 
, 
Eugenja Swierczkówna 
Jadwiga J achimowiczówna 
Janina Fabrowska 
" Juljanna Stróżniakówna 
Kancelista: Bolesław Krzyżański 
Roman Napierała. 


" 


" 


" 


" 


" 


Wydział Polityczny. 
Naczelnik Wydziału: Zoroas*er Morzycki 
Starszy referent: Józef Jasiński 
Referent: Stanisław Radoński 
Pomocniczy referent: Józef Szymański 
" "Seweryn Ossowski 
Sekretarz: Kazimierz Cierniak 
" Tadeusz Rutkowski 
" Antoni Czerwiński 
" Kazimierz Ertmański 
" J an Wawrzyniak 
Sekretarka: Anna Szotowa 
Podsekretarz: Wiktor Błażejewicz 
Podsekretarka: Ewa Stypczyńska 
Pomocniczy asystent: Jan Hanisch 
Pomocnicza asystentka: Wiktorja WąchaIska 
Registrator: Stanisław Rauhut 
" Stanisław Bielawski 
Stenotypistka: Wanda Ludwiczakówna 
Kancelista: Stanisław Maciński 
Kancelistka: Zofja Szafrańska 
Woźny: Andrzej Zimlak 
" Marcin Gumienny 
Stanisław Jurdziński. 


" 


Wydział Gospodarczy. 
Naczelnik Wydziału: Mieczysław Konieczny 
Pomocniczy referent: Czesław Zychowicz 
Sekretarz: Stanisław Jaśkowiak 
" Jan Gintrowicz 
" Bronisław Warzecha 
Podsekretarz: Kasper Piotrowiak
		

/p0022.djvu

			Str. 46 


Spis urzędników Mini sterstwa b. dz. pr. 


Nr. 4 


Podsekretarz: Telesfor Paprzycki 
" Stefan Wroński 
" Józef Roszkowiak 
Pomocniczy asystent: Andrzej Woltmann 
Pomocnicza asystentka: Janina Foersterówna 
Registrator: Piotr Małecki 
Stenotypistka: Jadwiga Schoneichówna 
Telefonistka: Irena Jasielska 
" Irena N ajewska 
" Magdalena Judeczanka 
" Józefa Marciniakówna 
" Marja Taniasiówna 
" Marja Gintrowiczówna 
Kancelista: Józef Witkowski 
" Leon Plewka 
Mechanik: Stefan Mikołajewski 
" Bolesław Lewandowski 
" Józef Menka 
Szofer: Feliks Nitschke 
" Ignacy Woźniak 
" Andrzej Szczepaniak 
" Zygmunt Szyczewski. 
Ogrodowy: Antoni Julski. 
Stolarz: Kazimierz Welsand. 
Palacz: Wincenty Jankowski 
" Teodor Kasperski 
Port jer Zamku: Stanisław liski 
" " Stanisław Szelągiewicz 
Woźny: Józef Zielke 
Tomasz Pazoła 
Franciszek Kruk 
Franciszek Tomczak 
Ignacy Maćkowiak 
Władysław Henrykowski 
Walenty Tuliszka 
Walerjan Adamski 
Jan Brygier 
Franciszek Pykacki. 


" 


" 


" 


" 


" 


, 


Drukarnia Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej: 
Kierownik Drukarni: Piotr Sternal 
Korektor: Walenty Kiełpiński 
Oddziałowy w zecerni: Ludwik Iczakowski 
u maszyn: Franciszek Krup ski 
w introligatorni: Bronisław Buszkowski 


"
		

/p0023.djvu

			Nr. 4 


Spis urzędników Ministerstwa b. dz. pr. 


Składacz: Antoni Wlaźiak 
" Jan Matuszewski 
" Ignacy Marciniak 
" Czesław Wiśniewski 
" Franciszek Chmielewski 
Składacz i stereotyper: Alojzy Cejrowski 
Składacz: Bronisław Rogowski 
" Józef Danielewski 
" Kazimierz Szymendera 
Drukarz-maszynista: Władysław Grajek 
" " Franciszek Paszkę 
" " Szczepan Piechocki 
Introligator: Jan Lewandowski 
Siła pomocnicza: Stanisława Cieślikówna 
Helena Rydlewiczówna 
Wiktorja Rydlewiczówna 
Helena Maciejewska 
Marja Sałatówna 
Pelagja Suwalska 
Jadwiga Zwierzchowska 
Pelagja Sałatówna 
Marja Zwierzchowska 
Helena Kusikówna 
Marja Kasprzakówna 
Aniela Bąkowska 
Stanisław Jelewski 
Jan Nowicki. 


Departament Spraw Wewnętrznych. 
Dyrektor Departamentu: Kazimierz Boening 
N aczelnik Wydziału: Hilary Ewert Krzemieniewski 
" "Leon Opieliński 
" "Juljan Hubert 
" "Adam Grabowski 
Starszy referent: Aleksander Wojnar 
Antoni Wysocki 
Artur Herold 
Czesław Jagodziński 
Dr. Tadeusz Saloni 
Władysław Słaby 
Edward Bobke 
Kazimierz Breithaupt 
Władysław Łaszewski 
Referent: Tadeusz Grynwald 
Stanisław Pociecha 
Edmund J araczewski 


" 


S tr. 47
		

/p0024.djvu

			S tr. 48 


Spis urzędnik ów Ministerstwa b. dz. pr. 


Nr. 4 


Referent: Witold Milewski 
" Kazimierz Dubiel 
" Dr. Juljan Baumgarten 
" Stanisław Sell 
" Stefan Hulanicki 
" Jan Szymański 
Pomocnicza referentka: Helena Goliszówna 
Pomocniczy referent: Leon Reinke 
" "Zygmunt Kalkstein 
" "Henryk Kaysiewicz 
" "Leonard Fołdziński 
" * "Wincenty. Mleczak 
" " Marj an Zych 
Naczelny sekretarz: Jan Szłapczyński 
Sekretarz: Józef Sobkowski 
" Jan Kaczmarek 
" Zygmunt Szaliński 
" Wacław Maciejewski 
" Marjan Reinke 
" Franciszek Grabski 
»" Stanisław Zaparucha 
Podsekretarz: Stefan Panieński 
Podsekretarka: Zofja Mierkiewiczowna 
Podsekretarz: Jan Malinowski 
Wiktor Wolf 
" Józef Broy 
" Józef Meissner 
" Jadwiga Wolfówna 
" Konstanty Dziembowski 
" Zofja Modzelewska 
Bibljotekarka: Zofja Łakińska 
. " Janina Szulczewska 
Registratorka: Zofja Godyńska 
" Ludwik Wilczura 
Introligator: Józef Polaczyk 
Biuralista: Stefan Walkowiak 
Kancelista: Kazimierz Kuczmański 
Kancelistka: Kazimiera Breńska 
Kancelista: Józef Kościelniak 
Stenotypistka: Eleonora Nowakówna 
Stanisława Weberówna 
Stanisława Szumińska 
Eugenja Szyj e równa 
Helena Łuszczewska 
Jadwiga Styburska 
Marja Królówna* 


" 


" 


" 


. , 


" 


"
		

/p0025.djvu

			Nr. 4 


Spis urzędników Ministerstwa brdz. pr. 


Str. 49 


Stenotypistka: Ludwika Pogorzelska 
" Seweryna Bogaczykówna 
" Franciszka Nowacka 
" MaIja Jastrzębska 
Woźny: Jan Barczak 
, Maciej Psikus 
Goniec: Józef Wendkiewicz 
Robotnica: Janina Kołaska. 


Departament Rolnictwa l Dóbr Państwowych. 
Dyrektor Departamentu: Kazimierz Ostrowski-Bełza 
Zastępca Naczelnik Wydziału: Henryk Lutomski 
Naczelnik Wydziału: Antoni Pacyński 
" " Dr. Franciszek Fischoeder 
" "Dr. Stanisław Szumowski 
" " Józef Borowik 
Inspektor Lasów Państwowych: Antoni Kaus 
Starszy referent: Inżynier Karol Stiebert 
,," " Włodzimierz Zachert 
" " Edmund Bartz 
" " Leon Martyniec 
" " Stanisław Danielecki 
" " Stanisław Modzelewski 
Referent: Feliks Jasielski 
" Franciszek Piasek 
" Zygmunt Trzciński 
" Henryk Piasecki 
" Witold Preibisz 
" Witold Jakutowicz 
" Jan Kornaszewski 
" Leon Trojan 
" Tytus Lhotski 
" Tytus Tomaszewski 
" Karol Sitowski 
" Edmund Kreuzsinger 
" Henryk Buchta 
" Ludwik Schule 
Pomocniczy referent: Stanisław Wierusz 
Sekretarz: Władysław Cofta 
" Jan Kuśnierek 
" Karol Koza 
" Mieczysław Skirgielło 
" Zofja Skąp ska 
" Władysław Przybylski 
Podsekretarka: Gabrjela Pawlicka
		

/p0026.djvu

			Str. 50 


Spis urzęd ników Ministerstwa b. dz.rpr. 


Nr. 4 


Podsekretarz: Marjan Galiński 
" Felicja Dembecka 
Registrator: Józef Skórnicki 
" Władysław Kleczyński 
" Czesława Wojciechowska 
Pomocniczy asystent: Wojciech Matysiak 
" "Stanisław Bilski 
" "Adam Konstanty Ziemiański 
Telefonistka: Emilja Górna 
Kancelistka: Helena Swierczkówna 
Stenotypistka: Janina Kaczmarkówna 
" Zofja M - telska 
" Marja Chmarzyńska 
" Józefa Michałowiczówna 
" Walentyna Sobkowiakówna 
" Pelagja Grześkowiakówna 
" Stefanja Jurkiewiczówna 
" Józefa Staśkowiakówna 
" Marta Kielasówna 
" Helena Jachimowiczówna 
" Helena Cwojdzińska 
" Marja Babstówna 
" Franciszka Michałowska 
Palacz: Antoni Ciesielski 
Woźny: Franciszek Rochowski 
Stanisław Żurawski 
Jan Kowalczyk. 


Departament Przemysłu 
Dyrektor Departamentu: Seweryn SamuIski 
Naczelnik Wydziału: Inż. Feliks Bańkowski 
" "Tadeusz Osiński 
Kierownik Urzędu Cukru: Feliks Wolszczan 
Starszy referent: Witold Zakrzewski 
Referent: Juljan Walczak 
" Wanda O towiczówna 
" Jan Kaszuba 
" Konstanty Bulkowski 
Pomocniczy referent: Stefan Cichowski 
" "Feliks Niedban 
" "Febks Siewkowski 
" "Franciszek Szulc 
Sekretarka: Eugenja Piórkowska 
Miecz>sław Makowski 
Ludw K Gronowski 
Stefan Majda 


" 


" 


l Handlu. 


" 


. , 


"
		

/p0027.djvu

			Nr. 4 


Spis urzędników Ministerstwa b. dz. pr . 


Sekretarka: Halina Ottowiczówna 
" N atalja Przeradzka 
" Marja Slachciakówna 
Podsekretarz: Czesław Wroński 
" Jerzy Dworząńczyk 
" Stefan Chęciński 
" Izabella Poepinghausen 
" Stanisława NarzekaIska 
Pomocnicza asystentka: Wiktorja Astapowiczówna 
" "Bemgna Bestyńska 
" " " Walentyna Bykowska 
Registrator : - Leon Swiątek 
Kancelistka: Izabela Szadkowska 
Stenotypistka: Władysława Stawińska 
Kazimiera Wierzchowska ' 
Marja Falędzka 
" Stanisława Mollerówna 
Goniec: Józef Menka 
Edmund Kwaśniewski 
" Kazimierz Pętkowski" 
Woźny: Miron Szczerkowski 
Józef Kukfisz. 


" 


" 


" 


" 


Departament Aprowizacji. 
Likwidator Departamentu: Tadeusz Czapla 
Komisarz dla spraw obrotu ziemniakami: Gedeon G?droyć 
Kierownik Wydziału: Henryk Manowski 
Referent: Stanisław Ratajczak 
" Ludwik Wierzbicki 
" Gustaw Lipski 
Pomocniczy referent: Stefan N adolny 
" "J an Liberda 
Sekretarkn: Helena Hortwiżanka 
Podsekretarz: Wojciech Szwarczewski 
Stenotypistka: Helena Geislerówna 
Registratorka: Marja Podolska 
Goniec: Antoni Rauhut. 


Departament Zdrowia Publicznego. 
Dyrektor Departamentu: Prof. Dr. Gantkowski 
Pomocnicza asystentka: Halina Jasińska 
Woźny: Wojciech Wujec. 
Departament Robót Publicznych 
Dyrektor Departamentu: Marjan PospieszaIski 
Naczelnik Wydziału: Robert Sławski 


Str. 51
		

/p0028.djvu

			Str. 52 


Spis urzędników Ministerstwa b. dz. pr. 


Nr, 4 


Naczelnik Wydziału: Stanisław Latinek 
" "Władysław Twardowski 
" "Bernard Zakrzewski 
Referent: Walenty, Czempas 
" Stefan Swięcicki 
" Wilhelm Boenisch 
Sekretarz: Franciszek Sadowski 
" Kazimierz Wysocki 
Podsekretarz: Augustyn Kapołka 
" Ignacy Froehlich 
Pomocnicza asystentka: Helena Sokolnicka 
Kancelistka: Stanisława Kulczakówna 
Woźny: Michał Koralewski 
Franciszek CzelWiński. 


" 


Departament Pracy i Opieki Społecznej. 
Kierownik Departamentu: Ignacy Wujek 
Naczelnik Wydziału: Karol Barański 
" "WaleJjan Zapała 
" "Kazimierz Rosada 
Starszy referent: Szczęsny Orłowski 
Referent: Wanda Głębocka 
" Franciszek Zgaiński 
" Jan Gtrzy 
" Zygmunt Jaworski 
" Apolonjusz Basiński 
Pomocniczy referent: Władysław Lubawy 
" "Stanisław Tyborski 
" ,,* Kazimierz Stock 
" "Władysław Barucki 
" "Stefan Piotrowicz 
" "Hemyk Wrana 
Sekretarz: Antoni Durczykiewicz 
" Zofja Wilczyńska 
" Karol Starairowski 
Podsekretarz: Leon Adamski 
" Apolinary Kujawiak 
" Jan Zakrzewski 
Podsekretarka: Matja Gellertówna 
Podsekretarz: MaJjan Gątkiewicz 
Pomocnicza asystentka: Władysława Zieleńkiewiczówna 
Registrator: Jan Abmm 
Kancelista: Zygpiuat Talarczyk 
" Franciszek Krzyżański 
" Franciszka Bteszczykówna 
" MaJja Marciniakówna
		

/p0029.djvu

			Mr.4 


Spis urzędników Ministerstwa b. dz. pr. 


Stenotypistka: Aniela Trąbkowna 
" Helena Wemerówna 
" Józefa Andrzejewska 
" Zofja Błaszczykówna 
" Kazimiera Lisiecka 
" Zoija Zakrzewska 
" Matylda Wasilewska 
Woźny: Wawrzyniec Piechowiak 
" Michał Szczęsny 
Pomocnik biurowy: Czesław Stroiński 
Pomocnik biurowy: Edmund Henkel 
Czesław Mania. 


" 


Wydział Wyznań Religijnych. 
Kierownik Wydziału: Dr. Witold Sahanek 
Naczelnik Wydziału: Ks. Prof Jan-Kanty Noryśkiewicz* 
Referent: Ks. Pastor Józef Mamica 
Podsekretarka: Czesława Zygarłowska. 


Departament Kultury i Sztuki. 
Likwidator Departamentu: Dr. Nikodem Pajzderski 
Referent: Czesław Kędzierski 
Referent: Dr. Zygmunt Zakrzewski 
Jan Rutkowski. 


" 


Komisarz Państwowy. 
Komisarz: Wiktor Hinze 
Starszy referent: Dr. Stanisław Kuhn 
Kierownik kancelarji: Edward Rakowski 
Asystent: Edward Mazurkiewicz 
Registrator: Jan Nowak 
Stenotypistka: Zoija Majchrowiczówna 
" Irena Paterska 
Woźny: Stanisław Włodarski. 


Str.
		

/p0030.djvu

			S tI. 56 


Ogłoszenie 


. 


Nr 


W BIURZE WYDAWNICTW MINISTERSTWA SPRA - 
WIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT ZIEM ZACHODNICH 
, , 
W POZNANIU, UL. MŁYNSKA la III p. POKOI 117 


są do nabycia: 
1. Likwidacja majątków niemieckich według Traktatu Pokoju 
2. Ustawy o wymianach (wekslowe) niemiecka, austrjacka, 
francuska, rosyjska i haska 
3. Niemiecka ustawa karna 
4. Niemiecka ustawa o postępowaniu karne m 
5. Instrukcje dla sekretarjatów sądów b. dz. pI. 
6. Statut Ubezpieczaini Krajowej w Poznaniu 
7. Wybory do samorządu w Województwach Poznańskiem 
i Pomorskiem 
8. Ausfiihrungsverordnung zum polnisch-deutschen Abkom- 
men, betreffend die U eberleitung der Rechtspflege vom 
20. IX. 1920. 


240 mk. 


.432 mk. 
.144 mk, 
.120 mk. 
.303 mk. 
.12 mk. 


.24 mk. 


.24 mk. 
.80 mk. 
.748 mk. 


9. Niemiecka ustawa o urzędach rozjemczych 
10. Niemiecka ordynacja więzienna 
11. Zbiór rozporządzeń i okólników Ministerstwa b. dz. pI. 
z r. 1920, mających zasadnicze znaczenie dla wymiaru 
sprawiedliwości .1500 mk. 
12. Sprawa nowego podziału Rzeczypospolitej Polskiej na 
Województwa 
13. Wnioski do Sądów o wydanie nakazu zapłaty 100 egz. 
14. Dziennik Urzędowy Min. b. dz. pr. z 1920 I. 
numer pojedynczy. 
15. Dziennik Urzędowy Min. b. dz. pr. z 1921 I. 
numer pojedynczy. 
16. Dziennik Urzędowy Min. b. dz. pr. z 1922 I. 
numer pojedynczy. 


Kocenia Państwowa w Poznaniu. 253-. 7. 4. 22. 3400. 


.220 mk. 
600 mk. 
.500 mk. 
.19 mk. 
.500 mk. 
.60 mk. 
.200 mk. 
.60 mk.