/p0001.djvu

			CENA 10 {prószy 


I 


Pismo na powiat Ostrowski i miasto Ostrów, Odolanów, Mikstat, Sulmierzyce, Raszków i Skalmierzyce 
Administracja: Wrocławska nr. 37 Telefon nr. 66 Za redakcję odpowiedzialny: Wacław Suszycki w Ostrowie. 
W razie wypadków spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w zakładzie, strajków itp., Wydawnictwo nie odpowiada 
za nie dostarczenie pisma, a abonenci nie mają prawa domagania się niedostarczonych numerów lub odszkodowania. 


Przedpłata 
miesięczna 1 zł 


NQ86 


Wychodzi co poniedziałek, 
środę i piątek 


, 
OSTRaW, środa 6 października 1937 r. 


Z urzędów 


Zarząd Miejski podaje niniejszym do publicznej 
wiadomości, że w dniu 10 października br. na 
Strzelnicy Bractwa Kurkowego, położonej przy 
szosie prowadzącej do Kalisza, odbędzie się ostre 
strzelanie. 
Początek strzelania o godz. 10 - zakończenie 
o godzinie 19. 
Ostrów, dnia 5 października 1937 r, 
Zarząd Miejski: (-) W. Cegiełka burmistrz. 
Zarząd Miejski przypomina zainteresowanym, 
że w dniu 7 października br. na Targowisku Miej- 
skim przy ul. Celnej odbędzie się licencja ogierów. 
Początek licencji o godz. 9,30. 
Ostrów, dnia 6 października 1937 r. 
Zarząd Miejski: (-) W. Cegiełka burmistrz. 
Z uwagi na wzmagający się nierząd na terenie 
m. Ostrowa, zabrania się niniejszym przebywania 
publiczności we wszystkich parkach miejskich i t o: 
w porze letniej tj. od 15 marca do 15 października 
od godziny 23-ej do godziny 5-tej 
J\ porze zimowej tj. od 15 października do 15 marca 
od godziny 20-tej do godziny 7-mej 
Ostrów, dnia 4 października 1937 r. 
. Zarząd Miejski: (-) W. Cegiełka, Burmistrz. 


KRONIKA 


P a l ą c e p y t a fi i a . Zbliża się , Tydzień Miłosierdzia" 
organizowany w całej Wielkopolsce w czasie od 10 - 17 
października br. Niech tych kilka pytań dotrze do serc wszy- 
stkich obywateli katolików, niech pobudzi do ofiarności i po- 
mocy na rzecz najuboższych. 
Czy zawsze dostrzegłeś głos nędzy, rozbudziłeś w swym 
sercu gotowość pomocy? Czy zawsze widziałeś cierpienie, co 
woła z głębi tej duszy, która przed tobą stała? 1 czy 
znalazłeś słowa pociechy, które jak kojący balsam spadały 
na rany krwawiące? - Czy miałeś zrozumienie i przebacze- 
nie dla cudzej winy gdy w nędzy się znajdowała, gdy sła- 
bość, brak woli, obciążenie dziedziczne, gorycz lub rozpacz 
powodem były do zejścia na bezdroża ? 
Czy nigdy powodowany próżnością lub z obawy przed 
opinią ludzką nie odmówiłeś pomocy, nie dostrzegłeś pozdro- 
wienia, nie wzgardziłeś szatą ubóstwa? Czy nigdy z nie- 
Przychylności, zazdrości lub zawiści nie wydałeś sądu przed- 
wczesnego, nie zaszkodziłeś bratu przez wzdrygnięcie ramio- 
nami, przez słówko drwiące lub przez oszczerstwo? 
Jeżeli nigdy, to wtenczas... świętym jesteś i sprawiedli- 
wym, który przed Bogiem i samym sobą wolny jesteś od winy. 
Jezus jednak rzekł: 
"Kto z was jest bez winy... niech pierwszy rzuci kamień !" 
P. Premier przyjął delegację Powstańców, Wiel- 
kopolskich. W dniu 2 bm. została przyjęta przez p. 
Premiera Gen. Sławoj - Składkowskiego delegacja 
żołnierzy b. I. Batalionu Pogranicznego Poznańskie- 
go w Szczypiornie, w składzie pp.: Generała St.. Ta- 
czaka, posła Karśnickiego (Ziemi Kaliskiej), kpt. re- 
zerwy Henryka Bigoszta, kpt. rez. St. Prawowskie- 
go i por. posp. rusz. M. MYKa. 
Delegacja wręczyła Panu Premierowi album 
pamiątkowy z Zjazdu Żołnierzy b. I. Batalionu i po- 
ruszyła sprawę odznaczeń niepodległościowych, uzy- 
skując zapewnienie, iż sprawa odznaczeń niepodle- 
głościowców Powstańców Wlkp. będzie w najkrót- 
szym czasie załatwiona. 


Koncert Kiepury. Wczoraj śpiewał w Warsza- 
wie na rzecz Funduszu Obrony Narodowej Jan Kie- 
pura. Koncert z sali "Roma" transmitowany był 
przez Polskie Radio pierwotnie na falach Warsza- 
wy II, a później od godziny 22,15 do 23,30 przez Ra- 
szyn, śpiew Kiepury budzi stale niekłamany en- 
tuzjazm. 
W czasie przerwy obecny na koncercie Marsza- 
łek Śmigły - Rydz w obecności szeregu ministrów 
udekorował Kiepurę złotym krzyżem zasługi za pro- 
pagandę idei F.O.N.-u w Polsce i propagandę pol- 
skości za granicą. 


Hallo! Hallo! Bezpłatne pokazy oszczędnego 
i praktycznego gotowania i pieczenia na gazie urzą- 
dzamy w dniach 8 i 9 października rb. (piątek i 
sobotę), począwszy od godz. 17 w Miejskiej Szkole 
Gospodarstwa Domowego przy ul. Wrocławskiej nr. 
51 (Szkoła Estkowskiego), na które zapraszamy 
WSzystkie Panie Domu. 
Miejskie Zakłady Przemysłowe. 
Sprawozdanie Ubezpieczalni Społecznej 
w Ostrowie - Wlkp. W pierwszych dniach paździer- 
nika 1937 r. zostało wydane sprawozdanie z działal- 
ności Ubezp. Społ. w Ostrowie- Wlkp. za rok 1936. 
Należy podkreślić, że sprawozdanie to opraco- 
wane zostało bardzo szczegółowo, dokładnie, ilu- 
strując całkowitą działalność Ubezpieczalni w dzie- 
dzinach lecznictwa i administracji. 
Sprawozdanie to zostanie rozpowszechnione 
wśród ubezpieczonych i pracodawców. 


Kurater Okręgu Szkolnego Poznańsko w Ostrowie. 
W poniedziałek, dnia 4-go bm. przybył do Ostro- 
wa poraź pierwszy najwyższy przedstawiciel wła- 
dzy szkolnej województwa - kurator O. S. P. par. 
Dr J. Jakóbiec. P. kuratorowi towarzyszyli pp.: na- 
czelnik wydziału szkół powszechnych p. Dr Jabczyń- 
ski, wizytator szkół powsz. p. Godecki, wizytator 
szkół rolniczych p. inż. Kowalski oraz wizytator szk. 
zawodowych i dokształcających p. inż. De Mezer. 


P an kura tor zwiedził i wizytował w towarz>- 
stwie pp.: wizytatorów oraz p. inspektora szkolnego 
Kocota miejscową szkołę powsz. im. E. Estkowskie- 


go, Gimnazjum Kupieckie, Szkołę Dokształć, nr. 1 i 
nr 2. Pobyt p. kuratora w obwodzie szkolnym c- 
strowskim potrwa kilka dni. 
Żniwne strzelanie Kurkowego Bractwa Strze- 
leckiego. W ub. niedzielę odbyło się tu doroczne 
strzelanie żniwne o godność króla żniwnego Kurk 
Bractwa Strzeleckiego. Wynik strzelania jest nastę- 
pujący: 
T a r c z a M i s t rz a: 1 Mistrz FI. Finkę 54 -r 1 Pod- 
mistrz Śmigielski 53 - 11 Podmistrz W. Chmielewski (brat- 
król) 52 
Tarcza 100 metrowa: I nagI. Dutkowski 58 - II 
Wojciechowski 56 - III. Jóźwiak 55 - IV. Jędrzejak 55 - 
V. Andrzejewski 54 - VI. ppor. Serdecki 54 
Tarcza 175 metrow-J el e ń: I. nagr. Wojciechowski 
34 - II. Spychałowicz 34 - III. Wronecki 32 - IV. Der- 
czyński 31 
T a r c z a 5 O m e t rów m a ł o k a l i b r o w a : I nagr. 
W. Chmielewski (brat król) 55 - II. Nowacki 55 - III. Spy- 
chałowicz 53 - IV. Wojciechowski 53. 


Pogloski O 
Wła dvs ła w 
- 


likwidac i i 
- 


fir m v 
- - 


Bielawn v 
- 


skład bławatów są mylne. Skład w Ostrowie nadal 
pozostaje i zaopatrzony jest w boyaty wybór wełn, 
jedwabi, materiałów męskich, płócien, firan i. 1. p. 


Strzelanie Mistrzowskie. Zw. Podoficerów 
Rezerwy Ziem Zachodnich Koło Ostrów urządza 
w dniu 10 października 1937 od godz. 11-18 swe 
doroczne strzelanie o godność mistrza koła. Po- 
za tym strzelanie o medale i nagrody z broni 
małokalibrowej. 
Morawski - Znany chiromanta-astrolog prze- 
prowadził się, jak podano w ogłoszeniu, i zostaje 
tylko do 15 bm. w Ostrowie. 
Kiedy przysługują zasiłki chorobowe. 
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu w z. u. S. za 
każdy dzień stwierdzonej niezdolności do pracy wskutek cho- 
roby, nie wyłączając niedziel i świąt, poczynając od czwar- 
tego dnia niezdolności. Gdy jednak niezdolność ta wystąpi 
później niż w trzecim dniu choroby - od l-go dnia niezdol- 
ności do pracy. Okres zasiłkowy wynosi 26 tygodni i liczy 
się od pierwszego dnia wypłacenia zasiłku. Jeżeli w pewnych 
okresach korzystania z pomocy leczniczej, ubezpieczony nie 
pobierał zasiłku, pomoc ta przedłuża się aż do wyczerpania 
okresu zasiłkowego. 
Zasiłek chorobowy wynosi tygodniowo 50 proc. przecię- 
tnego tygodniowego zarobku ubezpieczonego z okresu zatru- 
dnienia w ciągu ostatnich 13 tygodni przed zachorowaniem. 
Zasiłek dzienny wynosi 1;7 zasiłku tygodniowego. Ubezpie- 
czeni, mający na utrzymaniu więcej niż 2 dzieci, otrzymają 
dodatek do zasiłku chorobowego w wysokości 5 proc. prze- 
ciętnego tygodniowego zarobku na każde dziecko, poczynając 
od trzeciego, z tym, że zasiłek wraz z dodatkiem nie może 
przekraczać 65 proc. tygodniowego przeciętnego zarobku. 
Prawo do zasiłku chorobowego nabywa zasadniczo pra- 
cownik dopiero po upływie 4-ch tygodni podlegania obowiąz- 
kowi ubezpieczenia. Ci jednak pracownicy, którzy w okre- 
sie ostatnich 12 miesięcy byli już ubezpieczeni z tytułu po- 
przedniej pracy conajmniej przez 26 tygodni, mają prawo do 
zasiłku od dnia objęcia nowego zatrudnienia. 


Rok 86 


Dwudziestolecie K. S. II. Ż. w Ostrowie 
. W ubiegłą niedzielę Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Zeńskiej Oddział Ostrów-Sródmieście święciło wielką rocznicę 
- 20-lecie swego istnienia, dwadzieścia lat pracy na niwie 
społecznej nad wyrobieniem charakterów i uszlachetnieniem 
serc młodzieży żeńskiej, nad wpojeniem w nie zasad katoli - 
ckich, wielkiego umiłowania Boga i Ojczyzny, 
U roczystość rozpoczęła się Mszą Św., odprawioną przez 
ke. Garyantesiewicza, asystenta kość. stowarzyszenia. Kazanie 
okolicznościowe wygłosił ks Leciejewski, wskazując na piękne 
cele organizacji. Pienia religijne wykonał chór kościelny pod 
batutą p. Ossowskiego. N a zakończenie zabrzmiał wspólny 
śpiew: "Pieśń hołdu Marii śpiewa młodzieży żeńskiej huf." 
Dalsza uroczystość odbyła się w Domu Kat. Uroczyste 
posiedzenie zagaił w zastępstwie proboszcza ks. asystent Gar- 


Szkoła 


zbudowana 
przy poparciu 
Tow. Popierania 
Budowy Publicznych 
Szkół Powszechnych 


/tf.£*mtj£Ą 


yanteeiewioz. który serdecznie powitał obecnych i wskazał na 
szczytne ideały, które' przed 20 laty skupiły dziewczęta do 
pracy i walki o lepsze, jasne jutro. Na przewodniczącą ze- 
brania poproszono p. Dzięczkoweką, a do stołu prezydialnego 
m. i. pp. radcę Splitta i M. Idziora. 
Po wspólnym śpiewie i deklamacji, sekretarka.p. Maria 
Czuboweka odczytała sprawozdanie, ilustrujące niezw ykłą ży- 
wotność stowarzyszenia w okresie 20-lecia. Założył etow. śp. 
ks. Stróżyński. 
Potem przemówiła p. dyr. Zofia Ozdowska z Poznania, 
organizatorka i kierowniczka katolickiej młodzieży żeńskiej. 
W pięknym przemówieniu dała p. Ozdowska rzut oka na wy- 
niki długoletnich wysiłków, na entuzjazm dla wzniosłej pracy 
i radości z plonów jej. Ostrowska organizacja Młodych Polek 
powstała na szereg lat przed powstaniem ogólno-polskiego 
Związku i jest jedną z pierwszych organizacji dziewczęcych. 
Nieocenione zasługi około założenia i pięknego rozwoju or- 
ganizacji położyła dzisiejsza prezeska okręgu p. Maria Koza- 
lówna. Delegatka Centrali miała dla p. Kozalówny gorące 
słowa serdecznego uznania. 
Z kolei przystąpiono do uroczystego wręczenia dyplomów 
członkom honorowym i członkom zasłużonym. Zaszczytu 
tego dostąpili ks. Cwiejkowski, obecny proboszcz w Nowym 
Tomyślu, ks. Andrzejewski i druhny: Maria Kozalówna, Ele- 
onora Pilachowska, Każm. Młynarczykówna, Pelagia Ceglanka, 
Mieczysława Pilachowska, Maria Stenclówna i Maria Czu- 
bowska. 
Poczem składali życzenia przedstawiciele miejscowych 
organizacyj i okolicznych oddziałów K.S.M. Imieniem p. 
burmistrza przemawiał p. Czajka. Odczytano również tele- 
gramy gratulacyjne m. i. od b. dyr. Związku Młodych Polek 
ks. kanonika Szulza z Bydgoszczy. 
N a zakończenie pięknej uroczystości odebrał ks. asystent 
Garyantesiewicz po odpowiedniej przemowie przysięgę na 
wierność organizacyjną od kilkunast nowych druhen. 
Wieczorem staraniem Jubilatki wystawiono na deskach 
naszego miejskiego teatru wesołą ludową operetkę "Skalmie- 
rzanki" . Wybór sztuki udał się, bo doprawdy wesoła. Pu- 
bliczność dobrze się bawiła. Amatorzy z małymi wyjątkami 
grali doskonale. Oklaskiwano ich przy otwartej scenie. Ko- 
stiumy i sceneria dawały piękny obraz. Trudno wymieniać 
i oceniać role amatorów. Zresztą za daleko by nas to zapro- 
wadziło. Musimy tu jednak podkreślić rzetelny wysiłek wszyst- 
kich, biorących udział w przedstawieniu. Wysiłek ten zbio- 
rowy przyczynił się do niezaprzeczonego sukcesu. Wyreży- 
serował barwne przedstawienie udatnie p. Kazimierz Leki. 
Orkiestrą i śpiewami dyrygował nie mniej dobrze p. Wiktor 
Gurbisz. Słyszymy, że miła i wesoła sztuka ma być powtó- 
rzona. Zamiarowi towarzyszą nasza najlepsze życzenia. 


K o ID u fi i k a t "O r b i s u " . Tylko do 7 października 
przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na wycieczkę do WROCŁAWIA. 
Na DWA dni do POZNANIA - na Wystawę "Sztuka- 
Kwiaty - Wnętrze" za zł 4,80 w obie strony. Wyjazd dnia 
16 bm. ok. 7,40 wyjazd powrotny z Poznania dnia 17 bm. ok. 
22,30. Zgłoszenia do 12. P. w P. B. K. "ORBIS". 
Komunikat Biblioteki K.P. W. Ognisko I 
Ostrów. Podaje się zainteresowanym do wiado- 
mości, że z powodu katologowania książek, biblio- 
teka K.P.W. będzie nieczynna od 12 do 26 bm. 
Zarazem uprasza się o zwrot wszystkich wy- 
pożyczonych książek we wtorek 12 bm. od godz. 
18-19. * 


z s a l i S ą d o w ej. Za fałszywe zeznanie skazał Sąd 
Okręgowy w Ostrowie rolnika Adama Masłowskiego z Drogo- 
sławie na 7 miesięcy więzienia. 
- Zimniak Jan i Ptak Władysław z Tarchał oskarżeni 
byli o to, że jako agenci ubezpieczyniowi spisywali wnioski 
na ubezpieczenie fałszując na nich podpisy bez wiedzy pod- 
pisywanych. Sąd wymierzył obu oskarżonym karę po 9 mie- 
sięcy więzienia z zawieszeniem na 3 lata. Zasądzonemu 
Zimniakowi zaliczył sąd przebyty areszt śledczy.
		

/p0002.djvu

			ORĘDOWNIK OSTROWSKI, dnia 6 paździemika 1937 r. 


Rady i uwagi dla właścicieli sadowi ogrodów 
na miesiąc październik 
w sadzie w ciągu miesiąca zbieramy wszystkie odmiany 
owoców zimowych, pozwalamy im na kupach wypocić się, na 
powietrzu przez kilka dni, po czym przenosimy je do prze- 
chowalni. Przy wszelkich tych czynnościach należy uważać, 
ażeby owoców nie poobijać. 
W październiku dojrzewają w leżeniu zwykle wszystkie 
odmiany jesienne jabłek i gruszek. W tym miesiącu też zdej- 
mujemy wszystkie odmiany owoców zimowych. 
Wśród odmian zimowych znajdują się jednak takie, które 
zdatne są do jedzenia wcześniej, inne później. To też jedne 
zbieramy wcześniej, drugie później. 
W polowie października sprzątamy z drzew, np. z grusz : 
Lukasówkę, Komisówkę, Paryżankę, w końcu miesiąca Józe- 
finkę; z jabłoni zaś na pierwszy ogień idą Renety: Anana- 
sowa, Landsberska, Baumana, Blenheimska, Kulona, później 
Reneta Koksa. Piękna z Boskoop, Jonathan, wreszcie w końcu 
października Belle Filie, Grochówka i Zelaźniak. Opadki sta- 
rannie zbieramy i przerabiamy na susz, mamielady i t. p. 
Rolę w sadzie nawozimy w stosunku 45 - 50 fur gnoju 
na ha i płytko zaorywujemy, zwłaszcza w śliwniku uważać, 
żeby nie uszkodzić korzeni. W początkach miesiąca robimy 
na pniach drzew opaski chwytne przeciw przedzimkom. 
Opaski z papieru 10 cm. szerokie przywiązujemy do pnia 
rafią lub sznurkiem, smarujemy lepem, np. smołą i gdy lep 
wyschnie, smarowanie należy powtórzyć. Na 100 drzew wy- 
starczy ok. 3 kg. lepu. 
Sadzimy drzewa owocowe, zwłaszcza na glebach suchych 
z natury jesienne sadzenie góruje nad wiosennym. Drzewka 
sadzić należy,gdy liście na nich poopadają, np.po przymrozkach. 
Jeśli otrzymamy drzewka z liśćmi, należy liście zerwać. 
W szkółce uprawiamy rolę i zasilamy ją nawozami. Sa- 
dzimy dziczki. Robimy odkłady agrestu i porzeczek. Zeszło- 
roczne odkłady odejmujemy od roślin matecznych. 
Zbieramy ulęgałki, poddajemy je gniciu, wydobywamy 
ziarna i stratyfikujemy je. 


Osobiste. P. Waldemara Fudziiiskiego, syna nau- 
czyciela z Ostrowa-Krępy, powołały władze na sta- 
nowisko nauczyciela przy Szkole Królowej Jadwigi 
w Bydgoszczy. 
Pożegnanie ini. Glotza. 51Rodzina Kolejo- 
wa" Koło I w Ostrowie urządziła uroczystość po- 
żegnania swego zasłużonego prezesa, przeniesio- 
nego, służbowo do Torunia. Uroczystość odbyła 
się w lokalach przedszkola i miała przebieg b. 
serdeczny. Pożegnalne przemówienia wygłosili 
imieniem Sekcji Pań p. Maria Pieczyńska, imieniem 
drużyn harcerskich p. Bronisława Kuranowa, a na 
koniec wiceprezes "Rod. KoL" p. inż. Mikołaj Bikiel. 
Okaz. Pierzchała Bolesław uczeń szkoły 
Estkowskiego przyniósł do naszej Redakcji kala- 
repę wyrosłą w kształcie ptaka. Okaz zobaczyć 
można w oknie wystawowym naszej Redakcji. 
Nowy most na Prośnie. Koło wsi żydowa 
wybudowano nowy most na rzece Prośnie, który 
oddany jest już do użytku. Koszta budowy mostu 
wynoszą 8,000 zł. 


B rak p a s z y . Niezwykle silna susza, panująca przez 
półtora miesiąca, od maja do połowy czerwca, z przelotnymi 
opadami burzowymi i gradowymi, zahamowała w poważnym 
stopniu rozwój pasz, który nie dał się już załagodzić. Wpłynę- 
ła również ujemnie na wzrost słomy. Stąd też w rb. powstał 
w Polsce poważny niedobór pasz, który ewentualnie może być 
nieco zmniejszony wynikiem zbioru okopowych. Ogólnie 
jednak zbiory pasz w Wielkopolsce można określić jako "niżej 
średnich". Szczególnie dotkliwie odczuwa się brak słomy, 
która jak wiadomo, służy nie tylko na ściółkę, ale również 
jako zakładka do paszy. Jeżeli chodzi o ściółkę to w tym 
wypadku słomę z równym powodzeniem zastąpią: torf i liście 
z lasów; celem ułatwienia gospodarzom zbieranie ich, dyrekcja 
lasów państwowych ustanowiła specjalne ulgi. Wielkie zapo- 
trzebowanie spowodowało zwyżkę cen słomy ponad lokalne 
notowania. 


Ociąz. Kółko Włościanek organizuje tu kurs 
gotowania i prasowania dla dziewcząt wiejskich. 
Skalmierzyce N owe. Z tutejszej ekspozy- 
tury Warsztatów Głównych zwolniono ostatnio 22 
pracowników sezonowych. 
Gostyczyna. Do szkoły tutejszej przybył p. 
nauczyciel Edward Piaskowski z Sławina. 


. 
Zycie harcerskie 
W ubiegłym tygodniu odbyła się u Komendanta Hufca 
konferencja, na której przyboczny phm. Jan Grzesiek zdał 
sprawozdanie z trzymiesięcznej pracy harcerskiej, jaką pro- 
wadził w zastępstwie "Siwego Sokoła". Ostatnio odbyła się 
kilkugodzinna odprawa programowa Komendy Hufca, na której 
omówiono zamierzenia i prace Hufca i druży. na rok 1937 j38. 
Hufiec zorganizuje w Zielone Świ,ęta przyszłego roku zlot 
powiatowy, przygotuje uroczystość Sw. Jerzego, urządzi wy- 
cieczkę letnią z harcami dla całego Hufca. W obecnym czasie 
zimowym zorganizuje się wielką wystawę harcerską, prawdo- 
podobnie pierwszą, harcerską zabawę karnawałową, dalej 
kulig dla wszystkich drużyn i biegi harcerskie drużyn. Dla 
spotęgowania pracy harcerskiej ustanowiono Nagrodę Pize- 
chodnią Hufca. Pozostałe prace i zamierzenia Hufca i drużyn 
przedstawili i omówili poszczególni referenci. 
Zuchy, pod kierownictwem namiestnika H. O. Kierzyń- 
skiego, będą dalej kontynuowały swą pracę w ośmiu gniazdach. 
Latem, przyszłego roku, urządzi się kurs dla wodzów zucho- 
wych i kolonię zuchową. 
W drużynach szkół powszechnych zorganizuje się kurs 
zastępowy a wszystkie prace poprowadzi się w ramach już 
poprzednio wyznaczonych. W programie - założenie kilku 
npwych drużyn jedną wiejską w Przygodzicach i drugą próbną 
w Zębcowie i możliwie w Mikstacie, założenie nowego K. P. H. 
Drużyny gimnazjalne urządzą wielkie harce: jesienne, zi- 
mowe i wiosenne, imprezy sportowe, wieczornicę harcerską, 
kurs zastępowych. Obecnym naczelnym ich zadaniem: współ- 
praca obu drużyn. Powstanie nowa drużyna gimnazjalna. 
Stworzono stałą instytucję odpraw programowych. 
Drużyny pozaszkolne zorganizują kurs zastępowy, pod 
kierownictwem phm. Brzozowskiego, urządzi się kurs tańców 
ludowych, kurs budowy kajaków dla całego Hufca. Przy dru- 
żynach powstanie zespół regionalny. Obok normalnej pracy 
harcerskiej - pogadanki i kominki. 
Akcja obozowa - zimowa: Komenda Hufca i druż. "Mał- 
kowskiego" urządzą obozy zimowe w Zakopanem. 
Sprawy gospodarcze: Hufiec przystąpi do zorganizowania 
majątku Komendy i podstaw finansowych, postara się o lokal. 
Po ostatniej reorganizacji Komendy i lepszym podziale 
pracy należy się spodziewać, że większość tych licznych za- 
mierzeń uda się szczęśliwie zrealizować. EMS. 


R a s z k ów. W ubiegłą niedzielę o godz. 18 pobłogo- 
sławiony został związek małżeński pomiędzy p. Nowickim pie- 
karzem z Raszkowa, a p. Zofią Bogacką, córką znanego na 
tut. terenie dentysty p. Kazimierza Bogackiego. Nowożeńcom 
"Szczęść Boże" ! 
- Po długoletniej pracy została przeniesiona nauczycielka 
szkoły powszechnej w Przybysławicach p. Kaczorówna na 
równorzędne stanowisko do Zębcowa. 
- W piątek około północy spłonął doszczętnie stóg yta. 
Poszkodowanym jest p. Wudke, który ocenia straty na 2.000 zł. 
(Osobiste). W najbliższych dniach opuszcza tu t. miasto 
wraz z rodziną znany mistrz krawiecki p, Zybała Stanisław' 
P. Zybała ulegając ogólnemu hasłu i prowadzonej akcji osie- 
dlania rzemiosła polskiego na wschodnich rubieżach R. P. - 
zamierza osiedlić się w Białymstoku, gdzie otworzy również 
zakład krawiecki. 


o d o l a fi ów. Mistrz krawiecki p. Leon Bochyński został 
w tych dniach odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi za 
pracę na polu pożarnictwa. 
- W nocy z 1 na 2 bni. okradziono warsztat i sklep 
sprzedaży mistrza rj.eźnickiego p. Józefa Duczmala. Zabrano 
mu około 4 ctr. wędlin. Sprawcy kradzieży nie są znani. 
- Począwszy od 3 bm. urządziło tut. Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w lokalu p. Dyonizego Kolanego strzelanie o na- 
grody. Potrwa ono aż do osiągnięcia tysiącznej serii i odbywa 
się tak w dni powszednie, jak i w niedzielę i święta. 
- W dniu 27 września pokazywała żona Sylwestra Lisa 
w N abyszycach drugiejjosobie rewolwer, który wypalił, raniąc 
Lisową. Lisową umieszczono w szpitalu w Ostrowie. 


Ostrowie 
CYFRY 
1 x 15.000 złotych 
3 X 10.000 
5 X 5.000 


w 


TE 


" 
oraz wiele innych, które padły ostatnio 
w mojej kolekturze d aj ą g war a n c j ę 
o stałym s z c z ę Ś c i u moich graczy 


s p i e s z zatelll po swój los 
do znanej kolektury 


be. Wojciechowski 
Ostrów, Rynek 21 - telef 251 


Kobylin. We wtorek, dnia 12 października 
odbędzie się w tutejszym mieście jar m ark tylko 
na konie i bydło. 
Krotoszyn. (Postrzelenie na polowaniu). Pod- 
czas polowania w Elźbietkowie został postrzelony 
przez nieostrożność niejaki Kordus Jan, rolnik z 
Elźbietkowa lat 56, którego jedna lotka od naboju 
ugodziła w lewy bok i przeszyła żołądek. Kordusa 
w stanie bardzo ciężkim odstawiono do szpitala w 
Piaskach pow. gostyński. 
- (Kradzież koni). Dotąd niewyjaśnieni spraw- 
cy zakradli się do stajni rolnika Stańka Józefa z 
Wałkowa i uprowadzili 3 konie. Powiadomiona 
natychmiast policja zarządziła pościg za sprawcami, 
w wyniku którego konie przytrzymano w Siemia- 
nowicach pow. Słupca. 
- (Osobiste). Naczelnikiem rejonu Kontroli 
Skarb, został mianowany p. Schmidt, naczelnik rej. 
Kontroli Skarbowej z Szubina, który w tych dniach 
obejmuje urzędowanie. 
Zjazd piekarzy 
wielkopolskich w Krotoszynie 
Przy udziale delegatów z wielu miast Wielko- 
polski z Ziemi Kaliskiej odbył się ub. niedzieli w 
Krotoszynie doroczny zjazd oddziału poznańskiego 
Stowarzyszenia Właścicieli Piekarń R.P. Obradom 
przewodniczył p. Kazimierz Kopydłowski z Kro- 
toszyna. 


Wielka rewia dorobku 
ogródków działkowych 
Z okazji obradującego w 
Warszawie V Ogólnopolsko 
Kongresu delegatów Tow. 
Ogródków Działkowych, od- 
była się przed Min. Opieki 
Społecznej Kościałkowskim 
i władzami Funduszu Pracy, 
Z.U.S., oraz miasta, imponu- 
jąca rewia dorobku właści- 
cieli ogródków działkowych. 
Na zdjęciu naszym, obok 
zasypanej kwiatami z działek 
trybuny reprezent., widzimy 
fragment z propagandowego 
pochodu: symboliczny wóz 
z narzędziami pracy na 
ogródkach działkowych, ofia- 
rowanymi bezrobotnym tyt. 
nagród przez Fundusz Pracy. 


Premier Składkowski potępia 
Zarząd Zw. Naucz. Polskiego 
"Wobec wniesionego odwołania przej, b. zarząd Z.N.P. od 
decyzji w sprawie czasowego zawieszenia działalności Z.N.P. 
i wyznaczenia kuratora, stwierdzam co następuje: 
I. Przyczyny zawieszenia w urzędowaniu b. zarządu Zw. 
Naucz. Polskiego były następujące: 
1 ) Polityczne: tolerowanie i popieranie od dłuższego 
czasu: a) idei i tendencyj wyraźnie komunistycznych, lub z 
komunizmem graniczących; b) pacyfizmu wśród nauczycieli 
i w szkolnej pracy wychowawczej sprzecznego z założeniami 
interesów państwa: B) podważania zaufania do władz pań- 
stwowych i gloryfikowania pracy władz zaborczych w dziedzinie 
stosunków szkolnych: 
2) społeczne: naruszanie wolności przekonań i podsta- 
wowych praw obywatela przez prześladowanie nauczycieli, nie 
zgadzających się z wyżej wspomnianymi kierunkami polityczno 
3) formalno-prawne: a) przekroczenie ram budżetu w 
wydatkowaniu poszczególnych sum: b) użycie sum pienięż- 
nych na rzeczy nie mające nic wspólnego ze statutem i sprzeczn« 
i. celami związku (wydawnictwa polityezne). 
II. Wyznaczenie kuratora ma na celu: 
1) przeszkodzenie destrukcyjnej pracy niszczącej dorobek 
1 opinię zasłużonego Związku Nauczycielstwa Polskiego; 
2) poprawę i wyprostowanie kierunku pracy zarządu 
tegoż Związku Nauczycielstwa Polskiego w myśl potrzeb i 
interesów państwa: 
3) przeprowadzenie w możliwie krótkim czasie wyborów 
nowego zarządu, mających być istotnym wykładnikiem państw, 
i patriotycznego nastawienia nauczycielstwa polskiego. 
(-) Gen. dyw. Sławoj-Składkowski, 
prezes rady ministrów i min. spraw wewnętrznych. 


Armia dziękuje społeczeństwu 
Pan Minister Spraw Wojskowych nudesłał na ręce woje- 
wody poznańskiego pismo, w którym stwierdza ofiarną i sku- 
teczną współpracę z wojskiem podczas tegorocznych ćwiczeń 
międzydywizyjnych tak ze strony społeczeństwa jak i władz ad- 
ministracyjnych, samorządowych oraz organizacyj społecznych. 
Podkreślając z pełną satysfakcją nadzwyczaj przychylne 
i lojalne ustosunkowanie się ludności do wojska, czego wido- 
mym wyrazem było zachowanie eię podczas przemarszów od- 
działów wojskowych przez miejscowości i podczas postojów 
oraz entuzjastyczne wprost przyjmowanie, pan minister stwier- 
dza, że ten serdeczny stosunek, jaki wytworzył się pomiędzy 
społeczeństwem, władzami, organizacjami a Armią, będzie 
trwałą podstawą i bodźcem do dalszej pracy nad rozwojem 
kraju i Armii. 
Pan minister prosił p. wojewodę o przyjęcie wyrazów po- 
dziękowania za współpracę i serdeczne przyjęcie wojska w o- 
kresie tegorocznych ćwiczeń letnich - jak również o prze- 
kazanie tego podziękowania społeczeństwu, władzom admini- 
stracyjnym, samorządowym oraz wszystkim organizacjom 
społecznym. A A A A 


Dwa okólniki 
Ukazały się dwa ciekawe okólniki. Jeden po- 
chodzi od prezesa Rady Min. p. Składkowskiego i 
zarządza, aby naj dalej w ciągu dwóch miesięcy 
starostowie zrezygnowali ze stanowisk prezesów 
organizacyj społecznych, z wyjątkiem organizacyj 
wyższej użyteczności publicznej. 
Drugi, wydany przez Ministra Spraw Wojskow., 
żąda od tych oficerów służby czynnej, którzy zaj- 
mują stanowiska w służbie cywilnej, aby zadekla- 
rowali, czy chcą pozostać w urzędach cywilnych, 
czy też wrócić do wojska. 


, 
P. Ferd. Switalski dyr. Izby Skarbowej 
Podsekretarz stanu w Min. Skarbu p. Ferd. 
świtaiski złożył prośbę o zwolnienie go z pełnio- 
nych dotychczas obowiązków i powierzenie mu z 
powrotem stanowiska dyr. Izby Skarbowej. Pan 
Prezydent R. P. na wniosek Rady Min., przychylił 
się do prośby o zwol1fienie. P. Min. Skarbu, po- 
wierzył p. wicemin. Switalskiemu stanowisko dyr. 
Izby Skarbowej w Poznaniu. 
Nowy dyr. Izby Skarbowej w Poznaniu, p. Ferd. 
świtaiski, objąć ma urzędowanie w przyszły wtorek 
dnia 12 bm. 


, 
Swiadectwa przemysłowe 
W okresie od 1 listopada ub. r. do 1 września 
r. b. wykupiono na terenie całej Polski ogółem 
724 799 świadectw przemysłowych (w tym 240 046 
na przedsięb. przemysłowe i 453 913 na handlowe), 
wobec 677 557 świadectw przemysłowych w odpo- 
wiednim okresie r. 1935-36. 
Podróż min. Romana 
Wyjechał do Estonii, Finlandii i Łotwy p. min. 
przemysłu i handlu Antoni Roman w celu omó- 
wienia szeregu spraw gospodarczych. 
Powrót p. ministra A. Romana nastąpi 14 bm. 
Na czas nieobecności p. min. Romana zastępo- 
wać go będzie podsekretarz stanu p. M. Sokołowski. 
Ulgi szkolne na kredyt 
Ministerstwo W. R. i O. P. ustaliło, iż uczniowie 
liceów typu pedagogicznego, którzy będą korzystać 
z ulg, lub z całkowitych zwolnień od płacenia czesne- 
go, będą musieli później odrobić koszty swej nauki 
przez bezpłatne wykłady w szkolnictwie powszechno
		

/p0003.djvu

			ORĘDOWNIK OSTROWSKI, dnia 6 p aździernika 1937 r. 


U stawa o publicznej służbie zdrowia 
w Ministerstwie Opieki Społecznej odbyło się 
w dniu 30 września br. posiedzenie sekcji admini- 
stracyjnej Państwowej Naczelnej Rady Zdrowia, na 
którym rozpatrywany był projekt ustawy o publi- 
cznej służbie zdrowia. Członkowie sekcji wypo- 
wiedzieli się za jak najrychlejszym wydaniem tej 
ustawy, która ma na celu ulepszenie organizacji 
publicznej służby zdrowia, ze szczególnym uwzględ- 
nieniem potrzeb wsi i mniejszych miast. 


Nowy podatek 
Ministerstwo skarbu podało do wiadomości 
urzędom skarbowym, iż zyski osiągnięte z dewa- 
luacji walut zagranicznych będą opodatkowane. Nie 
podlegają natomiast opodatkowaniu transakcje ma- 
jątkami i długi zaciągnięte podczas trwania dewa- 
luacji. 


O. Z. N. w Poznaniu 
w sali "Malinowej" Bazaru w Poznaniu odbyło 
się pierwsze posiedzenie prezydium okręgu pozn. 
Organizacji Miejskiej O.Z.N. Na posiedzeniu uchwa- 
lono zwołać zjazd inauguracyjny w połowie listopada 
br. oraz zaprosić nań wicepremiera Kwiatkowskiego, 
celem wygłoszenia referatu gospodarczego. 


Nowy starosta gostyński 
Na stanowisko starosty powiatów, w Gostyniu, 
opróżnione w ubiegłym miesiącu przez p. Juliusza 
Wolfartha,mianowany został inspektorsamorządowy 
'w Pozn. Urzędzie Wojew., p. Bolesław Bukowski. 
Stanowisko p. Bukowskiego w urzędzie woje- 
wódzkim ma objąć dotychczasowy starosta śremski, 
p. Jan Krykiewicz. 


Z muzyki 
Poznański chór katedralny udaje SIę do War- 
szawy, gdzie dnia lO-go października odśpiewa w 
katedrze św. Jana mszęPękiela "Missa Pulcnen-ina*. 


600-lecie kościoła w Radłowie 
w Radłowie, koło Brzeska obchodzono jubileusz 600-lecia 
kościoła parafialnego, zbudowanego w r. 1337 przez biskupa 
krakowskiego Jana Grota. Parafia redłowska jest jedną z 
najstarszych w Polsce, powstała bowiem w r. 1084. 
Właściwe uroczystości odbyły się w niedzielę 26-go zni. 
W program weszły nabożeństwa, a przede wszystkim suma 
pontyfikalna, odprawiona przez ks. biskupa dra Lissowskiego 
Przy ołtarzu polowym przed tablicą erekcyjną z roku 1337. 
Podniosłe kazanie wygłosił ks. Sierosławski. Sumę zakończono 
odśpiewaniem "Te deum" i "Boże coś Polskę", po czym ks. 
biskup Lissowski wygłosi! podniosłe przemówienie do wiernych, 
a następnie odsłonił tablicę pamiątkową w związku z uroczy- 
stością bOO-Iecia. Miasteczko było pięknie przybrane flagami 
o barwach narodowych i papieskich. 


Dziewczyna wpadła do basenu z ukropem 
Wstrząsający wypadek wydarzył się onegdaj w maj. Szczu- 
czyn pow. Szamotuły. W oborze tej majętności znajduje się 
duży zbiornik, do którego wlewa się wywar pochodzący z go- 
rzelń; Wywar ten studzi się i używa jako paszę dla bydła. 
Otóż zajęta przy tym 20-letnia Pelagia Turkówna, przez nie- 
uwagę potknęła się i wpadła do basenu, wypełnionego ukro- 
pem. Skutki tego wypadku okazały się straszne. Dziewczynę 
wydobyto ze zbiornika tak silnie poparzoną, że mimo natych- 
miastowej pomocy lekarskiej zmarła w T strasznych boleściach. 


Wybuch kotła w poznańskiej 
fabryce czekolady 
W sobotę w południe w jednej z poznańskich 
fabryk czekolady wskutek niewłaściwego zamknię- 
cia wentylu nastąpił wybuch kotła. Wrząca woda 
poparzyła pracowników: Biegałę i p. Somerfels. 
Po opatrzeniu przez pogotowie przewieziono ich 
do szpitala. 


Ujawnienie jaskini gry hazardowej 
Policja wykryła w Poznaniu nowy tajny klub gry hazar- 
dowej. Podczas rewizji w pewnym mieszkaniu przy ul. Wy- 
spiańskiego policja zastała część osób, uprawiających gry 
hazardowe. 
W wyniku przeprowadzonej rewizji obłożono aresztem 
6 talij kart i 153,50 zł w gotówce. W garażu, znajdującym 
eię w podwórzu i dzierżawionym przez właściciela mieszkania, 
znaleziono ukrytą ruletkę i sztony, które również obłożono 
aresztem. Na właściciela mieszkania i uczestników gier ha- 
zardowych spisano doniesienie, które odesłano władzom ad- 
ministracyjnym. 


Na kolei bez napiwków 
Dyrekcje kolejowe ogłosiły okólnik zakazujący 
kolejarzom pobierania jakichkolwiek datków. W 
razie przychwycenia na gorącym uczynku pobierania 
datków, kolejarze będą stawieni przed sąd dyscypl. 


Upadłość "Esplanade" ogłoszona 
Wydział handlowy Sądu Okręgowego, po wy- 
słuchaniu stron, ogłosił postanowienie o upadłości 
kawiarni "Esplanade" spółki z ogr. odp. Komisa- 
rzem upadłościowym został sędzia Sądu Okręgo- 
wego p. Suchowiak, a syndykiem masy upadło- 
ściowej p. radca Józef Mikołajczak. 


Wóz handlarski rozbity przez pociąg 
Wczoraj około godz. 6 rano wydarzyła się ka- 
tastrofa na przejeździe kolej, za stacją Antoninek. 
W chwili przejazdu pociągu, idącego z Poznania 
do Warszawy, na skrzyżowaniu toru z autostradą, 
pociąg uderzył całą siłą w przejeżdżający w kryty- 
cznej chwili wóz handlarza bydłem z Pobiedzisk, 
Bronisława Trafasa. Wóz został strzaskany na ka- 
wałki, a ze znajdujących się we wozie trzech świń, 
własność p. Przybylskiego, dwie zostały zabite, 
a jedna poraniona. Koń również podzielił loś świń. 
Właściciel wozu p. Trafas w ostatniej chwili 
zdążył zeskoczyć i uniknął przez to niechybnej 
śmierci. Prowadzone na miejscu dochodzenia usta- 
liły, że wypadek spowodował strażnik kolejowy 
Grzybek, który w chwili przejazdu pociągu nie spu- 
ścił zapory ostrzegawczej. Dochodzenia trwają. 


Wycieczka przedstawicieli zagranicznych 
biur podróży 
Poznań odwiedziła wycieczka przedstawicie) i 
zagranicznych biur podróży. Wycieczka zatrzyma- 
ła się w hotelu "Continental". W godzinach przed- 
południowych uczestnicy objechali autokarem mia- 
sto i obejrzeli kościół farny i katedrę, Palmiarnię. 
nowoczesną dzielnicę na Ostrorogu i wystawę "Sztu- 
ka, Wnętrza i Kwiaty". O godz. 13 uczestnicy wy- 
cieczki zostali przyjęci przez p. prezydenta Więc- 
kowskiego. Po południu wycieczka wyjechała do Ro- 
galina, a po powrocie odbyła się kolacja w Bazarze. 
O godz. 0,38 wycieczka odjechała do Krakowa. 


Przywrócenie przymusu cechowego 
Czynniki miarodajne opracowały projekt nowe- 
li do prawa przemysłowego, który oznacza dalsze 
zaostrzenie reglamentacji w przemyśle. Projekt 
przewiduje przywrócenie cechów i związków cecho- 
wych, jako też możliwość wprowadzenia przymusu 
cechowego. 


Reforma uposażeń 
Rząd przygotowuje na nadchodzącą seSję bud- 
żetową Sejmu projekt zmiany ustawy uposażeniJ- 
wej. Ponieważ t. zw. podatek specjalny kończy sie 
z bieżącym okresem budżetowym i nie ma być prze- 
dłużony, zatem nowy preliminarz budżetowy na rok 
1938/39 nie będzie już.zawierał wpływów z tego 
źródła i prawdopodobnie będzie oparty na zasadach 
nowego projektu uposażeniowego. 


Tranzyt do Prus Wschodnich 
We wrześniu br. rozpoczęły się w Warszawie 
polsko - niemieckie rokowania w sprawie uregulo- 
wania warunków tranzytu kolej, między Prusami 
Wschodn., a resztą Niemiec na r. 1938. Dnia 5 bm. 
podpisano w Ministerstwie Komunikacji układ, któ- 
ry zapewnia również na rok 1938 utrzymanie nie- 
ograniczonego ruchu na dotychczasowych., liniacn 
tranzytowych, a ponadto zawiera pewne postanowie- 
nia o charakterze technicznym. 


Z rewii Polskiego Lotnictwa 


Na zdjęciu wiceminister gen. Głuchowski w towarzystwie 
gen. Berbeckiego i woj. Grażyńskiego dziękuje delegacji gór- 
ników śląskich za wspaniały dar 5 samolotów. 


Olbrzymi pożar w zakładzie impregnacyjnym 
W zakładzie impregnacyjnym progów kolejo- 
wych i słupów telegraficznych w Wielkim Chełmu.- 
pow. Pszczyna, wybuchł pożar. Spaliła się kotłow- 
nia oraz 41.000 litrów olejów wraz z 20 m. sześć, po- 
kładów kolejowych, przypuszczalnej wartości około 
200.000 zł. 
Bandycki napad w Warszawie 
Na ulicy Chmielnej dwóch nieujętych zama- 
chowców, przejeżdżając taksówką, postrzeliło w obie 
nogi przechodzącego ulicą współpracownika zecerni 
"ABC, Adama Racka. 
Zorganizowany natychmiast pościg nie dał wy- 
niku. Udało się jedynie zauważyć numer samochodu 
2034, z którego na pi. Grzybowskim zamachowcy 
przesiedli się do innego i zbiegli w niezn. kierunku. 
Zatrzymany szofer zeznał, iż działał pod terrorem, 
bowiem nieznani zamachowcy przyłożyli mu rewol- 
wer do skroni i kazali jechać pełnym gazem. 


Kiepura odznaczony 
Jan Kiepura został odznaczony złotym krzy- 
żem zasługi za propagandę idei Funduszu Obrony 
N arodowej w Polsce i propagandę polskości za 
granIcą. 
Gwałtowne obsunięcie się ziemi 
Prasa czerniowiecka pisze, że w «minie Policior na obsza- 
rze 45 ha pagórkowatego terenu nastąpiło gwałtowne obsu- 
wanie się ziemi do doliny, przy czym całe bloki ziemne spa- 
dają z wysokości 20 m., zaś na powierzchni tworzą się szczeliny 
dochodzące do 4 m. szerokości. Zauważono, że ruch ziemi 
odbywa się w dwóch kierunkach: powierzchnym i podziemnym, 
zaś z głębi dochodzą odgłosy podobne do grzmotu. 
Sześć osiedli zostało zupełnie zniszczonych, 7 innych 
uszkodzonych, jednak uaskutek ewakuacji ludności ofiar w lu- 
dziach nie ma. Przyczyną katastrofy ma być podmycie przez 
wodę terenu, który jest zupełnie uiezalesiony. Rzeka Bali- 
goasa zmieniła zupełnie swój kierunek biegu. 


Hydroplan zmasakrował oddział żołnierzy 
Wodnosamolot włoski, który przelatywał nad 
Arsenałem w porcie wojennym La Spezia, wskutek 
utraty szybkości spadł na grupę ćwiczących żoł- 
nierzy. Obserwator i 7 rekrutów ponieśli śmierć 
na miejscu, pilot został ranny. 


Liga N arodów tańczy... 
Liga Narodów przeprowadziwszy się do nowe- 
go gmachu, wydała przyjęcie inauguracyjne dla 
3.000 osób, połączone nawet z tańcami przy akompa- 
niamencie - huku armat na Dalekim Wschodzie i 
w Hiszpanii. 


Zamach na wielki rurociąg angielski 
Z Jerozolimy nadeszła wiadomość, że na wielki 
naftowy rurociąg angielski, biegnący z Mossulu do 
Haify, nieznani sprawcy dokonali zamachu dynami- 
towego. Rurociąg jest częściowo zniszczony i podo- 
bno w trzech punktach objęty pożarem. 
Balonem do wysokości 30.000 metrów 
W Paryżu bawi obecnie znany badacz stratosfr- 
ry prof. Piccard, który oświadczył dziennikarzom 
paryskim, że projektuje i przygotowuje obecnie no- 
wą wyprawę do stratosfery, podczas której pragnął- 
by wznieść się do wysokości 30 tysięcy metrów, t.zn. 
prawie na granicę ciśnienia atmosferycznego. Wy- 
prawę swoją projektuje w olbrzymim balonie, któ- 
ry dorównałby swą wysokością wieży kościoła N 0- 
tre-Dame. Koszty tej wyprawy prof. Piccard ob- 
licza na 3 miliony fI. Pieniądze te zamierza uzy- 
skać przez otwarcie subskrybeji publicznej. 


Grób Chopina 
Grób Fryderyka Chopina na cmentarzu Pere 
Lachaise w Paryżu, będący w stanie zaniedbania, 
został odnowiony staraniem i kosztem Instytutu 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Dotychczasowe 
koszta konserwacji, poniesione przez ten Instytut, 
wynoszą 1435 fI. 
Ostatni numer "Morning Post" 
Najstarszy dziennik angielski, "Morning Post", 
założony w roku 1772, wyda swój ostatni numer. 
Zakupiony on został przez lorda Camrose, właści- 
ciela "Daily Telegraphu" i pochłonięty be'dzie przez 
to ostatnie pismo. 


Francja wprowadzi 
ograniczenia dewizowe 
Przewiduje się, że w rezultacie obrad, jakie 
min. Bonnet odbył z kierowniczymi osobistościami 
Banku Francuskiego, podjęte będą decyzje, ogra- 
niczające w pewnym stopniu transakcje dewizowe. 
Jedyną informację, jaką można było otrzymać 
ze strony oficjalnej jest, że rząd nie proj ektuje w 
żadnym wypadku wprowadzenia kontroli dewiz. 


Młody olbrzym 
14-letni Paweł Swacina z Wiednia liczy 1,96 m. 
wzrostu. Jest to z pewnością najwyższy chłopiec 
w tym wieku. 


Policja francuska na tropie 
zamachów bombowych? 
Aresztowanie przez policję paryską anarchisty włoskiego, 
który ukrywał się w mieszkaniu swej przyjaciółki w Paryżu, 
wzbudziła w mieście nadzieję, że może udało się wreszcie 
władzom śledczym trafić na ślad sprawcy zamachów bombo- 
wych koło placu Etoile. Szofer bowiem, który w dniu owych 
zamachów bombowych wiózł podejrzanych osobników z Neuilly 
do Paryża i widział, że posiadali skrzynki o wymiarach po- 
dobnych do skrzynek, zawierających bomby, rozpoznał w 
aresztowanym pasażera, który ładował te skrzynki do tak- 
sówki. Szczegóły przesłuchiwania aresztowanego anarchisty 
władze utrzymują w tajemnicy, stwierdzając jedynie, że- 
aczkolwiek podał on nazwisko Tiambertiego - to jednocze- 
śnie posiadał dokumenty na nazwisko Pierrotiego i Karola 
Podesty. A A A A A A A A 


Sprawa palestyńska 


W Genewie Liga N arodów uznała podział 
Palestyny za konieczny. Rada Ligi opracuje szcze- 
góły tego podziału. Min. Beck zastrzegł, żeby prace 
nad przyszłością Palestyny potoczyły się szybko. 
Zaznaczył, iż dla Polski ważną jest rzeczą, by ży- 
dowskie państwo w Palestynie jak najwięcej wchło- 
nąć mogło dzieci Izraela. 
Z tego wynika, że Polska jest za powiększeniem 
części Palestyny, która przypadnie żydom. 
Przeciw podziałowi wystąpiły Egipt, Persja i Irak. 
Te państwa są mahometańskie i rade byłyby wi- 
dzieć całą Palestynę pod władzą Arabów-mahometan. 


Z Hiszpanii 
Dwie eskadry powietrzne powstańcze 3-krotnie bombar- 
dowały Walencję. Liczne bomby zniszczyły zupełnie 22 domy, 
przy czym 27 osób zostało zabitych, 60 zaś odniosło poważne rany. 
Łódź podwodna rządu "czerwonego" zaatakowała dwa 
torpedowce angielskie. Łódź podwodna wystrzeliła w kierunku 
okrętu angielskiego torpedę, która jednak chybiła. W odpo- 
wiedzi torpedowiec angielski wystrzelił dwie torpedy nie wia- 
domo jednak czy ze skutkiem. Według doniesień Reutera 
/. Walencji, w pogoń za łodzią podwodną udało się siedem 
brytyjskich torpedowców i dwie łodzie motorowe. Przeszu- 
kują one okolice Cap San Antonio (w odległości stu kilo- 
metrów na południowy wschód od Walencji). 
Pościg pozostał bez skutku. 


Z wojny chińsko-japońskiej 
Rząd japoński został oficjalnie zawiadomiony, że doradczy 
Komitet Ligi Narodów postanowił - wbrew usiłowaniom de- 
legata chińskiego Wellingtona Koo - nie wydać natychmiast 
w sprawie konfliktu na Dalekim Wschodzie decyzji, lecz po- 
wierzyć zbadanie szczegółów zagadnienia podkomitetowi. W 
fakcie tym, że Liga Narodów przywiązuje więcej znaczenia 
do wiadomości pochodzących z innych źródeł niż chińskie, 
japońskie koła oficjalne widzą poprawę w stosunku Ligi Na- 
rodów do konfliktu chisko-japońskiego. 
Przedstawiciel japońskiego min. spraw zagranicz. oświad- 
czył dziennikarzom, że byłoby rzeczą najlepszą, aby Komitet 
Ligi Narodów nie ogłaszał żadnej rezolucja rezolucja bowiem, 
czy też decyzja Ligi Narodów, nie będzie mogła powstrzymać 
Japonii w dążeniu do wytkniętego celu.
		

/p0004.djvu

			ORĘDOWNIK OSTROWSKI, dnia 6 października 1937 r. 


, 
Milion 200 tys. uczestn. Swięta żniw 
W niedzielę całe Niemcy obchodziły uroczyste 
dożynki. Wszystkie miasta i wioski udekorowane 
były wieńcami z kłosów. Główne uroczystości 
odbyły się, jak zwykle w Bawarii na wzgórzu 
Bueckeberg. Tegoroczne święto żniw zgromadziło 
1.200 tys. ludzi. Już od godz. piątej rano roiły 
się wszystkie drogi na miejsce obchodu chłopskiego 
od tłumów i oddziałów ze sztandarami i orkiestrami 
i samochodów, zwożących widzów i uczestników z 
z całych Niemiec oraz oddziałów wojskowych. 
Przybyło także wielu gości, dygnitarzy partyjnych, 
państwowych i przedstawicieli państw obcych. 
O godz. 11,30 przybył kanclerz Hitler nadzwy- 
czajnym pocitgiem do Tuendem, powitany salwą 
honorową 21 strzałów armatnich i spontanicznym 
wybuchem entuzjazmu. 
Uroczystość dożynkowa, zakończyła się mową 
kanclerza Hitlera. Hitler przypomniał znowu nie- 
mieckie pretensje kolonialne, oświadczając, że 
Niemcy posiadają za mało przestrzeni, a zatem 
"muszą ją bezwzględnie uzupełnić koloniami". 
Pomoc zimowa w Niemczech 
W Niemczech rozpoczęła SIę oficjalnie kampa- 
nia pomocy zimowej 1937-38. Podobnie jak w la- 
tach ubiegłych, otwarcie kampanii zimowej odbyło 
się b. uroczyście na wielkim zebraniu w "Deutsch- 
landhalle" w obecności kanclerza Rzeszy. 


Korzystnie kupić, 


Ze sportu 


- Polonia I Kępno - KPW I Ostrów. RozegTane 
W niedzielę na stadionie W Kępnie zawody w piłkę nożną 
o mistrzostwo ki. A pomiędzy Polonią I kępińską a KPW 1 
Ostrów zakończyły się zwycięstwem KPW w stosunku 2:4. 
Molocyklizm. Wyścig uliczny na Bielanach kolo War- 
szawy odbył sie w niedzielę przy licznym udziale zawodni- 
ków stołecznych r zamiejscowych, a m. in. i poznańskich. 
W kategorii 100 ccm na dystansie 23.550 km. zwyciężył 
Mieloch (KM - Ostrów) na "Exelsior", 2) N agengast (Vnia 
Poznań), 3) Kapiak (Warszawa) na "DKW". 


Ruch Towarzystw 


K. S. M. starszej im. J. Kochanowskiego. Zebranie 8-go 
bm. w optisku dha Kowalskiego. Ze względu na przypadające 
15-lecie w dniu 17. X. przybycie druhów konieczne. 
ZW. PKACOWN. ADWOKATURY i NOTARIATU Oddział 
w Ostrowie. Zebranie w środę 6-go bm. o godz. 20-tej w 
hotelu , Polonia", pokój werandowy. 
RODZINA KOLEJOWA - Sekcja Pań. Zebranie w czwartek 
7-go bm. o godz. 20-tej w salce konferencyjnej Dworzec 1. 
(Bony żywnościowe). 
K. S. "K. P. W." - Sekcja Męskiej Piłki Ręcznej. Zebranie 
w środę 6 bm. o godz. 20-tej w świetlicy KPW. przy Dworcu. 
OG. ZW. PODOFIC. REZ. R.P. Zebranie w czwartek 7-go 
bm. o godz. 20-tej w świetlicy przy ul. Raszkowskiej. 
PODZIĘKOWANIA 
- Spełniając obowiązek wdzięczności za okazaną pomoc 
przy budowie pawilonu dla dzieci składamy wszystkim Dobro- 
czyńcom Domu naszego najszczersze podziękowanie a zwłaszcza 


Właścicielom cegielń za cegłę, pp. Kupcom za cement, wapno, 
papę i płyty cement, oraz gwoździe, pp. Obywatelom miasta 
i Krępy za zwózki i żwir. 
Sierociniec dalszym łaskawym względom polecając, raz 
jeszcze szczere "Bóg zapłać" zasyłamy 
za Zarząd: S.S. Elżbietanki. 


POZNAŃSKIE TARGOWISKO MIEJSKIE 
Poznań, dnia 5. 10. 1937 r. 
Płacono za 100 kg żywej wagi: 
Woły: Pełnomięsiste wytuczone nieoprzęgowe . 
Mięsiste tuczone młodsze do lat 3 
Mięsiste tuczone starsze. 
Miernie odżywiane. 
Buhaje: Wytuczone pełnomięsiste. 
Tuczone mięsiste. . . . . . . 
NIetuczone , dobrze odżywiane starsze 
Miernie odżywiane. 
Krowy: Wytuczone peJnomięsist*. 
Tuczone mięsiste. 
Nietuczone dobrze odżywiane. 
Miernie odżywiane. 
Jałowice: Tuczone mięsiste. . . 
Nietuczone dobrze odżywiane. 
Miernie odżywiane .. · 
Cielęta: Najprzedniejsze cielęta wytuczone 
Tuczone cielęta 
Dobrze odżywiane. 
Miernie odżywiane. 
świni«: Pełnomięs . od 120 do 150 kg. żywej wagi 
Pełnomięsiste od 100 do 120 kg. żywej wagi 
Mięsiste świnie ponad 80 kg. żywej wagi 
Maciory 1 potne kastrat y. 


70-80 
60-68- 
.50-58 
.42-50- 
.64-70 
.56-62 
50-54 
.42-50 
.70-80 
.56-62 
.48-52 
.26-36 
.60-68 
.50-58 
.42-50 
82-92 
.72-80 
.62-70 
.50-60 
114-120- 
104-112 
82-92 
.80-100 


n 
tkanin na sezon jesienno-zimowy 


znaczy kupić ll1ateriał w firll1ie solidnej 


o ustalonej renoll1ie 


Bogaty 


Ceny skalkulowaliśmy najniżej! 


p o L E C A 


BIELAWNVul- 


Już rozpoczęliśmy 
d e m o n s t r a cj ę i sprzedaż stawnych 
Saperów Philipsa Serii Symfonicznej 38 
o niebywałej harmonii dźwięku i estetyce kształtu 


W. 


W F T A T Z F, I, Ostrów Wrocławska 14 Tel. 143 


Salon Fryzjerski 
dla Pań i Panów 


"RO 


II 


ulica Marsz. Piłsudskiego 14 
wykonuje trwałą, wodną 1 żelazkową 
ondulacj ę. Specjalność: farbowanie, 
t l e n i e n i e i strzyżenie włosów, = = A = = 
przyciemnienie brwi i rzęs oraz wszelkie prace w zakree 
fryzjerstwa wchodzące, po cenach przystępnych. 
lłifw, Poleca swych rutynowanych pracowników. ''''JB 


RESTAURACJA 
Strzelczyk« Ostrów, ul. Staszyca 2 
urządza w środę 6 bm. i w czwartek 7 bm. 
wieprzobicie 


na co uprZejmIe zaprasza. 


Restauracj a " Łowiczanka" 
ni. Marsz. Piłsudskiego nr 39 (dom p. Rzekieckiego) 
urządza w dniu 6 października 1937 r. 
świniobicie 


na które uprZejmIe zaprasza 
JaD Pilarczyk, gospodarz 


CZEKOLADY - CZEKOLADKI - WAFLE 
MARMELADKI - KAWY - HERBATY 


wykwintne i smaczne poleca 


Goplana - Ostrów, Rynek 28 


I R. MORAWSKI 


ul. Koszarowa 15 ID. 6 II. ptr. - znany w Polsce i za gra- 
nicą z seansów i radia - powie kaidemu Unii IIlK, rysów fwa- 
{zy, .orai 2 fotogrąfi
.i p,isma przeszłoś( la
o. tez moc wej r
nomenalne) 
l tajel1}na) InlU.ICjl oagadnlę jego l)ajlajnlejSZe J1lyqli. l zaml;1I:y. ODSŁA- 
NIA kazdej osobIe nauKowo l zgodnIe z rzeczYWlstosClą, - JaK o tym za- 
świadczyć mogą poważne osobislośoi - nie tyli 
Audycja dla wsi 
Audycja dla Polaków zagranicą 
Przemówienie J. Em. Ks. Kard. Prymasa Hlonda 
z okazji "Tygodnia Miłosierdzia" - 
20,00 Koncert solistów 
21,00 "Gre-gre-gregoły poszły żaki do szkoły" - 
audycja muzyczno-słowna 
21,45 " Uprzejmy człowiek" - humoreska 
22,00 Orkiestra Hermana (z Krakowa) 


$ 


6,15 
11,40 
15,45 
16,15 
17,00 


6,15 
11,15 
11,40 
15,45 
16,15 


18,15 
18,35 
19,00 
19,50