/p0001.djvu

			k 


1913 


Szamotuły, dnia 1 maja 1938 


- 
ugo Dl 
(fawajji . . 
zam o tu kb lei 


Za zezwoleniem władzy ducbownej. 


Rok I 


Cena 10 gr. 


Nr 18 


WYCHODZI NA KAŻDĄ NIEDZIELĘ 


1938 


Ks. Dziekan l Radca Duchowny jJoleslaw Kaźmietski 


Ptepozyt Kohgialy Szamolulskiei
		

/p0002.djvu

			Str. 2 


TYGODNIK PARAFII SZAMOTULSKIEJ 


Nr 18 


Ks. Dziekan i Radca Bolesław Kaźmierski 


Dnia 15 maja 1879 r. urodził się w Żegocinie 
pod Pleszewem, z ojca Teofila i miatki Rozalii z Wy- 
szyńskich, dzisiejszy Proboszcz SzamotuIski, Dziekan 
i Radca Duchowny, Ks. Bolesław Kaźmierski. W r. 
1886, za czasów Bismarcka, ojciec Jego, będący urzę- 
dnikiem celnym, zostaje przesiedlony ma Pomeranię 
do Pyrzyc (Pyritz i. Pommern), gdzie też od r. 1890 
posyłfa syna swego Bolesława '<ło gimnazjum. W r. 
1892 włladze przesiedlają ojca 'dzisiejszego Jubilata 
do Stralsundu. Tutaj w dalszym ciągu kilkunastoletni 
Bolesław uczęszcza do gimnazjum, a dnia- 21 lutego 
1899 f_ chlubną maturą kończy tę uczelnię. 
Młody abiturient wraca teraz 'do swej ziemi oj- 
czystej, do Wielkopolski, gdzie po kilkuletnich stu- 
diach 'w seminariach duchownych 'w Gnieźnie i Po- 
znaniu, za czasów Arcybiskupa Floriana Okszy Sta- 
blewskiego, dnia 1 grudnia 1902 r., otrzymuje świę- 
cenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Andrzejewieza. 
Pierwsza placówka pracy duszpasterskiej przy- 
pada na wikariat jeżylcki w Poznaniu. W uznaniu 
za rzetelne prace duszpasterskie i oświatowe na J eży- 
cach, zwłaszcza za zasługi około Założenia Towarzy- 
stwa Młodzieży Polsko - Katolickiej i pierwszego Pa- 
tronatu świeckich panów mających czuwać nad mło- 
dzieżą, powołuje Włladza Duchowna z dniem 1 sty- 
cznia 1905 r. Księdza Kaźmierskiego na wikariat archi- 
katedralny w Poznaniu. Z tym samym, dniem zostaje 
Dyrektorem Kancelarii Ordynariatu Arcybiskupiego. 
Przy Archikatedrze jako wicedziekan a zarazem Kan- 
clerz Konsystorza Arcybiskupiego pozostaje Ksiądz Ju- 
bilat do r. 1913. W czasie tym jest patronem Towa- 
rzystwa Młodzieży Obywatelskiej Poenań-Sródmieście, 
które wychowało zastępy obywateli uświadomionych, 
zajmujących dziś wybitne stanowiska, oraz wicepa- 
tronem Stowarzyszenia Służby Żeńskiej. W r. 1906 
urlopowany na pół roku do Drezna jako kapełfa» 
dworu królewskiego', zajmuje się wychodztwem pol- 
skim, objeżdżając całą Saksonię i kładzie podwaliny 
do przyszłego stałego stanowiska dla księdza pol- 
skiego, przeznaczonego dla wychodźców polskich. 
Dnia 1 maja 1913 r. w dowód zaufania i uznania 
Władzy Duchownej, otrzymuje młody jeszcze, bo za- 
ledwie 34 lata liczący, Ksiądz Kaźmierski odpowie- 
dzialną placówką duszpasterską i przecież niemałą pa- 
rafię, Szamotuły, gdzie obecnie doczekał się 25-lecia 
swego pobytu. Uroczyste wprowadzenie obecnego Ju- 
bilata na probostwo szamotulskie odbyło się dnia 6 
lipca 1913 r. w obecności ks. biskupia i administratora 
naszych archidiecezji, Dr. Likowskiego. Kazanie wy- 
głosił wówczas dzisiejszy biskup chełmiński, ks. Oko- 
niewski. 


Trudno wyliczać wszystkie zasługi Księdza Ju- 
bilata w naszej parafii. Wykazuje nadzwyczajine za- 
lety jako administrator starożytnej kolegiaty: restauruje 
kościół, szczególnie dachy, ołtarze i zabytkowe obra- 
zy, zakłada światło elektryczne, na miejsce starego 
systemu kalkowania dodaje do organów zapęd ele- 
ktryczny, wystawia nową dzwonnicę, w której umie- 
szcza 6 nowych dzwonów, sprawia nowy zegar na 
kościele oraz kurant, wydzwaniający hymn Matki Bo- 


skiej SzamotuIskiej" ,a znany w całej Polsce z audy-l 
cji radiowej. 
Doprowadza do porządku cmentarz, który ro2< 
szerzą, otacza nowym parkanem, urządza drogę doi 
niego przez łąki prowadzącą, wystawia kostnicę. Rów-I 
nież wodociągi i piękne grobowce dla poległych mi 
wojnie wzgł. zmarłych w szpitalu żołnierzy zawdzic-I 
cza cmentarz Księdzu Kaźmierskiemu. Pamięta Oni 
także o kościele klasztornym, który całkowicie od-l 
naWla. 


Niezliczone są także zasługi Księdza Jubilata w ży-l 
ciu narodowym, społecznym, kulturalnym i dobroczyn 
nym. Różnymi kierował wzgl. jeszcze kieruje stowa- 
rzyszeniami i instytucjami. Przede wszystkim poświę- 
ca się bractwom oraz stowarzyszeniom kościelnym,! 
złączonym dzisiaj w Akcji Katolickiej. Nie będzie-" 
dziemy ich wyliczać, bo wszystkim tym organizacjoimi 
bez przerwy się oddaje. Nie zapominał także o sto- 
warzyszeniach pozakościelnych. Widzieliśmy go od 
r. 1920 na stanowisku, prezesa Zjednoczonych Towa-I 
rzystw Polskich oraz w Zarządzie Banku Ludowego 
i Rolnika, od r. 1913 do dzisiaj jest prezesem Towa-; 
rzystwa Czytelni Ludowych organizując w powiecie» 
50 czytelni i od r. 1914 do dnia dzisiejszego skarbnic 
kłem powiatowym Poimoey Naukowej im. Karola MaM 
cinkowskiego. Na polu dobroczynnym zaznaczyła się' 
działalność Jubilata od początku pobytu w Szamo-j 
tułach; do dnia dzisiejszego trzyma w swoich rękach 
kierownictwo Konferencji św. Wincentego a Paulo; 
oraz powstałego w ostatnich latach Caritasu. W czasie! 
wojny światowej rozszerza działalność Kuchni Ludo-j 
wej istniejącej do dnia dzisiejszego', jest wiceprze- 
wodniczącym Komitetu Poimocnicz,ego na miasto Sza-; 
motuły, zakłada śniadalnię dla 150 dzieci szkolnych] 
których ojcowie byli na wojnie, organizuje szwalnie! 
w której pracuj e 140 żon parafian zaciągniętych nal 
wojnę; szwalnia ta wyposażyła też powstańczą kom-l 
panie szamotulską. Pamiętać też trze ba O' działalności! 
Księdza Kaźmierskiego wśród żołnierzy rannych, gdyżi 
zajmował stanowisko kapelana lazaretu. 


Gdy w r. 1918 cała Wielkopolska rwała się chi 
walki z Niemcami, także i Ksiądz Jubilat jako jeden! 
z pierwszych stanął do apelu. Jest więc w r. 19181 
członkiem Tajnej Organizacji przygotowującej po' 
wstanie, później działa W Radzie Żołnierzy i Robo- 
tników, a następnie jest prezesem Rady Ludowej mI 
powiat szamotuIski. Dnia 27 grudnia 1918 r. Ksiądli 
Kaźmierski z wielką delegacją w strojach ludowych, 
złożoną z 100 mężczyzn i 100 kobiet, wyjechał z Szal 
motuł do Poznania, gdzie został przyjęty przez Pa-j 
derewskiego i Misję Aliancką. W czasie powstania- 
obejmuje duszpasterstwo' wychodzących z naszego te- 
renu oddziałów i garnizonu tutejszego. 


W wolnej Pol ff od r. 1923 do 1928 jest człon- 
kiem Magistratu SzamotuIskiego', a od r. 1925 do 
1929 zasiada w Sejmiku Powiatowym. W życiu kultu-f 
ralnym i religijnym Sejmik ten chlubnie się zapisał, 
czego dowodem choćby fakt uchwalenia 8.000 zł li{ 
budowę kościoła w Chojnie- n. Wartą.
		

/p0003.djvu

			Nr 18 


TYGODNIK PARAFII SZAMOTULSKIEJ 


Str. 3 


Również i poza parafią Ksiądz Radca Kaźmier- 
ski bierze czynny udział w pracy organizacyjnej. Wi- 
dzieliśmy wzgl. jeszcze widzimy go na stanowiskach 
prezesa Rady Głównej Młodych Polek na obie archi- 
diecezje, zastępcy prezesa zarządu Stowarzyszenia Ka- 
płanów "Unitas" , prezesa Letniska Księży "Hel" . 
W dowód uznania licznych zasług otrzymuje Czci- 
godny Jubilat z rąk J. E. Ks. Kardynała Prymasa 
Edmunda Dalbora, dnia 8 grudnia 1923 r., w pięcio- 
wiekową rocznicę istnienia kościoła szamotuIskiego , ty- 
tuł Radcy Duchownego. Uroczystość jubileuszową za- 
szczycił swą obecnością sam Ks. Kardynał Prymasa 
Dn:a 18 czerwca 1930 r. Ksiądz Radca zostaje Dzie- 
kanem dekanatu szamotulskiego l , dnia 11 grudnia 1934 
r. Asystentem Kościelnym Okręgu SzamotuIskiego Ka- 
tolickiego S towarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, dnia 
28 grudnia tego samego' roku otrzymuje nominację 
na członka Archidiecezjalnej Rady Administracyj- 
nej. Dnia 30 stycznia 1935 r. «zostaje Proboszczem Kon- 
sultorem, a dnia 20 listopada następnego roku wizy- 
tatorem nauki religii w szkołach powszechnych re- 
jonu szko'nego szamotuIskiego; dalej zostaje wybrany 
do Dyrekcji Pomocy Naukowej im. Karola Marcin- 
kowskiego w Poznaniu. 


Pominąć już trzeba wiele jeszcze innych tytułów 
1 godności, bo wyliczeniom nie byłoby końca. 
Nie wolno jednak zapomnieć, że również i wła- 
dze świeckie nie szczędziły Mu uznania i licznych od- 
znaczeń. Oto ważniejsze odznaczenia otrzymane od 
władz i organizacji: Krzyż Oficerski Polonia Resti- 
tuta, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Niepodległości, Me- 
dal "Polska Obrońcom Swoim" , Miecze Hallera, Krzyż 
Naczelnej Komendy Obrony Ludowej, Krzyż Zasłu- 
gi Katol. Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. 
Na końcu wspomnijmy jeszcze o książeczce do 
nabożeństwa "W górę serca" " wydanej przez Księdza 
Jubilata, która rozchodzi się obecnie w czwartym już 
wydaniu tysiącami po całej prawie Polsce, którą w bar- 
dzo licznych parafiach daje się dol rąk już dzieciom 
przystępującym do pierwszej Komunii św. 
Niechże ten szablonowy i suchy przegląd z karty 
pracy duszpasterskiej i społecznej Księdza Dziekana 
i Radcy uzasadni choć w części tę głęboką cześć 
i przywiązanie, jakimi parafianie szamotulscy dziś, 
w 25-letnią rocznicę pobytu Jego w parafii naszej, ma- 
nifestują swą wdzięczność i szczere na przyszłość ży- 
czenla. 


Współpracownicy Księdza Dziekana B. Kaźmierskiego 


W czasie swego 25-letniego pobytu w Szamotułach Ksiądz Dziekan licznych miał współpracowników. Po- 
liżej podajemy spis tnansjonarzy od 1. V. 1913 r. oraz ich dzisiejsze stanowiska: 


j. Ks. Drygas Stefan 
od 1. V. 1913 do 15. I. 1916. 


2. Ks. Pulkoipski Marian 
od 1. V. 1913. do 15. XI. 1917. 


3. Ks. Bączkiewicz Jan Nepomucen 
od 15. I. 1916 do 1. VIII. 1918. 


4. Ks. Warmiński Edward 
od 15. XI. 1917. do 1. X. 1919. 


5. Ks. Lewandowski Edmund 
od 1. VIII. 1918. do 24. V. 1920. 


6. Ks. Łukowski Stefan 
od 1. X. 1919. do 1. VII. 1920. 


7. Ks. Kowa le w icz Hipolit 
od 1. VII. 1920. do 1. VIII. 1924. 


8. Ks. Jasik Józef 
od 1. VII. 1920. do 1. XII. 1925. 
Q. Ks. Spikowski Władysław 
od 19. VII. 1925. do 1. VIII. 1928. 


10. Ks. Brandt Antoni 
od I. XII. 1925. do 1. VIII. 1928. 
11. Ks. Cichy Stanisław 
od l. VIII. 1928 do 1. VII. 1932. 


dzisiaj w Poznaniu, profesor w Państw. Gimnazjum im. Paderew- 
skiego, moderator Związku Sodalicji Mariańskich uczniów szkół 
średnich na Archidiecezję Poznańską, kapelan w szpitalu kole- 
Jowym. 
po wyjściu z Szamotuł proboszcz parafii św. Michała w Gnie- 
źnie, umarł wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
dzisiaj w Poznaniu, nauczyciel religii w Prywatnym Gimnazjum 
Żeńskim im. Królowej Jadwigi i Państw. Szkole Handlowej Żeń- 
skiej, kapelan w Domu Starców na ul. Mostowej. 
dzisiaj w Poznaniu, Magister św. Teologii, rektor i kapelan ka- 
plicy w Krajowej Klinice dla Kobiet. 
dzisiaj proboszcz w Wieszczyczynie, pow. Śrem. 


po wyjściu z Szamotuł proboszcz Wojsk Polskich, dzisiaj pro- 
boszcz w Mórkowie, pow. Leszno. 
dzisiaj proboszcz w Grodzisku nad Prosną, notariusz dekanalny, 
wizytator nauki religii w szkołach powszechnych. 
dzisiaj proboszcz we Wronkach. 


dzisiaj w Poznaniu, Dr św. Teologii, profesor w Państw. Gimna- 
zjum im. Bergera, delegat arcybiskupi przy Akadem. Kole Mi- 
sjolog. WYŻSZe Szkoły Handlowej. 
przeniesiony z Szamotuł na probostwo w Cielczy, gdzie umarł. 


dzisiaj proboszcz we Wilkowie Polskim, pow. Kościan, WIZY- 
tator religii w szkołach powszechnych.
		

/p0004.djvu

			Str. 4 


TYGODNIK PARAFII SZAMOTULSKIEJ 


12. Ks. Koszewski Marian 
od i. VIII. 1928. do 1. III. 1930. 


dziś proboszcz w Chwałkowie Kościelnym, pow. Śrem. 


11. Ks. Juszczak Stanislaw 
od 1. III. 1930. do 1. IX. 1931. 


dziś proboszcz w Kiszewie. 


14. Ks. Herud Bronisław 
od 1. VII. 1931. do 1. VII. 1934. 
1$. Ks. Zaremba Jan 
od 1. VII. 1932. do 15. VII. 1935. 


dzisiaj proboszcz w Radlinie, pow. Jarocin. 


dzisiaj proboszcz we Wirach, pow. Poimań. 


Nr 18 


dziś w Poznaniu, dyrektor Poznańskiego Okręgu "Caritas". 


16. Ks. Jasiński Józef 
od 1. VII. 1932. do r. XI. 1934. 
lY. Ks. Staszak Józef 
o d 1. VI I . 1934. d o 1. VI I . 1937 . 


dziś mansJonarz w Kościanie. 


18. Ks. Mikołajczyk Zygmunt 
od 1. XI. 1934. do 1. VII. 1935. 


dziś wikariusz we Lwówku. 


dziś wikariusz w Łodzi, pow. Poznań. 


lC. Ks. 'Camaszewski Wiktor 
o d 15. VI I . 1935. d o 1. VI I . 1937. 
20. Ks. 'Comczak Stefan 
od 1. VII. 1935. 
21. Ks. Frąckowiak Edward 
o d 1. VI I . 1937 . 


22. Ks. Piszczek Alojzy 
od 1. VII. 1937. 


Czcigodnemu Księdzu Dziekanowi w dzień Jubileuszu dwudziestopięcioletniej pracy duszpa 


sierskiej w Szamotułach najserdeczniejsze życzenia Błogosławieństwa Bożego oraz dalszej owocnej 


pracy dla dobra Kościoła l Polski składają współpracownicy 


Ks. Alojzy Piszczek 


Ks. Edwatd Ttąckowiak 


Ks. Siefan Tomczak 


Budujemy 


wszyscy! 


Wszystkim tym, którzy dotychczas zwozili ce- 
głę- pod budującą się Ochronkę, składamy serdeczne 
"Bóg zapłać ". 
Zwieziono wprawdzie już około 50 tysięcy ce- 
gły, ale potrzeba jeszcze około 100 tysięcy. Zwraca- 
my się więc do pp. gospodarzy z gorącą prośbą, aby 
i w dalszym ciągu raczyli nam dopomóc w budowie 
Ochronki przez zwiezienie reszty cegły. Zwozić pro- 
simy w następującym porządku: 
W -poniedziałek, 2 maja: Piaskowo, Kąsinowo, Ru- 
dnik, J astrowo ,OstroIesie. 
W środę, 4 maja: Galowo, Gaj Mały, Karolin. 
W czwartek, 5 maja: Twardowo, Grabowiec, Piotrków- 
ki, Sycyn. 
W piątek, 6 maja: Osowo, Nowy - folwark, Śmiłowo. 
W sobotę, 7 maja: Popowo, Kępa, ul. Lipowa. 
Mamy nadzieję, że każdy z pp. gospodarzy przy- 
czyni się do powstania tego zbożnego dzieła, t. j. 
Ochronki. 


Pokwitowanie 
N a budowę Ochronki złożyli : 


Olejnik J., Szamotuły 
Wolny Cech Piekarski 
N owaczyński FI., Szamotuły 
Chór" Kościelny im. Wacława z Szamotuł 
Koło Śpiewackie "Lutnia", Szamotuły 
Grono Nauczycielskie Szkoły im. Marii Konopnickiej 
Kosicki Wawrzyn, Szamotuły 
Koło Obywatelskie L. O. P.' P., Szamotuły 
Kółko Włościanek, Szamotuły 
Czytelnia Kobiet, Szamotuły 
Koło Kobiece L. O. P. P., Szamotuły 
Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej, Szamotuły 
Zwiazek Robotników i Rzemieślników Z.Z.P., filia Szam. 
Ks. Faustmanm, Kaźmierz 
Ks. Karasiewicz, Kiekra 
Ks. Jasiński, Poznań 
Ks. Stawecki, Morasko 
Ks. Mikołajczak, Maniewo 
Slebioda Wojciech, Szamotuły 
Związek Urzędników Skarbowych, Szamotuły 
P. C. K., Szamotuły 


20,- 
50,- 
30,- 
10,- 
10,- 
10,- 
20,- 
10,- 
50,- 
10,- 
10,- 
10,- 
5,- 
10,- 
5,- 
10,- 
5,- 
j ; , - 
5,- 
10,- 
20,-
		

/p0005.djvu

			Nr 18 


TYGODNIK PARAFII SZAMOTULSKIEJ 


Str. $ 


I 


Kfumczyński Stanislaw, Szamotuły 
Adamska, Szamotuły 
Kwiatkówna, zelat. 50 JI P., Zamek 
Królówna, zelat. 80 r. P., Kępa 
Nowicka, zelat, 86 r. P., Zamek 
23 Róża Matek 
58 Róża Matek 
94 Róża Panien 
Thielówna, fcelat. 64 r. P., Baborowó 
Nowakówna, zeHit. 43 r. P., Gaj Mały 
Ks. Szuda Antoni, Szamotuły 
Dr. Nowicki Antomi, Szamotuły 
Łączkowski W., Szamotuły 
Akadem. Koło Szamotulan 
Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Winę. a Paulo 
Inż. Błażewski, Szamotuły 
Błażewska Wincentytia, Szamotuły 
Paraf. Akcja Katol. 
Szwemin Władysław, Szamotuły 
Związek Strzelecki, oddział Męski, Szamotuły 
Kuczyński Michał, Szamotuły 
Bukowiecki Ignacy, Szamotuły 
P. W. konne, Szamotuły 
Grono Nauczyć. Szkoły im. Staszica, Szamotuły 
Związek Inwalidów R. P., Szamotuły 
Krupski Stanisław, Szamotuły 
Personel Drukarni Nakładowej J. Kawalera, Szamotuły 
Dr. Krukowski, Szamotuły 


ZADEKLAROWALI: 


Michał i Zofia hr. Mycielscy 
Wyrembelski, Szamotuły 


20,- zł 
3,-- 
5,- 
2,- 
3,-- 
3,70 
4,- 
3,- 
1,65 
2,60 
10,- - 
jo,- 
10,-- 
5,- 
100,- 
25, - - 
10,- 
10,- 
10,- 
5 4 - 
J , - 
10,- 
io,- 
10,- 
5,- 
50,- 
11,50 
100,- 


5°°>_ al 
600,- 


Program Dzisiejszego Obchodu 


Godiz. 10.15. Zbiórka organizacji ze sztandarami przy 
kolegiacie i utwoirzenie szpaleru od pro- 
bostwa do głównego ołtarza w koście- 
le wg porządku ustalonego na procesji 
Bożego Ciała. 
10.30. Procesja iz probostwa i nabożeństwo w 
kolegiacie, po czym odprowadzenie Ju- 
bilata w procesji na probostwo. 
12.30. Akademia w sali p. Sundmannowej, ul. 
Prezydenta Mościckiego, z następującym 
porządkiem: 
1. Utwór muzyczny. 
2. Zagajenie i powitanie Jubilata. 
3. Śpiew chóru kościelnego. 
4. 'Deklamacja. 
5. Przemówienie do Jubilata. 
6. Deklamacja. 
7. Wręczenie księgi życzeń. 
8. Utwór muzyczny. 
9. Zakończenie i wspólny śpiew. 
17.00. Poświęcenie kamienia węgielnego pod 
budowę ochronki (przy ul. Staszica). 
Poczty sztandarowe organizacji ustawią się przed 
rozpoczęciem akademii na sali po prawej i lewej stro- 
nie, stosownie do dyspozycji komendanta Bractwa Kur- 
kowego, p. Mazurkiewicza. 
Na placu budowy ochronki (przy ul. Staszica) 
ustawią się poczty sztandarowe i poszczególne orga- 
nizacje również według wskazań komendanta Bractwa 
Kurkowego, p. Mazurkiewicza. 
Z kościoła na salę pochodu nie będzie. Również 
nie będzie pochodu na miejsce budowy Ochronki. 
Stowarzyszenia i wierni udają się luzem na salę wzgl. 
o godz. 17 -tej na ul. Staszica. 


" 


" 


. 


" 


Ewangelia 
na drugą niedzielę po Wielkanocy 
(według św. Jana, rozdz. 10, n-16). 
Onego czasu: Mówił J erus Faryzeuszom: Jam jest Pasterz 
diobry. Dobry Pasterz duszę swą daje za owce swoje. Lecz 
najemnik i który nie jest pasterzem, którego nie są owce własne, 
widzi wilka przychodzącego' i opuszcza owce i ucieka, a wilk 
porywa i rozprasza owce: a najemnik ucieki, gdyż jest najem- 
nikiem i niema pieczy o owcach. Jam jest Pasterz; dobry 
i znam moje i znają mnie imoje. Jako mię zna Ojciec i ja 
znam Ojca i duszę moją kładę za owce moje. I drugie owce 
mam, które nie są z tej owczarni: i one potrzeba, abym przy- 
wiódł i słuchać będą głosu mego i stanie się jedna owczarnia 
i jeden pasterz. 


Qeść Marii w Polsce 


Gześć Marii w Polsce jest tak dawna, jak uczu- 
cia religijne Polaków, jak porywy patriotyzmu od 
wypraw Bolesława Chrobrego, a dalej poprzez Grun- 
wald i potrzebę wiedeńską do Konfederacji w Biarze. 
Wśród zwycięstw i klęsk narodu, wśród zmagań z wro- 
giem, wśród wszelkich poczynań państwowych, cześć 
Marii wyrażała się W pieśni proszącej czy dziękczyn- 
nej, lub wspaniałej, jak "Bogarodzica ". Pieśń ta szła 
szlakiem wielkości państwa i drogami jego upadku, 
szła od katedr stołecznych i świątyń klasztornych czy 
krewnianych kościołów wiejskich, hen, na wschodnie 
stannice, gdzie Tatar czyhał lub Turek. Z Marii imie- 
niem na ustach rycerz padał w boju, z ryngrafem jej 
na mężnej piersi, Z wiarą w świętość walki % po- 
hańcem, za chrześcijaństwo. 
Imię Marii do upamiętania przywodziło wśród 
zalewu szwedzkiego; cud obrony Częstochowy, to hi- 
storyczne zjawisko' jedyne, odosobnione, wielkie. - 
Cześć Marii w Polsce tak się sprzęgła z wewnętrznym 
życiem Polaków, tak integralną jego stanowi część, 
że nie podobna pomyśleć sobie wydarzenia państwo- 
wo doniosłego w przeszłości narodu, czy teraźniej- 
szości, bez wpływu tych sił wyższych, których wie- 
rząc}'- szukali, o które prosili i błagali u stóp Niej 
pokalanej. To też Częstochowska, czy Ostro- 
bramska, Kodeńska, Swarzewska czy SzamotuIska, jak- 
kolwiek ludność miejscowa ją nazywała i czciła, N aj- 
świętsza Panna, słynęła cudami i łaskami, była uko- 
chana przez naród polski i będzie czci tej doznawała, 
depókąd gdziekolwiek na niezmierzonych przestrze- 
niach świata bije serce polskie. 
W miesiącu maju kościoły nasze rozbrzmiewają 
pieśniami ku jej chwale, jak Polska długa i szeroka. 
Kapliczki przydrożne młodzież przybiera w kwiaty 
na jej cześć, nabożeństwa odprawiają pobożni, pro- 
sząc, modląc się o zdrowie dla siebie czy drugich, o ży- 
cie dla ukochanych, o szczęście dla najbliższych, o pra- 
cę dla bezrobotnych, o nawrócenie czyjeś, o poprawę 
bytu, o lepsze czasy... 
Modlą się młodzi i starzy, zdrowi czy chorzy, 
wszyscy potrzebujący, wszyscy łask jej spragnIenI, 


Z okazji dzisiejszego Jubileuszu Ks. Dziekana, 
złóż chętnie ofiarę na budowę Ochronki 
w Biurze Parafialnym albo w K. K. O. m. Szamotuj
		

/p0006.djvu

			Str. 6 


TYGODNIK PARAFII SZAMOTULSKIEJ 


Nr 18 


modlą SA ę ubodzy; troski swe przed ołtarzem jej skła- 
dają bogaci. Smugi dymów kadzidlanych wznoszą się 
przed jej ołtarze wraz z hymnami, pieśniami, z sze-' 
ptami próśb, z łzami nieszczęścia, czy uśmiechem ra- 
dości. A za witrażami rozmodlonych świątyń kwiaty 
pachną i zboża się zielenią świeżą, majową runią, 
śpiewy ptaszęce radują nas po długim okresie mar j 
twoty zimowej, a słońce życiodajne powołuje do no- 
wego bytu miliony i miliardy istnień. 
W miesiącu maju, w tym najpięknie jszym z wszy- 
stkich, w którym to miesiącu oddajemy hołd Królowej 
Korony Polskiej, cześć Marii kwiatem wiosennym w ser- 
cach naszych wykwita, a choć żyje w narodzie od 
wieków i po wieki żyć będzie, świeża jej fala wraz 
z okresem wiosny się wzmaga, powodując chęć wy- 
rażenia jej za zewnątrz. "Do Twej dążym kaplicy",; 
by wyrazić naszą cześć, by serdecznym tym modlitew- 
nym porywom zadość uczynić, by oddać się bez za- 
strzeżeń "pod Twoją Obronę"... 


Prawa autorskie zastrzeżone! 


Materiały do historii cudownego obrazu 
Matki Boskiej Szamotulskiej 
(Ciąg dalszy) 
Uwaga: Życiprys p. Wolffa odkładamy na -później. 
X ŹRÓDŁO DRUGIE. 
Drugi Opis obrazu Matki Boskiej, którego dzisiaj, 
niestety, odnaleźć nie można, podaje nam Józef Łu- 
kasiewicz w swojej książce: "Krótki opis historyczny 
kościołów porochialnych, kościółków, kaplic kd. w da- 
wnej diecezji poznańskiej", tom I, wydanej w Po-' 
znaniu w r. 1858. Autor tego opisu nie jest namI 
znany. Różni się ten opis od opisu ks. Wiroboiskiegd 
tym, że inaczej przedstawia historię otrzymania obra- 
zu przez p. Wolffa. Za prawdziwy należy uważać! 
opis ks. Wiroboskiiego, gdyż ten przecież znał i p.1 
Wolffa, i długie lata przebywał w Szamotułach; tu( 
się urodził, tutaj też po studiach przybył krótko poj 
ogłoszeniu obrazu za cudowny, aby pozostać w lna- 
szym mieście aż do śmierci swojej w roku 1702. j 
Książka, na którą powołuje się Łukaszewicz, zgi- 
nęła przed r. 1903, gdyż już ks. Alojzy Fridrich T. J. 
w swoich "Historyach cudownych obrazów N ajświęt- 
szej Maryi Panny w Polsce", wydanych w Krakowie; 
w" r. 1903, w tomie I na str. 210 mówi, że "niestety, 
w ostatnich czasach księga ta gdzieś zarzuconą zo- 
stała II . 
Wspomina Łukaszewicz także o rękopisie, z któ- 
rego podaje opis kompanii obornickiej. Również i te- 
go rękopisu dzisiaj odnaleźć nie można. 
Podajemy niżej dosłowny tekst z książki Łukasze- 
wicza, odnoszący się do cudownego obrazu: 
/, «Kolegiata szamotuIska słynęła na całą Wielko- 
polskę obrazem cudownym N. Marii Panny, o któ- 
rym jedna z ksiąg miejscowych kościelnych tak wspo- 
mina: "Obraz N. Panny w kościele kolegiackim sza- 
motulskim cudami wielkśffii wsławiony od r. 1666. 
Ten obraz jest moskiewski, niewielki, szeroki i dłu- 
gi na piędzi dwie, mniej albo więcej, greckiej kom- 
pozycji, malatury moskiewskiej na desce odmalowany, 
blaszkami złocisteimi po bokach przyozdobiony. Ten 
obraz- nie wiem jakim sposobenv dostał się do rąk 


JA»Pana Alexandra Wolfa od Moskwicina jednego, 
a to takim sposobom, jakom słyszał od niektórych, 
gdym się pytał, iż zostając przy dworze królewskim 
tenże JPan Wolf, starosta feliński, był czy w pojma- 
niu, czy posłem w Moskwie. Moskwiicin jeden znaczny 
z wielkiln poszanowaniem obraz ten przy sobie · nosił. 
Co widząc tenże dworzanin, Pan Wolf, napierał się 
go od niego bardzo; lecz Moskwicin odmawiał mul 
go zawsze, powiadając, że ja tO' za jeden skarb z so- 
bą noszę; w wielu okazyach i niebezpieczeństwach' 
wielkich doznałem tego obrazu pomocy i protekcyi, 
do śmierci tego obrazu od siebie nie puszczę. W teim' 
umarł ów Moskwicin. Od żony jego za jeden prezent 
tenże Pan Wolf obraz ten nabyjt, i w wielkiej go rei 
werencyi i poszanowaniu miał. Który potem do Sza- 
motuł z sobą przwiózł i w zamku w kapliczce z in-i 
nemi obrazami umieścił. Lecz, że tein obraz większego 
poszanowania aniżeli W zamku godzien był i potrze- 
bował, niedługo potem cudami to pokazał w roku! 
1665, gdy mensę Aprili dla lekkiego znać uszano- 
wania łzami krawwemi zapłakał w tymże zamku sza-: 
motuIskim. Na to sprowadzone były komisye dwie z 
rozkazania Imci księdza Stefana Wierzbowskiego, bi- 
skupa poznańskiego. N a tych komisyach byli deputo- 
wani: ks. Stefan Moręski, kanonik poznański, naten- 
czas proboszcz poznański; ks. Tomasz Kłotoo, pro- 
boszcz szamotuIski; ks. Tomasz Młodzianowski, S. J., 
teologii profesor. Ta kamisya odprawiła się 15. Ma- 
ja 1666 roku. II 


(Ciąg dalszy nastąpi) 


z 


. . 
zycla 


Głęboka orka 


Rolniczy charakter naszego powiatu nadaje tre- 
SCl jego mieszkańcom. Każdy spotyka się z wyrazami 
techniczno rolniczymi i niewątpliwie słyszał też o głę- 
bokiej orce, tj. puszczeniu przy pługu jeszcze po- 
głębiacza. Robi to rolnik po to, by głębiej użyźnić 
swój grunt. Oraczem, który uprawia swą glebę we 
wszystkich porach roku - to kapłan. Orze tę żyzną 
podatną ziemię, orze grunty lekkie, a nawet zapusz- 
cza lemiesz w skały i nieużytki. 
Cieszy się boży oracz, gdy dusze ludzkie plo- 
nują, gdy głowy wysoko podnoszą w miłości ku Bo- 
gu, smuci się, poprostu zniechęca, gdy ujrzy miast 
zbóż kąkol i chwasty grzechów i złości ludzkich, próż- 
ności i ambicji wygórowanych, nieposkromionych. 
Dostojny Jubilat już 25 lat rzuca cenne ziarno 
w ten sam grunt, złote myśli, wypowiedziane w ka-i 
zaniach i naukach, zapadły w sercach i umysłach, by 
wzejść lub zmarnieć. - Nie martw się, Oraczu, że 
nie wszystkich zaprowadzisz do Boga, przecież w So- 
domie i Gomorze Stwórca szukał tylko 10 sprawiedli- 
wych. Świecki. 
- . . AA . 1 I . 
p e a -11 M łIll H a .SI 11 - .lI. II 11 II III l mu.......... ............1Dl le CBIlI11M 


Wiadomości Parafialne 
W przyszłą niedzielę (8. V.), przypada u nas do- 
roczny odpust św. Stanisława Biskupa. Porządek na- 
bożeństw pada się w przyszły Tygodniku. 
Porządek nabożeństwa do Najśw. Serca Jezuso- 
wego w czwartek 5. V. i piątek 6. V. podany jest 
poniżej. 
Od 1 maja począwszy codziennie odprawiać się 
będzie nabożeństwo majowe w czasie podanym poniżej.
		

/p0007.djvu

			Nr 18 


TYGODNIK PARAFII SZAMOTULSKIEJ 


S tr . 7 


Porządek nabożeństw 


Godzina: 
7,00 Msza św. II przeczytaniem ewangelii ks. Piszczek. 
8,30 Msza św. zl przeczytaniem ewangelii ks. pro b. Józef 
J asik. 
9,30 Msza św. dla dzieci z przeczytaniem ewangelii - ks. 
Frąckowiak. 
10,30 Procesja z probostwa i suma z asystą -. ks. Dziekan 
Kaźmierski. 
Kazanie - ks. dyrektor Józef Jasiński. 
15>00 (3;°°) Nieszpory i nabożeństwo majowe - ks. Piszczek. 
W ZAKŁADZIE ŚW. JÓZEFA 


7,30 Msza św. 


'W DOMU SIERÓT 


8,00 Msza św. 


W KLASZTORZE 
9,30 Msza św. dla gimnazjum. 
W dni powszednie Msze św. 
6.30 w Zakładzie św. Józefa (z wyjątkiem wtorku; wtedy 
w Przytulisku o godz. 7.00). 
6,45 w Domu Sierót. 
7,00 w kolegiacie (w sobotę przed cudownym obrazem Matki 
Boskiej) . 
8,00 w klasztorze. 
9,00 w kolegiacie. 


3. V. Uroczystość Królowej Korony Polskiej 
7,00 Msza św. z przeczytaniem ewangelii - ks. Tomczak. 
8,30 Msza św. z przeczytaniem ewangelii - ks. Piszczek. 
9,30 Msza św. II udziałem władz i stowarzyszeń - ks. dziekan 
Kaźmierski. 
Kazanie - ks. Frąckowiak. 
11,30 Msza św. z przeczytaniem ewangelii - ks. Piszczek. 
19,00 (7,00) Nabożeństwo maj owe. 
W ZAKŁADZIE SW. JÓZEFA 


7,30 Msza św. 


W DOMU SIERÓT 


8,00 Msza św. 


5. V. Czwartek 
20,00 (8,co) Godzina św. połączona z rabożeństAcm rrajowym 
w Kolegiacie. 
20,00 (8,co) Godzina św. połączona z wabożerstwen rrajowym 
w Zakładzie św. Józefa. 


6. V. Piątek 
Msze św. 51 wystawieniem Najśw. Sakramentu i IUlb .zens'weni 
do Najśw. Serca Jezusiowegoi: 
6,30 w Zakładzie św. Józefa. 
6,45 ,w Domu Sierót. 
9,00 w Kolegiacie. 
N abożeństwo majowe 
W kolegiacie: w dni powszednie o godz. 7 (w czwa.tek 
5. V. o godz. 8,00), w niedziele po nieszporuc'ii, w Zakładzie 
św. Józefa: w dni powszednia o godz. 7,30 wie:z.; w Domu 
Sierót: w dni powszednia o godz. 7 wiecz. 


SInchanie spowiedzi św. 
W dni powszednie rano od godz. 7-9,30; w czwartek 5. 
v. i sobotę od godz. 5 popoI.; w środę 4. v. od godz., 5,00 
dla dzieci. 


Dyżur tygodniowy 
Ks. Piszczek. 


Bractwa i Stowarzyszenia 
III. Zakon św. Franciszka 


Zebranie miesięczne odbędzie się w maju wyjątkowo nie 
w pierwszą niedzielę, lecz w trzecią o godz. 2,30 w kościele. 


Kato!. Stów. Młodz. Żeńskiej, oddział Popowo 
W dniu 3 maja urządza o godz. 4,00 popołudniu uroczyste 
zebranie połączone z przedstawieniem. 


Pap. Dzieło Dziec. Pana Jezusa 
Uroczysto przyjęcie chłopców i dziewcząt odbędzie się w 
środę 4 maja o godz. 4,30 w kolegiacie. 
Żywy Różaniec Ojców 
Zmiana tajemnic w niedzielę 1. v. po sumie. 


Paraf. Akcja Katolicka 
Zebranie w piątek 6. v. o godzi. 8 wieczorem w "Ognisku". 


Dzisiejszy numer Tygodnika 
zawierający 8. stron, kosztuje w luźnej 
sprzedaży 10 gr. Abonenci, którzy już za- 
płacili, wizgi, przy odbiorze tego numeru 
Ezapłacą prenumeratę na maj w wylsokości 
25 gr (5 numerów),- otrzymują niniejszy 
numer bez dopłaty. 


Zbiórka na Dar Narodowy Trzeciego Maja 
Zbliża się 3. Maj - święto T. C. L.-u - jedyny 
dzień w roku, w którym zagadnienie kultury polskiej 
wybija się na czoło wszystkich spraw. T. C. L. od! 
szeregu lat karmi nas dobrą książką. Ażeby T. C. L. 
mogło i w przyszłości pracę swą prowadzić i dalej 
obdarzać czytelników nowymi książkami, potrzeba, by 
w dniu 3 maja nie omijał nikt puszki kwestarza,) 
ale hojną miał rękę na wielkie cele polskiej oświaty. 


Wyrób Zakładów Polskiej Sp. Akc. "Persil" w Bydgoszczy
		

/p0008.djvu

			S tr. 8 


TYGODNIK PARAFII SZAMOTULSKIEJ 


Nr 18 


SANA 


Płynny owoc naturalny, idealny środek odżywczy 
i wzmacniający dla chorych, rekonwalescentów 
i dzieci poleca 
Franciszek Sobiak 


Szamotuły, Rynek 50 - Telefon 52« l 


KORZYSTNE ŹRÓDŁO ZAKUPU!!! I 


Nowa Drogeria 
Stanisław Krupski 
Szamotuły, Rynek 9 - Tel. 25 
Przybory nartni - cze 
TAPETY - FARBY 
Bogaty dział fotograficzny 
Szukam 
pokoju umebl. ewent z całym utrzymaniem w kultu- 
ralnym domu, najchętniej w okolicy Rynku. - Zgłosz 
"Staia Drogeria" Rynek 52. 


Popierajmy rdzennie polskie fabrykaty: 


»» r\ kJ x \ . 


pnszek doprania 


, , A A A 1 JL )J(\. ź \ . mydło do prania 
hurtownie do nabycia: we [mnie 
Wyrembełski, Sla1DIuIy 
Sobiak, SlatDUy 
"Y Ali Poznań - ul. Dąbrowskiego 94. 


Chcesz mi 
Składaj 


Z dniem 1 - go maja br. przyjmować Ak 
będę w godz. 
8-12 2-6 
Dentysta Edward Mi.iller 
Szamotuły, - ni. Kościelna l. I ptr. 


Papierosy - cygara - tytonie - 
soki oranżady - limoniady itp. 
M. Przybył 
Skład kolonialny. 
I DDDDODDD DDDDDDnr Jrj DDDDDDn DaaU DDODr JaDG DDi 
Najtaniej kupisz g 
S Coioary drogeryjne i gospodarcze, o 
3 chemikalia - farby - perfumerie - mydła  
o toaletowe - wody kolońskie - artykuły foto- g 
a graficzne w a 
.yturri ADrogerii n 
a Tel. 76 W. Wronecki, Szamotuły, Rynek 52 · 
.ooaaananoonaonocwnnaanananaaoaannooaan 
mmmRmmoommmmmmmmummmmmmmmmmmmmum 
Niniejszym donoszę uprzejmie Szanownym 
Obywatelstwu miasta i okolicy, źe z dn. 28-go 
kwietnia bI. otwieram 


Piekarnię 


Mierni! 


. 
I 


w Szamotułach, przy Rynku 15. 
(dom p. Chojnackiego). 
Polecam się łaskawym względom i proszę 
o łaskawe poparcie. 


Z poważaniem 
Stefan Kulczak 


byt zapewniony 
oszczędności w 
K- O. 


(Komunalnej Kasie Oszczędności) powiatu szamotuiskiego 
W Szamotułach 
Korzystne oprocentowanie Tajemnica wkładów gwarantowana 
Za bezpieczeństwo wkładów odpowiada Powiat 
Szamotuiski całym swoim majątkiem 


Redaktor: Ks. Alopy Piszczek, Szamotuły. Tel. 91. - Czcionkami Druk. Nakł. J. Kawalera w Szmnotułach.