/p0001.djvu

			NA POWIATY'NOWY TOMYŚL, WOLSZTYN I MIEDZYCIHÓD 


Wychodzi w wtorek, czwartek i sobotę 
każdego tygodnia. Przedpłata wynosi 
na poczcie mitsiecznie 1.40 zl, kwar- 
talnie 4.20 zł z odnoszeniem w dom. 


Ekspedycje i biura ogłoszeń 
Nowy Tomyśl, ulica Bronisława Pierackiego nr l. - Grodzisk, ulica Bukowska nr 6. 
Czcionkami Drukarni Kresowej Nowy Tomyśl. Wydawca i redaktor Wacław Milczyński 
Telefony: Nowy Tomyśl 75. - Grodzisk 70. 


Ceny ogłoszeń: Miejsce 1 mm wysokie 
a 45 mm szerokie 10 gr, w dziale reklam 
40 gr. Dla ogłaszający cli w.'e/ej razy 
odpowiedni rabat. 


Nr 50 


Wtorek, dnia 2 maja 1939 r. 


Pi tkowe przemówienie kanclerza Milera 
Ul \ hIIIIIII i chce łuIowdĆ autostradę Ul2 Piski e PmIrze 


B e r l i n . W piątek w południe w Reichstagu 
wygłosił kanclerz Hitler w odpowiedzi prezydeato- 
wi Rooseveltowi zapowiedzianą mowę. Ostry ton 
mowy, chwilami gwałtowne ataki pod adresem 
Anglii, ironizowanie propozycji prezydenta Roose- 
velta, nie przyczynią się zapewne do uspokojenia 
zaognionej w ostatnich tygodniach sytuacji poli- 
tycznej Europy. 
Kanclerz Hitler omówił nasamprzód stosunek 
Niemiec do Francji, przy czym podkreślił, że 
Niemcy nie mają do niej żadnych pretensji tery- 
torialnych. 
Jeżeli chodzi o Anglię, to winna ona zrozu- 
mieć, że nie ma tylko interesów angielskich, ale 
są także interesy niemieckie. Tylko zwrot zrabo- 
wanych Niemcom w 1918 r. kolonii może wyrów- 
nać obecne zadraśnięcia między tymi państwami. 
Zwrot kolonii jest warunkiem, od których Niemcy 
nie odstąpią. 
Czechosłowacja była bazą lotniczą, z której 
miał wyjść atak państw demokratycznych, skiero- 
wany w Trzecią Rzeszę. Ten arsenał broni i amu- 
nicji postanowiły Niemcy zniszczyć. 
Co do Kłajpedy, to oświadczył Hitler, żeNicmcy 
nie wzięły ani metra kwadratowego ziemi więcej, 
aniżeli posiadały przed wojną. 
Przechodząc do omówienia spraw polsko- 
niemieckich, Hitler oświadczył, że zwrócił się do 
rządu polskiego z propozycją wcielenia Gdańska 
do Rzeozy i pobudowaaia aa polskim Pomorzu 
autostrady wiąz z linią kolejową, która łączyłaby 
Rzeszę z Prusami Wschodnimi. Gdańsk jest mia- 
stem niemieckim i chce należeć do Niemiec. Rząd 


Jak ochronić żywność 
przed zatruiiem gazami wojennymi. 
Możliwość niespodziewanego rozpoczęcia dzia- 
łań wojennych stwarza dla każdej rodziny nakaz 
zaopatrzenia się w pewną ilość zapasów żywności 
należycie zabezpieczonych przed działaniem gazó 
trujących. W porozumieniu z czynnikami miaro- 
dajnymi ustalony został jako przykładowy poniższy 
wykaz zapasów obliczonych dla rodziny złożonej 
z 5 osób na okres 2 tygodni: 
8 kg mąki pszennej i żytniej, 1 kg makaronu, 
4 kg kaszy krakowskiej, manny, gryczanej i owsia- 
nej, 1 kg grochu, 1 kg fasoli, 6 kg cukru, 1 kg o- 
rzechów włoskich, pół - 1 kg czekolady, 1 kg soli, 
M kg włoszczyzny suszonej, l kg jarzyn suszonych, 
1 kg owoców suszonych, Vi kg grzybów, 'Ii l(g 
bulki tartej, 10 zup w kostce, 4 konserwy z pomi- 
dorów, cebula, czosnek, przyprawy, majeranek, pieprz 
papryka, pół kg boczku wędzonego, pół kg słoniny 
solonej, pół kg suchej kiełbasy, 20 jaj, 1 kg puszka 
oliwy, 1 kg smalcu, 1 kg masła zalanego słoną wodą, 
2 - 4 puszek mleka skondensowanego lub w proszku 
1 kg sucharów, 1 kg kawy zbożowej, 10 dkg her- 
baty, pól kg miodu, 1 kg marmolady, solc ówot owy, 
10 cytryn, konserwy w puszkach blaszanych: rybne, 
mięsne, jarz)nowe, owocowe, wykonane w domu, 
parę proszków spulchniających do pieczenia ciasta 
na wypadek braku drożdży. 
Zapas ten w zależności od trwałości produk- 
tów powinien być stale zużywany i natychmiast 
uzupełniany. 
Powyższe produkty należy zabezpieczyć od 
działania gazów: 
a) w szczelnie zamkniętej skrzynce, lub szafce 
drewnianej \ styki ścian zakitować, wewnątrz i wew- 
nątrz skrzynię polakierować, lub politurować. Zam- 
knięcie wieka dokładnie uszczelnić filcem, nasyco- 
nym olejem lnianym. Skrzynie przed użyciem do- 
skonale wywietrzyć w celu usunięcia zapachu po- 
litury, kitu itd. Pod czas ataku gazowego skrzy- 
nię przykryć szczelnie kocem, zwilżonym wodą, 
lub 45 cm warstwą siana lub słomy, 
b) w puszkach blaszanych, zanitowanych, 
względnie szczelnie zamykanych: szczelinę od zam- 
knięcia zalepić taśmą izolacyjną, celofanem lub 
paskiem papieru, posmarowanym klejem, 
c) w naczyniach szklanych hermetycznie zam- 
kniętych, względnie oblepionych celofanem albo 
pergaminem. O ile są korkowane, korek albo u- 
maczać w parafinie, wosku, laku lub pechu, 
d) w torbach z celofanu, lub pergaminu (gru- 
bego) zalepionych szczelnie. 


polski dał odpowiedź odmowną, wobec czego kan- 
clerz Hitler uważa zawarty w roku 1934 z mar- 
szałkiem Piłsudskim pakt o nieagresji za nieistnie- 
jący. Hitler nie odstąpi od postawionych Polsce 
warunków i ma nadzieję, że drogą dalszej wymiany 
zdań, zagadnienie to da się rozwiązać bez ucieka- 
nia się do siły zbrojnej. 
W dalszym swym przemówieniu podkreślił 
Hitler, że sojusz włosko-nicmiecki jest nierozerwalny 
i poświęcił kilka gorących słów pod adresem gen. 
Franco. 
W końcu swego dwu i pół godzinnego prze- 
mówienia zajął się Hitler odpowiedzią na znane 
propozycje prezydenta Roosevelta Ironizując miej- 
scami w bardzo jaskrawej formie propozycje 
Roosevelta oświadczył m. in., że mu nic nie wia- 
domo o tym, aby Niemcy zagrażały światu i prosi 
aby prezydent Roosevelt wymienił te państwa, któ- 
rym Niemcy rzekomo zagracają. Ustosunkowanie 
się kanclerza Hitlera do poszczególnych punktów 
deklaracji prezydenta Roosevelta było zupełnie ne- 
gatywne i nic nie wróży, al).y porozumienie było 
możliwe na wysuniętej przez prezydenta Roosevelta 
platformie. 
Poszczególne ustępy mowy Hitlera przyjmo- 
wała izba z większym lub mniejszym entuzjazmem. 
Podpadło, że kiedy Hitler mówił o warunkach wy- 
suniętych przez niego w Stosunku do Polski, izbę 
opanow.a'o jakoby pewne "'drętwienie, Z ej 
· można wnioskować, że takie postawienie sprawy 
polsko-niemieckiej przez Hitlera, było niespodzianką 
dla Reichstagu. 
UUUUB UBU UMUMUUU aUUURUUUU UUUUU U -- 
W skrzynce lub szafce pożądane jest umieś- 
cić parę talerzy, łyżek, garnek, rondelek, deseczkę 
drewnianą i dwie ściereczki. Ziemniaki i owoce 
w piwnicy można zabezpieczyć na podkładzie 
z piasku, przykrywając papą smolowcową lubjbre- 
zentem, których brzegi winny być przysypane zie- 
mia. Można też przykryć warstwą słomy grubości 
15 cm, nakrywaną na czas nalotu płachtą zwilżona 
wodą Ziemniaki można również zakopcować (za- 
dołować) na głębokości pół metra. 
Niezależnie od produktów żywnościowych po- 
żądne jest, aby każdy dom posiadał mały zapas 
mydła, świec, lampę naftową, maszynkę spirytusową, 
denatur, węgiel. 
Gospodynie domu zawczasu muszą też pomy- 
śleć o przygotowauiu jakiejś ubikacji uszczelnionej, 
do której bodzie można schować się podczas ataku 
gazowego. W schronieniu takim oprócz niezbę- 
dnych sprzętów (ławka, krzesła) musi znaleść się 
także miejsce na niewielki zapas produktów żyw- 
nościowych, obliczonych na parę godzin jak: kawa, 
herbata, kakao, cukier, czekolada, owoce (suszone), 
sucharki, woda do picia. 
6UlaUlUlaUlUl6U1JlOJlam UlUlOJlmUlUl6RUlUlUlmR6UlUlUlUlm UlUlUlJlUlOJlJlUHa 


Komunikat 
Obwodu Powiatowego LOPP w Nowym Tomyślu 
Doszło i\o wiadomości LOPP, że w terenie 
różne osoby, pewne stowarzyszenia, instytucje itp. 
wykonują we własnym zakresie tampony przeciw- 
gazowe, przyczyni do wykonania ich używa się 
różnych materiałów jak wata, lignina i t. p, 
Podaje się przeto do wiadomości, że tampony 
wykonane niezgodnie ze wskazówkami dla ogółu 
ludności o sposobach wykonania prowizorycznego 
sprzętu indywidualnej obrony przeciwgazowej Za- 
rządu Głównego L. O. P. P. - są sprzętem bezwar- 
tościowym i nie mogącym mieć żadnego praktycz- 
nego zastosowania. 
Przestrzega się ludność przed nabywaniem, 
bądź też wykonywaniem takich tamponów. 
Tampony oraz płyn neutralizujący - wyko- 
nane pod dozorem tutejszego Obwodu Powiato- 
wego LOPP, będą posiadały pieczęć okrągłą LOPP 
i do nabycia są w drogerii p. Szczepaniaka w N o- 
wym Tomyślu. 


Ka . d Urząd Pocztowy 
Z y przyjmuje przedpłatę za 
»Orędownik « 
na powiaty 
Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Międzychód 
na miesiąc Maj. 


Rok 20 


Kancelaria notarialna 
w Nowym Tomyślu 
została przeniesiona 
z dniem 1 maja rb. do nowego lokalu 
ul. Dworcowa nr 2 (dawniej Kom. Kasa 
Oszczędności). 
L DR KOSTÓRKIEWICZ, notariusz. 
Obchód 3 Maja w Nowym Tomyślu. 
Dzień 3 Maja - to dzień czci i chwały Na- 
rodu Polskiego, to dzień który jednoczy cały Na- 
ród, to dzień w którym cały N aród spontanicznie 
wyraża swą gorącą miłość dla swej ukochanej 
wielkiej Ojczyzny. 
Obchód tegoroczny pod hasłem: »Polacy są 
narodem żołnierskim". 
N aród, który nie myśli, nic czuje i nie działa 
po żołniersku - ginie. 
Wielkie rzeczy powstały po mężnych naro- 
dach. Kultury rodziły się z żołnierskiego czynu. 
Trwały i rozwijały się w klimacie moralnych tych 
czy nów. karmione bohaterstwem, ofiarnościąi chwałą 
zdobywaną na polu walki, gdzie człowiek uczył sie 
spełniać swój obowiązek w obliczu śmierci i kosz 
tem życia. 
Epoka współczesna wymaga wyjątkowy eh cech 
ducha. Wymaga największego nałożenia cnót żoł- 
nierskieb. Wymaga całkowitej wewnętrznej mili- 
taryzacji duchowej, słowem, wymaga silnego cha- 
rakteru. 
, W dniu 3 Maja program uroczystego obchodu 
Swięta Narodowego w Nowym Tomyślu przedsta- 
wia się następująco: 
9.30 zbiórka i raport organizacji na Placu 
Marszalka Piłsudskiego, 
9.45 wymarsz do kościoła, 
10.00 Msza św. 
Po Mszy św. pochód ulicami miasta i de- 
filada na PI. Marszałka Piłsudskiego 
Po defiladzie przemówienie mec. K. No- 
w ickiego i występ chóru "Chopin", oraz 
dekoracja Krzyżami Zasługi przez Pana 
Starostę Powiatowego. 
13 30 strzelanie na Strzelnicy Bractwa Kur- 
kowego, 
16.00 narodowy bieg na przełaj. Start przed 
ratuszem, 
20.00 uroczysta wieczornica T. C. L. w sali 
p. Olejniczaków ej. 
Komitet Obchodu zwraca się z gorącym ape- 
lem i prośbą do wszystkich organizacyj i stowa- 
rzyszeń oraz do Szan. Obywatelstwa miasta o wzię- 
cie gremialnego udlialu w pochodzie, o przybra- 
nie domów flagami narodowymi i o dekorację 
okien nalepkami T. C L. 
, 
Komitet Obchodów Swiąt i Urocz. Narodowych. 


niNIIIIllllllll rur UH : lilIII I] liliIII I III III II! [III lI!] IIIIIIIIIIIII IIIH Hill rur I: IIIIIIIIHI! 111111111 hIIII1M111111111! 1IIIIIMIHIIIII!H1IIII liliIII 


Inspektorat Szkolny Ufolsztyilski 
Ittlli liii ni lilii ni li Iii Illtlllllllllli U IIII M li nil IIHIIIIIIlillhl1 III H l! IIH M 1lllllllllllllinill! IllłllHlin: iH IIII 
P. T. Kierownicy szkół powszechnych w ob- 
wodzie. 
Liga Popierania Turystyki urządza w dniu 6 
maja br. o godz. 6.50 wycieczkę pociągiem popu- 
larnym z Wolsztyna przez Kościan do Poznania. 
Cena biletu kolejowego w obie strony od osoby 
3.40 zł. 
Pp. Kierowników szkół proszę o podanie po- 
wyższego do wiadomości młodzieży zwłaszcza po- 
zaszkolnej i społeczeństwa miejscowego. 
Wolsztyn, dnia 29 kwietnia 1939 r. 
Inspektor Szkolny (-) Prof. L Bombicki. 


KOMUNIKAT 
Kasa Urzędu Skarbowego w związku z przyj- 
mowaniem sub skryb ej i pożyczki na cele Obrony 
Państwa otwarta będzie również w święto w dniu 
3 maja br. od godziny 8-mej rano do godz. 13,30. 
Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu.
		

/p0002.djvu

			Na dzień 3-go Maja 
, 
Swięcimy dziś uroczyście radosny dzień w dzie- 
jach naszych, rocznicę Konstytucji 3 Maja. Obcho- 
dzimy rocznicę wiekopomnego wydarzenia któro 
wsławiło imię Polski i Polaków wśród narodów 
całego świata. 
W dniu 3 maja 1791 roku uchwalono wśród 
ogólnego entuzjazmu Konstytucję, która ustaliła: 
,,1) Religia katolicka jest panującą, atoli zapewnia 
się wolność i opiekę prawną każdemu innemu wy- 
znaniu. 2) Szlachta zatrzymuje swoje prawa, ale 
równocześnie zatwierdza się prawo o mieszczanach, 
zapewniające udział mieszczan w Sejmie i prawo 
nabywania dóbr. 3) Władza rządowa dzieli się na 
prawodawczą, wykonawczą i sądową. 4) Tron kró- 
lewski jest dziedziczny przez osoby, a elekcyjny 
przez familie. 5) Celem rewizji Konstytucji zbiera 
się Sejm co 25 lat". 
Konstytucja 3 Maja była w obliczu absolu- 
tystycznycb państw Europy- czynem zdumiewają- 
cym, była pierwszym krokiem na drodze najlep- 
szych form rządzenia. Polska poprzez Konstytucję 
Trzeciego Maja pragnęła podźwignąć się i znowu 
zajaśnieć wśród mocarstw świata blaskiem i po- 
tęgą chwały. 
Niestety, błędy, głęboko zakorzenione w pew- 
Bej warstwie narodu, wynikiem czego było ogólne 
złe położenie w kraju, zaborczość wrogów, którzy 
bezwzględnie dążyli do rozgrabienia Polski, spo- 
wodowały ostateczne klęski: rozbiory. 
Konstytucja jednak Trzeciego Maju na zachmu- 
rzonym nieboskłonie upadającej Polski błyszczy ni- 
czem gwiazda przewodnia, a blask jej do dziś dnia 
nie wygasł. 
Wszak to nasza "Majowa Jutrzenka", to wie- 
kopomny zew wolnego, równego, niepodległego 
narodu, który rwał się na szczyty, a upadł głównie 
x winy zaborców drapieżnych. 
Konstytucja Trzeciego Maja - to symbol wiary 
w twórcze siły narodu, odwagi patriotycznej w cięż- 
kich chwilach, nadziei w lepsze jutro. 1 dlatego tak 
uroczyście czcimy rocznicę Konstytucję 3-go Maja. 


, 
A dziwnym trafem Swięto Narodowe 3 - go 
, 
Maja łączy się ze Swiętem Kościelnym Królowej 
Korony Polskiej. Jest więc to święto wyrazem pa- 
triotyzmu i religijności narodu naszego. 


Z konferencji Episkopatu Polski 
Katolicka Agencja Prasowa komunikuje: W dn. 
26 kwietnia br. odbyła się w Warszawie pod prze- 
wodnictwem ks. kardynała Prymasa Hlonda konfe- 
rencja plenarna Episkopatu Polski. Konferencja ta 
dała wyraz swojego pełnego uznania dla narodu 
polskiego za odruchowe zjednoczenie uczuć wszyst- 
kich jego warstw względem ojczyzny w poważnej 
chwili, jaką naród i państwo wespół z całą Europą 
przeżywają. Ta jedność myśli i serc społeczeństwa 
wraz o jego ofiarnością na potrzeby Państwa sta- 
nowi obok innych czynników państwowej spoitości 
wielką siłę moralną narodu, zdolną do zapewnie- 
nia mu pomyślnej przyszłości. 
Episkopat ufa, że obecny wzniosły nastrój 
społeczeństwa będzie trwały oraz że całe społe- 
czeństwo w odpowiedni sposób chętnie i wydatnie 
popierać będzie wszelkie postanowienia władz, zmie- 
rzające do ułatwienia narodowi i Państwu pokojo- 
wego rozwoju. W myśl odezwy Ojca św. Episkopat; 
w osobnym orędziu wzywa duchowieństwo i wier- 
nych do gorętszych w miesiącu Maryjnym modłów 
o pokój powszechny. 
Konferencja rozpatrzyła nadto szereg spraw 


ZŁY 


DUCH 


p o w i i i i . 16) 
Schodząc jednakże, rachował je w myśli i kiedy 
doszedł do samego dołu, naliczył czterdzieści sześć 
stopni. 
Musiał znajdować się w podziemiu... po raz 
pierwszy uczuł strach i niepokój. 
Tutaj już nic ni« widział, ani też słyszał; nIe 
wiedział, czy ma się cofnąć, czy iść dalej. 
Ta niepewność ustała jednak wkrótce, gdyż 
usłyszał zbliżający się szelest sukni i w tej chwili 
uczuł, że go biorą za rękę. Była to ręka kobiety. 
- Jesteś akuratną - zawołał Jerzy, z uczu- 
ciem szczerej wdzięczności. 
Wszak przyrzekłam. 
Czy jestem już wolny? 
Jeszcze nie. 
Ale gdzie mnie prowadzisz? 
Za całą odpowiedź, otworzyła jakieś drzwi 
l popchnęła go zlekka do sali słabo oświetlonej. 
Wejdź tam, ja za kwadrans powrócę... 
a wtedy... będziesz mógł odejść bezpiecznie. 
Jerzy wszedł, ale nie mógł iść dalej... Zadrżał 
raptownie i spojrzał z przerażeniem wokoło siebie. 
W chwili tej wyszedł na jego spotkanie czło- 
wiek jakiś, ale nie mógł odgadnąć w ciemnościach, 
kto to był i czego od niego żądał? 
IX. 
UCIECZKA. 
Nie wiedział, co ma o tym sądzić i pewien był, 
że go zdradzają. 
Przypomniał sobie Ireneusza, ścisnął konwul- 
syjnie dłonie i z rezygnacją oczekiwał końca tej 
przygody. Lecz po chwili obudziła się w nim 
energia. Chwycił swój złamany sztylet i szedł na 


bieżących b dziedziny administracji kościelnej, za- 
gadnień katolicko-społecznych, z życia organizacji 
katolickich i Akcji Katolickiej. W konferencji 
wzięło udział 31 biskupów wszystkich obrządków 
i dwóch administratorów diecezji. 
, ,. Ulokować (o papierach państwowych 
Pogrzeb s. p. ks. prob. Domanskiego Bydgoszcz: Pewien adwo.kat bydgoski, będą 
Zakrzewo. W ub. środę odbył się w Zakrzewie k
rat.oreI? majątku w Po!s
e j.ednego. z obywatelI 
na pograniczu polsko niemieckim pogrzeb zmarłego nIeJ?leckIch z Rzeszy. wroclł SIę do nIego  zapy- 
prezesa Związku Polaków w Niemczech, śp. ks. dr tanlem, co .I?a zroblc z sumą 30.000 zł, ktorą ma 
Domańskiego. Okryta sztandarem rodłu trumna do dyspozY
j1.,. . , 
ustawiona była w kościele miejscowym, przybra- dpowl
dz NIemca. brzmIał
: "Uloko
ac w 
nym kirem przy kazalnicy, z której zmarły Pro- polskIch p
p
larnych paI?lerach panst'Y0wych. Ad- 
boszcz przez blisko 37 lat głosił kazania w języku wokat z mIe
sca udał. SIę. do b
nku. l za 30.000 zł 
polskim. Przed nawą głównego ołtarza zasiadło n.abył la .NIemca oblIgacje Pozyczkl Obrony Prze- 
32 księży, na fotelu biskupim zaś zajął miejsce ks. cIwlotnlCZej. 
biskup sufragun Dominik z Pelplina na Pomorzu. 
Niemieckie władze kościelne wydały zakaz śpiewa- 
nia pieśni polskich i wygłaszania podczas uroczy- 
stości pogrzebowych. przemówień w języku pobkim. 
Przed żałobnym nabożeństwem zapełniły ko- 
ściół tłumy modlących się Polaków. Za olbrzymim 
półkolem wieńców, stanęło 200 sztandarów z pocz- 
tami, m. in. widniał sztandar rodła i polskie sztan- 
dary organizacyjne i kościelne ze wszystkich stron 
Nieeniec oraz sztandary przywiezione przez dele- 
gacje z Polski. W pogrzebie uczestniczył jako de- 
legat J. Em. ks. Kardynała-Prymasa szef kancelarii 
prymasowskiej ks. kanonik Henryk Zborowski z 
Poznania. Obecny był również rektor Seminarium 
Duchownego Zagranicznego ks. Posadzy z Potulic. 
Po mszy św. żałobnej nastąpiło przeniesienie 
trumy z kościoła na cmentarz, gdzie przed otwar- 
tym grobem ustawiły się poczty sztandarowe. Nad 
mogiłą zabrał najpierw głos towarzysz studiów 
Zmarłego, ks. biskup sufragan Dominik, który ucz- 
cił pamięć ks. dr Domańskiege, składając pozdro- 
wienie Ziemi Chełmińskiej, z której pochodził ks. 
Domrński. Po przemówieniu, w czasie którego roz- 
legał się przejmujący płacz, potężny chór wieloty- 
sięcznego tłumu pomimo zakazu odmówił w języku 
polskim modlitwę, oraz zaintonował pieśń "Ser- 
deczna matko". 
Gdy ustał śpiew, zabrał głos ks. prałat dzie- 
kanatu Schoenke. Podczas mowy i modlitwy, wy- 
głoszonej w języku niemieckim tłum trwał w bez- 
ruchu. 
Po zakończeniu- żałobnych uroczystości ko- 
ścielnych, w imieniu rodziny Zmarłego wyrazy po- 
dziękowania złożył kuzyn Zmarłego, Hofman z Piń- 
czyna Pomorskiego, poseł do Sejmu Rzeczypospoli- 
tej. Następnie stanął nad grobem kierownik Zw. 
Polaków w Niemczech dr J. Kaczmarek i w języku 
polskim pożegnał Zmarłego przewódcę Polaków w 
Niemczech. Następnie przedefilowały nad grobem 
poczty ze sztandarami oraz tysięczne rzesze Pola- 
ków, żegnających swego proboszcza. 


Anglio natychmiast powoła pod bron 
750 tysięcy rekrutów 
Londyn. Premier Chamberlain wobec prze- 
pełnionej Izby Gmin złożył deklarację w sprawie 
powszechnej służby wojskowej. Premier między in. 
oświadczył, że dzisiej sytuacja zmienia się tak 
szybko, że rząd brytyjski czuje się zmuszonym 
wprowadzić natychmiast projekt ustawy pod naz- 
wą "ustawy o rezerwach dla sił zbrojnych". Usta- 
wa ta pozwoli na szybkie uzupełnienie kadr woj- 
skowych Wielkiej Brytanii odpowiednio do potrzeb 
chwili obecnej. Rząd brytyjski rozważywszy do- 
kładnie nowe zobowiązania jakie przyjął na siebie 
v I ciągu ostatniego miesiąca wobec kilku państw 


spotkanie nieznajomego ze wzrokiem roziskrzonym. 
Zaledwie jednak zrobił kilka kroków, zatrzy- 
mał się, krzyknął, a w tym okrzyku przebijało się 
zdziwienie i radość zarazem. 
- Gautier! - zawołał z niedowierzaniem. 
Gautier, ty! ty! tutaj? 
I rzucił się na szyję nowego przyjaciela. 
Był to w samej rzeczy Gautier. 
Jerzy teraz dopiero doznał ulgi, ściskając jego 
ręce w swoich dłoniach. 
- Jakim cudem znajdujesz się tutaj? - za- 
pytał po chwili - wytłumacz mi, jaki zbieg oko- 
liczności sprowadza nas obydwóch w to przeklęte 
miejsce ? 
Gautier spojrzał na niego ze smutkiem. 
- Zdaje mi się - rzekł - że obaj znajdu- 
jemy się tu w jednakowych warunkach i dlatego 
uważam naszą rozmowę za niebezpieczną, a jed- 
nakże niektóre objaśnienia i szczegóły powinny 
być ci znane. 
- Kto cię tu pociągnął? - pytał Jerzy. 
- Na honor, musiała to być ta sama historia, 
co i z tobą - odparł Gautier. - Wzruszenia ba- 
lowe... krew młoda, a więc gorąca, żądze zmysło- 
we... coś, czego sami nie jesteśmy w stanie zro- 
zumieć... Na balu Opery powiedziano mi, żo młoda 
kobieta zwróciła na mnie uwagę. Kobieta ta była 
cudownie piękną. Marzyłem tylko o słodyczach, 
które mi wspaniałomyślnie ofiarowała sama. I z 
naiwnością parafianina, dałem się uwieść niezna- 
nym mi dotąd rozkoszom. 
Oczywiście, była to zasadzka ?... 
O I wcale nie I 
Cóż więc to być mogło ? 
Tajemnica, której mimo wszelkich usiło- 
wań z mej strony, dotąd ani odgadnąć, aui odsło- 
. , 
nIC nIe mogę. 
C . . tt .? 
- zyz IS o nI e .... 


stanął na stanowisku, że nie tylko dozbrojenie się, 
ale i przyjęcie zasady przymusowej służby wojsko- 
wej będzie mogło wobec świata wyknzać należyte 
pogotowie W. Brytanii. 


)/( kraju 


i ze świata 


Z parlamentu 
Warszawa. Po posiedzeniu przewodniczących 
komisyj ustalono, iż Sejm rozpocznie swe prace 
2 maja. Pierwsze plenarne posiedzenie nastąpi 
5 maja. W czwartek obradowała komisja senacka, 
która przyjęła w brzmieniu sejmowym ustawę 
o wykupie gruntów przez dzierżawców. 
Obchód 3 Maja w Gdańsku 
Gdańsk. Komitet organizacyjny obchodu 3 
maja w Gdańsku zwrócił się z odezwą do ludności 
na terenie Gdańska, w której m. in. podkreśla, że 
obchód w dniu 3 maja winien być wyrazem jedności 
i wytrwałości Polonii gdańskiej oraz świadectwem 
łączności Polaków gdańskich z ojczyzną. 
200 tys. doi. na F. O. N. zebrała dotychczas 
Polonia amerykańska 
Nowy Jork. Polonia amerykańska zebrała 
dotychczas na F. 0- N. przeszło 200 tysięcy dolarów. 
Z rozmów francusko-rumuńskich 
Paryż. "Exchange Telegraph" dowiaduje się, 
że min. Gafencu podczas rozmów z min. Bonnetem 
zakomunikować miał warunki, nu jakich Rumunia 
mogłaby zgodzić się na rozszerzenie platformy 
swych dotychczasowych stosunków z państwami 
zachodnimi. Jednym z głównych warunków, jakoby 
wysuniętych przez min. Gafencu, są kredyty zbro- 
jeniowe oraz ułatwienia surowcowe dla przemysłu 
rumuńskiego. Min. Bonnet w trakcie rozmów miał 
wysunąć konieczność osiągnięcia porozumienia ru- 
muńsko-bułgarskiego. 
W Pradze nie wolno fotografować... 
Praga. Władze wydały zakaz dokonywania 
publicznych zdjęć na ulicach miasta pod rygorem 
konfiskaty apuratów fotograficznych i nałożenia 
na winnych wysokich kar. 
N awet Dania mobilizuje rekrutów 
Kopenhaga. Komunikują oficjalnie, że 6.000 
ludzi, którzy mieli być początkowo powołani dopiero 
w jesieni na normalne ćwiczenia rekruckie, będą 
powołani już teraz. Marynarka powołała już przed 
czasem swoich rekrutów tak, że obecnie pod bronią 
znajduje się 9.000 ludzi ponad normę. 
Rzesza wydala Francuzów 
Berlin. Jak donosi agencja Havasa 5 han- 
dlowców francuskich pochodzenia alzackiego do- 
stało w ub. sobotę nakaz opuszczenia terytorium 
Rzeszy w przeciągu od 4 do 12 dni, bez podania 
powodów tej decyzji. Żaden z wysiedlonych, jak 
podkreśla Havas, ani obecnie, ani w okresie po- 
przednich reżimów, nie przejawiali jakiejkolwiek 
działalności politycznej. N ajstarszy z nich ma lat 
70 i przebywa na terenie Rzeszy od lat 50. 


- Przyjemności, jakie sobie z tej znajomości 
obiecywałem - ciągnął dalej Gautier - dopisały 
mI najzupełniej. Znalazłem tutaj kobiety urocze, 
dowcipne, jednym słowem, samo wspomnienie o 
nich pali mi dotąd serce i głowę. Przez pierwsze 
godziny nie miałem najmniejszego powodu do nie- 
ufności. Miałem już właśnie odzyskać wolność po 
wyczerpaniu wszelkich upojeń, kiedy nagle wszystko 
wzięło inny obrót. Twarz jednej z kobiet zachmu- 
rzyła się raptownie, a usta jej blade wymówiły 
z wyrazem nienawiści moje nazwisko i w jednej 
chwili dwóch ludzi rzuciło się na mnie i wprowa- 
dziło do tej oto sali, do której w tej chwili i ciebie 
zaproszono. 
- Cóż to była za kobieta ? 
- Nie wiem nic o nIej l nie poznałbym jej 
nawet, spotkawszy, bo ani na chwilę nie zdejmo- 
wała maski. 
- Samo wymówienie twego nazwiska może 
więc narazić cię na niebezpieczeństwo? 
- Tak 1 Ostrzegano mnie nawet o tym, wy- 
bacz, że dotąd ukrywałem to przed tobą. 
Nie wymagam od ciebie zwierzeń, mój 
przyjacielu, wolę dowiedzieć się, w jaki sposób, 
zostawszy zamkniętym w tej sali, potrafiłeś zainte- 
resować swoją osobą to urocze dziewczę, które 
z przywiązania dla ciebie, obiecało obu nas uwolnić? 
Gautier milczał. Pociągnął ręką po czole, 
pierś jego wznosiła się i opadła naprzemian, wi- 
docznie pod wrażeniem bolesnego jakiegoś uczucia. 
Drogie dziewczę - rzekł z westchnieniem. 
Czy ją znasz ? 
Tej nocy pierwszy raz z nią rozmawiałem, 
ale podejrzewam, że ona musiała mnie już poprzed- 
nIO gdzieś widzieć. 
- O mów I mów dalej... 
(Ciąg dalszy nastąpi).
		

/p0003.djvu

			> 11111111111n111111,1......; 1111 j 1111111.....> 1111111111111111.......111111111111.... .Tlili .... .111H111..... .1M11111111111! t III 11 > M1111111......11111111 ,.1>_ 


Wiadomości urzędowe! 
M IIIIJllin illlU li rill U 1IIIIIIIIIItllllllllllllllllllllllJ III II 1111 III Iti lit III IIfrj I 1111 II lit I IIIJ I 1111 1111 III 1111 IJ IIIJ IIJ 1IIIIIIIIIIIIIItl Dllllllllli iiu 


Obwieszczenie. 
Na podstawie art. 6 -11, 12 pkt 1 oraz ustępu 
ostatniego tegoż artykułu ustawy z dnia 5. III, 1934 
o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej 
i owiec (Dz. U. R, P nr 40 poz. 349) wyznaczam 
niniejszem w porozumieniu z Wielkopolską Izbą 
Rolniczą przegląd buhajów w powiecie w nastę- 
pujących dniach 9, 10 i 11 maja br. według niżej 
podanego planu: 
w wtorek, dnia 9 maja 1939 r, 
w Widzimiu Starym o godz. 8,15 przed obe- 
rżą p. Cebulskiej Gromady: Widzim Stary i Nowy, 
w Kębłowie o godz. 8,30 na targowisku Gro- 
mady: Kębłowo i Stradyń, 
w Wroniawach o godz. 8,50 przed kuźnią 
domin. Gromada: Wroniawy dwór, 
w Wroniawach o godz. 9,15 przed b, oberżą 
p. Wojtkowiaka Gromady: Wroniawy i Dąbrowa 
N owa, 
w Solcu o godz. 9,40 przed sklepem p. Flie- 
gera Gromady: Solec, 
w Mochach o godz. 10,00 na placu przy mle- 
czarni Gromada: Mochy, 
w Kaszczorze o godz, 10,30 na placu groma- 
dzkim Gromada: Kaszczor, 
w Wieleniu Zaobrz. o godz. 10,45 na podwó- 
rzu domin. Gromada: Wieleń Zaobrz. i Osłonin. 
w Nowejwsi o godz. 12,00 przed oberżą pana 
Kaminiarza Gromada: Nowawieś, 
w Perkowie o godz. 12,30 przed sołectwem 
Gromady: Perkowo, 
w Przemęcie o godz. 12,45 na targowisku 
Gromada: Przemęt i Przedmieście, 
w Błotnicy o godz. 13,00 przed oberżą p. De- 
kierta Gromada: Błotnica, 
w Starkowie o godz. 13,15 przed kuźnią p. 
Marciniaka Gromada: Starkowo 
, 
w Górsku o godz. 13,30 przed kuźnią p. Roili 
Gromada: Górsko, 
w Olejnicy o godz. 13,40 przy leśnictwie Gro- 
mada: Olejnica, 
w Radomierzu o godz. 14,00 na podwórzu 
domin. Gromada: Radomierz, 
w środę, dnia 10 maja 1939 r. 
w Niałku Wielkim o godz. 8,10 na podwórzu 
domin. Gromady: Niałek Wielki i Powodowo, 
w Obrze o godz. 8,30 na podwórzu p. Mań- 
czyńskiego Gromady: Obra, Obra N owa i Kiełkowo, 
w J ażyńcu o godz. 9,00 na podwórzu domin. 
Gromada: Jażyniec, 
w J aromierzu o godz. 9,20 przed sołectwem 
Gromada: Jaromierz, 
w Kopanicy o godz. 9,45 na targowisku Gro- 
mada: Kopanica, 
w Małejwisi o godz. 10,00 przed sołectwem 
Gromady: Maławieś i Wąchabno, 
w Chobienicach o godz, 10,30 na podwórzu 
domin. Gromady: Chobienice I i II Grójec Mały 
i Wielki, Wojciechowo, 
w Godziszewie o godz. 11,00 na podwórzu 
domin. Gromada: Godziszewo, 
w Belęcinie o godz. 12.00 przed oberżą pana 
Manna Gromady: Belęcin, Zakrzewo i Mariankowo, 
w Karnie o godz. 12,15 przed kuźnią p. Ja- 
zdona Gromada: Karna, 
w Tuchorzy o godz. 13,00 przed gorzelnią 
Gromady: Tuchorza, Tuchorza Nowa i Tuchorza 
Stara, 
w Reklinie o godz. 13,30 przed oberżą p. Ba- 
uma Gromady: Reklin i Kiełpiny, 
w Siedlcu o godz. 14,00 na podwórzu p. Sta- 
sika Gromady: Siedlec, Nieborza i Żodyń, 
w czwartek dnia 11 maja 1939 r. 
w Wolsztynie o godz. 8,10 na targowisku 
Gromady: Wolsztyn, Berzyna, Adamowo. Chorze- 
min i Tłoki, 
w Komorowie o godz. 8,30 na podwórzu do- 
minialnym Gromady: Komorowo, Karpicko i Młyń- 
sko, 
w Błońsku o godz. 8,50 przed oberżą p. No- 
aka Gromady: Błońko i Barłożna, 
w Kuźnicy Zbąskiej o godz. 9,10 przed obe- 
rżą Gromady: Kuźnica Zbąska i dawniejsze Szarki 
Nowe. 
w Boruii o godz. 9,45 przed sołectwem Gro- 
mada: Boruia, 
w Boruii Starej o godz. 10.15 na placu gro- 
madzkim Gromady: Boruia Kościelna, Stara, No- 
wa i dawniejsze Szarki Stare, 
w Jabłonnej o godz. 11.00 przed strażnicą 
Gromady: Jabłonna, Komorówko, Wola Jabłońska 
iBlinek, 
w Wiosce o godz. 11,15 na podwórzu domin. 
Gromada: Wioska, 
w Rakoniewicach o godz. 11.40 na targowisku 
Gromady: Rakoniewice miasto i wieś, 
w Podgradowicach o godz. 13,15 na podwó- 
rzu p. Linkego Gromada: Podgradowice, 
w Gożdzinie o godz. 13.30 przed oberżą p. 
Małeckiego Gromady: Gożdzin i Elżbieciny, 
w Ruchocicach o godz. 14,00 na podwórzu 
domin. Gromady: Ruchocice i Rataje, 
w Tarnowie o godz. 15,15 przed kuźnią gro- 
madzką Gromady: Tarnowa i Terespol, 
w Gościeszynie o godz. 15,30 na podwórzu 


domin. Gromady: Gościeszyn. Dąbrowa Stara, 
Adolfowo i Łąkie, 
w Rostarzewie o godz. 16,10 na rynku Gro- 
mady: Rostarzewo, Cegielsko, Stodolsko, Głodno, 
Gola i Tłoki Nowe. 
Właściciele rozpłodników obowiązani są zgła- 
szać do Zarządów gminnych oraz doprowadzać 
przed Komisję Kwalifikacyjną wszystkie buhaje po 
ukończeniu 10 miesięcy życia w czasie i miejscu 
wyznaczonym niniejsze m obwieszczeniem. Obo- 
wiązek doprowadzenia rozpłodników przed Komi- 
sję Kwalifikacyjną nie dotyczy rozpłodników za- 
pisanych do głównych ksiąg gospodarskich ' zwie- 
rząt zarodowych. N ato miast doprowadzone być 
muszą przed komisję kwalifikacyjną również bu- 
haje zapisane do ksiąg gospodarskich zwierząt za- 
rodowych, które używane są do pokrywania krów 
cudzych oraz służby folwarcznej jak i wszystkie 
buhaje stacyjne tj buhaje zakupione przy pomocy 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wydziału Powiato- 
wego lub Gminy. Właściciele buhaji stacyjnych 
winni przedłożyć komisji kwalifikacyjnej bloczek 
stanowień i rodowód buhaja. Doprowadzone bu- 
haje winny być czysto utrzymane, wywerkowane, 
posiadać kółko w nosie i być prowadzone na 
drążku. 
Właściciele buhajów zalicencjonowanych mu- 
szą na miejscu zakupić bloczek stanowień którego 
koszt wynosi 1,- zł. 
Komisja Kwalifikacyjna uznaje jako odpo- 
wiednie do hodowli te z pośród doprowadzonych 
rozpłodników, które należą do rasy przewidzianej 
ustawą oraz odpowiadają wymaganiom, ustalonym 
przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych. Ko- 
misja na miejscu wydaje bezpłatne świadectwa 
uznania właścicielom wybranych rozpłodników. 
Grzywną do 20 zł karany będzie: 1) kto nie 
zgłasza zarządowi gminy rozpłodnika lub nie do- 
prowadza go przed komisję kwalifikacyjną 2) kto 
dopuszcza do powstania warunków przy których 
jest możliwe pokrycie nieuznanym rozpłodnikiem 
cudzych krów. Grzywną do 300 zł karany będzie 
kto pokrywa rozpłodnikiem nieznanym cudzą kro- 
wę. W razie wydania orzeczenia karnego powiato- 
wa władza administracji ogólnej może zarządzić 
wytrzebienie rozpłodnika na koszt i ryzyko właś- 
ciciela. 
Rozpłodniki nieuznane przez komisję kwali- 
fikacyjną muszą być sprzedane wzgl. wytrzebione 
(wykastrowane) w ciągu trzech miesięcy od dnia 
orzeczenia komisji, w przeciwnym bowiem razie 
podlegają opłacie rocznej w wysokości 50 zł. od 
buhaja w myśl postanowień art. 10 wyż. pod. ust. 
Panów Burmistrzów, Wójtów i Sołtysów wzy- 
wam by powyższe podali do publicznej wiado- 
mości sposobem dotychczas przyjętym oraz do- 
pilnowali by wszystkie buhaje były doprowadzone 
przez właścicieli do przeglądu w podanym niniej- 
szem obwieszczeniem dniu, czasie i miejscu 
Obecność Panów Sołtysów w terminach spędu 
danej gromady jest obowiązkowa. 
Wolsztyn, dnia 22 kwietnia 1939 r. 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
Starosta Powiatowy: (-) Kaczorowski. 


Do Komitetu budowy kościoła rzymsko-kat. 
na race Ks. Aleksandra Szymańskiego 
w Kowalewie powiat Jarocin. 
W uwzględnieniu prośby z dnia 12 paździer- 
nika 1938 r. zezwalam niniejszym Komitetowi bu- 
dowy kościoła rzym.-kat. w Kowalewie na zasadzie 
przepisów Art. 2 Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. 
o zbiórkach publicznych (Dz. Ust. R P. Nr 22, 
poz. 162) łącznie z  1-20 Rozporządzenia Mini- 
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. 
o sposobach przeprowadzenia zbiórek publicznych 
oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. Ust. R. P. 
Nr 69, poz. 638) na urządzenie zbiórki publicznej 
w lokalach publicznych i prywatnych na całym 
terenie Województwa Poznańskiego w czasie od 
daty niniejszego pozwolenia do dnia 31 paździer- 
nika 1939 r. włącznie za pośrednictwem rozsprze- 
daży cegiełek z oznaczoną na nich ceną. 
soby przeprowadzające niniejszą zbiórkę, 
ObowIązane są posiadać pm2Y sobie dowód osobi- 
sty z fotografią, legitymację upoważniającą daną 
osobę do przeprowadzenia zbiorki, wydaną przez 
Komitet budowy kościoła w Kowalewie a potwier- 
dzoną przez Starostwo terytorialne, oraz w zam- 
knięte puszki, skrzynki, worki, zaopatrzone w otwór 
do wrzucania pieniędzy, w nazwę Komitetu urzą- 
dzającego zbiórkę, numer kolejny i opieczęto- 
wane przez tę instytucję (t. j. mają być tak 
urządzone, by bez otwarcia ich lub widocz- 
nego uszkodzenia wyjęcie znajdujących się w 
nich pieniędzy było niemożliwe) względnie w 
książki lub listy (kwitariusze). służące do zapisy- 
wania ofiar, poświadczone urzędowo przez Staro- 
stwo terytorialne założone oraz prowadzone zgod- 
nie z wymogami  6, 7 i 8 Rozporządzenia Mini- 
stra Spraw Wewnętrznych z, dnia 14 lipca 1934 r. 
o sposobach przeprowadzenia zbiórek publicznych 
oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. Ust. R. P. 
Nr 69, poz. 638). 
Zgodnie z postanowieniami U stawy o zbiór- 
kach publicznych i  18 powołanego ostatnio Roz- 
porządzenia osoby przeprowadzające tę zbiórkę 
nie mogę za swe czynności pobierać jakiegokol- 
wiek wynagrodzenia a wynik zbiórki i sposób zu- 


żytkowania zebranych ofiar winien być podany do 
wiadomości Poznańskiego Urzędu Wojewódzkiego 
oraz ogłoszony przynajmniej w jednym czasopiśmie 
wydawanym w języku polskim w miejscowości 
siedziby Komitetu, jeśli zaś to jest niewykonalne . 
w Poznaniu i to w ciągu jednego miesiąca licząc 
od ukończenia zbiórki. 
Celem odnotowania przebiegu akcji zbiórko- 
wej oraz jej wyników należy założyć, prowadzić 
i przechowywać specjalny rejestr zgodnie z prze- 
pisami  15,16,17 i 19 powołanego Rozporządzenia. 
N admieniam, że w urządzeniu i przeprowa- 
dzeniu niniejszej zbiórki publicznej nie mogą brać 
udziału dzieci i młodzież do lat 18, oraz młodzież 
szkolna z wyjątkiem słuchaczy szkół wyższych. 
Wojewoda: (-) Maruszewski 


Powyższe podajemy do publicznej wiadomości. 
Nowy Tomyśl, Wolsztyn, Międzychód, 29. IV. 1939 r. 
Starosta Powiatowy: (-) Skoczeń 
Starosta Powiatowy: (-) Kaczorowski 
Starosta Powiatowy: ( -) Czubiński. 
U chwała 
Na zasadzie przepisów art. 14, ust. 1 ustawy 
z dnia 15, VI. 1923 r. w brzmieniu art, 14 dekretu 
Prezydenta R. P. z dnia 4. XI. 1936 r. o zmianie 
przepisów o państwowym podatku gruntowym (Dz. 
U. R. P. Nr 85, poz. 593) Rada Gminna uchwala 
pobierać w roku 1939 na rzecz Gminy Wiejskiej 
Kopanica zgodnie z przepisami par. 1 pkt. A, ust. 2, 
Rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 grud- 
nia 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewn. o zmianie podziału dodatków ko- 
munalnych do podatku gruntowego pomiędzy po- 
szczególne rodzaje związków samorządowych (Dz. 
U. R. P. Nr 92 poz. 646) dodatek komunalny do 
państwowego podatku gruntowego w wysokości 
22.5% ogólnej kwoty państw, podatku gruntowego. 
U chwałę powyższą podaje się z uwagi na art. 
47 ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów 
komunalnych z dnia 11. VIII. 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 62 z roku 1936 poz. 454) do publicznej wiado- 
, . 
moscl. 
Kopanica, dnia 24 kwietnia 1939 r. 
Wójt: (-) Wachowski. 
U chwała. 
Na podstawie przepisów art. 14 ust. 2 ustawy 
z dnia 15. VI. 1923 r. w brzmieniu art 14 ust 2 
dekretu Prezydenta R. P. z dnia 4. XI. 1936 r. o 
zmianie przepisów o państwowym podatku grun- 
towym (Dz. U. R. P, nr 85 poz. 593) rada gminna 
uchwala jednogłośnie pobierać w roku 1939 na rzecz 
gminy wiejskiej Kopanica zgodnie z przepisami par. 
2 pkt. A rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
17 grudnia 1936 r. wydanego w porozumieniu z Mi- 
nistrem Spraw Wewnętrznych o zmianie podziału 
dodatków komunalnych do podatku gruntowego 
pomiędzy poszczególne rodzaje związków samorzą- 
dowych dalszy dodatek do państwowego podatku 
gruntowego w wysokości 11,5°10 tej części państwo- 
wego podatku gruntowego która nie obejmuje od- 
dzielnego dodatku przewidzianego wart. 7 dekretu 
Prezydenta R. P. z dnia 4 listopada 1936 r (Dz." 
U. R. P. nr 85, poz. 593). 
U chwałę powyższą podaje się z uwagi na art. 
47 ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów 
komunalnych z dnia 11. VIII. 1923 r. (Dz. U. R. P. 
nr 62 z roku 1936 poz. 454) do publicznej wia- 
domości. 
Kopanica, dnia 24 kwietnia 1939 r. 
Wójt: (-) Wachowski. 


Zatwierdzenie uchwały rady gminnej w sprawie 
pobierania w roku 1939 podwyżki do podatku grun- 
towego. 
N a podstawie uchwały Wydziału Powiatowego 
zatwierdza się w myśl postanowień art. 1, 36 ust. 
a i art. 42 ustawy z dnia U. VIII. 1923 r. o tym- 
czasowym uregulowaniu finansów komunalnych 
w brzmieniu obwieszczenia Ministra Spraw Wew- 
nętrznych z dnia 26 VI. 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 
62 poz. 454) uchwałę rady gminnej w Kopanicy 
z dnia 30 stycznia 1939 r. w sprawie pobierania 
w roku 1939 podwyżki do podatku gruntowego 
przewidzianej w ust. 2 art. 14 ustawy z dnia 15. 
VI. 1923 r. w brzmieniu art. 14 ust. 2 dekretu Pre- 
zydenta R. P. z dnia 4. XI. 1936 r. o zmianie prze- 
pisów o państwowym podatku gruntowym (Dz. U. 
R. P. Nr 85 poz. 593) z tym jednak zastrzeżeniem, 
że wymieniona podwyżka pobrana zostanie w wy- 
sokości określonej w par. 2 ust. a) rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 17. XII. 1936 r. (Dz. U. R. 
P. Nr 92, poz. 646) t. j. w wysokości 11,5°/ tej 
,. , o 
CZęSCI panstwowego podatku gruntowego która 
nie obejmuje oddzielnego dodatku, przewidzianego 
wart. 7 dekretu Prezydenta R. P. z dnia 4. XI. 
1936 r. (Dz U. R. P. Nr 85, poz. 593). 
Przewodniczący: (-) Mgr. iur. Hassny, wicestar. 
Powyższe podaje się z uwagi na art. 47 ustawy 
o tymczasowym uregulowaniu finansów komunal- 
nych z dnia 11. VIII. 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 62, 
poz. 454 z roku 1936) do publicznej wiadomości. 
Kopanica, dnia 24 kwietnia 1939 r. 
Wójt: (-) Wachowski. 


Pożyczki lotniczej nagroda 
W cieniu skrz3'deł, praca i swoboda,
		

/p0004.djvu

			Warunki przyjęcia 
do szkół rzemieślniczych 
Wyciąg z Nr 81 dziennika . Polska Zbrojna" z dn 22 111. 1939 r 
Przy wielu fabrykach państwowych i prywat- 
nych oraz przy parkach wojskowych zostały uru- 
chomione szkoły zawodowe o typie gimnazjów me- 
chanicznych i elektrycznych oraz fabryczne dzienne 
szkoły dokształcające zawodowo. 
Ponieważ w praktyce podania o przyjęcie do 
tych szkół nadsyłają kandydaci, nie odpowiadający 
żadnym warunkom, wzgl. kierują je niewłaściwie 
do instytucji centralnych, które tych spraw nie za- 
łatwiają, podaje się do ogólnej wiadomości, że: 
I. podania o przyjęcie na uczni powinny być kie- 
rowane do tych zakładów, przy których niw. szkoły 
istnieją; II. podania należy składać w terminie od 
1 kwietnia do dn. 10 maja roku przyjęcia; III. wy- 
magane od kandydatów na uczni warunki są na- 
stępujące: 1) obywatelstwo polskie, 2) wiek ukoń- 
czonych lat 15 do nieprzekroczonych w dniu 1.VIII, 
roku przyjęcia 16 lat i 6 miesięcy, 3) ukończenie 7-, 
względnie 6-klasowej szkoły powszechnej, lub wy- 
kształcenie równorzędne, 4) złożenie do szkoły po- 
dania wraz z krótkim własnoręcznie napisanym 
życiorysem, do którego należy dołączyć: a) świa- 
dectwo ukończenia 7 wzgl. 6 klasowej szkoły pow- 
szechnej. W wypadku, gdy kandydat kończy 
szkołę powszechną w roku przyjęcia, ostatnią cen- 
zurę półroczną ze szkoły (odpis), b) świadectwo ze 
szkoły zawodowej, o ile kandydat uczęszcza lub 
uczęszczał do takiej szkoły (odpis), c) metrykę u- 
rodzehia kandydata (odpis), d) dowód obywatelstwa 
polskiego rodziców lub kandydata, wzgl. zastępcy, 
stwierdzający złożenie podania o wydanie dowodu 
obywatelstwa (odpis), e) pisemne oświadczenie ro- 
dziców, wzgl. prawnego opiekuna kandydata o zna- 
jomości warunków, w jakich uczeń, po ewentual- 
nym przyjęciu do zakładu, będzie się szkolił oraz 
zgodę na odbycie przez ucznia praktyki (warunki 
poda zakład), f) zobowiązanie rodziców, wzgl. praw- 
nych opiekunów, że w razie zapotrzebowania syna 
(wychowanka) po wyzwoleniu na czeladnika, od- 
dadzą go do służby ochotniczej w wojsku, wzgl. 
pozostawią w wojsku w charakterze podoficera za- 
wodowego w grupie specjalistów. 


IV. Podania wniesione po terminie, wzgl. bez 
któregokolwiek z załączników, mogą być nierozpa- 
trzone. 
V. Kandydaci na uczni są poddawani bada- 
niom lekarskim, egzaminowi sprawdzającemu, przy 
czym pierwszeństwo w przyjęciu, przy innych wa- 
runkach równych, mają w następującej kolejności 
synowie: 1) niezamożnych pracowników zakładu, 
wzgl. sieroty, 2) niezamożnych pracowników zakła- 
dów właściwego kierownictwa, departamentu, wzgl. 
sieroty, 3) sieroty po poległych żołnierzach, 4) in- 
walidów wojennych, 5) sieroty odznaczonych krzy- 
żem virtuti militari, krzyżem i medalem niepodle- 
głości, krzyżem walecznych i zasługi, 6) sieroty po 
żołnierzach służby stałej, pracownikach właściwego 
kierownictwa, dowództwa, departamentu i państwo- 
wych, 7) niezamożnych uczestników walk o niepo- 
dległość, względnie sieroty. 
Podania, dotyczące przyjmowania uczni, kie- 
rowane inaczej, w szczególności do władz central- 
nych, nie będą rozpatrzone. 
Kandydaci, ubiegający sit; o przyjęcie do szkół 
rzemieślniczych przy fabrykach państwowych, a po- 
siadający powyższe warunki przyjęcia mogą skła- 
dać podania wraz z odpisami wymienionych do- 
kumentów (tylko pisemnie) do djrekcji niżej wy- 
mienionych szkół: 
A. Gimnazja zawodowe. Prywatne 3-letnie 
gimnazja mechaniczne: 
1) PWU przy Fabryce Karabinów wWarszawie 
2) PWU przy Fabryce Broni w Radomiu 
3) PWU przy Fabryce Amunicji w Skarżysku 
4) PWU przy Fabryce Amunicji wDąbrowie Bór 
5) Państw. Zakł. Tele- i Radio techn. w Ka- 
zimierzu Doln. 
6) Południowych Zakładów w Stalowej Woli i 
7) Męskie Gunn. Mech. Podlaskiej Wytwórni 
Samolotów (Biała Podlaska). 
B. Dzienne szkoły dokształcające zawodowe, 
Prywatne dzienne męskie szkoły dokształcające za- 
wodowe, przy: 
1) Państw. Zakł, Tele-i P.adiotech. wWarszawie 
2) Warsztatach Portowych Mar. Wojennej 
w Gdyni, 
3) Zbrojowni w Warszawie, 
4) Zakł. Amun. .Pocisk" S. A. w Warszawie, 
5) Wytwórni Polsko Zakł. Optycznych w War- 
szaWIe, 
6) Tow. Starachowieckich Zakł. Górn, S. A. 
w Starachowicach, 
7) Państw. Zakł. Inż. - Fabryka w Ursusie, 
8) Państw. Zakł. Inż. - Fabryka w Warszawie 
9) Państw. Zakł. Lotu. - Wytwórnia Płatow- 
ców w Okęciu-Paluch, 
10) Państw. Zakł. Lotn. - Wytwórnia Silni- 
ków w Okęciu w Warszawie, 
11) Wytwórni "Avia" w Warszawie, 
12) Parku Pułku Lotniczego - Warszawa- 
Okęcie, 
13) Parku Pułku Lotniczego - Kraków, 
14) Parku Pułku Lotniczego - Poznań, 
15) Parku Pułku Lotniczego - Toruń 


16) Parku Pułku Lotniczego - Lida, 
17) Parku Pułku Lotniczego - Lwów, 
18) Parku Pułku Lotniczego - Dębin, 
19) Południowych Zakładach w Stalowej Woli 
Administracja. 


Przyjęcia kandydatów do Państwowej Szkoły 
Teletechnicznej i Państwowego Liceum 
Teiekomunikacyjnego w Warszawie. 
Państwowa Szkoła Teletechniczna i Państwo- 
we Liceum Telekomunikacyjne w Warszawie przy- 
gotowują do pracy zawodowej w dziedzinie teleko- 
munikacji (telegraf, telefon, radio). 
Państwowa Szkoła Teletechniczna w Warsza- 
wie rozpoczęła już przyjmowanie kandydatów na 
Kurs bezpłatny, który rozpocznie się w czerwcu br. 
Kandydaci winni posiadać świadectwa ukoń- 
czenia przynajmniej 6 klas szkoły średniej, odbytą 
służbę wojskową lub zwolnienie z obowiązku jej 
odbycia oraz nie przekroczone 30 lat życia. 
N auka trwa 2 lata, przy czym pilni słuchacze 
drugiego Kursu korzystają z pewnej ilości sty- 
pendiów. 
Termin składania podań upływa 15 maja rb. 
Egzamin sprawdzający z matematyki odbędzie się 
dnia 23 maja rb. 


Gfrtity plon intensywnej pracy rocznej 
Stow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
w Wolsztynie. 
W środę, 19 kwietnia br. odbyło się, roczne 
walne zebranie Stow. Pań Miłosierdzia Sw. Win- 
centego a Paulo w sali Domu Sierót pod przewo- 
dnictwem ks. dziek. Bombickiego. Zebranie po- 


1914 


1251 


1939 


Komunalna Kasa Oszczędności 
powiatu Wolsztyńskiego 
W Wolsztynie 
ulica 5-go S tycznia nr 5 


. . 
przYJmuJe: 
w Kła d Y na dogodnych warunkach, 
otwiera rachunki bieżące,' 
załatwia wszelkie tranzakcje bankowe. 
Gwarancja powiatu? 


przedziła Msza św. z wspólną Komunią św, człon- 
kiń w farze oraz krótkie nabożeństwo z błogosła- 
wieństwem w kaplicy. Szczegółowe sprawozdanie 
zdała sekretarka p. M. Wojciechowska i skar- 
bniczka p. G. Patalasowa. 
Jak ze sprawozdań wynika, Stow. Pań ma na 
opiece 150 rodzin. Zebrań odbyło się 1 walne, 
98 zarządowych, 7 miesięcznych, 57 pań czynnych 
i 2 zarządowe wspólne z zarządem Konf. Panów. 
Liczba osobistych odwiedzin Pań u ubogich wy- 
nosi 2161. Czasopism katolickich wydano 754 egz. 
Staraniem Stow. udzielono pomocy lekarskiej w 15 
wypadkach, w szpitalu umieszczono 5 osób. 
Z okazji uroczystości św. Wincentego a Paulo 
ugoszczono śniadaniem 200 ubogich, w dniu cho- 
rych 60 osób, z okazji gwiazdki dla dzieci ugosz- 
czono 120 osób podwieczorkiem. 
Obiadów wydano przez Panie członk. 2859, 
Vj Domu Sierót 1440, z kuchni szpitala pow. 150. 
Sniadali wydano przez Panie członk. 312, kolacji 
wzgl. podwieczorków wydano przez Panie członk. 
19, w Domu Sierot 130. Chlebów wydano przez 
Panie członk. 1932, z kasy Stow. 1799, bułek wy- 
dano 2398 szt, strucli z okazji .święconego" 160, 
z okazji gwiazdki 140 szt. Mleka wydano 3151 V, 
Itr., darowanych 10 Itr., mąki wydano 181 Va kg, 
kaszki 27 kg, ryżu 1 kg, cukru 87 1 /, kg, kawy 104 kg, 
fasoli 5 kg, soli 7')]" kg, mięsa i tłuszczu wydano 
z kasy Stow. 179 kg, darowane przez Panie członk. 
36'/i kg. - Ogółem wydano w gotówce 4280,27 zł, 
naturalii w wartości 3.912,25 zł, ogólny obrót Sto- 
warzyszenia w r. 1938/39 wynosił 8.192,52 zł. 
Powyższe zestawienie wykazuje ogromną ofiar- 
ność Pań Członkiń oraz. Szan. Obywatelstwa m. 
Wolsztyna. Zarząd Stow. Pań Miłosierdzia składa 
wszystkim, w im. swoim jak i ubogich serdeczne 
"Bóg zapłać" i prosi o dalszą ofiarną współpracę. 
Skład Zarządu pozostał ten sam z p. Joanną 
N owakową na czele. Po zebraniu odbyła się za- 
służona wspólna kawka, urządzona z osobnych 
własnych składek na ten cel, w której wzięli udV.iał 
prócz Pań Miłosierdzia, ks. dziek. Bombicki, ks. Wł. 
Majchrzycki, prezes Konf. Panów i przedst. S S. 
Miłosierdzia. 


25.leeie istnienia K. K. O. 
powiatu wolsztyńskiego. 
Wolsztyn. W dniu 1 maja br. mija 25 lat 
od chwili, gdy rozpoczęła swą działalność K. K. O. 
powiatu wolsztyńskiego. Już w pierwszym dniu 
swej działalności tj. w dniu 1. V. 1914 r. kasa po- 
zyskała 23 wkłady, aby w miesiąc później zaokrą- 
glić do liczby 50. I tak powoli lecz stale pożyteczna 
instytucja zjednywała sobie sympatię ludności mia- 
sta i okolicy, uwidaczniającą się dziś w stale wzra- 
stającej sumie władów jak i sumie bilansowej. Po- 
ważny wstrząs zadała kasie wojna światowa. Lecz 
skoro tylko nad Wolsztynem powiała flaga biało 
czerwona - znak odrodzonej Polski - odrodzeniu 
uległa również i jubilatka a pod sprawnym kierow- 
nictwem swych dyrektorów szybko doszła do nor- 
malnej pożytecznej pracy. 
Poważnym ciosem dla dobrze rozwijającej się 
placówki stał się okres dewaluacji, lecz lata 1924 
- 1930 to okres, w którym kasa powoli lecz sy- 
stematycznie odzyskiwała zaufanie, przekonawszy 
społeczeństwo wolsztyńskie o swych silnych zdro- 
wych podstawach i swej rzeczowej gospodarce. 
Szalejący kryzys gospodarczy w latach 1930 - 37 
stał się również okresem kryzysu kasy, lecz silne 
i zdrowe podstawy po okresie przełomowym w la- 
tach 1937 i 38 znowu przekonały społeczeństwo, 
że kasa potrafiła się dostosować do każdych wa- 
runków - jakie jej narzucało życie gospodarcze. 
Przyjrzyjmy się pokrótce działalności kasy. 
Nie bez znaczenia będzie fakt, że jubilatka w roku 
1923 miała wkładów na 4.148,32 zł, pod czas gdy 
w roku 1938 wkłady wzrosły do kwoty 714.888,87 zł. 
Nie mniej ważne zadania spełniła kasa w zakresie 
kredytowym, udzielając zwłaszcza rolnikom do- 
godne pożyczki. Na początku 38 r. stan pożyczek 
wynosił 1058 na sumę przeszło 660 tysięcy złotych, 
a w ciągu samego roku 1938 udzielono 350 na 
kwotę przeszło 136 tysięcy złotych. 
Dziś mija 25 lat od kiedy K. K. O. powiatu 
wolsztyńskiego otworzyła podwoje by służyć pań- 
stwu i społeczeństwu. A gdy Ojczyzna znalazła 
się w potrzebie, jubilatka nie szczędziła pieniędzy 
by zasilić skarb państwowy, ofiarowując 10.000 zł 
na Pożyczkę Narodową, 5.000 na pożyczkę inwe- 
stycyjną i 5.000 na P. O. P. Osobny chwalebny 
rozdział pożytecznej pracy kasy stanowią dotacje 
na cele społeczno-kulturalne na, które kasa w ciągu 
swej 25 letniej działalności przekazała sumę przeszło 
28 tysięcy złotych. 
Ten piękny rozwój niewątpliwie kasa zawdzię- 
cza doborowemu personelowi z długoletnim dyr. 
Nędzewic/.em na czele jak i harmonijnej współ- 
pracy Rady Kasy z Dyrekcją. 
Z okazji jubileuszu pozwalamy sobie złożyć 
pożytecznej placówce serdeczne życzenia . Szczęść 
Boże" . 


Dzieł Qswiatv i Kultury 


Plan Objazdów Powiatowego Kina 
Oświatowego pow. nowotomyskiego 
na czas od 1. V. - 10. V. 1939 r. włącznie. 
Kino Oświatowe wznawia swoją działalność 
i wyświetli dwa interesujące filmy, które zaciekawią 
napewno każdego. 
1. Centralny okręg Przemysłowy 
(dźwiękowiec) film przedstawia olbrzymi bogaty 
rozwój naszego rodzimego przemysłu. 
2 . Rak z i e m n i a c z a n y (dźwiękowiec) 
film mówi o strasznej klęsce raka, m. in, o raku 
i jego zwalczaniu. 
Całość trwa około 2-ch godzin. Wymienione 
filmy wyświetli się w następujących terminach 
i miejscowościach. 
Lwówek w poniedziałek, dnia I-go maja br. 
o godz. 17 i 20-tej. 
Wąsowo w wtorek, dnia 2 maja br. o godz. 
17 i 20 tej. 
Zębowo w czwartek, dnia 4 maja br. o godz. 
20 tej. 
Zbąszyń w piątek, dnia 5 maja br. o godz. 
17 i 20 tej. 
Nowy Tomyśl w sobotę, dnia 6 go maja br. 
o godz. 20-tej. 
Wojnowice w niedzielę, dnia 7 maja o godz. 
16 -tej. 
Dobieźyn w niedzielę, dnia 7 maja br. o godz. 
20-tej. 
Brody w poniedziałek, dnia 8-go maja br. 
o godz. 20-tej. 
Buk w wtorek, dnia 9-go maja br. o godz. 17 
i 20 tej. 
Glupoń w środę, dnia 10 maja br. o godz. 20. 
Wstęp: A miasto: a) dla dzieci szkolnych 15 gr, 
b) dorosłych 40 gr. 
B wieś: a) dla dzieci szkolnych 10 gr, b) do- 
rosłych 30 gr. Zapraszamy! (s) 
Komu pokój miły, 
Niestraszna mu wojna 
Polska ma czego bronić 
I dlatego zbrojna
		

/p0005.djvu

			Stany Zjednoczone budują 10 baz dla floty 
Waszyngton. Prez. Roosevelt zwrócił się do 
kongresu z żądaniem przyzmmia kredytu w wyso- 
kości 36 miin. 621 tys. doi. departamentowi mary- 
narki na niezwło' zne rozpoczęcie budowy 10 nowych 
baz dla floty i lotnictwa. 
Ameryka zamówiła 600 samolotów 
Waszyngton. Depart. wojny podpisał z zakła- 
dami lotniczymi kontrakty na sumę 50 miln. doi. 
Kontrakty te obejmują budowę 600 samolotów 
najnowszego typu oraz liczne dodatkowe motory 
i części samolotów. 
Ameryka zmobilizuje 1.200.000 żołnierzy 
Londyn. Jak donoszą z Waszyngtonu, Stany 
Zjednoczone nie pójdą za przykładem Anglii i nie 
wprowadzą powszechnego obowiązku służby woj- 
aków« j. Rząd St. Zjednoczonych pracuje obecnie 
nad planami mobilizacyjnymi, które umożliwią po- 
wołanie pod broń 1.200 tysięcy żołnierzy. 


3-7 mała w lokalu TCl 
Wystawa Dobrej Książki 
Wystawa Prasy Katolickie! 


POLACY! 


Tegoroczny obchód Trzeciego Maja zastaje nas 
w pogotowiu obronnym przed zakusami wrogów na 
całość naszego Państwa. Zjednoczony Naród Polski 
stawił się w masowej subskrypcji Pożyczki Obrony 
Przeciwlotniczej ofiarnie na usługi Rzeczypospolitej; 
- a gotów jest dać ze siebie o wiele więcej! 
Ofiarnym Polakiem - stojącym w ciągłym po- 
gotowiu - może być jednak tylko obywatel oświe- 
cony. To też urządzając z inicjatywy Towarzystwa 
Czytelui Ludowych 
Obchód 3-Majowy 
sądzimy, że poparcie polskiej oświaly należy do 
podstawowych obowiązków obywatelskich - i wzy- 
wamy Społeczeństwo Grodziskie do tłumnego ma- 
nifeatowaniu w rocznicę Konstytucji 3-majowej go- 
rących uczuć patriotycznych. Tylko bowiem zdrowa 
oświata zrodzi obywatelski czyni 
Program Obchodu: 
przed południem zbiórka uliczna na "Dar Narodowy" 
godz. 9,45: zbiórka wszystkich organizacji ze sztan- 
darami w ul. Powstańców Chocieszyńskich 
god/. 10,30: uroczysta msza święta 
godz. 11,45: pochód propagandowy 
god/. 12,30: manifestacja na Starym Rynku z prze- 
mówieniem p, kier. szk. Pomesnego i doraźną 
zbiórką na FON 
godz. 13: otwarci« w lokolu T. C L. "Wystawy 
Dobrej Książki" i "Wystawy Prasy Katolickiej" 
godz. 17: wieczornice oświatowe we wsiach: Grą- 
blewo, Kobylniki, Kurowo, Młyniewo, Ptaszko- 
wo, Słocin, Zdrój z przemówieniami ks. An- 
drzejewskiego, p. prof. Kurzyńskiego i człon- 
ków Akad. Koła Grodziszczan pp. Krakow- 
skiego, Kubiaka, Milczyńekiego i Wolskiego. 
godz. 20: Kominek TCL'wy w sali Hotelu Jarosza 
'Ye wykonaniu członkiń Kat. Stów. Młodzieży 
Zeńskiej z referatem ks. prof. Walczaka z 
Wolsztyna. 
Upraszamy o wywieszenie sztandarów narodowych! 
Komitet Obywatelski w Grodzisku. 


nasza dewiza jest zebrać miliard na FON 
Mochy. Ostdtnio odbyło się w Mochach pow. 
wolsztyńskiego zebranie gromadzkie, poświęcone 
omówieniu sprawy Pożyczki Obrony Przeciwlotni- 
czej oraz zbiorki na dozbrojenie lotnicze. Zebranie 
zostało obesłane, jak żadne inne dotychczas, co 
świadczy o głębokim zrozumieniu spraw Obrony 
Państwa przez tutejsze polskie społeczeństwo. 
Miarą patriotyzmu tegoż społeczeństwa i go- 
towoś i jego do Obrony Państwa jest fakt uchwa- 
lonej jednomyślnie i z ogromnym entuzjazmem re- 
zolucji streszczającej się w słowach: 
"Na naszym przygraniczu nio może znaleść 
się Polak, któryby się uchylał od obowiązku zło- 
żenia ofiary na dozbrojenie Armii, a w szczególno- 
ści Lotnictwa, gdyż naszą dewizą jest zebrać na P. 
O. P, miliard". 
Godny naśladowania przykład dały instytucje 
i stowarzyszenia społeczne, a w szczególności Rada 
Gromodzka Mochy subskrybując 1.000 zł oraz dzia- 
twa szkolna, która dotychczas zebrała 350 zł. 
Szkoła i Rada Gromadzka w Mochach wzy- 
waj.i wszystkie inne szkoły powszechne i rady gro- 
madzkie w powie#cie do szlachetnej rywalizacji w 
tej ofiarności, gdż dotychczas przypuszczalnie w po- 
wiecie kroczą one na pierwszym miejscu. 


Na dozbrojenie Armii Lotniczej 
W dalszym ciągu wpłynęły na FON następu- 
jące datki: 
P. dr Lassocińska 2 zł. - P. Burzyńska 2 zł. 
P. Józefa Andersowa 2 zł i zaprasza pp.: L. 
Kandulgką, C Malinowską i Jeziorską. 


KROIlIKA KlE III lIlA I ZAMIEJSCOWA 


- Kalendarz. , Dziś we wtorek 2-go Zygmunta. 
Jutro, w środę 3-go Swięto Narodowe. - W czwartek 4-go 
Floriana m. - W piątek 5-go Piuea pap. 
- Dzisiejsze wydanie Orędownika za- 
wiera 6 stron. Następny numer ukaże się z po- 
wodu święta 3 Maja w sobotę o zwykłym czasie. 
- Buk. Ostatnio w Buku zwołano zebranie 
konstytucyjne Sokoła żeńskiego do sali hotelu "Bri- 
stoI". Zebranie zagaił prezes Tow. gimn. "Sokół" 
p. T. Janicki, witając delegatkę Okręgowego Wy- 
działu Sokolic, prezeskę p. Szubertową z Poznania 
oraz przybyłe panie w ogólnej liczbie 47. Piękny 
referat wygłosiła wiceprezeska Okręgu p. Szuber- 
tową pt.: "Pod skrzydłami Sokoła", zbierając licz- 
ne oklaski. Ogółem zgłosiło się do nowego gnia- 
zda 45 pań. N a przewodniczącą powołano dr Wol- 
szlegierową, na wiceprezeskę p. Józefę Szajową, 
na sekretarkę p. Joannę Adamkównę, na skarbnicz- 
kę p. Cichównę Urszulę, naczelniczkę p. Malinowską 
Melanię. Po uchwaleniu składki członkowskiej wice- 
prezeska Okręgu p. Szubertową zachęciła druhny w 
gorących słowach do wytrwałej pracy. 
- Grodzisk. Cech Siodlarski na powiat 
Nowy Tomyśl i Wolsztyn z siedzibą w Grodzisku 
na zebraniu w dniu 23 kwietnia br. mimo braku 
gotówki, przeznaczył na Pożyczkę Obrony Przeciw- 
lotniczej 100 zł oraz obligację Pożyczki Narodowej 
w kwocie 100 zł ofiarował na FON. 
- 105 czasopism religijnych wychodzi w Polsce. 
Czy chciałbyś je wszystkie zobaczyć? Przyjdź wobec 
tego w dniach od 2 do 7 maja do lokalu TCL przy 
Starym Rynku i odwiedź "Wystawę Prasy Katolic- 
kiej", organizowaną przez Katol. Stów. Młodzieży 
żeńskiej. Wystawa ta jest jednak tylko częścią 
innej imprezy, mianowicie "Wystawy Dobrej Książ- 
ki"" którą Towarzystwo Czytefni Ludowych otwiera 
w Swięto Narodowe 3 maja o godz. 13 bezpośred- 
nio po manifestacji na Starym Rynku. Wystawę tę 
każdy kulturalny Polak zobaczyć musi! Wstęp 
wolny. Pryjdź, zobacz - poucz się! 
- Piękny czyn "Kółka Krajoznawczego" przy 
Miejskim Gimnazjum w Grodzisku. Rozumiejąc zna- 
czenie chwili obecnej oraz znaczenie silnego lot- 
nictwa, młodzież gimnazjalna "Kółka Krajoznaw- 
czego" zebrawszy się w dniu 17 ubm., uchwaliła je- 
dnomyślnie przekazać armii wszystkie swe oszczę- 
dności składane grosz po groszu przez kilka lat 
w sumie 251 zł, a które miały być zużyte na od- 
dawna planowaną wycieczkę w góry. Młodzież 
Kółka Krajoznawczego dobrze zrozumiała nakaz 
chwili i nie zawahała bię zrezygnować z przyjem- 
ności pięknej wycieczki w lecie. Czyn ten niech 
będzie godnym naśladowania - niechaj pociągnie 
za sobą inne Koła i organizacje młodzieżowe a i nie- 
jednemu z dorosłych niech nasunie pewne refleksje 
swego obowiązku względem Ojczyzny. 
- Ostatnio odbyło się walne roczne zebranie 
akcjouaiiuszów Browarów Grodziskich S.A. w lokalu 
Spółki w Grodzisku. Zebranie zagaił i przewodni- 
czył prezes Rady Nadzorczej p. dyr. Z. Jankiewicz. 
Sprawozdanie oraz bilans z rachunkiem zysków 
i strat przedstawił zebranym członek zarządu p. 
dyr. Ant. Thum, zaznaczając, że rok sprawozduw- 
czy był dla Spółki pomyślny z powodu zwiększenia 
konsumeji piwa jak i słodu i że działalność Spółki 
rozwija się z każdym rokiem. Bilaus zamyka się 
sumą 957.843,60, a czysty zysk wynosi 32.865,81 zł. 
Zebrani przyjęli bilans z rachunkiem zysków i strat 
do zatwierdzającej wiadomości i udzielili absoluto- 
rium władzom Spółki. Czysty zysk podzielono w 
myśl propozycji, a na dywidendę wyznaczono 6 pet. 
- Jabłonna. Sołtysi na ścigacz. Wszyscy 
sołtysi gminy Jabłonna powiatu wolsztyńskiego, 
w liczbie 10-ciu, podczas zebrania w dniu 24 ubm., 
na wniosek p. Piotra Kaminiarza z Boruji Starej, 
postanowili na ufundowanie ścigacza "Polski Sołtys* 
ofiarować swe jednomiesięczne wynagrodzenia so- 
łeckie i to za miesiąc kwiecień rb. wynoszące od 
10 do 22 zł, czyli razem 158,75 zł. 
- Kuślin. Przemysłowiec kominiarski p. Sta- 
nisław Pieprzyk zdał w Poznaniu egzamin mistrzow- 
ski w zawodzie kominiarskim. 
- Rolnik Wojciech Weiduer z Trzcianki został 
przez wywracający się wóz tak nieszczęśliwie przy- 
gnieciony, że poniósł śmierć na miejscu. 
- Międzychód. W niedzielę 23 bm. ob- 
chodził tut. KSMż. dziesięciolecie swego istnienia. 
Uroczystą mszę św. odprawił ks. prob. Klauziński. 
Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. prof. Foł- 
czyński, który po słowie wstępnym apelował do 
starszego społeczeństwa o żywsze zainteresowanie 
się młodzieżą żeńską oraz podkreślając gotowość 
młodzieży do ponoszenia wszelkich ofiar w służbie 
dla Boga i Ojczyzny. Referat z działalności w okre- 
sie 10 lecia wygłosiła prezeska oddziału p. Budna. 
Po referacie nastąpiło wręczenie dyplomów za pracę 
w organizacji najbardziej zasłużonym członkiniom 
oraz składanie życzeń. 
- W środę w godzinach popołudniowych spło- 
szył się koń rolnika Wizurkego z Drzewiec na ul. 
Grunwaldzkiej. Biegnący z wozem koń zahaczył 
o wóz p. Ryszarda Reinickiego i przewrócił go. 
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności poza drobnymi 
uszkodzeniami koni Wizurkiego wypadek nie miał 
większych następstw. 


- Zebranie Stów. Kupców Chrześcijańskich 
odbyło się w ub. tygodniu przy licznym udziale 
członków. Poza sprawami zawodowymi uchwalono 
gremialnie subskrybować Pożyczkę Obrony Prze- 
ciwlotniczej. 
- Bank Ludowy w Międzychodzie uzyskał do 
rozprowadzenia wśród kupców zorganizowanych 
tanią 6,5 % pożyczkę. Bliższych wyjaśnień zainte- 
resowanym udziela sekretariat Stów. Kupców w 
Międzychodzie . 
- Nowy Tomyśl. Związek Pracy Obyw. 
Kobiet w Nowym Tomyślu przystępuje do zbiórki 
na FON. starego żelaza, szmat, wszelkiego rodzaju 
metali, papieru itp. W tyra celu kursować będą 
w mieście specjalnie upoważnione osoby, którym 
należy wręczać zbyteczne rzeczy. Liczyć należy, 
iż zbiórka odniesie pożądane wyniki. 
- Na tegorocznych Targach Poznańskich rów- 
nież wystawia miejscowa fabryka wyrobów "India" 
swo liczne wyroby. Fabryka ta rozwija się coraz 
ba:dziej i dzięki właścicielowi p. Janowi Lietewni- 
kowi wypiera wyroby niepolskie. 
- W ub. czwartek odbyło się plenarne zebra- 
nie Tow. śpiewu "Chopin" w salce p. Olejniczako- 
wej. M. in. uchwalono jednogłośnie zakupić bon 
20 zł na POP oraz złożyć 5 zł na FON. Następna 
lekcja śpiewu odbędzie się we wtorek 2 maja br. 
Ze .względu na występ chóru w dniu 3 maja br. 
uprasza się o gremialny udział w lekcji i występie. 
- Rakoniewice« Huragan przewrócił wieżę 
do ćwiczeń strażackich. Ostatnio dość silny huragan 
przeszedł nad miastem. Silny wiatr z ogromnym 
hukiem przewrócił kilkupiętrową drewnianą więżę 
do ćwiczeń strażackich i doszczętnie ją zdruzgotał. 
Wieża przewracając się zniszczyła zupełnie nie- 
dawno postawiony przez władze miejskie nowy 
płot. Skutkiem huraganu kilka domów zostało 
uszkodzonych. Szkody są dość znaczne. 
- Wolsztyn. Kobiety wolsztyńskie przygo- 
towują tampony. Na ostatnio odbytym zebraniu 
Koła Kobiecego LOPP w Wolsztynie zebrane człon- 
kinie jednogłośnie powzięły uchwałę przygotowania 
tamponów przeciwgazowych dla ludności miasta 
Wolsztyna. Już w najbliższych dniach pierwsza 
partia będzie oddana do rozsprzedaży, której bez- 
interesownie podjął się p. Jastrzębski drogerzysta 
z Wolsztyna. 
- Zamierzał nie legalnie przejść przez granicę 
z pieniędzmi. Brauer Karol rolnik z Widzimia St. 
usiłował nielegalnie wraz z pieniędzmi przekroczyć 
granicę polsko - niemiecką, za co został zasądzony 
przez Sąd Okręgowy leszczyński na sesji wyjazdo- 
wej We Wolsztynie na karę 6 miesięcy więzienia 
z zawieszeniem na 5 lat. 
- Konferencja prezesów pododdziałów Z. S. 
Pod przewodnictwem prezesa Zarządu Powiatowego 
Z. S. dra Katyńskiego odbyła się ostatnio w Wol- 
sztynie konferencja wszystkich prezesów Z. S. z po- 
wiatu, na której szeroko omawiano sprawy organi- 
zacyjne Z. S. w terenie. Równocześnie podano do 
wiadomości, że walny zjazd delegatów odbędzie 
się dnia 14 maja br. 
- Rok aresztu za krzywoprzysięstwo. Prząd- 
kówna Gertruda z Niałka Wielkiego w procesie 
alimentacyjnym złożyła fałszywą przysięgę, wobec 
czego Sąd Okręgowy z Leszna na sesji wyjazdowej 
w Wolsztynie skazał ją za krzywoprzysięstwo na 
karę 1 roku aresztu b zawieszeniem na lat 5. 
-- Dróżnicy powiatowi na POP. Dróżnicy po- 
wiatu wolsztyńskiego ofiarowali na POP. łączną 
kwotę 1100 zł stanowiącą 50 pet ich poborów mie- 
sięcznych. Szlachetny czyn godny naśladowania. 
- 2b«lszyń. Zniżki indywidualne. Z okazji 
Targów Poznańskich Liga Popierania Turystyki 
organizuje masowe zjazdy do Poznania za kartami 
uczestnictwa, które upoważniają do 7 5 % zniżki 
kolejowej w drodze powrotnej. Karty te jednak 
upoważniają do zniżki kolejowej w drodze powrot- 
nej z Poznania tylko wtedy, jeżeli zostały ndetę- 
plowane w kolejowych kasach biletowych w miejscu 
wyjazdu do Poznania. Karty uczesnictwa są do 
nabycia na wszystkich stacjach kolejowych. Cena 
karty uczestnictwa wynosi 3 zł i poza zniżką ko- 
lejową upoważnia do bezpłatnego wstępu na Targi 
Poznańskie oraz szeregu zniżek w hotelach, tram- 
wajach, na widowiskach itp. Zaznaczyć należy, że 
karty ważne są do 10 maja br. w drodze powrotnej. 
- Z działalności Pań Wincentek. Odbyło się 
walne zebranie w salce Domu Katolickiego. Z spra- 
wozdań wynikało, że Stowarzyszenie to liczy obecnie 
104 członkiń. W roku sprawozdawczym opiekowano 
się 345 rodzinamf ubogich, a stałego wsparcia udzie- 
lano co miesiąc 25-30 rodzinom. Z własnych fun- 
duszów ubrano do I komunii św. 6 dzieci, a kilka 
Pań ubrało własnym kosztem 5 dzieci. Z okazji 
świąt Bożego Narodzenia obdarzono 135 rodzin, zaś 
święconką 120 rodzin. Również w dożywianiu bied- 
nych dzieci brało Stowarzyszenie czynny udział, 
przeznaczając na ten cel 50 cent. kartofli, 25 kg 
grochu i inne produkty. W roku sprawozdawczym 
wydano następujące zasiłki: 1105 Itr. mleka, 2378 
bułek, 201 chlebów, 293 strucle, 247 i pół f t. mięsa, 
16 i pół kg słoniny, 60 kg cukru, 5 i pół kg kaszki, 
135 kaw. mydła, 100 kg węgla i 350 jajek. Całoroczny 
dochód Stowarzyszenia wynosił w gotówce złoty«h 
2,095,83 zaś rozchód wynosił zł 1,616,55. Saldo na 
następny rok wynosi zł 479,28.
		

/p0006.djvu

			DRUKARNIA 
GRODZISKA 
GRODZISK 
UL BUKOWSKA NR 6 
T E L E F O N N R 70. 


Dostarczamy 
terminowo i tanio 
koperty kupieckie, 
okienkowe, urzędowe 
i aktowe, r a c h u n k i f i r m o we, 
listowniki - k w i t a r i u s z e - monita, 
cenniki, prospekty, pocztówki, ulotki, afis.ze i Ł p. 


DRUKARNIA 
KRESOWA 
NOWY TOMYŚL 
UL. BR. PIERACKIEGO 1 
T E L E F O N N R 75 


Kto subskrybował pożyczkę 
obrony przeciwlotniczej. 
Wolsztyn. W dniach 25 i 26 bra. P. O. P. 
subskrybowali - zł: z Wolsztyna: Spółdzielnia 
zakupu i zbytu żywego inwentarza 100, Rogoziński 
Jan 100, Okoniewski A. 100, Spychalski St. 200, 
N owak F. 20, Hałuszczak J. 300, Mieloch Wład. 20, 
Bank Ludowy 100, Wolny Cech Krawiecki 100, 
Stów. Chrzęść Nar. Naucz. Szk. Powsz. 100, Zw. 
Zaw. Prac. Sam. Teryt. 100, Wróblówna Ludomira 
100 zł. Z innych miejscowości - zł: Niemczyk f. 
Żodyń 100, Skrzypczak Wład. Siekówko 20, ks. Je- 
zierski Przemęt 100, May Józef Przemęt 100, Bank 
Ludowy Obra 100, Lorenz Stan. Kiełkowo 20, Kra- 
jewski Szczepan Kiełkowo 40, Siekierski Ignacy 
Berzyna 20. Borowczak Stanisława Drzymałowo 20, 
Gorzelnia Widzim Stary 100, Heyducki E. Błocko 
100, Kółko Rolnicze Widzim Stary 100, Walkowiak 
Franciszek Kębłowo 20, Michalski K. Przemęt 100, 
Bank Ludowy Siedlec 500, Hałuszczak Fr. Siedlec 
100, Czerny Józef Kębłowo 20, Rożnowska Józefa 
Gościeszyn 60, Piskorski Michał Nieborza 100, 
Kutzmann Fr. Rakoniewice 100, Szarłata Jó
efWoj- 
ciechowo 100, Publ. Szk. Powsz. Łąkie 40, Smiałek 
Marcin Mochy 100, Weiss Ignacy Adolfowo 20, 
Behr Kurt Rataje 20, Głowacki Karol Rakoniewice 
20, Steinbarth Ed. 20, Walerczyk Antoni Rakonie- 
wice 20, Wlkp. Zw. śpiewaczy .Harmonia" Rako- 
niewice 20, Kurkowe Bractwo Strzel. Rakoniewice 
100, Kaszuba Wład. Rakoniewice 40. Razem z po- 
przednimi deklaracjami 65.060 zł. 


W powiecie nowotomyskimdo 271V 39 
na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej 
zadeklarowali: 
Wykaz subskrybowanej pożyczki przez per- 
sonel Samorządu Terytorialnego (Wydziału Powia- 
towego, przedsiębiorstw i zakładów) w Nowym To- 
myślu - zł: Zielewicz Stefan 140, Hoffmann Karol 
200, Sobczak St. 200, Drygas Bolesław 200, Siku- 
ciński Fr. 160, Brzeziński Zbigniew 140, Faifer Alojzy 
100, Baier Mieczysław 40, Kubalclak Fr. 100. Cie- 
sielski Jerzy 100, Ptak Ignacy 100, Slewczuk Ro- 
man 100, Giel Walenty 100, Szczepaniak Fr. 100, 
Jandy Fr. 100, Ramota Antoni 100, Flis Franciszek 
100, Paszek Feliks 100, Wojtkowiakówa St. 40, 
Trawiński Szymon 20. Przybylski Andrzej 20, Ba- 
nachówna Maria 20, Bederówna Helena 20, Roj Jan 
100, Piątek Stefan 100, Kwiatek Walenty 100, Zieboll 
Hermann 20, Sobański 100, Dr Rost Franciszek 
740, Król Jan 20, Barcrowski Fr. 100, Adamczyk 
Maksymilian 100 zł. 
W Komunalnej Kasie Oszczędności w Gro- 
dzisku w dalszym ciągu subskrybowali zł: 
Maludziński K. 20, Szuwalski Wł. 60, Flis Fr. 20, 
Cichaszek Joanna 20, Kruczkowka M. 40, Finz Ber- 
nard 20, Milczyński J. 100, Mizgalski J 200, Tonder 
F. 100, Kaczmarkówna P. 20" Rej O. Niebieszczański 
1.000, Członk. Konf. Męsk. Sw. Wincentego A. Paulo 
60, Ruga Bernard 100, K. K. O. m. Grodziska 5 000, 
Jarosz Władysław 200. Jarantowska L, 20, Jaku- 
bowski A. 200, Jakubowski W. 100, Ingarowicz M. 
20, Cech Fryzjerów 20, Baiański K. 100, Uoheisel 
P. 20, Katol. Stow. Mlódz. Żeńsko 40, Ks. Andrze- 


Obwieszczenie o licytacji. 
Na podstawie  83 Rozporządzenia Rady Min. z dnia 
25. VI. 32 r. Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 580 o postępowaniu 
egzek. Władz skarbowych Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu 
podaje do ogólnej wiadomości, iż sprzedawane będą z licytacji 
na pokrycie pr< tensji Skarbu Państwa i innych wierzycieli. 
1) dnia 4. V. 1939 r. w składnicy Urzędu Skarbowego 
w Nowym Tomyślu. opony do roweru, rower damski, dętki 
rowerowe, siodła do roweru męskie, felgi kompletne, maszyna 
do szycia, rower męski, stucer z futerałem, stoły składowe, 
karabinek myśliwski i inne 
2) dnia 4. V. 1939 r. o godzinie 12-tej u Langnera Iler- 
manna Toczeń: 1 samochód osobowy marki .Hansa* nowy. 
1) dnia 5. V. 1939 r. o godz. 12-teJ u Gapińskiego 
Wacława w Zbąszyniu : wozy ciężkie, robocze, powózka, ma- 
szyna do czyszczenia zboża oraz 120 ctr żyta luzem. 
2) od godziny 14-tej w Strzyżewskiej Cegielni w Strzy- 
żewie: maszyna do pisania, powózki (bryczki), młockarka 
sztyftówka, szafa żelazna, wozy robocze, szafa do akt, biurko 
oraz 94 tys. cegły dziurawki. 
3) od godziny 14,30 u Dalchaua Roberta w Slrzyżewłe 
wiklina, stół składowy, regał oszklony, powózki, rower męski, 
cukier w worku Wyiuienione ruchomości oglądać można 
w dniu licytacji. 
Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu. 


D la dzieci 


mających być szczepione przeciwospie 
polecam a r t y kuł y t ryk o t o w e p o 
bardzo przystępnych cenach. B. Gass- 
niann, trykotaże Nowy Tomyśl, ulica 
Dworcowa 45. 


Pamiętaj 5 maja - wpłać drugą ratę 
Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. 


jewski K. 100, Ks. Kruszka St. 500, Zw. Podoficerów 
Rez. Ziem Zachodnich 100, Kokociński A. 40, Bo- 
gusławski Jerzy 20, Winter Herśz Lejb 100, Waw- 
rzyniak Czesław 100, Fund. Rudolfa Mossego 1.200, 
Pawicki B. 200, Tow. Kolejarzy 20, Tow. Gimn. 
"Sokół" 300, Anders St. 100. N owacki St. 100, 
Zuraw Willy 60, Suchorski J. 20, Suchorska L. 100, 
N owak F. 60, Zjedn. Kolej. Polskich 40, Szrantówna 
Maria 20, Majkowska M. 100, Pusch K. 100, N 0- 
wicka J. 80, Karpiński W. 20. Janiakówna W. 100, 
Z. P. O. K. oddział 20, Knoll K. 100, Chwalisz M. 
10. Sierszyńscy Julianostwo 300, Związek Niższych 
Pracow. Poczt Telegr. i Telef. 100, Włodarczak A. 
20, Borowczyk Fr. 40, PiotrowskiJ. 20, Pusch Jan 
100. Kattner Otto 20, Stahrówna Pelagia 40, Cze- 
kała Jan 20, Koliński F. 20, Kowalewska J. 100, 
Losiak M. 100, Murawski Wł. 20', Glicensztein J. 
100, Menzel E. 100, Głogowski J. 20, Beyga J. 20, 
Napierała J 20, Zeidler Wł. 100, Figiel Fr. 20, Tow. 
Rzem. Katolickich 20, Dr Słomiński St. 700. Adam- 
czak E. 40, Bilski Robert i Maria 400, Smolibowski 
A. 100, Dominiczak A. 20, Gutsche B. Granowo 
2.100" Roj Marian 100, II. Dr. Harcerska przy Gimn. 
20, Sliwińska Izabella 100, II. klasa licealna przy 
Gimnazjum 120, I Klasa Gimnazjalna 20, Koło 
Krajoznawcze przy Gimn. 260. II. Klasa Gimn. 20, 
Koło Rodzicielskie przy Gimn. 160. Grojnady - zł: 
Drużyn 1.020, Zemsko 600, Granowo 1.260, Snowi- 
dowo 240, Kobylniki 340, Słocin 640. Czarna Wieś 
80, Kąkolewo klGranowa 720, Januszewice 1.000, 
Grąblewo 140, Strzelce 40, Niemierzyce 380. Gnin 
80, Zdrój 340, Sworzyce 220, Kąkolewo k/Opalenicy 
400, Lasówko 200, "Ptaszkowo 320, Porażyn 180. 
Strzępiń 320, Bielawy 440 zł. 


Na Fundusz Obrony Narodowej 
Lista ofiarodawców na FON z Grodziska 
zł: III. Klasa Gimn. Miejsk. 20, Przysposobienie 
Wojsk. Kobie przy Gimn. 20, I Klasa Gimn.Miejsk. 
16,50. Ha Klasa Gimn. Miejsk. 13, Thutnówna Irena 
181, Kledzik Marian5, Szwabianka Kazimiera 5, Gol- 
czak Stanisława 1, Ilasińska Teresa 4,27. Baumann 
Teofil 20, Kowalewska Józefa 50, Czekała Jan 3, 
Głogowski Józef 3, Murawski Władysław 3, Zarząd 
Gminny Grodzisk od różnych gromad 460.76, Za- 
rząd Gminny Granowo od rożnych gromad 306,85. 


Dalsze ofiary na F. O. N. płyną. 
W o l s z t y n . W dniu 22 i 24 kwietnia br. 
złożyli ofiary na F. O. N.: 
w obligacjach pożyczek państw, zł: Mania Feliks 
Rakoniewice 50, Zw. Inw. Woj. Rakoniewice 50, 
Mania Wł. Rakoniewice 50, Zw. Powst. Wlkp. Wol 
sztyn 50, Dąbczakowa Maria Rakoniewice 100, Ro- 
szak Bolesław Rakoniewice 50, Ileider Kazimierz 
Rakoniewice 50, Borucki Ignacy Rakoniewice 50. 
\ V gotówce zł: Zarząd gminny Rakoniewice 500, 
Smoczyński Rakoniewice 2 zł, Wujcówna uczenica 
Rakoniewice 1, Wlkp. Tow. Ogrodu. Kolo Wolsztyn 
100, Przymuszałowa Mana Wolsztyn 20, Gutsche 
Fr. Niałek Wielki 5. Z Rakoniewic - zł: Stacho- 
wiak Czesław 20, Brodowiak Teodor 5, Kozak Jan 
5, Molski Stanisław 5, Lepkowa Maria 1, dzieci 
szkolne oraz społeczeństwo z Obry i [ażyńca 250,23, 
Z. P. O. K. Wols/.tyn 50 zł. Razem 964,23 zł. 
W Kruszczu: N apierała Antoni Nieborza 40 marek 
niem. w zlocie, Andrzej hr. Mielżyński Chobienice 


Dwa pokoje 
umeblowane oddzielne zaraz 
do wynajęcia. Wolsztyn, ul. 
5 stycznia nr 67. 


Zgubiono 
brązową tekę .skórzaną Zna- 
lazcę uprasza się o zwrot za 
wynagrodzeniem w eksped. 
Orędownika Nowy Tomyśl. 


Mieszkanie 
jedno lub dwu pokojowe 
z kuchnią poszukuj ę zaraz 
Kto wskaże Orędownik No- 
wy Tomyśl. 


Skład 


z 3 pokojowym mieszkaniem 
zaraz do wynajęcia Zieliń- 
ska, Nowy Tomyśl ul. Dwor- 
cowa. 


Obelgę 
rzuconą na p. Pelagię Klem- 
czakową w Grodzisku cofani 
i przepraszam. A. K. 


Uczeń 


Pokój 
umeblowany znraz do wyna- 
jęcia. Gdzie, wskaże Skrzyp- 
czak, Nowy Tomyśl, ulica 
Mii kiewicza 12. 


potrzebny od zaraz. Jan 
Klorek, mistrz piekarski <. >ro- 
dzisk, ul. Prez Mościckiego. 


Narodowy Bieg na przełaj w Nowym Tomyślu 
odbędzie sie, dnia 3 maja na trasie 5 km. N agro- 
dy ufundowane przez Pow. Komitet W. F. i P. W. 
oraz obywatelstwo Nowego Tomyśla są przezna- 
czone: 10 dla najlepszych zawodników, 1 nagroda 
zespołowa wędrowna dla drużyny 3 zawodników, 
3 nagrody dla najlepszych zawodników wsi. Zgł. 
do Powiatowej Komendy W. F i P. W. w Nowym 
Tomyślu. Żadnej organizacji o charakterze p, w. 
lub w. f. nie powinno zabraknąć na starcie. Bliższe 
informacje zawarte są w specjalnym okólniku, ro- 
zesłanym do organizacji i gmin. 


44 marek niemieckich, 8 koron austr., 1 floren 
austr. oraz 19,30 rubli rosyjskich wszystko w srebrze. 
W obi. pożyczek państw, zł: Tow. Sam. Kupców 
w Wolsztynie 100, Zwierzyńska Maria Chorzemin 
50 zł. W gotówce zł: Krauze Paulina Wolsztyn 
10, Orwat Karol Wolsztyn 3, Przymuszała Jan Wol- 
20, Miedzińska Anna Wolsztyn 10, Krynojewski Ra- 
koniewice 2, Gorzelnia Spółdzielcza Wieleń 9, ro- 
botnicy majętności Ruchocice 68, Zw. Inw. Wojen- 
nych Wolsztyn 40, Stara Rada gromadzka Kębłowo 
22, Adam Nikodem Wolsztyn 5, Gemba Wł. Ra- 
koniewice 5, Kaminiarz Jan Drzymałowo 1, Błyskał 
Jan Rakoniewice 50 gr, Wydze Pow. Wolsztyn 500, 
pracownicy maj. Wioska 85,40 zł, Igieł Roman Wol- 
sztyn 5, Pazgrat Stan. Wolsztyn 3, Czarnecki Jan 
Kazimierz uczeń 20. W kruszczu: Wichtowski em. 
leśniczy z Wolsztyna 1/6 talara w srebrze. 
W dniach 25 i 26 bra. złożono - zł: w obi. 
poż. państw.: Rogalewski Aleks. Wolsztyn 50, Kółko 
Roln. Widzim 100 (obi. P. O. P.), Olszewski Ro- 
man Wolsztyn 50, Cech Piekarski Wolsztyn 300, 
Szczygieł Karol Rakoniewice 50, Steinbarth Edward 
20, Walorczyk Antoni 20, Kaszuba Władysław 40. 
Razem 630 zł. W gotówce zł: Hałuszczak Józef 
Wolsztyn 50, robotnicy maj. Powodowo 32,70 zł, 
Mądrochówna Maria Wolsztyn 100, Kat. Stów. Ko- 
biet Wolsztyn 50, Z. S. Oddział Kębłowo 20, Wa- 
wrzyniak Edward Mochy 1 zł, Walkowiak Fr. Kę- 
błowo 3 zł, Okoniewski Antoni Wolsztyn 10, Kacz- 
marek Łukasz Wolsztyn 10, Przymuszała B. Wol- 
sztyn 20, Przymuszała Wiktor Wolsztyn 20, Nowak 
Florian Wolsztyn 5 zł, Kasperczak Jan Wolsztyn 3, 
Buda Jan Wolsztyn 10, Kurpisz B. 10, Tow. Pszcze- 
larzy Wolsztyn 100, Kółko Rolnicze Mochy 20. 
Naucz. Rejonu Jabłonna 100. Razem w gotówce 
564,70 zł. W kruszczu: Ankiewicz Czesław Wol- 
sztyn 30 kop. ros. i 6 pólmarkówek srebrnych; 
Krzewińska Maria 42 marki niem. w srebrze; Ro- 
galewski Aleksander Wolsztyn 10 mk. niem. w złocie, 
Danielewicz Fr. Wolsztyn 1 srebrny medal zasługi 
niemiecki; Spychalski Stan. 20 mk niem. w złocie, 
Stanisław i Jadwiga Wierzyńscy z Wolsztyna złote 
obrączki ślubne. 


Komunikat 
Pow. Towarzystwa Kółek Rolniczych 
i Szkoły Rolniczej w Nowym Tomyślu. 
Podaje się do wiadomości członkom Kółek 
Rolniczych, uczniom III. sem. i absolwentom Szkoły 
Rolniczej że w środę dnia 10 maja br. odbędzie 
się w Głuponiach w gospodarstwie p. Lasika kurs 
budowy-kurników pod osobistym kierownictwem 
Dr inż. Szumana v. Nacz. Prod. Zwierz. Wielkp. 
Izby Rolniczej. Początek kursu o godz. 10 tej. 
W kursie powinni wziąść udział przede wszyst- 
kim członkowie K R. absolwenci i uczniowie któ- 
rzy w bież. roku jak i w najbliższej przyszłości 
przystąpią do budowy kurników. 
Zaleca się, aby w kursie wzięli również udział 
fachowcy budowlani (murarze, cieśle) którym zle- 
cona będzie budowa kurnika. W przyszłości będą 
mogli na terenie powiatu stawiać kurniki w myśl 
przyjętych wymagań. Fo skończonym kursie oma- 
wiana będzie sprawa Powiatowego Związku Absol- 
we
ów, -w 
Powiatowe Towarzystwo Kółek Rolniczych 
Szkoła Rolnicza W. I R. w N owym Tomyślu. 


Jarmark 
w Rakoniewicach 


odbędzie się 
w wtorek, dnia 9 maja 1939 r. 
na konie, bydło, trzodę chlewną, towary kramne 
l zboże. 
Zarząd Miejski: (-) Szymański, wiceburmistrz. 


Mieszkanie 


4 pokojowe z przynależnoścjami i antre 
do wynajęcia. Grodzisk, Żwirki i Wi- 
gury 5. 


Najciekawsze audycie Polskiego Radia. 


Czwartek, d. 4. v. 
6.30 Audycja poranna 
11.00 Jak to na Mazowszu 
11.30 Aud. dla poborowych 
12.03 Audycja południowa 
15.30 Muzyka obiadowa 
16.20 Praca społeczna wsi 
19.00 Koncert rozrywkowy 
20.00 Audycja dla wsi 
22.00 Muzyka taneczna 
Piątek, d. 5. v. 
6.30 Audycja poranna 
11.00 Audycja dla szkół 
11.30 Aud. dla poborowych 
12.03 Audycja południowa 


15.30 Muzyka obiadowa 
18.30 Słuchowisko 
19.10 Koncert rozrywkow v 
20.00 Audycja dla wsi 
22.30 Kwitnący cierń 
Sobota, d. 6. V. 
6 30 Audycja poranna 
11.00 Audycja dla szkół 
11 30 Aud. dla poborowych 
15 00 Teatr Wyobraźni 
17.00 Nabożeństwo majowe 
18.10 Muzyka lekka 
18 30 Dla Polaków za granicą 
21.00 Miłość cygańska 
23.15 Muzyka taneczna