/p0001.djvu

			Pismo urzędowe na miasto 


. 
I 


wrwiat ostrowski t odolanowski. 


Askładem i eioionkami: Drukarni Orędownika Powiatowego w Ostrowie, ul. Wrocławska 84. Za redakcją odpowiedzialny: Józef Dwor&ik w Ostrowic 
wo-MWUprAnmnumw-unwtmmmmtmt.».>>---ł>lIliWPM im*in»i»>pmni i '» m m w u m i -...».......f «»»IW 
71 - Biuro mI. Wrocławska 84. Ostró b 3 ' - 1921 f. Biuro ul. Wrocławska 34. 
m Telefon 66. iW, so ota, · WfZeSnla Telefon 5<>. 


Dział «fzWJOWY. 


Opodatkowanie dochodowe za rok podatkowy 1921, 
\'a mory  25 ustaw o podatku dochodowy-ni 
używa sir każdego zobowiązanego do płacenia po- 
datku w powiecie ostrowskim, który już był opodatko- 
wany od wyższego dochodu jak 14 500 marek, ażeby 
oddał deklarację podatkową co do dochodu roczne- 
go według przepisanego formularza W czasie od 8-g« 
do włącznie 26-go września 1921 roku podpisanemu, 
urzędowi piśmiennie lub do protokółu z zapewnieniem, 
że podania owe oddal podług najlepszej wiedzy i 
SUilllema. 
Powyżej podani zobowiązani do płacenia podat- 
ku muszą oddać deklaracje podatkowe, chociaż nie 
odbierają osobnego zawezwania lub formularza do tego. 
Na żądanie wydaje się przepisowe formularze bez- 
płatnie. Przesłanie piśmiennych deklaracyj pocztą jest 
dozwoionem, odbywa się jednakowoż na odpowiedzial- 
ność oddawcy, a zatem zaleca się wysłać ją przez 
list polecony. U stne deklaracje przyjmuje się w u- 
rzedzde podpisanym do protokulu w dni powszednie 
przed południem pomiędzy godziną 9 a 12-tą. 
Kto nie odda przepisanej deklaracji w przeciągu 
wyznaczonego czasu, ten musi dopłacić według  31 
ustęp 1 ustawo podatku dochodowym oprócz po- 
datku ostatecznie ustalonego w postępowaniu podat- 
kowem i rekursowem dodatek w wysokości 5°,0.. 
Za podania z wiedzą nieprawdziwe lub nie do- 
kładne lub zatajenie z wiedzą dochodów w deklaracji 
podatkowej grozi sic mocą  72 ustaw o podatku 
dochodowym karą. 
W myśl  71 ustaw o podatku dochodowym nie 
ściąga się od członków spółki z. ograniczoną poręką 
zobowiązanej do podatku tej części na nich przypada- 
jącego podatku dochodowego, który przypada na u- 
dział w zysku tejże spółki. 
Przepis powyższy zastosuje się jednakowoż tylko 
do tych obowiązanych do podatku, którzy oddadzą, 
dekłarację podatkową! i w niej osobno umieszczą osiąg- 
nięty zysk handlowy. Dla tego muszą wszyscy zo- 
bowiązani do podatku, którzy spodziewają się u- 
względniania według A 71 na miejscu wyszczególnio- 
nem bez w zględu na to, czy w roku zeszłym opodat- 
kowania były od większego dochodu jak 14 500 mk. 
lub nie, w przeciągu powyżej oznaczonym czasie, wrę- 
czyć deklarację podatkową zawierającą bliższe okreś- 
lenie zysku osięgniętego od spółki z ograniczoną po- 
iCką. 
O s t rów, dnia 2. września, 1921 r. 
Przewodniczący, komisji wymiaru podatku dochodowego 
L.dz. 1170/21. P. na pow. Ostrów. Bohdanowicz. 


Zarządzenie dezynfekcji w wypadkach czerwonki. 
2 powodu panującej w powiecie czertOonki (bie- 
gUnki) należy, w'kazdej gminie wiejskiej, w której za- 
szedł choć tylko jeden wypadek czerwonki natychmiast 
przeprowadzić dezynfekcję wszystkich miejsc ustępo- 
wych w następujący sposób: wietua s;ę U) każdy ustęp 
wjadro mleka wapiennego, złożonego z \ litra gaszo- 
nego wapna na 3 litry wody. Dotychczas zarządzone 
r O Już zostało urzędowo w W. Wysocku, Raducho- 
wie, Krepie v Przygodzicach, Sadowłu i Chynowie, tak 
w gminach wymienionych jak i obszarach dworskich 
tamtejszych. 
Na przyszłość jednak winni pp. Komisarze bez 
specjalnego uwiadomienia przez Starostwo natychmiast 
sami zarządzić takie wapnowanie wszystkich miejsc 
ustępowych danej miejscowości, skoro tylko o wy- 
padku czerwonki zawiadomieni zostaną przez Sołtysów. 
PP. Sołtysów robię odpowiedzialnymi za sumiennej 
donoszenie o każdym wypadku tej choroby do od- 
nośnych komisarjatów i za wykonanie zarządzonego 
Pr/ez koniisarjat wapnowania, - ludności zaś zwracam 
uAagę, że surowo karać będę każde niezastosowanie 
się do zarządzeń. 
O s t rów dnia 29. sierpnia j 9 2 I r . 
Starosta. Bohdanowicz. 


Podaje się do wiadomości, ze znaczki na chleb 
na czas od 12. września do 23. października br. dla 
osób mających prawo na otrzymanie takowych może r> 
trzymać M a g i s t r a t w poniedziałek rano 5-go wrze- 
śnia, a pp. S o ł t Y s i gmin i obszarów dworskich « 
środę, 7-go września na Starostwie pokój 9. 
O s t rów, dnia 3. września 1921 r. 
Referat Handlowy. 


Wobec tego, iż często właściciele padłych koni 
i bydła występują po niewczasie z pretensjami o wy- 
nagrodzenie i przyznać go im mic można, zwracam 
Uwagę właścicieli zwierząt, że. obowiązkiem ich jest 
natychmiast po nastąpieniu padnięcia uwiadomić kb- 
misarjal na wsi, a w mieście urząd policyjny, aby, 
w ladze te przez weterynarza stwierdzić mogły, przy- 
cZY.nC padnięcia i na tej podstawie sporządzony zo- 


stał protokół sekcyjny, który dopiero daje nadzieje 
uzyskania od odnośnych czynników wynagrodzenia dla 
właściciela. Zaniedbanie doniesienia i brak oględzin 
weterYnaryin_ \ch oraz protokółu sekcyjnego pozbawia 
właściciela wszelkich praw do wynagrodzenia. 
PP. Sołtysi mają o tern pouczyć ludność. 
Os i rów, dnia 26. sierpnia 1921 r. 
Starosta, w z.: Hartwich, sekr. pow. 


Poniżę; wymienione osoby mają zamiar wypro- 
wadzić się do Niemiec i opuścić terytorjum Polski: 
Diehl leodor, Przy moście kolejowym Feige 
Rudolf, Polna 10 - Schwarz Karol z rodziną, Zdunowj- 
Sjka 26 - Pusch Paulina, M. Przygodzice l.ichten- 
stein Artur z rodziną, Raszkowska 17 Hirsche! He- 
lena z rodziną, Zdunowska 2. 
Wzywam wszystkich mających do wyżej wy- 
mienionych osób jakiekolwiek pretensje do podania 
takowych w przeciągu 8-miu dni w biurze pasz- 
portowem. 


Starosta. Bohdanowicz. 


Skradziono Franciszkowi Kraj e w s k i e m u z.O- 
strowa St. Targowa 9, urodzonemu 2. października 
18b7r. w W. Topoli następujące przedmioty: 22 000 
mk. w gotówce i papiery wojskowe niemieckie, Wy- 
kaz osobisty, kwity ubezpieczenia. 
O ile w przeciągu dni 8 papiery do Starostwa nie 
będą odniesione, zostaną nniewa/nione.j a petentowi 
nowe wystawione. 
Ostrów, dnia 20. sierpnia t921r. 
"Starosta, w z.: Hartwich, sekr. .pow. 


Zginał dokument bezterminowego zwolnienia z 
kompanji sanitarnej nr. 7 i pozwolenie na noszenie 
wojskowych rzeczy Marcina O r g a n i s t \ z Ostrowa, 
Starokaliska 5, urodzonego 9. października 18(»2r. W 
Swinkowie. 
O ile w przeciągu dni 8 papiery do Starostwa nie 
będą odniesione, zostaną unieważnione., a petentowi 
nowe wystawione. 
Ostrów, dnia 25. sierpnia »9211. 
Starosta, w z.: Hartwich, sekr. pow-. 
Zginął papier wojskowy niemiecki, wykaz osobisty, 
karta na broń i dwa papiery firmy Herman Werner 
z Poznania własność Emanuela D r o c z m a n na z 
Przygodzic (przedsiębiorstwo Ciechanowski i Hałas), 
urodzonego 20. września i873r. w Katowicach. 
O ile w przeciągu dni S papiery do Starostwa nie 
będą odniesione, zostaną unieważnione., a petentowi- 
nowe wystawione. 
O s t rów , dnia 25. sierpnia t921 r. 
Starosta, w z.: Hartwich, sekr. pow. 


Skradziono dokument bezterminowego urlopowa- 
nia z 7. pułku piechoty etapowego i wartowniczego oraa 
kwity, sądowe Antoniego N i e z g ó d k i z Kojątajewa, 
urodzonego U. fi a Ja 1891 r. w Raszkówku. 
O ile w przeciągu dni 8 papiery do Starostwa nie 
będą odniesione, zostaną unieważnione., a petentowi 
nowe wystawione. 
O s t rów, dnia 29- sierpnia \Q2\ r. 
Starosta, w z.: Hartwich, sekr. pow. 


Kartki na cukier na wrzesień-październik I na 
okowitę na wrzesień nadeszły. f 
Os t rów-północ, dnia 2. września 1921 r. 
Komisarz obwodowy. Niegolewski. 


Kartki na cukier na miesiąc wrzesień-paźrlziernik 
do tutejszego komjsarjatu nadeszły i są do odebrania 
w przeciągu 8 dni od '6. bm. począwszy. 
N o w e - S k a l m i e r z y c e, dnia 3. (września 1921. 
Komisarz obwodowy. Nowakotoftki. 


Wydawanie kartek na chleb i na cukier. 
Kartki na cukier i na chleb wydawać się będzie 
w następującym porządku : 
Obwód: Fliegte, Wentzel, Tisch w wtorek, 6. wrze 
śnią przedpoł. 9-12 godz. 
Obwód: Nixdorf, Gierszyńslłi, Skowroński w wtorek, 
dnia 6. września popoł. 3 - 5 godz. 
Obwód: Klintsch, Pacyna, St. WoBchke w środę, 
dnia 7. września przedpoł. 9-12 godz. 
Obwód: Stenzel, Rudawski, Biedermann w środę, 
dnia 7. września popoł. 3 - 5 godz. 
Obwód: Tacik, Brand, Łukaszewicz w piątek, dnia 
9. września przedpoł. 9 - 12 godz. 
Obwód: Hermann, Teichert, Woschke w piątek, 
dnia 9. września popoł. 3-5 godz. 
Kartki odbierają gospodarze. Kto kartki w ozna- 
naczonym czasie nie odbierze, może je otrzymać 
dopiero po załatwieniu kolejnego wydawania. 
Ostrów, dnia 2 września 1921 r. 
Magistrat, z p . : B i g o s . 


Rocznik 


70 


'j.". . u 


Podług rozporządzenia Ministra b dz. pr. w przed- 
miocie gospodarki mięsnej z 25. maja 1920r. ogłoszo- 
nego w Dzienniku Urzędowym Minist, nr. 29 z dnia 
7. czerwca 1920r. wystawiać wolno tylko dla bydła 
rzeźnego potwierdzenia o nieprzydat fiości do chowu 
lekarzom weterynaryjnym, kierownikom rzeźni i ogląda- 
czom mięsa; nie przysługuje zaś to prawo zarządom 
obszarów dworskich i spłtysom. 
O d o l a n ów, dnia 18. sierpnia 1921 r. 
1 . dz. 0720 21. IV. Starosta. Modelski. 


W czasie od 27 -go czerwca 1921 r. do 22-go SIerp- 
ni.] 1921 r. wydano tutaj następującym karty polo- 
wanIa: 
Krauz Jan, mistrz siadł., Sulmierzyce Przy- 
goda Piotr, rolnik, Dębnica Waldek Karol, rol- 
nik, (iarki iland Ryszard, nadleśniczy, Bronisłaiw- 
ka Ratajek Franciszek, rolnik, Rajczyce Zda- 
nowski Jan, posicdziciel, Odolanów · Diergardtowa, 
baronowa, Mojawola l.iebich Ryszard, leśniczy, Sul- 
mierzyce Oiel Bogumił, chałupnik, Surrnin N a- 
mysł Władysław, skórnik, Odolanów Janek Paweł, 
kupiec, Odolanów Kusza Ludwik, sołtys, Sulisław 
Artl Bernhard, nadleśniczy, Świeca - Paul Alfred, 
nadleśniczy, (iliśnica _ Krueger Henryk, asyst, leś- 
ny, Zofiówka - Madei Bernhard, asyst, leśny, Sol- 
czyna - - Marciniak Tomasz, leśnik, Kuroch Jan- 
kowski Jan, leśnik, Lisy - Marcinkowski S tan. , leś- 
nik, l.iping - Rossa Andrzej, leśnik, Kamionka 
Andert Jan, leśnik, Borowina - Pachołek Franciszek, 
leśnik, Karłowice Ratajczyk Michał, leśnik Wrzo- 
sina Baiamączek Sylw., leśnik, Świeca Rata- 
jek Józef, leśnik, Solczyna Harlak Marcin, leśnik, 
Piaski - Ertl Tomasz, leśnik, Wisławka Ratajczyk 
Franciszek, borowy, Wisławka - Drosz.cz Ignacy, bo- 
rowy, Fabryka Kocik Marcin, kowal, Świeca 
Kaźmierczak Antoni, rolnik, Drogosław Pierskalla 
Jan, sekr. leśny, Konradów - Czekalla Józef, leśniccy, 
Konradów Krausa Józef, leśniczy, Jamostów 
Michalik Jerzy, leśniczy, Cieszyn - Scholz Henryk, 
leśniczy, Palczew - Noeulak Józef, rolnik, Raszków] 
- - Ołazik Bronisław, nauczyciel, Świeca Beining 
Fryderyk, rolnik, Moszczahka Rudnicki Marcin, rol- 
nik, Rączyce - Jankowski Franciszek, rolnik, Dębnica 
Iwanek Piotr, rolnik, Janków Zal. - Szczęśniak 
Michał, rolnik, Janków Zal. Adamek Piotr, rolnik, 
Janków Zal. Przybylski Stanisł. , rolnik, Janków 
Zal. - Cegła Michał, rolnik, Janków Zal. Zipper 
Walter, dzierżaw ca dóbr, Daniszyn - Hendehs Walter, 
zawiadowca, Raszkówck nehmlnn Henryk, rolnik, 
Przybysławice Róhde August, rolnik, Moszczanka 
Szymczak Walenty, rolnik, Jelitów Zawadzki J ó- 
zef, rolnik, Świeca - Butterwek Fryderyk, rolnik, Nie- 
mojewice - Grądzielewski Franciszek, dzierżawca dóbr> 
Tarchały W. - Hauser Stanisław, nauczyciel, ł.ąka- 
ciny Zimniak Józef, rolnik, l.ąkociny Pierzhot 
Franciszek, rolnik, Zawidza - - Dymała Władysław, 
sekr. podat., Odolanów, - Wlaźliński Mieczysław, biu- 
raiista, Odolanów. 
O d o l a n ów, dnia 25. sierpnia 1921 r. 
6867/21.11. Starosta. Modelski. 


Urząo' leśny ks. lhurn faxisa w Krotoszynie wniósł 
do mnie o upoważnienie asystenta leśnego Bernarda 
Ma dera w Sobczynie, borowego Ignacego DroszT 
c z a we Fabryce i borowego Franciszka R a t aj c z a - 
ka w Mogiłce do kontrolowania i ścigania wykroczenj 
i przestępstw łowieckich, popełnionych poza obrębemi 
służbowym powyższych leśników. Osoby te odpo- 
wiednio upoważniłem. Przy czynności tej działają, oni 
jedynie jako pomocnicy Policji łowieckiej. 
O d o l a n ów, dnia 22. sierpnia 1921 r. 
L. dz. 6411/21. 1. Starosta. Modelski. 


LMJiJUjU 


MM 


Dział nie - urz ędowy. 


Rozstrzygnięcie w październiku 
P a ryż, 31. 8. Jak się dowiaduje Havas, Rada 
Ligi Narodów .w pierwszym tygodniu października u- 
kończy swoje sprawozdanie w sprawie górnośląskiej. 


Charakter rozstrzygnięcia. 
L o n d y n, 31. 8 . Jeden z członków Rady Ligi 
N arodów oświadczył genewskiemu korespondentowi 
"Westminster Gazette": Rozstrzygnięcie Rady Ligi Na- 
rodów w sprawie górnośląskiej będzie miało charakter 
wyłącznie prawniczy, a nie polityczny,. Decyzja musi 
zapaść jednomyślnie. O i łeby do tego nie doszło, wów- 
czas konieczne będzie, przekazanie sprawy Sądowi Mię£ 
uzynarodoiwemu. 
o GÓRNY ŚLĄSK. 
Skazanie mordercy majora Montallegre'a. 
Bytom 30. 8. Dziś o godz. 11 przed południem 
odbyła się Arzed nadzwyczajnem sądem koalic. w Tar-
		

/p0002.djvu

			nowskich (ióracli końcowa rozprawa przecito człon- 
kowi bytomskiego Selbstschutz A Leonowi J oscli!. ' 
skarżonego o zamordowanie francuskiego majora Mo:i- 
tallegre'a w dniu 4. lipca. 
Jak wiadomo, sąd ten po rozprawie w dniu 26. 
bm. postanowił przeprowadzić sekcję zwłok zabitego 
oficera w celu stwierdzenia kalibru kuli. Sekcją stwier- 
dziła, że kula, która spowodowała śmierć nie była 
kulą karabinową, lecz rewolwerową. 
Sąd orzekł, że kula, która zabiła majora Mon- 
tallegiv'a, pochodziła l. rewolweru Joschke'go, któ- 
ty, się zresztą sam do tego przyznał, oświadczając je- 
dynie, że nie mierzył specjalnie do majora a strzelał do 
całej grupy oficerów francuskich. 
Sąd uznał Joschke'go winnym zabójstwa i ska- 
zał go na 5 lat domu karnego. 
Zniesienie stanu oblężenia. 
Był o ni, 1. O. Dziś zniesiony, został stan oblę- 
żenia w powiecie gliwickim miejskim i Wiejskim 1 po- 
wiecie strzeleckim. Zniesienie Stanu oblężenia wol- 
nych powiatach nastąpi (dopiero po powrocie gene- 
rała Leronda. do Bytomia. 
NIEMCY. 
Wydalenie Hohenzollernów 
l i burzycieli monarchistycznych. 
iPąryż, 30. 8. "Matm" donosi IBeriina, że 
rząd niemiecki zamierza wydalić z państwa Hohenzol- 
lemów oraz gen. Ludendorffa, won Ooltaa i Berbecka. 
Koniec stanu wojennego między Angl ją a Niemcami. 
I und y.n, 1. 9. Stan wojenny międz\ Anglją 
i Niemcami skończył się dziś o północy. Od dzisiaj 
mogą Niemcy skupywać akcj;' i zapisywać się na 
giełdzie. 


WĘGRY. 
O zachodnie Węgry. 
Budapeszt, 1. O, Jak dono;i dobrze poinfor- 
mowana "Acht- Uhr Abendblatt", komisja międzysojusz- 
nicza w (Menburgu postanowiła zachodnie Węgry po- 
dzielić na dwie części. 
W i e d e ń. W kołach dobrze poinformowanych u- 
trzymują, że Rada Ambasadorów w Paryżu w\stosoraa- 
iła krótką notę w sprawie wydania Węgier zachodnich 
Austtji. 


Brak gotówki. 
P o z n a ń, 1. 9. Z inicjatywy Ministerstwa b. j 
dz. pr. odbyły się narady w Zamku z przedstawicielami',' 
P. K- K. P. i kilku większych banków poznańskich w 
sprawie braku gotówki w Poznaniu. Przedstawiciele 
banków zwrócili uwagę Ministerstwa na niską stopej 
opiocentowania kapitałów w 'bankach poznańskich A 
wskutek czego posiadacze kapitałów wolą składać je 
w bankach warszawskich. Przewidziana jest zWyżka 
stopy procentowej. 
Ofiarność na odbudowę Wawelu. 
Kraków, 1. 9. Na odnowienie Wawelu lło- 
żono blotąd 19 'iniljonów 700 tysięcy marek. Obecnie 
przewiduje się możliwość podniesienia ceny jednej ce- 
giełki z 30 na 50 tys. mk. Podwyżka ta jednakowol 
nie nastąpi przed 1. stycznia. Pod względem zaofia- 
rowania najwięcej złożyła Małopolska, a następnie 
Kongresówka. Wielkopolska i Pomorze stoją na trzej 
ciem miejscu ofiarności. 


WzimnoM mia Uwm i potowa«. 


Baczność członkowie "Ostrowskiej Spółdzielni 
budowi." Wprzyszłem tygodniu rozpoczyna "Ostrow- 
ska Spódzielnia budowlana" pracę nad budową 12 do- 
mów mieszkalnych na terenie przy drodze O o rzyc ki ej , 
by, jeszcze w tym roku dać pewnej części bezdomnym 
mieszkania, zaś części bezrobotnym pracę. 
Ponieważ jednak budowa w dzisiejszych czasach 
bardzo jest kosztowna, upraszamy wszystkich naszych 
członków o jaknajspieszniejsze wpłacenie zadeklarowa- 
nych udziałów by można koszta budowy pokryć. 
Zaś Hcme obywatelstwo miasta naszego i powiati« 
stojące jeszcze po za ramami "Ostiowskiej Spółdzielni 
budowlanej", upraszamy w imię dobra publicznego o 
interesowanie się naszem zbożnem dziełem i o po- 
moc wydajną. Niechaj nikogo nie będzie, coby się 
uchylał od niesienia pomocy naszym braciom bez- 
domnym i btezrobotnym. Wspierajmy się i · pomagajmy, 
sobie wzajemnie, gdyż taką będzie Polska, jaką sami 
Sobie zbudujemy, " J e d n o ś c i ą s i l n i ! " 
Z powodu panującej choroby w naszem mieście 
zostały wakacje w wszystkich szkołach tutejszych do 
15. b. m. przedłużone. 
Tutejsza Eksp. U. W.zL. I Sp. wykryła w Kroto- 
szynie przedmioty pochodzące ze świętokradztwa: 3kie A 
uchy, 1 puszkę do komunikantów, 1 puszkę do wina, 
2 patynkU i dużo innych połamanych rzeczy. Paserów 
ujęto, dalsze śledztwo wtoku. Sprawę oddano do tut. 
Pro kura tury. 
Bezczelnej kradzieży, dokonali w nocy z wtorku na 
środę dotychczas nie stwierdzeni sprawcy w szpitalu 
powiatowym. Wybiwszy szybę, dostali się oknem dci 
kaplicy szpitalnej, gdzie skradli puszkę zlaJa i 2 srebrne 
ambuiki. - Przed zakupem wymienionych przedmiotów 
ostrzega się. 
- Jak się dowiadujemy zawiązuje się w Ostrowie 
"Związek udzielających lekcyj muzycznych." Po- 
trzebę takiego związku odczuwa się coraz bardziej, 
dlatego, że płaca za tę tak żmudną a denerwującą 


Orędouaik 


Ostrównkl. 


pracę, jaką jest lekcja muzyki, nie idzie absolutnie 
w parze z ogromnym zwrostem obecnej drożyzny. 
Podczas gdy przed wojną zarobek nauczyciela mu- 
zyki dawał mu wcala niezłą egzystencję, dziś do- 
chody jego nie wystarczają nawet na zakupienie 
najpotrzebniejszych artykułów spożywczych. Po- 
równajmy honorarja przedwojenne z obecnemi. Pła- 
ciło się za lekcję od jednej do trzech marek, prze- 
ciętnie 1,50 mk. Za tę cenę można było kupić funt 
masła i 4-ft. chleb. Gzem się ma żywić dany na- 
uczyciel muzyki, gdy pobiera obecnie za lekcję od 
30 do 150 marek, a płaci za funt masła i 3-funt. 
chleb przynajmniej 590 mk. Stosunki takie zmu- 
szają nauczyciela do udzielania nadmiernej liozby 
lekcyj, co nadwaręża jego umysł i organizm, a tem- 
samem obniża wartość udzielonych lekcyj. Zważmy 
jeszcze, że utrzymanie instrumentu kosztuje tysiące, 
a zrozumiemy dobrze, że stan taki dłużej trwać nie 
może. Dlatego postanowili udzielająci lekcyj mu- 
zyki w Ostrowie założyć związek i ustalić minimalne 
honorarjum, któreby choć w przybliżeniu odpowia- 
dało obecnej drożyźnie. Zebranie konstytucyjne 
odbędzie się jutro w niedzielo, dnia 4 bm. o godz. 
9'/3 rano u p. Spychalskiego. Życzliwy. 


W sprawie kartki umieszczonej w oknie wy- 
stawnym p. Mieloszyńskiego donoszą nam z wiary- 
godnego źródła, że za książki, które sprzedaje in- 
spektor szkolny profesor tut. gimnazjum li tylko 
biednym uczniom nia pobiorają oni żadnego zysku, 
lecz sprzedają je po cenach zakupu w tym celu, by 
ulżyć rodzicom, którym wobec tak drogich czasów 
trudno dla dzieci książki zakupić - Akcja ta jest 
filantropijną, trudno więc zrozumieć dlaczego za 
nią znieważono tych, którzy*bezinteresownie się nią 
zajęli, a nadto, dlaczego doknięto przy tern wszystkich 
Małopolan. 


ZMIANA TARYFY POCZTOWEJ. 
Idniem 1. września 1021 r. wchodzi wżycie nołaa 
podwyższona taryfa pocztowa telegraficzno- telefo« 
niczna. Opłaty są następuj.; 
List) zwykłe: (obrót miejscowy) 10 wagI 
250 gr. 10 mk.; (obrót zamiejscowy) do wagI 
20 gr. - 10 mk.; do wagi 250 gr. 20 ink.; UfZę]- 
dowć ponad 20 gr. do 2000 gr. - 20 mk. 
P o c z t ó w ki: pojedyncze - 8 mk. ; podwójne 
- K> marek. 
Kar t V nk- pocztowego wydania tj. z widokami 
i świąteczne 5 mk. 
Druki zwykłe: do wagi 50 er. 2 ink.; 
do waai 100 gr. 4 mk.; do wagi 250 gr., 
10 mk.; do 'wagi 500 gr. - 20 ink.; do wagi 1000 
gr. - 30 ink.; urzędowe ponad 1000 5000 gr. 
30 marek. 
Papiery handlowe: do wagi 250 gr. 
10 mk.; do (wagi 500 gr. - 20 mk.; do wagi 1000 
gr.. - 30 mk. 
Próbki towarowe i przesyłki miesza- 
fi e: do wagi 250 gr. - 10 mk.; do wagi 500 gr. 
gr. - 20 mk. 
P r z e k a z y: do 500 mk. 10 mk.; do 1000 
mk 15 mk.; do 2500 mk. 30 mk.; do 5000 
mk. 50 mk.; do lCXXx) inko - 100 mk.; do 15000 
mk. - 135 mk.; do 20 000 mk. 170 mk.; do 
25 000 mk. - 200 mk. 
Listy wartościowe: a) naieżytość za list 
zwykły do 20 gr. -. 10 mk.; do 250 gr. - 20 mk., 
urzędowy ponad 20 gr. do 2000 gr. - 20 mk.; b) na- 
ieżytość od deklarowane! wartości za każde 1000 mk. 
lub część tychże - 25 mk- 
Paczki: do wagi 1 kg. - 30 mk.; do wagi 
5 kg. - 100 mk.; do wagi 10 kg. - 200 mk.; 
do wagi 15 kg. - 300 kg.; za każde dalsze 5 kg. 
- 100 marek. 
N al eży to ści d o d a t k ó we: polecenie przesy- 
łek pocztowych - 15 marek. 
T e l e g r a m y zamiejscowe i miejscowe zwykłe: 
a) oplata od wyrazu 10 mk.; b) taksa zasadnicza 
- 30 mk. - Telegramy zamiejscowe pilne (D): 
a) opłata od wyrazu - 30 mk.; b) taksa zasadnicza 
- 90 mk. - Taryfa telefoniczna. Qtjla- 
ta za jednostkę (3 minutową) rozmowy międzymiafc 
stowej wynosi przy odległości do 25 klin. - 50 mk. ; 
przy odległości do 50 kim. - 100 mk.; przy, odleg- 
łości 100 kim. - 200 mk.; za każde dalsze 100 
kim. 100 mk. Od 1. października b. r. naie- 
żytość abonamentowa dla sieci miejscowej Ostrów toy- 
nosi od głównego związku rocznie - 5000 mk.; inne 
urządzenia podwyższono o 100 procent. 


Zagraniczna taryfa pocztowa. 
j(Ważna od 15. września 1921 n) 
L i s t y: (bez ograniczenia wagi) do wagi 20 gr. 
25 mk.; za każde dalsze 20 gr. - 12,50 mk. 
P o c z t ó w ki: pojedyncze - T5 mk.; z odpo- 
wiedzią - 30 mk. 
Druki zwykle: (najwyższa waga 2 kg.) za 
każde 50 gr. - 5 mk. 
Papiery handlowe: (najwyższa waga 2 kg.) 
za każde 50 gr. - 5 mlc; najmniej jednak - 25 mk. 
P rób k i t o war o w e (najwyższa toaga 350 gr.Ji 
za każde 50 gr. - 5 mk.; najmniej jednak - iO mk. 
Polecenie przesyłek listowych: 25 mk 
Z w r o t n e p o ś w i a d c z e n i e o d b i o ru ": Xrece- 
pis zwrotny) a) przy. nadaniu - 25 mk.; b) po na- 
daniu - 50 mk. 


NADESŁANO. 


W sprawi«» odezwy 
kierownika Ekspozytury Urzędu Walki z Lichwą i 
Spekulacją na okręg gnieźnieński. 
W Orędownikach powiatowych powiatów, na 
których działa Ekspozytura Urzędu Walki z Lichwą 
i Spekulacją okręgu gnieźnieńskiego, pojawiła się 
odezwa tejże Ekspozytury w sprawie zwalczania 
lichwy i spekulacji artykułami żywnościowemi. W o- 
dezwie tej przytoczona była między inne mi kalku- 
lacja z dziedziny cen mleka i masła i z której wy- 
nika, że autor przytoczonych obliczeń nie posiadał 
elementarnych wiadomości potrzebnych dla sporzą- 
dzenia takich obliczeń. Przytoczone cyfry zamiast 
sprawę wyjaśnić bezstronnie i usunąć tarcia i uprze- 
dzenia pomiędzy producentem a konsumentem mogą 
tylko wywołać głębszą nienawiść i uprzedzenie kla- 
sowe, natomiast właściwy paskarz będzie mógł w spo- 
koju swój proceder dalej uprawiać, bo gdzie dwóch 
się kłóci, tam trzeci korzysta. 
W odezwie umieszczonej w" Orędowniku" po- 
wiatu Witkowskiego z dnia 10 bm. czytamy: 1. Że 
producenta kosztuje litr mleka 14 mk. 2. Że na 1 
funt masła potrzebuje 10 litr. mleka tęgiego (należy 
rozumieć tłustego) lub 12 litr. mleka słabego (należy 
rozumieć mniej tłustego). 3. Że 1 litr. mleka od- 
tłuszczonego sprzedaje po 12 mk. i 4. Że przy cenie 
260 mk. za funt masła zarabia producent (nie zro- 
zumiała kalkulacja) 230 mk. i że uczciwy producent 
nie będzie pobierał więcej za masło jak 180 mk. za 
funt. W imię bezstronnej prawdy zaznaczam, że 
gdyby kalkulator Ekspoz. U. W. z L. i Sp. na okręg 
gnieźnieński byl się poprzednio poinformował: 1. He 
kosztuje krowa. 2. Ile kosztuje pasza (siano okopowe 
i zboże) podług notowań giełdowych i :>. Ile pobiera 
robotnik i dojarka, byłby nawet jako iaik nie od- 
ważył się twierdzić, że producenta kosztuje litr mleka 
14 mk. Nie będą tutaj podawał cyfr, w każdym 
razie z dokładnego obliczenia przekonalibyśmy się, 
że gdy byśmy liczyli mleko o 100 procent drożej, 
byłoby to jeszcze tanio W sprawie ilości litrów 
mleka t ę g i e g o i s ł a b e g o, potrzebnych na jeden 
funt masła, zaznaczam, że przy kalkulacji może być 
brane pod uwagę mleko tylko o przeciętnej zawar- 
tości tłuszczu podług rezultatów licznych obserwowań 
laboratoryjnych i sprawozdań związków kontroli 
obór. Przeciętnata wyrazi się liczba 3,2 proc. tłuszczu · 
w mleku. Z 10 kg. (103 litr.) mleka o powyższej 
zawartości tłuszczu wyrobić można 3,55 gk. masła 
czyli, że na jeden funt potrzeba 14,1 litra mleka. 
Dla pouczenia kalkulatora z Odezwy nadmieniam, że 
ze 100 kg. mleka o zawartości 
2,8°10 tłuszczy wyrobi się 3,08 kg, masła, 
2,9% tłuszczy wyrobi się 3,20 kg. masła, 
3,0% tłuszczy wyrobi się 3,31 kg. masła, 
3,1% tłuszczy wyrobi się 3,43 kg. masła, 
;;,2% tłuszczy wyrobi się 3,55 kg. masła, 
3,3% tłuszczy wyrobi się 3,66 kg. masła, 
3,5% tłuszczy wyrobi się 3,90 kg. masła, 
4,0% tłuszczy wyrobi się 4,48 kg. masła, 
4,5°,0 tłuszczy wyrobi się 5,06 kg. masła. 
Z powyższego wynika, że aby z 12 Itr. mleka 
wyrobić 1 funt masła musi takowe zawierać 3,7 proc. 
tłuszczu, natomiast przy wyrobie jednego funta z 10 
Itr. mleka takowe musi zawierać 4,4 procent tłuszczu. 
Tak wysoka zawartość tłuszczu w mleku jak 3,7 do 
4,4 proc. napotyka się rzadko w mleku poszczegól- 
nych krów lecz nigdy w mleku pochodzącym od 
stada składającego się z kilku sztuk,-lub też w mleku 
dostarczonem do mleczarni. Procentowa zawartość 
tłuszczu w takim mleku rzadko przekroczy przy 
obecnym braku paszy treściwej 3,2 proc. i jak wyżej 
wspomniano na tej średniej można tylko opierać 
kalkulacj e. 
Również twierdzenie jakoby producent otrzy- 
mywał za 1 litr. mleka odtłuszczonego lub maślanki 
12 mk. jest błędne. Mleko to spieniężano w osta- 
tnich dniach w dostawie do Poznania franco stacja 
naładowania po 6 mk. Itr. w przerobie na twaróg 
lub inny ser chudy po 3-4 mk. za Itr., nie lioząc 
kosztów przerobu. O sprzedaży mleka odtłuszczonego 
na miejscach produkcji nie warto wspominać, gdyż 
sprzedaje się ilości, które wynoszą zaledwie 5-10 
proc. produkcji. 
J ak wynika z powyższego oraz z racji istnienia 
wolnego handlu, domaganie się Urzędu Walki z Lichwą 
i spekulacją, aby producenci i mleczarnie sprzeda- 
wały masło po 180 mk. za funt, co mogą uczynić 
jakoby jeszcze z zyzkiem, jest dziwne. Takie twier- 
dzenie przedstawia producenta i mleczarnie w obliczu 
konsumenta jako jedynego winowajcę drożyzny, co 
potęguje jeszcze przemilczenie o nieznośnych wa- 
runkach w jakie stawia producenta i mleczarnie dro- 
żyzna, wogóle wygórowane płace za siłę robotniczą 
przy jednoczesnem obliczeniu wydajności pracy i 
poczucia obowiązku oraz ciągłych kradzieżach, jakie 
szerzą się na polach w dobie obecnej. Urząd Walki 
z Lichwą i Spekulacją ma pełne prawo wkraczania 
tam, gdzie chodzi o nadmierne przekroczenie cen 
rynkowych, lub umyślne spekulowanie na zwyżkę. 
Nie mamy coprawda urzędowych notowań oen na 
produkty mleczne, lecz położenie rynkowe dosta- 
tecznie ilustrują natowania umieszczone w" Gazecie 
Mleczarskiej" . 
U w a g a : Znajdą się i u nas krytycy. Lecz 
obliczmy najprzód, ile kosztuje para koni dziennie, 
uprząż, wóz, napraw - tegoż, człowiek który powozi, 
wszystko to razem pou-zobuje sześć godzin dziennie, 
aby te kilka litrów mleka do Ostrowa donieść, to 
wtedy znajdziemy bardzo prosty rachunek, że Zie-
		

/p0003.djvu

			mianie okoliczni nietylko za mleko nic nie dostają, 
ale jeszcze z poświęceniem dokładają jedynie tylko, 
aby niemowląt szpitali w Ostrowie nie zostawić zu- 
pełnie bez mleka. - Za to w miejsce uznania, znaj- 
dujemy na każdym kroku krytykę, bo przecież nie 
wszyscy, którzy mleko potrzebują, mogą go poddo- 
stntkiem dostać i temu zdaniem większości ogółu 
winni dostawcy mleka i mleczarnia. 
U czono kiedyś i pewno dziś jeszcze znajdą się 
mędrcy, którzy nie w Wszechmocność Boga, lecz 
w naturę wierzą. Wszystko nie może być, tylko 
musi być, niechże więc teraz owi mędrcy nakażą 
naturze aby było wszystko na żądanie deszcz i uro- 
dzaje. - Zaznaczamy, że gdy dostaniemy węgiel, 
olej, przybory, tanie siły robocze jak rok temu, 
w tej chwili będą pomimo małej ilości mleka te same 
ceny co przed rokiem. Choćby mleko nie markę 
lecz sto za litr. kosztowało, to w obec braku paszy 
i tak go nie będzie. - Na nic zdadzą się ludzkie 
krytyki drogości, lub przepisy naprawy świata, bo 
większa jest moc Boska niż złośliwość ludzka. - R 


ROZMAITOŚCI. 


Jedna zapałka kosztuje teraz 10 fenigów, bowiem 
całr pudełeczko, zawkrające 60 szt. zapałek, kosztuje 
do 8,00 tak., podczas gdy, przed wojną za 10 feni- 
gów można było nabyć dziesięć pudełek. 
Każdy sobie . . . wódkę robi. Komisarz, którego 
obowiązkiem jest przeprowadzenie zakazu alkoholu w 
lianie Ohio, wrocznem swojem sprawozdaniu docho- 
dzi do uderzającego twierdzenia. Zamiast kilkuset go- 
rzelni i browarów istniejących przed zakazem, dziś 
jest ich kilkaset tysięcy,. Zdaniem tego urzędnika każdy 


D n i a 18 -» o w r z e ś n i» bu», o godzinie 5-tej 
po południu odbędzie się w lokalu p. Cieślaka 
W R&sz&owie 
walne zebranie Tow. nieijonieyjii, Raszkowa, 
na które się członków zaprasza. 
Porządek obrad: 
1) Wybór 2 ławników, 2) Rozmaite sprawy. 
Raszków, dnia I -go września 1921 r. 
Towarzystwo meljoracyjne Raszków. 
Przewodniczący. E i s e n b e r g er. 
Am 38. Scptembe«* d. Ja, nachm. 5 Uhr 
findet im Lokale des Herrn Cieślak in Raszków 


eine General-Versammlung 
der Dranagegenossenschaft Raszków 
statt, zu welcher die Mitglieder eingeladen werden. 
Tagesordnung: 
1) Wahl 2 Sch6ffen, 2) Verschiedenes. 
Raszków, den 1. September 1921. 
Die Dranage · Genossenschaft Raszków. 
Der Vorsitzende. Eisenberger. 


Udzielam lekcji pisania na maszynie, 
a także przyjmuje odpi6y akt, kontraktów, ról teatralnych 
itd Tamże uu sprzedaż szczenięta rasy angielskiej Foks- 
terjery, kretołowy. Od godz. 12-tej-2-giej i od 0-ej-8-mej. 
I lica StarokalINku nr. 7 II p. 


Biuro Ludowe. 
Udzielanie porady w sprawach karnych itd. 
Ostrów, Staro-Targowa nr. 12 II. p. 
Dobrowolna licytacja. 
We wtorek, dnia 6września 1921 r. 
o godzinie lO-tej przed południem sprzedawać będę 
Sr Z a m oj ś c i u przed gościńcem za gotówkę naj- 
więcej dającemu po zmarłej Barbarze Rubasowy: 
szklanki, talerze, tace, filiżanki, łóżka, po- 
duszki, szafa do rzeczy, szafa do bielizny, szafa 
do kuchni, stół, stołki, kosz do bielizny, ubra- 
nia, zarzutka, płaszcz, bluzki i suknia. 
Jftnaszek, Ostrów, komornik sądowy. 


Warszawska pracownia ubiorów 
męskich i wojskowych w Ostrowie, 
przy ulicy Ułańskie} nr. 8 I. 
przyjmuje wszelkie roboty w zakres krawiectwa 
Achodzące jako t o: garnitury sportowe, bekiesze I 
Wszystkie inne. Wykonanie staranne. 
Polecając się Szan. Klijenteli miasta Ostrowa 
1 okolicy pozostaję z poważaniem W. Kubiak. 
fejjy* Darmo otrzymać* nie mołesz, 
*Ie korzystnie k u p i ć możesz rjIiU 
jedynie w "A l'occasion" 
?**fY knehenne, krzesełka, szafonierki, elg. szafy do rzeczy, 
rakową wanienką, gazowy piec do pieczenia, gaz. lampy, 
?P<, męskie palta, elg. surdutowe ubranie, palto gumowe, 
"oskie kostjumy i różne inne rzeczy. 
Interes kopna i sprzedaży okai
n
, 
ulica Zdunowska nr. 7. · ...- 


=Wóz ciężarowy= 
(ca. 80 centn.) na sprzedaż. 
Traw lńska, ulica Raszkowska nr. 10. 


Oratio w ulk Ostrowski. 


Amerykanin sani sobie dziś pędzi wódkę i warzy piwo. 
Policja ma w ręku wynik badań, wykazujący, że na 
4 rodzina w Columbus, City, przynajmniej jedna wa- 
rzy piwo, a fabrykacja wódki jest tak rozpowszechnio- 
na, że dobre gospodynie oprócz własnych rodzin zao- 
patrują wnliąi i swoich przyjaciół. Owoce nadające się 
do fabrykacji wódek, rozchwytywane są na targach, a 
przyrząd, do pędzenia wódki znaleźć można w każdej 
kuchni. 


SKŁADKI l PODZIĘKOWANIA. 


W administracji naszej złożyli w dalszym aj g u: 
Na Ochronkę: Romanostwo Kubiccy zamiast 
wiieńca na grób sp. Stefa Namysłówrnej 500 mk. - 
P- J - N ogałowa zamiast kwiatków na trumnę Stefci 
N amysłownej 300 mk. 


Na Czerw. Krzyż ofiarowali: Kasa miejska znale- 
zione przez pluton. Górskiego 100 mk. - ze skarbonki 
(u p. R. Asta 322,40 mk. · - p. prokurator w sprawie 
Wasźkowiaka 300 mk. - Post. Pol. Państw, od p. 
Szerc z Kalisza 50 mk. - ze skarbonki w K Skar- 
bowej 53,10 mk. - Małolepszy z Rososzycy przez 
K- Skarbową 76 mk. Mierzejewska, skarbniczka. 


Ruch w Towarzystwach. 


Tow. muz. "Moniuszko". Zebranie Zarządu w po- 
niedziałek, . zebranie miesięczne w wtorekw lokalu p. 
Spychalskiego o godzinie 8-mej. wieczorem. 
Miesięczne zebranie Towarzystwa Przemysłowego 
w wtorek, dnia 6. września o godz. S-męj toieczorem h* 
hotelu Polonia. 


»'TANIO! 


et garniruje i przerabia 


i kapelusze damskie 
Dudówuu, Droga Ciorzycka. 


"Legionkę" 
Królankę 
" "Baśkę" 
do nabycia! 


Wsządzie 
łhSf Reprezentant: 
W. Janowski, Ostrów, 
Tel. 201. 


I. 


Naboje do polowania i 
gumy do rowerów 


, . 


poleea .' '.* f-l · · · .
< 


W. Weutzel, ulica Wrocławska nr. 14. 


Na sprzedaż ZZt r gospodarstwo, 
7 mórg dobrej roli, budynki masywne, żywy i mart- 
wy inwentarz. Zgłoszenia przyjmuje 
Józef Dycfeld, Zat'liarzew, pow. odolanowski. 


100 - 500000 mk. 


SŁUŻĄCA 
uczciwa umiejąca gotować 
potrzebna. Kuc/markowa, 
Ostrów, skład żelaza. 


za leihen gesacht auf 3 
Monate gegen Verz. und 
ho he Yergiitigung. Schriftl. 
Offerten an die Redaktion. 


DZIEWCZYNA 
uczciwa potrzebna zaraz 
do dziecka. Ułańska 21. 
DZIEWCZĘ 
pozaszkolne do dwojga dzie- 
ci może się zgłosić. 
Ul. Sądowa nr. 1 I piętro. 


r 


KUPNA 


KUPUJĘ 
stare złoto i srebro i płacę 
najwyższe ceny. 
Zakład 
zegarmistrzowsko - zlotnkzy 
Ostrów, ul. Kaliska 31 a. 


DZIEWCZYNA 


PRACA 


SŁUŻĄCA 
dobra potrzebna od l-go 
października br. 
H. Gdyra, Rynek nr. 25. 
SŁUŻĄCA 
do wszelkiej pracy domowej 
lub KOBIETA do posługi 
może się zgłosić. 
Kraewlfuka. Raazkowska 16. 


potrzebna, która umie szyć. 
Gdzie. wskaże redakcia. 
UCZEŃ 
chcący się wyuczyć lakitr- 
nictwa i tapicerstwa może 
się zgłosić. A. Ludwig, 
fa b ryk a powrozów, 
ulica Raszkowska, naprze- 
ciw teatru pałacowego. 


Stowarzyszenie byłych Hallerczyków. Zebranie w 
Strzelnicy, w Ostrowie o gpdz. l-ej w niedzielę, 4. bot. 


Urząd stanu cywilnego w Ostrowie. 


Urodzenia: 
(Syna:) Robotnik Stefan Właśniak, robotnik Antoni 
Bogusz, rob Józef Małecki, stolarz Jan Walczak, rolnik 
Gustaw Elias (Sadowie), posterunkowy Franciszek Koby- 
lański, ślusarz Antoni Dzięcioł, rob. kol. Marcin Winkler, 
ślusarz Marcin Oorzelański, rob. kol Stanisl. Przybytek, 
rob Jakób Głodek, rob. Franciszek Jasnoch, artysta mal- 
larz Wewołod Otriszczenko. 
(Córką:) Konduktor pom. Staniał. Krawczyk (Krępa), 
rob. budowI. Józef Stache, gospodarz Antoni Tomczak 
(Krępa), dowódca kompanji Jan Kupczyk, obuwnik Jan 
Orłowski, rob. Józef Bielawski, rob. Andrzej Łukowski, 
palacz Leon Owczarek, rzeźnik Ferdynand Magdański. rob. 
Marcin Mrozinski (Sadowie- Dom.) 
Śluby: 
Ppor- Roman Kasprzak z Stanisławą Ratajczakówną 
niter Jan Olejniczak z Fraciszką Braun, rob. Stanisław 
Kopras z Heleną Woźnicką. 
Zgony: 
Kapitalista Karol Ziembowski 71 lat, żona Wiktorja 
Stróżyk 40 1., uczennica Władysława Wasielewska 13 lat, 
dziecko Mieczysław Jarych (Krępa) 5 tyg., panna Antonina 
Wiertelak 24 f, kupiec Walerjan Leszczyński 42 1., urzęd 
gospodarczy Walter Nagel (Krępa) 23 1., żona Marjanna 
Miechowian 38 1., dziecko Henryk Kaźmierczak 5 miesięcy, 
uozennica Irena Hoffmann 10 1. 4 mieś., ekspedjentka Fran- 
ciszka Kokotek 21 1. 6 mieś., dziecko Helena Pytlik (Krępa) 
7 1 7 mies., uczennica Ludwika Rybak 121., rob- Bronisław 
Kotowski 42 1., wdowa Roza Biahu 70 1., dzieko Halina 
Sikora (Krępa) C mies., żona Barbara Roszkiewicz 71 lat, 
wdowa Agnieszka Brodala 701., dziecko Teresa Wiśniewska 
3 lat, żona Juljanna Szabowska 31 lat, dziecko Stefanja 
Namysł 7 1, 


Koniec ezęśei redakcyjnej. 


POLYPHON 
przyjmie zaraz Ig. Szubert , 
aparat do grania stosowny 
stolarnia mebli i budowli, do restauracji na sprzedaż. 
ulica Wrocławska nr. 35. 
"Cnirersal". Wrocławska 3. 


UCZNIA 


UCZEŃ 


syn uczciwych rodziców 
· może się zgłosić. 
Chudy i Umiński, 
towary kolonjalne, ulica 
Kaliska nr. 31. 


CYTRA 
na sprzedaż. 
Gdzie, wskaże redakcja. 


PROPELER 


niemiecki fabrykat, łóżka, 
CHŁOPIEC polstrowane krzesełka, ga- 
do posługi może się zaraz zowe lampy, frak i cylinder. 
zgłosić. Tymkc, Rynek 20, Ulica Zdunowska nr. 4. 
===== skład cygar. .. MASZYNA 


PANIENKA 
intel. szuka miejsca e l e w k i 
naj chętniej w dworze, celem 
wydoskonalenia się w gotowa- 
niu od I -go października br. 
lub później. Zgł. pod IłI. H. 
do redakcji. 


DZIERŻAWY I 


N auczyciel gimnazjum 
- poszukuje 
POKOJU UMEBL. 
Zgłoszenia do redakcji. 
2 GIMNAZJASTÓW 
najniższych klas ze wsi z po- 
mocą naukową w łacinie i 
francuskie m przyjmie na stół 
i stancję, emer nauczyciel. 
- ulica Kościelna nr. 7. - 
Uczy także panów kolejarzy 
gruntownie ułamków. 
urzędnik kolejowy zamIenI 
MIESZKANIE 
swoje wOdolanowie. 4 poko- 
je i kuchnia, choć na mniejsze 
w Out rowie. Zgł. do red. 


SPRZEDAŻE 


CA 


porządna potrzebna do piękny rasowy na sprzedaż. 
dzieci i pomocy domowej. 
Kubicka. Koleiowa 10 I I. N arekiewicz. Odolanów. 
PANNA 


w Ostrowie w dobrym stanie 
z chlewami, ogrodem owo- 
cowem I warzywnem, po- 
łożenie śliczne, blisko fa- 
bryki Wagon zaraz do 
sprzedania. J. Cypllfc, 
ulica Kościuszki nr. 28 a. 


DWA KANARKI 
młode na sprzedaż. 
Za koleją nr. 5. 


PIES (wilk) 


PIES 


do szycia używana na 
sprzedaż. Kolejowa 41 n. 
pokój 9 albo u gospodarza 
na parterze. 
MASZYNA 


damska na sprzedaż. 
Raszkowska 72 III prawo. 
MASZYNA 
szewska, krawiecka, duży re- 
gulator ścienny, rower, ma- 
gnet 4 cyl. na sprzedaż. 
Tran lńska. Raszkowska 10. 


ROWER 


z noWemi gumami na sprze- 
daż. Ulica Raszkowska 56, 
podwórze prawo. 


ROWER 


na gumach w dobrym 
stanie na sprzedaż. 
Wrocławska 35 I pietro pr. 
7 nitek prawdziwyoh 
KORALI 
na sprzedaż. Wrocławska 21 
parter prawa strona. 
5 nitek prawdziwych 
KORALI 


czerwonych na sprzedaż. 
Odzie, wskaże redakcja. 
URZĄDZENIE 
fryzjerskie 3 lustra, stół 3,86 
długi z 4 szatkami, do tego 
2 płyty biały marmur, 3 krzes- 
ła wiedeńskie i inne przybory 
sprzeda korzystnie Bnttaer. 
fryzjer, ulica Raszkowska 4. 
"Korzystne kupna Y1 
Nowa dubeltówka 16. Dr. 
bezkurkowa patentowa, za- 
pełnię mało używana, wy- 
ró b niemiecki "Herolda" 
na sprzedaż. 
Gdzie, wskaże redakcja. 


SUKNIA 


ostry, podwórzowy na 
jedwabna kolorowa, kapelusz 
sprzedaż. Marciniak, ulica czarny zimowy z powodu żało- 
Zdunowska nr. 24. 
by, łóżko koszykowe dziecię- 
ce na sprzedaż. Zdunowska251. 


SKRZYDŁO 


PALETOT 


czarne, w dobrom stanie 
na sprzedaż. j Asienny ciemny prawie 
Bestrzyuskl, zegarmistrz, nowy na sprzedał. 
Kobylin, pow.krotoszyński. Ulica Zdunowska 18 lewo.
		

/p0004.djvu

			Or«;«iowiiik Ostrowski. 


Jutro w niedzielę dnia 4-go 
września odbędzie się na 
Krepie na sali 
p. Neumanna 
zabawa 
z tańcami. 
Początek o godz. 
4 na którą uprzej- 
mIe zaprasza 
Komitet zabawy. 
fr-lDf- *>" e < n ą I vv sobotę 
IP«
*«« żłtv służy I»II'N 12Q- 
dworzowy z łancuchem. Od- 
dawca odbierze nagrodę. 
Ulica Kościuszki nr 2 
Profesor ginin. 
udziela lekcji 
w polskim, łacinie, historji 
z geograf ją i początków 
i matematyki. Zgłoszenia 
do redakcji. 
Strojenia i repcraeje 
fortepjanów. 
Maciej ewski, 
ulica Wrocławska nr. 17, 
m. Wolińskich I piętro. 


W środę, dnia 3 I-go sierpnia br. o godzinie lO-tej wiecz. 
spodobało się Panu Bogu zabrać do grona swych aniołków po krót- 
kich i ciężkich cierpieniach w dzień przed skończonym siódmym 
roku życia naszą najukochańszą córeczkę i siostrzyczkę 
śp. STKFdĘ. 
W nieutulonym żalu pogrążeni 
Sto N arnysłowie z dziećmi. 
Ostrów, dnia 3I-go sierpnia 1921 r. 
Pogrzeb odbędzie się dziś w sobotę po południu o godz. 
6-tej z domu żałoby Rynek. 


Dnia I-go września br. zasnął w Bogu w 18-tym roku 
życia po kiótkich a ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami 
nasz naj droższy syn i brat śp. 


ani sław 


. 
KSIĄZECZKI 
dla handlarzy do handlu 
z końmi są znowu do nabycia 
w Drukami 
Orędownika Ostrowskiego. 


Dutkowski. 


Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, dnia 4-go września br. 
o godzinie 4-tej po południu z domu żałoby Krępa, Szosa Kaliska. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek o godz. 
7i8-mej rano, o czem donoszą w wielkim smutku pogrążeni 
Rodzice i rodzeństwo Dutkowscy. 


Serdeczne "Bóg zapłać" 
składamy Wszystkim za tak liczny udział 
przy pogrzebie mojej kochanej córki i na- 
szej siostry śp. Franciszki Kokotek. 
specjalnie dziękujemy paniom i panom za 
asystę przy trumnie i za piękne wieńce. 
W smutku pogrążona Rodzina. 


W I E L KA 


WENTA 


urządzona staraniem Tow. Czerw. Krzyża, dnia 4 
września w ogrodzie " S trzelnicy" zapewni uczestni- 
kom kilka godzin miłej zabawy przy dźwiękach mu- 
zyki, szereg niespodzianek, doskonale zaopatrzony 
bufet, a dla ducha to przeświadczenie, że grosz wy- 
dany w czasie wenty, otrze niejedną łzę, zaspokoi 
głód i okryje naszych braoi, którzy spieszyli ochotnie 
by swą piersią zasłonić rodaków. 
W razie niepogody odbędzie się wenta w sali. 
Za Zar sąd: 
Stefanja Taczakowa. Władysława Kochańska, 
Szanownej mojej Klijenteli do łaskawej wiado- 
mości, że otworzyłem znowu mój 
== interes wyrobu kis7ek = 
Z końskiego m i ę s a w moim własnym domu 
ulica Fabryczna nr. 4 i proszę o dalsze poparcie. 
P. Dubielczyk. 
W diial Ostrowski Poznańskiego Stowarzy- 
szenia nadzoru kotłów parowych poszukuje 
lokalu z 3 -4 pakoji Z urnebl. lub bez. 
Zgłoszenia proszę nadsyłać ul. Gimnazjalna 20. 


I 
L 
U 
Z 
J 
O 


ILUZJON 


Stare Targowisko. Telefon 158- 
Do poniedziałku 
potężne dzieło światowe: 


"Okręty i Indzie" 
Wielka atrakcja światowa. Wspania- 
ła wystawa. Tysiące występujących. 
Od wtorku dramat detektywny: 
Opryszek światowy. 


I 
L 
U 
Z 
J 
O 


W przygotowaniu: 
= Szukaj Kobiety. = 
Początek o godzinie 7 Vi i 8 wiecz. 
w niedzielę o godz. 5-tej, 7-mej i 9-tej. 
O łaskawe poparcie prosi 
BUCHWALD. 


ILUZJON 


100 500000 ok 


poszukuję pożyczyć na 3 
miesiące za oprocentowano i 
wysokiein wynagrodzeniem 
Zgłosz pism. do redakcji. 


W sprawie injuryjnej 
k u p c a Hdiimmla MieloKzyiiskiego 
z Ostrowa przeciwko Sum i sławo w i 
Hreadiowi z Ostrowa o obelgę 
orzekł Sąd Pokoju w Ostrowie, dnia 25 sierpnia 
1920 i'.: Oskarżony jest obelki winien i ska- 
zuję go się na 600 mk. grzywny względnie GO 
dni więzienia i ponoszenie kosztów postępowa- 
nia. Sentencja wyroku ma być ogłoszona raz 
w Orędowniku Powiatowym i w Gazecie Ostrow- 
skiej po osięgnięciu prawomocności wyroku i 
to na koszta oskarżonego. 
podpis Świetlik. 
Zgodność odpisu sentencji wyroku uwierzytel- 
nIa, a wykonalność wyroku poświadcza 
Ostrów, dnia 8-go czerwca 1921 r. 
Sekretarz Sądu Powiatowego. 
podp nieczytelny. 
Ogłos7enie publiczne. 
Prokuratura przy Sądzie w Ostrowie oskarża: 
1) Wilhelma Kostalskiego, chałupnika z Uclcchowa, 
urodź. 27. listopada 1895 r. tamże, rodź. Karol 
i Rozalja z domu Marszałek, żonatego, ewangelika, 
karanego, 
2) Józefa Marszalka IV., robotnika z Uciechowa. 
urodź. 4. listopada 1895 r. tamże, rodź. Karol 
i Karolina z domu Kurzawska, żonatego, ewan- 
gelika, rzekomo nie karanego, 
3) Karola Eckerta, robotnika z Uciecho w«, urodź. 
29. IV. 1897 r. tamże, rodź. Józef i Marjanna 
z domu Marszałek, wolnego, ewagelika, rzekomo 
nie karanego, 
że będąc obowiązani do służby wojskowej w armji 
polskiej wyjechali w czerwcu 1920 r. bez pozwolenia 
poza granicę Państwa Polskiego w zamiarze uchylenia 
się od tej służby, który to czyn stanowi występek 
z  140 u. k. 
Wyżej wymienionych wzywa się na termin do 
rozprawy głównej 
dm 4. JEŹdziemika 1921 O gOOz. 9 przed tri 
przed I. Izbę karna Sadu Okręgowego 
w Ostrowie pokój nr. 27. 
W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, 
Sąd przystąpi do rozprawy głównej i oskarżeni ulegną 
skazaniu na mocy  472 pk. (3. J. 1521/20). 
Ostrów, dnia 20. sierpnia 1921. 
Prokoralor p n y gądrie Okręgowym. 


N a sprzedaż: 
szafa żelazna na IGO butelek, fzafa do lodu 
(wewnątrz szkło i em.), kompl. markiza (3 mtr. 
długa), żelazne naczynie do perek (bardzo prak- 
tyczne), obraz Warszawy (mai. przez Nowicką), 
piękne urządzenie kuchenne, wielki bufet, szafa 
z Norymbergskiemi szybami, 2 portiery (sukno 
oliwkowe). Obejrzeć od godz. 6 - 8 wieczorem. 
Gdzie, wskaże redakcja "Orędownika". 


- 


Za życzenia przesłane nam w dniu rozpo- 
częcia naszego przedsiębiorstwa składamy 


serdeczne podziękowania! 
D. Kolany i Ska, 
skład bławatów i konfekcji, Odolanów. 


Klientów, 
którzy subskrybowali u nas: 
5°io Pożyczkę Państwową 
długoterminową 
5°0 Pożyczkę Państwową 
krótkoterminową 
prosimy o niezwłoczne odebranie 
gotowych obligacji. O ile do I-go 
października Szan. Klienci nie od- 
biorą obligacji tych, narażą się na 
zapłacenie kosztów za aserwację. 
Kasa Pożyczkowa, OstróW. 
Spotka ziip. i nieogr. odp. 
i nr Me. 


Spółka "P ł ó c i e nnik" w CX101anowie 
k u p uj e 
słomę lnianą, włókno i pakuły w każde. 
ilości i gatunku i płaci najwyższe oeny. 
Wymija przędze i len na płótno oraz sprze- 
daje i przyjmuje oferty na powrozy, postronki i 
wszelkie wyroby w zakres powrożnictwa wchodzące. 
Zarząd, w z. S. Szulc. 
ijAS r Poszukujemy zaraz starszej 
dzielnej ekspedientki. 
Meblowany pokój bezpłatnie do dyspozycji. Zgłoszę 
nia pomiędzy 5 a 6 godz'. po południu. 
"Zgoda" Spółka S]DŻywców w OstroWl 
ulica Zdunowska nr. 3. 


2 Panienki 2 lehrmadchen 


z uczciwego domu obiema 
językami władające, 
mogą się zaraz jako 
uczennice zgłosić. 


polnisch und deutsch spre 
cliend aus anstandigem 
Hause per sofort gesucht 
Kaufhaus" ELITEn 
Inh,: Hermann Kosterlitz. 


Eąuz. l1r4b Walki z I.imą i  
w Ostrowie! ulica Raszkowska nr. 54 


poszukuje woźnego. 
Osobiste zgłoszenie u Kierownika. 
Poszukujemy TOJ 
1 do 2 chłopców do posyłe] 
Zgłoszenia przyjmuje 
Polski Bank Handlowy, 
========== Oddział w Ostrowie. ===== 


== HOTEL WIKTORJA. A 
a.xfzin1E: Koncert artystyczny« 
gagu*: Kiinjtlcr s Kotiert. 


WIR Kin Palaeewe 


ulica Raszkowska 25. 
Dnia 3-go, 4-go i 5-go września: 


W szponach 
szaleńca! 


Wielki dramat awanturniczy, wytworni 
włoskiej. 
Początek o 7 1 /" w niedzielę o 5-tej popoI. A 
O łaskawe poparcie uprasza 
F. SZOSTAK, właściciel.