/panorama32332007.djvu

			WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 
---"'" 


wielkopolskiej 


kultury 


BIBLIOTEKI MUZEA REGIONALNE OŚRODKI KULTURY STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH 
NR 1-2 (32-33) STYCZEŃ-LUTY 2007 ISSN 1730-8356 


Tydzień czytelnictwa w T rzcinicy 


W grudniu 2006 r. w Trzcinicy, odbyła się druga edycja imprezy z cyklu "Tydzień 
czytelnictwa w Gminie Trzcinica". Organizatorem przedsięwzięcia sfinansowanego 
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu była 
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. 


Już od połowy listopada w szkołach 
i bibliotekach dzieci klas młodszych zapo- 
znawały się z twórczością dla dzieci Wandy 
Chotomskiej. Przygotowywały również ilu- 
stracje do znanych utworów poetki. 14 grud- 
nia 2006 r. odbyło się spotkanie autorskie 
z Ewą Chotomską, autorką m.in. piosenek dla 
dzieci. Wzięło udział ok. stu wyróżniających 
się młodszych czytelników bibliotek z Lasek, 
Trzcinicy, Perzowa i Wielkiego Buczku, jak 
również bibliotekarze z bibliotek gminnych 
powiatu kępińskiego. Podczas spotkania 
Ewa Chotomska w spontaniczny, zabawny 
i bezpośredni sposób rozmawiała z dziećmi. 
Mówiąc o swojej pracy, wypowiedzi urozma- 
icała recytacją wierszy i anegdotami, czym 
rozbawiała wszystkich słuchaczy. Wspólnie 


śpiewano dobrze znane piosenki np. "Myj 
zęby", "Mydło lubi zabawę" czy "Domowa 
piosenka". Uczniowie zasypali gościa pyta- 
niami, dotyczącymi pracy nad piosenkami 
i tworzeniem programów telewizyjnych. Ewa 
Chotomska napisała ok. 300 piosenek dla 
dzieci, jest autorką tekstów dla zespołu dzie- 
cięcego "Fasolki", programów telewizyjnych 
dla dzieci takich jak "Budzik" i "Jedyneczka". 
Wydała również książki: "Zając Poziomka", 
"Zagadki", "Kuchenny alfabet" i "Pamiętnik 
Felka Parerasa". 
Miłym zaskoczeniem, zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych, podczas spotkania okazały 
się również odwiedziny Sw. Mikołaja. Spo- 
tkanie wzbogaciła wystawa prac dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Trzcinicy pt. "Bo- 


l 


. I 


/. .. 

, i' 


haterowie utworów Wandy Chotomskiej". 
Ewa Chotomska wpisała się do kroniki 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy 
oraz kronik szkolnych. Dedykowała też 
swoje książki. Na zakończenie dzieci wrę- 
czyły autorce kwiaty, a mali podopieczni 
z przedszkoli oraz Gminnego Ośrodka Kul- 
tury z Perzowa wręczyli ilustracje bohaterów 
literackich. Wszystkie placówki, z których 
dzieci uczestniczyły w spotkaniu oraz 
biblioteki gminne otrzymały książki Ewy 
i Wandy Chotomskiej, ufundowane przez 
Urząd Gminy w Trzcinicy. 


Renata Gość 


każdym razem kiedy 
wchodzili do biblio- 
teki. W czasie, gdy 
4 grudnia 2006 r. gościem Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta dziennikarze prasy 
Zduny była "Mistrzyni Mowy Polskiej" - Barbara Wachowicz. regionalnej wyko- 
rzystywali swoje 
przysłowiowe pięć minut, by porozmawiać 
z autorką, wchodzących do sali czytelni go- 
ści wprowadzały w nastrój gawędy dżwięki 
muzyki harcerskiej, grane na skrzypcach 
przez zaprzyjażnioną z biblioteką Grażynę 
Morawską. Jeden z tych utworów - "Bywaj 
dziewczę zdrowe" - śpiewany póżniej przez 
wszystkich uczestników był swoistym podsu- 
mowaniem spotkania. 
Poza dorosłymi udział w spotkaniuj wzięła 
też młodzież z miejscowego gimnazjum, do 
której często w swej wypowiedzi odnosiła się 
autorka. Salę czytelni, w której miało miejsce 
spotkanie ozdabiały ilustracje J. M. Szancera 


Barbara Wachowicz w Zdunach 


Fakt, iż placówka mieści się przy ulicy, której 
patronem jest Henryk Sienkiewicz zadecydo- 
wał o wyborze przez Barbaraę Wachowicz te- 
matu gawędy z cyklu "Dla pokrzepienia serc": 
"Henryk Sienkiewicz w rocznice: 160. urodzin 
i 90. odejścia" oraz "Druh Aleksander Kamiński 
i harcerze Szarych Szeregów" z "Kamieni na 
szaniec". 
Przed wejściem do biblioteki goście mogli 
kupić książki autorki. Wszystkich witał napis 
ze słowami Barbary Wachowicz: "Nasz język 
nie jest wyschniętym kałamarzem". Nawia- 
sem mówiąc jeszcze długo po spotkaniu 
czytelnicy oswajali się z tymi słowami, za 


do "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Na zakoń- 
czenie wypełniona po brzegi sala brzmiała 
słowami toastu "Sto lat". jako że 4 grudnia 
to wlaśnie dzień imienin Barbary. Po spotka- 
niu autorka wpisywała dedykacje w swoich 
książkach jednak przed nią była jeszcze tego 
samego dnia kolejna gawęda w Russowie 
- sąsiedniej miejscowości. 
Miło móc gościć i zaprezentować swym 
czytelnikom autora tak wyjątkowego, jak 
Barbara Wachowicz, która przed przybyciem 
do niedużych przecież Zdun, zapoznała się 
z wydawnictwami o miasteczku i z jego 
historią. Zwłaszcza, że jego mieszkańcy 
stanęli na wysokości zadania i wyruszyli do 
Teatru Wielkiego w Poznaniu, by uczestniczyć 
w widowisku "Polskie Wigilie", co z pewnością 
odnotujemy również w bibliotecznej kronice. 


Mirosława Szymczak PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Kaliszanie piszqcy 


24 pażdziernika 2006 r. Z inicjatywy 
Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz 
oraz przy współpracy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Asnyka, w Muzeum 
Okręgowym Ziemi Kaliskiej otwarto wystawę 
"Kalisza nie piszący". Na wystawie zaprezen- 
towano sylwetki i dorobek dziesięciu pisarzy 
wśród których znależli się: Stefan January 
GilIer, Natalia Gałczyńska, Wanda Karczew- 
ska, Stefan Otwinowski, Janusz Teodor Dy- 
bowski, Włodzimierz Pietrzak, Eligiusz Kor- 
Walczak, Tadeusz Pniewski, Marian Cezary 
Abramowicz, Maciej Maria Kozłowski. Na 
wystawie można było obejrzeć wiele pamiątek 
po kaliskich pisarzach, o których gromadzenie 
zaapelowała Elżbieta Stadtmuller - prezes 
Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz. Sto- 
warzyszenie ma zamiar stworzyć w Kaliszu 
muzeum literackie. W otwarciu wystawy 
wzięła udział Kira Gałczyńska, córka Natalii 
i Konstantego, która dzień wcześniej spo- 
tkała się z czytelnikami podczas promocji 
książki "Srebrna Natalia". PH 


Spotkanie z poeziq 


14 grudnia 2006 r. w Filii Nr 5 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Ka- 
liszu odbyło się Bożonarodzeniowe spotkanie 
Koła Przyjaciół Biblioteki, którego gościem 
honorowym była Alicja Pachuta - Siostra 
Alma ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. 
W czasie uroczystego posiedzenia miała 
miejsce promocja poetyckiego tomiku "Spo- 
tkania - rozstania" autorstwa siostry Almy. 
Przybyli na spotkanie wysłuchali kilkunastu 
wierszy, a prawdziwą furorę zrobił wiersz 
"Osiołek", który należy również do ulubionych 
wierszy samej autorki. EO 


Ex libris w bibliotece 


Biblioteka Publiczna w Zakrzewie i w Starej 
Wiśniewce oraz Dom Polski w Zakrzewie 
zorganizowali konkurs na ex libris. Nadesłano 
159 prac w czterech kategoriach wiekowych 
(od przedszkola do gimnazjum), z których 21 
zostało nagrodzonych. 
22 listopada 2006 r. zaproszono wszystkich 
nagrodzonych uczestników konkursu. Nagrody 
wręczył Jerzy Podlewski - wójt gminy Za- 
krzewo. Zebrani wysłuchali prelekcji Jerzego 
Jelonka - przewodniczącego komisji konkur- 
sowej na temat: czym dla książki jest ex libris? 
O pracy i funkcjach biblioteki opowiedziała 
Renata Kowalska z Biblioteki Pedagogicznej 
w Złotowie. 


Barbara Matysek-Szopińska 


2/ styczeń-luty 2007 /WBPiCAK 


Spotkanie regionalistów 
w Murowanei Goślinie 


25 listopada 2006 r., po raz drugi 
w Ośrodku Kultury w Murowanej Gośli- 
nie odbyło się spotkanie regionalistów. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele regio- 
nalnych towarzystw kultury z Brodnicy, Go- 
łańczy, Janowca Wlkp., Kępna, Kobylina, 
Murowanej Gośliny, Pobiedzisk, Poznania, 
Rogożna i Wągrowca. 
Gospodarza terenu, burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęckie- 
go reprezentował sekretarz gminy Marcin 
Buliński. Współorganizatora spotkania 
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wiel- 
kopolski reprezentował sekretarz Zarządu 
Zdzisław Hinz. Przedstawiciele regional- 
nych towarzystw kultury omówili swoją 
działalność w zakresie edukacji regionalnej. 
Zakres działania towarzystw można ująć 
jako badanie, opracowywanie i upowszech- 
nianie dziedzictwa kulturowego regionu. 
Na podkreślenie zasługuje ogromna praca 
regionalistów na polu gromadzenia i doku- 
mentowania wiedzy o regionie w postaci 
wydawnictw regionalnych. 


Lucyna Bełch 


o Piotrze Palińskim 


W piątek 24 listopada 2006 roku w Miej- 
skiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu 
odbyło się spotkanie z Marią Baar, autorką 
książki o Piotrze Palińskim. Maria Baar 
opowiadała barwnie o bohaterze swojej 
książki. Prelekcja ilustrowana była slajdami 
i fotografiami z życia Palińskiego. Autorka 
uświadomiła wszystkim zebranym, jak 
wielkie zasługi dla naszego miasta i dla 
utrwalania polskości miał Piotr Paliński. 
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do 
wydanej w 2006 r. książki Marii Baar "Piotr 
Paliński: nauczyciel, redaktor, pisarz". 
Spotkanie cieszyło się dużym zaintereso- 
waniem mieszkańców Wągrowca. 


Ewa Byczyńska 


Konin - Rok 1945 


18 stycznia 1945 r. to data wyzwolenia 
Konina spod okupacji hitlerowskiej. Z okazji 
62. rocznicy tego wydarzenia odbyło się 
w Koninie na cmentarzach parafialnych uro- 
czyste złożenie kwiatów w hołdzie poległym 
żołnierzom polskim i radzieckim. 
W siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
prezydenci miasta, przedstawiciele wszystkich 
związków kombatantów, Miejskiej Rady Kom- 
batantów i Osób Represjonowanych spotkali 
się z zaproszonym gościem - konsulem Sier- 
giejem Siemionowem z Konsulatu Generalne- 
go Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. 
Gości powitał dyrektor biblioteki - Henryk 
Janasek, który zachęcał do zwiedzania zorga- 
nizowanej z tej okazji wystawy "Rok 1945". 
Kombatanckie wspomnienia o wydarze- 
niach tamtych trudnych, ale ważnych dni, 
choć zacierają się w pamięci, nadal są żywą 
historią, a także wspaniałą lekcją patriotyzmu 
dla młodzieży. 
Uczestnikom spotkania Miejska Biblioteka 
Publiczna ufundowała upominki w postaci 
książki Czesława Łuczaka "Dzień po dniu 
w okupowanej Wielkopolsce i Ziemi Łódzkiej 
(Kraj Warty)". W części artystycznej wystąpili 
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Koninie. 


Aleksandra Baumgart 
JW 


,," 

 
iIr- 


...  


.... 


-'" 
'" 
'2 
'" 
c- 
Q) 
N 
U 
N 
(/) 
Qj 
:t 
'" 
D- 
e; 
u.. 


Panorama Wielkopolskiej Kultury: pismo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 
Adres: ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań, tel. (61) 66 40 850, fax (61) 66 27 366 
strona internetowa: www.wbp.poznan.pl 
Redaguje kolegium: Lena Bednarska (przewodnicząca), Anna Biedak. Bożena Król, Hanna Rubas, 
Iwona Smarsz, Paweł Henski (sekretarz), tel. (61) 66 40863, e-mail: panorama@wbp.poznan.pl 
Opracowanie graficzne: Dorota Bojkowska 
Skład komputerowy: Pawel Henski 
Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - Instytucja Samo- 
rządu Województwa Wielkopolskiego 
Drukarnia: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak Sp. j. 


Redakcja zastrzega sobie prawo opracowania i skracania tekstów PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Pani Krystyna 


Zrobiło się pusto i cicho, bo przecież była 
wszędzie i dla każdego miała niepowtarzalny 
uśmiech i czas. Kochała ludzi, nie odmawiała 
nam i niczego nie odkładała na póżniej. 
Energiczna, silna i wymagająca - od 
siebie i tylko czasami od innych - była au- 
torytetem i "instytucją', choć broniła się 
przed tym w teatrze, u 00. Dominikanów, 
w szkołach i na ulicy. Z właściwą sobie 
pogodą i lwowskim zaśpiewem (urodziła się 
w Krakowie, lecz wychowała we Lwowie). 
Jednak, jak mawiała, była Poznanianką 
od zawsze. Tutaj, przez ponad 30 lat słu- 
żyła wiernie ludziom i sztuce. Debiutowała 
w ukochanym Lwowie, a potem były sceny 
w Jeleniej Górze, Szczecinie, Nowej Hucie, 
Opolu, Łodzi i w Poznaniu. Żyła skromnie, 
lecz po mistrzowsku uczyła odpowiedzial- 
ności wobec życie i wrażliwości na piękno, 
szczególnie to maleńkie, najdrobniejsze. Tak 


trzeba, powtarzała i nie obrażała się, 
słysząc że najpiękniej grywa epizody, 
gdyż "kto w małych rzeczach nie jest 
wielki, w wielkich nie będzie wielkim". 
Pracowała niestrudzenie, do koń- 
ca. Póżno (wcale nie! - oponowała), 
z kontuzją, zagrała wreszcie Nikifora 
Krynickiego, ale jak! "Tę rolę mógł 
zagrać Jacek Woszczerowicz, albo ja; 
miałam więcej szczęścia - mówiła [ak- 
tor wówczas już nie żył - przyp. aut.]. 
1 marca nie zadzwonię do Pani Kry- , 
styny z życzeniami urodzinowymi. Może 
otworzę książkę, przygotowaną przez Ta- 
deusza Żukowskiego "Krystyna Feldman 
albo festiwal tysiąca i jednego epizodu" 
lub przypomnę sobie spotkanie przy Placu 
Kolegiackim, podczas świętowania "Warkocza 
Magdaleny" (pozostało zdjęcie) i fragment roz- 
mowy: - Tak, tak panie Krzysztofie, wszystko 
będzie dobrze. Wreszcie się opamiętają i za- 
czną słuchać naszego Ojca Świętego. A może 
trzeba mocniej uderzyć w stół, jak Marszałek 


I !L 


\ 


... 


'" 


.............. 
--- 


I 

 


Piłsudski i wiem pan... Teraz, właśnie teraz nie 
można zmarnować wolności i młodzieży. Niech 
pan coś zrobi! 
Postaram się, Pani Krystyno. Obiecuję! 


Krzysztof Wodniczak 


"Pestki Deszczu" Urszuli Kozioł 


- Czasem piszę wiersze, bo nie mogę milczeć, muszę zabrać głos. To bodziec, impuls, 
który sprawia, że słowa płyną same. Bywa też tak, że nad tekstem muszę się nabiedzić 
- mówiła Urszula Kozioł podczas spotkania, które odbyło się w środę 17 stycznia br. 
w Bibliotece im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 


Urszula Kozioł to jedna z najwybitniej- 
szych i najbardziej cenionych w świecie 
polskich poetek. Nic, więc dziwnego, że 
spotkanie, które zorganizowano w bibliotece 
cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. 
Poetka przyjechała do 
Ostrowa na zaprosze- 
nie dyrektora książ- 
nicy - Włodzimierza 
Grabowskiego oraz 
działającego przy bi- 
bliotece Klubu literac- 
kiego "Nowy Impuls". 
Spotkanie prowadził 
Jan Gallant. Goście 
biblioteki poznali oko- 
liczności powstawania 
niektórych utworów 
Urszuli Kozioł, wysłuchali recytacji kilku jej 
wierszy, a także, jak na spotkanie literackie 
przystało, zadawali pytania. Chociaż głów- 
nym celem wizyty poetki było promowanie 
jej najnowszego tomiku "Supliki" jednak roz- 
mawiano o całokształcie jej twórczości. 
Urszula Kozioł rzadko publikuje swoje 
wiersze. Znana jest również z oszczędności 
słów - te krotkie formy nazywa "pestkami 
deszczu", (chociaż w jej twórczości nie bra- 
kuje dłuższych form literackich). 


5: 
 · 
. 
f; 
 
,J ' 
 

\ 


- Wiersz powinien być elokwentny i po- 
siadać dyscyplinę - mówila poetka. - Nasz 
świat przeludniony jest słowami. Pracując 
w miesięczniku "Odra" często otrzymuję 
utwory, w których jest dużo 
tekstu, jednak niewiele 
z nich pozostaje w pa- 
mięci. Bywają też złożone 
z kilku słów - są one tak 
głębokie, że na długo za- 
pisują się w sercu. 
Na pytania uczestników 
spotkania o okoliczności, 
w których rodzi się na- 
J tchnienie autorka stwier- 
dziła: 
- Każdy wiersz pisze się 
przez całe życie. Strofy 
powstają w różnych oko- 
licznościach - bywa, że rodzą się z silnego 
impulsu, jak wiersz "Kalambur". Pisałam go 
w chwilach grozy, gdy w 1968 nad moim 
domem słyszałam samoloty lecące na 
Czechosłowację. Są też w moim dorobku 
utwory, które powstały w ulotnej chwili. 
Czasem słowa same pchają się na kartkę 
papieru, innym razem nie potrafię wydobyć 
żadnego wyrazu. 
Poruszono też kwestię porównania twór- 
czość Urszuli Kozioł do twórczości Marii 


. 


Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jak również 
o wpływie twórczości Czesława Miłosza. 
Gdy zaczynałam swoją pracę 
twórczą nie znałam wierszy Pawlikow- 
skiej-Jasnorzewskiej - mówiła Urszula 
Kozioł. - Pierwszy raz z jej utwora- 
mi zetknęłam się w latach 50-tych 
i wystraszyłam się, że zostanę posądzona 
o kopiowanie. Z kolei Czesław Miłosz 
w czasach, gdy stawiałam pierwsze kroki 
literackie był wyklęty. 
Poetka podkreśla, że kultura polega na 
kontynuacji. Dlatego nie sposób uniknąć 
podobieństw. Oprócz pisania poezji Ur- 
szula Kozioł jest prozaiczką, felietonistką, 
redaktorką wrocławskiej "Odry" oraz 
współpracowniczką teatru "Kalambur". 
Uhonorowana została licznymi nagrodami: 
im. S. Piętaka, Fundacji im. Kościeiskich, 
miasta Wrocławia i Ministra Kultury i Sztu- 
ki. To namiętna podróżniczka, która prze- 
mierzyła Europę i Amerykę, pozostawiając 
w poezji ślad swoich wędrówek. Jest też au- 
torką dwóch powieści: autobiograficznych 
"Postojów pamięci" i refleksyjnego utworu, 
zbioru opowiadań "Nolime Tangere", kilku 
sztuk teatralnych, monodramów, utworów 
dla dzieci, oraz quasi-felietonów wydanych 
w książkach "Z poczekalni" oraz "Osobne- 
go sny i przypowieści". 
Urszula Kozioł to również osoba posiadają- 
ca dar zjednywania czytelników, interesująco 
opowiadająca o twórczości i swoim życiu 
o czym mogli się przekonać uczestnicy 
spotkania w ostrowskiej bibliotece. 


Eliza Wolańczyk 
Fot. Autorka 


WBPiCAK / styczeń-luty 2007 / 3 PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Dziesięć lednickich Wiosen Poetyckich 


8 grudnia 2006 r. w gościnnych progach klubu "Starówka" w Poznaniu zebrali się 
miłośnicy poezji na promocji nowo-wydanego zbiorku wierszy "Imię wiatru", który pod- 
sumowuje dziesięć "Lednickich Wiosen Poetyckich". 


Autorka wydania, poetka i organizatorka 
biesiad literackich na Lednicy - Stanisława 
Łowińska - omówiła w nim wieloletnie dokona- 
nia młodych ludzi związane z konkursem o laur 
"Korony Wierzbowej". 
Uczestnikami spotkania byli uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceal- 
nych m.in. z Daszewic, Czerwonaka, Łubowa, 
Poznania. Twórcze dokonania najmłodszego 
"poetyckiego" pokolenia to ożywcze żródło 
satysfakcji dla wychowawców i nauczycieli. 
Sukcesów wyróżnionym w zbiorku twórcom 
gratulowali znamienici goście: Maria PoIcy- 
nowa, Ewa Gajowiecka, Jolanta Szwarc, 
Dagmara Walczyk, Ewa Rzepka, Domicylla 
Sierszchuła, Andrzej Kaszubkiewicz, Ka- 
zimierz Rafalik, Andrzej Sikorski. Na ręce 
"Lednickiej Muzy", nie strudzonej Stanisławy 


Łowińskiej, spłynęły także wyrazy szacunku 
i uznania od Marszałka Województwa Wiel- 
kopolskiego - Marka Wożniaka, Dyrektora 
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania 
- Andrzeja B. Tomczaka i Wojewody Wiel- 
kopolskiego - Tadeusza Dziuby, a także 
od Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy 
Szkół Polskich. Pojawiła się również niespo- 
dzianka czyli koncert w wykonaniu Jacka 
Kowalskiego. 
Uczniowie podziękowali autorce kwiata- 
mi za dziesięć niezapomnianych "Wiosen" 
i otrzymali od niej "gorące" jeszcze wydanie 
kompendium strof lednickich, z którego do 
nieustannego czerpania zachęcała, życząc, by 
stało się na każdym stole "codziennym, dobrym 
chlebem Poezji". 


Emilia Mazurkiewicz 


Stan woienny - agonia PRL 


15 grudnia 2006 r. w sali recepcyjnej ka- 
liskiego ratusza podsumowano regionalny 
konkurs czytelniczy o tematyce "Stan wojenny 
- agonia PRL". Zadaniem uczestników konkur- 
su było odpowiedzieć pisemnie na 13 pytań 
dotyczących stanu wojennego. 
Konkurs zorganizowała Filia nr 9, we współ- 
pracy z Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu i Tu- 
rystyki Urzędu Miejskiego i Zarządem Regionu 
NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa. 
Skierowany był do uczniów gimnazjów i liceów 
z południowej Wielkopolski. Uczestnicy korzy- 
stając z bogatej bibliografii, która obejmowała 


najnowsze opracowania z tej 
tematyki, materiały Instytutu 
Pamięci Narodowej oraz wspomnienia dzia- 
łaczy "Solidarności", przygotowali i przesłali 
prace do Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. A. Asnyka w Kaliszu. Konkurs trwał od po- 
czątku pażdziernika do połowy listopada 2006. 
Wzięło w nim udział 23 uczniów z 10 szkół 
z terenu byłego województwa kaliskiego. 
Zwycięzcą konkursu okazał się Szymon 
Wegner z Gimnazjum nr 9 w Kaliszu, który 
otrzymał Nagrodę Przewodniczącego Zarządu 
Regionu NSZZ "Solidarność' Wielkopolska 
Południowa. 


Grażyna Schlender 


Wielka Orkiestra w Śmiglu 


Już po raz kolejny w Smiglu i Bronikowie 
grała Wielka Orkiestra Swiątecznej Pomocy. 
Od wczesnych godzin rannych wolontariusze 
z "kosmicznymi" puszkami pojawili się na uli- 
cach miejscowości naszej gminy by kwestować 
na rzecz ratowania życia dzieci poszkodowa- 
nych w wypadkach. 
W Bronikowie i Smiglu wystąpiły m.in. 
chór szkolny, kółko taneczne i zespól "Żeńcy 
Wielkopolscy", zespół tańca wspólczesnego 
"Pryzmat-Bis" oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP w Smiglu. Kolejnym punktem programu był 
żywiołowy koncert zespołu dziecięcego "Deesis" 
i jego sekcji instrumentalnej. Nie zabrakło również 
wokalistek ze Studia Piosenki Muzol: Dalii Szy- 
mańskiej, Joanny Nowackiej, Ani Matuszkowiak, 


4/ styczeń-Iuty 2007 /WBPiCAK 


Kasi Sobolewskiej, Magdy Krakowiak i Katarzyny 
Marony. Wieczorem zrobiło się prawdziwie rocko- 
wo - koncert grupy "Hotel Zacisze" był mocnym 
akcentem kończącym dzień. 
Nieodzownym elementem działania WOSP 
była nauka pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Harcerze i harcerki z 6. Drużyny Wędrowniczej 
"Nie, bo nie" ze Smigla przygotowali w Cen- 
trum Kultury stanowisko edukacyjne z zakresu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczyli 
schematu postępowania z poszkodowanym. 
Wszyscy chętni mogli ćwiczyć resuscytację na 
profesjonalnym fantomie, który jest własnością 
Hufca ZHP w Smiglu. Łącznie gmina Smigiel 
dzięki ofiarności jej mieszkańców przekazała 
na programy prowadzone przez Fundację 
Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy kwotę 
9.350.60 zł. M.D. 


Przegląd widowisk iaselkowych 


7 stycznia br. w Centrum Kultury w Smigłu odbył 
się Przegląd Widowisk Jasełkowych i Grup Kolęd- 
niczych. Tym razem na scenie zaprezentowały się 
następujące zespoły jasełkowe: "Wesołe nutki, 
Stara Przysieka Druga", zespół z Oddziału Przed- 
szkolnego klasa 
"O" z Żegrówka -\ 
oraz zespół ze 
Szkoły Filialnej 
w Wonieściu. 
Pierwsi na 
scenie stanęli naj- 
młodsi artyści - 
dzieci z Oddziału 
Przedszkolnego, 
klasa "O" z Żegrówka, które z wielkim zaangażo- 
waniem przedstawiły "Jasełka bożonarodzeniowe" 
ubarwione piosenkami "Arki Noego". Nad całością 
czuwała opiekunka - Agnieszka Łochowicz. 
Zespół z Wooieścia pod kierownictwem opieku- 
nek Wandy Olejnik i Zofii Adamczak przedstawił 
widowisko jasełkowe pt. "Nasza szopka", nato- 
miast "Wesołe Nutki" ze Starej Przysieki Drugiej 
przedstawiły jasełka pt. "A nadzieja znów wstąpi 
w nas". Opiekunami tego najliczniejszego, trzy- 
dziestoosobowego zespołu byli Danuta Kowalczyk 
i Piotr Grobelny. Obu zespołom towarzyszył chó- 
rek prowadzony przez p. Michała Dolatę 
Tegoroczny przegląd odbywał się bez udziału 
jury. Każdy z uczestniczących w nim zespołów 
otrzymał nagrodę pieniężną oraz dyplom uczest- 
nictwa, które wręczyła opiekunom wiceburmistrz 
Smigla - Wiesława Poleszak-Kraczewska. M.D. 


.. 


)t 


"' 


:t 


-ł' . 


Konkurs bożonarodzeniowy 


22 grudnia 2006 r. w Czytelni Miejskiej Bi- 
blioteki Publicznej w Bojanowie rozstrzygnięty 
został konkurs wiedzy religijnej o Swiętach 
Bożego Narodzenia. Zorganizowany został 
wspólnie przez Parafię pw. Sw. Klemensa 
w Zakrzewie i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Bojanowie. Wzięło w nim udział 22 uczniów 
z klas IV-VI szkół podstawowych Bojanowa 
i Kaczkowa oraz bojanowscy gimnazjaliści. 
Pomysłodawcami konkursu była młodzież 
z Kawcza: Monika Łysikowska i Kamil Stacho- 
wiak, którzy wspólnie z ks. Piotrem Rogólskim, 
proboszczem parafii w Zakrzewie ułożyli 
pytania. Zakrzewski proboszcz był również 
przewodniczącym komisji konkursowej i głów- 
nym fundatorem nagród. Konkurs, który odbył 
się 19 grudnia 2006 r. miał charakter pisemny. 
Testy dla poszczególnych grup wiekowych 
różniły się stopniem trudności. Tematyka 
pytań dotyczyła głównie religijnych obrzędów 
adwentowych i bożonarodzeniowych. Mimo, 
że pytania nie były łatwe, uczestnicy świetnie 
sobie z nimi poradzili. Wśród najlepszych 
znależli się i zajęli kolejno: I miejsce - Michał PANORAMA wielkopolskiej kUltur' 


Lisiak, Daniel Gasik i Wojciech Malchrzak z SP 
w Bojanowie oraz Zuzanna Kołata ze SP 
w Kaczkowie; II miejsce - Marcin Swojak 
z Bojanowa i Romina Skrzypczak z Kaczko- 
wa oraz miejsce III - Agnieszka Jankowiak 
i Mateusz Futko z Bojanowa. Wśród gimnazja- 
listów: I miejsce zdobyli Paulina Andrzejewska 
i Agnieszka Olińska, II miejsce - Magda Lewan- 
dowska, a III miejsce - Magdalena Grzegorzewska. 
Laureaci otrzymali albumowe wydania książek 
oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy podzię- 
kowania oraz pamiątkowy komplety folderów 
o zakrzewskiej Parafii. Na uroczystości obecny 
był burmistrz Bojanowa - Józef Zuter, który 
wręczając dyplomy każdemu składał gratulacje. 
Na zakończenie wszyscy dzieląc się opłatkiem 
złożyli sobie życzenia świąteczne. 
Aldona Łuczak 


Anioły w Koninie 


Kolejna - dziesiąta edycja Międzypowia- 
towego Przeglądu Twórczości Bożonaro- 
dzeniowej "Anioły" w Koninie cieszyła się 
w tym roku dużym zainteresowaniem. Wzięło 
w nim udział ok. dwa tysiące uczestników, 
prezentujących się w trzech kategoriach: 
teatr, plastyka i muzyka. 
Przegląd trwał cztery dni. W dniach 9-10 
stycznia br. odbywały się konkursy przedstawień 
jasełkowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Ka- 
zimierzu Biskupim. Współzawodniczyły zespoły 
ze szkół podstawowych, gimnazjów, domów 
i ośrodków kultury oraz parafii i innych instytucji. 
11 stycznia w CkiS w Koninie odbył się werni- 
saż, podsumowanie oraz wręczenie nagród 
w konkursie 
na wykonanie 
szopki bożo- 
narodzeniowej. 
Pokazano 155 
szopek, które 
można było 
oglądać do 
połowy lute- 
go. Zdaniem 
Komisji Artystycznej oceniającej szopki - ich 
poziom wykonania był bardzo wysoki. Szopki 
zachwycały precyzją w wykonaniu figurek 
z modeliny i plasteliny, kompozycją oraz estety- 
ką, Użyto naturalnych materiałów do ich wykoń- 
czenia - papieru, wełny, słomy, mchu itp. 
12 stycznia br. w Ośrodku Kultury Chrze- 
ścijańskiej w Koninie odbył się konkurs kolęd, 
w którym uczestniczyło 30 zespołów. Kon- 
kursowi towarzyszyła wspaniała atmosfera. 
Organizatorami konkursu były: Centrum Kultury 
i Sztuki w Koninie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Kazimierzu Biskupim, Parafia św. M. Kolbe 
w Koninie oraz Koniński Dom Kultury. 
Danuta Pydyńska 


c: 
lU 
E 
'Qj' 
J: 


 
lU 
D- 
'5 
u.. 


-; 


.. 


.6 


. "_.-' ;\-. 


Kolędnicze spotkania w Międzychodzie 


27 stycznia br. W Kościele pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela odbyły się IV Wielkopolskie 
Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych. 
W spotkaniach wzięły udział grupy z Szamoci- 
na, Strzyżewa, Chełmna, Koła, Mosiny, Leszna 
oraz Międzychodu. 
Impreza miała charakter konkursowy, dlatego 
też wszystkim prezentacjom przyglądało się jury 
w składzie: siostra Rosalia z Międzychodu, Elż- 
bieta Starega z Międzychodu, Janusz Winiecki 
z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Sławomir 
Pawliński z Poznania. Organizatorami 
Spotkań byli Burmistrz Międzychodu, 
Międzychodzki Dom Ku
ury oraz Pa- 
rafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, 
natomiast współorganizatorami i fun- 
datorami nagród Starostwo Powiato- 
we w Międzychodzie oraz Wojewódz- 
ka Biblioteka Publiczna i Centrum 
Animacji Kultury z Poznania. 
Uroczystego otwarcia imprezy 
dokonali: Roman Musiał - burmistrz 
Międzychodu oraz ksiądz proboszcz 
Zbigniew Tokłowicz. Na scenie wy- 
stąpiły: Koło Teatralne "Maluchy" ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Między- 
chodzie (spektakl "Smutne Święta", Teatr Obrzędowo-Kabaretowy "Pogodna Jesień" 
instruktorki - Irena Ranosz-Talarek z Szamocina 
oraz Monika Zielińska), Teatr Ob- 
rzędowo-Kabaretowy "Pogodna Jesień" z Sza- 
mocina (spektakl "Opowieść wigilijna", instruktor 
- Maria Zdunek), uczniowie klasy II c ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mosinie (spektakl "Trzy 
gwiazdki", instruktor - Elżbieta Stelmaszyk), 
zespół "Na agrafce" z Chełmna (spektakl "Ta 


noc rozrywa pętlę egoizmu" instruktor - Ilona 
Bańdurska), Zespołu "Antrakt" z Koła (spek- 
takl "Jasełka Bożonarodzeniowe", instruktorki 
- Iwona Ujazdowska i Małgorzata Borkowska), 
Teatr Szkolny "Powsinogi ze Strzyżewa" (spek- 
takl "Idą, idą kolędnicy", instruktor - Wanda 
Kalińska), Zespół "Agrafka" z Leszna (spektakl 
"Pastorałka", instruktor - Ewa Palatyn). 
Jury po obejrzeniu wszystkich prezentacji po- 
stanowiło przyznać I miejsce dla Zespołu "Agraf- 
ka" z Leszna, II miejsce dla Zespołu "Na agrafce"  
- 
. 
- 
- 
.. 


\, 1 


, 

 


lU 
.>< 
o 
lU 
..c 
:::J 
:.:: 
lU 
.!: 
o 
i;; 
:.:: 
o 
u.. 


, I  


.. 
 
. .. 


z Chełmna, III miejsce dla Teatru Szkolnego 
"Powsinogi ze Strzyżewa". Pozostałe zespoły 
uzyskały tytuły wyróżnionych. Jury podkreślało 
wysoki poziom prezentacji. Zarówno laureaci jak 
i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody. 
Edyta Kubów 


Przegląd Widowisk Jasełkowych i Bożonarodzeniowych 


le "Smerfy" z Nowej Wsi za widowisko "Hej 
kolędo prowadż nas do Betlejem" w reżyserii 
Barbary Każmierskiej i Lidii Rudzińskej, 
zespół "GADU GADU" z Zespołu Szkół 
Publicznych nr 2 w Pleszewie za spektakl 
"Betlejemskie cuda" w reżyserii Renaty 
Frąszczak oraz Zespół Muzyczno-Teatralny 
z Zespołu Szkół w Blizanowie za widowisko 
"Zasiądżmy do wspólnej Wigilii" w reżyserii 
Agnieszki Jurek. 
Wszystkim zespołom nagrodzonym 
i uczestniczącym w przeglądzie wręczono 
tradycyjnie rzeżby aniołów ufundowane przez 
CKiS w Kaliszu oraz upominki rzeczowe ufun- 
dowane przez Marszałka Województwa Wiel- 
kopolskiego. Uhonorowano także nauczycieli 
i instruktorów grup, którzy otrzymali upominki 
ufundowane przez Gminne Centrum Kultury 
w Gizałkach, Starostwo Powiatowe w Plesze- 
wie oraz gazetę "Życie Pleszewa". 
Maria Bednarczyk 


WBPiCAK /styczeń-Iuty 2007 /5 


1 lutego br. w kościele parafialnym w Szy- 
manowicach (powiat pleszewski) odbyła się 
uroczystość zakończenia III Regionalnego 
Przeglądu Widowisk Jasełkowych i Bożona- 
rodzeniowych. 
W Przeglądzie zorganizowanym przez 
Gminne Centrum Kultury w Gizałkach, Sta- 
rostwo Powiatowe w Plesze wie oraz Cen- 
trum Kultury i Sztuki w Kaliszu wzięło udział 
13 zespołów w kategoriach: przedszkola, 
szkoły podstawowe i gimnazja. 
Zespoły teatralne z powiatu pleszewskie- 
go prezentujące różnorodne interpretacje 
tematu narodzin Chrystusa rywalizowały ze 
sobą o Grand Prix Przeglądu - statuetkę 
Anioła Bożonarodzeniowej Twórczości. 
Statuetkę wręczono Zespołowi "Śmieszki 
i Figlarze" z Domu Pomocy Społecznej 
w Broniszewicach za spektakl "Dar pająka" 
w reżyserii siostry Aldony Katapki. Zdobyw- 
cami pierwszych miejsc zostały: przedszko- PANORAMA wielkopolskiej kultury 


MELPOMENA 2006 


Po raz trzeci Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu wraz z Ośrodkiem Kultury w Środzie Wlkp. 
zorganizowały w listopadzie 2006 r. Jesienny Konkurs Teatrów 
Młodzieżowych "Melpomena 2006". 


. 


I M ,I 


Konkurs otworzył zastępca dyrektora Gabi- 
netu Marszałka Jacek Bartkowiak oraz dyrek- 
tor Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp. - Jolanta 
Sołtysiak. Na scenie wystąpiły grupy teatralne 
z: Krzykos. Miłosławia, Trzemeszna, Mielżyna, 
Trąbczyna, Przykony, Kazimierza Biskupie- 
go, Gniezna, Chodzieży, Słupcy, Kalisza, 
Poznania, Tarnowa Podgórnego i Sulęcinka. 
W sumie około dwustu młodych miłośników 
sztuki teatru. Scenariusze spektakli oparte 
były między innymi na tekstach Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego, Agnieszki Osieckiej, 
Wisławy Szymborskiej, Katarzyny Grocholi 
i Ireneusza Iredyńskiego. 
Komisja artystyczna w składzie: Karol Adler 
z Krajeńskiego Ośrodka Kultury, Andrzej Ci- 
borski z Radia Merkury Poznań, Roman Krzy- 
wotulski z Żarskiego Domu Kultury, Krzysztof 
Skibski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po- 
znaniu oraz Jan Janusz T ycner z Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kul- 
tury w Poznaniu Nagrodę Główną Grand Prix 
"Melpomena 2006" przyznała teatrowi "Gąski" 
z Młodzieżowego Domu Kultury wChodzieży 
za spektakl pt. "Kap". Statuetkę autorstwa ar- 
tysty plastyka Jarosława Lebiedzia z Akademii 
Plastycznej w Poznaniu odebrał reżyser, autor 
scenariusza i scenografii - Dariusz Olejniczak. 
Natomiast wykonawczynie nagrodzonego 
spektaklu: Anastazja Gajda, Agata Piertruszak 
, Anna Klepacz, Milena Lazarek i AcJrianna 
Leńska - uhonorowane zostały nagrodami 
za role aktorskie. Pierwsze miejsce przyzna- 
no teatrowi "Półpiękności" z Domu Kultury 


I 
, 


w Trzemesznie za 
spektakl "Kopciuszek". 
Drugiego miejsca nie 
przyznano. Trzecie 
otrzymał teatr "Bez 
Ikry" z Miejskiego 
Domu Kultury w Słupcy za spektakl "Jak 
dwie krople" wg poezji Wisławy Szymborskiej. 
Wyróżnienia przyznano teatrowi "Elektra" 
z Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Niepeł- 
nosprawnej w Poznaniu za spektakl "Który 
skrzywdziłeś. Poznański Czerwiec '56" wg 
Hanny Kaczmarek oraz teatrom "Obok" i "R-11" 
z Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za spek- 
takl "Dziewczynki" wg Ireneusza Iredyńskiego. 
Informacje dotyczące przyznania pozostałych 
nagród i wyróżnień można znależć na stronie 
internetowej www.wbp.poznan.pl. 
Problemy jakie poruszali ze sceny młodzi 
wykonawcy dotyczyły głównie samotności 
w obliczu wszechobecnej elektroniki, braku 
porozumienia między rówieśnikami i rodzica- 
mi oraz tej, która jest solą życia - miłości... 
W Konkursie zaprezentowano również dwa 
spektakle o tematyce historycznej. Zespół 
teatralny z Sulęcinka pokazał "Pasję, czyli 
Misterium Męki Pańskiej", natomiast teatr 
"Elektra" z Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej z Poznania przedstawił 
spektakl "Który skrzywdziłeś. Poznański 
Czerwiec '56". Spektakl ten publiczność 
nagrodziła brawami na stojąco, a wykonana 
przez Arkadiusza Adamskiego pieśń w stylu 
hip-hop wywołała aplauz wśród odbiorców. 


l' 
ł 


" 


r"'""=" 
. '1 
.., '!. 

 
 
, - ,. 
.. . ' '1 , "- 
lU 
) .>< 
VJ 
-c: 
lU 

 . ..c 
. , ' 
 . r :5 
. 
 N 
() 
.
 
o 
.>< 
i;; 
- Z 
; 
 
. a; 
. 
 -... o 
:> 
c 
u.. 


II 


Instruktorzy oraz wykonawcy wzięli udział 
w konsultacjach przeprowadzonych przez 
członków komisji artystycznej. Ze względu na 
duże zainteresowanie konkursem i konsulta- 
cjami organizatorzy postanowili przyszłorocz- 
ne święto teatru przedłużyć do trzech dni. 
Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej oraz 
uczestnicy Konkursu mieli możliwość podzi- 
wiać na Starym Rynku teatr uliczny Grupy 
Teatralnej "To My" z Rogozińskiego Centrum 
Kultury. Gościem specjalnym "Melpomeny 
2006" była aktorka scen warszawskich Emilia 
Krakowska. która wystąpiła w recitalu współ- 
czesnej poezji polskiej pt. "Moje ulubione 
wiersze". Towarzyszyli jej studenci Akademii 
Muzycznej w Poznaniu (rodem ze Środy Wlkp): 
Arieta Dzitko (śpiew), Karolina Gryko (skrzyp- 
ce) i Michał Grabowski (keyboard). 
III Jesienny Konkurs Teatrów Młodzieżo- 
wych "Melpomena 2006" został zrealizowany 
przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkich zainte- 
resowanych sztuką teatru zapraszamy do Środy 
Wlkp. na IV. edycję konkursu (15-17 listopada 
2007 r.), którego regulamin zamieścimy wkrótce 
na łamach "Panoramy Wielkopolskiej Kultury". 


Jan Janusz Tycner 


Czy znasz zabytki kościoła NSPJ w Turku? 


Wyjątkową dociekliwością oraz zdolnościa- 
mi informatycznymi i pomysłowością musieli 
wykazać się uczestnicy konkursu na najcie- 
kawszą prezentację multimedialną "Zabytki 
Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Turku", którego rozstrzygnięcie odbyło się 
7 lutego br. w sali imprez Miejskiej i Powiato- 
wej Biblioteki Publicznej w Turku. 
Konkurs ogłoszono we wrześniu 2006 
r. wśród gimnazjalistów oraz licealistów 
z obszaru całego powiatu tureckiego. Jego 
celem było pobudzenie i rozwijanie aktyw- 
ności twórczej młodzieży inspirowanej zabyt- 
kowym Kościołem, jak również promowanie 
osób uzdolnionych w zakresie informatyki, 
w szczególności grafiki komputerowej. W jury 


6 / styczeń-luty 2007 /WBPiCAK 


konkursu zasiedli: Wanda Grzeszkiewicz 
- dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Turku, Bartosz Stachowiak - dy- 
rektor Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku 
oraz ks. Marek Kasik - proboszcz Parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. 
W sumie wpłynęło 11 prac w dwóch kategoriach 
wiekowych. W kategorii szkół gimnazjalnych 
nagrodę główną otrzymała Dominika Górska 
z I klasy Gimnazjum w Kawęczynie. Wyróżnie- 
nie przyznano Rafałowi Kowalczykowi z klasy III 
Gimnazjum nr 1 w Turku za ciekawą kompozy- 
cję elementów graficznych i tekstów. 
W kategorii szkół średnich komisja 
nagrodę główną przyznała Bartoszowi 
Pokojowemu z klasy I Zespołu Szkół Ogól- 


nokształcących w Turku. Wyróżnienie w tej 
kategorii zdobyła Sylwia Turała z klasy III Ze- 
społu Szkół Technicznych w Turku. Wyróżnieni 
w nagrodę otrzymali filmy na DVD, natomiast 
zdobywcy głównych nagród oprócz filmów, 
dodatkowo napędy Pendrive. Ponadto ks. 
Marek Kasik ufundował nagrodę specjalną 
w postaci pięknego obrazu prezbiterium 
Kościoła NSPJ w Turku, którą został wyróż- 
niony Łukasz Spych z III klasy Gimnazjum nr 
1 w Turku. Po wręczeniu nagród zaprezen- 
towano publiczności prace, które zdobyły 
nagrody główne. Podsumowanie uświetnił 
swoją obecnością historyk dr Marek Rezler, 
który na zakończenie uroczystości przedsta- 
wił sylwetkę Józefa Mehoffera. 


Emilia Szczecińska PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Kaliska podróż w czasie 


W Kaliszu, w dniach 22-27 stycznia br. odbył się Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki 
Dawnej "Schola Cantorum", W imprezie wzięły udział 23 zespoły z 11 województw oraz 
uzdolnieni plastycznie uczniowie. 


Muzyka dawna jest dziś dynamicznym, 
żywym ruchem. Do sal koncertowych wnosi 
młodzieńczość i łamanie konwencji, zarówno 
w wykonaniach profesjonalnych jak i amator- 
skich na najwyższym poziomie. Poszukiwanie 
repertuaru, technik wykonawczych z epoki, 
brzmienia instrumentów przynosi rezultaty 
w postaci nieznanych, odnalezionych utworów 
i tworzy wokół muzyki dawnej aurę wspólnoty, 
której zwolenników corocznie przybywa. Fe- 
stiwalowi towarzyszy od lat grono wybitnych 
autorytetów muzyki dawnej: Agata Sapieha, 
Jacek Urbaniak, Tomasz Dobrzański czy Mar- 
cin Bornus-Szczyciński. 
Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Daw- 
nej "Schola Cantorum" kreuje, obok konkurso- 
wych przesłuchań kilka wydarzeń inspirowanych 
muzyką dawną, Szczególnego znaczenia nabrał 
w tym roku Koncert Inauguracyjny, zrealizowany 
w Kościele Garnizonowym, który dostarczył 
widzom niezapomnianych wrażeń. Był wydarze- 
niem zarówno w warstwie muzycznej (Zespół 
"Sabionetta" z Akademii Muzycznej w Warsza- 
wie, Młodzieżowy Chór Kameralny "Szczygiełki" 
z Poniatowej, "Capella Antiqua Bialostociensis" 
z Białegostoku, "Preambulum" z Gorzowa Wiel- 
kopolskiego i Chór Kameralny "Canto Sereno" 
z Łomży) jak również plastycznej. Tak oświe- 
tlonego w detalach i reżyserii świateł kościoła 
kaliszanie jeszcze nie widzieli. Autorem całości 
widowiska był Marian Wiśniewski. 
Wydarzeniem Festiwalu był spektakl "La 
Fortuna - Dama z Łasiczką' w wykonaniu Bale- 


tu Dworskiego "Cracovia Danza" i Zespołu Mu- 
zyki Dawnej "AIs Cantus" pod kierownictwem 
Romany Agnel i Tomasza Dobrzańskiego. 
Koncerty muzyki daw- 
nej odbyły się również 
w przepięknej Galerii 
Refektarz w Krotoszynie, 
Gimnazjum w Białobło- 
tach a w Kaliszu w Klubie 
Osiedlowym, nowym 
kościele parafialnym 
i słynącym z nowocze- 
snej architektury Gim- 
nazjum nr 9 w Kaliszu. 
W części konkursowej 
najwyższe laury - Złote 
Harfy Eola - otrzymały 
w poszczególnych kate- Zespół "Antiquo More" z Międzyrzecza 
goriach: "Capella Anti- 
qua Da Camera" z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Stegnie (również Grand Prix festiwalu), oraz 
zespół "Voci Unite" z Łomży. 
W ramach "Scholii Cantorum" zaprezen- 
towano efekty XII Ogólnopolskiego Kon- 
kursu "Twórczość plastyczna inspirowana 
muzyka dawną". W tym roku wpłynęło 245 
prac, 15 uczniów nagrodzono a około 40 
prac zakwalifikowano do ekspozycji w Cen- 
trum Kultury i Sztuki. 
Nagrodzono uczniów z Gimnazjum w Lam- 
kach, Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, Pałacu 
Młodzieży w Gdańsku, Gimnazjum w Jaracze- 
wie, Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie, 


"- 
, 
" . 


.. 


Osiedlowego Domu Kultury w Poznaniu, Gim- 
nazjum w Chojnie, Pałacu Młodzieży w Łodzi, 
Zespołu Szkół Społecznych w Jarocinie. 
Uczniowie wzięli udział w warsztatach pla- 
stycznych "Proces kształtowania ubioru, jako 
element twórczej ekspresji", które przygotowali 
wykładowcy z Zakładu Edukacji Plastycznej 
UAM w Kaliszu. Kierownicy zespołów muzycz- 
nych oraz dyrygenci wzięli udział w wykładach 
i warsztatach "Taneczne oblicza Renesansu" 
i "Kształtowanie frazy w muzyce Renesansu". 


I 
-' 
 . 
.. , 
, , , 
, :o 
, 
 
r c 

. 
 . N 
VJ 
>- 
N 
'i 
 
, -o 
\ . , u.. 


Wykładowcami byli Romana Agnel i Piotr Za- 
wistowski. 
Największym artystycznie i emocjonalnie 
wydarzeniem festiwalu był Koncert Galowy 
Festiwalu, w którym uczestniczyło kilkuset 
wykonawców. Było to - jak stwierdził przed 
laty zasłużony juror prof. Leon Markiewicz 
- Misterium Muzyki Dawnej. 
Organizatorami festiwalu są kaliskie Stowa- 
rzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży 
"Schola Cantorum", Centrum Kultury i Sztuki 
w Kaliszu i Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu. 


Barbara Fibingier 


W stronę tradycii 
1 grudnia 2006 r. na kolejnych warsztatach 
"W stronę tradycji", organizowanych przez 
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, spotkali 
się nauczyciele i instruktorzy plastyki z terenu 
powiatu konińskiego. 
Warsztaty odbyły się w CKiS - Domu 
Kultury im. Z. Urbanowskiej w Kowalewku. 
Prowadziły je panie zajmujące się rękodzie- 
łem artystycznym - Stanisława Radke i Ha- 
lina Guzik z Muzeum Rzemiosła Tkackiego 
w Turku. Twórczynie opowiedziały o trady- 
cjach związanych z Bożym Narodzeniem 
oraz uczyły wykonywania ozdób choinko- 
wych przy użyciu tradycyjnych materialów, 
takich jak: słoma, papier, wycinanki, bibuła 
i wydmuszki. 
Dawniej w okresie Adwentu kobiety 
i dzieci spotykały się w domach, by wspólnie 


przygotowywać ozdoby, a tradycja dotyczą- 
ca Świąt przekazywana była z pokolenia na 
pokolenie. Dużą uwagę zwracano na wymiar 
symboliczny zarówno samych ozdób, jak 
i dobieranych kolorów, np. łańcuch ze słomy 
i bibuły lub wycinanek, zawieszony dookoła 
choinki, symbolizować miał trwałość więzów 
rodzinnych, a kolor żółty - gwiazdę betle- 
jemską. Nigdy nie używano czarnych mate- 
riałów, bo to kolor żałoby. Kolorowo ubrana 
choinka zapewniała ciekawy i barwny rok. 
Uczestnicy warsztatów pilnie pracowali nad 
wykonaniem jeży z bibuły, przestrzennych 
gwiazdek, łańcuchów i mikołajów. Powstały 
także tutki, kalinki, georginie i kule. Wiedza 
i praktyka zdobyta podczas warsztatów posłu- 
żą z pewnością w pracy z dziećmi i młodzieżą, 
by dawne tradycje nie uległy zapomnieniu. 


Beata Mazurek 


Koncert w Kruszewie 


7 stycznia br. w Kościele św. Wojciecha 
w Kruszewie, w ramach Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek "Wśród nocnej ciszy" odbył się koncert 
w którym udział wzięły cztery chóry i orkiestra. 
Jako pierwszy zaprezentował się Chór 
Mieszany "Lutnia" z Roska, następnie Chór 
Towarzystwa Śpiewu im. Św. Cecylij w Połaje- 
wie, a po nim chór "Echo" z Rogożna. Ostatni 
zaśpiewał Chór Mieszany Towarzystwa 
Śpiewu "Halka" z Wyrzyska. Zagrała również 
orkiestra Centrum Kultury z Czarnkowa. 
Chóry i orkiestra uświetniły swym śpiewem 
i muzyką mszę świętą, 
Koncert został zorganizowany przez Polski 
Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki 
w Pile, Parafię Rzymsko-Katolicką w Kruszewie 
oraz przez Wiejski Dom Kultury. Na koncercie 
obecny był Starosta Pilski Tomasz Bugajski. (ES) 
WBPiCAK / styczeń-luty 2007 / 7 . PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Ferie w Muzeum Wikliniarstwa 


Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu (Oddział Muzeum Naro- 
dowego Rolnictwa w Szreniawie) poprzez różne formy swojej działalności zajmuje się 
popularyzacją wiedzy o rzemiośle plecionkarskim i wiklinie - surowcu niezwykle przyjaz- 
nym człowiekowi. 


Cykliczne imprezy plenerowe takie jak 
Ogólnopolskie Plenery Wikliniarskie czy Spo- 
tkania Młodych Plecionkarzy organizujemy we 
współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną 
i Centrum Animacji Kultury. Muzeum prowadzi 
również na bieżąco dla dzieci i młodzieży szkol- 
nej warsztaty wikliniarskie. Mają one formę lekcji 
muzealnej, podzielonej na część teoretyczną, 
w trakcie której uczestnicy poznają wiedzę na 
temat historii wikliniarstwa i plecionkarstwa, za- 
gadnień przetwórstwa wikliny oraz część prak- 
tyczną, polegającą na poznaniu podstaw tech- 
niki plecenia w ramach wspomnianych wyżej 
warsztatów. Nietrudno się domyślić, że właśnie 
owa warsztatowa część lekcji cieszy się u dzieci 
największym zainteresowaniem. Warsztaty pro- 
wadzone w formie zabawy z wikliną, mają też 
charakter poznawczy, twórczy, a w niektórych 
przypadkach nawet terapeutyczny. Uczestnicy 
poznając podstawowe techniki plecenia, uczą 
się cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do 
celu, a przy odpowiednim zaangażowaniu, 
również pewnego wyciszenia i skupienia nad 
wykonywaną pracą. Zajęcia prowadzi współpra- 
cujący z muzeum plecionkarz - Janusz Witczak 


z Nowego T ornyśla - posiadający obok fachowej 
wiedzy, co ważne, odpowiednie podejście do 
dzieci i umiejętność nawiązania z nimi kontaktu. 
W trakcie warsztatów wyplatane są naj- 
prostsze formy wiklinowe - płotki, wianki, 
a przez trochę bardziej zaawansowanych 
- koszyczki. Zajęcia prowadzone są przez 
cały rok: w okresie wiosenno-letnim w plene- 
rze, na terenie zieleni otaczającej Muzeum, 
a w okresie jesienno-zimowym w pomiesz- 
czeniu zamkniętym, ogrzewanym. Za zorga- 
nizowanie lekcji muzealnej obejmującej swoim 
programem warsztaty wikliniarskie, pobierana 
jest opłata w wysokości 5 zł od uczestnika. 
Początek 2007 roku przyniósł nowe pomysły 
w zakresie realizacji warsztatów wikliniarskich. 
Dzięki nawiązanej współpracy Muzeum Naro- 
dowego Rolnictwa w Szreniawie oraz Ośrodka 
Oświaty i Sportu w Nowym T omyślu w okresie 
ferii zimowych (15-26 stycznia) zorganizowane 
zostały otwarte, bezpłatne warsztaty wikliniar- 
skie dla młodzieży szkolnej zgłaszającej się 
indywidualnie i grupowo. Zajęcia prowadzone 
były codziennie od poniedziałku do piątku, w go- 
dzinach 10-13 w budynku Dworku Myśliwskiego. 


O naszej inicjatywie poinformowała TVP 
1 na antenie ogólnopolskiej w programie 
.5-10-15" w dniu 19 stycznia br. Materiały do 
tego programu były przygotowywane w dniu 
3 stycznia na terenie Muzeum przez ekipę 
TVP1. W tym dniu na potrzeby programu za- 
aranżowano warsztaty z udziałem młodzieży 
Gimnazjum w Nowym T omyślu. 
Propozycja zorganizowania warsztatów 
wikliniarskich w takiej formie spotkała się 
z dużym zainteresowaniem. Skorzystało 
z niej ponad dwieście dzieci. Do dyspozycji 
uczestników wystawionych zostało 10 stołów 
koszykarskich (plecionkarskich). Stoły takie 
niezbędne są gdy warsztaty prowadzone są 
w pomieszczeniu. Przy realizacji takich za- 
jęć w plenerze można się obyć bez stołów, 
wyplatając wspomniane wyżej płotki wbijane 
w ziemię. 
Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. 
Wyplatana była pełna gama proponowanych 
przez nas form wiklinowych, poszerzona 
jeszcze o oplatane wikliną butelki. Z zapro- 
szenia skorzystały zarówno dzieci miejsco- 
we, odwiedzając muzeum indywidualnie lub 
w kilkuosobowych grupkach oraz z Poznania- 
w zorganizowanych grupach. Już teraz można 
powiedzieć, że warsztaty będą kontynuowane 
podczas przyszłorocznych ferii zimowych. 
Niezależnie jednak od tego, do muzeum za- 
praszamy wszystkich przez cały rok. 


Andrzej Chwaliński 


Biblioterapia W Zdunach 
:
z
h


:a


:
 
okazały się niezwykłym 
doświadczeniem. Szczególnie, że to są już 
dorośli mężczyżni. Okazało się jednak, że po- 
dróż do krainy baśni i fantazji, na przykład do 
Stumilowego Lasu, czytanie krótkich fragmen- 
tów przygód Kubusia Puchatka lub fragmentów 
wielu innych książek to dla nich duże przeżycie. 
Zwykle tematy, przygotowane przez pracującą 
w Oddziale dla Dzieci Młodzieży Halinę Junory 
są przeplatane zadaniami rysunkowymi. Kiedy 
rysują drzewo - okazało się, że nie musi być 
ono zielone, że pień nie zawsze jest strzelisty. 
Przecież wyobrażnia nie ma granic. 
Niesamowite jest to, jak można widzieć 
drzewo, jak je przedstawiać, dobierać 
barwy i kształty. Dla Arkadiusza Dry- 
gasa - zaprzyjażnionego z naszą bi- 
blioteką dziennikarza uczestniczącego 
w spotkaniu - jedno okazało się pewne: 
choć wszyscy ci chłopcy są niepełno- 
sprawni, to ich wyobrażnia zdaje się być 
dużo bogatsza od tej, którą dysponują 
tzw. .zdrowi ludzie. . Może to dlatego, że 
- jak stwierdził - nie ogranicza jej logi- 
ka, którą my nieraz chcemy .wyłączyć., 


Kiedy kilka lat temu zwróciłam się do .Cari- 
tas-u. będącego domem opieki dla chłopców 
z głębokim upośledzeniem i niepełnospraw- 
nością z propozycją współpracy - usłyszałam 
odpowiedż, iż nie ma takiej potrzeby, że dom 
posiada niezbędne do zajęć materiały. 
Obecnie jednak po raz kolejny zdunowską 
bibliotekę odwiedzili wychowankowie Domu Po- 
mocy Społecznej dla Chłopców, prowadzonego 
przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a'Paulo. 
Zajęć z dziećmi prowadzimy w naszej bibliotece 


l, t ł 
.\ 
 : 


-
 


lU 


8 / styczeń-luty 2007 / WBPiCAK 


a ona i tak wkrada się w naszą twórczość, gdy 
nawet nie jesteśmy tego śWiadomi?. 
Kiedy zaś w czasie ostatniego spotkania 
malowali misia (jedno z wielu spotkań, nawią- 
zujących do roli pluszaków życiu najmłodszych 
organizowanych przy okazji słynnego Świa- 
towego Dnia Pluszowego Misia) można było 
domyśleć się tylko, dlaczego na jednej kartce 
miś ma wesołe oczka i uśmiechniętą bużkę, 
a na drugiej nie ma ich wcale... 
W czasie pierwszych zajęć w bibliotece chłop- 
cy wykonali swe pierwsze u nas prace plastycz- 
ne - to kontury dłoni każdego z nich, wiszące 
w widocznym miejscu. Swoista .pomocna dłoń", 
którą mogą podać koledze, ale również dłoń, na 
którą mogą liczyć w potrzebie. Halina Junory 
przechowuje wizytówki podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej z ich imionami. To bardzo 
ważne, bo czują, że to jest ich miejsce. W takich 
sytuacjach pozostaje satysfakcja, że tematyka 
biblioterapii jest wykorzystywana w kontaktach 
z czytelnikami. Wszystkimi czytelnikami. 
Cieszymy się, źe biblioterapia to stały 
punkt w naszej bibliotecznej ofercie, a dorośli 
chłopcy niebawem powrócą do bibliotecznego 
świata bajek i fantazji... 
Mirosława Szymczak PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


X Międzypowiatowy Przegląd Filmów Amatorskich 


20 stycznia br. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wąsoszach odbył 
X Międzypowiatowy Przegląd Filmów Amatorskich. Impreza ta zakończyła kilkudniowe 
warsztaty filmowe, które odbywały się w dniach 15-20 stycznia. 


W warsztatach filmowych wzięła udział mło- 
dzież z: Turku, Gimnazjum w Przykonie, Gim- 
nazjum w Ostrowitem, AKF działającego przy 
GOK-u w Lądku oraz Konina (ZSZ Kopernik, 
II LO, III LO). Zajęcia poprowadzili: Róża Wojta 
(podstawy montażu filmowego), Sylwia Łuka- 
szewicz (konstruowanie scenariusza) i Antoni 
Antkowiak (nauka obsługi kamery). Zaanga- 
żowanie instruktorów, ich wiedza i otwartość 
zachęciły młodzież do wytężonego wysiłku, 
który włożyli w realizację własnych filmów. 
Cztery projekty to owoc czasu poświęconego 
na pisanie scenariuszy, wielu godzin na planie 
filmowym i żmudna praca przy montażu. Wie- 
dza, jaką instruktorzy przekazali uczestnikom 
warsztatów przełożyła się na spójne scenariu- 
sze, poprawne prowadzenie kamery i przemy- 
ślany montaż. Oczywiście nie obyło się bez 
błędów, które instruktorzy omawiali podczas 
wspólnych projekcji nakręconych materiałów. 
Praca zespołowa przyniosła efekty. Cztery 
z powstałych filmów cechuje dobre tempo, 
wartka akcja, ciekawe zakończenia i duże 
poczucie humoru. 
Jury X Międzypowiatowego Przeglądu Filmów 
Amatorskich w składzie: Róża Wojta (montażyst- 
ka z Poznania), Sylwia Łukaszewicz (filmoznaw- 
ca z Poznania) oraz Paweł Hejman (instruktor 
ds. fotografii i filmu CkiS) najwyżej oceniło film 
zrealizowany przez Jakuba Jasieckiego, Konra- 
da Wawrockiego, Łukasza Rembasa, Tristana 
Tomczaka i Oli Pańczyk (produkcja "Camfilm") pt. 
"Chińska wioska". Jest to sonda uliczna na temat 
możliwości zrealizowania filmu w Koninie. "Wilk 


i zając" Patrycji Laskowskiej z AKF przy CKiS 
w Koninie - zabawna animacja, która zaskakuje 
dowcipną puentą otrzymał II 
nagrodę. Marzenia mieszkań- 
ców Giewartowa zaintereso- 
wały uczniów Gimnazjum 
w Ostrowitem. Ich docie- 
kliwość, zgrabny montaż 
i plastykę zdjęć jury na- 
grodziło III nagrodą. 
Pośród zgłoszonych 
filmów wyróżnione zo- 
stały: "Blues... czego 
moje miasto nie chce 
już" Dariusza Kowala 
z Konina (za zdjęcia), "Osia 
w wielkim mieście" Darii Graczyk i Anny Dąbek 
z Gimnazjum nr 2 w Turku (za pomysł), oraz 
"Flow" Tommy'ego Borowskiego, Rafała Jarząb- 
ka i Dariusza Furmaniaka z AKF w Lądku. 
Uczestnicy przeglądu mogli także 
obejrzeć filmy, które powstały podczas 
warsztatów filmowych poprzedzających 
imprezę. Zaprezentowano cztery prace 
oceniane przez specjalnie powołane Jury 
(Halina Jaworska, Hanna Kubacka-Kuja- 
wińska i Andrzej Moś). Najlepszym filmem 
warsztatów okazał się projekt Iwony Ja- 
skólskiej, Anny Andrzejewskiej i Patrycji 
Operacz - "Zerwane więzi". Historia mi- 
łosnych cierpień dwóch nastolatek spodo- 
bała się także, zgromadzonej w Ośrodku 
w Wąsoszach publiczności, która rów- 
nież temu obrazowi przyznała swoją I 


>-
 


. '. 


" 


v 


-- 


.. 


...... 
I 


\' 


'. 


, 
, \' 


" 


I \ . 
o( 

łł 


c: 
lU 
E 
CD 
I 
a; 

 
lU 
Il. 
C 
u.. 


"- 
, 


nagrodę. Ponadto Jury 
przeglądu uhonorowało 
aktorów z Lądku (Tommy 
Borowski i Rafał Jarząbek), 
Giewartowa (Piotr Hekert) 
i Przykony (Justyna Pietrzak, 
Paulina Sadowska). 
Łatwość dostępu do kamer cyfrowych 
i programów do montażu nie liniowego 
spowodowała, że poziom techniczny filmów 
prezentowanych w tym roku był znacznie 
wyższy niż w latach ubiegłych. Organizo- 
wane od wielu lat warsztaty filmowe owo- 
cują coraz lepszym montażem i dbałością 
o jakość zdjęć. Dominująca forma repor- 
tażu pozwala wnioskować, że filmowcy- 
amatorzy z coraz większą wnikliwością 
obserwują swoje otoczenie i coraz chętniej 
opisują je za pomocą "języka ruchomych 
obrazów". Jest to atut, który może zwięk- 
szyć w przyszłości zainteresowanie lokal- 
nej publiczności filmem amatorskim. 


Katarzyna Szumigałska 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
zaprasza podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej z terenu byłego województwa poznańskiego do udziału w konkursie plastycznym na formę 
przestrzenną pt. 
"Żuczki, chrząszcze, tarantule i ... inne brzydule. Świat owadów z mojej wyobraźni" 


Regulamin: 
1) technika i format prac dowolne. Jedyne kryterium to niczym nieskrępowana wyobrażnia,do każdej indywidualnej pracy należy dołączyć 
kartkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz z nazwą, adresem i numerem telefonu warsztatów; 
2) ostateczny termin nadsyłania prac na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 
Poznań upływa w dniu 15 kwietnia 2007 roku; 
3) wybrane przez jury prace eksponowane będą na wystawie w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu od 10 do 31 maja 
2007 roku; 
4) wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Nowym Tomyślu podczas wernisażu w dniu 10 maja 2007 roku. Opiekunowie laureatów 
zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie; 
5) informacje o wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronie www.wpb.poznan.pl oraz w "Panoramie Wielkopolskiej Kultury"; 
6) dostarczonych na konkurs prac nie odsyłamy. Będzie je można odebrać osobiście w siedzibie WBPiCAK, przy ul. Prusa 3 w Poznaniu, 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 
Bliższych informacji o konkursie udziela Violetta Strzelecka, tel. (0-61) 66 40 866 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


WBPiCAK / styczeń-luty 2007 /9 PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Gostyń - Studium Wiedzy o Regionie 


Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne oraz 
Biblioteka Publiczna i Muzeum w Gostyniu 
zorganizowały XII edycję Studium Wiedzy 
o Regionie: "Ziemia gostyńska i leszczyńska 
- przeszłość i terażniejszość". W czterodnio- 
wych zajęciach udział wzięło 78 uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgim- 
nazjalnych. To największa liczba w dwunasto- 
letniej historii organizacji Studium. 
Zajęcia trwały cztery dni. Rozpoczęły się 
wykładami i prezentacją filmów o regionie. 


Następnie młodzież miała okazję zwiedzić 
Gostyń oraz ciekawe miejsca znajdujące się 
na terenie powiatu. Podsumowanie Studium 
Wiedzy o Regionie odbyło się 27 stycznia 
br. w Bibliotece Publicznej. Wszyscy uczest- 
nicy otrzymali pamiątkowego dyplomy, a ci 
którzy przynajmniej trzykrotnie brali udział 
w zajęciach. także upominki w postaci książek 
ufundowane przez Muzeum w Gostyniu. 


Robert Czub 


Capella Zamku Rydzyńskiego w Śmiglu 


28 stycznia br., w sali widowiskowej Centrum 
Kultury w Smiglu odbył się koncert noworocz- 
no-karnawałowy. 
Wystąpiła Capella Zamku Rydzyńskiego 
w składzie sześciu osób grających na trąb- 
kach, rogu, puzonie, tubie i perkusji. Zespół 
tworzą absolwenci Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, na co dzień pracujący w orkie- 
strach symfonicznych Poznania, Filharmonii 
Poznańskiej i Teatru Wielkiego. Capella 
działa od 1985 r. z inicjatywy trębacza 
- Mieczysława Leśniczaka. Od maja 1993 
roku Capella jest również Reprezentacyjnym 


Zespołem Muzyki Myśliwskiej Polskiego 
Związku Łowieckiego specjalizującym się 
w wykonywaniu muzyki myśliwskiej. Zespół 
ten często współpracuje z aktorami Teatru 
Polskiego i Nowego w Poznaniu Tym ra- 
zem Capelli towarzyszyła wokalistka Dorota 
Czerwińska (mezzosopran), absolwentka 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, na 
co dzień pracująca w teatrze Muzycznym 
w Poznaniu i Alla Tomaszewska - absolwent- 
ka Konserwatorium Muzycznego w Mińsku. 


E. Kurasiński 


Ostrowianie czyta iq 
dzieciom 


"Baśni o dwunastu miesiącach" autorstwa 
Janiny Porazińskiej wysłuchały dzieci z przed- 
szkola "Calineczka", które 8 lutego br. gościły 
w ostrowskiej bibliotece. Baśń czytał prezydent 
Ostrowa Radosław Torzyński. 
"Cały Ostrów czyta dzieciom" to druga 
edycja akcji Biblioteki imienia Stefana Rowiń- 
skiego. W ostrowskiej książnicy zapocząt- 
kowana została przed czterema laty i cały 
czas cieszy się dużym zainteresowaniem. 
W jej ramach odbyło się kilkadziesiąt spo- 
tkań, podczas którym znane osoby czytały 
dzieciom bajki, a te tworzyły ilustracje do 
usłyszanych treści. Owocem spotkań jest 
"Ostrowski Kanon Książki dla Dzieci" oraz 
książka, w której znalazły się. między inny- 
mi najciekawsze rysunki uczestników akcji. 
Znaczenia głośnego czytania dzieciom nie 
sposób przecenić. Od kilku lat systematycz- 
nie spada odsetek ludzi czytających książki. 
W minionym roku aż 41 procent Polaków 
nie przeczytało żadnej książki. Najczęściej 
po lekturę sięgają właśnie te osoby, którym 
w dzieciństwie czytali rodzice. 


Eliza Wolańczyk 


Bogu na chwałę, ludziom na uciechę 


3 lutego br. Czarnkowska Orkiestra Dęta, 
obchodziła jubileusz 40-lecia powstania. Uro- 
czystość rozpoczęła msza św. odprawiona przez 
ks. Stanisława Tomalika w kościele p.w. Marii 
Magdaleny, a jubileuszowy koncert orkiestry, 
odbył się w sali widowiskowej Czarnkowskiego 
Domu Kultury. 
Początki istnienia czarnkowskiej orkiestry, 
sięgają roku 1933. Była to wówczas orkiestra ko- 


lejowa i liczyła sobie 24 muzyków. Kapelmistrzem 
był Kazimierz Kożma. Orkiestra funkcjonowała 
do 1939 roku. Po sześciu latach wznowiła swą 
działalność, lecz już jako orkiestra strażacka. 
Jednak w 1949 roku zabrakło sponsora i orkiestra 
przestała funkcjonować. Dopiero w 1966 roku 
z inicjatywy władz miasta oraz pracowników ów- 
czesnego Powiatowego Domu Kultury, reaktywo- 
wano obecnie istniejącą Orkiestrę Dętą, I właśnie 


ł..!}
vu IlU (/IIJW'r. 
"'o IUt!z1(1H l/U udedlf 


'-v \' 
. 

 , -
- 
 .
 
. 
::Ą 
 
.. 
. . '. 
"t 
J .
 \ ,\ . . If 
. 
} 


1 O / styczeń-luty 2007 /WBPiCAK 


rok 1966 uznaje się za datę jej powstania, bo od 
tego czasu datuje się ciągłość w funkcjonowaniu 
czarnkowskiej orkiestry. 
Od roku 1986 (to już 20 lat!) zespołem kieruje 
obecny dyrygent Tadeusz Kurzac. Prezesem 
jest Zenon Machowski. Orkiestrze towarzyszą 
wokalistki: Małgorzata Zajda i Jolanta Pepke 
oraz zespół tańczących dziewcząt "Magdalenki", 
które prowadzi Magdalena Kurzac. Orkiestra 
rocznie koncertuje ponad 40 razy. Jej występy 
stanowią oprawę wszystkich świąt patriotycznych 
i kościelnych w mieście. Jest stałym elementem 
wydarzeń kulturalnych w powiecie i Wielkopol- 
sce. Działalność Czarnkowskiej Orkiestry Dętej 
finansowana jest z budżetu miasta w ramach 
Miejskiego Centrum Kultury. Rok temu, przy 
dużym wsparciu marszałka województwa wielko- 
polskiego udało się zakupiĆ nowe mundury. 
Jubileusz był okazją do uhonorowania naj- 
lepszych i najaktywniejszych oraz tych, którzy 
już przeszli na muzyczną emeryturę. Wiele 
ciepłych słów usłyszeli muzycy od Janusza 
Tycnera z WBPiCAK w Poznaniu, Aleksan- 
dra Korkowicza i Estery Serówki ze Związku 
Chórów i Orkiestr w Pile, starosty Wiesława 
Maszewskiego, burmistrza Czarnkowa Fran- 
ciszka Strugały i przewodniczącego Rady 
Miejskiej Zdzisława Chwarścianka oraz wielu 
delegacji chórów i orkiestr. 


Marek Amblckl PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Kalisko-konińskie dzieje Zemeliusa 


Podczas spotkania Ja- 
nusz Sobczyński przybli- 
żył zebranym dokumenty 
omawiające działalność 
pierwszego doktora 
medycyny i filozofii w Ka- 
liszu. Były to pochodzące 
z lat 40-tych XVII wieku rękopisy przyjaciela 
Zemełki, zawierające kilkadziesiąt przepi- 
sów medycznych dotyczących sposobów 
leczenia różnego rodzaju chorób. Zestawie- 
nie recept, które doktor przepisywał swoim 
pacjentom. Dokumentem dotyczącym jego 
pracy zawodowej był inwentarz książek, 
które znajdowały się w jego bibliotece. 
Odnależć tam można pozycje najwybitniej- 
szych ówczesnych autorów medycznych. 
Reprinty kilku z nich zaprezentowano na 
wystawie m.in. album "Anatomia człowie- 
ka" Andrea Vesaliego, Dispensato Cordo 
Valerio, "Tajemnice Aleksego Pedemontana" 
- zbiór recept i przepisów na leki i kosmetyki 
autorstwa włoskiego zakonnika i alchemika, 
także wydany w Bazylei w 1555 roku, wynik 
20-letniej pracy nad tętnem Józefa Strusia 
oraz stronę frontalną "Zielnika" Szymona 
Syreniusza - najwybitniejszego dzieła pol- 
skiej botaniki XVII stulecia. 
Najciekawszym elementem spotkań 
autorskich są zawsze pytania publiczno- 
ści. Tym razem także ich nie zabrakło, 
dotyczyły m.in. tajemniczego zniknięcia 
Zemełki wraz z miejską kasą z Kalisza pod- 
czas zarazy w 1588 roku. Gorąca dyskusja 
dotyczyła także rozbieżności w zapisie 
nazwiska, a dokładnie tego, która z form 
jest poprawna. 
Dzięki dwugodzinnemu spotkaniu zebra- 
ni w Bibliotece Głównej miłośnicy historii 
regionalnej mieli okazję poznać jeszcze 
jedną znamienitą, a przez współczesnych 
niedocenianą postać. 


To co nierozerwalnie łączy Kalisz z Koninem to postać Jana Zemełki wybitnego medyka i społecznika 
Rok 2007 jest pod tym względem wyjątkowy, bo właśnie w grudniu obchodzić będziemy 400. rocznicę 
jego śmierci. 


Pojawienie się w Bibliotece Głównej 
przedstawicieli najwyższych władz obu 
miast w osobach prezydenta Konina Ka- 
zimierza Pałasza oraz prezydenta Kalisza 
Janusza Pęcherza, przedstawicieli Rad 
Miejskich Wiesława Steinke i Andrzeja 
Plichty, naczelników Wydziałów Kultury 
Henryka Kuśmirka i Marzeny Ścisłej, dy- 
rektorów miejskich bibliotek i archiwów oraz 
licznego grona reprezentantów pozostałych 
placówek kulturalnych i organizacji a także 
mediów musiało zapowiadać coś wyjątko- 
wego. I tak też było: Janusz Sobczyński 
zaprezentował swoją książkę "Jan Zemełka 
(Zemelius) z Konina" oraz zainaugurowano 
wystawę "Kaliskie lata Jana Zemełki". 


i poznańskim. Wśród nich takie do których 
nikt wcześniej nie zaglądał np. dotyczące 
prowadzenia apteki, co pozwoliło zweryfi- 
kować dotychczasowe publikacje. Autora 
wspierał - obecny na promocji historyk 
Jerzy Łojko, współautor wystawy, który 
poprzedził książkę swoim wstępem. 
Jan Zemełka, wybitny lekarz. doktor medy- 
cyny i filozofii, urodzony ok. 1539 w Kurowie 
(w okolicach Konina) pochodził z rodziny 
mieszczańskiej. Potwierdzenie informacji 
o miejscu jego pochodzenia odnależć moż- 
na w prezentowanej na wystawie metryce 
Uniwersytetu Krakowskiego zawierającej 
wpisy nowoprzyjętych na Wydział Sztuk Wy- 
zwolonych z roku 1560. Mimo, że Akademię 
Krakowską ukoń- 
czył w 1569 roku, 
przypuszcza się, że 
w latach 1570-1571 
przebywał jeszcze 
w Krakowie, zgod- 
nie ze zwyczajem, 
odpracowując na- 
ukę w charakterze 
pomocnika profe- 
sora. Kolejne lata 
to studia w Padwie 
zakończone w 1575 
roku obroną pracy 
doktorskiej. Po po- 
wrocie do kraju i krotkim pobycie w Koninie, 
Zemełka przeniósł się do Kalisza, w którym 
przyszło mu spędzić kolejne lata. W Kaliszu 
aż 11 razy pełnił funkcje urzędowe (burmi- 
strza, wójta, rajcy) oraz prowadził praktykę 
lekarską.  - 


.. 


- 
--- 


. " "T!" 


Autor, z zawodu lekarz, z zamiłowania 
regionalista poświęcił ponad 10 lat na 
zebranie, uporządkowanie i opracowanie 
materiałów dotyczących Jana Zemełki. 
Najwięcej dokumentów udało się odnaleźć 
w archiwach: włocławskim, gnieżnieńskim 


Karena Łuszczykiewicz 


Dzień kota w bibliotece 


4 


"-' 


AlI( 


ł 


. 


16 lutego br. w Bibliotece Miejskiej 
w Chodzieży odbyło się spotkanie 
związane z obchodami Światowe- 
go Dnia Kota. Wzięły w nim udział 
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 
2 i weterynarz Izabela Nowak. 
Światowy Dzień Kota to święto 
mające podkreślić znaczenie kotów 
w życiu człowieka. Jest obchodzone 
corocznie 17 lutego, w Polsce po raz 
pierwszy w 2006 roku. Koty należą 
do najpopularniejszych zwierząt 
domowych. Stają się członkami ro- 
dzin. Coraz częściej noszą"ludzkie" 
imiona. Są również inspiracją dla 
poetów, malarzy i piosenkarzy. 


Izabela Nowak udzieliła wielu cennych po- 
rad i wskazówek dotyczących pomocy, która 
udzielana jest w życiu bezdomnym kotom. 
Opowiedziała również o odpowiedzialności 
i radości związanej z posiadaniem zwierzaka. 
Zorganizowane spotkanie dla dzieci miało 
na celu uwrażliwienie ich na los zwierząt. 
Dzieci uczestniczyły w pogadance o ho- 
dowli kotów, bajkach i wierszach o kotach 
oraz książkach na temat różnych technik 
plastycznych. 
Obecnie biblioteka prezentuje kocią 
wystawę. Autorami prac są dzieci z przed- 
szkola. Wystawa cieszy się dużym zaintere- 
sowaniem. 


Elżbieta Habet 


WBPiCAK / styczeń-luty 2007 / 11 


\ PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Konkurs w Boianowie 


W czwartek, 22 lutego br. w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie 
odbył się konkurs czytelniczo-geograficzny 
dla klas gimnazjalnych oparty na książkach 
Alfreda Szklarskiego pod hasłem "Śladami 
Tomka Wilmowskiego". 
Tegoroczna, już VI edycja dotyczy- 
ła książki "Tomek u żródeł Amazonki". 
Współorganizatorem i autorem pytań była 
Maria Gościniak, nauczycielka geografii 
w bojanowskim gimnazjum. W konkursie 
udział wzięło 15 uczniów z klas gimnazjal- 
nych. Całość składała się z dwóch etapów, 
w każdym było 10 pytań. Po zliczeniu punk- 
tów okazało się, że kilka osób uzyskało 
taką samą ilość punktów i konieczna była 
dogrywka. Poziom wiedzy konkursowiczów 
był tak wysoki, że komisja konkursowa 
postanowiła nagrodzić czterech najlep- 
szych uczniów. Okazali się nimi: Magda 
Lewandowska - miejsce I, Karolina Janicka 
- miejsce II, Michał Bańkowski - miejsce III 
i Piotr Bańkowski - miejsce IV. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a laureaci nagrody książkowe. Konkursowi 
towarzyszyła mała wystawa tematyczna 
przygotowana przez członków koła krajo- 
znawczo-turystycznego działającego przy 
miejscowym Gimnazjum. 


Aldona luczak 


Mapa Tatr Polskich 


W piątek 23 lutego br. w Miejskiej Biblio- 
tece Publicznej w Wągrowcu odbyło się spo- 
tkanie z płk w st. spocz. Beniaminem Janic- 
kim - wojskowym, geografem, topografem, 
Przewodnikiem Tatrzańskim i Strażnikiem 
Ochrony Przyrody. 
Wszyscy licznie zgromadzeni słuchacze 
mogli usłyszeć o tym jak powstała mapa Tatr 
Polskich w skali 1:10 000, której Beniamin 
Janicki jest współautorem. Wieczór składał 
się ze wspomnień i obrazów. Beniamin Ja- 
nicki przedstawił wiele różnych map i zdjęć 
z wędrówek po górach i prac topograficznych. 
Wykładu wysłuchało ponad 60 osób, które 


dowiedziały się ile pracy i wysiłku - także 
fizycznego - trzeba włożyć w powstanie map, 
których wszyscy używamy. 


Ewa Byczyńska 


'1j 

 


Kuhuralne loty PTAAAK-a 


PTAAAK - Polskie Towarzystwo Artystów, 
Autorów, Animatorów Kultury powstało 
w 2002 roku w Poznaniu. 
Obecnie skupia ponad 600 osób, w zde- 
cydowanej większości z Poznania. Jednym 
z celów działania towarzystawa jest bliższa niż 
dotąd współpraca z władzami Poznania. Pra- 
gnie mieć choćby niewielki, ale dostrzegalny 
wpływ na różne dziedziny kultury w mieście, 
począwszy od kultury politycznej, języka, 
przez literaturę, muzykę, sztuki plastyczne, 
a skończywszy na ochronie zabytków, archi- 
tekturze i urbanistyce. PTAAAK może być 


użytecznym partnerem Komisji Kultury Rady 
Miasta Poznania. 
XI Walne Zgromadzenie PTAAK-a wybrało 
nowe władze. Prezesem został ponownie 
Krzysztof Wodniczak, wiceprezesami Zenon 
Bosacki i Jerzy Tamulski, sekretarzem zarzą- 
du Krzysztof Styczyński, skarbnikiem Tamara 
Przypis, członkami Andrzej Bednarz i Andrzej 
Michaś, przewodniczącym komisji rewizyjnej 
- Wojciech Luty, a sądu koleżeńskiego - Mi- 
chał Buchert. Więcej informacji o PTAAAK 
na: www.ptaaak.com 


za Zarząd PTAAAK 
Krzysztof Wodniczak 


KONKURS RECYTATORSKI .WlERSZVDEŁKO 2007. 


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku ogłasza 
VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Włodzimierza Pietrzaka 
"Magiczne miejsca" 


Repertuar: I i II kategoria - wiersz: autor i temat dowolny - czas 
do 5 min. III kategoria - wiersz i fragment prozy: autor i temat do- 
wolny, łączny czas prezentacji do 10 minut. Wiersz i proza muszą 
być tekstami publikowanymi - nie dopuszcza się tekstów własnych. 
Kategorie wiekowe: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. UWAGA! Liczy 
się wiek ukończony w 2007 roku. 
Konkurs adresowany jest do recytatorów i plastyków ze szkół pod- 
stawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego. 
Zgłaszający uczestnictwo w Konkursie zobowiązani są do nadesła- 
nia wypełnionej Karty Uczestnictwa na adres: Centrum Kultury 
i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin 
w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca br. 
Konkurs odbędzie się 30 marca 2007 roku w Gimnazjum 
w Przykonie. Godzina rozpoczęcia: 13.00. Uprzejmie prosimy 
o wcześniejsze zgłoszenie się w biurze organizacyjnym. 


Cel konkursu to stworzenie wydarzenia literackiego, promowanie 
młodych twórców i integracja środowisk twórczych. Konkurs rozgry- 
wany jest w kategorii poezji i ma charakter otwarty - mogą w nim 
brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni. 


Prace konkursowe można przesyłać do 31 marca 2007 r. (de- 
cyduje data stempla pocztowego) na adres: 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza 
Pietrzaka, ul. Dworcowa 5, 62-700 Turek, 
z dopiskiem: Konkurs poetycki 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie 
Biblioteki, w dniu 27 kwietnia 2007 r. 


Ośrodek Upowszechniania Kultury, 62.731 Przykona, tel. 063 
278-61-19, kontakt: Zbigniew Bartosik 
Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, 
tel./fax 063 243 63 51, tel. 243 63 50, 
kontakt: Emilia Sypniewska - komisarz konkursu, 
www.ckis.konin.pl. e-mail: ckis@konin.lm.pl 


Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem (063) 
278-51-34 (wew. 15), w godzinach od 1000 do 1900. 


Osoby odpowiedzialne: Kamila Neumann i Agnieszka Tomczyk. 


1 2 / styczeń-luty 2007 / WBPiCAK PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


60 lat na mapie kulturalnei miasta 


Nowotomyska książnica, ukończyła 60 lat. Powołana formalnie do istnienia pod koniec 
1946 r. na mocy dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, początkowo 
nie miała własnej siedziby. 


Mieściła się kolejno w suterenie ratusza, 
w pomieszczeniu po opuszczonym sklepie, 
wreszcie w części lokalu gastronomicznego. 
Coraz to nowe zadania biblioteki i powięk- 
szające się z każdym rokiem zbiory czyniły 
niezbędnym posiadanie własnego lokum. 
Staraniem ówczesnego dyrektora - Czesła- 
wa Krolka i 36-cio osobowego Społecznego 
Komitetu Budowy Biblioteki w listopadzie 1965 
r. biblioteka doczekała się wreszcie własnej 
siedziby - dwukondygnacyjnego gmachu. Po 
kolejnych 20-stu latach oddano do użytku do- 
budowane drugie skrzydło budynku. Ogromny 
krok w stronę nowoczesności zrobiła biblioteka 
w połowie lat 90. wraz z komputeryzacją 
zbiorów i procesu obsługi czytelników. Posia- 
dając stabilną, nieustannie podnoszącą swe 
kwalifikacje kadrę, nowotomyska biblioteka 
zawsze reprezentowała model nowoczesnego 
bibliotekarstwa. 
Była, i mam nadzieję, źe jest placówką 
wychodzącą naprzeciw aktualnym trendom 
w bibliotekarstwie, często inicjującą nowatorskie 
rozwiązania i inspirującą innych do podejmowa- 
nia podobnych działań; umiejętnie łączącą upo- 
wszechnianie książki z promowaniem wiedzy 
i szeroko rozumianej kultury artystycznej. 
Jubileusze instytucji, zwłaszcza tych, któ- 
re na trwałe zapisały się w pamięci i świa- 
domości kilku pokoleń, to zazwyczaj okazja 
do okolicznościowych spotkań i uczczenia 
pamięci wszystkich, którzy przez lata współ- 
tworzyli jej oblicze. Jak na diamentową 
jubilatkę przystało Miejska i Powiatowa Bi- 


blioteka Publiczna w Nowym Tomyślu świę- 
towała swe urodziny godnie i uroczyście, 
w obecności szacownych i drogich gości. 
W świątecznym nastroju uczestniczyliśmy 
najpierw we Mszy św. odprawionej w Kościele 
NMP Nieustającej Pomocy w intencji bibliote- 
karzy i ich rodzin oraz wszystkich zmarłych 
pracowników biblioteki, a dwa dni później 
w koncercie "Od arii do arii" dedykowanym 
"Przyjaciołom Biblioteki". Jubileuszowa gala 
- ku naszej ogromnej radości - zgromadziła 
licznie przybyłych urodzinowych gości. Poza 
władzami samorządowymi województwa, 
powiatu, miasta i gmin sąsiednich, gościliśmy 
przedstawicieli współpracujących z nami pla- 
cówek oświatowych i środowisk twórczych, 
regionalistów i ludzi kultury, dyrektorów wielu 
instytucji i organizacji pozarządowych. Uro- 
czystość jubileuszowa, w której uczestniczyło 
ponad 150 osób, była także świętem czytel- 
ników i byłych pracowników biblioteki. Nie 
zabrakło tego dnia wśród nas przedstawicieli 
wielkopolskiego bibliotekarstwa: Iwony Smarsz 
- wicedyrektora WBP i CAK. Janiny Małgorza- 
ty Halec - Przewodniczącej Zarządu Okręgu 
SBP oraz dyrektorów zaprzyjażnionych biblio- 
tek - nie tylko z powiatu nowotomyskiego, ale 
i z całej Wielkopolski. Wśród Przyjaciół biblio- 
teki był również dr Marian Król- Prezydent To- 
warzystwa Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, 
wielce od lat przyjaznego naszej placówce. To 
dzięki niemu, od dnia jubileuszu, wchodzą- 
cych do biblioteki gości "wita" zaprojektowana 
i wykonana przez profesora poznańskiej ASP 


Krzysztofa Jakubiaka tablica upamiętniająca 
postać Czesława Krolka. Odsłonięta w obec- 
ności jego żony Marii upamiętnia zasłuźone- 
go dla nowoczesnego bibliotekarstwa wielo- 
letniego dyrektora nowotomyskiej książnicy, 
regionalisty, społecznika, animatora kultury 
i lidera pracy organicznej. 
Książnica otrzymała Certyfikat Konsumenc- 
kiego Konkursu Usług "Najlepsze w Polsce" za  


. 


___...I 


iD 
« 
CJ 
i5 
IL 


Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
postać wieloletniego dyrektora biblioteki 
Czesława Krolka 


wysokiej jakości usługi biblioteczne i Statuetka 
"Hipolita". Bibliotekarze - Medal "La bor Omnia 
Vincit" i Honorowe Odznaczenia "Zasłużony 
dla województwa wielkopolskiego" i "Zasłużo- 
ny dla miasta i gminy". 
Wszystkie dowody sympatii i życzliwości 
odebraliśmy z ogromnym wzruszeniem. Cie- 
szą nas otrzymane nagrody i wyróżnienia, 
przychylna opinia środowiska, liczne dowody 
uznania, ale jesteśmy świadomi, jak wiele pra- 
cy przed nami, ile jeszcze można dokonać po- 
szerzając i wzbogacając ofertę bibliotecznych 
usług. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, bo 
przecież "śmiałym szczęście sprzyja". 


Lucyna Kończal-Gnap 


Towarzystwo PrZYiaciół Muzeum Okręgowego w lesznie 


Z inicjatywy dyrektora Muzeum Okręgowego 
w Lesznie powstało Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Okręgowego w Lesznie. Pod koniec 
stycznia zakończony został proces rejestracji 
towarzystwa. 
Na zebraniu organizacyjnym wyłoniono komi- 
tet założycielski w składzie Włodzimierz Pietrzyk, 


o r,-r--"" 
L 
 


---  
--
 


f I 


= 


Izabela Topczewska oraz Irena Miler. Jego człon- 
kowie to działacze oświatowi i kulturalni, nauczy- 
ciele, a także przedstawiciele lokalnego biznesu. 
Ich inicjatywy mają w przyszłości wesprzeć dzia- 
łalność leszczynskiej placówki muzealnej. 
- Konkurencja na rynku dostępu do dóbr 
kulturalnych stale wzrasta - mówi Witold Omie- 
czyński, dyrektor Muzeum Okręgowego 
w Lesznie. - Mamy nadzieję, że dzięki 
pomysłom członków towarzystwa uda się 
nam wzbogacać naszą ofertę, kontynuować 
cykle ciekawych imprez muzealnych oraz 
ożywić życie kulturalne w Lesznie i regionie 
leszczyńskim. 
Głównym celem Towarzystwa jest 
przede wszystkim stworzenie więzi spo- 
łecznej pomiędzy muzeum a mieszkań- 


cami regionu leszczyńskiego. Ma to zapewnić 
ciągły rozwój i doskonalenie metod i form 
pracy wychowawczo-edukacyjnej muzeum, 
popularyzować wiedzę, inicjować ciekawe im- 
prezy o charakterze kulturalnym oraz ułatwić 
miejscowemu społeczeństwu uczestnictwo 
w ważnych wydarzeniach w kraju i zagranicą. 
Swoją ofertą imprez muzealnych placówka 
chciałaby zainteresować większą liczbę od- 
biorców indywidualnych. W planach jest także 
wydawanie cyklicznego biuletynu informacyj- 
nego towarzystwa. 
Podobnego profilu towarzystwa działają 
w Polsce od wielu lat. Ich rolą jest wspieranie 
działalności placówek muzealnych w działalności 
merytorycznej. 


Andrzej Przewoźny 


WBPiCAK / styczeń-luty 2007 / 1 3 . PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Ostrowska biblioteka w sieci WBC 


Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim została kolejnym 
uczestnikiem projektu sieci WBC czyli Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Internetowy 
dostęp do zasobów bibliotecznych cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 


WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego 
środowiska akademickiego. Bibliotekę cy- 
frową odwiedziło juź prawie cztery miliony 
czytelników. 
- Utworzenie WBC wynikało z potrzeby 
bibliotek naukowych - wyjaśnia Włodzimierz 
Grabowski. - Postanowiłem, że również 
ostrowska biblioteka dołączy do tej inicjatywy. 
Zdaję sobie sprawę, jak ważną rolę pełni Inter- 
net. Placówka, którą kieruję posiada wiele bar- 
dzo interesujących dokumentów, które warto 
udostępnić szerokiemu gronu czytelników. 
Z oferty WBC można korzystać na ca- 
łym świecie nie odchodząc od komputera. 
Wystarczy wejść na stronę: www.wbc.po- 
znan.pl, korzystając z wyszukiwarki zna- 
leźć dany dokument i już można czytać go 
w oryginalnej wersji na ekranie komputera. 
Obecnie WBC posiada prawie 27 tysięcy 
publikacji. Z tego udostępnionych przez 
ostrowską książnicę jest już ponad 600 do- 
kumentów. Wśród najciekawszych pozycji 
zdygitalizowanych przez ostrowską książnicę 
warto wymienić: Kreis - Blatt fuer den Kreis 
Adelnau, Amtsblatt des Landrats in Ostrowo. 
Kreisblatt des Osstrowo, Wagon, Program Na- 


uczania Gimnazjum Królewskiego z 1868 roku, 
mapa topograficzna Południowej Wielkopolski 
z 1911 roku oraz plany Ostrowa z 1936 i 1941 
roku. To niewątpliwa gratka dla wszystkich osób 
zainteresowanych historią. Nie brakuje również 
publikacji współczesnych. W zasobach WBC 
znajdują się, między innymi: artykuły Pawła 
T. Dolaty z Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków, "Zagadnienia walki z pe- 
symizmem" Jachimka oraz wiersze Pawła 
Berkowskiego. Zasoby WBC są stale aktualizo- 
wane. Włodzimierz Grabowski zaprasza osoby 
prywatne do udostępniania swoich dokumentów 
w celu wykorzystania ich w zasobach WBC (do- 
kumenty te zostaną zeskanowane i zwrócone 
właścicielowi). 
Jak podkreśla dyrektor ostrowskiej książnicy 
naczelnym założeniem WBC jest stworzenie 
dostępu poprzez Internet do czterech typów za- 
sobów: edukacyjnego, dziedzictwa kulturowego, 
regionaliów oraz muzykaliów. Biblioteka cyfrowa 
umożliwia również przeszukiwanie opisów 
publikacji znajdujących się w innych zdalnych 
regionalnych bibliotekach cyfrowych. 


Eliza Wolańczyk 


Zbigniew Dmitroca 
i iego walizka 


Po dwudziestoletniej przerwie, 20 lutego 
br. zawitał do Wągrowca poeta i bajkopisarz 
rodem z Zamojszczyzny - Zbigniew Dmitroca. 
Progi wypełnionej po brzegi miejskiej książnicy 
gość przekroczył z walizką w dłoni. Wcale nie 
miał zamiaru wprowadzić się na stałe do biblio- 
teki, w tej walizce mieścił się jego "Teatrzyk jak 
się patrzy" utworzony w 2003 roku. 
Młodzi miłośnicy literatury, uczniowie 
klas drugich Szkoły Podstawowej nr 4 wraz 
z wychowawcami wyśmienicie bawili się przy 
dowcipnych opowiastkach bohaterów kryją- 
cych się na dnie podróżnej torby Zbigniewa 
Dmitroca. Na zakończenie sympatycznego 
spotkania nadszedł czas na autografy, któ- 
rym przy tak licznej widowni (ok. 100 osób) 
nie było końca. 


Zofia Hernik  t 


I 


Spotkanie z literaturą dziecięcą 


12 lutego br. w Domu Kultury im. Zofii Urbanowskiej w Kowa- 
lewku zainaugurowany został nowy rodzaj działalności kulturalnej: 
spotkania z literaturą dziecięcą. W ramach cyklu na spotkania 
autorskie zapraszani będą pisarze, którzy swą twórczość adresują 
głównie do dzieci i młodzieży. 
Gościem pierwszego spotkania była Anna Onichimowska 
- autorka ponad 30 książek, scenariuszy teatralnych i telewizyj- 
nych oraz słuchowisk radiowych, laureatka wielu nagród literackich 
w konkursach krajowych i międzynarodowych, dyrektor Fundacji Świat 
Dziecka i prezes Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Książka dla Młodych. 
W spotkaniu wzięły udział dzieci ze Szkół Podstawowych 
w Sławsku i Żychlinie. Była to dla nich okazja, by dowiedzieć się jak 
wygląda praca pisarza i by zapoznać się z twórczością Anny Oni- 
chimowskiej. Najwięcej emocji wzbudziła ta część spotkania, pod- 
czas której dzieci miały możliwość zadawania pytań. Były ciekawe 
wszystkiego: jak długo pisze się książkę, czy krótką książkę jest 
łatwiej napisać niż długą, czy przy pisaniu smutnych książek jest 
autorowi smutno. Pisarka zaspokajała tę ciekawość z właściwym 
sobie poczuciem humoru, dzięki czemu spotkanie upłynęło w cie- 
płej, serdecznej atmosferze. Po spotkaniu dzieci chętnie kupowały 
wybrane książki autorki i ustawiły się w długą kolejkę po autograf. 
Następne spotkanie z cyklu planowane jest w kwietniu. 


14 / styczeń-luty 2007 / WBPiCAK 


Beata Mazurek 


DyskusYine Kluby Ksiqżki W Wielkopolsce 


Dyskusyjne Kluby Książki tworzą czytelnicy w różnym wieku, których 
łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. Organizatorami akcji są 
Instytut Książki oraz British Council. DKK działają w ramach ogólnopolskie- 
go projektu Instytutu Książki pn. "Tu czytamy", który promuje czytelnictwo. 
DKK stanowią grupy czytelnicze, działające przy bibliotekach. Klubowicze 
spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o wybranej książce, którą przeczy- 
tali wcześniej, wspólnie tworzą recenzje omawianej pozycji. Projekt DKK, to 
adaptacja brytyjskiej idei "reading clubs" - wspólnego czytania i rozmowy 
o książkach. Już od kwietnia 2007 r. Dyskusyjne Kluby Książki startują 
w Wielkopolsce w 16 bibliotekach publicznych w następujących miejscowo- 
ściach: Chodzieży, Czerwonaku - Filii w Owińskach, Gnieżnie - Filii nr 2, 
Kępnie, Kościanie, Nowym Tomyślu. Obornikach, Pile, Pleszewie, Rawiczu, 
Szamotułach, Śremie, Trzciance, Turku, Zdunach, Złotowie. Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pełni funkcję in- 
stytucji koordynującej dla klubów na terenie województwa wielkopolskiego. 
7 lutego br. w siedzibie WBPiCAK w Poznaniu odbyło się spotkanie in- 
tegracyjne lokalnych opiekunów klubów z Wielkopolski. Ustalono m.in. listę 
książek, które będą czytane na najbliższych spotkaniach w poszczególnych 
klubach oraz plan spotkań autorskich. 
Będziemy zamieszczać fotoreportaże ze spotkań poszczególnych klubów 
w Wielkopolsce, jak również ciekawe recenzje tworzone podczas wspólnych 
dyskusji. Jeżeli twoja biblioteka nie uczestniczy jeszcze w tej akcji nic straco- 
nego w przyszłym roku kolejna szansa. 
Koordynator: Krystyna Dąbrowska. 
Kontakt: dkkpoznan@wp.pl i tel. (061) 6640862. PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Osadnictwo olęderskie na ziemi nowotomyskiei 


Potrzeba udokumentowania i upowszechnienia wiedzy na temat historii osadnictwa 
olęderskiego na terenie gminy Nowy Tomyśl i zanikającej olęderskiej architektury skłoniła 
Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu do opracowania i zrealizowania 
projektu "Loci amoeni" 


Projekt w 2006 roku został dofinansowany 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu Operacyj- 
nego: "Edukacja kulturalna i upowszechnia- 
nie kultury". Efektem tego projektu są m. in. 
opatrzone wspólnym tytułem "Tutaj zatrzymał 
się czas. Osadnictwo olęderskie perłą ziemi 
nowotomyskiej" dwudziesto-minutowy film, 
prezentacja multimedialna (dostępna na stro- 
nie internetowej Urzędu Miejskiego) i wystawa 


prezentowana w lutym br. w Miejskiej i Powia- 
towej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu. 
Tytuł projektu - "Loci amoeni" - stanowi 
określenie, które w literaturze symbolizuje 
miejsca piękne i przyjemne, gdzie w harmonii 
z naturą i przyrodą upływa szczęśliwie i przy- 
jemnie czas. W dziejach ludzkości znane są 
liczne przypadki, gdy trudne uwarunkowania 
społeczne, gospodarcze lub religijne zmu- 
szały ludzi do opuszczania rodzinnej ziemi 
w poszukiwaniu nowej, życiowej 

 przestrzeni. Taki też los spotkał 
..... przybyszów, głównie narodowo- 
ści niemieckiej, osadzanych na 
zasadach prawa holenderskiego 
nazywanych osadnikami olęder- 

 skimi. Wielu z nich odnalazło 
. \ ... swój drugi dom na terenach ota- 
· ł czających obecny Nowy Tomyśl. 
Ludzie ci właśnie tutaj odnaleźli 
swoje "Iocus amoenus". 
... Na ponad 70 dużych fotogra- 
"1_-łł:. 
ł'JI: fiach zebrane zostały zabytki .

 

 . 
L _.... , 
i;.£s.: .'
. .;:. 
,.'..' 
'.:;:
 -', 
'ł"'-, 
",r',,,:,. 


., 
'.,. ..... 
...
 J,p. 
.. 
.:ł" , .. ".\. .. . .:3.. , . 
::' ;i 

' 
. ,r. 
"1 '.
. 


.,. I. ... 


't 


, ' 


<;. 
. - li 
.", 
4 
. 


UJ 
..a >10>-:' 
(; . 
:.:: ' 
co 
c: 
CI> 
N 
Ci; 
::!: 


t 
..: . .. IP 
., 
II I 

 


.".C: 
,.17 
..
 

 


. 
. 
. . 


(5 
u. 


olęderskiej architektury (m. in. chałupy i ich 
wnętrza, stodoły, budynki gospodarcze) oraz 
zachowany do dziś pejzaż typowy dla osad- 
nictwa olęderskiego. Fotograficzne świadec- 
twa osadnictwa olęderskiego pochodzące 
z podnowotomyskich wsi: Sękowa, Paproci, 
Cichej Góry, Kozich Lasek, Glinna i Przyłęku, 
spotkały się z ogromnym zainteresowaniem 
wszystkich miłośników ziemi nowotomyskiej, 
regionalistów, a także etnografów. W otwarciu 
wystawy uczestniczył m.in. Witold Przewożny 
- kurator wystawy "Olędry - przestrzenie obok 
nas" w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu 
(będzie ją można oglądać w Poznaniu od 24 
marca do 31 maja). Wystawie fotografii towa- 
rzyszyła ekspozycja wydawnictw dotyczących 
tej tematyki, a pochodzących ze zbiorów nowo- 
tomyskiej książnicy. 
Od początku osadnictwa olęderskiego na 
ziemi nowotomyskiej dzieli nas ponad 300 lat. 
Sposób zagospodarowania przestrzeni i ar- 
chitektura wiejskiej zabudowy, związane z tym 
typem kolonizacji, wywarły ogromny i trwały 
wpływ na obecny pejzaż ziemi nowotomyskiej. 
Jest to krajobraz ciekawy i unikatowy. Jest świa- 
dectwem historii tego terenu i dziedzictwem, 
ktore należy pielęgnować. aby w niezmienionym 
stanie zachować je dla potomnych. 


Izabela Putz  


WOJEWODZ 
 Ą, BIBLTOT T{A PUBLICZNA 
I C NT
 I M ANI'1ACJI KULTURY 
W POZ\lAJ" Iłl  

 
l:(. 


"..",......Y"\'"'... . 
1. 
'J 
\."-{. 


... 


.(--ł . 


t 

. - I I"'--- LJ 
-:- 
. .. . ----.. 

 :o
r=-- - 
")oI 
& 
 ....,.. - 
 '":L 
I 
 . 
\ . i" . 
- - 


l" 


-. 


1', " 


... 


ł t.' . 
I 
.
..- '
 . \ 
.. .. 
f; " " 
) . ' 
ł I 


E.3 

r-, 


A 

 = 
.. CI 
, 
-- 


 


.,' 
, 
 


. >- 


".. 


, ,  


c 


, 


L 


--' 


-( 


. .... "f""'. _ 
'"I., 

 
 
\ 
 
- 
 
.....
 
i"iit 
I U 
, 
) 
.:}..... 

 
I \.., 
I 
.. 
 
" 

 ' 
t' 

 


" 


"POZNAJ MOJEGO IDOLA Z KSIĄŻEK ASTRID LINDGREN" 
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI 


WBPiCAK / styczeń-luty 2007 / 15 PANORAMA wielkopolskiej kultury 


IIKsiqŻe Emigrantów" w poznańskiei Bibliotece Uniwersyteckiei 


:;< 
en 

 
o 
iii 

 
o 

 


] 
co 
a: 
C 
u. 


Dnia 15 stycznia br. nastąpiło uroczyste 
otwarcie wystawy pt. "Jerzy Giedroyc. Książe 
Emigrantów, zorganizowanej przez Bibliotekę 
Uniwersytecką i Towarzystwo Opieki Nad Archi- 
wum Inst utu Literackiego w Paryżu z siedzibą 
w Warszawie pod honorowym patronatem Rek- 
tora UAM prof. dr hab. Stanisława Lorenza. 
Wystawa poświęcona została postaci Jerze- 
go Giedroycia (1906-2000), najznakomitszego 
publicysty polityka, twórcy i redaktora legen- 
darnej paryskiej Kultury. 
Wystawę tworzą wielobarwne plansze ilustru- 
jące pełną bi r4fię Jerzego Giedroycia oraz 
sylwetlG-- najbliższych jego współpracowrukow. 
Przedstawiono liczne fotografie założycieli Insty- 
tutu Literackiego i pisarzy emigracyjnych, wydaw- 
nictwa pochodzące pocztItków ich działalności 
w Rzymie oraz pierwsze kSiążki ot-ubliltowane 
w Paryżu. Można było zobaczyć pierwszy numer 
słyn ego ięc "K 1 r u, 


egzemplarze "Zeszytów Historycznych", książki 
wydane w ramach Biblioteki "Kultury" w Paryżu, 
a także przedruki krajowe opublikowane przez 
oficyny niezależne. 
W czasie trwania wystawy (15 stycznia - 25 
lutego br.) odbywały się również imprezy towa- 
rzyszące związane tematycznie z wystawą takie 
jak pokazy filmów dokumentalnych: "Kultura", 
"Redaktor", "Ostatnia rozmowa" oraz wykłady: 
prof. Przemysława Czaplińskiego i prof. Piotra 
Śliwińskiego - "Jerzy Giedroyc, czyli jak być 
patriotą', Tomasza Jastruna - "Redaktor Jerzy 
Giedroyc we wspomnieniach felietonisty" oraz 
prof. Jerzego Pomianowskiego - "Rosja w ra- 
chubach i koncepcjach Jerzego Giedroycia". Była 
to dodatkowa atrakcja dla wielu grup młodzieży 
szkół średnich, studentów oraz osób prywatnych 
z naukowego środowiska poznańskiego. 


Ałeksandra Szulc, Hanna Wieland 


William Wordsworth i epoka angielskiego romantyzmu 


Działalność kulturalną w 2007 roku 
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie za- 
inaugurowała w dniu 12 stycznia wystawą 
"William Wordsworth i epoka angielskiego 
romantyzmu". Wystawę przygotował student 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie Tomasz Krzykała przy pomocy 
m.in. Wordsworth Trust z Grasmere i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Koninie. 
Tomasz Krzykała przybliżył nam postać 
i twórczość czołowego poety angielskiego 
romantyzmu Williama Wordsworth'a (1770- 


1850). Jego "Ballady liryczne" rozpoczęły 
epokę romantyzmu w Anglii i de facto w Eu- 
ropie. Twórczość poety wywarła duży wpływ 
na romantyzm w Polsce. Zafascynowany był 
Rewolucja Francuską. Zasłynął nowatorskim 
podejściem do natury. Mieszkał w angielskiej 
Krainie Jezior w Grasmere. Był zapalonym 
turystą. Zwiedził Walię, Szkocję, Irlandię, 
Szwajcarię i Francję. Najpiękniejsze jego 
wiersze "Żonkile" i "Wspinaczka na Snowdon" 
to urzekające, intymne opisy natury. Jest rów- 
nież autorem "Preludium" i "Opactwa Tintern" 


- utworów będących swoistymi poetyckimi 
samotniami, w których rozmyśla się nad prze- 
mijaniem, poczuciem nietrwałości i utraty - te- 
matami, które były przedmiotami artystycznych 
zainteresowań romantyków. 
Otwarcie wystawy połączone było z wieczo- 
rem poezji Williama Wordsworth'a. Usłyszeli- 
śmy wiersze w oryginale i w języku polskim 
- m.in. utwór "Preludium". Wystawę można 
było oglądać do 17 lutego br. 


A. Baumgart 


Szpitalna biblioteka 


Szpital to miejsce, ktore bardziej kojarzy się 
z książeczką zdrowia niż tradycyjną książką. 
Nie wszędzie. W Kaliszu, w Szpitalu Matki 
i Dziecka przy ulicy Toruńskiej od lat z powo- 
dzeniem funkcjonuje filia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Asnyka. 
Modernizacje i zmiany organizacyjne 
w szpitalu spowodowały, że lokal biblioteczny 
kilkakrotnie zmieniał lokalizację, "wędrując" 
po obszernym gmachu lecznicy. Ostatecznie 
pod szyldem "Filia nr 12" osiadł we wschod- 
nim przyziemiu budynku. Szefową biblioteki 
przez ponad 20 lat była Halina Błaszczyk. 
Odchodząc w końcu 2006 roku na zasłużoną 
emeryturę przekazała następczyni nie tylko kil- 
kutysięczny księgozbiór. ale także sprawdzone 
formy kontaktu ze szpitalnymi czytelnikami. 
Halina Błaszczyk regularnie odwiedzała pa- 


16/ styczeń-luty 2007 / WBPiCAK \\\ l 


\\ 


Z biblioteki korzystała również spora grupa per- 
sonelu szpitala, a także młodzi praktykanci. 
Księgozbiór biblioteki odzwierciedla ocze- 
kiwania czytelników. Obok literatury pięknej 
i dziecięcej, lektur (przy szpitalu funkcjonuje 
szkoła podstawowa), są w nim popularne 
poradniki medyczne, informatory o okre- 
sach ciąży i połogu w życiu kobiety, książki 
o opiece nad małym dzieckiem i o jego rozwoju. 
Personel szpitala znależć może poważniejsze 
opracowania na temat wiedzy medycznej. 
Biblioteka wrosła w szpitalny pejzaż. Mimo 
rozwoju nowych form nośników informacji 
pozycja książki w szpitalu wydaje się być nie- 
zagrożona. Tu zawsze będą potrzebne książki 
przynoszące chwile oderwania od rzeczywi- 
stości, radość, dające wiedzę i zdrowie. Tu 
zawsze będą potrzebne osoby takie jak Halina 
Błaszczyk. 


Krzysztof Abram  


Halina Błaszczyk 
cjentów, informując ich o zasobach księgozbio- 
ru i zachęcając do korzystania z niego. Robiła 
to skutecznie, pozyskując zarówno dorosłe pa- 
cjentki, jak i potrafiące już czytać dzieci. PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Stefan Wojnecki mOJCi .fo{ogrCi.pć; lA./ p/gulce 


W dniach 5-31 stycznia br. w galerii Muzeum 
Stanisława Staszica w Pile można było oglą- 
dać wystawę prac Stanisława Wojneckiego 
"Moja fotografia w pigułce". 
Stefan Wojnecki urodził się w 1929 r. w Po- 
znaniu, gdzie w 1952 r. ukończył fizykę w Uni- 
wersytecie Poznańskim - dzisiejszym UAM. 
Od 1956 r. bierze udział w życiu artystycznym 
jako twórca, animator i teoretyk fotografii. Od 
1952 r. był członkiem, póżniej prezesem Po- 
znańskiego Towa- 
rzystwa Fotogra- 
ficznego. VV 1971 
r. został przyjęty do 
Związku Polskich 
Artystów Fotogra- 
fików, gdzie pełnił 
szereg funkcji do 
prezesa Prezydium 
Zarządu Głównego 
włącznie. Od 1978 
r. pracuje w dzisiejszej Akademii Sztuk Pięk- 
nych w Poznaniu, gdzie w latach 1987-1993 
był dziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki 
i Rzeźby. VV 1993 r. otrzymał tytuł naukowy 


profesora sztuk plastycznych, 
jako pierwszy w Polsce z dys- 
cypliny artystycznej - fotografia 
Był inicjatorem utworzenia stu- 
diów magisterskich na kierunku 
fotografia oraz Zaocznego 
Studium Fotografii na poziomie 
licencjatu w Akademii Sztuk 
Pięknych W Poznaniu - pierw- 
szych w polskim szkolnictwie 
artystycznym. Obecnie 
jest kierownikiem Pracowni Fotografii 
Komputerowej w Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu, a od 1999 r. 
prof. zw. w Wyższej Szkole Humani- 
styczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od 
1993 do 2002 r. wchodził w skład Rady 
Wyższego Szkolnictwa Artystycznego 
w charakterze eksperta, był także 
recenzentem Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej. Zainicjował w 1998 r. 
utworzenie Naukowego Towarzystwa Foto- 
grafii, gdzie pełni funkcję prezesa. Podczas 
swojej długoletniej aktywności twórczej był 
autorem kilkudziesięciu wystaw indywidual- 


...uważam, że pojęcie 
fotografii można rozsze- 
rzyć, określając fotografię 
jako obraz utworzony 
z czynników danych a priori. 
W takim ujęciu, obraz za- 
wierający wybrane, z góry 
określone wzorce ksztaHu 
i koloru jest fotografią... 


MysIą przewodnią mOJeJ 
twórczości jest sztuka pene- 
trująca. Pod tym pojęciem 
rozumiem sztukę zwróconą 
ku własnym cechom i za- 
leżnością, penetrującą je 
w sposób właściwy sztuce. 
Można mówić o pewnym 
podobieństwie do badań 
podstawowych w nauce.  
en 
-c 
:9- 
CD 
z 

 
co 
Uj 
>- 
"C 
co 
?; 


c 
LI.. 


Jan Wojnecki 


nych, oraz brał udział wokoło stu wystawach 
zbiorowych. 
Aktywność twórcza Stefana VVojneckiego 
dotyczy również wystąpień teoretycznych. 
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów 
i dłuższych tekstów z teorii fotografii, oraz 
redaktorem kilku wydawnictw zbiorowych 
z zakresu fotografii. VV 1999 r. opracował 
konspekt pt. "Moja teoria fotografii". Napisał 
prawie 100 recenzji dotyczących przewodów 
doktorskich i habilitacyjnych, oraz postę- 
powań o nadanie tytułu profesora. Jego 
sylwetka twórcza związana jest z pojęciami 
fotografii intermedialnej i postmedialnej. 


,- b=: 

c 
'D . . 

 ,t '. 
 
, 
, 
i\ , 
--
... " 
I-I 
, , ł
1 
rY1  
en 
'1: 
:9- 
CD 
z 

 
co 
Uj 
>- 
"C 
co 
?; 


c 
LI.. 


Rzeźba na dziedzińcu Biblioteki Uniwersyteckiei 


W październiku 2006 roku powstała w Po- 
znaniu nowa, specyficzna galeria rzeźby. Na 
dziedzińcu Biblioteki Uniwersyteckiej pojawiły 
się kamienne i gipsowe rzeżby, które nadały 
temu miejscu niepowtarzalny urok. Są to stu- 
dyjne prace studentów ASP. 
Pomysł pojawił się dzięki inicjatywie dr. 
Janisława Osięgłowskiego z Biblioteki Uniwer- 
syteckiej oraz dziekana Wydziału Rzeźby Aka- 
demii Sztuk Pięknych w Poznaniu prof. dr. hab. 
Józefa Petruka. Zachęcamy w imieniu młodych 
artystów do odwiedzenia tego miejsca. 


Aleksandra Szulc, Hanna Wieland · 


. 


\ 


.. 


....... 


.:a 


, 


" 


, 


'" 


,,' ,
\ 
''.o \ 
, . 
'o I 


.' .\
. 
\ 
.'  
en 

 
o 
rn 

 
o 
:fE 
rn 
rn 
D:: 
"- C 
LI.. ' 


..' 


WBPiCAK / styczeń-luty 2007 / 1 7 PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Wystawa Portret 2006 


W okresie od 27 stycznia . 
do 28 lutego br. w Miejskim . 
Domu Kultury w Wągrowcu V- 
można było oglądać wystawę 
pokonkursową .Portret 2006.. 
Jest to plon konkursu zorgani- 
zowanego przez Kolski Klub 
Fotograficzny .Fakt" im. dr. 
r. Cypriana w Kole i Miejski Dom Kultury w Kole. 
W konkursie wzięło udział 216 prac 95 
autorów. Jury w składzie: Jerzy Piątek, Jerzy 
Wierzbicki, Robert Andre i Arkadiusz Gołębow- 
ski przyznało trzy nagrody (I - Attilla Husejnow 
z Warszawy, 11- Michał Matusiewicz z Wrocławia 
i III - Piotr Rosiński z Łodzi), trzy wyróżnienia 
(Maciej Frydrysiak z Poznania, Alicja Pietras 
z Warszawy i Piotr Górnik z Koła). Ponadto jury 
zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 85 
prac 65 autorów. 
Kolejną wystawę "Portret 2006. będzie 
oglądać w dniach 6-31 sierpnia br. w Bibliotece 
Publicznej Gminy i Miasta Zduny. PH 


- 


Pory roku w Nowym Mieście nad Wartą 

 J 


8 lutego br w Nowym Mieście nad Wartą 
odbyło się posiedzenie jury konkursu "Cztery 
pory roku w mojej gminie". Konkurs został 
ogłoszony na początku ubiegłego roku przez 
Bibliotekę Publiczną Gminy i Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowym Mieście nad Wartą. 
Uczestnicy konkursu nadsyłali zdjęcia 
w czterech etapach zgodnie z cyklem 
zmieniających się pór roku. Każdy etap był 
oceniany, za każdy przyznawano nagrody 
i wyróżnienia. W konkursie łącznie wzięło 
udział kilkunastu autorów nadsyłając ponad 
200 zdjęć. Główną nagrodę, ufundowaną przez 
Urząd Gminy, otrzymał Dariusz Paszkiewicz za 
zdjęcia "Nowe Miasto nad Wartą" i "Stara War- 
ta". Jury doceniło udział autora na przestrzeni 
całego konkursu, wybierając z całego zestawu 
dwa zdjęcia najpełniej zarówno w formie jak 
i treści oddające istotę i założenia tematyki 
konkursu. ' \' . ; 
, 
 
, , I 


- 


Jedno ze zdjęć Dariusza Paszkiewicza 


Władysław Nielipiński 


Konkursy fotograficzne 2007 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Po- 
znaniu oraz 
Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy ogłaszają: 


V OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"DZIECKO" 


Pod patronatem Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP i Redakcji 
.Biuletyn Fotograficzny. 


Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniach 8-9 maja 2007 r. 


Kontakt w sprawie regulaminu konkursu oraz zgłaszania prac: 
Władysław Nielipiński, tel 0-61 6640867, e-mail: foto@wbp.poznan.pl 


V OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"MOJA EUROPA" 
Temat: Zapis codzienności 


Patronat medialny: Kwartalnik Fotografia, Biuletyn Fotograficzny, 
Galeria Bezdomna 


Termin nadsylania prac: do 5 kwietnia 2007 r. 


Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Lech Szymanow- 
ski, tel. (067)2620 563, 26 20 545, e-mail: mdkwagrowiec@home.pl. 
mdkwagrowiec@wp.pl 
Aktualizacje informacji o konkursie i warsztatach w Wągrowcu zamiesz- 
czane będą na stronie http://mdkwagrowiec.home.pllhtml 


1 8 / styczen-Iuty 2007 / WBPiCAK 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w 
Poznaniu ogłasza: 


KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Moja Wielkopolska" - "Rodzina" 


Otwarty charakter konkursu nie ogranicza ani tematu, ani form jego 
prezentacji i techniki wykonania. 


Ostateczny termin nadsyłania zdjęć: 15 września 2007 r. 


Kontakt w sprawie regulaminu konkursu oraz zglaszania prac: 
Władysław Nielipiński, tel 0-61 6640867, e-mail: foto@wbp.poznan.pl 


Miejski Dom Kultury w Kole 
oraz 
Kolski Klub Fotograficzny .Fakt" im. Prof. Dr Tadeusza Cypriana w 
Kole 
ogłaszają konkurs fotograficzny: 


"PORTRET 2007" 


Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać do dnia 
10 kwietnia 2007 r. na adres: 
Miejski Dom Kultury, ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło. 


Kontakt w sprawie regulaminu konkursu oraz zgłaszania prac: 
Władysław Nielipiński, tel 0-61 6640867, e-mail: foto@wbp.poznan.pl PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 7!>. =
 

 =-;r---____- 
':
"',......-"" 
 
 = _.
:t:"- 
 
;,,
 
, .
... . --- 
 - ....- - - ....- . ". 
, 
-_ - _. I . 

'- '--- -- -' ' 
,,- 
 

 
-ł.I
 _L.
. 
=

 
=-- 


- 
t " 
f] , f 
" \ 
i' I 
i , 
J I ( 

 .... 
L.L"," 
. ,\ 
."'. 
, ol 
" l.. 
/I 
I' 


Biennale Miniatury 


W Galerii Muzeum Staszica w Pile w okresie od 2 lutego do 
4 marca br. można było obejrzeć wystawę pokonkursową prezentu- 
jącą prace 4. Międzynarodowego Biennale Miniatury. Głównym or- 
ganizatorem biennale jest Ośrodek Promocji Kultury .Gaude Mater" 
w Częstochowie, z którą współpracuje Galeria Muzeum Staszica, 
dzięki czemu była to, po Częstochowie, druga ekspozycja w Polsce 
(przed Warszawą, Kaliszem, Tarnowem). 
Na 4. Biennale Miniatury wpłynęło 1058 prac 355 autorów z 49 
krajów. Jury pod przewodnictwem prof. Andrzeja Basaja do wystawy 
zakwalifikowało 191 prac 142 autorów z 27 krajów. W gronie autorów, 
których prace są na biennale eksponowane, znależli się również pil- 
scy artyści: Anna Lejba, Tadeusz Ogrodnik i Wojciech Beszterda. 
Prace pokazane w Galerii Staszicówki, to 200 miniatur (dłuższy 
bok pracy to max. 10 cm) takich jak rysunki, grafiki, fotografie. małe 
formy malarskie, prace w technikach mieszanych. Wystawie towa- 
rzyszy katalog, który zawiera prace wszystkich zakwalifikowanych 
do wystawy autorów. 


,., 
'. 


Wojciech Beszterda 


_ 'l 


ClI 
"C 
o 
g, 
ClI 
I: 


I 
C) 
'j 
"C 
::I 

 
CI! 
:ł 
w 


w ciągu jednego oddechu 


15 lutego br. w Pracowni-Muzeum J. I. Kraszewskiego w Poznaniu odbył się zorganizowany przez 
Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kul- 
tury w Poznaniu wieczór poetycki Aleksandra Rozenfelda. Poświęcony 
był tomikowi poezji .W ciągu jednego oddechu' wydanego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Złotowie ze środkow Wielkopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego. 
Aleksander Rozenfeld to prozaik, pedagog, dziennikarz i publicysta 
.Gazety Polskiej" w Londynie. Od 1982 r. przebywał na emigracji. 
Mieszkał w Izraelu, skąd przez Rzym wr6cił do Polski - do Złotowa. 
W latach 1996-2001 pracował jako doradca w Kancelańi Prezydenta RP. 
Debiutował w 1966 r. na łamach tygodnika .Nadodrza., W swoim dorobku 
ma zarówno publikacje poetyckie jak i prozę. W zeszłym roku ukazała się 
jego powieść .Có:teś ty za Pani., natomiast dwa lata temu tomik poezji 
.Poemat o mieście Złotowie.. We wrześniu 2006 r. Aleksander Rozenfeld 
uroczyście otworzył Galeńę Jednego Wiersza w Miejskiej Bibliotece Pu- 
Aleksander Rozenfeld blicznej w Złotowie. PH 


. 


i 


Aleksander Rozenleld 


...... 
,'. ,"..".:.... 
.. 
:,4
...... 
" ,- '- 
, ...... " · .. ," 
.. ..,- "'-- 


\ , 
. . - I 
I ,. , . III , 
. .. . ,. 
.,\ 
W ciągu I .. . 
jednego 
oddechu 


. I, 
I 


. 


. 


Warsztaty teatralne w Bibliotece Publicznei w Gostyniu 


Marta Guśniowska - filozof i dramaturg 
- gościła 8 lutego br. w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Gostyniu. W spotkaniu 
przygotowanym przez Domicyllę Sierszchu- 
łę z WBPiCAK w Poznaniu i ni:tej podpisaną 
uczestniczyło sześćdziesięcioro uczniów 
z Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum w Starej 
Krobi oraz członkowie kółka teatralnego i re- 
cytatorskiego z Gimnazjum Nr 1 wraz z opie- 
kunkami: Renatą Zygmunt, Beatą Kasztelan, 
Patrycją Waleńską i Izabelą Gawrońską. 
Wychowanka Klubu Młodych Dramatur- 
gów przy polskiej sekcji Międzynarodo- 
wego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci 
I Młodzie:ty ASSITEJ, wielokrotna laureat- 
ka konkursu .Szukamy polskiego Szekspi- 


ra. (1996,1998, 2000) oraz .Konkursu na 
Sztukę dla Dzieci i Młodzie:ty. (2004, 2005, 
2006), organizowanego przez Centrum 
Sztuki Dziecka w Poznaniu poprowadziła 
warsztaty dotyczące pisania scenariuszy 
teatralnych. Ma to związek z ogłoszonym 
w ramach projektu .Bilet do Pippi-Landii, 
czyli podró:t do świata ksią:tek Astrid Lind- 
gren w stulecie urodzin pisarki. przez Wo- 
jewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu oraz konkur- 
sem .Teatralne potyczki. przeznaczonym 
dla gimnazjalistów. 
M. Guśniowska, autorka m. in. .Baśni 
o rycerzu bez konia., .0 Rycerzu Prysz- 
czycerzu', udzieliła młodzie:ty wskazówek 


od czego zacząć 
pisanie scenariu- 
sza, jak powinien 
być skonstruowany, 
w jaki sposób 
kreować postacie 
głównych boha- 
terów i tworzyć I 
dialogi między nimi. 
Podkreśliła wagę 
zwięzłości języka Marta Gujnlowska 
oraz przygotowania 
wstępnego szkicu fabuły i zachęciła do two- 
rzenia scenariuszy, zwłaszcza zbiorowych. 
Mamy nadzieję, :te te cenne rady zachęcą 
słuchaczy do uczestnictwa w konkursie. 


.. 

 
Q) 

 
CI! 
! 
CI! 
!:! 
& 


" 


Halina Radoła 


WBPiCAK / styczeń-luty 2007 / 19 PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Uwaga! Pippi w natarciu 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ogłasza dwa konkursy w ramach projektu 
"Bilet do Pippi-Landii , czyli podróż do świata książek Astrid Lindgren w stulecie urodzin pisarki": 


Konkurs na scenariusz dla gimnazjalistów 
"Teatralne potyczki" 


Pippi, Emil, Lisa, Olle, Braciszek, Karisson, na scenę! Tak, właśnie 
tam mają zaprosić tych bohaterów wielkopolscy gimnazjaliści, którzy 
wezmą udział w tegorocznym konkursie. Zadaniem konkursu jest na- 
pisanie scenariusza na sztukę teatralną, inspirowanego twórczością 
Astrid Lindgren. 
Regulamin konkursu: 
. indywidualne lub zespołowe opracowanie scenariusza na sztukę te- 
atralną (w zespole do 5 osób - nie więcej) nigdzie dotychczas niepubli- 
kowanego, tematycznie związanego z treścią książek Astrid Lindgren 
(scenariusz może nawiązywać do jednej książki,lub kilku łącznie); 
. praca nie może przekraczać 10 stron maszynopisu, wielkość 
czcionki: 12, a czas wystawienia spektaklu: 30-45 minut; 
. prace konkursowe z podanymi imionami, nazwiskami, wiekiem 
i miejscem zamieszkania I adresem szkoły, należy przesłać do 30 
kwietnia 2007 roku na adres organizatora konkursu.* 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
ul. Prusa 3, 60-819 Poznań lub biblioteka@wbp.poznan.pl 
. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody, zostaną 
poinformowani o przyznaniu nagród imiennie i zaproszeni w czerwcu 
na uroczystość podsumowującą konkurs. 
. Zaznaczamy również, że nagrodzone prace, informację o prze- 
biegu konkursu i laureatach umieścimy na stronie internetowej: 
www.wbp.poznan.pl oraz na lamach .Panoramy Wielkopolskiej 
Kultury. 


Osoby odpowiedzialne za realizację konkursów: Krystyna Dąbrow- 
ska, Anna Wawrzyniak (konkurs plastyczny) - tel. (061) 6640862,6640 
861, Domicylla Sierszchuła (konkurs literacki) - tel. (061) 66 40 874. 


OJI IIIZI \ BIBLII II r.KA P IłUI 
ICI .... TIKI LT 
POl . 


Konkurs plastyczny dla dzieci 
"Poznaj mojego idola z książek Astrid 
Lindgren" 


Jeżeli masz bogatą wyobrażnię, jeśli lubisz czytać książki Astrid 
Lindgren, to ten konkurs jest adresowany właśnie do Ciebie. Zapra- 
szamy do plastycznego przedstawienia rówieśnikom wizji Twojego 
idola, którego wybrałeś z dowolnej książki Autorki kochającej dzieci, 
opisującej barwnie ich wesołe przygody, kochanej przez dzieci na 
całym świecie, które w dowód sympatii przyznały jej Order Uśmiechu. 
Nie zwlekaj, czekamy na Twoją pracę. 
Uczestnicy konkursu: 
dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego 
- uczniowie klas III-VI. 
Technika i forma prac: 
. prace wykonane technikami tradycyjnymi: farby, kredki, grafika, 
collage (poza formami przestrzennymi) w formacie A3, 
. na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę 
autora, dokładny adres domowy, nr telefonu oraz adres i nr telefonu 
instytucji zgłaszającej (szkoły, biblioteki)*, 
. należy podać tytuł książki, z której pochodzi przedstawiony idol (na 
odwrocie pracy). 
Termin: prace należy nadsyłać do dnia 31 marca 2007 r. na adres: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań 
Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w maju br. podczas wernisażu 
pokonkursowej wystawy w siedzibie WBPiCAK w Poznaniu. Laureaci 
zostaną powiadomieni pisemnie za pośrednictwem instytucji zgła- 
szającej: szkoły, biblioteki, lub na adres domowy w przypadku zgło- 
szeń indywidualnych. Informacje o wynikach konkursu zamieszczone 
zostaną na stronie www.wbp.poznań.pl oraz na łamach .Panoramy 
Wielkopolskiej Kultury.. 3 


Prawa autorskie: prace nadesłane przechodzą na 
własność WBPiCAK w Poznaniu i nie będą odsyłane. 
Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac 
bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie, 
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Oz.U. 1994 nr 24 
poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regula- 
minu konkursu, wyra:tają zgodę na bezpłatne ekspono- 
wanie, publikowanie, powielanie nadesłanych prac. 
. Informacje te. zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych, objęte są tajemnicą i wykorzystane 
zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym 
regulaminie. 


..,.1"1 ;r- "\. 

, 
 1 "\ 
, I '
 
' ( oC> 


}. 


...  
. . . 
....... I 
fi 
. 


I 
I , \ .., 


...; ...... 
." 
.' J 


."<' 


l' 


"TEATRALNE POTYCZKI" 
KI Kur; u ERACKI 


20 / styczeń-luty 2007 / WBPiCAK 


, I 


Serdecznie zapraszamy do 
udziału w konkursach, 
życząc powodzenia! 


.- PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Pan Q'Rama w rozterce 
Czas się iuż stleniać? 


Pan O'Rama przeżywa chwile słabości. 
W słusznej sprawie zresztą Bo ma to miejsce 
wtedy, gdy dokonuje krytycznej samoob- 
serwacji. Jest w niej sporo podobieństwa 
do samobiczowania, gdyż obie czynności 
są równie bolesne. Już własny wizerunek 
w lustrze sprawia O'Ramie cierpienie. A co do- 
piero zaobserwowane własne liczne niegodne 
odruchy, których nie może w sobie zwalczyć! 
One wręcz go torturują Ta męka jest to jednak 
doznanie celowe i doskonalące, a kto wie, czy 
nie pożyteczne również dla otoczenia. 
Ostatnio pan O'Rama zauważył, że nie ma 
takiej siły, żeby odruchowo nie denerwował 
się w jakiejkolwiek kolejce, jeśli ta gdzieś się 
pojawia i on musi zająć w niej pozycję. Siedzi 
na przykład całkiem wygodnie w holu przy- 
jemnego banku, by doczekać na obsłużenie 
przy jednym z trzech czynnych okienek, przy 
czym niewielka kolejka do nich jest jedna. Pan 
O'Rama nie może w takiej sytuacji spokojnie 
zabijać czasu, na przykład dzwoniąc do przy- 
jaciół. Albo czytając czołową gazetę. A nawet 
słuchając miłych dżwięków z MP3, (które mu- 
siałby przedtem kupić!). Zamiast tego on trwa 
ze skurczem żołądka, nerwowo zaciska dłonie 
i cały czas kontroluje, czy kolejka realizuje się 
prawidłowo? To znaczy, czy nikt nie wchodzi 
z boku. Ponadto w pamięci oblicza, który klient 
usytuowany w kolejce przed nim - do którego 
okienka przypuszczalnie podejdzie? Pan 
O'Rama chciałby do tej brunetki na "trójce", 
gdyż miesiąc temu obsłużyła go ze zrozumie- 
niem, a tu wychodzi, że jak ta ruda na "dwójce" 
będzie się guzdrać, to pożądana brunetka 
przypadnie komuś innemu. Stres! Niekontro- 


lowany! O'Rama z samoobserwacji to wie, że 
skutki odruchów stanowiących potencjalne 
zagrożenie społeczne trzeba zwalczać! Ale 
nie jest łatwo. Bo dopadają cię wszędzie. 
Na przykład - mimo dość ściśle przestrze- 
ganej godziny przyjęcia przez ulubionego 
lekarza - syndrom kolejkowego zboczenia 
zachodzi też w ulubionej Pan O'Ramy poradni. 
Także w supersamie, gdzie zawsze nerwowo 
przepycha się z zakupami w mimowolnym fata- 
listycznym przekonaniu, że i tak nie do tej kasy, 
która obsłuży go szybciej. U znów ten stres 
graniczący z awanturnictwem! Wiadomo, że 
do pilnego zwalczenia. 
Ostatnio O'Rama zauważył wyjątkowo 
boleśnie, że stresuje go prawie wszystko. Na 
przykład wsiadająca do tramwaju młodzież 
(dla O'R to już prawie wszyscy!). Wewnątrz 
pojazdu młodzi natychmiast zaczynają ob- 
sługę wyjętych z toreb, plecaków i kieszeni 
telefonów komórkowych. Odruchowo budzą 
się wtedy złośliwe myśli, że gdyby im obciąć 
kciuki, to pewnie nie umieliby podróżować 
publicznymi środkami lokomocji. O'R jednak 
denerwuje szczególnie to, że bawią się tymi 
gadżetami i bawią, a na ich obliczach nie 
widać żadnej wdzięczności dla losu, że takie 
zabawki im podarował. Za moich czasów - my- 
śli jadowicie - nawet głupi ortalion na grzbiecie 
obnosiło się ze szczęściem w oku. A tu nic. 
Norma, rutyna i znudzenie. Jak tu nie cierpieć, 
że samemu miało się gorzej? Jak nie myśleć, 
że ci młodzi, choć przez trochę, powinni mieć 
tak, jak starzy mieli, gdy sami byli młodzieżą? 
Jak nie wkurzać się, że jeszcze narzekają? No, 
właśnie: "jak"? - pan O'Rama nie ma pojęcia. 
I bardzo mu wstyd, gdy się przyłapie na takich 
interakcjach i chce się poprawić. 
Ostatnio O'Rama zbytecznie katował się, 
także słuchając swego ukochanego radia! Bo 


pytało ono w sondzie telefonicznej, czy w na- 
szym mieście "można zrobić karierę za młodu, 
czy raczej wyjazd za granicę jest nieuniknioną 
koniecznościc(? No i dzwonili w tej sprawie 
przeważnie rodzice dzieci wykształconych (a 
mimo to bezrobotnych) i mimowolnie irytowali 
O'Ramę wypowiedziami. Tymi mianowicie, że 
obecnie u nas żaden młody nie ma szans, bo 
o robienie kariery przez wielu do tego chętnych 
nikt obecnie nie dba. A za komuny ktoś dbał? 
- Myśli zgryżliwie O'Rama. - A nie łaska się 
cieszyć, że emigracja jest w ogóle możliwa 
i bez kłopotów można za granicą wyjść na 
swoje? A potem nawet wrócić bez obawy 
przed represjami? 
Daremna udręka mieć takie myśli. I szkodli- 
wość też. Pan O'Rama w chwilach słabości to 
wie. Więc postanowił niedawno skończyć ze 
swoim marudnym malkontenctwem i ściska- 
jącym trzewia przewlekłym skurczem z byle 
powodu. 
Postanowienie przekuł w czyn i natrafia tu 
na ułatwienia, ale i skutki uboczne. No, bo jako 
urodzonemu w pierwszej połowie ubiegłego 
wieku szczęśliwie pomaga mu postępująca 
skleroza, dzięki której coraz słabiej pamięta, 
co go stresuje? A gdy z kolei nie może sobie 
przypomnieć, czemu każdy ranek niechybnie 
musi być dlań pogodny, awaryjnie cieszy się 
choćby z tego, że oddycha! Kłopot w tym, że 
na krótko. Osiągniętą z trudem równowagę za- 
kłóca mu nowa obsesyjnie natrętna myśl. Ta, 
że w uporczywie żyjąc, może zabiera komuś 
bezcenny tlen? Ale prawdziwą tragedia jest to, 
że kiedy na drodze kompromisu wstrzymuje 
oddech, to się dusi. 
No i O'Rama jest w kropce. Bo, jak tu się 
poprawiać tak bez wytchnienia? 


Juliusz Kubel 


Lutowy "Turysta Wielkopolski" 


Właśnie ukazał się kolejny -lutowy numer miesięcznika "Turysta Wielkopolski". Znalazła 
się w nim min. rozmowa z Przemysławem Gonerą - prezesem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także artykuły o wielkopolskim od- 
cinku Szlaku Świętego Jakuba (P. Mordal) i dziejach poznańskich Żydów (W. Owsianowski). 
Z nowego numeru można dowiedzieć się, jakie tajemnice kryją podpoznańskie lasy (Z. 
Snusz), a także poznać dzieje pałaców w Karczewie (L. Kościański), Kobylnikach (P.Mordal) 
i Pilskiego Arsenału (W. Kicman). Ponadto A.J. Kowalski pisze o Chacie Zbójców w Bucha- 
rzewie i tamtejszym Bractwie Zbójeckim, a I. Wyszkowska przybliża sylwetkę Marcelego 
Mottego - patrona Koła Przewodników PTTK w Poznaniu. W numerze 2 (10) rozpoczynamy 
też prezentację atrybutów wybranych świętych i błogosławionych (J. Sobczak). 
Nowy numer miesięcznika "Turysta Wielkopolski" jest do nabycia w punktach sprze- 
daży RUCHU i Kolportera na terenie całej Wielkopolski, w Centrum Informacji Miejskiej, 
w Pracowni Krajoznawczej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu przy ul. Kramarskiej 32 oraz w wybranych księgarniach turystycz- 
nych i Oddziałach PTTK. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych regionem do prenumeraty czasopisma I 


WIELKOPOLSKI 


I . l} 
, 
I I 
 
I 
.. .' 


WBPiCAK / styczeń-luty 2007 / 21 !III BIBLIOTEKARZ wielkopolski 
90 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
 


Nasze Stowarzyszenie w bieżącym roku 
będzie obchodzić dziewięćdziesięciolecie 
swego istnienia. Jeszcze w czasie trwania 
I wojny światowej, 21 pażdziernika 1917 roku, 
odbyło się w Warszawie pierwsze zebranie 
Związku Bibliotekarzy Polskich, którego statut 
zatwierdziły niemieckie władze okupacyjne 10 
lipca tegoż roku. Na tym pierwszym zebraniu 
obecnych było 90 osób. 
Związek utworzyła grupa bibliotekarzy 
warszawskich, wcześniej skupionych 
w Towarzystwie Miłośników Historii, w ra- 
mach którego stworzyli oni Wydział Historii 
Książnic i Wiedzy Bibliotecznej. Było to 
w 1915 roku. W grudniu 1916 roku została 
wybrana Komisja, której zadaniem było 
opracowanie statutu Związku. Dał on pod- 
stawę do rozpoczęcia działalności organi- 
zacyjnej bibliotekarzy, takiej jak ta, która 
od kilkunastu lat rozwijała Się już w Stanach 
Zjednoczonych i kilku krajach europejskich. 
Pierwszym przewodniczącym Związku 
został, na bardzo krótko zresztą, prof. Igna- 
cy Tadeusz Baranowski, a po jego śmierci 


w listopadzie 1917 r. - Mieczysław Rulikow- 
ski. W pierwszym okresie istnienia opraco- 
wana została Ustawa Związku Bibliotekarzy 
Polskich, zaczęła się aktywna działalność 
pedagogiczna, odczytowa, naukowa, wy- 
dawnicza. 
Związek zaczął się rozwijać, powstały 
kolejne koła - w Łodzi, Krakowie, Poznaniu 
i Lwowie. W roku 1920 cały Związek liczył 
339 członków, a Zarząd warszawski pełnił 
rolę Zarządu Głównego. Koło poznańskie 
zostało założone 13 marca 1920 roku, a jego 
inicjatorem był dr Edward Kunze, póżniejszy 
założyciel (1927) i pierwszy redaktor Przeglą- 
du Bibliotecznego. Przyjechał on z Krakowa, 
aby objąć funkcję dyrektora Biblioteki Uniwer- 
syteckiej. Koło to nie przejawiało jednak zbyt 
dużej żywotności, tak więc w roku 1928 zor- 
ganizowane zostało nowe koło Poznańsko- 
Pomorskie, a jego przewodniczącym został 
Stefan Vrtel-Wierczyński, w latach 1927-37 
i 1947-50 dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Poznaniu, zasłużony bibliotekarz, biblio- 
graf, historyk literatury polskiej i słowiańskiej. 


Takie były początki. Historię Stowarzysze- 
nia, kontynuującego tradycje Związku od Wal- 
nego Zjazdu w grudniu 1953 roku delegatów 
Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich 
(bo taką nazwę miał Związek od 1945 roku), 
opracował na czterdziestolecie, na podstawie 
zachowanych dokumentów Jan Baumgart 
i opublikował w Przeglądzie Bibliotecznym 
(1957, R. XXV s. 295-324). Warto sięgnąć 
do tych dziejów, podobnie jak warto i trzeba 
je uzupełniać o lata dalsze. Możemy to robić 
w oddziałach i kołach, korzystając z dostęp- 
nych nam dokumentów. 
Warto pokusić się o opracowania histo- 
ryczne, dotyczące naszych terenów działa- 
nia. Zachęcam do podejmowania różnych 
przedsięwzięć upowszechniających histo- 
rię, a przede wszystkim tak różnorodny 
dorobek Stowarzyszenia i ludzi z nim zwią- 
zanych. Z pewnością rok jubileuszowy daje 
potrzebne impulsy. 


Janina Małgorzata Halec 
Przewodnicząca Zarządu Okręgu 


Z działalności Koła SBP przy Mieiskiei Bibliotece Pub- 
licznei im. Adama Asnyka w Kaliszu 


Kolo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama 
Asnyka w Kaliszu działa w strukturach Od- 
działu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Kaliszu. W skład zarządu wchodzą: Teresa 
Kuras - przewodnicząca, Aneta Lipińska - vi- 
ceprzewodniczaca, Ewa Kowalska - sekretarz, 
Małgorzata Matczak - skarbnik. 
Stan członków Koła na dzień 31 grudnia 
2006 r. wynosi 28 członków. Terenem działal- 
ności Koła jest miasto Kalisz. 
Najważniejsze kierunki pracy koła to: 
działalność popularyzatorska i integracyjna, 
udział w uroczystościach związanych z jubile- 
uszem bibliotekarzy i bibliotek, występowanie 
o nagrody i odznaczenia, współorganizacja 
imprez, w tym obchodów Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek, w ramach Tygodnia Bibliotek. 
Działalność koła jest wszechstronna, 
w dużym stopniu oparta o Miejską Bibliote- 
kę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu. 
Najczęściej występującymi formami pracy, 
mającymi na celu popularyzację książki, 
czytelnictwa i stowarzyszenia są wystawy 
i imprezy biblioteczne organizowane przez 
członków koła w poszczególnych filiach. Są 
to m.in. akcja "Zima i lato z książką", a także 
"Cała Polska czyta dzieciom". 
Inną formą pracy koła są konkursy plastycz- 
22/ styczeń-luty 2007 /WBPiCAK 


ne i literackie np.: .Moje osiedle i ja w wakacje", 
"Moja ulubiona Książa na wakacje", a także 
konkurs recytatorski cykliczny "Strofy znad 
Prosny" popularyzujący twórczość poetów 
związanych z Kaliszem. 
W pracy Koła znajduje się także "Paso- 
wanie na czytelnika" dzieci uczęszczających 
na zajęcia z przysposobienia bibliotecznego 
oraz działalność na rzecz uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej w Kaliszu 
i regionie. 
Koło ma również swój udział w organizo- 
waniu spotkań dla sponsorów i czytelników 
zaprzyjażnionych z biblioteką oraz promocji 
regionalnych środowisk twórczych. W ramach 
promocji w bibliotece gościli: Krzysztof Świąt- 
kowski, autor książek dla dzieci, poeci: Lidia 
Balcerzak-Krawczyńska, Magdalena Krytkow- 
ska, Janina Gzowska, Wanda Liberska, Ma- 
rianna Kocembowa oraz Stanisław Szponder, 
lekarz, pisarz, Kawaler Orderu Uśmiechu. 
Szczególne miejsce w pracy Koła zajmują 
obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Tygo- 
dnia Bibliotek, "Wszystkich Świętych", "Bożego 
Narodzenia". Każdego roku z tej okazji orga- 
nizowane są uroczyste spotkania w których 
uczestniczą bibliotekarze, grono przyjaciół 
i sponsorów biblioteki, czytelnicy. Na pro- 
gram w zależności od spotkania składają się 


przemówienia okolicznościowe, honorowanie 
pracowników, koncerty muzyczne, poetyckie, 
wspomnienia o nieobecnych. Spotkaniom 
świątecznym przyświeca motto wypowiedzia- 
ne przez Anetę Lipińską, wiceprzewodniczącą 
koła: "Cieszmy się, że jesteśmy razem - bar- 
dziej bliscy i drodzy niż w zwykłe dni". 
Dużym sukcesem koła jest działalność na 
rzecz pracowników m.in. występowanie o od- 
znaczenia i nagrody, udział w uroczystościach 
związanych z jubileuszami pracy zawodowej 
bibliotekarzy, bibliotek, pożegnaniach zawodu. 
Na uwagę zasługuje również dobra współ- 
praca koła z kierownictwem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Asnyka, z instytucjami 
oświatowymi i kulturalnymi miasta Kalisza m.in. 
szkołami podstawowymi i zespołami szkół. 
Przedstawione formy pracy kola nie wy- 
czerpują całej problematyki podejmowanych 
działań. Ważne jest przekonanie, że Stowa- 
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich przez swoją 
działalność m.in. współuczestniczy w two- 
rzeniu zasad polityki bibliotecznej, doskonali 
umiejętności zawodowe członków, prezentuje 
opinie pracowników bibliotek wobec organów 
władzy, troszczy się o kulturę czytelniczą, do- 
stęp do książki a przede wszystkim działa na 
rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego. 


Janina Patysiak 
Przewodnicząca ZO SBP w Kaliszu fi -= 
BIBLIOTEKARZ wielkopolski 
 V 


Rada programowa 
koła SBP w Lesznie 


Leszczyńskie Koło Stowarzyszenia Bibliote- 
karzy Polskich tworzy 79 członków, którymi są 
bibliotekarze bibliotek publicznych. szkolnych, 
uczelnianych, i biblioteki pedagogicznej. 
Ostatnie wybory, na wniosek jednej z ko- 
leżanek, wyłoniły oprócz Zarządu, członków 
wspomagających jego pracę. Stworzyli oni 
Radę Programową liczącą trzy osoby, przed- 
stawicieli różnych sieci. Po dwóch latach można 
stwierdzić, że ścisła współpraca Zarządu 
z Radą Programową zaowocowała nowymi ini- 
cjatywami sprzyjającymi dalszej integracji całego 
leszczyńskiego środowiska bibliotekarskiego. 
Członkowie Rady Programowej uczest- 
niczą we wszystkich zebraniach Zarządu 
Koła, mają wpływ na działalność stowarzy- 
szeniową i co najważniejsze bardzo aktywnie 
w niej uczestniczą. Organizowane wspólnie 
zebrania, szkolenia, spotkania merytoryczne 
i upowszechnieniowe oraz imprezy integra- 
cyjne sprzyjają nawiązywaniu współpracy na 
różnych płaszczyznach i umocnieniu niefor- 
malnych więzi zawodowych. 


Aleksandra Stachowiak 
Przewodnicząca Koła SBP w Lesznie 


Spacer po lesznie Grochowiaka 


12 lutego br. w sali leszczyńskiego ratu- 
sza odbyła się promocja publikacji "Spacer 
po Lesznie Grochowiaka". Wśród licznie 
przybyłych gości, była rodzina Stanisława 


" 


, , 


Koledzy Stanisława Grochowiaka, od lewej: 
Stanisław Kuźniak, Feliks Zielnik, czwarty z lewej 
- Antoni Kaczmarek 


Grochowiaka: córki Anna i Olga, wnuczka 
Kinga, kuzyn Lech Pawelczak, krewna Ewa 
Janosz, ilustratorka utworów Maria Sołtyk- 
Koc, szkolni koledzy Stanisława Grocho- 
wiaka, przewodniczący Związku Literatów 


L- 


Polskich Zbigniew Gordziej oraz władze 
miasta. Fragmentów tekstów z książki 
czytali na przemian Agnieszka Wojciak 
z MB P w Lesznie (teksty Grochowiaka) 
oraz Jerzy Rozynek z radia "Elka" 
(tekst prowadzący). 
O samym pomyśle na "Spacer" 
i jego powstaniu opowiedziała Janina 
Małgorzata Halec - autorka koncep- 
cji, która dokonała również wyboru 
utworów Sto Grochowiaka i dobrała 
fotografie. Pomysłodawczyni podzię- 
kowała także wszystkim, którzy mieli 
wkład w powstanie publikacji. Każdy 
z nich otrzymał na pamiątkę egzem- 
plarz z dedykacją. 
Uroczystość zakończył występ 
Grzegorza Hermana, który wykonał 
utwór "Świetlisty dzban" skompono- 
wany przez Romualda Żylińskiego do 
słów Stanisława Grochowiaka. Impre- 
zie towarzyszyła wystawa "Leszno 
- miejsce urodzenia". Uczestnicy mieli także 
okazję do zakupu publikacji i otrzymania wpisu 
z dedykacją autorki. 


Ewa Bartkowiak 


Multimedialny tomik poetycki 


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
- Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zreali- 
zowało projekt Multimedialny Tomik Poetycki 


......--....-..... 


"o.rrArłłn 
:F'AeuAaY 
... 
......ł TU..)" 

o M
-łltC:y 


 


PABLO 
BERltOWSlCl 
- 
Pablo -..... :I  
- 
:.... 


- 
- 
- 
< -...... 


=--=-_J I 
..... 
.........y lIlA .....,...... 
--...... 
-..,. MA&. 
 


-.- 
"'- 


-- 
-----...- 
....--..---.., 
-------- 


(www.berkowski.art.pl). Projekt został zreali- 
zowany przy wsparciu finansowym Funduszu 
Grantowego dla Miasta Ostrowa Wielkopol- 
skiego oraz zaangażowaniu Formacji Arty- 
stycznej Jakistakizm. 
Projekt wykorzystując nowoczesne technolo- 
gie przybliża konkretne formy działalności Pawła 
Berkowskiego - artysty z Ostrowa Wielkopolskie- 
go. Na stronie internetowej można znależć takie 
odnośniki jak: "biografia", "poezja", "muzyka", "fil- 


my na slajdach", "performensy" i "zdjęcia". Zdjęcia 
pochodzą z różnych okresów życia i pokazują 
zmieniającą się sylwetkę autora. Dokumentują 
... także różnorodną działalność twórczą. 
"Performensy" to podstrona dokumentu- 
jąca Akcje Artystyczne, które odbywały 
się przy współudziale Formacji Arty- 
stycznej Jakistakizm, od 1999 roku na 
terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 
Oprócz zdjęć, znajdują się tu niepubliko- 
wane teksty poetyckie oraz dokumenta- 
cja opisująca przedsięwzięcie. W "Filmy 
Na Slajdach" można znależć nigdzie nie 
publikowana archiwalna dokumentacja 
z sześciu Międzynarodowych Festiwali 
Filmów na Slajdach, które odbywały się 
w Ostrowie w latach 2000-2005. Istnieje 
możliwość pobrania pojedynczych filmów na 
slajdach w wersji cyfrowej m.in. filmy Pawła Ber- 
kowskiego "Pif Paf Nie Żyjesz" (2000), "Miałem 
sen" (2004), Dynamiczna Impresja (2005). Pod- 
strona "Muzyka" to opis działalności muzycznej 
z możliwością pobrania plików mp3 z muzyką 
Sunny Fiesta dj's. 
"Poezja" to najbardziej obszerna podstrona. 
W pierwszym etapie realizacji projektu tomiki 
poetyckie Pawła Berkowskiego zostały umiesz- 


clOnych w Wielkopolskiego Bibliotece Cyfrowej. 
Autorska strona internetowa daje możliwość 
pobrania wszystkich tomików poetyckich. 
Główna atrakcja strony to teksty poetyckie 
w multimedialnej wersji. Niepublikowane teksty 
zostały zarejestrowane w wersji dżwiękowej. 
Autor sam czyta teksty. Do tego został zrobio- 
ny dżwięk (produkcja Mariusz Czelny) i obraz 
(produkcja Magda Słocińska). Można pobrać 
ze strony w formacie "mpg" takie realizacje jak: 
"Tygrysy", "Buldożery", "Kaktusy", "Fontanny' 
i "Mordercy". Przygotowane multimedialne teksty 
oprócz internetowej prezentacji są także każdo- 
razowo prezentowane na wszystkich koncertach 
i wieczorach autorskich Pawła Berkowskiego. 
Strona zawiera także odnośnik "News". Są 
tu wszystkie aktualności o zbliżających się 
imprezach z udziałem artysty oraz informacje 
o donatorach projektu. 
Realizacja całego projektu została bardzo 
dobrze oceniona przez donatorów. Strona 
zaczyna żyć w przestrzeni wirtualnej. Jest wizy- 
tówką nie tylko Pawła Berkowskiego, ale i mia- 
sta wspierającego twórcze projekty. Dobrze, że 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział 
w Ostrowie Wielkopolskim mogło brać udział 
w pracy nad nowatorskim przedsięwzięciem 
łączącym tradycję z nowoczesnością. 


Magdalena Słocińska 


WBPiCAK / styczeń-luty 2007 / 23 lIii BIBLIOTEKARZ wielkopolski 
Rozmowa między dwiema osobami... 


Z Gwidoną Kempińską rozmawia Janina 
Małgorzata Halec 


Jest Pani absolwentką historii sztuki. 
Jak trafiła Pani do Biblioteki Raczyńskich, 
w której pracuje od tylu już lat? 


Po ukończeniu studiów pracowałam w Sekcji 
Reklamy Biura Organizacji Targów i Reklamy 
Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy. 
Zajmowałam się tam wydawnictwami reklamo- 
wymi, stąd kontakty z wydawcami, grafikami, 
fotografikami, literatami. Tam też tworzyłam 
bibliotekę podręczną dotyczącą reklamy. Po 
kilku latach rozpoczęłam pracę w Bibliotece Ra- 
czyńskich. obejmując tworzącą się Filię Sztuki 
i Płytotekę. Kontakt z książkami z dziedziny, 
która była mi bliska z racji ukończonych studiów 
i kontakt z czytelnikiem dawał i daje mi bardzo 
dużo satysfakcji. Do tej pory pamiętam "moich" 
pierwszych czytelników. niektórzy z nich nadal 
korzystają z naszych zbiorów. Czytelnikami są 
już teraz ich dzieci, często uczniowie i studenci 
historii sztuki i szkół artystycznych. 


Filia, którą Pani kieruje, ma bogaty zbiór 
druków właśnie z zakresu sztuki oraz pły- 
totekę? 


Filia sztuki istnieje od 1973 roku i ma 
rzeczYWIscle bardzo bogaty księgozbiór 
z zakresu sztuki: sztuk plastycznych, teatru, 
filmu, muzyki, fotografii, a także historii kultury. 
Jest to chyba jedyna biblioteka o takim profilu, 
z ktorej bez ograniczeń może korzystać każdy 
zainteresowany (musi jedynie przestrzegać re- 
gulaminu) i w której można wypożyczać bogato 
ilustrowane książki o sztuce. 
Płytoteka też może się pochwalić bardzo bo- 
gatym zbiorem płyt analogowych, CD i płyt ar- 
chiwalnych z muzyką poważną i rozrywkową, 
jest też jazz, blues, muzyka filmowa, folklor. Od 
niedawna kupujemy też płyty DVD. 


Jest Pani związana ze światem arty- 
stycznym Poznania, uczestniczy w różnych 
wydarzeniach, m.in. Duszpasterstwa Śro- 
dowisk Twórczych ... 


Związana jestem przede wszystkim 
przez swoją pracę. Jak wczesniej wspomi- 
nałam, przez naszą Filię Sztuki i Płytotekę 


przewinęło się wielu obecnych artystów, hi- 
storyków sztuki, działaczy kultury. Kontakty 
z nimi są nadal żywe i serdeczne. Często 
wykorzystujemy te nasze znajomości przy 
imprezach, które organizuje Filia, a było 
ich sporo. Budynek przy ul. Wronieckiej, 
do którego przeprowadziliśmy się w 1991 
roku, otworzył nam nowe możliwości 
- zaczęliśmy organizować duże wystawy 
poświęcone kompozytorom (np. W. A. Mo- 
zarta, P. Czajkowskiego, G. Rossiniegso, 
M. Rimskiego-Korsakowa), w bogatej sce- 
nografii. również z odpowiednim akcentem 
kulinarnym, jak np. kawa po wiedeńsku przy 
Mozarcie, czy bita śmietana z czekoladą. 
którą uwielbiał Rossini. Bardzo ciekawa 
była wystawa projektów witraży Stanisła- 
wa Powalisza. Wystawiają też u nas swe 
prace plastycy i studenci ASP, a także inna 
młodzież uzdolniona artystycznie. Dużą 
satysfakcję sprawiło mi przygotowanie 
wystawy o poznańskich kinach w związku 
z obchodami 110-lecia filmu w Poznaniu. 
Prowadzimy audycje muzyczne dla 
dzieci, działa klub melomana "Muzyczne 
Poddasze". 
Wydarzeniem było Święto ulicy Wroniec- 
kiej w 2003 roku, które zorganizowaliśmy 
z okazji jubileuszu naszej Filii. Były wykłady 
o wronach i ich kuzynkach. o Bramie Wro- 
nieckiej, Synagodze, zwiedzanie dawnego 
kościoła Katarzynek. Świętu towarzyszyła 
wystawa fotografii architektury ul. Wro- 
nieckiej, a wszystko pod znakiem wron. 
W następnych latach była kawiarenka "Pod 
Imbrykiem", Wieczór z Andersenem i Świę- 
to Niezapominajki. 
Byliśmy też wspólnie z Klubem Inteligencji 
Katolickiej organizatorami Dni "Odpowia- 
dać Miłością" - w 1998 r. dni dotyczących 
agresji, a w 1999 r. były to Dni Seniora. To- 
warzyszyły im wykłady, dyskusje, konkursy 
fotograficzne, wystawy i koncerty. Pomysło- 
dawcą cyklu był ksiądz Antoni Klupczyński, 
obecny Duszpasterz Środowisk Twórczych, 
który jest także "ojcem" ogólnopolskiej na- 
grody dla twórców - "Pierścienia Mędrców 
Betlejemskich" wręczanej co roku w Święto 
Trzech Króli. Piękny projekt pierścienia 
wykonał artysta plastyk Jerzy Bąk. Po raz 
pierwszy nagrodę wręczono w 2002 roku, 
a otrzymali ją Przemysław Basiński i Woj- 


l I 


r (' 
II I 


:;;: 
'" 
-c:: 
>. 
N 
'" 
>. 
ii5 
'i5 
N 
'" 
>. 
N 

 
'- c5 
"'IL 


" 


\ 


Gwidona Kempińska 


ciech Kilar. Wcześniej, w 2000 roku, zorga- 
nizowany został Dzień Środowisk Twórczych 
- wielkie święto twórców i ogromne przed- 
sięwzięcie. Wykłady. wystawy, spotkania, 
koncerty odbywały się w salach i kościołach 
całego Poznania, nie tylko w centrum. To 
właśnie wtedy zrodziła się idea nagrody dla 
twórców. 


Jest Pani "pełno" również w Puszczy- 
kowie? 


To za dużo powiedziane, ale Puszczykowo 
zasługuje na to, by je pokazywać. Znajduje 
się tu ładny przedwojenny kościół parafialny 
p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej projektu 
Adama Ballenstedta. Kościół posiada bar- 
dzo dobrą akustykę i stąd wzięła się idea 
organizowania w nim koncertów organowych. 
chóralnych, instrumentalnych, słowno-mu- 
zycznych (A. Machalica recytował, przy 
wtórze harfy, hymny R. Brandstaettera - tak 
został zainaugurowany cykl "Wokół Słowa"). 
Muszę przyznać, że koncerty cieszyły się 
dużym powodzeniem, nie tylko wśród pusz- 
czykowian. Mam nadzieję, że zrealizujemy 
plany kolejnych koncertów. Chcąc przybliżyć 
architekturę i wystrój kościoła puszczy- 
kowskiego, opracowałam jego historię, 
a z okazji 75-lecia Parafii folder. 


Angażuje się Pani także w działalność 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
od koła w macierzystej Bibliotece po- 
przez okręg do Zarządu Głównego? 


Zarząd Okręgowy pracuje w składzie: Kolegium redakcyjne: 
Janina Małgorzata Halec - przewodnicząca Janina Patysiak Janina Małgorzata Halec -leszno 
Bożena Król - sekretarz Wojciech Spaleniak Aleksandra Baumgart - Konin 
Izabela Wawrzyniak - skarbnik W zebraniach uczestniczą członkowie honorowi: Maria Bochan - Piła 
Helena Bednarska Bolesław Heworka Anna lisiecka - Ostrów Wlkp. 
Maria Bochan Franciszek Łozewski Janina Patysiak - Kalisz 
Anna lisiecka Zofia Płatkiewicz Wojciech Spaleniak - Poznań 


24 / styczeń-luty 2007 / WBPiCAK BIBLIOTEKARZ WielkOPOlSki. 


Od końca lat osiemdziesiątych byłam 
w Zarządzie Koła SBP, a od 1992 r. jego 
przewodniczącą (teraz już pałeczkę przeję- 
ła kol. Iza Wawrzyniak). Byłam też w Zarzą- 
dzie Okręgu. Bardzo ważne były dla mnie 
sprawy zawodu bibliotekarza, dokształca- 
nie, rozwijanie zainteresowań i kontaktów. 
Realizowaliśmy to w różny sposób: poprzez 
wycieczki, np. Szlakiem Mickiewicza, szla- 
kiem zamków krzyżackich (pod względem 
merytorycznym przygotowana przez nasze 
Koło), wyjścia na wystawy do muzeów. Było 
też zwiedzanie poznańskich kościołów "od 
piwnic po dach" pod wodzą kol. Zofii Ku- 
rzawy, autorki katalogów zabytków miasta 
Poznania. Koło pomagało. i pomaga do tej 
pory, finansowo, w skromnym co prawda 
wymiarze, naszym członkom uczącym się 
i studiującym. Po powodzi w 1977 roku 
nasze koło wspólnie z NSZZ "Solidarność' 
przygotowało duży transport książek, który 
zawieżliśmy do bibliotek w Opolu. Do tej 
pory utrzymujemy przyjacielskie kontakty. 
Bardzo ważne były dla mnie spo- 
tkania i branie udziału w sesjach 
i konferencjach. Zapadła mi w pamięć 
międzynarodowa konferencja w Biblio- 
tece Narodowej pt. "Biblioteki publiczne 
i strategie ich rozwoju po rozszerzeniu 
Unii Europejskiej". Okazało się, że 
problemy bibliotek są bardzo podobne, 
lecz sposób ich rozwiązywania może 
być różny i można wzajemnie się ubo- 
gacać i korzystać z pomysłów. Uczest- 
niczyłam przez kilka lat w działaniach 
Sekcji Bibliotek Muzycznych Zarządu 
Głównego. 


i jest bardzo prężna. Bardzo często organi- 
zowane były spotkania dotyczące różnych 
problemów - katalogowania i udostępniania 
zbiorów muzycznych, praw autorskich, itp. 
Wydarzeniem była Międzynarodowa Kon- 
ferencja IAML (Międzynarodowe Stowa- 
rzyszenie Bibliotek Muzycznych, Archiwów 
i Centrów Informacji), która miała miejsce 
w Warszawie w lipcu 2005 r. Uczestniczyli 
w niej bibliotekarze z całego świata i wielu 
polskich bibliotekarzy. Program konferencji 
był bardzo bogaty - referaty, dyskusje, 
przeplatane koncertami i wycieczkami. 
Takie konferencje odbywają się co roku, 
zawsze w innym kraju. W 2002 r. natomiast 
powstała Sekcja Fonotek, której celem jest 
inspirowanie współpracy oraz wymianę 
i upowszechnianie doświadczeń pomiędzy 
bibliotekami i fonotekami w zakresie gro- 
madzenia, opracowania, przechowywania, 
ochrony i udostępniania zbiorów nagrań 
dżwiękowych, a także działań związanych 
z informacją o zbiorach fonograficznych. 


Kolejnym spotkaniem tej młodej Sekcji 
była konferencja w Ciążeniu w pażdzier- 
niku 2006r. Było to nie tylko interesujące 
spotkanie, ale też bardzo miłe ze względu 
na atmosferę, miejsce, w którym mieszkali- 
śmy (pięknie odnowiony pałac) i wspaniałą 
pogodę, która uprzyjemniała nasze spacery 
po parku, w bardzo krótkich przerwach mię- 
dzy referatami, i wycieczkę do Lądu. Na tej 
konferencji zostałam wybrana do Zarządu 
Sekcji Fonotek i w tej chwili przygotowuje- 
my kolejną konferencję, która odbędzie się 
w maju w Warszawie. 


Życzę więc, aby się udała i dziękuję za 
rozmowę. 


TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
7-13 maja 2007 r. 
pod hasłem: "Biblioteka mojego wieku" 


W związku z 90 rocznicą powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu ogłasza konkurs na najbardziej interesującą pod względem formy i treści 


Sekcja Bibliotek Muzycznych na- 
leży do bardzo aktywnych? Proszę 
powiedzieć szerzej o jej pracach. 


Sekcja powstała w 1964 roku przy 
dużym udziale Marii Prokopowicz, która 
do śmierci w 2006 roku była jej czyn- 
nym członkiem i motorem działań. Pa- 
nią Marię poznałam w latach 80-tych, 
kiedy trwała ożywiona dyskusja na 
temat systemu katalogowania płyt. Były 
organizowane sesje, szkolenia i mniej 
formalne spotkania w poszczególnych 
bibliotekach muzycznych, także u nas. 
Broniłyśmy wtedy naszego systemu 
mającego na uwadze szukającego in- 
formacji czytelnika i pani Maria Proko- 
powicz gorąco nas w tym popierała. 
Tymi dyskusjami zapadłyśmy w pa- 
mięć naszym koleżankom i kolegom 
bibliotekarzom i na Konferencji Biblio- 
tek Muzycznych w Poznaniu w 1991 r. 
zostałam wybrana do zarządu Sekcji. 
Sekcja Bibliotek Muzycznych była 


KRONIKĘ 
kół i oddziałów wielkopolskich SBP 


Cele konkursu: 
. Spopularyzowanie wśród bibliotekarzy tej formy dokumentacji działalności kół i oddziałów 
. Upowszechnienie zawartych w nich materiałów stanowiących bazę do opracowania monografii Wielkopol- 
skiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako części składowej historii SBP 
. Wyeksponowanie kronik najciekawszych pod względem merytorycznym i artystycznym 
Kryteria oceny: 
. Okres prowadzenia kroniki (1-10 p.) 
. Zawartosć merytoryczna i jej udokumentowanie (1-20 p.) 
. Język, styl (1-10 p.) 
. Forma: 
- rękopis (1-10 p.) 
- druk (1-5 p.) 
- zapis komputerowy (1-5 p.) 
. Wrażenie artystyczne (1-15 p.) 
Organizacja i przebieg konkursu: 
Konkurs jest dwustopniowy i odbywa się: 
I etap - na poziomie oddziału, II etap - na poziomie okręgu 
Terminy: 
I etap: eliminacje na poziomie oddziału organizuje i przeprowadza komisja konkursowa, którą powołuje 
przewodniczący zarządu oddziału SBP. 
. Termin składania kronik w oddziałach - do dnia 15 września 2007roku 
. Termin ogłoszenia wyników w oddziałach do dnia 30 września 
. Przekazanie trzech wyróżnionych kronik do etapu II na poziomie okręgu - do dnia 8 pażdziernika 2007 roku 
II etap: eliminacje na poziomie okręgu organizuje i przeprowadza komisja konkursowa, którą powołuje 
przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Poznaniu. W skład komisji zostaną powołani m.in. przewodniczący 
komisji oddziałowych. 
. Ogłoszenie wyników nastąpi w pażdzierniku 2007 roku. 


Opracowała: Krystyna Dzikowska 


WBPiCAK / styczeń-luty 2007 /25 PANORMĄA wielkopolskiej kultury 


BibliograRa histońi Wielkopolski, rok 2001 


W Wydawnictwie Instytutu Herdera w Marburgu ukazał się właśnie pierwszy tom "Bib- 
liografii historii Wielkopolski" za rok 2001 opracowany we współpracy z Wojewódzką 
Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 


Bibliografia stanowi efekt wspólnej pracy 
instytutu i biblioteki w zakresie rejestracji 
piśmiennictwa na temat historii Wielkopolski. 
Podział zadań realizowany jest w oparciu 
o umowę zawartą w 2001 roku, zgodnie z którą 
Instytut Herdera opracowuje publikacje wyda- 
ne w Europie zachodniej i Stanach Zjednoczo- 
nych, natomiast WBPiCAK pozycje wydane 
w Polsce. Zebrane materiały stanowią 
fragment bazy danych pn. "Dokumentacja 
bibliograficzna do historii Europy Środkowo- 
Wschodniej" dostępnej na portalu Instytutu 
Herdera i publikowane w formie drukowanej 
w serii wydawniczej "Bibliographien zur Ge- 
schichte und Landeskunde Ostmitteleuropas". 
"Bibliografia historii Wielkopolski" za rok 2001 
ukazała się jako 39. tom wymienionej serii. 
W ten sposób Wojewódzka Biblioteka Publicz- 
na dołączyła do grupy wybranych ośrodków bi- 
bliograficznych współpracujących z Instytutem 
Herdera w zakresie tworzenia dokumentacji 
bibliograficznej piśmiennictwa historycznego 
na temat tej części kontynentu europejskiego. 
Podobnie jak bibliografie innych krajów 
i regionów "Bibliografia historii Wielkopolski" 
zawiera publikacje o charakterze naukowym 
lub znacznej wartości informacyjnej z zakresu 
historii i dyscyplin pokrewnych, w tym opisy 
artykułów, książek i fragmentów prac zbio- 
rowych wraz z recenzjami oraz ogólne opisy 
czasopism regionalnych i lokalnych. 


Rejestr publikacji opracowanych przez 
WBPiCAK powstaje w specyficzny sposób 
jako pochodna zawartości "Bibliografii regio- 
nalnej Wielkopolski". Wybrane opisy opra- 
cowane zgodnie z metodyką "Dokumentacji 
bibliograficznej do historii Europy Środkowo- 
Wschodniej" tworzą równoległą bazę danych 
pn. "Bibliografia historii Wielkopolski", którą 
podobnie jak bazę macierzystą można prze- 
glądać na stronie internetowej WBPiCAK. 
Obecnie baza zawiera ponad 5100 rekordów 
za lata 2002-2003, w tym opisy nie dostępne 
na portalu Instytutu Herdera. 
Opracowanie tych samych dokumentów 
do dwóch różnych bibliografii wymaga pod- 
czas autopsji respektowania ich odrębnych 
założeń metodycznych, co stanowi niekiedy 
powód wzajemnych wpływów. W ten sposób 
"Bibliografia regionalna Wielkopolski" zosta- 
ła wzbogacona o pewne, nie rejestrowane 
wcześniej informacje, natomiast w zestawieniu 
materiałów dla Instytutu Herdera uwzględnio- 
no w szerszym zakresie publikacje z prasy 
regionalnej i lokalnej. 
Przygotowanie do druku pierwszego tomu 
"Bibliografii historii Wielkopolski" wymagało wy- 
pracowania wspólnych zasad opisu dokumentów, 
form adnotacji i haseł indeksowych, zwłaszcza 
polsko-niemieckiego nazewnictwa geograficz- 
nego. Bieżące uzgodnienia w tym zakresie 
odbywały się za pomocą poczty elektronicznej, 


" 
c .. 
" " 
Q. 
_.£

 
c..-CQ.l 
'5 
 
 Blbllographle zur Geschlchte 
_ 1:5 
 E GroBpolens 
:E 
 c - Bibliografia historii WlellcopolskJ 
Uj 1i! 
 Ó 2001 


a...rbftWc won I OprKOWali 
tligklu J.""I. "a. Nowak, ChrI'toph Schutłe 
unIet' MjI-łs.M .., I w
... 
AnN "r'
. hłk"lólwł.l" AnN Pr.letLlhk.l. 
....... 1)'IYf.-.u 


Ol 
HERDER 
IN5nrur 


choć mieliśmy okazję gościć w Pracowni Biblio- 
grafii Regionalnej przedstawicieli Instytutu Her- 
dera - Norberta Kerskena i Christopha Schutte, 
a zwłaszcza Eligiusza Janusa, który odwiedzał 
pracownię podczas każdego pobytu w Poznaniu. 
Sprawują oni opiekę ze strony instytutu nad pra- 
widłowym przebiegiem prac nad bibliografią pod 
względem merytorycznym i technicznym. 
Trwają prace nad kolejnymi rocznikami "Biblio- 
grafii historii Wielkopolski". Niebawem przekaże- 
my do Instytutu Herdera kolejną partię materiałów 
za lata 2002-2003, z której będą mogli korzystać 
użytkownicy bazy danych. Praca nad bibliogra- 
fią stanowi dla nas żródło satysfakcji zarówno 
z obecności Wielkopolski w dokumentacji dorob- 
ku piśmienniczego Europy Środkowo-Wschod- 
niej jak i uczestnictwa w ciekawym i pożytecznym 
projekcie międzynarodowym. 


Beata Nowak 


Wydawnictwa Biblioteki Uniwersyteckiei w Poznaniu 


Dnia 11 grudnia 2006 roku w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu odbyła się 
uroczysta promocja X Jubileuszowego wydania rocznika "Biblioteka" nr 10(19) oraz 
dwóch naj nowszych pozycji opublikowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką. 


Były to książki: Rafała Wójcika - pra- 
cownika Oddziału Zbiorów Specjalnych BU, 
tegorocznego laureata Nagrody Młodych im. 
A. Wojtkowskiego: "Opusculum de arte me- 
morativa Jana Szklarka. Bernardyński traktat 
mnemotechniczny z 1504 roku" oraz Ryszarda 
Nowickiego: "Działalność Aleksandra Birken- 
majera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecz- 
nych. Ziemie zachodniej i północnej Polski 
w latach 1945-1947", napisanej na podstawie 
zbiorów archiwalnych Biblioteki Uniwersytec- 
kiej w Poznaniu. 
Warto wspomnieć, że czasopismo "Biblio- 
teka" ukazywało się w latach 1960-1970 w ra- 
mach serii "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu" i zawierało 


26/ styczeń-luty 2007 /WBPiCAK 


materiały oraz artykuły pracowników nauko- 
wych biblioteki dotyczące ich prac naukowo- 
badawczych. 
W roku 1997 czasopismo "Biblioteka" zostało 
reaktywowane i tym samym rozpoczęto nową 
jego edycję. Obecnie jest rocznikiem naukowym 
o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym historii 
bibliotek i czytelnictwa, dokumentacji zbiorów, 
zagadnieniom współczesnego bibliotekoznaw- 
stwa, bibliologii, informacji naukowej. Zawiera 
także przegląd polskiego i zagranicznego pi- 
śmiennictwa z zakresu bibliotekarstwa. 
Możliwość publikowania artykułów nie tylko 
pracowników naszej Biblioteki, a także fakt re- 
cenzowania "Biblioteki" od numeru 8 (17) 2004 
roku spowodowało wysoką ocenę z punktu wi- 


:t. 


\. 


.
;.. \ 


 
,,';""""-- --- 


:>< 
'" 

 
o 
m 
.c 
o!ł 

 
m 
m 
a:: 
i5 
u. 


- 


.. 


.."",- 


dzenia kategoryzacji jednostki. W uroczystości 
wzięli udział zaproszeni goście, przedstawi- 
ciele bibliotek naukowych, wydawnictw oraz 
autorzy, którym wręczono X Jubileuszowy 
egzemplarz "Biblioteki". 
Zachęcając czytelników do lektury zapre- 
zentowanych nowości wydawniczych Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu, informujemy iż 
są one dostępne w poznańskich księgarniach 
naukowych. 


Aleksandra Szulc 
Hanna Wieland PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Bibliografia Regionalna Powiatu Ostrowskiego 2005 


"Bibliografia Regionalna Powiatu Ostrowskiego 2005" to najnowsze wydawnictwo Bib- 
lioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie. Znajduje się w niej prawie dwa 
tysiące indeksów informacji, które ukazały się na temat powiatu ostrowskiego. 


Bibliografia to świetny przewodnik dla 
wszystkich osób zainteresowanych Ostrowem, 
a w szczególności dla piszących pracy magister- 
skie, historyków, uczniów oraz studentów. Do nie- 
dawna osoby zainteresowane tematyką Ostrowa 
miały do dyspozycji cztery bibliografie - dotyczą- 
ce lat: 1999-2000,2001-2002,2003 i 2004. 
Najnowsza bibliografia to obszerna publikacja 
- znajduje się w niej aż 1920 opisów. Podobnie, 
jak w poprzednich wydaniach i tym razem układ 
bibliografii jest systematyczny. Został uporządko- 
wany w 16 działach głównych, które dzielą się na 
poddziały niższego rzędu w zależności od zawar- 
tych w nich problemów. Dodatkowo na pocz<¥ku 
wydania znajduje się wykaz wszystkich tytułów 


czasopism na podstawie, których bibliografia 
regionalna powstala. Ilość tytułów corocznie się 
powiększa, co świadczy o bardziej rozbudowanej 
i wnikliwej pracy w pozyskiwaniu informacji o na- 
szym regionie. Na końcu wydawnictwa zamiesz- 
czono obszerne indeksy: autorski i przedmiotowy, 
który zawiera w sobie także hasła osobowe 
i geograficzne. W ogromnym wymiarze ułatwia to 
proces poszukiwania i zdobywania informacji. Na 
stronach bibliografii można znależć spis artykułów 
dotyczących, między innymi: środowiska geo- 
graficznego naszego regionu, ludności, historii, 
zagadnień gospodarczych, społecznych, politycz- 
nych. prawnych, administracyjnych i kulturalnych. 
Z bibliografii można skorzystać również na stronie 


internetowej biblioteki, pod adresem: www.biblio- 
teka.ostrow-wielkopolski.pl (katalogi on-line). 
Redagowaniem wydawnictwa zajęła się 
Magdalena Slocińska. Bibliografię, zarówno tę 
najnowszą, jak i wcześniejsze można zakupić 
w książnicy, skorzystać z niej w czytelni bą:Jż 
eksplorować przez stronę internetową 
Jak podkreśla Włodzimierz Grabowski - dyrek- 
tor biblioteki - wydawnictwo ma ambicje ogarnię- 
cia całości piśmiennictwa dotyczącego Ostrowa 
i powiatu ostrowskiego. 
- Pracujemy nad uzupełnianiem opisów biblio- 
graficznych, adnotacji, recenzji - podkreśla dyrek- 
tor. - Powiększamy także zakres chronologiczny 
rejestrowanego piśmiennictwa. 
Liczba wszystkich rekordów w bazie danych 
wynosi 10.768 pozycji bibliograficznych i nieustan- 
nie rośnie. 


Eliza Wolańczyk 


Wydawnictwa nadesłane 
z Wielkopolski 


POZNA ,il,.
 
NA ST N 
OLA T Kp... 


Witold Gostyński, Poznań nastolatka, Wydawnic- 
two Miejskie, Poznań 2006 
Najnowszy z serii przewodników poznańskiego "IKS- 
a" to publikacja wyjątkowa. Opracowany graficznie 
przez Bohdana Butenkę stanowi połączenie tradycyj- 
nego przewodnika turystycznego z wydawnictwami 
młodzieżowymi. Oprócz informacji turystycznych 
można znależć w przewodniku również poznańskie 
legendy czy życiorysy słynnych poznaniaków. 


. 
\ 
'" ,I 
ol 
o''''' 
, 


Sławomir Leitgeber, Dyskretny urok 
I \J,k. d IJ III'() IC'IU'\\ salonów. Życie towarzyskie w mię- 
I ,.:, I 
." eJ r?-, .j, . dzywojennym Poznaniu, Wydawnic- 
'''.'' " 
.

 'two Miejskie, Poznań 2006 
1'\: \..; '\'i-" oJ Sławomir Leitgeber, niezrównany 

 4I".
.. ' piewca i apologeta dawnego Poznania, 
i znakomit y g aw ę dziarz, uważn y obser- 

 .< '
< 'wator i jeden z ostatnich świadków 
>., . minionej epoki, z pasją i humorem 
opisuje życie wyższych sfer w swej najnowszej książce. Jego wspo- 
mnienia przywracają pamięci poznaniaków słynne rody, modne miejsca 
i ważne wydarzenia, o których warto pamiętać. aby zachować ciągłość 
poznańskich dziejów. 


Adrian Marczak, Się wstaje, Centrum Kultury 
i Sztuki w Koninie, Konin 2006 
Adrian Marczak (ur. w 1983 roku w Koninie) po stu- 
diach pedagogicznych wykonuje zawód terapeuty 
zajęciowego. Ostatnio rozpoczął przygodę z Filologią 
Polską na UAM w Poznaniu. Od kilku lat jest uczestni- 
kiem Klubu Literackiego "Pryzmat" działającego przy 
CKiS. Ma na swoim koncie publikacje w tomiku zbiorowym członków 
Klubu pt. "Posyłamy słow" wydanym przez CKiS oraz w kilku almana- 
chach Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Milowy Słup.. 


Henryk E. Nowaczyk, Chopin na traktach 
Wielkopolski Południowej, Centrum Kultury 
i Sztuki w Kaliszu, Kalisz 2006 
Jakie były związki Fryderyka Chopina z Anto- 
ninem i Wielkopolską oraz książęcą rodziną 
Radziwiłłów? Ile razy i kiedy największy pol- 
ski kompozytor odwiedził południową część 
naszego regionu? Którędy podróżował, gdzie 
się zatrzymywał? Książka Henryka F. Nowa- 
czyka daje odpowiedź na te i wiele innych pytań. 


). 


.. 


Grażyna Schlender, NSZZ "Solidarność" 
w województwie kaliskim w latach 1980- 
. 1990, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
Kalisz 2006 

 Niniejsza publikacja stanowi niezwykle cenne żródło in- 
formacji dotyczących działalności NSZZ .Solidarność. 
na terenie województwa kaliskiego w latach 1980-1990. 
Oparta zostala na książce "Solidarność Wielkopolski Południowej w latach 
1980-2000. Zarys dziejów. wydanej w 2001. Ujęto w niej jednak dodatkowo 
całe wojewodztwo kaliskie, wzbogacono min. o dokumenty agend PRL-u, 
wspomnienia osób pracujących dla ówczesnych służb państwowych, doku- 
menty dotyczące stowarzyszeń katolickich i chrześcijańskich, wspomnienia 
działaczy .Solidarności. oraz wiadomości zaczerpniętych z prasy solidarno- 
ściowej i lokalnej. .Jy.. 


Dariusz Matysiak, Pora burz 
Utwór rodowitego kolanina jest barwną opowie- 
ścią, obfitującą w pełną dramatycznych zwrotów 

 
 akcję, której czas zawarty jest w cezurze drugiej 
wojny światowej i dekadzie lat pięćdziesiątych XX 
wieku. Powieść liczy prawie 500 stron, zawiera 
12 zdjęć (m.in. z Koła, Sompolna, Brdowa). Autor 
kreśli interesujący psychologicznie obraz Koła. Powieść Matysiaka 
.Pora burz. jest alegorią egzystencjalnych wyborów ludzi uwikła- 
nych w historię. Polecam tę pozycję wrażliwym, kochającym swe 
miasto kolanom i nie tylko. 


Halina Grabowska 


WBPiCAK / styczeń-luty 2007 /27 Nowości Wydawnictwa WBPiCAK 


Jarocin Paweł Anders, Jarocin, Wydawnictwo 
WBPiCAK, Poznań 2007 
Kolejny, już 34. tomik z serii "Wielkopolska 
Biblioteka Krajoznawcza" poświęcony jest 
miastu leżącemu przy szosie i linii kolejowej 
z Poznania do Katowic, które w 2007 r. ob- 
chodzi swoje 750-lecie. Ten zawsze ruchliwy 
ośrodek handlowy ma ciekawą historię i kilka 
godnych uwagi obiektów zabytkowych. Od 
2 poło XIX w. jest to też ważny węzeł ko- 
munikacyjny i ośrodek przemysłowy. Na 
kulturalnej mapie kraju zasłynął niedawno 
z głośnych festiwali muzyki młodzieżowej. W okolicach Jarocina leży 
kilkadziesiąt mniejszych miejscowości, które warto odwiedzić, by po- 
znać ich przeszłość i zabytki. Zawartości publikacji dopełniają - jak 
w innych pozycjach z tej serii - pełne informacje praktyczne i opisy 
szlaków znakowanych. Na kolorowej wkładce zamieszczono 33 foto- 
grafie najciekawszych obiektów w mieście i jego okolicach. 


PAWEł. ANDERS 


. . 
I. 


." 
.. 


ii.:-'. 
I ... 
 ..  


Kronika Wielkopolski, nr 4 (120), Rok 2006 
W numerze zamieszczono artykuły oma- 
wiające pocztówki gnieżnieńskie z przełomu 
XIX i XX wieku, katastrofalne wylewy Warty 
w latach 1888-89, życiorys Franciszka Ra- 
tajczaka, działalność Towarzystwa Kursów 
Popularnych w Kaliszu i Bractwa Kurkowe- 
go we Lwówku oraz "ochronę" Służby Bez- 
pieczeństwa nad Zakładami Cegielskiego 
prowadzoną w latach pięćdziesiątych, pałac 
w Kruchowie koło Trzemeszna i cmentarze 
w okolicach Jarocina. Przedstawiono też 
sylwetkę prof. Kazimierza Kaczmarczyka, historyka i archiwisty. W dziale 
"Na mapie Wielkopolski" można przeczytać o zabytkowej gazowni w Krobi, 
muzeum napoleońskim w Witaszycach i dawnej fabryce zabawek w Opa- 
tówku. Zawartości tego wydania dopełniają dział nowości wydawniczych 
i recenzje dwóch niedawno wydanych publikacji naukowych. Numer przyno- 
si też - jak zwykle - opis ważniejszych wydarzeń w regionie w III kwartale 
2006 r. Ostatni dział zawiera wywiad z nowym starostą gnieżnieńskim i opis 
wybranych problemów dotyczących powiatu gnieżnieńskiego. 


ONI 
WIELKOPOLSKI 


Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce, pod 
red. Marii Strzałko 
Wznoszone były jako siedziby wielkopolskich 
rodów szlacheckich. Budowane jako ich stałe 
lub czasowe rezydencje, stanowiły zarazem 
w większości przypadków ośrodki dóbr ziem- 
skich liczących niekiedy kilka lub kilkanaście 
wsi. W zależności od wielkości tych majątków 
- a tym samym zasobów finansowych oraz ambicji właścicieli, 
ich wymogów i pozycji społecznej - różna była skala założenia, for- 
ma i sposób wyposażenia znajdujących się tam obiektów, od skrom- 
nych dworów aż po wspaniałe rezydencje. (...) 
Barokowe dwory i pałace będące tematem niniejszego opraco- 
wania przetrwały w bardzo zróżnicowanym stanie. Niektóre z nich 
to dziś ruiny, które dotrwały do naszych czasów w stanie szczątko- 
wym. Inne, wielokrotnie przebudowywane, zatraciły cechy zabytko- 
we. Mając jednak na celu jak najpełniejsze przedstawienie obrazu 
architektury rezydencjonalnej XVII i XVIII w., nie zrezygnowano 
z nich całkowicie, lecz uwzględniono w dodatku umieszczonym 
po części albumowej (ze wstępu Marii Strzałko). 


- 


Kalendarz imprez kulturalnych woje- 
wództwa wielkopolskiego na 2007 rok 
Powstał w oparciu o informacje 
zgłoszone przez starostwa powiatowe, 
urzędy miast i gmin, instytucje kultury 
oraz stowarzyszenia regionalne. Zawie- 
ra bogatą ofertę różnorodnych przed- 
sięwzięć artystycznych i edukacyjnych, 
adresowanych do odbiorców w różnym 
wieku i o różnych zainteresowaniach. 
W publikacji znajdują się nazwy imprez 
podane w układzie chronologicznym, 
miejsca i terminy ich realizacji oraz dane adresowe głównych orga- 
nizatorów. Dla ułatwienia wyodrębnione zostały imprezy cykliczne, 
a więc powtarzające się kilka razy w roku oraz plenery artystyczne, 
warsztaty i wystawy. Kalendarz, ze względu na jego szeroką dys- 
trybucję w regionie, promuje kulturę poszczególnych miast i gmin 
województwa wielkopolskiego. (VS) 


Kalendarz 
imprez kulturalnych 
wo.."ódrn.. wlo'kopo!tloego 


2007 


1t 
o Jl 
.. . 
... / 


7" 


Roi. S"'.....OWIIoIoto 
RoIr. wYlpwUkiqo 


I N F o R M A T o R Prasa, radio i telewizja województwa 
wielkopolskiego 2006 
"Informator" stanowi poprawione i zmie- 
nione wydanie opracowania wydanego 
w 2000 roku. Obecna edycja zawiera 
informacje na temat prasy, radia, telewizji 
i mediów elektronicznych uporządkowane 
w układzie alfabetycznym według ich nazw. 
Informator obejmuje czasopisma o cha rak- 
8'bI""""
 terze ogólnym, społecznym i kulturalnym 
.c..........._."............-.. z pominięciem prasy specjalistycznej, ko- 
ścielnej i parafialnej (informacje dostępne na stronie www.prasaparafial- 
na.pl). W części dotyczącej radia i telewizji zamieszczono informacje nł. 
publicznych i prywatnych rozgłośni i stacji telewizyjnych działających na 
terenie woj. wielkopolskiego. Korzystanie z "Informatora" ułatwia indeks 
dotyczący zasięgu poszczególnych mediów w układzie alfabetycznym 
miejscowości związanych z mediami. 
Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i zmian dotyczących danych 
zawartych w Informatorze telefonicznie: (061) 6636062 lub pocztą elek- 
troniczną: baza@wbp.poznan.pl. 


Pn-. ..... 
'- 
.- 
..-..-... 
2006 


Agnieszka luczak, Aleksandra Pietrowicz 
przy współpracy Marii Krzyżańskiej i Jana 
Kołodziejskiego, Ze strachem pod rękę 
i śmiercią u boku... Wielkopolanki w konspi- 
racji 1939-1945 
Zamiarem naszym jest przypomnienie (00') losów 
kobiet, które w szczególnie trudnych warunkach, ja- 
kie panowały w tzw. Kraju Warty, nie wahały się za- 
angażować w walkę podziemną, ponosząc wszelkie tego konsekwencje. 
Pragniemy zaprezentować możliwie bogaty materiał ilustracyjny 
i faktograficzny, ograniczając komentarz odautorski do niezbędnego 
minimum. Nasze bohaterki same najlepiej opowiedzą o swoich dziejach 
wojennych, o swoich troskach i radościach, o sukcesach i tragediach, 
o swoich najbliższych. W relacjach, listach, notatkach pisanych "na go- 
rąco", w grypsach przemycanych z więzień i obozów, w poezji wreszcie, 
zachowany jest bezcenny autentyzm sytuacji i osób. Głos oddajemy 
także konspiracyjnej prasie, która jest znakomitym zwierciadłem tam- 
tych "mrocznych czasów". Przemówią wreszcie oficjalne dokumenty 
władz niemieckich: obwieszczenia, protokoły przesłuchań, sentencje 
wyroków. (ze wstępu) 


-- 
",.. 


" . 


-c, .