/panorama23242006.djvu

			WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 
----'" 


wielkopolskiej 


kultury 


BIBLIOTEKI MUZEA REGIONALNE OŚRODKI KULTURY STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH 
NR 4-5 (23-24) KWIECIEŃ-MAJ 2006 ISSN 1730-8356 


-
 

:\ 
\ł 


-
 


ł 
1 


.....
 


Nagrodzone biblioteki: u góry - Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku 
- Filia w Owińskach; u dołu - Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie 
... 


ql 
i I 
j , 

l 

 
G> 
CI 
'" 
m 

 
o 
-i" \ \ 

 
x 

 
:e I 


\ 
, 


DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK 
Biblioteka 
. 
prZYlazna 
każdemu 


8 maja bibliotekarze obchodzą swoje święto - 
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od kilku lat pod- 
czas uroczystości ogłaszane są wyniki konkur- 
su organizowanego przez Wojewódzką Bibliote- 
kę Publiczną i Centrum Animacji Kultury pod pa- 
tronatem Marszałka Województwa Wielkopolskie- 
go. W tym roku VI edycja konkursu pt. "Biblioteka 
przyjazna każdemu" adresowana była do bibliotek 
publicznych gmin wiejskich Wielkopolski na naj- 
lepszą ofertę dla czytelnika dorosłego. 


r 


Celem konkursu było zainspirowanie biblioteka- 
rzy do wzbogacenia działalności adresowanej do czy- 
telnika dorosłego oraz do podejmowania inicjatyw ma- 
jących na celu promocję książki i czytelnictwa, posze- 
rzenie oferty biblioteki zgodnie z oczekiwaniami lokal- 
nej społeczności, dostosowanie pracy do wymogów 
współczesnego czytelnika oraz polepszenie wizerun- 
ku biblioteki w gminie. 
W konkursie wzięło udział 19 bibliotek. Komisja, 
której przewodniczyła Iwona Smarsz - zastępca dy- 
rektora WBPiCAK, zapoznała się ze sprawozdania- 
mi bibliotek dotyczących prowadzonej przez nie dzia- 
łalności na rzecz czytelnika dorosłego w roku 2005 
oraz z programami pracy w tym zakresie na 2006 rok. 
W okresie od 21 lutego do 4 kwietnia 2006 r. komi- 
sja wizytowała zgłoszone do konkursu biblioteki, oce- 
niając ich działalność na miejscu. Członkowie komi- 
sji zwracali szczególną uwagę na stan zbiorów biblio- 
tecznych i ich wykorzystanie przez czytelnika dorosłe- 
go, na formy działalności kulturalno-edukacyjnej, pro- 
mocję i reklamę biblioteki oraz na współpracę z innymi 
instytucjami i organizacjami w zakresie objętym kon- 
kursem. 


, 
'j 


.... 


dokończeme na str. 3 'PANORNVIA wielkopolskiej kultury 


Kameralne spotkania 


.Wiosna śpiewa chórem. - tak zatytułowa- 
no koncert z cyklu Pleszewskie Spotkania Ka- 
meralne. Znakomitej publiczności zaprezento- 
wali się pleszewscy artyści z kameralnego chó- 
ru mieszanego .Ave Sol" pod dyrekcją Marcina 
Michalaka. Na program wiosennego koncertu 
złożyły się utwory z nurtu muzyki dawnej, ne- 
gro spirituels, utwory muzyki współczesnej 
oraz niezapomniane przeboje muzyki rozryw- 
kowej. Koncert odbył się 26 marca w Domu 
Kultury w Pleszewie. (MS) 


Kreatywne warsztaty 


10 i 11 marca w wolsztyńskiej książnicy od- 
bywały się warsztaty dla bibliotekarzy i peda- 
gogów szkolnych. Tegoroczne warsztaty .Kre- 
atywne znaczenie zabawy w pracy wycho- 
wawczej z dziećmi i młodzieżą. były kontynu- 
acją cyklu z lat poprzednich. W 2005 r. odbyły 
się cztery szkolenia tego typu. Koordynatorem 
20-godzinnych zajęć była Monika Kubala-Ma- 
tuszewska. Zajęcia prowadziła Agnieszka 
Kaczmarczyk ze Stowarzyszenia Animatorów 
i Pedagogów "KLANZA. w Lublinie. W ramach 
warsztatów odbywały się gry i zabawy integra- 
cyjne. 10 marca poświęcono im 10 godzin, 
11 marca 5 godzin. Ta niestereotypowa forma 
szkolenia przyciągnęła niemałą grupę bibliote- 
karzy i pedagogów szkolnych z różnych szkól 
gminy Wolsztyn. 


Danuta Nowak 


T ealr "5" w T unezii 


Zbąszyński Teatr .S. otrzymał zaproszenie 
na Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Tu- 
nezji. Pokaże tam naj nowszy spektakl .Tristan 
i Izolda - Tkliwość., którego premiera miała 
miejsce 25 marca w Zbąszyńskim Centrum 
Kultury. . Tkliwość. w reżyserii Ireneusza So- 
larka jest metaforą miłości, bliskości i odda- 
lenia, czułości i zagubienia. Ważną rolę od- 
grywa światło i muzyka. Spektakl dzieje się 
wśród publiczności, która jest do sali wpro- 
wadzana przez aktorów. W finale aktorzy wy- 
bierają osoby spośród widzów, które włączane 
są do spektaklu. (sta) 


Święto poezii W Koninie 


Z okazji Światowego Dnia Poezji 21 marca 
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zorga- 
nizowała konkurs recytatorski, którego tema- 
tem była .Miłość.. Jako hasło wykorzystano 
tytuł wiersza K.1. Gałczyńskiego .Pyłem księ- 
życowym być...". W konkursie wzięło udział 
43 recytatorów, uczniów z Konina i powiatu 
konińskiego. Najchętniej interpretowano wier- 
sze Wisławy Szymborskiej i ks. Jana Twardow- 


2 / kwiecień-maj 2006/ WBPiCAK 


skiego. Po wysłuchaniu recytacji jury, którego 
przewodniczącą była Domicylla Sierszchuła 
z WBPiCAK, kierując się kryteriami regulami- 
nu konkursu, przyznało nagrody, wyróżnienia 
i dyplomy. Wręczył je zwycięzcom Henryk Ja- 
nasek, dyrektor Biblioteki Publicznej. Nagrody 
otrzymali: Daria Wieczorek, Magdalena Olej- 
nik, Marta Kosidło i Karolina Śmigielska; wy- 
różniono: Mateusza Śledzińskiego, Karolinę 
Trafas i Katarzynę Barcikowską. Nagrodę spe- 
cjalną ufundowaną przez Koło Przyjaciól Miej- 
skiej Biblioteki Publicznej w Koninie otrzymał 
Krzysztof Gubański. Dyplomami uhonorowano 
Łukasza Czarneckiego i Nikolę Zbyszewską. 
Aleksandra Baumgart 


W holdzie papieżowi 


Spotkaniem poetyckim Elżbiety Panert- 
-Mu mot z czytelnikami i sympatykami jej twór- 
czości zainaugurowano 9 marca w Bibliotece 
Publicznej Gminy Lubasz cykl spotkań autor- 
skich. Poetycki wieczór był hołdem złożonym 
papieżowi Janowi Pawłowi II i poświęcony jego 
pamięci, podobnie jak kolejny tomik wierszy 
autorki zatytułowany "Nad myślą dojrzałą", któ- 
ry wkrótce się ukaże. 


Ewa Stachowiak 


Z Grętk.iewicz O ksiQŻkach 


W niezwykle miłej atmosferze odbyło się 
spotkanie z Ewą Grętkiewicz w Miejskiej Bi- 
bliotece Publicznej w Koninie. W przeded- 
niu święta kobiet, autorka takich książek jak 
.Przeklinam cię ciało. (o problemach anorek- 
sji), .Już zamknięte drzwi. (o latach własne- 
go dzieciństwa), .Szminka w kolorze cyklame- 
nu. (16 opowiadań o smutnych losach kobiet) 
opowiadała o własnym warsztacie literackim, 
biograficznych fragmentach w swoich książ- 
kach, inspiracji pisarskiej i planach na przy- 
szłoŚĆ. (baum) 


o historii w bibliotece 


W ramach programu edukacyjnego Woje- 
wódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Ani- 
macji Kultury w Poznaniu pt. .Za wolność, pra- 
wo i chleb. Kalendarz Polski: Czerwiec, Gru- 
dzień, Marzec, Sierpień. Czamkowska Biblio- 


teka Publiczna 22 marca gościła dr. Marka Re- 
zlera, który wygłosił prelekcję na temat .Drogi 
i bezdroża PRL. Refleksje nad dziejami Pol- 
ski powojennej". W prelekcji wzięło udział 72 
uczniów Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych 
w Czamkowie, którzy mieli okazję usłyszeć 
nową, inną niż dotychczas, interpretację hi- 
storii Polski powojennej w świetle naj nowszych 
ustaleń, możliwych dopiero po zmianie ustroju 
i powstaniu korzystnych warunków do badań 
historycznych, przekazaną ciekawie i okraszo- 
ną humorem. Podobne spotkanie młodzieży 
z historykiem M. Rezlerem odbyło się 31 mar- 
ca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzie- 
ży. (nad.) 


Nagrodzeni za posnaniana 


Tegorocznym laureatami Nagrody im. Jó- 
zefa Łukaszewicza za publikacje o Poznaniu 
wydane w roku 2005 zostali: Hanna Kocka- 
-Krenz za piąty tom serii "Poznań we wcze- 
snym średniowieczu., zmarła w 2005 r. Tere- 
sa Jakimowicz za .Architekturę i urbanisty- 
kę Poznania XX wieku. oraz Hanna Grzesz- 
czuk-Brendel, która zwieńczyła dzieło T. Ja- 
kimowicz, i Tadeusz Jeziorowski za katalog 
wystawy .Marsz, marsz Dąbrowski...: w 250. 
rocznicę urodzin Jana Henryka Dąbrowskie- 
go.. Uroczyste wręczenie odbyło się 6 kwiet- 
nia w Bibliotece Raczyńskich, będącej ini- 
cjatorem popularyzowania wydawnictw do- 
tyczących Poznania i postaci z nim związa- 
nych. (sta) 


Poetycki wieczór 


Z okazji Światowego Dnia Poezji Miejska 
Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, promując 
czytanie, przygotowała dla mieszkańców spo- 
tkanie z poetami antologii "Rzeczywiste.. Wie- 
czór poetycki rozpoczęto filmem .Rzeczywi- 
ste., w którym zawarto genezę antologii, do- 
ciekliwe przemyślenia i dyskusje nad rzeczywi- 
stością. Zaproszeni autorzy: Roman Bąk, Jan 
Kasper, Sergiusz Sterna-Wachowiak i Tadeusz 
Żukowski czytali wiersze swoje oraz nieżyjące- 
go już Andrzeja Ogrodowczyka. Spotkanie za- 
kończył film o Janie Kasprze pt. .Ars morien- 
di Bielejewo.. 


Ewa Byczyńska 


Panorama Wielkopolskiej Kultury: pismo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 
Adres: ul. Boleslawa Prusa 3, 60-819 Poznań, tel. (61) 66 40 850, fax (61) 66 27 366 
e-mail: dyrektor@Wbp.poznan.pl, strona internetowa: www.wbp.poznan.pl 
Redaguje kolegium: Lena Bednarske (przewodnicząca), Anna Biedak. Bożena Król, Hanna Rubas, 
Iwona Smarsz, Cyryla Staszewska (sekretarz), tel. (61) 66 40 863 
Opracowanie graficzne: Dorota Bojkowska 
Skład komputerowy: Tomasz Oleszek 
Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
- Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
Drukarnia: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak Sp. j. 
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowania i skracania tekstów PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Biblioteka 
przyiazna każdemu 


dokończenie ze sfr. 1 
Komisja, po rzeczowej, wnikliwej analizie 
i dyskusji, przyznała dwie rÓNnorzędne nagro- 
dy: Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwona- 
ku za całokształt działań związanych z promo- 
cją książki i czytelnictwa w gminie oraz Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Dopiewie za prowadzo- 
ną szeroką działalność kulturalną adresowaną 
do wszystkich mieszkańców gminy, stanowiącą 
dobry przykład integracji środowiska lokalnego. 
Ponadto komisja postanowiła wyróż- 
nić biblioteki: Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Chrzypsku Wielkim - za organizację wielu 
imprez kulturalnych realizowanych przy bar- 
dzo skromnej obsadzie kadrowej i minimal- 
nych środkach finansowych, Bibliotekę Pu- 
bliczną Gminy Kościan z siedzibą w Kiełcze- 
wie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Łęce 
Opatowskiej z siedzibą w Opatowie i Bibliote- 
kę Publiczną Gminy Przygodzice - za syste- 
matyczne doskonalenie możliwości dostępu 
do książki w gminie, Bibliotekę Publiczną im. 
Marii Konopnickiej w Rokietnicy - za wspiera- 
nie resocjalizacji podopiecznych Zakładu Kar- 
nego przez upowszechnianie czytelnictwa, Bi- 
bliotekę Publiczną Gminy Tarnowo Podgórne - 
za profesjonalizm w gromadzeniu księgozbioru 
zaspokajającego potrzeby wszystkich czytelni- 
ków gminy. Biblioteki zwycięskie otrzymują na- 
grody finansowe ufundowane przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. 
Przyznano także indywidualne wyróżnie- 
nia dla: Małgorzaty Grzelak - dyrektora Biblio- 
teki Publicznej Gminy Strzałkowo za ogromną 
pasję i zaangażowanie we wszystkich działa- 
niach podejmowanych przez bibliotekę w tym 
za pracę biblioterapeutyczną z osobami niepeł- 
nosprawnymi i dla Bernadety Kulińskiej - kie- 
rownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mia- 
steczku Krajeńskim za profesjonalizm w dzia- 
łaniach mających na celu promocję czytelnic- 
twa i biblioteki. 
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek jest oka- 
zją do wyrażenia uznania wyróżniającym się 
bibliotekarzom za ich pełną zaangażowania 
pracę, profesjonalizm i kreatywność oraz osią- 
gnięcia w promowaniu kultury. Brązowym me- 
dalem .Zasłużony Kulturze - Gloria Artis. Mini- 
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhono- 
rował: Małgorzatę Grzelak - dyrektora Biblio- 
teki Publicznej Gminy Strzałkowo, Małgorzatę 
Matecką - emerytowaną dyrektor Biblioteki Pu- 
blicznej Gminy Żelazków, Iwonę Smarsz - za- 
stępcę dyrektora WBPiCAK, Wojciecha Spale- 
niaka - dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Po- 
znaniu i Mirosławę Szymczak - dyrektora Bi- 
blioteki Publicznej Miasta i Gminy Zduny. 
Bożena Król 


NAGRODZENI W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PLAKAT 


.Mówię wam, warto czytać. 
- dzialania promuiqce książkę, czytelnictwo i bibliotekę 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w styczniu bie. 
żącego roku ogłosiła konkurs plastyczny na plakat "Mówię wam, warto czytać" adresowa- 
ny do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Wielkopolski 
w dwóch kategoriach wiekowych 10-13 lat oraz 14.16 lat. Plakat wykonany przez młodych 
czytelników ma stanowić kolorowe zaproszenie do czytania książek dla ich rówieśników. 


Celem konkursu było promowanie czytel- 
nictwa, rozbudzenie zainteresowań plastycz- 
nych, kreowanie wzorców estetycznych, edu- 
kacja plastyczna dzieci i młodzieży. Regulamin 
konkursu rozesłano do 228 bibliotek wojewódz- 
twa wielkopolskiego oraz umieszczono na stro- 
nie internetowej www.wbp.poznan.pl. Do koń- 
ca marca nadesłano 885 prac konkursowych 
w formacie 100 cm x 70 cm, w tym: w kategorii 
wiekowej 14-16 lat - 256 prac, w kategorii wie- 
kowej 10-13 lat - 629 prac. 
Na zaprosze- 
nie do konkursu od- 
powiedziały nie tyl- 
ko biblioteki, ale rów- 
nież współpracujące 
z książnicami placów- 
ki oświatowe, ośrod- 
ki kultury, kółka pla- 
styczne. 
12 kwietnia jury 
konkursu w składzie: 
Maja Wolna - asy- 
stent Katedry Plaka- 
tu na Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu, 
Domicylla Sierszchuła- 
Filipowska - instruktor, 
Krystyna Dąbrowska - 
instruktor, spośród na- 
grodzonych prac wy-' I!I 
Wyróżniony plakat Marcina Deca 
łoniło jedną autorstwa 
Marcina Deca, lat 12, mieszkańca Zdun, któ- 
ra zostanie powielona w tysiącu egzemplarzy, 
a następnie rozpowszechniona w instytucjach 
kultury w Wielkopolsce m.in. w czasie trwania 
Tygodnia Bibliotek. Jury przyznało w kategorii 
wiekowej 14-16 lat 15 nagród, które otrzyma- 
li: Mateusz Lisiewicz, Katarzyna Gielnik, Mag- 
dalena Nowaczyk, Paulina Stefaniak, Magda- 
lena Mateja, Marcin Kosmacz, Ewelina Smy- 
try, Marta Grzegorczyk, Agata Żychlińska, Ka- 
tarzyna Skoracka, Emilia Drobiewska, Patrycja 
Mała, Jakub Drożak, Kinga Robakowska, Juli- 
ta Szaraszek, Diana Suseł, 12 wyróżnień dla: 
Magdaleny Rolewskiej, Jonasza Bartosza, 
Aleksandry Bugajewskiej, Moniki Kościuszko, 
Marty Metzger, Małgorzaty Witaszak, Magda- 
leny Hallmann, Łukasza Mielcarka, Agaty Ży- 
chlińskiej, Oskara Strasburgera, Tomka Maty- 
siaka, Dawida Stachowiaka.  


al KI 


W kategorii wiekowej 10-13 lat 13 na- 
gród zdobyli: Daria Wójcik, Marcin Dec, Dag- 
mara Podgajska, Agnieszka Graczyk, Kalina 
Sobczak, Joanna Szala, Elżbieta Kaczmarek, 
Diana Ceglarek, Karolina Gabała, Bernadeta 
Szlachta, Marcin Kuśmierczak, Bartosz Szulc, 
Zuzanna Dobrzeniecka, Ola Skowrońska; 13 
wyróżnień otrzymali: Edyta Mazur, Anna Ry- 
barczyk, Anna Wróblewska, Małgorzata Gorsz- 
kowiak, Wioletta Stroń ska , Bartłomiej Mag- 
dziarek, Michał Makowski, Patrycja Brychcy, 
Tomasz Ciorga, Zu- 
zanna Krygier, Do- 
minika Korzeniow- 
ska, Marta Kraw- 
czyk, Michał Bednar- 
kiewicz, Ania Obrosz- 
ko. Wręczenie nagród 
i wyróżnień nastąpi 10 
maja podczas wer- 
nisażu pokonkurso- 
wej wystawy w siedzi- 
bie WBPiCAK w Po- 
znaniu. Zaproszenie 
na uroczystość przy- 
jął sam Hans Chri- 
stian Andersen (Jan 
Janusz Tycner). 
Konkurs .Mówię 
wam, warto czytać. 
realizowany jest przy 
pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe- 
go w ramach Programu Operacyjnego: Promo- 
cja czytelnictwa i stanowi czesć projektu: "Mó- 
wię wam, warto czytać - działania promujące- 
go ksiąźkę, czytelnictwo i bibliotekę.. Roczny 
projekt obejmuje cztery cykle modułÓN: Mo- 
duł 1: Konkurs plastyczny na plakat .Mówię 
wam, warto czytać", Moduł 2: Plakat jako me- 
dialne narzędzie promocji czytelnictwa; rozpo- 
wszechnienie plakatu laureata konkursu pla- 
stycznego na terenie województwa wielkopol- 
skiego - adresat dzieci i młodzież gimnazjalna, 
Moduł 3: Szkolenia z zakresu .Marketingu w bi- 
bliotece., Moduł 4: Konkurs na multimedialną 
prezentację biblioteki .Zobacz, warto czytać. - 
adresat bibliotekarze województwa wielkopol- 
skiego. Koordynatorem projektu jest Krystyna 
Dąbrowska. 


Anna Wawrzyniak 


WBPiCAK / kwiecień-maj 2006/3 PANORAMA w i e I k o P o I s k i ej k u I t u r y 


Młodzi maią swoi e zdanie 


W samo południe 25 marca w centrum Zakrzewa zaczął się spory ruch. Z różnych części 
wsi w kierunku pomnika Obrońców Ziemi Złotowskiej zmierzali wraz ze swymi opiekuna- 
mi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz grono zaproszonych go- 
ści by wziąć udział w I Zakrzewskim Sejmiku Młodzieży Polskiej. Organizatorem cennego 
przedsięwzięcia edukacyjnego była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu wraz z Domem Polskim w Zakrzewie. 


Po krótkiej modlitwie i złożeniu kwiatów 
uczestnicy sejmiku udali się do reprezentacyj- 
nej sali Domu Polskiego, by właśnie tu rozpo- 
cząć obrady. Tematem wiodącym spotkania był 
Kongres Berliński i jego pięć Prawd Polaków 
w Niemczech. 
O walce za sprawę kraju na obczyźnie, 
o losie ludzi z pogranicza, o kulturze i warto- 
ściach narodowych rozmawiali 6 marca 1938 
roku w Berlinie delegaci na Kongres Berliń- 
ski. To właśnie tam dzięki czynnemu udziało- 
wi liczącej sobie 11 osób delegacji z Zakrzewa 
i okolic pod przewodnictwem ks. dr. Bolesła- 
wa Domańskiego doszło do uchwalenia Prawd 
Polaków. W tym 
symbolicznym 
i jednocześnie hi- 
storycznie waż- 
nym dziele czynny 
udział wzięła rów- 
nież kongresowa 
młodzież, do któ- 
rej z pewnością 
zaliczał się mają- 
cy wtedy zaledwie 
dwadzieścia lat AI- 
fons Tomke z Za- 
krzewa. To wła- 
śnie on na okolicz- 


Uroczystości rozpoczęły się od złoże- 
nia kwiatów pod pomnikiem Obrońców Ziemi 
Złotowskiej i wspólnego przemarszu do gro- 
bu księdza Bolesława Domańskiego. To wła- 
śnie tu w obecności uczniów z Zespołu Szkół 
Rolniczych w Złotowie, Zespołu Szkół Ekono- 
micznych w Złotowie, Zespołu Szkół Spożyw- 
czych w Krajence, Zespołu Szkół nr 18 z Wro- 
cławia, gimnazjalistów z Krajenki, Złotowa, Ra- 
dawnicy, Świętej, Zakrzewa oraz uczniów pod- 
stawówek z Głomska, Śmiardowo Złotowskie- 
go, Świętej, Radawnicy, Zakrzewa i Katolickiej 
Szkoły Podstawowej ze Złotowa odczytana zo- 
stała Zakrzewska Odezwa do Młodych.  
.. ., 
\ 
- ; 
# t, 
.j 


r- 


I 


Alfons Tomke z wielkim wzruszeniem przyjął kwiaty od uczestników sejmiku 


nościowym spotkaniu z młodymi ludżmi prze- 
kazał atmosferę, cel i potrzebę kongresowego 
spotkania w Berlinie oraz przybliżył okoliczno- 
ści powstania i przyjęcia Prawd Polaków. 
Zakrzewskie spotkanie po prawie siedem- 
dziesięciu latach od berlińskich postanowień 
stało się próbą udzielenia odpowiedzi na py- 
tanie: czy i w jaki sposób są nadal aktualne 
w naszym współczesnym życiu Prawdy Pola- 
ków w Niemczech. 
Jako wprowadzenie do dyskusji uczestnicy 
sejmiku wysłuchali wykładu na temat .Sytuacja 
ludności ziemi złotowskiej w latach 1920-1939. 
wygłoszonego przez Barbarę Matysek-Szopiń- 
ską oraz referatu .Kongres Berliński oraz Pięć 
Prawd Polaków w Niemczech. zaprezentowa- 
ny przez Tadeusza Szczerbaka z .Rodziny Ro- 
dła" z Wrocławia. 
Dyskusja nad aktualnością treści poszcze- 
gólnych prawd rozpoczęła się od wystąpień se- 
natora Mieczysław Augustyna, posła Stanisła- 
wa Chmielewskiego oraz zakrzewskiego wójta 
Jerzego Podlewskiego. 
Młodzi uczestnicy spotkania zabierając 
głos stwierdzali jednoznacznie, że prawdy po- 
mimo, że od ich uchwalenia minęły dziesiątki 
lat, posiadają w sobie wartość ponadczasową. 
Andrzej lawniczak 


Pięć Prawd Polaków w Niemczech 
1. Jesteśmy Polakami 
2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych 
dzieci 
3. Polak Polakowi bratem 
4. Co dzień Polak narodowi słuźy 
5. Polska matką naszą. Nie wolno mówić 
o matce źle. 


Uchronić od zapomnienia 


W pierwszych dwóch tygodniach lipca na terenie gminy Blizanów 
odbędzie się Międzynarodowy Plener Malarski .Piękno Ziemi Blizanow- 
skier Organizatorzy: wójt gminy - Stanisław Urbaniak i dyrektor Gminne- 
go Ośrodka Kultury w Blizanowie - Stanisław Niklas oraz dyrektor Zespo- 
łu Szkół w Piotrowie - Paweł Szkudlarek zapraszają artystów do wzięcia 
udziału w przedsięwzięciu. W tym roku impreza ta odbywać się będzie już 
po raz trzeci, od 30 czerwca do 13 lipca br. 
Dotychczas brali w niej udział artyści z powiatu kaliskiego, pleszew- 
skiego i tureckiego, miast: Krakowa, Sieradza, Pyzdr, Zduńskiej Woli jak 
również ukraińskiego Trenopolu. Wśród znanych uczestniczyli: Wiktor Je- 
rzy Jędrzejak, Władysław Kościelniak, Halina .Halszka. Podgórska-Dutka. 
Pokłosie prac artystów trafia na wystawę poplenerową, podczas której ist- 
nieje możliwość zakupu powstałych dzieł, jak również rozmowy z samymi 
autorami. Wybrane przez organizatorów obrazy powiększają co roku gale- 
rię w Gminnym Ośrodku Kultury w Blizanowie. Miłą pamiątką po plenerze 
jest wydawany nakładem wójta gminy folder, który nabywać można na im- 
prezach okolicznościowych gminy i w Gminnej Bibliotece Publicznej w BIi- 
zanowie. 


Stanisław Niklas 


4 / kwiecień-maj 2006/ WBPiCAK 


Rocznica chrztu księcia 


Mimo iż od dnia przyjęcia chrztu przez Mieszka I upłynęło 1040 lat, 
to nadal zagadkowe pozostają sprawy miejsca ceremonii, uroczystości 
i towarzyszących temu okoliczności. Przypuszczać można, że to do- 
niosłe wydarzenie dokonało się 14 kwietnia 966 roku, gdzieś na terenie 
Wielkopolski. Może w Gnieźnie, Poznaniu albo na Ostrowie Lednic- 
kim. Takie są obecnie obowiązujące hipotezy. Z najnowszymi badania- 
mi mediewistów zapoznał gostyńską młodzież oraz miłośników histo- 
rii dr Zbyszko Górczak - historyk z UAM w Poznaniu. Prelegent sze- 
roko omówił też tworzącą się w wiekach X-XII strukturę kościoła rzym- 
skokatolickiego na ziemiach polskich. To ciągle mało znane zagadnie- 
nia z ojczystej historii. Przede wszystkim z myślą o uczniach Liceum 
Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu Biblio- 
teka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Muzeum zorganizo- 
wali dwie prelekcje poświęcone najdawniejszym dziejom Polski. Tak- 
że spora grupa miejscowych historyków i miłośników muzy Klio chcia- 
ła poznać obecny stan badań nad początkami państwa polskiego. Dr 
Zbyszko Górczak wygłosił 10 marca br. trzy wykłady, w których uczest- 
niczyło łącznie około 160 osób. 


Robert Czub PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Teatralna wiosna 
w Kostrzynie 


Około stu dzieci ze szkól i gimnazjów 
w gminie Kostrzyn wzięło udział w XIV Przeglą- 
dzie Teatralnym Wiosna 2006, który zorganizo- 
wał 30 marca Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu- 
ry w Kostrzynie. Na miejscowej scenie młodzi 
miłośnicy teatru zaprezentowali niezły poziom 
przedstawień i duże zaangażowanie w ich re- 
alizację. Na pierwszy ogień poszły dzieci z Ze- 
społu Szkól w Brzeźnie, wystawiające bajkę 
Andersena "Królowa śniegu" z interesującym 
podkładem muzycznym w reżyserii Toma- 
sza Goca. Jako drudzy na scenie pokazali się 
uczniowie Zespołu Szkól w Gultowach z przed- 
stawieniem wesołym, nawiązującym do wiosny 
"Czy ktoś nie widział mojego psa" w reżyserii 
Ewy leśnej. Trzecia zaprezentowała się ekipa 
dzieci i młodzieży z Zespołu Szkól w Siekier- 
kach Wielkich, przedstawiając barwne wido- 
wisko folklorystyczno-taneczne i piosenki .Od 
Karpat po Bałtyk" w reżyserii Hanny Pokorskiej 
i Mirosławy Karalus-Czemiak. Ostatnim przed- 
stawieniem, ale za to bardzo dojrzałym, był te- 
atr rapsodyczny "Misterium świat/a" przygoto- 
wany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie pod kie- 
runkiem nauczycielek Joli Plucińskiej, Marii 
Gożdziak i Czesławy Czubak. 
Występy oceniało jury - Kazimierz Mat y- 
sek i Ryszard Zjeżdżałka - nagradzając zespo- 
ły dyplomami, a uczniów słodyczami i napoja- 
mi. Liczna widownia nagrodziła brawami wyko- 
nawców z gminy Kostrzyn. (KM) 


z buławą i walcem 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zorganizowała po raz ko- 
lejny dwudniowe warsztaty dla kapelmistrzów orkiestr dętych i instruktorów grup tanecz- 
nych działających przy orkiestrach. Tym razem warsztaty odbyły się w Chodzieiy w dniach 
1-2 kwietnia a wzięło w nich udział 51 osób pracujących z wielkopolskimi orkiestrami. 


Kapelmistrzowie zostali podzieleni na dwie 
grupy, które pracowały z różnymi wykładowca- 
mi. Pierwsza grupa zajmowała się praktycz- 
nym aspektem dyrygowania orkiestrą dętą 
na przykładzie .Joy of musie" Jana Haderman- 
na, a zajęcia prowadził Marek Seyfried z Kra- 
kowa. Druga grupa w tym samym czasie pra- 
cowała z Mirosławem Chilmanowiczem - tam- 
burmajorem Reprezentacyjnej Orkiestry WP 
w Warszawie. Tutaj tematem zajęć była buława 
- jakie sygnały należy nią dawać, jak nią dyry- 
gować oraz jak przygotować musztrę. Kapel- 
mistrzowie uczestniczyli również w zajęciach 
teoretycznych dotyczących dyrygowania or- 
kiestrą dętą oraz metodyki nauki gry na instru- 
mentach dętych. Poza tym organizatorzy przy- 


... \ ; 


gotowali zajęcia dotyczące prawa autorskiego, 
które prowadził Krzysztof lewandowski. 


m 
-'" 
(f) 
.c: 
o 
:c 
m 
--, 
.' m 
1;; 
.c 
1;; 
m 
x 
£:!. 

 


Panie prowadzące grupy taneczne praco- 
wały nad choreografią marszową, pozna- 
ły podstawowe kroki poloneza, walca wie- 
deńskiego i salsy; przygotowały również 
układ funky jazz. Zajęcia w tej grupie prowa- 
dziły: Alicja Curujew i Krystyna Frąckowiak 
z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Po- 
znaniu. Instruktorki ćwiczyły także z buła- 
wą pod kierunkiem Macieja Kołaczkowskie- 
go. Gospodarzami warsztatów był Chodzie- 
ski Dom Kultury oraz Miejska Orkiestra Dęta 
działająca przy ośrodku kultury. 
Barbara Jabłońska 


"Palmy" dla palm 


W Szkole Podstawowej w Fanianowie (gmi- 
na lobżenica) 7 kwietnia wręczono nagrody i wy- 
różnienia uczestnikom II Wojewódzkiego Konkur- 
su na Palmę Wielkanocną. Do konkursu zakwali- 
fikowano ok. 250 palm wykonanych przez uczniów 
szkól podstawowych z różnych regionów woje- 
wództwa wielkopolskiego. Jury, przyznając nagrody 
i wyróżnienia, oceniało oryginalność, estety- 
kę wykonania i stopień trudności; premiowa- 
ło elementy, które nawiązywały do tradycji. 
Najciekawsze prace uhonorowano statu- 
etkami: Złotą Palmę otrzymała Sandra Cięż- 
ka z Bądecza, Srebrną Palmę Józef Gie- 
se z Wiktorówki, Brązową Palmę Patrycja 
Piotrowska z Falrnierowa. Przyznano rów- 
nież nagrodę Proboszcza Parafii Św. Józe- 
fa w Fanianowie, którą wręczono Szymonowi 
Białczykowi. Patroni medialni konkursu przy- 
gotowali własne wyróżnienia - statuetki. .Ty- 
godnik Nowy" uhonorował Katarzynę Frącko- 
wiak a Radio ,,100" Magdalenę Grochowską. 


Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej w Faniano- 
wie przypadła Natalii Matuszewskiej. 
Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa 
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wy- 
szyńskiego w Fanianowie przy wsparciu Woje- 
wódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu, Pilskiego Domu Kultury, Mu- 
zeum Kultury ludowej w Osieku nad Notecią, Od- 
działu Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszi- 
ca w Pile, Parafii św. Józefa w Fanianowie. (EM) 


. 


f. 


- 4 
! 
. t , 
...
 Ir. 


r 


lataiący 
kufer 


W holu Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu w kwietniu obejrzeć moż- 
na było wystawę prezentującą autor- 
ski projekt zajęć z dziećmi i młodzie- 
żą, przygotowany przez plastyka Ta- 
deusza Wieczorka (z Centrum Sztuki 
Dziecka w Poznaniu) inspirowanego 
utworami Hansa Christiana Ander- 
sena. To już kolejna edycja wystawy 
i warsztatów interdyscyplinarnych pt. 
.Latający kufer", w których biorą udział 
dzieci i młodzież z wielkopolskich bi- 
bliotek. Głównym przesłaniem za- 
jęć jest myśl, że podczas warsztatÓN 
szkoła, biblioteka, dom kultury mogą 
stać się miejscami sztuki, a dzieci za- 
inspirowane literaturą mogą wykazy- 
wać się kreatywnością. (sta) 


WBPiCAK / kwiecień-maj 2006/5 'PANORNVIA wielkopolskiej kultury 


Zabawa w teatr 


Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru (27 marca) rozpoczęły się w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dobrej z ponad tygodniowym wyprzedzeniem. Właśnie tam w dniach 
18-19 marca po raz dwudziesty ósmy odbyły się Międzypowiatowe Konfrontacje Teatrów 
Dziecięcych "Przestrzenie Wyobraźni". Organizatorzy (Centrum Kultury i Sztuki w Koni. 
nie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej i Starostwo Powiatowe w Turku) postanowi- 
li tym razem wprowadzić pewne innowacje. Dotyczyły one szaty graficznej materiałów pro- 
mocyjnych oraz nazwy. 


Od tego roku impreza odbywa się pod ha- 
słem .Przestrzenie Wyobrażni., które w pełni 
oddaje ideę spotkań oraz coroczne przesła- 
nie Komisji Artystycznej. Celem Konfrontacji 
- poza wymianą doświadczeń w obrębie ama- 
torskiego ruchu artystycznego i doskonaleniem 
warsztatu instruktorskiego - jest edukacja po- 
przez zabawę w teatr. Natomiast życzeniem 
organizatorów i jurorów - w dobie dosłowno- 
ści i hiperrealizmu - kształtowanie myślenia te- 
atralnego właśnie w oparciu o wyobraźnię. 
W tym roku do Dobrej przyjechało 16 ze- 
społów. Byli wśród nich zarówno stali bywalcy, 
np. z Turku, Słupcy, Ślesina, Trąbczyna, Tu- 
liszkowa czy Władysławowa, jak również de- 
biutanckie grupy z Konina i Przyjmy. Marian 
Glinkowski - reźyser z Łodzi pracujący przy 
Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecię- 
cych DZIATWA - zwrócił uwagę na wysoki po- 
ziom prezentacji. To niewątpliwie zasługa wie- 
loletniej pracy instruktorów, którzy nieustannie 
podnoszą swe kwalifikacje, biorąc udział w roz- 
maitych warsztatach i z pasją szukają nowych 
rozwiązań scenicznych oraz ambitnych tek- 
stów. Mocną stroną pokazanych spektakli był 
repertuar. Pojawiło się przedstawienie na pod- 
stawie scenariusza Andrzeja Maleszki (.Psia 
Kość. z Słupcy) , była klasyka teatru dziecię- 


cego (bracia Grimm, Andersen, Pierre Gripari) 
a także udane adaptacje, np. .Dzwonnik z No- 
tre Dame. Wiktora Hugo w wykonaniu teatru 
z Przyjmy. Jurorzy z radością zauważyli, że co- 
raz częściej wykorzystuje się w sposób świa- 
domy muzykę oraz grę świateł w budowaniu 
obrazów scenicznych. To samo dotyczy ruchu 
- co było szczególnie widoczne w pantomimie 
zespołu .Chochlik. ze Ślesina. 
Komisja w składzie: Marian Glinkow- 
ski - reżyser z Łodzi, Maria Witezak - in- 
struktor teatralny, Hanna Kubacka-Kujawiń- 
ska - kulturoznawca, instruktor ds. recytacji 
CKiS, Maciej Pietryk - instruktor ds. muzyki 
z CKiS po obejrzeniu 16 spektakli postanowi- 
ła przyznać 5 równorzędnych nagród. Otrzy- 
mały je teatry: .Szpilka" ze Szkoły Podstawo- 
wej nr 1 w Turku, "Gumisie. ze Szkoły Pod- 
stawowej w Słupcy, .Iskierki" z Zespołu Szkol- 
no-Gimnazjalnego w Trąbczynie, ze Szko- 
ły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Przyjmie, .Fuks" ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Turku; 6 równorzędnych wyróżnień 
otrzymały: . Teatrzyk Muzyczny" z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Babiaku, Teatr "Chochlik" 
z zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesi- 
nie, Teatr .ASY. z Miejsko-Gminnego Ośrod- 
ka Kultury w Tuliszkowie, Teatr .Biedroneczki" 


z Przedszkola Miejskiego w Dąbiu, Teatr .Pest- 
ka" z Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu 
Biskupim, Teatry .Władek. i "Skrzaty. z Gmin- 
nego Ośrodka Kultury we Władysławowie. 
5 nagród za udział otrzymały Teatr .Ja- 
rzębinki. z MDK i Przedszkole .Jarzębinka. 
z Słupcy, Teatr "Psia Kość. z MDK w Słup- 
cy, Teatr .Szkolniaki. z MGOK i Zespołu Szkol- 
no-Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie, Teatr 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pieka- 
rach i .Teatrzyk Pi nokio. ze SP nr 15 w Ko- 
ninie; nagrody aktorskie przyznano: Joannie 
Sąsiadek, Kamilowi Franczakowi i Dawido- 
wi Bączkiewiczowi z Teatru "Iskierki. w Trąb- 
czynie, Aleksandrze Matusiak, Patrycji Fabi- 
siak, Martynie Wójck z Teatru .Fuks. w Tur- 
ku, Klaudii Wendt z Teatru w Przyjmie; na- 
grody instruktorskie: Ewie Pawlak, Aldonie Pi- 
wońskiej, Izabeli Ochocie ze SP nr 1 w Turku, 
Annie Czerniak z MDK w Słupcy, Marii Bittner 
z Przedszkola ,.Jarzębinka" w Słupcy, Barba- 
rze Jagielskiej z Zespołu Szkolno-Gimnazjal- 
nego w Trąbczynie, Agnieszce Piąstce ze SP 
nr 5 w Turku, Agnieszce Borowskiej i Sylwii 
Orchowskiej ze SP im. M. Skłodowskiej-Cu- 
rie w Przyjmie. 
Komisja Artystyczna postanowiła wyty- 
pować na imprezy ponadlokalne następują- 
ce zespoły: Teatr "Szpilka" ze SP nr 1 w Turku 
na XXVII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dzie- 
cięcych DZIATWA 2006, Teatr "Iskierki. z Ze- 
społu Szkolno-Gimnazjalnego wTrąbczynie 
oraz Teatr ze SP w Przyjmie na XIII Wielkopol- 
skie Spotkania Teatrów Dziecięcych o Nagro- 
dę Konińskiego Smoka. Nagrody, wyróżnienia 
oraz nagrody aktorskie ufundowało Centrum 
Kultury i Sztuki w Koninie, a nagrody dla in- 
struktorów Starostwo Powiatowe w Turku. 
Paulina Pachuiska 


Franklin u dzieci 


W drugiej połowie lutego bibliotekę w Zdunach oraz jej filie w Baszkowie 
i Konarzewie odwiedził Franklin - bohater książek, napisanych w oparciu 
o wersję telewizyjną animowanej serii "Witaj, Franklin". 


W zdunowskiej bibliotece do dyspozycji naj młodszych czytelników jest kil- 
kadziesiąt tytułów książek o Franklinie. Każdy z nich związany jest z inną sytu- 
acjążyciową, w jakiej może znaleźć się również dziecko np. .Franklin wielkim 
odkrywcą, ... czeka na siostrzyczkę, ...idzie do szpitala, ...jest starszym bra- \ I 
tern, ...mały chwalipięta i wiele innych.. Książka otrzymała nagrody: .Najlep- 
sze dla dziecka. - hit 2003 oraz uznana została za Super produkt 2004. 
W bibliotece w postać Żółwika Franklina wcielił się aktor Piotr Witoń, 
na co dzień współpracujący z księgarnią .Galeria z Bajki. w Poznaniu. Pod- 
czas spotkań (w Zdunach, Konarzewie i Baszkowie), mających charakter za- 
bawy, dzieci uczyły się m.in. dobrego zachowania w różnych sytuacjach; ćwi- ł 
czyły pamięć i poznały korzyści płynące z czytania książek. Taka zabawa po- 
budzająca wyobraźnię najmłodszych uświadamia, że śmiech jest lekarstwem 
na wszystkie małe i większe zmartwienia... 


6 / kwiecień-maj 2006/ WBPiCAK 


Mirosława Szymczak 


I 


.1 PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Edukacia O Poznańskim Czerwcu 


Włączając się w obchody 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca Woje- 
wódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przygo- 
towała program edukacyjny pt. .Za wolność, prawo i chleb. Kalendarz Pol- 
ski: Czerwiec, Grudzień, Marzec, Sierpień.. Na program złożyły się: publika- 
cja wspomnień uczestników i świadków wydarzeń 28 Czerwca (plon ubie- 
głorocznego konkursu pt. .Rok 1956 - 28 Czerwca.), konkurs literacko-hi- 
storyczny dla młodzieży szkól średnich oraz cykl 40 prelekcji (w marcu 
i kwietniu) związanych z tematem konkursu tzn. historią Polski powojennej 
i obrazem zrywów wolnościowych czasów PRL w sztuce polskiej. 
Inauguracja programu edukacyjnego rozpoczęła się w siedzibie WBPi- 
CAK 8 marca br. prelekcjami przedstawicieli Oddziałowego Biura Eduka- 
cji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dr Stanisław Jan- 
kowiak wygłosił wykład pt. .Społeczeństwo polskie wobec władzy komuni- 
stycznej", a Agnieszka Roguiska przedstawiła "Obraz Poznańskiego Czerw- 
ca 1956 w literaturze". 
Prelekcje dotyczące historii Polski powojennej wygłaszane były głównie 
w bibliotekach powiatowych i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. 
Andrzej Górny, pisarz, uczestnik wydarzeń czerwcowych mówił o .Poznań- 
skim Czerwcu 1956 r. w historii, literaturze i filmie na podstawie własnej twór- 
czości", dr Marek Rezler, historyk, autor wielu publikacji przedstawił "Drogi 
i bezdroźa PRL. Refleksje nad dziejami Polski powojennej", a dr Tomasz Mi- 
zerkiewicz z Instytutu Filologii Polskiej UAM zachęcał wykładem .Tyrteusz 
z bibuły. Literatura drugiego obiegu jako reakcja na wydarzenia lat 1968, 
1970, 1976, 1980, 1981.. 
Program edukacyjny WBPiCAK odbywał się pod patronatem poznań- 
skiego oddziału IPN i wpisany został na listę działań Komitetu Organizacyj- 
nego Obchodów Rocznicy Czerwca 1956. (sta) 


( 


:\ 


Symboliczne przecięcie wstęgi. Od lewej: wicemarszałek Józef Lewandowski, staro- 
sta Michał Karalus, dyr. Krzysztof Walczak 


Nowa siedziba dla biblioteki 


Do nowych pomieszczeń przeniesiono bibliotekę pedagogiczną w Ple- 
szewie - oddział Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. 
Wcześniej znajdowała się ona z dala od centrum miasta, teraz mieści się w lo- 
kalu po byłym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym przy ulicy Ogrodowej. Z księ- 
gozbioru biblioteki korzystają głÓNnie nauczyciele, studenci i uczniowie. 
Oficjalnego otwarcia, 14 marca, dokonali Józef lewandowski - wice- 
marszałek województwa wielkopolskiego, Michał Karalus - starosta ple- 
szewski oraz dr Krzysztof Walczak - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ka- 
liszu. Sale poświęcił ksiądz prałat Henryk Szymiec. W spotkaniu uczestni- 
czyli samorządowcy, bibliotekarze i grupa czytelników. Gośćmi honorowymi 
byli Marianna Celler - emerytowana bibliotekarka z Pleszewa oraz Wojciech 
Spaleniak - dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Biblioteka pedago- 
giczna w Pleszewie ma prawie tysiąc stałych czytelników, a jej księgozbiór li- 
czy 26.000 pozycji. (tw) 


Blogoslau tę u'as... 


, \ 


. 


.. 


t 


to 


l 
I 


1-. \ 


do 


Fragment ekspozycji 


Wspominali Jana Pawła II 


Filia Nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu 
zorganizowała wystawę "Pierwsza rocznica śmierci Jana Paw- 
ła II" .Mottem wystawy były słowa "Choć odszedłeś na zawsze 
wciąż jesteś z nami" pochodzące z "Trenu na śmierć Papieża Ty- 
siąclecia Jana Pawła II" napisanego przez Józefa Tylusa. 


Każdy z nas ma swoją osobistą postać Ojca Świętego zapamię- 
taną na zawsze. Dla jednych z nas będzie to uśmiechnięty pielgrzym 
obejmujący dzieci i witający się z tłumem wiernych. Może to będzie 
zatroskany papież pochylony nad chorymi i cierpiącymi. Może to bę- 
dzie Karol Wojtyła poeta, aktor, autor książek. 
Wielu pamięta papieźa i jego homilię poświęconą rodzinie wygło- 
szoną czwartego czerwca 1997 r. podczas pielgrzymki do Kalisza. 
Na przygotowanej wystawie znalazło się pięćdziesiąt książek i albu- 
mów poświęconych Janowi Pawłowi II, jego pielgrzymkom, jego na- 
ukom, homiliom wygłaszanym na całym świecie. Są to książki o dro- 
dze życiowej Karola Wojtyły od narodzin przez kapłaństwo do pa- 
piestwa. Cały pontyfikat. Książki napisane przez Ojca Świętego ta- 
kie jak: .Pamięć i tożsamość., .Tryptyk rzymski., .Dar i tajemnica., 
.Przekroczyć próg nadziei", 
czy . Wstańcie, chodźmy". 
Również najnowsze po- 
zycje wydane już po jego 
śmierci .00 zobaczenia 
w raju., przepiękne albu- 
my .Śladami Jana Pawła 
II. czy .Ojcze nasz. Życie 
największego Polaka.. Tak- 
że bestseller ostatnich dni 
.Donos na Wojtyłę". Kierowniczka filii Elżbieta Orłowska wita 
Oprócz książek za- bp. Stanisława Napierałę 
prezentowano około stu kolorowych zdjęć, fotografii, portretów po- 
kazujących życie Ojca Świętego aż do chwili śmierci i ostatniej dro- 
gi do grot watykańskich Bazyliki Św. Piotra. Książki te pochodzą 
ze zbiorów biblioteki i osób prywatnych. 
Wystawę zaszczycił swoją obecnością biskup kaliski Stanisław 
Napierała, który pochwalił inicjatywę. W dalszej części programu 
miało miejsce spotkanie z Józefem Tylusem i jego poezją poświęco- 
ną Janowi Pawłowi II. Wystawa i prezentacja cieszyły się dużym za- 
interesowaniem czytelników. 


:>2 
en 
'1:: 
.0 
o 
a: 
c 
N 
en 
>- 

 

 
x 

 


$i 


Elżbieta Orłowska 


WBPiCAK / kwiecień-maj 2006/ 7 PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Automatyczna 

po
czalnia 
w Opatówku 


Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatów- 
ku, dzięki znacznym systematycznym zakupom nowości z róż- 
nych żródeł stworzyła atrakcyjny, jak na bibliotekę gminną, księ- 
gozbiór. Ma to swoje odbicie w dobrych wynikach czytelniczych. 
Wśród bibliotek gminnych powiatu kaliskiego biblioteka w Opa- 
tówku ma największy wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców 
- 27,9 (przeciętny w powiecie -16,1) oraz wypożyczeń na 100 
mieszkańców - 518,3 (przeciętny w powiecie - 266,1) (dane 
za rok 2005). Aby w jak największym stopniu umożliwić czytel- 
nikom dostęp do zasobów biblioteki już w 1997 r. podjęto kom- 
puteryzację zbiorów. Biblioteka uzyskała wówczas także dostęp 
do internetu. 
Obecnie cały księgozbiór biblioteki znajduje się w bazie 
danych, a bibliotekarze i czytelnicy mogą wyszukiwać książ- 
ki wg kluczy wyszukiwania, jakie gwarantuje system bibliotecz- 
ny.SOWA.. 
Od kilku lat biblioteka oferowała czytelnikom poszukują- 
cym informacji bezpłatny dostęp do internetu. Do niedawna był 
to jeden komputer. Od stycznia 2006 r. w ramach ogólnopol- 
skiego programu .Ikonka. mającego na celu ułatwienie dostę- 
pu Polaków do sieci internetowej biblioteka w Opatówku otrzy- 
mała 3 komputery z oprogramowaniem, które są przeznaczo- 
ne dla mieszkańców gminy. Użytkownicy mogą korzystać z bez- 
płatnego dostępu do internetu w godzinach pracy biblioteki, tzn. 
od 7.30 do 18, a w soboty od 8 do 13. Wykorzystanie kompute- 
rów jest bardzo duże. 
Kolejnym krokiem w automatyzacji prac bibliotecznych jest 
uruchomienie automatycznej wypożyczalni. 1 kwietnia czytelni- 
cy, którzy odwiedzili bibliotekę otrzymali po raz pierwszy elektro- 
niczne karty. W ciągu najbliższych 2 miesięcy planuje się całko- 
wite zastąpienie tradycyjnych kartotek czytelników i książek re- 
jestrami komputerowymi. To ułatwi i przyspieszy proces wypoży- 
czania książek oraz prowadzenia statystyk. Dzięki temu bibliote- 
karze będą mieli więcej czasu na pomoc czytelnikom w doborze 
odpowiednich książek oraz na inne prace prowadzone przez bi- 
bliotekę oprócz udostępniania materiałów bibliotecznych. 
Biblioteka w Opatówku jest placówką działającą od 1949 r. 
Zawsze była instytucją aktywną w lokalnej społeczności. 
Od 1999 r. pełni także zadania biblioteki powiatowej dla powia- 
tu kaliskiego ziemskiego. Dzięki sprzyjającej atmosferze ze stro- 
ny władz samorządowych i zaangażowaniu bibliotekarzy jest 
placówką nowoczesną. Kolejnym etapem komputeryzacji będzie 
udostępnienie katalogu w internecie. 


Jadwiga Miluśka 


8 / kwiecień-maj 2006/ WBPiCAK 


Mądrze 
chowywać 


"Aby wychować mądre, kulturalne i moralne społeczeństwo" pod takim ty- 
tułem w Kępnie odbyła się 9 marca konferencja Fundacji ABCXXI - Cała 
Polska czyta dzieciom. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów 
gminnych, dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych, wychowawcy, 
nauczyciele, psycholodzy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, bi- 
bliotekarze i uczniowie. 


Celem konferencji, która zgromadziła około 120 osób z powiatu kępińskiego 
i wieruszowskiego było przedstawienie problemów związanych z wychowaniem 
młodego pokolenia oraz zaproszenie lokalnej społeczności do dyskusji na ten te- 
mat. Organizatorką lokalnej konferencji była Renata Gość, członek Rady Koor- 
dynatorów Fundacji ABCXXI, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. 
W konferencji wzięli udział: Irena Koźmińska - założycielka i prezes Fundacji 
ABCXXI, inicjatorka kampanii społecznej .Cała polska czyta dzieciom., autorka 
programów edukacyjnych (.Dzieciństwo na całe życie., "Szkoła z charakterem., 
"Czytające szkoły.), Kawaler Orderu Uśmiechu; Justyna Święcicka - psycho- 
log ze Specjalistycznej Poradni "Uniwersytet dla Rodziców., autorka poradników 
psychologicznych i książek dla dzieci, członek Rady Fundacji ABCXXI; Jarosław 
Sokołowski - specjalista ds. zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci, 
wykładowca na uczelniach pedagogicznych w Polsce, członek Polskiego Towa- 
rzystwa Kryminologicznego przy PAN w Warszawie, podinspektor Policji w sta- 
nie spoczynku, Kawaler Orderu Uśmiechu; Marzena Secomska-Rozenbaum 
ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, członek zarządu Fundacji ABCXXI 
oraz Ewa Gula, współorganizatorka podobnej konferencji w Skarżysku. 
W programie spotkania znalazły się m.in. takie wykłady jak: .0 Fundacji AB- 
CXXI" Marzeny Secomskiej-Rozenbaum, .Wychowanie dzieci w społecznie tok- 
sycznym świecie" oraz .Rola głośnego czytania i nauczania wartości w wycho- 
waniu emocjonalnie zdrowego człowieka. Ireny Kożmińskiej, .Rodzice XXI wie- 
ku. Justyny Święcickiej, "Podkultury młodzieżowe jako przejaw niedostosowania 
społecznego. Jarosława Sokołowskiego. 
W prelekcjach poruszono problemy wychowania dziecka we współczesnym 
świecie. Omówiono zagrożenia, jakie niesie z sobą telewizja, internet, sekty. 
Dyskutowano, w jaki sposób na emocjonalność, wychowanie i samodzielne ży- 
cie wpływa oglądanie przez dziecka przemocy w środkach masowego przekazu. 
Mówiono o sposobach zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka, zagroże- 
niach społecznych i metodach przeciwdziałania oraz roli głośnego czytania i na- 
uczania wartości w wychowaniu emocjonalnie zdrowego człowieka. Natomiast 
w panelu dyskusyjnym Włodzimierz Mazurkiewicz - wicestarosta kępiński omó- 
wił rolę samorządu i stowarzyszeń pozarządowych w budowaniu i wychowywa- 
niu moralnego społeczeństwa. Dariusz Sodomski z Komendy Powiatowej Policji 
w Kępnie przedstawił dane dotyczące występowania patologii w rodzinach po- 
wiatu kępińskiego. Marek Kowalski - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Słupi omówił trudne warunki, jakie musi pokonywać dziecko niepełnosprawne 
we współczesnej rzeczywistości. 
Projekt zrealizowany został ze środków Ministra Kultury w ramach Programu 
Operacyjnego "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury.. Wszechstronną 
pomoc organizacyj- 
ną okazali: ks. Sła- 
womir Nowak - ka- 
techeta z Zespołu 
Szkół Ponadgimna- 
zjalnych nr 1 w Kęp- 
nie, Małgorzata Kula 
i Ewa Jędrysiak z kę- 
pińskiego Stowarzy- 
szenia Bibliotekarzy 
Polskich oraz lokal- 
ni sponsorzy. 
Renata Gość  


. 


1
 PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


"" r-. . 

 . 
I 
"" " .., 
, 
t ,\, \ 
't, 
T .. 
A 
. I  


W tym roku impreza zorgani- 
zowana została już po raz szó- 
sty i wzięło w niej udział 487 bi- 
bliotek z Czech, Słowacji, Austrii 
i Polski. W roku 2005 do projek- 
tu przystąpiło 408 miast, w któ- 
rych Noc z Andersenem spędziło 
12.270 dzieci i 2.246 dorosłych. 
Tegoroczne liczby na pewno 
są większe. Mimo sprzeciwu 
niektórych pedagogów uważa- 
jących, że impreza jest niepe- 
dagogiczna (dzieci przebywa- 
ją poza domem w niezbyt kom- 
fortowych warunkach), to war- 
to raz w roku pozwolić dzieciom 
przeżyć taką magiczną noc. Naj- 
młodsi chcą wierzyć i oglądać 
Andersena, tak jak wierzą i czekają na spotka- 
nie z Mikołajem. 
W śremskiej imprezie udział wzięło 34 uczniów 
z klas I-III wiejskiej szkoły podstawowej oraz z kla- 
sy integracyjnej i 9 osób dorosłych. W programie 
spotkania były konkursy na najładniejsze przebra- 
nie, na portret Andersena, znajomość życiorysu 
i twórczości pisarza oraz wspólne układanie współ- 
czesnej baśni opartej na motywach znanych ba- 
śni Andersena. Była też możliwość internetowego 
czatowania z innymi bibliotekami. A czytanie baśni 
nocą, w bajkowej scenografii, na pewno długo śnić 
się będzie dzieciom. 


- 


Noc Z Andersenem 


W dniu urodzin Hansa Christiana Anderse- 
na i z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla 
Dzieci Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śre- 
mie włączyła się po raz drugi do międzynarodowej 
imprezy pod nazwą Noc z Andersenem. Głównym 
organizatorem tego przedsięwzięcia jest Klub Bi- 
bliotek Dziecięcych SKIP (Stowarzyszenie Biblio- 
tekarzy i Pracowników Informacji) w Czechach. 
"Pomysł imprezy powstał spontanicznie w celu 
wspierania czytelnictwa, propagowania systema- 
tycznego czytania oraz głośnego czytania dzie- 
ciom, a dzięki pomysłowości bibliotekarek i peda- 
gogów popłynął w świat.." czytamy na stronie in- 
ternetowej projektu (http://www.knihovnabbb.cz). 


Jerzy Kondras 


Nagrodzony "Berlin" 


W dniach 8-9 kwietnia odbywa- 
ły się w Złotowie 18. Wielkopolskie 
Porównania Filmowe. Na tegoroczną 
edycję konkursu nadesłano 36 filmów 
40 autorów. Na uwagę zasługuje licz- 
ny udział młodych złotowian, którzy za- 
prezentowali 8 filmów. Pokazy konkur- 
sowe odbywały się w trzech częściach. 
Po każdej z nich następowało ich omó- 
wienie. Jury w składzie: Mikołaj Jaz- 
don - przewodniczący, Mariusz Graj- 
kowski, Joanna Nawrocka i Władysław 
Nielipiński przyznało nagrody i wyróź- 
nienia. I nagrodę otrzymł Mattias Me- 
zler za film .Berlin, II - Kuba Kubajew- 
ski za film .Finis coronat opus., III-Ali- 
cja Mendyk, Eryk Skotarczak i Mate- 
usz Klimek za film .Nic ciekawego., IV 
- Dominik Cygaiski za film "Pacjent". 
Celem Wielkopolskich Porównań 
Filmowych jest prezentacja filmów 
zrealizowanych przez twórców nieza- 
leżnych z Wielkopolski. Przegląd ma 
charakter warsztatów filmowych. Te- 
gorocznymi organizatorami byli: Woje- 
wódzka Biblioteka Publiczna i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu, Cen- 
trum Kultury .Zamek. i Stowarzysze- 
nie Kulturalne .Złototwórczość. w Zło- 
towie. (sta) 


Pan Q'Rama w rozterce 
Bibliotekarzom 
z wyrazami I 


Pan O'Rama nad wyraz kocha wyra- 
zy. Bo wyrazy składają się w zdania, a zdania 
w dłuższe teksty, które niekiedy są artystycz- 
ne i wypełniają książki. A książki zgromadzone 
w jednym miejscu, by je czytać, to już biblioteka. 
Własna lub dla innych czytelników. Biblioteka- 
rze w bibliotekach wyrażają upowszechnienie 
czytelnictwa, czytelnicy zaś temu czytelnictwu 
dają wyraz i rozumieją się wcale nie bez słów. 
Słów niecenzuralnych Pan O'Rama zna 
wiele, lecz ich nie cierpi! W tym samym stop- 
niu, co kiedyś cenzury. Tej z ul. Mysiej w War- 
szawie i z ul. Mickiewicza w Poznaniu. Zna 
też wiele rozmaitych cenzuralnych słów, które 
dają się pOdzielić na grupy. Ostatnio zauważył, 
że powstała całkiem nowa grupa, która groma- 
dzi słowa trudne. Nie dla wszystkich, co praw- 
da, ale zawsze. Prezenterzy radiowi i telewizyj- 
ni, a nawet kabaretowi, by szerzyć humor i sa- 
tyrę, wypowiadają takie słowo i zaznaczają, 
że jest to .trudne słowo.. Boki można zerwać! 


Pan O'Rama daje slowo! Na przykład taki pre- 
zenter mówi: .Sędzia ograniczył się do udzie- 
lenia zawodnikowi ustnej reprymendy.. I za- 
raz dodaje: .reprymenda - trudne slowo." I ileż 
z tego śmiechu! Chce w ten sposób dowcip- 
nie dać do zrozumienia albo, źe pan sędzia, 
co prawda ochrzanił zawodnika, tylko, że tak, 
by on go nie zrozumiał. Albo jeszcze śmiesz- 
niej, że ochrzanił go elegancko, przy pomocy 
słów parlamentarnych, które są trudne. Albo 
też (boki zrywać!), że tylko ochrzanił, choc 
mógł zachować się bardziej represyjnie. .Re- 
presyjnie. - trudne słowo. Ha, ha! 
Pan O'Rama z okazji święta bibliotekarzy 
proponuje zabawę w słowa naprawdę trudne. 
To jest te powszechnie i nawet trafnie używa- 
ne, choć często zupełnie bez zrozumienia. Oto 
przykłady. 
Ciurkiem mogą lać się łzy, albo ciurkiem 
można coś przepisać lub przeczytać. To praw- 
da. Co to ciurek, dalibóg nikt nie wie? (.Dali- 
bóg. - trudne słowo. Hi, Hi!) 
Znienacka można coś zrobić niespodzie- 
wanie. O nacku nikt nie słyszał. 
Wszyscy wiedzą, jak wygląda coś znisz- 
czone do imentu. Ki czort ten iment? 
Do cna wyczerpują się na przykład nakła- 
dy książek. Co to cno? 


Rycerzom czasem udaje się masowo po- 
lec pokotem. O kota chodzi, czy pokot? 
Bez liku czasu można zmitrężyć (trudne 
słowo!) i to całkiem po próżnicy, przez co nasi 
wrogowie śmieją się do rozpuku, a my na za- 
bój w sobie zadurzeni (trudne słowo!) leżymy 
odłogiem, co mówią nam wszyscy bez ogró. 
dek, zyskując poklask. W tej sytuacji pozo- 
staje nam wypić kielich goryczy i to duszkiem, 
by nie powiedzieć, że na chybcika, co za- 
brzmiec mogłoby nieco zbyt trywialnie (trud- 
ne słowo!). 
Co to lik, próżnica, rozpuk, zabój, odłóg, 
ogródka, poklask, duszek, czy chybcik? 
To słowa! To wyrazy, co wyrażają bogactwo na- 
szego języka. Tak dalece naszego, że obcokra- 
jowcowi, który ze słownikiem w ręku chciałby 
ten nasz na swój przełożyć, na wypadek prze- 
kładu udanego - konia z rzędem Pan O'Rama 
podaruje, albo kroć jakąś i to z okładem. 
Bibliotekarzom i ich czytelnikom, w ewen- 
tualnych (trudne słowo!) badaniach lingwi- 
stycznych (trudne słowo!) Pan O'Rama źyczy 
jak najmniej rozterek. Liczy też, że jedni, jak 
i drudzy dzisiejszy felieton przyjmą jako formę 
szacunku i podziwu, które przesyła z najlep- 
szymi wyrazami. 


Juliusz Kubel 


WBPiCAK / kwiecień-maj 2006/9 'PANORNVIA wielkopolskiej kultury 


Na tropie bibliotek 


Złotowskie biblioteki przy współpracy Nauczycielskie- 
go Kolegium Języków Obcych zorganizowały grę tere- 
nowo-rekreacyjną dla klas IV-VI pt. "Na tropie biblio- 
tek". Jej celem była popularyzacja wiedzy na temat bi- 
bliotek w mieście. 


Uczestnicy projektu (3-4-osobowe drużyny) mie- 
li za zadanie odszukać i odwiedzić jak najwięcej biblio- 
tek funkcjonujących w Złotowie. Każda drużyna otrzymała 
swoje logo i zaopatrzona w "kartę gry" odwiedzała złotow- 
skie książnice. Potwierdzeniem odwiedzin były zdjęcia, 
ulotki, informatory, gazetki biblioteczne, ekslibrisy i wy- 
wiad z bibliotekarzem. Uczestnicy gry zbierali materiały 
o bibliotekach oraz sporządzali ich mapę - plan miasta 
- z zaznaczeniem tych miejsc, które odwiedzili oraz infor- 
mację o ich działalności i co się najbardziej w odwiedzanej 
placówce podobało. Efektem samodzielnej pracy uczniów 
są mapy, foldery, ulotki, prezentacje multumedialne oraz 
wypełnione karty pracy. Zwyciężyły: Klaudia Wesoły, Han- 
na Andrzejewska, Monika Hensler i Weronika Kowalska 
ze SP nr 1 w Złotowie, które zebrały największą liczbę 
punktów za udział w grze zaznaczając na sporządzonej 
przez siebie mapie 16 bibliotek. Prace konkursowe stano- 
wią ciekawy materiał informacyjny dla bibliotekarzy. 
Gra terenowo-rekreacyjna .Na tropie bibliotek" zosta- 
ła zrealizowana metodą projektów, powszechnie ocenia- 
nej jako trudna i rzadko stosowana przez bibliotekarzy. 
Polega na tym, źe uczniowie proponują i samodzielnie 
rozwiązują pewien problem czy zadanie zdobywając przy 
tym doświadczenie. Metoda ta pozwala skuteczniej od in- 
nych kształtować u dzieci i młodzieźy ich rozwój emocjo- 
nalny, społeczny i poznawczy, a w szczególności: umie- 
jętność pracy w grupie, w tym trudną sztukę kompromi- 
su, właściwe planowanie pracy, odpowiednią organizację 
pracy, uczenie odpowiedzialności za pracę swoją i innych, 
samodzielne rozwiązywanie problemów oraz umiejętność 
oceniania pracy swojej i kolegów. 


Maria Monika Klein 


Zwycięska drużyna z bibliotekarzem i dyrektorem szkoły 


Młodzi pieśniarze 


W X. Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, 
który odbył się 7 kwietnia w Nowym Mieście, udział wzię- 
ło 30 uczestników, którzy zaśpiewali 23 piosenki. Jurorzy 
po wysłuchaniu wszystkich wykonawców wyróżnili sze- 
ścioro przedszkolaków a troje spośród nich: Wiktorię Wie- 
lińską, Roberta Szymczaka i Dominikę Stachowiak skiero- 
wali na eliminacje rejonowe do Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolaków. (sta) 


1 O / kwiecień-maj 2006/ WBPiCAK 


W stronę tradycii 


Tradycją stały się przedświąteczne spotkania warsztatowe w Centrum Kultu- 
ry i Sztuki - Domu Kultury im. Zofii Urbanowskiej w Kowalewku, współorgani- 
zowane przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną. 16 marca w ramach cyklu 
"W stronę tradycji" warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych przeprowadziły Stani- 
sława Radke i Halina Guzik z Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku. 


Spotkanie było częścią projektu "Ale jajo - tradycje wielkanocne" współfinansowa- 
nego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Ofertę skierowano do nauczycieli szkół 
z powiatu konińskiego i członków OSP z gminy Rzgów. Skorzystały z niej również dzieci 
z pobliskich szkół podstawowych: Barczygłowa, Sławska i Osieczy. Uczestnicy usłysze- 
li o tradycjach związanych z Wielkanocą, o zwyczaju malowania jaj oraz o tzw. przesą- 
dach jajkowych. Dawniej wierzono w magiczną moc jajka, dlatego używano go jako ka- 
mienia węgielnego przy budowie domów. Jajo było lekarstwem, chroniło przed poźarem 
i złymi duchami, zapewniało urodzaj, a nawet powodzenie w miłości. Pisanki służyły nie 
tylko do ozdoby stołu, ale także do zabawy np. w "taczanki. lub "na wybitki". Obdarowy- 
wano nimi bliskich. Ważną rolę odgrywały również barwy - czarna pisanka mogła przy- 
ciągnąć chorobę. Wkładano ją zmarłym do trumny lub zanoszono na cmentarze. 
Po krótkim wykładzie na temat tradycji i pokazie zdobienia jaj każdy miał możliwość 
samodzielnego wykonania pisanek. Wśród dorosłych największą popularnością cieszy- 
ły się nalepianki robione z bibuły zwiniętej w cienkie ruloniki. Dzieci chętnie zdobiły pi- 
sanki woskiem, później zanurzały je w barwniku. 


Aneta Wiśniewska 


Syberyiska podróż z Tomkiem 


W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie odbyła się V edycja konkursu 
czytelniczo-geograficznego pod hasłem Śladami Tomka Wilmowskiego. Konkurs opar- 
ty na książkach Alfreda Szklarskiego tym razem dotyczył .Tajemniczej wyprawy Tomka" 
- podróży po syberyjskiej tajdze. Współorganizatorem i autorem pytań była Maria Go- 
ściniak, nauczycielka geografii w bojanowskim gimnazjum. W konkursie udział wzięło 
10 uczniów z klas gimnazjalnych. Całość składała się z dwóch etapów, w każdym po 10 
pytań. Po zliczeniu punktów najlepszymi okazały się: Magda Lewandowska (miejsce I) 
i Dajana Gurdak (miejsce II) - uczennice klasy pierwszej oraz Katarzyna Machowiak 
z klasy trzeciej (miejsce III). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a lau- 
reaci nagrody książkowe. Konkursowi towarzyszyła mała wystawa tematyczna przygo- 
towana przez członków koła krajoznawczo-turystycznego działającego przy miejsco- 
wym gimnazjum. 


Aldona lu czak PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Teatr to nie jest ani salon, ani też przystań dla statków. Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, 
gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to od- 
wagi, i jakimi są. 


(Tove Jansson .Lato Muminków.) 


Złote Maski w Kraience 


10 i 11 marca Krajeński Ośrodek Kultury gościł, w ramach IV Przeglądu Teatrów Dziecię- 
cych "Złote Maski", teatry dziecięce z terenu Wielkopolski. Organizatorami Przeglądu 
od czterech lat są Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Pozna- 
niu oraz Krajeński Ośrodek Kultury. 


Idea organizacji konkursu, na którym spo- 
tykałyby się teatry dziecięce działające przy 
przedszkolach, szkołach podstawo- 
wych, ośrodkach kultury, zrodziła się 
w 2002 roku po spotkaniu przedsta- 
wiciela Wojewódzkiej Biblioteki Pu- 
blicznej i Centrum Animacji Kultu- 
ry - Jana Janusza Tycnera z przed- 
stawicielem Krajeńskiego Ośrodka 
Kultury - Karolem Adlerem. W lutym 
2003 roku te dwie instytucje wspól- 
nie zorganizowały w Krajence I Prze- 
gląd Teatrów Dziecięcych "Złote Ma- 
ski.. Impreza ta, to nie tylko rywaliza- 
cja o statuetki i nagrody, to również 
miejsce i czas podnoszenia warszta- 
tu, integracji, możliwości prezentacji 
działań teatralnych szerokiej publicz- 
ności. Wiele z grup teatralnych, które przez 
cztery ostatnie lata brały udział w "Złotych Ma- 
skach", prezentowały się tylko w swych szko- 
łach. Krajeński Ośrodek Kultury umożliwia tym 
grupom prezentacje poza murami szkolnymi 
i zaistnienie na "prawdziwej scenie.. Niektóre 
ze szkół czy przedszkoli specjalnie na okazję 
krajeńskiego Przeglądu przygotowują przed- 
stawienia, które póżniej prezentują w swoim 
środowisku. 
Tegoroczne "Złote Maski" trwały dwa dni, 
w tym czasie na scenie Krajeńskiego Ośrodka 


Kultury zobaczyć można było 196. młodych ak- 
torów w 15. spektaklach teatralnych. 


'\ 

 \ 


Komisja Artystyczna w składzie: Karol Ad- 
ler - Krajeński Ośrodek Kultury, Jan Głowin- 
kowski - Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, 
Krzysztof Skibski - Uniwersytet im Adama Mic- 
kiewicza w Poznaniu, Jan Janusz Tycner - 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu po obejrzeniu 15 
spektakli teatrów dziecięcych z Wielkopolski 
przyznała nagrody i wyróżnienia. 
W kategorii przedszkola I miejsce i Złote 
Maski otrzymał Teatr .Wesoły Jędruś" z Przed- 
szkola nr 5 w Złotowie, II miejsce i Srebrne Ma- 


ski - Teatr Grupa .0" z Publicznego Przedszko- 
la w Osieku nad Notecią; w kategorii szkoły 
podstawowe: I miejsce i Złote Maski otrzymał 
Teatr "Hak. z Ośrodka Upowszechniania Kul- 
tury w Wysokiej, II miejsce i Srebrne Maski - 
Zespół Teatralny Kościańskiego Ośrodka Kul- 
tury w Kościanie, III miejsce i Brązowe Maski- 
Teatr Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie; 
wyróżnienia: Teatr "Korona" z Publicznej Szko- 
ły Podstawowej im. Ks. Maksymiliana Gro- 
chowskiego w Głubczynie, Teatr .Gwiazdecz- 
ki" z Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie, Teatrzyk 
Muzyczny GOK z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Babiaku. 
Ponadto Komisja Artystyczna postanowi- 
ła przyznać nagrody za reżyserię Do- 
rocie Siwkowskiej z Teatru "Wesoły Ję- 
druś. z Przedszkola nr 5 w Złotowie oraz 
Halinie Knajdek z Teatru .Hak" z Ośrod- 
ka Upowszechniania Kultury w Wyso- 
kiej; nagrodę instruktorską Małgorzacie 
Hofman z Teatru .Gwiazdeczki. z Ze- 
społu Szkół nr 2 w Kościanie; nagrody 
aktorskie: Marcie Reysowskiej z Teatru 
"Hak" z Ośrodka Upowszechniania Kul- 
tury w Wysokiej, Arkadiuszowi Stecyko- 
wi z Teatru "Korona" z Publicznej Szko- 
ły Podstawowej im. Ks. Maksymiliana 
Grochowskiego w Głubczynie, Deniso- 
wi Zielińskiemu z Teatru .Gwiazdeczki. 
z Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie, Ma- 
ciejowi Buchwale z Zespołu Teatralnego Ko- 
ściańskiego Ośrodka Kultury. Wyróżnienie 
za kostium otrzymał Teatr .Delfiaki" z Zespołu 
Szkół nr 2 w Pile, a wyróźnienie za wykonanie 
partii wokalnych Teatr "Szkolniaki. z Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie. 
Nagrody i wyróżnienia zwycięzcom Zło- 
tych Masek wręczyli: zastępca burmistrza Gmi- 
ny i Miasta Krajenka - Graźyna Urbanek oraz 
dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury - Jaro- 
sław Skrzypczyński. 


Karol Adler 


Koziołki Pałuckie rozdane 


kei, sekretarzem Leokadia Grajkowska a skarbnikiem Gabriela Bartko- 
wiak. Spotkanie poprzedzone było występami dzieci, które zaprezento- 
wały przedstawienie teatralne o cystersach wągrowieckich. 
Aurelia Kaczmarek 


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu co roku 
przyznaje Doroczną Honorową Nagrodę Kulturalną Towarzystwa Przy- 
jaciół Ziemi Pałuckiej. Tegoroczną laureatką nagrody .Koziołka Pałuc- 
kiego" zostala Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu za propago- 
wanie czytelnictwa i szeroką działalność kulturalno-oświatową wśród 
mieszkańców miasta. Statuetkę wręczono Ewie Byczyńskiej, dyrektor 
MBP (na zdj. pierwsza z prawej) podczas obrad Walnego Zgromadze- 
nia Sprawozdawczo-Wyborczego. Drugą statuetkę przyznano indywidu- 
alnie Elżbiecie Martyńskiej za ogromny wkład pracy przy organizacji co- 
rocznych festynów cysterskich. Gratulacje laureatkom złożyli burmistrz 
Wągrowca Stanisław Wilczyński i przewodniczący Rady Miejskiej Zbi- 
gniew Byczyński. 
Podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory nowego za- 
rządu TPZP. Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej zosta- 
ła Aleksandra Podemska, wiceprezesami: Hanna Pękala i Bogumiła Nic- 


I 
...e 
1 
.'" 
. ,I 
.. \ 


WBPiCAK / kwiecień-maj 2006/ 11 'PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Regionalna edukacia 


"Ziemia gostyńska i śremska - przeszłość i terażniejszość" były hasłem, tegorocznej, 
11. edycji Studium Wiedzy o Regionie. W zajęciach, które trwały od 13 do 16 lutego, wzięło 
udział 66 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 58 uczestni- 
ków zajęcia ukończyło, a 42 brało udział we wszystkich spotkaniach. 


Pierwszego dnia Studium Wiedzy o Regio- 
nie odbywały się zajęcia teoretyczne, na które 
składały się prezentacje gwary wielkopolskiej 
i scenek z życia grodu nad Kanią w okresie po- 
wstania wielkopolskiego w wykonaniu uczniów 
Gimnazjum nr 1 w Gostyniu pod kierunkiem 
Elźbiety Skorupskiej i Henryka Dąbrowskie- 
go. Uczestniczący zapoznali się także z daw- 
nymi pocztówkami miasta oraz obejrzeli film 
.Radością ziemi Święta Góra Pana., ukazują- 
cy osobliwości bazyliki i klasztoru 00. filipinów 
na Głogówku. 
Drugi dzień zajęć roz- 
poczęto od wizyty w Staro- 
stwie Powiatowym w Gosty- 
niu. Młodzieź otrzymała pod- 
stawowe informacje o dzia- 
łalności urzędu i zapoznała 
się z zakresem uprawnień 
samorządu powiatowego 
oraz dowiedziała się o pIa- 
nach inwestycyjnych tej in- 
stytucji. Następnie uczestni- 
cy studium udali się do ko- 
ścioła p.w. św. Małgorzaty, 
gdzie Zdzisław Kamiński (na 
zdj. obok) opowiedział o hi- 
storii świątyni. Od lat ostat- 
 
o 
nim punktem planu drugiego 
 
dnia zajęć jest wizyta w ba- & 
zylice i klasztorze na Świę- Ii 
tej Górze. 
Trzeciego dnia młodzieź wyruszyła 
na zwiedzanie powiatu gostyńskiego. Obejrza- 
ła otwartą niedawno Leśną Izbę Edukacyjną 
w Nadleśnictwie Piaski, w której zgromadzono 
gabloty z owadami, wydmuszkami ptasich jaj, 
pędami drzew i krzewów oraz plansze, przy po- 
mocy których moźna zaznajomić się z tak zło- 
żonym organizmem, jakim jest las i zrozumieć 


:-
::
-
.::..-: 


. -- ...- 
.-"'..- 


procesy w nim zachodzące. Potem zwiedzano 
XVIII-wieczny drewniany dworek, miejsce uro- 
dzenia Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu 
i późnogotycki kościół w Strzelcach Wielkich, 
gdzie znajduje się epitafium Kaspra Miaskow- 
skiego. Kolejnym miejscem na trasie było 00- 
machowo. Pobyt w sercu biskupizny rozpoczę- 
to od wizyty na cmentarzu, miejscu spoczyn- 
ku Jana zDomachowa Bzdęgi. Z kolei, w Gę- 
bicach, dyrektor Bogusław Janik przedstawił 
historię pałacu oraz losy gen. Stanisława Ro- 
stworowskiego i rodu Mycieiskich. Dalej było 


"'" 


, 


miejscowością był Dolsk - najmniejsze miasto 
w Wielkopolsce. Tutaj poznali historię późno- 
gotyckiego kościoła p.w. św. Michała i zwiedzi- 
li Izbę Muzealną, znajdującą się przy Bibliote- 
ce Publicznej. W Jaszkowie, miejscowości sły- 
nącej od lat z centrum hippiki Antoniego Chła- 
powskiego, zwiedzili póżnogotycki kościół p.W. 
św. Barbary oraz niewielkie Muzeum Edmunda 
Bojanowskiego. Kolejnym punktem wycieczki 
były Przylepki i Brodnica - w niej dowiedzieli 
się o historii pałacu, będącego dziś własnością 
rodu Mańkowskich i przeszłości neogotyckie- 
go kościoła p.w. św. Katarzyny. Potem były Ma- 
nieczki, miejscowość związana z twórcą hym- 
nu narodowego, Józefem Wybickim i Błocisze- 
wo, gdzie obejrzano dwór z końca wieku XIX 
w którym od lat znajduje się sanatorium rehabi- 
litacyjne. Odwiedziny w Łęgu nad Wartą i Bła- 
żejowie zakończyły edukacyjną wycieczkę. 
Funkcję przewodników po ziemi śremskiej peł- 
nili Lech Męczarski i Paweł 
Kasztelan. 
Podsumowanie XI 
edycji Studium Wiedzy 
o Regionie odbyło się 25 
lutego w Bibliotece Pu- 
blicznej w Gostyniu. Dla 
wszystkich, którzy ukoń- 
czyli zajęcia, przygotowa- 
no okolicznościowe dy- 
plomy i publikację o walo- 
rach turystycznych i histo- 
rycznych ziemi śremskiej, 
ufundowane przez Mu- 
zeum w Gostyniu. Obo- 
wiązki opiekunów, poza 
wspomnianymi, sprawo- 
wali: Paweł Hlibner, Ewa 
Czub, Elźbieta Skorupska, 
Elźbieta Kuśnierczak, Be- 
ata Skrzypczak, Henryk Dąbrowski, Wojciech 
Ratajczak, Krystian Czub, Anna Pernaczyń- 
ska, Halina Radoła i Robert Czub. Organi- 
zatorami tegorocznej edycji studium były go- 
styńskie instytucje: Biblioteka Publiczna Mia- 
sta i Gminy, Muzeum i Gostyńskie Towarzy- 
stwo Kulturalne.  


" 


I 
ł- '---' 


Robert Czub 


" 
\1
 
I i' 
f ,I, 
;' 
" 
, 


Pępowo z kosciołem p.W. św. Jadwigi, spotka- 
nie z poetą Ireneuszem Szafrankiem oraz Go- 
golewo, w którym znajduje się odrestaurowany 
klasycystyczny pałac. Wizyte w Krobi kończyła 
drugi dzień zajęć. W roli przewodników wystą- 
pili Jan Poprawa i Robert Grupa. 
Czwartego dnia uczestnicy studium udali 
się na ziemie powiatu śremskiego. Pierwszą 


Recytatorskie zmagania 


.Poezja to piękno i prawda jednocześnie. 
- te słowa Teresy Tomsi, poznańskiej poetki, 
przyświecały z pewnością uczestnikom XXI 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów, który od- 
był się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gmi- 
ny im. Antoniego Małeckiego w Obornikach. 
Wzięli w nim udział uczniowie z powiatów 
obornickiego i szamotuIskiego. Komisja oce- 


1 2 / kwiecień-maj 2006 /WSPiCAK 


niająca: Barbara Zielińska, Jan Janusz Tycner 
oraz Dariusz Jagodziński przyznała w kategorii 
klas I-III pierwsze miejsce Agacie Balcerowiak, 
drugie - Adzie Steinke, trzecie - Małgorzacie 
Fietz, a wyró
nienie Darii Zemło; w kategorii 
klas IV-VI pierwsze miejsce przyznano - Ka- 
tarzynie Fricz, drugie - Pawłowi Dziewiszew- 
skiernu, trzecie - Zuzannie Skrzypczak, a wy- 
ró
nienie Dawidowi Cyprowskiemu. W katego- 


rii gimnazjów pierwsze miejsce zdobyła Jago- 
da Dekielińska, drugie - Dawid Grądzielewski, 
trzecie - Kamila Włudarczak, a wyró
nienie - 
Weronika Roszkiewicz. 
W przerwie konkursowych zmagań ucznio- 
wie Zespołu Szkół w Obornikach zaprezento- 
wali spektakl .Dziewczynka z zapałkami.. Ka
- 
dy z uczestników konkursu otrzymał dyplom 
i upominek, a zwycięzcy nagrody ksiąźko- 
we ufundowane przez Urząd Miejski w Obor- 
nikach. 


Krystyna Elchler PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Nagrody dla pleszewskich tancerzy 


W tegorocznym Kaliskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych zaprezentowało się ponad ty. 
siąc tancerzy z południowej Wielkopolski, przedstawiając 53 kompozycje i prezentacje ta. 
neczne. 


Jury przeglądu: Zbigniew Zasada - prze- 
wodniczący, sędzia międzynarodowy, dyrek- 
tor Szkoły Tańca .JASI" we Wrocławiu, Sławo- 
mir Pawliński - choreograf, instruktor ds. tań- 
ca WBPiCAK w Poznaniu, Radosław Stępniak 
- choreograf, tancerz z Łodzi, Elźbieta Knop - 
starszy wizytator Kuratorium Oświaty, Ewa Za- 
krzewska - instruktor ds. tańca CKiS w Kaliszu 
wyróźniło i nagrodziło trzy formacje taneczne 
z Domu Kultury w Pleszewie. 


W kategorii tanecznej disco-dance, w gru- 
pie wiekowej 13-16 lat - III miejsce i nagrodę 
zdobył zespól .Septyma. działający od 4 lat 
w Domu Kultury. Zespól wystąpił w składzie: 
Ewelina Półtorak, Ewa Kozłowska. Paula Bo- 
rowiak, Julia Borowiak i Marzena Piotrowicz. 
Instruktorem i choreografem zespołu jest Pau- 
lina Jóźwicka. 
W kategorii tanecznej - inne formy tańca 
w grupie wiekowej 7 -12 lat - wyróźnienie otrzy- 


mała młoda formacja tancerzy zespołu .HOp.. 
działająca od niespełna roku, którą tworzą: 
Malwina Przywarciak. Julita Kozłowicz, Anna 
Przybylska. Mateusz Marecki, Marta Zachar- 
czuk i Ewelina Lubańska. Natomiast w tej sa- 
mej kategorii tanecznej, ale w grupie wiekowej 
(13-16 lat) - III miejsce i nagrodę wywalczyła 
starsza formacja zespołu .HOp., która działa 
nieprzerwanie od 8 lat. Obecny skład zespołu 
tworzą: Kasia Jakubowska, Anna Wojtkowiak, 
Daria Rusiecka, Marysia Sroczyńska, Patrycja 
Kędziak. Instruktorem i choreografem zespołu 
jest Ewa Nowak-Paczkowska. 
Mariusz Szymczak  


Zegary z duszq 


W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Boja- 
nowie juź po raz drugi gośc
 Janusz Skrzyp- 
czak, leszczyński antykwariusz. W spotka- 
niu .Czas ucieka. Od zegara świecowego 
do współczesnych mechanizmów zegarowych. 
udział wzięli uczniowie klasy VI ze Szkoły Pod- 
stawowej w Bojanowie z opiekunem Artetą Le- 
wandowską. Wielki miłośnik zegarów, z pasją 
snuł opowieści o tym, jak odmierzano czas 
od czasów najdawniejszych po współczesne. 
Np. pierwszy zegar w Polsce załoźono na wie- 

y kościoła rzymskokatolickiego w Gnieźnie 
w 1418 roku. Uczniowie poznali teź dzieje bo- 
janowskiego zegarmistrzostwa - pierwszym 
przedstawicielem tego fachu był Stanisław Sy- 
billa z Małopolski, a zegar na wie
y bojanow- 
skiego kościoła za trzy lata będzie obchodził 
150. rocznicę swojego powstania. 
J. Skrzypczak przywiózł ze sobą wiele cie- 
kawych eksponatów. Młodzie
 miała więc oka- 
zję nie tylko posłuchać zegarowych ciekawo- 
stek, ale równieź zobaczyć takie niecodzienne 
przedmioty jak: chronomert okrętowy, klepsy- 
drę piaskową, lampę świecową, miniaturę me- 
chanizmu zegara wieźowego oraz model zega- 
ra słonecznego. 


Aldona Łuczak 


Spotkanie 
z Izraelem 


Du
ym wydarzeniem kulturalnym w Koni- 
nie było otwarcie 3 marca wystawy fotograficz- 
nej .Krajobrazy Izraela.. Przygotowała ją Miej- 
ska Biblioteka Publiczna w Koninie. a honoro- 
wy patronat objął ambasador Izraela w Polsce 
Dawid Peleg. W budynku dawnej synagogi, 
w którym obecnie znajduje się biblioteka, za- 
prezentowano fotogramy Shai Ginott, wybitnej 
izraelskiej artystki - cenionej w świecie autor- 
ki wielu albumów i wystaw. Jej konińskie foto- 
gramy urzekają pięknem, a gra kolorem i świa- 


tłem pozwala dostrzec niezwykłą tajemniczość 
i przeszłość fotografowanych miejsc. Uroczy- 
stego otwarcia wystawy dokonał Henryk Jana- 
sek, dyrektor MBP, a dr Wojciech Nowiak, po- 
litolog z UAM w Poznaniu mówił o historii i te- 
raźniejszości Izraela. Wykład ilustrowany był 
multimedialnym pokazem największych atrak- 
cji turystycznych Izraela, z elementami 
ydow- 
skiej kultury i tradycji. W owe 
ydowskie klima- 
ty wprowadził słuchaczy poznański zespół mu- 
zyczno-wokalny "Szalom", który zaprezento- 
wał pieśni hebrajskie. Spotkanie zakończono 
błyskawicznym konkursem wiedzy o Izraelu. 
Ponad 20 osób nagrodzono cennymi nagroda- 
mi ksią
kowymi. 


Aleksandra Baumgart 


Muzyka w ruchu 


Instytut Jaques-Dalcroze'a w Genewie, 
zrealizował w 2001 roku projekt objazdowej 
prezentacji multimedialnej dzieła muzyczne- 
go i pedagogicznego Emila Jaques-Dalcro- 
ze' a. Pokazana po raz pierwszy publiczności 
genewskiej wiosną 2004 roku, od tego cza- 
su prezentowana była w wielu krajach. Dzię- 
ki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Stanisława Grochowiaka, Zarządu Od- 
działu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Lesznie i Polskiego Stowarzyszenia Peda- 
gogów i Animatorów KLANZA Oddział we Wro- 
cławiu wystawę mogli obejrzeć równie! miesz- 
kańcy Leszna. 
Prezentacja zatytułowana .Emile Jaques- 
Dalcroze: La musique en mouvemenr (Mu- 
zyka w ruchu) była przedstawiana w MBP 
w Lesznie od 2 do 9 marca. Wystawa składała 
się 26 plansz eksponujących wizję prekursora 
dotyczącą rytmiki, metody wychowania przez 
muzykę i dla muzyki, narodziny nowej formy 
wyrazu artystycznego i Inne tematy związane 


z postacią i dziełem szwajcarskiego pedagoga. 
kompozytora i dyrygenta. 
Emile Jaques-Dalcroze jest twórcą nowej 
metody pedagogicznej, będącej zarazem dys- 
cypliną muzyczno-ruchową rytmiki, której isto- 
tą jest uczenie się muzyki poprzez wyrażanie 
jej ruchem. Zapoznali się z tą metodą studen- 
ci kierunków pedagogicznych Wyższej Szkoły 
Humanistycznej i Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Lesznie uczestniczący w warsz- 
tatach prowadzonych przez prof. Barbarę Ber- 
nacką z Akademii Teatralnej w Warszawie, ab- 
solwentki Instytutu Dalcroze w Genewie, wy- 
róźnionej dyplomem honoris causa tego
 In- 
stytutu. 
3 marca, po uroczystym otwarciu wysta- 
wy, odbyły się warsztaty .Rytmika viva - wpro- 
wadzenie w rytmikę dalcrozeowską", a 9 mar- 
ca kolejne warsztaty towarzyszące wystawie, 
adresowane tym razem do nauczycieli przed- 
szkolnych oraz wczesnoszkolnych. 
Zajęcia "Muzyka i ruch" przeprowadzone 
zostały przez animatorki PSPiA KLANZA Od- 
dział we Wrocławiu. 


Aleksandra Stachowlak 


WBPiCAK / kwiecień-maj 2006/ 1 3 'PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Melpomena zaprasza do konkursu 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Cen. 
trum Animacji Kultury w Poznaniu oraz 
Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej 
zapraszają do udziału w III Jesiennym Kon- 
kursie Teatrów Młodzieżowych "Melpome- 
na 2006", który odbędzie się 17-18 listopa- 
da br. w Środzie Wlkp. 


1. W konkursie mogą wziąć udział zespoły 
teatralne (gimnazjalne i ponadgimnazjal- 
ne) z ziemi konińskiej, kaliskiej, pilskiej 
i poznańskiej. 
2. Konkurs odbędzie się w Ośrodku Kultu- 
ry w Środzie Wlkp. O szczegółowym pro- 
gramie uczestnicy zostaną powiadomieni 
osobnym pismem. 
3. Kasetę wideo lub płytę DVD z nagranym 
przedstawieniem konkursowym wraz z wy- 
pełnioną kartą uczestnictwa naleźy prze- 
słać do końca czerwca 2006r. na adres Wo- 
jewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury Prusa 3, 60-819 Poznań, 
tel. 061 66408 81, fax 061 6627366. 
O zakwalifikowaniu przedstawienia do dal- 
szego etapu konkursu, zespoły zostaną 
niezwłocznie powiadomione. 
Uwaga! Nadesłanych kaset nie zwracamy. 
4. Zgłoszony do prezentacji spektakl winien 
mieścić się w kategoriach: inscenizacja, 
dramat, adaptacja prozy, teatr poezji. 
5. Czas trwania spekta- 
klu maksimum 30 mi- 
nut. 
6. Do konkursu zespół 
moźe zgłosić tylko jed- 
no przedstawienie. 
7. Powołana przez orga- 
nizatorów komisja ar- 
tystyczna oceniać bę- 
dzie: dobór repertu- 
aru, reźyserię, kulturę 
słowa, oprawę sceno- 
graficzną i muzyczną 
oraz ogólne wraźenia 
artystyczne. 
8. Komisja zadecyduje 
o przyznaniu nagród 


oraz wyróżnień zespołowych jak i indywi- 
dualnych. Decyzje jury są ostateczne. 
9. Przewidziane są konsultacje jurorów z wy- 
konawcami. 
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do rejestracji prezentowanych spektakli 
i nieodpłatnego wykorzystywania nagra- 
nego materiału w celach informacyjnych 
i promocyjnych. 
11. Organizatorzy gwarantują następujące wa- 
runki techniczne: scenę (10 m szerokości, 
8 m głębokości), kurtynę, oświetlenie sce- 
niczne, nagłośnienie, garderoby. 
12. Koszty przejazdów pokrywają uczestnicy 
i opiekunowie lub instytucje ich delegują- 
ce. 
13. W oddzielnym piśmie powiadomimy 
o kosztach akredytacji, wyżywieniu, noc- 
legach. 
14. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
organizatorzy do zakwalifikowanych ze- 
społów wyślą imienne zaproszenia wraz 
z programem. 
15. Koszty ZAiKS-u zespoły opłacają we wła- 
snym zakresie. 
16. Dodatkowych informacji udziela 
Jan Janusz Tycner 
tel. 61 6640881, kom. 501 785744 
e-mail: teatr@wbp.poznan.pl 
Serdecznie zapraszamy!   


KARTA UCZESTNICTWA 
"MELPOMENA 2006" 


Nazwa zespołu .......................................... 
Nazwa, adres, telefon instytucji zgłaszają- 
cej zespół................................................... 


Liczba wykonawców.................................. 
Imię, nazwisko, adres, telefon instruktora! 
opiekuna zespołu...... ................................. 


Repertuar zgłoszony do prezentacji: 
- tytuł spektaklu........................................ 
- autor sztuki ............................................ 
- reżyser ................................................... 
- scenograf.......... ..................................... 
- autor muzyki .......................................... 
- informacje dodatkowe............................ 
Czas trwania spektaklu.............................. 
Sprzęt techniczny oczekiwany od organiza- 
tora ............................................................ 


Informacje o zespole (historia działalności, 
dokonania).. .............................. ................. 


Rezerwacja noclegu dla...................osób. 


Podpis 
instruktora 


Pieczątka instytucji 
delegującej 
i podpis dyrektora 


. Do niniejszego zgłoszenia prosimy dołą- 
czyć kasetę wideo lub płytę DVD z na- 
granym przedstawieniem konkursowym. 
. Ze względu na ograniczoną iloŚĆ miejsc 
organizatorzy do zespołów zakwalifiko- 
wanych będą wysyłać imienne zapro- 
szenia wraz z programem. 
. Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnie- 
nie karty drukowanymi literami. 
. Podpisanie karty jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetworzenie 
danych dotyczących zespołu przez orga- 
nizatora konkursu. 


Konkurs o mieście 


Z okazji 625-lecia powstania Wągrow- 
ca Miejska Biblioteka Publiczna postanowi- 
ła przybliźyć młodzieźy poezję tematycznie 
związaną z miastem, jak teź i twórczość po- 
etów wągrowieckich. 23 marca zorganizowa- 
ła konkurs recytatorski .Tam gdzie klasztor 
z farą, juź od wieków stoi...". Wzięło w nim 


14/ kwiecień-maj 2oo6/WSPiCAK 


udział 19 uczniów z wągrowieckich gimna- 
zjów i Szkoły Podstawowej nr 2. Jury: Wanda 
Dzierbińska, Anna Nowakowska, Karol Kruś 
z uwagą wysłuchało wszystkich recytatorów. 
Zwycięzcami zostali: Barbara Piwowarska - 
I miejsce, Kacper Wróblewski - II miejsce, Ka- 
rolina KoItoniak i Joanna Dopierała - III miej- 


sce ex aequo. Wyróżnienia otrzymali: Izabe- 
la Drews, Agnieszka Francuziak, Joanna Fre- 
drych, Patrycja Jaremba, Mateusz Manthey, 
Magdalena Wyrzykowska. Zwycięzcy, wyróź- 
nieni oraz wszyscy pozostali uczestnicy kon- 
kursu otrzymali nagrody książkowe ufundo- 
wane przez burmistrza Wągrowca Stanisława 
Wilczyńskiego, który objął honorowy patronat 
nad konkursem. 


Ewa Byczyńska PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Śladami zwycięskiego 
powstania 


87. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego obchodzo- 
no w Grodzisku Wielkopolskim jak zwykle bardzo uroczyście. 
W programie znalazły się rajdy, spacery śladami powstańców, 
nadanie miejscowej szkole gimnazjalnej imienia Powstańców 
Wielkopolskich. To z tego budynku, przed laty, wyszli ojcowie 
i dziadowie do powstania, które w historii Polski odegrało zna- 
czącą rolę. 


Miejscowe muzeum przygotowało niekonwencjonalną wysta- 
wę zatytułowaną "Śladami Powstania Wielkopolskiego.. Znalazły 
się na niej stare zdjęcia z wydarzeń powstańczych, fotografie wete- 
ranów pochodzące z rodzinnych albumów, dokumenty w postaci le- 
gitymacji powstańczych, pamiątkowe dyplomy, medale i odznacze- 
nia państwowe: Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Honorowy 
Związku uczestników Powstania Wielkopolskiego, Odznaka Pamiąt- 
kowa Wojsk Wielkopolskich, Medal Niepodległości, Medal Dziesię- 
ciolecia Obrony Narodowej oraz Albumy Pamiątkowe Powstańców 
Ziem Zachodnich RP zawierające nazwiska powstańców. 
Wyeksponowano oryginalne hełmy z pierwszej wojny świato- 
wej, starą broń palną, autentyczny mundur powstańczy z rogatyw- 
ką i pas skórzany z nabojami. Największąjednak atrakcją było zre- 
konstruowane powstańcze stanowisko bojowe, które znajdowało 
się na linii rzeki Obry pod Kopanicą. We wnętrzu usytuowano sta- 
nowisko karabinu maszynowego .Maxim 08., standardowej broni 
uźywanej w powstaniu, w wersji na podstawie saneczkowej. Ten 
powstańczy punkt oporu wyposaźono w część sanitarną, drewnia- 
ne stołki, ławy, autentyczne środki łączności z I wojny światowej, 
uzbrojenie ręczne i wiele elementów żołnierskiego ekwipunku cha- 
rakterystycznego dla uczestników tamtych zmagań wojennych. 
Andrzej Chróst 


- 


J 
.,.   
Zrekonstruowane powstańcze stanowisko bojowe, poniżej 
ekspozycja broni palnej z I wojny światowej  


r 
Swięto Teatru 
i współczesne Dionizie 


Rankiem 27 marca szamotulskie kino Halszka zaludniło się od niezwy- 
kłych postaci rodem ze starożytnych mitów. Rozbawiona gromada bo- 
giń, nimf, bogów i bożków, w które wcieliły się dzieci ze Szkoły Podsta- 
wowej nr 2 w Szamotułach wraz zaproszonymi uczniami ze Szkoły Pod- 
stawowej nr 1 i 3, obchodziła Święto Teatru. W tym roku zorganizowano 
je na kształt antycznych Dionizji. 


Przedsięwzięcie poprzedziły bogate działania dzieci. Pod kierunkiem Ma- 
rii Tomkowiak uczniowie trzech klas V przez dwa miesiące realizowali projekt 
.Czy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka spodobałaby się greckim bo- 
gom?" Jest to projekt polonistyczny, w którym akcentowane są treści moral- 
ne, wynikające z realizacji programu .Edukacja globalna przez sztukę.. Zada- 
nia wykonywano zarówno podczas zajęć, jak i w czasie pozalekcyjnym. Oma- 
wiane na lekcjach języka polskiego mity greckie stanowiły podstawę dyskusji 
na temat wartości ogólnoludzkich i praw człowieka. Kiedy uczniowie dowie- 
dzieli się, źe w staroźytności kobiety nie miały takich samych praw co męź- 
czyżni, np. nie mogły głosować ani występować w teatrze, uznali, źe ten pro- 
blem trzeba dokładniej zbadać i poruszyć na scenie. Postanowili stworzyć 
oparte na mitach scenariusze teatralne i przygotować przedstawienia: "Jabł- 
ko niezgody. (kI. Va), .Puszka Pandory" (kI. Vb) oraz .Demeter i Kora. (kI. Vc). 
W tym celu musieli założyć portfolio, w którym gromadzili informacje dotyczą- 
ce mitów i życia staroźytnych Greków, wykonali mapy mentalne, gry planszo- 
we, stworzyli własne mity w formie komiksu lub ilustrowanej ksiąźeczki. Opra- 
cowali teź konkurs wiedzy oraz prezentację multimedialną. 
Pierwsza impreza w postaci antycznych Dionizji odbyła się 21 marca 
w sali gimnastycznej SP nr 2. Ucztę duchową w postaci występów teatralnych 
rozpoczął uroczysty obrzęd składania darów i przekazania Dionizosowi wła- 
dzy w szkole. Ogłosił on opracowaną przez jedną z grup Dionizyjską Dekla- 
rację Praw. Tym samym sprowokował publiczność do dyskusji na temat praw 
człowieka w starożytności i dziś. Deklaracja ta nie spotkała się z aprobatą. Zo- 
stała zerwana przez dziewczęta i zastąpiona uproszczoną Deklaracją ONZ. 
Na koniec Dionizos przyznał, że jego prawa nie były słuszne i zapros
 uczniów 
na ucztę z boskim jadłem - ambrozją i nektarem. 
Podczas drugiej prezentacji, która miała podobny przebieg, boską ucztę 
przygotował dla zaproszonych gości Szamotuiski Ośrodek Kultury. Składa- 
ły się na nią egzotyczne owoce, soki i słodycze. Publiczność mogła spraw- 
dzić swoje siły w sztuce aktorskiej, bowiem Dionizos zaproponował śmiałkom 
chrzest polegający na przejściu z uśmiechem na ustach ścieżki fakira, wypiciu 
soku z cytryny, wypowiedzeniu językowych łamańców oraz pokonaniu rywali 
w pojedynku na gesty i miny. 
Impreza była bardzo udana. Wszyscy uczestnicy doskonale się bawili, 
a organizatorzy zapowiedzieli, źe w przyszłym roku znów odbędzie się Dzień 
Teatru, tym razem na wzór rzymskich zabaw ku czci Cezara. 
Aleksandra Slomińska 


WBPiCAK / kwiecień-maj 2006 / 15 'PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Kolei zawitała do biblioteki 


W roku 1896 Witkowska Kolej Powiatowa uruchomiła oficjalnie ruch pociągów na trasach: 
Gniezno-Mielżyn, Niechanowo-Witkowo i Arcugowo-Mierzewo. Z okazji 110. rocznicy tego 
wydarzenia, Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna wraz z Sekcją Miłośników Kolei Towa- 
rzystwa Miłośników Gniezna przygotowała wystawę "Gnieżnieńska Kolej Wąskotorowa - 
wczoraj i dziś". Autorem wystawy jest dyrektor gnieżnieńskiej biblioteki. 


Otwarcie wystawy (30 marca br.) zosta- 
ło połączone z promocją ksiąźki .Gnieżnień- 
ska i Wrzesińska. Koleje Wąskotorowe. Marka 
Torzewskiego. Zaprezentowano na niej liczne, 
cenne eksponaty związane z historią gnieź- 
nieńskiej "ciuchci. i atrakcje współczesnych 
przejazdów turystycznych na trasie Gniezno- 
Witkowo-Anastazewo, czyli przez malownicze 
okolice Pojezierza Gnieźnieńskiego i Powidz- 
kiego Parku Krajobrazowego. 
Do naj starszych eksponatów moźna za- 
liczyć: fragmenty szyn kolejowych wyprodu- 
kowanych w Bochum (1887) - szyna pruska 
i szyna rosyjska typ 38 z roku 1901, listy prze- 
wozowe towarów na trasach Bydgoszcz-Witko- 
wo (1896) i Grudziądz-Niechanowo z 1920 r., 
sztandar Związku Zawodowego Maszynistów 
Kolejowych w Polsce Koło w Gnieźnie z roku 
1934, z orłem w koronie i napisem "Pod tym 
sztandarem wytężoną pracą ku chwale oj- 
czyzny i kolejnictwa polskiego". Druga stro- 
na sztandaru, która została poddana reno- 
wacji przez gnieźnieńskie siostry zakonne, 
przedstawia wizerunek Matki Boskiej Czę- 
stochowskiej oraz widok gnieżnieńskiej ka- 
tedry, a także pędzący pociąg, wyjeźdżający 
z tunelu. Na wystawie prezentowana jest tak- 
źe wypoźyczona z Muzeum Państwa Polskie- 
go w Gnieźnie widokówka z 1902 r. przedsta- 
wiająca budynek dworca kolei wąskotorowej 
w Gnieźnie oraz wnętrze restauracji (pocze- 
kalni) dworcowej. Są fotografie: dworca w Po- 
widzu z 1910 r., Gnieźnieńskiej Straży Kolejo- 
wej (1930), dworca w Witkowie (okres" woj- 
ny światowej), Gnieźnieńskiej Kolei Dziecię- 
cej (1962-1973), gnieźnieńskiego dworca ko- 
lei wąskotorowej z lat 70. 
Eksponowane są teź książki dotyczące 
historii kolei i zawodu kolejarza. Do najcen- 
niejszych moźna zaliczyć: "Monografię Dy- 
rekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Po- 


znaniu za lata 1848-1945 i 1945-1992" autor- 
stwa Henryka Zięby; niemieckie przepisy kole- 
jowe z lat 1914 i 1930; .Przepisy dla pracowni- 
ków kolejowych o udzielaniu doraźnej pomocy 
w nagłych wypadkach przed przybyciem leka- 
rza. z 1927 r. i "Słownik zwrotów kolejowych 
niemiecko-polski" z 1943 r. 
Na wystawie znajdują się m.in.: wizerunek 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej (patronki kole- 
jarzy) wraz z tekstem litanii, tablice PKP z pa- 
rowozów (z wizerunkiem orła), znaczki, koper- 
ty, FDC, bloczki filatelistyczne z paro- - 
wozami i wagonami, druki okoliczno- 
ściowe z autentycznymi pieczątkami 
związków i stowarzyszeń kolejowych 
okresu międzywojennego, legitymacje, 
ksiąźeczki i odznaczenia kolejarzy, bi- 
lety okolicznościowe na przejazd kole- 
ją wąskotorową, lizak dyżurnego ruchu, 
trąbka sygnałowa, opaski "Kierownik 
pociągu" i "Konduktor rewizyjny", tor- 
ba konduktorska z numerem identyfi- 
kacyjnym, mundur kolejarza z koszu- 
lą i krawatem, zegar dworcowy; plany 
i dokumentacje dot. dworca kolei wą- 
skotorowej w Gnieźnie, czapki kolejar- 
skie, dzwonek elektryczny z dworca w Powi- 
dzu, latarki kolejarskie (w tym latarka karbido- 
wa), wyposażenie dawnej kasy biletowej (liczy- 
dło, sumator, dziurkacz, poduszka do stempli, 
stacjonarny kasownik biletów), reflektor z pa- 
rowozu, kolejowe dowody toźsamości z 1937 
r. oraz niemieckie dowody dla Polaków z 1943 
i 1944 r. 
W sali wystawowej znalazło się miejsce 
na plakaty imprez organizowanych cyklicznie 
przez Sekcję Miłośników Kolei takich jak: "Or- 
kiestrowa Kolej Wąskotorowa. w ramach Wiel- 
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, "Powitanie 
Wiosny", .Noc Świętojańska z Ciuchcią w przy- 
brodzinie., .Tydzień z Parą', "Bigos Express., 


.., 


.-  


\ 


I 
Dyr. Janusz Ambroży otwierający 
gnieźnieńską wystawę. poniżej fragment 
ekspozycji 


... 


I .. 
L- 

 


. 
I 


- 
O  m
 

" 
.\
\I":' 
OJ\\ 


32 
UJ 
-c:: 
:9- 
Q; 
z 

 
'" 
u; 
>- 
"C 
'" 
3E 


X 
£:!. 


.E 


"Festyn z Ciuchcią w Przybrodzinie., "Ciuch- 
cią do Unii Europejskiej", .Pyra 2003-2005 czy- 
li zakończenie sezonu turystycznego", 
Wystawę wzbogaciły dodatkowo fotogra- 
fie znanych gnieźnieńskich fotografików ta- 
kich jak: Henryk Maćkowiak, Roman Gór- 
czak, Joanna Podgórska, Michał Michałow- 
ski, Krzysztof Łukasik i Beata Zioło z Ogólno- 
polskiego Pleneru Fotograficznego, jaki odbył 
się w dniach 27-29 sierpnia 1999 r. 
Przygotowaną wystawę przez Bibliotekę 
Publiczną Miasta Gniezna moźna zwiedzać co- 
dziennie, do 30 czerwca 2006 r. w sali wystawo- 
wej biblioteki w Gnieźnie przy ul. Staszica. 
Janusz Ambroży 


Wizia teatru dziecięcego 


W lutym br. zakończono rozpoczęty w koń- 
cu ubiegłego roku cykl warsztatów teatralno- 
recytatorskich dla nauczycieli i instruktorów 
zorganizowany przez Centrum Kultury i Sztu- 
ki w Koninie. Wykładowcy - Barbara Broszkie- 
wicz i Jerzy Jarek - autorzy ksiąźek dotyczą- 
cych teatru szkolnego przeprowadzili zajęcia 


16 / kwiecień-maj 2006 /WSPiCAK 


według własnego programu, dzieląc się swo- 
imi doświadczeniami zdobytymi podczas wie- 
loletniej pracy z dziećmi oraz młodzieźą. Dyk- 
cja, akcent czy intonacja to zagadnienia, któ- 
re były realizowane praktycznie - w formie ćwi- 
czeń z tekstem - podobnie jak interpretacja, 
czy inscenizacja wiersza. Nie zabrakło także 


ćwiczeń teatralnych oraz rozmów warsztato- 
wych na temat obejrzanych przez uczestników 
przedstawień. Wykładowcy udzielili cennych 
wskazówek dotyczących scenografii, scena- 
riusza czy reźyserii spektakli dziecięcych. Pod- 
czas pięciu spotkań zaprezentowali dwie od- 
rębne wizje teatru dziecięcego: edukacyjną, 
gdzie miarą teatru jest wychowanie oraz kre- 
acyjną, której celem jest sukces artystyczny. 
Paulina Pachuiska PANORAMA wielkopolskiej kUltUry' 


. 


\ .. 


"'"  


Przygoda z teatrem 


W Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim 1 kwietnia od- 
był się Międzypowiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych "Pro- 
log". W tym roku obchodzono jego piętnastą edycję, choć równie 
dobrze można by powiedzieć - dopiero piętnastą, wrÓŻąc tym sa- 
mym imprezie o wiele dłuższy żywot. 


Organizatorzy - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim - wyrazili nadzieję, źe kolejne 
spotkania będą dla zespołów właśnie prologiem, czyli wciąź początkiem 
przygody z teatrem, choć jubileusz świętowały grupy ze znacznym do- 
robkiem, będące stałymi bywalcami przeglądu. Jak zwykle trzonem im- 
prezy okazały się teatry obrzędowe z Grzymiszewa Babiaka i Święć- 
ca, których występy kaźdego roku stanowią atrakcję dla publiczności. 
Co warte uwagi, zdobywają oni uznanie młodzieżowych zespołów dzięki 
swej żywiołowości oraz autentyczności bycia na scenie. Właśnie te ostat- 
nie - równieź zgodnie z tradycją - preferowały kabaret. Jurorzyostrze- 
gali jednak przed pewnymi pułapkami związanymi z tą formą teatralną 
i radzili, aby programy były bardziej autorskie, a mniej inspirowane twór- 
czością kabaretów profesjonalnych. Kto szukał refleksji czy zadumy, nie 
zawiódł się, oglądając spektakle teatru poezji z Słupcy oraz przedstawie- 


nie z pięknym przesłaniem w wykonaniu teatru "Gama. z Domu Pomocy 
Społecznej w Ślesinie (na zdj. poniźej). 
Komisja Artystyczna w składzie: Jerzy Kaszuba - instruktor teatral- 
ny z Sieradza, Maria Witczak - instruktor ds. teatru, Krystian Weber - in- 
struktor ds. muzyki z CKiS w Koninie, po obejrzeniu 10 spektakli przy- 
znała nagrody, które otrzymali: Teatr .Gama" z Domu Pomocy Społecz- 
nej w Ślesinie, Teatr .Bez Ikry" z Miejskiego Domu Kultury i Liceum Ogól- 
nokształcącego w Słupcy, Kabaret .Sentymentalne Serca" z Ośrod- 
ka Upowszechniania Kultury w Kramsku, Kabaret Babski .Kwiaciarki. 
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie, Teatr obrzędowy 
.Borowioki. z Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku oraz Teatr obrzę- 
dowy "Wrzos. z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie (na 
zdj. u góry). Wyróźnienia I stopnia otrzymały: Kabaret .MEDY - IZ: 
z Zespołu Szkół Medycznych w Koninie i Teatr obrzędowy .Świętojanki" 
z Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kramsku: wyróźnienia II stopnia: 
Teatr .Nikifor" z Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie i Kabaret 
.Nima Lekko. z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie. 
Ponadto Komisja przyznała nagrody aktorskie dla Michała Spław- 
skiego i Patrycji Komorowicz z Teatru .Bez Ikry" z Słupcy oraz Janiny 
Bednarskiej z Kabaretu Babskiego .Kwiaciarki. w Som pol nie. Nagrody 
instruktorskie otrzymali: Anna Czerniak, Małgorzata Grześkiewicz, Ja- 
nina Bednarska, Piotr Cedzidło, Anna Ziemniczak. Nagrody i wyróźnie- 
nia ufundowali wójt Kazimierza Biskupiego oraz Centrum Kultury i Sztu- 
ki w Koninie. 


Paulina Pachuiska 


'\ 
, 


ił 


Francuski dar 


W dniach 23-26 marca z wizytą w Wolsz- 
tynie przebywali przedstawiciele Zrzeszenia 
Przedsiębiorców zDomont (AED) we Francji, 
organizacji która podjęła współpracę z Wolsz- 
tyńską Izbą Gospodarczą, Powiatowym Zrze- 
szeniem Handlu i Usług oraz Cechem Rze- 
miosł Róźnych. 
Podczas wizyty, 24 marca, przewodni- 
czący AED Claude Souc przekazał Biblio- 
tece Publicznej Miasta i Gminy w Wolszty- 
nie księgozbiór francuskojęzyczny, zawiera- 
jący głównie literaturę piękną, biografie oraz 
kilka słowników i encyklopedii. Wzbogaci on 
ofertę biblioteki dla wszystkich zainteresowa- 
nych literaturą francuską w oryginale, zwłasz- 
cza dla członków wolsztyńskiego Klubu Miło- 
śników Języka Francuskiego. Dodać naleźy, 
źe to już drugi taki dar dla biblioteki. Wcze- 
śniej ksiąźki francuskie z Domont przekazał 
Józef Pawlina. 


Maria Kościelna 


Poznaią swói region 


W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu 30 marca odbyła się konferencja dla dy- 
rektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek i filii bibliotecznych powiatu. Uczestni- 
czyło w niej 25 osób. Program spotkania obejmował dwie części. 


Pierwszą, związaną z analizą wyników czy- 
telniczych, pracy kulturalno-oswiatowej oraz 
spraw bieżących, dotyczących m.in. działalno- 
ści Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich po- 
prowadzi/a Halina Radola - pełniąca funkcję 
instruktora powiatowego. Drugą, poświęconą 
poznawaniu powiatu, jego historii i teraźniej- 
szości, a także miejsc, którymi należałoby za- 
interesować czytelników, zwłaszcza dzieci i mło- 
dzieź przygotował kierownik Muzeum w Gosty- 
niu - Robert Czub. On teź był inicjatorem i au- 
torem trasy wyjazdu, który poprzedziła multime- 
dialna prezentacja starych pocztówek z powiatu 
gostyńskiego. Zwiedzanie rozpoczęło się od fir- 
my .Netbox-Gallery", specjalizującej się w wy- 
konywaniu i sprzedaży reprodukcji najbardziej 
znanych i cenionych dzieł malarstwa polskie- 


go. Dzięki Szymonowi Mikołajczykowi uczest- 
nicy wycieczki mogli zapoznać się z unikato- 
wą technologią, będącą połączeniem precyzyj- 
nej ręcznej pracy i najnowszych technik kompu- 
terowych. Kolejny etap stanowi/o Muzeum im. 
Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu, po któ- 
rym oprowadzał jego założyciel dr Stanisław 
Sroka, w niezwykle barwny sposób opowiada- 
jąc o historii dworku i sławnych ludziach z nim 
związanych oraz zdobywaniu poszczególnych 
eksponatów. Wyjazd zakończyła wizyta w Edu- 
kacyjnej Izbie Leśnej w Piaskach, której działal- 
ność zaprezentował Tomasz Kwieciński. Poka- 
zał jak za pomocą prostych eksponatów związa- 
nych z lasem i naturą można poprowadzić cie- 
kawe zajęcia lekcyjne dla dzieci i młodzieży. 
Halina Radola 


WBPiCAK / kwiecień-maj 2006/ 1 7 PANORAMA wielkopolskiej kultury 


OKFA' 2006 zaprasza 


Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Federacja Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce 
i Koniński Dom Kultury zapraszają do udziału w 52. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Ama- 
torskich, który odbędzie się w dniach 15-18 czerwca br. w Koninie. Patronat honorowy objął 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a patronat artystyczny Państwowa Wyższa Szko- 
ła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w lodzi. 


Do udziału w Konkursie moźna zgłosić 
filmy o dowolnej tematyce, zrealizowa- 
ne w dowolnej technice, zarejestrowane 
na nośniku magnetycznym w systemie 
VHS i SVHS. Istnieje moźliwość emisji fil- 
mu w systemie MiniDV, DV lub DVD w for- 
macie umożliwiającym projekcję ze stacjo- 
narnego odtwarzacza DVD. 
2. Dźwięk do filmu powinien być zapisa- 
ny na ścieżce audiodubingowej (mono). 
W wyjątkowych wypadkach dopuszcza 
się moźliwość zapisu w wersji stereofo- 
nicznej (Hi Fi stereo) lub kompilacji ścieżki 
HiFi i audiodubingowej, ale wówczas autor 
powinien zaznaczyć ten fakt w karcie zgło- 
szenia filmu. 
3. Każdy zgłoszony film podlega wstępnej 
ocenie komisji kwalifikacyjnej, która do- 
kona oceny filmów i kwalifikacji do OKFA 
2006 w dniach 30-31 maja. 
4. Filmy zakwalifikowane do projekcji konkur- 
sowych oceniane będą przez jury konkur- 
su. 
5. Werdykty komisji kwalifikacyjnej i jury 
są ostateczne i niepodważalne. Organi- 
zatorzy nie przesyłają autorom informacji 
o werdykcie Komisji Kwalifikacyjnej. Proto- 
kół Komisji - od 1 czerwca na www.ckis.ko- 
nin.pl, www.okfa.konin.lm.plitelefonicznie: 
063 243 63 50 lub 0605 393 884 
6. Czas projekcji filmów zgłoszonych do Kon- 
kursu nie moźe przekroczyć 30 min., chy- 
ba, że film wykazuje wybitne walory arty- 
styczne. 
7. Do OKFA nie zostaną dopuszczone filmy: 
- zrealizowane przez zawodowych twór- 
ców 
- studentów szkól filmowych powyżej II 
roku nauki 
- członków Komisji Kwalifikacyjnej 
- członków Jury lub przy ich współudziale 
- filmy zrealizowane w celach komercyj- 
nych 


- filmy, które brały udział w pokazach kon- 
kursowych poprzednich OKFA 
- etiudy realizowane przez studentów 
szkól filmowych na zaliczenie zajęć. 
Kaźdy zgłoszony film powinien być nagra- 
ny na osobnej kasecie z opisem (tytuł fil- 
mu, nazwiska twórców, czas projekcji). Po- 
nadto w filmie powinna znaleźć się czołów- 
ka (tytuł, nazwiska twórców) oraz napis 
"KONIEC". 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do kopiowania filmów biorących udział 
w pokazach konkursowych i ich publicznej 
emisji w celach promocji Konkursu. 
9. Kartę filmu, kartę uczestnictwa oraz zgło- 
szone filmy naleźy dostarczyć do 29 
maja 2006 roku na adres: Centrum Kul- 
tury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Ko- 
nin. Uczestnictwo powinno by potwierdzo- 
ne do 5 czerwca, w przeciwnym razie nie 
rezerwujemy noclegu. 
10. Karty zgłoszenia nie podpisane przez au- 
tora i producenta (z wyjątkiem kart przesła- 
nych drogą elektroniczną) oraz kasety bez 
kart zgłoszenia filmu i nieopisane nie będą 
przyjmowane do Konkursu. 
11. Autor zgłaszając film do udziału w Konkur- 
sie wyraża jednocześnie zgodę na jego 
emisję i reemisję w stacjach telewizyjnych 
oraz w sieci Internet w ramach prowadzo- 
nej promocji Konkursu. Prawa autorskie fil- 
mu zgłaszanego nie mogą być w żaden 
sposób ograniczone ani naruszać praw 
autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. 
W przypadku niespełnienia tego warunku 
autor musi załączyć do karty zgłoszenia 
pisemne oświadczenie prezentujące sytu- 
ację prawną filmu. 
12. Podpisując kartę zgłoszenia uczestni- 
cy Konkursu wyrażają zgodę na wyko- 
rzystywanie danych osobowych do ce- 
lów statutowych CKiS oraz promowania 
OKFA (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 


1997 r. o ochronie danych osobowych DZ. 
U. Nr 133, poz. 833). 
13. Kasety powinny być zaopatrzone w adres 
osoby lub instytucji, na który należy je ode- 
słać. Organizator nie odsyła kopii filmów 
nagrodzonych i wyróźnionych. 
14. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności 
za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie 
filmów powstałe z przyczyn od nich nieza- 
leżnych. 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 
1. JURY przyzna nagrody regulaminowe in- 
dywidualne i zespołowe: GRAND PRIX 
(o wartości 3.500 zł) za najlepszy film Kon- 
kursu, I Nagrodę, II Nagrodę, III Nagrodę 
oraz Nagrodę za najlepszy debiut. Ponad- 
to Jury przyzna nagrody specjalne i wyróź- 
nienia w kategoriach: 
- film dokumentalny 
- film fabularny 
- film animowany. 
2. Jury ma prawo dokonania innego podziału 
nagród lub ich nieprzyznania. 
3. Nagrody finansowe i rzeczowe ufundo- 
wane przez sponsorów otrzymają auto- 
rzy filmów obecni na Konkursie, nieobec- 
ni otrzymają tylko nagrody honorowe. Zo- 
stanie im przesłany dyplom oraz tekst wer- 
dyktu. W uzasadnionych przypadkach 
autor moźe wydelegować osobę reprezen- 
tującą go. Informacja na piśmie, podobnie 
jak i zgłoszenie uczestnictwa autora, po- 
winny znaleźć się u organizatora najpóź- 
niej na tydzień przed Konkursem. W przy- 
padku braku jakiejkolwiek informacji od au- 
tora filmu organizator uzna go za nieobec- 
nego. 
UWAGI ORGANIZACYJNE: 
Funkcję Dyrektora Konkursu pełni Jadwiga Ku- 
jawińska mająca głos decydujący w sprawach 
spornych nieobjętych regulaminem lub wyma- 
gających dodatkowej interpretacji. 
Telefony: (063) 2431317,0603138239. 
Informacji dotyczących Konkursu udziela: 
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 
tel. (063) 243 63 50, 243 63 51 
lub 0605 393 884 
ckis@konin.om.pl 
www.ckis.konin.pl. 
www.okfa.konin.lm.pl 


Zapraszamy I 


Jak napisać scenariusz 
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zapra- 
sza na Wielkopolskie Warsztaty Dramaturgicz- 
ne dla nauczycieli i instruktorów teatrów amator- 
skich, które trwać będą od 28 czerwca do 1 lipca 
br. w Półwiosku Starym koło Ślesina. Zajęcia po- 
prowadzi Krystyna Chołoniewska - autorka sztuk 
teatralnych, scenariuszy TV, słuchowisk radio- 


1 8 / kwiecień-maj 2006/ WBPiCAK 


wych, wielokrotna laureatka Konkursu na Sztu- 
kę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowa- 
nego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 
Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętno- 
ści pisania scenariuszy, w związku z czym zaję- 
cia będą miały charakter praktyczny (elementy 
kreatywnego pisania) i obejmą zagadnienia: kon- 
strukcję dramatu, sztukę dramaturgicznego prze- 
kształcania fabuły, indywidualną pracę nad ada- 


ptacją prozy oraz analizę gotowych scenariuszy 
(zachęcamy do przywiezienia napisanych przez 
siebie tekstów). Kartę zgłoszenia prosimy prze- 
słać do 12 czerwca br. na adres: 
Centrum Kultury i Sztuki 
ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin 
Informacji udziela Paulina Pachuiska - instruk- 
tor ds. teatru: tel.lfax (063) 243 63 50/51, e-mail: 
ckis@konin.lm.pl, www.ckis.konin.pl PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Spotkanie bibliotek powiatu 


Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzie- 
ży niedawno gościła u siebie pracowników bi- 
bliotek publicznych z całego powiatu chodzie- 
skiego. Celem spotkania było omówienie anali- 
zy wyników czytelniczych za rok 2005. Jak się 
okazało, powiat chodzieski zajmuje jedno z czo- 
łowych miejsc w Wielkopolsce. Pod względem 
zakupu księgozbioru ma pierwsze miejsce, pod 
względem liczby czytelników trzecie. Natomiast 
wśród wypożyczeń zajął siódmą pozycję. Pod- 


\' 


czas spOtkania, 28 marca, Domicylla Siersz- 
chulla-Filipowska (na zdj. obok) z Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu omówiła temat "Bajki i baśnie Eu- 
ropy - wychowanie przez literaturę". Podkreśli- 
ła dydaktyczność wymienionych książek, któ- 
re mówią o umiejętnościach współżycia mię- 
dzy pokoleniami, tematach tabu i pozorach czy 
oswajaniem z przemocą i strachem. 
Olimpia Wieczorek 


- , 


Poszukiwanie rodów 


Drzewo genealogiczne to schematyczny sposób przedstawienia 
historii najbliższej rodziny oraz związków pomiędzy jej członka- 
mi. Poszukiwanie swych korzeni może okazać się ciekawązaba- 
wą albo przerodzić się w życiową pasję. 


3 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie konkursu "Drzewo 
genealogiczne mojej rodziny", którego organizatorami byli: Oddział 
dla Dzieci i Młodzieźy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gosty- 
niu oraz Śląskie Towarzystwo Genealogiczne we Wrocławiu. Hono- 
rowy patronat nad konkursem, przeznaczonym dla uczniów klas gim- 
nazjalnych powiatu, objął starosta gostyński. Celem imprezy było po- 
znanie swych korzeni, wzbogacenie wiedzy o własnej rodzinie i jej 
przeszłości, wyszukiwanie naj starszych pamiątek i fotografii rodzin- 
nych, odtworzenie drzewa genealogicznego w ciekawej formie gra- 
ficznej. Poszukiwania przodków stały się niejednokrotnie okazją 
do rozmów i spotkań rodzinnych. 
Na konkurs, który spotkał się z dużym zainteresowaniem ze stro- 
ny gimnazjalistów, wpłynę/o 69 prac, wykonanych przez 73 genealo- 
gów-amatorów z gimnazjów Nr 1, Nr 2 w Gostyniu, Zimnowodzie, Ży- 
towiecku, Pogorzeli, Krobi, Starej Krobi. Dało się zauważyć, źe pra- 
ce konkursowe były efektem wspólnej pracy wielu domowników. Ko- 
misja Konkursowa podczas oceny prac kierowała się kilkoma kryte- 
riami. Dotyczyły one m.in. występowania pełnych dat przy imionach 
i nazwiskach przodków, znajomości znaków graficznych stosowa- 
nych w genealogii, prawidłowych zasad wyprowadzania drzewa 
genealogicznego. Osobnym walorem pracy było jej wykonanie pla- 
styczne. 
Spośród 69 nadesłanych prac Komisja Konkursowa w składzie: 
Grzegorz Mendyka - przewodniczący, prezes Śląskiego Towarzy- 
stwa Genealogicznego we Wrocławiu, Paweł HObner, Robert i Ewa 
Czubowie oraz Izabela Mehr przyznała nagrody i wyróżnienia. I na- 
grodę ex aequo otrzymali: Karol Majewski i Ewa Białoskórska, II na- 
grodę ex aequo - Marcin Sadzisz ilukasz Tuszyński, III nagrodę 
Agnieszka Majewska, IV nagrodę Anna Furmaniak, Dominik Wasie- 
lewski, Natalia Zawodna, Natalia Kasprzak. Ponadto przewodniczą- 
cy jury przyznał nagrodę specjalną dla Magdaleny Koniecznej. Zdo- 
bywcom pierwszego miejsca i wyróźnienia specjalnego Zarząd Ślą- 
skiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu zaproponował 
umieszczenie ich drzew rodowych na witrynie internetowej Towa- 
rzystwa, która redagowana jest w 12 językach. Fundatorem nagród 
i wyróżnień w konkursie byli: starosta gostyński, Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Śląskie Towarzystwo Genealogicz- 
ne we Wrocławiu. 


Izabela Mehr 


Koncertowo w Krotoszynie 


W krotoszyńskim kinie "Przedwiośnie" 11 marca odbył się wyjątkowy 
koncert krakowskiego zespołu Motion Trio. Trio to powstało w 1996 roku. 
Jest niewątpliwym ewenementem na europejskim, a wręcz światowym ryn- 
ku muzycznym. Grają na akordeonach Pigini Sirius Millenium, uważanych 
za najlepsze akordeony na świecie. W ich muzyce słychać wpływy wielu sty- 
lów muzycznych, są wytrawnymi muzykami czerpiącymi z całej gamy moź- 
liwości kompozycyjnych. Ich muzyczny talent i niewątpliwa oryginalność za- 
owocowały koncertami z takimi sławami jak Bobby Mc Ferrin, Michał Urba- 
niak czy Tomasz Stańko. Koncertowali w 23 krajach świata. Na koniec kon- 
certu wykonali słynną "Orawę" Wojciecha Kilara. Delikatna muzyka imitująca 
smyczki, przechodziła w mocniejsze motywy porywając swą wyjątkowością, 
Ponad 350 osób doskonale bawiło się przy muzyce Motion Trio. Artyści na- 
wiązali sympatyczny kontakt z publicznością komentując utwory i opowiada- 
jąc o swoich muzycznych fascynacjach. 
Z kolei 25 marca goszczono w Krotoszynie muzyków najwyższego for- 
matu: Armia, 2TM23, Maleo i Arka Noego oraz ich gości w niesamowitym 
projekcie "Pokolenie JP2". Jedyny koncert w swoim rodzaju, zjednujący so- 
bie szeroką publiczność w całym kraju. Zespoły z nurtu muzyki chrześcijań- 
skiej oddały czeŚĆ pamięci największemu Polakowi ostatniego wieku, Jano- 
wi Pawłowi II. 


Małgorzata Godorowska 


Na festiwal włoskiei piosenki 


V Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej "La Scarpa Italiana" od- 
będzie się w dniach 7-9 lipca br. w Wyrzysku. Jego celem jest m.in. popu- 
laryzacja muzyki i piosenki włoskiej oraz promocja wyróżniających się wy- 
konawców. Uczestnikami festiwalu mogą być: uczniowie wszystkich typów 
szkół, studenci oraz osoby dorosłe działające w szkołach, domach kultu- 
ry, klubach, świetlicach oraz na własny rachunek wykonujący utwory indy- 
widualnie od 15 lat wzwyż, a także zespoły wokalno-muzyczne lub wokalne 
od 15 lat wzwyż. Aby wziąć udział w festiwalu naleźy przesłać do 10 czerw- 
ca br. na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku płytę CD lub 
dysk mp3 z nagraniem dwóch piosenek w języku polskim lub włoskim. Ko- 
misja kwalifikacyjna dokona przesłuchania nadesłanych materiałów i na tej 
podstawie zaprosi do udziału w festiwalu w terminie do 20 czerwca wytypo- 
wanych wykonawców. 
Wszelkich informacji na temat festiwalu udziela: Miejsko-Gminny Ośro- 
dek Kultury w Wyrzysku, tel. (0-67) 286 27 53, fax (0-67) 286 20 90 
Informacja w internecie na http://mgokwyrzysk.w.interia.pl, e-mail: 
mgok_wyrzysk@wp.pl. 
Organizatorami festiwalu są: Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Staro- 
stwo Powiatowe w Pile, Urząd Miejski w Wyrzysku i Miejsko-Gminny Ośro- 
dek Kultury w Wyrzysku. (sta) 


WBPiCAK / kwiecień-maj 2006/ 19 PANORAMA wielkopolskiej kultury 


Baśniowa zabawa 


Gostynianie na misterium 


W 220. rocznicę urodzin Wilhelma Grim- 
ma, jednego z braci znanych twórców baśni 
dla dzieci, został ogłoszony przez Miejską Bi- 
bliotekę Publiczną - Oddział dla dzieci i mło- 
dzieźy w Czarnkowie konkurs z cyklu Bawimy 
się w teatr pod tytułem "Baśnie braci Grimm". 
Celem imprezy było teatralne przedstawienie 
baśniowych scen do twórczości braci Grimm 
oraz wykazanie się umiejętnością gry małe- 
go aktora. Konkurs przeznaczony był dla dzie- 
ci przedszkolnych i naj młodszych klas szkol- 
nych. Do udziału w konkursie zgłosiło się 6 
grup, które oceniła komisja w składzie: Krysty- 
na Kwiatkowska, Bogusława Dziedzic i Graźy- 
na Fąferek. Nagrodzono dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 1: "Słoneczka" za baśń "Czer- 
wony Kapturek", "Krasnale" za baśń "Królew- 
na Śnieżka" oraz uczniów klasy lit Szkoły Pod- 
stawowej za baśń "O wilku i siedmiu kożląt- 
kach". (nad.) 


Od dziesiątków lat, w okresie Wielkiego Postu, salezjanie z Lądu nad Wartą organizują mi- 
steria Męki Pańskiej. W tym roku, od 4 do 26 marca, przygotowali pięć przedstawień. Chęt- 
nych do ich zobaczenia jest więcej niż mogą pomieścić podziemia lądzkiej świątyni. Nic za. 
tern dziwnego, że miejsca rezerwować trzeba z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 


Koło Gostyń i Muzeum w Gostyniu, filatelistów, 
członków GTK, gimnazjalistów z Żytowiecka, 
uczniów gostyńskiego Liceum Ogólnokształcą- 
cego i młodych parafian z Błaźejewa z ks. Hen- 
rykiem Szwanke. 
Dla prawie czterdziestoosobowej grupy 
zorganizowanej przez stowarzyszenia i Mu- 
zeum wyprawa na misterium połączona była 
z wycieczką krajoznawczą. Wielu po raz pierw- 
szy mogło zobaczyć urokliwą drewnianą świą- 
tynię w Błaźejewie - naj starszy kościół ojców 
filipinów w Polsce oraz późnobarokowe Sank- 
tuarium Matki Boźej Pocieszenia w Biecho- 
wie pod Miłosławiem. Zarząd kościoła i parafii 
do roku 1718 był w gestii księży diecezjalnych, 
a następnie do roku 1803 przebywali tutaj księ- 
ża filipini; po czym ponownie wrócili księźa die- 
cezjalni. W roku 1969 na zaproszenie prymasa 
Polski przybyli tu ojcowie paulini z Jasnej Góry, 
którzy otrzymali na własność kościół wraz z pa- 
rafią i klasztorem. 


Autorem tekstu lądzkiego misterium Męki 
Pańskiej jest ks. Franciszek Harazim SDB, 
a twórcą muzyki ks. Antoni Chlondowski SDB. 
Misterium składa się z pięciu aktów, które pro- 
wadzą widza od Ogrójca, poprzez zdradę Ju- 
dasza, dziedziniec arcykapłana, pałac Piła- 
ta, Golgotę, aź do poranka zmartwychwsta- 
nia. Spektaklowi towarzyszy modlitewny na- 
strój. Przed kaźdym aktem krótka modlitwa 
przygotowuje widzów na przyjęcie kolejne- 
go przesłania. Kwestie bohaterów misterium 
w znacznej mierze są parafrazą tekstów bi- 
blijnych. Trzeba bowiem, aby widzowie nie 
tylko mieli wraźenie spotkania z teatrem, ale 
aby przeźyli mękę, śmierć i zmartwychwsta- 
nie Chrystusa. Taki cel przyświeca ponad 
trzydziestu alumnom-aktorom, odgrywającym 
dwugodzinne przedstawienie. 
Na jednym z przedstawień 11 marca obec- 
na była liczna rzesza gostynian - uczniów 
z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, przedstawicieli 
Gostyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, PZF 


. , 


-...- 


I 


Ewa Czub 


Biesiada z humorem i piosenkq 


Kępińskie plebiscyty 


Po raz siódmy odbyła się 6 kwietnia w Kostrzynie "Biesiada humo- 
ru i piosenki żydowskiej". Na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
wystąpiła Grupa Rafała Kmity z Krakowa, wystawiając spektakl "Aj waj! 
czyli historie z cynamonem". Były to dwie godziny znakomitej zabawy. 
Sztuka teatralna czy moźe kabaret osnuty na motywach kultury źydow- 
ski ej składał się z piosenek, dowcipów, historii przekazującej głęboką mą- 
drość źyciową. Kostrzyńska publiczność świetnie się bawiła i na pewno 
było to jedno z najlepszych przedstawień w historii urządzanych tu bie- 
siad humoru. Urokiem osobistym i talentem aktorskim rozbawiali widzów 
Sonia Bohosiewicz, Tadeusz Kwinta, Andrzej Róg, Jacek Stefanik i Piotr 
Sieklucki, którzy po spektaklu wzięli udział w spotkaniu z publicznością. 
Imprezę zrealizowano dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Po- 
znaniu w okre- 
sie trwania Dni 
Kultury Żydow- 
skiej i Izrael- 
skiej w Wielko- 
polsce. 
Po przed- 
stawieniu, w ga- 
lerii M-GOK "Na 
piętrze", otwarto 
wystawę pasteli 
autorstwa Piotra 
Sztymy pt. "Kle- 
zmerin", której tematyka inspirowana była muzykąklezmerską. Wystawa 
czynna była do końca kwietnia br. 


"Tygodnik Kępiński" 
po raz kolejny zorganizo- 
wał plebiscyt - "Osobo- 
I wOść Roku" i "Inicjatywa 
Roku 2005". W oficjalnym 
rozstrzygnięciu plebiscy- 
tu 2 marca uczestniczy- 
ło ponad stu zaproszo- 
nych gości. 
W kategorii Osobo- 
wość Roku nominowanych zostało osiemnaście osób m.in. starosta, 
wójtowie, przedstawiciele samorządów, lekarze, a także bibliotekarz: dy- 
rektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. W kategorii "Inicjatywa 
Roku" za działalność i promocję regionu, czytelnicy nominowali 11 sto- 
warzyszeń i instytucji, wśród nich Powiatową Bibliotekę Publiczną. Pod- 
czas uroczystej gali wręczenia statuetek, odbyła się promocja ksiąźki 
Kajetana Pakowskiego pt. "Zaproszenie na egzekucję". 
Z kolei kępiński "Twój Puls Tygodnia" od paru miesięcy przyjmował 
zgłoszenia czytelników do plebiscytu "Człowiek Roku 2005 Powiatu Kę- 
pińskiego". Czytelnicy głosowali w trzech kategoriach: Samorządowiec 
Roku, Manager Roku i Pedagog Roku - "Złota Trójka". 28 marca roz- 
strzygnięto plebiscyt, na który napłynęło ponad 3 tysiące kuponów. 
W kategorii Samorządowiec Roku najwięcej głosów zebrał starosta 
kępiński Jerzy Trzmiel, w kategorii Manager Roku właściciel fabryki mebli 
Jan Rabiega, w kategorii Pedagog Roku - "Złota Trójka": Beata Czaczkow- 
ska - dyrektor gimnazjum w Rychtalu, Andrzej Kowalczyk - dyrektor Ze- 
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kępnie i Wiesław Walas - dyrektor Po- 
wiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie (na zdj. pierwszy z lewej). (WW) 


. 


I UIS 
rYł Dl? 
---- .
 


... 


r-,... 

 


. 


.L . 


. 
 


" 
14. 


.. 


Kazimierz Matysek 


20 / kwiecień-maj 2006/WBPiCAK PANORAMA wielkopolskiej kUltury' 


Hafciana kolekcia 


Przed świętami wielkanocnymi Miejska Bi- 
blioteka Publiczna w Chodzieży otworzyła ko- 
lejną wystawę z cyklu "Kolekcje - ludzkie pa- 


.. .. 


,. 


, 


. 


sje i talenty". Tym razem wystawa przedsta- 
wiała prace haftowane. Należały do nich m.in. 
obrazy, serwetki, kwiaty, wieńce i różnorodne 
ozdoby wielkanocne. Autorkami tych prezen- 
tacji były: Barbara Adrian, Anna Gąska, Iwona 
Gehrl, Jola Gierszewska, Hanna Ka- 
bat, Anna i Mirosława Kobickie, Joanna 
Kucza, Małgorzata i Anna Leśko, Maria 
Nowicka, Iwona Pietruszczak, Urszula 
Płowenc, Maria Lembas, Alicja Ślefar- 
ska i Aleksandra Wróblewska. 
Wernisaż wzbudził duże zaintere- 
sowanie tymi zapomnianymi już wśród 
młodych umiejętnościami. Przed Wiel- 
kanocą była to okazja do bliźszego za- 
poznania się z folklorem. Każdy zna- 
lazł coś dla siebie i nabył to, co mu się 
spodobało. 


Olimpia Wieczorek 


Bon ton na wesoło 


W Gimnazjum w Starym Mieście i Szko- 
le Podstawowej w Lychlinie na początku mar- 
ca odbyły się spotkania ze znanym 
pisarzem Grzegorzem Kasdepke, 
autorem książek dla dzieci. Autor 
opowiadał o swoich książkach, da- 
wał dowcipne rady jak zachować 
się w różnych sytuacjach, insceni- 
zował zabawne scenki wyjaśniają- 
ce zasady dobrego wychowania, 
tłumaczył znaczenie najpopular- 
niejszych związków frazeologicz- 
nych, a nawet omawiał tajniki sztu- 
ki kulinarnej podając m.in. przepis 
na "mordoklejki". Cierpliwie odpo- 
wiadał na licznie zadawane pytania 


a na zakończenie spotkań wpisywał autografy 
do książek. Organizatorem spotkań była Biblio- 
teka Publiczna Gminy Stare Miasto. 
Małgorzata Ast 


(  


Wystawa 
w bibliotece 


Wiosennie i kolorowo wyglądał 15 mar- 
ca hol Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Zdo- 
biły go ceramiczne anioły, zwierzęta, wazony, 
świeczniki. Swoje prace na przygotowanej wy- 
stawie zaprezentowali uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnospraw- 
nych w Gnieźnie. 
Podziwiać można było wyroby z drewna, 
metaloplastyki, obrazy malowane na szkle, 
barwione jedwabne chusty i szale oraz barw- 
ne witrażowe zegary. 
W tym roku gnieźnieńskie stowarzyszenie 
obchodzi 1O-lecie działalności. - Na począt- 
ku było to miejsce dla 25 osób niepeInospraw- 
nych fizycznie i intelektualnie - wspomina Kry- 
styna Chlasta, prezes stowarzyszenia. - Z tru- 
dem udawało się przekonywać rodziny, aby 
przyprowadzali upośledzonych. Czasem trze- 
ba było ich odszukać. Dzisiaj mamy 60 uczest- 
ników warsztatów w wieku od 16 do 52 lat. 
Rehabilitacja ruchowa umożliwia im kontakty 
z rówieśnikami, a szeroko rozumiane działania 
plastyczne - od malarstwa, witrażu, ceramiki, 
tkaniny, metaloplastyki po kaletnictwo i małą 
poligrafię - wypełniają czas i dają wiarę w sie- 
bie. Ośrodek jest miejscem spotkania, gdzie 
najważniejsze jest być z drugim człowiekiem 
i być dla niego - pOdkreśla Krystyna Chlasta. 
Poza warsztatami terapii zajęciowej, ośro- 
dek organizuje kiermasze i aukcje oraz prowa- 
dzi portal informacyjny (www.wtz.gniezno.org), 
na którym są prezentowane prace niepełn0- 
sprawnych artystów. (sta) 


Do nowei siedziby 
w Czempiniu 


Po 12. latach pracy, w niezbyt funkcjo- 
nalnych pomieszczeniach, Biblioteka Publicz- 
na w Czempiniu otrzymała nowe pomieszcze- 
nia. Dwustumetrową powierzchnię lokalu za- 
gospodarowano na wypożyczalnię dla czy- 
telników dorosłych, oddział dla dzieci, czytel- 
nię z książkami populamo-naukowymi i prasą 
oraz czytelnię internetową. Budynek posia- 
da dwa oddzielne wejścia dla dorosłych i dla 
dzieci. Pomyślano również o czytelnikach nie- 
pełnosprawnych, którzy mogą bezproblemo- 
wo korzystać z usług bibliotecznych. Biblio- 
teka jest całkowicie skomputeryzowana, dla 
czytelników udostępnione katalogi kompute- 
rowe. Mogą przeglądać i zamawiać interesu- 
jące ich książki. 


Elżbieta Matuszczak 


Palma wielkanocna 


W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Boja- 
nowie rozstrzygnięto konkurs plastyczny zwią- 
zany z tradycjami wielkanocnymi. Tegorocz- 
na, siódma już edycja przebiegała pod hasłem 
"Palma Wielkanocna". Konkurs ogłoszony 20 
marca zapraszał do udziału dzieci i młodzież, 
od przedszkolaka do gimnazjalisty, z całej gmi- 
ny Bojanowo. Technika wykonania była do- 
wolna, liczyła się pomysłowość i samodziel- 
ność. Na konkurs wpłynę/o 112 palm młodych 
twórców z przedszkoli i szkół bojanowskich 
oraz Przedszkoli w Trzeboszu, Golinie Wiel- 
kiej i Kawczu a także ze Szkół Podstawowych 
w Zaborowicach i Trzeboszu. Palmy zadziwia- 
ły różnorodną kolorystyką. Wykonane zostały 
z kolorowej bibuły, krepy, suszonych kwiatów 
i zbóż, pisanek. Jedna z palm wykonana zosta- 
ła z pomalowanego makaronu. Prace oceniane 
były w czterech kategoriach: pierwsza - przed- 


szkola i klasy I; druga - klasy II i III; trzecia - 
klasy IV, V,VI; czwarta - gimnazjum. 
Komisja w składzie: Urszula Rybacka, Ha- 
lina Michalczak i Magdalena Fijałek nagrodziła 
31 prac. Wystawę pokonkursową można było 
oglądać do 22 kwietnia. (Al) 


f ,
 


.
 


ł 


-ł 


f 
, , 


L 


. 


WBPiCAK / kwiecień-maj 2006/21 ..
 .
 . .61.6 LIQTE.KARZ. więl.kQPQI
.kj. 
Okręg, Oddziały i Koła 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 


Reaktywacia Sekcii Bibliotek Publicznych 


Z inicjatywy Marii Bochan, wiceprzewod- 
niczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich 21 marca br. w Woje- 
wódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Ani- 
macji Kultury w Poznaniu odbyło się pierw- 
sze spotkanie Sekcji Bibliotek Publicznych ZG 
SBP w nowej kadencji, w którym uczestniczy- 
ło 51 bibliotekarzy z 13 okręgów z całej Pol- 
ski. Moderatorem spotkania była Maria Bo- 
chan, która powitała wszystkich uczestników, 
wśród których obecni byli: Elźbieta Stefań- 
czyk - przewodnicząca ZG SBP, Helena Bed- 
narska - dyrektor WBPiCAK w Poznaniu, Mał- 
gorzata Jezierska - reprezentująca Zakład Bi- 
bliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnic- 
twa Biblioteki Narodowej w Warszawie, Maria 
Burchard - sekretarz generalny SBP, Centrum 
NUKA T w Warszawie, Michał Karalus - staro- 
sta pleszewski, przewodniczący Komisji Kultu- 
ry Związku Powiatów Polskich. 
M. Bochan przedstawiła cel spotkania 
- czyli reaktywację w nowej kadencji Sek- 
cji Bibliotek Publicznych oraz program spo- 
tkania, w którym przewidziano: przybliźenie 
historii SBP (Maria Bochan), sprawozdanie 
z działań podejmowanych przez SBP po kra- 
jowym zjeżdzie (Elżbieta Stefańczyk), omówie- 
nie stanu i działalności sieci bibliotek publicz- 
nych w 2004 r. oraz stanu bibliotek powiato- 


Odznaczeni bibliotekarze 


wych w okresie siedmioletniej historii ich funk- 
cjonowania (Małgorzata Jezierska), koncepcję, 
program działalności Sekcji (dyskusja wśród 
uczestników), wybór Zarządu Sekcji, przyjęcie 
programu działania. 
Zgodnie z programem głos zabrała M. Bo- 
chan, która przypomniała krótko historię SBP, 
rolę sekcji fachowych i Sekcji Bibliotek Publicz- 
nych odwołując się do zapisów statutu od 10 
lipca 1917 r. Podkreśliła, źe sprawy działal- 
ności sekcji ujęte zostały w Programie dzia- 
łania SBP na lata 2005-2009. Zwróciła uwa- 
gę na przypadający w 2007 r. jubileusz 90-1e- 
cia SBP. 
Przewodnicząca SBP E. Stefańczyk 
przedstawiła działalność SBP po krajowym 
zjeżdzie do chwili obecnej oraz zadania, przed 
którymi stoi stowarzyszenie m.in. podnoszenie 
kwalifikacji bibliotekarzy (Komisja Zarządzania 
i Marketingu), obchody Tygodnia Bibliotek (8- 
15 maj) - konkurs na plakat pn. "Nie wiesz, 
zapytaj w bibliotece", popularyzację Kodek- 
su Etyki Bibliotekarza i pracownika informa- 
cji naukowej, organizację obchodów przyszło- 
rocznego jubileuszu SBP. Wskazała na stoją- 
ce przed Sekcją BP problemy: w tym zmianę 
Ustawy o bibliotekach, zmianę wymogów kwa- 
lifikacyjnych dla bibliotekarzy - dostosowa- 
nie ich do standardów UE, zwrócenie uwagi 


na zmiany w prawie autorskim, dalszą kompu- 
teryzację i informatyzację bibliotek oraz moni- 
torowanie stanu i funkcjonowania bibliotek po- 
wiatowych. 
Szczegółowej analizy stanu i działalności 
bibliotek publicznych w 2004 r. dokonała Mał- 
gorzata Jezierska na podstawie opracowania 
"Biblioteki Publiczne w liczbach", drugą część 
wystąpienia poświęciła stanowi sieci bibliotek 
powiatowych po siedmiu latach reformy admi- 
nistracyjnej. Uczestnicy zebrania podczas dys- 
kusji zgłaszali propozycje do programu działal- 
ności Sekcji. 
Kolejnym punktem programu był wybor 
Zarządu Sekcji Bibliotek Publicznych. Dele- 
gaci jednogłośnie opowiedzieli się za jawnym 
wyborem zarządu. Zgłoszono kandydatury 10 
osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie 
do zarządu. Przegłosowano sposób głosowa- 
nia: jednocześnie na całą listę w głosowaniu 
jawnym poprzez podniesienie ręki. Listę przy- 
jęto jednogłośnie. W skład Zarządu Sekcji Bi- 
bliotek Publicznych weszły następujące oso- 
by: Maria Wasik z Zielonej Góry - przewodni- 
cząca, Jolanta Słowik z Wrocławia - wiceprze- 
wodnicząca, Boźena Winiarska ze Szczecina 
- sekretarz. 
Członkami zostały: Zofia Biskupska z Lę- 
borka, Krystyna Brodowska z Sieradza, Kry- 
styna Dąbrowska z Poznania, Magdalena Fo- 
rusińska z Bełchatowa, Danuta Kaczmarek 
z Bydgoszczy, Aleksandra Stachowiak z Lesz- 
na, Elżbieta Rogozińska z Bienia Tarnów. 
19 kwietnia w Zielonej Górze odbyło się 
posiedzenie Zarządu Sekcji Bibliotek Publicz- 
nych, na którym przyjęto program pracy sekcji 
obecnej kadencji. (KD) 


TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2006 
Nie wieszę Zapyta i w bibliotece 


Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Zarząd Główny Stowarzysze- 
nia Bibliotekarzy Polskich uhonorował nasze koleźanki i kolegów, którzy 
otrzymują medal "W DOWÓD UZNANIA": Bogusław Cydejko (Bibliote- 
ka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań), Barbara Ksit (Biblio- 
teka Raczyńskich Poznań), Anna Kędzierska (Filia Topola Mała Ostrów 
Wlkp.), Anna Lisiecka (Biblioteka Publiczna Ostrów Wlkp.), Maria Ry- 
bicka (Raszkowska Biblioteka Publiczna), Elźbieta Zalewska (MiPBP 
Nowy Tomyśl). Aldona Bociańska (BPMiG Opalenica). 
Honorową Odznakę SBP otrzymują: Ewa Bartkowiak (MBP Lesz- 
no), Grażyna Baszyńska (MBP Leszno), Jadwiga Czarna (MBP Ko- 
ścian), Ewa Czub (BPMiG Gostyń), Krystyna Dzikowska (Zespół Szkół 
Ekon. Leszno), Barbara Jakubowska (MBP Leszno), 'rena Jurga (Ze- 
spół Szkół Ekon. Leszno), Halina Karolewicz (GB P Lipno), Justyna Ma- 
rac (Koło SBP Kościan), Ewa Rudzka (BG Politechniki Poznańskiej), 
Maria Szpurka (BPMiG Krobia), Danuta Szyszka BP Rawicz), Krzysztof 
Taciak (MBP Leszno), Renata Świtała (MiPBP Nowy Tomyśl), Anna E. 
Zalewska (Bib!. Centr. Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań). (M H) 


22 / kwiecień-maj 2006/WBPiCAK 


Tegoroczny Tydzień Bibliotek przebiegać będzie w dniach 8-15 maja 
pod przyjętym przez Zarząd Główny SBP hasłem "Nie wiesz? Zapytaj 
w bibliotece". Ma ono zwracać uwagę społeczeństwa na bogatą działal- 
noŚĆ informacyjną róźnych typów bibliotek polskich. Patronat nad Tygo- 
dniem przyjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Mi- 
chał Ujazdowski. Imprezie towarzyszy plakat projektu Pawła Znamierow- 
skiego z Lublina, wybrany w wyniku konkursu ogłoszonego przez Stowa- 
rzyszenie. 
Zarząd Główny po raz trzeci ogłosił też konkurs na najlepszy program 
Tygodnia, w którym mogą brać udział zarówno struktury SBP, inne stowa- 
rzyszenia, jak i biblioteki. Konkurs będzie rozstrzygnięty w drugiej poło- 
wie maja na podstawie sprawozdań. Nagrodzone zostaną najciekawsze 
przedsięwzięcia realizowane przez zgłaszających się do konkursu samo- 
dzielnie lub - co szczególnie cenne - we współpracy ze środowiskiem. 
J. Małgorzata Halec BIBLIOTEKARZ wielkopolski l1li 


KOŁO 


Czytanie i konkursy 


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Kole jak co roku włączy się aktywnie w ob- 
chody Ogólnokrajowego Tygodnia Bibliotek or- 
ganizowanego w 2006 roku pod hasłem .Nie 
wiesz? Zapytaj w bibliotece.. W szkołach pod- 
stawowych rozpocznie reklamowaniem best- 
sellerów literatury pięknej dla dzieci. 9 maja 
w ramach Akcji Głośnego Czytania .Bajki wam 
niosę, posłuchajcie, dzieci. zaproszone osoby 
ze świata kultury i mediów będą czytać teksty 
klasyków i współczesnych twórców literatury 
dla dzieci. 11 maja w siedzibie placówki biblio- 
tekarze kolscy spotkają się z przedstawicielami 
władz samorządowych miasta i powiatu. W ko- 
lejnym dniu odbędzie się impreza okoliczno- 
ściowa dla dzieci .Noc z baśniami.. Kolorowy 
korowód przejedzie ulicami miasta, by potem 
w siedzibie filii dla dzieci oddać się różnorod- 
nym formom zabawy z ksiąźką: zgadywankom, 
quizom, konkursom plastycznym oraz zabawie 
przy muzyce. Tydzień Bibliotek zakończy się 
rozstrzygnięciem konkursu literackiego .Mój 
przyjaciel książka. skierowanego do uczniów 
gimnazjum. Przez cały Tydzień przyjmowane 
będą wycieczki i przeprowadzane lekcje biblio- 
teczne dla dzieci i młodzieży, które tematycz- 
nie nawiążą do tegorocznego hasła. Ponadto 
uroczystościom towarzyszyć będzie wystawa 
"Informacja motorem postępu cywilizacyjnego. 
przedstawiająca żródła informacji oraz bogac- 
two zbiorów książnicy kolskiej. 
Aleksandra Kowalska 


KONIN 


Promocia ksiqżki 


21 marca Miejska Biblioteka Publiczna 
w Koninie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol- 
skich Oddział w Koninie zaprosili młodych czy- 
telników na promocję książki znanej literatki 
Ewy Grętkiewicz .Zakręconej na Maksa.. Jest 
to książka o przyjażni. wzajemnych relacjach 
w grupie rÓNieśniczej, a także o tym jak mło- 
dzi ludzie kreują świat. Książka Grętkiewicz 
przekonuje, że rzeczywistość polskich nasto- 
latek jest ciekawsza i bardziej urozmaicona niż 
świat rozkapryszonych rówieśniczek - bohate- 


rek literatury np. amerykańskiej. Główną po- 
stacią książki jest Agnieszka Sosna, 13-letnia 
dziewczynka, sąsiadka pisarki, której .zakręco- 
ne' pomysły zostały zarysowane literacką fik- 
cją. Autorka w interesujący sposób zadedyko- 
wała swoją książkę nie tylko Agnieszce, ale po- 
średnio wszystkim jej rówieśniczkom. 
Promocyjnemu spotkaniu towarzyszyła 
duża wystawa dokumentująca dorobek Ofi- 
cyny Wydawniczej .Nasza Księgarnia. z oka- 
zji 85. lecia powstania i działalności wydawnic- 
twa. Wystawa została przygotowana przez Za- 
rząd Oddziału SBP w Koninie. 
Aleksandra Baumgart 


Uczczq swoie święto 


Konińscy bibliotekarze planują uczcić sw0- 
je święto uroczystym spotkaniem 8 maja za- 
praszając pracowników placówek publicz- 
nych, uczelnianych, szkolnych i pedagogicz- 
nych. Jego organizatorami są Zarząd Oddziału 
SBP i Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie. 
Specjalnym gościem bibliotekarzy będzie Bo- 
gusława Sochańska - dyrektor Duńskiego In- 
stytutu Kultury w Polsce, która opowie o sw0- 
jej pracy translatorskiej i bibliotekarstwie duń- 
skim. Uczestnicy spotkania w dyskusji poruszą 
m.in. sprawy upowszechniania wiedzy, promo- 
wania czytelnictwo i wzbogacania źycia kultu- 
ralnego miasta i regionu. Dzień ten będzie tak- 
że okazją do wyrażenia uznania biblioteka- 
rzom za ich pełną zaangażowania pracę, pro- 
fesjonalizm i wszechstronną pomoc czytelni- 
kom. Zaproszenie na spotkanie przyjęli m.in. 
prezydent Konina i inni przedstawiciele władz 
miasta. Obecni będą także przedstawiciele ZG 
SBP - Maria Bochan i Janusz Ambroźy oraz 
przewodnicząca poznańskiego Zarządu Okrę- 
gu Małgorzata Halec. 


Aleksandra Baumgart 


LESZNO 


Wspólne zebranie 


Tegoroczne wiosenne wspólne zebra- 
nie Zarządu Oddziału i przewodniczących kół 
z Gostynia, Kościana, Leszna i Rawicza po- 
święcone było przede wszystkim omówieniu 
programu Tygodnia Bibliotek oraz zamierzeń 
na rok 2006. Podjęta została też decyzja o de- 
legowaniu do Sekcji Bibliotek Publicznych Za- 


Zarząd Okręgowy pracuje w składzie: 
Janina Małgorzata Halec - przewodnicząca 
Bożena Król - sekretarz 
Izabela Wawrzyniak - skarbnik 
Helena Bednarska 
Mana Bochan 
Anna lisiecka 


Janina Patysiak 
Wojciech Spaleniak 
W zebraniach uczestniczą czIonkowie honorowi: 
Bolesław Howorka 
Franciszek tozowski 
Zofia Platkiewicz 


rządu Głównego kol. kol. Haliny Radoły z Go- 
stynia oraz Cypriana Krystiana Kostrakiewicza 
i Aleksandry Stachowiak z Leszna. 
Zebranie odbyło się w nowej filii leszczyń- 
skiej Miejskiej Biblioteki Publicznej i połączo- 
ne zostało z prezentacją książek wydawnictw 
branych pod uwagę w kolejnej, trzeciej edycji 
Nagrody Liścia Miłorzębu, przyznawanej przez 
Zarząd Oddziału w Lesznie. Rozstrzygnięcie 
nastąpi w maju. (DW) 


Pamięci Jana Pawła II 


Minęła pierwsza rocznica śmierci Jana 
Pawła II, człowieka, który był nie tylko papie- 
żem i przewodnikiem katolików, był także wiel- 
kim autorytetem. 29 marca w .Galerii Lochy" 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie od- 
było się wspomnieniowe spotkanie zorgani- 
zowane przez leszczyńskie Koło Stowarzysze- 
nia Bibliotekarzy Polskich poświęcone Wielkie- 
mu Polakowi. Wzięli w nim udział członkowie 
koła i goście. Zebrali się wiedzeni serca po- 
trzebą, by uczcić pamięć i pogrążyć się w za- 
dumie we wspomnieniach - przywołanych tek- 
stami wierszy oraz dopowiedzianych własnymi 
doznaniami i wzruszeniami. 
Inicjatorką tej formy uczczenia pierwszej 
rocznicy śmierci Ojca Świętego była członki- 
ni Koła SBP w Lesznie Izabela Raszowska, 
która całość zilustrowała przygotowaną przez 
siebie prezentacją multimedialną. Swoje wier- 
sze pisane pod wpływem przeźyć związanych 
ze śmiercią papieża zaprezentowała Krysty- 
na Kermel, polonistka z Zespołu Szkół Ekono- 
micznych w Lesznie. Ponadto wystąpili: Bogna 
Raszowska i Maciej Chrzan grający na trąbce. 
Ewa Bartkowiak 


Światowy Dzień Ksiqżki 


23 kwietnia każdego roku świat obchodzi 
Dzień Książki i Praw Autorskich. Leszczyńscy 
bibliotekarze zorganizowali z tej okazji 26 kwiet- 
nia w Zespole Szkół Ekonomicznych konferen- 
cję, która poświęcona była współczesnej litera- 
turze, ze szczególnym uwzględnieniem baśni. 
Towarzyszyła jej wystawa książek Wydawnic- 
twa Publicat S.A. w Miejskiej Bibliotece Publicz- 
nej, kiermasz, inscenizacja .Kopciuszka. oraz 
spotkanie autorskie z Ewą Miedzińską w .Galerii 
Lochy" MBP. Duźym zainteresowaniem cieszyła 
się wystawa .Książka mojego dzieciństwa". 
Krzysztof Taciak 


Kolegium redakcyjne: 
Janina Małgorzata Halec -leszno 
Aleksandra Baumgart - Konin 
Maria Bochan - Piła 
Anna lisiecka - Ostrów Wlkp. 
Janina Patysiak - Kalisz 
Wojciech Spaleniak - Poznań 


WBPiCAK / kwiecień-maj 2006/23 Nowości Wydawnictwa WBPiCAK 


WIELKOPOLSKA 


BIBLIOTEI 


Debiutancki tom Edwarda Pasewicza, co z per- 
spektywy czasu widać jeszcze wyrażniej, nale- 
ży niewątpliwie do najznakomitszych dokonań 
polskiej poezji na przestrzeni ostatnich lat. Nie 
dlatego, że od strony wersyfikacyjnej i kom- 
pozycyjnej jawi się jako poetycki majstersz- 
tyk. Raczej ze względu na odsłaniające się 
pod błyskotliwością formy ułomności, pęknię- 
cia, dysonanse, zgrzyty. Mowa poetycka zdaje 
się tu podważać uładzony obraz świata, a Dol- 
na Wilda - ów mamiący czytelnika realizmem 
konkret - okazuje się przez to niejasnym od- 
biciem innej rzeczywistości, nie do końca po- 
znawalnej, pełnej miejsc niedookreślonych, 
mrocznych i niepokojących. 


Zdzisław Jaskuła 


Adam Kaczanowski 
Sośnicki. Szary człowiek 


.. 


v 


Ani Sośnicki, ani Szary człowiek, tylko wącha- 
nie prawdy o człowieku z danych bezpośred- 
nich doświadczenia. Kaczanowski i tym razem 
chce przejrzeć człowieka - siebie lub innych 
- Na wylot, robi to jak w świetnym poemacie 
.Stany" (2005) przenikliwie i bezwzględnie 
Henryk Bereza 


Piotr Kępiński 
Siana mgla 


I ' 


- -
 


Słona 
" · la 
j 


, 
Dl 


Wiersze i cały tom bardzo przemyślane, ale 
jeszcze bardziej przeżyte. To nie jest głos usta- 
wiony raz na zawsze, często się łamie albo 
przywołuje do porządku, szuka formy, żeby 
nie znaleźć. Poezja, która usiłuje okiełznać, ale 
i zachować to, co ją rodzi - smutek, obcość, 
niezależność, dumę. 


Piotr Śliwiński 


Seria poznańska. Pierwsze wrażenia 
.Nielichy przekrój - pomyślałem, przegląda- 
jąc tomiki nadesłane z Poznania. Wszystkie 
kolory tęczy, intrygujący rozrzut poetyk i sty- 
listyk..." 
.Seria poznańska umożliwia nam również 
ponowną lekturę .Dolnej Wildy". Wracamy 
po kilku latach do debiutu Edwarda Pasewi- 
eza, jednej z ciekawszych książek poetyckich 
ostatnich lat, bogatsi o .Wiersze dla Róży Fi- 
lipowicz. i olśniewający poemat "Th". Któż 
mógł przypuszczać, że tak rozwinie się ten 
talent, tak potoczą się losy wierszy Pasewi- 
cza? Tym bardziej godna pochwały jest ini- 
cjatywa powrotu do początków. "Dolna Wil- 
da" obrosła legendą i stala się białym kru- 
kiem. To dobrze, że znÓN znajdzie się w swo- 
bodnym obiegu czytelniczym. 
Już w pierwszym wierszu tego tomu boha- 
ter oświadczał, że .pracuje bardzo nad spo- 
sobem widzenia". Te słowa się potwierdziły. 
ZarÓNno autor, jak wyłoniona z niego perso- 
na psychiczna, bardzo intensywnie przez te 
lata pracowali nad brzmieniem głosu, jego 
odrębnością i sposobem widzenia świata. 
Pasewicz od początku sygnalizował poczu- 
cie inności, obcości, odmienności. Jego bo- 
hater był częścią tego świata, ale jednocze- 
śnie jakos się od niego dystansował, obser- 
wując go jakby zza grubej szyby. Najbardziej 
interesujące w tej poezji jest właśnie to: filtr 
nakładany na obserwację, dystans, nałado- 
wana napięciem powściągliwość...". 
Z komentarza Karola Maliszewskiego