/p0001.djvu

			Nr. 54. 
Pleszew, 5. sierpnia 1934. 
19! 
Cena 5 gr. 
Rok 4. 
Wychodzi raz na miesiąc. 
Po Zjeździe. 
Tegoroczny XIV. Zjazd katolicki 
stanowił dla parafji Pleszewskiej 
egzamin pod względem przywiązania 
naszego do Kościoła katolickiego. 
Otóż wolno z zadowoleniem stwier­ 
dzić, że egzamin wypadł bardzo 
dobrze. 
Tak zazwyczaj bywa w życiu, że 
przy zgodnym, ofiarnym wysiłku po­ 
konuje się wszystkie trudności. 
A trudności było niemało. 
Wiadomo n. p., jak trudno w o- 
becnych warunkach, z powodu roz­ 
terek na tle społecznem i politycz- 
nem, o dobór większego zespołu 
jednostek dla osiągnięcia celu, choć­ 
by najbardziej idealnego. 
A dalej, kłopoty materjalne, któ­ 
re nieomal wszyscy dzisiaj przecho­ 
dzą, odbierają nieraz wszelką chęć 
do pracy ideowej. 
Mimo wszystko zabrano się do 
pracy, z początku z pewnem powąt­ 
piewaniem, które rychło ustąpiło 
wytrwałej, ofiarnej gorliwości. 
— 
A wynik ostateczny wspólnego 
wysiłku był taki, że Jego Eminencja 
Ksiądz Kardynał Prymas wyraził 
swe zupełne zadowolenie. 
— 
Zjazd Katolicki w Pleszewie na­ 
leżał, jak się J. Eminencja wyraził, 
do najlepiej przygotowanych pod 
każdym względem. 
To, co oświadczyli Dostojnicy 
Kościoła, potwierdzali uczestnicy 
Zjazdu z bliska i z daleka. 
Wszyscy przeto, którzy przyłożyli 
rękę do zbożnego dzieła, mogą być 
zadowoleni. 
— 
To też na ostatniem plenarnem 
posiedzeniu Komitetu miejscowego 
dnia 20 lipca, ks. przewodniczący 
podziękował gorąco członkom po­ 
szczególnych komisy^ które bez wy-
		

/p0002.djvu

			Str. 2. 
WIADOMOŚCI PARAFJALNE 
Nr. 54. 
jątku starały się jak najsumienniej 
spełnić swe zadanie. 
— 
Ks. przewodniczący podkreślił 
równocześnie wielką życzliwość i 
czynną pomoc ze strony naszych 
Władz państwowych, samorządowych 
i Dowództwa 70 p. p . oraz ziemiań- 
stwa i duchowieństwa. 
Dzięki zgodnej współpracy tych 
wszystkich czynników XIV. Zjazd 
Katolicki był nietylko wspaniałą ma­ 
nifestacją . naszych przekonań reli­ 
gijnych, lecz pozostawił trwały ślad 
w duszach ludzkich. 
— 
Sprawozdanie kasowe Komitetu Miejscowego 
XIV. Zjazdu Katolickiego w Pleszewie. 
1. Wydział Powiatowy Jarocin 
1000. — 
2. Zarząd Miejski Pleszew 
500. — 
3. Ks. prób. Jan Bronisz Rozdrażew 
5.— 
4. Bank Ludowy Dobrzyca 
5.— 
5. Bank Ludowy Skalmierzyce 
10.— 
6. p. Chłapowska Teofila Żegocin 
25. — 
7. Czartoryski książę Gołuchów 
300. — 
8. p . Dr. Cichowicz Zbigniew Marszew 
10.—^ 
9. Czartoryski Augustyn książę Wszołów 
.... 
20. -*Ę| 
10. p. Grabska Jadwiga Kurcew (za pośredn.ks.prob.Łagody) 
^'W 
11. Ks. prób. Edmund Gruchała Kowalew 
.... 
56x5 
12. Ks. Dr. Głowiński dziekan Żegocin 
33.50 
13. Fa. Gbiorczyk Poznań 
6.— 
14. Ks. prób. Flach Juljan Koźmin 
25. — 
15. p. Dr. Hebanowski Bogumił Brzostków 
.... 
30.— 
16. Ks. prób. Iwiński Adam Brzezie 
10.— 
17. Ks. prób. Jezierski Marjan Biskupice Ołob. 
. 
. 
. 
3.— 
18. p. Dr. Jezierski Wincenty Poznań 
20. — 
19. Ks. prób. Kowalewicz Hipolit Sowina 
.... 
3.— 
20. Ks. prób. Kwiatkowski St. Kuczków 
10.— 
21. Ks. prób. Kowaliński Feliks Sobótka 
.... 
5.— 
22. p. Kosiński nauczyciel Ludwina (znalezione na sali obr. Zjazdu) 
10. — 
23. Ks. prób. Kucharski Ostrzeszów 
30. — 
24. Ks. prób. Lijewski Jan Grodzisko n. Prosną . 
. 
. 
10. — 
25. Ks. prób. Łagoda Piotr Czermin 
40. — 
26. pp . Morawscy Karmin 
50. — 
27. Miejska Komunalna Kasa Oszczędności Pleszew 
. 
. 
100. — 
28. p . Morawski nadleśniczy Taczanów 
5.— 
29. p . Michalski Tursko 
5.— 
30. N.N 
100. — 
31. Pleszewskie Młyny Parowe Pleszew 
50.— 
32. Ks. prób. Rosochowicz Stanisław Ociąż .... 
5.— 
33. p. Rychłowski Stanisław Orpiszewek 
.... 
30.— 
34. p. Rządkowska Suchorzew 
20. — 
35. Ks. prób. Szukalski Alfons Karmin 
10. — 
36. Ks. prób. Stróżyński Michał Kucharki 
.... 
5.— 
37. Ks. prób. Dr. Strauss Karol Strzydzewiec 
. 
. 
. 
5.— 
38. Ks. Śniatała dziekan Dobrzyca 
5.— 
39. p . Skórzewska Halina Kretków 
10. — 
40. p . Szulczyk Klemens Taczanów 
5.— 
41. p . S . Samulski dyr. Poznań 
20. — 
42. Ks. Staniszewski Poznań 
10. — 
43. p. Tomaszewski Ed. mecenas Katowice 
. 
. 
. 
. 
20. — 
Do przeniesienia zł 
2642.25
		

/p0003.djvu

			Nr. 54. 
WIADOMOŚCI PARAFJALNE 
Str. 3. 
44. p. Dr. Tomaszewski Poznań 
45. Ks. prób. Wachowiak Ignacy Jedlec 
46. p . Wizę Czesław Kuchary 
47. Ks. radca Zeidler J. Lenartowice 
48. p. Dr. Zielewicz Grudzielec 
49. p . Zapłata Stetan Jarocin . 
Z przeniesienia zł 
2642.25 
10.— 
5.— 
5.— 
10.— 
20.— 
140,— 
Razem zł 
2 832.25 
Ogólrne zestawienie 
dochodów i rozchodów. 
DOCHODYs 
1. D.tki dobrowolna w^lieom w Baaku 
Pożyczkowym: 
2,822,25 
2 ». łCosińiki nauczyclal * Ludwiny, 
inileiJoae na lali obrad Zjazda 
10,00 2&)2,25 
3. Za aprzadana pocztówki 
4. Za ipnedan. karty wsteou na raat 
5. Za apraadaaa dragi w drodza licytacji 
O KomUja dakoraeyjna zabrała aa aprz.daźy 
maiztów z flagami, ż.tonów actr. 
7. Komiija przyjęć wplaaita: 
A. za aprzedany chodnik 
30,00 
B. za zprtadany eukiar 
21.70 
C. wpłacone przaz: Maj. Grudziclae 10,00 
» 
Maj, GoUchów 30,(10 
91.70 
60.50 
288,00 
39,20 
2.205,31 
ROZCHODY! 
1. 
•2, 
J. 
4. 
0, 
Robocizna 
Matarjał 
Chorągwią 
Btifat 
Bóans 
Dobro 
Hazam wpłynclo: 
1.838,00 
1.57B,19 
900,80 
115.65 
5,516,96 
593,75 5 026,39 
na koncie w Banku 
Ni.zapłacona raah inki 
490,57 
680.60 
Nitdabór 
190,03 
Ze sprawozdania kasowego wy­ 
nika, że, mimo kryzysu, obywatel­ 
stwo nasze okazało niemałą ofiar­ 
ność. A trzeba uwzględnić, że poza 
datkami w gotówce dostarczono bez­ 
interesownie dużo materjału i pracy, 
nieraz bardzo uciążliwej. Tylko ten, 
kto z bliska na to patrzał, umie o- 
cenić trud naprawdę ofiarny wielu 
członków komisji dekoracyjnej, na­ 
bożeństw i przyjęć oraz sekretarjatu 
i innych. 
— 
Jak wykazuje sprawo­ 
zdanie kasowe, deficyt jest stosun­ 
kowo niewielki. Lecz byłby daleko 
większy, gdyby pp. przedsiębiorcy, 
wojsko, elektrownia, kupcy, praco­ 
wnicy nie zrezygnowali częściowo 
lub zupełnie ze swych należytości i 
gdyby dzięki gorliwości Komisji de­ 
koracyjnej i ofiarności obywatelstwa, 
zwłaszcza właścicieli domów nie u- 
dało się rozsprzedać 300 masztów z 
flagami, co dało w wyniku blisko 
1500,— zł gotówki. 
— 
Dużą oczywiście pomocą był za­ 
siłek udzielony przez powiat i miasto. 
I to z uznaniem należy podkreślić, 
że pośpieszyły z pomocą sąsiednie 
parafje, które dostarczyły kilka ty­ 
sięcy mtr. gierland, jakoteż pp. Zie­ 
mianki, które hojnie zaopatrzyły bu­ 
fet podczas rautu. 
Dzięki tym wszystkim czynnikom 
Zjazd udał się jak najlepiej i para- 
fja obok dawnych, nie będzie miała 
nowych kłopotów finansowych. Za 
co Bogu niech będą dzięki. 
— 
Odpis protokółu Komisji rewizyjnej 
XIV. Zjazdu Katolickiego w Pleszewie. 
Komisja rewizyjna w osobach p. 
p. burmistrza St. Jaworskiego i mgr. 
Suchockiego zbadała w dniu dzi­ 
siejszym wszystkie dowody przy­ 
chodu i rozchodu, stwierdzając ich 
zgodność oraz konieczność i celowość 
strony wydatków. 
Pleszew, dnia 26. lipca 1934 r. 
podp. Burm. Jaworski Mgr. Suchocki 
Dzień chorych. 
Podobnie jak w roku ubiegłym 
w dzień św. Wincentego a Paulo, 
odbył się dzień chorych staraniem 
Stowarzyszenia pań miłosierdzia. 
We wilją dnia wszyscy księża 
wizytowali chorych i przygotowali 
ich do zyskania Odpustu jubileuszo­ 
wego. Nazajutrz o g. y29 odbyło się 
w kościele famym uroczyste nabo­ 
żeństwo przy udziale blisko 40 cho­ 
rych, umieszczonych w wygodnych 
fotelach, lub na leżakach pogotowia 
Czerwonego Krzyża. Po nabożeń­ 
stwie w czasie którego chorzy przy­ 
stąpili do Komunji Św. ks. prałat 
przemówił w kilku serdecznych sło­ 
wach do chorych, poczem udzielił 
błogosławieństwa Najśw. Sakramentu 
w monstrancji poszczególnym cho­ 
rym. Chór św. Cecylji wykonał pod­ 
czas Mszy św. piękne śpiewy na gło-
		

/p0004.djvu

			Str. 4. 
WIADOMOŚCI PARAFJALNE 
Nr. 54. 
sy. — Po nabożeństwie przewieziono 
chorych pod kolumnadę co dopiero 
poświęconego Domu parafjalnego, 
pięknie udekorowaną gierlandami i 
kwiatami, gdzie panie Stów. miło­ 
sierdzia ugościły chorych śniadaniem. 
Korzystna 
lokata kapitału. 
Na wikarjacie (naprzeciw kościoła) 
było zahipotekowanych 9000,— zł, 
które zostały wypowiedziane. Po­ 
nieważ banki niechętnie dają dzisiaj 
pożyczki długoterminowe, przeto na 
tej drodze apelujemy do parafjan, 
posiadających zasoby pieniężne, o 
udzielenie parafji pożyczki 9000,— zł. 
Pewność jest pierwszorzędna. Wszyst­ 
kie mieszkania wikarjatu są zajęte i 
lokatorzy płacą punktualnie komorne. 
Poza pierwszą hipoteką nowej, dwu­ 
piętrowej kamienicy daje gwarancję 
parafja całym swym majątkiem. 
— 
Bliższych szczegółów można się do­ 
wiedzieć na probostwie. 
Dozór kościelny. 
Komunikaty. 
Składka na powodzian. W nie­ 
dzielę d. 5 sierpnia, w myśl odezwy 
ks. ks. biskupów, odbędzie się na 
wszystkich nabożeństwach składka 
na powodzian. Mimo zbiórki przy 
kościele, jaką urządziły Panie stów. 
miłosierdzia, oraz kolekty po domach, 
jaka się niedawno temu odbyła, niech 
każdy w kościele złoży swój datek. 
Bo choć nam ciężko, mam}' przecież 
dach nad głową, mamy co jeść i w 
co się ubrać. — 
A sto tysięcy ofiar 
katastrofy powodzi potraciło wszyst­ 
ko. Jesień się zbliża, przeto wszy­ 
scy musimy dopomódz i to spiesznie. 
Tak nam nakazuje nasz obowiązek 
ćhrześcjański i narodowy. 
Posada III. ks. wikarjusza w Ple­ 
szewie. Z dniem 1 lipca r. b . otrzy­ 
mał wokację do Pleszewa ks. Jan 
Zaręba jako III. wikarjusz. Zamie­ 
szkał on tymczasowo w Domu sierót 
jako kapelan zakładu i będzie miał 
tam codziennie Msze św. w dni po­ 
wszednie o g. 
1 
/28, w niedziele i 
święta również o g. 
1 
/i8. 
Procesje jubileuszowe. W każdą 
środę o godz. 
i 
/47 rano odbywa się 
procesja z kościoła farnego do koś­ 
cioła św. Florjana i zpowrotem, ce­ 
lem zyskania odpustu jubileuszowego. 
We wtorki od g. 7 słuchanie spo­ 
wiedzi. 
— 
Miesiąc lipiec był prze­ 
znaczony dla mężczyzn, sierpień dla 
młodzieży, wszesień dla matek, paź­ 
dziernik dla panien. Warunki zys­ 
kania odpustu jubileuszowego były 
podane szczegółowo w numerze Wia­ 
domości parafjalnych za czerwiec. 
Odpust Przemienienia Pańskiego 
w Domu sierót przypada w ponie­ 
działek d. 6 sierpnia. Nabożeństwo 
odbędzie się o g. 8 . Nieszpory o g. 
4 po południu. 
W uroczystość Wniebowzięcia 
Matki Boskiej d. 15 sierpnia porzą­ 
dek nabożeństw bez zmian. — 
Po 
Sumie będzie odśpiewane Te Deum 
jako w rocznicę zwycięstwa pod 
Warszawą. („Cudu nad Wisłą.") 
Zebranie Bractwa wstrzemięźli­ 
wości odbędzie się tegoż dnia po 
nieszporach. 
Pielgrzymka do Częstochowy wy­ 
rusza w poniedziałek 13 sierpnia o 
g.7 
80 
rano z kościoła farnego na 
główny dworzec. — Zgłoszenia przyj­ 
muje p. Jan Marecki przy ul. Kalis­ 
kiej 60 (za cmentarzem.) 
Pokwitowanie. 
Na Dom parafjalny złożono: 
G. von Jouanne, Malinie 
zł 100,— 
M. Łyskowska, Poznań 
, 
300,— 
Int. Jezierski, Czempiń 
, 
50,— 
Robotnicy Ordynacji Taczanów 
„ 
28,50 
Bud. pow. I. Piątkowski 
„ 504,10 
Fundacje drzwi i okien w Domu paraf j. 
Trzeci Zakon 
zł 40,— 
Kółko rolnicze 
w 
40,— 
p. dyr. Myliński 
, 
50— 
p. aptekarz Moderski 
, 
40,— 
p. N. Wojciechowski 
„ 
40,— 
Rodzeństwo Kozłowiczowie deki. 
, 
50,— 
Na Dom sierót 
p. Dr. Ozdowski 10,— 
(zamiast dekoracji 
w dniu Zjazdu Katolickiego. 
Wszystkim ofiarodawcom w imi.niu parafji stokrotna 
„Bóg zapłać !" 
Wydawca i redaktor Ks. Kazimierz Niesiołowski proboszcz. 
— 
Druk. K. Sieradzki Pleszew.