/00001.djvu

			SZPARGAŁY 


c Z A S O P I S M O P O Ś W I Ę C O N E M IŁ O Ś N I C T W U, 
ZBIERACTWU KSIĄŻEK I WSZELKICH 
OSOBLIWOŚCI BIBLJOGRAFICZNYCH 


o r a z 


Biuletyn Antykwariatu K. Fiszlera i Syna 
Świętokrzyska 10, tel 5.86.95. P.K.O. 28.929 


Rok II 


Zeszyt 5 (10) 


Warszawa, Mai 1935 r. 


LITERATURA EXLIBRISOWA 
DOBY OSTATNIEJ 


Z lkznych zrzeszeń zbieraczów i ba- 
daczów exlibrisów w Europie i Amery- 
ce, o ile mi wiadomo, tylko ,dwa, nie ba- 
cząc na cięzkie lata kryzysowe, nie za- 
przestały wydawania swych roczników, a 
mianowicie wiedeńska "Oesterreichische 
Exlibris-Gesellschalt" oraz "The Ameri- 
can Society 01 Bookplate-Collectors and 
Designers" w Waszyngtonie. 
Roczniki "Austrjackiego T -wa Exlibri- 
sowego", oddawna już prym trzymają 
wśród wydawnictw exlibrisowych, a 0- 
tatni, z rzędu już 28-y "JahI'buch" za 
rok 1933 nie sprzeniewierzył się tej usta- 
lonej tradycji. Z[lOWU mamy przed sobą 
piękny zeszyt' małego in-folio, zredago- 
wany przez d-ra Hansa Ankwicz-Kleeho- 
uen, artystycznie uformowany przez gra- 
fika wiedeńskiego Rudolfa Kohl, twór- 
czości k,tórego w danym zeszycie poświę- 
cono artykuł speofalny, ozdobiony Iicz- 
nemi planszami, o wyśmienitem wyko- 
naniu technicznem. Na czele trdci "Ro- 
cznika" ,stoi .ciąg dalszy cennej rozprawy 
d-ra Karold Ausserera o exlibrisach, o- 
ryginalnie ręcznie rysowanych lub maIo- 
wanych, na ten raz dotyczącej tego ro- 
dzaju exlibrisów w księgozbiorach dyna- 
stii Hahsburgów, zarówno portretowych, 
jak i heraldycznych. Piękne i ciekawe 
ilustracje, a wśród ,nich prześliczny świa- 
tłodrlk kolorowy z portretem ks. Al- 
brechta VI dopełniają treściwego artykułu 
d-ra Ausserera. Dalej dr. Juljusz Staua 
zestawia dawne exlibrisy rodziny Star- 
hembergów, a dr. Teodor Alexander, 
autor krytyc.znego katalogu dzieła exli- 
brisowego i graficznego przedniego wie- 


deńskiego rytownika Alfreda Cossmanna 
(1930), szczegółowo opisuje i reproduku- 
je 12 nowych znaków bibliotecznych i 
kart nowoczesnych, wykonanych przez 
aI'tystę po r. 1930. Mistrzowskie jego 
miedzioryty zdobią opis d-ra Alexande- 
ra. Nareszcie redaktor "Roczm
ka" dr. 
Ankwicz-Kleehoven eaznajamia nas z ca- 
łym szeregiem nowych artystów, którzy 
ostatnio z sukcesem się pojawili na tere- 
nie exlibrisu austrjackiego. 
° wiele skromniej i wogóle niezbyt 
imponująco co do >rozmiarów przedsta- 
wia się "Year Book 1932" waszyngtoń- 
skiego Stowarzyszenia Exlibrisistów (The 
American Society of Bookplate Collec- 
tona DesignerS". Ale zeszyt pociąga 
nadobną zewnętrzną szafą; doskonałym 
drukiem i papierem oraz tak typowymi 
dla Stanów Zj ednoczonych exlibrisami, 
prawie minjaturowo rytowanymi. "Rocz- 
nik waszyngtoński" prezentuje nam dwuch 
arty;stów tego autoramentu - Arthura 
Nelsona Macdonaldz katalogiem jego 
exlibrisów od r. 1896 w liczbie 350 zgó- 
rą, oraz młodszego odeń Oskara T. 
Blackburn, którego oeuvre exlibrisowe 
zawiera dopiero 64 numery. Różni się od 
tych rytowników z ich klasyczną tech- 
niką, drobnostkową i zbyt jednostajną, 
graHk australijski G. D. Perrottet któ- 
rego exlibrisy, wykonane Iinory,tem,. po 
części kolorowym, noszą charakter bar- 
dziej współczesny. Artykulik tegoż Per- 
rotteta o technice linotypowej i jej za- 
&tosowaniu do exlibrisu kończy treść 
na'jnowszego "Roczni'ka" amerykańskie- 
go. Jak i poprzednie siedem zeszytów 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10. (19)
		

/00002.djvu

			!ego wydawnictwa, jest on niezbędny dla 
znajomości całokształtu exlibrisu ame- 
rykańskiego. 
W duchu wyżej wymienionych rytow- 
ników, ale z domies.zką bardziej "modern" 
w swoich kompozycjach, pracuje i zio- 
mek ich Karol R. Cap on, którego zbiór 
kilkunastu exlibrisów z wstępem A. J. 
Philpot(a ukazał się w bardzo wykwint- 
nem wy,daniu 3 , istnem cacku amery- 
kańskiego kunsz,tu drukarskiego i zdob- 
lIistwa książkowego. 
Pozatern z amerykańskiego rynku księ- 
garskiego należy jeszcze wymienić wy- 
danie artystki kalifornijskiej Ruth 
Thomson Saunders, poświęcone exHbri- 
som, stworzonym przez artystów dla 
wła.snego użytku 4 . Autorka, która jest 
zarazem wice-prezesem drugiego amery- 
kańskiego stowarzyszenia "T he Bookpla- 
fe Assocation International" w Los An- 
geles, zdołała zebrać 34 tego rodzaju 
autoexlibrisów, .pochodzących z 14 
państw. Polska w tej grupie nie jest re- 
prezentowana, choć niewątpliwie mogła- 
by dostarczyć kilku odnośnych exlibri- 
sów. Figuruje natomin5t Litwa z exli- 
brisem własnym artysty Gerarda Bogda- 
nouiciausa. 
Wracając do Europy, zatrzymamy się 
na pok.aźnej książce holenderskiej Joha- 
na Schwencke, autora wyczerpujące.j 
monografji o exlibrisie holenderskim, 
wydanej prze.d kilku laty. Nowa praca 
Schwenokego przy,nosi wyczerpującą bi- 
bljogra
ję tego exlibrisu 5 , zawierającą 
168 pozycji. Pozatern autor ułożył jesz- 
cze poczet wszystkich artystów - wyko- 
nawców exhbrisu holenderskiego oraz 
wielce ciekawy opis umieszczanych na 
nim wielorakich godeł, dewiz, sentencyj 
i t. p. napisów w różnych językach. Ilość 
ich i różnorodność doprawdy nadzwy- 
czajna; dość powiedzieć, że lista 
Schwenckego zajmuje 27 stronic druku 
fermatu dużej ósemki. Rozprawą ponadto 
o kolekcjonowaniu exlibrisów, różnych je- 
go zasadach, kierunkach i odmianach au- 
tor zbogacił swoją książkę, cenną dla 
każdego zbieracza znaków biljotecznych 
i poza Holandją. Tekst Schwenokego 
upięk,slzają liczne bardzo reprodukcje 
exlihrisów holenderskich, dające pew,ne 
wyobrażenie o ich charakterze i stylu 
zasadnic'zym, w którym zdaje się prze- 
ważać pierwiastek czysto dekoracyjny 
i wielce umiejęt'ne wykorzystanie zespołu 
blanc et noir. Bardzo oryginalne i od- 
rębne w tym kierunku są exlibrisy ar,ty. 
sty R. M. Wichers Wierdsma, skompo- 
nowane bielą :na gęsto czar[lem tle o 
bardzo udatnych efektach dekoracyjnych. 
Co się tyozy Niemiec. brak mi wiado- 
mo
ci o jakichś nowych publikacjach 
exlibrisowych, które, być może, się tam 


ukazały, a niestety nie znam te.ż de visu 
wydania paryskiego nakładcy Daragana, 
który po dłuższej przerwie pono wzno- 
wił kwartalnik "L'Ex-Libris" o charak- 
terze międzynarodowym. 
Pozostają jeszcze ziemie słowiańskie, 
z których Czechłowacja może się po- 
szczycić najba.rdziej ożywionym ruchem 
exlrbrisowym i obfitą literaturą odnośną, 
zwłasz.cza allbumów iZ exlibrisami okre- 
ślonych artystów. Ostatnio z takich wy- 
dawnictw wyszły z druku nakładem 
własnym autorów: zeszyt z tuzinem exli- 
brisów drzeworytniczych lozki Barucha" 
i wstępem Huberta Sekery, oraz takiż 
album z 12 exlibrisami grafika i litera,ta 
Pawla F. Maly. Potrącając o twórców 
czeskiego exlibrisu, należy jes.zcze wska- 
zać, że zbytkowne wydanie "Ces kij bi- 
bliofil 1934", tegoroczne premjum dla 
członków "Związku Czeskich Bibljofilów" 
w Pradze (Spolek Ceskych mbliofilu), 
zawiera katalQ2 46 exHbrisów, wykona- 
nych przez Waclawa Masek w latach 
1928 - 1934. Szczegółowy opis tych 
exlibrisów, znaczną część których repro- 
dukowano w "Cze,skim Bibjofilu", ułożył 
Miloslaw Nouotny7. 
Wystawa czeskiego exlibrisu i super- 
exlibrisu, która miała miejsce w Pradze 
w r. 1926 w iZwiązku ze zjazdem między- 
narodowym bibljotekarzy i miłośników' 
książki, dopieTo po siedmiu latach docze- 
kała się specjalnego wydania, mającego 
zastąpić katalog tej wybitnej ekspozycji 
całokształtu czeskiego exli!;)risu od 
chwili jego powstania aż do czasów 
obecnych. Książka, opracowana przez 
7.nanego czeskiego zbieracza dr. Jaromira 
Maly, wyszła nakładem "Koła Ozeskich 
Ex!iibrisistów" w Pradze (Krouzek Ceskych 
Exlibristu) i urozmaicona jest 50 repro- 
dukcjami starych i współczesnych exli- 
brisów czeskich. 
Ruch exHbrisowy, który w Rosji So- 
wieckiej po rewolucji odznaczał się ży- 
wym tętnem i przywołał do życia sze- 
reg ciekawych wydawnictw, mocno w 
przeciągu lat ostatnich zeszczuplał. 
ZmniejsiZyło się grono kolekcjonerów, 
brak nowych badań o dawnym exlibrisie 
losyjslkim, a twórczość wybitnych grafi- 
ków sowieckich zrzadka potrąca o ex- 
Jibrisy, ba, nawet płodny rosyjski exli- 
bris drzeworytniczy ostatnio prawie 

nikł zupełnie. W szystko to z natury 
rzeczy odbija się i na publikacjach w da- 
nej dziedzinie, a iZa ostatnie dwa lata 
można wymienić jedynie trzy pozycje. 
Grafik leningradzki Grzegorz l. Gi- 
doni wydał album 30 swoich exlibrisów A , 
priZeważnie o charakterze portretowym, 
wykonanych w latach 1915 - 1933 dla 
szeregu znakomitych uczonych rosyjskich 
i członków Akademji Umiejętności. 


(20) Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10.
		

/00003.djvu

			Osobistości te oczywiście czynią exli- 
brisy Gidoniego szczególnie interesują- 
c,"mi, tembardziej , że portret jako temat 
bynajmnIej nie obfituje w exliorisie ro- 
syjskim. We wstępie do albumu sam 
autor gorąco propaguje exlibris portre- 
towy i podkreśla jego nietuzinKowe zna- 
czenie ikonograficzne. Wyszedł.z druku 
jeszcze kompletny spis wszystkich ex Ii- 
brisów drzeworytniczych Włodzimierza 
A. FawDrskiego, znakomitego grafika so- 
wieckiego o eu.ropejskiej już sławie i 
twórcy całej szkoły młodych ksylogra- 
fów, w opracowaniu niżej podpisanego lU. 
Dokładny katalog tych 25 exlibrisów, 
które ujrzały światło dzienne do 1926 r. 
- później Faworskij, mimo Hczne za- 
mówienia, ,nie wykonał już żadnego exli- 
brisu, - ułożył S. A. Silwanskij, zaś 
N. N. OrłDw dołączył doń pożądaną bi- 
bljografję Faworskiego. Niezbytecznem 
będzie tu przypom'llieć, że wśród exlibri- 

ów artysty figurują i dwa polskie, do- 
tąd nie rozpowszechnione w druku, a 
mianowicie dla historyka Aleksego Ba- 
chulskiego i Edwarda Chwalewika; drze- 
woryty te były w swoim czasie wykona- 
ne dla projektowanego i niedoszłego do 
skutku wy.dawnictwa. Zwłaszcza exli- 
his Chwalewika na temat "książka czy 
kobieta" odznacza się niepowszednią ori- 
ginalnością ;pomysłu. 
Najcenniejszy jednak nowy nabytek 
rosyjskiego piśmiennidwa exlibrisowegD 
stanowi oddawna oczekiwany" Wykaz rze- 
czy" do prac ("Trudy") byłego "Lenin- 
gradskiego T -wa Exlibdsistów"l1. Trzy- 
I!aście zeszytów tych "Prac", wyda,nych 
przez rzeczone T -wo w latach 1922 - 
1930, niepoślednią posiada wartDść dla 
dziejów rosyjskiego exlibrisu dzięki licz- 
nym w "T,rudach" rozprawom i docieka- 
niom na ten temat, paruszającym nie- 
kiedy i exlihrisy polskie. Świeża wyda- 
ny "Indeks" znakomicie ułatwia korzy- 
,;tanie z cennego wydawnictwa, zawicra 
bowiem aż cztery spisy - artykułów i 
notatek, w "Trudach" umieszcizonych, 
właścicieli exHbrisów, o których w nich 
mowa, oraz ich twórców i nareszcie od- 
czytów i komunikatów, wygłoszonych na 
pDsiedzeniach T -wa. Opracowania pa- 
kaźnego zes1zytu podjęli się A. A. Sie- 
r:ers i A. A. Tarchanow, redakcja ogól- 
na lezała w rękach wybitnego heraldyka 
leningradzkiego pro ,. Władysława Łu- 
komsiiego. 
Mówiąc o współczesnych exlibrisach 
rosyjskich, ma się zwykle na względzie 
tylko powstałe w Związku Radzieckim, 
pGchodzących zaś z krajów poza jego 
obszarem datychczas, zdaje' się nikt nie 
katalogował, choć, sądząc z różnych wia- 
domości, ilość ich nie jest nieznaczna. 
Oto leży przed nami bardzo elegan- 


Antykwarjat K. FISZLERA 


cko wy,dany zeszyt z exlibrisami rosyj. 
skiego grąfika Aleksego JupatDwa w Ry- 
dze l -? Bez wszelkiego tekstu autor dał 
wiązankę sześciu swoich exlibrisów IZ na- 
pisami rosyjskimi, ozdobnie zmontowa- 
nych na białym Kartonie. Styl swój ar- 
tvsta czerpie ze starego malarstwa ro- 
syjskiego, a motywy dekoracyjne, zapo- 
życzone z ikon wieku XVI - XVII, 
-zręcznie przeplata atrybutami biljofil- 
skierni, osiągając .gustowną całość. 
Paweł Ettinger. 


ODSYŁACZE 
l} Oesterreichisches Jahrbuch fiir Exli- 
bris und Gebrauchsgraphik 1933. Wie- 
deń, str. 31 z iłl. + 11 plansz. 
2} Jear-BDDk 1932 Dl the American 
Society of Bookplate Collectors ond De- 
signers. University Press of Sewonee- 
Tennesssee 1933 mat 4-0, str. 35 z wkle- 
jonemi exlibrisami. Nakł. 200 egz. 
3} A. Selection Dl Book PIat es by 
Charles R. CapDn. With an introduction 
by A. I. Philpott. Boston. 1932. The 
Ceder Tree P,ress. Str. 8 + 13 plansz. 
Nakł. 75 egz. 
4} Ruth ThDmsDn Saunders. The Book 
of Artisti own Bookplates. Claremont 
(California), The Saundel"S Studio Press. 
1933. Str. 88. Nakł. 360 egz. 
5} Johan Schwencke. Brbliographie 
(;1, andere Gegevens over het Neder- 
J
ndsche Exlibris. Maast,richt, Uitge- 
verij Fa. Boosten a Stols. 1933. Str. 207 
z licznemi rycinami w tekście. 
6) IDzka Baruch. Dvanact exlibris mych 
,)ratel a znamych (Presov,' 1933). 
7} Milosław Novotny. Drobna użit- 
kowa grafika Vaolava Maska. "Cesky 
bibliofil 1934". Str. 55 - 68. 
8} Dr. Iaromir Mały. Vystava Ceske- 
ho Exlibris a Supralibros w Praze 1926. 
Praga, 1933. Kroużek Ceskych Exlibri- 

tu. 8-a. Str. 71. 
9} G. l. Gidoni. Portretno - ikonogra- 
Hczeskije kniżnyje znaki. Lening'Tad. 
1934. Nakład autora 550 egz. 8 str. + 21 
plainsz. 
lO} P. D. Ettinger. Kniżnyje znaki W. 
A. Faworskogo. Moskwa. 1933. "So- 
wieckij Kolekcjoner". Str. 64 z ryc. w 
tekście. 
11} Ukazateli k "Trudam" Leningrad- 
SkDgO Obszczestwa ExlibrisistDW. Le- 
ningrad. 1934. Sekcja Bibljofilów i Exli- 
brisistów Leningradzkiego Towarzystwa 
Kolekcjonerów. 8-0. Str. 85. Nakł. 110 
(;gz. 
12) Kniżnyje znaki Alekseja JupatD- 
wa. Ryga, 1934. Nakł. własny, małe 4-0. 
str. 26, egz. 33. 


SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10. 


(21)
		

/00004.djvu

			WIERŚZE NA MARGINESACH KSIAZEI( IV 
(Por. "Szpargały" l. 1934. str. 48 - 50 i str. 55 - 56). 


JANA KOCHANOWSKIEGO PIEŚŃ 
PIERWSZA KSIĘGI WTOREJ W TEK- 
ŚCIE RĘKOPIŚMIENNYM XVI WIE- 
KU. O "Pieśń o potopie" tu idzie, 
którą wielki Jan jeszcze -około 1570 
roku dwukrotnie drukiem ogłosił, a 
pod koniec życia włączył do zbioru 
Pieśni. Jak wiele innych i ta pieśń po- 
wędrowała w "lud". Szła tedy nie piś- 
mienną kopją, lecz z ust do ust, z melo- 
dją i - oczywiście - z zmianami, znie- 
kształceniami, skrótami, które powodo- 
wała niedopisująca ludziom pamięć i, sit 
uenia uerbo: brak literackiego wykształ- 
cenia. Czasem rzucał 
toś na papier 
tekst zapamiętany. Kiwamy dziś nadeń 
głową. Najniesłuszniej. Badając utwór 
piśmienniczy nie możemy posługiwać się 
wyłącznie tekstem poprawnym, wyda- 
niem krytycznem. Potrzebne nam ono, 
gdy spozieramy jedy-nie na proces twór- 
czy. Ależ to tylko jeden odcinek wiel- 
kiego zespołu zagadnień, nazwanych hi- 
storją litera,tury. Utwór piśmienniczy 
ma oblicze skierowane na zewnątrz, po- 
wstaje w jednostce na to, a:by działać na 
masę ludzką. Jeśli chcemy poznać to 
działanie, powinniśmy wiedzieć, jaką 
postać, a raczej jakie postaci, przybierał 
utwór wtedy, gdy działał, a nie tylko: 
jakąby mieć był formę powinien. Ten 
niepoprawny i fragmentaryczny przekaz 
tekstu "Pieśni o potopie", który niżej 
przedrukowuję, utrwalony pismem przez 
jakiegoś prostaczka, co ani pióra nie 
umiał trzymać w ręku, ani o jakiejkol- 
wiek ortografji nie miał pojęcia, nie mó- 
więc o poczuciu rytmu; a bodaj nawet, 
czy wiedział i mógł wiedzieć, że nie czy- 
ją inną, lecz właśnie pieśń Kochanow- 
skiego śpiewa, - był przecież wśród so- 
bie równych siewcą piękna, heroldem 
kultury. A choć sam niedouczek i bie- 
dak złota dać nie mógł, to przecież da- 
wał przynajmniej piasek złotem prze- 
siany. 
Spójrzmy tedy na Kochanowskiego nie 
w jego dostojnej seminaryjnej szacie, 
lecz żywego, idącego w szarej opończy 
wybojami polskiej średniowiecznej drogi. 
Tekst, o którym mowa, zapisany zo- 
sIał nad wyraz niezdarnem i chyba nie 
&zkolarskiem, a raczej niewprawnem pió- 
rem człowieka, który z lat młodzień- 
czych wyszedł, a do pisania nie nawykł. 
Choć, kto wie? Dukt pisma taki, że z 
j:'oczątku trudno się zdecydować na ja- 
kąkolwiek chronologję. Wpatrując się 
jE;dnak w kształty poszczególnych liter 
widzimy tyle śladów starego gotyku na 
zasadniczo przeważającem tle renesan- 
sowej itaHki, że wyłączamy zupełnie 


myśl o XVII wieku. Jest to napewno 

iulecie XVI, i to możliwie nie jego ko- 
niec. Lata 70-te? Pisarz wyraźnie ma- 
zurzył, miesza mu się wszystko s i sz, 
c, ć i cz, z i ż. Pełno i innych nie- 
literackości językowych. Nie sposób 
tE;kst wiernie przedrukować, utrzymuję 
t{;dy cechy języka (prócz mazurzenia), 
modernizuję kakografję. 
Tekst jest niepełny. Obejmuje zwrot- 
ki 1 - 10 oraz dwa wiersze z 12. Reszty 
brak. Zachowany nienadzwyczajnie: częś- 
ciowo zatarty, a -częścią obcięty pr;zy 
oprawianiu książki w XX wieku. Róż- 
nice w stosunku do obowiązującego dziś 
kanonu nie są zbyt wielkie. Nie zazna- 
czam ich, gdyż je łatwo każdy z swym 
podręcznym egzemplarzem dzieł Kocha- 
nowskiego sprawdzi. 
Zapis ten znajduje się na czystym od- 
wrocie ostatniej karty egzemplarza 
ś. Bernarda lsagoge in musicam (Lipsk, 
Melchjor Lotter, 1517. 4"), przechowy- 
wanego w zbiorach Bibljoteki Ordynacji 
Kra-sińskich w Warszawie pod sygnaturą 
Inc. 88. W roku 1622 książka ta była, 
a raczej stała się, własnością klasztoru 
Cystersów w Koprzyw[licy. 


PIOSNKA O POTOPIE 
(1) 
Przeciwne chmury słońce nam zaćmiely 
(repet.) 
l nie(p)ogodne deszcze pobudzieły; 
Woda z gór szumi, a pieni sie Wisła 
Już z brzegów wyszła.. 
(2) 
(S)trach patrzać na to częste połyska- 
nie, (r.) 
l tak srogie obłok( ó)w trzaskanie, 
Kładą się las, a piorąn(!), gdzie zmierzy, 
Zle nieuderzył(!). 
(3) 
Zakładaj korab', cieśla nauczony, 
A kto wie, jeśli sie niewrocą ony 
Nieszczesne czasy, kiedy p( owódź be )ła 
Swiat zatopieła. 


(4) 
Sześć niedziel spełna lał deszcz nieprze- 
stając, 
(A) ziemia, nowe źródła pobudza;ąc, 
Rzek przymnażała, tak, iż morskie wały 
Wylać musiały. 
(5) 
Z ludźmi pospołu miasta i też grody 
(Ni)euśmierzone zatopieły wody, 
Niewysiedzial sie żaden pasterz (w)cal(! 
(N)a żadnej skale. 
(Ciąg dalszy na str. 18 "Biuletynu".) 


l22} Antykwarjat K. FISZLERA S YNA, Warszawa, Świętokrzyska lO,
		

/00005.djvu

			BIULETYN Nr. 10  
l 
ii 
15:) . 


) 


Antykwariatu 


Warszawa, Świętokrzyska 10 


K. Fiszlera i Syna 


1. A-z. Zaczątki agitacyi chełmskiej 
w Kr. Polskiem. 1853 - 61. wyc. 1.- 
2. Abramowski E. Badania doświad- 
-czalne nad pamięcią. W. 1911. 2.- 
3. - Prace z psychologii doświadczal- 
nej. 3-t. W. 1913 - 15. opr. 12.- 
4. - Przyczynek do psychologii my- 
ślenia logicznego. W. 1915. 2.50 
5. - Źródła podświadomości i jej 
przejawy. W. 1914. 3.- 
6. Ajdukiewicz K. Główne kierunki fi- 
lozofii. L. 1923. 3.- 
7. Akta grodzkie i ziemskie z czasów 
Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum t. 
zw. Bernardyńskiego we Lwowie. 20-to- 
mów. L. 1868 - 1909. opr. 200.- 
8. Aleksandrenko W. Ruskije dipło- 
maticzeskije agienty w Łondonie w 
XVIII w. 2-t. W. 1897. 12.- 
9. Ameisenowa Z. Minjatury włoskie 
-bibljoteki Jagiellońskiej. K. 1929. 4.- 
10. Andronicus T. Ad optimates Po- 
lonos admonitio. Kraków. 1584. 50.- 
11. Annibal z Kapui. Listy o bezkró- 
lewiu po Stefanie Batorym. W. 1852. 
4.- 
12. Arago J. Podróż na około świata. 
W. 1859. opr. 5.- 
13. Arct M. Piękno w książce. W. 1926. 
2.50 
14. Arctowski H. Materyały do bibljo- 
grafii prac naukowych polskich. W. 1897. 
3.- 
15. Ardens. Wrogowie kobiety. (Nie- 
tsche - Przybyszewski - Strindberg - 
Weininger). wyc. 1.- 
16. Arnaud -F. T. Lorenzo i Nina, :JO- 
wieść. Tłomaczył J. Nowicki. KrakÓw. 
1796. 5.- 
17. Arnstein F. Ciechocinek. W. 1908. 
2.- 
18. - Das Soolbad Ciechocinek. P. 


 2
 
19. Askenazy Sz. Alfieri. 1749 - 1803. 
wyc. 1.- 
20. - Bonaparte a legiony. wyc. 1.50 
21. - Dwie rozmowy w Belwederze. 
1827. wyc. 1.- 
22. - Elekcya Augusta III. wyc. 1.- 


23. Askenazy Sz. Koniec Augusta II. 
wyc. 1.- 
24. - Kontrola konsulacka w WaI'sza- 
wie Kongresowej. wyc. 1.- 
25. - Listy Izabeli Branickiej. wyc. 
1.- 
26. - Łukasiński. 2-t. W. 1908. 10.- 
27. - Materyały i notatki z dwóch 
&ejrnów. (1744, 1746). wyc. 1.- 
28. - Ministeryum Wielhorskiego 
1815 - 16. wyc. 1.- 
29. - Napoleon a Polska. 3-tomy. W. 
1918 - 19. opr. 20.- 
30. Pierwszy syonista polski. wyc. 
1.- 
31. - Sprawa Tarły. wyc. 1.- 
32. - Sprawa wschodnia w okresie 
wielkiego sejmu. wyc. 1.50 
33. - Sto lat zarządu w Kr. Polskiem. 
1800 - 1900. L. 1903. 1.50 
34. - "Trybun gminu" w dobie Kl'. 
Kongresowego. wyc. 1.- 
35. - Upadek Polski a Francya. wyc. 
1.50 
36. -- W. książę Konstanty i księżnicz- 
ka Helena Lubomirska. wyc. 1.50 
37. - Z działalności ministra Lubec- 
kiego. wyc. 1.50 
38. - Z przedostatniego bezkrólewia. 
wyc. 1.- 
39. B. St. Uzbrojenie pancerników dzi- 
siejszych. wyc. 1.- 
40. Baliński M. Opisanie statystyczne 
m. Wilna. Win. 1835. opr. 8.- 
41. - Pamiętniki historyczne do wy- 
jaśnienia spraw publicznych w Polsce 
XVII w. Win. 1859. 3.- 
42. - Pamiętniki o królowej Barball'ze 
żonie Zygmunta Augusta. 2-t. W. 1837. 
opr. 6.- 
43. - Studia historyczne. WIn. 1856. 
5.- 
44. Balthasar. Expositio canonis Mis- 
se. Lipsk, Kachelofen, 1497, Hain 2346. 
100.- 
45. Balzer O. Skartabelat w ustroju 
szlacheotwa polskiego. K. 1911. 5.- 
46. Bandtkie J. S. His-torya drukarń w 
Kl'. Polskiem i W. X. Litewskiem. 3-to- 
my. K. 1826. opr. 30.- 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10. 1
		

/00006.djvu

			47. Bandtkie-Stężyński K. Numizmaty- 
ka krajowa z 74 tablicami monet. 2-t. 
W. 1839. opr. _ 35.- 
48. Bar A. Michała Grabowskiego li- 
sty literackie. K. 1934. opr. 6.- 
. 49. Baranowski B. Etnograficzne i ję- 
zykowe stanowisko Kroatów. wyc. 1.- 
50. Baranowski J. Obserwatorya astro- 
nomiczne uważane pod względem poło- 
żenia geograficznego i naj krótszej odle- 
głości od Warszawy. wyc. . 1.- 
51. - Wyniesienie miasta Lublina nad 
poziom morza bałtyckiego. wyc. 1.- 
52. Baranowski l. T. Z dziejów agrar- 
nych Polski. wyc. 1.- 
53. Barclaiusz J. Argienida którą Wa- 
cław Potocki przetłomaczył. Lipsk. 1728. 
10.- 
54. - Paraenesis to jest Napomina- 
nia... przez Ł. Górnickieg.o. Kraków. 
1628. 60.- 
55. Bartoszewicz J. Podstolowie nad- 
worni koronni, Subdapiferi curiae. wy'c. 
1.- 
56. Bartoszewicz K. Tadeusz Ogiński 
i jego pamiętnik. (1712 -1783). wyc. 1.50 
57. Baruch M. Baryczkowie. W. 1914. 
3.- 
58. Baszko G. Kronika Lechitów i Po- 
lakew. W. 1822. opr. - 10.- 
59. Baudouin de Courtenay J. Zarys 
his-toryi języka polskiego. W. b. r. 3.- 
60. Baumleld A. Andrzej Towiański i 
towianizm. K. 1908. 2.- 
61. Baziner O. Ludi saeculares. Drew- 
nierimskija sekularny ja igry. W. 1901. 
7.- 
62. Bqczalski S. Fortuna albo szczęś- 
cie... Z ryt. frontispisem i kostkami do 
gry na każdej stronicy. K. b. r. (1644.) 
opr. 150.- 
63. Beitrage zu der Pohlnischen Weltli- 
chen, Kirchen und Gelahrtengeschichte 
Erster Teile. Gdańsk. 1764. 60.- 
64. Berg N. W. Pamiętniki o polskich 
spiskach i powstaniach. 1831 - 62. K. 
1894. 7.- 
65. Bernowicz M. Summaryusz praw 
j konstytucyi seymowych od r. 1764 do 
r. 1780. Grodno. 1782. 8.- 
66. Bersohn M. Daw[la zbrojownia ksią- 
żąt Radziwiłłów w Nieświeżu. W. 1904. 
3.- 
67. - Słownik biograficzny uczonych 
Żydów polskich XVI, XVII i XVIIIw. 
W. 1906. 4.- 
68. Białkowski L. Szkice z życia Wiel- 
kopolski w XVII w. P. 1925. 2.50 
69. Biegańska M. Władysław Biegań- 
ski. W. 1930. 3.- 
70. Biegeleisen H. Szkoły ludowe w 
Galicyi. ,wy,c. 1.- 
71. Biel G. Epithoma expbsitionis Ca- 
nonis misse... TiibiJngen, F. Meynberger, 
1499. Hain 3181. 200.- 


72. Bieliński J. Józef Gołuchowski. 
wyc. 1.- 
73. - Szubrawcy w Wilnie. 1817 - 22. 
Win. 1910. 4.- 
74. Bielski J. Tytus Japończyk, tra- 
gedia... Poznań. 1748. 20.- 
75. Biesiadecki F. ExIi'bdsy K. W. 
Kielisińskiego. K. 1926. 4.- 
76. Birkowski F. Ks. Kazania. K. 1858- 
3.- 
77. - Na pogrzebie Ks. Piotra Skargi... 
ka,.:anie. Kraków. 1612. 40.- 
78. Bloch J. Kierunki strategii spół- 
czesnej. wyc. 1.50 
79. Bobowski M. Wychowanie panicza 
polskiego za granicą. wyc. 1.50 
80. Bobrowicz J. N. Napoleon Bona- 
parte. Z 90 rycin. na stali. Lipsk. 1838. 
opr. 12.- 
81. Bogatyński W. Hetman Jan Tar- 
nowski. wyc. 1.- 
82. Boguski H. Juljusza Słowackiego 
"Testament mój". wyc. 1.50 
83. - Słowacki i prelekcye Mickiewi- 
cza. wyc. 1.- 
84. Bogusławski E. Historya Słowian. 
2-t. K. 1888 - 99. opr. 15.- 
85. - Słówko o racyonalnej grafice 
polskiej. K. 1888. 1.50 
86. Bogusławski W. Dramat: opera. 
w
 1
 
87. - Literatura czy aktorstwo. wyc. 
1.- 
88. - Literatura czy muzyka. wyc. 
1.- 
89. - Losy sceny dramatycznej w tea- 
trze warsza.wskim. wyc. 1.- 
90. - Przyszł,ość teatru polskiego w 
Warszawie. wyc. 1.50 
91. - Scena warszawska w 1896 - 97 
r. wyc. 1.- 
92. - Teatra warszawskie. wyc. 1.- 
93. Bohomolec F. Życie Jana Zamoy- 
skiego. K. 1860. 2.- 
94. - Życie Jerzego Ossolińskiego. 
2-t. K. 1861. 3.- 
95. Boianus L. O ważnieyszych zarazach 
bydła rogatego i koni. Win. 1810. 4.- 
96. Borawski A. Arrasy zygmuntow- 
skie. wyc. 1.- 
97. Borkowski Ks. O rozdziale sylab. 
Przewodnik dla drukareń. K. 1861. 5.- 
98. Borowski K. Na schyłku powstania 
styczniowego. wyc. 1.- 
99. Borowy W. Żeromski i świat ksią- 
. żek. wyc.1.50 
100. Bostel F. Inwentarz obrazów pol- 
skiego zbioru z r. 1780. K. 1892. 2.50 
101. Brahmer M. O języku miłosnym 
..Roksolanek". wyc. 1.- 
102. Brandt R. Wypiski iz staropolskoj 
dowiestnosti so słowarikom. Moskwa. 
. 1900. opr. 5.- 


2 Antykwarjat K: FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10.
		

/00007.djvu

			103. Brensztejn M. "Bracia Czarni". 
Kartka z przeszłości Litwy. wyc. 1.- 
104. - Druki litewskie. wyc. 1.- 
105. Broszury polityczne. Wyd. Paryż. 
1833. Jeszcze Polska nie zginęła. Pier- 
wey bydż a potem radzić jak bydż po- 
trzeba. Powstanie polskie. Emigracya 
polska. Trzeci maja. po 3.- 
106. Briickner A. Cywilizacya i język. 
wyc. 1.- 
107. - Dawne powieści i romanse pol- 
skie. wyc. 1.50 
108. - Historya a filologia. wyc. 1.- 
109. - Kazania średniowieczne. wyc. 
1.- 
110. - Literatura religijna w Polsce 
średniowiecznej. 3-t. W. 1902. 15.- 
111. - Mitologia, j ej dziej e, metoda i 
wyniki. wyc. 1.50 
112. - Mitologia słowiańska. K. 1918. 
opr. 4.- 
113. - O pismach dziś nieznanych. 
wyc. 1.- 
114. - Obrazki staroszlacheckie. wyc. 
1.- 
115. - Początki teatru i dramat śre- 
dniowieczny. wyc. 1.50 
116. - Powieści ludowe. wyc. 1.- 
117. - Skarby dawnej poezyi polskiej. 
wyc. 1.- 
118. - Słowianie i Niemcy. wyc. L- 
119. - Szkic z dziejów dawnej umy- 
słowości. wyc. 1.- 
120. - \'iliersze history!:zne. wyc. 1.50 
121. - Wiersze polskie średniowiecz- 
ne. wyc. L- 
122. - Wiersze zbieranej drużyny. 
wyc. 1.- 
123. Briiekner A. i inni. Początki kul- 
tury słowiańskiej. K. 1912. opr. 10.- 
124. BrzeR-Piskozub A. Do żródeł 
tw6rczości St. Wyspiańskiego. L. 1913. 
2.50 
125. Brzeski T. Zagadnienie geogra- 
ficzne Polski. wyc. 1.50 
126. Buckl H. T. Historja cywilizacii w 
Anglji. 2-t. W. 1873. opr. 10.- 
127. Buczyński R. Geograficzno-histo- 
ryczne stosunki na ziemiach dawnej Pol- 
ski i wpływ ich na charakter społeczeń- 
&twa. K. 1905. 3.- 
128. Budziszewski J. F. Hrabstwo bial- 
skie. wyc. 1.- 
129. Bujak F. Historia osadnictwa ziem 
polskich w krótkim zarysie. W. 1920. 2.- 
130. - Materyały do historyi miasta 
Biecza. 1361 - 1632. K. 1914. 5.- 
131. - Najstarszy opis Ziemi Świętej 
pochodzenia polskiego. K. 1900. 1.50 
132. Bujakowski Z. Gallus i Kadłubek. 
wyc. 1.- 
133. Bursche E. Wydział teologji ewan- 
gelickiej. wyc. 1.- 
134. Bystroń J. St. Człowiek i książka. 
W. b. r. opr. 3.- 


135. Callier E. Powiat wałecki w XVI 
st.uleciu. P. 1886. 3.50 
136. Callimach F. In Synodo Episco- 
porum de COJłtributione Cleri, Oratio. 
Kraków. 1584. 60.- 
137. Cantal P. Armja iI"ewolucyjna. L. 
1919. 2.50 
138. Caraman P. Obrzęd kolędowania 
u Słowian i u Rumunów. K. 1933. 5.- 
139. Catholicus. Propaganda s.chizmy 
na Ru.si zakarpackiej. wyc. L- 
140. Centnerszwerowa R. O języku Ży- 
dów w Polsce, na Litwie i Rusi. W. 1907. 
r,; , 1.50 
141. Cercha St. Poszukiwania archeo- 
logiczne w gub. mohilewskiej w 1892-4 
roku. wyc. 1.50 
142. Cezar J. Najnowszy almanach dla 
grających w karty i w szachy. Wrocław. 
1821. opr. 6.- 
143. Chamiec K. Wśród stepów i jarów. 
Kultura przeddziejowa. wyc. 2.- 
144. Charzewski T. Hugo Kołłątaj a li- 
ceum Krzemienieckie wyc. 1.- 
145. Chądzyński T. O dostojnym ro- 
dzie Piasta. Lublin. 1900. 2.- 
146. Chlędowski A. T. Staropolskie 
przysłowia. wyc. . 1.- 
147. Chlędowski K. Żyd wieczny i 
dziennikarstwo. wyc. 1.- 
148. Chlopieki E. Inflanty, Żmudż, Li- 
twa, Pobereże. W. 1863. 3.- 
149. Chmiel A. Zbiór dokumentów 
znajdujących się w bibljotece hr. Przeż- 
dzieckich w Warszawie. K. 1890. 5.- 
150. Chodynicki K. Tradycja jako żró- 
dło Mstoryczne. wyc. 1.- 
151. Chomętowski W. Przygody ks. 
Marcina Lubomirskieg,o. W. 1888. 3.- 
152. Chrzanowski B. Na kaszubskim 
brzegu. P. 1910. 3.-' 
153. Chrzanowski l. Ks. Gracyan Pio- 
trowski i jego "Satyr". wyc. 1.- 
154. - Mickiewicz wobec kościoła w 
ostatnim kursie prelekcyi paryskich. 
1844. wyc. 1.50 
155. Chrzanowski P. Ks. Wybór róż- 
nych gatunków mowy wolney z stoso- 
wanerni uwagami. 2-t. W. 1816. opr. 7.- 
156. Chrząński S. Tablice odmian her- 
bowych. Z 25-ma tab!. W. 1909. opr. 35.- 
157. Cieszkowski St. Senatorowie Ks. 
Warszawskiego i Kl'. Kongresowego. 
1807 - 15 - 31. W. 1891. 3.- 
158. Cikowski St. W sprawach celnych 
cdpis... z strony fortelów kupieckich, 
2zkodliwych skarbowi JKM. i Koronie 
2-cz. K. 1602. opr. 120.- 
159. Cinciala A. Przysłowia, przypo- 
wieści i ciekawsze zwroty językowe lu- 
du polskiego na Śląsku. Cieszyn. 1885. 
4.- 
160. Cygielstreich A. Psychologja pa- 
niki podczas wojny. wyc. 1.- 


Antykwariat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10. .3
		

/00008.djvu

			161. Cypryan Norwid o Słowackim. 
wyc. 1.50 
162. (Czacki M.) Obrona Jana Zamoy- 
&kiego. Zamość. 1790.' 4.- 
163. Czacki T. O litewskich i polskich 
prawach... 2-t. Z 5-ma tabl. druk. i 14-ma 
3ztychowanemi monet. W. 1800 - 1. opr. 
40.- 
164. Czacki T. Zbiór ciekawy XlV ta- 
blic numizmatycznych rytych na miedzi. 
Win. 1844. opr. 20.- 
165. Czajewski W. Kraków. Łódż. 1909. 
opr. 5.- 
166. Czarnowski St. Filozofia społecz- 
na w Polsce w końcu XVIII i początku 
XIX w. wyc. 1.50 
167. Czartoryski A. Żywot J. U. Niem- 
cewicza. Berlin. 1860. 10.- 
168. Czartoryski Z. Ks. O stylu krajo- 
wym w budownictwie wiejskiem. P. 1896. 
2.50 
169. Czermak W. Jakób Górski i jego 
"Rada pańska". wyc. 1.- 
170. - Na dworze Władysława IV. 
wyc. 1.50 
171. - Przyczy.nek do biografii Józefa, 
Bartłomieja Zimorowicza. wyc. 1.- 
172. Czubek J. Pisma polityczne z cza- 
sów pierwszego bezkrólewia. K. 1906. 
opr. 8.- 
173. - Pisma polityczne z czasów ro- 
koszu zebrzydowskiego. 1606 - 8. 3-t. 
K. 1916 - 18. 15.- 
174. D. K. Krótka wiadomość o szkole 
łomżyńskiej od 1". 1616 do 1818. wyc. 1.- 
175. Damalewicz S. Series Archiepisco- 
porum Gnesnensium... Warszawa. 1649. 
100.- 
176. Danilewiczowa M. Tymon Zabo- 
rowski. W. 1933. 3.50 
177. Danysz A. Jana Rybińskiego po- 
drĆ'ż naukowa za granicę. 1616 - 23. L. 
1898. 2.- 
178. Darowski A. Jeniec Malborski. 
wyc. 1.- 
179. - Misya dYQlomatyczna w XVII 
w. (1635). wyc. 1.50 
180. - Modlitwy księżnej Getrudy. 
K..Jendarz i nekrologjum z XII w. wyc. 
1.- 
181. - Prawa Włady,sława IV do ko- 
rony carskiej. wy.c. 1.50 
182. - Spory dyplomatyczne o samo- 
.7.wańców. wyc. 1.- 
183. - Zatargi o starostów pogranicz- 
nych. 1618 - 54. wyc. 1.50 
184. Dawidson S Psychoanaliza gry 
i'zachowej. wyc. 1.- 
185. Dqbkowski P. Dobra rodowe i na- 
byte w prawie litewskiem od XIV do 
XVI w. L. 1916. 3.- 
186. -- Palestra i księgi sądowe trem- 
bGwelskie za czasów polskich. L. 1920. 
2.50 
187. Prawo zastawu w zwiercia- 


dłach saskiem, szwabskiem i niemiec- 
kiem. L. 1913. 2.56 
188. - Zaginione księgi sądowe woj. 
ruskiego i bełskiego. L. 1921. 3.- 
189. Dembiński B. Polska na przeło- 
mie. W. 1913. opr. 10.- 
190. Dcnoix W. Zbiór wyrażeń i przy- 
słów francuzkich. W. 1859. opr. 5.- 
191. Der Sammler fiir Kunst '\lnd Al- 
terthum in Niirnberg. 2-t. Niir.nberg. 
1824. opr. 5.- 
192. Despro B. Satyry. 2-t. W. 1818. 
opr. 6.- 
193. Dębicki L. Z ludem dla ludu. 
wyc. 1.50 
194. Dickstein S. Hoene Wroński. K. 
1896. opr. 5.- 
195. Długosz J. Vita boatissimi Stani- 
slai. Kraków. 1511. 40.- 
196. Dobrowolski K. Przyczynki do 
dziejów średniowiecznej kultury pol- 
skiej z rękopisu sz,czyrzyckiego. wyc. 
1.50 
197. - Rękopis bibljoteki Macieja 
Korwina przechowany w Muzeum XX. 
Czartory,skich w Krakowie. K. 1926. 3.- 
198. - Z dziejów książki w Polsce 
średniowiecznej. K. 1924. 3.- 
199. Dobrowolski T. Biskupstwo tar- 
l;owskie. wyc. 1.- 
200. Dobrzycki J. Introligatorstwo kra- 
kowskie ostatnich lat pięćdziesięciu. K. 
1926. 4.- 
201. Dobszewicz T. Ks. Wiadomość hi- 
storyczna o biskupstwie kijowskie m 
rzymsko-katolickiem. Gniezno. 1883. 3.50 
202. Donimirski A. Kolonizacya nie- 
miecka w W. Ks. Poznańskiem i w Pru- 
sach zachodnich. wyc. 1.- 
203. - Wojny morskie. wyc. 1.- 
204. Draper J. W. Dzieje stosunku wia- 
ry do rozumu. W. 1884. 5.- 
205. - Spór o wiek ziemi. wyc. 1.- 
206. Drugoszewski A. Kazimierz Przer- 
wa Tetmajer jako liryk. wyc. 1.- 
207. Duda F. Czy Galicya wschodnia 
należała pierwotnie do Rusi. wyc. 1.- 
208. - Posiadł.ość ziemska chłopa pol- 
skiego. wyc. 1.50 
209. - Siła liczebna chłopa polskiego. 
wyc. 1.- 
210 - W obronie ziemi cieszyńskiej 
przed zakusami czeskimi. wyc. 1.50 
211. Dunczewski St. Herbarz wielu do- 
mów Korony Polskiej y W. X. litewskie- 
go. 2-1. Ze zwykle brakującym frontispi- 
sem. Kraków. 1757. opr. 400.- 
212. Dunin-Karwieki J. Szkice obycza- 
j.owe i historyczne. W. 1882. 4.- 
213. - Wiśniowiec w listopadzie 1781 
r. i podróż Stanisława Augusta do Ka- 
mieńca. wy.c. 1.- 
214. Dunin W. Wyższe ,studya zagrani- 
cą a życie narodowe. wyc. 1.- 


4 Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10.
		

/00009.djvu

			215. Dworzaczek W. Organizacya cer- 
kwi prawosławnej w Polsce. wyc. 1.- 
216. Dzwonkowski W. Młode lata Koś- 
ciuszki. wyc. 1.50 
217. Eckius V. De versificandi arte 
opusculum. Kraków. 1521. opr. 80.- 
218. Eger F. Historya towarzystw taj- 
nych. K. 1886. 6.- 
219. Ehrenkreutz S. Z dziejów organi- 
zacji miejskiej starej Warszawy. W. 
1912. 2.-- 
220. Eljasz W. S,zki,ce z podróży w Ta- 
try. P. 1874. opr. 5.- 
221. Eljasz Radzikowski St. Tatry biel- 
śkie. wyc. 2.50 
222. Ernst M. Astronomja sferycz,na. 
W. 1928. 4.- 
223. Etienne. Polityka rządu litewskie- 
go i stosunki wewnętrzne na Litwie etno- 
graficznej. wyc. 1.50 
224. Facciolati J. Młody kawaler w 
umiejętności sprawowania Rzeczpospoli- 
tej ćwiczony. Kraków. 1752. opr. 8.- 
225. Falęcki H. Woysko serdecznych 
noworekrutowanych na większą chwałę 
Boską aHektów. Poczajów. 1739. 25.- 
226. Festenburg-Łobaczewska S. Pro- 
blemat. twórozości w estetyce muzycznej. 
wyc. 1.- 
227. Fijalek J. Ks. Początki cenzury 
prewencyj[lej w Ikościele rzymsko-kato- 
Iick
m i w Polsce. wyc. 1.50 
228. Fischer A. Djabeł w wierzeniach 
ludu polskieg.o. wyc. 1.50 
229. Flach J. Polska w niemieckiej li- 
teraturze pięknej dawniej i dzisiaj. wyc. 
1.- 
230. Folkierski W. Krasicki a La Fon- 
taine. wyc. 1.50 
231. Forster Ch. La vieille Polo!1ne. 
Paris. 1839. opr. 20.- 
232. Fredro A. M. Gestorum Populi 
Poloni sub Henrico Valesio... Gdańsk. 
1652. opr. 15.- 
233. Fredro A. Nieznany zbiór poezyj. 
K. 1929. 5.- 
234. - T.rzy po trzy. Pamiętniki z epo- 
ki napoleońskiej. W. 1917. opr. 12.- 
235; - Vir consilii... Lwów. 1730. 12.- 
1730. 12.- 
236. Freud Z. O psychoanalizie. L. 
1911. 4.- 
237. - Psychopatologia życia codzien- 
nego. W. b. r. 5.- 
238. Frontinus J. Książki J. Frontina, 
senatora rzymsIkiego o fortelach woien- 
nych, księgi czwore. P. 1609. oUJ:". 200.- 
239. G. Wl. Rys życia Stanisława Ko- 
stki hr. Zamoyskiego. W. 1856. 2.50 
240. Gaertner H. Z literatury poHtycz- 
I1ej XVI w. wyc. 1.50 
241. Gall M. Chronicon. wyd. J. Band- 
tkie. W. 1824. opr. 9.- 
242. Galle H. Prace i dnie ludu pol- 


&kiego w "Chłopach" Reymonta. wyc. 
1.- 
243. - Twórczość poetycka M. Ko- 
nopnickiej. wy'c. 1.50 
244. Garczyński S. Anatomia Rzeczy- 
pospolitey Polskiey. W. 1751. opr. 35.- 
245. Gawalewicz M. Korzeniowski o 
sobie. wyc. 1.- 
246. Gawalewicz M. i Stachiewicz P. 
Królowa niebios. Legendy o Matce Bo- 
skiej. W. 1894. opr. folio. 20.- 
247. Gide K. i Rist K. Historja doktryn 
ekonom
czny,ch. 2-t. W. b. r. opr. 10.- 
248. Gliszczyński M. Compendium le-- 
gum. Kalisz. 1754. 8.- 
249. Glitzner J. Taniec i rozmowa o 
nim, w który to się to zamyka, skąd 
poszedł taniec, co są za owoce jego - 
a jeślisz się godzi człowiekowi krześ.::iań- 
skiemu z białemi głowami tańcow1.ć. 
Grodzisk. 1573. opr. 150.- 
250. Gloger Z. Album etnograficzfi'Z. 
W. 1904. opr. 3.- 
251. - Encvklopedja staropolska ilu- 
strowana. 4-t. W. 1900 - 3. opr. 50.- 
252. - Obraz statystyczny szkół w gu- 
berniach zachodnio-południowych Cesar- 
stwa w latach 1825 - 26. WYC. 1.50 
253. Glol!,owczyk J. Computus chiro- 
met;ralis. Kraków. 1511. opr. 60.- 
254. Golińska Z. D. Miasta i cechy w 
dawnej Polsce. W. 1906. 5.- 
255. Gomulicki W. Kamienice w Ryn- 
ku Staromiej.skim w Warszawie. wyc. 1.50 
256. Gorzycki K. Zarys historyi chło- 
pów w dawnej Polsce do zniesienia pod- 
daństwa. W. 1902. 4.- 
257. Gorżkowski M. Historyczne po- 
szukiwania o tańcach. W. 1869. 3.50 
258. Gozdawa M. Mozyrz. Odbitka. 
1.50 
259. Górnicki ł.. Dworzanin polski. K. 
1566. egz. b. dobrze zachowany. opr. 
100.- 
260. - Dzieie w Koronie Polskiey... 
Warszawa. 1754. 15.- 
261. - D'ł:!eie w Koronie Polskiey za 
Zygmunta I. y Zygmunta Augusta. W. 
1765. opr. 10.- 
262. - Pi.sma prozaiczne. K. 1858. 1.50 
263. - Rozmowa o elekcyi... Warsza- 
wa. b. r. (1750) 8.- 
264. Górski J. Animadversio, sine Cru- 
sius... Kolonja. 1586. 50.- 
265. Górski K. Czem miał bvć "P'ln 
Tadeusz" dla ernigracyi. wyc. 1.50 
266. Górski K. Druga wojna Batorego 
z W. Ks. Moskiewskiem. wyc. 2.- 
267. -- Historya artyleryi polskiej. W. 
1902. 20.- 
268. Historya jazdy polskiej. K. 
1895. opr. 35.- 
269. - Historya piechoty polskie i . K. 
1893. opr. 30.- 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10. 5
		

/00010.djvu

			270. Górski K. Jan III pod Żórawnem. 
(1676) wyc. . 2.- 
271. - O wyprawie i klęsce cecar- 
skiej. (1620) wyc. 3.- 
272. - Pierwsza wojna Rzeczypaspo- 
litej z W. Ks. Moskiewskiem za Batore- 
go. wy'c. 2.- 
273. - Tarnowski i bitwa pod Ober- 
tynem. wyc. 1.50 
274. - Trzecia wojna Batarego LZ W. 
Ks. Moskiewskiem w r. 1581. wyc. 2.- 
275. Górski S. Tow. Przyjaciół Nauk 
\\" Lubiinie. 1818 - 30. wyc. 1.- 
276. - Z dziejów cenzury w Polsce. 
wyc. 1.- 
277. Grabowski P. Ks. Zdanie syna ka- 
ronnega. K. 1858. 2.- 
278. Gmbowski T. Literatura aryańska 
w Polsce. 1560 - 1660. K. 1908. opr. 
10.- 
279. Grabski W. Historja wsi w Pol- 
sce. W. 1929. 4.- 
280. Grodecki P. Wspomnienie a jene- 
rale Blumerze. wyc. 1.50 
281. Grodecki R. Dzieje zwierzchności 
menniczej w Polsce średniawiecznej. Od- 
bitka. 2.- 
282. - Książęca włość trzebnicka... 
L. 1913. 4.- 
283. - Polity,ka mennicza książąt pol- 
skich w okresie piastowskim. K. 1921. 
2.- 
284. - Zbigniew, książe Polski. wyc. 
1.50 
285. Gromada St. K. Zadanie obecnej 
chwili. Paryż. 1862. 3.- 
286. Grotjahn A. Higjena ludzkiego 
razrodu. W. 1930. 4.- 
287. Grycz J. Ostatnie dwudziestolecie 
Bibljateki Jagiellońskiej 1905-26. wyc. 
1.- 
288. Grynwasser H. Demokracya szla- 
checka 1795 -- 1831. W. 1918. 1.50 
289. Grzybowski W. Pragmatyzm dzi- 
siejszy. W. 1912. 1.50 
290. Grzymultowski K. Listy i mowy. 
W. 1876. opr. 6.- 
291. Gubrynowicz B. Na marginesie 
"Monitara". wyc. 1.- 
21)2. Gmowski M. Mennica wileńska w 
XVI i XVII w. W. 1921. 4.- 
293. Gwagnin A. Sarmatiae Europeae 
descriptio quae Regnum Poloniae, Litua- 
niam... K. 1578. opr. 100.- 
294. - Z kraniki sarmacyi europej- 
skiej. K. 1860. apr. 4.- 
295. Halban A. Przyczynek do stosun- 
ków kościelno-naukowych Czech i Polski 
w wiekach średnich. wy'c. 1.- 
296. Handelsman M. Na margLnesie na- 
szej najnowszej literatury Q naj dawniej- 
szvch dzieiach Polski. wyc. 1.- 
297. - Warszawa w r. 1806 - 7. W. 
1911. 4.- 
298. Hartleb M. Początki poezji baro- 
ko
vej w Polsce. wyc. 1.50 


299. Hauser L. Monografia m. Przemy- 
śla. Przemyśl. 1883. opr. 6.- 
300. Hcdcmann O. Dzisna i Druja, ma- 
gdeburskie miasta. Win. 1934. 7.- 
301. Hclcniusz E. Pamiątki polskie z 
różnych czasów. 2-t. K. 1882. opr. 18.- 
302. HendeI Z. i Kopera F. Resztki mu- 
rów .romańskich kościoła Ś. Jana w Kra- 
kowie. K. 1907. 2.- 
303. Herbcst J. Rhetorica ex Omnibus 
M. Tullii Ciceronis Rhetoricis verbis 
eiusdem callecta. Kraków. 1566. opr. 40.- 
304. Herburt J. Chroni:ka Sive Historiae 
Polonicae Compendiasa. Gdańsk. 1609. 

L 
- 
305. - Statuta Regni Poloniae... Za- 
mość. 1597. 80.- 
306. Hieronimus św. Elegantes ac pe- 
ruenuste aliquot epistole... (Lipsk), G. 
Botticher, (XV w.) Hain 8567. opr. 150.- 
307. Hillemacher E. Jan Piotr Norblin. 
wyc. 1.50 
308. Hoesiek F. Józef EIsner i pierw- 
>.ze konserwatoryum w Warszawie. wyc. 
1.- 
309. - Pamiątki po Chopinie w Mu- 
zeum Czartoryskich w Krakowie. wyc. 
1.- 
310. Hoffmanowa K. Encyklopedya do- 
ręCizna czyli zbiór ciekawych wiadomości 
dla panien. 2-t. W. 1851. 5.- 
311. Horodyski W. Ze spadku ręko- 
piśmiennego po Trentowskim. wyc. 1.- 
312. H ozjusz S. Confessio catholicae 
f:dei. Moguncja. 1557. opr. 80.- 
313. - De expresso Dei Verbo. DiI1in- 
£en. 1558. OpL 40.- 
314. - Opera... Antwerpja. 1571. opr. 
80.- 
315. Hubc M. De telluris forma Iiber 

:ngularis. W. 1780. ODr. 6.- 
316. Humanizm i ref'ormacja w Polsce. 
L. 1927. apr. 6.- 
317. Hume D. Badania dotyczące ro- 
zumu ludzkiego. L. 1919. 3.- 
318. Iruing W. Żywot i podróże Krzy- 
sztafa Kolumba. W. 1843. opr. 5.- 
319. Iwaszkiewicz J. Ofiarność ziemian 
na cele oświatowo-kulturalne. 1800- 
1929. W. 1929. 1.50 
320. - Wykaz dóbr ziemskich skonfi- 
skowanvch przez rządy zaborcze. 1773-- 
1867. W. 1929. 2.50 
321. J. J. Zakłady naukowe w W. Ks. 
Poznańskiem, Prusach za,chodnich i 
wschO'dnich i Szlązku. wyc. 1.- 
322. J. K. O starożyłmym pomniku gra- 
nicznym pomiędzy Polską a Prusami 
wschodniemi. wyc. 1.- 
323. Jablonowski A. Rewizya zamków 
ziemi wołyńskiej. W. 1877. 9.- 
324. Jablonowski A. Wołyń i Podale. 
W. 1889. 6.- 
325. Jablonowski J. St. Skrupuł bez 
skrupułu w Polsce. K. 1853. 1.50 


6 Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10.
		

/00011.djvu

			326. J ablonowski V. La F rance et la 
Pologne le slavianisme et la dynastie po- 
lonaise. Paris. 1843. opr. 5.- 
327. Janiszewski St. Teorya jedności 
tworów przyrody. wyc. 1.- 
328. Janiszewski St. W pu&Zczy Biało- 
wieskiej. wyc. 1.50 
329. Janota E. Bardyjów. K. 1862. 4.- 
330. Jantzen S. Polityka szkolna tere- 
zyańsko-józefińska w Galicyi. wyc. 1.- 
331. Jarnutowski J. Starostwa i dzier- 
ż	
			

/00012.djvu

			382. Kołodziejczyk E. Bibljografia sło- 
wianoznawstwa polskiego. K. 1911. 6.- 
383. Komarnicki Z. Ś. Stanisław i Bo- 
lesław Śmiały. Drezno. 1870. 3.- 
384. Konarski S. De arte Bene Cogi- 
tandi, ad artem Dicondi Bene, necessa- 
ria. 2-t. W. 1767. opr. 30.- 
385. - De emendandis eloquentiae Vi- 
tijs. W. 1741. opr. 20.- 
386. - Opera lyr
ca. b. m. dr. 1767. 
cpr. 10.- 
387. Koneczny F. Konserwatyzm chłop- 
ski. wyc. 1.- 
388. Konopczyński W. O dawnej i no- 
wej nietolerancji polskiej. wyc. 1.- 
389. - Pierwszy zabór pruski. 1772 - 
76. wyc. 1.- 
390. - Polska przed wojną siedm:o- 
letnią. wyc. 1.- 
391. Konopka St. Medycyna i medycy 
w starych aneg.dotach i fraszkach. W. 
1931. 4.- 
392. Konopnicka M. O książce i około 
książki. wyc. 1.50 
393. Konstytucya Rzeczypospolitey 
francuskiey roku III. (1795) (Warsza- 
wa. 1795) 8.- 
394. Kopczyński St. Kilka słów o wy- 
dziale lekarskim Uniw. Warsz. na schył- 
ku XIX w. Odbitka. 2.- 
395. Korab M. Z losów zdobyczy wo- 
jennej. wyc. 1.- 
396. Korbut G. Michał Wiszniewski. 
W. 19C1. 1.50 
397. Kordys R. Przez siedm gór i przez 
siedm dolin na nartach. wyc. 1.50 
398. Korotyński L. St. Słów kilka c . 
grafice, piscwni i czystcści języka pcl- 
skiego. W. 1882. 2.-- 
399. Korpała J. Za kulisami młodej 
Warszawy literackiej iPrzed pcwstaniem 
listcpadowem. L. 1931. 2.- 
400. Kcrwin-Milewski O. Uwagi nad 
kwestyą włcściańską na Litwie. Paryż. 
1858. 'Opr. 5.- 
401. .Kcrytkowski J. Ks. Katalcg arcy- 
biskupów gnieźnieńskich. P. 1881. 3.- 
402. Korzon T. Delegacya m. Kamień- 
ca Podolskiego na sejm cztercletni w r. 
1789 wysłana. wyc. 1.50 
403. Elekcya za życia króla. wyc. 
1.50 
404. Kcściuszko. :Życic rys z doku- 
mentów wysnuty. K. 1894. 'Opr. 7.- 
405. - Rcmans Scbieskiegc z M<'l"Y
 
sieńką. wyc. 1.- 
406. Kossakowski J. N. Ks. Pamiętnik. 
wyc. 1.50 
407. Kossowski St. Z dziejów poety- 
:-kiej przyjażni. Krasiński a Norwid. 
wyc. 2.- 
408. Kostrzębski W. Błędne drogi w 
zbieraniu numizmatów pclskich. K. 1896. 
3.- 


409. Koszutski St. Obraz rozwoju prze- 
mysłu wielkiego w Kl'. Polskiem. wyc. 
1.50 
410. Kot St. Adieu li la Pologne. K. 
1930. 2.50 
411. - Andrzej Frycz Modrzewski. K. 
1919. 4.- 
412. - Historja wychowania. W. 1924. 
opr. 9.- 
413. - Hugo Grotius a Polska. K. 1926. 
1.50 
414. - Jana Kochanowskiego podróże 
studjazagraniczne. wyc. 1.50 
415. - Pierwsza szkoła protestancka 
w Polsce. K. 1921. 1.50 
416. - Rzeczpospolita Polska w lite- 
raturze politycznej Zachodu. K. 1919. opr. 
3.- 
417. - Szkoła lewartowska. L. 1910. 
2.50 
418. Kotarbiński J. O twórczości Wy- 
spiańskiego. wyc. 2.- 
419. - "Pan Tadeusz" Mickiewicza, ja- 
ko epos. wyc. . 1.- 
420. Kotlubaj E. Galeria nieświezska 
portretów radziwiłłowskich. Win. 1857. 
opr. 15.- 
421. Kotula R. Lnstrub::ja o katalogach 
alfabetycznych bibljotek naukowych. L. 
1924. 4.- 
422. Kowalewska Z. Obrazki mińskie. 
1850 - 63. Win. 1912. 3.- 
423. Kozierowski St. ks. Ród Doliwów. 
P. 1923. 3.- 
424. Kozłowski K. Przed rokoszem. 
!.589 - 1605. W. 1866. opr. 2.50 
425. Kczłowski W. M. BemO\"ski w A- 
meryce. wyc. 1.50 
426. - Listy Kniaziewicza dc Dąbrow- 
f>kiegc i Kościuszki. L. 1899. 2.- 
427. - Pobyt Kościuszki i Niemcewi- 
cza w Ameryce. 1797 - 98. wyc. 1.50 
428. - Pułaski w Ameryce. wyc. 2.- 
429. - Szkice filczoficzne. W. l
no. 
3.- 
430. Krajewski J. Władysław IV a ko- 
rona szwedzka. wyc. 1.- 
431. Krajewski M. ks. Dzieje pancwa- 
nia Jana Kazimierza cd roku 1656 do je- 
gc abdykacyi w r. 1668. 2-t. W. 1846. opr. 
5.- 
432. Krasiński J. W pierwszych latach 
Kl'. Kcngresowegc. wyc. 1.- 
433. - Ze wspomnień. 1783 - 1841. 
wyc. 2.- 
434. Krasinski W. Zarys dziejów pcw- 
stania i upadku reformacyi w Pclsce. 3-t. 
W. 1903-5. 15.-- 
435. Kraszewski J. 1.- Ostatnia z ksią- 
żąt Słuckich. 3-t. WIn. 1841. cpr. 6.- 
436. - Pamiętnik anegdctyczny z CEa- 
sów Stanisława Augusta. P. 1867. 'Opr. 
5.- 
437. - Witolorauda. Pieśń z podań Li- 
twy. Win. 1840. 'Opr. 5.- 


S Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętckrzyska LO.
		

/00013.djvu

			438. Kraushar A. Historya Żydów w 
Polsce. 2-t. W. 1865. opr. 15.'- 
439. - Panta Koina. Związek tajny 
młodzieży polskiej. wyc. 1.50 
440. - Posąg thordwaldsenowski ks. 
Józefa. W. 1913. 1.- 
441. - Poselstwo Dickensona do Zyg- 
munta III. W. 1909. 2.- 
442. - Raporty ministeryalne Lelewe- 
la. 1830 - 31. W. 1910. 1.50 
443. Reszty ręko.pisu Sobieskiego. W. 
1905. 2.- 
444. - Senator Nowosilcow i cenzura 
za Kr.'KongresQwego. 1819 - 29. K. 1913. 
3.- 
445. Sokolnicki Krukowiecki 
(1813 - 16). wyc. 1.50 
446. - W.spomnienia ułana pułku pier- 
wszege legii nadwiślańskiej. 1807 - 14. 
wyc. 1.50 
447. - Z archiwum senatora Nowosil- 
cowa. W. 1906. 1.50 
448. Krawczyk St. Or.ganizacya psy- 
chiczna Macieja Stryjkowskiego z uwzglę- 
dnieniem tła epoki. wyc. 1.- 
449. Krezek Fr. Świętopełk Czech. wyc. 
1.50 
450. Krechowiecki A. O Cypryanie 
Norwidzie. wyc. 2.- 
451. Kremer J. O wdzięku. wyc. 1.- 
452. Kromer M. O sprawach, dzieiach 
y wszystkich inszych potocznościach Ko- 
ronnych Polskich... Kraków. 1611. opr. 
60.- 
453. Kruczkiewicz B. O filozofii Lu- 
cyusza Anneisza Seneki. K. 1875. 3.- 
454. - O różnicy która zachodziła w 
złotym wieku literatury rzymskiej. K. 
1879. 2.- 
455. - Rozprawa o cenzurze Apijusza 
Klaudyjusza Ślepego. K. 1874. 2.- 
456. Kryński L. Wyniki badań bakteryo- 
logicznych powietrza w Zakopanem. wyc. 
1.- 
457. Krzeczkowski K. Czytelnictwo 
wśród studentów Uniw. Warsz. wyc. 1.- 
458. Krzepela J. Rody ziem pruskich. 
K. 1927. 5.- 
459. Krzysztolowicz B. Tryumfy krzy- 
żackiej kultury. L. 1909. 2.50 
460. Krzywicki L. Cerebracja żywio- 
łowa. Przyczynek do psychologji spiry- 
tyzmu. wyc. 1.- 
461. - Dzisiejszy stan i zadania so- 
cjologji etnograficznej. wyc. 1.- 
462. - Pierwotne rozmiary społe- 

zeństwa. wyc. 1.50 
463. - Plemię pierwotne. wyc. 1.- 
464. Krzyżanowski A. Dawna Polska. 
2 t. W. 1857. opr. 10.- 
465. Krzyżanowski J. Historia o Bar- 
I:\abaszu z r. 1571. W. 1933. 1.- 
466. - Klocek powieściowy z XVI w. 
K. 1924. 3.- 


467. Krzyżanowski St. Słownik heral- 
dyczny. K. 1870. 3.- 
468. Książka zbiorowa ofiarowana K. 
WI. Wójcickiemu. W. 1862. opr. 3.50' 
469. Kubala L. Zerwanie ugody ha- 
dziackiej. wyc. 1.50 
470. KubaIski Z. Krasicki a komisja 
edukacyjna. wyc. 1.- 
471. Kublicki S. Obrona Trembowli... 
Opera w III aktach. Warszawa. 1789. 
10.- 
472. Kucharski E. Mazowsze pierwot- 
ne i zagadnienie ',zczepów polskich. wyc. 
1.50 
473. Kukiel M. Maciejowice. K. 1929. 
4.- 
474. Kuropatnicki E. Wiadomość o 
klejnocie szlacheckim, oraz herbach do- 
mów szla-checkich. 4 t. W. 1789. (Groll). 
opr. 60.- 
475. Kuryer Polski. Za miesiąc kwie- 
cień 1831 r. 12.- 
476. Lalontaine L. Dziennik zdrowia 
dla wszystkich stanów. 4 ł. (12 nume- 
rów) wszystko co wyszło. W. 1801 - 2. 
opr. 25.- 
477. Lam St. O książce. L. 1917. 1.50 
478. - Stroje pań polskich (wiek 
XV - XVIII). W. b. r. opr. 3.- 
479. Lanf1.er A. W sprawie ludoznaw- 

zego badania naszych miast. wyc. 1.- 
480. Lauterbach A. Styl Stanisława 
Augusta. W. 1918. 6.- 
481. Lelewel J. Album rytownika pol- 
skiego. P. 1854. opr. 25.- 
482. - Dzieje Litwy i Rusi aż do unji 
z Polską w Lublinie 1569 zawartej. P. 
1844. 4.- 
483. - Księgi ustaw polskich i mazo- 
wieckich na język polski w latach 1449, 
1450, 1503, 1451 przekładane. Win. 1824. 
opr. 12.- 
484. - Narody na ziemiach sławiań- 
skich przed powstaniem Polski. P. 1853. 
opr. 12.- 
485. - Numismatique du M.oyen-Age. 
3 t. Paris. 1835. opr. 25.- 
486. - O monetach błaznów. Bruxel- 
la. 1860. 2.- 
487. -- Przygody w poszukiwaniach i 
badaniu rzeczy narodowych polskich. P. 
1858. 2.- 
488. LeZiwa L. P. Historia konfedera- 
cji tyszowickiej. K. 1886. 4.- 
489. Lenart B. O konserwacji ksiązki 
z r. 1189. K. 1926. 3.- 
490. Leontowicz F. Sosłownyj tip tercr-i- 
torj alno :. administratiwnawo sostawa ii.- 
towskawo gosudarstwa i jewo prlczyny. 
Petersburg. 1895. 5.-' 
491. Leszczyński K. Ks. Liw. Dawne i 
nowe pamiątki stoI. m. ziemi Iiwskiej, 
siedziby książąt Mazowieckich. W. 1913. 
opr. 25.- 
492. Leszczyński St. Głos wolny ubez- 
pieczający. b. r. (1733). 60.- 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10. g
		

/00014.djvu

			493. Leszczyński St. Głos wolny wol- 
ność ubezpieczający. K. 1858. 2.- 
494. Lewicki A. Wycieczka na Orlą 
Basztę. wyc. 1.- 
495. Lipiński T. Data koronacyi Bar- 
bary Radziwiłłównej, żony Zygmunta 
Augusta. wyc. 1.- 
496. Listy króla Jana III, pisane do 
królowej Marji Kazi,miry. W. 1824. 5.- 
497. Litowskija narodnyja piesni. b. 
m. i r. w. opr. 10.- 
498. Loret M. Dwaj nuncjusze w War- 
szawie za Stanisława Augusta. 1772 - 
84. wyc. 1.- 
499. - Kościół katolicki w pvczątku 
panowania Aleksandra I. wyc. 1.50 
500. - Między Jeną a Frydlandem. 
wyc. 1.50 
501. Lubomirski St. H. O znikomości 
rad. W. 1916. opr. 5.- 
502. Lubomirski J. T. Przyczynek do 
stosunków polsko - krzyżackich. wyc. 
1.- 
503. Lucanus M. A. Phar.saliey.... Kon- 
Enuacja... zebrana przez W. St. Chroś- 
cińskiego. Oliwa. 1693. opr. 70.- 
504. Łabęcki St. O prawie granicznem 
polskiem. W. 1875. 3.- 
505. Ładowski R. Ks. Opisanie wysp 
?elew. 2 t. W. 1792. opr. 7.- 
506. Łapiński T. Szpital Jana Bożego. 
1728 - 1928. W. 1928. 2.- 
507. Łaski J. Statut a provintiae Gnes- 
nen. antiqua et nova. Kraków. 1528. 
opr. 70.- 
508. Łaski St. Prace naukowe i dyplo- 
matyczne. Win. 1864. 9.- 
509. Łaszcz J. Inteligencja a lud w ży- 
du społecznem. wyc. 1.- 
510. Łempicki St. Mecenat kulturalny 
w Polsce. wyc. 1.50 
511. Łepkowski J. O zabytkach Krusz- 
wicy, Gniezna i Krakowa. K. 1866. opr. 
4.- 
512. Łodyński M. Polskie bibljotekar- 
stwo wojskowe. W. 1926. 4.- 
513. Łopaciński W. Strategiczne po- 
mysły ks. Ad. Czartoryskiego. wyc. 1.- 
514. Łoś J. Przegląd językowych za- 
bytków staropolskich do r. 1543. K. 1915. 


 
- 
515. Łoś J. i Semkowicz W. Kazania 
t. zw. świętokrzyskie. K. 1934. 6.- 
516. Łoziński B. Agenor hr. Gołu- 
chowski. wyc. 1.50 
517. - Dwa upiory historyczne. Gen. 
Benedek i starosta Breinl. wyc. 1.- 
518. - Walka z socjalizmem. W.1885. 
opr. 2.- 
519. Łubieński R. Generał Tomasz Po- 
mian hr. Łubieński. 2 t. W. 1899. opr. 
8.- 
520. Łuszczkiewicz W. Klejnoty m. 
Krakowa. Z 24 widokami w chromolito- 


grafjach J. Kossaka i S. Tondosa. K. b. 
r. opr. 100.--':" 
521. Mascardi C. Festa fatta in Roma 
alli. 25.11.1634. - Edata in luce da Vi- 
tale Mascardi.... aUa venuta in Roma di 
'Serenissimi Principa Carlo di Polonia. 
Z 9-ma fol. rycin miedzioryt. Rzym. 
1 

 
522. Maciejowski W. A. Historja wło- 
ścian i stosunków ich politycznych, spo- 
łecznych i ekonomicznych. W. 1874. 4.- 
523. - Legendy i pieśni ludu polskie- 
go. wyc. 1.50 
524. - Polska aż do połowy XVI! w. 
pod względem obyczajów i zwyczajów. 
4 t. Petersburg. 1842. opr. 30.- 
525. Mal1ni V. Demonstratio ocularis, 
loci sine locato corporis successive moli 
in vacus luminis nulli corpori inhaeren. 
tis. Warszawa. 1647. opr. 100.- 
526. Majewski E. Bankructwo pienią- 
dza papierowego i cywilizacji. wyc. 2.- 
527. Majkowski J. Busko. W. 1890. 
2.50 
528. Maleczyńska E. Książęce Lenno 
mazowieckie. 1351 - 1526. L. 1929. 4.- 
529. Malinowski E. Swiat roślin. W. 
1912. opr. 5.- 
530. Malinowski F. Ks. Gramatyka 
sanskrytu porównanego z językiem sta- 
rosłowiańskim i polskim. P. 1872. opr. 
12.- 
531. Malachowski - Nalęcz P. Zbiór 
nazwisk szlachty. Lublin. 1805. opr. 45.- 
532. Malaczyński M. Nartami na Cho- 
miak (1544 m.) i na Howerlę (2058) we 
wschodnich Karpatach. wyc. 1.50 
533. Malecki A. Filomaci w Wilnie. 
1805 - 8. wyc. 1.-,- 
534. - Grzywny karne w dawnej Pol- 
&ce i naj dawniejsza nasza grzywna men- 
nicza. wyc. 1.50 
535. - Juljusz Słowacki. 3 t. L. 1901. 
opr. 12.- 
536. - Kronika Baszka. wyc. 1.50 
537. Malkowski K. Modlitewnik dla 
kobiet 
 w. XVI. K. 1905. 4.- 
538. Manteuffel G. Działalność nauko- 
wa D-ra A. Bielensteina. wyc. 1.- 
539. - Rzut oka na pieśni gminne ło- 
tewskie. wyc. . 1.- 
540. - W olkenberg w Inflantach. wyc. 
1.- 
541. Marchlewski J. B. Fizjokratyzm w 
dawnej Polsce. wyc. 1.50 
542. Marcinkowski K. Dawne dobra i 
lasy rządowe w Kr. Kongresowem. W. 
1911. 2.- 
543. Marylski E. Pomniki i mogiły 
Polaków na cmentarzach zagranicznych. 
W. 1860. op:r. 10.- 
544. Matlakowski W. Zdobienie i sprzęt 
ludu polskiego na Podhalu.W. 1901. opr. 
25.- 


10 Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzysk... 10.
		

/00015.djvu

			545. Matuszewicz J. Canonicus regu- 
ic.ris Iateranensis in Polonia. Kraków. 
1720. 8.- 
546. Matuszewicz M. Pamiętniki. 4-to- 
my. W. 1876. opr. 15.- 
547. Maykowski St. O chłopskim epo- 
I>ie Konopnickiej. wyc. 1.50 
548. Mączyński J. Cracovie et ses en- 
v!rons. K. 1846. opr. 5.- 
549. - Włościanie okolic Krakowa. K. 
ffi
 1- 
.550. Mejbaum W. Polityka Ks. Kauni- 
tza a konfederacya barska. (1168 - 69) 


 1
 
551. - Z dni ostatniej elekcyi w Pol- 
sce. wyc. 1.50 
552. Meyet L. Szlachectwo rodu Sło- 
wackich. wyc. 1.- 
553. Męczkowski W. Sprawa fundu- 
szów instytuto
ch, wypożyczonych w r. 
1831 przez Rząd Narodowy. wyc. 1.50 
554. - Stan i potrzeby szpitali Kl'. 
Polskiego. 
c. 1.50 
555. Mickiewicz odsłoniony i towiań- 
szczyzna. Paryż. b. r. opr. 7.- 
556. Micowski K. Pamiętnik. 2.50 
557. Mignoni U. Noctium Sarmaticarum 
vigiliae. Warszawa. 1151. opr. 20.- 
558. Mikołaj z Błonia. Tractatus sa- 
cerdotatis de sacramentis.... Strasburg 
1512. opr. 100.- 
559. Milewski l. Herbarz. (dopełnienie 
Niesieckiego). K. 1870. opr. 20.
 
560. Minasowicz J. D. Twory. 4-t. 
Lipsk. 1872. opr. 5.- 
561. Minkowska A. Organizacja spisko- 
wa 1848 r. w Kl'. Polskiem. W. 1923. 2.50 
562. Mokłowski K. Stanisław Witkie- 
wicz jako budowniczy Polski. wyc. 1.- 
563. Monomachia Parisowa z Menelau- 
sem.' Przekładania Jana Kochanowskie- 
go. K. 1926. 3.- 
564. Morawski K. Historya Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego. 2-t. K. 1900. 20.- 
565. Morawski Sz. Pra-Sławianie i 
Pra-Lotwa. K. 1882. 5.-. 
566. Moszyński K. Kultura ludowa 
Słowian. K. 1929. 20.- 
561. Moś'Cicki H. Wspomnienie o To.. 
wiańskim. wyc. l,---. 
568. - Z dni Rzeczypospolitej Kra- 
kowskiej. wyc. 1.50 
569. Mowy seymowe 1825 r. W. 1825. 
opr. 6.- 
570. Muchanow P. Autentyczne SWla- 
dectwa o wzajemnych stosunkach pomię- 
dzy Rossyą a. Polską, szczególniej zaś 
za czasów samozwańców w Rossyi. Mo- 
skwa. 1834. 5.- 
571. Muczkowski J. Rozmaitości histo- 
ryczne i bibliograficzne. K. 1845. opr. 5.- 
572. - Wiadomość o założeniu uni- 
wersytetu i kollegjum władysławsko-no- 
wodworskiego w Krakowie. K. 1851. 4.- 
573. Musica choralis in Alma Universi- 
fate Cracoviensi. Kraków. 1748. 60.- 


574. Myśl do proiektu f.ormy rządu co 
do szlachty mniej-majętne). b. m. (1781) 
575. Nal1anowski E. Gordon w Suda- 
nie. 1884 - 85. wy.c. 1.- 
576. Narbutt T. Dzieje narodu litew- 
skiego. Win. 1847. opr. 6.- 
571. Naruszewicz A. Tauryka. Warsza- 
wa. 1787. 10.- 
578. - Żywot Chodkiewicza. 2-t. K. 
1858. opr. 4.- 
579. Natanson W. Oblicze natury. K. 
1924. 2.- 
580. Nehrinl1 W. O życiu i pismach 
Joachima Bielskiego. P. 1860. 3.- 
581. Neul1ebauer S. Historiae Rerum 
Polonicarum. Libri quinque. Frankfurt. 
1611. 35.- 
582. - Icones et vitae principum ac 
Regum Poloniae... Frankfurt. 1620. 120.- 
583. Niemcewicz J. U. Dzieje panowa- 
nia Zygmunta III. 3-t. Wyd. ilustrowa- 
ne. W. 1819. opr. 15.- 
584. Krety. Bayka b. m. dr. i r. 
(1791) 12.- 
585. - Nieznany pamiętnik. 1807 - 
1809. 
c. 2.- 
586. - Pamiętniki. 1809 - 1820. 2-t. 
P. 1871. 10.- 
587. - Podróże historyczne po zie- 
miach polskich. Z 38 ryc. na stali. Pe- 
tersburg. 1859. opr. 30.- 
588. Niemojewski St. Pamiętnik. 1606- 
$. L. 1899. 5.- 
589. Nil1er D. De laudibus S. Jóan. 
BaJptistae Oratio. Rzym. 1599. 50.- 
590. Niwiński M. Opactwo Cystersów 
w Wąchocku. K. 1930. 2.- 
591. Norwid C. O sztuce. (dla Pola- 
ków). Wydanie l-sze. Paryż. 1858. 10.- 
592. Nunberg M. Z Cieszyna do Szcza- 
wnicy. wyc. 1.- 
593. Nusbaum J. Geneza zabawy u 
zwierząt i ludzi. wyc. 1.- 
594. - Nowe. poszukiwania nad inteli- 
gencyą pszczół i mrówek. wyc. 1.- 
595. - Wyraz twarzy i mowa oczu. 
wyc. 1.- 
596. Odyniec A. E. Poezye. 2-t. Wyda- 
nie pierwsze. Win. 1825. opr. 20.- 
597. Okolski Sz. Ks. Biskupów kijow- 
skich i czerniechowskich świętego kato- 
lickie.go rzymskiego kościoła porządek i 
liczba. K. 1853. 4.- 
598. - Dyaryusz transakcyi wojen:'lcj 
między wojskiem koronnem i zaporo- 
skiem w r. 1637. K. 1858. 4.- 
599. - Kontinuacya diaryusza woien- 
nego... Kraków. 1639. 50.- 
600. Olszewicz B. Legendy geografc.z- 
ne średniowiecza. K. 1926. 2.- 
601. - Program badań nad historyą 
kartografii Polski. W. 1916. 2.50 
602. - Zbiory kartograficzne. W. 1915. 
3.- 
603. Onacewicz Z. Panowanie Stefana 
Batorego. 2-t. W. 1823. Ol'. 6.- 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10 11
		

/00016.djvu

			604; Opisanie podróży rz Warszawy do 
Biłgoraja w liście do X. St. Poniatow- 

kiego. Grodno. 1783. 6.- 
605. Orlowski W. Dotychczasowe ba- 
dania nad powstaniem "Pieśni legjo- 
nów", wyc. 1.- 
606. Orzechowski S. Diatriba S. O. 
Ruteni conŁ.:a calumniam. Kraków. 1548. 
150.- 
607. - Dyalog albo rozmowa około 
exekucyi polskiej Korony. K. 1858. 2.50 
608. - Fidelis subditus. Kraków. 1639. 
20.- 
609. Osiander A. Ein Sermon auss dem 
6. capit. Mathei uber das heilige Va- 
terullser... Konigsberg. 1552. 25.- 
610. - Ein Trostliche predigt des 
Ehrwirdigen und Achtbal"n Herm.. Ko- 
nigsberg. 1553. . 23.- 
611. Osiński A. O życiu i pismach T. 
Czackiego. K. 1851. 3.- 
612. Ossoliński J. Oratio habib... co- 
ram... Venetiarum Principe... K,aków. 
b. r. (1634) 10.- 
613. Ossoliński Z. Pamiętnik. L. Bl1. 
4.- 
614. Ossowski St. U podstaw estetyki. 
W. 1933. 9.- 
615. (Otwinowski E.) Pamiętniki do 
p:mowania Augusta II. P. 1838. opr. 6.- 
616. Pajewski J. Turcja wobec elekcji 
Walezego. K. 1933. 1.50 
617. Pamiątka 300-letniej rocznicy za- 
łożenia m. Żółkwi. Żółkiew. 1903. 3.- 
618. Pamiętnik bibljoteki kórnickiej. 
Kórnik. 1929. 4.- 
619. Pamiętnik II zjazdu bibljofilów 
polskich w Warszawie. 1926 r. W. 1928. 
2.50 
620. Pamiętnik trzeciego zjazdu bibljo- 
. filów polskich we Lwowie. 1928. L. 1926. 
6.- 
621. Papce F. Polska i Litwa na prze- 
łomie wieków średnich. K. 1904. 18.- 
622. Parczewski A. Początki chystjani- 
zmu w Polsce i misya irlandzka. P. 1902. 
3.50 
623. Parczewski A. J. Rejestr poboro- 
wy woj. kaliskiego 1618 -- 20. W. 1879. 
cpr. 5.- 
624. Pasek J. Ch. Pamiętniki z czasów 
panowania Jana Kazimierza, Michała 
Korybuta i Jana III. P. 1837. opr. 5.- 
625. Pauli Z. Pamiętniki do życia i 
sprawy Samuela i Krzy,sztofa Zborow- 
ski.ch. L. 1846. 4.- 
626. Pawiński A. Akta metryki koron- 
nej co ważniejs,ze z CzaSÓw Stefana Ba- 
torego. 1576 - 86. W. 1882. 9.- 
627. - Połabskije Sławianie. Peters. 
burg. 1871. 6.- 
628. - Stefan Batory pod Gdańskiem 
w 1576 r. W. 1877. 8.- 
629. Pawlowski B. Wyprawa generała 
Dwernickiego na Wołyń. wyc. 1.50 


630. Perzyna L. Lekarz dla włościan.. 
Kalisz. 1793. 10.- 
631. - Nauki cyrulickiey krótko ze- 
braney. 3-t. Kalisz. 1792. 20.
 
632. Peszke S. B. (Traugott). Mój po- 
byt w niewoli rosyjskiej w r. 1812. wyc. 
1.50 
633. Petrycki J. Roman Dmowski. wyc. 
1.50 
634. Petrycy J. 1. Princeps Polonus... 
Kraków. 1633. 35.- 
635. Pękaiski P. Ks. O początku roz- 
krzewienia i upadku zakonu XX. Kano- 
ników. K. 1867. 4.- 
636. Piasecki P. Chronica gestorum in 
Europa singularium. Kraków. 1645. (bez 
indeksu.) opr. 20.- 
637. Piątkowska l. Z mazowieckich 
r:iasków pod Szląsk. wyc. 1.50 
638. Pichler H. Moglichkeit und Wi- 
derspruchslosigkeit. Lipsk. 1912. 2.- 
639. Piekarski K. Nieznane druki re- 
formacyjne z XVI w. K. 1924. 1.50 
.640. - Rękopiśmienne dedykacje3.u- 
torskie XVI w. K. 1929. 3.- 
641. Pielgrzym Polski. Pismo politycz- 
ne i literackie. (wszystko co wyszło) Pa- 
ryż. 1833. 50.- 
642. Pieniążek Cz. Messjanizm i to- 
wiańszczyzna. L. 1877. opr. 5.- 
643. Pieśni o zalotach i miłości. Pieśni 
ludowe z polskiego Śląska. K. 1934. 5.- 
644. Pigoń St. Ks. Edward Duński - 
sługa "Sprawy Bożej" Towiańskiego. 
wyc. 1.- 
645. Piotrowski R. Kartele i trusty. W. 
1933. 8.- 
646. Pismo dla nauczycieli ludu. Rok 
1845. opr. 10.- 
647. Pismo ebiorowe. Wydane stara- 
niem i nakładem Tow. Naukowego Mło- 
dzieży Polskiej w Paryżu. Zawiera m. 
inn. Norwida - Fortepian Schopina i Me- 
mento... Paryż. 1865. 5.- 
648. Pistor jen. Pamiętniki o rewolucyi 
polskiej z r. 1794. P. 1860. opr. 6.- 
649. Podolanka wychowana w stanie 
r.atury. W. 1784. 6.- 
650. Podwiński J. Zarys dziejów szpi- 
talnictwa psychjatryczne
o w Wilnie od 
połowy XVII do początku xX stulecia. 
wyc. 1.50 
651. Pogodin A. Sledy komiej-osllQ.w 
wsławianskich jazykach. W. 1903. opr. 
6.- 
652. - Z literatury polskiej średnio- 
wiecznej. wyc. 1.- 
653. pogonowski J. Ostatni Mohikanie 
pomorscy. Łódź. 1919. 1.- 
654. Polaczkówna H. Roty przywileju 
Henryka I. Brodatego dla Trzebnicy z 
1208 r. L. 1930. 2.50 
655. Polikier B. Pia desideria. Garść 
iuźnych uwag i aforyzmów o potrzebie 
reformy medycyny. odbitka. 2.- 


12 Antykwarjat K. FISZLERA 'i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10.
		

/00017.djvu

			656. Polkowski l. Ks. Sprawy wojenne 
króla Stefana Batorego. K. 1887. opr. 
25.- 
657. - Wspomnienie o życiu i pismach 
Ks. Karola Antoniewicza. W. 1861. 2.50 
658. Popiołek G. Scutum Sobiescia- 
11Um... Kraków. 1734. 10.- 
659. Popławski J. L. Zycie i czyny puł- 
kownika Zygmunta Miłkowskiego. L. 
1902. 1.50 
660. Potocki A. Sejmiki literackie w 
dobie romantyzmu. wyc. 1.- 
661. Potocki J. Notatki myśHwskie z 
Afryki. Somali. Ilustrował P. Stachie- 
wicz. folio. W. 1897. opr. 40.- 
662. Powodowski H. Ks. Na pogrzebie 
Stefana Wielkiego króla polskiego kaza- 
nie. Kraków. 1588. 15.- 
663. Powstanie Kościuszki. Paryż. 1838. 
4.- 
664. Proces wytoczony w r. 1728 prze- 
ciw Kazimierzowi Kamińskiemu, który 
się był zapisał dj abłu. wyc. 1.- 
665. Prochaska A. Witold ks. litewski. 
wyc. 1.50 
666. - Wyzwanie na pojedynelk w 
XV w. wyc. 1.- 
667. Prus K. Spis miejscowości pol- 
skiego Śląska Górnego. Bytom. 1920. opr. 
3.- 
668. Przezdziecki A. Ślady Bolesławów 
polskich po obcych krajach. W. 1853. 
4.- 
669. Przezdziecki A. i Rastawiecki Z. 
Wzory sztuki średniowiecznej z epoki 
cdrodzenia po koniec w. XVII w dawnej 
Polsce. 3-t. Warszawa. Paryż. 1853 - 69. 
opr. 200.- 
670. Przyborowski W" Dwie dyktatury. 
(1863 r.) wyc. 1.50 
671. - Włościanie u nas i gdzieindziej . 
Win. 1881. 3.- 
672. Przybylski J Początki języka gre- 
ckiego dla użytku Polaków. Kraków. 
1792. 6.- 
673. Przykazania myśliwskie. wyc. 1.- 
674. Przysłowia ludowe.. wyc. 1.- 
675. Ptaśnik J. Miasta i mieszczaństwo 
w dawnej Polsce. K. 1934. 12.- 
676. Pułaski F. Źródła do poselstwa 
Jana Gniń,skiego do TUlrcyi. 1677 - 78. 
W. 1097. 10.- 
677. Puzyrewski A. K. Wojna polsko- 
nska 1831 r. Wydanie duże. W. 1897. 
12.- 
678. R. Z. F elicya z Wasilewskich Bo- 
berska. L. 1893. 2.- 
679. Rabska Z. O miłośnikach książek. 
wyc. 1.50 
680. Raciborski A. Mowa o styczności 
medycyny z innemi naukami... Paryż. 
1858. 3.- 
681. Raczyński E. Gabinet medalów 
Folskich, oraz tych, które się dziejów 
Polski tyczą. 4-t. Berlin. Wrocław. opr. 
1845. 135.- 


682. Raczyński E. Kościoły ze Wspo- 
mnień Wielkopolskich wydanych. Z H!- 
ma planszami. P. 1857. opr. 50.- 
683. Radziszewski H. Sprawność prze- 
mysłowa Kl'. Polsikiego. wyc. 1.- 
684. - Rozwój ekonomiczny Kl'. Kon- 
gre'sowego. 1815 - 30. wyc. 1.- 
685. - Steinkeller. wyc. 1.- 

86. RaIacz J. Ustrój wsi samorząd- 
r.eJ małopolskiej w XVIII w. Lublin. 
1922. 3.- 
687. Rakowski K. Dzieje W. Ks. Po- 
znańskiego. 1815 - 1900. K. 1904. 4.- 
688. Rawicz K. Wileńskie towarzystwo 
dobroczynności. W. 1907. epr. 2.- 
68,9. Rawita-Gawroński F. Czy możli- 
we Jest odrębne państwo w południowej 
RusI. wyc. 1.- 

90. -:- Dr.ogi handlowe na Rusi połu- 
dnIoweJ w hlstorycznem oświetleniu. wyc. 
69 1
 
1. - Filip Orlik. jako hetman ko- 
zacki. wyc. 1.- 
692. - Kartka z życia społeczeństwa 
kresowego. wyc. 1.- 
693. - Obrona i zamki ukrainne od 
połowy XV w. wyc. 1.50 
694. - Początki i charakter kozaczy- 
zny ukraińskiej. wyc. 1.50 
695. - Początki organizowania koza- 
czyzny siczowej. wyc. 1.50 
696. - Polityka nasza na Rusi w o- 
świetleniu historycznem i obecnem. wyc. 
1.- 
Polski do Pomorza 
wyc. 1.- 
- Rok 1863 na Rusi. L. 1903. 
5.- 
699. - Sąsiedztwo historyczne Ukrai- 
ny kozackiej. wyc. 1- 
700. - Sicze zaporoskie. wyc. 1:- 
701. -:- Zaludnienie i jego charakter 
w granICach tworzącej się kozaczyzny. 
(XVI). wyc. 150 
702. Re
orma
j
 w Polsce. Organ t
w. 
do badanIa dZIeJów reformacji w Pol- 
sce. 20 zeszytów (5 roczników) W. 1921- 
28. opr. 60.- 
. 703. Rem
owski A. Aleksander I i 
pierwszy sejm Kr. Kongresowego (1818). 
wyc. 1.- 
Y04. - Głos wolny króla St. Leszczyń- 
skiego. W. 1903. 5.- 
. 705. - Hasła i plany wojenne prze- 
CiW Turcyi.. wyc. 1.50 
706. - Historycy sejmu czteroletnie- 

.wy
 1.- 
70 7. - Konfederacya generalna i po- 
spolIte ruszenie w r. .1812. wyc: 1.50 
708. - Memoryał Prądzyńskiego. wyc. 
1.- 
709. - Monarchizm elekcyjny i konfe- 
deracye w dawnej Polsce. wyc. 1.50 
710. - Reprezentacya stanowa w Pol- 
sce. wyc. 1.- 


697. - Prawa 
czarnomorskiego. 
698. 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10. 13
		

/00018.djvu

			711. Rembowski A. Sejmiki ziemskie. 
wyc. 1.50 
712. - Stany Reczypospolitej Pol- 
skiej. wyc. 1.- 
713. - Studya nad sejmem Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. wyc. 1.- 
714. - Tow. Królewskie Gospodarczo- 
Rolnicze w Ks. Warszawskiem z r. 1810. 
wyc. 1.- 
715. R
kopism z ostatnich lat ośmna- 
stego wieku. W. 1828. 5.- 
716. Richter J. B. Pamiętnik I zjazdu 
bibljotekarzy polskich we Lwowie. L. 
1929. 4.- 
717. Rocznik dla archeologów, numiz- 
matyków i bibljografów polskich, 3-rocz- 
nHl.l. wyd. St. Krzyżanow6ki. K. 1870 - 
74. opr. 40.- 
718. Rocznik Krakowski pod redakcją 
prof. St. Krzyżanowskiego, S. Kutrzeby 
i J. Muczkowskiego. 18-tomów. K. 1899 
- 1920. 120.- 
719. Rocznik woyskowy Kr. Polskiego 
iIla rok 1824. Z 15-ma tab!. kolorowane- 
mi. W. 1824. opr. 40.- 
720. Rodkiewiczówna J. Cech introli- 
gatorski w Wilnie. Win. 1929. 3.- 
721. ROl1iński R. Kartki z pamiętnika. 
1863 r. wyc. 1.50 
722. Rolle J. Dzieje osadnictwa tatar- 
skiego na wołoskiem pograniczu. wyc. 
2.- 
gubernator 
1.50 
1908. 
5.- 
725. Rotundus Mieleski A. De digni- 
tate ordinis ecclesiastici. K. 1582. 90.- 
726. - Rozmowa Konfederata z Ks. 
Plebanem. b. m. dr. i r. (1613). 200.- 
727. Rudimenta MU6icae choralis in 
Romana Catholica Ecclesia. Kraków. 
1761. 100.- 
728. Rybicki St. Historya szpitala i 
domu starców ś-go Stanisława w Skier- 
niewicach. W. 1908. 3.- 
729. Rychter J. H. Józef Sołtykowicz. 
w
 1
 
730. Rzqczyński G. ks. Historia natu- 
ralis curiosa Regni Poloniae... S'lndo- 
mierz 1721. 50.- 
731. Rzeczniowski L. Dawna i tenź- 
niej sza Łomża. W. 1861. opr. 4.- 
732. Rzewuski A. Rozwój żeglugi h,:m- 
dlowej u wybrzeży Pomorza gdańskiego. 
wyc. 1.50 
733. S. 19n. Miasto Kleszczele na Pod- 
lasiu, z przydaniem wiadomości o Jadź- 
wingach. wyc. 1.50 
734. Saint-Ouen. Rys życia i wybór 
pism Stanisława Leszczyńskiego. W. 
1828. opr. 6.- 
735. Sarbiewski M. K. Lyricorum libri 
IV. Kolonia. 1721. 25.- 


723. - Pierwszy generał 
kresowych prowincj i. wyc. 
724. - Z minionych stuleci. L. 


736. Sarbiewski M. LirycorU'm libri IV. 
b. m. dr. 1737. 20.- 
'137. - Opera poetica. Wrocław 1753. 
15.- 
738. Saxonia H. De Plica quam Polo- 
ni Gwożdziec, Roxolani Kołtunum vo- 
canto Padova. 1600. 50.- 
139. Schedel Hartman. Das Buch der 
Chronicken und Geschichten mit Figu- 
ren und Bildnissen von Anbeginn der 
Welt bis auf diese unsere Zeit. Z Iiczn. 
drzeworytami. egz. kompletny - dobrze 
zachowany. opr. w skórę w deskach z 
XVI w. Ni.imberg. 1493. 1000.-- 
740. Schlichting A. O zbiorze uslaw 
synodalnych polskich Żórawskiego. wyc. 
1.50 
741. Schmidtner L. Zbiór celniejszych 
gm.achów Warszawy. Z 80-ma planszami 
JiLogr. W. 1824. opr. 90.- 
742. Schni.ir Peplowski St. Janów pod 
Lwowem. L. 1897. 2.50 
743. Semkowicz W. Spisz, C1rawa i o- 
kręg czadecki w świetle polskich praw 
historycznych. wyc. 1.- 
744. Seneka L. A. O pocie,szeniu xiąg 
troie. Przekładania M. Ossolińskiego. 
Warszawa. 1782. 8.- 
745. Seruga J. Z działalności cenzury 
rosyjskiej w Polsce. wyc. 1.- 
746. Siarczyński F. ks. Opis pow. ra- 
domskiego. W. 1847. 4.- 
747. Sierakowski K. Do uprzedzonych 
względem konstytucyi 1791 r. zapadłey. 
W. b. r. 6.- 
748. Sikorski W. Nad Wisłą i Wkrą. 
L. 1928. 8.- 
749. Silesius. O polskim śląsku. wyc. 
1.- 
750. Skalkowski A. Początki Jana 
Henryka Dąbrowskiego. wyc. 1.- 
751. Skarl1a P. Kazania o siedmiu sa- 
kramentach. Kraków. 1600. 200.- 
752. - O herezyach. Odbitka. 2.- 
753. - Pro sacratissima Eucharistia... 
Wilno. 1576. . 50.- 
754. - Żywoty Świętych... 2-cz. Wilno. 
1780. 20.- 
755. Skirmuntt K. Dzieje Litwy. K. 
1886. opr. 4.- 
756. - Nad Niemnem i nad Bałtykiem. 
3-t. W. 1903-9. 12.- 
757. Skorski J. ks. Lechus carmen he- 
roicum... Lwów. 1745. 6.- 
758. Skultet A. Postilla kościelna... 
Toruń. 1657. 100.- 
759. Skup W. Warszawskie Liceum 
Królewskie. (1804-1806). wyc. 1.- 
760. Slotwiński F. Ustawodawstwo Rze- 
czypospolitej Krakowskiej. K. 1836. 4.- 
761. Słownik geograficzny Kl'. Polskie- 
go i innych krajów słowiańskich. 15-to- 
mów. (15-t. w 2 cz.) W. 1880 - 1902. 
opr. płsk. 250.- 


14 Antykwarjat K. FISZLERA i S YNA, Warszawa, Świętokrzyska 10.
		

/00019.djvu

			762. Smolarski M. Estetyka Mickiewi- 
cza w epoce od powstania listopadowe- 
go do czasu kursów literatury słowiań- 
skiej. wyc. 1.50 
763. Smoleński W. Jan Dekert, prezy- 
dent Warszawy. W. 1912. 2.50 
764. - Komisya Boni Ordinis War- 
&zawska. 1765 - 89. W. 1914. 2.- 
765. - Szlachta w świetle opinii w. 
XVIII. W. 1881. 2.50 
766. - Uwięzienie Kołłątaja. wyc. 1.- 
767. Smolik P. Druk i książka. K. 1922. 
4.- 
768. Sm olka St. Polska i Brandenbur- 
gia za czasów Jagiełły. wyc. 1.50 
769. - Szkice historyczne. 2-t. W. 
1882. opr. 8.- 
770. - Z życia ministra Lubeckiego. 
wyc. 2.- 
771. Smoluchowski M. Ewolucya teo- 
ryi atomistycznej. K. 1911. 1.50 
772. Smólski G. Niemcy w Galicyi. 


 1
 
773. - O pomorskich podaniach dzie- 
jowych. wyc. 1.- 
774. - Ognisko polskich protestantów 
na Bukowinie. wyc. 1.- 
775. - Ostatni Mohikanie polscy. wyc. 
1.50 
776. - Polszczyzna na górnych Wę- 
grzech. WY"'. 1.50 
777. Sobieski W. Młode lata Kościusz- 
ki. wyc. 1.- 
778. - Pessymizm i optymizm w histo- 
rjozofji polskiej. wyc. 1.50 
779. - Podbój czy unia. wyc. 1.- 
780. - Rej a Zamoyski. wyc. 1.- 
781. - Walka o ujście Wisły. wyc. 1.- 
782. Sobieszczański F. M. Wiadomo- 
ści historyczne o sztukach pięknych w 
dawnej Polsce. 2-t. Z 48 cynkografjami. 
W. 1847-49. opr. 40.- 
783. Sokolnicki M. Klęska pod Ostro- 
łęką. wyc. 1.- 
784. - Polska myśl historyczna od 
Naruszewicza do Lelewela. wyc. 1.- 
785. Sokolowski S. ks. De verae et 
falsae Ecclesiae des crimine. Kraków. 
1583. 60.- 
786. - Excidium Hierosolymitanum... 
Kraków. 1580. 50.- 
787. - Oratio ecclesiastica, pro dote 
Ecclesiae... Kraków. 1632. 10.- 
788. - Peregrinus sive laesae virtutis 
quaerella. Warszawa. 1759. 6.- 
789. - UlEma Responsio Protestan- 
tinum... Kraków. 1583. 100.- 
790. Solski S. Machina exhibendo mo- 
tui perpetuo artificiali idonea mathema- 
ticis... Kraków. 1663. 40.- 
791. Soltyk M. ks. Encyklouedya wia- 
domości elementarnych. Kraków. 1798. 
10.- 
792. Sorel A. Sprawa wschodnia w 
XVIII w. L. 1903. 3.-- 


793. Sosnowski J. J. Prawda dziej a- 
wa. 1914 - 17. W. 1925. 6.- 
794. Sowiński A. Słowmk muzyk:iw 
polskich i nowoczesnych. Paryż. 1874. 

L 
- 
795. Stadnicki K. Olgierd i Kiejstut, sy- 
nowie Giedymina, W. ks. Litwy. L. 1870. 
opr. 6.- 
796. - Przyczynek do heraldyki pol- 
f>kiej W średnich wiekach. L. 1879. 5.- 
797. Starowolski S. Ad principes chri- 

tianos de pace. b. m. dr. i r. (1646). 
30.- 
798. Starowolski Sz. Dwór cesarza tu- 
reckiego i rezydencya jego w Konstan- 
tynopolu. K. 1858. 1.50 
799. - Prawy rycerz. K. 1858. 2.-- 
800. - Reformacya obyczaiów pol- 
8!dch... b. m. dr. i r. (w. XVII). 60.- 
801. - Robak sumienia złego człowie- 
ka. b. m. dr. i r. (XVII w.) 60.- 
802. - Świątnica pańska... Kra,ków. 
1682. 80.- 
803. - Vitae atistitum Cracoviensium... 
Kraków. 1658. 80.- 
804. - Wieniec niewiędnący... Kraków. 
1649. 50.- 
805. Starożytności (o) kopalni kru- 
szców, wyrabiania metallów czyli ro- 
bót górniczych. Warszawa. 1791. 10.- 
806. Starzeński M. Kartki z pamiętni- 
ka. wyc. 2.- 
807. Staszic St. O ziemiorodztwie Kar- 
patów i innych gór i równin Polski. W. 
1815. opr. 20.- 
808. Statuta provinciala toti provin- 
cie Gnesollensi. Posnan. Wratislavien. Cra- 
covien, valencia. b. m. dr.' i r. (XV w.) 
Hain 15034. 300.- 
809. Steuer F. Dialekt sulkowski. K. 
1934. 2.50 
810. Stieber Z. Geneza gwar laskich. 
K. 1934. 1.50 
811. (Stobnica J.) Parvulus Philoso- 
phie ollaturalis... Bazylea. 1516. 60.- 
812. Stolyhwo K. Karły jako pra-rasa. 
wyc. 1.- 
813. Stopa R. Die Schnalze. K. 1935. 
4.- 
814. Struue H. Anarchizm ducha u ob- 
cych i u nas. wyc. 1.50 
815. - Charakter narodowy filozofii 
polskiej. wyc. 1.- 
816. - Epikureizm i altruizm. wyc. 
1.- 
817. - Immanuel Kant oraz dziejowa 
doniosłość jego krytycyzmu. wyc. 1.- 
818. - Istota, nastrój zasadniczy i zna- 
czenie romantyzmu. wyc. 1.- 
819. Strykienicz-Korzon T. S!kic hi- 
storyczny o Tatarach litewskich w Miń- 
sku litewskim. Win. 1932. 2.- 
820. Studnicki H. Problemat agrarny w 
gub. wielkorosyjskich i u nas. wyc. 1.- 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10. 15
		

/00020.djvu

			821. Stysiński B. ks. Polski socyalizm 
a cudzoziemszczyzna. K. 1892. 2.- 
822. Suchodolski B. Przebudowa pod- 
£Ław nauk humanistycznych. L. 1928. 
1.50 
823. Supiński J. Szkoła polska gospo- 
darstwa społecznego. 2-t. L. 1862. opr. 
6.- 
824. Sygańsld J. Nowy Sącz w epoce 
Waz ów. wyc. 8.- 
825. SzamotuIski G. Enchiridon impe- 
dimentorum... Kraków. 1529. 100.- 
826. - Processus Iuris Brevior Joan- 
nis Andreae. Kraków. 1531, brak karty 
tytułowej. 40.- 
821. Szczerbic P. Promptuarium statu- 
torum omnium et constitutionum Regni 
Poloniae. Brunsberg. 1604. opr. 30.- 
828. Szczygielski S. O żywocie y cu- 
dach S. Benedykta opata. Wilno. 1683. 
120.- 
829. Szelqgowski A. O ujście Wisły. 
Wielka bitwa pruska. W. 1905. 4.- 
830. - Wzrost państwa w XV i XVI 
w. L. 1904. 4.- 
831. - Z dziejów współzawodnictwa 
Anglji i Niemiec, Rosyi i Polski. L. 1910. 
3.- 
832. Szeliga. Królewski Uniwersytet 
Warszawski. 1811 - 31. wyc. 1.50 
833. Szmydtowa Z. O misterjach Cy- 
prjana Norwida. W. 1932. 3.- 
834. Szopiński B. Podróż Simplicissi- 
musa węgierskiego do Tatr w XVII w. 
wyc. 1.50 
835. Szpotański St. Z rozmów w Bel- 
wederze. wyc. 1.- 
836. Szpotański T. Michał Czaykow- 
bid w Turcyi. wyc. 1.- 
831. Szulc D. Pisma. W. 1853. 2.50 
838. Szyller S. Czy mamy polską ar- 
chitekturę? W. 1916. 9.- 
839. Smi111ecki M. O lichwie... Kraków. 
1640. 35.- 
840. Taksa placów w Warszawie i 
przedmieściu Pradze. W. 1911. 4.- 
841. Talko Hryncewicz J. Z przeżytych 
dni. 1850 - 1908. W. 1930. 5.- 
842. Tarnowski J. Ustawy prawa ziem- 
skiego polskiego. K. 1858. 1.50 
843. Tarnowski St. Pisarze polityczni 
XVI w. 2-t. K. 1886. opr. 40.- 
844. - Zygmunt Krasiński. 2-t. K. 
1912. 25.- 
845. Tokarz W. Sprzysiężenie Wysoc- 
kiego i Noc listopadowa. W. 1925. 4.- 
846. - Warszawa za rządów Rady Za- 
stępczej Tymczasowej. wyc. 1.50 
841. Tomkowicz St. Z dziejów obycza- 
jów mieszczaństwa krakowskiego na po- 
czątku XVII w. wyc. 1.- 
848. Trembecki St. Dzieła poetyczne. 
2-t. Wrocław. 1828. opr. 8.- 
849. - Poezje. 2-t. W. 1819. opr. 8.- 


850. Trembecki St. Roczniki. 1641 - 
1656. K. 1891. 1.- 
851. Trentowski B. Urywki politycz- 
ne. Paryż. 1845. opr. 8.- 
852. Tresowanie jamników i polowanie 
w norach. wyc. 1.50 
853. Treter M. Typy ludowe Francisz- 
ka Tepy. L. 1911. 3.- 
854. Treter T. De Episcopatu et epi- 
scopis Ecclesiae Varmiensis. Kraków. 
1685. 50.- 
855. Tretiak J. Młodość Mickiewicza. 
2-tomy. Petersburg. 1898. opr. 10.- 
856. Tro;anowski W. Zabytki artystycz- 
ne Warszawy. W. 1916. 5.- 
851. Trybowski K. Spór o genezę bal- 
lad ludowych. wyc. 1.- 
858. Trztyprztycki M. Co nowego, abo 
Dwór. b. m. dr. i r. (1650). 100.- 
859. Trzysta lat drukarstwa warszaw- 
skiego. 1518 - 1811. W. 1926. 2.- 
860. TurkulI J. Gawędy 
amilijne. K. 
1891. 2.- 
861. Twardowski S. Nadobna Pasquali- 
na... Kraków. 1101. 20.- 
862. Tyc T. Z Małopolski Kazimierzo- 
wej . wyc. 1.- 
863. Tygodnik poznański. Pismo nau- 
kowo-literackie, wyd. K. Szulc. Rocznik 
l-szy. P. 1863. opr. 8.- 
864. Tylicki S. Niemcy ewangelicy w 
ziemi dobrzyńskiej. wyc. 1.50 
865. Tymieniecki K. Budowa państwa 
polskiego w w. XIV i XV. wyc. 1.50 
866. - Pierwsi gospodarze Warszawy. 
W. 1919. 1.50 
861. - Ród i państwo w Polsce pier- 
wotnej. wyc. 1.50 
868. Tyszkiewicz E. Listy o Szwe.cji. Z 
ryc. 2-tomy. Win. 1846. opr. 6.- 
869. Tyszyński P. Pieśni polityczno-mo- 
ralne. Warszawa. 1184. 5.- 
810. Udziela M. Medycyna i przesądy 
lecznicze ludu polskiego. W. 1891. 4.- 
811. Ujejski J. Geniusz religijny. wyc. 
1.- 
872. - Malczewski w Krzemieńcu. wyc. 
1.50 
813. Uwagi za cierpiącą ludzkością. 
Poema. b. m. 1800. 4.- 
814. Verdmon Jacques L. Częstochowa 
i okolice. W. 1909. 1.50 
815. - Szkic historyczny Lublina. W. 
1909. 1.50 
816. Vrtel- Wierczyński S. Organiza- 
cja bibljografji w Polsce. L. 1921. 1.50 
811. W. A. Generał-Major ziemi czer- 
skiej. wyc. 1.-' 
818. - Rozwój szkolnictwa ludowe!!:o 
w W. Ks. Poznańskiem i na Szląsku w 
okresie dziesięcioletnim 1886-96. wy.". 
1.50 
819. W. B. Międzynarodowe Muzeum 
wojny i pokoju. wyc. 1.- 


16 Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10.
		

/00021.djvu

			Mo. W. Wł. Pierwsze wy,
cigi konne 
w Warszawie 1841 r. wyc. 1.50 
881. Walewski St. Trojaki koronne Zy- 
gmunta III od 1588 do 1624. Z atlasem. 
K. 1884. 20.- 
882. Waliszewski K. M-arya Mantuań- 
ska, królowa polska 1644-48. wyc. 1.50 
883. Walęga St. Dzieje polityczne To- 
runia u schyłku Rzeczypospolitej 1724- 
93. Toruń. 1933. 6.- 
884. Wapowski B. Dzieje Korony Pol- 
skiej i W. K,s. Lit. 1380 - 1535. 4-t. Win. 
1847-8. opr. 35.- 
885. Warszawa. Dworec w Łazienkach, 
kładowaja Łazenkowskago dworca... Pe- 
tersburg. 1866. 6.- 
886. Warszewicki K. ks. Dwie mowy 
pogrzebowe. K. 1858. 1.50 
887. Wasilewski Z. Stosunki Goszczyń- 
sk;ego ze Słowackim. wyc. 1.- 
888. Wassenberg E. Sereni,ssimi Johan- 
nis Casimiri Poloniarum Sveciaeque prin- 
('ipis Car cer Gallicus. Gedani. 1644. 
30.- 
889. Wejnert A. Zwbytki dawnych urzą- 
dzeń sądowych m. Warszawy. W. 1869. 
2.50 
890. Wereszczyński J. ks. Pisma poli- 
tyczne. K. 1858. 1.50 
891. Weryha W. Podania łotewskie. W. 
1892. 3.50 
892. Weyssenhoff J. O polskich kalen- 
darzykach politycznych. wyc. 1.- 
893. - Pamiętnik. wyc. 2.- 
894. Wężyk W. Podróże po starożytnym 
świecie. 2-t. W. 1842. opr. 6.- 
895. Wiadomości o Ciechocinku. Płock. 
1906. 1.50 
896. Wiązanka układu chirurga filozo- 
fii. (Augusta Wilkońskiego). 2-t.W. 1858. 
opr. 12.- 
897. Widigier W. Sztych angielski w 
perspektywie dziejów. Przemyśl. 1922. 
1.- 
898. Wielki sanhedryn paryzki. W. 
1861. 2.50 
899. Wiercieński H. Niemcy w Kl'. 
Polskiem. wyc. 1.- 
900. - Wspomnienia z niedawnej prze- 
szłości. wyc. 1.50 
901. Wierzbowski T. Krzysztof War- 
szewioki. 1543-1603. W. 1887. opr. 6.- 
902. - Polonica XV ac XVI sive cata- 
logus librorum. 3-t. W. 1889-94. opr. 
75.- 
903. - Prawa Polski do Prus książę- 
cych. wyc. 1.50 
904. - Projekt organizacji archiwów 
w Polsce. wyc. 1.50 
905. (Wirgiljusz). Aeneida... przekła- 
dania A. Kochanowskiego... Kraków. 
1590. (Przedruk z XVII w. z fałszywą da- 
tą) . 60.- 
906. - Aeneid	
			

/00022.djvu

			938. Wyslouch A. Bolesław Smiały i 
biskup Stanisław według nowej hypote- 
zy. wyc. 1.- 
939. Wywialkowski Ż. Czcionkarnie 
i&tniejące w dzielnicach ziem polskich. 
W. 1884. 2.- 
940. Z dziejów dawnego i współczesne- 
go Nałęczowa. Nałęczów. 1925. 2.50 
941. Zaborowski S. De celibatu Chri- 
stianorum... Kra.ków. 1529. 150.- 
942. - Tractatus de natura iurium et 
bonorum regis... Kraków. 1507. 400.- 
943. Zachorowski St. Najstarsze syno- 
ry arjan polskich. K. 1922. 1.50 
944. Zagórski l. Monety dawnej Pol- 
ski jakote,z prowincyj i miast do niej 
niegdy należących z 3 ostatnich wieków 
zebrane. Z 60 tablicami. W. 1845. opr. 
75.- 
945. Zahorski H. Wpływ idei rewolu- 
cji francuskiej na poetów-Iegjonistów. 
wy
 1.- 
946. Zaleski A. Konfraternia kupiecka 
m. starej Warszawy. W. 1913. 2.50 
947. Zalęski St. O ma.sonii w Polsce 
od r. 1742 do 1822. K. 1889. opr. 10.- 
948. Zaluski J. A. Programma littera- 
rium. Gdańsk. 1743. 10.- 
949. - Specimen historiae polonae cri- 
ticae. Warszawa. 1735. 50.- 
950. Zamoyski A. Zbiór praw sądo- 
wych. Warszawa. 1778. 40.- 
951. Zapalowski W. W drodze na pół- 
noc i na wygnaniu. 1864-70. wyc. 2.- 
952. Zawadzki W. Jakób i Konstanty 
Sobiescy. L. 1862. 2.50 
953. Zawiliński R. Folklor jego obe- 
cne zadania. wyc. 1.- 
954. - Słowacy, ich życie literatura. 
wy
 1
 


955. - Notatka do biografii Jana An- 
drzeja Morsztyna. wyc. 1.- 
956. Zdziarski St. Klonowicz i pam- 
flet przeciw Jezuitom. wyc. 1.- 
957. Zembrzuski L. Antoni Schneeber- 
geri de Bona Militum. W. 1932. 3.- 
958. Zieliński W. Cechy w Lublinie. 
wyc. 1.- 
959. - Ze wspomnień żołnierza. W. 
1880. 5.- 
960. Ziemia. Tygodnik krajoznawczy i- 
lustrowany rocznik l-szy. W. 1910. opr. 
20.- 
961. - Tygodnik krajoznawczy ilustro- 
wany. Rocznik 2-gi. W. 1911. opr. 15.- 
962. Zienkiewicz R. Piosenki gminne 
ludu pińskiego. Kowno. 1851. opr. 10.- 
963. Zimmermann K. ks. Germaniza- 
cya Wielkopolski przez Polaków w dro- 
dze kolonizacyi w XVII i XVIII w. wyc. 
1.50 
964. Znaniecki F. Upadek cywilizacyi 
zachodniej. P. 1921. 2.- 
965. Zubrzycki D. Kronika m. Lwowa. 
L 1844. opr. 15.- 
966. Zwejgbaum M. O bibljotece Zału- 
skich i innych bibljotekach polskich w 
Petersburgu. W. 5.- 
967. Zwoliński S. Z podziemi tatrzań- 
skich. wyc. 1.50 
968. Żarnowiecki L. Ks. Barwy litur- 
giczne w kościele rzymsko-katolickim. 
(brak rycin). Petershurg. 1902. 10.- 
969. Żebrowski S. Próba Minuciy La- 
tosowych... Kraków. 1598. 100.- 
970. Żerański T. Ks. Józef Herman 
Osiński. W. 1934. 1.50, 
971. Żukowski E. Idea. Bruxella. 1871. 
3.- 


(6) 
Ryby po górach wysokich ply(w)aly, 
Gdzie (l)edwie potem pióra donaszaly 
Mężne orlice, gdy do swoich dzieci 
(Z) oblowem leci. 
(7) 
Ale iż na ten czas i matkę i syny 
Poż(ar)la woda (i) wszy tek zwierz iny, 
Sam Noe zostal, przy nim żona tylko 
I dziatek kilko. 


(8) 
Nieżyzne w cnocie to tam lata bely, 
(Gdzie) ledwie jeden ze wszystkiego 
świata 
Nalezion, co go Bóg zach(owal) 
(G)dy nierząd psowal. 


----- 


(9) 
Ten będąc z laski Pańskiej ost(rzeżony) 
(Z)budowal korab' dobrze opatrzony 
Na którem plywal czasu z(lej) przygody 
Po wierzchu wody. 


(10) 
A wszyscy inszy nagle ogarnieni 
l odr!) je(d)nego w glębi potoneni, 
Niebo a morze, ty dwie rzeczy bely 
Swiat zastępiely. 


(12) 
Potym zaś zbytnie zawarły sie zdroje, 
A bystre rzeki w( padly) w brzegi swoje, 


(Dalej braJk.) 


18 Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Świętokrzyska 10. 


K. PIEKARSKI
		

/00023.djvu

			VarsaVIana 
CENA KAŻDEGO WYCINKA ZŁ. 1.50 


1. Askenazy Sz. Cesarz Mikołaj I. w 
Warszawie w 1840 roku. 
2. - Dwie rozmowy w Belwederze. 
(1827). 
3. - Kontrola konsulacka w Warsza- 
'vie Kongresowej. 
4. - Uniwersytet Warszawski. 
5. Baliński M. Fundacya zakonu i koś- 
c;oła księży Kapucynów w Warszawie. 
6. Baranowski l. Dr. Oznaczenie dłu- 
gości geograficznej Warszawy względem 
głównego obserwatorjum Pulkowa... 
7. - Położenie geograficzne Warsza- 
wy. 
8. Bartoszewicz J. Czerniaków. 
9. - Kampement w Warszawie 1732 r. 
10. - Kościół ś-go Andrzeja i Kano- 
niczki w Warszawie. 
11. - Łazienk
. Z ryciną. 
12. - Szwedzi w Warszawie 1655 r. 
13. - Teatyni w Warszawie. 
14. - Warszawa w kQńcu roku 1702. 
15. Bersohn M. Wybór Michała Kory- 
buta na króla polskiego w Warszawie 
1669 'r. 
16. Bidlo J. Udz;ał Jednoty Brackiej 
w walce o proces i egzekucję konfede- 
racji warszawskiej. 
17. Bieliński J. Stownki Tow3.rzystwa 
Przyjaciół nauk z Królewskim Uniwersy- 
tetem warszawskim. 
18. Birkenmajer L. A. Mikołaj Koper- 
n;,k a spadkobierca klasyków warszaw- 

k
 . 
19. Chlebowski B. Rozwój Warszawy. 
20. - Warszawa za Władysława IV. 
21. - Życie duchowe w Warszawie. 
22. Czajewski W. Warszawa za pano- 
wania ks. Mazowieckich i Czerskich. 
23. - Zamek Warszawski. 
24. Czempiński J. Vivian Dollar w 
Warszawie. 
25. Dębicki L. Hr. Korespondencya 
naukowa Puław. Warszawa, Kraków, 
LwÓw. 
26. D(/bicki Z. Warszawa a kresy. 
27. Dostrzezenia meteorologiczne czy- 
pione w Warszawie od r. 1779 do końca 
1". 1812. . 
. 28. D
b!ecki M. Ostatnie dni powsta- 
ma koscluszkowskiego w Warszawie 
1794 r. 
29. Dyaryusz Sejmu warszawskie60 po 
€mierci Zygmunta Starego. 1548. '" 
30. Dyploma Król. Uniwersytetu w 
Warszawie. 
31. Eile H. Administracja w wojsku 
Ks. Warszawskiego, Kl'. Polskiego i po- 
wstania 1830/31. 
32. Gomulicki W. Kamienice w Rynku 
Staromiejskim w Warszawie. 


Antykwarjat K. FISZLERA 


33. - O b. warszawskiem Towarzy- 
stwie Przyjaciół N:;,uk. . 
34. - UI,ica Nowomiejska albo Gołę- 
bia w Warszawie. 
35. - Zamek królewski w Warszawie. 
36. Hoesick F. Józef EIsner i pierwsze 
konserwatoryum w Warszawie. 
37. ldżkowski A. Kościół archykate- 
dralny Ś-go Jana w Warszawie. 
38. Iwanowski E. Mazowsze. Warsza- 
wa. 
39. Jarochowski K. Zamach Augusta II 
na Warszawę w r. 1704. 
40. Jarzemski A. Opisanie Warszawy 
jaką była w r. 1643. 
41. Kępiński F. Dr. Obserwatorjum 
astronomiczne uniwersytetu warszawskie- 
go przed stu laty a dziś. 
42. Kętrzyński St. Aleksander Kraushar 
w życiu Warszawy. 
43. Kolberg W. O brukach warszaw- 
skich. 
44. Korzon T. Most przy ul. Mostowej 
w Warszawie. 
45. KrQushar A. DzieJe pałacu pryma- 
sowskiego. 
46. - O niegdy "Kaplicy Szujskich" 
w Warszawie. 
47. - Opowiadania v starej Warsza- 
wie. 
48. - Opowiadanie Zbyszewskiego o 
kapitulacyi Warszawy. 
49. - Raptularz notatek o b. uniwer- 
sytecie królewskim w Warszawie. 1815- 
31. 
50. - Życie domowe mieszczaństwa 
warszawskiego w wiekach dawnych. 
51. Kulesza J. Instytut s-go Kazimie- 
rza w Warszawie. 
52. Lauterbach A. Estetyczne potrzeby 
Warszawy. 
53. Lencewicz St. Muzeum przedhisto- 
ryczne Erazma Majewskiego w Warsza- 
wie. 
54. Lisowski St. O morowem powietrzu 
w Warszawie. 
55. - Pamiątka przyjścia króla szwedz- 
kiego do Warszawy r. 1655. 
56. - Ulica Nalewki w Warszawie. 
57. Łazienki królewskie w Warszawie. 
58. Łoza St. Pałac Raczyńskich w War- 
szawie. 
. 59. Mniemany zamach na życie Ludwi- 
ka XVIII w Warszawie. 
60. Niedzielski 'K. Dr. Z dni burzliwych 
w Warszawie. 1904 - 1907. 
61. O stosunkach handlu i transportu 
Warszawy i portów zaniemeńskich. 
62. Ochot'owicz J. Dwa miesiące w 
Warszawie. 
63. Pisma peryodyczne w Warszawie. 
( 
19 


S YNA, Warszawa, Świętokrzyska 10.
		

/00024.djvu

			64. Plater B. St. Hr. Konfederacya ge- 
ncralna warszawska. 
65. - Konwokacya warszawska 1572- 
73. 
66. Przeździecki A. Zdobycie Warsza- 
wy przez Szwedów 1". 1656 opisane w li- 
stach Maryi Ludwiki. 
67. Pusz B. J. O temperaturze żródeł 
w okolicy Warszawy. 
68. Skup W. Warszawskie Liceum Kró- 
lewskie. (1804-1806). 
69. Sobieszczański F. M. Dopełnienia 
rozprawy J. Bartoszewicza pod tytułem. 
Kościół ś-go Andrzeja w Warszawie. 
70. - Kościoły na Pradze. 
71. - Opowia,dania o Warszawie, jej 
przeszłości i pamiątkach miasta. 
72. - Ulica Miodowa. 
73. Sokal E. Uzdrowotnienie Warsza- 
wy w przebiegu historycznym. 
74. Szeliga Dr. Królewski Uniwersytet 
Warszawski. 1817 - 1831. 
75. Slaski B. Przywileje dawnego ce- 
chu rybackiego w Warszawie. 
76. T. P. Uwagi o Muzeum Warszaw- 
skiem. . 
77. Tatarkiewicz W. Akademia sztuk 
pięknych w Warszawie za Stanisława 
Augusta. 
78. Thugutt St. Nieznany pałacyk na 
Solcu w Warszawie. 
79. - Pałac Karasia w Warszawie. 
80. Tokarz W. Warszawa za rządów 
Rady Zastępczej Tymczasowej. 1794. 
81. Trojanowski W. Klasztor Św. Ka- 
zimierza w Warszawie. 
82. - Godło herbowe Warszawy. 
83. Warszawa w r. 1861. 
84. Wasiutyński J. Muzeum narodowe 
w Warszawie. 
85. Wejnert A. Najdawniejszy cmen- 
tarz pod Warszawą. 
86. - Obchód uroczystości Bożego 
Ciała w Warszawie w XVII i XVIIIw. 


87. Wejnert A. Odkrycie wodeciągów 
dawnych nowej Warszawy. 
88. - Ulica Baryczkowska w Warsza- 
wie od r. 1438 do 1766. 
89. - Ulica i wojna Kokosza w War- 
szawie. 
90. - Wiadomość o pierwszej menni- 
cy w Warszawie. 
91. - Wiadomość o ulicy Bazyliań- 

kiej w Warszawie. 
92. - Wjazd tryumfalny króla Sobie- 
skiego do Warszawy. 1677. 
93. Wio Au. Józef Ignacy Kraszewski 
w Warszawie. 
94. Wiadomość o instytucie dla mło- 
dzieży niewidomej w Warszawie. 
95. Wieczorkiewicz A. Architektura 
dawnej Warszawy. 
96. - Architektura nowoczesnej War- 
szawy. 
97. Wismont M. Bihljoteka Uniwersy- 
tetu, Warszawskiego. 
98. Wójcicki K. W. Czerniaków pod 
Warszawą. 
99. - Rynek Starego Miasta w War- 
szawie. 
100. Z. Prasa warszawska. 
101. Ż. Ż. Najstarszy dom poprawy w 
Warszawie. 
102. Żelislaw. Podziemia warszawskie. 
103. Wejnert A. O przywileju założe- 
nia Warszawy. 
104. - Ulica Krzywokolna w Warsza- 
wie. 
105. Wójcicki K. W. Bielany pod War- 
szawą. 
106. - Kawa literacka w Warszawie. 
1829 - 30. 
107. - Okolice Warszawy. 
108. - Społeczonść Warszawy. 1800- 
30. 
109. - Typowe postacie i okolice daw- 
nej Warszawy. 
110. - Warszawa, jej 2ycie umysło- 
we i ruch literacki. 1800 - 30. 


Do sprzedania 
Komplet 
BIBLJOTEKI WARSZAWSKIEJ 
(wszystko co wyszło) Opr. - zł. 600 
Komplet 
PRZEGLĄDU WSPÓŁCZESNEGO 
(wszystko co wyszło) Opr. - zł. 100 


Redaktor i wydawca B. FlSZLER 


1903 Zakłady DruJmrskie W. Piekarniaka, Warszawa, Ordynacka 3, tel. 644-59.