/00001.djvu

			SZPARGAŁY 


-< -.., -; -v ;J:; j; o 

_ :z: :» '"' =E 
>' » /';'Jo:J: ,.,., 


ZEJZI"T B 


(22} 


c Z A S O P I S M O P O Ś W I Ę C O N E M I ŁOŚ N I C T W U. 
ZBIERACTWU KSIĄŻEK I WSZELKICH 
OSOBLIWOŚCI BIBLJOGRAFICZNYCH 


oraz 


Biuletyn Antykwariatu K. Fis.zlera i Syna 
Świętokrzyska 10, tel 5.86.95. P.K.O. 28.929 


ROK III. 


WARSZAWA 


SIERPlEN - WRZESIEN 


1. ABRAHAM W. - Stanowisko o kuryi 
papieskiej wobec koronacyj Lokietka. wyc. 
1.50 
2. - Założenie biskupstwa łacińskiego 
w Kamieńcu Podolskim. wyc. 1.50 
3. ADAMOWICZ B. Juljan Moers z Po- 
radowa. Plisa. 1904. 1.50 
4. Album teatralne. Rocznik poświęcony 
sprawOID. teatralnym i artystycznym. 2-t. 
W. 1896-97. opr. 6.- 
5. ANDRUSIKIEWICZ R. Latarnia dy- 
daktyczna. L. 1882. 3.50 
6. ANDRYSOWICZ J. Polska zawiera- 
ją.ca jeografią. i dzieje starozytnej Polski. 
P. 1842. opr. 2.- 
7. ANDRZEJOWSKI A. Ramoty stare- 
go detiuka o Wołyniu. 3-t. Wln. 1921. 6.- 
8. ANTY. AL. KOHOLIK. Pijaństwo 
nasz wróg. W. 1905. 1.50 
9. ARNOLD ST. Wieś polska przed 
kolonizacją. na prawie niemieckiem. W. 
1923. 1.- 
10. BABIRECKI J. Trzy mapy Polski. 
Wiek XV, XVII, rok 1815. W. b. r. 2.- 
11. BADECKI K. Znaki wodne w księ- 
gach archiwum m. Lwowa 1382. 1600 Z 21 
tabl. 1928. 7.- 
12. BADENI J. Ks. St. Chołonlewski. 
K. 1889. 3.- 
13. - W huculskich górach. wyc. 1.- 
14. BAGI
SKI W. Typy wiarusów na- 
poleoiLskich. W. 1912. 2.50 
15. BAKA KS. Uwagi o śmierci nie- 
chybnej wszystkim pospolitej. Win. 1855. 
opr. 2.50 
16. BALZER O. Kancel=ye i akta gro- 
dzkie iW 'W. XVIII. wyc. 1.- 
17. - Księga kryminalna sanocka z lat 
1554-1638. wyc. 1.- 


18. BALZER O. Kultura duchowa. L. 
1903. 1.- 
19. - Sejm mazowiecki pod rzą.dem ko- 
ronnym. 152
0. wyc. 1.50 
20. BAŁABAN H. Ustrój kahału w 
Polsce XVI-XVIII w. wyc. 1.- 
21. BARABASZ W. Spiewnik szkolny 
zawierają.cy 100 pieśni. K. 1882. opr. 3.- 
22. BARANOWSKI l. T. Spis rycerst- 
Na pow. wizkiego i wą.sowskiego, które 
uczestniczyło w wyprawie ;wołoskiej 1497 
r. W. 1913. 3.- 
23. BAR
CZ S. Pamią.tki m. 2ółkwi. 
L. 1852. opr. 3.- 
24. BARTOSZEWICZ J. Kościoły war- 
szawskie. Z drzeworytami. W. 1856. 15.- 
25. - Kronika pałacu Krasińskich w 
Warszawie. wyc. 1.- 
26. - Począ.tki Rusi. W. b. il". 2.- 
27. BARTOSZEWSKI W. Pojedynek 
jego zasady i reguły. L. 1911. 2.- 
28. BARWI
SKI E. Heller czy Pawli- 
kowski. L. 1900. 2.- 
29. BADOUIN DE COURTENAY B. W. 
Pod Ostrołęk
. Piotrogród. 1915. 2.- 
30. BAUMFELD. O jednym strasznym 
wrogu ludzi czyli alkoholu. K. 1906. 1.50 
31. BELZA ST. Nad grobem wielkie- 
go patryoty. W. 1906. 2.- 
32. - Ojczyzna w pierwszych poezy- 
ach Mickiewicza. W. 1908. 1.50 
33. BENEDEK B. Zwią.zki zawodowe 
na zachodzie i u nas. Lódź. 1908. 2.50 
34. BENTKOWSKI. F. Historja lite- 
ratury polskiej. 2-t. W. 1814. 15.- 
35. - Spis medalów polskich... W. 1830. 
opr. 10.- 
36. BEREZOWSKI C. Cennik monet 
polskich. W. 1934. 2.50 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Swiętokrzyska 10 


1
		

/00002.djvu

			37. BERNACKI L. Notatki do dzie- 
jów teatru w dawnej Polsce. wyc. 1.- 
38. BIALYNIA - CHOLODECKI J. Bia- 
łynia-Chołodeccy 1831-63. L. 1911. 2.- 
39. - Tygodoik "Rozmaitości" z r. 
1833. w procesie karnym przeciw pułk. J. 
Zaliwskiemu i wspólnikom. Odbitka. 2.- 
40. Bibljoteka lwowska. Wydawnictwo 
Tow. Miłośników Przeszłości Lwowa. 
I-XXVI. L. 1907-28. 90.- 
41. BIEGA
SKI W. Teorya logiki. W. 
1912. 7.- 
42. BIELECKI J. Rzut oka na rozwój 
chemii w XIX stul. W. 1901. 2.- 
43. BIELOWSKI A. Listy do Walen- 
tego Chłędowskiego. 1840-41. Odbitka. 2.- 
44. BIELSKI M. Kronika polska. 9-t. 
W. 1830. opr. 20.- 
45. BOGA TY
SKI W. Zamek w Lań- 
cucie. wyc. -.75 
46. BOGDALSKI CZ. Błogosławiony 
Jan 
 Dukli. K. 1903. 2.- 
47. - Mowa żałobna na cześć L. ks. 
Sapiehy. L. 1878. 1.50 
48. BOGUSŁAWSKI E. Pocz
tki Chor- 
wacji illiryjskiej. K. 1893. 2.50 
49. BOGUSLA WSKI W. Dzieje sło- 
wiańszczyzny półn.-zachodn. aż do wyna- 
rod. Słowian zaodrzeńskich. 4-t. P. 1887- 
1900. opr. 20.- 
50. BORETTI T. E. Widoki stron ro- 
dzinnych A. Mickiewicza. W. 1900. 3.- 
51. BORN I MóLLER. Handbuch der 
Pferdekunde. Z ryc. Berlin. 1895. o,pr. 1.- 
52. BOROWY W. 2eromski f świat 
ksią.żek. K. 1926. 2.- 
53. BOSTEL F. Przyczynki do dziejów 
złotnictwa lwowskiego w XVI i XVII w. 
K. 1891. 4.- 
54. BRAFMANN. 2ydzi i Kahały. L. 
1875. 2.50 
55. BREDT E. W. Chodowiecki, Zwi- 
schen Rococo und Romantic. Mi. 76 Ab- 
bildungen. Miinchen. b. r. opr. 2.50 
56. BRENSTEIN M. E. Szkoła 00. 
Bernardynów w Telszach. 1797-1868. wyc. 
1.- 
57. - Telsze. wyc. 1.50 
58. BRtJCKNER A. Facecye polskie z 
r. 1624. K. 1903. 3.- 
59. - Przyczynki. do słownictwa pol- 
skiego. wyc. 2.- 
60. BRZEZI
SKI ST. Wrociszew. Kar- 
ta z dziejów parafij mazowieckich. W. 
1935. 3.- 
61. BUCKL H. T. Historja cywiliza- 
cji w Anglji. 2-t. 
. 1873. opr. 10.- 
62. BUCZEK K. Geograficzno - histo- 
ryczne podstawy Prus wschodnich. Toruń. 
1936. 2.50 
63. BUCZKóWNA Z. Krajobrazowy 
plan wielkich Katowic. wyc. 1.- 


64. BUDKA W. Stan badań papiernic- 
twa w Polsce od XV do XVIII w. wyc. 
-.75 
65. BUJAKOWSKI Z. Szkółki parafial- 
ne w ziemi bielskiej w r. 1794. Win. 1914. 
. 2.50 
66. BUJNICKI K. Pamiętniki ks. Jor-, 
dana. Obrazek Inflant w XVII w. 2-t. 
Win. 1852. opr. 12.- 
67. BUNIKIEWICZ W. Stanwław Lentz. 
W. 1922. 1.50 
68. BOCHNER L. Walka o byt i spo- 
łeczeństwo obecne. Lódź. 1907. 1.50 
69. BYSTRO
 J. Drobne przyczynki do 
składni polskiej z uwzględnieniem skład- 
ni języków klasycznych. K. 1893. 2.- 
70. CELICHOWSKI Z. Słowniczek ła- 
cińsko-polski wyrazów prawa magdebur- 
skiego z w. XV. P. 1875. 2.50 
71. CHAMPEAUX A. Le meuble. 2-t. 
Parw. 1885. opr. 10.- 
72. CHARRIER O. 2ywot W. O. KIau- 
dyusza de la Colombiere. K. 1903. 3.- 
73. CHICffiSKA W. Czytelnicy i pra!sa. 
wyc. -.711 
74. CHLĘDOWSKI W. Rozbiór uwag 
philopolskiego nad Janem z Tęczyna. L. 
1825. 4.- 
75. CHMAJ L. Sl
zacy wśród braci 
,polskich. Katowice. 1936. !.IiO 
76. CHMIELOWSKI A. 2yciorys ks. 
Stanisława Karnkowskiego. W. 1855. 2.- 
77. CHODY
SKI A. Kieszonkowa kro- 
niczka historyczna m. Kalwza. Kalisz. 
1885. 4.- 
78. CHODY
SKI ST. Trybunaliści z 
'kapituły włocławskiej. Włocławek. 1911. 
1.50 
79. CHOLONIEWSKI A. Duch dziejów 
Polski. K. 1917. 2.- 
BO. - L'esprit de l'histolre de la Po- 
logne. Lausanne. 1917. 2.- 
81. CHROMECKI T. Krótki rys dzie- 
jów zgromadzenia szkół pobożnych czyli 
00. PijaróW. K. 18BO. 2.50 
82. CHW ALCZEWSKI ST. Kronika 
polska. 2-t. W. 1829. opr. S.- 
83. CIESZKOWSKI A. Ojcze-nasz. 3-t. 
P. 1895-1905. 15.- 
84. Co? polski język do karczmy? Obra- 
zek ze stosunków polsko - litewskich. W. 
1905. 2.- 
85. CYBULSKI J. Piosnki n
sze. W. 
1893. 3.- 
86. CZACKI T. O litewskich i polskich 
prawach. 2-t. Z 19 tabl. W. 1800. opr. 20.- 
87. CZAJEWSKI W. Katedra Sw. Jana 
w Warszawie. W. 1899. 2.50 
88. CZAPI
SKI W. Powieść o Horoża- 
nie. 1846. L. 1862. 3.- 
89. CZAPSKI M. Historya powszechna 
konia. 3-t. P. 1874. 25.- 


2 Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Swlętokrzyska 10.
		

/00003.djvu

			90. CZARNIK B. Korzeniowski i "Kar- 
'paccy Górale". Brody. 1898. 2.- 
91. CZARTORYSKI A. Słowniczek nie- 
których wyrazów polskich mniey używa- 
nych. wyc. 1.- 
9:!.. 
Słowniczek wyrazów polskich 
znaczą.cych narzędzie muzyczne. wyc. 1.50 
93. - Słowniczek wyrazów przyjętych 
do mowy polskiej ze wschodnich języków. 
wyc. 1.- 
94. CZAYKOWSKI M. Wernyhora, 
wieszcz ukraiński. 2-t. Paryż. 1838. 4.- 
95. CZERMI
SKI M. 2ycie X. W. Mę- 
cińskiego. K. 1895. 2.- 
96. - 2yciorys Rudolfa Akwawiwy i 
towarzyszy męczenników. K. 1893. 2.- 
91. CZERNY R. Panowanie Jana 01- 
brachta Aleksandra Jagiellończyków. 
1492-1506. K. 1871. opr. 4.- 
98. CZERWINSKA A. Piętnaście lat 
Rosji w Polsce. 1815-30. W. 1928. 2.- 
99. CZETZ J. Jenerał Bem w Siedmio- 
grodzie i Węgrzech r. 1848 i 1849. P. 18M. 

pr. 5.- 
100. CZOLOWSKI A. Pomniki dziejo- 
we Lwowa. 2-t. L. 1892-96. 6.- 
101. CZUBEK J. Wacław z Potoka Po- 
tocki. K. 1894. 2.- 
102. CZYCZKIEWICZ A. Quibus poeti- 
cus vocabulis Cornelius Tacitus. Brody. 
1891. 2.- 
103. DALLEMAGNE J. Zbrodnia w 
świetle teoryj współczesnych. L. 1902. opr. 
2.50 
104. DANYSZ A. Marceli Motty. P. 
1898. 1.50 
105. DARWIN K. Wyraz uczuć u czło- 
wieka i zwierzą.t. W. 1874. 2.50 
106. DASZY
SKA GOLI
SKA Z. Z 
czego powstaje pijaństwo i jak z niem 
walczyć. K. 1909. 2.- 
107. DAUMER G. Mittheilungen iiber 
Kasper Hauser. Niirnberg 1832. 4.- 
108. D
BKOWSKI P. Z dziejów mostu 
warszaw,skiego. wyc. 1.- 
109. D
ROWSKI ST. Pisanki lu.bel- 
skie. Lublin. 1936. 3.- 
110. De lingua Polonica in ecc1esiss Li- 
thuaniae. Kowno. 1906. 3.50 
111. Decretales summorum pontificum 
pro regno Poloniae... Tom 1-szy i 3-ci P. 
1883. opr. 20.- 
11
. DEMIJI
SKI B. Polska na przeło- 
m;" L. b. r. opr. 8.- 
113. - 2ródła do dz,iejów drugiego i 
',r,.eciegą rczbl.oru Polski 1788-1791. L. 
'
()02 5.- 
114. Der role!' - Prozess im Jahre 1864. 
Be
lin. 1865. 
pl' 8.- 
115. DĘBICKI Z. Kasprowicz, poeta- 
'bibljofil. W. 1926. 2.50 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, 


116. DĘBICKI Z. 
W. 1923. 
117. DMOWSKI R. 
W. 1926. 
118. - 
1904. opr. 
119. - Niemcy, Rosya 
ska. L. 1908. opr. 
120. Swit lepszego 


Ksi
żka i człowiek. 
1.50 
Kwest ja robotnicza. 
1.50 
Myśl nowoczesnł.go Polaka. L. 
4.- 
i kwestya pol- 
4.- 
jutra. W. 1930. 
1.- 
121. DOBRZY
SKA _ RYBICKA L. Ka- 
talog druków polskich XVI w. znajdują.- 
cych się w bibL tow. przyjaciół nauk w 
Poznaniu. P. 19.29. 2.- 
122. DOLĘGOW K. Przylaszczka. WIn. 
1855. 1.50 
12-3. DOM..A.
SKI W. Wolność, równość, 
braterstwo. W. 1899. 1.50 
124. DREWNOWSKI F. Przegl
d na 
przemysł browarny w Kr. Polskiem. W. 
1871. opr. 3.- 
125. DRU2BACKA E. Poezye. 2-t. 
Lipsk. 1837. opr. 2.50 
126. DUNIN BORKOWSKI J. O pol- 
słdm języku łowieckim. wyc. 1.50 
127. DUNIN KARWICKI J. O Puła- 
wach, o hetmanowej Rzewuskiej i o rewii 
w Hrehorówce. wyc. 1.- 
128. O szkołach krzemienieckich. 
wyc. 1.- 
129. Wspomnienie o Lucku, Ostrogu 
i Olyce. wyc. 1.50 
130. DUTKIEWICZ W. Prawo hispote- 
czne 'W Kr. Polsk. W. 1850. opr. 12.- 
131. DU2YNSKI CZ. Z dziejów Opa!e- 
nicy. 1401-1901. P. 1902. opr. 3.- 
132. DYBOWSKI S. W sprawie bibljo- 
grafji literatury o Kaliszu. Kalisz. 1928. 
2.- 
133. DYDYNSKI J. Wiadomości histo- 
ryczne o m. Kłecku. Gniezno. 1858. opr. 
3.- 
134. DZIAŁY
SKI T. A. Liber geneseos 
illustris familie Schidlovicie. MDXXXL Z 
17 ryc. Paryż. 1852. opr. 20.- 
135. DZIEDUSZYCKI M. 2ywot Wacła- 
wa HieronimJt Sierakowskiego. K. 1868. 
opr. 2.50 
136. DZIEDUSZYCKI W. Listy ze wsi. 
2-t. L. 1889. opr. 7.50 
137. DZWONKOWSKI W. W ogniu ar- 
mat. W. 19i4'. 2.50 
138. Eleusis. Czasopismo Elisów pod 
red. Sz. TurkOwskiego. K. 1903. opr. 5.- 
139. ELJASZ RADZIKOWSKI W. 
Szczerbiec, miecz bolesławowski. K. 1898. 
2.- 
140. Emigracja polska od 1831 do 1863. 
Lipsk. 1865. opr. 5.- 
141. Ency;klopedia polska Ak. Um. Dzie- 
je literatury pięknej IW Polsce. 2-t. K. 1918 
20.- 


Warszawa, Swiętokrzyska 10. 


3
		

/00004.djvu

			142. EncykIopedja polska Ak. Um. Język 
polski i jego hi.storya. 2-t. K. 1915. 20.- 
143. ENGELMANN W. Daniel Chodo- 
wiecki's. Sammtliche Kupferstiche. (Kom- 
plet). Lipsk. 1857. opr. 30.- 
144. ESTREICHER K. O bibljografji. 
wyc. 1.50 
145. Ex Libris. Pismo poświęcone bibl- 
jofilstwu polskiemu. 6 zeszytów. L. 1917- 
1924. 150.- 
146. FALCKENBERG R. Historya filo- 
zofji nowozytnej. W. 1895. 5.- 
147. FALKOWSKI J. Obrazy z życia 
kilku ostatnich pokoleń w Polsce. 5-t. P. 
1877. opr. 30.- 
148. FALKE R. Katechizm dla ludzi 
szukają.cych prawdy. Lódź. 3.- 
149. FEDEROWICZ W. Studya polity- 
czne, historyczne i filozoficzne. L. 1879. 
2.50 
150. FIJAŁEK J. O począ.tkach i zna- 
czeniu uniwersytetu krakowskiego. :w XlV- 
XV w. wyc. 1.- 
151. FINKEL L. W sprawie udziału len- 
ników w elekcyach jagiellońskich. wyc. 
1.- 
152. FISZEROWA S. Czarny Tyn, czyli 
Czorsztyn. wyc. 1.50 
153. FREJLICH J. Operacje rosyjskie 
między Nar.wią. a dolną. Wisłą. w 1831. wyc. 
1.- 
154. GAD ON L. Emigracya polska 3-t. 
K. 1901. opr. 12.- 
155. GAPI
SKr. O Wyszogrodzie po- 
morskim i jego połozeniu. wyc. 1.- 
156. GARGAS Z. Studya z zakresu te- 
oryi statystyki. K. 1901. 2.50 
157. GAzDZICKI W. Sny życia nasze- 
go. W. 1855. 1.50 
158. G
SIOROWSKI L. Zbiór wiado- 
mośd do historji sztuki lekarskiej w Pol- 
sce od czasów najda'Wlliejszych aż do naj- 
nowszych. 4-t. P. 1839-55. 25.- 
159. Gesangbuch zum gottesdienstlichen 
Gebrauch fUr die evangeUschen-Gemeinden 
in Polen. W. opr. 4.- 
160. GIEJSZTOR S. Katalogi antykwar- 
skie. I-XVI. W. 1882-96. opr. 30.- 
161. GIEYSZTOR J. Pamiętniki z lat 
1857-65. 2.t. Win. 1921. 3.- 
162. GILLER A. O życiu i pracach F. 
H. Duchińskiego. L. 1885. 2.50 
163. Dr. Tadeusz 2uliński. L. 1885. 
2.50 
164. Pamią.tka uroczystości półwie- 
kowego jubileuszu Seweryna Goszczyński2- 
go. L. 1875. 2.- 
165. GLASS J. Ewangelicy Polacy w 
świetle dokumentów urzędowych. W. 1919. 
3.50 
166. GLINKIEWICZ J. Historya nabo- 


żeństwa i kościoła polskiego w Wiedniu_ 
K. 1901. 2.- 
167. GLI
SKI K. Pan Filip z Konopi. 
W. 1902. opr. 3.50- 
168. GLOGER Z. Budownictwo drzewne 
i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. 2-t. 
W. 1907. opr. 20.- 
169. - Gody weselne. 394 'Pieśni i śpie- 
wek weselnych polskich. W. 1880. 3.50 
170. - Pieśni dawne. W. 1905. 2.- 
171. - Pieśni ludu. Z muzyką. Z. No- 
skowskiego. K. 1892. opr. 20.- 
172. Głos obywatela dobrze swey oyczy_. 
źnie życzą.cego do narodu polskiego za do- 
brem publicznym... Kalisz. 1809. opr. 4.- 
173. GOLLENHOFER J. Rewolucya 
krakowska. 1848 r. K. 1908. 2.- 
174. GOŁĘBIOWSKI L. Dzieje Polski' 
za Władysława Jagiełły i Władysława III. 
3-t. W. 1846. Otpr. 10.- 
175. GOMPERZ H. Uzasadnienie filozo- 
fji neosokratycznej. W. 1900. 2.- 
176. GOMULICKI W. Antykwarstwo. 
wyc. :i..- 
177. Na rozłogach białoruskich. W. 
1912. 2.- 
178. Opowiadania o starej Warsza- 
wie. Z ilustr. 2-t. W. 1913. 10.- 
179. - Zamek królewski w Warszawie. 
Z ilustracjami. 2.50> 
180. GONET S. Polowanie z nagonką.. 
wyc. 1.- 
181. GORZYCKI K. Zarys historyi chło- 
1>ów w dawnej Polsce do zniesienia pod- 
daństwa. W. 1902. 2.50 
182. GOSTOMSKI W. Historja literatu- 
ry powszechnej. 2-t. W. 1898. 4.- 
183. GOSZCZY
SKI S. Król zamczyska. 
P. 1847. opr. 2.50 
184. GORSKI K. Bitwa pod Grunwal- 
dem. 1410 r. wyc. 2.- 
185. GRAJNERT J. Bajki i przypowia- 
stki. W. 1874. 1.50' 
186. - Pieśni i dumki. W. 1863. 2.- 
187. Gramatyka francuska. Berdyczów. 
1829. opr. 4.- 
188. GRU2EWSKI B. Rola dziejowa 
Bolesława Chrobrego a. zagadnienia poli- 
tyki bieZą.cej. L. 1925. 1.50 
189. Gry w karty dawniejsze i nowe. W. 
1893. 2.50 
190. GRZYBOWSKI J. PrzegJą.dowa 
mapa geologiczna ziem polskich. W. 1912. 
opr. 5.- 
191. GUBRYNOWTCZ B. Piast Danty- 
szek. Kartka z twórczości poetyckiej Jul- 
jusza Słowac:kiego. Odbitka. 1.50 
192. GUMOWSKI M. Podręcznik numi- 
zmatyki polskiej z 80 tab!. K. 1914. 20.- 
193. GUTKOWSKI T. Cenzura w wol- 
nem m. Krakowie.. 1832-46. K. 1915. 1.50 


4 Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Swiętokrzyska 10.
		

/00005.djvu

			194. HADACZEK K. Neolityczne cmen- 
-tarzysko w Złotej. w Sandomiers.kiem. K. 
1906. 1.50 
195. HAHN 'W. Bogusławski czy Koł- 
łątaj. L. 1912. 2.- 
196. - De Plutarchi Moralium co,dici- 
bus quaestiones selectae. K. 1905. 2.- 
197. pollux i Arystoteles. L. 1896. 
2.- 
198. Wybór poematów łacińskich Sz. 
. Szymonowicza. Kołomyja. 1899. 1.50 
199. - 2ywoty Plutarcha wobec Ary- 
ostotelesa. L. 1896. 2.- 
200. HALECKI O. Dzieje unii jagiel- 
°łońskiej. 2-t. K. 1909. 15.- 
201. - Zagadnienia kulturalne w dzie- 
jach unji jagiellońskiej. wyc. 1.- 
202. HAMILTON A. Poradnik gorzelni- 
.ezy. Królewiec. 1861. o,pr. 3.- 
203. .Handbuch von Polen. Mit 55 Ta- 
feln, 15 Karten, 45 Textfiguren. Berlin. 
01917. opr. 6.- 
204. HANDELSMAN M. Wieś Bochotni- 
ca Kościelna pod względem IUdności?wym. 
wyc. o 1.- 
205. - Zbioru praw są.dowych Jędrzeja 
Zamoyskiego "zasady społeczne" Odbit- 
ka. 1.- 
206. HARTINGH Z. Przewodnik po 
ziemi kaszubskiej. W. 1909. 2.- 
207. HECK K. O konieczności utworze- 
nia nowego typu szkoły średniej. 1.50 
208. HELMOLD. Kronika słowiańska z 
XII w. W. 1862. 5.- 
209. HELTMAN W. Demokracya pol- 
ska na emigracyi. Lipsk. 1866. opr. 5.- 
210. HEMPEL J. Ewangelje ich pow.. 
stanie i znaczenie. W. 1923. 2.- 
211. HERBURT J. Chronica sive his to- 
riae Polonicae cOlnpendiosa. Basileae. 1571. 

pr. 30.- 
212. HERKNER H. Kwestya społeczna 
w zachodniej Europie. L. 1905. 4 ;- 
213. HOESICK F. Juljusz Słowacki. 
1807-1849. 3-t. K. 1897. 6.- 
214. - Sienkiewicz jako f eljetonista. 
W. 1902. 2.50 
215. - Warszawa. P. 1920. 2.50 
216. HOFFMAN J. Legja litewsko-wo- 
°łyńska 1831 r. Równe. '1831. 2.- 
217. HOLTZ E. Hundert Jahre giittlicher 
Gnade und Treue an der evang.-Iutheri- 
schen Parochie Alexandrow. Lód
. 1901. 
4.- 
218. HORDY
SKI Z. Towarzystwo szu- 
brawców. wyc. 1.50 
219. HUBE R. Prawo polskie w wieku 
trzynastym. ;wyc. 2.50 
220. HUMNICKI A. Wspomnienia z lat 
1888-92. W. 1907. 1.50 
221. HUTTEN CZAPSKI E. Spis rycin 
-przedstawiają.cych portrety przeważnie 


polskich osobistości w zbiorze autora. K. 
1901. qpr. 7.- 
222. IŁOW AJSKI D. Sejm grodzieński 
r. 1793. Ostatni sejm Rzeczypospolitej 
POls.kiej P. 1872. opr. 4.- 
223. IRZYKOWSKI K. Pałuba. L. 1903. 
8.- 
224. IWASZKIEWICZ J. Ofiarność zie
 
mian na cele oświatowo-kulturalne 1800- 
1929. W. 1929. 1.50 
225. JABLONOWSKI A. Kresy ukrain- 
ne. W. 1910. opr. 5.- 
226. Rzeczy polskie. W. 1913. -opr. 
4.- 
227. Słowiańszczyzna południowa o- 
raz Wołosza i Albania. W. 1911. opr. 5.- 
228. - Ukraina. W. 1911. 5.- 
229. - Wołyń, Podole i Ruś Czerwona. 
W. 1911. opr. 8.- 
230. - Wschód muzułmański. W. 1912. 
opr. 4.- 
231. JACZTNOWSKI A. £mud
 i 2mu- 
dzini. wyc. 1.- 
2-32. JAKUBOWSKI M. L. Kronika 
szpitalna św. Ludwika dla dzieci w Kra- 
kowIe. 1876-1900. K. 1901. 2.- 
233. .JANCZAR. Pamiętniki. W. 1828. 


 
5O 
234. JANKOWSKI CZ. Młoda Polska w 
pie
ni. W. 1898. opr. 2.50 
2-35. JANOWSKI A. Cieszyn. wyc. 1.- 
236. - Dawni polscy geografowie r po- 
dróżnicy. wyc. 1.- 
237. - Wycieczki po kraju. Kielce, 
Karczówka, SKrzyż, Bodzentyn, Wąchock. 
Iłża. Radom. W. 1900. 2.- 
238. JANOWSKI D. 2ycie św. Brunona. 
L. 1896. 2.50 
239. JAROCKI F. Pisma rozmaite. O 
Puszczy Białowieskiej i a zwierzętach. 2-t- 
W. 1830. opr. 20.- 
240. .JAROSZEWICZ J. Obraz Litwy 
pod względem jej cywiIizacyi. 3-t. Win. 
1844. opr. . 30.- 
241. JASTRZĘBOWSKI W. Pomysły 
do nauki o gospodarstwie bożem. W. 1871. 
2.- 
242. JASTRZĘBSKI A. Gościniec albo 0- 
pisanie Warszawy. 1643. W. 1909. 4.- 
243. JASZOWSKI ST. O sztukach pięk- 
nych w ogóle... wyc. 1.50 
244. JAWORSKI F. Baszta Prochowa i 
archiwum miejskie. L. 1905. 2.- 
245. - Pierścienie historyczne polskie. 
L. 1912. 25.- 
246. JELLENTA C. Andriolli i Matejko. 
wyc. 1.- 
247. Jenerał Zamoyski. 1803-1868. 6-t. P. 
1910-30. 60.- 
248. JESKE - CHOI
SKI T. Pozyty- 
wizm warszawski i jego główni przedsta- 
wiciele. W. 1885. opr. 02.50 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Swiętokrzyska 10. 


5
		

/00006.djvu

			249. JEZIERSKI M. Poezye. Win. 1837. 
opr. 2.- 
250. JE20W A K. Przyczynek do histor- 
ji szlachty kaszubskiej. wyc. 1.- 
251. JODKO A. Zarys dziejów malar- 
stwa od naj dawniejszych czasów do koń- 
ca XVIIIw. 3-L W. 1888-89. 6.- 
252. Józef Wawel-Louis. Wspomnienie 
pośmIertne. K. 1898. 1.50 
253. JUNDZILŁ B. S. ptastwo. Win. 
1827. opr. 6.- 
254. JURKIEWICZ K. Badania nad pa- 
pierami krajowemi. W. 1887. 2.- 
255. KACZKOWSKI ST. Dzieła 3-t. K. 
1883. opr. 5.- 
256. KACZMARCZYK K. Studja nad 
dziejami miast polskich. wyc. 1.- 
257. Kalendarzyk kieszonkowy polski, 
ruski i żydowski na r. 1825. W. 1825. opr. 
4.- 
258. KALINA A. PI'Izyczynek do histo- 
ri konjugacji słowiańskiej. W. 1889. 3.50 
259. KALINKA W. Sejm czteroletni. 
2-t. K. 1892. opr. 12.- 
260. KALINOWSKI B. Zwycięzca z pod 
Wiednia czyli walka Polaków z Turkami. 
Lódź. 1899. 2.- 
261. Kalisz ja.ko gród trybunalski. Ka- 
lisz. 1933. 2.50 
262. KALKSTEINóWNA K. Polska za 
B01esława Wielkiego albo Chrobrego. W. 
1906. 2.- 
263. KAMI
SKI J. N. Sonety. L. 1827. 
2.- 
264. KANlOWSKI ST. Przyczynki do 
dziejów /Wojny polsko - krzyżackiej z r. 
1331. wyc. 1.- 
265. KANT I. Krytyka czystego rozu- 
mu. W. 1904. opr. 15.- 
266. KANTEC:IU K. Potomkowie Krzy- 
taków. wyc. 1.- 
267. KANTOR J. Lud POdhala wyc. 1.- 
268. KARBOWIAK A. Brak nauczycieli 
w szkołach średnich. K. 1900. 2.- 
269. - Szkoly parafialne w Polsce w 
XIII i XIV w. wyc. 1.- 
270. KARNOWICZ E. P. Wielki ksią.że 
:?:--::0:1St&J!ty. W. b. r. opr. 3.- 

';l. 5:2.talcg 

:3
T kalisl::
ch J1303- 
1914. Kalisz. 1926. -1-.- 
272. Katalog wydawnictw Akademji 
Umiejętności w Krakawie. K. 1910. 3.- 
273. Katalog wystawy ceramiki polski.ej 
urzą.dzonej staraniem Muzeum Rzemiosł 
i Sztuki Stosowanej w Warszawie. W. 
1927. 5.- 
274. Katalog wystawy rolniczo - przemy- 
słowej w Lublinie. W. 1901. 3.- 
2'0'5. Katechizm reUgii chrześcijańskiej 
'wyzl1:>nia ewengelickiego. W. 1900. 2.- 


276. KA WCZY
SKI M. Badania nad ję- 
zykiem zapisków niemieckich z XIV w. 
K 1883. 2.- 
277. KEMPNER ST. Józef Supiński. W. 
1904. 2.50 
27B. - Szereg uogólnień. W. 1912. 2.- 
279. KENIG J. Co piszą. o przyszłych 
bitwach. wyc. 1.- 
280. KĘTRZY
SKI ST. Do genezy kan- 
clerstwa koronnego. wyc. 1.50 
281. KĘTRZY
SKI W. Biblioteka hr. 
Raczyńskich w Rogalinie. Odbitka. 1.50 
282. - O powolaniu Krzyżakórw przez 
ks. Konrada. wyc. 2.50- 
283. - Prusy a POlska przed przyby- 
ciem Krzyżaków. wyc. 1.- 
284. -- Przyczynki do historji ostatnie- 
go sejmu poznańs.kiego r. 1845. Odbitka.. 
1.50 
285. - Z archiwów i bibliotek szcze- 
cińskich. Odbitka. 1.50- 
286. - Ziemia michałowska Przyczy- 
nek do historyi fałszerstw krzyżackich. 
wyc. 1.- 
287. . KIERZKOWSKI J. F. Pamiętni.ki. 
W. 1903. 2.- 
28B. KIERZKOWSKI W. Dzieje budowy 
zamku w Niepołomicach za panowania 
Zygmunta Augusta. 1550-1571. wyc. 1.50 
289. Zamek w Łobzowie. W. 1935. 
2.- 
290. KILI
SKI J. Pamiętniki. Paryż. 
acc. RZEWUSKI H. Pamią.tki S. Sopli- 
cy. Paryż. Razem opr. 10.- 
291. KLECKI K. Alkoholizm i antyal- 
koholizm. K. 1904. 2.- 
292. KLECZKOWSKI K. Analiza kształ- 
tów architektury. W. 1885. 2.50- 
293. KLECZY
SKI J. Idea i forma. W. 
2.- 
294. KLĘSKóWNA K. Poznań i miasta 
Polski zachodniej IW grafice. wyc. 1.- 
295. KLUK K. Dykcyonarz roślinny. 
3-t. W. 1786-88. opr. 10.- 
296. KLODZI
SKI A. Wzmianka o nie- 
których dziełach rzadszych... wyc. 1.- 
297. KLOPOTOWSKI. Lubelski dom za- 
robkowy. W. 1904. 2.- 
298. KLOSNIK 2!. O. O tańcach narodo- 
wych polskich. L. 1907. 1.50 
;:;J. _C-:L.:?c::r !1'. :g:
marck Uber we Po- 
len. Ber!i
. 19!.3. ... - 
300. KOCHANOWSKI J. DZIeła wsz:j's:- 
kie. 4-t. Wyd. pomnikowe. W. 1884. 25.- 
301. KOCHANOWSKI M. K Ostatnie 
poezye. K. 1870. 2.- 
302. KOCZY L. Zwią.zki handlowe Wro- 
cławia z Polską. do końca XVI w. Kato- 
wice. 1936. 1.-- 
303. Kodeks dyplomatyczny klasztoru. 
tynieckiego. L. 1875. 20.- 


6 Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Swiętokrzyska 10.
		

/00007.djvu

			304. Kodeks dyplomatyczny Wielkopol- 
ski, obejmują.cy dokumenta tak już dru- 
kowane, jak dotą.d nie-ogłoszone, sięga- 
ją.ce do r. 1400. 5-t. P. 1877-1908. opr. 100.- 
305. KOLANKOWSKI A. Ostatnie akor- 
dy. Suwałki. 1875, 3.- 
306. KOLBERG O. Chełmskie. 2-t. K. 
1891. 7.- 
307. Kujawy. 2-t. W. 1867. 9.- 
308. Lubelskie. 2-t. K. 1883. 6.- 
309. Mazowsze 5-t. K. 1887. 30.- 
310. Pieśni ludu polskiego. Z lO-ma 
ryc. W. 1857. opr. 25.- 
311. Przemyskie. K. 1891. 12.- 
312. Sandomierskie. W. 1865. 4.- 
313. W. Ks. Poznańskie. 7-t. K. 1881. 
35.- 
314. KOLESSA A. Ukraińska rytmika 
ludowa w poezyach B. Zaleskiego. wyc. 
2.- 
315. KOŁŁ
TAJ H. Badania historycz- 
ne. 3-t. K. 1842. opr. 5.- 
316. KONARSKI SZ. Szlachta kalwiń- 
ska 'W Polsce. W. 1936. 35.- 
317. Konstytucye sióstr S. Feliksa trze- 
ciego zakonu S. O. Francis'zka. K. 1901. 
3.- 
318. KOPERNICKI J. Kongres między- 
narodowy antropologii i archeologii przed- 
historycznej w Peszcie. W. 1876. 2.- 
319. KORANYI K. PodstalWy średnio- 
wiecznego prawa spadkowego. L. 1930. 6.- 
320. Korrespondent, rolniczy, handlowy 
i przemysłowy. od Nr. 5 do 92. 15 stycz- 
nia - 24 grudnia. W. 1863. 7.- 
321. Korrespondent, rolniczy, handlowy 
I przemysłowy. Od Nr. 50 do 100. 22 czer- 
wca - 18 grudnia. W. 1859. 7.- 
322. KORSAK W. Puszcza rudnicka. L. 
1.50 
323. KORZENIOWSKI I. Polonici Re- 
gni cum adiunctis provinci1s descriptio. K. 
1891. 2.- 
324. KORZENIOWSKI J. O Hucułach. 
L. 1899. 2.- 
325. KORZON T. Mińsk w połowie XIX 
w. wyc. 1.50 
326. KOSSONOGA W. O śnie nocy let- 
tniej, rozmowy z czytelnikiem i aktorem. 
Łódź. 1926. 1.- 
327. KOSSOWSKI ST. Krzysztof He- 
gendorfin w akademji Lubrańskiego w Po- 
znaniu. L. 1905. 2.- 
328. KOSZCZYC W. Ze Stambułu do 
Angory. L. 1874. opr. 2.50 
329. KOSZUTSKI ST. Nasze miasta a 
samorzą.d. W. 1915. 2.50 
':'r
. KDT ST. Oddziaływanie braci pol- 
sri:i
;h :!"1ra.::J.YC::-. s.,:..:::-;-:.:j;:.
3.;':-::' w J.'J..-;:.;.
:i. -;.... 
1936. .. 
331. KOTLUBAJ E. Galerja nieświeżska 
portretów Radziwiłłowskich opisana histo- 


rycznie. z 52 drzeworytami M. Starkmana. 
Win. 1857. opr. 20.- 
332. KOZLOWSKI K Kopalnie klucza 
slawkowskiego. wyc. L- 
333. KOZŁOWSKI ST. G. Albert, wójt 
krakowski. W. 1887. opr. 3.50 
334. KRAI
SKI E. O nędzy w Galicyi 
I jej powodach. Przemyśl. 1883. 2.- 
335. KRAJEWSKI A. Ostatni rycerz. 
W. 1878. 2.- 
336. KRAJEWSKI M. Dzieje panowa- 
nia Jana Kazimierza. 2-t. W. 1846. 6.- 
337. KRASIŃSKI A. Słownik synonimów 
polskich. 2-t. K. 1885. opr. 45.- 
338. KRASI
SKI W. Zarys dziejów pa- 
nowania i upadku reformacji w Polsce. 
3-t. W. 1903-5. 12.- 
339. KRASZEWSKI J. 1. Program sło- 
wnika archeologicznego. K. 1875. 3.- 
340. - Wilno od począ.tków jego do 
1750 r. 4-t. Win. 1840-42. opr. 60.- 
341. KRAUSHAR A. Dawne pałace 
warszawskie. P. 1925. 6.- 
342. - Księgarze warszawscy i spory 
ich z introligatorami. W. 1906. 2.- 
343. - Nowe epizody z ostatnich lat 
życia J. Ch. z Gosławic Paska. Peters- 
burg. 1893. 2.- 
344. KRA WCZY
SKI W. Łowiectwo. 
Ze 140 ilustr. W. 1924. 4.- 
345. KREMER J. O zadaniu młodzieży 
polskiej kształcą.cej się w uniwersytecie 
jagiellońskim. K. 1871. 2.- 
346. KROTOSKI K. Gall scholastyk po- 
znański i jego kronika. L. 1899. 2.- 
347. KRUSZY
SKI L. K. Wspomnienia 
z przeszlości miasta Turku. Kalisz. 1923. 
2.- 
348. KRUSZY
SKI T. Stary Gdańsk i 
historja jego sztuki. K. b. r. opr. 6.- 
349. KRYCZY
SKI L. Bibljografja do 
historji Tatarów polskich. Zamość. 1935. 
40.- 
350. KRYSI
SKI A. Rozwój stosunków 
etnicznych w ziemi czerwińskiej !W Polsce 
odrodzonej. wyc. 1.50 
351. KRZYMUSKI E. Teoryja karna 
Kanta ze stanowiska jego ogólnej nauki o 
rozumie praktycznym. K. 1882. 2.- 
352. KRZYWOSZEWSKI ST. Z przeżyć 
i wrażeń myśUw,skich. Z 24 rys. K. Mac- 
kiewicza. W. 1927. opr. 7.- 
353. KUCHARZEWSKI F. O począt- 
kach piśmiennictwa technicznego w Pol- 
sce. W. 1900. 2.50 
354. KUCZY
SKI S. M. Antymoskiew- 
ska inicjatywa Litwy w drugiej połowie 
XIV w. W. 1936. 2.- 
E:-;
. T--:rjK
J
. 
na,komity autor wo'- 

k(.wy 
Las5"'{\- E'as"!_dc
-:. 
.
-e. .....- 
356. KURPI
SKI K. >.;s.i5ady h;>'::'
OI::i 
tonów.. W. 1821. 4.- 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Swiętokrzyska 10. 


7
		

/00008.djvu

			357. KURZEWSKI J. Smętarz. Poema. 
W. 1838. 1.50 
358. KUTRZEBA ST. Polska odrodzo- 
na. 1914--22. K. 1922. 2.50 
359. - Starostowie ich począ.tki i roz- 
wój do koflCa XIV w. wyc. 2.50 
360. - Urzędy koronne i dworskie w 
Polsce. wyc. 2.- 
361. Kwartalnik historyczny. Organ 
Tow. Hist. Poszczególne roczniki. 
r. 
a zł. 10.- 
362. Kwartalnik POs,wlęcony badaniu 
przeszłości 2ydów w Polsce. 3 zeszyty (ca- 
łość). W. 1912-13. 7.50 
363. KWIATKOWSKI W. O uwzględ- 
nienie dziejów Kalisza w nauczaniu his- 
torji Polski. Kalisz. 1931. 2.- 
364. - Obraz Rubensa ;w Kaliszu. Ka- 
lisz. 1929. 2.- 
365. - Winc. Niemojewskiego myśli 
dorywcze o romantyczności i romantykach. 
Kalisz. 1930. 2.- 
366. LANCICIUS N. De fuga peccato- 
rum venialium... K. 1897. 4.- 
367. - De meditationibus rerum divi- 
narum. K. 1883. 4.- 
368. LASKARYS J. Kartki z życia. Win. 
1856. 2.- 
369. -. Ludzie prości. Win. 1858. 1.50 
370. - Pięć hymnów. P. 1858. 1.50. 
371. LASSOTA W. Dwa systemy socyo- 
logiczne. L. 1903. 2.- 
372. LENART B. O konserwacji ksią.ż- 
ki. K. 1926. 3.- 
373. LENIEK J. Uniwersytet kazimie, 
rzowski na tle stosunków uniwersyteckich. 
wyc. 1.- 
374. LEPSZY L. Lud wesołków w daw- 
nej Polsce. K. 1899. 5.- 
375. LESZCZY
SKI KS. Zywot św. Be- 
nedykta La;bra, żebraka. K. 1882. 1.50 
376. LETTNER G. Przebieg gospodar- 
stwa lasowego w Galicyi i projekt rato- 
wania lasów od upadku. L. 1881. 2.- 
377. LEWICKI J. Geografia za czasów 
komisyi edukacyi narodowej. L. 1910. 2.- 
378. - Nowe szkoły w Anglji, Fran- 
cyi, Niemczech i Szwaycaryi... L. 1908. 
.2.- 
379. LIBELT K. Filozofia i krytyka. 
-6-t. P. 1874-75. 10.- 
380. LIGO
 ST. Polskie teatry ludowe 
na Slą.sku. wyc. 1.- 
381. LIGUORI A. O godności i obowią.- 
zkach kapłańskich. K. 1896. 2.- 
382. LIMANOWSKI B. Historja ruchu 
narodowego. 1861-64. 2-t. L. 1882. 4.50 
383. LINDE S. B. O statucie litewskim. 
W. 1816. 6.- 
384. LIPI
SKI W. Począ.tek działań 
rosyjskich w wojnie smole:ń.skiej. wyc. 1.- 


385. LIPI
SKI W. Stosunki polsko-ro- 
syjskie w przededniu wojny smoleńskiej 
1632----34 i obustronne przygotowania woj- 
skowe. wyc. 1.- 
386. LIPSKI J. Materjały do dziejów 
szkolnictwa polskiego. K. 1923. 2.110 
387. LOHMEYER K. Z dziejów Prus i 
Pomorza. wyc. 1.50 
388. LUBECKI K. Sonety wschodnie. 
K. 1906. 1.50 
389. LUBICZ A. Mitologja słowiatiska. 
W. 1911. 2.- 
390. LUCK K. Dle Bauern im po1nischen 
Roman des 19 Jahrhunderts. P. 1926. 2.50 
391. LĘTOWSKI L. Katalog biskupów. 
prałatów i kanoników krakowskich. 4--t. 
K. 1852. 20.- 
392. LOPUSZA
SKI T. Pamiętnik ga- 
licyjskiego towarzystwa gospodarskiego 
1845-94. L. 1894. 3.- 
393. ŁOZA ST. Drobny przemysł w Kr. 
polskiem. wyc. -.75 
394. ŁOZI
SKI B. Głos niemiecki z ro- 
ku i o roku 1846. wyc. 1.- 
395. ŁUKOMSKI !:\T. Kożmin wielki i 
nowy. P. 1914. 3.- 
396. ŁUNI
SKI E. O prasie prowincjo- 
nalnej. W. 1929. 1.- 
397. ŁUSZCZ'.\'CIEWICZ W. Po zamknię- 
ciu wystawy sztuki polskiej. K. 1888. 2.- 
398. MACIEJOWSKI W. A. Piśmiennic- 
two polskie od czasów naj dawniejszych 
at do r. 1830. 4-t. W. 1851-52. 12.- 
399. - Polska i Ruś... 4-t. Petersburg. 
1842- opr. 111.- 
400. MAJCHROWICZ F. Seminarjum 
pm.eceptorum w Halli nad Saalą.. L. 1894. 
3.- 
401. MAJEWSKI E. Słownik nazwLsk 
zoologicznych i botaniczych polskich. 2-t. 
W. 1889-94. opr. 25.- 
402. - Starożytni Słowianie na zie- 
miach dzisiejszej Germanii. W. 1903. 2.- 
403. MAJEWSKI ST. Łuków, miasto 
powiatowe. wyc. 1.- 
4M. Jl;IAJKOWSKI A. Kwootya kaszub- 
ska. wyc. 1.- 
405. - Szkice z życia Kaszubów w po.- 
wiecie kartuskim. wyc. 1.- 
406. MAŁCURZY
SKI W. R02JWój tery- 
torjalny m. Warszawy. W. 1900. 2.- 
407.MALECKI A. Biskupstwa w pierwot- 
nej epoce Polski wyc. 1.50 
408. - Instrukcya dla zakładu narodo- 
wego imienia Ossolińskich i połą.czonego 
z nim muzeum Lubomirskich. L. 1882. 2.- 
409. .Jurljusz Słowacki. 3-t. L. 1881. 
7.50 
410. Klasztory w Polsce w obrębie 
wieków średnich. wyc. 1.50 
411. MANTEUFFEL G. Upadek państ- 
wa inflanckiego. wyc. -.75 


S Antykiwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Swiętokrzyska 10.
		

/00009.djvu

			412. MANTEUFFEL T. 2ródła aktowe 
.:lo dziejów feodalizmu francuskiego. 'W 
VIII-XIII. W. 1930. 3.50 
413. MARON E. W. Nauka leśnictwa 
-dla prywatnych właścicieli lasów. W. 18ł3. 
.opr. 3.- 
414. :MARYLSKI A. Dzieje sprawy ży- 
.dowskiej w PoLsce. W. 1912. 2.- 
415.MASLOWSKI. Kazimierz dolny. wyc. 
-.75 
416. MECHERZY
SKI K. Historya wy- 
-mowy kaznodziejskiej w Polsce. K. 1864. 
6.- 
417.MEHOFFER J. Uwagi o sztuce. K. 
b. r. 1.50 
418. MERCIER D. Neoscholastycyzm. 
K. 1904. 2.- 
419. MERCZYNG H. Kilka s
zegółów 
o dawnym polskim kościele augsburskim 
'W Rzeczypospolitej. wyc. 1.- 
420. - Z przeszłości szlachty polskiej 
.ewangelickiej. rwyc. -.75 
421. MESTENHAUSER K. Mazur i je- 
go zasady, oraz 125 figur mazurowych. W. 
1887. opr. 2.50 
422. MĘCZY
SKI P. Dwie mowy. W. 
1.861. 1.- 
423. MIERNICZAK F. Krotoszyn, dzi- 
siejszy i dwwny. wyc. 1.- 
424. MIEROSLA WSKI L. Pow,stanie 
narodu polskiego. w r. 183Q i 1831. t. I-V. 
Paryż. 1845-68. opr. 25.- 
425. MIKA M. Organizacja kupiectwa 
poznańskiego w wiekach średnich. wyc. 
1.- 
426. MIKLASZEWSKI W. Rozwój cie- 
lesny proletarjatu Warszawy. W. 1912. 2.50 
427. MIKROT W. Walka w Polsce o 

tosunek kościoła do państwa. 1434-40. 
wyc. 2.- 
428. MISIEWICZ W. Czterdzieści naju- 
lubieńszych melodyi z operetek .wraz z 
-tekstem polskim. W. 1882. opr. 3.50 
429. MISSONA K. Dramat St. Wyspiań- 
skiego Wyzwolenie. Kołomyja. 1909. 1.50 
430. MISZTOŁT A. Historia illustrissi- 
mae domus Sapiehanae. 3-cz. Win. 1724. 
opr. 20.- 
431. MLECZKO ST. Serce a heksametr 
-czyli gieneza metryki poetyckiej. W. 1901. 
2.50 
432. MOCARSKI Z. Stan badań poLskie- 
go drukarstwa. wyc. 1.- 
433. MOLICKI A. Odpowiedź panu st. 
SzczepanowsJdemu na jego "Nędzę Gali- 
cyi". K. 1890. 1.50 
434. MOMMSEN T. Historja rzymska. 
4-t. W. 1867. opr. 20.- 
435. MORAWIECKI ST. Stanisław He- 
rakliusz Lubomirski. 1661-67. K. 1901. 2.50 


436. MORAWSKI K. Historja Uniw. 
Jagiell. 2-t. K. 1900. 15.- 
437. MORAWSKI M. Wieczory nad Le- 
manem. K. 1902. 2.- 
438. MORAWSKI SZ. Swiatek boży i 
życie na nim. Rzeszów. 1871. 2.50 
439. MORGAN L. H. Społeczeństwo 
pierwotne. W. 1887. opr. 3.50 
440. MOSSO A. Strach. W. 1891. 2.- 
441. Nabozeństwo w czasie jubileuszu 
od O. S. Leona XII na rok 1826. Grodno. 
1826. 2.50 
442. NAŁKOWSKI W. Nowe prace na 
polu historyi geografii. wyc. 1.- 
443. NATANSON - LESKI J. Epoka Ste- 
fltna Batorego w dziejach granicy wscho- 
dniej Rzeczypospolitej. W. 1930. 6.- 
444. NELKEN J. Ostre upicie się i jego 
znaczenie są.dowo lekarskie. W. 1930. 1,50 
445. NIEDERLE L. Starożytności sło- 
wiańskie. 2-t. W. 1907. opr. 10.- 
446. NIEMCEWICZ J. U. Lejbe i Siora 
czyli listy dwóch kochanków. 2 tomy K. 
1837. opr. 4.- 
447. NIEMOJEWSKI A. Stanisław Wy- 
spiański. W. 1903. 2.- 
448. NIEMOJEWSKI L. Gawędy. W. 
1883. 1.50 
449. NITSCH K. Gwara podhalańska. 
w
. 
75 
450. - Mowa Kaszubów. wyc. -.75 
451. Normalna ustawa towarzystw wy- 
ścigowych. W. 1894. 2.- 
452. Notatki oficera polskiego o obcho- 
dzeniu się rzą.du pruskiego z ko;rpusem 
wojska polskiego w czasie 53 dni trwają.- 
cej kwarantanny. Pary:;,. 1833. opr. 10.- 
453. NOWOWIEYSKI J. Kazanie na u- 
roczystość S. Józefa Kalasantego. W. 1815. 
1.50 
454. NUSBAUM H. O równości ludzi i 
o ich nierówności. W. 1920. 1.- 
455. O telegraficznych przepowiedniach 
pogo-dy. L. 1905. 2.- 
456. O zakonach płCi żeńskiej. W. 1843. 
opr. 2.50 
457. OCHOCKI J. DUKLAN. Pamiętni- 
ki. Wyd. J. L Kraszewskiego. 4-t. Win. 
1857. 12.- 
458. OCHOROWICZ J. Fizyologia wy- 
ścigów w Ich stosunku do krajów hodowli 
koni. W. 1897. 3.- 
459. OHlJENKO I. Czerpak czasów mo- 
skiewskich Iwana i Piotra z r. 1690. W. 
1932. 3.- 
460. OKO
SKI W. Klemens Boruta. 
W. 1880. 3.- 
461. OPIE
SKI K. La musique polonai- 
se. Essal historlque sur- le d
velQppement 
de Part musical en Pologne. Paryż. 1918. 
Odb. 70 egz. num. 20.- 
462. Opis m. Sandomierza. wyc. 1.- 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Swiętokrzyska 10. 


9
		

/00010.djvu

			463. ORA
SKA J. Przyczynki do dzie- 
jów malarstwa. polskiego w XVIII w. wyc. 
1.- 
464. ORGELBRAND M. Słownik języ- 
ka polskiego. 2-t. W. 1861. opr. 8.- 
46.5 ORGELBRAND S. Encyklopedya 
handlowa. 2-t. W. 1914. opr. 6.- 
466. ORŁOWICZ M. ilustrowany prze- 
wodnik po Polsce. W. 1925. 2.- 
467. Ortschaftsverzeichniss der Provinz 
Posen. Berlin. 1900. opr. 6.- 
468. ORZECHOWSKI ST. Dyalog albo 
rozmowa około exekucji polskieJ korony. 
K. 1858. 1.50 
469. ORZELSKI S. Bezkrólewia ksią.g 
ośmioro czyli dzieje Polski od 1572-1576. 
Przeł. W. Spasowicz. 4-t. Peters.burg. 1858. 
15.- 
470. OSI
SKI L. Dzieła. 4-t. W. 1861-62. 
fI.- 
471. OSSOLI
SKI J. M. Wiadmość o 
życiu znakomitego mallal'za polskiego Sz. 
Czechowicza i o M. Chodowieckim. wyc. 
1.50 
472. - Wiadomości hist.-krytyczne do 
dziejów literatury polskiej. Z ryc. 3-t. 4 
cz. K. 1819. 15.- 
473. OSTASZEWSKI - BAR
SKI K. 
Krwawy rok. Złoczów. b. r. 2.- 
474. Rok złudze:ń. 1848. Złoczów. b.r. 
2.- 
475. Z nad Drawy, Sawy i Soczy. 
L. 1903. 2.50 
476. Pamiętnik czwartego pułku strzel- 
ców armji gen. Hallera. 1918-1922. Byd- 
goszcz. 2.50 
477. Pamiętnik fizyograficzny. Pojedyń- 
cze tomy. W. 1881-1922. a .zł 3.- 
478. Pamiętnik warsz8lWskiego instyt. 
gbJ.choniemych i ociemniałych. 1884-5 W. 
1885. 2.- 
479. Pamiętnik wystawy ceramiki i szkła 
polskiego. W. 1913. 6.- 
480. Pamiętnik zjazdu wychowańców 
szkół kaliskich. Kalisz. 1923. 3.50 
481. P ARCZEWSKA M_ Z przeszłości 
I teraźniejszości Łużyc. wyc. L- 
cł82. P ARCZEWSKI A. J. Monografja 
Szadku. W. 1870. 4.- 
483. - Począ.tki chrystjanizmu w Pol- 
sce. P. 1902. 3.- 
484. - Rejest poborowy woj. kaliskie- 
gc. 1618-1620. W. 1879. 3.50 
r.::.S::. =?_

.ZI'-:=7!:V1ICZ !!. Z -l

ej6w Pod- 
lasia 'W' XIY w. w:'c. 
486. PA WI
SKI A. Akta metryKi i..::- 
ronnej co ważniejsze z czasów Stefana Ba- 
torego. 1576-86. W. 1882. 6.- 
487. - Dzieje zjednoczenia Ormian pol- 
skich z kościołem rzyms'kim w XVII w. 
W. 1876. 15.- 


10 


488. P A WI
SKI A. Hiszpania. LIsty z 
podrózy. 2-t. W. 1881. opr. 4.- 
489. - Księga skarbowa króla Kazi- 
mierza Jag. W. 1897. 4.- 
490. - Rzą.dy sejmikowe w Polsce na. 
tle stosunków województw kujawskich. 
W. 1888. opr. 20.- 
491. - Sejmiki ziemskie, 1374-1505. 
W. 1895. opr. 15.- 
492. - Skarbowość w Polsce i jej dzie- 
je za Stefana Batorego. W. 1881. opr. 8.- 
493. PAWLIKOWSKI G. Wiadomości () 
rytownikach Polakach i cudzoziemcach u 
nas osiadłych. wyc. 1.50 
494. PA WLISZCZEW. Herbarz rodzin 
szlacheckich Królestwa Polskiego. 2-t. 
W. 1853. opr. 20.- 
495. PA WŁOWICZ E. Muzeum im. Lu- 
bomirskich. L. 1904. 2.50 
496. PAWŁOWSKI B. Hetman F'lorjan 
Zebrzydowski o porzą.dku żołniers'kim. 
wyc.. 1.- 
497. PAWŁOWSZAK J. Zniesienie i wy- 
marcie zakonu reformatów na Gródce. 
wyc. 1.50 
498. PEŁE
SKI J. Halicz w dziejach 
sztuki średniowiecznej. Z 81 iIustr. i 4-ma 
mapami. K. 1914. 5.- 
499. PERETZ A. Instytucje banknoto- 
we. W. 1913. 2.50 
500. PETISCUS A. H. Olimp czyli mi- 
tologia Greków i Rzymian. Ozdobione 89 
drzeworytami w tekście i 27 tab!. W. 1875. 
opr. 4.- 
501. PIASECKI E. O sportach zimo- 
wych. Zakopane. 1901. 2.- 
502. Piast czyli pamiętnik technologicz.- 
ny. 24-t. W. 1829-1830. opr. 10.- 
503. PI
TKIEWICZ W. Mistyczne cia- 
ło Chrystusa a charaktery sakramentalne. 
K. 1903. 2.50 
504. PIEKARSKI K. Pierwsza 9rukarnia. 
F'lorjana Unglera. 1510-1516. K. 1!126. 9.- 
505. - SuperexHbrisy polskie od XV do 
XVIII w. K. 1932. 10.- 
506. PIEKOSI
SKI F. Heraldyka pol- 
ska wieków średnich. K. 1899. 20.- 
507. - Kodeks dyplomatyczny Mało- 
polski. 1178-1386. K. 1876. 30.- 
508. PIES TRAK F. Plany kQpalni wie- 
lickiej Gottfryda Borlacha z r. 1743. L. 
1905. 2.00 
509. Pieśń o wNiebowzięciu Nayśw. 
Maryi Panny...... Kalisz. 1828. 4.- 
:;

. P!ETRASZEWSKI L Dziesięciolet- 
:1
s., pod:-tż [1,C 1-Y.s:::

G(:....je. y
-. ::..5't2
 3.50- 
511. PIETRASZ;E,VSJ.':I J. L.ogE!i
,,- :> 
starym Sandomierzu. wyc. -.'ta 
512. PILAT T. Uwagi nad ksiąj:ką. St. 
Szczepanowskiego pod n8Jpisem "Nęd",a 
Galicyi". W. 1888. 2.- 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA. Warszawa, Świętokrzyska 10.
		

/00011.djvu

			513. PILSUDSKI J. 22. Stycznia 1863. 
P. 1920. 2.- 
514. - Zarys historji militarnej powsta- 
nia styczniowego. wyc. 1.50 
515. PINI
SKI L. Muzyka jako czyn- 
nik kultury, L. 1913. 2.- 
516. Pisma Sw. Bernarda. Win. 1849. 
opr. 4.- 
517. PISULEWSKI S. Gromady przyro- 
dzone Królestwa roślinnego. W. 1841. 5.- 
518. - Zasady botaniki i fizyologii ro- 
ślinnej. W. 1840. opr. 5.- 
519. PISULEWSKI S., RADWA
SKI A., 
BELZA J. Treść nauki przyrodzenia. 4-cz. 
W. 1850. opr. 10.- 
520. PLAGE CH. Monnaies frappees pour 
le Royaume de Pologne en 1815 a 1864. 
Z 38 planszami. K. 1902. opr. 9.- 
521. PLAGE K. Okres Stanisława Au- 
gusta w historyi numizmatyki polskiej. K. 
19i3. e.- 
522. Podole. Wyd. Prac Geograficznych 
Z. Romera. W. 1927. 4.- 
523. POHORECKI F. Opis Poznania z 
r. 1787. wyc. 1.- 
524. POLKOWSKI 1. Katedra gnieźnień- 
s.ka. Gniezno, 1874. 10.- 
525. - Materjały do pIsm i życia Ko- 
pernika. 3-t. Gniezno. 1873. 6.- 
526. POLONUS. Poznańskie. Prusy 
wschodnie i zachodnie oraz Slą.sk. wyc. 1.- 
527. Po
skie dziennikarstwo kresowe. 
'Wyc. -.75 
528. PONIATOWSKI ST. A. Pamiętni- 
ki. W. 1903. opr. 2.50 
529. Postanowienie rady administracyj- 
nej o organizacyi są.du konsystorskiego e- 
wangelicko - augsburskiego. Odbitka. 2.- 
530. POTOCKA A. Pamiętniki. 2-t. W. 
1898. opr. 2.50 
531. POTOCKI A. O Janie Gutenbergu 
i o tem, jak ludzie nauczyli się pisać i dru- 
kować. W. 1903. 2.- 
532. PRACKI W. Gwara; ślesińska. wyc. 
1.50 
533. PRASCHIL T. Truskawiec. L. 1904. 
. 2.- 
534. PR
DZY
SKI D. Pamiętnik. 4-t. 
K 1909. 35.- 
535. PRĘGOWSKI P. Zasady raeyonal- 
nego wychowania narodowego. W. 1916. 1.50 

':!5. P:!'O']ES ",?1	
			

/00012.djvu

			567. RASTAWIECKI E. Słownik ry- 
towników polskich. opr. P. 1886. 20.- 
568. RAWITA-GAWRO
SKI FR. Przy- 
-
zynek do kolonizacyi i historyi Polesia 
kijowskiego. wyc. -.75 
569. RĘ:BACZ J. Satyry i fraszki. Łódź. 
:1900. 1.50 
570. REUTTOWICZ FR. Pamiętniki J. 
Hr. Krasińskiego,. 1790--1831. P. 1877. opr. 
7.- 
571. Roczni.ki polskie z lat 1857-1861. 
4-t. Wyd. F. Wrotnowski, W. Kalinka. i J. 
Klaczko. Paryz. 1865. opr. 25.- 
572. ROKOSZNY J. Pamią.tki Sando- 
mierza. opr. 2.50 
573. ROLLE A. Dzieje szlachty okolicz- 
nej w owruckim powiecie. wyc. 1.- 
574. ROMER E. Wisła, jej dorzecza 
sieć wodna. wyc. 1.- 
575. ROMANOWSKI M. Poezye. 
. 1855. 
1.- 
576. ROSTAFI
SKI J. Prowincyonalne 
polskie nazwy roślin XVII w. z Prus Ksią.- 

cych: wyc. 1.50 
577. ROZMARYNOWICZ T. Matema- 
-tyczne podstawy ubezpieczenia na wypa- 
dek niezdolności do pracy. W. 1886. 2.- 
578. RUDAWSKI W. J. Historja polska 
ad 1648----1660. 2-t. Petersburg. 1855. opr. 
12.- 
579. Rys wiadomości o szkołach w PoI- 
-sce, począ.wszy od 1833 r. wyc. 1.50 
580. RYSZARD A. Moneta obca w Pol- 
sce... wyc. 1.- 
581. Rzecz o zabezpieczeniu na życie, 

 dołą.czeniem tabliczek. K. 1889. 2.- 
582. S. Lobzów. wyc. -.75 
583. S. A. Smutna kartka z dziejów re- 
-formacji w Polsce przed 200 laty. wyc. 
-.75 
584. SA'DY SZ. GuUstan to jest ogród 
r6żany. Paryz. 1876. 4.- 
585. SAINT HILAIRE E. Napoleon I. 
jako wódz ,cesarz i jeniec. W. 1895. opr. 
2.50 
586. SALAK B. Poradnie s.połeczno-Ie- 
karskie w tarnopolszczyźnle, jako funkcja 
samorzą.dów i publicznej słuzby zdrowia. 
-W. 1929. 1.50 
587. SARNICKI K. Gramatyka języka 
-hebrajskiego. L. 1899. opr. 4.- 
588. SA WICKA ST. M. Słownik rytow- 
-nik6w polskich. wyc. 1.- 
589. SA WICKI T. Warszawa w obrazach 
Bernarda Beletta Canaletta. Z ilustr. W. 
L927. 15.- 
590. Zaginione świą.tynie Warszawy. 
-wyc. 1.- 
!;91. SCHERR J. Historja literatury po- 
-wszechnej. 2-t. W. 1881. opr. 5.- 
592. SCHIPPER 1. 2ydzi neofici pro- 
-zelIci w Polsce do r. 1569. wyc. 1.- 


593. SCHMITT H. Rokosz Zebrzydow- 
skiego. L. 1858. 3.50 
594. SCHNEIDER ST. Arystoteles o 
Drakoncie. Odbitka. 1.50 
595. - Kilka szczegółów o Prodykosie. 
L. 1896. 1.50 
596. SCHOENEICH A. Kilka słów o 
starej rodzinie szlacheckiej ewangielickiej 
Goltzów w lubelskiem. wyc. 1.- 
597. SCHORR M, Starożytności biblij- 
ne w świetle archiwum egipskiego. L. 
1901. 1.50 
598. SCHULTZ F. H. Geschichte des 
Friooens von Oliva. 1660. Labiau. 1860. opr. 
3.- 


599. SCZANIECKI K. Rys hist. tow. 
rolniczo-przemysłowego w Gostyniu. P. 
1865. opr. 2.50 
600. SZCZURAT V. In infinitivi Home- 
rici. Brody. 1902. 1.50 
601. SEMKOWICZ W. Kilka słó'w w 
sprawie restytucyi. Odbitka. 1.50 
602. - Ziemie podbiegunowe północne. 
L. 1907. 2.- 
603. SĘCZKOWSKI T. Zwierzęta. Poe- 
mat. W. 1868. opr. 1.50 
604. SIARCZY
SKI F. Dzieje Księstwa 
niegdyś przemyślskiego. wyc. 1.- 
605. - Dzieje niegdyś Ks. Bełzkiego i 
miasta Bełza. wyc. 1.50 
606. - R02!prawa, czyli Sławianie ,lub 
Słowianie, zwać się i mówić właściwie 
mają.. wyc. 1.50 
607. - Rozprawa o począ.tku nazwy 
Rusi i Rusinów. wyc. 1.50 
608. - WiadomoŚĆ o dawnem powszech- 
nem używaniu łazien w kraiach sławia:l\- 
skich...... wyc. 1.- 
609. - Wiadomość o stanie m. Prze- 
myśla. wyc. 1.- 
610. SIEMIRADZKI J. Płody kopalne 
Polski. L. b. r. 2.- 
611. SIENNICKI J. Kamienica celejow- 
ska w Kazimierzu dolnym. wyc. -.75 
612. - Kościół św. Trójcy w Lublinie_ 
wyc. 1.50 
613. SIESTRZE
CEWICZ ST. Chełmoń- 
ski. wyc. 1.- 
614. SIESTRZY
SKI J. O litografji. Egz. 
na pap. czerp. W. 1928. 7.- 
615. SKALKOWSKI A. Legenda o bro- 
ni insurekcyjnej. wyc. -.75 
616. SKAR2Y
SKI ST. W sprawie par- 
celacyi. W. 1907. 1.- 
617. SKIMBOROWICZ H. Troki. wyc. 
1.- 
O skazeniu języka 
2.- 
W. Sztuka na Podha- 
1.- 


618. SKOBEL F. K. 
polskiego'. K. 1872- 
619. SKOCZYLAS 
lu. wyc. 


.12 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Swiętokrzyska 10.
		

/00013.djvu

			620. Skorowidz mieszkańców m. War- 
sZfuWy z przedmieściami na r. 1854 ułożony 
pod kierunkiem zarzą.du policyi. W. 1854. 
opr. 4.- 
621. SKRĘTNY T. Dziesięciolecie szkol- 
nictwa pow
zechnego w Kaliszu. Kalisz. 
1928. 1.50 
622. SLO
SKI ST. Psałterz Puławski. 
W. 1916. opr. 4.- 
623. SMITT F. Klucz do rozwiązania 
polskiej kwestji. Lipsk. 1866. 2.- 
624. SMOLE
SKI W. Kalendarze w 
Polsce wieku XVIII. wyc. 1.- 
625. Mieszczaństwo warszawskie w 
końcu w. XVIII. W. 1917. 6.- 
626. Pisma historyczne. 3-t. K. 1901. 
7.- 
627. Szlachta 'w: świetle wlasnych 
opinij. wyc. 1.- 
628. - Szlachta wołyńska wobec kon- 
stytucyi 3. maja. wyc. 1.- 
629. SMOLKA ST. Akademia Umiejęt- 
ności w Krakowie. 1873-93. K. 1894. 1.50 
630. - W sprawie spotwarzonej insty- 
tucyi narodowej. K. 1895. 2.- 
631. SOBIESZCZA
SKI F. M. Dzielnica 
Staromiejska wWaIlszawie. W. b. r. 2.- 
632. - Ulica Wodowa. wyc. 1.50 
633. SOCHANIEWICZ K. Przyczynek do 
czarów na żmudzi w XVII w. wyc. 1.- 
634. SOCI-IANIEWICZ S. Archiwum 
krajowe aktów grodzkich j ziemskich we 
Lwowie. L. 1912. 2.- 
635. SOKOLOWSKI M O znaczeniu i 
potrzebie badań nad historyą handlu w 
Polsce. wyc. 1.- 
636. SOLF F. E. Odwet. Niemiec, czyli 
wojna 1934 r. P. 1922. 2.- 
637. SOSNOWSKI O. Uwagi o gotyc- 
kiem budownictwie dIlzewnem w Polsce. 
wyc. 1.- 
638. Spis alfabetyczny obyw. ziemsko 
Kr. Polsk. 1909 r. W. 1909. opr. 3.-- 
639. Spis nazwisk polskich żyją.cych ro- 
dzin utytułowanych. W. 1931. 2.- 
640. STADNICKI. Komentarz do ustępu 
o rodzie Stadnickich..... L. 1861. 5.- 
641. STARCZEWSKI E. Ewolucya przy- 
szłości. K. 1905. 2.- 
642. STARZY
SKI A. Czaty pawstańca 
przytem krótki opis dawnego 'Wojska na- 
rodowego Rzeczypospollitej Pol£kiej. Pa- 
ryż. 1838. opr. 15.- 
643. STARZY
SKI J. Rysunki Canalet- 
ta w waIlszawskiem muzeum narodowem. 
wyc. 1.50 
644. STARZY
SKI ST. Konstytucya 3-go 
ma ja na tle współczesnego ustroju innych 
państw europejskich. L. 1892. 3.- 
645. STASIEWSKI J. Rok 1848. Odb. 1.50 
646. STASZEWSKI J. Wiadomość o ak- 
tach kaliskich. Kalisz. 193(). 2.50 


647. STASZEWSKI J. Wybicki i pre- 
fektura poznańska wobec organizacji po- 
wstania 1809 r. wyc. 1.- 
648. Statut krajowego zwią.zku turystycz- 
nego. K. 1906. 1.W 
649. Statut W. Ks. Litewskiego. Win. 
1744. opr. 12.- 
650. STEBELSKI A. Teksty źródłowe do 
dziejów Lodzi. 1332-1820. Lód!. 1934. 2.- 
651. STEBELSKI P. Są.dy przysięgłych 
i są.dy ławnicze. Odbitka. 1.50 
652. STEF A
SKI K. Herb i pieczęcie 
m. Kalisza. KaUsz. 1927. 2.- 
653. - Mieszczaństwo kaliskie w XVI 
wieku. Kalisz. 1933. 2.50 
654. - Plac Zamkowy 'W Kaliszu. Ka- 
lisz. 1926. 2.- 
655. - Pomnik Napoleona w Kaliszu. 
Kalisz. 1929. Uj() 
656. - Szkoły kaliskie za czasów pru- 
skich. 1793-1806. Kalisz. 1923. 2.- 
657. STELLA-SAWICKI J. Szkice z po.- 
wstania 1863 r. K. 1889. 5.- 
658. STEPHAN W. Tropy naszych po- 
spolitych zwierzą.t łownych i drapieżnych. 
wyc. 1.- 
659. STOKLOS J. Budownictwo i zdob- 
nictwo w Jurgowle na Spiżu. wyc. 1.- 
660. STPICZY
SKI W. Głos prawdy. 
W. 1930. 2.50 
661. STRASZEWICZ G. I Polacchi della 
rivoluzione .dei 29 novembre 1830. 2-t. Ca- 
polago. 1833. opr. 12.- 
662. STRASZEWSKI M. O filozofii i fi- 
lozoficznych naukach. K. 1900. 1.50 
663. STUFNICKI H. Galicya pod wzglę- 
dem geogr.-topogr.-historycznym. L. 1849. 
2.- 
664. SUCHOCKI M. Pierwiastki fran- 
ciszkańskie w twórczości Jana Kas[)rowi- 
cza. wyc. 1.ro 
665. SUKERTOW A E. Zamek w Qjco- 
wie. W. 1922. 1.- 
666. SULIGOWSKI A. WaIlszawa i jej 
przedsiębiorstwa miejskie. W. 1903. 2.- 
667. SYROCZY
SKI L Dwudziestopię- 
ciolecie towarzystwa politechnicznego. 
1877-1902. L. 1902. 4.- 
668. SZAJNOCHA K. Szkice historycz- 
ne. 2-t. L. 1858. opr. 4.- 
669. SZANIECKI J. O. Roz'prawa nad 
sprzedażą dóbr z ordynacyi Myszkowskich. 
W. 1825. 3.- 
670. SZARLOWSKI A. Od absolutyzmu 
do konstytucyi w Rossyi. 1548-1905. K. 
1906. 2.50- 
671. - Z dzIejów państwa kościelnego. 
755-184&--1870. K. 1903. 1.50 
672. Szczegulne wiadomości o Haliczu i 
Włodzimierzu. b. m. 1773. opr. 5.- 
673. SZEL
GOWSKI A. Dzieje po- 
wszechne i cyWilizacji. 4-t. W. 1918. 8.- 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warsz8JWa, Swłętokrzyska 10. 


13
		

/00014.djvu

			674. SZTOLCMAN J. Próba uporzą.dko- 
wania nomenklatury ptaków krajowych. 
Odbitka. opr. 4.- 
675. SZYDLOWSKI T. Pomniki archi- 
tektury epoki piastowskiej. K. 1928. 8.- 
676. SLASKI B. Pomnik króla Zygmun- 
ta III Wazy na placu Zamkowym. wyc. 
1.50 
677. Spław i spławnicy na Wiśle. 
wyc. 1.- 
678. Z przeszłości i teraźniejszości 
Pucka. W. 1913. 1.50 
679. SMIALEK W. Lacina jako przed- 
-=iot nadobowią.zkowych liceów żefiskich. 
L. 1906. 2.- 
680. Swiatowid. Rocznik poświęcony ar- 
cheologii pr,zeddziejowej....oo Tom 1-szy do 
5
go. W. opr. 15.- 
681. SWIERKOWSKI K. Bibljotekarstwo 
Bo biJbljografja czasopism polskich. wyc. 1.- 
682. SWIEYKOWSKI E. Katalog malo- 
-wideł, rysunków, sztychów i litografji Mi- 
chała Stachawicza. K. 1901. 2.50 
683. Pamiętnik Tow. Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie. 1854-1904. K. 1905. 
12.
- 
684. SWIĘCKI T. Historyczne pamią.tki 
znamienitych r-odzin i osób dawnej Pol- 
ski. 2-t. W. 1858. opr. 12.- 
685. SW!ĘTOCHOWSKI A. Poeta jalm 
człowiek pierwotny. K. 1896. opr. 2.- 
686. TALKO HRYNCEWICZ .J. Z prze- 
ł:ytych dnI. 1850-1908. 2-t. W. 1930. 6.- 
687. TALMA. Srodki zgłębienia sztuki 
-teatralnej. W. 1837. opr. 3.- 
688. TARNOWSKI ST. O kolędach. K. 
1894. 1.50 
689. Taryffa domów m. st. Warszawy. 
W. 1821. opr. 10.- 
690. TATARKIEWICZ W. Ceramika 
szkło polskie na wystawie w domu Barycz- 
ków. wyc. 1.- 
691. - O wileńskiej szkole malarstwa. 
wyc. 1.- 
692. TATOMIR L. Geografia Galicyi. L. 
1874. 3.- 
693. THUGUTT ST. Kamienica Barycz- 
k6w w Warszawie. wyc. -.75 
694. Pałac Karasia w Warszawie. 
wyc. 1.- 
695. W
szawa w połowie XVII st. 
wyc. 1.50 
696. TOŁSTOJ L. Pierwszy stopień czy- 
li wstrzemięźliwość jako pracnota oraz 
podstawa doskonałości. Berlin. 2.- 
697. TOMASZEWSKI A. Mowa ludu pol_ 
skiego w paw. leszczyńskim. wyc. 1.-. 
698. - Połabianie i ich język. wyc. 1.--"-- 
699. TOMKIEWICZ W. Ograniczenie 
swobód kozackich w r. 1638. wyc. 1.50 
700. TOROSIEWICZ T. Die Schwebel- 
.quelle zu Konopk6lwika. L. 1831. 2.50 


701. TOSIO T. O ewangeiickich stowa- 
rzyszeniach młodzieży. wyc. 1.- 
702. TR
MPCZY
SKI W. Częstochowa. 
W. 1909. 1.50 
703. - Nad Wartą. i Notecią.. W. 1911. 
2.- 
704. TREMBECKI ST. Pisma. 2-t. L. 
1883. opr. 4.- 
705. - Poezye. 2-t. Lipsk. 1836. opr. 4.- 
706. - Słowniczek zdrowych i niezdro- 
wych pokarmów. wyc. 1.- 
707. TRETIAK J. Młodość Mickiewicza. 
1798--1824. 2-t. Petersburg. 1898. 8.- 
708. TROJANOWSKI W. KS. Kamionek 
i Praga. W. 192D. 1.- 
709. Trzeci maj. Ku uczczeniu setnej 
rocznicy konstytucyi trzeciego maja. 1791 
- 1891. P. 1891. 3.50 
710. TUR J. Materjały do teratogenii 
ptakow. wyc. 1.- 
711. TYSZKIEWICZ E. Rzut oka na 
źródła archeologji krajowej. Z 7 tabL Win. 
1842. opr. 10.- 
-712. -_ Sammlung von Medaillen. 1772- 
1855. Rigol. 1871. opr. 15.- 
713. TYSZKOWSKI K. Zygmunt III i 
Gustaw Adolf w walce o Bałtyk. wyc. 1.- 
714. TWARDOWSKI K. O metodzie psy- 
chologii. W. 1910. 2.- 
715. UDZIELA S. Lud polski na Gór- 
nym Ślą.sku. wyc. 1.- 
716. - Podhalanle przed trzystu laty. 
wyc. 1.- 
717. UNGER J. Kalendarz warszawsl
i.oo 
Zawiera: Sobieszczańskiego Nowolipie 
Nawolipki. W. 1862. opr. 3.- 
718. URBA
SKI W. Postępy w astro- 
nomii i fizyce. wyc. 1.- 
719. Uwagi dla utrzymania wolney e- 
lekcyi króla polskiego o Polaków. W. 1789. 
opr. 4.- 
720. W. W. Mickiewicziana z pierwszej 
połowy roku jubileuszowego w zestawieniu 
bibliograficznem. K. 1898. 2.- 
721. W stuletnią. rocznicę drugiego roz- 
bioru Polski. 1793-1893. L. 1893. 2.- 
722. WALICKI M. Malowidła tryptyku 
w Wieniawie. Odbitka. 2.50 
723. - Nieznane materjały do dziejów 
rzeźby Pomorza i Wielkopolski. W. 1933. 
2.- 
724. - Późnogotycka plastyka w Ko- 
ścianie. W. 1934. 1.50 
725. - Średniowieczne oerkwie Włodzi- 
mierza. Równe. 1931. 1.50 
726. - Ze studjów nad plastyką. xrv 
wieku w Polsce. W. 1933. 2.- 
7'Zl. W ALIS M. Pierwiastki zmysłowe 
znaczeniowe w dziele malarskiem. wyc. 
1.- 
728. WALISZEWSKI K. Obrazki z ży- 
cia wiejskiego. W. 1877. 2.- 


14 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Swiętokrzyska 10.
		

/00015.djvu

			729. Walka o tani chleb dla miast. 
Sprawozdanie ze zjazdu przedstawicieli 
-łIliast ziemi kaliskiej odbytego w dn. 7. 
-:września 1919 r. w Kaliszu. Kalisz, 1919. 
2.- 
730. W APOWSKI B. Dzieje Korony Pol- 
skiej i W. Ks. Litewskiego. 1380--1535. 3-t. 
Win. 1847. opr. 20.- 
731. WARCHOLIK ST. Rola czynnikÓw 
geograficznych w zyciu !'Uą.ska. wyc. -.75 
732. WASILEWSKI E. Gdańsk pod 
względem handlu i przemysłu od począ.tku 
XIII-go w. wyc. 1.- 
733. WASILEWSKI L. Tajna prasa re- 
wolucyjna w zaborze .rosyjskim w dobie 
popowstaniowej. K. 1924. 2.50 
734. WASILEWSKI Z. Promieniści, fi- 
lareci i zorzanie. wyc. 1.50 
735. - Znaczenie dróg wodnych dla 
przemysłu ślą.skiego. Katowice. 1936. 1.50 
736. W ASYLEWSKI ST. Klasztor i ko- 
bieta. oZ lO-ma drzeworytami Wł. Skoczy- 
lasa. L. 1923. 5.- 
737. - O miłości romantycznej. L. 1921. 
opr. 2.- 
738. WEGNER J. Szwedzi w Warszawie. 
1655-57. W. 1936. 4.- 
739. WEJNERT A. O najdawniejszych 

abawach i widowiskach teatralnych w 
Warszawie do r. 1778. wyc. 2.50 
740. WĘGIERSKI T. K. Poezye. Lipsk 
1837. opr. 3.- 
741. Wiadomość o Ormianach w Polsz- 
cze. L. 1842. opr. 5.- 
742. WIDAJEWICZ J. Napady Koza- 
ków, Tatarów i Turków na Buszcze w la- 
1:ach 1668 i 1672. wyc. -.75 
743. Widoki Lwowa. Wyd. Jan Bromil- 
J:\ki. L. opr. 4.- 
744. Widoki Warszawy. Wydawnictwo 
Romana Kreczmera. W. 1899. 4.- 
745. Wieniec. Pismo zbiorowe. Ofiarowa- 
De St. Jachowiczowi. 3-t. W. 1857----58. opr. 
8.- 
746. WIERCZY
SKI S. Organizacja bi- 
vijografji' polskiej. wyc. 1.- 
747. WIERZBOWSKI T. Przywileje król. 
m. st. starej Warszawy. 1376---1772. egz. na 
pap. 'Czerp. W. 1913. 7.- 
748. - Vademecum. Podręcznik do stu- 
dyów archiwalnych... W. 1908. opr. 7.- 
749. WIESZCZYCKI A. Ogród rozkosz- 
ny miłości Bożej. Przedruk homograficzny. 
2.50 
750. WILDER H. Grafika: drzeworyt, 
-miedzioryt, litograf ja. Z 37 ilu str. L. 1922. 


 
- 
751. WILDER J. A. Upadek gospodarczy 
Prus wschodnich. Toruń. 1936. 3.- 
752. WINDAKIEWICZ ST. Teatr ludo- 
-wy w dawnej Polsce. wyc. 8.- 


753. Wisła. Miesięcznik geograf.-etno- 
graficzny. 19-t. Komplet. W. 1887-1905. 
150.- 
754. WIśLICKI A. Ks. Stanisław J'un- 
dziU. wyc. 1.50 
755. WISNIEWSKI J. Konjunktura go- 
spodarcza IW Kr. Polskiem. 1894--1903. wyc. 
1.- 
756. WITANOWSKI M. R. Zamek kró- 
lewski w Piotrkowie siedzibą. towarzystwa 
krajoznawczego. wyc. 1.- 
757. WITOSZY
SKI I. Kazanie na po- 
winnościach i cnotach młodego wieku do 
szlachetney młodzi. W. 1790. 2.- 
758. WITTYG W. O potrzebach numiz- 
matyki polskiej. wyc. -.75 
759. WODZICKI K. Orły polskie. L. 
1886. 6.- 
760. WOJCIECHOWSKA M. Z dziejów 
ksią.żki w Poznaniu w XVI w. P. 1927. 5.- 
761. WOJCIECHOWSKI B. Stanisław 
Wosiński, lekarz XVII-go stulecia. W. 
1897. 2.50 
762. WOJTKOWSKI A. Edward Raczyń- 
ski i jego dzieło. P. 1929. 4.- 
763. WOLAN A. O wolności Rzeczypo- 
spolitej albo szlacheckiej. K. 1859. 1.50 
764. WóJCICKI K. W. Archiwum do- 
mowe do dziejów literat. krajowej. W. 
1856. opr. 3.- 
765. - Bibljotelm starożytna pisarzy 
polskich. 6-t. W. 1843. opr. 25.- 
766. - Cmentarz pową.zkowski. 3-t. Z 
60 litogr. W. 1855-58. opr. 45.- 
767. Starozytne przypowieści. W. 
1836. 6.- 
768. Teatr starożytny w Polsce. 2-t. 
W. 1841. 15.- 
769. - Zyciorysy znakomitych ludzi 
wsławionych w róznych zawodach. 2-t. Z 
rycinami. W. 1850. opr. 12.- 
770. WRóBLEWSKI ST. Spór Galicyi i 
Węgier o Morskie Oko. K. 1902. 1.50 
771. WRZESNIOWSKI A. O turach w 
Europie, zwłaszcza w Polsce. wyc. 1.- 
772. WUYKOWSKI ST. Chleb duchow- 
ny..... Kalisz. 1733. opr. 4.- 
773. Wydawnictwo materyałów do hi- 
storyi powstania 1863-64. 5-t. W. 1888---94. 
25.- 
774. WYSOCKI W. Bocian. KijÓIW. 1894. 
1.50 
775. - Laszka. Kijów. 1894. 2.- 
776. - Oksana. Kijów. 1891. 2.- 
777. Z dokumentów chwili. 110 zesz. i 5 
dodatkowych. Wyd. "Ojczyzna i postęp". 
W. od 15 listopada 1916 r. -do 25 kwietnia 
1918. 35.- 
778. ZACHARKIEWICZ W. Maska od- 
kryta :na marsowym polu w Paryżu. 1790. 
opr. 4.- 


Antykwarjat K. FISZLERA i SYNA, Warszawa, Swiętokrzyska 10. 


15
		

/00016.djvu

			779. ZAKRZEWSKI ST. Wpływ sprawy 
ruskiej na państwo polskie w XIV w. wyc. 
1.- 
780. ZALESKI H. Kilka uwag o naszem 
położeniu w gospodarstwie.... K. 1903. 3.- 
781. ZALESKI J. Przestroga bratnia dla 
patryotów polskich. K. 1848. opr. 2.50 
782. ZALESKI W. Poezye. W. 1873. 2.- 
783. ZALĘSKI ST. Jezuici W' Polsce. 5-t. 
w 11 cz. L. 1900------6. 120.- 
784. - O masonii w Polsce od r. 1738 
do 1822. K. 1908. 6.- 
785. ZARA
SKI S. Gieograficzne imio- 
na słowiańskie. K. 1878. 3.- 
786. ZA WISTOWICZ K. Dzieje ludo- 
znawstwa polskiego. wyc. 1.- 
787. - Z wędrówki po południowo za- 
chodmch krajach podkarpackich. wyc. 1.- 
788. Z'biór pamiętników do historyi po- 
wstania polskiego z r. 1830-31. L. 1882. opr. 
15.- 
789. Zbiór pisarzów polskich. Wyd. Ga- 
łęzowskiego. 19-t. W. 1828-33. opr. 40.- 
790. Zbiór praw dla .państwa Kr. Pru- 
skiego. 1831. P. 1831. opr. 6.- 
791. ZEISSBERG H. Dziejopisarstwo 
polskie wieków średnich. 2-t. W. 1877. opr. 
12.- 
Ze 'Wspomnień żoł- 
2.- 


792. ZIELI
SKI W. 
nierza. W. 1880. 
793. Ziemia kaliska. Miesięcznik 
nalny. Rocznik l-szy (komplet). 


regjo- 
20.- 


807. ASCHENBRENNER R. Exportban- 
del und direkter Industrie-Export in der 
Nachkriegszeit. Berlin. 1929. 3.- 
808. BRODZI
SKI K. O powołaniu i 0- 
bo