/00001.djvu

			..;» -

{;r... 


 . 
M ,
".(. 
". ,,>:
;t;

&::" ..:.. 
'*",Ji :.t. ...<\..
 /;. ." '. ......
..
" ,,'. 
"'-" ." 
{-. ....Ę":,.. .." ....'..... 
i o,"'" ,,
? o ...i ..t-;J
 
"T..:,tI:.. 
'..if"," 
.,....,.., ,., 'f'
/"' , ?l 
.;. .
..
ol
.
'

';"_
:

 
 

.
.#.<\ ..
'<>
"

.i+!
4.' 
.' ..' 'o ' " "',
 ,dl;".. '" ... ,"" . i... ..'. 
j. ,,-,', .
:r'i"
't!':' ";o"f .od '. ;J"'" .......&. 
Ił :' i ':>.,,
,!I 
'1r; ''', ." ,i.,,: ł '.'.' ... 
o ':I 

}
 
ł 
o
): '
t 1)

 . 
.' !.;
 


-, 
..... ..,. 
p"". .,, 
 . 
..t , "'f.' '"'" 

 o . ... ',,, . ,II; i
 
.

;,t .. .. 
;.".:.
 
.
iJ,.. 
; '.? 
- 

..":'
 
J 
 .. ....-, 


A 
1 


::- 


........ 


. '
 . 


.::

.' . 
;;. 


-...".:... ..., 
:>1,. 
--:
'f 

/ , /
 
11:,,;' 
fi:. 
,
" 


. 
- 


J 
 
i 


r 
, 


, 


'r 


...... 


.....", .;.' 


.. 


... 


'ł 
,  


Pałac w Natolinie pod Warszawą. 


fot. Et. Kulu'iec.
		

/00002.djvu

			Nr. 15. 11 kw ietnia 1914. Rok V. 


ZIEMIA 


Warszawa-Lwów. 


. 
. ci. :.-"') 
.""  


\.,.ł1..' \,6.; "tł. ,to ...ł .t.4. _ -..' j 


Michał Brensztejn. 


Wandalin Szukiewicz. 1 ) 


Niepostrzeżenie i w zapomnieniu minęło spółczesnych, i wreszcie, począwszy od r. 1885, 
W roku ubiegłym trzydziestolecie pracy nauko- w dziesiątkach wartościowych opracowań nau- 
wej p" WandaIina Szukiewicza" Przeoczono je kowych do wiadomości podaje" 
tak samo, jak przedtem przed laty Przed kilkoma miesiącami, zda- 
pięciu zapomniano również o przy- .. jąc sprawę na szpaltach "Kurye- 
padającej naóWczas dwudziestej I ra Litewskiego" (Nr" 250 z r. 
piątej rocznicy rozpoczęcia J 1913) z ostatniej publikacyi 
przezeń tej pracy. Z.apomnia- p. Szukiewicza p. n" "Cmen- 
no, bo p. Szukiewicz nie tarzysko ciałopalne płaskie 
należy do rzeszy tych "u- t pod wsią Naczą w powie- 
czonych" , co za pomocą "l .\' cie lidzkim", staraliśmy się 
umiejętnej autoreklamy nie- '- scharakteryzować dotychcza- 
ustannie o sobie przypomi- sową działalność naukową 
nają, lub też łokciami toru- oraz metodę badań tego je- 
ją dla się drogę do zaszczy- dynego dziś archeologa na 
tów i uznania swych zasług" .- Litwie. Nie będziemy się prze- 
Zajrzawszy po raz pier- to po raz drugi powtarzali, 
wszy w roku 1883 w pod- podajemy natomiast kilka 
ziemne wnętrze rozkopane- .. szczegółów z jego życia. 
go przez siebie kurhanu, już Protoplasta p. Wandalina, 
odtąd nie może się odeń oder- Kazimierz Szukiewicz w poło- 
Wać" Więc w ciągu 30 .Iat bez wie XVII wieku przeniósł się ze 
przerwy otwiera wieka setek skarb- 
"	
			

/00003.djvu

			dość jego przypadły na lata najcięższe dla kra- 
ju. to też studya szkolne odbywał nie syste- 
matycznie i z przerwami. Mieszkając początko- 
wo w Wilnie, uczył się pod bacznem okiem 
i kierunkiem profesora uniwersytetu wileńskie- 
go józefa jupdziłła (brat stryjeczny botanika pi- 
jara prof. ks. Stanisława jundziłła), któremu też 
zawdzięcza swe zamiłowanie do nauk przyro- 
dniczych i rzeczy dawnych. Następnie wyje- 
chał do Warszawy w celu przygotowania się 
do Szkoły Głównej. jakoż studya swe, na ten 
raz pod kierunkiem emeryta profesora akademii 
Razumowskiej, Więckowskiego, posunął o tyle, 
że mógł słuchać wykładów na wydziale przy- 
rodniczym Szkoły Głównej w charakterze słu- 
chacza nadzwyczajnego" Dalszej nauce stanę- 
ła na przeszkodzie zmiana Szkoły na Uniwer- 
sytet, i p. Szukiewicz wrócił do domu rodziców 
w Naczy, usilną pracą uzupełniając i rozsze- 
rzając zakres swej wiedzy, głównie w kierun- 
ku nauk przyrodniczych i historyi, a w r" 1872 
zmuszony został objąć zarząd. gospodarką rolną 
w tymże majątku. 
jak już wspominaliśmy, około roku 1883 
rozpoczął swe badania archeologiczne. Był to 
czas zupełnego zaniku na Litwie nauki polskiej 
wogóle, zaś w dziedzinie prehistoryi w szczegól- 
ności. Tyszkiewiczowska "Komisya Archeolo- 
giczna" oddawna już nie istniała - jedni barla- 
cze powymierali, inni rozpierzchli się, pozo- 
stała w Wilnie jeno garstka "zbieraczy-ant y- 
kwaryuszów", gromadzących wszystko bez celu 
i ładu. W Warszawie właśnie w roku 1883 
przestał wychodzić "Przegląd Bibliograficzno- 
Archeologiczny" Wilamowskiego, o "Wiadomo- 
ściach Archeologicznych" Przyborowskiego już 
dawno zapomniano, a Erazm Majewski archeo- 
logią w ścisłem znaczeniu tego słowa jeszcze 
naówczas nie zajmował się. jedynie w Kra- 
kowskiej Akademii Umiejętności, wydającej co- 
rocznie bez przerwy od r" ]877 "Zbiór wiado- 
mości do antropologii krajowej", grupowali się 
prehistorycy polscy, śród których najczynniej- 
szy był Gotfryd Ossowski, Kirkor zaś w r. 
1883 dokonał swej ostatniej wycieczki archeo- 
logicznej po Galicyi. Łatwo więc zrozumieć, 
jak trudne były początki pracy dla p. Szu- 
kiewicza" Zdala od ogniska kultury i wiedzy, 
sam jeden, śród kłopotów gospodarstwa i roz- 
maitych przykrości, niezmordowanie rydlem swym 
wydobywa na światło dzienne wciąż nOWe i no- 
we skarby, i już w roku 1885 w "Tygodniku 
IIIustrowanym" (I półrocze str. 143 i 172) uka- 
zuje się pierwsza wiadomość jego pióra o "wy- 
kopaliskach w pow" lidzkim"" Los zrządził, że 
właśnie jego rodzinna Nacza i poblizkie jej oko- 
lice stały się dla naszego badacza niewyczer- 
panem źródłem pierwszorzędnej wartości odkryć, 


ośrodkiem ogromnej przestrzeni powiatu lidz- 
kiego, stanowiącego przebogaty teren dla po- 
szukiwań archeologa, że tu właśnie, od epoki 
kamienia łupanego począwszy, przechowywały 
się ślady życia ludzkiego w licznych i cieka- 
wych zabytkach. Głównie też w obrębie sWe- 
go powiatu p" Szukiewicz skupia swe poszu- 
kiwania. Zdobyty w ten sposób osobiście prze- 
zeń plon naukowy jest tematem najważniejszych 
jego rozpraw, w których pierwszy na Litwie 
próbuje jej przeszłość przedhistoryczną ująć 
W formę syntezy. 
Posiłkowanie się w najszerszych granicach 
naukami przyrodniczerni i najnowszą metodą 
badania. długoletnia rutyna, ścisłość i sumien- 
ność w analizowaniu materyału, ostrożność zaś 
w wyciąganiu zeń wniosków, zapewniają jego 
pracom długotrwałą wartość naukową, wyróż- 
niając ich autora z pośród falangi owych "zbie- 
raczy-antykwaryuszów" i przygodnych lub za- 
wodowych kompilatorów. niestety, tak jeszcze 
u nas licznej. Zawdzięczając p" Szukiewiczo- 
wi, upadł niejeden z postulatów dotychczaso- 
wych, zbudowanych przez archeologów z cza- 
sów, gdy ta dziedzina wiedzy w całej Europie. 
a zwłaszcza u nas, stała jeszcze na nizkim po- 
ziomie, inne zaś zostały przezeń poddane skru- 
pulatnej rewizyi. 
Nie poprzestając wyłącznie na ramach ar- 
cheologii przedhistorycZneJ, p. Szukiewicz z ró- 
wnym zapałem upra\yia ludoznawstwo i również 
w tej dziedzinie przysporzył nauce polskiej szeregu 
cennych artykułów, będących rezultatem spo- 
strzeżeń i odkryć własnych. 
Zaniechamy wyliczania długiej listy tytu- 
łów rozpraw i prac jubilata" Zawierają je ro- 
czniki Krakowskiej Akademii Umiejętności. 
"Pamiętnika Fizyograficznego", "Wisły". "Świa- 
towita", "Ziemi" i t. d., a wiele z nich uka- 
zało się w wydawnictwach osobnych. 
Wileńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
najpoważniejszą część swego zbioru archeologi- 
cznego zawdzięcza p" Szukiewiczowi, jemu też 
zawdzięcza Krakowskie Muzeum Etnograficzne 
możność posiadania bogatej kolekcyi ludoznaw- 
czej z Litwy. 
Obok pracy naukowej i zawodu rolnika 
p" Szukiewicz nie zaniedbuje obowiązków spo- 
łecznych obywatela polskiego" W swojej Na- 
czy założył i prowadzi ludowe kółko rolnicze. 
oraz Tow. spożywcze. W polskiej prasie wi- 
leńskiej często zabiera głos w najżywotniejszych 
sprawach naszych, a glosy te zawsze są na- 
cechowane ogromnym patryotyzmem i gorącem 
umiłowaniem ludu" 
Na tern miejscu składamy hołd cichemu 
a tak wielce zasłużonemu pracownikowi. 


0000000000 


226
		

/00004.djvu

			K. Kutwieć. 


Kolce naszej pracy społecznej. 1) 


Jeżeli przedstawienie stanowiska organiza- 
cyi naszej ma być pełne, winno, poza samym ma- 
teryałem, świadczącym o rozroście Towarzystwa, 
rzucić pewne światło na jego stosunki zeWnę- 
trzne i na charakter stosunków wewnętrznych. 
Nie łatwą jest rzeczą określić wpływ To- 
warzystwa Krajoznawczego na zewnątrz- 
to jest wskazać te dziedziny zjawisk społe- 
cznych w naszym kraju, które rozwijają się pod 
wpływem naszej organizacyi lub za sprawą tej 
idei, której krajoznawstwo polskie służy. 
Trudno jest niezmiernie stwierdzić, które 
ze zjawisk świadomości narodowej, tak silnie 
świecącej dziś prawie wszystkim naszym czynni- 
kom pracy społecznej - wszystkim naszYm or- 
ganizacyom kulturalnym, oświatowym i ekono- 
micznym, wyrosły pod wpływem naszej właśnie 
działalności, a które - wprost dzięki obiega- 
jącemu po całym - kraju naszym hasłu: P o z n aj 
swój kraj. 
To jednakże, jako fakt niewątpliwy pod- 
kreślić tu możemy, iż wszystkie nasze organi- 
zacye pracy społecznej od hasła tego pracę 
swą rozpoczynają i wskazówkami jego, 'niby 
gwiazdą przewodnią, kierują się. 
Czy to przejrzymy prace naszych już tak 
licznych dziś kół, kółek i różnych organizacyi 
pomocniczych rolnych, czy przysłuchamy się 
obradom naszych ekonomistów, którzy tak dziel- 
nie porwali się do czynu na polu odrodzenia 
i unarodowienia przemysłu i handlu w kraju, 
czy zajrzymy do zrzeszeń ogrodniczych czy 
kupieckich, czy wreszcie z natężoną uwagą 
i zapartym oddecham przysłuchamy się zamie- 
rzeniom kowali hartu duchowego naszych 
przyszłych pokoleń - naszemu nauczyciel- 
stwu - wszędzie spotykamy jeden i ten sam 
objaw, z naczelnego hasła P o z n a j s W Ó j 
kraj tryskający: gruntowne obliczanie się z si- 
łami we właściwej dziedzinie życia narodowego, 
posługiwanie się statystyką, organizowanie biur 
i komisyi wywiadowczych, które ścisłe informa- 
cye z całego kraju starają się gromadzić i gro- 
madzą. 
l już gdyby Towarzystwo Krajoznawcze nic 
innego przez siedmioletni okres swego istnie- 
nia nie zdziałało poza tern spopularyzowaniem 


') Z przemówienia, wygłoszonego na Zebra- 
niu Ogólnem Polskiego Tow. Krajoznawczego d. 14 
marca 1914 roku W Warszawie. 


naczelnego swego hasła: P o z n a j s W Ó j kra j, 
już tern samem zasłużyłoby sobie na utrwalone 
stanowisko wśród instytucyi krajowych pier- 
wszorzędnej wartości. 
Nie naszą jednak rzeczą jest bliżej oce- 
niać wyniki prac naszych - niech o tern ra- 
czej inni sądzą. 
Poprzestańmy na stwierdzeniu jedynie fak- 
tu, że nasze hasło naczelne, przed 7 laty pod- 
niesione, stało się pori
;::!!t1a. głównym punktem 
wyjścia wszelkich poczynań pracy 
!1ołecznej. 
I na drugi jeszcze punkt ze sfery naszych 
wpływów zewnętrznych należy tu wskazać" 
Jedną z naj prostszych, najłatwiejszych i, po- 
wiedzmy bez ogródek - najprzyjemniejszycl1 
dróg, Wiodących do lstotnego poznania kraju - 
są wycieczki, te wycieczki, które tak potężnie 
się u nas rozwinęły' i dalej rozwijają nie tylko 
ilościowo, lecz i jakościowo, to znaczy pod 
względem sprawności i skuteczności organiza- 
cyjnej; wszakże wycieczki, organizowane już od 
dość dawna w Galicyi - obecnie zwracają się 
do nas o porady i wskazówki, gdyż krok, któ- 
ry turystyka nasza uczyniła za sprawą Towa- 
rzystwa Krajoznawczego W Królestwie Polskiem, 
jest tak wielki, że nazwać go można skokiem, 
i to skokiem nie karkołomnym, gdyż znalazł on 
grunt pod nogami i dość trwały i bardzo ob- 
szerny" 
Krótko mówiąc - wycieczki krajoznawcze 
rozlały się szerokim potokiem po całym kra- 
ju - urządzają je już obecnie nie tylko nasze 
oddzialy prowincyonalne, lecz cały szereg in- 
stytucyi i organizacyi krajowych, w żadnym or- 
ganicznym z Towarzystwem Krajoznawczem nie 
stojące związku; wreszcie każda nasza uczelnia, 
każda niemal szkoła podej muje dziś dla mło- 
dzieży swej wycieczki krajoznawcze, mające 
różne specyalne cele poznawcze na widoku. 
Wreszcie zaznaczmy potężny ruch, który 
poza Tow. naszem zrodził się i samodzielnie 
wśród młodzieży naszej rozwija się, na szeroką 
skalę uprawiając krajoznawstwo, chociaż tylko 
jako cel uboczny. 
I to wlaśnie nadanie poważnego krajoznaw- 
czego nastroju całemu naszemu ruchowi tury- 
stycznemu, jaki W Polsce wśród najróżnoro- 
dniejszych sfer i w różnych dzielnicach rozwi- 
ja się - jest niezaprzeczoną drugą zasługą na. 
szej organizacyi. 
Myliłby się jednak ten, ktoby na zasadzie 
powyżej przytoczonych zjawisk sądził, że idea 


227
		

/00005.djvu

			nasza zasadnicza została już dostatecznie spo- 
pularyzoWana, że przeniknęła całe nasze spo- 
łeczeństwo, do sfery swego działania cały naSz 
naród wciągnęła. Taki sąd, wypowiadany tu 
i owdzie zbyt £kwapliwie, jest niezgodny z prawdą 
i może być dla sprawy naszej bardzo szko- 
dliwy. 
Przeciwnie - powiedzieć można, że jak 
to było przed stu laty, - tak i dziś program 
badań krajoznawczych, tak niezbędnych jako 
podwalina wszelkiej pracy kulturalnej w kraju 
i nad krajem - pojmowany i uznawany jest 
przez bardzo nieliczne grono osób, do organi- 
zacyi naszej należących, a w części i poza To- 
warzystwem naszem stojących. 
Olbrzymia większość już nie narodu, lecz 
wprost inteligencyi naszej ma bardzo niedokła- 
dne, a niekiedy wprost opaczne pojęcie o tern, 
c o t o j e s t w łaś c i w i e kra j o z n a w s t w o. 
Zdarzało się mi np. słyszeć w gronach bardzo 
poważnych pracowników społecznych takie 
określenie: "krajoznawstwo - to wycieczki", 
lub gdzieindziej '"krajoznawstwo - to zbiera- 
nie fotografii krajobrazów polskich., albo też "kra- 
joznawstwo jest to to samo co ludoznawstwo". 
Oczywiście autorowie takich określeń wysnuli 
powyższe formuły z poszczególnych objawów 
naszej działalności - jedni z wycieczek, o któ- 
rych z pism pewne informacye wyczytali, lub 
w których być może przygodnie przyjmowali 
udział, inni zaś - z wystaw, które Towarzy- 
stwo nasze lat ubiegłych w Warszawie zorga- 
nizowało: jednej - poświęconej krajobrazowi 
polskiemu, drugiej zaś - zdobnictwu ludowe- 
mu. A z tego widzimy jeden niewątpliwy pe- 
wnik, że pole dalszego działania dla Towarzy- 
stwa naszego jest jeszcze olbrzymie, a sfery, 
które do organizacyi naszej winny być wcią- 
gnięte - bardzo rozległe" 
Ale od tych naszych stosunków z e w n ę- 
t r z n y c h, których z lekka tylko dotknąłem, 
przejdźmy do w e w n ę t r z n y c h. 
Tu - zgóry zastrzedz się winienem, że 
pominę zjaWiska dodatnie, - dla obrazu, który 
będę starał się skreślić, nie użyję farb jasnych- 
zjawiska te dodatnie tkwią zresztą W fakcie 
stałego postępowego naszego rozwoju, W tych 
chociażby danych liczbowych, które w sprawo- 
zdaniu swojem w zestawieniach porównawczych 
już przedstawiłem (ob. sprawozdanie z Zebra- 
nia Ogólnego). 
Zatrzymam się natomiast na tonach cie- 
mnych -- na zjawiskach ujemnych. Taki wła- 
śnie obraz, przedstawiający zgrzyty i widma 
ponure, przesuwające się przez organizm na- 
szego Towarzystwa, ustępujący dziś Zarząd 
przedstawić ma nietylko prawo, lecz i oboWią- 
zek, by zWrócić uWagę stowarzyszonych, 
gdzie według jego najgłębszego przekonania 


228 


tkwią zarodki rozkładowe, zjawiska, złowrogo 
zagrażające sprawności i normalnemu rozwojo- 
wi krajoznawstwa polskiego. A uczynię to 
z tem większą otwartością, nie obwijając ni- 
czego w bawełnę, że to, co tu wskażę, nie jest 
bolączką wyłącznie Towarzystwa Krajoznawcze- 
go, lecz niestety niedomaganiem, nurtującem 
większość naszych polskich instytucyi i organi- 
zacyi kulturalnych" 
Organizacya, utwerzona z pewnej ilości 
przystępujących do niej dobrowolnie jednostek, 
o ile ma sprawnie i należycie zasadnicze swe 
zadanie spełnić, musi być utworzona na wzór 
jednolitego organizmu. 
I nie jest to tylko frazes, pusty zwrot re. 
toryczny, że zrzeszenie, czy społeczeństwo za 
Wzór dla siebie winno mieć żywy organizm" 
Jest to wprawdzie porównanie - lecz po- 
równanie, dające się przeprowadzić do drobnych 
nawet szczegółów. 
Jeżeli organizacya jaka ma żyć zdrowo, to 
znaczy właściwe funkcye swe spełniać, winny 
odpowiadać nast
pującYm warunkom, bez któ- 
rych żaden organizm bytować nie może, bez 
których rozpaść się musi, a mianowicie: 
1) Wchodzące w skład jej osobniki winne 
być związane dośrodkową siłą jakiegoś intere- 
su: fjzyologicznego, narodowego, czy ekonomi- 
cznego" Taką siłą dośrodkową, takim cemen- 
tem, łączącym jednostki We wspólnej zbiorowej 
akcyi - dla naszych organizacyi społecznych 
jest pewna i d e a, jak np" dla naszego Towa- 
rzystwa Krajoznawczego jest idea, sformułowa- 
na w haśle: "P o z n a j s w Ó j kra j". Ona nas 
wszystktch winna jednoczyć, ona nas do współ- 
działania i ofiarności wprzęgnąć zdołała" 
2) W łonie organizacyi, jak i wewnątrz 
organizmu istnieć musi podział pracy" 
Na podstawie tego podziału powstają spe- 
cyalne narządy o określonych zadaniach, które 
niby organy ciała powołane są do wykonywa- 
nia specyalnych czynności. Wśród normalnie 
żyjącej organizacyi musi być organ, odpowia- 
dający głowie, na który spada obowiązek kie- 
rowania czynnościami wszystkich narządów, ze- 
środkowania ich czynności do harmonijnego, 
skonsalidowanego działania" Od sprawności 
i siły tej głowy w znacznym stopniu zależy 
życie organizmu i jego normalny rozwój" 
Co więcej - głowa ta mieć musi pewną 
określoną fizyognomię, która mówi o charakte- 
rze calego organizmu, świadczy o jego sile 
lub słabości, o godności lub trywialności" 
Stąd też naturalna biologiczna dbałość 
wszystkich pragnących życia organizmów- 
o bezpieczeństwo, siłę i godność swej głowy. 
Dla organizacyi społecznych głową taką 
jest władza naczelna - zarząd. Na taki po- 
gląd zgodzić się dziś zapewne nie umie lub nie
		

/00006.djvu

			i 


może ten tylko, kto W organizacyi nie chce 
widzieć sprawnego, świadomie do celu swego, 
do idei swej zdążającego wyższego organizmu, 
lecz jakąś bezkształtną masę, która ma pełzać 
naoślep niby nieświadomy celu swego ple- 
śniak" 
O stworzenie w łonie swem silnych i spra- 
wnie działających rządów czy zarządów, jak 
wiadomo, zabiegają dziś wszystkie świadome 
swych praw i zadań skupienia ludzkie" 
Zanik lub osłabienie władzy jest zwykle 
jednym z etapów rozkładającego się organizmu" 
Z pośród wielu innych warunków, które są 
niezbędne do normalnego rozwoju organiczne- 
go, poprzestanę tu na tych właśnie dwuch, po- 
wyżej wskazanych, jako najbardziej kardynal- 
nych i wprost elementarnych, i zobaczymy, 
w jakim stopniu Towarzystwo nasze ma oba te 
warunki należycie ugruntowane i jakie w tym 
wzgl
dzie występują czynniki ujemne, nad 
którymi zastanowić się należy" 
A więc - czy łącząca tu nas idea zasa- 
dnicza, która ma być cementem, spajającym na- 
szą organizacyę, nadającym jej dostateczną 
trwałość, jest istotnie dość silna, dość popu- 
larna, należycie oceniana? 
Sądzę, że niezupełnie. Wprawdzie stały 
przyrost członków w naszem Towarzystwie - 
tak na liście Centrali jak i w oddziałach pro- 
wincyonalnych, świadczyć się zdaje o pozyski- 
waniu coraz nowych adeptów krajoznawstwa 
polskiego, lecz z drugiej strony nip. brak fak- 
tów, świadczących o bardzo płytkiem, po- 
wierzchownem, a niekiedy wręcz egoistycznem 
pojmowaniu idei naszej przez naszych członków. 
Oto niektóre z nich" 
Całe szeregi członków musiały być wykre- 
ślone z listy Towarzystwa za nieopłacenie na- 
szych tak drobnych składek. Ileż to razy człon- 
kowie, którzy przed paru laty zapisali się, wy- 
głaszając piękne słówka o konieczności pozna- 
wania kraju rodzinnego i o wzniosłych zada- 
niach naszego Towarzystwa, wykreślali się z sa- 
kramentalnemi słowami do inkasenta zWracane- 
mi: "n i e z a W r a c a ć m i g ł o w Y"" Służba 
sprawom publicznym bardzo często dzieli u nas 
los przysłowiowego nowego sitka na kołku! 
Fakt drugi. 
Członkowie, zapisując się do Towarzystwa, 
a szczególniej często w chwili, kiedy sięgnąć 
wypada do kieszeni po 3 ruble na składkę To- 
warzystwa, oświadczają: "dobrze, mogę zapłacić- 
ale powiedzcie mi, co ja właściwie mam z na- 
leżenia do Towarzystwa?" 
Sprawiedliwość przyznać każe, że w osta- 
tnich latach takie naiwne pytania dają się sły- 
szeć coraz rzadziej - być może wskutek 
szeregu odpowiedzi, na pytanie to podawanych 
na okładce ostatnich dwuch roczników. 


Wreszcie przypomnijmy sobie gorące wy- 
stąpienie jednego z naszych członków prze- 
ciwko wycieczkom krajoznawczym, zbyt wiele 
jakoby dającym Towarzystwu dochodu" Mów- 
ca dosłownie powiedział WÓWczas: "Towarzy- 
stwo istnieje dla nas, członków" (ob" Rocznik 
IV, str" 14, protokół Zebrania Ogólnego z roku 
1910)" Nie szanowny panie, Towarzystwo Kra- 
joznawcze służy narodowi, a nie amatorom bez- 
płatnych lub jak najtańszych pr7;ejażdżek po kra- 
ju, pracuje nie dla kieszeni prywatnej, lecz dla 
zadań naszej samowiedzy narodowej. 
Dotychczas wielu członków nie odczuwa 
ani rozumie różnicy pomiędzy towarzystwami 
kulturalnemi a organizacyami zawodowemi, nie 
chce lub nie może pojąć, że Towarzystwo Kra- 
joznawcze nie jest, nie mOże być zorganizowa- 
ne na modłę Towarzystwa pożyczkowo-oszczę- 
dnościowego lub sklepu spółdzielczego, w ża- 
dnym więc razie nie służy interesom prywa- 
tnym lecz publicznym - i nie materyalnym, 
lecz - duchowym, intelektualnym i uczucio- 
wym" Zapewne, podobnych poglądów jak tu 
przytoczony, że Towarzystwo nasze ma służyć 
interesom swych członków, poważnie traktować 
nie można, ani ich zbytnio uogólniać, gdyż ma- 
ją one taką samą wartość, co powiedzenie in- 
nego znów członka: "za moje 3 ruble mam 
chyba prawo wygadać się przynajmniej raz na 
rok na zebraniu ogólnem" . No i oczywiście 
przeciwko tak głęboko i po obywatelsku sfor- 
mułowanemu pragnieniu wyeksploatowania swych 
praW członkowskich argumentów chyba szukać 
nie będziemy... 
O płytkości cementującej nas wewnętrznie 
idei świadczy róWnież fakt, że powodem do wy- 
kreślenia się z Towarzystwa bywają niekiedy 
starcia osobiste, doraźne obrazy, wynikające naj- 
częściej na tle sporów o pewne drobne różni- 
ce w sposobie wykonywania pewnej pracy kra- 
joznawczej. Bywały przykłady wykreślania 
się członków z Towarzystwa z powodu niepo- 
rozumienia lub przemówienia się z kierowni- 
kiem wycieczki, z powodu nieotrzymania dość 
rychło odpowiedzi na jakieś zapytanie, skiero- 
Wane do Komisyi Towarzystwa, z powodu prze. 
kręcenia nazwiska przez kancelaryę Zarządu 
	
			

/00007.djvu

			niu się weWnętrznem, i - zdawałoby się - 
na tory spokojnej, a więc i najbardziej produk- 
cyjnej pracy już wyplynęła - - zaczęły wystę- 
pować zastanawiające zjawiska pewnych kon- 
wulsyi wewnętrznych, które nie wiedzieć dlacze- 
go oznaczone zostały mianem "opozycyi"" 
Nie będę tu wcale omawiał tego zjawiska, 
gdyż musiałbym dotknąć spraw i stosunków 
osobistych, - a tego tu nie uczynię. 
Oczywiście niesprawiedliwościąby było ra- 
Żącą powyższym faktom nadawać jakiś charak- 
ter ogólniejszy, nie wolno tu nam zapomnieć 
o tych już dziś bardzo licznych kołach nasze- 
go społeczeństwa, które sprawy publiczne trak- 
tują w sposób godny uznania i w żadnym ra- 
zie nie pod kątem widzenia osobistych uprze- 
dzeń, osobistych ambicyi lub osobistych po- 
rachunków.." 
I wierzyć należy, że w zdrowym pniu na- 
szego narodu, w miarę wyrabiania się na polu 
życia publicźnego i zbiorowego, poprawne, bez- 
interesowne traktowanie prac społecznych roz- 
wijać się będzie normalnie i bujnie, nie wolno 
jednak jednocześnie nam, jako krajoznawcom, 
zamykać oczu na odosobnione chociażby zbo- 
czenia w pojmowaniu interesów publicznych, 
gdyż jak wiadomo od drobnego nawet sęczka 
próchno wgryźć się może do samej głębi pnia 
zdrowego, o ile tych sęczków We właściwym 
czasie nie poobcinamy i mazią ogrodniczą śladu 
l1awet po nich nie zasmarujemy.., 


* 


By należycie ocenić te zjawiska - przyj- 
rzyjmy się ich symptomatom, i zastanówmy się 
jaka ich jest wartość \'J rozwoju naszego życia 
społecznego. 
Cóż to jest opozycya? Przedewszystkiem 
jest to pojęcie, które ukształtowało się i uro- 
sło w sferze polityki i stąd przemocą przewle- 
czone zostało do sfery pracy kulturalnej. To 
jest pierwsze źródło całej nienormalności tych 
zjawisk w łonie organizacyi naszych. Nastę- 
pnie - opozycya jest to przeciwdziałanie je- 
dnej grupy, jednej sfery jednostek (będących 
najczęściej W mniejszości) przeciwko zarzą- 
dzeniom lub władzy drugiej grupy (stanowiącej 
najczęściej większość - rzadziej zaś liczebną 
mniejszość) - przeciwdziałanie kierunkowi rzą- 
dów, które dla grupy opozycyjnej lub w poj- 
mowaniu opozycyjnem jest szkodliwy" 
Sztuczne stwarzanie opozycyi na gruncie 
pracy kulturalnej o zupełnie wyraźnie wytknię- 
tym kierunku zniewala apostołów zasady opo- 
zycyjnej i tu dążyć do rozbicia całości na dwie 
zWalczające się części na Wzór tego, co się 
dzieje w zakresie życia politycznego" 


230 


A czyż takie rozbijanie całości na części, 
wprowadzanie pierwiastków walki tam, gdzie 
winna panować harmonia i współdziałanie- 
są pożądane, czy raczej nie są szkodliwe? 
Niewątpliwie - są sfery, dla których na- 
sze wewnętrzne rozterki są bardzo pożądane, 
lecz ze sprawami naszego dobra publicznego 
nie mają one chyba nic wspólnego" l o tern 
nam zapominać nigdzie i nigdy nie wolno! 
Ale przyjrzyjmy się sylweUw.m tych, któ- 
rzy na gruncie naszych warsztatów kulturalnych 
"robią" opozycyę" 
Po pierwsze - są to zupełnie określone, 
w każdej instytucyi dobrze znane - bardzo 
często z imienia i z nazwiska wymieniane je- 
dnostki. Jest ich zwykle początkowo jedna, 
dwie, wogóle w każdej instytucyi najwyżej kil- 
ka" Stanowią one zaczyn całej .roboty" opo- 
zycyjnej. Zgór51 wiadomo, kto na zebraniu do- 
roczne m będzie wykazywał całą nieudolność, 
ospałość i gnuśność, a nawet i niesumienność 
zarządu - w Towarzystwie Ogrodniczem, wia- 
domo - kto w Rolniczem, przewidujemy kto 
w Krajoznawczem, a kto u Miłośr.ików Przyro- 
dy lub u Pracowników handlowych. 
Są to przeważnie malkontenci, dobrowolni 
lub przymusowi dezerterzy z zarządów, którzy 
"zrzekli się władzy", zaginając parol na tych, 
którzy rękę przy sterze lub przy wiośle pracy 
dla dobra publicznego utrzymali. Gniewa i drażni 
ich narazie to, że opuszczona przez nich in- 
stytucya jakoś nie tylko pod ziemię się nie zapa- 
dła, lecz nawet rozwija się" A nie sprawdzają- 
ce się przepowiednie zaWsze są nie miłe. 
Dość często zdarza się, że to są te same 
jednostki, które ukazują się kolejno w jednej, 
w drugiej i w trzeciej organizacyi, wystę- 
pując wszędzie w tym samym stylu i w tym 
samym kierunku" 
I ma się wrażenie, że jednostki takie robią 
sobie z tego pewien sport, czy też stają się 
zawodowcami, specyalistami - do pilnowania 
zarządów, aby te przyjęte na się obowiązki na- 
leżycie spełniały, aby umiejętnie układały spra- 
wozdania, bilanse i budżety, no... i aby za dłu- 
go na zebraniach rocznych nie przemawiały, 
cóż bowiem obchodzić ich mogą prawnie i naj- 
formalniej do tego powołane komisye rewizyjne 
lub rady nadzorcze? Te "komisye" i "rady" 
też mają w sobie coś z władzy, a więc należy 
mieć czujne oko nad niemi, bo któż do nadużyć 
jest skłonniejszy, kto większą ma do nich spo- 
sobność niż wszelka władza? 
To jest, zdaje mi się, główny punkt widze- 
nia apostołów opozycyi w naszych instytucyach- 
to jest uzasadnienie racyi ich bytu i ich 
trudów.
		

/00008.djvu

			A trudy, ponoszone przez organizatorów 
opozycyi wewnątrz naszych instytucyi kultural- 
nych, nie są małe. Ileż to wycieczek taki pan 
organizator odbyć musi, ile poczynić wywiadów, 
ile zebrać adresów i informacyi, by na właści- 
wych adherentów zasady opozycyjnej lub oso- 
bistych przeciwników członków zarządu trafić, 
odpowiednio grunt przygotować. 
Otrzymując dość szczegółowe informacye 
o tego rodzaju zabiegach i pracy, wkładanej 
w taką robotę destrukcyjną, boleć musimy 
szczerze, że taka ilość energii i pracowitości 
ni
 jes
 skierowana do tworzenia naszej kultu- 
ry, lecz do jej podkopywania. 
Jakie mogą i muszą być skutki takiego 
podkopywania powagi całego Towarzystwa i si- 
ły, sprawności jego władz, nie potrzebuję chy- 
ba wykazYWać. 
Przypomnę jedynie - że od takich roz- 
terek wewnętrznych, od takich wystąpień opo- 
zycyjnych rozpoczynał się zwykle rozpad i upa- 
dek wszystkich tych naszych organizacyi, które 
już z widowni zeszły. 
Czyjej więc i jakiej sprawie zawodowi opo- 
zycyoniści służą? 
Niech sami w głębi swego sumienia znaj- 
dą sobie odpowiedź. 
Tu wspomnieć należy, że tupet tego ro- 
dzaju zawodowych opozycyonistów jest taki, 
że za ciasno im już było na zebraniach publi- 
cznych dorocznych, sprawozdawczych i t. p., na 
zebraniach, gdzie często przewodniczący może 
głos odebrać, a słuchacze na sali okazać znie- 
cierpliwienie, i powstał był nawet specyalny 
organ - t. zw. polemikom poświęcony. Na ła- 
mach wydawnictwa tego znajdowały sobie uj- 
ście przemówienia i wystąpienia, które z tych 
lub innych względów żywem słowem nie mogły 
być wypowiedziane. 
Pismo to po krótkim i mało rozgłośnym 
życiu zeszło jednak, chwała Bogu, dość prędko 
z widowni, skończyło byt swój śmiercią natu- 
ralną".. na anemię. 
Do takich oto dziwolągów doprowadza zwy- 


kle nietylko ogólna nienormalność warunków, 
chwiejność gruntu, na którym wszelką pracę 
społeczną 11 nas prowadzi się; sekundują czyn- 
nikom tym brak wyrobionej rozwagi i poczu- 
cia odpowiedzialności i karności społecznej. 
A potem w chwili katastrofy oskarża się 
warunki zewnętrzne, przeszkody ogólne - boć 
to jest najwygodniej pięknie na takie ogólne 
tematy deklamować, nic w sprawę ogólną z sie- 
bie nie wkładając, od wszelkiej odpowiedzialno- 
ści ręce umyć i nad niepowodzeniami krajowe- 
mi, ręce załamując-biadać! 
Lecz czy istotnie zachodzi potrzeba po d- 
noszenia na tern miejscu tych smutnych zja- 
wisk, które naogół, ujawniając się względnie 
rzadko, podtrzymywane są przez jednostki bar- 
dzo nieliczne, czy nie można nam czasem po- 
stawić zarzutu, że chcemy strzelać z armaty 
do wróbli? 
Zapewne, jeżeli oceniać zjawiska te ilo- 
ściowo, to są one naogół dość znikome i gdy- 
by były zupełnie jawne, spokojnie możnaby nad 
nimi przejść do porządku dziennego, jako nad 
zdarzeniami smutnemi, lecz zupełnie odosobnio- 
nemi. 
W naszych jednakże warunkach, gdzie 
w wielu sprawach znacznie w i ę c e j m o ż n a 
p r z y j m o wać d o w i a d o m o ś c i n i ż m ó- 
w i ć, gdzie praca destrukcyjna spotyka się 
z podłożem podatniejszem niż wielkie wysiłki 
twórcze, i odosobnionych zjawisk lekceważyć 
nam nie wolno" Nie z wróblami tu bowiem 
mamy do czynienia, lecz raczej - z kretami, 
które prowadzą ukrytą sWą pracę w sposób nie- 
widoczny i nigdy nie możemy wiedzieć, gdzie 
noga nasza do ich nory zapadnie się. 
Sprawa tego rodzaju kreciej roboty wypły- 
wała już zresztą i gdzieindziej przed forum pu- 
bliczne. Ob. np. artykuł w "Kuryerze War- 
szawskim" p" t. "Szkodnictwo społeczne" z d. 
18 lutego 1914 roku. 
To też wszystkie nasze organizacye spo- 
łeczne solidarnie kretów takich z pod ziemi na 
jaw wyprowadzić winny; to za całą walkę wy- 
starczy: światła dziennego nie znosząc, zginą 
lub z ogrodu naszego wyniosą się. 


Mikołaj Wisznicki. 
Krajoznawstwo na prowincyi w 1913 r. 


Rok ubiegły UWażać należy za znacznie 
pomyślniejszy dla krajoznawstwa na prowincyi 
od poprzedniego, gdyż oprócz utworzenia 5 no- 


wych Oddziałów W Błoniu, Mławie (Oddział 
Zawkrzyński), Koninie, Ostrowcu iGrajewie, 
rozpoczęły działalność dawniej już zalegalizo- 


231
		

/00009.djvu

			.. v 


,,,_,'f-.: 


Jo,; .'.r , 
. . 


. ' 


..ł'. 

 lo 


j! . 
... ".:'0 


Z NASZYCH , , 


F.... o 
.
 


+- (°lia, ... ... 

\ . ., 
'. .f - ..o, '. 
:-.ii r ,.,
 

;tI.. 

. 


- -" 
 
""- 


, -.-.....
 ;;;i:-J
lJf_ '. 
. ,.'S-__ -',". . 


..I - -' ..;:..., ' --
 
 
' . C" ,",.

 ....:-:--...;;.'" '" .. 
.
 :"',:- ...
 
.;, 1''i:.C):' .- ....
.. Li 
'_"... . 10"...> -....... 


. --.!III!I.;;., 


. , 
,. 


KANAt AUGUSTOWSKI, 


wane lecz nieczynne lub prawie nieczynne 
dotąd Oddziały W Kutnie i Wieluniu. Jest to 
tak wielki krok naprzód w rozwoju Tow" Kra- 
joznawczego, że nie może zniweczyć warto- 
ści jego smutna konieczność zamknięcia dwuch 
innych Oddziałów - Suwalskiego i Łapskiego, 
tern bardziej, gdy zważymy, że oba te Oddzia- 
ły, - pierwszy dla panującej tam od szeregu 
lat dezorganizacyi, nie dającej się usunąć mi- 
mo wieloletnich i najdalej idących usiłowań 
Zarządu Głównego, drugi dla braku członków, 
co spowodowało w końcu dobrowolne zwinię- 
cie jego -- nie mogly być UWażane za pla- 
cówki o poważniejszej wartości. 
W życiu większości dawnych Oddziałów 
rok ten również zaznaczył się jeśli nie rozro- 
stem, to często pogłębieniem kierunku działal- 
ności, okrzepnięciem organizacyi wewnętrznej 
i wpływów na społeczeństwo miejscowe" Nie- 
które Oddziały, np" Kujawski, jakby wracały do 
sił po przebytej ciężkiej chorobie roku poprze- 
dniego i w sprawozdaniach swoich akcentują 
przeświadczenie o konieczności zdwojenia wy- 
siłków dla rozwinięcia żywszej działalności. 
R u c h c z ł o n k ów. Ogólny przyrost na 
prowincyi w roku ubiegłym wyniósł I, t 94 osób, 
przyczem zaznaczyć należy, że nie wliczono 
tu członków Oddziału Grajewskiego, który, zor- 


232  
" 
'I 
, 


r..:
_ 
'.. 


....... 


. 


-, 


fot. W. Starewicz. 


ganizowawszy się w końcu grudnia, listy ani 
ilości członków nie nadesłał. 
Ubylo zaś W tym okresie we wszystkich 
Oddziałach razem 275 członków, przewyżka 
więc przyrostu wynosi 919. Wykreślanie się 
z listy członków jest w każdem liczniejszem 
stowarzyszeniu zjawiskiem naturalne m i nie 
może być poczytywane za groźny symptomat, 
o ile il03ć wykreślających się stanowi niezna- 
czny odsetek; skoro jednak ubytek członków 
przewyższa przyrost, - jest to z pewnością 
oznaką bardzo niepokojącą" A działo się tak 
w roku ubieglym w 4 Oddziałach: Zawierckim 
(przewyżka ubytku nad przyrostem 16 czł.), 
Chełmskim (14), Grójeckim (13) i Siedleckim 
(8)" Jest to jednak już polepszenie w porówna- 
niu z rokiem poprzednim 1912, kiedy ubytek 
członków przewyższał przyrost w Oddziałach. 
Dziś spraWa ta przedstawia się groźnie w Oddzia- 
łach: Zawierckim, Chełmskim i Siedleckim, a to 
nie tylko dla tego, że przewyżka ubytku człon- 
ków nad przyrostem powtarza się tam już drugi 
rok z rzędu, ale szczególniej dla tego, że prze- 
wyżka ta w porównaniu z rokiem poprzednim 
wzrosła: w Zawierciu z 4 do 16, w Chełmie 
z 10 do 14, w Siedlcach z 4 do 8" Wskazuje 
to na wręcz zasadnicze jakieś wady organiza- 
cyi i Zarządy miejscoWe powinny cały wysiłek 
skierować na wykrycie i usunięcie tych wad -
		

/00010.djvu

			KRAJOBRAZÓW. 


_:."

"" 


.." . 


w....
 UT mi 


".' , 


.... 
 

 


f"!!'-' 


=- 


:::. 


If",  
 


;
  


--- 


...... 


". ,/ 


ze zb. Pol. Tow. Krajozn. 


sopon. 


bo przecież to może być choroba śmiertelna. 
Zupełnie wyjątkowe stanowisko zajmuje 
Oddział Jędrzejowski: od trzech lat trwa on 
w jakimś szczególnym stanie odrętwienia: człon- 
ków ani przybywa, ani ubywa - liczba człon- 
ków 33 nabrała tu jakiegoś kabalistycznego 
znaczenia" Gdy jednak zważymy, że Oddział 
ten żadnej działalności swych członków nie 
ujawnił, i gdy sprawozdanie kasowe przekona 
nas, że członkowie Oddziału są bardzo dalecy 
od wypełnienia choćby tak nieskomplikowanego 
obowiązku, jak wpłacenie składki rocznej, to 
się okaże, że ten pozorny spokój jest bardzo 
niepokojący, i kto wie, czy nie oznacza szyb- 
szego zaniku, niż w poprzednio wspomnianych 
trzech zagrożonych Oddziałach. 
Największy przyrost członków wykazał Od- 
dział Ostrowiecki (191), po nim Wieluński (106), 
Łódzki (100); najmniejszy - Grójecki (1), Chełm- 
ski (3) Zawiercki (4). 
Największy ubytel{ wykazują: Kujawski (59), 
Zaglębia (44), Zawiercki i Kaliski lpo 20); naj- 
mniejszy Błoński: Łomżyński, Olkuski, Ostro- 
łęcki (po 2), Zawkrzyński (3), Łódzki (4)" 
Z e b r a n i a. Ilość zebrań ogólnych i mie- 
sięcznych trochę wzrosła w porównaniu z ro- 
kiem ubiegłym; ogółem wszystkie Oddziały od- 
były zebrań ogólnych 52, miesięcznych - 126; 
zebrań nadzwyczajnych nigdzie nie zwoływano. 


Ani jednego zebrania mIesIęcznego nie było 
w Grójcu, Jędrzejowie, Kielcach, Łomży i Ostro- 
łęce, - podczas gdy Oddział Zagłębia zorgani- 
zował ich aż 16 (I)" Normalną liczbę zebrań 
miesięcznych - 10, jak w Centrali, wykazały 
Oddziały Kujawski i Zawiercki. 
Nadmienić należy nawiasem, że W spra- 
wozdaniach wielu Oddziałów nie podobna zro- 
zumieć, na czem oparta jest klasyfikacya ze- 
brań na ogólne i miesięczne; zdawałoby sit;:, 
że za ogólne uważać należy jedynie doroczne 
zebranie sprawozdawcze, połączone z wybo- 
rami nowego Zarządu, ale jak w takim razie 
rozumieć należy, że Oddział Miechowski wy- 
kazuje zebrań "ogólnych" 8, Ostrołęcki 6, Ol- 
kuski 5, Radomski, Siedlecki i Zawiercki po 3, 
Chełmski, Grójecki, Kaliski, Koniński i Ło- 
wicki po 2? 
Odczyty, referaty i popularyza- 
c y akr a j o z n a w s t w a, We wszystkich Od- 
działach wygłoszono referatóW 129, odczytów 
publicznych 48, razem 177, --, gdy w roku 
1912 było 121. Ogółem referatówi odczytów wy- 
słuchało 13815 osób, co już nie tylko jest 
liczbą imponującą, ale i wylmzuje znaczny po- 
stęp w tym kierunku w porównaniu z rokiem 
poprzednim, w którym ogólna liczba słucha- 
czów wyniosła 8395 osób. Przyrost ten przy- 
pisać należy w znacznej części działalności 


233
		

/00011.djvu

			na tem polu nowych Oddziałów, bo w wielu 
dawnych Oddziałach, co jest rzeczą na- 
prawdę zastanawiającą, ilość słuchaczów na 
odczytach W porównaniu z rokiem poprzednim 
spadła; np" w Kaliszu W r" 1912 dwa odczyty 
zgromadziły 210 osób, w ubiegłym 4 odczyty 
zaledwie 160; w Kielcach liczba spadła z 610 
na 420 osób, We Włocławku w 1912 r" 1 od- 
czyt miał 160 słuchaczów, W ubiegłym 3 od- 
czyty zaledwie 138; w Lublinie było w poprzednim 
roku na 3 odczytach 264 osób, w ubieglym ro- 
ku na 1-58 osób. 
Prym W dziedzinie popularyzacyi krajo- 
znawstwa trzyma, jak zawsze, Piotrk6w, któ- 
ry wykazuje 37 referatów (dla członków i mło- 
dzieży specyalnie) i 2167 słuchaczów; dalej 
Zagłębie (16 ref".-493 osób), Łódź (8 ret-517 
osób), Chełm (7 ref" -- 280 osób), Włocławek 
(6 ref. - 550 osób) Kutno (6 ret-345 osób), 
gdy Kalisz na 6 ref. wykazuje tylko 129 os" 
Prawdziwą i imponującą niespodzianką jest 
działalność W tym kierunku Oddziału Miechow- 
skiego, który oprócz 4 referatów zorganizować 
zdolał 7 odczytów i zgromadzić na nich 1314 
słuchaczów; zasługę tę podnosi jeszcze bardziej 
fakt, że prelegentami byli niemal wyłącznie 
mieszkańcy miejscowi. Bądź co bądź jest to 
.świetny przykład, co potrafi energiczna dzia- 
łalność w obranym kierunku" Największą ilość 
odczytów publicznych, bo 9, urządził Oddzia1 
Olkuski (823 słuch.), Ostrołęka 5, Kalisz 4, 
Kielce, Włocławek i Piotrków po 3. 
Nie dały ani jednego referatu swoim człon- 
kom Oddziały: Grójecki, Kielecki, Łomżyński, 
Łowicki, Ostrołęcki i Zawkrzyński. Nie urzą- 
dzały wcale odczytów publicznych Oddziały: 
Chełmski, Częstochowski, Łódzki, Ostrowiecki, 
Radomski, Wieluński, Zawkrzyński i Zagłębia- 
ten ostatni z powodu niezalegalizowania przez 
władze żadnego z projektowanych odczytów. 
Zwraca uWagę abstynencya odcz;ytowa Oddzia- 
łu Częstochowskiego, który pod względem 
łatwości urządzenia odczytu publicznego znajduje 
się w porównaniu z wieloma innymi Oddziałami 
W znakomitych warunkach, tak dla łatwej i szyb- 
'kiej komunikacyi, jak i zasobnej kasy, która 
wykazuje saldo 231 r" 20 k. Absolutną nie- 
,czynność na polu odczytowem i popularyzacyi 
'krajoznawstwa - jak zresztą i na wszystkich 
niemal innych - ujawniły Oddziały ]ędrzejow- 
.ski i Siedlecki. 
Pomyślne wyniki działalności odczytowej 
Oddziałów obniża cokolwiek fakt, że na ogólną 
sumę 177 referatów i odczytów tematy 32 re- 
feratów i 16 odczytów nie miały wcale lub 
miały bardzo luźny związek z krajoznawstwem. 
K o n kur s y (fotograficzny i przyrodni- 
,czy) ogłosił jedynie Oddział Zagłębia; na każdy 
'nadesłano 6 prac" 


'254 


B a d a n i a n a u k o w e organizowały na 
własną rękę Oddziały: Kaliski, Kielecki, Łowi- 
cki i Zagłębia, z tych jednak, jak dotąd, wy- 
nikami poszczycić się może jedynie Oddział 
Kielecki, którego zbi'ory wzbogacone zostały 
przez niepospolitej wartości wykopaliska, od- 
nalezione przez p" Z. Lenartowicza w Łopu- 
sznie lpow" kielecki) i Złotej (pow. sandomier. 
ski)" W sprawozdaniach kasowych wydatki na 
cele naukowe wykazały Oddziały: Częstochow- 
ski - 15 r., Kaliski - 45 r", Łódzki - 50 r., 
Ostrołęcki-3 r., Zagłębia-5HO r" (w roku po- 
przednim: Chełmski, Częstochowski, Kielecki, 
Kujawski, Kutnowski, Łomżyński, Łódzki i Sie- 
dlecki). 
P o m i a r y m e t e o r o log i c z n e pro- 
wadzone są bardzo dokładnie w Jędrzejowie, 
ale też na tem wyczerpuje się cała działalność 
Oddziału" Poza tem przez pierwsze pólrocze 
prowadzone były pomiary w Częstochowie, 
a W Olkuszu przez cały rJk. 
B i b I i o t e k i i z b i o r y znacznie urosły we 
wszystkich Oddziałach; muzea Oddz" Kieleckiego 
i Kujawskiego zawierają okazy archeologiczne 
dużej wartości naukowej" Niestety, czy to 
skutkiem wadliwości katalogowania, czy z in- 
nych powodów ze sprawozdań Oddziałów nie 
podobna dociec, jaka jest ogólna liczba oka- 
zów W zbiorach i ile tomów liczą biblioteki; 
również nie wszystkie Oddziały prowadzą kon- 
trolę zwiedzających zbiory i korzystających 
z biblioteki, a przecież są to dane pierwszorzędnej 
wartości, niemniej wymownie świadczące o ru- 
chliwości i wartości społecznej pracy Oddziału, 
niż zebrania, odczyty lub wycieczki. 
Ogólny przyrost bibliotek wszystkich Od- 
działów dosięga 1200 tomów, a przyrost zbio- 
róW przekracza 3300 okazów. 
W y d a W n i c t w a. W roku sprawozdaw- 
czym wydawnictwa książkowe podjęły tylko 2 
Oddziały: Piotrkowski i Łowicki (sekcya mu- 
zealna)-pocztówki zaś wydał jedynie Łowicki; 
ruch wydawnictw, sprowadzanych z Centrali 
był dość znaczny, gdyż ilość sprzedanych ksią- 
żek przekracza 1100 egz., a pocztówek sprze- 
dano blisko 16000. Największy ruch, dzięki 
umiejętnie zorganizowanemu kolportażowi, wy- 
kazało Zagłębie (sprzedano 219 książek i 5971 
pocztówek), Łódź (145 książek i 1373 pocztó- 
wek), Kutno (225 książek i 1170 poczt.), Ło- 
wicz (79 książek i 3439 pocztówek), Lublin 
(39 książek i 1422 poczt") i t. d. 
W Y c i e c z ki. Lato dżdżyste i zimne 
wpłynęło ogółem ujemnie na ruch wycieczkowy; 
mimo to jednakże i w tej dziedzinie jest po- 
stęp w porównaniu z rokiem poprzednim: ogó- 
łem zorganizowały Oddziały 134 wycieczki, 
w których wzięło udział 3560 osób, gdy w ro- 
ku 1912 było wycieczek 117 z 2996 uczestni-
		

/00012.djvu

			Z A B Y T K I P O L S KlE. 


., lL 1 ł .j 
 ....; .4.. -. 1J.w. 
. ..:-:..,.
, t'u.-.- 1 ' I'
' ..'... 
..w.-'łW-ł4 ' , 
 I I I 
I'r'd. . ' 
 J' _
 J L ' ;..,,1., '(I , II
 


. .. I #- 
. 


1ItIII!IIIIIII' 


li ..
-h 
I I 
-j 


1° 


" r- 
 l " '-'f-, 
· 
U:
 .  ' 
l. . , ,'-,. 


""'L 


-, 


fot. ze zb. Pol. Tow. Krajozn. 


ZAMEK W MIĘDZYBDŻU. POW, LATYCZOWSKI. 


kami. Pocieszający prawdziwie jest fakt, że 
przecież ruszyły się Oddzialy, którym dotąd 
jakieś siły wyższe stawały na przeszkodzie do 
urządzania wycieczek: taki np" Oddział Ra- 
domski, który w roku 1912 nie urządził ani 
jednej wycieczki dla braku chętnych, gdyż 
"starzy już się napodróżowali w życiu, a mło- 
dzi nie mają ani czasu, ani pieniędzy" - w ro- 
ku ubiegłym jednak na ;) wycieczkach, i to na- 
wet dalszych, bo do Lublina (dwudniowa), Kielc 
i Iłży, - potrafił zgromadzić 83 uczestników; 
świadczy to z pewnością nie tyle o polepsze- 
niu stanu majątkowego młodzieży radomskiej 
i rozbudzeniu żyłki podróżniczej wśród starsze- 
go pokolenia, ile o zwiększonej energii orga- 
nizatorów. Oddział Chełmski, który w roku 
1912 zdołał zaledwo 7 osób namówić na wy- 
cieczkę w najbliższe okolice, w ubiegłym roku 
urządził 5 wycieczek, a wzięło w nich udział 
49 osób. Zato Grójec, który w 1912 r" miał 
49 uczestników na kilku wycieczkach, i Mie- 
chów, który w 1912 r. miał 47 uczestników na 
3 wycieczkach - w roku ubiegłyn:: nie urzą- 
dziły ani jednej wycieczki. Nie urządzały też 
wcale wycieczek zwyczajem lat poprzednich 
Oddziały ]ędrzejowski i Siedlecki. 
Największą ilość wycieczek, bo po 13- 
zorganizowały Oddziały: Koniński, Łódzki (w 1912 
r. było 17) i Zaglębia (w 1912 r"-22.), dalej idą: 
Kujawski (9), Kaliski (w 1912 r" -- 10) i Lu- 


belski (po 8), Błoński, Kielecki (w 1912 - 10) 
i Piotrkowski (po 7), Łomżyński i OstrołęckI 
(po 6), Chełmski, Częstochowski, Kutnowski, 
Łowicki i Zawiercki (po 5), Olkuski (4), Ra- 
domski i Wieluński (po 3) i wreszcie Zawkrzyń- 
ski (2)" Największą ilość uczestników miały: 
Kujawski (308), Łowicki (273). Lubelski i Za- 
glębia (po 269), Kaliski (242), Piotrkowski (236), 
Łomżyński (225). Najmniej było uczestników 
w Mławie (34). 
Przyjmowano najwIęcej wycieczek w Ło- 
wiczu, bo 32 (754 osoby), następnie w Kiel- 
cach - 12 (167 os"), w Olkuszu 5 wycieczek 
(240 os"), We Włocławku - 4 (144 os")" Po 
2 wycieczki było w Kutnie, Ostrołęce i Zagłę- 
biu, po l-ej - w Chełmie, Częstochowie, Kali- 
szu, Miechowie, Piotrkowie, Zawierciu i Mławie" 
P r z e d s i ę w z i ę c i a d o c h o d o w e. 
Oddział Piotrkowski urządził z powodzeniem 
koncert na zapoczątkowanie "funduszu wycie- 
czkowego mł9dzieży". Oddział Łódzki urządził 
w ciągu roku 22 zebrania towarzyskie, które 
zgromadzily 794 osoby" Niesłusznie Oddział 
Olkuski w sprawozdaniu swojem zalicza do 
przedsięwzięć dochodowych schronisko w Oj- 
cowie, z którego korzystało 750 osób, a które 
poza chwalebnem przysparzaniem funduszów 
Oddziałowi posiada przecież o wiele donioślej- 
sze znaczenie. 
S p r a W o z d a n i a k a s o We domagają 


255
		

/00013.djvu

			się gwałtownie reformy: wprowadzone od lat 
paru schematy sprawozdań nie odpowiadają już 
dziś widocznie skomplikowanej rachunkowości 
wielu Oddziałów, co pociąga za sobą dodawa- 
nie nowych pozycyi w sprawozdaniach-i w koń- 
cu wynika znowu różnorodność sprawozdań, 
nie dająca możności zestawienia poszczegól- 
nych pozycyi w różnych Oddziałach" Można 
jednak z sprawozdań tych wysnuć następujące 
wnioski. Ogólny fundusz wszystkich Oddziałów 
W gotówce na d" 31 grudnia 1913 wynosił 2440 r. 
16 k"; największe pozostałości wykazały Od- 
działy: Łódzki-69S r. 91 k", Radomski--235 r" 
92 k", Częstochowski -- 231 r" 20 k", Ostrołę- 
cki-209 r" 07 k., Lubelski 159 r. 93 k., Sie- 
dlecki 158 r. 61 k", Wieluński 130 r. 61 k. 
Długi wykazują: Jędrzejów-50 r, 80 k., i Ostro- 
wiec - 8 r. 05 k. Procenty od sum lokowa- 
nych w !Jankach wykazują Oddziały: Często- 
chowski (19 r. 27 k"), Kaliski (5 L), Lubelski 
(21 r" 75), Łódzlii (38 r" 99 k"), Łowicki 
(sekcya muzealna - 52 r" 08 k"), Radomski 
(5 r. 10 k") i Zawkrzyński (1 r, 65 k.). Ofia- 
ry i dochody nadzwyczajne wpłynęły do kas 
następujących Oddziałów: Chełmskiego (15 r"), 
Częstochowskiego (45 r"), Kaliskiego (125 r.), 
Kieleckiego (185 r. 53 k.), Konińskiego (11 r"), 
Lubelskiego (100 r"l, Łódzkiego (87 r.), Ło- 
wickiego (411 r. 72 k., w tern dla muzeum 
339 r" 72 k.), Miechowskiego (21 r" 12 k.), 
Piotrkowskiego (53 r" 21), Radomskiego (57 r") 
i Zawkrzyńskiego (2 r.), Z odnajęcia lokalu 
miały dochód następujące Oddziały: Kujawski 
(232 r.), Piotrkowski (206 r.), Zagłębia (84 r" 
80 k"). Z wydawnictw własnych czerpały do- 
chód: Kujawski (216 L), Lubelski (15 r.), Łódz- 
ki (74 r. 10 k.), Łowicki (72 r. 31 k"), Piotr- 
kowski (20 r" 36 k"). Oddział Jędrzejowski 
i tu zajmuje najzupełniej odrębne stanowisko: 
całkowity wplyw jego stanowią jedynie składki 
członków-49 r-" 50 k" Jak zawsze, lwia część 
wydatków idzie na lokal; najwięcej wydaje 
Łódź, bo 1081 r. 90 k., - najmniej Konin - rb" 
6; nic nie wydają na lokalOddz. Błoński, Gró- 
jecki, Jędrzejowski, Miechowski, Ostrołęcki 
i Siedlecki. 
Niepodobna pominąć milczeniem sprawy 
opłacania składek i wpisowego w niektórych 
Oddziałach: Błoński na 68 czł. ma składek 
118 r. zamiast 204 r., Chełmski ma 197 r", za- 
miast 276, Jędrzejowski 49 r. 50 k" zamiast 


132 r" Kaliski 364 r. 25 k., zam" 462 r.. Kie- 
lecki 295 r. 50 k"-zam" 342 r", Koniński 41 r. 
25 k" zamiast 168 r", Miechowski 61 r" zamiast 
174, Ostrołęcki 125-zamiast 216, Piotrkowski 
264 L zamiast 558 r", Radomski 189 r" zamiast 
246 r", Siedlecki 97 r" zamiast 198, Wieluński 
219 r. 50 k. zamiast 318 r., Zagłębia 1210 r. 
zamiast 1599 r. Wyjątkowo świetny stan skła- 
dek wykazał Oddział Kujawski-na 261 człon- 
ków składek wpłynęło 780, a więc brak 
tylko 3 r. Jeśli w niektórych Oddziałach 
mniejszą sumę ze składek można W części wy- 
tłómaczyć faktem, że niektórzy członkowie 
mogli się wpisać pod koniec roku, a więc nie 
wplacili calorocznej składki - co jednak nie 
może zupełnie odpowiadać rozmiarowi niedobo- 
rów, to już w żadnym razie niepodobna uspra- 
wiedliwić niedoborów wpisowego - a jednak 
Oddzial Błoński na 68 nowych członków ma 
wpisowego 66 r", Częstochowski na 21- - 1 5 r., 
Koniński na 56-47 r., Lubelski na 62-60 r., 
Łomżyński na 7-6 r", Ostrołęcki na 74-18 r" 
25k. (?), Ostrowiecki na 191-140 r", Radomski 
na 18- 1 3 r., Siedlecki na 9 - nic, Zawiercki 
na 4 - 2 r., Zawkrzyński na 50 - 45 r. Jest 
to przecie sprawa ogromnej wagi, bo pociąga 
za sobą niedobory i świadczy smutnie o poczu- 
ciu obowiązku, przyjętego przecie dobrowolnie. 
Przechodząc do ogólnych wniosków, należy 
podkreślić zupełnie wyraźnie dające się skrystali- 
zować spostrzeżenia: I) nigdzie t. zw. obo- 
jętność ogółu nie ostoi się przed energią choćby 
małej garstki ludzi i nie przeszkodzi rozwinię- 
ciu się raźnej często działalności; 2) nawet 
w dobrze zorganizowanych Oddziałach tętno 
działalności słabnie szybko, jeśli cała praca 
spoczywa na barkach kilku choćby najdzielniej- 
szych ludzi;-należy w miarę rozrostu Oddziału, 
wciągać coraz więcej członków do pracy czyn- 
nej, Wreszcie jeszcze jeden, a nie nowy nie- 
stety fakt, świadczący o małem poczuciu ogól- 
nych celów Towarzystwa Krajoznawczego:-nie- 
które oddziały, wykazujące spore pozostałości 
w gotówce, a nie umiejące, czy nie mogące 
rozwinąć żadnej, albo prawie żadnej działalno- 
ści - nie pomyślały, że przeciecież złożenie 
pewnej kwoty na ogólne cele Towarzystwa, na 
badania naukowe np., byłoby może jedynym dla 
nich sposobem wzięcia udziału W ogólnem ży- 
ciu i posuwaniu się naprzód całego Towa- 
rzystwa" 


256
		

/00014.djvu

			Z Zebrania Ogólnego Pol. Tow. Krajoznawczego. 

 < Dnia 14 marca o godzinie 8 
:1\.."1/. . .... 

:
;J..;" f, ;"


,i J Wlecz. W 
lelkleJ Salt Muzeum 
\J.:
 ':t ::-\?::i\0 PrzemysIu I Rolnictwa W Warsza- 
- 
 ."ł,>J ".

..,. 
'!4}'
' ,. , ' $f' wie odbyło się roczne Zebranie 
i
"
't!Y. Ogólne P. Tow" Krajoznawczego 
I
 
: 
I w obecności 164 członków. 
. - Zebranie zagair prezes K. Kul- 
wieć, stwierdzając jego prawomocność i proponu- 
jąc na przewodniczącego zebrania prot. Adama 
Szpadkowskiego. 
Zebrani przez aklamacyę propozycyę tę przyjęli. 
Przewodniczący, otwierając posiedzenie, za pro- 
sir na sekretarza p. Adama Chętnika-na asesorów 
zaś: panią A. Rzeszotarską, p" Ryszarda Sch€lIera, 
K. Drymmera i S1. Kijeńskiego. 
Przy omawianiu porządku dziennego p. Z. 
Szczawiń
ki zaproponował rozpatrzenie wniosków 
zarządu i członków przed zatwierdzeniem budżetu, 
gdyż przyjęcie lub odrzucenie tych wniosków za- 
ważyć może na niektórych pozycyach budżetu" 
P. A. Ojrzyński proponuje rozważenie wnios- 
ków tych nawet przed sprawozdaniem z działalno- 
ści Zarządu. 
Prezes Towarzystwa oponuje przeciwko propo- 
zycyi p. A. Ojrzyńskiego, dowodząc, że należy 
wpierw wysłuchać, co Zarząd już zrobir, a potem 
dopiero przejść do wniosków, dotyczących przy- 
szłości. 
Zebranie podziela pogląd prezesa, zatwierdza- 
iąc porządek dzienny z poprawką p. Z" Szczawiń- 
skiego, a odrzucając propozycyę p. A. Ojrzyńskiego. 
Protokół z poprzedniego zebrania rocznego 
został odczytany przez p" Z. Dentera i bez dysku- 
syi zatwierdzony, poczem przewodniczący odczytał 
listę zmarłych w roku sprawozdawczym członków, 
a zebrani uczcili pamięć ich przez powstanie 
z miejsc. 
Sprawozdanie z ogólnej działalności Towarzy- 
stwa złożył prezes K. Kulwieć, przedstawiając na 
tablicy porównawczej w szeregu liczb i w liniach 
wykreślnych kolejny rozwój działalności tej w po- 
szczególnych pozycyach. 
Wobec szcze gółowego sprawozdania, wydruko- 
wanego w VII tomie Rocznika T-wa, referent ogra- 
niczył się do wskazania pozycyi najważniejszych, 
świadczących o rozwoju centrali a mianowicie: 


w r. 1912 w r. 1913 
r Czynnych ." 1899 2320 
Ilość członków I Korespond. 160 110 
Popierających 12 25 
Ilość Oddzialów . 22 27 
Komisyi 10 12 
Sekcyi 2 3 
Ogólna suma wydatków . 15.700,9::! 16,691.82 
Ilość zorganizowano wycieczek. 37 55 
. uczestników 2828 3941 
?; f Ilość okazów muzealnych 3070 4156 

 '2. . przezroczy 6875 8244 
.....0 
(/) 
 l. . f
to.graficzn" 9_63 10106 
" " blbltoteczn" 2273 3142 
Drugą część referatu swego prezes poświęcił 
ogólnym warunkom pracy Towarzystwa tak W sto- 
sunkach zewnętrznych tej organizacyi - jako też 


i wewnętrznych" Tę część referatu podajemy w ca- 
łości oddzielnie" 
Sprawozdanie z działalności oddziałów pro- 
wincyonalnych Towarzystwa złożył wice-prezes 
M. Wisznicki, z ruchu wydawniczego - p" M. Sze- 
lążek, z wycieczek - p" T" Podkomorski, spra- 
wozdanie kasowe - skarbnik Towarzystwa p. W. 
Dąbrowski, protokół zaś Komisyi Rewizyjnej redak- 
tor K. Olchowicz. 
Po wyczerpaniu referatów powyższych wice- 
prezes M" Wisznicki w imieniu ustępującego Za- 
rządu złożył następującą deklaracyę: 
.Pomimo ponawianych stale od lat kilku w ostrej 
drażniącej formie ataków Zarząd stoi nieza- 
chwianie na stanowisku jak najdalej idącej wzglę- 
dem wszelkiej krytyki lojalności, uznaje nie tylko 
prawo, ale konieczność takiej krytyki, gotów jest 
zgodzić się na ujawnienie w granicach możliwości 
wszelkich szczegółów swojej działalności, oraz 
wziąć udział w dyskusyi nad celowością swoich 
zarządzeń i postanowień" Zarząd wyraża nadzieję, 
że na drodze takiej dyskusyi rzeczowej możliwem 
będzie dojść do porozumienia nawet w tych wypad- 
kach, kiedy krytyce podlegać będą nie oderwane 
fakty, ale całość jego działalności" Jak naj mocniej 
natomiast protestuje Zarząd przeciwko przenosze- 
niu dyskusyi na grunt osobistych wycieczek, prze- 
ciwko atakowaniu osób zamiast krytyki czynów. 
Treść i formę wniosków, jakie zostały na dzi- 
siejsze zebranie złożone, a zwłaszcza agitacyę 
i komentarze, jakie towarzyszyły zbieraniu podpi- 
sów pod te wnioski, Zarząd uważa za wysoce 
krzywdzące dobre imię osób, do składu Zarządu 
należących. Zarząd gotów jest służyć w tej spra- 
wie wszelkiemi wyjaśnieniami faktycznemi, jak rów- 
nież protokółami specyalnie wyłonionej komisyi, 
która sprawy stosunku "Ziemi" i jej wydawcy do 
T-wa Krajoznawczego rozpatrywała. Równocześnie 
jednak członkowie Zarządu wobec złożenia wnio- 
sków, będących właściwie aktami osl	
			

/00015.djvu

			czet członków honorowych Towarzystwa zasłużo- 
nych pracowników nauki polskiej: prof. B e n e. 
d y k t a D y b o w s k i e g o, znanego zoologa, i W a n- 
d a I i n a S z u k i e w i c z a, zasłużonego archeolu- 
ga i badacza Litwy. Oba wnioski jednomyślnie przy- 
jęto. 
- Prezes K. Kulwieć w imieniu Zarządu zgłosił 
wniosek o utworzeniu dla płatnych pracowników To- 
warzystwa Krajoznawczego kasy przezorności. Wnio- 
sek ten również bez dyskusyi przyjęto. 
P. T. Koszutski w imieniu Zarządu przedstawił 
wniosek p. Ojrzyńskiego i K. Hoffmana, żądający 
szczegółowego. wyjaśnienia" stosunku.Ziemi" do To- 
warzystwa Krajoznawczego i w motywach oskarża- 
jący Zarząd o zaniedbanie interesów Towarzystwa. 
W imieniu komisyi, którą ZArząd zaprosił do 
rozpatrzenia wniosku tego i połączonych z nim za- 
rzutów, dawał wyjaśnienia prof. K. Stołyhwo, stwier- 
dzając dokumentami i zaświadczonemi przez Ko- 
misyę Rewizyjną liczbami, że pomimo istniejącej 
z d. 19 lute
o 1910 r" umowy pomiędzy Zarządem 
Towarzystwa Krajoznawczego a wydawcą, obowią- 
zującej Towarzystwo do pokrywania niedoborów 
.Ziemi", niedobory te pokrywane są w znacznej czę- 
ści przez wydawcę, udzielane zaś przez Towarzy- 
stwo subsydyum na rzecz "Ziemi" jest znacznie 
mniejsze, niż osiągane z "Ziemi" przez Towarzystwo 
korzyści" 
Komunikat p. Stołyhwy uzupełnia radca prawny 
Towarzystwa mec. Oskar Schelłer, stwierdzając, że 
obecny stosunek "Ziemi" do Towarzystwa w zupeł- 
ności odpowiada interesom Towarzystwa tak pod 
względem finansowym jako też i prawnym i oświad- 
czając, że .jeżeli się obecny stosunek .Ziemi" do 
Towarzystwa nie podoba, to chyba temu tylko, kto 
zamiast obecnego wydawcy samby wolał być re- 
daktorem .Ziemi". Użyte jednakże W tym kierunku 
sposoby każdy chyba z uczestników zgromadzenia 
odrzuci z oburzeniem". 
Zarządzone po przemówieniu tern głosowanie 
wykazało. że poza wnioskodawcami złożony wnio- 
sek niczyjego nie zyskał poparcia i naWet na 
otwarcie nad nim dyskusyi zebranie nie zgodziło się. 
Na wniosek p" S1. Kijeńskiego zebrame wyra- 
ziło jednomyślnie (przeciwko jednemu głosowi p" A. 
Ojrzyńskiego) votum zaufania Zarządowi i wydaw- 
cy .Ziemi" K. KulwieC'ioWi, poczem ten ostatni 
składa osobistą deklaracyę, że 1) .jak dotąd, tak 
i nadal przedmiotem największej jego troski będzie 
przysparzanie Towarzystwu za pośrednictwem .Zie- 
mi" jak największych korzyści ideowych i materyal- 
nych; 2) że .Ziemia" z różnych względów musi za- 
chować wolną rękę względem wszystkich organi- 
zacyi polskich, krajoznawstwu polskiemu służących, 
a 3) żadne osobiste wycieczki nie zdołają go po- 
wstrzymać od dalszej służby krajoznawstwu pol- 
skiemu tak w łonie Towarzystwa Krajoznawczego 
jak i poza niem". 
Projekt budżetu na r. 1914, przewidujący wpły- 
Wów 17,800 rb. i tyleż wydatków, zatwierdzono, po- 
czem odczytano nadesłany z New-Yorku list p. Ale- 
ksandra janowskiego, proszącego, aby go ha r. 1914 
do zarządu nie wybierać, i przystąpiono du wybo- 
rów, które do Zarządu powolały: pp. Fr. Bąkow- 
skiego, M" Dąbrowskiego" Al. janowskiego, T. Ko- 


238 


szutskiego, K. Kulwiecia, F. Liszewskiego, K. Ma- 
szkiego, O. Schenera, K. Sławińskiego, K. Sto- 
łyhwę. S1. Thugutta i M. Wisznickiego; wobec 
zrzeczenia się wyboru przez pp. K. Maszkiego 
i O. Schenera - weszli do Zarządu z kolei najwię- 
cej mający głosów wyborczych: E. Bogucki i Z. 
Szczawiński Do Komisyi Rewizyjnej wybrani S1. 
DzieWulski, D, jeżewski i K. Paprocki. Zebranie 
przewodniczący zamknął o godzinie 2 w nocy. 
Na pierwszem posiedzeniu swem w d. 26 marca 
noWo obrany Zarząd ukonstytuował. się jak nastę- 
puje: 
Prezes K. Kulwieć, wiceprezesi: Al. janowski 
i M" Wisznicki, sekretarz E" Bogucki, skarbnik 
W" Dąbrowski, gospodarz lokalu T. Koszutski, bi- 
bliotekarz Sto Thugutt, kustosz F. Liszewski, człon- 
kowi,e F. Bąkowski, K. Sławiński, K. Stołyhwo" Z" 
Szczawińsld. 
+ Dnia 23 stycznia o godz. i-ej po pot odbyło się 
w lokalu wlasnym ogólne roczne zebranie członków 
Oddziału Polskiego Towarzystwa wZa- 
g ł ę b i u. Na terenie Zagłębia Oddział Polskiego To- 
warzystwa Krajoznawczego był jednym z niewielu 
zrzeszeń kulturalno - oświatowych, ujawniających 
żywotność i duże napięcie pracy społecznej" Gdy 
bowiem stowarzyszenia o charakterze filantropij- 
nym robią w Zagłębiu bardzo wieI e, gdy niektóre 
z nich pomimo szczególnie niepomyślnych warun- 
ków, w jakich znajduje się Sosnowiec i okolica, 
osiągają dzięki zdumiewajqcej nieraz energii je- 
dnostek i ich poświęceniu rezultaty stosunkowo 
bardzo poważne, to przeciwnie w towarzystwach 
kulturalno-oświatowych w ostatnich czasach zapa- 
nowała apatya i ospałość. Towarzystwo Krajoznaw- 
cze stanowiło pod tym względem. wyjątek pocie- 
szający i przykładem swym nie pozwalający upa- 
dać na duchu tym, którzy gotowi byli z rezygnacyą 
machnąć ręką nad losem zamierających lub wege- 
tujących tylko placówek społecznych. Historya 
pierwszych lat młodeJ;!o oddziału krajoznawczego 
w Zagłębiu wykazuje namacalnie, ile zrobić mogą 
wysiłki kil.m <-zy kilkunastu jednostek energicznych, 
ożywionych zapałem do pracy społecznej i nie szczę- 
dzących !iwego osobistego trudu i czasu, często 
nader skąpo odmierzanego poza wyczerpującymi 
obowiązkami zawodowymi. Te pierwsze lata istnie- 
nia oddziału stanowiły zjawisko w Zagłębiu dotąd 
nie obserwowane. Gdy inne zrzeszenia z trudem 
dochodziły do setki członków i, osiągnąwszy tę 
liczbę, poczynały się kurczyć, oddział krajoznawczy 
rósł i potężniał tak, że W ciągu lat czterech mógł się 
pochlubić 543 członkami. Na zebraniach zarządu 
przyjmowanie deklaracyi i ich rozważanie zajmo- 
wało sporo czasu, rezygnacye zaś i wykreślanie się 
członków były zjawiskami rzadkiemi; bardzo obfity do- 
pływ członków-i co za tern idzie-środków-pozwa- 
lał Zarządowi odrazu z dość dużem napięciem sił 
przystąpić do prac i badań w zakresie towarzystwa 
leżących. 
Organizowano wycieczki, którym przewodni- 
czyliludzie, doskonale znający stosunki geo- 
graficzne zwiedzanych miejscoWości, podjęto 
wydanie mapy geologicznej Zagłębia, odpowiadają- 
cej współczesnym wymaganiom wiedzy i techniki, 
przystąpiono do zorganizowania stacyi meteorolo-
		

/00016.djvu

			gicznej II
go rzędu, której obserwacye będą nie- 
zmiernie ciekawe ze względu na geograficzne po- 
łożenie Zagłębia i na specyalne jego warunki atmo- 
sferyczne, urządzono cały szereg pogadanek, grun- 
townie i naukowo zaznamiających słuchaczy ze 
stanem i warunkami ziem polskich, rozpoczęto sa- 
modzielne badania Zagłębia pod ",z
lędein archeo- 
logicznym i historycznym, powołując do nich ludzi 
fachowych z Warszawy i Krakowa, zakrzątnięto się 
koło prac przygotowawczych do monografii Za- 
głębia, wreszcie utworzono muzeum mineralogiczno- 
petrograficzne, które pod kierunkiem człowieka za- 
miłowanego i doskonale rzecz znającego tozwinęło 
się tak, iż dziś już posiada zbiory bardzo cenne 
i liczne. Niepodobna zresztą w streszczeniu wy- 
mieniać wszystkie prace i plany rozwijającego się 
i coraz szerszy rozmach okazującego stowarzysze- 
nia; już wyżej wymienione projekty i cZ}1ny świad- 
czą o żywotności oddziału, poniżej zaś zamieszczo- 
ne sprawozdanie zarządu, złożone na zebraniu rocz- 
nem, daje suchy wprawdzie, lecz dokładny obraz 
całorocznej działalności i rozwoju instytucyi. 
W obec tej intensywności pracy w latach ubiegłych 
przykrzej uderzają pewne może jeszcze niezbyt 
ro- 
żne, lecz wyraźne oznaki jakiegoś przełomu, ,zwrotu 
W tył, których przemilczeć niepodobna. Już ,sam 
fakt, że na roczne zebranie ogólne oddziału, li,c-zą- 

ego przeszło 500 członków, przybywa zaledwie 
czterdziestu kilku, śWiadczyć się zdaje o małem 
zainteresowaniu się członków i niedostatecznem 
zrozumieniu doniosłości celów i zadań Towarzystwa. 
Dyskusya, w latach ubiegłych tak ożywiona i czę- 
stokroć gorąca, obecnie toczyła się sennem i leni- 
'Yem łożyskiem, ze strony członków nie złożono 
zarządowi żadnych prawie wniosków, nie rzucono 
nowych projektów, nie ofiarowano samorzutnie za- 
rządowi swej pomocy i poparcia w wykonywaniu 
programu już dawniej naszkicowanego. Dodajmy do 
tego znacznie mniejszy dopływ nowych członków, 
niebywałe dotąd zaleganie w opłatach składek 
członkowskich i nadsyłanie deklaracyi o wystąpie- 
niu z Towarzystwa dla powodów często blaJlych 
lub naWet zupełnie nie motywowane, a otrzymamy 
obraz w stosunkach naszych tak zwykły, choć 
tak niezmiernie smutny: wiekuisty słomiany ogień 
zapału i szybko następująca apatya i bezrad- 
ilOŚĆ. Czyżby i tak pięknie zapowiadające się 
Towarzystwo Krajoznawcze miało na terenie Za- 
głębia uledz przedwczesnemu uwiądowi, nie wy- 
dawszv owoców, czyżby miał go spotkać los, któ- 
remu uległo tutaj już tak wiele szlachetnych i do- 
niosłych poczynań. Czyżby przeszło ono już kulmi- 
nacyjny punkt swego rozwoju i odtąd chylić się miało 
ku powolnemu upadkowi? Zbyt wiele pracy, dotąd 
nietkniętej nawet, leży W dziedzinie krajoznawstwa 
Zagłębia, by dopuścić do tego można; zbyt wiele już 
podjęto, by dziś, gdy zdobyto zdolnych, wyszkolonych 
pracowników i wypracowano metody badania, za- 
niechać dalszej pracy dla braku środków i popar- 
cia. Niepodobna nawet prace krajoznawcze odkładać 
do póżniejszych, może pomyślniejszych czasów-dziś, 
kiedy pod wpływem przemysłu, handlu, napływu 
ludności obcej, każdy dzień tak nieubłaganie niszczy 
i zaciera charakterystyczne rysy ludzi, gleby, sztuki, 
trzeba chwytać śpiesznie wszystko, co uratować 


można od zagłady i niwelacyi, bo jutro już będzie 
późno. I ideowe zadania krajoznawstwa, wszerokiem 
tego słowa znaczeniu polegające na krzewienie mi- 
łości do ojczystej ziemi i kultury, zbyt są doniosłe 
w dzisiejszych cię1kich czasach, by w Zagłębiu. 
dzielnicy bardziej niż wiele innych obfitUjącej 
w siły inteligentne, nie znaleźli się pracownicy, go- 
towi ofiarować swój czas i energię na pożytek To- 
warzystwa Krajoznawczego. W zakładach przemy- 
słowych i handlowych Sosnowca i okolicy skupia się 
tyle sił młodych z wyższem wykształceniem te- 
chnicznem i handlowem, że żadne stowarzyszenie kul- 
turalne nie powinno odczuwać braku chętnych pra- 
cowników. Tymczasem dotychczas te właśnie młode 
siły są prawie niewidzialne - daremnie szukać 
ich na listach członków czynnych zrzeszeń miej- 
scowych. Sądzić jednak należy, że nie jest' to objaw 
ś'Wiadomego uchylania się od 'obowiązku pracy 
społecznej, jest to raczej pewna duchowa bez- 
władność, może spowodowana wynikiem i warun- 
kami pracy zawodowej. Trzeba tylko dotrzeć do tych 
Indzi, posunąć ich, popchnąć, zmusić do zrobienia 
pierwszego kroku i nie ustawać w nawoływaniu do 
'pracy społecznej. Oddział w Zagłębiu powinien li- 
czyć nie 500, lecz 1,500 członków, i W ich liczbie co 
najmniej 100 osób czynnych, biorących udział w pra- 
cach tiaukowych Towarzystwa. Na zarząd oddziału 
spada Dbowiązek kołatania za pośrednictwem prasy 
miejscowej, odezw, rozmów i argumentów osobistych, 
jednem słowem wszelkich możliwych środków, by 
pociągnąć OWe młode siły, wprządz je do rydwanu 
wspólnej, a tak wdzięcznej pracy i przygotować 
sobie dzielnych i ofiarnych następców" 
Ogólne zebranie doroczne
 które misunęło uwagi 
powyższe, miało przebieg następujący. Ptiewodni- 
czył jednogłośme obrany p. R. Piwowar Wraz z ase- 
sorami dr. Kołudzkim i W. Kołakowskim, pióro 
trzymała p. M" Januszewska" Uczczono przez po- 
wstanie pamięć zmarłych członków-dr. J. Czaj- 
kowskiego, Emila Reicherta, j. Wejtkę. Odczytany 
został i przyjęty protokół poprzedniego ogólnego 
zebrania, poczem szczegółowe sprawozdanie z dzia- 
łalności oddziału złożVł wiceprezes p. J" Drzewieckr 
Ze sprawozdania tego wyjmujemy natępujące dane. 
Oddzial Towarzystwa w Zagłębiu miał 5-13 człon- 
ków. Prócz zarządu pracowały sekcye-odczytowa, 
prz:yrodnicza, wycieczkowa, fotograficzna i popula- 
ryzacyi krajoznawstwa. Sekcya odczytowa zorga- 
nizowała szereg (16) odczytów treści bardzo różno. 
rodnej: z geografii ziem polskich, cykl wykładów dyr. 
Sujkowskiego-Włochy współczesne, Ruś Czerwona, 
Szkice z Syberyi, Pozytywim, Astronomia, Szkice 
gtologiczne i inne" 
Pod kierunkiem p.p. Małkowskiego i Jakimo- 
wicza prowadzono badania archeologiczne; groma- 
dzono okazy przedhistoryczne, składając je w Mu- 
zeum Towarzystwa w Dąbrowie G" Przygptowano 
do druku mapę geologiczną Zagłębia. Nabyto prz)
 
rządy meterologiczne dla stacyi II rzędu, urządza- 
. nej tymczasowo przy miejscowej męzkiej szkole 
handlowej" Rozpoczęto pracę kolo gromadzenia ma- 
teryału do projektowanej monografii Zagłębia; po- 
większono znacznie zbiory fotograficzne i prze- 
zroczy (przybyło W ciągu roku 627 fotografii i 695 
przezroczy). Urządzono konkurs fotograficzny, któ- 


239
		

/00017.djvu

			rego plon był dość znaczny; konkurs przyrodniczy 
dla młodzieży dał wyniki znacznie 
orsze, świad- 
qzące, że pomimo dość znacznego uwzględnienia 
nauk przyrodniczych w proJ;!ramach szkół miejsco- 
wych młodzieży szkolnej brak zapału i chęci do 
obs
rwowania, spostrzegania i wogóle interesowa- 
nia się otaczającą nas przyrodą. Konkurs na opisy 
wycieczek zawiódl zupełnie-nie nadesłano bowiem 
ani jednej pracy, co również nie świadczy pomyśl- 
nie o zamiłowaniu do wycieczek i... pióra śród 
młodzieży miejscowej, na którą głównie liczono. 
Sekcya wycieczkowa urządziła 15 wycieczek, prze- 
ważnie do miejscowości niezbyt oddalonych. Wy- 
cieczki, W których wzięło udział ogółem zaledwie 269 
osób, nie cieszyły sięzbytniem powodzeniem, tak dale- 
ce. że część projektowanych wycieczel{ zupełnie nie 
doszła do skutku. Może przypisać to należy fatal- 
nym warunkom atmosferycznym ubiegłego roku, nie 
ulega jednak wątpliwości, że czynnikiem niepo- 
ślednim miernego powodzenia było oslabienie za- 
interesowania, ociężałość fizyczna i duchowa miej- 
scowego społeczeństwa, wreszcie trudności te- 
chniczne: niedogodny rozkład jazdy na kolejach miej- 
scowych, brak abMlutny wszelkich ulg i ułatwień 
ze strony zarządów kolei; za czasóW p
ywatnej 
administracy\ zarząd kolei Wiedeńskiej nader 
chętnie ułatwial wszelkie wycieczki zbiorowe, dziś 
naturalnie niczego spodziewać się nie można prócz 
utrudnienia" Odnotować wreszcie wypada powięk- 
szenie biblioteki oddzialu. dość pomyślne pośredni- 
JO-" czenie w sprzedaży wydawnictw zarządu central- 
nego, oraz w prenumerowaniu .Ziemi", która przy. 
chodzi do Sosnowca w liczbie 80 egzemplarzy. 
Skutkiem zaniku zainteresowania odczytami 
i pogadankami Zarząd Oddział zaproponowal za- 
miast dotychczasowych tygodniowych zebrań i po- 
gadanek urządzać tylko miesięczne. Sprawy tej 
nie zdecydowano ostatecznie. 


0000000000 


Nowe książki. 


ViI Rocznik Polskiego Towa1'zystwa Rrajoznawczego. 
1913. Wo.-szawa, 
Wzorem roku poprzedniego zredagowany zo- 
stal ostatni rocznik Tow. Krajoznawczego z usil- 


nem i konsekwentne m dążeniem do zredukowania 
jego objętości; do usunięcia wszystkiego, co nie od- 
zwierciadla istotnie pracy na polu krajoznawczem 
w ramach organizacyi podjętej" Jest to słuszne 
i całkiem naturalne dążenie tam. gdzie koszt wyda- 
nia rocznika dochodzi do sumy poważnej z uszczerb- 
kiem innych celów, bardziej bezpośrednio z zada- 
niami Towarzystwa związanych. Większa il<:>ść da- 
nych cyfrowych i osobistych nie poglębiałaby ogól- 
nego obrazu, a ujęcie calokształtu ruchu krajoznaw- 
czego w jakieś ogólne linie odbywa się zwykle poza 
obrębem Rocznika gdzieindziej-na lamach naszego 
pisma. 
Zamiast rozszerzania treści - czy może raczej 
pomnażania tylko ilości stronic-dodano w tym ro- 
ku bardzo ciekawe i pożyteczne .zestawienie dzia- 
łalności Centrali i Oddzialów Polskiego Tow" Kra- 
joznawczego. i .zestawienie wplywów, wydatków 
oraz sald Centrali i oddzialów w 1915 r". Oba te ze- 
stawienia szeregują poszczególne dane cyfrowe na 
jednej tablicy. znacznie ulatwiając zoryentowanie 
się w różnorodnej działalności jednego z najruch- 
liwszych towarzystw naszych" 
Widać też dużą staranność w systematycznem 
ugrupowaniu materyalu, zwlaszcza w dziale poświęco- 
nym zobrazowaniu działalności oddzialów; pod wzglę- 
dem jasności i przejrzystości ukladu tom ten dodatnio 
odróżnia się od poprzednich roczników" Listy czlon- 
ków Centrali i oddzialów zebrane są razem, nie 
oznaczono w nich jednak Wzorem roku ubieglego 
ilości kandydatów, wprowadzonych przez każdego 
czlonka (w Centrali), natomiast trzeba bylo, czy- 
niąc zadość przykrej konieczności, oznaczyć gwiazd- 
kami, za ile lat dany czlonek zalega ze składkami. 
Także pewnego rodzaju odznaczenie" 
Część naukową "Rocznika" wypelniają: zaczer- 
pnięte z rękopisó'" rocznika statystycznego, który 
świeżo wydalo Biuro Pracy Spolecznej, dane o po- 
wierzchni i ludności Królestwa Polskiego, ułożone 
przez p" K. Rakowieckiego, i bezimienna .Biblio- 
grafia dziel z zakresu Sleografii i krajoznawstwa 
wydanych w r" 1915". W danych statystycznych 
o Król. Polskiem, na str. 211 w wierszu 28, wylicza- 
jąc powiaty gub. radomskiej, w których niema ża- 
dnego miasta, umieszczono między innymi - kiele- 
lecId. zamiast jak przypuszczalnie być powinno- 
Hżecki. 


T-t. 


0000000000 


TREŚC: Michał Brentiztejn - Wandalin Szukiewicz (z l ryc"). K" Kulwieć - Kolce naszej pracy spo- 
łecznej. Mikołaj Wiszniclci - Krajoznawstwo na prowincyi w 1915 roku. - Z Pol. Tow. Krajoznawcze- 
go. - Nowe książki. - Poza tekstem: Kanal Augustowski. Sopoty. Zamek w Międzybożu, pow. lat y- 
czowski. - Wkładka: Pałac w Natolinie pod Warszawą" 

 


.
 


Redaktor i Wydawca Kazimierz Kulwieć. 


240
		

/00018.djvu

			Pragnąc uprzystępnić wszystkim nabycie pomnikowych prac 


ZYGMUNTA GLOGERA 


oglaszamy wielkie, zniżenie ceny dla prenumeratorów "ZIEMI": 


1\ O K P O L S K I W życiu, tradycyi i pieśni, 
zamiast ceny pierwotnej rb. 5. 
tylko rb. 2.50. 
w ozdobnej opr. p.ł'óciennej zamiast rb. 6 - tylko rb. 3.50. 


Ostatnie kompletne egzemplarze 
Ency 
loped yi 
ta:ropols
iei 
4 tomy w ozdobnej opr., zamiast rb. 15, 
tylko rb. 10. 
 
I Nakładem Łódzkiego Oddziału Polskiego T-wa Krajoznawczego została wydana I 

 Mapa Pomorza Kaszubskiego 
 
I ułożona przez p" inżyniera Franciszka Bąkowskiego formatu 65X65, w skali 1: 200,000"1 

 Mapa powyższa jest do nabycia w cenie 1 rub., dla członków z ustępstwem 10% w Za- 
 

 rządzie Głównym P. T. Kr. w 
arszawie (Jerozolimska 29), w Łódzkim Oddziale P. T" 
 

 Kr. (Konstantynowska 5). oraz w innych Oddziałach T-wa. 
  
. . 
POM
RZE KASZUBSKIE 
B

;
 ::R


 
. 


Wydawnictwo zbiorowe w opracowaniu: Wóś'a Budzysza, 
D....ra l'lajkowskiego, I\. Sujkowskiego, D",ra K
trzyńskiego, 
St. Thugutta, K. Nitscha, D",ra Szpandowskiego, Ber. Chrza", 
n'owskiego i Ed. Ko.ł'odziejczyka. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


W Administracji 
uZIEMI" 
Cena 50 kop. 


. . 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 


polEca otrzymanE Jako ofiar6 na budowe D o m u Kra j o z n a w c Z E 
 o w WarszawiE: 
F\ L. J 1\ N o W S K I E G O. W ycieczki po kraj u cz\ść IV, Warsz5wa - Kalisz. 
. Cena 40 kop. 
Do nabycia w Administracyi Wydawnictw Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 
Al. Jerozolimskie H2 29.
		

/00019.djvu

			lłdministraeja Wydawnietw Pol. Tow.l{rajoznawezego 
 

 Al. Jerozolimskie 29 
 

 otrzymała i poleca następujące wydawnictwa ofiarowane przez księgarnię 
 

 M. ARCT A na fundusz budowy Domu Krajoznawczego w Warszawie. 
 

 
 ' Biilsche W. Dni stworzenia, przełożył dr. J. / Anglja, przetłumaczył Czesław Statkiewicz, 
 
 
Babiński z rycinami -.50 z licznemi rycinami -.55 
Chmielewski 
onrad. Twoje ziemie, 
woje wo- Nansen Frltjof" Eskimowie, Ich życie i oby- 

 dyl SZ
lce malownIcze z kraju z 9 ry- czaj e" Przełożył i streścił A" Strzelecki" 
 

 su
ka!I1l. . -:.55 Z licznemi rysunkami -.50 
 

 Dybczy
sk
 T. 1- tekI 
urysty. 9pls ąS mIlo: Offmański M. Pamiątki po Piastach i Jagiel- 
 

 WeJ pIeszej podrózy po kraJu, z hczneml lonach pozostałe w wierzeniach tradycji 
 

 ryc" I z mapką -.40, b tk h ( KdW -14 ) 45 
 

 Gloger Zygmunt. Białowieża i opis do niej, I za y. ac, . . ;-). " 
 
z 4 rycinami -"25 Sło
nI.k 
leJscowo
CI, W których J.eszcze 

 Hartlngh Z. Przewodnik po ziemi Kaszubskiej znajdują SIę zabytkI z czasów Plastow- 
 

 z 20 rys. (KdW. 461). -.40 skich i ]agiellońskich,(963-1572)" (KdW. 
 

 Kafka J. W krainach wiecznego lodu. Z cze- 515) -.40 
 

 skiego przetłumaczyła). Kietlińska-Rudz- Peters Karol dr. Przez Krainę Masajów. Wy- 
 

 ka. Z 23 rycinami -,20 jątek z dzieła. "Niemiecka wyprawa na 
 
1f2JJ Mlecz Sergjusz" Azja Środkowa, z 7-go wyda- poszukiwanie Emina Paszy". Przełożył 
 
nia przełożył Adam Kudelski -"20 A" Krasnowolski, z rycinami -"25 

 Sahara i Nil z 6-go wydania przełożył Adam Zajmujący opis podróży i przygód wśród 
 

 Kudelski z 6 rycinami i 2 mapami -.30 dzikiego, mało znanego kraju" 
 

 
  


"\ 
Z (jK
f\If'JY, 
KAZIMIERZ MOSZYŃSKI, 


Napisał 
nakładem 


"Ziemi" w Warszawie, 15
 stronic, 
z Iicznemi ilustracjami. 
Nabyć można w Administracji "Ziemi". 
Cena 75 kop. 


Niezbędny dla każdego 
Ppzewodnil{ pO WOP5zowie 
z planem miasta, 
opracowany przez Stanisława Thugutta. 


Do nabycia we wszystkich księgarniach 
większych składach materjałów piśmiennych. 


Staraniem 


nakładem Komitetu Wydawnictw dzieł Wacława Nałkowskieuo 
'SZSZ'ys:zło :z drl1
l1: 


JJTE
YTO
J(jM 
POLSKI HISTO
YCZf'JEJ 
JRKO INDYWIDURLNOŚĆ GEOGRRfICZNR" 
(z mapą etnograficzną) 
na składzie w Administracyi Wydawnictw Polskiego 
Tow. Krajoznawc:z:ego. Cena 75 kop.
		

/00020.djvu

			Członkowie 


Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
w dniu 31 grudnia 1913 r. 


Kazimierz Dmochowski 
Stefan Dziewulski 
Kazimiera Glogerowa 
}larya Januszkiewiczówna 
Dominik Jeżewski 
Władysław Kiślański 
Leopold bar. Kronenberg 
Bertold Lewy 
Michał Łempicki 


zapisani na 


Adamiecki Wiktor 
Adamowicz Marjan 
Adamowiczówna Julja 
Adamski Mieczysław 
Alchimowiczowa Jadwiga 
Alchimowicz Wacław 
Aleksandrowicz Stanisław 
Alexandrowicz Bronisław 
Alkiewicz Marceli 
Ambrożewicz Aniela 
Anczykowski Witold 
Anders Ludwik 
Andersówila Janina 
Antecki Kazimierz 
Antecki Stanisław 
Antoniewicz Aleksander 
Antosiewicz Stefan 


A) Honorowi: 


Bronisław Chlebowski 
Tadeusz Korzon 
Bronisłsw Znatowicz 


B) Popierający: 


Władysław Maciejewski 
J. A. Majewski 
M. ks" Ogińska 
Klemens Popiel 
Irena hr" Pusłowska 
Wojciech hr. Pusłowski 
Franciszek Radoszewski 
Gabryela Roesnerowa 
Andrzej Rotwand 


C) Czynni, 
liście Zarządu Głównego 


Antosiewiczówna Zofja 
Antoszewski Witold 
Anuczynowa-Nynkowska Ja- 
dwiga 
Arct Michał 
Arct Stanisław 
Arct Zygmunt 
Arlitewicz Tomasz 
Arlitewicz Ziemowit 
Arnold Kazimierz 
Augustowicz Kazimierz 
Augustowicz Ludwik 
Auleytner Kazimierz 


Babicka Marya 
Babiński Wacław 
Babiński Leon 


Michał hr. Sobański 
dr. Władysław Staniszewski 
Florjan Świda 
Bronisław Szlubowski 
Feliks hr. Tyszkiewicz 
Tadeusz Wodziński 
August hr. Zamoyski 
Ord. Maurycy hr. Zamoyski 


w Warszawie. 


Bachrach Feliks 
Balasiński Jan 
Bagieński Karol 
Bagiński Ignacy 
Bagniewska Antonina 
Bagniewska ]agwiga 
Banachowicz Wincenty Leon 
Banachiewicz W. 
Bakierowski Janusz 
Baranowiczówna Jadwiga 
Baranowski Ignacy 
Barbier Edward 
Barchwic Romuald 
Bardzki Artur 
Barszczewska Marya 
Bartnicki Jan 
Baruch Maksymiljan 


. 


1
		

/00021.djvu

			BaryIski Henryk 
BaryIski Kazimierz 
Bakowska Bronisława 
B
kowski Alfred 
Bąkowski Franciszek 
Bedełek Wacław 
Bednawska :\larya 
Bekker Zofja 
Bendetson Ignacy 
Benzef Stefan 
Bereza Aleksander 
Berger Eugenjusz 
. Bergman Antoni 
Bergson Ludwik 
Bernard Jadwiga 
Betley Stanisław 
Białkowski Franciszek 
Białobrzeska Felicya 
Białecka Marya 
Białowąs Jan 
Białowiejska Stanisława 
Białowiejski Maksymiljan 
Biedrowska Feliksa 
Biedrzycki Stefan 
Biehler Matylda 
Biehler W acła w 
Bielicka Laura 
Bielicki Wacław 
Bielicki Jan 
Bie1iński Władysław 
Bielówna Lucyna 
Biernacki Aleksander 
Biernacki Stefan 
Biernath Albert 
Biliński Antoni 
Biliński Ludwik 
Biliński Wacław 
Billing Wacław 
Binzer Adolf 
Binzer SzarIota 
Biron Helena 
Biron Witold 
Biskupski Wincenty 
Biskupska Halina 
Blechszmidt Teodor 
Błaszkiewicz Tadeusz 
Błędowski Ryszard 
Błoniewska Stefanja 
Bobińska Emilja 
Bobińska :\larya 
Bobiński Bronisław 
Bobotkówna Marja 
Bobowska Stefaaja 
Bobrowska Stefanja 
Bobrowska Zofja 
Bogacki Czesław 
Bogdański Juljan 
Bogenhardt Marja 
Bogucka Helena 
Bogucka Cecylja 
Bogucki Edward 
Bogucki Marjan 
Boduska Sylwina 
Bojanowska jadwiga 
Bojanowski Henryk 


Bojanowski Ignacy 
Bojasiński Józef 
Bongard Edward 
Bońkowski Szczepan 
Borgerowa Marja 
Borgerówna ryJarja 
Borkowski Zenobjusz 
Borkowski Bogumił 
Bormann Witold 
Borowski Wacław 
Boryssowiczowa Helena 
Boye Józef 
Borzęcki Tadeusz 
Bratkowski Michał 
Brenneisen Leopold 
Bretschneider Juljan 
Brodzka Stefanja 
Bromirski Waclaw 
Broniewski Aleksy 
Bronikowska Irena 
Bronowska Marja 
Brun Wacław 
Bruner Edward 
Brudzińska Helena 
Brudziński Zygmunt 
BrukaIski Stanisław 
Bryhiewicz Wacław 
Brzechowska Teodora 
Brzeziński Marjan 
Brzezińs4.i Stefan 
Brzeźniakiewicz Mieczysł. 
Brzozowski Wacław 
Buchner Jerzy 
Buchner Władysław 
Buchowiecki Stefan 
Buchwic 
Buczkiewiczowa JadwIga 
Buczyński Tomasz 
Budkowska Helena 
Budziszewski Józef 
Budzyński Stefan 
Budzyński Jan 
BujaIska Ludomira 
Bukowiński Władysław 
Bukowski Alfons 
Bukowski Henryk 
Bułakowska Zofja 
Burak Jan 
Burkath Józefa 
Buszkowski Leon 
Buyno Jadwiga 
Byczkowski Ludwik 
Bydłowska Jadwiga 
Bydłowski Aleksander 
Bykowski Ludwik 
Bylinianka Janina 
Byszewski Witold 
Bzowski Stanisław 


Car Stanisław 
Cegłowski Bolesław 
Celejewski Władysław 
Centnerszwerowa Róża 
Cesarczyk Adam 
Cetnarowicz Stefan 


2 


. 


Chanecki Jan 
Chankowski Józef 
Chądzyńska Czesława 
Chełchowska Jadwiga 
Chełchowski Kazimierz 
Chełmicki Henryk Jan 
Chełmińska Helena 
Chełmiński Jarosław 
Chełmiński Witold 
Chełmońska Marja 
Chętnik Adam 
Chlebowska Aleksal1dra 
Chlebowska Zofja 
Chluski Stefan 
Chmielewska Jadwiga 
Chmielewski Konrad 
Chodyniecka Bolesława 
Chojdziński Edward 
Chojecki Artur 
Chojnacki Antoni 
Cholewiński Aleksander 
Cholewiński Rajmund 
Chomicz Bolesław 
Choromańska Aniela 
Chrapowicki Ignacy 
Chrempińska Jadwiga 
Chrempińska Tekla 
Chróścielewski Franciszek 
Chróścielewski Stanisław 
Chrupczałkowski Stefan 
Chrzanowska Halina 
Chrzanowski Ignacy 
Chrzanowski Kazimierz 
Chrzanowski Leon 
Chwali bóg Włodzimierz 
Chybczyński Ludwik 
Ciechomska Marcela 
Ks. Cielecki Antoni 
Cielecka Halina 
Cieluch Miron 
Cieśla Adam 
Cieszkowski Michał 
Ciszewski Feliks 
Cybulski Zygmunt 
Cyngott Czesław 
Czajkowski Juljan 
Czapczyński Antoni 
Czaplicka Zofja 
Czarkowski Marcin 
Czarnecka Marja 
Czarnocki Romuald 
Czarnołęska Zofja 
Czarnota-Bojarski Aleksan. 
Czarnowski Kazimierz 
Czarnowski Stanisław 
Czartoryska Marja 
Czayczyńska Władysława 
Czeczottowa jadwiga 
Czekierska Zofja 
Czempiński Bronisław 
Czepieliński Stanisław 
Czermiński Stefan 
Czernicka Teresa 
Czernicki Mieczysław 
Czerniewski Ludomir
		

/00022.djvu

			Czerwiński Jan 
Czerwiński Kazimierz 
Czerwiński Konstanty 
Czerwijowski Faustyn 
CzubaIska Zofja 
Czygłowska 
arja 
Czyżewski Ludwik 
Ćwierdzińska Stanisława 
Ćwikliński Edward 


Oajkowski Czesław 
Danielczyk Marja 
Danielewiczowa Marja 
Daniszewska Marja 
Dann Jan 
Danyszówna Regina 
Daszewski Stefan 
Dawidowski Władysław 
Dąbrowska Aleksandra 
Dąbrowska Elżbieta 
Dąbrowska Marja 
Dąbrowska Wiesława 
Dąbrowski Henryk 
Dąbrowski Ignacy 
Dąbrowski Karol 
Dąbrowski Mieczysław 
Dąbrowski Roman 
Dabrowski Wacław 
Dąbrowski Witalis 
Dąbrowski Władysław 
Dehnel Piotr Paweł 
Delinikajtys Jan 
Dembowski Piotr 
Demby Stefan 
Denter Zygmunt 
Dębicki Józef 
Dębska Jadwiga 
Dębski Mieczysław 
Dębski Leon 
Dickstein Samuel 
Diehl Gustaw 
Diehlowa Fanny 
Diering Aleksander 
Dietz Hubert 
Długoszówna Zofja 
Dłutek Ignacy 
Dmitrowicz Józef 
Dmochowski Kazimierz 
Dobrowolski Aleksander 
Dobrowolski Zygmunt 
Dobrowolski Stefan 
Dobrowolski Stanisław 
Dobrzański Włodzimierz 
Dołobowska Wacława 
Domański Stanisław 
Donderkiewicz Wacław 
Doney Aleksander 
Dorant Włodzimierz 
Dorabiaiska Helena 
Doroszkiewicz Stefan 
Doro t Adam 
Downarowicz Ignacy 
Downarowiczówna Marja 
Drabik Mieczysław 
Drabik Wincenty 


Drac Juljan 
Drac Kazimierz 
Dramiński Piotr 
Drege Helena 
Drege Jan 
Drege Wanda 
Droste Chrystyan 
Droste Karol 
Drouet Józef 
Drouet Władysław 
Drozdowiczowa Franciszka 
Drozdowska Jadw,iga 
Drzewiecka Helena 
Drzewiecki Adam 
Drzewiecki Kazimierz 
Drzewiecki Ludwik 
Dubikowski Bolesław 
Dubiszewski Franciszek Lu- 
domir 
Dubowski Marjan 
DuchiUeau Apolonjusz 
DuchiUeau Juljusz 
Dudrewicz. Władysław 
Dudziński Józef 
Hr. Dunin. Wąsowiczowa 
Marja Matylda 
Dunin Antonina 
Dunin-Sulgostowska M. 
Dutkiewicz Tadeusz 
Dutkiewicz Konstanty 
Dutkiewiczówna Wanda 
Dydyński Wincenty 
Dylikowska Teresa 
Dymarska Eugenja 
Dymarski Stefan 
Dymitrowicz Ludomjr 
Dymmek Stanisław 
Dytkowski Bolesław 
Dziamarski Stanisław 
Dziekoński Albin Michał 
Dziekoń
ki Józef 
Dziekoński Marjan 
Dzierżyński Ignacy 
Dziewulski Wacław 
Dzięciołowski Bolesłnw 
Dzikiewicz Feliks 
Dziubałtowski Seweryn 


Eberhardtówna Julja 
Eberhardt Juljan 
Ehrenkreutz Stefan 
Eichler Remigjusz 
Esmanówna Walentyna 


Fabiani Fels 
Fabiani Marya 
Fabiani Wiktoryn 
Fabjanowski Juljusz 
Fabjanowski Józef 
Fajans Maurycy 
Falkowska Janina 
Feist Jan 
Felix Bronisław 
Felsenhardt Józef 
Ferens Bolesław 


Fertner Antoni 
Figmska Stefanja 
Fijałkowski Wojciech 
Filipkowska Wanda 
Fischer Józef 
Fiszer Stanisław 
Flaszczyńska Romana 
Flatau Henryk 
Florjańska Mieczysława 
Foltańska Janina 
Franaszek Aniela 
Fnmcikowski Florjan 
Francman Adolf 
Francman Stanisława 
Frank Adam 
Freyer Zdzisław 
Freyman Otton 
Friesendorf Henryk 
Fritzówna Zofja 
Frybenówna Janina 
Fryben Mieczysław 
Fuchs Adela 
Fuchsowa Marya 
Fukier Henryk 
Furuhjelmowa Marya 
Fynfsztykowa Lucyna 
Fynfsztykówna Władysława 


Gabszewiczówna Stefanja 
Gajewska Janina 
Gajewski Wacław 
Gajkiewicz Bronisław 
Gałczyński Konstanty 
Gałecki Tadeusz 
Gałęzowska Jadwiga 
Gardowska Marya 
Gardowski Wacław 
GarduIska Janina 
Gartkiewiczówna Eugenja 
Gaszczyński Wacław 
Gawecki Stefan 
Gawłowiczowa Ludwika 
Gawroński Wincenty 
Gawrychowska Zofja 
Gay Juljan 
Gay Delfina 
Gażyńska Józefa 
Gąsecki Stefan 
Ks. Gąsiorowski Franciszek 
Gąsiorowski Stanisław 
Gąssowska Anna 
Gde,:z Antoni 
Gebethnerowa Marya 
Gebethnerówna Hanna 
GebethnerówLa Jadwiga 
Gebethnerówna Józefa 
Geisler Edw. Tadeusz 
Geisler Edward 
Gembarzewski Bronisław 
Gepner Bolesław 
Gesserówna Romana 
Gędziorowski Bohdan 
Gibel Józef 
Gibel Leokadja 
Giedrojć Kazimierz 


5
		

/00023.djvu

			Giedroyć S. 
Giermanówna Zofja 
Giernakowski Stanisław 
Gieysztorówna Marya 
Ginejko Irena 
Girtler Jan 
Gizaczyński Kazimierz 
Giżycki Antoni 
Glapińska Marya 
Glass Alina 
Glass Jakób 
Glinka Zygmunt 
Glińska Irena 
Glińska Janina 
Gliński Witold 
Gliński Juijan 
Gloch Aleksandra 
Glotzówna Marya 
Głębicki Stanisław 
Gocła wska Wanda 
Goćkowski Józef 
Godlewska Marya 
Godlewska Stanisława 
Goebel Marya 
Goebel Wacław 
Goebel Emilja 
Goeblówna Marya 
Gogolewski Roman 
Golański Bolesław 
Golański Czesław 
Golczewski Bronisław 
Goldberg Leon 
Golfarthówna Julja 
Goliszewski Eugenjusz 
Goltz Ludwika 
Golska Zofja 
Gołembiowski Józef 
Gołembiowski Franciszek 
Gołembiowski Stanisław 
Gołębowski Wincenty 
Gołębska Wanda 
Gołońska Helena 
Gomólińska Marja 
Gorazdowska Wanda 
Gorazdowski Antoni 
Goriaczkowski Włodzim. 
Gorczyński Władysław 
Gorzechowski Józef 
Gosiewski Jerzy 
Gostomska Aleksandra 
Gostomski Jan 
Gościcki Kazimierz 
Gothin Konrad 
Govenlock Helena 
Goździcki Wacław 
Goźliński Juljusz 
Gójski Stefan 
Górecki Józef 
Górecki Rudolf 
Górnicki Józef 
Ks. Górnicki Józef 
Górska Janina 
Ks. Górski Ludwik 
Górski Mieczysław 
Górski Zygmunt 


4 


Grabiński Z. 
Grabowski lhnacy 
Grabowski Kazimierz 
Grafczyński Wacław 
Graff Rudolf 
Grajewski Jędrzej 
Ks. Gralewski Jan 
Granowska Helena 
Grąbczewski Feliks 
Grądzka ]anina 
Gregorowicz Ludwik 
Grędziński Feliks 
Dr. Grodecki 
Grodzińska Helena 
Grodzińska Wiktorja 
Gromadzki Jan 
Gross Feliks 
Grotkowski ]an 
Grotowski Władysław 
Grotowski Żelisław 
Grudziński Zyg munt 
Gruszczyńska Zofja 
Gruszczyński Władysław 
Gryżewski ] an 
Gryżewski Stefan 
Grzankowska Zofja 
Grządzielska Marja 
Grzegorzewski Władysław 
Grzelińska Marja 
Grzeliński Edward 
Grzeszkiewicz ]uljusz 
Grzeżułko ] an 
Grzeżułkowa Stefanja 
Grzędzica Ignacy 
Grzybowski Aleksander 
Grzymska Alina 
Gudowicz Wincenty 
Guirard Kazimiera 
Gulbińska Stanisława 
Guliński ]an 
Gumowski Szymon 
Gurbiel Józef 
Gurney Arthur 
Gutsche Irena 
Gutzman Walentyna 
Guzowska Jadwiga 
Gużkowska Marja 
Glinther Jan 


Hajaska Franciszka 
Halman Zofja 
Hann Mieczysław 
Hanneman Edmund 

fanuszówna ]anina 
Harasimowicz Juljan 
Harasimowicz Kazimierz 
Hauszyld Amelja 
Hauszyld Halina 
Hawełka Romuald 
Heeringowa Janina 
Heering Władysław 
Heilpern Maksymiljan 
Hein Anna 
Heintze Edmund 


Heintze Ludwik 
Hejdukowska Halina 
Hempel Antoni 
Hennebergowa Hanna 
Hennebergowa Walerja 
Henneberżanka .Stanisława 
Herlaine Tadeusz 
Herlaine Tadeusz 
Herlaine ]erzy 
Herlaine Marja 
Herlaine Władysław 
Herlaine Zofja 
Herse Bogusław 
Herse Emilja 
Herse Wanda 
Herse Wincenty 
Hertzówna Helena 
Hess Zofja 
Heurichówna Helena 
Hewelkówna Paulina 
Heyman Hieronim 
Heyman Robert 
Hilczyński Stanisław 
Hildebrand Aleksander 
Hildt Bolesław 
Hildt Ludwik Fryderyk 
Hiszpańska Zofja 
Hiszpański Stanisław 
Hiż Tadeusz 
Hłasko Ludwika 
Hłasko Bronisław 
Hłaskówna 'Vanda 
Hoch Zofja 
Hoffman Karol 
Hohol Bronisław 
Holke Natalia 
Holtorf Marjan 
Hołownia Władysław 
Hołub Marjan 
Homolicki Jan 
Honowska Irena 
Horodyńska Helena 
Horodyński Władysław 
Horodyska ] anina 
Hoser Piotr 
Hoser .Wincenty 
Hourichs M:irjan 
Houwalt Wincenty 
Hryniewiecki Bolesław 
Hryniewska Tekla 
Hubert Witold 
Hummel Bogumił 
Huskowska Marja 
Huskowski Stanisław 
Huskowski Tadeusz 
Huszczowa Ludwika 


Idzikowski Henryk 
Idzikowski Jan 
Iwanicki Jerzy 
IwanowskI Eugenjusz 
Iwiński Walenty 
Izdebski Stanisław 
Iżycki Aleksander
		

/00024.djvu

			Jabłczyński Apolinary 
Jabłonowski Edmund 
Jabłońska Helena 
Jabłoński Jerzy 
Jackowski Aleksander 
Jacobson Tadeusz 
Jacobson Władysław 
Jacuński Wacław 
Jaczynowski Adam 
Jagielska Jadwiga 
Jagielski Jan 
J agielski Józef 
Jagniątkowska Janin:ł 
Jagodziński Rygobert 
Jaguczański Paweł 
Jakimowicz Roman 
Jakowicki Wincenty 
Jakubowska Kazimiera 
Jakubowska Anna 
Jakubowski Bronisław 
Jakubowski Jan 
Jakubowski Leon 
Jakuszowa Marja 
Jakusz Witold 
Janczewski Aleksander 
J anczewska- Rybałtowska 
Zofj a 
Janicka Janina 
Janikowski Leopold 
Janiszewska Wanda 
Jankiewicz Jan 
Jankowska Antonina 
Jankowska Janina 
Jankowska }iarja 
Jankowski Edmund 
Jankowski Edmund 
Jankowski Mieczysław 
Jankowski Józef 
Jankowski Stefan 
Jankowski S. W" 
Janowski Aleksander 
Janowski Aleksander 
Janowski Tadeusz 
Junuszkiewiczówna Julja 
Januszkiewiczówna Marya 
Jarecki Władysław 
jermułowicz Henryk 
Ks. Jarocki Klemens 
Jaroszyński Jan 
jarzębińska Kazimiera 
Jarzyński Jan 
Jasielewicz Kazimierz 
Jasińska Zofja 
Jasińska Helena 
Jasiński Aleksander 
Jasiński Feliks 
Jasiński Ludwik 
Jasiński Stanisław 
jasiński Władysław 
jasiobędzka }1arja 
Jasiobędzki Zygmunt 
Jaśkiewiczówna Jlarya 
J askólski Bronisław 
Jaskólska Marja 
Jaskólski józef 


Jastrzębska Marya 
Jastrzębska Anna 
J astrzębska Weronika 
Jastrzębski Henryk 
Jastrzębski Maryan 
Jawdyński Stef_m 
Jaworski Leon 
Jaworski Michał 
Jelczewska Marya 
"Jedność u (Tow"Dr,Ż"W.W.) 
Jeleński Szczepan 
Jeleński Władysław 
Jelski Wilhelm 
Jenike Juljan 
Jentys Zygmunt 
Jeromin Mieczysław 
Jerzmanowska Alina 
Jeske Stanisław 
jesman Stanisław 
Jezierski Wacław 
Jezierski Wojciech 
Jeziorańska Helena 
jeziorańska Stefanja 
Jeziorkowski Józef 
J eżewski Hilary 
J eżyński Stanisław 
Jędrzejewski jakób 
Jocz Konrad 
John Aleksander 
jonszerówna Kamilla 
Jung Seweryn 
Juraszyński Jan 
Jurowska Aurelja 
Juskowski Franciszek 


Kacicka Irena 
Kaczkowska Zofja 
Kaczmarkiewicz Eugenjusz 
Kaczorowski Stanisław 
Kaczorowski Władysław 
Kaczorowski Andrzej 
Kaczorowski Dominik 
Kadzidłowski Mieczysław 
Kaliciński Ludwik 
Kalinowski Stanisław 
Kaliński Gustaw 
Kaliński Stanisław 
Kaliński Władysław 
Kalisz Alfons 
Kalisz Franciszek 
Kallerówna Henryka 
Kalota Stefan 
Kałużyński Franc. Wacław 
Kamieniecka Kamila 
Kamienfecki Witold 
Kamieński Feliks 
Kamińska He,lena 
Kamiński Lucjan 
Kamiński Romuald 
Kamiński Zdzisław 
Kamionka Stanisław 
Kaniewski Teodor 
Kanigowski Mieczysław 
Kanigowska Katarzyna 
Kanigowska Lucyna 


Kapp Jan 
Kapuściński Wiesław 
Karasiński Piotr 
Karchowski Roman 
Karczewski Stanisław 
Karstens Maurycy 
Karśnicki Stanisław 
Kartasińska Józefa 
Hr. Karwicki. Dunin jan 
Karwosiecki Zdzisław 
Kasperowicz Eligjusz 
Kasprzycki Wincenty 
Kasprzykowa Cecylja 
Kassenberg Henryk 
Kawalska Marja 
Kawałkiewicz Stefan 
Kawczyński Stanisław 
Kawiński Bolesław 
Kączkowski józef 
Keller Marja 
Kempner jan 
Kernbaumówna jadwiga 
Kerntopf Józef 
Kessel Irena 
Kęcka józefa 
Kiedrzyńska Paulina 
Kieniewiczowa Adela 
Kieniewicz Hieronim 
Kiełkiewiczówna Jadwiga 
Kietliński Karol 
Kijeńska Lucyna 
Kijeński Stanisław 
Kijewska Stanisława 
Kijewski Franciszek 
Kinastowski Józef 
Kinstlerówlla Cecylja 
Kinstlerówna Zofja 
Kisielewska Zofja 
Klarner Czeslaw 
Klawer Włodzimierz 
Kleczeński Czesław 
Kleczyński Kazimierz 
Ks" Kleczyński Konstanty 
Kleczyński Mieczysław 
KJeczyńska Idalia 
Kleinert E. I. 
Kleistówna Katarzyna 
Kleitz Alfred 
Klepa Tomasz 
Klicki Leonard 
Klimpel Leopold 
Klingsland Stefanja 
Klingsland Zygm. Stan. 
Kłobukowska Halina 
Kłobukowski Władysław 
Kłyszewski A" 
Knappe Zofja 
Knechowicz Jan 
Knichowiecka jadwiga 
Knoblauch Krystyna 
Knorr Jan 
Knothe Otton 
Kobylańska Aniela 
Kobyliński Aleksander 
Kobylińska Janina 


5
		

/00025.djvu

			Kobyliński Władysław 
Kobyliński Marek 
Koch Mirosław 
Kochanowski Juljan 
Kochanowski Zdzisław 
Kochanow13ki Wiktor 
Koepke Julja 
Kolitowski Henryk 
Kołakowski Konstanty 
Kołakowski Władysław 
Kołodziejczyk January 
Kołodziejczyk Tadeusz 
Kołodziejska Marja 
Kołodziejska Karolina 
Komornicka Marja 
Komorowska Zofja 
Kondratowicz Hieronim 
Kondratowiczowa Bronisł" 
Konic Józef Stanisław 
Konopacki Jerzy 
Konopczyńska Łucja 
Konopczyński Adam 
Konopski Wincenty 
Konówna Zofja 
Konówna Wanda 
Kontkiewicz Stanisław 
Konwerski Stanisław 
Kopal Marja 
Kopczyńska Jadwiga 
Koperski Władysław 
Ks. Koperski Franciszek 
Kopijowski Wacław 
Koralkiewicz Marja 
Korbuszówna Wanda 
Korejwo Zofja 
Kornacki Ludwik 
Korniłowicz Rafał 
Korniłowicz Witold 
Korwin Wierzbicki Florjan 
Korzon Tadeusz 
Kosicka Marja 
Kosińska Helena 
Kosińska Władysława 
K( siński Kazimierz 
Kosiński Stanisław 
Kosiński Władysław 
Kosmowska Irena 
Kossakowski Wincenty 
Kossecka Stanisława 
Kossowski Zygmunt 
Kossówna Zofja 
Kostro Apolinary 
Kostro Karol 
Kostro Ludwika 
Kosztowska Marja 
Koszutski Tadeusz 
Kościńska Eugenja 
Kościukiewicz Zofja 
Koterwas Stanisław 
Kotowski Jan 
Kotwicka Joanna 
Kowa1czewska Paulina 
Kawalewska Jadwiga 
Kowalska Stefanja 
Kowalski Franciszek 


6 


Kowalski Kazimierz 
Kowalski Mieczysław 
Kowalski Piotr 
Kowalski Tadeusz 
Kowalski Władysław 
Kowalski Władysław 
Kownacka Jadwiga 
Kozankiewicz Wacław 
Kozaryn R. 
Koźbiałł Marja 
Kozerski Adolf 
Kozerski Konstanty 
Kozieradzki Henryk 
Kozierowski Jan 
Kozierska Jadwiga 
Kozietulski Władysław 
Koziorowski Bronisław 
Koziński Konstanty 
Kozłowska Helena 
Kozłowska Olimpia 
Kozłowski Józef 
Kozłowski Władysław 
Kozłowski Władysław 
Kozłowski Wiktor 
Kozłowski Wiktor 
Kozubowska Janina 
Kozubowski Jan 
Koźmińska Anna 
Koźmiński Józef 
Koźmiński Juljan 
Kraczkiewiczowa Zofja 
Krajewicz Adam 
Krakowiński Cezary 
Kraków Ludwik 
Krammówna Janina 
Kramsztyk Kazimierz 
Kramsztyk Marya 
Kramsztyk Zygmunt 
Krantz Karol 
Krasnosielski Józef 
Kraszewska Helena 
Kraszewska Józefa 
Kraszewski Krzysztof 
Krauczunas Henryk 
Krauze Halina 
Krauze Zofja 
Krauze Stanisława 
Krauze Leonard 
Krąkowski Edward 
Krąkowski Michał 
Krąkowski Władysław 
Kręcki Jan 
Krecki Wacław 
Kr
czmer Arkadjusz 
Kronenberg Janina . 
Kronenberg Emjl 
Kronenberg Stanisław 
Krosnowski Marjan 
Król Kazimierz 
Królewski Bohdan 
Królówna Helena 
Krukowski-Zdanowicz Jul. 
Krukowska-Zdanowicz Ewa 
Krukowski Stefan 
Krupecka Wacława 


Kruszewska Helena 
Kruszewska Józefa 
Krycki Stefan 
Krygier Władysław 
Krynicka Zofja 
Kryńska Zofja 
Kryńska Marya 
Kryński Włodzimierz 
Krypski Wiktor 
Krysińska Anna 
Krysiński Antoni 
Krzeczkowski Jan 
Krzemieniewski Stanisław 
Krzemiński Stanisław 
Krzepkowska Marya 
Krzesiński Władysław 
Krzesiński Zygmunt 
Krzesińska Karolina 
Krzykowski Mieczysław 
Krzywdziński Wiktor 
Krzywicki Ludwik 
Krzyżanowski Walery 
Krzyżanowski Jerzy Włodz. 
Krzyżewska Józefa 
KubaIska Apolonja 
Kucałło KamiIla 
Kucharzewski Feliks 
Kuczyńska Bronisława 
Kuczyńska Marya 
Kuczyńska Helena 
Kudelska Irena 
Kudelska Janina 
Kudelski Adam 
Kuhn Alina 
Kuhne Janina 
Kuhnke Helena 
Kuhnke Irena 
Kuhnke Tadeusz 
Kujawska Anna 
Kuiawska Zofja 
Kujawski Kazimierz 
Kukier Władysław 
Kukucki Alfons 
Kulczycka Marya 
Ku1czycki Marjan 
Kuleszyna Antonina 
Kuligowski Wacław 
Kuliński Albin 
Kulwieć Józef 
Kl:1lwieć Kazimierz 
Kulwieć Witold 
Kulwieciowa Julja 
Kunczyńska Stefanja 
Kunkiel Emilja 
Kunstetter Bronisław 
Kuratow Marek 
Kurmanowa Zofja 
Kuropatwiński Walerjan 
Kurowska Helena 
Kurowska Malwina 
Kurtz Stanisław 
Kurtz Jan 
Kurtz Wanda 
Kurzawiński Romuald 
Kurzyjamski Józef
		

/00026.djvu

			. 


Kuszelewska E"l1ilja 
Kuszelewska Stanisława 
Kutzner Maryla 
Kuziemski Wincenty 
Kuziński ]an 
Kuziński Stanisław 
Kuźniewska Marya 
Kuźmiński Bolesław 
Kuhn Karol 
Kuhn Stanisław 
Kwiatkowski ]an 
Kwiatkowski Wacław 
Kwiatkowski WalerJan 
Kv. ietniewski ]an 
Kwietniewski Stefan 
hr. Kwilecka Marya 
hr. Kwilecki Kazimierz 


lampe ]adwiga 
Lampe Tadeusz 
Lamprecht Helena 
Lande Adam 
Lande ]erzy 
Landowicz Bronisław 
Lange Władysława 
Laskauer Piotr 
Laskowska Irena 
Lasocki W acła w 
Lassota Stanisław 
Lauvernay Bronisław 
Lauvernay Teodor 
Lauterbach Bernard 
Lebiedziński Witold 
Lech Stefan 
Lechowski Antoni 
Lechowski Stanisław 
Lechowski Stefan 
Lechowska Stanisława 
Liderle Ela 
Lembke Teofil 
Lencewicz Stanisław 
Lerikiewicz Ignacy 
Lenkiewiczówna ]anina 
Leppert Stanisław 
Leppert Władysław 
Leppertówna Marya 
Leski ]ózef 
Leśkiewiczówna Zofja 
Leśniewiczowa [za 
Leśniewska Cecylja 
Leśniewski Michał 
Leśniowska Wanda 
Leszczyński Władysław 
,Lewandowska Stefanja 
Lewandowska Marya 
Lewandowski Leszek 
Lewandowski Franciszek 
Lewicka ] adwiga 
Lewicki ]ózef 
Lewiński Antoni 
Lewiński ]an 
Liczbiński Ignacy 
Liedtkówna ]adwiga 
Liedtkowa Aleksandra 
Li eh rc,wa Wanda 


Lietz Jerzy 
Lingenau ] an 
Linkówna Marja 
Lipczyński Stanisław 
Lipiński Edmund 
Lipka Stefan 
L!pska ]adwiga 
Li
akowski Jan 
Lisowska Halina 
Lisowska Zofja 
Lisowski Stefan 
Listopad Wacław 
Liszewski Feliks 
Littman Ludwik 
Lorentowicz Leonard 
Loth Edward 
Lothowa Anna 
Loth-Niemirycz ]adwiga 
Lotto Marja 
Lubecki Franciszek Edw" 
Lubert Władysław 
Lubicz-Rykaczewska Wanda 
Ks" Lubańska Marja 
Ks. Lutosławski Kazimierz 
Lutostańska Aleksandra 
Lubeck ]an Alojzy 


Łabuński ]ózef 
Łabusiewiczówna Zofja 
Łaciński Ryszard 
Łada Tadeusz 
Łaganowski Stefan 
Łaparewiczowa ]ózefa 
Łapińska Aurelja 
Ła wreńczukówna M. 
Łazarowicz Klemens 
Łącki Stanisław 
Łebiński Witold 
Łebkowska Dyoniza 
Łempicki Michał 
Łęska Marja 
Łojkówna Marta 
Łokcikowski Włodzimierz 
Łokcikowska ]anina 
Łokcikowska Antonina 
Łokuciejewski Zygmunt 
Łomżyński Kazimierz 
Łopuski Czesław 
Łopieński Feliks 
Łotuszyńska Iza 
Łotuszyńska Leokadja 
Łoziński Czesław 
Łubieński Józef 
Łubkowska Stanisława 
Łukasiewicz Stanisław 
Łukasiewiczowa Alina 
Łukawski Zygmunt 
Łuniewski Adam 
Łypacewicz Wacław 


Machlejd ]uljan 
Maciejewska Marja 
Maciejewski Bronisław 
Maciejewski Władysław 
Maciesza Aleksander 


Mackiewicz Antoni 
Mackiewicz Ludwik 
Mackiewiczowa Marja 
Madaliński Antoni 
Madanowicz Zofja 
Magielski Stanisław 
Majewska Czesława 
Majewska Janina 
Majewski Ludwik 
Majewski Stanisław 
Majewski Franciszek 
Maiewski Erazm 
Majewski Ignacy 
Majkowska Eweli:-ła 
Majkowski Konstanty 
Majlert Zdzisław 
Makarczyk Stefan . 
Makólski ]ózef 
MakuIski ]ózef 
Malanowicz Stanisław 
Malanowicz Władysław 
Ks. Malewski Tadeusz 
Malinowska Stanisława 
Malinowska Władysława 
Malinowski Ignacy 
Malinowski Anastazy 
Malinowski Wiesław 
Malinowski Henryk 
Malińska Anna 
Maliszewska Jadwiga 
Maliszewski Edward 
Maltz Stefan 
Małachowski Leon 
Małdorski Adam 
Malkowska Zofja 
Małkowski Stanisław 
Mamczar Kazimierz 
Manduk Stanisław 
Manduk Wacław 
Mann Aleksander 
Mańkowska Janina 
Mańkowska Stanisława 
Mańkowski Mieczysław Fr. 
Marcinkowski Zdzisław 
Marconi Henryk 
Marczuk Aleksander 
Marek Jakób 
Marendowska Broniśława 
Marendowska Irena 
Marendowski Kazimierz 
Maresch Tadeusz 
Markiewicz ]ózef 
Markiewicz Bole'3ław 
Markiewiczowa Aniela 
Markowska Marja 
Markowska Stefanja 
Markowski Tadeusz 
Markowski Mieczysław 
Markowski Konstanty 
Marszewska Jadwiga 
Marszewski :Mieczysław 
Masiewicz ]an 
Masiewicz Aniela 
Maszki Kazimierz 


7
		

/00027.djvu

			Maślakiewicz Antoni; 
Matecka Zofja 
Mat janowski Karol 
Matlakowska Helena 
Matuszewski Franciszek 
Matuszewski Jąn 
Mayzel Zofja 
Mazaraki Karol 
Mazaraki Stanisława 
Mazaraki Kazimierz 
Mazgajski Wacław 
M azurek Ignacy 
Mazurkiewicz Feliks 
Mączeński Zdzisław 
Mąc7.ewski Wacław 
Mąc..z.yński Antoni 
Mąkowska Janina 
Mech Kazimierz 
Mechowiecka Kamila 
Medyńska Jujla 
. Mejro Czesław 
Meller Eugenjusz 
Mellerowiczówna Kazimiera 
Meyer Franciszek 
Meyerowa Wanda 
Mencel Antoni 
Mędrecki Antoni 
Mianowski Kazimierz 
Michaeli Władysław 
Michalski Fabian 
Michalski Stanisław 
Michalski Stanisław 
Michalski Ludwik 
Michałowski Tadeusz 
Michałowska Marja 
Michałowski Stanisław 
Miechowska Zofja 
Mieczyński Stanisław 
Mielcarski Antoni Jan 
Mierczyńska Kazimiera 
Mierczyńska Marja 
Mierosławski Stanisław 
Mierzejewska Halina 
Mierzejewski Marcin 
Mierzcjewski Stefan 
Miklaszewski Bolesław 
Miklaszewski Walenty 
MikJaszewski Sławomir 
Mikoszewska Anna 
Mikułowska Zofja 
Milewska Teodozja 
Milewski Jerzy 
Milewski Tadeusz 
Mjlewski Zygmunt 
Miller Teodor 
Milicer Józef 
Miłkowski Jan 
Miłobędzka Helena 
Miłobędżki Józef 
Miłobędzki Tadeusz 
Minakowski Wacław 
Mincer Adam 
Mincerowa Marja 
Mineyko Ludwik 
Mioduszewska Halina 


8 


Mirosławska Leokadja 
Mirowski Stanisław 
Mistakiewicz Marja 
Miszewski Władysław 
Mitkiewicz Karol 
Mittelstaedt Henryk 
Mławska Alwina 
Młodecki Ludomir 
Młodkowski Tadeusz 
Młodzianowska Irena 
Moczarski Zygmunt 
Moczydłowska Jadwiga 
Modzelewska Marja 
Modro Amelja 
Mogilnicki Ludwik 
Mohlowa Marja 
Mojkowska Marja 
Mokrski Kazimierz 
Moniuszko Stanisław 
Monkiewiczówna Idalja 
Monowid Ludwik 
Moraczewski Stanisław 
Morawski Stefan 
Morawski Telesfor 
Morawski Zygmunt 
Morawski Tadeusz 
Morozewicz Stanisław 
Mortkowicz Jakób 
. Mosdorf Kazimierz 
Mosdorfowa Janina 
Motz Helena 
Moździński Stanisław 
}lożdżeński Sylwester 
:Możejko Bronisław 
Mroczkowski Ailaksymiljan 
Mrozowska Stanisława 
Mrozowski Jan 
Multanowski Stanisław 
Musiałowicz Wacław 
Muszyński Stanisław 
Muszyński Tadeusz 
Muszyńska Antonina 
Muszyński Janusz 
Muttermilch Tadeusz 
Muttermilch Leonard 
Muttermilch Stanisław 
Muttermilch Wacław 
Miick Czesław 
Miiller Henryk 
Miiller Władysław 
Miillerówna Janina 
Myszkowska Marja 
Myszkowski Adam 


Nadolski Kazimierz 
Narębski Władysław 
Narębski Władysław 
Narkiewicz-Jodko Roman 
Narożna Marja 
Natanson Antoni 
Natanson Jan . 
Natanson Józef 
Natanson Stanisław 
Natansonowa Bronisława 
Natansonówna Zofja 


Nałęcz Włodzimierz 
Nehring Leon 
Nehringowa Kazimiera 
Neumann Ernest 
Neumann Gustaw 
Neumann Henryk 
Neumann Leonard 
Neumann Emil 
Neumanówna Stefanja 
Nieciengiewicz Heljodor 
Niedziałkowska Jadwiga 
Niedzielski Tadeusz 
Niekrasz Jan 
Niemczykówna Helena 
Niemira Mksymiljan 
Niemira Feliks 
Niemyski Leon 
Niewiadomski Eligjusz 
Niewiarowski Jan 
Nikol Feliks 
Norkowska Marta 
Noskiewicz Karol 
Noskowski Tadeusz 
Nowacka Ludwika 
Nowakowski Bolesław 
Nowakowski Henryk 
Nowakowski Roman 
Nowakowski Zygmunt 
Nowicka Elżbieta 
Nowca Juljan 
Nożyczkowski Wincenty 
Nusbaum Jan 


Obidziński Władysław 
Obrębski Daniel 
Obuszyński Ludwik 
Ocetkiewicz Stanisława 
Ochrymowiczówna Justyna 
Odlanicki Poczobut Ryszard 
Offenberg Jan 
Ojrzyński Antoni 
Ojrzyńska Janina 
Oksiętowicz Feliks 
Olchowicz Konrad 
Olendzka Marja 
Olendzka Zofja 
OIendzka Januszowa 
Olesiński Kazimierz 
Olewiński Piotr 
Olewski Władysław 
Olszakowski Stanisław 
Olszewicz Bolesław 
Olszewicz Wacław 
Olszewiczowa Józefa 
Olszewska Janina 
Olszewska Zofja 
Olszewski Bolesław 
Olszowska Karolina 
Olsztyński Wojciech 
Onoszko Czesław 
Opęchowski Edward 
Oppman Artur 
Ordęga Zygmunt 
Ordężyna Zofja 
Orenstein-Oreński Jerzy
		

/00028.djvu

			Orłowski Antoni 
Orłowski 1 erzy 
Orłowski Leon 
Orthwein Helena 
Ortwein Wacław 
Ortweinowa Janina 
Oryng Alfred 
Orzechowska Izabella 
Orzechowski Bolesław 
Osiecki Stanisław 
Osiński W acła w 
Ossowicz Leon 
Ossowski Tadeusz 
Ossowski Włodzimierz 
Ossowski Roch 
Ossowska Lucyna 
Ossowska Zofja 
Ostaszewska Aniela 
Ostaszewska Bronisława 
Ostaszewska Marja 
Ostaszewski Leon 
Ostaszewski Władysław 
Osmólski Władysław 
Ostrochulska Stanisława 
Ostrowska Józefa 
Ostrowska Helena 
Ostrowska Malwina 
Ostrowska Stanisława 
Ostrowski Tadeusz 
Osuchowski Antoni 
Olocki Piotr 
Oxiński Tomasz 
Ożarowski Franciszek 


Paderewski Zbigniew 
Palmirska Julja 
Palmirski Władysław 
Pałasińska Irena 
Papieska Marja 
Paprocka Matylda 
Paprocki Józef 
Paprocki Konstanty 
Paradowska Anna 
Parzyński Lucjan Leon 
Paschalis Zofja 
Paschaiski Konstanty 
ks. Paszke Ryszard 
Paszkiewicz Lucjon 
Paszkowska Marta 
Paszkowski Walenty 
Patzer Aleksandrowa 
Patzer Kazimierz 
Patzer Jan 
Patzerówna Irena 
Pawińska Jadwiga 
Pawlikowski Jan 
Pawlikowski Stanisław 
Pawłowska Zofja 
Pawłowska Kazimiera 
Pawłowski Czesław 
Pawłowski Jan 
Pawłowski Roman 
Pawłowicz Bronisław 
Pawłowicz Kazimierz 
Peel Henryk 


Pełczyński Teodor 
Pełka AntO.li 
Pełka Jarosław 
Peretjatkowiczowa Wacł" 
Peretjatkowiczówna Janina 
Perkowska Wanda 
Perkowska Jadwiga 
Perycz Mieczysław 
Peszke Ignacy 
Petruszko Marja 
petsch Wacław 
Pęski Wacław 
Phull Eugenja 
Piasecka Janina 
Piaskowski Stanisław 
Piasczyński Edmund 
Piasczyński Karol 
Piątkowski Antoni 
Piechowski Witold 
Piechowski Michał 
Piechowski Władysław 
Piekacz Józef 
Piekarska Aleksandra 
Piekarska Władysława 
Pietkiewicz Zygmunt 
Pietraszewski Józef 
Pietruszczyński Zygmunt 
Pietruszyński Józef 
Piędzicka Halina 
Piętka Ludwik 
Piętkowa Zofja 
Piliczowski Zbigniew 
Piłsudzki Stefan 
Piorunkiewicz Stanisław 
Piorunkiewicz Wanda 
Piotrowski Ignacy 
Piskorska Stanisława 
Piskorski Leonard 
Hr. Plater-Zyberk Elżbieta 
Hr" Plater.Zyberk Elżbiena 
Hr" Plater-Zyberk Henryk. 
Pląskowska Józefa 
Pleszczyńska Teresa 
Pleszczyńska Zofja 
Plewakówna Franciszka 
Plewiński Stanisław 
Plinkiewicz Marja 
Płomińska Janina 
Płonkiewicz Antoni 
Płoński Stanisław 
Pniewski Adam 
Pobralski Józef 
Pobratyn Stanisław 
Pochmarski Bolesław 
Podciechowski Fr" 
Podczaska Zofja 
Podczaski Władysław 
Poddęb
ki Henryk 
Podgórski Franc, Kawery 
Podkomorski Tadeusz 
Podworski Aleksander 
Podworski Władysław 
Podoska Cecylja 
Podwiński Wacław 
Pogorzelski Czesław 


Pohl Helena 
Pohoska Eleonora 
Pohoska Józefa 
Polamin Helena 
poleski Franciszek 
Pol Eugenja 
Poliński Władysław 
Polkowska Hanna 
PolI Marja 
Połątkiewicz Daniel 
Pomianowski Józef 
Pomorski Jan 
Poniatowska Halina 
Poniatowski Stanisław 
Ponikowski Antoni 
Ponikowski Kazimierz 
Ponikowski Stefan 
Ponikowski Zdzisław 
Popielewski Władysław 
Popielawska Janina 
Popiołek Franciszdk 
Popławska Stanisława 
Popławska Stanisława 
Popławski Artur 
Popławski Bartłomiej 
Popławski Cezary 
Popławski Stanisław 
Poradowska Jadwiga 
poranska Wanda 
Poraska Marja 
Porazińska Janina 
Poraziński Jerzy 
Poraziński Zygmunt 
Poraziński Wacław 
Pośmiechowicz Adela 
Powierza Paweł 
Powiatowska Antonina 
Poznański Zygmunt 
Poznańskie Tow. Krajozn" 
pozowski Wacław 
Polikowski M. 
Pracown. Handl. i Prz. T -wo 
Prażmowski Tadeusz 
Prażmowski Wacław 
Preiss Aleks-ender 
Pro kul ski Kazimierz 
Pronaszko Władysława 
Pronaszko Bronisław 
Pronaszko Stanisław 
Prószyńska Wanda 
Prószyński Bronisław 
Prószyński Wacław 
Pruszewski Włodzimierz 
Pruszyńska Ewelina 
Pruf[er Józef Jerzy 
Przanowski Władysław 
Przedrzymirski Zygmunt 
Przestrzelski Romuald 
Przyborowski Stefan 
Przybylski Apolinary 
Przybylski Feliks 
Przybylski Zygmunt 
Przyszychowski K. 
Pstrokoński Józef 
Pszczoła Leon 


9
		

/00029.djvu

			Pszczółkowski jan 
Pszczółkowski Juljan 
Ptaszyńska Anna 
Puchah;ki juljan 
PuchaIski Stanisław 
Puchniewski Antoni 
Puciata Kazimierz 
Puczkowski Tyburcjusz 
Pulikowski Władysław 
Puławska Zofja 
Puławski Feliks 
Pyrowicz Jadwiga 
Pytelski Marceli 
Pytkowska Sabina 
PytIewski Stanisław 


Rackmanówna Helena 
Raczkowska Teodora 
Raczyńska Eugenja 
Raczyńska Zuzanna 
Raczyński jerzy 
Raczyński Teodozjusz 
Radkiewiczówna Marja 
Radlińska janina 
Radomski Stefan 
Radomyski Jan 
Radoński Feliks 
Radwan Kazimierz 
Radwański Jan 
Radzimiński Wincenty 
Radziszewski Henryk 
Rakowiecka Marja 
Rakowiecki Kazimierz 
Rakowiecki Tadeusz 
Rakowski Tomasz 
Ramisz Alfred 
Raniecka Marja 
Rapacki Piotr 
Ratyńska jadwiga 
Rawicz-Karwowski C'zesław 
Raźniewska Janina 
Raźniewski Ludomir 
Reczko Mieczysław 
Reczkowa Walerja 
Reczyńska Helena 

eklewski Wacław 
Rekoszowa Aniela 
Rembalska Helena 
Rembertowicz Marjan 
Rembowski Zygmunt 
Roszczyński Aleksander 
Rettinger Leonard 
Reuttówna Jadwiga 
Rey Stanisław 
Reychman Kazimierz 
Rieman Jan 
Richling Janina 
Rodkiewicz Stefan 
Rodysowa Zofja 
Rodysówna Janina 
Rodys Witold 
Rodziewiczówna Marja 
Rogaczewski Stanisław 
Rogaczewska Zofja 
Rogaliński Konstanty 


10 


Rogalski Edmund 
Rogowa Jadwiga 
Ks. Rogowski Kazimierz 
Rogowska Romana 
Rogowska Jadwiga 
Rogowska Karolina 
Roguski Stanisław 
Rokicki Józef 
Rokossowski Mieczysław 
Roliński Stanisław 
Romanenko Maksym 
Romanówna Irena 
Ropelewska Salomea 
Ks" Rosiński Bolesław 
Rosnowski Kazimierz 
Rossow Karol 
Rost Aleksander 
Rostafiński Jan 
Ro stafiń ski Józef 
Roszkowska Jadwiga 
Roszkowski Bartosz 
Roszkowski Zygmunt 
Rościszewska Wanda 
Rottermund Julja 
Rouppert Kazimierz 
Rouppertowa Teodora 
Rozya Jan 
Rożen Jan 
Rożniecki Ignacy 
Romer Kazimierz 
Romer Stanisław 
Rószkiewiczówna Anna 
Rószkiewiczówna Teresa 
Różański Jerzy 
Rudnicka Antonina 
Rudnicka Marja 
Rudnicki Edward 
Rudnicki Jan 
Rudowski Aleksander 
Rudziński Jan 
Rudziński Stefan 
Rudziński Stanisław 
Rudzka Leonja 
Rudzki Zdzisław 
Rudzki Stefan 
Rulikowski józef 
Rulikowski Władysław 
Rundbaken-Kuźmińska M. 
Ruschowa Stefanja 
Rukiecki jerzy 
Russocki Karol 
Ruszkowska Marja 
Ruszkowski Jerzy 
Rutkowski Leon 
Rutkowski Stanisław 
Rutkowski Z nobjusz 
Rybaczuk Bolesław 
Rybka W" 
Rychłowski Marjan 
Rychter Tadeusz 
Rychterowa Marja 
Ryczywolski Edmund 
Ryczywolski Ludwik 
Ryczywolski Wacław 
Rydzewska 
1arta 


Rydzewski Bronisław 
Rydzewski Kazimierz 
Rykaczewska Wanda 
Rykowski janusz 
Rykowski Władysław 
Rymkiewicz Juljusz 
Rymkiewicz Wacław 
Ryntflejsz Zygmunt 
Rzad Antoni 
Rządzina Zofja 
Rzeszotarska Amelja 
Rzeszotarska jadwiga 
Rzeszotarski Zygmunt 
Rzewnicki jan 
Rzewnicka jadwiga 
Rzewuska "Marta 


Sachs Leon 
Sadkowska jadwiga 
Sadkowska Marja 
sadkowski Aleksander 
Salatyński Lucjan 
Salmonowicz Jerzy 
Salmanowicz Stefan 
Samborska Ala 
Samborska Zofja 
Sandałowicz Jan 
Sanderówna Amelja 
Sapieha Leon 
Sapiejewski Józef 
Sarnecka Marja 
Sarnianka Aniela 
Sarnianka janina 
Saski Kazimierz 
Saski Kazimierz (junior) 
Sa wicka Zofj a 
Sawicka Stanisława 
Sawicki Aleksander 
Sawicki Kazimierz 
Sawicki Ludwik 
Sawicki Roman 
Sawicki Wojciech 
Sawiczewski Stanisław 
Scheller Adolf 
Scheller Leon 
Scheller Oskar 
Scheller Ryszard 
Scheller Wanda 
Scheller Wacław 
Scheunert Kazimiera 
Schmidt Ludwik 
Schmidt Józef 
Schmidtke Helena 
Schoenbornówna Antonina 
Schonfeld Emil 
Schupp Józef 
Schupp Zygmunt 
Schupp Wiktor 
Schuppówna Walerja 
Schweitzer Jadwiga 
Segetowa Stefanja 
Seget Władysław 
Sempołowska Stefanja 
von Sengbusch Kazimiera 
Serafinowicz Władysław
		

/00030.djvu

			Serini Karol 
Seweryński Bolesław 
Seydel Hugon 
Sędziuk 1'1ichał 
Sieciński Henryk 
Sieczkowski Władysław 
Siedlicka Wanda 
Ks. Sielewicz Jan 
Siemiątkowski Antoni 
Siemiątkowski Stefan 
Siemiątkowski Zygmunt 
Siemiątkowski Wacław 
Sienkowski Józef 
Siennicki J. 
Siennicki Przemysław 
Sieroszewska Paulina 
Sierpińska Zofja 
Sierzputowska N atalja 
Sikorska J ad wiga 
Sikorska Janina 
Sikorska Julja 
Sikorski Antoni 
Sikorski Stanisław 
Silnicka Jadwiga 
Simon Gustaw 
Siwecki Czesław 
Skarbińska .\-rarja 
Skiba Wiktor 
Skibińska Irena 
Skierski Henryk 
Skiwska Emilja 
Skorupka Ylarjan 
.Skorupka Stanisław 
Skorupska Klementyna 
Skorupska :Marja 
Skorupski :Mieczysław 
Skotnicki Czesław 
Skrobański Zygmunt 
Skrobońska Stefanja 
Skrodzki Jan 
Skrzetuski Zygmunt 
Skrzyńska Stefanja 
Skrzyński Aleksander 
Skubińska Franciszka 
Skulski Ignacy 
Skwarczyńska Jilarja 
Sławiński Stanisł. Leop. 
Sławiński Kazimierz 
Słoński Stanisław 
Słonimski Piotr 
Słuchocki Feliks 
Smoliński Józef 
Smosarski Władysław 
Smotrycki Jan 
Smólska Halina 
Smólski Józef 
Smużyński Feliks 
Sobolewska Stefanja 
Sochacki August 
Socharski Stefan 
Sokalowa 1'larja 
Sokołowska Iza 
Sokołowski Józef 
Sokołowski Paweł 
Sokołowski Włodzimierz 


Sokólska Stefanja 
Sokólski Zygmunt 
Sołtys-jaworski Antoni 
Somerówna Janina 
So mmer Jilarja 
Sopoćko Eugenjusz 
Sorokowa 1Iarja 
Sosnowska Walerya 
Sosnowski Jan 
Sosnowski Oskar 
Sosnowski Paweł 
Sowiński-Nofok Stanisł. 
Sporzyńska Hieronima 
Srocki Stefan 
SrzeJnicki Bolesław 
Srzednicka Helena 
Stajewski Wacław 
Stamirowska Gabrjela 
Stankiewicz-Skorobohata Z. 
Stankiewiczowa Marja 
Stankiewicz .llarja 
Stankiewicz Antoni 
Stankiewicz Józef 
Stankiewiczówna Zofja 
Staniszewski Władysław 
Stapfówna Julja 
Starczewski Feliks 
Stasiakowski Stanisław 
Statkiewicz Czesław 
Stattler Wacław 
Starzeński hr. Adam 
Starzyński Klemens 
Stecki Lucjan 
Stefanowicz Witold 
Stefanowiczówna Helena 
Stefański Kazimierz 
Stefański Władysław 
Steinhagen Aleksandet 
Steinhagen Henryk 
Stelmachówna jadwiga 
Sterczyński Adam 
Sterczyński Stanisław 
Sterling Stefan 
Stępkowski Adam 
Stępniewski Leon 
Stępniowa Zofja 
Stępowska Józefa 
Stodółkiewicz Zygmunt 
Stokowska Wanda 
Stokowska Wanda Anna 
Stokowski Tadeusz 
Stołyhwo Kazimierz 
Stołyhwo Marja 
Stołągiewiczówna adwiga 
Stopczański Stefan 
Stopczyk Bronisława 
Stożkowski Tomasz 
Strauch Henryk 
Strasburger Juljan 
Strasburger Roman 
Stasburger Zygmunt 
Stroińska Helena 
Stronczyński Kazimierz 
Strumpfówna Walentyna 
Stumpf Jerzy 


Strycki Edward 
Strzałecki Antoni Jan 
Strzelecki Rudolf 
Strzelecki Zygmunt 
Strzelecki Władysław 
Stupni<;;ki Jan 
Sturgulewski Stanisław 
Suchcicki Teofil 
Sulikowski Karol 
Suszczyńska Amelja 
Swiesciak Stefan 
Syrokomla Janina 
Syrokomla Syrokomski Jan 
Szafir Bronisław 
Szafnagi Anton 
Szalay Stanisław 
Szamota Zofja 
Szantyłowski A. 
Szantyrówna Zofja 
Szczawiński Zygmunt 
Szczepankowski Zygmun. 
Szczepańska Helena 
Szczepkowski Jan 
Szczepkowski Stefan 
Szczerbiński Jan 
Szczuka Stanisław 
Szczuka Witold 
Szczutowski Jan 
Szczutowska Janina 
Szczypiorski Wiesław 
Szczytt Kazimierz 
Szelągowska Marja 
- Szelągowski Kazimierz 
Szelążek Marja 
Szelażek Stanisław 
Szelążek Wacław 
Szelemetko Juljan 
Szelest Mieczysław 
Szeliga JiIieczysław 
Szeliga Zofja 
Szeligowska Magdalena 
Szeligowska Jerzy 
Szellerówna Janina 
Szewczykowska Joanna 
Szkaradzińska Aleksandra 
Ks. Szkopowski Marcin 
Szląskowski Józef Wincenty 
Sz1icrert Władysław 
Szmidecki Wincenty 
Ks. Szmidt Franciszek 
Szmidtke Ferdynand 
Szmurło Jan 
Szober Stanisław 
Szober Stefanja 
Szołayska Helena 
Szołowski Brunon 
Szopa Teofil 
Szostkiewicz Stanisław 
Szpadkowski Adam 
Szperl Ludwik 
Szpyrkówna :Marja 
Szreder Edward 
Sztachelski Jarosław 
Sztabke Teofil 
Szt
inbok Karol 


11
		

/00031.djvu

			Szteinbokowa Jadwiga 
Szteinbokówna Emilja 
Szteinbokówna Janina 
Sztolcman Gustaw 
Szulakiewicz Bronisław 
Szulc Aleksander 
Schultz Henryk 
Szumkowski Stefan 
Szumowski Teodor 
Szum ski Zygmunt 
Szwarc Wiesław 
Szwemin Jan 
Szybowski Bronisław 
Szyperski Wiktor 
Szyszko Halina 
Ścibor Wacław 
Ślaski Juljan 
Śliczniakowska Wacława 
Ks. ŚJiwerski Stanisław 
ŚJiwiński Stanisław 
Śliwowska Zofja 
Ślósarski xlichał 
Śmigielska Jadwiga 
Śmitkowska Stefanja 
$niegocka Cecylja 
Swiatopdk-Mirski ks. Cz. 
Światowicz Antoni 
$wiątkowski Józef 
Swiderska Eugenja 
Świderska Łucja 
Świderski Bohdan 
Świda Florjan 
Swidówna Julja 
Świerczyński Lucjan 
Świetlicka Helena 
Świetlicka Janina 
$wietlicka Zofja 
ęwięcicka Janina 
Swięcicki Juljan Adolf 
Świecicki Kazimierz 
Świ
cki Adam 
Świ
tochowska Kazimiera 
$więtochowski Andrzej 
Swiętochowski Ignacy 
Świętosławski Władysław 
Swirski Władysław 


Tacikowski Kazimierz 
Taczanowska Jadwiga 
Taczanowska Marja 
Tańska :Marja 
Ks. Targowski Karol 
Tarnowska Anna 
Tarnowska }1ichalina 
Tarnowska Stefanja 
Tarnowska Wanda 
Tatarkiewicz Władysław 
Tatarkiewicz Stanisław 
Taube Artur 
Temler Jan Henryk 
Temler Józef 
T eodorowicz August 
Terajewicz Bohdan 
Terajewicz-Świeżyńska M. 


12 


Thuguttowa Marja 
Thugutt Stanisław 
Tittenbrun Leon 
Tokarski Zenon 
Tomasini Marjan 
Tomczycki Jan 
Tomerski Ludwik 
Topolnicki Władysław 
Torżewski Stefan 
Tosio Dorota 
Tosio Kacper 
Tow Miłośników Połągi 
Tow. Zabytków Przeszłości 
Trantz Ludwika 
Trenerowski Bolesław 
Tlenkler Klara 
Trepczyna Helena 
Trojanowski Edward 
T rojanowski Wacław 
Tronowski Stefan 
Truskolaska Janina 
Truszkowski Teofil 
Trzebiński Józef 
Trzebiński Marjan 
Trzeszczkowski Wacław 
Tuchołko Marja 
Tuchołka Jan 
Tur Jan 
Turkowski Tadeusz 
Tuwan Helena 
Ks. Tur Józef 
Twardowski Stefan 
Twarowska Marja 
Tworkowski Adolf 
Tylicki Stanisław 
Tymieniecki Edward 
Tyrankiewicz Witold 
Tyszecka Stanisława 
Tyszka Jadwiga 
Tyszka Józef 
Tyszka Zygmunt 
Hr. Tyszkiewicz Michał 
Hr. Tyszkiewiczowa Róża 
Tyszkowa Ludwika 


Ukielska jadwiga 
Ulatowska Marja 
Ulatowski Stanisław 
Umiński Władysław 
U nieszowski Augustyn 
Urbanik Ryszard 
Urbańska Marja 
Uzdowski Józef 


Veidt Maksymiljan 
Vogel Teodozja 


Wadowski Ignacy 
Waeschke Marja 
Wagnerowa Cecylja 
Wagnerówna Jadwiga 
Wagnerówna Joanna 
Wagner Mieczysław 
Wakar Włodzimierz 
Walc Zdzisław 


Walczak Stefan 
Wald Balbina * 
Walewski Kazimierz 
Walewski Kazimierz 
Walewski Stanisław 
Walicka Antonina 
Wali górska Adela 
Wanke Janina 
Wańkowiczówna Regina 
Waroczewska Stanisława 
Warnka jadwiga 
Warcholik Stanisław 
Warsz. Tow. Wioślarskie 
Wasilewska Janina 
Wasilewski Marjan 
Wasiutyńska Albertyna 
Waśniewski Karol 
W awrzynowiczówna A polonja 
Wąsikówna Czesława 
Wąsowicz Stanisława 
Wąsowiczowa Janina 
W ątróbski Józef 
Wehr Stanisław 
Weigelt Stanisław 
Weisheit Karol 
WelIisch Leopold 
Werecka Aniela 
Werner Marja 
Werner Leonard 
Werner Romuald 
Werner Stanisław 
Wernerowa Janowa 
Wernik Ludwika 
Wernik Teodora 
Wernik Konrad 
Werpachowski Władysław 
Wesołowska Czesława 
Ks. Wesołowski Stanisław 
Wejmarn Teresa 
Wejss Adam 
Werpachowska Czesława 
W erte nstei nówna Kazimiera 
Weychert Jan 
Weychert Helena 
Weychert Marya 
Weychert Władysław 
W ędrychowski Kazimi erz 
W ęgierski Stanisław 
W ęgliński Adam 
W ęgliński Witold 
Węsierski Stanisław 
Widychowska Martyna 
Widychowski Gerard 
Wieniawski Antoni 
Wiercińska Stanisława 
Wierciochowski Edmund 
Wierzbicka Marj a 
Wierzbicki Bolesław 
Wierzbicki Michał 
Więckowski Zygmunt 
Wilamowska Władysława 
Wilamowski Stanisław 
Wiiczyński Józef 
Wilczyński Ludwik 
Wilczyński Stanisław
		

/00032.djvu

			Wilczyński Stanisław 
Wilczyński Tadeusz 
Wilewski Bronisław 
Wilke Janina 
Wilke Wacław 
Wilke Zofja 
Will Henryk 
Wiłucka Lucyna 
Winawer Stefan 
Windyga Aleksander 
Windyga Eugenja 
Winkler Edward 
Winnicki Marceli 
Wiskont Władysław 
Wiskont Zofja 
Wisłucki Kazimierz 
Wisznicka Dora 
Wisznicka Janina 
Wisznicki Mikołaj 
Wisznicki Ryszard 
Wiślicki Wacław 
Wiśniewska Eugenja 
Wiśniewska jadwiga 
Wiśniewski Eugenjusz 
WIśniewski Juljusz 
Wiśniewski Bronisław 
Wiśniewski Filip 
Wiśniewski Leon 
Wiśniewski Stanisław 
Wiśniowski Tadeusz 
Wiśniowski Teofil 
Witkowska Jadwiga 
Witkowski Józef 
Witkowski Władysław 
Witkowski Władysław 
Ks. Witort Antoni 
Włoczewski Władysław 
Włodarski józef 
Włodarski Ludwik 
Włodkowski Stanisław 
Włoskiewicz józef 
W odzińska Marya 
Wojciechowska Anna 
Wojciechowska jadwiga 
Wojciechowski jarosław 
Wojciechowski Karol 
Wojciechowski Zdzisław 
WojdaIski Stanisław 
Wojdówna Anna 
Wojno Tadeusz 
Wojno Zygmunt 
Wojtasiewiczówna Aleks. 
Wojtasiewiczówna Henryka 
W ojtkiewicz Feliks 
W ojtkiewiczówna Władysł. 
Wolańska Aurelja 
WolU Andrzejowa 
WolU Gustaw 
Wolff Natalja 
Wolffowa jadwiga 
Wolicki Bolesław 
Wolska janina 
Wolska Konstancya 
Wolska Marja 
Wolski Bronisław 


Wolski Zygmunt 
Wolski Tomasz 
Wolski Tadeusz 
W olski Tadeusz 
Wolszczan julja 
Wolszczan Ludwik 
Wołkowicz Ignacy 
Wołodkiewicz Władysław 
W ołodkowicz Józef 
Wołodkowiczowa Zofja 
W oroniecka ks. Franciszka 
Woszczyński Stanisław 
W oyciechowski Henryk 
W oyde Stefanja , 
W oyniłłowicz Kazimierz 
W oyzbun Karol 
V>.T oźnicki Jan 
Wroński Józef 
W roński Franciszek 
W roński Piotr 
Wróbel józef 
W róbel Mieczysław 
Wróblewska Helena 
Wróblewska Zofja 
W róblewski Teofil 
Wróblewski Witold 
Wróblewski Stanisław 
Wrzeszcz Zygmunt 
Wrześniowski Władysław 
Wunderlich Władysław 
W yczałkowska Zofja 
W yczołkowska Felicya 
Wyczołkowski Zygmunt 
Wyczółkowski Hieronim 
Wyganowska jadwiga 
Wyganowska Tola 
Wyganowsl
i Adam 
Wykowski Gustaw 
Ks. Wyrzykowski Andrzej 
Wyrzykowski Stanisław 
Wyszomirski Edward 
Wysiekierski Bronisław 
Wyszyński Michał 
Wyszyński Stefan 


Xiężopolski Władysław 


Zabłocka Amelja 
Zabłocki Henryk 
Zabłocki Stanisław 
Zabłocka Wanda 
Zaboklicki Juljan 
Zaboklicki Zygmunt 
Zabokrzecka Marya 
Zaborowski Stefan 
Zaborski Dyonizy Stefan 
Zaborski Józef 
Zagrodzka Celina 
Zagrodzka Janina 
Zahrt Tadeusz 
Zajdler Witold 
Zajkowska Adelina 
Zakrzewski Adam 
Zakrzewski Czesław 


Zakrzewski Feliks 
Zakrzewski Roman 
Zakrzewski Kazimierz 
Zalas Władysław 
Zalcberg Natalja 
Zaleska Helena 
Zaleski Sarjusz Seweryn 
Zalewski Edmund 
Ks. Zalewski Teodor 
Zaliwska Joanna 
Załęska Marja 
Zamoyski hr. August 
Zaorska Ludwika 
Zapałowski Władysław 
Zareba Feliks 
Zarębska Stefanja 
Zawadzka Ludwika 
Zawadzka Marja 
Zawadzki Grzegorz 
Zawadzki Józef Stanisław 
Zawadzki Józef 
Zawadzki Seweryn 
Zawistowski Eugenjusz 
Zawodzki Stani3ław 
Zboiński Mieczysław 
Zbroński Kazimierz 
Zborowska Zofja 
Zborowski Jan 
Zbyszewski Mieczysław 
Zdanowicz Stanisław 
Zdzieniecki Wacław 
Zdrodowska Janina 
Zgorzalewicz J aljan 
Ziatkowski Antoni 
Ziatkowska Helena 
Ziegenhirte Aleksander 
Zieleniewska Marja 
Zieleniewski Emil 
Zieliński Stanisław 
Zieliński Zdzisław 
Zieliński Edward 
Zieliński Wiesław 
Zieliński Wiktoryn Jan 
Zielińska Janina 
Zielińska Kazimiera 
Ziemacki Wincenty 
Ziemiański Marcin 
Zienkowska Halina 
Zientarski Stefan 
Złocka Helena 
Znamierowski Mieczysław 
Znatowiczówna Zofja 
Znojek Teofil 
Zrzelski Edward 
Zubelewicz Zofja 
Zubowicz Józef 
Zuhlke Natalja 
Zw.eigebaum Maksymiljan 
Zwierzchowski Józef 
Zwolski Wacław 
Żaboklicka Celina 
Żaboklicki Henryk 
Ks. Zaboklicki Władysław 
Żakiewicz Bronisław 


15,
		

/00033.djvu

			Żbikowski Albin 
Zbikowski Tomasz 
Żdżarski Witold 
Żebrowska Wiktorja 
Żebrowska Natalja 
Żeli sławska Marja 
Żeli sławski Mieczysław 


Błeszyński Tomasz 
Błeszyńska Zofja 
Budziszewski J. (Michałów) 
Bojasiński Józef (Grodzisk) 

hrzanowski Aleksy Wiktor 
Chrzanowska Stella 
Czech Kazimiera 
Czech Władysław 
Dąbrowski Roman (Józefów) 
Frąckiewicz Tadeusz (Wil- 
kowa- Wieś) 
Fryszland Hipolit U ózefów) 
Gawałkiewicz \Vad. " 
Grzybowski Edward 
Grzybowska Janina 
Gurtzman Józef dr, 
Jabłoński Karol 
Jankowski Antoni 
Józefkowicz Wł. (Michałów) 
Ks. Kajrukssto Józef 
Karwowska Fel. (Warszawa) 
Karwowski Tad" 
Kłodnicka Jadwiga 
Kosiński Konrad dr" 
Kotuszewska Janina 
Kowalska józefa 


Ks" Adamski Wacław 
Boguszewski Bronisław 
Bielski Stanisław 
Białkowski Stanisław 
Ks. Bernard jan 
Brandmiller Ludwik 
Cott Wacław 
Chrzanowska Marya 
Chrzanowski Wincenty 
Diehl Stanisław 
Drabikowski Walenty 
Fudakowska Anna 
Fudakowski Bronisław 
Gniazdowska Stefanja 
Dr. Gniazdowski Teofil 
Gładyszewska Marja 


14 


Zera Janina 
Żera Teofil 
Żerański Wacław 
-?;ołątkowska Zofja _ 
Zórawski Wacław 
Żórawski Władysław 
Żugajewski Ignacy 


Oddział Błoński. 


Kl'ólikowska Marja 
Królikowski Wiktor 
Kryńska Hel. lWarszawa) 
Krzemiński Aleksander 
Kukawska Marja 
Kwiekówna adw. (józefów) 
Łachniakowa Amelja (Jó- 
zefów) 
Malanowicz Kazimierz dr. 
Malinowski Antoni 
Malinowska l\/!arja 
Malniowski Eugenjusz 
Malniowska Marta 
Mańkowski Jan 
Manch Otto 
Milewska Franciszka 
Milewski Józef 
Milewska Lucyna 
Okraszewski Antoni 
Olszewski Adam 
Olszewski Hipolit (Czubin) 
Pasternakiewicz Marja 
Pasternakiewicz Piotr 
Plebański jan (Pass) 
Plebańska Zofja " 
Possart Stefan (Michałów) 


Oddział Chełmski. 


Gassn
r Franciszek 
Gassnerowa Marj a 
Górnecki Adam 
Gruszczyński Józef 
Dr. Golakowski Jan 
Ks" Hartman Wincenty 
Hilgier Aleksander 
Jensz Maciej 
Jenszowa Izydora 
Kuszowa Bronisława 
Kusz Antoni 
Kusz Juljan 
Kobusiewicz Kazimierz 
Kotowicz Edmund 
Kozłowski Stanisław 
Kamiński Henryk 


Żukiewicz Henryk 
Żukowski Stanisław 
Żukowski Witold 
Żychlińska Zofja 
Życki Kazimierz 
Żyliński Jan 
Żyżemska Wanda 


Reniszewski Bolesław 
Rogójski Ludwik lMichałów) 
Schupp Czesław 
Ks" Sędzi akowski Włady- 
sław (Rokitno) 
Ks. Skomorowski Czesław 
(Leszno) 
Smólski Seweryn 
Suffczyński Stanisław (Mi-) 
chałów 
Szostak Antoni (Kłudno) 
Szczerbiński Adam 
Tepiński Ignacy (Michałów) 
Wesołowski Stanisław (Ra- 
donice) 
Wielądkówna Stanisława 
Wierusz - Kowalski Stefan 
(Michałów) 
Wierusz - Kowalski Tadeusz 
(józefów) 
Winnicki Jan 
Wiśniewski Jan 
Wiśniewska Stanisława 
Wullert Wiktor (Michałów) 
Włodarski 
Żaliński Edward (Zaborów) 


Kiciński Jerzy 
Kicińska Gabryela 
Kiciński Jan 
Kondras Franciszek 
KościeIski Wiktor 
Komorowski Konstanty 
Kossowska Gzesława 
Dr" Kozicki 
Kochański Aleksander 
lechnicka Marja 
Lechnicki Felicjan 
Lechnicki Zdzisław 
Lipiński Andrzej 
Dr" Łuczkowski Edward 
Łuczkowska Bronisława 
Michalski Aleksander
		

/00034.djvu

			:Vliszewski Kazimierz 
Mostowski Antoni 
Macher Ryszard 
Marcinkowski Zdzisław 
Matuszewski Wincenty 
Miłek Jan 
Niewiadomski Feliks 
O1ędhki Ludwik 
Orsetti Jan 
Piotrowska 
larja 
Piotrowski Rolesłxw 
Papużyński Józef 
Poletyłło Władysław 
Pomianowska Wanda 
Próchniak Antoni 


Ks. Przyłuski Dominik 
Ratajewicz Edward 
Rokicki Stanisław 
Rzewuski Wacław 
Rzewuski Dominik 
Rzewuski Kazimierz 
Sieniewiczowa Marja 
Dr" Sosnowski Mieczysław 
Ks. Sonne Stanisław 
Sosenkiewicz Gabrjel 
Szreniawski Stefan 
Świderska Kazimiera 
Świderski Antoni 
Tor Paweł 


Tor Holesław 
Tittenbrun Stanisław 
Wyczółkowski Romuald 
W olff Marjan 
Wysocka Wanda 
Wróblewski Kazimierz 
Zajdler Władysław 
Ks. Zakrzewski Bronisław 
Ziółkowski Henryk 
Zip ser Anna 
Zipser Edward 
Załuska Janina 
Załuska Kazimierz 
Żerdzicki Henryk 


Oddział Częstochowski. 


Austen Aleksander 
Batania Ludwik 
Beze Aleksander 
Biegański Władysław 
Bielski Stanisław (Rudniki- 
Rędziny) 
Biernacki Stanisław 
Buchacz Florjan 
Butrymowicz Julja 
Butrymowicz Leon 
Byliński Edward (Choroń) 
Bzowski Stanisław 
Celmerówna Halina 
Chrostowski Aleksander 
Dąbrowski Eugenjusz 
Dąbrowski Romuald 
Długosz Antoni 
Dreszer Jan 
Dzierzbicki Bolesław (Złoty 
Potok) 
Fabjanowski Józóf 
Ks. Fulman Marjan 
Gay Władysław 
GeJbardt Adolf 
Ghce Zenon 
Górski Henryk 
Grossman Jan 
Grossman Kazimierz 
Jabłoński Wiktor 


Jakubowski Władysław 
Jakubowska Helena 
Ks. Jeliński franciszek 
Jędrczak Stanisław 
Jurakowski :Marjan 
Karwasińska 11arja 
Koczuiski Henryk 
Kohn Edward 
Kohn Leopold 
Kohn Wacław 
Kołakowski Bolesław 
Komaniewski Edward 
Kośmiński Gustaw 
Krempicki Stanisław 
Kruszyński Henryk (Rudniki) 
Lechowski Kazimierz 
Legis Marja 
Ks. 1Iagott Józef 
Makarewicz Juljusz 
Makowiecka Eufemia 
Marczewski Józef 
Markowski Stanisław 
Markusfeld Henryk 
Maurin Zofia 
Milewska Stanisława 
Mońkowski Leon 
Naziębło Wacław 
Nowak Edmund 
Nowak Stanisław 


Nowiński Józef 
Olewiński Jan 
Paciorkowski M.aksymiljan 
Pietrasiewicz Józef 
Płodowski Bolesław 
Płodowski Wacław 
Przygodzki Władysław 
PuchaIska 
larja 
Raczyński hr. Karol (Złoty 
Potok) 
Rajska Marja 
Reklewski Kazimierz 
Rozenfeld Karol 
Siewicz Józef 
Sikorski Stefan 
Słomińska Józefa 
Sobolewski Ludwik 
Srzednicki Stanisław 
Stojewski Wacław 
Stoc Antoni 
9zwarcenberg-Czerny M. 
Swiętochowski Adam 
Tomczykowa Marja 
Ks. Urbański Andrzej 
Wasilewski Leon 
Wichura Kazimiera 
Wid era Zdzisław 
Wróblewski Jan 
Zieliński Justyn 


15
		

/00035.djvu

			Adamowicz Franciszek 
Borkowski Piotr 
Brusznicki Stanisław 
Chałoński Jan 
Fihel Piotr 
Frank Zygmunt 
Gępzik Karol 
Górski Stanisław 
Jeżewski jan 
Kabzińska Emilja 
Kabziński Feliks 


Bagieński Stefan 
Bajkowski W. 
Banaszkiewicz Antoni 
Becka jadwiga 
Becki Kazimierz 
BilIewicz Franciszek 
Biluchowski Stefan 
Białecki Michał 
ks. Bliziński Wacław 
Bohowiczowa Emilia 
Bokówna }larja 
Boretti Wincenty 
Brochman Jakób 
Brochmann .YIelania 
dr. Hrudnicki Jan (Sieradz) 
Bruśnicki Feliks 
Buksicki J. S, 
Bulewski Stanisław 
Busz Henryk 
Butkiewicz Stanisław 
Bzowski Konstanty 
Bzowska Łucja 
Bzowski Stanisław 
Bzowski Władysław 
Bzowska Zofja 
Czachert Roman 
Czyżewski Adam 
Daszkiewiczowa Helena 
Dąbrowski Józef 
Doruchowska Kazimiera 
Dr. Drecki Feliks 
Dzierzbicki józef 
Dziewulski Leon 
Falkowski Wacław 
Fligiel Jan 
Fraenkiel Natalja 
Fritsche Tadeusz 
Gałczyński Henryk 
Gałczyńska Helena 
Gałczyński Józef 
Gałczyf1ska .Ylelania 
Garczyński Witold 
Głoskowska Zofja 


16 


Oddział Jęrzejowski. 


Ks. Kociszewski józef 
Kosicki Juljan 
laskowski Henryk 
Linowska Janina 
Mackiewicz jan 
Majewski Edmund 
Montwiłło Konstanty 
Nawarro Łukasz 
Dr. Pitass Stanisław 
Piotrowski Władysław 


Oddział Kaliski. 


Górczyński j. 
Graeve bar. Stanisława 
Gross Henryk 
Guderski Ignacy 
Hepkówna }larja 
Hilchenówna Janina 
Hindemith Jan 
Hindemith Wilhelm. 
Holtz :llarkus 
Hyżycki Aleksander 
Jasiński Kazimierz 
Ks" jasiński Włodzimierz 
jensz Wanda 
jurewicz Piotr 
Karska :llarja 
Karwaciński Jan 
Karwacińska Janina 
Kasiński Stefan 
Kindler Ludwik 
Knychalski Feliks 
Kobierzycki józef 
Kolska Kazimiera 
Komza 
Kotarska Walentyna 
Kornaszewski Leon 
Kożuchowski Telesfor 
Kreczunowicz Narcyz 
Kreczunowicz Ludwik Zefiryn 
Królikowski Adam 
Kryński Leon 
dr. Krzymuski Feliks 
K rzymuski Kazimierz 
Kubik Wiktor 
Kuczborska-Piątkowska Ign" 
lech Tadeusz 
Leopold Józef 
Łaszczyński Ignacy 
Łączkowska Felicja 
Łykowski Zygmunt 
Mańkowski Tadeusz 
Matawowski Feliks 
}lichalski Jan 
Młynarska Stefanja 


Ks. Pluciński Józef 
Dr. Przypkow
ki Feliks 
Różycki Henryk 
Rumprecht Wincenty 
Sucharkiewicz Antoni 
Świderski Jan 
Turno Gustaw 
Wodzyński Feliks 
lembruski Bogdan 
Zubrzycki juljan 


Młynarski Wincenty 
Motylewska Wanda 
:lIrozowski Roman 
Mystkowski Kazimierz 
:lIystkowski Stahisław 
Nestrypke Kazimierz 
Niedziałkowski Hieronim 
Nieniewska Marja 
Dr. Orgelbrand Stanisław 
Orzeł Stanisław 
Parczewski Alfons 
Parczewska 11elania 
Parymończyk j. 
Parymończyk \V. 
Pełzucka Zofja Aleksandra 
Piasecki L. 
Piasecki Tadeusz 
Pieczynis Alina 
Piotrowska Janina 
Piotrowska Wanda 
Pol 
Podziemska Halina 
Radoński Feliks 
Radwan józef 
Rędziejewska Zofja 
Roezler jan 
Ruszkowski Feliks 
Ruszkowska Karolina 
Ruszkowski 'Vacław 
Rymarkiewiczowa Felicja 
Rymarkiewicz Kazimierz 
Sander G. 
Siedlewski Feliks 
Sikorski Edmund 
Sikorski Wit0ld 
Scholtz Kazimierz 
Skąpska Anna 
Skąpska Janina 
Skulski Taddusz 
Sobolewska Ada 
Sobolewski Bolesław 
Sobolewski Czesław 
Starzyński Władysław
		

/00036.djvu

			Stiller Waldemar 
Suchorski Włodzimierz 
Sulecińska lIarja 
Sulerzyska Felicja 
Suwała W. 
Swarzeński Franciszek 
Szarras :VI. 
Szprucht józef 
Szumski Teodor 


Amster Konstanty 
Andrzejewski Stanisław 
Bekier Stanisław 
Bojemski Aleksander 
Bolesławska K. 
Bolesławski Antoni 
Ciechoński Wa'cław 
Cichowski Roman 
Czarnocki jan 
Dunin józef 
Frycz Kazimierz 
Frycz Stanisław 
Gacki Mieczysław 
Gaszyńska FeJicja (Kolosy) 
Gierałtowski Cyprjan 
Grabkowski Roman 
Grzegorzewski Marjan 
Chrzanowski Jan (Szczodrko- 
wice) 
HaJikowa Marja 
Halik Wacław 
Halik Mieczysła w 
Hempel Joachim (Tokarnia) 
Hf1et Władysław 
Ilkiewiczówna Helena 
Janczewski Kazimierz 
janiczak józef 
janiszowski Wacław 
jankowski Piotr dr" 
jaroński Wiktor 
Jedlicki Łukasz dr. 
Kalinowski Witold 
Kandaki Włodzimierz 
Kawczyński :Mieczysław 
Kinastowski Roman 
Kirchner Wincenty 
KJima Ludwik 
Kluczyński Aleksander ks" 


Beranek Roman 
Brawura Gabryel 
Brylińska Ha.lina 
Dobrogojski Zygmunt 


Tarłowski Ksawery 
Tomassi Lubosław 
Tymieniecki Seweryn 
Walewski Konstanty 
Wiciejewska Win c entyna 
Wlażłowicz 
Wodzińska jadwiga 
Wróblewska Zofja 
Wyganowski jan 


Oddział Kielecki. 


Kłodawski Teodor 
Knichowiecka }larja 
Knichowiecki Lucjan 
Knichowiecka Irena 
Kobyłecki Roch 
Koczanowicz Mieczysław 
Koczanowicz janusz 
Kosieradzka Antonina 
Kossuthowa Aleksandra 
Kossuthówna Barbara 
Kosterski Władysław 
Kostuch Tomasz 
Kotowski jan 
Kowalczewski Albin 
Kowalczewski Stanisław 
Kozłowski Romuald 
Krajewski Teodor ks. (Chlina) 
Krzakowski jan ks" 
Krzanowski Alfons 
Krzyżanowski :\larjan 
Kunicki 
Laskowski Bronisław dr. 
Lenartowicz Zdzisław 
Maciejski Lucjan ks. 
Majewski Tomasz (Stopnica) 
}lalinowski Jan 
}I arkowska Eleonora 

larkowski Boleslaw 
:\lessing juljan 
}lichalko Franciszek 
.\filicer Józef 
}linich Władysław 
:\lorawiecki Władysław 
}Iożdżeńska Apolonja 
Niesiołowski Zygmunt 
Noyszewski Mieczysław 
Okrutny Władysław 
Osterczy J uljan 
Ożarek Stanisław 


Oddział Koniński. 


DorywaIski Kazimierz 
Duszyńska }larja 
ks. Dutkiewicz Stanisław 
Esse Stefanja 


. 


Wyganowski Karol 
Zakrzewski Napoleon 
Zieleniewska Zofja 
Ziółkowski Alfred 
Zucker Mieczysław 
Żarski Leon 
Żurowski Walenty 


Padechowicz Edmund 
Pachelski Stefan 
Papiewski Stefan 
Pasławski Ludwik 
Piwowarski Rafał 
Podolski Stanisław 
Rachalewska Stanisława 
Rachalewska Wanda 
Różycki Erazm 
Rudnicka Celi na 
Rudnicki Ryszard 
Rymkiewicz Zofja 
Ryszkiewicz J. (Warszawa) 
Samsonowicz Jan 
Saski Bronisław 
Sielski Zygmunt 
Skibiński Leon (Białogon) 
Sojczyński józef 
Sobczyk juljan 
Stachurski Stefan 
Stankiewicz Józef 
Szartowski Bronisław 
Szpakowski Stanisław 
Shultz August 

haska Jadwiga 
Blaski Zygmunt 
T omaszewski Stefan 
Tymiński Tadeusz 
Ungrowa Michalina 
Walchnowski Andrzej 
Wierzbicki Stanisław 
Włoszek Tadeusz 
W ojtaszek Michał 
Zawadzki Mieczysław dr. 
Zawiszanka Zofja (Goszyce) 
Zlasnowski Karol (Romny) 
Żak Stanisław 
Żołątkowski józef 


Fiener Jan 
Frasunkiewicz Anna 
Gałecki Franciszek 
Ganowicz Janina 


17
		

/00037.djvu

			Głowinkowski Stefan 
Godlewski Nepmucen 
Grętkiewicz Wiktorja 
Grochowski Wiktor 
Jarecki 
1ieczysław 
ks. Jaworski Tomasz 
J elicz Albertyna 
J elicz Marjan 
Jenke Janina 
J enke Irena 
J oel Herman 
Joel Juljan 
Kabata Tomasz 
Komornicka Janina 
Kortylewicz Wacław 


Kowalczykiewicz Stanisława 
Kryński 11arjan 
Kubiszewski Tadeusz 
Lewitoux Henryk 
Lipowski Jan 
Maleszewska Zofja 
Michel Jadwiga 
}lichel Paweł 
Ostrzycki Roman 
Perlińska Emilja 
Romocki Paweł 
Rutkowska Marja 
Siciński Stefan 
Szczepańska Stanisława 
Sznajder "Nlelanja 


Szretter Tadeusz 
Sztark Witold 
Szymanderski Jan 
Szymczak Henryk 
Ślepowroński Antoni 
Śliwiński Jan 
Trzciński Stanisław 
Tyszkowski Marjan 
Urbanowska Zofja 
Walczykiewicz 
Władysław 
Woliński Jan 
Wrzaliński Konstanty 
lawodniak Jan 
Żywanowski Władysław 


Oddział Kuj a wski (we vVJ'ocJ'awku). 


Ambroziewicz Stanisława 
Aspis Aleksandra 
Apanowicz Cyprjan 
Ambroziewicz Wiktor 
Aspisówna Władysława 
Bukowiński Stefan 
Bacciareli Kazimierz 
Bacciareli Wacława 
Bauer Adela 
Bauer Ludwik 
Bednarski Edward 
BiegaIski Antoni 
Białecki Teodor 
Baryiski Ignacy 
Bojańczyk Jerzy 
Bojańczyk Michał 
Dunia-Borkowski Stanisław 
Bouchard Helena 
Busse Stefan 
Boye Anna 
Bowbelski Strzyżesław 
Byszewska Alicja 
Byszewski Antoni 
Bojańczykowa Helena 
Certowicz Maksymiljan 
Cepeusz Juljusz 
Ciechanowska Felicja 
Ćwierdakiewicz Józef 
Czapski Juljusz 
Czarniecki Eustachy 
Oubalski Stefan 
Dziubińska jadwiga 
Dąbrowski Henryk 
Dulski Anastazy 
Dworzakowski Ludwik 
Dąbrowski Stanisław 
Dąbrowska Zofja 
Eiselt Gustaw 
Fabijanowska Kazimiera 
Fabijanowski Wacław 
Fiedler Herman 
Francka Ludwika 
Furmański Rafał 


18 


Gąsiorowski J. ks. 
Gabryjel Jerzy 
Gajęcki Bolesław 
Gajzler Wacław ks. 
Gawlikowski Klemens ks. 
Gaworski Edward 
Gierlicki Jan 
Gockowski Stefan 
Golde Paweł 
Golde Seliwa 
Gontarski Franciszek 
Górski Aleksander 
Górska Anna 
Górski Michał 
Górnikiewicz Aleksy 
Grabowski M. 
Grabowiecka Stanisława 
Grąbczewska Marja 
Grąbczewski Aleksander 
Grodzicka Marja 
GruchaIski St. ks. 
Grzegorzewicz Józef 
Gutkowski Jan 
Gutowski Tadeusz 
Haack Irena 
Haak Artur 
Handelsman Stanisław 
Handelsman Józef 
Hanuszkiewicz 
Wiktor 
Hanuszkiewicz Leon 
Hecker Józefa 
Helmanowa Marja 
Higersberger Walerja 
Hi.gersberger Aleksander 
Jarnuszkeiwicz Zofja 
Jarnuszkiewicz Stanisław 
Jasielski Feliks 
Jędrychowski ks. 
Jerin Mieczysława 
Jerin Czesław 
Kosiński Juljan 
Kalksztein Maksymiljan 
Karnkowski Antoni 


Karpińska Zofja 
Karpiński Jan 
Kobierzycka Marja 
Kobendza Roman 
Kocent Anna 
Kocent Bronisław 
Kruszyński Józef ks. 
Kochanowicz Józef 
Kołodziejska Zofja 
KotuIski Jan 
Kordos Władysław 
Kossobudzka Jadwiga 
Kossobudzki Jan 
Kowalewska Władysława 
Kowalewski Przemysław 
Kow:J.lewski Leon 
Kulwieć Zygmunt 
Krytowa Józefa 
Kretkowska Marja 
Kretkowski Ignacy 
Kretkowski Leon 
Krzymuski Henryk 
Kubicki Władysław ks" 
Kuczyński Wacław 
Kuliński Stefan ks. 
Dr. Kuczyński Stanisław 
Kwiatkowski Antoni 
Kiełczewski Marjan 
Kwieciński Wincenty ks. 
Langiewicz Jadwiga 
LeppeJ WaJerja 
Linde Cecylja 
Ludwig Edward 
Lutomski Józef 
Łaszkiewicz Wacław 
Łojewski Konstanty 
Łukaszewska Jadwiga 
Łukaszewska Lucyna 
Majewski Ignacy ks. 
Markowski Wilhelm 
Moszczyński Kazimierz 
Maj Kazimierz 
Medyński Stanisław
		

/00038.djvu

			Mierosławski Bronisław 
Mierosławski Zyg"11unt 
Mikulski Franciszek 
Milewski Antoni 
Majczyńska Julja 
Mirewicz Antoni 
Mańkiewicz Franciszek 
Morawski Władysław 
Miihsam Hugo 
Miciński Roman 
Motylińska Janina 
Namysłowski Jan 
Neuman Herman 
N euman Izydor 
Nosarzewski Leopold 
Niwiński Stanisław 
Nowacka Mieczysła.wa 
Nowacka Marja 
Nowca Władysław 
Owczarek Wojciech ks. 
Olszewski Eugenjusz 
Oziębło Eustachy 
Osterloff Karol 
Ostaszewski Eugenjusz 
Ossowska Janina 
Olszakowski Antoni 
Olszakowska Wanda 
Olszakowska Zofja 
Olszakowska Marja 
panasiewicz Bogumił 
Pawłowicz Aleksander 
Pawłowski Aureljusz 
Pełczyński Ksawery 
Popławski Władysław 
Piotrowscy Bracia 
Piasecki Witold 
Piątkowski Wincenty 
Piechaczek Władysław 
Potrzobowski Karol 
Pruska Bogumiła 
Pruska Aleksander 
Przedpełski Jan 
Przyłubski Leon 
Przywieczerski Józef 


Błędowski Wiesław (Kutno) 
Celkowski Józef " 
Chełchowski Romall (Konary) 
Chlenicka Zofja (Kutno) 
Chlenicki Zygmunt " 
Chylewski Adam (Suchodębie) 
Daszkiewicz Włodzimierz 
(Strzeke) 
Dobrowolski Stanisław (Mie- 
czysławów) 
Dombrowicz Władysław (Łą-' 
koszyn) 
[nglert Ignacy (Byszew ) 


Przywieczerska Wanda 
Pełczyński Paweł 
Paczkowska Janina 
Podolski Kazimierz 
Pełczyńska Marja 
Raczvński Marjan 
Rajca Szym
 n 
Rychter Michał 
Różański Feliks 
Rutkowski Aleksander 
Ruthie Mieczysław 
Romanówna Jadwiga 
Rudziński Henryk 
Rurzyńska Lucyna 
Rozencwejg Leon 
Sławiński Antoni 
Seyer Jan 
Seroczyńska Marja 
Siniarska-Czaplicka Janina 
Siniarski-Czaplicki Jan 
Swinarski Władysław 
Skierkowski Feliks 
Skrobecki Stanisław 
Skrobecki Józef 
Śliwiński Jan ks. 
Służałek Wł. ks. 
Strzeszewska Julja 
Studziński Protazy 
8wiernkowski 
Syski Ignacy 
Szajewski Ignacy 
Sudnik Kazimierz 
Szczepański Józef 
Szymański Aleksander 
Stankowski Aleksander 
Sztejner Bolesław 
Szwankowska Tekla 
Szulców na Natalja 
Szwiling Jerzy 
Szypowski Stanisław 
Stencki Józef 
Szymański Antoni ks" 
Szubert Marja 


Oddział Kutnowski. 


Eysymontt Leopold (Do- 
brzelin) 
Głowiński Czesław (Mieczy- 
sławów) 
Goldnik Teodor (Dobrzelin) 
Grzes:..czakowski Witalis 
(Mórawce) 
Izbiński Józef (Dobrzeli n) 
Jackowski Zygmunt (Kutno) 
Jałowiecki Witold (Koma- 
dzyn) 
Jankowski Manswet (Kutno) 
Józefkowicz Zygmunt (Sójki) 


Szymański T. 
Syska Eugenja 
Sztark L. 
Trzciński Damazy 
Tomaszewski Jan 
Turkowska Marja 
Tytorzewski Stanisław 
Turkowski Franciszek 
Trzędkowski Bohdan 
Ulanowska Jadwiga 
Wardęski Henryk 
Wasilewski Eugenjusz 
Wencel Ludwik 
Wrześniewski Wacław dr. 
Wińcza Henryk 
Wińczyna Regina 
Wioślarze Włocławscy 
Wiewiórowska Marja 
Wtorkiewicz Fr. ks. 
Wojciechowski Jan 
Woj sław Kazimiera 
Wojdak Zygmunt 
Wesołkowski Stanisław 
Xiężopolski Kazimierz 
Xiężopolski Karol 
Xiężopolski Mateusz 
Xiężopolska Zofja 
Zagleniczna Irena 
Zagleniczna Eleonora 
Zagleniczny Jan 
Zalewski Feliks 
Zalewska Bolesławowa 
Zaleska Bronisława 
Zakrawski J. 
Zakrzewski Bolesław 
Zieliński Zdzisław 
Ziętkiewicz ks. 
Zimowski W. 
Zienkiewicz Kamila 
Zdziennicki 
Zuboklicki Władysław 
Żuboklicka Ludwika 
Żyburski Seweryn 


Kamińska Cecylja (Krośnie. 
wice) 
Kamiński Władysław (Kon- 
stancya) 
Kahl Kazimierz (Kutno) 
Kahl Zofja (Kutno) 
Klewin Stefan " 
Kopciński Feliks (Sójki) 
Kossior Stefan (Kutno) 
Krzemiński Walerjan (Kon- 
stancya) 
Kuczewski Ludwik (Kutno) 
Lazar Paweł (Krośniewice) 


19
		

/00039.djvu

			Leyche Maksymiljan (Kutno) 
Łazarewicz Eugen" " 
Myśliborski Henryk ., 
N.asierowski-Korwin Witold 
(Orszewice) 
Nieścior Stanisław (Gołę- 
biówek) 
Nowakowski Andrz. (KutnD) 
Otocki Bolesław " 
Otocka jadwiga " 
Pałasiński Romuald " 
Podolszyński Jan (Dobrzelin) 
Polankiewicz Rud" (Pniewo) 
Rapacki Jan (Mieczysławów) 
Regulski Tadeusz (Kutno) 
Sawicki Marjan " 
Sierakowski Al. (Dobrzelin) 


.. 


II 


Arlitewicz Józef 
Amborska Janina 
Arnstein FrancLzka 
Borszakiewicz Wanda 
Biernacki Mieczysław 
Brzeziński Stanisław 
Budny Józefat 
Bernatowicz Antoni 
Boguski Witold 
Bojkowski Wacław 
Czerwiński Wacław 
Chmielewski Gracjan 
Czarnołuski Władysław 
Cholewiński Witold 
Czarniecka Helena 
Chromiński Kazimierz 
Ciświcki Tadeusz 
Czyżewski Feliks 
Czarnowska Wanda 
Czarnecki Edward 
Dżał Stanisław 
Dąbrowski Franciszek 
Dulęba Kazimierz 
Dwornicki Stanisław 
Dębowski Kaz. ks" 
Fliski Henry k 
Florkowski Józef 
Giełżyński Witold 
Gawdzik Edward 
Grabowski Konstanty 
Guzowski Józef 
Hc.rlen Antoni 
Hincz Czesław 
Hempel Leon 
Iwański Jan 
Jaczewski Kazimierz 
Jaworowski Aleksander 
Janiszewski Jan 
Jankowski Paweł 
Jaroszyński Ignacy 


20 


Sikorska Kuneg" (Kutno) 
Sokołowski Maur. (BłoniE.) 
Staniewska Felicja (Kutno) 
Staniewski Juljan 
Staniszkisowa Wanda" 
Staniszkis Witold 
Starnawski Karol 
Starnawska Marja 
Starnawski Fortunat (Nę- 
dzerzew) 
Starzyński Henryk (Kutno) 
Stępowski Czesław " 
Strzemiński Kazimierz" 
SzuIDski Stefan " 
Szymański Józef " 
Szymański Tadeusz " 
dr. Troczewski Antoni " 
Troczewska Lubomira " 


" 


" 


Oddział Lubelski. 


Jabłonowski Wacław 
Kowalewski Lud. 
Kunicki Władysław 
Kunicka Władysława 
Kałwajć Jan 
Kamińska Matylda 
Kocowski Franciszek 
Kaczyński Aloizy 
Kowerski Jan 
Kinelowa Ludwika 
Kowerski Stefan 
Konczyński Edward 
Kołaczyński Leon 
Kurpiel Ryszard 
Krynicki Wacław 
Kuszel Wacław 
Kwiatkowski Ks. 
Koryznowa Antonina 
Koziorowski Stanisław 
Liibek Sławomir 
Liibek Roman Kazimierz 
Lipczyński Grzegorz 
Malanowski Wacław 
Millerowa Zofja 
Monkiewicz Edward 
Markowicz Kazimierz 
Michniewski Michał 
Mctecz Slanisław 
Muszkat Stan" 
Męczyński Kazimierz 
Modrzewski Wł. 
Moskalewska jadwiga 
Moskalewski Feliks 
Mazurkiewicz Mieczysław 
Mączka Jan 
Mochan Marcin 
Misięgiewicz Roman 
Malczew:;;ka Zofja 
Miller Wanda 
Nowosielski ks. Edward 


Tomaszewski Eugen. " 
Tomaszewska Zofja " 
Turowski Stanisław (Skłóty) 
Wąsowski Feliks (Kutno) 
Wąsowska Jadwiga (Kutno) 
Wieczorowski Stanisł. 
W ojtasiak Jan (Dobrzeli
) 
Wyrzykowski Tad. (Kutno) 
lielkiewicz Cz. Konstancja) 
Zielkiewiczowa Hel. (Kon- 
stancja 
Zielkiewicz Wacław (Kon- 
stancja 
Ziemacki Wincenty (Mie- 
czysławów) 
dr. Żółkowski Antoni 
(Kutno) 


Nowakowska Marja 
Ostromęcki Piotr 
Olszewska Felicja 
Olszewski Włodzimierz 
Owidzki Edmund 
Osuchowski Tadeusz 
Orsetti Jan 
Pleszczyński Stanisław 
Polkowska Zofja 
Papiewska Janina 
Papiewska Marja 
Przegaliński Władysław 
Paternicki Konrad 
Płoczkiewicz Leon 
Piaszczyńska Zofja 
Przybylska Wanda 
Plewiński Stefan 
Piaszczyński Kazimierz 
Poklewska Zofja 
Piotrowski Tadeusz 
Popiewska-Hempel Wanda 
Pawłowski Jan 
Popławski Mieczysław 
Rohland Paweł 
Rohland Helena 
Rejer Helena 
Radzikowski Stefan 
Radzikowska Stanisława 
Rayski Konstanty 
Rzączyński Edmund 
Raczkowski Franciszek 
Rutkowski Feliks 
Rostworowski Antoni 
Renardówna Marja 
Rostworowska Marja 
Rożański Stefan 
Rogowski Władysław 
Rostworowski Wojciech 
Steliński Ignacy 
Supronowicz Edward
		

/00040.djvu

			Smelster Antoni 
Skawińska Róm 
Stecka Marja 
Stanisławski Władysław 
Santar Tomasz 
Schoneich Aleksand. ks. past. 
Sekutowicz Bolesława 
Scholtz August 
Samsonowicz Stanisław 
Swierczewski J(azimierz 
Skórzyński Władysław 
Szczerba Tadeusz 
Sroczyńska Regina 
Skibińska Janina 
Scheur-Koszańska Marja 


.. 


,. 


Abratański Jan 
Adamczewski Lech 
Adamczewski Wacław 
Adamowicz Józef 
Adamowiczowa Janina 
Adamowiczowa Józefa 
Adamski Hieronim 
Andrzejewska Aleksandra 
Andrzejewska Zofja. 
Andrzejewski Aleksander 
Andrzejewski Henryk 
Andrzejewski Teofil 
Ankersztajn Stanisław 
Arkuszewski Jan 
Bagieński Stefan 
Barciński Marceli 
Barczewski Józef 
Barczewski Wacław 
Barczówna Wanda 
Begale Antoni 
Becker Eugenjusz 
Benedek Bolesław 
Benedekowa Janina 
Berlinerblau M. 
Berlinerblau Stella 
Bernhardt Antoni 
Bigalke Jan 
Błachowicz Artur 
Bogucka Pelagja 
Bogucka Wanda 
Bocheńska Janina 
Bogusławski Kazimierz 
Borowski Witosław 
Borkowski Karol 
Borkowski Jan 
Borst Juljusz 
Brinckenhoffówna Alina 
Brzeziński Antoni 
Byczkowski Walenty 
Biegańska Katarzyna 
Biegański Kazimierz 
Borysławski Cezary 
Borysławski Lucjan 


Scheur Edmund 
Skowronek Antoni 
Śliwicka Irena 
Śliwińska Stanisława 
Stablewski Jerzy 
Srzednicki Władysław 
Strawińska Józefa 
Skibiński Jan 
Smoleński Stefan 
Stecki Jan 
Skawińska Marja 
Sliwińska Michalina 
Szymańska Zofia 
Tuszyński Karol 
Tomorowicz Kazimierz 


Oddział Łódzki. 


Blaszczykówna M. 
Bursze Stefan 
Bie-strzykowska Kazimiera 
Bładajtysówna Zofja 
Bitdorf Antoni 
Binekówna Emma 
Binekówna Gera 
Biske Mieczysław 
Bogdanowicz M. 
Cederbaum Janina 
Cederbaum Ludwik 
Charemza Antoni 
Cichocki Bronisław 
Chodzicki Stanisław 
Chełmicki Stanisław 
Chodkowski Stanisław 
Cholewicka Helena 
Chyczewski Jan 
Chorzelski Alfred 
Cielecki Antoni 
Ciesielska Wanda 
Cieślikowski Stanisław 
Czajkowska Aniela 
Czeraszkiewicz Jan 
Czerny Stanisław 
Czekańska Matylda 
Cottówna Janina 
Danielewiczowa Helena 
Dąbrowski Antoni 
Dąbrowski Jan 
Dąbrowski Lucjan 
Domański Aleksander 
Dobrowolski Antoni 
Dobrowolski Stanisław 
Dolewski Ignacy 
Donatowiczówna Eugenja 
Draże Lucja 
Drozdowski Wacław 
Drozdowski Witold 
Dylion Henryk 
Domańska Łucja 
Danielewicz Leon 
Doliński S. 


Tołwiński Jan 
Turczynowicz Jan 
Uziembło Stefan 
Wiercieński Henryk (sen") 
Wiercieński Henryk (jun.) 
Westfal Karol 
W olińska Stanisłąwa 
Wiśniewska Anna 
Wiśniewski Henryk 
Wiercieńska Wanda 
Zajączkowska Ę>tanisłewa 
Zembrzuska Marja 
Zielińska Jadwiga 
Zapasiewicz Romana 
Zawadzka Irena 


Eichler Witold 
Ekerkunst Aleksander 
Elznerowiczówna Zofja 
Fa1cman Wacław 
Fiedler Konrad 
Fiedler Zygmunt 
Findeisen Stanisław 
Findei sen Władysław 
Findeisenowa Gertruda 
Findeisenowa Maria 
Flaczyński Władysław 
Foerster Paweł 
Fornalska Marja 
Falęcka Zofja 
Gablerowa Ludwika 
Gajówna Walentyna 
Garliński Władysław 
Gatke Wilhelm 
Gebotszrajber M. 
Giełdzińska Helena 
,Gelade Natan 
Goldenberg Arkadjusz 
Goldflam Aleksander 
Goldmiintz Michał 
Gołkontt Jan 
Gontarska Sabina 
Górski Czesław 
Gorski Korneli 
Gostkiewicz Stefan 
Goszczyński Stanisław 
Greenvood Fred 
Grabowska Zofja 
Grzybowska Marja 
Grzymski Jan 
Gronwald Adam 
Gumowski Władysław 
Głuchowski Bronisław 
Grzędzielski Jan Zygmunt 
Głowińska Irena 
Ks. Guranowski Zygmunt 
Górecki Bolesław 
Górska Marja 
Hofman Jan 


21
		

/00041.djvu

			Hanczke Józef 
Hansenówna Janina 
Hansenówna Karolina 
Hansenówna Małgorzata 
Heiman Aleksander 
Heiman Edward 
Heinrich Edward 
Hentschlowa Felicja 
Hermes Jerzy 
Herszlikówna Henryka 
Hirsekorn Zygmunt 
Hirszberg Franciszek 
Hirszel Ignacy 
Hirszlówna Wanda 
Hoffmann Edmund 
Horochowa Janina 
Horodyński Włodzimierz 
Hykielówna Zofja 
Hykielówna Helena 
lżycka Aleksandra 
lzydorczyk Karol 
lzydorczyk Leon 
Jabłońska Eugenja 
Januszewska Zofja 
Jarzębowska Julia 
Jarzębowska Zofja 
Jarzębowski Juljusz 
Jasińska Marja 
Jasiński Bronisław 
Jasiński Edmund 
Jasiński Władysław 
Jastrzębski Władysław 
Jelińska Janina 
Jess Gustaw 
J ezierski Zygmunt 
Jętkiewicz Lucjan 
Jasiński Konstanty 
Jasieńska Anna 
Karwicka-Dunin Wanda 
Kaffanke Wacław 
Kajzer Roman 
Kamenz Wilhelm 
Kamieński Tadeusz 
Kapusta Jan 
Karczewski Bronisław 
Karwowski Jan 
Kaupowicz Hilary 
Kączkowski Stanisław 
Kędzierski Kajetan 
Kernbaum Stanisław 
Kernbaumówna Stefanja 
Kieruczenkówna Celina 
Kierzkowski K wiryn 
Kieszniewski Stanisław 
Kilański Tomasz 
Kloss Wacław 
Knapski Bolesław 
Koke1i Tadeusz 
Koliń:ski Józef 
Konarska Janina 
Kołdonek Antoni 
Kon Adolf 
Konarzewska Bronisława 
Kondracki Józef 
Konic Józef 


22 


. 


Konzon Nafta\i 
Kopczyńska Zofja 
Kopczyski Jan 
Koralowa Ludwikowa 
Korb Edward 
Korewa Piotr 
Kossakowska Helena 
Kostowski Symforjan 
Kotynia Andrzej 
Kowalski Jan 
Koziołkiewicz Adela 
Kozłowski Bruno 
Kozłowski Czesław 
Kozłowski Zenon 
Koźmiński Leon 
Kubas W. 
Kowalczewski Tadeusz 
Kralkowski Ksawery 
Kralkowski Wacław 
Krankowski Edmund 
Krąkowska Janina 
Kreutzer Stanisław 
Kreutzerowa Józefa 
Kroll Stanisław 
Krysińska Halina 
Krzemińska Irena 
Kuczborski Stanisław 
Kuczyński Włodzimierz 
Kuczyński Wiktor 
Kudlicki Bolesław 
Kujawski Wacław 
Kulisz Edward 
Kułakowski Czesław 
Kulcy Eugenjusz 
Kunkei Wiktor 
Kolasiński Stanisław 
Kowalewski Jan 
Kowalewska Marja 
Kopczyński Władysław 
Kawecki Konstanty 
Kroh Władysław 
Kroh Zofja 
Kaźmierczak Stanisław 
Kłodecki Zygmunt 
Langner Robert Władysław 
Langnerowa Stefanja 
Lechowski W. D. 
Lenartowicz Franciszek 
Liesel Maksymiljan 
Liesel Stanisław 
Lindner Antoni 
Lindner Stanisław 
Lipińska Alina 
Lipowski Władysław 
Lipski Jan 
Lipschiitz Leon 
Lorentz Ryszard 
Lupińska Marja 
Ks. Lubomirski Stanisław 
Lutrosiński Aleksander 
Ledwochowski S" 
Lenkówna Stanisława 
Lasocki Edward 
Lenczewski Józef 
Łaziński Stanisław 


Łopatfo Stanisław 
Łuba :\Jlarjan 
Łuczkowski Zygmunt 
Łukomski Stanisław 
Muchlicki Bolesław 
Macher Edward 
Maciejewski Wacław 
Macińska Marja 
Macińska Wiktorja 
Maciński Jan 
Maciński Paweł 
:\Jlajeranowska -Bronisława 
Majeranowska Łucja 
Majeranowski Piotr 
M::.jewska Wanda 
Majewski Henryk 
Majewski Stanisław 
Majewski-Lubicz Stanisław 
Maj-Majewski Eugenjusz 
Ks. Malinowski Ryszard 
Małkowski Wiktor 
Marcinkowski Roman 
Ks. Małczyński Walenty 
Markiewicz Tadeusz 
Maternicki Franciszek 
Martwich Teodor 
Meyerhoff Teodor 
Mędrzecki Władysław 
Michalska Janina 
Michalski Jan 
Michalski Karol 
Michałowski Antoni 
Micherski Teofil 
Mierzyński Zdzisław 
Miler Romuald 
Miller Józef 
Mikołajczyk Kazimierz 
Mittelstaedt Edward 
Mittelstaedt Zygmunt 
Mix Paweł 
Moczulska Wanda 
Mroczkiewiczówna Zofja 
MUl\er Sydonja 
Miiller Wanda 
Myszkorowski Zygmunt 
Malczewska Zofja 
Małkowski Jerzy 
Martynka M. 
Morgenthaler Marta 
Milewski J. 
Nelkenbaum Juljan 
Niemirko Andrzej 
Nitecki Stanisław 
Nosiekiewiczówna Leonja 
Nowak Juljan 
Nowosielski Jan 
Nusbaum Bolesław 
Nowicka Eugenja 
Oberfeld Roman 
Offert Władysław 
Okuszko Celina 
Olczak Stanisław 
Ordyński Tadeusz 
Osiecki Józef 
Osińska Eugenja
		

/00042.djvu

			Ostaniewicz Edward 
Ostrowski 
Osuchowski Stanisław 
Pakielewicz Czesław 
Pałaszewski Franciszek 
Panufnik Antoni 
Parasicz Anatoljusz 
Perzyna Józef 
Pestkowski Kazimierz 
Pętkowska Zofja 
Pfeiffer Józef 
Pfeifferówna Łucja 
Pia,ecki Ludomir 
Pieńkowska Felicja 
Plichta Stanisław 
Pogorzelska Marja 
Pogorzelski Stefan 
pogonowski Józef 
Popławski Adam 
Pot z Feliks 
Procner Jan 
Pryssewiczówna Janina 
Przegaliński Leon 
Ks. Przeździecki Henryk 
Pfeiffer Leonard 
Podmieski Stefan 
Podczaska J allina 
Piaskowski Roman 
Pukszta Juljan 
Petrykowski Adolf 
Pruski Stanisław 
Podlaski F" 
Pisarski Stanisław 
Piotrowska Paulina 
Piotrowski Bolesław 
Reczyńska Marja 
Rowiński Wacław 
Rowiński Edmund 
Rakowski St. 
Rosiewicz Józef 
Rudziński Władysław 
Radwański Józef 
R adwań ski Stanisław 
Rajska Stanisława 
Ramisz Alfred 
Repsch Eugenjusz 
Rodysowa Bolesława 
Rowiński Jan 
Rothertówna Helena 
Rothertówna jadwiga 
Rothertówna Wanda 
Rucińska- Władysława 
Ruciński Jan 
Rudnicka Eranciszka 
Rudolf Edmund 
Rusin Józef 
Rybicki Witold 
Rychterowa Paulina 
Ks. Ryster luljan 


Sadkowski Henryk 
Sandomierski Zygmunt 
Schoeneich Janina 
SchoItz Otton 
Seidel Edward 
Ks. Sienicki Bronisław 
Siennicka Lucyna 
Skalski Stanisław 
Skowroński Zygmunt 
Smoleńska Stanisława 
Sokołowska Stanisława 
Sonnenberg E. 
Stanisławski Adam 
Stanisz Teofil 
Stachlewski Aleksander 
Stankiewicz Władysław 
Starzyńska Zofja 
Stawowczykówna Marja 
Stebelski Kazimierz 
Sroczyński Marcin 
Stefankiewicz Edward 
Stentzel Stanisław 
Sterlingowa Hanna 
Stępowski Wacław 
Sulikowski Władysław 
Sumiewski Adolf 
Surowiecki Aleksander 
Suszyński Ignacy 
Szaniawski Czesław 
. Szatrowska Jadwiga 
Szczyglińska Marja 
Szepietowski Aleksander 
Schmidtówna Małgorzata 
Sznajder Władysław 
Szperlinżanka jadwiga 
Szymański Apolonjusz 
Szymanowski Jan 
Szafrański Teodor 
Sędkiewicz 
Sawicki Slanisław 
Światkowski Wacław 
Świ
rcz Jan 
Świerczewski Czesław 
Świderski Roman 
Świerczewska Zofja 
Szletyński Stefan 
Staszewski M. 
Stachnik Si. 
Stachlewska Marja 
Tananiewiczówna Janina 
Tcińska Zofja 
Tauchert Otylia 
Tempel Dawid 
Tomaszewski Kazimierz 
Truszkowski Karol 
Trybura Stefan 
Trojanowski Eugenjusz 
Tucholski Antoni 
Tuczyńska Hanna 


Tujakowski Teodor 
Tulin Roman 
Tymowski Wacław 
Trawczyński Stanisław 
Tomaszewska Janina 
Wagner Władysław 
Wajs Bolesław 
Waleński Karol 
Wasilewski lan 
Wasilewski Felicjan 
Waszczyńska Cecylja 
W ąsik Wiktor 
Weigt Edward 
Weigt Stanisław 
Weyer Stanisław 
Weinertówna Janina 
Werner Seweryn 
Wilks Waldemar 
Winnicki Franciszek 
Wiśniewski Adam 
Witkowski Józef 
Wocalewska Marja 
Wojciechowski Czesław 
Wojciechowski Karol 
W ojeński Stefan 
Wróblewski Franciszek 
Wróblewski Jan 
Wosikówna Eugenja 
Wyrąbkiewicz Władysław 
Wyrzutowicz S. 
Wyrzykowski Henryk 
Wysocki Stanisław 
Wysznacki Konstanty 
Wandelt Deodor 
Wagner Wiktor 
Wagner Edward 
Wieliczko JuJjan 
Wahlmann Gertruda 
Weideman Karol 
W 3.gner Wiktor 
Wagnerowa Wiktorowa 
Vogt Antonina 
labelski Władysław 
Zaborowski Józef 
Zaborowski Tadeusz 
Zaborski Mieczysław 
Zajdel Ambroży 
Zaleski Karol 
Zaleski Marjan 
Zarzycka Romana 
Zarzycki Mieczysław 
Zawisza Walenty 
Zasacki Konstanty 
Zbijewska Julja 
Zieliński Antoni 
Zieliński Stanisław 
Żelazowski Antoni 
Żmigrodzki Konstanty 
Żylińska Anna 


25
		

/00043.djvu

			Alchimowicz Konstanty 
Batogowska Marja 
Beręsiewicz Aleksander 
Blum Rajmund 
Bobińska Teodozja 
Bodalski Mieczysław 
Cabert Edmund 
Chrystowski Aleksander 
Ciecierski Leon 
Ks. Czarnowski 
Czubaczyński Karol 
Dąbrowski Ignacy 
Dębiński Stefan 
Drewnowski Karol 
Filochowski Tomasz 
Fryczyńska Walentyna 
Gregorjew Stanisława 
Grzymikowska Zofja 


Andrzejewski Bazyli 
Balcerowa Eugenja 
BaJcer Emil 
Balcerowa Jadwiga 
BaJcer Franciszek 
Baranowski Aleksander 
Berger Marcin 
Ks. Pastor Bursche Edmund 
Brzeski Franciszek 
Bukowiecka Barbara 
Burdziński Marjan 
Chmielińska Aniela 
Chmieliński Jan 
Chojnowski Walery 
Czoło mi ej Cecylja 
Detkens Eugenjusz 
Diehl Stanisław 
Dobrzyniecki Stefan 
Donimirski Zygmunt 
Gajowniczek Józef 
Garwacki A" 
Gampf Józef 
Gelens Józef 
Gierasiewicz Juljusz 
Gołembiowski Leon 
Golędzinowski Saturn in 


Oddział Łomżyński. 


Haraburda Antoni 
Hryniewicz Franciszek 
Jarnuszkiewiczowa Adela 
Jaźwiński Ignacy 
Kleidienst J uljusz 
Kłoskowski Wiktor 
Komornicki Stanisław 
Korzeniowska Marja 
Kraft Tadeusz 
Krajewska Wanda 
Kraszewska Benedykta 
Łempicki Henryk 
Makarewicz Maksymiljan 
Marconi Ferrante 
Mieczkowski Adam 
Napierkowski Mieczysław 
Oppenheym Maurycy 


Oddział Łowicki. 


Góri;ka Zofja 
Górska Wacława 
Grabski Władysław 
HiIler Anioni 
Kakietek J akób 
Ks. Prałat Karpiński 
Karlsbad Szymon 
Kiślańska Iza 
Kiślański Kazimierz 
Kleidienst Reinhold 
Klug E" 
Kowalski Jan 
Kozłowska Helena 
Maciejko Karol 
Madalińska Grażyna 
Madaliński Adam 
Mitarnowska Stefanja 
Mitarnowski Henryk 
Moszyński hr. Jan 
Ks. kan. Niemira Jan 
Niemirowski 
Oczykowska Marja 
Pacho Dominik 
Paszczykowski Władysław 
Pawłowski Aleksander 


Oszubski Bronisław 
Piotrowski Zygmunt 
Płoński Stanisław 
Rościszewski Hipolit 
Rychter Józef 
Rzadkowska Wanda 
Skarzyński Zygmunt 
Skarzyński Juljusz 
Stal ski Wacław 
Szczęsnowiczówna Janina 
Tittenbrun Mieczysław 
Tuszowski FranciE.zek 
Tuszowski Bolesław 
Woyczyński Stanisław 
Zagórska Cecylja 
Zagórska Marja 
Zakrzewski Antoni 


Piramowicz Witold 
Prosiński Karol 
Pstruszeński Wiktor 
Plichta C. 
Plichta 
Różycka Janina 
Rozenblumówna Felicja 
Rogowski Franciszek 
Rybacki Karol 
Szajding Mieczysław 
Szmidt Edmund 
Sokołowska Julia 
Strąk Franciszek 
Szymanowska Stanisława 
Szymanowski Ludwik 
Tarczyński Władysław 
Trawińska Kamilla 
Tra wiński Franciszek 
Trawińska Zofja 
Wasilewski Jakób 
Wekstein Anatol 
Weisglas Felicja 
Wilkoszewski Stanisław 
Winkler Antoni 
Weber Witold Jerzy 


Oddział Miechowski. 


Baraniecki Tomasz 
Białowa Janina 
Biały Jan 
Cała Wawrzyniec 
Chmielowiec Feliks 


.24 


Dotkiewicz Ignacy 
Eizerman Stanisław 
Fijałkowski Stanisław 
Frankiewicz Bohdan 
Humnicka Anna 


Jaskłowska Liii 
Jaskłowski Wacław 
Jędrzejowski Zenon 
Karkowski Andrzej 
Karkowski Tomasz
		

/00044.djvu

			Korczak Józef 
Korsak Bolesław 
Kowalski Antoni 
Kowalski Feliks 
Kozerawski Wacław 
KubaIski Bolesław 
Lejman Stefan 
Łukasiewicz Edmund 
Łukasiewicz Wojciech 
Malewska Zofja 
Malewski Józef 
Marjewski Antoni 
Marjewski Edward 
Masłowski Józef 
Masłowski Jan 


Bartkiewicz Juljan 
Bonecki Jan 
Buchowiecki Stefan 
Buchowiecki Wieńczysław 
Cebo Antoni 
Cha berka Bolesław 
Cissowska Zofja 
Cissowski Stanisław 
Czekański Maurycy 
Dąbek Jan 
Gadomska Jakubina 
Gadomski Stanisław 
Giedroyć Stanisław 
Giedroyciowa Marja 
Golański Kazimierz 
Golańska Marja 
Gołębiowski Kazimierz 
Gołębiowski Wiktor 
Grujanka Marja 
Gruzewska Bronisława 
Grysak Antoni 
Grzybowski Jerzy 
Grzybowska Jadwig:J. 
Gurbiel Józef 
Gurbielowa Stefallja 
Gurt/er Jan 
Halkiewicz Franciuzek 
Herr Teodor 
Iwaszkiewicz Stanisław 
Iwaszkiewiczowa. Ludwika 
Jabłoński Andrzej 
Jamo Jan 
Jamo Jan Stanisław 
Jasiński Bolesław 


l\mbrzykowska Leokadja 
Artemiewówna Helena 
Andlaner Helena 
Andlaner Lucyla 


Miroszewski Leonard 
Nawroczyński Adam 
Normark Napoleon 
Nowak Stefan 
Ogórkiewicz Stefan 
Piechowska Stefanja 
Piotrowski Piotr 
Przedpełski Franciszek 
PuchaIski Jan 
Skłodowski Zdzisław 
Skowera Tadeusz 
Słumiński Stanisław 
Sroczyński Roman 
Szybowski Marjan 


Oddział Olkuski. 


Jedlikowski Witold 
Kajda Piotr 
Kipiński Wincenty 
Kolasiński Józef 
Kowalski Ignacy 
Kowalski Mieczysław 
Krajewski Konrad 
Krąkowski Mieczysław 
Krąkowska Marj.ł. 
Krełowski Marceli 
Kubiczek Romuald 
Kulikowski Teodor 
Kutwieć Zygmunt 
La.piński Franciszek 
Ks. Latała Jan 
Leśniewski Paweł 
Uberski Konstanty 
Machnicki Aleksander 
Majewski Wawrzyniec 
Makieła Franciszek 
Maliszewski Władysław 
Morgentaler Witold 
Minkiewicz Antoni 
Minkiewiczowa Emilja 
Mrozowski Stanisław 
Mrożek Jan 
Najmrocki Stanisław 
Niepelski Maksymiljan 
Okrajni Antoni 
Okrajniowa Zofja 
Olszewski Stefan 
Opalska Stefanja 
Opalski Józef 


... 


Oddział Ostrołęcki. 


Antoszewski Stanisław 
Babińska Marja 
Bednarski Jan 
Bieńkowski Stanisław 


Wieczorkowski Antoni 
Wilczyński Franciszek 
Wiśnicki Tomasz 
Wyczałkowski Jan 
Zają.czkowska Wiktorja 
Zaporski Antoni 
Zaporski Henryk 
Zagrodzki Stanisiaw 
Zdanowski Antoni 
Ziemniak Józef 
Zubrzycka Emilja 
Zubrzycki Józef 
Żochowski Józef 
Żurowicz Piotr 


Osmołowski Jan 
Osmołowska Janina 
Ostrowski, Wacław 
Paczek Bronisław 
Paszyński KazimIerz 
Pajkiewicz Antoni 
Renner Stefan 
Regulski Jan 
Ślązak Antoni 
Sokołowski Władysław 
Sołtyk Władysław 
Szmidt Antoni 
Szmidt Stefan 
'Szenbergier Karol 
Tacikowska Regina 
Tacikowski Kazimierz 
Wasilkowski Czesław 
Waśniewska Stanisława 
Waśniewski ózef 
Wenzio Wojciech 
Wilczyński ózef 
Wojdacki Stanisław 
Wolniewicz Baltazar 
Wójcik Szymon 
Wyczałkowski Józef 
Zarzycki Stefan 
Zarukiewicz Ludwik 
Ziemski Mieczysław 
Zub Michał 
Żarski Stefan 
Żukowska Jadwiga 
Zukowski Władysław 
Zurek Jan 


Borkenhagen Michał 
Bratkowska Marja 
Borkowski Józef 
Bruzdowicz Franciszek 


25
		

/00045.djvu

			Bursiewiczowa Marja 
Chruszczewski Zygmunt 
Chwedkowski Karol 
Cenzerówna Janina 
Cenzer Romuald 
Chętnik Adam 
Cholewicki Stanisław 
Dymińska Helena 
Dymiński Teofil 
Dziemianko Bolesław 
Faltynowicz Piotr 
Fedor Czesław 
Głębowski Józef 
Gniazdowski Józef 
Górny Emil 
Glapiński Jan 
Glinka Władysław 
Jakubowski Antoni 
Glinka Jan 
Jasicki Stefan 
Jedlińska Stefanja 
Kaczyński Piotr 
Kafarski Antoni 
Kazłowska Janina 
Kędzierska Janina 
Kodziowa Wanda 
Kłyczyński Marjan 
Kornacki Władysław 
Kosmaczewski Kazimierz 
Kossowski Wacław 
Krajewski Juljan 
Krajewski Marcin 
Krajewski Piotr 
Krajewski Radosław 
Krauze Kazimiera 
Kruszewski Albin 
Kowalski Ludwik 
Kubiatowski Brunon 


Ks. Adamczyk Adam 
Agthe Elza 
Augustyniak Franciszek 
Batorowski Aleksander 
Białkowski Seweryn 
Biskupski Antoni 
Bojarczak Marjan ks. 
Borowicz Jan 
Bratkowska Julia 
Bratkowski Henryk 
Bratkowski Stanisław 
Bratkowski Szczepan 
Bujnowska Zofja 
Burda Adolf 
Biillow Otton 
Bykowski Feliks 
Byszewski Józef 
Chmielnicka Zofja 
Chmielnicki Józef 
Chrzanowski Czesław 


26 


Kubicki Bronisław 
Ks. Kucharczyk Józef 
Kukliński Antoni 
Kuskowski Stanisław 
lambach Aureljusz 
Lasocka Anna 
Ks. Lissowski Z" 
Łasiewicka Felicja 
Łuba Jan 
Łubianka Zofja 
Machnowski Józef 
Madejski Zbigniew 
Majewski Dyonizy 
Majkowski Feliks 
Markiewicz Janina 
Malinowski Franciszek 
Maliszewski Rajmund 
Ks. Mateuszczyk Teodor 
Milewski Feliks 
Morawski Leon 
Mączewska Irena 
Mościcki Jan 
Napierkowski Michał 
Napiórkowski Eugenjusz 
Olszewski Jan 
Osiłowski Wacław 
Pęska Jadwiga 
Pęski Marceli 
Piotrowski Józef 
Płoński Stanisław 
Przecławska Marja 
Przecławski Marjan 
Dr. Psarski Józef 
Puk Stanisław 
Rakowski Andrzej 
Radzikowski Józef 
Rawicz Rojek Władysław 
Ks. Roesler Aleksander 


Oddział Ostrowiecki. 


Chrzanowski Władysław ks. 
Cieśla Janina 
Czaplińska Jadwiga 
Czapliński Stefan 
Czerwińska Zofja 
Czerwonko Antoni 
Czerwonkówna Helena 
Dankowski Franciszek 
Dębska Helena 
Dietl Józef 
Dobrowolska Kamila 
Dormnikiewicz Feliks 
Dukielski Henryk 
Dumania Jan ks. 
Dziaczkowska Rajmonda 
Fiszer Edmund 
Gajek Józef 
Galot Roman 
Gerard Paweł 
Gorajec Jan 


Rozenberg Stanisław 
Roszkowski Leon 
Rudny Kazimierz 
Sadziński Leonard 
Samsel Antoni 
Sarnowski Stanisław 
Scheur Marja 
Scheur Antoni 
Scheur Irena 
Serejko Bolesław 
Skoczylas Antoni 
Skrzek Kazimierz 
Siodłowska Cecylja 
Siwkowski Michał 
Stoklas Jerzy 
Szelągowski Stefan 
Szmidt Edward 
Szmidt Sazimierz 
Szwarc Władysław 
Szymańska Karolina 
Szymańska Stanisława 
Szymański Piotr 
Surawska .Eugenja 
ęwiątkowski Józęf 
Swiderski Zdzisław 
Swięcińska Maryla 
Ulman Teodor 
Walc Franciszek 
Walc Franciszek (syn) 
Wirtel Roman 
Wojdak Józef 
Wyszkowski Feliks 
Załęski Piotr 
Zakrzewski Jan 
Zysk Michalina 
Zembrzuski Witoid 
Zieliński Alfred 
Zieliński Stanisław 


Goref Aleksandra 
Górski Leon ks. 
Głowacki Tomasz 
Głowacki Józef 
Gruszecki Jan 
Guzera Henryk 
Iwaszkiewiczowa Stanisł. 
Izdebski Stanisław 
Izdebska Weronika 
Jacobson Stefan 
Janicki Wojciech 
Jawornicka Wanda 
Jędrzejewski Leon 
Kacperski Stefan ks. 
Karmiński Marjan 
Kaszuba Izabella 
Kędzierski Antoni 
Koboś Józef 
KJepacki Wincenty 
Konofalski Władysław ks.
		

/00046.djvu

			Kołecki Jan 
Kosmala Wawrzyniec 
Koziarska Bronisława 
Kozłowski Gustaw 
Kozłowski Jan 
Kozłowska Wita 
Krasnowolska Helena 
Królikowska Eugenja 
Krodkiewski Edward 
Krodkiewska Leokadja 
Kruszyńska Antonina 
Kucharczak Michał 
Kucharczak Władysław ks. 
Kuczyński Maryan 
lehman Helena 
Lejkin Zofia 
Leszczyński Franciszek 
Lewandowska Irena 
Lewandowski Stanisław 
Layman Halina 
Libertowa Marya 
Libert Stanisław 
Lipko Kazimierz 
Lubczyński Wacław 
Łabęcki Feliks 
Łączkowski Antoni 
Łodykowski Stanisław 
Łukasiewiczówna Aniela 
Łukasiewiczówna Janina 
Makarewiczówna Alina 
Makarewiczówna Emilia 
Makarewiczówna Walerya 
Majewski Kazimierz 
Manowski Władysław 
Manszowa Idalia 
Mansz Stanisław 
Medyński Kazimierz 
Mejsner Stefan 
Michalski Michał 
Modrzejewski Hilary 
Mrozowski Adam 
Mrozowska Jadwiga 
Mrozowski Jan 
Mrozowska Paulina 


Armfeltowa bar" J" (Stokholm) 
Baranowski Stanisław 
Bronikowska Stefania 
Brauliński Franciszek 
Bądkowski.Zagłoba (z Lu- 
blina) 
Basiński Antoni 
Białobrzeski Mieczysław 
Bieńkowski Jan 
Bieńkowska Józefa 
Bieganowski Eugeniusz 
Birnbaum Edward 
Boglewska Marja (z Czę- 
stochowy) 


Muszaiski Lucjan ks. 
Muszaiski Włady»ław ks 
Mystkowski Teodor 
Naglarski Gustaw 
NagIarska Marya 
Nowakowski Jan ks. 
Nowak Juljan 
Nowakowski Karol 
Okólska Helena 
Okólski Władysław 
Orlicka Kamila 
Orłowski Jan 
Paciorkowski Gustaw 
Pastuszko Michał 
Piechota Wincenty 
Piechota Władysława 
?ietrzykowski Jan 
Piętowska Ludwika 
Pilitowski Wacław 
Pliszkowa Marya 
Pronobis Wacław 
Rać Walenty 
Radlińska Zofja 
Rekwirowicz Leopold 
Rzepecki Wacław 
Russek Antonina 
Rusinowicz Cecylja 
Rybkowski Bolesław 
Rybkowska Kazimiera 
Rysel Julian 
Sadłowski Józef 
Saller Aleksander 
Saller Marya 
Saski Wanisław 
Satkowski Kazimierz 
Sawicki Lucyan 
Sienkiewicz Bronisław 
Siwecki Bolesław 
Siwecki Franciszek 
Skoczkowski Stanisław 
Smolarczyk Zacheusz ks. 
Sowiński Jan 
Słotkwiński Franciszek 


Oddział Piotrkowski. 


Borows ki Ludwik 
Byczkowski Marjan 
Byczyński Stanisław 
Budzyński Kazim. (z Wło- 
dzimierzowa p. Sulejów) 
Chlebowska Aleksandra 
Cholewicki Jan 
Cedrowski Władysław 
Czermińska Zofja 
Czerniawski Antoni ks" 
(z Wilna) 
Czajkowska Marja 
Dąbrowska Emilja 
Dąbrowski Józef 


Sommer Bronisław 
Sotkiewicz Adam 
Sowińska Leokadja 
Stachurski Stefan 
Stani szewski Tomasz 
Stankowska 
Stefański Walenty 
Strauss Gotlieb 
SykuIski Józef 
Sznuk Tadeusz 
Sznukowa Zofja 
Szpaderski Eugenjusz 
Sztark Otton 
Szymański Paweł ks. 
Szymański Jan 
Szymańska Wiktorja 
Taborski Edward 
Targowska Koleta 
Targowski Józef 
Tokarski Walenty 
Trzciński Walery ks" 
Uchański Stefan 
Wainberger Władysław 
Wardyński Adam 
Wardyńska Wanda 
Wozniakowicz Władysław 
Wołowski Edward 
Wołowska Ludwika 
Zabłocka Marj a 
Zabłocki Zdzisław 
Zającówna Eugenja 
Zemsta Antoni 
Zemsta Stanisława 
Zielonka Kasper ks. 
Zipser Juljusz 
Żakowski Jan 
Żakowska Paulina 
Żarska Zofja 
Zebrowski Jan 
Żmijewski Antoni 
Żmijewska Marja 
Życiński Ignacy ks. 
Życiński Paweł 


Dobrzański Mirosław 
Dobrzański Tadeusz 
Domańska Henryka 
Dudziński Florjan 
Dratwa Dom. (z Wolborza) 
Dyamentowski Alojzy (ze 
Szczeczowa) 
Dyamentowska Eleonora 
(ze Szczeczowa) 
Fabiszewski Mieczysław 
Fajfer Marjan 
rajfrowa Franciszka 
Federowski M. (z Warszawy) 
Gintowt Mieczysław 


27
		

/00047.djvu

			Górzyński Teodor 
Głowacka Kazimiera 
Grabowski Franciszek 
Grabowski Juljan 
Guranowski Paweł ks. 
Gilewski Ignacy (z Ekate- 
rynodaru) 
Glasser Jan 
Gielniewski Przemysław 
Gniazdowska Aniela 
Hajdukiewicz Po mian Wan- 
da (ze Sztokholmu) 
Helwigowa Bronisława (z Beł- 
chatowa) 
Jachimowski Cezary 
Januszówna Emma (Bełcha- 
tów) 
Jaroszewska Halina 
Jaroszewska Stefania 
Jasieński Stanisław 
Jędrzejewski Zygmunt 
Jeż Stefan 
Jemielewski Tytus 
Jurcewicz Witold (z Wilna) 
Jasiak Benjamin 
Kańska Eugenja 
Kamiński R. (z Rozprzy) 
Karbowski Józef 
Karbowski Ludwik 
Karczewski Józef 
Kępiński Felicjan 
Kowalska Anna 
Koch Teofil 
Konarzewski Henryk 
Kononowkz Karol 
Klewitz Konstancja 
Knorrowa Marja (z Pabjanic) 
Krajewski Onufry (z So- 
snowca) 
Krajewski Adam ks. 
Krajewski Wacław 
Kryński Albin 
Kubiński Jan 
Kubik Konstanty (z Mo- 
szczenicy) 
Kubicka Helena 
Kubicki Witold 
Kopydłowski Leonard 
Kaniewski Mieczyław 
KowaJczewski Wacław 
Kossowski Mieczysław 
Laus Bronisław ks" (Kowno) 
Leszczyński Juljusz 
Lipiński Eugenjusz ks. 
Lipińska Janina 
Lipiński Wacław 
Lissowski Bron. (z Jeżowa) 
Ludwikiewiczowa Janina 
Łabęcki Henr. (z Sulejowa) 
Majewski Stanisław 
Malinowski Walenty 
Marcinkiewicz Konstanty 
Makowska Aleksandra 


29 


Marcioch Ignacy 
Marcinowska Józefa 
Markiewicz Marja 
Mejer Michał 
Matuszewski Witold 
Matuszewska Marja 
Mantey Hugon z Sulejowa 
Michniewicz Marja 
Munkiewicz Józef 
Munkiewiczowa Kamila 
Munkiewiczówna Zofja 
Muznerowski Stanisław ks" 
(z Tuszyna) 
Nestorowiczówna Jadwiga 
Nestorowiczówna Helena 
Niepokoyczycka' Mieczysława 
(z Warszawy) 
Nowicki Feliks 
Nowicka Helena 
Nowicka Wacława (z So- 
snowca 
Olszewski Jan (z Wan,zawy) 
Olszewski Jan (z Rozprzy) 
Ostrowski Maryan 
Otocki Felicjan (z Dobiecina 
p. Bełchatów) 
Otto Władysław 
Paskucki Leon (z Żarnowicy 
p" Wolborz) 
Piński Wiktor 
Pi
tkowska Ignacya (ze Sma- 
dzewic p. Sieradz) 
Pieniążek Stanisław (z Do- 
. miechowie p. Bełchatów) 
Popowski Henryk 
Potocka hr. Julia (z Chrzą- 
stowa p. Koniecpol) 
Potocki hr. Henryk (z Chrzą'- 
stowa p. Koniecpol) 
Poleski Michał z (Rokitna- 
Szlacheck" p. Ząbkowice) 
Psarski Stanisła w (z Zacisza 
p. Sulejów) 
Pytaszowa Stefanja (z Be- 
chatowa) 
Prądzyńska Marya z (Anno- 
lecia p. Ossjaków) 
Przybyłowski Władysław 
Podgórski Stanisław 
Półrok Jan ks. 
Piasczyńska [za 
Radoszewski Walenty 
Rothert Karol dr" 
Rudzki Stanisław 
Rutke Edmund 
Ruszkowska Stefania 
Rudnicka Marya 
Rembek Edmund 
Rembekowa Kazimiera 
Secomski Kazimierz ks" 
(z Radomska) 
Siwa Ryszard 
Sobański Antoni dr. 


Soczek Ludwik 
Sommer Tymoteusz 
Sommerowa Amelia 
Stankowski Franciszek 
Stankowski Józef 
Stolarski Bronisław 
Stronczyński Feliks 
Strzelecki Kazimierz 
Strożecki Kazimierz 
Strożecka Janina 
Studnicki- Gizbert Wacław 
(z Wilna)' 
Skierska Zofja 
Szrótka Roman (z Zelowa) 
Szalayowa Janina (z Ra- 
domska) 
Szuster Mikołaj 
Szretterówna Jadwiga 
Srzednicki Stanisław 
Szydłowski Stefan (z My- 
szkowa) 
Szmidt Jan 
Szwamberżan
a Marja 
Szkodziński Kazimierz 
Szadkowska Zofja 
Szafnicki Henryk 
Szuk Paweł 
Szadkowski Kazimierz 
Szabelski Stan. (ks. z Roz- 
przy) 
Trojanowski SteL z (Zelowa) 
Trzcińska Helena 
Truszkowski Jan dr. 
Trepczyna Janina 
Trepka Stefan 
Trepka-Nekanda Feliks (z Je- 
żowa) 
TrepczynaNekanda M. z Je- 
żowa) 
Ubysz Kazimierz (z Bełcha- 
towa) 
Wandelt Oskar z Kłudzic 
Walczykowski Aleksand" ks. 
(z Rzgowa) 
Witanowska-Rawita Janina 
Witanowski-Rawita Michał 
Wojciechowski Winc. ks. 
Wzdulski Konstanty (z Kc- 
rytna p" Przedbórz) 
Woźnicki Bolesław (z Su- 
lejowa) 
Vogel Roman 
Zan Tomasz z (Poniemo- 
nia p. Wilki) 
Zagrzejewski Antoni ks. 
Zagrzejewski Józef 
Zagrzejewski Kazimierz 
Zaremba Leon ks" (z Beł-- 
chatowa) 
Zaużykraj Witold z (Rokicia) 
Ziembińska Marja 
Żarska Aleksandra 
Żmizrodzka Józefa
		

/00048.djvu

			Bielski Stefan 
Ks. Bielski Seweryn 
Borowska Sylwia 
Broel-Plater hr. Józef 
Chmielewski Mieczysław 
Chojko Adam dr. 
Cieszkowski Feliks 
Cyrańska Marja 
Czajkowska J" 
Dembowski Piotr ks. 
Dębska Michalina 
Dębska Michalina 
Daniewska Marja 
Daniewska Anna 
Fidler Henryk dr" 
Gaj! Marja 
Glogier Maciej 
Gliszczyński Józef 
Grabiński Kazimierz 
Gruszczyński Wacław 
Gumowska Władysława 
Hryniewicz Jadwiga 
Hiibner Zygmunt 
Idzikowski Stanisław dr. 
Jarzyński Prosper 
Jarzyńska Janina 
Jastrzębowski Szczęsny 
Jankowska Aleksandra 
Kondratowicz Helena 
Kanigowski Tymoteusz 


Ks. Abramowicz Wincen. 
Asłanowicz Mieczysław 
Barszczewska- Michałow- 
ska Jad wiga 
Ks. Benet Michał 
Brodziński Broni sław 
Brodzińska Jadwiga 
Bujaiski Edward 
Biernawska Helena 
Ceren Feliks 
Chomiczewski Józef 
Chrzanowski Aleksy 
Domańska Marja 
Dmochowska Janina 
Dobraczyński Ignacy 
Dylewski Stanisław 
Dorja-Dernałowicz Stan. 
Gerlach Michał 
Gorazdowski Stanisław 
Głogowski Henryk 
Ks. Halbersztadt 
Jaszczuk Aleksander 
Dr. Jarosiński 


Oddział Radomski. 


Kęszycki Jan 
Kielterowicz Janina 
Ke\1es Kranz Stanisław 
Kuczyński Józef 
Kuczyńska 
Kuźnicka Marja 
Krąkowska Marja 
Kasa Poż.-Oszczędn. w Iłży 
Kobylańska Pelagja 
Laski Władysław 
Łagodziński Feliks 
Marcinowski Zenon 
Martofel Bronisław 
Marx Kazimiera 
Majewska Julia 
Niwińska Zofja 
Papiewska Marja 
Pietraszewski Stanisław 
Popkiewicz Adam ks" dr. 
Pieniążek S1. Jan 
Przybytniewski 
Pietrusziewicz Witold 
Rakowski Tadeusz 
Rafaiski 
Rodkiewicz Aleksander 
Silnicki Władysław 
Słomiński Zygmunt 
Skibiński Aleksander 
Sołtyk Stefan 
Sobierajski Leon ks" 


Oddział Siedlecki. 


Jarniński Piotr 
Karpiński Karol 
Kuczewski Kazimierz 
Kuczyński Stanisław 
Kurella Rajmund 
Liszewska Marja 
Lewicki Stanisław 
Łempicki Zenon 
Markuszewski Leon 
Mianowski Juljan 
Marchocki Zygmunt 
Michałowski Zygmunt 
Dr. Ostrowski Hilary 
PaHzyński Zdzisław 
Paulowa Bronisława 
Proniewicz Aleksander 
Pruski Bronisław 
Ks. Piotrowski Koronat 
Piaskowskl Jan 
Dr. Podbielski Kazim" 
Popławska Alodja 
Raczyński W acła w 
Rakowiecki Jarosław 


Suchański Edward 
Starzomski Walenty 
Starzyński Ludomir 
Staniszewski Karol 
Szafrańska Wanda 
Szafrański Marceli 
Smyjewski Witold 
Skotnicki Maksymiljan 
Sawicki Wacław 
Saski Jan 
Syku Iski Kazimierz ks. 
$widerski Henryk 
Swidwińska Amelia 
Swięcicki Kazimierz 
Temerson Adolf 
Trzebiński Juljan 
Twarowska Wanda 
Twarowski 
Wędrychowski Tadeusz 
W ęglińska Zofja 
Wererszczyński Kazimierz 
Wickenhagen Karol 
Wiśniewski Jan ks. 
Wojdacki Józef 
Woszczyński Zdzisław 
Wesołowski Józef 
Wroncka Stanisława 
Vorbrodt Juljan 
Zabiełło Jan 
Zajewski Zygmunt 


Rudnieki Jerzy 
Ryszkiewicz Stefan 
Ks. Scipio deI Campo 
Józef 
Ks. Solnicki Wład)'"sław 
Slaski Władysław 
Sokołowski Paweł 
Sudra Władysław 
Dr. Szawelski Józef 
Szkultecki Juljusz 
Taborowski Henryk 
Urbański Tadeusz 
Wierzejski Karol 
Wielowiejski Adam 
Wierv.bięta Alfons 
Dr. Wiszniewski Eug. 
Wojnarowski Edmund 
Wokulski Jan 
W oszczerowicz W ojc. 
Zaleska Marja 
Zdański Zygmunt 
Zaorski Seweryn 


29
		

/00049.djvu

			Bańkowski Wacław 
Barański Jan 
Becka Janina 
Białobrzeska Janina 
Białobrzeski Kazimierz 
Bigoszewski Leopold 
Błażejewski Józef 
Brudzińska Benigna 
Brzęczkowski Franciszek 
Burchaciński Władysł. 
Burchacińska Zo
ia 
Bąkowska Kazimiera 
Chlewski Adam 
Chlewska Janina 
Cierkoński Konstanty 
Czojsnerówna Helena 
Darewski Zygmunt 
Domagaiska Stanisława 
Dramińska Iza 
Dybowicz Franciszek 
Gałąskowa Anna 
Gałąska Teodor 
Głąbska Lucyna 
Godecka Marja 
Godecki Władysław 
Golejewska Stanisława 
Grabowski Marceli 
Greger Artur 
Grodzicka Bogumiła 
Grodzicki Ignacy 
Gutman Kazimiera 
Gędziorowska Helena 
Jankowski Władysław 
Jasiński Władysław 
Jerczyńska Karola 
Jungorski Bronisław 


Oddział VVieluński. 


Kaczkowski Józef 
Kaczkowski Kazimierz 
Kalinowski Jan 
Karolak Stanisław 
Kasiński Władysław 
Kiedrowski Tadeusz 
Kobylański Wincenty 
Koczorowski Kaźimierz 
Komorowski Wacław 
Konopacki Bronisław 
Ks. dr. Kott Walenty 
Krzyżanowska Zofja 
Łebkowski Józef 
Łowicki Władysław 
Łubieńska Aleksandra 
Łubieński Kazimierz 
Łączkowski Zygmunt 
Maciński Leon 
Malatyńska K!lzimiera 
Malatyńska Stanisława 
Malatyński Teofil 
Marczak Karol 
Markowska Helena 
Michalska Eleonora 
Moszowa Anna 
Mosz Karol 
Muszyński Piotr 
Nagajewski Michał 
Nowicki Paweł 
Nowiński Jan 
Oraczewski Kazimierz 
Otto Jerzy 
Packiewicz Konrad 
Parnowska Lucyna 
Ks. Paszkowski Leopold 


Patyk Piotr 
Perzyński Kazimierz 
Pilaski Zygmunt 
Pilecka Józefa 
Płochowski Antoni 
Polankiewicz Karol 
Porczyński Władysław 
Pruska Eugenja 
Ks. Przygodski Win cen. 
Psarski Zygmunt 
Pytlewski Stanisław 
Pytlewska Zenobja 
Radzikowski Jan 
Sarnowska Stefanja 
Schupp Bronisław 
Siciński Ignacy 
Skalska Janina 
Stachecki Stanisław 
Stachecka Stanisława 
Starowicz Aleksander 
Starowiczówna Marja 
Szczepański Feliks 
Szmidel Stanisław 
Sędzimir Tadeusz 
Taczanowski Gustaw 
Trzciński Stanisław 
Dr. Wagner Ludwik 
Walknowski Zygmunt 
Weber Piotr 
Winkler Kazimiera 
Winkler Mieczysław 
Wolski Marcin 
Ks. Zaborski Józef 
Ziemiańska Wanda 
Zubrzycka Stanisława 


Oddział Zagłębia (w Sosnowcu). 


Antonowicz Eugenjusz 
Arnoldówna Felicja 
Adamczyk Stanisław 
Ankiewicz Stefan Józef 
Bonikowski Al. (Zagórze) 
Bień Aleksander 
Borek Ant. (Milowice) 
Benin Artur (Saturn) 
Dr. Budzyński Bolesław 
Błaszczyński Cz. (Granica) 
Bukowski Cz. (Dąbrowa) 
Barański Edward 
Burczyński Edmund 
Boguszewski Franciszek 
Bogdańska Julja 
Borowski Janusz 
Brzostowski Jan (Saturn) 
Bertholdi Jerzy 
Bem Jan 


50 


Bogdański Józef 
Bereszko Ig. (Niem ce) 
Bieliński Kazimierz 
Brzeski Kaz. (Saturn) 
Baranowski Kazimierz 
Bogucki Konstanty 
Badowski Leopold 
Brzozowska Matylda 
Bujaiska Marja (Baturn) 
Budzyński Przemysław 
Bednarski R. (Dąbrowa) 
Bauerertz St" (Myszków) 
Biernacki Tomasz 
Boznacki Tad. (Dąbrowa) 
Barańska Zo.£:ia 
Baciówna Zofja 
Bucholc Zygmunt 
Chudzyński Al. (Niwka) 
Czarnomski Al. (Saturn) 


Czajkowska Aniela 
Charemza Cz. (Będzin) 
Chiczewski Feliks 
Celler Feliks (Dąbrowa) 
Ozuryłło Feliks (Saturn) 
Chamska Hel. (Będzin) 
Czaplińska Jadwiga 
Czernik Jerzy 
Cybulski Józef (Dąbrowa) 
Ciesielski Kazimierz 
Cieślik Piotr 
Chrzanowski St. (Niwka) 
Cichoński Wł. (Dąbrowa) 
Czyżewska Kamilla 
Czechowski Władysław 
Dąbrowska Anna 
Dudziec Ant" (Ząbkowice) 
Dąbrowska Eug. (Dąbrowa) 
Dąbrowski F. (Niemce)
		

/00050.djvu

			Dobrowolski Franciszek 
Danielewiczówna Jadw. 
Dabrowski J au 
Dzierzbicki J. (Niemce) 
Drzewiecki Józef 
Dworzańczy k Józef 
(Charków) 
Drymalanka J. (Saturn) 
Danielewiczówna Karola 
Dąhrowski Kazimierz 
Dalder Leonard 
Orzewiecka Marj a 
Drzewiecka M, A" (Niwka) 
Drojecki M" (Dąbrowa) 
Dutkiewicz p. (Saturn) 
DobrowolskiR. (Dąbrowa) 
Dawidson St. (Saturn) 
Długokęcka Saturnina 
Dmochowski Stanisław 
Dobrzeniecki Stanisław 
Dobkiewicz St. (Zagórze) 
Dziekanowski Tomasz 
Dziedzicki Vi ładysław 
Drzewiecki Włodzimierz 
Dehnel Paweł (Saturn) 
Eugelking Walery 
Ettinger Kaz. (Dąbrowa) 
Fiutowski A (Milowice) 
Frycz Fcliks (Niwka) 
Finczek Fr" (Będzin) 
Fazan Jan 
Filo Jan (Będzin) 
Feinsztajn Henryk 
Parjaszewski Konstanty 
(Dąbrowa) 
Ferdynandzki MieczysL 
Figurski Przeslaw 
D,r. Falkowski Stefan 
Ficka Stanisława 
Frasunkiewicz Wadaw 
Fryckiewicz W. (Dąbrowa) 
Falkowski Wiesław 
Gajzler A" (Niwka) 
Gątkiewicz A. (Granica) 
Gimbut Bohd. (Zagórze) 
Goldhaar Br. (Dąbrowa) 
Goebel CzesIa w 
Grabińska Dominika 
Gdesz Edmund 
Gadt Edmund (Dąbrowa) 
Gadoński Felic. (Dąbrowa) 
Grabiński Franciszek 
Gim butówna Helena 
Gumińska Helena 
Grossówna I. (Będzin) 
Gumińska Janina 
Ginsberżanka Julja 
Goławska Julja 
Grabiński Kazimierz 
Grzybowski K. (Dąbrowa) 
Gimbutówna Romana 
Gadomski Stanisław 
Gawlikowski Stefan 
Gurcman 'radeusz 
Gumiński Witold 


Goebel Władysław 
Grunwald W. (Dąbrowa) 
Holubski Ant. (Niemce) . 
Halekówna E" (Niemce) 
Hanke Karol (Radocha) 
Hliuiak Karol (Niemce) 
Hoffman Kazimierz 
Hennel Józef (Saturn) 
Henn Maks. Dąbrowa) 
Hawran M. (Mulowice) 
Hałusiński R. (Dąbrowa) 
J 
drzejewski Adam 
Jankowski B. (Saturn) 
Jasiński B. (Dąbrowa) 
J eleńkowska J" (Dąbrowa) 
Jurkowska J. 
J uroff Józef 
Janiszowski Kazimierz 
Jassowski K. (Będzin) 
Jaworski K. (Granica) 
Jankowski Kazimierz 
Jankiewicz L. (Będzin) 
Januszewska Maria 
J uroffowa Marja 
J owszycowa M" (Będzin) 
JacUllski M. (Dąbrowa) 
Jura Piotr M. (Niemce) 
Jakubowski Si. (Granica) 
J akubowicz Stefan 
Jagniątkowska Jadwiga 
Jamrocha Teofil 
Janocha W" (Milowice) 
Jędrzejewski Władysław 
(Dąbrowa) 
Januszewska Zofja 
Krasnodębski Aleksander 
Kurakowski Alfons 
(Ząbkowice) 
, Kuliński Andrzej 
Kulesza B. (Dąbrowa) 
Korth Brunon August 
Kozłowska C. (Dąbrowa) 
Krajewski C. (Dąbrowa) 
Kosiński E. (Dąbrowa) 
Kopytlowski Felicjan 
Krąkowska Felicja 
Krzemieniewski Feliks 
Kwicień F. (Dąbrowa) 
Krzypkowski Feliks 
Kulik Feliks 
Krawczyk F. (Milowice) 
Karska Jad wiga . 
Krzymowska J. (Będzin) 
Krajewski J. (Ząbkowice) 
Kiesewetter Jan 
Kasztaiski Jan 
Kostarski lan 
(Strzemieszyce) 
Kawecki Jan 
Konecki J. (Niemce) 
Kubicka Janina 
Komornicka J. (Grodziec) 
Karmański Kazimierz 
Karncy Józef (Saturn) 
Kozłowski J. (Dąbrowa) 


Kąkolewski J uljan 
Korzeniewski Kazimier
 
Kierzkowski K. (Dąbrowa) 
Dr. Kołudzki Lucjan 
Krajewski L. (Będzin) 
Karski Lucjan 
Kreczmar Lucjan 
Kalabiński Ludwik 
Kowalski L" (Saturn) 
Kammer Lidja 
Kępiński M. (Będzin) 
Krajewski M. (Będzin) 
Krajewski M. (Saturn) 
Kalinowski M. (Niemce) 
Kreczmarowa Marja ' 
Kisyńska Marja 
Kondracka Marja 
Kołodziński Mieczysław 
Krajewski Onufry 
Kuropatwińska Stefanja 
Kwiatkowski Stefan 
Kąkolewska Salomea 
Krzemiński S. (Dąbrowa) 
Krassowski Stańisław 
Kazibutowski Stanisław 
(Grodziec) 
Karkosik Stanisław 
Kozłowski Stanisław 
Kaczyński St. (Będzin) 
Kontkiewicz Stanisław 
(Częstochowa) 
Kamiński S. (Saturn) 
Kruczek S" (Niemce) 
Klimaszewski Tomasz 
(Dąbrowa) 
Kołakowski W" (Radocha) 
Kozielski Waclaw 
Konarzewski Waclaw 
(Skierniewice) 
Kuczborski W" (Będzin) 
Kamiński Władysław 
Kwiatkowski Władysław 
(Czeladź) 
Kieszkowski W. (Kierzyn) 
Koneczny Władysław 
Klimas Władysław 
Kielanowski Zdzisław 
(Grodziee) 
Kuligowski Z. (Dąbrowa) 
Kaczyńska Zo
ja 
Kurnatowska Zofja 
Kowalska Zofja (Czeladź) 
Krzycka Zofja 
Kowalski Z. (Czeladź) 
Korsak Z" (Milo wice) 
Kuzmak Zygmunt 
Lustgarten Alfred 
Luft Antoni (Saturn) 
Liebich Brunon 
Likiernikowa Gizella 
(Radocha) 
Lengiewicz Henryk 
Leszczyńska Jadwiga 
(Saturn) 
Lipiński Jan (Dąbrowa} 


51
		

/00051.djvu

			Li pski Jan 
Lipski Mirosław 
Lewicki R. (Dąbrowa) 
Linkfeld Ryszard 
Lech Stanisław 
ŁukasIewicz B. (Niemce) 
Łazowska Halina 
Łaszczewski Henryk 
Łukaszewska Marja 
Łabęcki Stanisław 
(Dąbrowa) 
Łacic Stanisław (Czeladź) 
Milewski Aleksander 
Michael Artur 
Mazurkiewicz Antoni 
Michalski A. (Dąbrowa) 
Mokrzycki A. (Warszawa) 
Malik Antoni 
ks. Maliszewski Boleslaw 
(Będzin) 
Moszyński Br. (Niemce) 
}lalinowska Helena 
Marwegowa Jadwiga 
Musialek J. (Będzin) 
Modzelewski Józef 
(Dąbrowa) 
Młodzianowska Leokadja 
(Dąbrowa) 
Merć Ludwika 
Makowska M. (Czeladź) 
Musiał StanisIa¥i 
Maroń Stanisław 
Meyer Stefan 
Mika Stefan 
Majewski Tadeusz 
(Ząbkowice) 
Missorek Teofil 
Mirecki Teodor 
Musiałkowski Waclaw 
(Gra f'ica) 
Mężyński Wincenty 
(Grodziec) 
Maciejewska Wiktorja 
Malinowski .WIadysIaw 
Mizerek Zdzisław 
Malinowska Zofja 
Mrówczyńska Zofja 
Nowicki Ant. ('Dąbrowa) 
Nowakowski Eugenjusz 
Noblin Herman (Będzin) 
Nowakowski Jan 
(Zagórze) 
Nowakowski J ózefat 
Niczewski Juljan (Dą- 
browa) 
Na1
cki Michal 
Nawrocki Marjan (Mi- 
lowice) 
Nawrocki Władys. (Mi- 
lowice) 
Olszewski Antoni 
Omiljanowski Francisz. 
Ornowski Antoni 
Obuchowicz Henryk 
Obuchowicz Jan 


52 


Obrąpalski Jan (Saturn) 
Olesiński Jan (Ozeladź) 
Ostrowski Hen. (Granica) 
Otto Jerzy (Będzin) 
Osetowski Józef (Dąbro- 
browa) 
Ocioszyński J uljan (Gra- 
nica) 
Osiński Kazimierz 
Olszowski Lucjan 
Odaiska Marja 
Otto Roman (Dąbrowa) 
Ocl1oeki Roman 
Otrębski Roman 
Olszewska Romana 
Orłowski Stanisław 
Odaiski WładysIaw 
Oskoiski WIad. (Będzin) 
Piwowar Adam (Ząbko. 
wice) 
Przyłuski Ant. (Saturn) 
Piaskowski Bolesław (Dą- 
browa) 
Podlewski Czesław ,-Sa. 
turn) 
Pazysek Feliks 
Pyzikowski Franciszek 
Piwowarowa Halina (Ząb- 
kowice) 
Parzyńska Helena (Krą. 
żek) 
PawIowicz Jan 
Pieczyński Jan (Saturn) 
Piechowski Jan " 
Plichtowic Jan (Niemce) 
Pietraszewski Józef 
Paliga Józef 
Przed pełski Józef 
Plebanek Józef 
Pogorzels
i Kazim. (Dą. 
browa) 
Płodowski Karol 
Porczyńsh Karol (Ząb- 
kowice) 
Polomski Ks. (Dąbrowa) 
Piątkowski Ludwik 
Powelski Marjan 
Pomorski Mirosław 
Przesmycki Piotr (Dą- 
browa) 
Dr. Pierwocki Piotr 
Prochaska Roman (Saturn) 
Piotrowicz Rudolf (Gro- 
dziec) 
Piwowar Ryszard (Dą. 
browa) 
Pawłowski Stan. (Zagó' 
rze) 
Płodowski Stanisław 
Piotrkowski StanisI. (Dą- 
browa) 
Pacho Stanisław (Gra- 
nica) 
Paderewski Stanisl. (Za. 
górze) 


, 


Paszyńska Stal1isl. (Krą- 
żek) 
Piechocki \Vad. (Niem. 
ce) 
Podkowiński .Wincenty 
(Dąbrowa) 
1;>1'" Podczaski \VładysL 
(Saturn) 
Piotrkowski \\ Iadyslaw 
(Saturn) 
Rusek Adam (Dąbrowa) 
Rogalewiczowa Aleksan. 
Rogalewiczówna Aleks. 
Raukowiczówna Eugen. 
Rychter Eag. (Milo wice) 
Raczyński Ed. (Będzin) 
Ks Raczyński Francisz. 
Rytel Franc. (Ozeladź) 
Rzadkiewiczowa Helena 
Rogowski Henryk (War. 
szawa) 
Różycka Jadwiga 
R.aykowski Jan 
Radziszewski Jerzy (Sa- 
turn) 
Rychłowska J alja (Mi- 
lowice) 
Rydzewski Józef 
Hychterowa Kazimiera 
Repliński Kazimierz 
Rudnicki Klemens (Dą- 
browa) 
Rudowski Leon 
Rudnicka Marja 
Rayska Marya (Saturn) 
Reicherowa Marja 
Ruciński Marjan 
Ks. Rogójski Mieczysław 
(Czeladź) 
Rlldzińska Regina (Dą- 
browa) 
Reicherowa Róża 
Raźniewski Stan. (Saturn) 
Raczko StanisIaw 
Roszkowski Stanisław 
Rudowski Szymon 
Rayska Wanda (Saturn) 
Reinsch Wiktor 
Rayski Władysl. (Saturn) 
Radowska Zof}a 
Rychter Zygmunt 
Różyński Zygmunt (Za. 
górze) 
Smoczarski Ad. (Saturn) 
Sztachelski Ad. " 
Sujkowski Ant. (Będzin) 
Starkiewicz Ant" D
. 
browa) 
Szmielew Borys (Będzin) 
Strzyżykowski Bronisł. 
Sandecki Bolesław 
Świderski Cz. (Saturn) 
Swoboda Edward 
Słowikowska Eugenja 
Sotkiewicz Feliks
		

/00052.djvu

			Solnicki Francisz" (Gro- 
dziec) 
Sulimierska Halina 
Sommerfeld Henryk 
Skrzyński Ignacy 
Strzemboszowa Irena 
Szczepkowski Izydor 
Szpak Jan (Grodziec) 
Szperling Jan (Będzin) 
Sterczyński Jan (Granica) 
Sulimierski Jan 
Szarkowski Jan 
Szaniawska Józ" (Będzin) 
Siwikowa Józefa 
Srokowski Kazim. (Dą- 
browa) 
Strzelecki Konstanty 
Szastak Leon 
Świętochowska Ludwika 
Sznajder Ludwik 
Szwaja Leopold 
Skup Marjan (Niemce) 
Smoniewski Marj. (Gro- 
dziec) 
Solecki Marjan 
Szulc Marjan (Zagórze) 
Świeżyński Mich. (Dą- 
browa) 
Straszewicz Mieczysław 
Stasi(j,kiewicz MieczysL 
(Granica) 
Słodkowska N atalja 
Szymorowski Rom. (Bę- 
dzin) 
Sztajnduchert Romuald 
(Granica) 
Swiętoahowski Stanisl. 
Szyndler Stan. (Dąbrowa) 
Stankiewicz Stanisław 
Szymanowski Stan. (Dą- 
browa) 
Strzeszewski Stan. (Dą- 
browa) 
Stratilato Stanisław 
Szwaja Stanisław 
Stechmanówna Stanisł. 
(Dąbrowa) 
Słomska Stan. (Milowice ) 
Syprynowicz Stef. (Gra- 
nica) 
Szarrak Stefan 
St(j,wiński Tadeusz 
Sobolewski Tadeusz (Dą- 
browa) 
Sudolski Teodor 
Sitarski Wadaw (Dąbro- 
wa) 
Szol Wadaw (Dąbrowa) 
Sauter Wacław' 


Sujkowski Wład. (Sław- 
ków) 
Szlag'owsld Wład. (Gro- 
dziec) 
Stępkowski Wład. (Gra- 
nica) 
Silewioz WIad. (Będzin) 
Stawicki Włodzimierz 
Szwedowska Zofja (Bę- 
dzin) 
Strzelecka Zo
ia 
Strokowski Zygmunt 
Tyszka Aleks" (Niemce) 
Tworzyański Bohdan 
Tucholski Bron. (Strze- 
mieszyce) 
Sterczyńska Wanda(Gra- 
nica) 
Strzembosz Wiktor 
Ronne Wilhelm (Saturn) 
Szonertowa Władysława 
Telakowski Edmund 
Tuwan Helena 
TyszkowaJadw. (Niemce) 
Trennerówna Jadw. (Dą- 
browa) 
Turski Marc" (Grodziec) 
Toruń Piotr (Milowice ) 
Tarnowski Stanisław 
Tryhnbracz Stefan (Sa- 
turn ) 
Tobolski Teodor 
Tyszkowa Zofja 
Vorbrodt Kazimierz 
Wybraniec Adam (Dą- 
browa) 
Wołkowicz Aleks. (Ra- 
docha) 
W osińska Aniela 
\Vaszczyńska Ąnt. (Bę- 
dzin) 
W oliński Artur (Łazy) 
ViTinczakiewiczówna Ber. 
Woyele Bronist (Będzin) 
Waszczyńska CzesI. (Bę- 
d zin) 
Warcl10ł Edw. (Będzin) 
Winter Emil (Niwka) 
Wijasiński Feliks (Gro- 
dziec) 
Win kler Franciszek 
WojewódzkiHen. (Niem- 
ce) 
Węgierkiewicz Henryk 
Wyszyński Hipolit 
Węgier kiewiczównaIzab. 
Wen cel Jadwiga 
W aśniewska Jad wiga 
W olińska Janina 
Włoszkówna Janina 


W oliński Jan 
Wasilewski J óze{ 
Walig6rski Karol 
W osiński Kazimierz 
Wysocki Kazim" (Gra- 
nica) 
Wojewódzki Kazimierz 
Dr. W ołkowicz Maksym" 
Wojciechowska Marja 
Wencel Marjan 
Wierzbowski Stan" (Bę- 
dzin) 
Wolski Stanisław 
Woźniakowski Stanisław 
Wojciechowski Stanisław 
W rzosek Stan. (Będzin) 
Węgla wski Stefan (Sa- 
turn ) 
Winer Stefan (Będzin) 
Walewski Teofil 
Wąsik Teof. (Ząbkowice) 
W asilkowska Wanda 
Warchołowa Wanda (Bę- 
dzin) 
Wierzbowska Wan. (Bę- 
d zin ) 
\Vasilewski Witold (Dą- 
browa) 
Włodek W ojc. (Niwka) 
Wierzbowski Władysław 
(Będzin) 
Woliński Władysław 
Wybraniec Władysł::tw 
(Końskie) 
Wolska Zofja (Czeladź) 
Zieliński Alojzy 
Dr. Zieleniewski Bron" 
Zilinger Franc" (Będzin) 
Zabłocka Zofja 
Zapolski Gracjan 
Zaleska Irena 
Zdzienicki Jerzy (Dą- 
browa) 
Zieliński Kazimierz 
Zilinger Kornelja (Bę- 
dzin) 
Zalega Leopold 
Zalewski Maksymiljan 
Dr. Żołędziowski Maks" 
(Dąbrowa) 
Zientala Marc. (Granica) 
Zaleska Marja 
Za wadzka Marja (Saturn) 
Ziem ba Stanisław 
Zilinger Wald" (Będzin) 
Żukowski Juljusz 
Żukowski Władysł. (Dą- 
browa) 
Żerański Henryk 
Dom Ludowy l Niemce) 


55
		

/00053.djvu

			Berkowicz Arnold 
Brzeziński Józef dr. 
Budny Edward 
Ciszkowski Czesław 
Czaj ewicz Marjan 
Czajczyński Stefan 
Czaplicki Stanisław 
Czapski Juljan 
Oudkiewiczówna Felicja 
Fijalkowski Wacław 
Gertychowa Janina 
Gębarski Julian 
Ginsberg Marcin 
Ginsbergowa Adela 
Grąbczewski Józef 
Grodzka Stetanja 
Grodzki Aleksander 
Hildebrandt Stefan 
Izaak Juljusz 
Kaznowski Kazimierz 
Kaznowska Marja 
Kotowiczówna Julja 


Oddział Zawiereki. 


Kowalewski Jan 
Kożuchowska Janina 
Kulczycka Lucyna 
Kulczycki Roman 
Kuncewiez Adolf 
Krotowicz Aniela 
Krzyżanowska Zofja 
Krzyżkiewicz Bronisław 
Lamparski Roman 
Landau Józef 
Nlaciejowski Ignacy 
Majkowski Walerjan 
Malezewska Helena 
Mamelok Józef 
Mazurek Alojzy 
Mioduszewska Marja 
Niklasiński Teofil 
Nowicka Anna 
Pasierbitlska Zufja 
Pasierbińska \\' ada wa 
Pasierbiński Jan 
Pawłowski Kazimierz 


Piotrowski Konstanty 
Plendusówna Henryka 
Pogorzelski Feliks 
Przyborowska WładysL 
Przyborowski Stefan 
Rozenbach Stanisław 
Rutkowska Amela 

zulc Bronislaw 
Szymański Michał 
Szymański Stanisław 
Szrajberówna Wanda 
Ks. Wajzler Bolesław 
Walicki Maksymiljan 
Wesolowski Seweryn 
Wilkanowicz Stanisław 
\Vinnicka Stefanja 
VVinnicki Antoni 
Wołoszyński Walerjan 
Wycisk Józef 
Zasuszyna Marja 
Ks. Zientera Franciszek 
Żmudowska AntonIna 


Oddział Zawkrzyński (w M
awie). 


Ks" Biały WIad. (Mława) 
Bugusławski Jerzy (Pe. 
trykozy) 
Chmieliński Jan (Mlawa) 
Cichocki Jan (Wólka) 
Cieszewski Z" (Piegłowo) 
Ooberski Kazimierz (Lą- 
dek) 
Fankanowski Edm. (Mła- 
wa) 
Grzeliński Bron. (Mława) 
Kafarski Henryk " 
Kamieńska St. " 
Klicki Bron. (Windyki) 
Komecki Marjan (Mława) 
Korzybski Alojzy " 
Kowalski Br0l1isł. " 
Krępski Stanisł. (\Viecz- 
fnia) 
Krzywicki Kaz" (Wólka) 


54 


Lipka Aleksander .. 
Lipka Zygmunt . " 
Majewska Marja (Mierza- 
nowo ) 
Majewski Feliks (Mierza- 
nowo) 
Makomaski Jan (Drogi- 
szka) 
Makomaski Wład. (Krępa) 
Morawska Zofja (Mława) 
Moszczyński Ant, .. 
Ks" Orsik \Vład. (Wiecz- 
fnia) 
Ossowska Maria (Mława) 
Piechowski Stefan (Ma- 
rjanowo) 
Piechowski. Wład. (N os- 
sarzewo) 
Prekański BoL (Mława) 
Puacz Leon (\V ólka) 


Rajkowski Mik. (Mława) 
Reinhard Karol (Szydłó- 
wek) 
Roman Aleksander (Pe- 
płówek) 
Rudowski Michal (Bo. 
gurzyn) 
Rzymowski JuL (Mława) 
Saczewska Jadw. " 
Sączewska Ludw. " 
Siciński Adam " 
Siedlanowski Wład. " 
Ks. Sokolik Ludw. 0' 
Staszewski Jan " 
Sumiński Piotr (Kuklin) 
Wierzbicki Józ. (Mława) 
\Vierzbowski Ludw" " 
Zakrzewski Stefan " 
Zawadzki Rom. (Wólka) 
Zieliński Fran" (Mława)
		

/00054.djvu

			Członkowie-Korespondenci 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
w d. 31 grudnia 1913 f. 


Gub. Kaliska. 
Kaliski-Dr. Zygmunt DukaIski w Sta- 
wiszynie. 
Kolski-Dr. Karol Barcewicz w Kole. 
Sieraclzki-Józef Kobierzycki w Sie- 
radzu. 
-Ignacya Pią.tkowska w 
Smardzewie, p. Sieradz, 
Slupecki-Kazimierz Gawroński w Szy- 
manowicach, p" Pyzdry. 
Turecki - Stanisław Lenkiewicz w 
Warcie. 


Miechowski - Stanisław Czarnowski 
w Miechowie. 
- Edmund Łukasiewicz 
w Miechowie. 
-Adam Dżiedzicki w Kli. 
montowie, p. Proszowice" 
Olk
tski-Baltazar Wolniewicz w Ojco- 
wie. 
Pińczowski-Dr" Ludwik Czyżewski 
w Pińczowie. 
- Zygmunt 
w Pińczowie. 
Wloszc2owski-Dr. Władysław W oje- 
wódzki we Włoszczowej. 


Gub. Lubelska" 
Lublin-Feliks Moskalewski (Kapucyńska 3). 
Powiat Bilgorajski-Dr. Wanda Bondy w 
Krzeszowie. 
-Jan Stecki w Łańcucho- 
wie, p. Łęcznę. 
Hntbieszowski - Inż. Jan Falewicz 
w Strzyżowie, p. Hrubieszów. 
Pulawski- Henryk Wiercieński w Na- 
łęczowie. 
To-mas2owski - Michał Matuszyński 
w Tarnawatce, p. Tomaszów" 
Zamofslci-Stefan Biernawski w Za- 
mościu. 
-Romuald J aśkiewicz w Za- 
mościu" 
" -Karol Czarnowski w Zwie- 
rzyńcu, p. Zamość. 
-Stanisław Moskalewski w 
Zwierzyńcu, p. Zamość. 
Powiat Zamojski-M. Kołodziejczyk w Szcze- 
brzeszynie" 


Powiat 


" 


" 


" 


Powiat 


" 


" 


., 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


- Gub. Kielecka. 


" 


" 


" 


Ponikowski 


" 


" 


" 


Gub. Łomżyńska. 
Powiat Kolneński - Stanisław Kisielnicki w 
Stawiskach. 


Powiat ŁomżYj
ski --r Ks. Konst
nty Ostrowski 
w Zambrowie. 
]Jfazowiecki-Ks. Bolesław Sadowski 
w Tykocinie" 
SzczuczYj
ski - Dr. Józef Pawłowski 
wGrajewie. 
-Jan Gromadzki w Nie- 
ćkowie, p. Szczuczyn. 
-Kajetan Mościcki w Ław- 
sku, p. Szczuczyn. 


Gub. Płocka" 
Plock-Inż. Stanisław Szczepkowski (pl. Flo- 
ryański, 3)" 
Powiat Ciechanowski - Jadwiga Milewska 
w Rembówku, p. Ciechanów. 
Lipnowski-Roman Ostrowski w Zło- 
topolu, p. Lipno. 
]JIlawski - Bronisław Grzeliński w 
Mławie" 
" - Tadeusz Rudowski w Rumo- 
ce, p. Mława. 
Plocki -Józef Lamparski w Małej 
wsi, p. Wyszogród. 


Powiat 


Powiat 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


Gub. Piotrkowska. 
Będzij
ski-Michał Poleski w Roki- 
tnie, p" Łazy. 
Brzezij
ski-Jerzy Orłowski w Brze- 
zinach. 
Częstochowski-Dr. Józef Marczewski 
w Częstochowie (Cerkie- 
wna, 19). 
RadoJnskowslci - Tomasz Buczyński 
w Ciężkowicach, p. GidIe. 
Rawski-Hipolit Grabowski w Rawie. 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


Gub. Radomska. 


" 


Koneclci - A. Skibiński w Chlewis- 
kach, p" Szydłowiec. 
Opatotuski-Jan Konarski w Jelenio- 
wie, p" Ostrowiec. 
Radomski - Wojciech Sokołowski 
w Woli Biejkowskiej, p. Bia- 
łobrzegi. 
Sanclomierski - Ks. Józef Rokoszny 
w Sandomierzu. 
- Ks" A. Wyrzykowski 
w Sandomierzu. 
- Stanisław Karpowicz 
w Rytwianach, p. Staszów. 


" 


" 


" 


" 


" 


Gub. Siedlecka. 
Siecllce-Zygmunt Michałowski (Ogrodowa, 40). 
Powiat Bialski-Krzysztof Kraszewski w Ro- 
manowie. p. Sławatycze. 


55
		

/00055.djvu

			Powiat 


Konstantynowslci - Dr. Zygmunt 00- 
mański w Janowie. 
Sokolowski - Dr. Adam Jarosiński 
w Sterdyni. 
Węgrowski-Leon Nowacki w W ę- 
growie. 
Wlodawski-Eligiusz Kasperowicz we 
Włodawie. 


" 


" 


" 


Gub. Suwalska. 


Powiat Augustowski-Anatol Radliński w Augu. 
stowie. 
Kalwaryjski - Kazimierz Aufszlag 
w Trempinach, p. Kalwarya. 
Marjampolski- Włodzimierz Bieńkie- 
wicz w Kwieciszkach, p. Mar- 
jampol. 
SejnC1
ski- Wincenty Świetliński w Se- 
rejach. 
Suwalski - Maksymiljan Dąbrowski 
w Kleszczówku, p. Suwałki. 


" 


" 


1) 


" 


Gub. Warszawska. 


Warszawa-Michał Federowski (Śliska, 12). 
Powiat BlO1
slci-Antonina Chudziakowa w Ży- 
rardowie" 
Powiat GostY1
slci- Wacław Kłosowski w Gom- 
binie. 
Mi1
slci - Józef Chankowski w Miń. 
sku Mazowieckim. 
Wloclawski - Franciszek Turkowski 
we Włocławku {Nowy Ry- 
nek 17). 
Gub" Grodzieńska" 
Grodno-Antoni Zaboklicki (Kołożańska, 20). 
" Pruia1
ski - Bogusław Kraszewski 
w Dołhem, p" Prużany. 


" 


Gub. Kowieńska. 
Kowno- Wincenty Kognowicki. 
" -L. Nieciecki. 
Gub. Kijowska. 
Kijów- Wiktor Woldt (Warsz" Tow. Ubezp. 
<;>d Ognia Proreznaja, 2) 
" - Zofia Zukiewiczowa (Włodzimier, 
ska 42). 
Gub. Mińska. 


Mińsk 


gub.-Mieczysław Porowski (Zacha- 
rzewska, 31). 
lhumC1
slci-Aleksander Jelski w Za- 
mościu, p" Uzlany. 
- Helena Wańkowiczowa 
w Berezynie. 
- Henryk Weyssenhoff 
w Russakowiczach, p. Ru- 
dzieńsk. 
Mozyrslci - Henryk Śniadecki w Sło- 
bodzie, p. Mozyrz" 
Nowogródzlci - Karol Karpowicz w 
Czombrowie, p. Nowogródek. 
Pi1
slci-Inż" Bronisław Mosdorf w Piń- 
sku. 


Powiat 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


Powiat 


Pi1
ski - Jerzy Osmołowski w Sieli- 
szczu, p. Porochońsk. 
" - Stanisław Świeżyński w Po- 
czapowie, p. Pińsk. 


" 


Gub. Mohilewska" 


Mohilew-Mirosław Obiezierski. 
Powiat Bychowslci-Ludwik Wykowski w Anie- 
linie, p. Dowsk. 
Czerykowslci - Wacław Mackiewicz 
w Łopacinie, p" Malatycze" 
- Zygmuqt Brodowski 
w Łuszczejonkach, p. Kry- 
czew. 
Mścislaws!ci - Marya Kamieńska 
w M ścisławiu, (d. własny). 
Orsza{wki - Aleksander bar. Taube 
w Górnej, p. Orszę. 
-Jan Weyssenhoff w Wiej. 
nie, p"Obolce. 
Sie1
ski - Konstanty Gordziałkow- 
ski w Przewłoczni, p. To- 
łoczyn (Kocha nów). 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


Gub" Wileńska. 
Wilno - Michał Brensztejn (Piaskowa, 4 
m. 16)" 
" -Stanisław Jarocki(Montwiłłowska, 11). 
" -Dr. Władysław Zahorski (Dworca. 
wa, 2) 
Powiat Trocki - Floryan Skarżyński w Ben- 
drach, p. Olitę" 
Gub. Wołyńska. 
Żytomierz-Dr. Piotr Chobrzyński (Wilska, 30) 
Powiat D
tbiC1
ski - Jadwiga hr" Dunin-Kar- 
wicka w Mizoczu. 
Rówieński-Edmund Okęcki w Rów- 
nem, ul. Topolowa" 
Zaslawski - Franciszek Kraszewski 
w Kraszewie, p" Hryców. 
" -Franciszek Józef Kamień. 
ski w Szepetówce, Zarz. dóbr 
J" hr" Potockiego. 
Zwiahelski-Stanisław hr. Dunin-Kar- 
wicki w Izabelinie, p. Po- 
łonne. 


" 


" 


" 


Kurlandja. 
Lipawa- Witold Grabowski (ul. Ławrent- 
jewska). 
Ryga-Gustaw bar. Manteuffel(Rotterstrasse 8). 
Galicya" 
Bohdan Dyakowski (ul. Jana Ko- 
chanowskiego, 19. 
Feliks Kopera, Dyrektor Muzeum 
Narodowego. 
Dr. Ludomir Sawicki {ul. Karme- 
licka, 9). 
Eugeniusz Romer (Uniwersytet). 


Kraków - 


" 


" 


Lu'ów,--Dr. 


Ks. Poznańskie. 
POZ'lwń-Dr. Franciszek Chłapowski. 
Kórnik-Dr. Zygmunt Celichowski. 


56