/447.djvu

			WIADOMOŚCI BIBLIOGRAFICZNE. 


-ł- 


Przydahlc do R.ocwików osobny dział bibliografiszny, Tow. PrLyj. 
!\Jauk zamierza stworzyć niejako orRan informacyjno-statystyczny dlć 
ruchu umysłoweRo w Poznańskiem, i dla zasobów naukowych Wielko- 
polski. - "Wiadomości" więc, przynosić będą wykazy ciekawych ręb 
pisów I druków znajdujących się w Bibliotece Towarzystwa - oraz 
, zbiorach prywatnych dotąd szerszej publiczności zupelnie nieznanycłl. 
j;:k biblioteki: Gościeszyńska (hr. hr. Kurnatowskich), Iwińska (hr. hr 
'V\idżYIiskich). archiwum Komierowskich itd. itd.; dalej wykazy druków 
polskich Księstwa. szczegóły o pracach bibliograficznych powstałych 
u IldS. a także zestawienia publikacyi, dotyczących naszej historyi. 
Mamy nadzieję, Le teRo rodzaju informacye nie tylko przydadz.! 

ię nauce ojczystej, ale staną się i dla Wielkopolski jednym więcej kro- 
kiem naprzód w jej zrównaniu się umysłowem z innemf dzielnicami 
j'olski. 


Z Biblioteki Tow. Przyj. Nauk. - Dość już dawno temu, na ży- 
C.!:CI1IC dyrektora Biblioteki dr. Erzepkiego, zestawione zostały druki 
Białostockie będące w posiadaniu Tow. Przyj. Nauk. Zestawienie tą 
podajemy poniżej. Białystok należał do Prus między rokiem 1794 a ]80:\. 
Obejmując te obszary ziem polskich, którym nadano nazwę Prus Nowo- 
Wschodnich, rząd pruski zaprowadzał administracyę z Rruntu nową. 
Z dawnych urządzeń nie zatrzymywał nic. prócz i to przejściowo 
tylko niektórych form sądownictwa. Konieczne więc był
 liczne roz- 
porządzenia. . wnikające w najdrobniejsze szczeRóły :i'ycia publicznego. 
r
ozporządzenia te drukowano po niemiecku i polsku - oprócz takich 
kt6re dotyczyły stosunku szlachty i duchowienstwa do niższych stanów 
i .mane miały być jedynie pierwszym. Te drukowano po łacinie. 
.lako drukarze podpisują się, do r. ]800 Jan Jakób Daniel Kanter. 
a po r. 1800 Jan Appelbaum. Kanterowie zajmowali poczestne miejsce 
wśrbd drukarzy królewieckich. Bandtke wymienia jako zalożyciela ofi- 
cyny Filipa Krzysztofa Kantera. który kupiwszy drukarnię od BazyleRo 
Korwina Kwassowskiego z Langfuhru (p. Odań
kiem). otrzYmał na IIi.:.
		

/448.djvu

			438 


przywilej w r. 1736. Następcami jego byli synowie t'ilip Jakób i Danie; 
Krzysztof, który drukuje w ]797 r. "Uniwersał z dnia I Czerwca wZRlę- 
dem Podziału Prus Nowo-Wschodnich na dwa lJepartamenta kame- 
ralne, y szesnaście Powiatów landratowych", zaś wnuk Jan Jakób Da- 
niel kieruje urzędową drukarnia białostocką. - Jeszcze inny Jan Ja- 
k6b Kanter jest nadwornym drukarzem w Kwidzynie. Znamy jel{o druki 
z r. ]765 i ]769. - Snać rodzina miara monopol nadwornego drukarsh\ d 
w Prusach Królewskich i Książęcych. W szystkie rozporządzenia roz- 
rzucano po dworach i karczmach, bo dziennika urzędowego nie było. - 
Te które posiada Biblioteka Tow. Przyj. Nauk noszą dopiski atramentem
 
"Dwór w Ostrożanach", "Karczma w Ostrożanach", "lJominium Ostro- 
żany". Niektóre tylko pochodzą z Ciechanowca. Obie miejscowoścf 
leżały w pow. IJrohiczyi1skim, obwodu Białostockiego. - Ciechanowiec 
należał do hr, Jabłonowskiej - zaś Ostrożany do CiecieIskich. W Hi- 
blioRrafii ł:.,treichera nie zanotowane są te druki. 


DobrzJ;liska R.\'bic/w. 


1 79b. Ib. X. Przyczynek do Patentu Anhan!!; Zl: dcm Allerh(ich
tclI 
Patent - .lego Król. Mości d. d. Berlin uni,l 9 Sierpnia 1796. - 
Ody w Prowincyi Nowo-Wschodnich Prus, dotąd żadnych wyzna- 
czonych ieszcze nie masz Landratów y Komisarzów itd. itd. (
oz. 
porządzenie, aby ludność po wskazówki w sprawach podatkowyclJ 
udawała się do Dyrektoryatu swego powiatu). Dan w Białymstoku 
- Podp. .lKM. N-W. Prus Woienno-Ekonomiczny Kamery Kom- 
missya. KI. I. - Fol. Te>..t niem. i pols. 
1797. 15. II. Publicandum. Universb Domini'" Nobilibus atqul: ecck- 
siasticis in districtibus Masoviae, Padlachiae ac Lithuaniae intcr 
fluvws Niemen et Bug insidentibus. (Oporni poddani pod groźb:j 
surowych kar nawoływani do posłuszeństwa. - Nie wolno panom 
wyzyskiwać poddanych. - samowolnie wymierzać sprawiedliwości. 
- wszyscy równi przed prawem.) Signatull1 Białystok. Podp. S. 
R. M. in Prov. Prussiae Orientalis Novae consututa Regimin::s 
Commissio - dt: Beyer. - KI. nI. 4 - Fol. - Te'Xt niem. i poJ..; 
1797. 17. IV. Informacia dalsza - Naherer Unlt:rricht dla Mievsco- 
wych Zwierzchności iak się mają zachować wz
\ędem urządzeuia 
.i.ydów pod dniem 17 kwietnia 1797 wydanego. W BiahmstokIJ. 
Z drukarni Jana .lakóba Daniela Kamera .lKM. No\\o-Wschoduich 
Prus Nadwornt:go Drukarza. - Podpis .lKM_ Nowo-W_ J>_ Wr,. 
ienno-Ekonom. Kammcra w Białymstoku. KI. nI. 4. - Fol. - Tek"t 
niem. i pols. 
1797. 8. VIII. Obwieszczenie PublicandulJ1 iż n:!. dal Laden rze- 
mieślnik na wieyskiej ziemi t. j. na partykularzu be7 osobliwe;:(1 
na to konsensu osiadać niepowinien. W Berlinie dnia.... Podp. de
		

/449.djvu

			439 


Schrotter. DruK .lana hkuba Daniela Kantera. KI. nI. 4. Fol 
rekst niem. i pols. 
1797. 12. X II. Ohwies7czenie Publicandum - przeciwko dziecioboy- 
stwu. \\ Biahmstoku. Król. Nowo-Wschodnia Pruska ReRenCya. 
Z druk. .hma .lakuba Daniel.l Kantera. KI. nI. 4. - Fol. fek.,t 
niem. i pols. 
179K 19. II. Ohwieszczenie PuhlicandulII ualszeJ?;o hawicnia sie 
r/.czi.l po wsiach \V Prusiech Nowo-Wschodnich tycz.\cC sit;. 
SiRnatura w Berlinie. Podp. de Schrotter. KI. nI. 4. Fol. 
Druł\. w Białymstoku n .lana .lakuha Daniela Kanter,!. Tekst 
niem. pols. 
1799. 26. VI. t:dykt - t:dict - wLglcdem wystawiani:\ nowych budyn- 
ków w rozleJ?;Iych od 
iebie oddziałach po wsiach :\ miastach pro- 
wincyi Pruss Nowo-Wschodnich. Ban w Herlinie. Podp. Fryderyk 
Wilhelm. de 	
			

/450.djvu

			440 


szlachty bardw bydź może i będzie pożyteczne, rozkazem gahi- 
netowym pod dniem 22-go Grudnia roku zeszłego wydanym 
wspomnianey szlachcie przyięcie i nabycic wyżey wyrażonyc!! 
possessyi pozwolić raczył itd. itd. itd. (Przepisy dotyczące praw:- 
nabywania). Dan w Berlinie. Kt. 2 Fol. Podp. de Ooldbeck, 
de Schrotter. Tekst niem. i pols. " 
] 
04. ]8. III. Obwieszczenie - Pub lic and um wzdędcm uLytkowania 
gospodarskiego z łowiectworaz obserwow,lIlia pory gniedzeni,l (!) 
się y ocalania zwierzyny w departamentach Kam'mer Pruss Nowo- 
Wschodnich. Dat. w Berlinie. Podpis de Ooldbeck. de Schrotte... 
Str. 10. - Fol. Tekst niem i pols. Druk. w Riałymstokn u .1. 
Appelbauma. 
1804. 24. IV. Urządzenie Verorduung wz!!:lędem wygonu bydł:. 
bez dozoru pastuchÓw l dla prowinc:\i i Pruss Nowo-Wschodnich. 
Dan w Berlinie. Podp. Fryderyk Wilhelm. de Goldbeck, dl' 
Schrotter. Str. I l. - Fol. Drukowane w Białymstoku II J. ApDeI- 
bauma. Tekst niem. i pols. 
]804. 24. V. Edykt - t:dict - względem wy!!:ubicnia szaronlose\ \V raZIe 
ucieczki tychże.) Dan w Białymstoku. Podp. JKM. Pruss Nowo- 
Wschodnich Regencya. Kt. nI. 1. - - Fol. Tekst niem. i pols. 
]804. 3. IX. Projekt nadgród wyznaczaj,\cych sit; na czas 1-802-8 l. wra? 
z dalszą informacyą w iakim sposobie one zarobić mo!!:.! włościanlL 
ekonomiczni w Nowo-Wschod. Prusiech. Ban w Berlinie. Podp. 
de Schrotter. Str. 20 - Fol. Druk \V Białymstoku u J. Appej- 
bauma. Tekst tvlko polski. 


do 10- 
Podpi... 
Druk. 


]805. 5. II. Re!!:nlamen - ReglemelIt - wz!!;lędclIJ postauowicnid i na. 
!!:radzania woytÓw gromad wc wsiach włościaiIskich prowil,c... j 
Prus s Nowo-Wschodnich. - Dan w Berlinie. Podp. Fryderyk 
Wilhelm, de Goldbeck, de Schrotter. - Kt. III. 10. - Fol. Druk 
w Białymstoku u Jana Appelbauma. Tekst niem. i pols. 
1805. 4. V. Obwieszczenie - Publicandul1l. - Gdy nadto cZf;sto zdauai.j 
się takie przypadki, iż włościanie żądają bonifikacyi za niesłusznie 
od kilku lat wybrane od nich Podymne itd. itd. (Tyłka dwa Iat	
			

/451.djvu

			441 


w Białymstoku. JKM. Pruss Nowo-Wschodnich Woienno-ekono- 
miC.1ll3 Kamera. Tekst niem. i pols. 
]/'.{Ió. 28. IV. Pardon Rcneralny - Oenerdl-Pardon - dla uszły ch kall 
tonio;tÓw i urlopowanych Pruss Nowo-Wschodnich w czasie ostat- 
tniego postawienia woyska ua etat woienny. Dan w Berlinie. 
Podp. t'ryderyk Wiłhelm. de Schrottcr, de Diedthardt. Kt. nI. ] - 
t.'{)1. Druk. \\.' Białymstoku 11 J. Appelbam1l3. Tekst niem. 
i pok 
l1-UR tJ. V OIJ\viesLczcnic Publicandllm wzglc;dcm zapobieżenia 
palcni,l la
Ów. Dan w Białymstoku. Podp.: Tymczasowy urząd 
Kameralny Białostockiego Dystryktu. KI. nI. 3. - Fol. Druko- 
waue w Nadworncj drukarni w Białymstoku. Tekst niem. i pols. 
Hill. w Lipcn. Obwieszczeuie Komisya tymczasowa administra- 
cyina Dcpartamentn Białostockiego - podaie ninleyszym do p,
- 
wszcchney wiadomości: Iż N. Cesarz i Król Napoleon W., którego 
niezwycic;.i.OIlym on
.i:elll L rod obcego panowania oswobodzeni 
iesteśmy itd. itd. (Nominacja Ferrier'a lIa j!;ubernatora i Cochelet'a 
11.1 intcndenta Dcpartamentn Białostockiego itd. itd.) - Biały- 
stok. - Podpisany własnoręcznie J. SwidziiIo;ki. prezydlliący. K. 
1. t' ol. 
11<11. 28. VIII. KOll1missya tymczasowa administracyina Departamentn 
Bialostockiego . Do obywateli i mie.,zkaliców tego; J1eparta- 
mentu.... Dan w Uiałymstoku. Podpis Jan Swtdziliski - pr\:-- 
zydui<\cy. Józef Zawadzki. Józef Lazowski. Józef KosiiIski 
,.,ekretarz J!:eneraln
 . KI. 1. Fol.- 
]f,IZ. Do Rządu Obwodowcgo Białostockiego - Wszystkim Obywate- 
lom i Mieszkańcom .'Jbwodu tego? (Rozporządzenie dotyczące de- 
zerterów). Podpis własnoręczny po rosyjsku: Sowietnik Wruden- 


Z Bihliotek Wielkopolskich. 
Biblioteka Rościeszyńsha. ktbla tytułem spadku ]'rze
zła na hr, 
Maryę z Mielżyńskich ZYRmuntową Kurnatowską i przez oboje pp. Kur- 
lIatowskich staranną otoczona jest opieką, zebramI/ostała przez Adolfa 
Rogalę Koczorowskiej!;o. syna Tertuliana, jednego z najzasłużeńszycn 
\\. Wiclkopolsce obyv>atcli. współtowarzysza prac i przyjaciela dr. Karoia 
Marcinkowskiego. Macieja Miclżyńskiego i Gustawa Potworowskiego. 
Obcjmuje około 3000 tomów, wśród których napotkać można dzieła z bi- 
bliotek klasztornych Trzemeszna, Bydgoszczy, Jezuitów poznańskich. 
Szamotuł, MOj!;i1na, Chełmna, Pelplina i sporą liczbę z biblioteki kanonikOw 
regulanuch lateraneńskich lIa Antokolu w Wilnie. Między inkunabułami 
obcymi zwraca uwall:ę Horacjusz ilustrowany z r. 1491', druk strasburgski 
Gruningera, - między polskimi Mikołaja z Błonia Scrmol1cs, - druk 
Strasburgski z r. ]495. Dwie postaci bibliomanów rysują się wyraźniej 
lIa tle księgozbioru !!:ościeszyilskieRo. Andrzej Konrad Gosfomski, pod-
		

/452.djvu

			442 


komorzy malborski, ożeniony z .lulianną z Komierowskich - olbicracr 
dzieł historycznych, i Waleniyn Stawisz Wolski autor Pamiętnika 180ft 
]810 opisującego oblężenie Gdańska (Roczniki Tow. Naukowego w To- 
runiu. Rocznik XVI.) , który oprócz książek gromadził także sztychy -, 
przedewszystkiem portrety. Ułożyłol nich albumy w liczbie 
2 00- 
ścieszyn posiada tych foliantów]6 i rejestr całego dzieła. 
lJnhrzyń.
ka- R.yhickl'. 


Druki wielkopolskie z roku 1916. 
Zestawiły: Dr. Dobrzyńska-Rybicka i Aniela Koehlerciwna. 
Zestawienie wszystkich druków Wielkopolskich podejmuje Hiblio- 
teka Tow. Przyj. N. po raz pierwszy. - .Już z tego same!!;o powodu nie 
JJędzie ono wolnem od braków i usterek, zwłaszcza, że porozumienie się 
z \\Iydawcami i drukarniami - szczególnie zamiejscowemi przedstawiało 
pewne trudności. Zdarzało się bowiem, że zapytania nasze pozostawaly 
hez odpowiedzi. Często też oficyny nie mogły Jiam przetistawić druków. 
których tytuły podawaly -, pociągało to za sobą brak ścisłości bihlio', 

raficznej -. Gdzie formatu nie podajemy należ} rozumieć P.o. 
Skrócenia: Nakł. i druk św. Wojciecha = nakład i dmk księgami nakładowej 
św. Wojciecha. 
Nakł. i czcionki Dmk. Kat. B. Winiewicza - nakład i czcionki 
Drukarni Katolickiej Bolesława Winiewicza. 
Nakł. i druk Dzien. Pozn. = nakład i druk Dziennika Poznan- 
skiego. 
Nakł. i druk Braci Winiewiczów - nakład i czcionki Drukarni na- 
kładQwej Braci Winiewiczów (właściciel Józef Winiewicz). 
Ks. Kat. B. Twardowskiego = Księgarnia Katolicka H. Twardow- 
skiego. 
Adamski Stanisław .J6zef ks. Opatrzllosć Hoża a Polska \\' ucisku. Po- 
znań, str. 56. Nakł. i druk. św. Wojciecha. 
Tenże. Nieśmiertelność dusz
 ludzkiej w świetle rozumu. (WoS}" na 
czasie XXXIX) PoznaiI. Nakł. i druk. św. Wojciecha. Str. 79. 
Adamski Władysław ks. Bądż wola Twoja. Słowa pociechy dla naSZYC!ł 
rannych i chorych .i.otnierzy, Poznali. Str. 96. Nakt. i druk. 
św. Wojciecha. 
Tenże. Nowenny do św. Józefa ol dodatkiem modlitw odpustowych. Po- 
znań. Nakł. i druk. św. Wojciecha. Str. 52. 
Tenże. R6żaniec o siedmiu boleściach Najśw. Maryi Panny. Poznaii. 
Str. 32. Nakł. i druk. św. Wojciecha. 
Areszcie-(}-- wyrobów tkackich. POZl1a1i. Str. ] (i. Nakf. Te'(tilii. Druk 
"Pracy" . 
RajO/iski Jan dr. Spontane Uterusruptur waluelJd Oer SChwa'l
erschafr. 
Posen. Str. 43, k. nI. I. Druck der Verlagsbucildruckerei von 
Cicbriider Winiewicz.
		

/453.djvu

			443: 


RemI? ludowy w Środzie. Pięćdziesięciolecie 11\66-1916. Nakł. Banku 
ludowego w Środzie. Czcionkami zakł. graficz. F. Pil czek w 1-'0- 
znaniu . K. nI. I, str. to9, tab!. 4, k. nI. 1. 
llallk Prze11lysłowcÓw. Sprawozdanie włącznie Rilansu. PoznaiI. Str. 
211. Nakł. Banku. Druk "Pracy". 4°. 
liazar POZllllli..,ki. Bilans i objaśnienia. Poznali. Nakf. Bazaru Poznali- 
skieRo, druk .,Pracy". Str. to. 4". 
/;ihliotelw KłosÓw Po/sllicll. Tyg. hezpł. dodatek do .,Orcdownika". Zoh.: 
Macicjowski Ignacy. 
ilthliotelw POIvif'sci. Rocznik XXI. Red. Stan. WeRner. Poznań. 4
.. 
l'idkl. t'r. Chocieszyńskiego. 
IlibUotdm szkolllU .Jakowickiego Nr. 2. Zoh.: fredro. 
/llb/wleku SZkO/llll .Jakowickiego Nr. 3. Zob.: Krasicki. 
/J!oCls?ell'sm I eon. Hodowla bydła z szczcl!;ółowem uwzględnieniem ho- 
dowli \\' gospodarstwach włościańskich. Wydanie 2-Rie popra. 
wio'lc. Poznali. Nakf. autora. Druk. Kat. H. Winiewicza. Str. 2:i? 
K. nI. .t 
r l'nże. Kilka sł6w o mleku. Popularna pogadanka rolniczo-hodowlaua 
dla użytku wielkomieszczanek. Poznań. Nakł. autora. Drnk. Kat 
B. Winiewkza. Str. 14. 
Tenże. W
'znanie wiary polityczncj. Poznali Druk. Kta. B. Winiewi- 
cza. K. nI. 2. 
/lołewski Tcodor. Prawa wojcnne. Poznań. Druk "Pracy". 
Roża c11/osta. Powieść. Poznali. Wydał St. Wegner. Druk ..Pracy". 
Bro1\'Ilsford Kaź. Program pracy w Kółkach rolniczych po wojnie. Po_ 
znali. Druk Dzien. Pozn. Str. 16 i k. nI. I. 
Rrzl'ska Wanda. (ZbiRniew Topór) Henryk Sienkiewicz. Poznali. Nakf. 
i czcionkami Druk. Kat. B. Winiewicza. Wydanie na lepszym i I!;m.. 
szym papierze. Str. 24. 
Taż. Wschód. Poznali. Czcionkami Druk. Kat. B. Winiewicza. Str. 1-1. 
Ru/wwski Hcnryk. Wiersze i pamiętnik ś. P> Jienryka Bukowskiego. r-:a 
pamiątkę wydali koledzy przyjaciele. Poznań. Nakf. i czciorlk. 
Druk. Kat. B. Winiewicza.. 
Ctlichowski Z., dr. Zamek kórnicki. Z objaśnieniami do przezroczy. 
PoznalI. Nakf. ..Camery". Druk. ..Pracy". Str. 15. 
Ch/etpoll'ski fr. dr. S. p. Bolesław Wicherkiewicz. Wspomnienie pośm. 
Odbitka .,Nowin Lckarskich" w Poznaniu. Poznań. Druk. Dz. Pozn. 
(;lwi/iski lic. ks. Dla czego tak mało postępów w matematy..:e i we fran. 
cuzkiem po naszych !!;imllazjach. l. Język francuzki. Poznari. 
Druk. i nakło Bernarda Milskicgo. Str. .,9. 
Cltrzallon'ski Bern,lrd. WychOwdwcze znaczenie opowiadanej bJ.jki. Po. 
.mali. Dm'e "Pracy". Str. 8- 
Cil'l1/ucllll L. ks. () istocie rcli!!;ji. PO.lIlali. Nakf. i druk. sw. Wojciecha. 
(Wydawnictwo ..	
			

/454.djvu

			444 


Cieszy/iski Nikodem ks. Z naszej podróży do Lourdes. Wrażenia i stu- 
dya z Paryża, południowej Francyj i Szwajcaryi. Poznań. Nakr. 
i czcionk. Druk. Kat. B. Winiewicza. Str. lI8, k. n!. 2. 
Tenle. Polska przedmurzem chrześcijaiIstwa. Poznań. Nakł. własnY/ii. 
Druk. B. Winiewicza. Str. 21. 
CzaplelVski J. ks. Zob.: Samarytanin. 
Czarnecki Wiktor. Co Tacyt i Horodot o Polsce donieśli. WstęP. Po- 
znań. Nakl. i druk. św. Wojciecha. Str. 87. 
Czasopisma. Zob.: zestawienie na końcu. 
Dettloff Szczęsny ks. dr. Galerya obrazów Muzeum im. Mielżyił:"kich. 
Poznań. Nakl. własnym. Z Drukarni Kat. w Poznaniu. Str. 32. 
DomU/iska Antonina. Królewska niedola. Powieść z ozasów króla Ło. 
kietka. Poznań. Nakl. i druk. św. Wojciecha. Str. 
4. 
Dziembn\Vski Zygmunt dr. jun. Drzączka porażna wc wieku młodLień- 
czym. (Paraly:"is agitans juveni!is). Poznań. Odbitka z "Nowi" 
lekarskich". Rocznik XXVlIl, zeszyt 2. Druk. Dzicn. POZl1. Str. 7. 
Dziel/nik - żyw1. Poznań. Nakł. Tow. Dziennikarzy i literatów. Druk. 
..Pracy". Str. 96. 


Filil10wicz T. O połoLeniu rzemiosła. Rderat nd Zjeżdzie Delej1;,ltil\\ 
ZWiąL:ku Tow. Przemysłowych w Poznaniu \\' czerwcu r. 19/6. 
Czcionkami Druk. Kat. B. Winiewicza. 
Fitzgerald Wincenty O. Sw. Jan Kapistran. Za pozwoleniem ,lIItor:1 
tłom. Marya Rzewuska. (Z 2-ma i1nstr.) Poznań. Nakł. druk. 
św. Wojciecha. Str. 182. 
Fredro M. hr. Pan Geldhab. Komcdya \V ,J aktach wierszem. nł) 
użytku szkolnego opr. Wł. Gałącki. Poznań. Nakł. i druk. św. 
Wojciecha. Str. XVI+47. (Biblioteka szkolna Jakowickiego Nr. 2) 
Gal/tkowski Paweł dr. Istota zarazy oraz pORląd na walkę z chorobami 
zakaźnemi v. czasach wojny. 8 ryc. w tekscie. Poznań. Druk_ 
i nakl. św. Wojciecha. Str. 99. 
OC/siorOlvski Wacław. (Sclavus Wiesław). Królobójcy. Wydanie 3-c:c. 
Poznań. Druk. Dzien. POZl1. Nakl. Księgarni Polskiej B. Polonic- 
ckiego. Lwów ]9]6. Str. 387. K. n!. I. 
Gieburowski Waclaw ks. dr. Domine salvulII 
zwierzchnika duchownego lub świeckiego. Na 
mięszany. Tenże tytuł po niem. Poznajl. 
Wojciecha. 
Gleba. Sprawozdanie Banku Gleby w Poznanin za rok 19]5. POZllCui. 
I?ruk. "Pracy". 
Głowacki Marjan dr. O połączeniu kas pośmiertnych katolickich 1'o",a- 
rzystw Robotników Polskich z Westą, Bankiem wzaJemnych za- 
bezpieczeń na życie w Poznanin. Poznań. Druh. "Pracy" Str. H.. 
liaft/er Fr. Kwiaty z bożego ogrodu. Zbiór legend z życia świętvclL 
Przetł. A. D. Poznań. Nakl. i druk. 
w. Wojciech.l. 
tr. 295. 


fac. Modlitwa za 
cztero-glosowy chlir 
Nakf. i druk. św.
		

/455.djvu

			445 


H. W. A. Śpiewnik kieszonkowy. Wydanie drugie. Nakładem Sekre- 
taryatu Jeneralnego Związku Tow. Młodzieży w Poznaniu. Poznali. 
Druk. B. WIniewicza. Str. 233. 
Jednodniówka 19]6. Poznań. Nakl. Anny Moszczenskiej. Druk. "Pracy". 
Str. 78, k. nI. ], 8° podł. 
}cske-Choitiski Teodor. Błyskawice. Powieść. 2 tomy. Poznano Nakł. 
i druk. św. Wojciecha. 
Tenże. Gasnące słońce. Powieść z czasów Aureliusza. Wydanie nowc. 
Poznań. Nakl. i druk. św. Wojciecha. 
Tenże. Psychologia renesansu włoskiego. Poznań. Nakl. i druk. św. 
Wojciecha. Str. 106, k. nI. I. 
Kalendarz Rolniczy Poradnika Gospodarskiego na rok 19]6. Poznań. W
- 
dał Kaź. Browl1sford. Druk. Dzien. Pozn. 
Kalendarzyk "Kuchni dla ubogich" na rok ]917. Poznano Druk. "Pracł' 
I(arpitiski Zy!!;munt. Die Wechselkurse wahrend des W eItkrieges vo
 
dessen Beginn bis Ende ]9]5. (Dysertacja). Posen. Druck der 
VerIagsdruckerei von Gebriider Winiewicz. Str. ]30, k. nI. 1. tabl. i. 
KaTlvowsl.:i Stanisław dr. Biskupi poznańscy z drugiej połowy XIII wieku. 
Poznań. Odbitka z Roczników Tow. Przyjaciół Nauk. Druk. Dzieli. 
Pozn. Str. 28. 
Tenże. Inwentarz dóbr Wróblewskich opisany 1794 roku przez D. kaszte. 
lanową Teresę z Sczanieckich Kwilecką pod względem kulturalnYI1
 
i językowym. Poznań. Odbitk'a z Rocznik6w Tow. Przyjaciół 
Nauk. Druk. Dzien. Pozn. Str. ]6. 
Ten.i:e. Pamiętnik podróży kasztelanica Macieja z Werbna Pawłowskiegn 
z roku ]718. Odbitka z Dzien. Pozn. Poznali. Str. 35. 
Tenże. Nieznany rękopis Reja z Nagłowic. Odbitka z Dzien. POZ1i. 
Poznań. Czcionkami drukarni Dzien. Pozn. Str. ]5. 
fenże. Wmnogóra. Odbitka z Dzien. Pozn. Poznań. Str. 20. 
Kasa wzajemnej pomocy. Sprawozdanie roczne. Nakl. Kasy wzajemucj 
pomocy. Druk. "Pracy". Str. 8; 4°. 
I(asprowicz Bolesław. O aparatach do suszenia owocu i warzyw. Poznali. 
Druk. IJzien. POZI1. Str. ]4. 
Ten.lc. O suszeniu i zużytkowaniu owoców i warzyw. Poznań. Nakl. 
autora. Druk. I)Zien. Pozn. Str.]I. 
Tenże. Wyrób marmelady i powideł. Pozuań. Nakl. własnym. Druk. 
Dzien. Pozn. Str. 16- 
Kalalo!!.i Czytelni dla kobiet. Poznań. Nakł. Czytelni dla kobiet. Druk 
"Pracy". 
Kielacwski ks. "Pod Twoją obronę". Na pokrzepienie wiary polskienlli 
ludowi i młodzieży opowiedział... PoznaiI. Druk. Dzien. POZ!.. 
Tom I. str. ]34 i k. nI. I. 
Kierska E. Tania kuchnia na ciężkie .:;zasy. Poznań. Nakł. i druk. św. 
Wojciecha. Str. 9/ł.
		

/456.djvu

			446 


/(rasicki Ignacy. Monachomachia. Do użytku szkolnego opracował Wf 
Gałecki. Nakł. i druk. św. Wojciecha. Str. XVI+,12. Ribliotecz'm 
szkolna Jakowickiego. Nr. 3. 
/(o/asiliski W. ks. Antoni Czechowski. Wspomnienie pośmiertne. Ko. 
ścian 19]6. Nakł. autora. Czcionkami Drukarni spółkowej w Ko. 
ścianie. Str. ]2. 
/(olllfJf A. Psalmy woit;nne wybrane z Psałterza Dawidowego żołnie- 
rzom-Polakom poświęca... Pozllali. Nakr. Księgarni Polskiej \,V. 
Tempłowicza. Druk. "Pracy". 
/(onarski ks. Prawdy katechizmowe przedstawione w IicLbach ] -12. 
Poznań. Nakł. i druk. .,Pracy" Str. 32. 
/(ostrzewski Józef dr. Groby 
rzebalne ("zkieletowc) z początku epoki 
bronzowej w Wielkopolsce. (Okr. I-II Monteliusa). PoznaiI. Od- 
bitka z Rocznik6w Tow. Przyj. Nauk. Druk. Dzien. Pozn. Str. 15, 
tabl. VII. 
Tellże. Mitologja czy mistyfikacja? Polemika z dr. Czubrynskim o t. zw. 
"mit kruszwicki" Poznań. Odbitka z Kurjera Poznańskiego. Nakł. 
i druk. Braci Winiewiczńw. Str. 31. 
Kn:cki August. Zbiór materyałów do historji powstania stYCLllio\\lcJ;tJ 
]1163-11'69 r. Zesz
't II 
tr. XVr+Ro. Zeszyt 11. XVII- -XXViii 
+9-]2. 


Kozierowski St. ks. Uadania naLW topograficLnych dzIsiejszej arcli.- 
dyecezyi poznańskiej. Podał.... Drukowano Lasiłkiem fundacyj 
Bredkrajcza. Poznań. Tom I. II. Nakl. Tow. Przyj. Nauk. Poznal!. 
Czcionkami druk. nakl. Braci Winiewiczów. 
1.I'ślIiews/w A. Entuzyastka. Powieść z nie dalekiej pr Lesziosci. Z 4 iiu- 
stracyaml. Poznali. Nakł. i druk. św. Wojciecha. Str. vm+zl2'. 
I.igllori Alfons św. O powołaniu zakonnem. Przetł. z włąskiclw O. K. 
Szrant. Poznali. Nald. druk. św. Wojciecha. 
LlIdwiczak A. ks. (} wypcżyczaniu książek. Referat dla hibliotekal Z
'. 
POZ1lan. Nakł. Tow. Czytelni Ludowych. Druk. "Pracy". Str. 15. 
Łagil'lVski Cezary Andrzej Artur Zamoyski ]1'08 -]R74. (Życiorysy 111'. 
3J. Poznań. Nakł. dr. św. Wojciecha. Str. Sb. 
MacieioU'ski Ignacy. Dl;) świętej ziemi. Powieść. Pozndli. Nakł. i ur. 
Nowej Drukarni Polskiej. Str. ]91. Biblioteka Krosów Polskich. 
Ma/wrewiczowa Róża. Praktyczua kuchnia. Poznań. Drnk. Dzien. POZII. 
Str. ROU. 
Marciniak Stan. Ksią.i:kowość kalkulacyjna. Praca dyploml,wa. oceniou,., 
z predykatem "z odznaczeniem", uzupełniona i poprawioan. PoznaiI. 
Nakł. Jana Szumana i Ski. Str.] 10. Druk. Dzien. POZll. 
Marcin z Kochem ks. Wykład ofiary mszy św. Przetł. Tytus Daszkic- 
wicz. Wyd. ósme popraw. i pomnoż. modlitwami do mszy św. 
i dwojaką Drog;\ krzyżową. Poznań. Nakł. i dr. św. Wojciech:.!. 
Str. 456.
		

/457.djvu

			447 


Maliński ks. Sprawozdanie żywego Różańca młodzieńców na św Ła- 
zarzu. Poznań. Nakł. autora. Druk. "Pracy" .Str. 4. 
Mcka Pańska. Poznań. Wydała księR. kat. B. Twardowskiego. Druk. 
..Pracy". Str. 32. 
MiaskOlvski Kasimir dr. .luRend und Studienjahre des ermhindischen 8i- 
schofs und KardinaIs Stanislaus Hosius. Poznań. Nakl. i druk. św. 
Wojciecha. Str. óIJ. 
Michalski K. X. Nowenna do Ducha św. Wydanie trzecie. Pozna!'. 
Nakł. i dr. św. Wojciecha. Str. ]22. 
IHillwwsld Zygmunt. Obowiązki. Z przygód stareRo kawalera. Po.. 
znań. Druk i nakł. H. MilskieRo. Str. 363. 
Modlitwa do .
w. Barbary. Poznań. Nakł. księR. kat. B. TwardowskieRo. 
Druk ,.Pracy". 
IWonologól\' - 60. Poznań. Wydał Si. Wegncr. 
Montgomery Florel/ce. Niezrozumiany. PrzeU. 
lowska. Z rycinami. Poznail. Nakł. 
Str. " + 207. 
Napiqtek Maks. X. O okazyach do Rrzechu. PoznaiI. Nakł. i druk św. 
Wojciecha. Str. 31' + II. 
Noskmvicz Mieczyslaw. Z duszy 
erca. Śpiewnik dla pielgrzymują- 
cych zawierający pieśni i modlitwy ku czci Najśw. Maryi Panny 
Bogarodzicy i t. d. Poznań. Nakł. Stanisława Lesińskiego. Druk 
Ludwika Kapeli. 
Tenże. Najśw. trzy Hostye 1399. Poznań. Nakład i własność Ksif;- 
Rami Poznaliskiej Jana Nowaka. Str. ]44. 
Tcnże. Nowenna do Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej w kościele św. 
AntonieRo (pofranciszkańskim n3 Górze Zamkowej w Poznalliul. 
Po.mail. Nakł. S. LesiilskieRo, druk. Fr. Pilczka. Str. 38. 
Tenże. Pamiątka z Dąhr6wki kościelnej. Poznań. Nakł. i druk. Fr. 
Pilczka. Str. 52. 
rcnżc. Pamiątka uroczystości poświęcenia sklepowej kaplicy Naiśw. 
trzech Hostyi w kości6łku Pana Jezusa w Poznaniu. 
Pozuari. Własność i nakład Księgarni Poznańskiej (.Jana Nowaka). 
Str. 22. 


Druk ..Pracy". 
z ang. W. L. Mukll' 
druk. św. Wojciecha. 


Vowe1l11ll du św. Antol/iegu Plldewskiegu. (Trzynaście wtorków). Z dl" 
datkiem różnych modlitw. Wydanie czwarte. Poznań, nakło i dr. 
św. Wojciecha. Str. M. 
(hlezwll. Czem jest i do czev;o dąż
' Towarzystwo Muzealne. Poznaii. 
Druk "Pracy". Kt. 1. 
Poklosie. (Dla jeńców). Wydała nakl. własnym P. (Jackowska). Po_ 
znań. Druk ..Pracy'.. Str. 48. 
Poldosie. (Na rozdawnictwo odzieży). Poznań. Wydała lIakładem 
własuym P. (Jackowska). Druk Braci WiniewiczÓw. Str. 47. 
Porzqdek roboczy dla pracowników fabryki H. CegielskieRo. P07nań. 
Druk ..Pr.lcy" Str. 16.
		

/458.djvu

			448 


Prohostwo 11' Gil/szynie. Pozn,\I1. NakL Unruga z Piotrowa. Uruk 
Braci Winiewiczów. 1 mapa. 
R,ankowski LcolI ks. Zmiana katechizmu. Refcrat czytan:-" na kongre- 
gacyi dekenalnej w Poznaniu, dnia 20 marca ]916. PoznaiI. Rzecz 
odbita jako rękopis. Czcionkami Druk. kato!. B. Winiewicza. 
R,c.rwlalllin pracy firmy Thermelektromotor T. z o. p. w PoznanilT. 
Poznail w druk. katol. B. Winiewicza. Str. 16. 
R,itllale abbn'viatl/l1I continens sacramentorulll administrationem bem;:- 
dictiones diversae ad sacerdotulII curam animarUJn agent/um 
usum itd. itd. ł:ditio secunda Qnibusdam additionibus aucr3. 
Poznali. NakL i druk św. Wojciecha. Str. ]50. 
Roczniki wahycll zebrlIIi CentratneRo Towarzy
twd (jospodarczc
o w W. 
Ks. Poznańskiem odbytych w dniu 9 grudnia 1915 i w dniu] marc,. 
]9]6 r. w Poznaniu. Poznań. Rocznik" i "I. NakL Centr. 1'0\\. 
Gospod. w W. Ks. Pozn. Druk Dzien. Pozn. Str. HO. 
R,'Iczniki Tow. Przy]. N. Pozn. rom XLI i XLII na rok 1911 1915. Po- 
znań. Czcionkami druk. nakL Braci Wif1iewiczóv,. Zoh. Kn- 
zierowski. 
R,osiński Stefan. Der (ietreidehandcl im Koenigreich Polen und die 
deutscheJl Oetreidezolle. (Dysertacya.) Poseu. Druck der Ver. 
lagsbuclJdruckerei von Oebriider WiJliewicz. Str. XII i 141i. 
R,zepecki Karul. Pułk czwarty. IH30- -H.m. Szkic historyczny wedłuy; 
relacyj ustnej i pamic:tnikarskich J1ot,lkk K,ljctand Władysł,lw.-i 
RzepcckieRo. Poznań. Nakł. Ksic
arni Wielkopol"kiej. Druk 
Dzien. Pozn. 5tr. ]90. 
Sadowski A. ks. Kościół św. Jrizef.l IV Wygod7ie. Nakład alltnr,l. PH- 
znań. Druk .,Pracy". 
Samarytanin. Modlitwy na czas wojenny. POl.nan. N.tkt. i dr. św. Woj. 
ciecha. Str. 32. 
Tenże. W RÓrę serca! Upominek dl ,l jeriuiw wojenn:-"ch. Pozm\l1. 
Nakł. i dr. św. Wojciecha, str. 99. 
Scheffs Marcelli. Wzór Bilan.,u dla banków i spÓłek pożycl.kO\,yd
. 
PoznaiI. Str. 71. (Wydawnictwo Zjednoczenia młodzie.lY ku- 
pieckiej nr. ]2 (IV». Nakl. Zjednoczenia młodzieży Kupieckiej 
Druk ..Pracy" 
Sczaniecki Slanislalls. I
echtssatze des ReichsRerichts in Kirchel1sachell. 
Aus verschiedenen Quellen zusał11ł11en
estellt. Cinesen. Str. 25(1. 
Druck und Verlav; von J. B. LanRe. 
SkollieczllY M. ks. Kościoł św. Krzyża w Cinieżnie. Oniezno. Nakt. all
. 
Druk J. B. LangieRo wOnieżnie. 
Tenże. Przewodnik po Gnie.lnie wraz z planem miasta. nniezllo. Na!..!. 
i druk J. B. LangieRo. str. 79. 
Sowitiski Leonard. Pan Chorążyc. Karta ze stareRo raptularza. Poznal
. 
Str. 42R. Druk i nakl. B. MilskieRo.
		

/459.djvu

			449 


Spra\\'oultlllie RaI/ku pożyczkowego \\t
 Wrześui na rok 19]5. Str. 8. 
Druk J. R. Lal1!deRo. Gniczno. 
Sp/'lllVozdal/ie roczne Ranku ludowego w Środzie. Str.]2 4°. Nakład 
Banku ludowego. Druk "Pracy". PoznaiI. 
Sprall'ozdanie Banku ludowelW w Szamotułach za r. 1915. Druk "Pracy". 
PoznaiI. 
SpmwozdlUlk z czynuości Towarzystwa młodych Przemysłowców w Po- 
znaniu za czas od l Stycznia do 31 Orudnia ]9]5 r. PoznaiI. Str. 
16. Nakl. Tow. młodych Przemysłowców. Czcionkami Druk. katol. 
B. Winiewicza. 
Sprawozdanie z czynno
ci komitetu żłóbka i ochronki w Środzie od 1. 9. 
1915 do 31. R ]916. 
tr. 14. Czcionkami druk. katol. Bolesława 
Winiewic7a. Poznaj]. 
Sprawozdanie z dnia wstrzemiężliwości. Druk .,Pracy". PoznaiI. 
Spl"llll'ozdanie - druRie roczne Banku Dyskontowego T. A. w Bydgoszczy 
z czynności w r:1ku ]915. Bydgoszcz 19]6. Drukarnia dla Handlu 
i Przemysłu (A. Mamach). Tekstu k. nI. 5. 
Sprall'ozdal/ie RaI/ku Kupieckiego w Krotoszynie za rok ] 915 (rok 9). 
PIesLew 1916. Drukiem K. Świcrkowskic
o w Pleszewie. 4°. k. nI. 2. 
Sprall'ozdal/ie Ranlw Kupieckiego w PIesLewic za rok 1915. Pleszew 
1916. Drukiem K. ŚwierkowskieRlI w Pleszewie. 4°. K. nI. 2. 
SpralVozdanie Bell/ku Lllllo1\'ego w Bninie za rok 1915. PoznaiI 191 li. 
Nakładem Banku. Druk. św. Wojciecha. 4
. K. nI. Z. 
Sprall'ozdal/ie Bal/lm Ludowego w ChouzicLU u rok 1915 B. o. m. 1916. 
4°. K. nI. 2. 
Sprawozdanie - dziesiąte Banku LudoweRo w Czempiniu za rok ]9]5. 
Drukiem 
. Mikołajskiego w Czc[ł1pinin. 1916. 4°. K. nI. 3. 
Spran'ozdal/ie 4.,. Ranku LudoweRo w Grodzisku z .;zynności za rok 
1915. Dos!. Z. Kakolewski. Grodzisk. 19]6. 4°. K. nI. 2. 
Sprlll\'ozdll/lie - XVII Banku LudoweRo w Kępl1ie z czynności w roku 
19]5. Kępno 1916. Nakładem Baliku LudowCRO. Czcionkami 
Drukarni SpółkO\\ ej \\ Kępnie. 4". K. nI. 3. 
Sprawozdal/ie - XII Banku LudoweRo w Mieścisku z czynności za rok 
19]5. B. o. m. 1916. 4°. K. nI. l. 
Sprawozdal/ie - 43-cie Banku LudoweRo w Mogilnie z czynności w roku 
19]5. (]916). Czcionkami Drukarni Sp6łkowfj w Gnieźnie. 40. 
K. nI. 2. 
Sprall'ozdal/ie Banku LudoweRo w Nowemmieście L czynności w roku 
1915. Rok XXII. (1916). Drukiem B. MiloszewskieRo w Nowem- 
mieście. 4°. K. nI. 3. 
Sprawozdanie - jubileuszowe pięćdziesiąte Banku Ludowego w Środzie 
dawniejszej Kas!' Osz
zędności i Pożyczki w Środzie na rok ]915. 
PoznaiI 1916. Czcionkami Drukarni Nakład. Braci Winiewiczów. 
4°. Str. 12. 


29
		

/460.djvu

			450 


Sprawllzdanie Banku LudoweRo w Wą!l:rówcu za rok 1915. (1916). T. 
Kręv;lewski. WąRrówiec. 4". K. nI. 2. 
Sprawozdanie Banuk LudoweRo w Witkowie z czynności w roku 1915. 
Rok XXVII. (1916). Czciokami Drukarni M. CeRielsikev;o w Wit- 
kowie. 4". K. nI. 3. 
Sprawozdanie - XXXXIV roczne Kas} Pożyc.lkowej w Ostrowie z Czyn- 
ności w roku 1915. (1916). Stefan RowiiI'iki, Ostrów. 4". K. nI. :!. 
Sprawozdanie Dyrekcyi Tow. Pomocy Naukowej Im. Karola Marcinkow- 
skieRo dla młodzieży W. Ks. Poznańskio?;o za rok 1915. Rok 
LXXX. Poznań 1916. Nakładem Tow. POIn. Naukowej. Czcion- 
kami Drukarni Dziennika PoznaliskieRo. 4°. Str. ]6. 
Spra11'lIzdllnie kasy pożyczkowej w (Jnieżnie z czynności na rok 1915. 
(Rok 35). Gniezno. KI. 4. Czciollk. druk. Sp6łkowej wOnieżnIe. 
Sprawozdanie Korporacyi Kupców ChrześciaiIskich na rok ]915. Str. 6. 
4". Nakl. Korporacyi. Druk. "Pracy". Poznań. 
SJJrll\\'IIZdll1zie roczne Sodalicyi Pań. PoznaiI ]916. Str. 40. Druk. .,Pracy". 
t:prlllVozdallie Stelli. PoznaiI. Str. 48. Nakład. Stelli. Druk. "Pracy". 
Sprawozdanie roczne Te"tilii. Poznań. Str. K Nakł. Textilii. Druk. 
"Pracy". 
Sprawllzdallie roczne Zarządu i ZWIązku Towarzystw Przemysłowych za 
rok 19]5. PoznaiI. Str. 7. Druk. B. Winiewicza. 
Sprawllzdanie Zarządu Tow. Nauczycielek Sekcja Sodalicji. Poznań. 
Druk. "Pracy". 
Sprawozdanie roczne Związku Ziemian. Str. ]2. 4". Nakl. Związku Zie. 
mian. Druk. ..Pracy" 
U wag a: Ponieważ w czasie przygotowywania rękopisu nic można było 
zdobyć wszystkich sprawozdaiI i napływały onc jUL w czasie druku, więc 
układ ich jest niesystematyczny. Mamy nadzieję uniknąć tego .niedoboru 
przy następnym wykazie. 
Stable1Vsllll lry. Na Straży. Powieść osnuta na tle wielkopolskich sto- 
sunk6w. PoznaiI. Str. ]91. Nakł. Druk. "Pracy". 
StaiJlewska Karolowa. Rodzina jako środowisko wychowawcze. Poznań. 
Str. 15. Nakład i druk ..Pracy". 
Szembekó11'llll Zofia hr. Sprawozdanie z poszukiwań archeolo!l:icznych 
odbytych w r. 1905 i 1906 na cmentarzysku z Epoki rzymskiej 
w Siemianicach. (Część IV). Uzupdnił i uwav;ami .)patrzył Dr. 
l. Kostrzewski. (Odhitka z l
oc7nika Tow. Przyj. Nauk). PoznaiI. 

tr. 25. Druk. Dzien. Pozn. 
Szlakiem Wieszcza. Pamiątka dru!l:ieRO dnia W strzcmiężliwości i Ofiary 
urządzoneRo w rocznicę śmierci A. Mickiewicza d. 26 lute
o ]916 i. 
Z polecenia Komitetu RłówneRo druRieRo Unia Wstrzem. i Ofiary 
wydali ks. F. Bocian i Fr. Cejrnwski z Poznania. PoznalI. Nakł. 
Komitetu Rłodnych. Składnica abstynencka. Poznań, św. Marcin 
69. Druk. Braci Winiewiczów. Str. 40.
		

/461.djvu

			451 


SZYl1lllli
:ki A. ks. dr. Za
aunienia społeczne. Pozna!1. Nakl. druk św. 
Wojciecha. Str. 540. 
T/wl1Ias .JÓzef Antoni. l
tJó 1916. Pamiętnik Jubileuszowy w pięćdzie- 
siątą rocznicę założenia pierwszel!:o Kółka rolniczo-włościaiIskiego 
w W. Ks. Poznałiskiern w mieście Dolsku dnia 22 kwietnia 1866 f. 
Powarl 19]6. Str. 79. Druk. i nakład. Brc\ci Winiewiczów. 
Tilclwllwl\'ll Stefania. Dziewica OrleaiIska. Powieść histor. Z ilustra-- 
cyami. PoznaiI. Nakl. i druk św. Wojciecha. Str. 11+135. 
Ustl/II'Y celem uregulowania zakupna hydła z prowincyi poznaiIskiej. 
Poznali. Str. 15. Drnk. H. Winiewicza. 
Ustl/wy klubu sportowel!:o' ,.Unja" w Poznaniu. Poznań. Str. 6. 8°. Na- 
'\lad. Kluhu, druk. Drukarni Katolickiej B. Winit.:wicza. 
Ustawy Rauy powiatowej żniiIsko-szubińskiej. PoznaiI. K. nI. 1. Czcion- 
kami Drnkarni Katol. B. Winiewicza. 
UsIl/n'y Spółki dla popierdnia przemysłu. Poznań. Str. R Nakl. Sp6łki. 
Czcionkami Druk. Katol. B. Winiewicza. 
Ustan'." Tow. Muzealnev;o. Poznań. Str. 4. Nakł. Tow. Muzealnev;o. 
Druk. ..Pracy" 
IflilJbell Augustyn ks. dr. Misya \Nszechświatowa. Przełożył Józei 
Pankowski. PoznalI. Str. 54, k. nI. I. Nakl. i druk. św. Wojciecha. 
Wiclterkiell'iczoWll Marja. Pałac Działyńskich w Poznaniu. PoznaiI. 
nakl. autorki. Druk. [)zicn. Pozn. Ev;zcmplarze z herbem na okładce 
kolorowanym i niekolor. 
\fIierzbitis/d Maciej. Ludwik Mierosławski Portret. PoznaiI. Str. 87. 
Nakł. i druk. św. Wojciecha. 
\flrÓŻ/w - - wielka zawierająca przeszło 700 odpowiedzi na wszelkie za- 
!l:adnienia życiowe itd. itd. Wydanie 2-ie z obrazkami. Poznań. 
Str. 64. Nakłau. i druk. Fr. Chocieszyńskiego. 
\fIyczYlis/d W. Przt.:pisy dotyczące rent, zapomóg itd. dla wojaków i ich 
rodzin. Poznań. Str. 64. Nakład. i druk. Fr. ChocieszyiIskiev;o. 
WyczYlisld W. Przepisy dotyczące rent, zapomóg itd. dla wojaków i ich 
rodzin. PoznalI. Str. K4. Nakł. M. Niemierkiewicza. Druk. Dz. P. 
W.I'klady Poznańskie. PoznaiI. Nakł. M. Niemierkiewicza. Druk. Bracł 
Winiewiczów. 1. Wize Kazimierz . Filip. Wykłady fi\oz')ficzne. L C., 
to kst filozofia? Zada!lie poszczególnych nauk filozoficznych. 
filozofia polska. Str. V, 90. k. nI. 1. 3. Sobeski Michał. Giam- 
battista Vico. tw6rca filo:7ofii historji. Metafizyk.! LiheJta. Str. 
III, 92, k. nI. 1. 
Zabytki \fIiellwp{)!slde. - Zcszyt IV. Epoki gotyckiej część wtóra. - 
Premja Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w POZl1aniu za rok 1916. 
Tekstu str. ]5. - Napisał Kazimierz Ulatowski. Tabl. XVI. 4". 
Odbitc w zakładzie graficznym F. Pil czka w POZl1anitl. 
Zadania wpbec skautostwa naszel!:o. Pt'znaiI. Str. 9, Nakład komendy 
<;kautowej w Poznaniu. 


29*
		

/462.djvu

			452 


2olnie/'z - co wiedzieć pOWllllen - o żalu doskonałym. Poznali. Str..L 
Druk. św. Wojciecha. 
2ychliński 1301. X. Mały przewodnik dla sodalisów Marji. Poznali. 
Nakł. druk. św. Wojciecha. Str. 296. 
Tt:nże. Módl się i pracuj. Książka do nabożeiIstwa dla ludu. Poznaii. 
Nakł. i druk. św. Wojciecha. Str. XV+639. 
Tenże. Rodzice chrześciaiIscy a młodzież dorastająca. Poznail. Str. 136. 
Nakł. i druk. św. Wojciecha. 
Tenże. Sit:Jm grzech!)w głównych przeciwko wychowaniu religijuemn 
dzieci. PoznaiI. Str. ]30. k. nI. 1. - Drugie popr. wyd. Nakład 
,lUtora, druk. "Pracy" 
Tenże. Słowo do ludu. Przewodnik do częstej Komunii 
w. Z dodatkiem 
IIdbożeiIstwa podczas mszy św. -. Wyd. II. Pozlldń. Str. VII, 344. 
Nakład i druk św. WCjCiech" 


Czasopisma. 
Chleb śn'. Antoniego. Pismo mipsięczne Rocznik XXII '<1916). Poznali. 
NakL Księgarni Katolickiej B. TwarllCJwskicgo. Druk (hien. Pozn. 
Dom Polski. Bezpłatny tygodniowy ilustrowany dodatek do Oazety Na- 
rodowej. Poznań. Rok I. Fol. 
Dziennik Bydgoski. Rok IX. Bydgoszcz. Redaktor.l tI1 Teska. Druk. 
i nakł. tegoż. Fol. 
Dziennik Kujawski. Rocznik XX V. Inowrocław. Redaktor J\da\1l 
Poznański. Druk. i nakło Dziennika Kujawskiego. Fol. 
Dziennik Poznllliski. Rocznik 51-;. Redaktor Kazimierz Puffke. Naklad 
i druk Tow. dkcyjnego ..Drukarni Dziennika Pozn." Fol. 
Dziennik Kościelny, urządzony dla Archidyecezyi GnieżnieiIskici i Po- 
znaiIskiej. Rocznik XXX. Tenże tytuł po niemiecku. Nakład 
Konsystorza Arcybiskupiego PoznaiIskie!?;o. Redaktor X. kanollik 
Weimann. Druk. św. Wojciecha. Fol. 
Gazeta dla Kobiet. Dwutygodnik poświęcony spr,lwom kobiet pracujących. 
Organ .,Związku StowarzyszeiI katolickich kobiet pracujących" 
z siedzibą w Poznaniu. Redaktor ks. Stan. Grzęda. Poznań. Rok 
19]6. Rocznik VIII. - Nakł. Związku StowarzyszeiI katolickicI, 
kobiet pracujących. Druk. św. Wojciecha. Fol. 
Gazeta Narodowa. Rok I. Poznań. Nakl. i druk własny. Fot. 
Gazeta Ostrowska. Jedyne pismo na południową część Ks. Poznańskie!?;(' 
poświęcone sprawom ludu polskiego. - Wychodzi l razy tygo. 
niowo z bezpłatnemi dodatkami "Dodatek NiedzielIlY" i "Przy- 
jaciel dzieci. - Redaktor Stefan RowiiIski. Nakł. i druk własny. 
Ostrów. Rok XXI. Fol. 
Gazeta Pols/w. Codzienne pismo polsko-katolickie dla wszystkich sta- 
nów. Rok XX. Kościan. Redaktor Antoni Wobki. Nakład 
i druk "Drukarni spółkowej" w Kościanie. Fol.
		

/463.djvu

			453 


'GlIzetll Pozlllllislw. Pismo polityczne, narodowe i katolickie dla wSZyst- 
kich stanów, wychodzi trzy razy tYRodniowo we wtorek, czwar- 
tek i sobotę. - Rok IV. PoznaiI. Nakład Agnieszki Man
'eĘ 
w 7asłt;pstwie Zy!?;munta Marwega. Druk własny. Fol. 
GilU/li R.zeźnicka. Tygodnik. PoznaiI. Redaktor i wydawca Ąpolinary 
Kltiskowski. Druk "Pracy". - Fol. 
(lfll_
 WiellwfJOllllzek. Tygodnik społeczno-narodowy dla kobiet wszyst- 
kich stanów. Rok 8-my. Nakl. Agnieszki Marweg w zastępstwie 
Zygmunta Marwega. Druk "Gazety PoznaiIskiej". - Fol. 
GOlliec Wielkopolski. NaitaiIsze i naj starsze pismo codzienne dla wszy
t- 
kich stanów. Rok i!9. POZl1ań. Druk i nakł. Bernarda Milskiego. 
Fol. 
Gospodyni Widskll. Dodatek do .,Poradnika Gospodarskiego". Rok I. 
(Pierwszy numer 3] Marca). Druk "Dziennika PoznaiIskiego. Fol. 
.Gwiazda. Tygodnik narodowy ilustrowany. Rok ]4. Nakl. ARnieszki 
Marweg w Poznainll w zast. Zygmunta Marwega. Czcionkami 
Drukarni PoznaiIskiej. 
Kolonialista i drogerzysta. Ty\?:odnik. Redaktor i wydawca Apolinary 
Klóskowski. PoznaiI. Druk "Pracy". 
Kmj. Dziennik polityczny, społeczn
' i literacki. Rok I. Leszno-Poznań. 
Ndkłau i uruk własny. - Fol. 
KI/pil'c. Organ Związku Towarzystw kupieckich, Towarzystw Przemy- 
słowych, Spółki F"hryk,intów i Związku kllPl:ów podróżujących. 
I-(ok X. - W każdym numerze są specyalne działy: ..Kolonialista". 
.,Dro\?:erzysta" i "Manufakturzysta". Fol. 
Kurjer Puzllluis/d. Rok XI. Nakł. i czcionki Nowej drukarni polskiej. Fol. 
ŁOll'iet' Wielkopolski: Numer jubileuszowy. Redaktor W. Janta-Pol- 
czyiIski. Wydawca Tow. Łowieckie. Druk "Pracy". - (Wycho- 
dził do Października 1914). Fol. 
Nowin.\' Lekarskie. Or\?:an Wydziału Lekarskit:go Tow. Przyj. Nauk. 
Pom. Rocznik 2H. Nakł. Nowin Lekarskich. Druk "Dziennika 
Pozn." Fol. 
Or(tJoH'nik. Oazeta narockwa. Głos Polski. Najstarsze ludowe pismo 
narodowe i katolickie w Wielkopolsce. PoznaiI. Rok XL VI. Z do- 
datkami "Kłosy polskie", "Wiedza i życie", "Przyjaciel dzieci". _ 
Nakl. i czcionki Nowej drukarni polskiej w Poznaniu. Fol. 
Pasie/w. Pismo poświęcone pszczelnictwu postępowemu. Rok XX. 
Poznań. Nakł. i druk Fr. ChocieszyiIskiego (Stanisława Wegnera). 
Redaktor Fr. Laurentowski. 
Pielwrz z cullinllik. Ty\?:odnik. - Redaktor i wydawca Apolinary Kló- 
skowski. PoznaiI. Druk "Pracy". - Fol. 
f'oratlllik (]osp(J(wrski. Pismo tygodniowe. Organ Kółek roln. w W. Ks. 
POlIlaiiskiem. I-(I!cznik XXVII. PoznaiI. Redaktor i nakl. Kazi- 
mierz Rrownsford. ))rnk ..Dzien. Pozn."
		

/464.djvu

			454 


Poradnik clla Spółek. Organ Związku Spółek Zarobkowych i (iospoda r - 
czy ch na PoznaiIskie i PruSy Zachodnie. - Wychodzi 
. 12 nr. 
rocznie. Redaktor odpowiedzialny i wydawca ks. Adamski, patron. 
Druk św. Wojciecha. - Fol. 
Pm;!ęIJ. Narodowe pismo katolicko-ludowe niezależne pod każd
 m 
wZldędem. Red. Bonifacy Chmielewski. Nakł. i l:zcionki Drukarni 
narodowej Stanisława Knapowskiev;o. Rok XXVii. ,.Biesiada", 
bezpłatny dodatek ty:;odniowy. - Fol. 
PraclI. Tyv;odnik polityczny i literacki, iIInstr. }
ok XX. Ndkł. i druk 
własny. 
PrzeJdllll kupiecki. Orj?;an Zjednoczenia Młodzieży Kupieckiej w Pozna- 
niu. Wychodzi l-j?;o i 15-v;0 każdeRo miesiąca. Rok XL Nakt 
Zjednoczenia Młodzieży Kupieckiej. Druk "Pracy". 
Przeg[(ld leśnicz.\'. _ Organ Tow.leśneRo w W. Ks. PozuaiIskiem. \Vy- 
chodzi raz na kwartał pod redakcy<\ i nakł. dr. \Vaclawa Swiliar- 
skiev;o. - Druk ..Dzien. Pozn." 
Przeg[(/d oświatow.\'. Miesięcznik Tow. Czytelni Lud. poswu:cony spra- 
wom oświatowym i kulturalnym pod redakcya X. A. Ludwiczaka. 
Rocznik XL - Druk ..Pracy". 
Przemysłowiec. OrRan Zwi	
			

/465.djvu

			455 


Sila. Pismo dwutygodniowe posWlęcone obronie interesów rzemieślników 
i robotników. Wychodzi IO-j?;(). i 25-go każdego mIesiąca. Rok 7. 
Nakł. Zjednoczenia Zaw. Pols. Druk Braci Winiewicz()w. Fol. 
Sok6ł. Organ Związku Sokołów p0lskich w państwie niemieckieJ». ReJ. 
Czesław Kędzierski.. Rocznik XV. Nakł. Związkll Sokołów polsko 
w państwie niem. Druk "pracy". - FoL 
Sto\\'arzyszenie. Przewodnik pracy praktycznej 
skich. Wychouzi 15-WI każdego miesiąca. 
Lisiccki w Poznaniu. Rocznik III (K wiecieii 
Druk św. Wojciecha. 


dla towarzystw pol- 
Red. ks. Arkadyus.l 
11)]5 - Marzec 19]6). 


Ś1I'it. Miesił;:cznik poświęcony walce z alkoholizmem. Orj?;an Wyzwole- 
nia Ksic;ży Abstynentów i Zwi	
			

/466.djvu

			456 


Zestawienie 
literatury polskiej odnoszącej się do historyi W. Ks. PO,lI1ańskiego 
na rok 19]6. 
Ułożyły Dr. DobrzyiIska-Rybicka i Aniela Koehlerliwna. 


Ze wZRlędu na stosunki wojenne zestawienie niniejsze uie rno
e 
być zupełne. Podaje ono tylko w części materyał objęty literaturą Ga- 
Iicyi i Królestwa. Braki te w następnych rocznikach ile możności uzupeł- 
nimy. Gdzic przy wydawnictwach rok i format nie podany należy czytać 
]9]6. 'oktawo. 


Skrócenia. 
DzieIJ. POZll. = J).liennik PoznaiIski 
K. P. = Kurjer PoznaiIski 
Kw. H. = Kwartalnik historyczny 
Prze gl. Pow. = Przeldąd Powszechn
' 
Wiad. num.-arch. = Wiadomości llumismatycztlo-archeo!ogiczlJe. 


Akadcmia Pozllllliska. (K. P. nr. ] !-i1). 
Antonicwicz Wlodzimierz. Omówienie dzieła p. t. "Album zabytków 
przedhistor. W. K
. POZl1. zebranych w Muzeum Tow. Przyj. Nauk 
w Poznaniu". In fol. - ]R9.1. Zesz. l, 20 tabl. + str. wydali dr. 
Erzepki i dr. K. Koehler. - 1900, zesz. H. z 21 tabl. + 47 str.. 
wyd. dr. K. Koehler. - 1914, zesz. 1If. z 19 tabl. + 23 str., wyd. 
dr. J. Kostrzewski i dr. B. J::rzepki. - 1915, zesz. IV. z II tabl. + 15 
str., wydali dr. J. Kostrzewski i dr. B. Erzepki. Tekst polski 
i niem. (Kw. H. rocznik XXX zesz. 1,2, str. ]22 12,3). 
Arose. Ś. p. Helena Rzepecka a młodzież. (K. P. nr. 119). 
Bank ludoIVY w Środzie. Pięćdziesięciolecie Banku ludowego 1866-1916. 
Zob. Druki Wielkopolski z ]916 r. Banki. 
Rentkowski Wladyslaw. Notatki osobiste Wf. BentkowskicRO z roku 
]R6,3 (z 3 mapkami i życiorysem autora). Kraków. Biblioteka 
Lev;iollisty pod red. dr. W. Tokarza, tomik II i III. Nakł. N. K. N. 
ResfJrech/l11g des Wel'kcs. Friedrich Naumanne, Wir und die Pol en. 
(Polen ]9]6. Jahf!
. 2. Nr. 56, str. ]40. J41). 
Die JJibliuthckcll in Polcn. (Polen 1916. Jahrg. 2. Nr. 5R. str. ]62). 
BlociszelVski Lcolt. Wyznauie wiary polityczncj, PoznaiI. Z drukarni 
katolickiej B. Winiewicza. K. nI. 2. 
RrOlVllsfol'd l(aź. Pro!!;ram pracy w Kółkach rolniczych po wojnie. 
UłożyL.. Poznań ]9]6. Czcionkami Dzien. POZI1., str. ]6 i I k. nI. 
RrzeziTiski Fr11l1dszck. Jeszcze kilka uwaR \V sprawie językowej. (K. 
P. nr. ]54). 
BukoIVski Henry/
. Wiersze i pamiętnik ś. p. Henryka Bukowskiego. 
Na pamiątkę wydali Koledzy Przyjaciele; PoznaiI. Nakł. i czcion- 
.kami Druk. Kat. B. Winiewicza. (Omówienie zob. K. P. lir. ]89; 
Oazeta Narodowa nr. 171.)
		

/467.djvu

			457 


Bllzek .I. dr. Die BevOlkerungszunahme in polnischen Landem im XIX J. 
(Polen 1916. Jahrg. 2: nr. 53, str. 9; nr. 55, str. 62.) 
Celichol\'ski Z. dr. Z powodu Psałterza Pubwskiego. (Dzien. Pozn. 
nr. 285.) 
Tcn7e. Zamek kÓrnicki. Z objaśnieuiami do przezroczy. Poznań. 
NakL ..Camery" spe:.:yalnego składu fotogr. fabryki IXzezroczy. 
Czcionkami "Pracy", str. ]5. 
fenże. Omówienie dzieła p. t. Nowy Rocznik fow. Przyj. Nauk. - Ks. 
SI. Kozierowskiego. - Badania nazw topograficznych dZisiejszej 
archidyecezyi gnieźnieliskiej. (Dzien. Pozn. nr. 18L) 
CiIlllf}oll'ski JJezydery. W:Jjna w ]807 roku. Kraków. ł3il11ioteczka Le. 
gionisty pod red. dr. W. Tokarza. tomik VIII. Nakl. N. K. N. 
rhfllf}OI\'sld Frallciszek. Ś. p. Bolesław Wicherkiewicz. W spomniellie 
pośmiertne. Odbitka z "Nowin Lekarskich" w Poznaniu. Poznań. 
Czcionkami Drnkarni Dzien. Pozn. 
Tenże. TakLe społeczna praca! (Jednodniówka J9]6. Poznań. str. 30-33.) 
tChfaf}owski Kazimierz.) Wspomnienie pośmil!rtne. (Dzien. Pozn. nr. 56; 
Praca lir. 1 J.) 


Tenle. Z pośmiertnej teki Kazimierza ChłapowskieRo. Gazeta Naro
 
dowa nr. 38. 41.) 
Choci<;zel\'ski Stefllll. Wspomnienie. (Dzien. Pozn. nr. 2; K. P. nr. 2.) 
(Chociszewsld Stefall.) Pamięci Stefana Chociszewskiego. Sylwetka 
polityczna (K. P. lir. 5.) 
Chn:lI110\1'ski fg. "Ojcze Nasz" Cieszkowskie!!;o. 
Rok I. nr. VII. str. 1.3 i lias!.; nr. VIII, str. 
18 i nasI. 
Ch\1'alewik Ecl. Zbiory Polskie... w ojczyznie i na obczyźnie. Warszawa. 
Wydano z zapomogi Kasy Pomocy prof. Mianowskiego. 
CieszYliski N. ks. Sprawa polska w Rzymie za GrzeRorza XVI. (Dzien. 
POZIl. nr. ]]9, 129, ]21.) 
Coś z życia dawniejszego ludu kujawskiego nad Gopłem. Dz. P. nr. 26. 
-Czacki. Z listów kardynała Czacki eRO (Gaz. Narodowa nr. 37.) 
(Czarllecki Wikwr hr.) Wspomnienie pośmiertne. (Dzien. Pozn. lir. 279). 
(Czechowski AleksalIder.) Wspomnienie pośmiertne. (Dzien. Pozn. 62 
i Polen 1916. Jahrg. 2; nr. 78.) 
CZl1br.\'1iski A. dr. () starożytności i znaczenie mitu kruszwickiego (K. P. 
nr. 5, 6.) 
Dettloff Sz. ks. dr. Z antykwarjatu dzieł sztuki przy księRarni św. Woj- 
ciecha. (K. P. nr. 70.) 
Tellże. Augtistynowicz w naszych salonach sztuki. (K. P. nr. 47, 48.) 
Tenże. Jan Dutkiewicz zapomniany malarz wielkopolski. (K. P. 249.) 
Tenże. Z Ralerji Muzeum im. Mielżyńskich. (K. P. nr. ]54, ]56, 157.) 
Tenże. Jan van (1oyen w galerji Muzeum im. Mielżyńskich. (K. P. 
nr. 82, 8.1.) 


Rok Polski. Krak6w. 
48 i nast.: nr. IX, str.
		

/468.djvu

			. 


458 


Tcnże. NaRrobck Andrzcja 
 Bnina w katcurzc poznariskiej. (K. P. 
nr. 224, 225.) 
Tenże. () popularyzację sLtuki i jej dziejÓw. (K. P. nr. 41, 42, 43, 44.) 
Tcnże. Przyczynek do dzicjÓw wpływn rytownictwa na malarstwo 
śreuniowiccznc. (K. P. nr. 94, 95.) 
Tenżc. Przeu rozpoczęciem sezonu. (K. P. nr. 201.) 
Tenże. Z salonn Przyjaciół Sztuk Pięknych. (K. P. nr. la5. illó. lOlJ. 
110, I.B, 135, 137, 2,32, 233.) 
(IJ(Ugosz Jall.) Jubileusz DłuRosza. (Dzien. POZl1. nr. 1411. ]41. ]42, ]4.3. 
144, 145; K. P. nr. ]41.) 
Drogosltll' S. La Polol?;nc, son passe et son present (Sep t planches hor
 
texte) str. 146. Lausanne 1916. (La Polol?;ne et la 	
			

/469.djvu

			459' 


Tenie. Inwentarz dÓbr Wróblewskich spisany 1794 r. przez p. Kaszte. 
laonwa Teresę z Szczanieckich Kwilecką pod względem kultural- 
nym i językowym. Oubitka z Roczników Tow. Przyj. Nauk. 
PoznaiI 1916, str. 16. 
Tenie. Pamiętnik podróży kasztelanica Macieja z Werbna Pawłowskiego 
z r. 171
. Odbitka z Dzien. P. 1916. (Także Dz. P. nr. 101- -109.) 
Tcn.i:c. Nieznany rękopis Rcja z NaRłowic. Odbitka z Dziennika Po- 
znańskie!!:o. PoznalI 1916, str. 15. 
Tenże. WinnaRóra. Odbitka z Dziennika PoznaiIskie!!;o. PoznaiI ]916. 
str. 20. (Zob. także l)Zien. POZI1. nr. 196, 197, ]99, ZOO, 201.) 
Kirknr.l. Zmiany w stosunkach narodowościowych na ziemiach polskich 
ou upadku Rzeczypospl. II. Ziemie Wielkopolskie (W. Ks. Poznarl- 
skie). Rok Polski. Kraków J916, nr. 6, str. 64 -78. 
Klimceki Leon. LI stmcture cconomiQue ue la Polo!!;ue. Revuc poli- 
tiQue iuternationale. Lallsanne. Jauvier-Fevrier 1916, str. R6 -HL- 
KościÓI pamiątkowy w Poznauill. (K. P. nr. 133.) 
K(nstrzc\l'sld) .J(ózef). Dr. Franciszek Chłap(\wski. (K. P. !1r. Z21.) 
Knstrzcwsld .Józef dr. AU!!:lIs1 Cieszkowski wobcc .Jnbileuszu Kra- 
szewskie!!:o. (K. P. ł-II. Z09,) 
Tenże. Oroby Rrzebalne (szkieletowe z poczatku epoki bronzowe; 
w Wielkopolsce. (Okr. I [I Monteliusa. Odhitka z Rocznika Tow. 
Przyj. Nauk. Poznań 1916, str. 15, tabI. VIII. 
Tenże. Kodc(,s nazw miejscowych wielkopolskich (Recenzya). (K. P. 
lir. 2.n,) 
Tenże. Mitolo!!:ja czy mistyfikacja? Polemika z dr. CzubrYllskim o t. zw. 
.,mil kruszwicki". Odbitka z Kuriera Poznańskie!!:o. Poznań ]916. 
str. iH. 
Tenże. W sprawie t. zw. "mitu kruszwickie!!:o" (w oupowiedzi p. Czu- 
hrYllskiernu.) (K. P. nr. 9, lO, 11, ]2, 14, ]5.) 
Tenże. Prof. dr. Heliodor Święcicki. Z okazy i 40 lecia pracy nal)kowej. 
(K. P. ur. t.16, UH.) 
Tenże. Niceo o Tow. Przyj. Nauk i Towarz
'stwie Muzealncm. (Dz. P. 
nr. 107; K. P. nr.] 07.) 
Krntosld-Szlwradek K. ur. Omówienic dzieła p. 1.: Łukomski Stanisław 
X. dr. - Koźmin Wielki i Nowy. - Mono!!;rafja histor. PoznaiI ]9]4. 
(Przed. Pow. rok 33. Zeszyt 7 (Lipiec), str. 75-R4.) 
Tcnże. Omówicnie dzieła p. 1.: Kozicrowski St. ks. Dzide <1ostynia 
w śreunich wiekach. PoznalI 19t.1 (Przegl. Pow. r. 33. Zeszyt 7 
(Lipiec), str. R4, 85.) 
Tenżc. Ornclwicuic dzicla p. 1.: Sohkowski Ludwik ks. dr. O. Benedykt
.- 
nach Luhillskich w Stai ym Oostyniu. PozuaiI 19]2. Str. 
(Prze!!;1. Pow. rok 3.
. Zcsz..J (Marzec), str. 405, 406.) 
Tenże. Pierwsze towarzystwo miłośników sztuki IV Poznaniu. (K. P_ 
nr. 94. 95.)
		

/470.djvu

			460 


l(ozierowski SI. ks. Badania nazw topograficznych dzisiejszcj archl" 
dyecczyi poznańskiej. Podał... Drnkowano zasiłkiem fundacyi 
Norberta Bredkrajcza. Poznań. Tom I. n. Nakład Tow. Przyj. 
Nauk Pozn. Czcionkami druk. nakl. Braci Winicwiczów. (Zoh. 
Cclichowski ZYR. dr.) 
Tenże. Studya nad pierwotncm rozsiedleniem ryccrstwa wielkopolskiego. 
111. Ród Wczeliczów. Odbitka z Miesięcznika Heraldycznego. Lwów. 
Kraszewski J. I. Nieznane listy KraszewskiegiJ. Podał J. dr. Kostrzewski 
(K. P. 1If. 85.) 
K..rzyżmlOwski Adam. Statystyka Polski przed wojną. (PrzeRląu Po- 
wszechny. Kraków 19]6, rok 33, nr. 1. ) 
Lenartowicz T. Nieznany list Lenartowicza. Poda! dr. J. KostrzewskI. 
(Dz. P. nr. ]76.) 
Libelt K. Z niewydanej korespondencyi Karola LibcIta. Podał dr. r._ 
Kostrzewski (K. P. 1If. 34, 35.) 
Łl1czewski Kaź. Z naszej apoloRietyki. Omówienic dzieła: ks. Z. Cie- 
plucha: O istocie reliRii. Poznań. moSY na czasie nr. 3H. Nakł. 
KsięRarni św. Wojciecha. (K. P. 1If. 25.1, 252.) 
Tenże. Szkice z historii filozofii. Omówienie dzieła M. Sobeskiego: 
Oiambattista Vico, twórca filozofii historji. Metafizyka Libelta. 
Wykłady Poznańskie, zeszyt 3. Poznali. Nakładem księgarni 
M. Niemierkiewicza. (K. P. nr. 183.) 
Magtlziliski W. Spra\vozdania z wystaw sztuki. (I)Zicn. Pozn. nr. ]2, 
56. 58, 66. 67. 68, 91 -94, ]44, 145, 167, 228, 229, 24.3, 292. 
MateryalJ' do architektury polskiej. Tom L Wieś i miasteczko. Wyd. 
Tow. op. nad zabytkami przeszłości. Warszawa ]9]6. Nakł. Oe- 
bethnera i Wo1ffa. (Str. 112-113 Poznańskie Kujawy.) 
Ś. p. Józef Milewski. Wspomnienie pośmiertne. (Dzien. Pozn. nr. 25: K. P. 
1If. 22; Rok Polski, Kraków, rok l, 1If. 2, str. 76--77.) 
Milski Bernard. .Iubileusz wydawniczy Bernarda Milskiego. (Praca nr. ]4J 
Omówienie dzieła p. t. Baecker Adolf: Die Geschichte Poscns. Eine Er- 
ganzung zu den !?;eschichtlichen Lehrbiichern flir hi;herc Lehr- 
anstalten. Berlin. (Dzien. Pozn. nr. 231.) 
Omówienie dzieła p'. 1.: Langer: Das Notgeld der Krds und Stadtver- 
waItungen der Prov. Posen publikowane w nr. styczniowym "Aus 
dem Posener Lande" ]9]5. (Wiad. uum. arch. Kraków, nr. 6.) 
Omówienie dzieła p. t. - Ks. dr. Jan KlsslinR: "Geschichte des Kultur- 
kampfes im Deutschen Reiche. 3 'tomy. Fryburg 1911-1916. 
	
			

/471.djvu

			461 


OmÓwiellie dzieła p. t. Romer E. 
metryczna. Lwów 1916. 
(Dzien. Pozn. nr. 102.) 
Opli/ell Mieczysław. Pr6ba bibliografii polskich druków wojennych 
1914- -19]5. Kraków, str. 47. 
Paizderski N. dr. Z dziejów malarstwa w Poznaniu. 
Tt:nże. Omówienie dzida: Zabytki Wielkopolskie, 
premja na rok 19]4/19]5. (K. P. nr. 6.) 
Z pamiętuika Kom,taucii z TrC(mpczynskich jarochowskiei. (K. P. nr. 
274, 275. 
. Piotrmviak Jan. Dąb Mickiewicza w Kopaszewie. (Wiersz). (Kraj nr. 45.) 
La PologIle imllwrtelle. Paris. 19]6. L' Art les Artistes. Revue d' Art 
ancien et moderne des deux mondes. Nun:ero speciaI.) 
Poplawski August dr. Z życia i zapomnianych dzieł Cieszkowskiego. 
Sfinks 1916. Nr.], 2, 3. 
Posllalliellsis. Z literatury współdzielczej. (Rok Polski nr. 5.) 
PozllOli. Ze zburzonych dziedzin Poznania (Dom Polski, bezpl. tyg. do- 
datek ilustr. do Oaz. Narodowej nr. 5, str. 6-7.) 
Poznan. Z zabytków Poznania. (Dom Polski. b. t. d. ił. do Gaz. Naw. 
uowej nr. 1.) 
Polcndebatte im preussischclI Lalldta
e. (Polen ]916, 2 Jahrg. nr. 101.) 
Posllllniellsis. Omówienie dzieła p. t. Spdndowski Fr. Genossenschaft- 
liche Zeitfragcn im polnischen Genossenschaftswesell. Posen 1915, 
str. VII i 147. (Posnanicnsis. Rok Polski. Kraków ]916 nr. 5, 
str. 55 -61.) 


Ziemie dawnej Polski. Mapa hypso. 
Tow. Nauczycieli Szkół wyższych. 


(K. P. nr. 64-67.) 
zeszyt 3, część r, 


Prqt!zYliski 1
llacy. Czterej cstatlli wodzowie polscy przeu sądem hi- 
storyi. Biblioteczka Legionisty pod red. dr. W. Tokarza. Tomik 
IV i V. Kraków. Ndkl. N. K. N. 
Przybyszewski St. Znaczenie kulturalne Poznania. (Odczyt) (Dzien. 
Pozn. nr. 217, 21R, 219, 221, 222.) 
PrzcI	
			

/472.djvu

			462 


Romer Eugelliusz. W ojellllo-Polityczna Map3 Polski. Lwów. Książnica 
Polska Towarzystwa Nauczycieli SzkM \Vyższych. SIL 7, mapa l. 
.(Rzepecka fielena.) Wspomnienie pośmiertne. (Dzien. Pozn. nr. III; 
K. P. nr. 117; Praca nr. 22. 
RZefJel'ki Karol. Pnłk Czwarty. 11'30 11'\31. Szkic historyczny. Według 
rclacyi ustncj i pamietnikarskich Ilotatek kapitana \Vładysława 
I
zepeckic!!;o. PoznaiI. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa. Druk 
Dzien. PO.ln., str. 1911. Om6wienie zob. "Praca" ]9]6, nr. 39. 
::)('/II'ffs Marceli. Or!!;anizacja kredytu w dzielnicy pruskiej. (K. P. nr. 
214. 215. 211'\. 223. 224. 226, 23ft) 
5dl1ll'ider St. Omówicl1Ie dLleła p. t. CzubrYlIski A. ur. ,.Mit Kruszwicki". 
Badania wiaroznawcze. Kraków 1915: str. 255. (Kw. H. 19]6. 
XXX. Zesz. 1-2. str. ]23 131.) 


Sczalliec/w Emilia. 
Ko
tr7cwski. 


Nieuruk')\ve1l1e listy Emilji SLzanieckiej. POllał dr. J. 
(K. P. r;r. l!il.) 


Sl'Zalliec/w SewerYlla. W spolllnicnie pośmi.:rtne. (Dzieli. POZII. nr. ] 83.) 
Sfinks. Rok IX, nr. 1. 2, 3, 7.ob. Popławski August. 
Sejmik Zwhlzku Spółek zarobkowych i Rospodarczych. (K. P. nr. 222, 223.) 
Sl'111kowicz Wiad. PrzysięRa na słoIlee. Studynm porównawcze prawno
 
etnologiczne. (Księ!!;a pamiątkowa ku czci Bąlesława Orzecho- 
wicza. Lwów 1916. Tom II. str. 3114-- -.377.) 
(Sienkielvia fi.) Sienkiewicz w Poznaniu. <..Praca" ]916 nr. ]9.) 
Ten.i:e. Z listów Sicnkiewicza \\" epoce trvIO!!;ii i Krzyiaków. (Gazeta 
Narodowa nr. 13] i nast.) 
SlwllieczlIY M. Ks. Kościół św. Krzyża w (Juieźnie. Gniezno. Nakł. 
antora. DrukJ. B. LanRicRo. 
Teui;e. Przewodnik po Gnieźnie wraz z planem miasta. Oniezno. Nakl. 
i druk J. B. Lallgie!!;o, str. 79. 
Slml'ski St. dr. Opactwo Cystersów w Bledzewie. (K. P. nr. ] 11.) 
Sobeski M. dr. Metafizyka Libelta. (K. P. nr. 46, 4R.) 
Ten.i:e. 	
			

/473.djvu

			463 


Spruwozdunie z posiedLeiI Tow. Przyj. Nauk Pozn. Wydział teologiczny. 
(Dzien. Pozn. nr. 64, 76. k8. 115. 133. 219. 233, 234, 266, 288; K. P. 
nr. 67, 76, 89. 115, 13.J, 233, 234, 265.) . 
Stublell'sku fr,I'. Na straży. P(
wieść osnuta na tle wielkopolskich sto- 
sunkÓw. PoznaiI. Druk "Pracy". 
Stasiak L. W sprawie ilOwo odkrytych malowideł w Onieźnie. (Dzien. 
Pozn. nr. 105.) 
Święto cilrześcijuństwu \I' Polsce. (K. P. nr. 133.) 
Szelqgo1\'ski Adam. Kulty pulne i leśne w dawnej 
miątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza. 
str. 501 509.) 


Polsce. (Ksicga pa- 
LwÓw 19]6. Tom n, 


Szemlleklhl'nu Zofiu hr. Sprawozdanie z poszukiwć.ń arch£ olol{icznych 
odbytych w r. 1905 i 190b na cmentarzysku z epoki rzymskiej 
w Siemianicach. (CLęŚĆ IV.) Uzupclnił i uwagami opatrzył dr. J. 
Kostrzewski. Odbitka z I
oczllika Tow. Przyj. NaLIk. Poznali 19]6. 
Druk. lh;iennika PoznaiIskiego. Str. 25. 
Szlakiem Wieszcza. Pamh\tka dru!!;ieRO dnia Wstrzemięźliwości i ofiary 
urze\dZOneRO w rocznicę śmierci A. MickiewicLa dnia 26 iistopada 
1916 r. Z polecenia Komitetu (HÓwneRo -druRieRo dnia Wstrze 
rnięźliwości i ofiary wydali ks. F. Bocian i Fr. Cejrowski z Po- 
znania. Poznań. Nakładem Komitetu Ołodnych. Składnica ab. 
stynencka, PoznaiI św. Marcin 69. Druk Braci Winiewiczów. Str. 
40. (OmÓwienie zob. Dzien. Pozn. nr. 266.) 
Tarnowski St. Kazimierz Chłapowski. Wspomnienie pośmiertne. 
mzien. Pozn. nr. 91'.) 
Thomlls ]. A. Pamiętnik JubileusLowy w 50 rocznicę założenia Kółka 
roln.-włościańskieRo w W. Ks. Poznań. w mieście Dolsku. ]866 do 
1916. PoznaiI. Nakł. druk. nakł. Braci Winiewiczów. Str. 79. 
TO\l'arzystwo Czytelni LlIdowych podczas wojny. ("PI ac1." rok XX, nr. 1.) 
Towarzystwo historyczne Prow. poznańskiej (niemieckie). Kw. li. rok 
XXX. zesz. 1-2, str. (206- 207.) 
Dziesięcioletni jllbileusz Towarzystwa Łowieckit:go w Poznaniu. ("Praca" 
19]6, nr. 45.) 
TO\l'arzystwo Przyjuchil NUllk PoznaiIskie. (Sprawoz'danie roczne) (Kw. 
li.. rocznik XXX. zesz. ] -2, str. 201 -203.) 
Tyc Teodor. Słowianin w Koronie. (K. P. nr. 94.) 
TYlllie!liecki Seweryn. Zarys do uzieWw mennic koronnydl Zygmunta 
III w XVI w. III. Mennica bydgoska. (Wiad. num. arch. Kraków 
191b. nr. I, 2, .J, 5-R) 
Ujejski prof. Naruuy i ich filozofIa. (Rok Polski, Kraków ]916, nr. 2, 
str. 66) (CieszkowskiJ 
Ujejski Kornel. Dwa listy Kornela UjejskieJ?;o do Pauliny z L. WilkoiI- 
skiej. Podał dr. J. Kostrzewski. (K. P. nr. 100, 101.) 
\fIachowiafl St. tir. Die Polen in Rheinland-Westfalen. Borna Leipzir; 
b. o. r. str. TV i lOR.
		

/474.djvu

			464 


Wicherkiewiczllwa Marya. Katarzynka i Mazurek. Obrazek z XVII w. 
(Dzien. Pozn. nr. 298.) 
Taż. Pałac pziałyiIskich w Poznaniu. (Dzien. Pozn. nr. 19-22.) 
Taż. Pałac DziałyiIskich w Poznaniu. PoznaiI 1916. Druk Dziennika 
PoznaiIskiego, str. 39. Egzemplarze z herbem na okładzce kolo- 
rowanym i niekolorowanym. 
Taż. Pałac MielżyiIskich w Poznaniu. (JeunodniÓwka ]'J16. Poznań. 
Str. 44-47.) 
Taż. (Quadro.) Z podaiI wielkopolskich. Fantazya o panu Twardow
 
skim. (Dzien. Pozn. Hr. ]22-]24.) 
Taż. Poznań w literaturze historycznej niemieckiej. (K. P. Hr. 58.) 
Taż. Dawny teatr \\i Poznaniu. (K. P. nr. 69-71.) 
Taż. Wspomnienie o zapustach, redutach i zabawach karnawałowych. 
(Dzien. Pozn. nr. 54.) 
Wielkopolska i Prl/SY Król. w obrazach. (K. P. nr. LM.) 
Wierzbińsl?i M. Ludwik Mierosławski. Portret. PoznaiI ]916. Nakł. 
Drukarni i KsięRarni św. Wojciecha. Str. R7 z jedną ilustracją. 
Tenże. Pół miłość. Zwykła historya. (bzien. Pozu. nr. 76-89.) 
Wielkopolanie sedziwi zasłużeni. Dr. Waclaw Swinarski. Dr. Franciszek 
Chłapowski. ("Praca" nr. 39.) 
(Winicki Andrzej.) Wspomnienie pośmiertne. (..Praca" 19]6, nr. ]2). 
Wize F. K. Wykłady filozoficzne. l Co to jest filozofia? Zadania 
poszczególnych nauk filozoficznych. Filozofia polska. - Wykład}' 
Poznańskie l. PoznaiI] 9] fi. Nakł. KsieRarni M. Nicmierkiewicza. 
str. 1I1 i 92. 
W ojtlwlVski Andrzej. Portret literacki w Polsce w średnich wiekad.. 
(K. P. nr. 72-74.) 
{\fI orteJ Offene W orte an die Berliner "Post". Poleli, Wiell ] 916 
Jahrg. 2. nr. 79. 
(WJ'kopaliska). Sprawozdanic o wykopaliskach ze Środy w Poznan- 
skiem, z Bucza w pow. śmigieIskim. (Wiad. num. arch. nr. 1. Kra
 
ków 1916. kronika. Wykopaliska w Rudach W. Ks. Pozn. (Tamże 
nr. 2.) Wykopaliska w Margoninie i Sok ołowie. {Tamże nr. 4J 
Wykopaliska w Jankowie W. Ks. Pozn. (Tamże nr. 5.) Wyko- 
paliska w Chwalimiu w pow. babimojskim (Tamże nr. 6.) Wykopa- 
liska w Rudni koło Solca w pow. bydgoskim, Margoninie W. Ks. 
Pozn. (Tamże nr. 7.) Wykopaliska w Margoninie W. Ks. Pazu. 
(Tamże nr. 8.) 
W.rstaH'a obrazów Jerzego Hulewicza. Z Salonu Sztuk Pięknych. 
(Dzien. Pozn. nr. 26.) 
Z wystawy poznańskiej Tow. Przyj. Sztuk Pięknych (IJom Polski, do- 
datek do Gaz. Narodowej, nr. 4, 10.) 
If/ystępy gościnne warszawskiego teatru w Poznaniu. (Kraj nr. 84.) 
X. Z najnowszej niemieckiej literatury historycznej. (K. P. nr. 263.) 
X. Y. 950-ta rocznica załozenia biskupstwa poznaiIskiego. (K. P. nr. 133';
		

/475.djvu

			465 


Z. S. Ś. p. Helena Rzepecka (wspomnienie). (K. P. nr. 119.) 
Zabytki.... Wielkopolskie. Zeszyt IV. Epoki gotyckiej część wtóra. 
Premja Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Poznaniu za rok 1916. 
Tekstu str. 15. Napisał K. Ulatowski. Tabl. XVI. odbite w za- 
kładzie graficznym P. PiIczka w Poznaniu. Poznań 1916. 
Zakrzewski Xawery dr. ś. p. - Wspomnienie pośmiertne. Odbitka 
z Sokoła. Poznań. Druk. "Pracy", str. 47. 
Zakrzewski Z. dr. Wykopalisko w Bożejewie. (Wiad. num. arch. Kra.. 
ków 1916, nr. ]2.) 
Zbiory TO\v. Przyj. Nauk Poznańskiego. Wykaz darów z 1916 r. (Dzien. 
Pozn. nr. 17, 35, 59, 60, 65, 89, 181, 233, 271, ]87; K. P. nr. 18, 2[, 
36, 62, 66, 90, lIl, ]43, 182, 233, 273, 280, 284, 289.) 
O zbiory dla Tow. Przyj. Nauk Poznańskiego. (Odezwa). 
Zebranie (walne) Tow. Przyj. Nauk Poznańskiego.( K. P. 
Zjazd Zjednoczenia katolickich towarzystw kobiecych 
(Sprawozdanie). K. P. nr. 215.) 
?naczenie kulturalne Poznania. (Recenzya odczytu SI. Przybyszewskiego) 
(K. P. nr. 217.) 
lychliński Stanislaw. Wspomnienie pośmiertne. (Dzlen. Pozn. nr. 180.) 


K. P. nr. 48.) 
nr. 85.) 
oświatowych. 


------.-
 . 


30
		

/477.djvu

			SPIS CZŁONKÓW 
TOW. PRZYJ. NAUK W POZNANIU. 


(według stanu z dnia 1. XI. 19]7 r.) 


Uwaga: W mmeJszym spISIe członków zamieszczamy m. i. cały szereg 
nazwisk członków, niepłacących od lat ju'
 składek i nie utrzymlr- 
jących żadnego kontaktu z towarzystwem. Do pewnej części tych 
członków nie możemy dotrzeć, nie znając ich obecnego adresu, 
inni zaś nie przyjmują zaliczek i nie odbierają przysłanych Im 
..Roczników", Przypuszczając, Le dzieje się to przeważnie 
wskutek nieporozumienia, prosimy członkó" zalegających ze 
składkami o rychłe nadesłanie należytości conajmniej za rok bie- 
LąCY (do rąk skarbnika, p. dra SI. Pernaczyftskiego w Poznaniu, 
Pl. Wilhelmowski) - członków zaś, którzy zmienili miejsce po- 
bytu, prosimy o powiadomienie nas o obecnym swym adresIe, 
w prz
ciwnym razie bowiem musielibyśmy i jednych i drugich 
zRodnie z ustawami - skreślić z listy członków. 


I. Zarząd. 
Prezes: Prof. dr. Heliodor Święcicki. 
Wiceprezes: Dr. Zygmunt Celichowski. 
Sekretarz: Radca sprawiedliwości Jan Olebocki. 
Skarbnik: Dr. Stanisław Peł-llaczyński. 
Redaktor: Ks. Prob. Stanisław Kozierowski. 
Reprezentant firmy: Mielżyński, Kurnatowski Sp.: ZYRmllllt hr, 
Kurnatowski z Gościeszyny. 


II. Członkowie honorowi, 
1) Prof. dr. Oswa.ld Balzer ze Lwowa. 
2) Prof. dr. Ignacy Baranowski z Warszawy. 
3) Pruf. dr. Józef Bieliński z Warszawy. 
4) Rektor pruf. dr. Józef Brudziński z Warszawy. 
5) Prof. dr. Aleksander Bruckner z Berlina. 
6) Dr. Zy!!;munt Celichowski z Kurnika. 


30*
		

/478.djvu

			468 


7) Prof. dr. Stanisław Ciechanowski z Krakowa. 
8) Prof. dr. Napoleon Cybulski z Krakowa. 
9) Ks. Arcybiskup dr. Edmund Dalbor. 
10) Książę Adam Czartoryski z Sieniawy. 
II) Prof. dr. Benedykt Dybowski ze Lwowa. 
]2 )Prof. dr. Antoni Gluziński ze Lwowa. 
13) Prof. dr. Antoni Jurasz ze Lwowa. 
]4) Pro f. dr. Tadeusz Korzon z Warszawy. 
]5) Prof. dr. Kazimierz Kostanecki z Krakowa. 
]6) Prof. dr. Zygmunt Laskowski z Genewy. 
17) Prof. dr. Kazimierz Morawski z Krakowa. 
18) Prof. dr. Br. Radziszewski ze Lwowa. 
]9) Prof. dr. Jan Rozwadowski z Krakowa. 
20) Prof. dr. Ludwik Rydygier ze Lwowa. 
2I) Prof. dr. Aleksander Semkowicz ze Lwowa. 
22) Pro f. dr. Alfred Sokołowski z Warszawy. 
23) Prof. dr. Kazimierz Twardowski ze Lwowa. 
24) Prof. dr. Adam Wrzosek z Krakowa. 
25) Prof. Dr. Bolesław Ulanowski z Krakowa, 


III. Członkowie - korespondenci. 
O Babiński Józef dr. z Paryża. 
2) Bednarski Adam dr. ze Lwowa. 
J) Borowicz Tadeusz prof. z Krakowa. 
4) Bugiel Władysław dr. z Paryża. 
5) Bujwid Odo prof. z Krakowa. 
6) Bykowski Julian pro f. ze Lwowa. 
7) Bylicki prof. ze Lwowa. 
8) Chełkowski Kazimierz dr. z Warszawy. 
9) ChodoUllSki Karol prof. dr. z Pragi. 
II) Demetrykiewicz Włodzimierz prof. dr. z Krakowa. 
]2) Dickstein Samuel prof. z Warszawy. 
13) Flatau Edward dr. z Warszawy. 
]4) Gosiewski Władysław z Warszawy. 
]5) Grabowski Tadeusz prof. dr. z Krakowa. 
]6) Graff Kazimierz dr. z łIamburga. 
]7) łIermann M. W. ze Lwowa. 
]8) Janowski Władysław z Warszawy. 
]9) Jasiewicz Jan z Paryża. 
20) Jaworski Józef dr. z Warszawy. 
2I) Jaworski Władysław prof. z Krakowa. 
22) Kierzkowski Jerzy radca dr. z Wiednia. 
23) Krzyżanowski Wrocisław ks. dziekan z Wolsztyna. 
24) Kucharzewski inżynier z Warszawy. 
25) Majewski Erazm z Warszawy.
		

/479.djvu

			26) Modrzejewski Rall inżynier z Chicago. 
27) Natanson Witold z Krakowa. 
28) Nitsch Kazimierz prof. ze Lwowa. 
29) Nowak Jan prof. ze Lwowa. 
30) Obtułowicz Ferdynand dr. z Buczacza. 
3I) Odrzywolski archit. z Krakowa. 
32) Ostasze
ski prof. z Bzowa. 
33) Przewóski Edward prof. z Warszawy. 
34) Rumszewicz Konrad dr. z Kijowa. 
35) Rychłiński Karol dr. z Warszawy. 
36) Sawicki Bronisław dr. z Warszawy. 
37) Semkowicz Władysław prof. z Krakowa. 
38) Szczepański ks. prof. z Rzymu. 
39) Sędziak Jan z Warszawy. 
40) Sterling Seweryn z Łodzi. 
4]) Ułaszyn łIenryk z Lipska. 


IV. DObrodzieje TowarLystwa. 
]) Czartoryski Adam książt; na Sieniawic i Gołuchowie. 
2) Mie17yrlski Krzysztof hr. z PawIowic. 


V. Członkowie dożywotni. 
O Hrodnicki Bolesław dr. z Wielkiej KGłudy. 
2) Chlapowski ZYRmunt z Turwi. 
3. Cichowicz Ludwik radca z Poznania. 
4) Czarnecki Józef z Dobrzycy. 
5) Czartoryski Zygmunt ksi,lżę z Rokosowa. 
6) Dalbor Edmund ks. arcybiskup z Poznania. 
7) łIącia Kazimierz dr. z Prznania. 
R) łIutten-Czapski BORdan hr. z SmoguIca. 
9) Jackowski Tadeusz dr. z Wronczyna. 
10) Kasprowicz Bolesław z Gniezna. 
II) Kosiński Witold z Koszu!. 
12) Kwilecki Mieczyslaw hr. z Oporowa. 
13) Laubitz Antoni ks. prałat z Inowroclawia. 
14. Łącki Stefan hr. z Lwówka. 
15) Lipski Wojciech z Lewkowa. 
16) Moszczeński Tad(usz dr. z Stempuchowa. 
17) MycieIski Ludwik hr. L Galowa. 
]8) Paczkowski Jan dr. z Poznania. 
]9) Ponikiewski Stefan zDrobnina. 
20) Poniński Adolf hr. z KościeIca. 
2I) Potworowski Edward z Goli. 
22) Radziwiłł Antoni książę z Antonina. 
23) Ratajski Cyryl mecenas z Poznania. 


469
		

/480.djvu

			470 


24) Sczaniecki Stanisław syndyk z Jaworowa. 
25) Skórzewski Karol hr. z Lubostronia. 
26) Skórzewski Zygmunt hr., ordynat na CZt:1 nieiewic. 
27) Szułdrzyński Zygmunt dr. z Poznania. 
28) Turno .Jan ze Słomowa. 
29) WlekliiIski Jan z Poznania. 


VI. Członkowie czynni: 
Adamczewski Adam ks. kanonik, Mokronos. 
Adamczewski Lndwik dr., Poznań św. Marcin 9-10. 
Adamek Piotr ks., Poznań, uL Kramarska 2. 
Adamski 19nac
r ks., Łódź pod Będlewem. 
Adamski Stanisław ks. kanonik, PoznaiI, Nowy Rynek 14-]5. 
Adamski Waleryan ks., PoznaiI-Łazarz. 
Alkiewicz Antoni dr.. Pobiedziska. 
Alkiewicz Feliks, Żerniki p. Wrześnią. 
Amrogowicz Bogdan dr., Rzeszynek p. Włostowem (pow. strzelińskl). 
Andrzejewski Czesław, Poznań, Nowa Ogrodowa 4R-49. 
Andrzejewski Franciszek architekt, Orodzisk. 
Andrzejewski Maryan archit., Poznań, św. Marcin 38. 
Andrzejewski Pius ks., Piaski p. Bacharcie pow. strzeliński. 
Bajerowicz Kazimierz ks., PozEaiI, ul. Piotra. 
Bajoński Kazimierz dr.. Poznań, Plac Królewski 6. 
Bajoński -Wincenty apI., Poznań, ul. Książęca 20. 
BaIcerek Wacław apI., Koźmin. 
BalIenstedt Stefan, PoznaiI. Nowa Ogrodowa 5K 
Baranows.ki Zygmunt ks. prof., Wągrówiec. 
Bartecki Wojciech mec., Nowy TomyśL 
BartIitz Stanisław dr., Czt:mpiń. 
Bartz Jafl dr.. Franciszkowo (Pr. KróL). 
Bąk Jan ks., Czerniej ewo. 
Bąk Jan ks., Pleszew. 
Bątkiewicz Józef ks., Trlą!!; p. Janikowo. 
Bednarkiewicz Stanisław ks., Kości;!n. 
Beisert Jan ks. dziekan, Śrem. 
Beisert Stefan ks., Uzarzewo p. Kobylnicą. 
Białecki dr. mec., Poznań, Fryderykowska 3.3. 
Biały Kazimierz dr.. Stęszewo. 
lliałkowski Franciszek ks., Bie!!;anowo. 
Bielawski Józef dr., Borek. 
Bielawski Mieczysław ks., Oniezno. 
Biskupski Franciszek, PoznaiI, ul. Wiktoryi ]9. 
Błażejczyk Tomasz dr., Żnin. 
Błazejewski Teodor ks., Powidz. 
Bniński Adolf hr., Oułtowy. .
		

/481.djvu

			471 


Bniński 19nac
r hr., Piotronki (pow. chodzieski). 
Bniński Konstanty hr., Dobczyn p. Chrząstowem (pow. śremski). 
Bobowski Karol ks., Ludzisko p. Markowicami (pow. strzeliński). 
Bocian Feliks ks., Poznań, Przy Tumie. 
Boening Julian dr., Września. 
BogdaiIski Stan. ks., Miłosław. 
Bolewski Tadeusz dr., Poznań, ul. Bismarka 6. 
Bolewski Władysław dr., Krotoszyn. 
Borecki Stanisław archit., Poznań. 
Borkowski Roman ks. dziekan, Bore,k 
Borne Tadeusz dr., Poznań. 
Bratek J. ks., Kościan. 
Bfatkowski Stefan ks., Dziekanowice p. Łubowo. 
Braun Józef ks., Dąbrówka. 
Brodzki Wacław apI., PoznaiI, Lipowa 8. 
Broekere Bolesław dr., Poznań, ul. Szeroka ]7. 
Bronisz Jan, Otoczno p. Węgierkami (pow. wrzesiński). 
Brownsford Kazimierz, Poznań, Ogrodowa 9. 
Brukwicki Władysław inż.. Rakowo. 
Bryliński Wincenty dyr., Poznań, ul. Długa 4. 
Brzeski Julian, Krotoszyn p. Barcinem (pow. szubiński). 
Brzeziński Wład
rsław ks., Gąsawa. 
Brzoziński, Dolsk. 
Budaszewski Stan. ks., Rusko. 
Budzyński Stefan dr., Krotoszyn. 
Buszkiewicz Wincenty archit., Poznań, Nowy Rynek ]4-]5. 
Bykowski Józef ks., Bonikowo. 


, 


Cegiel Tadeusz ks., Gultowy. 
Cegielski Stefan szambelan, Poznań, ul. Ogrodowa 10. 
Celichowski Stanisław dr., Poznań. 
Celichowski Witold dr., Poznań, Stary Rynek. 
Celichowski Zygmunt dr., Kurnik. 
Cetkowski Henryk dr., Poznań, ul. AlejDwa 7. 
Chachamowicz Stanisław dr., PoznaiI, św. Marcin ]8. 
Chełkowski Józef, Smiełów p. Żerkowem. 
Chełmicki Wojciech, Zakrzewo p. Kłeckiem. 
Chilomer Antoni ks., Poznań. 
Chilomer Józef ks., Poznań. 
Chłapowski Adam dr., PoznaiI, PI. Wilhelmowski 14. 
Chłapowski Alfred, Bonikowo p. Kościanem. 
Chłapowski Dezydery, Szołdry, (pow. śremski). 
Chłapowski Franciszek dr. radca zdrowia, PoznaiI, Ogrodowa 13. 
Chłapowski Zygmunt, Stawiany p. Roiewcem (pow. wągrowiecki). 
Chocieszyński Leon ks., Zbąszyń. 
Chojnacki Ludwik ks., Ptaszkowo.
		

/482.djvu

			472 


Chrzan Jan ks., Kcynia. 
Chrzanowski Bernard mec., Poznań, ul. Teatralna 3. 
Chrzanowski Józef dr., Poznań, św. Marcin. 
Chrzanowski Tadeusz dyr., Poznań, ul. Wilhelmowska 19. 
Chrzanowski Zygmunt, Lubiatówko p. Dolskiem. 
Cichowicz Augustyn, Poznań, ul. Berlińska 7. 
Cichowski Julian ks., Dalewo. 
Cichowski Ludwik ks., Smigiel. 
Cichowski Władysław ks., Poznań. 
Cieślewicz Jakób dr., Strzel no. 
Cieszkowski August hr., Wierzenica p. Kobylnicą. 
CieszyiIski Nikodem ks., PoznaiI, ul. Szewska. 
Cybichowski Stefan archit., Poznań, Rycerska 2. 
Czapla Brunon ks. prof. dr., Subkowy (Pr. Król.). 
Czaplewski Paweł ks., Szynych (Pr. Król.). 
Czapski ks. prałat, PoznaiI. 
Czarnecki Jan hr., Golejewko p. Choinem (pow. rawicki). 
Czarnecki Marceli hr., Rakoniewice. 
Czarnecki Stefan hr., Siekowo p. Wilkowem Polskiem. 
Czarnecki Zygmunt hr., Koryta. 
Czarnecki hr., Rusko p. Jarocinem. 
Czechowski Ignacy ks., Chodzież. 
CzerwiiIski Władysław ks., Pogorzela. 
Czeszewski Antoni ks., Zgorzelice (Sląsk). 
Czuiewicz Jan ks., CzerIejno. 
Czypicki mec., Koźmin. 
Czyżak Mieczysław ks., Brzyskorzystew p. Żninem. 


DadaczyiIski Roman ks., Morzewo. 
Dahlke Franciszek ks., Kościeszki p. Włostowem. 
Dams Paweł ks., PoznaiI. W. Garbary. 
Dandelski Zdzisław dr., Toruń. 
Dąbrowski Stefan ks., Żytowiecko p. Rokosowem. 
Dąmbski Mieczysław hr., Dobie
zewice p. Janikowem. 
Degórski Bronisław inż., Poznań. 
Dembiński Antoni, Węgierce p. Janikowem. 
DembiiIski Jan mec., Grodzisk. 
DembiiIski Julian ks., lmielno. 
DembiiIski Tadeusz dr., Poznań, św. MaI-cin 66-67. 
Dettloff Feliks ks. Plot dr., Poznań, ul. Wieżowa. 
DobrzyiIska-Rybicka Ludwika dr., Poznań, ul. Wiktoryi 26-27. 
DolaczyiIski Ludwik ks., w polu. 
DomagaIski Stanisław inż., Poznań, ul. Bismarka 8-9. 
Dombek Piotr ks. kanonik, Poznań. 
Domeracki Józef ks.. Gromadno. 
Donat Jan ks., Mieszków (pow. jarociński).
		

/483.djvu

			Dratwa Jan ks., Łobżenica. 
Drożdżyński Józef ks., Podróżno. 
Drwęski Jarosław mec., Poznań, ul. Rycerska 2. _. 
Drygas Stefan ks., Poznań. 
Dubski StaiIisław ks., Smolice. 
Duchowski Stanisław inż.. Poznań. 
Duczmal ks., Chojna p. Smo!!;ulcem. 
Dunin Roderyk, Oranówko p. Oranowem. 
Dwornicki Walenty ks., Buk. 
Dvmek Walent
r ks. red., Poznań, Wieżowa 1. 
Dymiński Zygmunt dr., Ostrów. 
Dziembowski Czesław, Poznań, ul. Ludwiki. 
Dziembowski Kazimierz dr., POznań, ul. Teatralna 5. 
Dziembowski Z
rgmunt dr., PoznaiI, Podgórna 10 a. 
Dzierzkiewicz Franciszek Sal. ks., Modrze (pow. poznański zach.) 
Dziuhiilski Paweł ks., Leszno. 


Echaust ks. kan.. Ryszewko p. Oąsawą. 
En!!;lich Józef dr., Poznań,. ul. Witkowska ]2. 
Erzepki Bolesław ur., Poznań, plac Królewski 1. 


t'abisz Antoni ks., Miejska Górka. 
Falkowski Wiktor ks., Oborniki. 
Farulewski Tadeusz ks.. Brody. 
f'austmann Waclaw ks., Raczkowo. 
Felicki .lan ks., Parkanie. 
Fierek Feliks ks., Chlewiska p. Dąbrową. 
Fiewe!!;er Teofil ks., CzempiiI. 
f'ilipiak Jan ks., Byd!!;oszcz. 
FjJipowicz Teodor, Poznań, pl. Wilhelmowski 3. 
Filipowski rJolesław ks., Oborzyska. 
flach Julian ks., Zahartowo. 
Foerster Maryan dr., Skoki. 
Formanowicz Leon ks., Modliszewko. 
Frankiewicz Ludwik, PoznaiI, plac Bernardyński 1. 
f'rezer Maryan, Poznań, O!!;rodowa ]8. 
GaertiR Józef apt., Poznań. 
Oaerti!!; Kazimierz inż., Poznań, ul. fryderykowska 26. 
Gałdyński A., Strzempiń. 
GaldyiIski Hipolit ks., Góra. 
Gałdyński Tadeusz ks., Poznań. 
Gałecki Jan ks. dziekan, Sulmierzyce. 
Gałka Kazimierz ks., Ostroróg. 
(janowicz Czesław dr., Międzychód. 
Gantkowski Paweł dr.. Poznań, Stary Rynek 75. 
Gantkowski Stefan apt.. Gniezno. 


473
		

/484.djvu

			474 


Gawłąwicz Leon ks., W. Łąsk p. Buszkowem. 
Geppert Ignacy ks., Pakość. 
Gerntke Paweł ks., Nowemiasto n. Wartą. 
Gibasiewicz Feliks ks., Siedlemin (pow. jarociński). 
Gidaszewski Kazimierz ks., Mrocza (pow. wyrzyski). 
Gieburowski Wacław ks. dr., PoznaiI, Seminaryjna 2. 
Gierłowski Józef ks., Łopienno. 
Glabisz Franciszek, PoznaiI, ul. Ludwiki 4. 
Glabisz Stanisław dr., Konarzewo (pow. poznaiIski zach.). 
Glatzel Karol ks., lijście. 
Gładysz Stanisław ks., Komorniki (pow. poznański zach.). 
Gładysz Bronisław ks., Lignica. 
Głębocki Jan radca sprawiedl., Poznań, pl. Wilhclmowski 17. 
Głowacki Maryan dr., Poznań, Sw. Marcin. 
Głowacki Zygmunt dr., Poznań. 
GłowiiIski Kazimierz ks. dr., Żegocin. 
Goczkowski Ignacy ks. oficyał, Gniezno. 
Goncerzewicz Franciszek ks., Łaszczyn. 
Gordon Bogdan ks., Inowrocław. 
Gorgolewski Józef ks., Grodzisk. 
Gosieniecki Wiktor, Poznań, Maryacka 2. 
Oosk Tomasz ks. prob.. Jastrzębie (Pr. Król.). 
(JórczYński Franciszek ks., Pozna iI-Łazarz. 
Górnicki Władysław Artur inż., Poznań, Następcy Tronu 36. 
Górny Józef ks., Włoszakowice. 
Górny Mieczysław ks., Gniezno. 
Górny Stanisław dr., I<;owanówko. 
Górski Franciszek dr., Trzemeszno. 
Górski Józef dr., Had Salzblunn. 
Orabowski Kazimierz. Zbietka p. Mieściskiem (pow. wągrowieckO. 
Orabowski Józef ks. radca. Wronki. 
Grabowski Wojciech dr., PoznaiI, Sw. Marcin 6. 
Grabski Stefan dyr., Kruszwica. 
Grabski Władysław, Kurcew pod Kotlillem (pow. jarociński). 
Granatowicz Władysław ks., Gostyń. 
Graszyński Alfred ks., Gościeszyn. 
Gregorowicz Zygmunt apI., Kościan. 
Greinert Bronisław ks., Oębice. 
Grobelny Floryan ks.. Dolsk. 
Grocholski Edmund ks.. Chobienice. 
Orossmann Stanisław dr. radca sprawiedl., Poznań, ul. R
rcerska ]4. 
Oroś ty Wojciech ks., Dakowy Mokre. 
Gnrglewicz Edmund ks., Slesin. 
Grzesiak Franciszek ks., Ostroróg. 
Grzesiecki Wiktor apI., PoznaiI.
		

/485.djvu

			47&. 


Grzęda Stanisław ks. kanonik, GostyiI. 
Guder Jan ks., Kamieniec. 
Guttry Leon, Poznań, ul. Królewska 9. 
Gnzikowski Franciszek ks., Orłowo p. Inowroclawiem. 


łfaase L. ks., Kicin. 
tlanasz Bolesław, lekarz wojskowy, BeverIoo (Belgia). 
łfarwaczyński Fr. ks., PoznaiI, Łąkowa. 
łfebanowski I30gumił dr., Brzóstków p. Żerkowem. 
łfedinger Mieczysław, Poznań. 
tledinger Stanisław inż., Poznań, ul. Garncarska 8. 
tledinger Witold inż., Poznań, ul. Wielka Berlińska 35/37. 
łfedinger Władysław dr., Poznań, Ludwiki 5. 
tfejnowski Leonard ks. dr., Domachowo p. Ludwikowem (pow. gostyńskl).. 
łfemmerling Bronisław ks., Droszew. 
tlertmanowski Bronisław ks., Ch oj nica p. Biedruskiem. 
tfoffmann Filip ks., Wysoka. 
łforwat Edward, Gorzyczki. 
tfozakowski Władysław ks. kan. dr., Poznań, ul. Wieżowa 1. 
tluebner Stefan dr., Obrzycko. 
tlulewicz Bohdan, chwil. w Warszawie. 
tlulewicz Edward dr. Ostrzeszów. 
tfulewicz Jerzy, Kościanki p. Sokolnikami (pow. wrzesińskj). 
tlundt Stanisław ks., Siemianice. 
Idaszewski Leon dr., Jarocin. 
Iwiński Adam ks.. Hrzczie p. Pleszewem. 
Jackowski Franciszek ks., Książ. 
Jacobson GOf!wniusz, Staro!1;ard (Pr. Król.) 
JagaIski Józef ks., Szadłowice. 
Janasik Stanisław ks. prof., Poznań. 
Janiak archit., Pleszew. 
Janicki Julian ks. prof., PoznaiI, W. Garbary 57. 
Janiszewski Stefan, Żerków. 
Jankiewicz Stefan ks., Słupia. 
Jau.kowski Franciszek dr., PoznaiI, ORrodowa ]0. 
Jany Teofil ks., Sokolniki. 
Jaraczewski Edmund apI., Poznań. 
Jarczewski Jan ks., Żydowo. 
Jarnatowski Kazimierz dr., Poznań, Fryderykowska 28 I. 
Jarosz Ludwik ks., 
migieI. 
Jarosz Ludwik ks., Tamowo. 
Jasiński Józef apI., Poznań, Stary Rynek 75. 
Jasiński Władysław ks., Szczepanowo. 
Jasiński Wiktor ks. prałat, Gniezno. 
Jaśkowski Bolesław ks., Strzelno.
		

/486.djvu

			476 


Jaśkowski Mikołaj ks., Gniezno. 
Jastrzębski Bolesław ks., Liszkowo p. Złotnikami (pow. inowrocławskO. 
Jaworowicz Antoni dr., 
redni Folwark. 
Jaworowicz Władysław dr., Poznań, ul. Harda 7. 
Jedzink Paweł ks. biskup, Poznań. 
Jerzykiewicz Władysław, Poznań, Ludwiki ] 1. 
Jerzykowski Stanisław dr., Poznań, Zwierzyniecka 9. 
Jezierski Antoni ks. dziekan, Lubiń. 
Jezierski Wincenty dr., Poznań, Podgórna 10. 
Jeżycki Zygmunt ks., Jlowiec. 
Jęsiek Edward ks., Poznań-Komandorya. 
Jordan Władysław dr., 
roda. 
Jurek Chr. dr., Oniezno. 
Kaczmarek Alfons ks., Wyrzysk. 
Kaczmarek Marcin ks., Bydgoszcz. 
Kalkstein Antoni, Pluskowęsy pod Chełmżą (Pr. Król.) 
Karkowski Erazm ks., Mosina. 
Kamiński Michał dr., Rakoniewice. 
Kamiński Stanisław ks., Kębłowo (pow. babimojskO. 
Kaniewski Kazimierz ks., Wieszczyczyn. 
Kaniewski Stanisław archit., Poznań, Augusty ]8- 
Kantak Kamil ks. dr., Poznań, ul. Seminaryjna. 
Kapsa Józef ks., Tuchorza. 
Kapuściński Bolesław dr., PoznaiI, ul. Podgórna 10 a. 
KapuściiIski Witold dr., Poznań, ul. Podgórna 14. 
Karchowski Jan dr., Książ. 
Karlowski Edmund apI., Kępno. 
Karlowski Kazimierz radca budowI., PoznaJl, ul. Strzelecka 2. 
Karpiński Antoni mec., Gniezno. 
Karwowski Adam dr., Poznań, Sw. Marcin 9/10. 
KaszyiIski Leonard ks., Kościelec. 
KawczyiIski Wincenty, PoznaiI. 
Kawicki Stefan archit., Poznań. 
Kaźmierczak Bronisław ks., Września. 
Kaźmierski Bolesław ks., Szamotuły. 
Kędzierski Czesław red., Poznań. W. Garhary. 
Kemnitz Zy!!:munt ks., Kaźmierz. 
l(iełczewski Karol ks., Czempiń. 
Kiliński Władysraw ks., Brodnica p. Śremem. 
Kinastowski Kazim. ks., Gniewkowo. 
Kinowski Antoni ks. dziekan, Oporowo. 
Klarowicz Leon ks. radca, Morzewo. 
Klein J. ks.. Krostkowo (pow. wyrzysk;). 
Klein Kaźm. ks., Ostrowite. 
Klementowski Waclaw ks., Baran6w (pow. kępiiIski).
		

/487.djvu

			Klinkiewicz Jan dr., Kruszwica. 
Klinkowski Ludwik dr., Jarocin. 
Kłos Józef ks. szambelan, Poznań, Szewska 18. 
Kłos Teofil ks., Łabiszyn. 
Kłos Wit ks., Rąbiń. 
Koczorowski Jan, Poznań. 
Koczorowski T ertulian, Witosław (pow. wyrzyskI). 
Koczwara Piotr ks., Skoraszewice. 
Kolasiński Walenty ks., Konojad p. Szczepowice. 
Kolszewski Antoni ks., GOŚcieszyn p. Trzemesznem. 
KolsLewski Alfred dr., Bad EIster. 
Kolszewski Konrad dr., Poznań, Wilhelmowska 20. 
Komiero\\-ski Roman dr., Nieżychowo (pow. wyrzyski). 
Konarski Edmund ks., Szemborowo. 
Konieczny Mieczysławapt., Poznań, Ogrodowa ]0. 
Konieczny Stanisław apI., Września. 
Konicczny S. ks., Gniezno. 
Kupcrnik Stanisław ks. dziek., Strzelno. 
Kr-perski Józef mec., Poznań, Pl. Wilhelmowski 3. 
KordziiIski Władysław ks., Żerniki. 
Kosiak Sylwester ks., Poznań, Kościelna 4. 
Kostencki Andrzej ks., Murzynno (pow. inowroclawski). 
KostrzeiIski Leonard, Pmmań, Wiedeńska ]0. 
Kostrzewski Józef dr., PoznaiI, Elźbiety 4. 
Kostrzewski Kazimierz ks., Biskupice Szalone (pow. ostrowski). 
Kosznik Brunon ks. prot., Poznań . 
Koszutski apI., Poznań. 
KościeIski Adam, Poznań, ul. Kolista 22. 
KościeIski Bolesław ks.. PoznaiI, Sw. Wojciech 13. 
KościeIski Władysław, Miłosław. 
KościeIski Władysław, Sepno. 
Kotecki Wawrzyniec ks. radca, Poznań. 
KotliiIski Stanisław mec., PoznaiI, pl. Wilhelmowski 9. 
Kowalewicz Stanisław dr., Wschowa. 
Kowalski Ignacy ks., Gleśno. 
Kozankiewicz Józef ks., Bruczków p. Borkiem. 
Kozierowski Stanisław ks., Skórzewo, pow. poznański zach. 
Kozierowski Zygmunt, Poznań. 
Kozłowski Edward ks., Inowrocław. 
Kozłowski Jakób, Tarnówko p. Chelmcami (pow. strzeliiIski). 
Kozłowski Jerzy ks. dr., Poznań, Nowy Rynek ]6. 
Kozłowski Karol, Poznań, ul. Długa 8. 
Kozłowski Kazimierz, Słembowo p. Podobowicami (pow. żniiIski). 
Kożuszkiewicz Franciszek dr., PoznaiI, ul. W. Berlińska 54. 
Krawczak Marcin ks., Wenecya p. Gąsawą. 


477
		

/488.djvu

			478 


Kn:nz Antoni ks., Grabie. 
Kretschmer Leon ks. ofic., Gniezno. 
Kroll Józef dr., Poznań, pl. Wilhelmowski 17. 
Król Aleksander ks., Grabowo. 
Krótki Józef ks., Górka Duchowna. 
Kruszka Stefan ks., Lewków. 
Kruszyński Kazimierz ks., Szczury (pow. ostrowski). 
Krysiewicz Bolesław dr., Poznań, Ogrodowa 16. 
Krysiewicz Karol inż., Poznań, Św. Marcin 16/17. 
Krysiewicz Stanisław, Poznań. Św. Marcin 16/]7. 
Krysiński Stefan ks., Poznań. 
Kryzan Franciszek ks., Cerekwica p. lnillem. 
Kryzan Maryan dr., Poznań, pl. Wilhelmowski 8. 
Krzeszkiewicz Stanisław ks. prof., Gniezno. 
Krzewiński Jan ks., Dąbrówka, pow. bydgoski. 
Krzysztoporski Kazimierz, Więckowice p. Gorzowem (Landsberg) (G. Ś1.). 
Krzywoszyński Władysław inż., Domanin (pow. kępiński). 
KrzyżaRórski Ludwik dr., Września. 
Krzyżankiewicz Stanisław dr., Poznań, ul. Ogrodowa 11. 
Krzyżanowski Wrocisław ks., Wolsztyn. 
Kubacki Teodor dr.. Pleszew. 
Kube Józef dr., Kostrzyn. 
Kube Marceli dr., Kostrzyn. 
Kubik Aleksander ks., Koźmin. 
Kubiński Stanisław ks., Czerniej ewo. 
Kubski Stanislaw ks., Oniezno. 
Kukliński dr., Witkowo. 
Kukowski Witold dyr. banku, Byd
oszcz. 
Kula Waclaw ks., Wyszyny. 
Kurnatowski Stanisław, Pożarowo p. Wróblewem. 
Kurnatowski Zygmunt hr., Gościeszyn. 
Kurpisz Leonard ks., Poznań. 
Kurzawski Józef ks., Pakość. 
Kutzner LeDn ks., Wyskoć. 
Kużaj Józef, Poznań, ul. Długa ]8. 
Kwilecki Franciszek hr., Dobrojewo p. Ostrorogiem. 


Lange Michał mec., Ostrów. 
LallRner Antoni, Kamienica (Chemnitz) Saksonia. 
Laskowski Jan ks., Konarzewo. 
Laskowski Michał dr., Kruszwica. 
Laskowski Stefan apt., Miłoslaw. 
Laskowski Włodzimierz ks., Ostrów. 
Lasociński Stanisław dr., Lwówek. 
Laube Stanisław apt. 
Lal1dowicz Feliks ks., Kwilcz. .
		

/489.djvu

			. 


Laureutowski Franciszek ks., Lubiń. 
Leitgeber .Ian, Poznań, Wielka Berlińska 35-37. 
LeitReber Leon mec., Poznań, PI. Wilhelmowski ]7. 
LeitReber Roman redaktor, ul. Królewska 1. 
LeitReber Wadaw inż., Poznań. 
LeitReber Włodzimierz ks., Kórnik. 
Lewandowski Roman dr., Poznań, ul. Hismarka 7. 
l.iebek Narcyz dr., Środa. 
Liebetanz Alfons ks., Wiek,wieś. 
Likowski Wojciech dr., Pleszew. 
Likowski dr. jun., Pleszew. 
Lipski Kazimierz, Górzno p. Hiniewem (pow. pleszewski). 
Lisiecki Arkadyusz ks., Bnin. 
Lisiecki Stanisław ks. pro£., Gniezno. 
Lison Stanisław ks., Rogoźno. 
Litwiński Wiktor apt., Ujście. 
Lniski Francis
ek dr., Czarnków. 
Lossow Dobrogost. GrabonÓR p. Gostyuiem. 
Lossow .Iózef, Gryżyna p. Racotem. 
Lubecki Franciszek, Kwilcz. 
Lubecki Kazimierz dr., Kraków. 
Ludwiczak Antoni ks., Pniewy. 
Ludwiczak Jan ks., Chwałkowo. 
Lutomski Henryk, Staw p. W61ką (pow. wrzesiński). 
Łabędzki Mieczysław ks. prob., Września. 
Łabujewski Aleksander ks., Donaborów (pow. kępiński), 
Łazarewicz Stanisław dr., Poznań, Rycerska 14. 
Łącki Stanisław hr., Posadowo (pow. nowotomyski). 
ŁęRowski .Iózcf prof. dr., Poznań. 
Łopaczewski Stanisław ks., Konary (pow. rawicki). 
Łowiński Stefau ks., Żerków. 
t_uczkowski Wadaw dr., Środa. 
Łukanowski Edmund dr., Ostrów. 
Łukomski Julian radca bud., Poznań, Karola 37. 
Łukomski Stanisław ks. kanonik, Poznań. 
Łukowiak Antoni ks., Modrze. 
Łukowski Michał ks., Kamionna. 
Łyskowski , Tomasz, Jelitowo p. Żydowem (pow. witkowski). 


Maciaszek Stanisław ks., Bukowiec. 
Maj Kazimierz dr., StaroRard (Pr. KróJ.). 
Majewski Zygmunt ks., Żoń. 
Majkowski Aleksander dr., Sopoty. 
Majkowski Edmund ks., Bnin. 
Malczewski Tadensz ks., Witkowo. 
Maliski Karol apt., Poznań, W. Oarbary 6. 


479
		

/490.djvu

			I 


480 


Marclnkowski Janusz inż., Poznań, ul. Następcy tronu 92. 
Marcinkowski R. apI., Kruszwica. 
Markwitz Oton dr., Wolsztyn. 
Markwitz Walenty dr., Wolsztyn. 
Matuszewski Seweryn dr., 
rem. 
Matuszek ks. prof., 
rem. 
Matyaszczyk Bronisław ks., Barcin. 
Mayer Waclaw ks. dziekan, Poznań, św. Marcin 6. 
Mazurkiewicz dr., Szamarzewo p. Sokolnikami (pow. wrzesińskj). 
Mazurkiewicz Edward, Poznań, ul. Następcy tronu ]29. 
Mazurkiewicz Karol ks., Sobótka. 
Mąkowski Józef apI., Kostrzyn. 
Meissner mec., Kościan. 
Meissner Czesław dr., Poznań, Podgórna 6. 
Meissner Czesław ks. ofic., Poznań, Przy Tumie. 
Meissner Mieczysław ks., 
roda. 
Mellin, Kuczwały p. Chełmżą (Pr. KróL). 
Metelski Kornel ks., Konary p. Rawiczem. 
Mędlewski Wiktor ks., Parkowo. 
Miaskowski Kazimierz ks. dr., Ostrowo p. Wielowsią (pow. inowr.). 
Michalski Stanisław ks., Siedlec. 
Michalski Stefan dr., Poznań, Chwc.liszewo 76. 
Michałkiewicz Maryan ks.. Wonieść. 
Michałowski Łucyan archit., Poznań, ul. Budna 8. 
Michałowski Stanisław ks., Kolniczki. 
Mieczkowski Augustyn dr., Poznań, Ogrodowa t3. 
Mieczkowski Leon dr., Poznań, Witkowska 12. 
Mieczkowski Leon, Bydgoszcz. 
Mieczkowski Stanisław archit., Poznań, Lipowa 2. 
Mieczkowski Władysraw dr., Poznań, WiHlelmowska II. 
Mielżyński Maciej hr., Chobienice. 
Mielżyński Ignacy hr., Iwno. 
Mierzejewski Wincenty ks. dziekan, Koźmin. 
Mierzejewski Walenty apI., Ostrów. 
Milewski Ludwik dr., Sieraków. 
Mindak Teofil ks., Parzynów p. Kochlowami. 
Maliński ks. prob., Poznań-Łazarz. 
Małecki Józef ks., Krerowo. 
Malecki Stanisław ks., Odolanów. 
Mały Karol ks., ŁagiewnikI. 
Manicki Marcin ks., Nekla. 
Mańkowski Henryk, Winnagóra p. Milosławiem. 
Mann Włodzimierz ks., Goluchów. 
Marchwiński Witold ks., Poznań, Łąkowa. 
Marciniak Józef ks., Czacz.
		

/491.djvu

			481 


Miśkiewicz Wincenty ks., Pniewy. 
Mizerski Ludwik dr., Poznań, Seminaryjna l. 
Morawski Franciszek, Berlin. 
Morawski Wadaw apt., Jutrosin. 
Morkowski Wadaw ks., Markowice. 
Mostek Edw. ks., Witkowo. 
!\1orstin Tadeusz hr., Strzelewo. 
Mott y .Jan radca, Grodzisk. 
Mreła Franciszek ks., Karmin. 
Mroczkowski Tadeusz ks., Poznań, św. Marcin. 
Mrotek Edward ks.. Witkowo. 
Mukułowski Stanisław, Czerniak p. Kwieciszewem (pow. mogileńskO. 


Naatz Józef, PoznaiI, Kozia 13. 
Namysł Stanisław ks., Oostyń. 
Napierała Franciszek ks., Czerwonawieś. 
Napierała Roman. Oostyń. 
Nawrocki Telesfor ks., KrzywiiI. 
Nawrocki Walery ks.. Mar7enin. 
Nawrowski E\\"aryst ks., WąRrówiec. 
Nejczyk Tomasz ks., Swarzędz. 
Nickelmann Maksymilian dr., Orab6w. 
NicdbaIski Witold ks., Oąsawa. 
Niedbał Antoni ks., Żydowo. 
Niedhał Ludwik ks.. Dubin. 
Niedźwiecki Józef ks., Trzcinica. 
Niedźwieuziński Bronisław apI., Szub in. 
Niedźwiedziński b;nacy ks., .Iarocin. 
Niegolewski Felicyan dr., Poznań, PI. Królewski 6. 
NieRolewski Stanisław, Niegolewo p. Bukiem. 
Niemierkiewicz MaryalI, Poznań, PI. Wilhelmowski 3. 
Niemojewski .Ian, Woźniki (Król. PoJ.). 
Niemojewski Wincenty, Śliwniki. 
Nieradziński Leon ks.. Orabowo p. Nowąwsią. 
Nierzwicki .Ian lekarz-dentysta, Chełmno. 
Niesiołowski Kazimierz ks., Pleszew. 
Noak Teodor ks. prob., .Janówiec. 
Nowacki IRnacy ks., Kępno. 
Nowaczkiewicz Józef ks., Odolanów. 
Nowak Franciszek ks., Rogalinek. 
Nowak Konstanty ks., Mielżyn. 
Nowak Stanisław ks., LechIin. 
Nowakowski dr., Poniec. 
Nowakowski Kazimierz dr., Poznań, Lipowa 2. 
Nowakowski Witold ks., Kędzierzyn. 


31
		

/492.djvu

			482 


Nowicki mec., Bydgoszcz. 
Nowicki :Feliks ks., Łabiszyn. 


Obrębowicz .Iózef, Skórzewo. 
Okoniewski Mieczysław, Inowroclaw. 
Okoniewski Stanisław ks. prałat, Kościelec. 
Olszewski Witold ks., Dolsk (pow. śremski). 
Opieliński Ignacy dr., 
roda. 
Orański Tytus ks., Murowana Goślina. 
Osten-Sacken Łucyan dyr., Peznań, Piekary 9. 
Otmianowski Telesfor, Poznań, Wilhelmowska ]8. 
Ożegowski Stefan dr., Ostrów. 


Pacyński Antoni nadleśniczy, Babki p. Krzesinami. 
Paczkowski Romuald dr., Poznań, Plac Królewski 9. 
Paech Józef ks. kan., Poznań, przy Tumie. 
Palczewski Edm. ks., Jarocin. 
Paliszewski Waclaw inż., Poznań, t'ryderykowska 23. 
Pałkowski Czesław ks., Bydgoszcz. 
Panecki dr. radca, Gdańsk. 
Panewicz Roman ks., Chrzypsko. 
Panieński Karol ks., Polanowice p. Kruszwicą. 
Panieński Maksymilian budown., Buk. 
Panieński Walenty dr., Poznań, Rycerska 21. 
Pankowski Kazimicrz ks.. Kobierno p. KrotoszYl1em. 
Parczewski Bogusław dr., Bytom. 
Parczewski Eugeniusz dr., Poznań. 
Parczewska Stanisława dr., Poznań, ul. Bi;;marka. 
Pausc Kazimierz ks., Dembowo p. Sadkami. 
Pawlicki Aleksy, Ostrów. 
Pawlicki Franciszek dr., Poznań, św. Marcin ]8. 
Perliński Michał ks., Ostrzeszów. 
Pernaczyński Stanisław dr., Poznań, Witkowska 3. 
Piasecki Kazimierz aptekarz, Sroda. 
Piątkowski Stanisław ks., Wschowa. 
Pieprzycki Konstanty ks., Brzostków p. Żerkowem. 
Pilatowski Stanisław dr., Chelmża (Pr. Król.) 
Piotrowicz Jan ks. radca, Skalmierzyce. 
Piotrowski Aleksander dr., Berlin. 
Piotrowski Fcliks dr., Zbąszyń. 
Piotrowski Feliks, Poznań, PI. Wilhelmowski 3. 
Plater-Broel hr. Stanisław, Psarskie p. Sremem. 
Płotka Leon ks., Bydgoszcz. 
Płoszyński Stanisław ks., Dembnica p. Działyniem. 
Płoszyński Fr. apt., Czempiń. 
Pluciński Leon, Swadzim.
		

/493.djvu

			483 


Pluciński Wacław, Trzebaw p. Stęszewem. 
Polewicz Maryan ks., Koźmin. 
Janta-Połczyński Stanisław dr., Poznań, PI. Królewski l a. 
Pomorski Józef dr., Poznań, PI. Piotra 4. 
Popławski Józef mec., Piła. 
Powel Zygmunt ks., Koszuty p. 
rodą. 
Posieczek Tomasz archit., Poznań, W. Garbary 4. 
Poszwiński Adam redaktor, Inowrocław. 
Potocki Mieczysław ks., Kiszkowo. 
Potocki Oswald hr., Piątkowo (Pr. Król.). 
PoturaIski Józef ks. radca, Winnagóra. 
Potworowski Edward, Gola p. Gostyniem. 
Potworowski Jan hr., Parzęczewo p. Kamieńcem (pow. śmigieiski). 
Powldzki Mieczysław archit., Poznań, Bismarka 8-9. 
Prądzyński Józef ks., Poznań. 
Preibisz, PoznaiI. 
Preys Wiktor ks. prof., Pleszew. 
Przybylski Franciszek ks., Wilkowyja. 
Przybyszewski Franciszek dr., Inowrocław. 
Przyjem ski Ksawery, Pozmiń, św. Marcin 9-10. 
Przyłuski Franciszek, ŁaRiewniki. 
Pnlkowski Maryan ks., Szamotuły. 
Puffke redaktor, Poznań, PI. Królewski. 
Putz Narcyz ks., Mądre. 
Rabski Władysław archit., Miłosław. 
I
abski Zygmunt dr., Gniezno. 
Raczyński ZYRmunt hr., Obrzycko. 
Radomski Stanisław ks., Poznań, Nowy Rynek ]6. 
Radoński Karol ks., Poznań, Przy Tumie. 
Radziejewski Stanisław ks., Wilczyna p. Podrzewiem (pow. szamotuIski). 
Rakowski Seweryn dr., 
migiel. 
Rankowski Leon ks., Poznań. 
Rataiczak Stanisław ks., Obra. 
Reimarlll archit., Poznań, Witebska ] a. 
Reimann Maryan ks., Nowy Tomyśl. 
Reiter Wojciech ks., Skarboszewo p. Strzelnem. 
Rejewski Jan ks., Września. 
Rekowski Ludwik dr., Poznań, ul. Rycerska ]5. 
Rembowski Stanisław, Wyszakowo p. Sulęcinem (pow. średzkO. 
Reszelski Ludwik ks., Wronki. 
Reszka Teofil apI., Poznań. 
Ritter Zacheusz, Mosina. 
Rivoli Józef, Poznań, ul. Bismarka. 
Robowski mec., lnin. 
Robowski Lndwik ks. dziekan, Sadki. 


31*
		

/494.djvu

			484 


Rochowiak Marcin ks., Inowrocław. 
Rogala Czesław dr., Mogilno. 
RORalewski Adam ks., Kłecko. 
Rogalewski Maciej ks., Srem. 
Rolewski Kazimierz ks., Gł[,szyna p. Krzt:sinami. 
Roman Stanisław dr., Toruń. 
RosenberR Ludwik ks., Lubasz (pow. czarnlwwskj). 
Rosochowicz Klemens ks., Sobiałkowo. 
Rostek .Iózef dr., Wrocław VI., ul. Głogowska ]3. 
Rólski Michał ks., Oóra p. Inowrocławiem. 
Różycki Mieczysław ks., Onin. 
Ruciński Franciszek Ksawef). ks.. Poznań. Przy Tumie 9. 
Ruciński Kaźmierz, PoznaiI, Oórnd Wałowa 11. 
Ruciński Stefan, Poznań, ul. Karola 23. 
Ruczyński A. archit., Kurnik. 
Ruczyński Bronisław red., PozndiI, nI. Naumanna 9. 
Rupiński Józef ks., Gostyczyna. 
RuszczyiIski Franciszek ks.. Mikstal. 
Rntkowski Napoleon. Ławica p. Sierakowem. 
Rutkowski Witold dr., Poznań, Bismarka 3. 
l(ybicki Bronisław ks., Kurnik. 
Rvchłowski Zygmunt, Poznai!, Wilhelmowska 1. 
Rydlcwski Celestyn dr., PoznaiI, Szkolna ] 1. 
Ryster JÓLef, Poznań, Piekary K 
Rzepecki Stanisławarchit.. PoznaiI. W. Oarbar
 ]4. 
Rzepnikowski Teofil dr., Lubawa (Pr. KróL). 
Rzewuski Mieczysław ks., Oardeja (Pr. KróL). 
Rzewuski Romuald radca dr., ArcuRowo p. Niechanowem. 


SamuIski Seweryn inż., Poznań, ul. Naumanna 3. 
Sawicki Aleksander archit.. Poznań. PI. Wilhelmowski 17. 
Scheffs Marceli, Inowroclaw. 
Schoen Franciszek apI., PoznaiI, Chwaliszewo 76. 
Schubert Kazim. ks., Komorniki. 
Schultz Tadeusz dr., Poznań, PI. WilhcImowski 15. 
Schwdftz ks. dziekan, Sławsko 
Sczaniecki Michał. Nawra p. Chełmnem. 
Sczaniecki Kał ol, PoznaiI, Sw. Marcin 4. 
Sczaniecki Tadeusz, Michofzewo (pow. nowctom
'.ski). 
Sczaniecki Władysbw, Łaszczyn p. Rawiczem. 
Seichter Karol ks. radca, Wiry p. Komornikami. 
SelJ KaLimierz dr., Kcynia. 
Seyua Antoni dr., Poznań, PI. Sapie:iyński 5. 
Seyda Maryan ur., Poznań. 
Se).da Wincenty prot.. Poznań- Oórcz).'n, ul. Bosa 21. 
Scyda Włauysław l1]ec., PoznaiI, Szeroka 8.
		

/495.djvu

			485 


Seyda Zygm. dr. poseł. Katowice. 
Sędłak Witold ks, Snlmierzyce. 
Si eR Nikodem apI., Nowemiasto. 
SiczyiIski Bronisław ks., Pempowo. 
Sikora Tadeusz ks., Murkowo. 
Sikorski Roman ks., OMa p. Żninem. 
SimiiIski Teodor ks., Białcz p. Kościanem. 
Siuda Oracyan ks., Żabno p. Czempiniem. 
Siuda Jcizef ks.. Pruchy p. Rakoniewicami. 
SiudziiIski Antoni ks., Niestronno p. .J6zefowem. 
SkarżyiIski Zdzisław dr., Prusinów. 
Skąpski Walenty ks., Pniewy. 
Skirmunt Boleslaw dr., Szermetowszczyzna. 
SkoczyiIski Wincenty ur., Pozn;::ń, ul. Pawła ]2. 
SkowroiIski Stanisł. ks., Janikowo. 
Skórnicki Leon ks., Trzemeszno. 
Skrzydlewski Franciszek inż., PoznaiI, Ludwiki ]6. 
Skrzydlewski Łukasz ks. dr., Poniec (pow. RostyiIski). 
Skrzydlewski Zdzisław. Mechlin p. Siremern. 
SkrzypiiIski Feliks ks., Wójcill. 
Sławski Jan mec., PoznaiI, Zamkowa 5. 
Sławski Roger archit.. PoznaiI, Fryderykowska 26 
Sławski Stanisław mec., PoznaiI. Szeroka K 
Słupski Zygmunt, PoznaiI. 
Śmietana .Józef ks.. Brod
.. 
Śmigielski Jan ks., Runowo (pow. wyrzyski). 
Śmiśniewicz Anzelm. Gniezno. 
Smorawski Kazimierz ks., Wronczyn p. Pobiedziskarni. 
SmyczyiIski Hieronim aptekarz, Leszno. 
Śniatała Stanisław ks., Dobrzyca. 
Śniegocki Bronisław, POLnań, Rycerska 33. 
Snowacki Franc. ks. Cerekwica p. Poznaniem. 
Sobecki Władysław ks., JuiIccwo. 
Sobeski Julian ks., Słupy. 
Sobkowski ks. dr.. Stdry Oostyń p. Oostyniem. 
SobociiIski Stan. ks., .Ianówit:c. 
Sołtysiński Romuald ks., Siedlimowo. 
Speichert K. apI., 0borniki. 
Śpikowski Onufry ks., Ostrzcszów. 
Spląskowski archit., Oniezno. . 
Spychalski Aleks. ks., Granowo. 
SroczyiIski archit., WąRrówiec. 
Sroczyński W., Lubasz (pow. czarnkowski). 
Sroka Czesław ks., Borzęciczki. 
Stablewski Karol szambelan. Antonin pod Kobylopolem.
		

/496.djvu

			486 


Stablewski Kazimierz, Zale
ie (pow. gostyński). 
Stachowi ak Kazimierz ks., Piła. 
Stachurski archit., Ostrów. 
Stan Franciszek, Wiedeń IX., Schwarzspanierstr. 7. 
Stanisz Narcyz archit., Jarocin. 
Staniszewski Bolesław ks., Lubasz (P. czarnkowskO. 
Stankiewicz Edmund ks., Objezierze. 
Starczewski Józef ks., Wielkie Strzelce p. Piaskami. 
Stark Karol dr., Poznań, ul. Wiktoryi ]1. 
Stark T. mecenas, Rawicz. 
Stasiński Jan dr., Poznań, ul. Wilhelmowska 17. 
Staśkiewicz Wincenty inż., Poznań, Rycerska 9. 
Stefanowicz Edmund dr., Oborniki. 
Stefański Wacław dr., Poznań, ul. Harda 7. 
Steffen Józef ks., Łekno (pow. wągrowiecki). 
Steinborn, Poznań. 
Steinborn Oton dr., Toruń. 
Steinmetz Paweł ks., Osieczna. 
Stelmachowski mec. dr., Ostrów. 
Stelmachowski Czesław dr., Poznań, Berlińska 7. 
Stepczyński Kazimierz ks., Ryczywół. 
Strachanowski Bolesław inż., Schonwaldchen. 
Stroiński archit., Pak ość. 
Stróżyński Tomasz ks., Ostrów. 
Sotryczyński Jan apt., Wronki. 
Stychel Antoni ks. prałat, Poznań, Klasztorna ] I. 
Styczyński Tadensz ks. poseł, Orodzisk. 
Sucharski Edward ks., Grabów. 
Suchocki S., Pleszew. 
Suchowiak Henryk inż., Poznań, ul. Wilhelmowska 26. 
Suchowiak .Ian, Poznań-Wilda, Gorzka I. 
Suchowiak Stefan ks., Stęszewo. 
Sulkiewicz Maryan ks. Obrzycko. 
- Surzyński Józef ks. prałat dr., Kościan. 
SuszczyiIski Karol ks. dziekan, Gorzyce (pow. żniński). 
Suszczyński Roman dr., Krzywiń. 
Suwalski Stefan archit., Poznań, ul. Angusty 10 a. 
Świderski Bronisław dr., Leszno. 
Świderski Stanisław ks., Świerczyna p. Osieczną. 
Świdziński aptekarz, Kostrzyn. 
Święcicki Heliodor prof. dr., PoznaiI, Stary Rynek 78. 
Świnarski dr., Inowrocław. 
Swinarski Emil dr., Toruń. 
Swinarski Waclaw dr., Poznań, Krzyżowa 7. 
Swinarski Mikołaj ks., Czarnków. 


. 
,
		

/497.djvu

			:Sypniewski Paweł ks., Kunowo (pow. śremski). 
Sypniewski Włodzimierz ks. dr., Ostroróg. 
Szac Antoni dr., PoznaiI, św. Marcin 9-10. 
Szafarkiewicz Walenty dr., Gniezno. 
Szafrański mecenas, Pobiedziska. 
Szałkowski Wacław ks., Kretków p. Żerkowem. 
Szczepański Jan ks., Trzemeszno. 
Szczerbiński Wincenty aptekarz, Poznań. 
Szembek Aleksander hr., Siemianice (pow. kępiński). 
Szembek BORdan Mieczysław hr., Wysocko p. Ostrowem. 
Szmańda Jan red., PoznaiI. 
Szołdrski Jan jnn. hr., Psarskie. 
Szołdrski Jan sen. hr., Żyd owo p. Rakietnicą. 
Szołdrski Wiktor hr., Roztworowo. 
Szreybrowski Kazimierz ks., Odolanów. 
SzudziiIski Sylwester ks.. MORiIno. 
Szukała Maksymili3n ks.. Gołańcz. 
Sznkalski Alfons ks., Rydzyna. 
SzukaIski Franciszek ks., Bukownica. 
Szulc Michał dr., Poznań, Rycerska 1. 
Szulczewski Hronbław dr., Poznań, PooRórna 2 b. 
SzułdrzyiIski Mi
czysław Lnbasz (pow. czarnkowski). 
Szułdrzyński Stanisław dr.. PoznaiI, PI. Wilhelrnowski 2. 
Szułdrzyński Tadcnsz dr.. Bolechowo p. Murowaną Gośliną. 
Sznman Henryk ks.. Trzebcz (Pr. KróL). 
Szuman Leon dr., TomiI. 
Szuman Stanisław dr., Grodzisk. 
Szuman Stanisław, Poznań, PI. Wilhelmowski 2. 
Szwabe Norbert ks., Białężyn p. Uchorowem. 
Szymański Leon apt.. Poznań, Stary Rynek 41. 
SzymaiIski Jan ks., Orodzisk. \ 
Szymczak Stanisław ks., Czeszewo. 


Taczak Leon ks., Grylcwo. 
Taczak Teodor ks. prof. dr., Gniezno. 
Theinert Roman ks., Poznań, Szyperska ]7. 
Thiel Stefan ks. dr., Koryta p. Karminem. 
Tłuk Andrzej dr., Kurnik. 
Toboła Stefan ks., Oolina p. Jarocinem. 
romaszewski Michał ks., Pempowo. 
Tomaszewski Walenty dr., Poznań, ul. Wiktoryi 5. 
TrąmpczyiIski Henryk, Siemianice (pow. kępiński). 
TrąmpczyiIski Stanisław ks., PoznaiI, Chwaliszewo 76. 
TrąmpczyiIski Wojciech mec.. Poznań, ul. Wilhclmowska 5. 
Ttepiński Ignacy dr., Leszno. 
Troska Bruno ks., lwno p. Kostrzynem. 


487
		

/498.djvu

			488 


Truszczyński Józef dr., Międzyrzecz. 
Trzciński E. dr., Gocanówko p. Bacharciem (pow. strzelitlskj). 
Trzciński Józef dr., Kępno. 
Trzciński Julian dr., Ostrowo n. Gopłem p. Chełmcami. 
Trzciński Tadeusz dr., Popowo p. Chełmcami (pow. strzclińskj). 
Trzybiński Wal. ks., Lwówek. 
Tuchołka Wiesław, Marcinkowo dolne p. Oąsawą. 
Turno Stanisław, Objezierze p. Obornikami. 
Tyblewski Stanisław ks., Dziewierzewo 
Tyrakowski Antoni ks., Mąkowarsk. 


Ulatowski Kazimierz inż., Poznań, Pl. WiIhelmowski ]7. 
Ulatowski Tadeusz dr., Baden. 
Ulatowski Władysław dr., Sopot y (Pr. KróJ.). 
Uliszewski Hieronim dr., Inowrocław. 
Umbreit Henryk apI., Poznań, Berlińska 5. 
Umbreit Piotr apI., Poznań, Berlińska 5. 
Urbanowski Witold, Zajączkowo. 
Ussorowski Andrzej ks., Kwieciszewo. 


Wache S., Pniewy. 
W achowiak 
tanisław dr., Kościan. 
Wachowski Teofil ks., Zaniemyś1. 
Walich Bolesław ks., Pobiedziska. 
Walter Witalis, Dziećmiarki p. Sławnem (pow. gnieźnieński). 
Walżyk I. dyr., Grunewald-Berlin. 
Wańkowicz Piotr, Ślepionka (Król. Pol.). 
Warmiński Edward ks., Kościan. 
Wąsowicz Wincenty apI., Inowrocław. 
vVeimann Robert ks. kanonik, Poznań. Przy Tumie ] lo 
Wesołowski Edmund ks., Sośnica. 
Wesołowski Roman ks., Kotłów p. Mikstatem. 
Węsierski Kwilecki Zbigniew hr., Wróblewo. 
Węsierski Robert tajny radca, Poznań. 
Wężyk Stanisław ks., Poznań. 
'N'icherkiewicz Bogdan dr. radca zdrowia. POZ1lań, św. Marcin 6. 
Wierzbicki Tadeusz ks.. Popowo Kościelne. 
Wierzbicki mec., Bydgoszcz. 
Wierzbicki Stani-;Iaw ks., KIecko (pow. gnieżnieński). 
Wierzejewski Ireneusz, Poznań, Berlińska 10. 
Wilczewski Stefan arch., Poznań. 
Wiliński Stanisław ks., Owiń ska. 
vVilkans Julian ks.. Inowrocław. 
Wilkoński Przemysław ks.. Grodzisko (po\\'. pleszewski). 
Wiśniewski Antoni ks., Mchy. 
Wiśniewski Jan ks., Łubowo.
		

/499.djvu

			Witkowski Władysław dr., Ostrów. 
Wituski Tadcusz, Poznań, Wroclawska 31. 
Wizc Ka£. Filir- dr., Jeżewo p. Borkiem. 
WIdzło .Ian ks.. W. Strzelce. 
Wlc.złowski Julian dr., Bydgoszcz. 
Włoszkicwicz Witold archit., Kościan. 
Wnuk Aibin ks., Biechowo. 
WojckdlOwski Stanisław ,lPt., Krzywiń. 
Wolski Bolcsław e:Pt., Biskupiec. 
Wolski Franciszek ks., Solec. 
'v niski Michał, Bytom. 
\\' J unicckl Paweł ks., Rielice (Kr. PoL). 
Wlublewski Kazimierz dr., Buk. 
Wrublewski Władysław ks., Poznań, ul. Kościelna 4. 
W t zesiński Seweryn, Poznań, Rycerska 15. 
WyczYliski Waclaw dyr., Poznań, PI. WiIhelmowski 18. 
Wysocki Józef apI. 
W
'socki Stefan dr., Poznari. Rycerska 2. 
W ywi6rski, Berlin-Charlottenburg. 


Zajączkowski Maksymilian ks., nowszyn. 
Z,rkrzewski Franciszek dr., Poznań, Rycerska 29. 
Zakrzewski Jan mec.. Oostyń. 
Zakrzewski Janusz, Osiek p. Krzywiniem. 
Zakrzewski Stanisław, PoznaiI. 
Zakrzewski Tadeusz ks., Poznań, ul. Wieżowa 1. 
Zakrzewski Zdzisław ks., Golejewko p. Ch oj nem. 
Zakrzewski Zygmunt dr., Mirosławice. 
Zalewski F.dward ks., Kobylin. 
Zalewski J6zef ks., Przemęt. 
Zapałowski Bcruard dr., ToruiI. 
Zaremba Antoni ks., Jeżewo. 
Zarzycki Antoni ks., Opatów. 
Zboralski Władysław, Pleszew. 
Zborowski Henryk ks., Ostrów. 
Zborowski Henryk dr., przy wojsku. 
Zhorowski Tadeusz. Inowroclaw. 
Zedlewski Antoni, Lensitz, 
Zieliński Tadeusz ks., Rozdrażew (pow. krotoszyński). 
ZieliiIski Klemens ks., Kosztowo p. Wyrzyskiem. 
Ziemski Lech ks., Ostrów. 
Ziętek Władysław apI., Grodzisk. 
Ziołecki Rom,m dr., Poznań. 
Ziółkowski Czesław dr., Poznań, ul. Głogowska 102. 
ZmidziiIski Aleksander ks., Michorzewo (pow. nowotomyski). 
Żniniewicz Jan dr., PoznaiI, ul. Teatralna 2. 


489
		

/500.djvu

			490 


Żniniewiczówna Janina dr., PoznaiI, Teatra!na 2. 
Żółtowski Adam hr. dr., Jarogniewice p. Czempiniem. 
Żółtowski Adam hr. dr., Kraków, Uniwersytet. 
Żółtowski Edmund, Myszkowo. 
Żółtowski Leon hr. dr., Niechanowo. 
Żółtowski Marceli dr., Godurowo (pow. gostyński). 
Żółtowski Stanisław dr., Wargowo (pow. obornicki). 
Żółtowski Zygmunt hr., Nekla. 
Żuromski Kazimierz mec., Poznań, ul. Augusty Wiktoryi 5. 
Zwickert Jan ks., Cerekwica (pow. jarocińskO. 
Zwolski Stefan ks. dr., Poznań, Wieżowa 2-4. 
Żychliński Józef dr., Kunowo (pow. śremski). 
Żychliński Józef jun., Uzarzewo p. Kobylnicą. 
Zygarłowski Leopold ks., Wolsztyn. 


- -...-- -