/509.djvu

			. 


L........ na 


VIII 


Aptek 


. . . 
. , 
 
1:!' . 
". I ' .. . I , 
- -- 


. 
..P I A S T O W"' 
WARSZAWA. UL ZLOT A Nr
. TELEFON 
62.60 


-... . 


w 


. i!'ł'1 


. .
 


. 
I 


f 


"' 
,. 


.;. 


... 


-.. 


"'" 
'i
		

/510.djvu

			PA"TAnoS.C 


.1 


Laboratorium suke. A. ZALEWSKIEGO 


w Rawie Mazowieckiej 


Nieszkodliwa dla ludzi 
i zwierzat domowych 


Golowa do użycia 
Zachowujqca s i a l e 
swe własności 


I 


. 
Irulqce szczury 


Sprzedaż w puszkach hermetycznych blaszanych 
po 100, 200 i 500 gr. w aptekach i składach aptecznych 


NIEZAWODNY ŚRODEK PRZY MASO- 
WYCH AKCJACH ODSZCZURZENIOWYCH
		

/511.djvu

			APTEKI 


Przepisy prawne: 
Ustawa z dnia 25.111.1938 o wykonywaniu zawodu aptekarskiego (D. U. 
R. P. Nr 23, poz. 202). 
Pełny tekst: 
Art. 1. (1) Przez wykonywanie zawodu aptekarskiego rozumie się 
pracę w aptece, polegającą na: 
1) wytwarzaniu, przyrządzaniu, utrzymywaniu przechowywaniu 
w aptece oraz wydawaniu z niej środków, używanych w lecznictwie ludzi 
i zwierząt, w szczególności zaś przyrządzaniu i wydawaniu leków według 
recept osób, uprawnionych do ich zapisywania, 
2) zarządzaniu apteką, 
3) sprawdzaniu tożsamości i jakości środków leczniczych. 
(2) Ponadto wykonywanie zawodu aptekarskiego obejmować może: 
wytwarzanie, przyrządzanie, utrzymywanie i przechowywanie w aptece 
oraz wydawanie z niej środków dietetycznych, higieniczno - kosmetycz- 
nych, wszelkich przedmiotów, przeznaczonych do leczenia i pielęgnowa- 
nia chorych, oraz trutek do tępienia szkodników i pasożytów. 
Art. 2. (1) Prawo wykonywania zawodu aptekarskiego może być 
stałe lub czasowe. 
(2) Prawo stałego wykonywania zawodu aptekarskiego w rozumie- 
niu art. 1 ust. (1) pkt 1) i 3) mają osoby, które: 
1) są obywatelami Państwa Polskiego, 
2) uzyskały dyplom doktora lub magistra farmacji, wydany albo 
uznany przez jeden z uniwersytetów w Państwie Polskim, 
3) odbyły po uzyskaniu lub uznaniu dyplomu roczną praktykę 
w aptece, 
4) zostały wpisane na listę członków właściwej izby aptekarskiej. 
(i) Równoznaczne z dyplomami, wymienionymi w ust. (2) pkt. 2), 
w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu aptekarskiego są: 
l) dyplom magistra lub prowizora farmacji, wydany albo uznany 
przez jeden z uniwersytetów cesarstwa rosyjskiego przed dniem 27 listo- 
pada 1917 r., 
2) dyplom magistra farmacji, wydany albo uznany przez jeden 
z uniwersytetów monarchii austro-węgierskiej przed dniem l listopada 
1918 r"\ 
3) upoważnienie do wykonywania zawodu aptekarskiego (aprobata), 
wydane przez właściwe władze na obszarze Rzeszy Niemieckiej przed 
dniem 27 grudnia 1918 r.,
		

/512.djvu

			4) upowazmenie do wykonywania zawodu aptekarskiego (aprobata), 
wydane przez właściwe władze, urzędujące na obszarze województw poz- 
nańskiego i pomorskiego po dniu 27 grudnia 1918 r. na podstawie dyplo- 
mu, wydanego lub uznanego przez jeden z uniwersytetów Rzeszy Nie- 
mieckiej przed tym terminem, 
5) upoważnienie do wykonywania zawodu aptekarskiego (aprobata), 
wydane przez władze na obszarze Rzeszy Niemieckiej przed dniem 1 stycz- 
nia 1922 r., jeżeli zawód ten był wykonywany na obszarze górnośląskiej 
części województwa śląskiego przynajmniej od 1 stycznia do 15 czerwca 
1922 r., 
6) dyplom magistra farmacji, wydany lub uznany przez jeden z uni- 
wersytetów na obszarze monarchii austro-węgierskiej osobom pocho- 
dzącym: 
a) ze śląska Cieszyńskiego, jeżeli osoby te rozpoczęły studia na 
jednym z tych uniwersytetów przed dniem 10 sierpnia 1920 r., 
b) Z; obszarów Spisza i Orawy, jeżeli osoby te rozpoczęły studia 
na jednym z tych uniwersytetów przed dniem 28 lipca 1920 r., 
7) dyplom na stopień prowizora farmacji, uzyskany na mocy 
 9 
statutu kursów prowizorskich, zatwierdzonych przez Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego dnia 31 maja 1926 r., 
8) dyplom zagraniczny, uprawniający do wykonywania zawodu 
aptekarskiego na zasadzie zezwolenia, udzielonego przez Tymczasową 
Radę Stanu Królestwa Polskiego. 
Art. 3. Ponadto prawo wykonywania zawodu aptekarskiego na rów- 
ni z osobami, wymienionymi wart. 2, służy osobom, które mają obywa- 
telstwo polskie oraz: 
l) uzyskały tytuł "pomocnik aptekarski" w Państwie Polskim, 
2) uzyskały tytuł "pomocnik aptekarski" na jednym z uniwersyte- 
tów cesarstwa rosyjskiego przed dniem 27 listopada 1917 r., 
3) złożyły zgodnie z przepisami rozporządzenia austriackiego Mini- 
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 marca 1912 r. (Dz. u. p. au str. Nr 47) 
egzamin tyrocynalny prz¥ gremiach aptekarskich, 
4) uzyskały świadectwo ze złożonego przed komisją państwową 
wstępnego egzaminu farmaceutycznego w Rzeszy Niemieckiej przed 
dniem 27 grudnia 1918 r., 
5) uzyskały świadectwo z egzaminu, wymienionego w pkt 4), zło- 
ż,onego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego po dniu 
27 grudnia 1918 r., 
6) uzyskaly świadectwo na "pomocnika aptekarskiego', wydane przez 
niemiecką komisję egzaminacyjną na terenie b. okupacji niemieckiei (tzw. 
Generał Gubernatorstwa Warszawskiego) do dnia 11 listopada 1918 r. 
Art. 4. (1) Prawo czasowego wykonywania zawodu aptekarskiego 
z wyjątkiem prawa zarządzania ap
eką mogą otrzymać osoby, które odpo- 
wiadają wszystkim warunkom do wykonywania tego zawodu, a nie mogą 
wykazać się niezwłocznie dowodami. 
(2) Osoby, które wskutek poślubienia cudzoziemca utraciły obywatel- 
stwo polskie, a odpowiadają pozostałym warunkom do wykonywania zawo- 
du aptekarskiego, mogą nadal zawód ten wykonywać przez okres trzy- 
miesięczny; na dalsze czasowe wykonywanie zawodu aptekarskiego po- 
winny one uzyskać zezwolenie. 


II
		

/513.djvu

			(3) Przyznawanie prawa czasowego wykonywania zawodu aptekar- 
skiego należy do Ministerstwa Opieki Społecznej. 
Art. 5. Prawa wykonywania zawodu aptekarskiego nie mogą uzy- 
skać osoby: 
l) ubezwłasnowolnione z powodu choroby psychicznej - w czasie 
trwania ubezwłasnowolnienia, 
2) pozbawione sądownie praw publicznych i obywatelskich praw 
honorowych do czasu odzyskania tych praw. 
Art. 6. Zasady, według których osoby, pragnące wykonywać za- 
wód aptekarski, powinny odbyć roczną praktykę oraz pracę zawodową 
potrzebną do nabycia prawa zarządzania apteką, określa, po: zasięgnię- 
ciu opinii jzb aptekarskich, Minister Opieki Społecznej w drodze rozpo- 
rządzenia, gdy zaś chodzi o osoby wojskowe - w porozumieniu z Mini- 
strem Spraw Wojskowych. 
Art. 7. (1) Prawo zarządzania apteką w rozumieniu art. 1 ust. (1) 
pkt 2) uzyskują osoby, wymienione wart. 2, które poza roczną praktyką 
w aptece, przewidzianą w ust. (2) pkt 3) tegoż artykułu, pracowały 
zawodowo w aptece 2 lata. Okres ten skraca się o rok dla osób, które 
na jednym z uniwersytetów w Państwie Polskim uzyskały tytuł doktora 
farmacji. 
(2) Prawo zarządzania apteką tracą osoby, które nie wykonywają 
zawodu aptekarskiego w ciągu 10 lat bez przerwy lub z przerwami nie 
krótszymi niż jeden rok; prawo to odzyskuje się po rocznej pracy zawo- 
dowej w aptece. Przepis niniejszy nie ma zastosowania do urzędników 
państwowych, samorządowych i instytucji ubezpieczeń społecznych, peł- 
niących służbę nadzoru farmaceutycznego. 
(3) Za równoznaczne z wykonywaniem zawodu aptekarskiego w ro- 
zumieniu ust. (1) uważa się pracę w jednej z fabryk' chemiczno - far- 
maceutycznych, których wykaz ustala Minister Opieki Społecznej. 
(4) Właściwy wojewoda (Komisarz Rządu m. st. Warszawy) może 
zezwolić osobom, wymienionym wart. 3, na zarząd aptekami na okres 
nie dłuższy niż 3 miesiące, a Minister Opieki Społecznej - na okres dłuż- 
szy lub do odwołania. 
Art. 8. (1) Apteka nie może być pozostawiana bez zarządcy. 
(2) Właściciel, dzierżawca lub zarządca apteki nie mogą być jed- 
nocześnie zarządcami innej apteki, współwłaściciel zaś - tylko za zgodą 
Ministra Opieki Społecznej. 
(3) Zarządcą apteki, stanowiącej własność jednej lub większej licz- 
by osób fizycznych, powinien być w zasadzie tylko jej właściciel, współ- 
właściciel lub dzierżawca, jeżeli przepisy ustawy niniejszej nie stanowią 
inaczej. Jeżeli właścicielem lub współwłaścicielem apteki jest osoba, nie 
posiadająca kwalifikacji zawodowych, wówczas zarządzanie apteką po- 
winno być przekazane osobie do tego uprawnionej. 
(4) Wł
ciciel, współwłaściciel, lub dzierżawca, który sprawuje za- 
rząd apteką, może powierzyć sprawowanie zarządu innej, uprawnionej do 
tego osobie, najwyżej na okres trzech miesięcy w ciągu roku, a na dłuż- 
szy okres w ważnych wypadkach (obłożna choroba, wyjazd na studia, 
ukończony 60 rok życia, służba wojskowa itp.) za zezwoleniem Ministra 
Opieki Społecznej. 
Art. 9. (1) W przypadku pozostawania apteki bez zarządcy za- 


111
		

/514.djvu

			rząd nią do czasu wyznaczenia nowego zarządcy może być wykonywany 
nie dłużej jednak, niż w ciągu trzech miesięcy, przez magistra farmacji, 
który po ukończeniu rocznej praktyki w aptece, przynajmniej przez rok 
pracował zawodowo w aptece lub przez osobę, która odpowiada warun- 
kom art. 3. 
(2) O braku zarządcy oraz o powierzeniu zarządu apteką innej, 
uprawnionej do tego osobie, właściciel, współwłaściciel lub dzierżawca 
apteki jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wojewódzką władzę ad- 
ministracji ogólnej z podaniem imienia, nazwiska i adresu tej osoby. 
(3) Jeżeli zarząd apteką jest wykonywany w sposób, zagrażający 
życiu lub zdrowiu osób, korzystających z jej świadczeń, wojewódzka wła- 
dza administracji ogólnej może zażądać zmiany zarządcy w określonym 
przez siebie terminie, a w razie niewykonania żądania w tym terminie - 
zawiesić zarządcę w czynnościach, skierowując niezwłocznie sprawę do 
właściwej instancji sądowej, która rozstrzygnie o utracie prawa zarzą- 
dzania apteką. Przepis ust. (1) stosuje się odpowiednio. 
(4) Wojewódzka władza administracji ogólnej wyznaczy z urzędu 
zarządcę apteki, gdy: 
l) apteka pozostaje bez zarządcy, a właściciel, współwłaściciel lub 
dzierżawca nie wyznaczył nowego zarządcy, 
2) apteka po terminie, wymienionym w ust. (1), pozostanie bez 
zarządcy. 
(5) Do czasu wyznaczenia nowego zarządcy apteka może być zam- 
knięta przez wojewódzką władzę administracji ogólnej. 
Art. 10. (1) Osoby, pragnące wykonywać zawód aptekarski, po- 
winny uprzednio zarejestrować się u wojewódzkiej władzy administracji 
ogólnej. 
(2) O rozpoczęciu i zaprzestaniu pracy w aptece przez osobę, wy- 
konywającą zawód aptekarski, zarządca apteki jest obowiązany zawiado- 
mić powiatową władzę administracji ogólnej oraz właściwą izbę aptekar- 
ską najpóźniej w ciągu 7 dni. 
(3) W przypadkach notorycznych: niedołęstwa, choroby psychicz- 
nej, alkoholizmu, narkomanii lub kalectwa, które powodowałyby niepra- 
widłowe wykonywanie zawodu aptekarskiego, połączone z niebezpieczeń- 
stwem dla życia lub zdrowia osób, korzystających ze świadczeń apteki - 
wojewoda (Komisarz Rządu m. st. Warszawy) może na podstawie orze- 
czenia lekarza urzędowego wstrzymać rejestrację osoby, pragnącej wyko- 
nywać zawód aptekarski, do czasu wydania orzeczenia przez komisję le- 
karską. W razie ustalenia przez komisję lekarską faktów, które stano- 
wiły podstawę wstrzymania rejestracji, wojewoda (Komisarz Rządu m. st. 
Warszawy) wstrzyma rejestrację, skierowując niezwłocznie sprawę do 
właściwej instancji sądowej, która rozstrzygnie o zdolności danej osoby 
do wykonywania zawodu aptekarskiego. Jeżeli orzeczenie komisji lekar- 
skiej nie będzie doręczone osobie, pragnącej wykonywać zawód aptekarski 
w terminie dwumiesięcznym od dnia zgłoszenia się jej do rejestracji, oso- 
ba ta nabywa prawo niezwłocznego przystąpienia do wykonywania zawo- 
du aptekarski,ego; do terminu dwumiesięcznego nie wlicza się czasu 
zarządzonej przez komisję lekarską obserwacji. 
Art. 11. (1) Osoby, wykonywające zawód aptekarski, nie mogą 
wykonywać praktyki lekarskiej, dentystycznej, weterynaryjnej, ani pro- 
wadzić lecznicy bądź przychodni. 


IV
		

/515.djvu

			(2) Z zawodem aptekarskim nie wolno łączyć zaJęc, nie licujących 
z godnością tego zawodu; zakaz w poszczególnym przypadku wydaje Mi- 
nister Opieki Społecznej na podstawie opinii izby aptekarskiej, a co do 
osób wojskowych - Minister Spraw Wojskowych. 
Art. 12. Poza przypadkami, przewidzianymi we właśtiwych prze- 
pisach, osoby wykonywające zawód aptekarski, są obowiązane do zachr,. 
wania w tajemnicy wszystkich wiadomości, uzyskanych w związku z wy- 
konywaniem tego zawodu, a dotyczących osób, korzystających ze św;ad- 
czeń apteki. 
Art. 13. (1) Prawo wykonywania zawodu aptekarskiego gl'.śnie 
w przypadku: 
l) stwierdzenia okoliczności, przewidzianych wart. 5, lub utraty 
obywatelstwa Państwa Polskiego, 
2) niezdolności do wykonywania zawodu, 
3) prawomocnego wyroku sądu państwowego bąaz wyroku sądu dy- 
scyplinarnego izby aptekarskiej, orzekającego utratę tego prawa. 
(2) W przypadku niezdolności do wykonywania zawodu (ust. (1) 
pkt 2», wywołanej niedołęstwem, chorobą psychiczną, alkoholizmem, 
narkomanią albo kalectwem - jeżeli stan ten może zagrażać oczywistym 
niebezpieczeństwem życiu lub zdrowiu osób, korzystających ze świadczeń 
apteki - wojewoda (Komisarz Rządu m. st. Warszawy) zarządza zba- 
danie osoby wykonywającej zawód aptekarski przez komisję lekarską, 
'a w razie stwierdzenia przez nią jednego z wymienionych przypadków, 
zawiesza tę osobę w prawie wykonywania zawodu aptekarskiego, skiero- 
wując niezwłocznie sprawę do właściwej instancji sądowej, która roz- 
strzygnie o utracie prawa do wykonywania zawodu. 
Art. 14. Minister Opieki Społecznej sprawuje nad7.ór nad wykony- 
waniem zawodu aptekarskiego. 
Art. 15. Minister Opieki Społecznej po zasięgnlęclU opinii izb apte- 
karskich wyda w drodze rozporządzenia przepisy o sposobie wykonywa- 
nia zawodu aptekarskiego, o sposobie zarządzania apteką, o rejestracji 
(art. 10 ust. (1», o składzie i trybie postępowania komisji lekarskich, 
wymienionych wart. 10 ust. (3) i art. 13 ust. (2), oraz o trybie postę- 
powania w przedmiocie zawieszania lub pozbawiania prawa zarządu i pra- 
'wa wykonywania zawodu aptekarskiego. 
Art. 16. Przepisy ustawy niniejszej, dotyczące izb aptekarskich, 
wejdą w życie z chwilą ukonstytuowania się tych izb na mocy oddziel- 
nej ustawy. 
Art. 17. Kto wykracza przeciw przepisom art. 8 ust. (1), (2), (3), 
(4), art. 9 ust. (2) i art. 10 ust. (2), albo przeciw przepisom rozporzą- 
dzeń, wydanych na podstawie art. 15, podlega w drodze administracyj- 
nej karze aresztu do miesiąca lub grzywny do 1.000 złotych. 
Art. 18. (1) Przepisy ustawy niniejszej nie naruszają uprawnień, 
przewidzianych w umowach międzynarodowych. 
(2) Przepisy ustawy niniejszej nie naruszają również uprawnlen 
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, wynikających z przepisów o zwal- 
czaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. 
Art. 19. (1) Z dniem wejścia w życie ustawy niniejszej tracą moc 


v
		

/516.djvu

			obowiązującą wszystkie przepisy w sprawach, unormowanych ustawą 
niniejszą. 
(2) Dotychczasowe przepisy prawa, nie sprzeczne z postanowienia- 
mi ustawy niniejszej, zachowują moc obowiązującą tylko do czasu wy_ 
dania przez Ministra Opieki Społecznej przewidzianych w tej ustawie 
rozporządzeń. 
Art. 20. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Opie- 
ki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami. 
Art. 21. Ustawa niniejsza wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy 
od dnia ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Państwa. 


-Prez
-dent Rzeczypospolitej: 
(-) l. Mościcki 


Prezes Rady Ministrów: 
(-) Sławoj Składkowski 


Minister Opieki Społecznej: 
(-) Marian Zyndram-Kościałkowski 


Przepisy prawnł', odnoszące się do zapisywania leków: 


l) przez lekarzy dentystów: 
Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16.1.1939 r. o stoso- 
waniu leków przez lekarzy - dentystów (D. U. R. P. Nr 7, poz. 41). 


Pełny tekst: 
Na podstawie art. 26 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. 
R. P. z 1934 r. Nr 4, poz. 32) zarządzam, co następuje: 

 l. Lekarze - dentyści mający prawo wykonywania praktyki le- 
karsko - dentystycznej, mogą stosować oraz zapisywać w postaci recept 
środki lecznicze, zmierzające do leczenia chorób jamy ustnej i zębów, 
objęte farmakopeą polską i szczególnynli rozporządzeniami. 

 2. (1) Lekarze - dentyści mogą wystawiać zapotrzebowania na 
środki odurzające tylko do stosowania ich przez siebie samych. 
(2) Zapotrzebowania na środki odurzające oprócz nazwy i ozna- 
czenia ilości powinny zawierać: 
a) własnoręczny podpis i jego wyraźną odbitkę, 
b) adres lekarza - dentysty, 
c) datę wystawienia zapotrzebowania i 
d) napis "do stosowania we własnej p
aktyce". 
S 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


Minister Opieki Społecznej: 
(-) Marian Zyndram-Kościałkowski 


VI
		

/517.djvu

			2) przez felczerów: 
Ustawa z dnia l lipca 1921 r. o uprawnieniach do wykonywania czynności 
felczerskich (D. U. R. P. Nr 64, poz. 396). 
Tekst odnośnych artykułów ustawy: 
art. 2. Felczerzy uprawnieni są: 
a) do samodzielnego udzielania pomocy lekarskiej do przybycia lekarza, 
b) do pomocy leczniczej w dziedzinie pielęgniarstwa i ratownictwa. 
c) do szczepienia ospy i wydawania świadectwo wyniku, 
d) do niesienia pomocy w chorobach szerzących się nagminnie do przy- 
bycia lekarza, 
e) do wykonywania czynności chirurgicznych w zakresie małej chirurgii. 
art. 4. Felczerzy są upoważnieni do zapisywania leków podług farma- 
kopei, z wyjątkiem objętych lit. A, w przypadkach samodzielnego 
udzielania pomocy leczniczej w granicach ustalonych wart. 2. 


Stowarzyszenia i czasopisma: 
Patrz dział: Farmaceuci. 


Objaśnienia: 
Wykaz aptek w każdym województwie sporządzony został w kolejności 
według powiatów. Na pierwszym miejscu podany jest adres (miej- 
scowość i powiat) apteki, następnie charakter jej oraz właściciel. 
n. normalna, w. = wiejska, f. = filia, d. = domowa, z. = zakładowa. 


VII
		

/518.djvu

			J' 


II 


( 


.
		

/519.djvu

			M. st. Warszawa 


Anca Gustawa, s.s., Marszałkowska 21. 
Arndt Mieczysław, dr chem., Bielańska 15/17. 
Aleksandrowicz Zofia, prow. farm., Francuska 16. 
Albrecht Michał, prow. farm., Marszałkowska 136. 
Biele Stanisław, prow. farm., Ząbkowska 35. 
Bukowski Stanisław, Marszałkowska 54. 
Beczkowicz Antoni, prow. farm., Nowolipie 44. 
Chwilczyński Henryk, prow. farm., Wielka 17. 
Chomiczewski Andrzej, prow. farm., Niska 60. 
Chmielewski Stanisław, mag. farm., Freta 16. 
Cyfracki Franciszek, mag. farm., Marszałkowska 147. 
Cyfracka Jadwiga, Bracka 2. 
Danowski Józef, prow. farm., Wolska 129. 
Dobrzański Józef, prow. farm., Miodowa 9. 
Dreckiego Stefana, s.s., prow. farm., Plac Bankowy 1. 
Dobrut Tomasz, mag. farm., Wileńska 9. 
Ekerkunst Józef i Ramotowski Teofil, Leszno 3U. 
Fabicki Jan, dr i prow. farm., Wilsona 4. 
Franckiego Alfonsa, s. s., Ossolińskich 6. 
Gessner Jan, mag. fam1., Al. Jerozolimskie 11. 
Gębski Stanisław, dr farm., Chmielna 58. 
Goldbaum Adam, prow. farm., Nalewki 28. 
Grochowski Wacław, prow. farm., Dzika 65. 
Głowacka Henryka, mag. farm., Górczewska 32. 
Gressowa Zofia, mag. fam1., Zamenh.ofa 20. 
Grinwald Lejb, mag. farm., śliska 33. 
Heindenberg Józef, mag. farm., Grójecka 68. 
Homolicki Wiktor, prow. farm., L€szno 83. 
Heller Marian, mag. farm., Graniczna 10. 
Jakubowsl,i Wincenty, dl;" farm., Św. Krzyska 14. 
Jarzmanowski Kazimierz, prow. farm., Miedziana ]2. 
Jezierski Stanisław, prow. farm., Krucza 28. 
Jędrzejewski Jerzy, prow. farm., Okopowa 29. 
Kotlewski Gerwazy, mag. farm., Goraszewska 31. 
Kołabanowskiego Kazimierza s. s., Filtrowa 67. 
Krupiński Stefan, Tamka 16. 
Komorowski Mieczysław, prow. farm., 11 Listopada 30. 
Klein Bolesław, prow. form., św. Jerska 22. 
Kijewski Joliusz, prow. farm., Zamenhoofa 23. 


l
		

/520.djvu

			Klippla Adolfa, s. s., Grochowska 87. 
Kamiński 
ylwester i Filipowicz Wacław, Gęsia 57a. 
Kalicki Władysław, prow. farm., Puławska 11. 
Kłobukowskiego Jana, s. s. Grójecka 3. 
Kościńskiego W. s. s. Karmelicka 21. 
Kucińskiego Feliksa, s. s., Marszałkowska 49. 
Kulwieć Zygmunt, prow. farm., Topiel 18. 
Kurkowski Antoni, mag. farm., Belwederska 10. 
Kurowski Edward, mag. fam1., Czerniakowska 213. 
Lewandowski Tadeusz, Mokotowska 43. 
Leśniewskiej Antoniny, s. s., prow. farm., Marszałkowska 72. 
Lubelski Józef, Długa 16. 
Lidstenfeld Ludwik, Franciszkańska 18. 
Lipski Bolesław, prow. farm., Wronia 27. 
Majster vel Basiński Józef, mag. farm., Powązkowska 41. 
Miścicki Wincenty, prow. fam1., zelazna 65. 
Morawski Wincenty, mag. farm., Złota 44. 
Monduk Wacław, Wolska 91. 
Mierzejewski Stanisław, prow. farm., Stalowa 29. 
Magot Leon, prow. farm., Brukowa 31. 
Muszyńskiego Tadeusza, s. s., Radzymińska 81. 
Motak Bolesław, mag. -farm., Poznańska 17. 
Nasierowski Izydor, prow. farm., Al. Jerozolimskie 59. 
Ossowski Antoni, prow. farm., Wolska 10. 
Piotrowski Antoni i Laube Stefan, Plac Trzech Krzyży 10. 
Podlewski Jan. pl'ow. fam1., Bracka 21. 
Prądzyńska Anna, mag. fam1., Złota 31. 
Przysieckiego Michała, s. s., Krakowskie Przedmieście 22. 
Radomski Bolesław, prow. fann., Marszałkowska 95. 
Rawski Józef, mag., farm., Mariańska 12. 
Rościszewskiego, s. s., Syrokomli 6. 
Rosen..tadt Henryk, prow. farm., Plac Grzybowski 10. 
Rozenman Fiszel, Twarda 46. 
Rozpędzichowski Wiktor, prow. farm., Elektoralna 35. 
Rozencwajg Salomon, prow. farm., Grzybowska 31. 
Ruszczykowski August, prow. farm., Wolska 38. 
Samborski Otton. mag. farm., Nowy świat 60. 
Sereth Izaak, Twarda 34. 
Skierskiego i Dłuskiego, s. s., Nowolipki 51. 
Sklepiński Antoni, dr, Mazowiecka 10. 
Skowroński Stefan, prow. farm., Stare Miasto 17. 
Smolicza, s. s., Łomżyńska 8. 
Stocki Roman. prow. farm., Czemiakowska 183. 
Strużyńskiego Stanisława, s. s., Wiejska 2. 
Szlechciński Zygmunt, mag. farm., Ks. Felińskiego 17. 
Szymański Józef, prow. farm., Nowy świat 18. 
Szymańska Emilia, dr. farm., Bytomska 2. 
Szmiersztajn Tadeusz, prow. farm., Cegłowska 44. 
Szpital Dzieciątka Jezus, Sienkiewicza 4. 
Szpunar Józef, mag. farm., Grodzowska 16. 
Szreniawski Stefan. mag. farm., Piękna 49.  
..
		

/521.djvu

			Tarchaiski Julian Marceli, prow. farm., Czerniakowska 79. 
Teichert Mieczysław, Wierzbowa 11. 
Toborowski Romuald, mag. farm., Tormińska 4. 
Tuszyński Adam, Trębacka 4. 
lllatowskiego Tadeusza, s. s., Nowy świat 31. 
Waszkiewicz Kazimierz, Targowa 54. 
Wągrowski Stanisław, prow. farm., Chłodna 16. 
Weber Edward Karol, prow. farm., Plac Inwalidów 8. 
Welta Jakuba, s. s., Nalewki 24. 
"Wenda K.", Krakowskie Przedmieście 55. 
Weroczy Jan Tadeusz, prow. farm., Bednarska 13. 
Wierzbięta Alfons, prow. farm., Marszałkowska 94. 
Więckowskiego, s. s., Marszałkowska 110. 
Wilanowski Wincenty, Uniwersytecka 1. 
Wiśniewskiego Edwarda, s. s., Marymoncka 14. 
Zahrt Gustaw, prow. farm., Chłodna 50. 
Zalewski Tadeusz Wiktor, mag. farm., Puławska 18. 
Załuska Kazimiera, prow. farm., Freta 29. 
Zamenhofa Fabiana, s. s., Żelazna Brama 8. 
Zbikowski Henryk, prow. farm., Miła 2. 
Zieliński Kazimierz, Puławska 68. 
Tow. Zwolenników Homeopatii, Nowy świat 16. 
żłobikowski Robert, prow. farm., Grochowska 128. 


Apteki Ubezpieczalni Społecznych: 


1. Ubezpieczalnia ::5połeczna, Mariańska 1. 
2. " Solec 93. 
3. Hipoteczna 5. 
4. Bagatela 15. 
5. " Wolska 52. 
6. " Jagiellońska 34. 
7. " " Piotra Wysockiego 32a. 
8. " " Grójecka 26. 
9. " Radzymińska 109. 
10. Czerni akowska 24. 
11. Krypska 50. 


Apteki zakładowe: 


Szpital Starozakonnych, Dworska 17 - Czyste. 
św. Łazarza, Książęca 2. 
Ewangelicki, Karmelicka 10. 
Czerwonego Krzyża, Czerwonego Krzyża 7. 
Dzieciątka Jezus, Żelazna 4. 
Św. Ducha, Elektoralna 12. 
Przemienienia Pańskiego, Zygmuntowska 2. 
S. S. Elżbietanek, Goszczyńskiego 1. 
Instytutu Radowego im. Marii Curie-::5kłodowskiej, Wawelska 15. 
"Pomoc Lekarska" - Żydowskie Tow. Dobroczynności, Grzybowska 11. 


3
		

/522.djvu

			Gmina Wyznaniowa Starozakonnych, Twarda 6. 
Warszawska Dyrekcja Kolei Państwowych, Chmielna 69. 
" "Syrokomli 2. 
"" Brzeska 2. 
Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Więziennictwa, Przejazd 6. 
Towarzystwo .,Bratnia Pomoc", Nowolipie 15. 


w oiew6dztwo Białostockie 


Augustów (n.), Stankiewicz Stanisław. 
Augustów (n.), Worotyński Adam. 
Bargłów, pow. augustow., (w.), Miksza Jan. 
Lipsk, pow. august., (w.), Cieszkowski Jan. 
Raczki, pow. agust., (n.), Elson Icko. 
Sopockinie, pow. august., (n.), sukc. Słomskiego Józefa. 
Sztabin, pow. august., (w.), Skowroński Stefan. 
świack, pow. august., (z.), Państw. Zakł. Leczn. dla Nerw. Wyczerp. 
Białystok, Sienkiewicza 2, (n.), Hałłaj Lucyna. 
Białystok, Piłsudskiego 18, (n.), sukc. Gessnera Osw. 
Białystok, Bron. Pierackiego 24, (n.), Hermanowski Wincenty. 
Białystok, Sienkiewicza 63, (n.), Frauszteter Maks. 
Białystok, Rynek Kościuszki 17, (n.), Lubowski J. i Weinstejn J. 
Białystok, Sienkiewicza 34, (n.), B-ci Kuryckich i Dawidowskiego J. 
Białystok, Rynek Kościuszki 11, (n.), p. firmą "Ajzensztadt". 
Białystok, Piękna 1, (n.), Wysocki Zygmunt. 
Białystok, Dąbrowskeigo 2, (n.), Michalski Wacław. 
Białystok, (n.), Kresowiecki Antoni. 
Białystok, Powiatowa Kasa Chorych. 
Białystok, Różańska 3, (z.), Linas Hacedek. 
Białystok, Piwna, (z.), Szpital Miejski. 
Białystok, (z.), Dyrekcja Kolei Wileńskiej. 
Białystok, (z.), T-wo Ochrony Zdrowia. 
Białowieża, p. bielski, (n.), Zawadzka Zofia. 
Bielsk - Podlaski, (n.), Hallaj Anna. 
Boćki, p. bielski, (n.), Dworecki Berek. 
Brańsk, p. bielski, (n.), Wasilewska - Zawistowska Am. i Pańczyk Walenty. 
Ciechanowiec, p. bielski, (n.), Rabinow Szymon. 
Drohiczyn, p. bielski, (w.), Kozarska Alma. 
Hajnówka, p. bielski, (n.), Nurzyński Józef. 
Kleszczele, p. bielski, (w.), Walento Michał. 
Mielnik, p. bielski, (n.), Szunejko Eugeniusz. 
Milejczyce, p. bielski, (w.), Pruska Maria. 
Narew, p. bielski, (n.), Pile Gerszon. 
Narewka, p. bielski, (w.), Warsztacki Herma;n. 
Orla, p. bielski, (w.), Rabinowicz Mowsza. 
Siemiatycze, p. bielski, (n.), Wasilewski Zygmunt. 
Brzostowica Wielka, p. grodzieński, (w.), Jacewicz Antoni. 
Druskieniki, p. grodzieński, (n.), Jachimowicz Stefan. 
Grodno, Pl. Batorego 8, (n.), Gmina Ewangelicka. 
Grodno, Dominikańska 7, (n.), Kopytnik Icko i ŻlU"awski Oszer. 


4
		

/523.djvu

			Grodno, Pl. Batorego 1, (n.), Klinkowsztein Dawid. 
Grodno, Orzeszkowej 13, (n.), sukc. Szwarca Saula. 
Grodno, Białostocka 54, (n.), Tropp. - Kriński Abracham. 
Grodno, Jerozolimska 4, (n.), Stępniewski Edward. 
Grodno, (n.), Judejko Henryk. 
Grodno, Mostowa 40, (z.), Powiatowa Kasa Chorych. 
Choroszcz, p. białost., (w.), Malinowski Franciszek. 
Choroszcz,. p. białost., (z.), a. Szpitala Psychiatrycznego. 
Czarna Wieś, p. białcst., (w.J, Radziszewski Antoni. 
Goniądz, p. białost., (n.), Lenczowska Maria. 
Gródek, p. białost., (w.), Szulklaper Lejzor. 
Jasionówka, p. białost., (w.), Goldberg Sara. 
Knyszyn, p. białost., (w.), Rzeźnicki Marian. 
Michałowo Niezabudka, p. białost., (w.), Sukc. Htryckiego Apolin. 
Supraśl, p. białost., (w.), Sawrycki Aleksy. 
Trzcianne, p. białost., (w.), Borkowski Chackiel. 
Turosiń Kościelna, p. ,białost., (w.), Lubczyński Witold. 
Wasilków, (n.), p. bialost., Godlewski Florian. 
Zabłudów, p. białost., (w.), Gober Szewacz. 
Indura, p. grodz., (w.), Josem Jechiel. 
Jeziory, p. grodz., (w.), Smorgoński Samuel. 
Krynki, p. grodz., (n.), zuchowiecki Abram Ber. 
Krynki, p. grodz., (z.), Tow. ,.Linas Hacedek". 
Łunna, p. grodz., (n.), Trzeciak Konstanty. 
Marcińkańce, p. grodz., (w.), Frankowski Mieczysław. 
Mosty Fabr., p. grodz., (n.), Soroko-Turczyńska Helena. 
Porzecze, p. grodz., (n.), Ziarnicki Władysław. 
Skidei, p. grodz., (w.), Sukc. Chmielewskiej Marii. 
Wołpa, p. grodz., (n.), Sopotnicki Maksymilian. 
żukiewicze, p. grodz., (f.), Trzeciak Konstanty. 
Jedwabne, p. łomż., (n.), Jałoszewski Michał. 
Kolno, p. łomż., (n.), Talmówna Irena. 
Łomża, Stary Rynek, (n.), Komornicki Stanisław. 
Łomża, Długa 8, (n.), Jabłoński Piotr. 
Łomża, Plac Kościuszki 3, (n.), Cukierman Berek. 
Łomża, Polowa, (n.), Zelkin Matys. 
Łomża, Szpital miejski św. Ducha. (z). 
Łomża, Szpital Starozakonnych, (z.). 
Nowogród, p. łomż., (w.), Brykman Henryk. 
Rutki, p. łomż., (w.), Bossowski Ludwik. 
Śniadów, p. łomż., (w.). Sukc. Borkowskiego Erazma. 
Stawiski, p. łomż., (n.), Rostafiński Feliks. 
Wizna, p. łomż., (w.), Dardziński Mieczysław. 
Zambrów, p. łomż., (n.), Skarzyński Julian. 
Czerwin, p. ostroI., (w.), Neuberg Stanisław. 
Goworowo, p. ostroI., (n.), Gościcki Stanisław. 
Kaczyny, (stac. kol. Ostrołęka), (w.), Szulc Stanisław. 
Kadzidło, p. ostroI., (w.), Dropa Jerzy. 
Łyse, p. ostroI., (n.), Maciejewski Mieczysław. 
Myszyniec, p. ostroł., (n.), Htefanowicz Marek. 
Ostrołęka, (n.), Staroń Jan. 


5
		

/524.djvu

			Ostrołęka, (n.), Pęski Marceli. 
Andrzejewo, p. ostrow., (n.), Kostecki Marcin. 
Brańszczyk, p. ostrow., (w.), sukc. Chorzelskiego Jana. 
Brok, p. ostrow., (w.), sukc.. Sikorskiego. 
Długosiodło, p. ostrow., (w.), Szulc Mieczysław. 
Małkinia, p. ostrow., (w.), Kocel Józef. 
Nur n/Bugiem, p. ostrow., (w.), Bileńko-Bieliński Piotr. 
Ostrów Mazowiecka, 3 Maja 13, (n.), Mandat Bolesław. 
Ostrów Mazowiecka, (n.), Gołębiowski Stanisław. 
Ostrów Mazowiecka, (n.), Mazurkiewicz Antoni. 
Poręba, p. ostrow., (w.), Kuczyński Jan. 
Zaremby Kościelne, p. o strow. , (w.), Strumpf Adolf. 
Dąbrowa, p. sokól., (n.), Kurlandzki Calko. 
Janowo, p. sokól., (w.), Wiernik Owsiej. 
Kuźnica, p. sokól., (w.), Sowińska Jadwiga. 
Nowy Dwór, p. sokól., (w.), Hermanowska-Karczewska Eugenia. 
S okółka, (n.), Wydział Powiatowy. 
Sokółka, (n.), Werner Fejwel. 
Suchowola, p. sokól., (w.), Ancypo Wiktor. 
Bakaraszewo, p. suwal., (w.), 'Roman Stanisław. 
Filipów, p. suwal., (w.). Rakowski Kazimierz. 
Puńsk, p. suwal.. (w.), Sołoducho Fabi. 
Sejny, p. suwal., (n.), Sukc. Domosławskiego. 
Suwałki, Kościuszki 84, (n.), Szwejkowski Bolesław. 
Suwałki, Kościuszki 78, (n.), Sukc. Ochrona Zelika i Erdrejcha. 
Suwałki, 3 Maja 9, (n.), żychlewicz Antoni. 
Suwałki, 11 Listopada 71, (n.), ::5tudnicki Stanisław. 
Wiżajny, p. suwal., (w.), Sukc. Karazyna Romana. 
Grajewo, p. szczucz., (n.), Marcinkowski Józef. 
Grajewo, p. szczucz., tn.), Kalesza Czesław. 
Radziłów, p. szczucz., (w.), żegilewicwwa Marianna. 
Rajgród, p. szczucz., (n.), Monikowski Antoni. 
Szczuczyn, (n.), Radzikowski Wacław. 
Jałówka, p. wołkow., (n.). Duchnowski Tadeusz. 
Łysków, p. wołkow., (w.), Epsztejnowa Szprynca. 
Mścibór, p. wołkow., (w.), Szejnman Szymon. 
Piaski, p. wołkow., (w.), Koszczekowicz - Kapłanowa Rachela. 
Porozowo, p. wołkow., (w.), Sukc. K. Krzywca. 
Roś, p. wołkow., (w.), Piórko Kolman. 
świsłocz, p. wołkow., (n.), :Sukc. ::5trzałkowskiego Jana. 
Wołkowysk, Za..1Jlkowa l, (n.), Tymiński Hugon. 
Wołkowysk, Grodzieńska 2, (n.), Ochron Jechiel. 
WołkowysK, Szeroka 70, (n.), Zalcberg Lejzor. 
Wołkowysk, (z.), Dyrekcja Kolei Państwowych. 
Zelwa, p. wołkow., (n.), Sukc. d'Asystettena Kazimierza. 
Ciechanowiec, p. wys.-maz., (n.), Bakowa Sydonia. 
Czyżew, p. wys.-maz., (n.), Parys Jan. 
Łapy, p. wys.-maz., (w.), ::5ukc. Ostrowskiego Ignacego. 
Sokoły, p. wys.-maz., (n.), Kulesza Henryk. 
Tykocin, p. wys.-maz., (n.), Goldzin Nochim. 
Wysokie-Mazowieckie, (n.), Sukc. Aftela Henryka. 


6
		

/525.djvu

			w oiew6dztwo Kieleckie 


Będzin (n), Banasik Józef. 
Będzin, Kołłątaja 2, (n.), Kahan Peretz. 
Będzin, Kołłątaja 19, (n.), Krauze Samuel. 
Będzin, Kołłątaja 44 (n.), Machajski Aleksander. 
Bobrowniki, pow. będz., (w.), Załuski Jan. 
Czeladź, p. będz., Bytomska 2, (n.), Kastro Mieczysław. 
Czeladź, p. będz., (n.), Tomaszewski Bronisław. 
Dąbrowa Górnicza, p. będz., Sobieskiego 9, (n.), sukc. Grochowskiego 
Jana. 
Dąbrowa Górnicza, p. będz., Królowej Jadwigi 39, (n.), Janicki Teodor. 
Dąbrowa Górnicza. p. będz., Okrzei 35, (n.), Lypek Aleksander. 
Dąbrowa Górnicza, p. będz., Ubezpieczalnia Społeczna. 
Grodziec, p. będz., (n.), Feldman Józef. 
Grodziec, p. będz., Ubezpiecz. Społeczno 
Maczki, p. będz., (n.), Smolarska Stanisława. 
Niwka, p. będz., (n.), Wejner Eugeniusz. 
Piaski, p. będz., Ubezp. Społeczno 
Sosnowiec, Piłsudskiego 18, (n.), Dawiskiba Wanda. 
Sosnowiec, Sienkiewicza 9, (n.), Garbaczewski Jan. 
Sosnowiec, Nowopogańska 35, (n.), Kupferblum Gerszon. 
Sosnowiec, (n.), Rogowski Henryk. 
Sosnowiec, Staszica, (n.), Rowiński Jan. 
Sosnowiec, Piłsudskiego 46, (n.), sukc. Tuszkowskiegu. 
Sosnowiec, l Maja 18, (n.), sukc. Turskiego Zygmunta. 
Sosnowiec - Modrzejów, Dąbrowskiego 11, (n.), Laskowski Stefan. 
Sosnowiec, Modrzejowska 14, (n.), Wasilewski Władysław. 
Ssnowiec, Orla 28, (n.), sukc. Zielińskiego Władysława. 
Sosnowiec - Wawel, Pbezp. Społecz. 
Strzemieszyce, p. będz., (n.), Eizerman Czesław. 
Zagórze, p. będz., (f.L Robakówna Eugenia. 
Ząbkowice, p. będz., (w.), Grochowski Włodzimierz. 
Blachownia, p. częst., (w.), Dramiński Piotr. 
Częstochowa, Al. Wolności 23, (n.), Bujakowski Antoni. 
Częstochowa. Panny Marii 50, (n.), Sukc. Fryde
o. 
Częstochowa, Panny Marii 26, (n.), Kozerski Piotr. 
Częstochowa, Panny Marii 14, (n.), Sukc. Monikowskiego. 
Częstochowa, Wieluńska 18, (n.), Obrębski Józef. 
Częstochowa, Narutowicza 44, (n.), Pogorzelski Julian. 
Częstochowa, Narutowicza 102, (n.), Rupprecht Józef. 
Częstochowa, Stary Rynek 2, (n.), Stępkowska. 
Częstochowa, Nowy Rynek 8, (n.), Szostakiewicz Zygmunt. 
Częstochowa, Siedemkamienic 27, (n.), Włosiński Aleksander. 
Częstochowa, Warszawska 41, (n.), Zagórski Jan. 
Częstochowa - Zawodzie, (n.), Zieliński Leon. 
Częstochowa, Dąbrowskiego 10, (z.), Magistrat m. Częstochowy. 
Częstochowa, Mickiewicza 12, Ubezp. Społecz. 
Częstochowa, Narutowicza 199, (f.), Ubezp. Społecz. 
Janów, p. częst., (w.), Brudkowski Mieczysław. 


7 


..
		

/526.djvu

			Kamienica Polska, (w.), Bielobradek Bolesław. 
Kłobucko, p. częst., (n.), Kozankiewicz Jan. 
Krzepice, p. częst., (n.), Orłowski Konstanty. 
Mstów, p. częst., (n.), sukc. Kuleszy Konrada. 
Olsztyn, p. często (w.), Paw lik Wladysław. 
Przyrów, p. częst., (w.), Sukc. Rowalskiego. 
Truskolasy, p. częst., (w.), Lotach Józef. 
Ciepielów, p. iłżec., (w.), Dereń Stanisław. 
Iłża, (n.), Kulesza Władysław. 
Kazanów, p. iłżec., (w.), Staniewski Leon. 
Lipsko, p. iłżec., (n.), Trzciński Wacław. 
Sienno, p. iłżec., (n.), Bauer Zygmunt. 
Solec n/Wisłą, p. iłżec., (w.), Krężelski Eugeniusz. 
Starachowice - Wierzbnik, p. iłżec., Ubezp. SpoI. 
Tarłów, p. iżłec., (w.), Miller Felicjall1. 
Wąchock, p. iłżec., (n.), Mucha Stanisław. 
Wierzbnik, p. iłżec., (n.), Kamocki Leon. 
Wierzbnik, p. iłżec., (n.), świderski Przemysław. 
Jędrzejów, p. jędrz., Pl. Tad. Kościuszki, (n.), Smagłow"ki Edm. Józef. 
Jędrzejów, p. jędrz., (n.), Krajewski Jan. 
Małogoszcz, p. jędrz., (w.), Godysz Stefan. 
Oksa, p. jędrz., (w.), Zaborski Bronisław. 
Sędziszów, p. jędrz., (w.), sukc. Kodjaszewskiego Zygmunta. 
Sobków, p. jędrz., (w.), Wojnowska Adela;. 
Wodzisław, p. jędrz., (n.), Sawicki Szymon. 
Bodzentyn, p. kiel., (n.), Firkowski Feliks. 
Chęciny, p. kiel., (n.), Rutkiewicz Stanisław. 
Daleszyce, p. kiel., (w.), sukc. Niezabitowskiego. 
Kielce, Sienkiewicza 24, (n.), Artwiński Stefan. 
Kielce, Sienkiewicza 39, (n.), Balisiński Jan. 
Kielce, Hipoteczna róg Mickiewicza, (n.), Gierałtowski Cyprian. 
Kielce, Piłsudskiego 11, (n.), Sukc. Krz.anowskiego W. 
Kielce, Piłsudskiego 17, (n.), Leydo Kazimierz Adrian. 
Kielce, Piotrkowska 93, (n.), Malikowa Maria. 
Kielce, Piotrkowska 49, (n.), sukc. Sikorskiego Mieczysława. 
Kielce, (z.), Szpital św. Ah'!;:s:mrl1":1. 
Kielce, Ubezp. Społ. 
Łopuszno, p. kiel., (w.), Zembrzuski Rolesław. 
Mniów, p. kiel., (n.), Ryl Józef. 
Nowa Słupia, p. kiel., (n.), Jurzyński Tomasz. 
Suchedniów, p. kiel., (n.), Górbiel Stefan. 
Zagnańsk, p. kiel., (w.), Wojski Bolesław. 
Bliżyn, p. konec., (w.), Opara Jan. 
Fałków, p. konec., (w.), Nowakowska Maria. 
Gowarczów, p. konec., (w.), Bilski Mikołaj. 
Końskie, (n.), sukc. Fuksiewicza Jana. 
Końskie, (n.), Ossowska Urszula. 
Końskie, Ubezp. Społecz. 
.Przedbórz, p. konec., (n.), sukc. Długoszewskiego. 
Radoszyce, p. konec., (n.), Hildebrant Wacław. 


8
		

/527.djvu

			Skarżysk.o - Kamienna, p. konec., (n.), Bielnicki Jan. 
Skarżysko - Kamienna, Marsz. Piłsudskiego 15, (n.) R.ybac:ki Władysław. 
Skarżysko - Kamienna, (z.). Kolejowa. 
Skarżysko - Kamienna, Ubezp. Społecz. 
Szydłowiec, p. konecki, (n.), Kowalski Stanisław. 
Stąporków, p. konec., (w.), Jaśkowski Ludwik. 
Szydłowiec, p. konec., (n.), Sochaczewski Antoni. 
Garbatka, p. kozien., (w.), Skrzyński Włodzimierz. 
Głowaczów, p. kozien., (n.), Pianko Jan. 
Gniewoszów, p. kozien., (n.), Kolesiński Paweł. 
Janowiec, p. kozien., (w.), Janiszewski Stanisław. 
Kozienice, p. kozien., (n.), sukc. Wojciechowskiego M. 
Magnuszew, p. kozien., (n.), Skowroński Stanisław. 
Pionki, p. kozien., (n.), Dutkiewicz Zygmunt. 
Zwoleń, p. kozien., (n.), Jagliński Stanisław. 
Brzesko Nowe, p. kozień., (n.), Niklas Romuald. 
Charsznica, p. miech., (n.), Skowerówna Jadwiga. 
Kozłów, p. miech., (w.), Kondiakowa Emilia. 
Książ Wielki, p. miech., (w.)" sukc. Dotkiewicz.a Floriana. 
Baran, p. miech., (w.), Kozłowski Tadeusz. 
Michałowice, p. miech., (w.), Jarzębiński Maksymilian. 
Miechów, (n.), Skowera Tadeusz. 
Proszowice, p. miech., (n.), Zakład dla umysł. chorych. 
Słomniki, p. miech., (n.), Maszadro Władysław. 
Bolesław, p. olkuski, (w.), Caspari Helena. 
Ogrodzieniec, p. olkus., (w.), Lunkiewiczowa Zofia. 
Ojców, p. olkus., (sez.). 
Olkusz, (n.), Wojdacki 8tanisław. 
Olkusz, Ubezp. Spoi. 
Pilica, p. olkus., (n.), Kwapisz Edward. 
Skała, p. olkus., (n.), Piątkowski Stanisław. 
Sławków, p. olkus., (n.), Sikorski Aleksander. 
Sułoszowa, p. olkus., (w.), Ostrowski Stanisław. 
Wolbrom, p. olkus., (n.), Czarnecki Ignacy. 
Wolbrom, p. olkus., (n.), Rosenbaum Henryk. 
żarnowiec, p. olkus., (n.), Gorbiel Stanisław. 
ćmielów, p. 'Opat., (w.), Królikowski Stefan. 
Iwaniska, p. opat., (w.), Kowalczewski Stanisław. 
Kunów, p. opat., (w.), Kocniorowski Edmund. 
Lagów, p. opat., (n.), Gruszczyński Stanisław. 
Opatów, (n.), Swiestowski Edmund. 
Ostrowiec, p. opat., (n.), Pakleza Stanisław. 
Ostrowiec, p. opat., (n.), sukc. Saskiego Wiktora. 
Ostrowiec, p. opat., (n.), Wagner Bronisław. 
Ostrowiec, p. opat., Ubezpiecz. Społecz. 
Ożarów, p. opat., (n.), Piątkowska Helena. 
Rakow, p. opat., (n.), sukc. Chicińskiego. 
Waśni ów, p. opat., (w.), żaczek EWa!. 
Drzewica, p. opocz., (w.), Kukulakowa Ewa. 
Odrzywół, p. opocz., (w.), Mantorski Karol. 
L 9
		

/528.djvu

			Opoczno, (n.), Pawłowski Wiktor. 
Paradyż, p. 9pOCZ., (w.), Dniestrzańska Wanda. 
Przysucha, p. opocz., (n.), Pawelski Stanisław. 
żarnów, p. opocz., (n.), Bitny - ::5zlachto Teofil. 
Chroberz, p. pińcz., (w.), Kucińska Władyslawa. 
Działoszyce, p. pińcz., (n.), Szulakowski Kazimierz. 
Kazimierza Wielka, p. pińcz., (w.), Kędracki Władysław. 
Koszyce, p. pińcz., (w.), Bujakowski Antoni. 
Opatowiec, p. pińcz., (w.), Leszczyński Józef, 
Pińczów, (n.), Błaszczakiewicz Władysław. 
Pińczów, (n.), Dąbrowski Roman. 
Skalbmierz, p. pińcz., (n.), Sawicki Paweł. 
Wiślica, p. pińcz., (n.), Wasilewska - Bielnicka Anna. 
Białobrzegi, p. radom., (n.), Bautsch Rudolf. 
Jedlińsk, p. radom., (n.), Masłowski Bolesław. 
Przytyk, p. radom., (n.), Pietrzykowski Marian. 
Radom, żeromskiego 5, (n.), Bruśnicka Kazimiera. 
Radom, Rynek 13, (n.), sukc. Kasprzykowskiego. 
Radom, Mleczna 36, (n.), Klepoczewski Józef. 
Radom, Pl. 3 Maja 5, (n.), Lagodziński Feliks. 
Radom, Pl. Jagielloński 7, (n.), Malczewski Stam.isław. 
Radom, Traugutta 40, (n.), Pastecki Teodor. 
Radom, żeromskiego 57, (n.), Szarkowski Józef. 
Radom, Gieryczewska, (n.), Szymański Franciszek. 
Radom, Słowackiego 41, (n.), Władyga Stefan. 
Radom, Szkolna, Ubezp. ::5poł., zarządz. Dąbrows'ki Franciszek. 
Radom, (z.), Szpital św. Kazimierza" zarz. Przyłuski Brunon. 
Radom, (z.), Kolejowa, zarz. Rapaport Dowta. 
Skaryszew, p. radom.. (w.), Kalicki Grzegorz Władysław. 
Wierzbica, p. radom., (w.), Chlebowska Maria. 
Dwikozy, p. sandom., (n.)" ::5aski Jerzy. 
Klimontów, p. sandom., (n.), Romanowski Bolesław. 
Koprzywnica, p. sandom., (w.), Maliński Jerzy. 
Osiek, p. sandom., (w.), Cipiński Jan. 
Połaniec, p. sandom.. (w.), Kwiatkowski Zygmunt. 
Sandomierz, Rynek 4, (n.), Mari'a Siwecka. 
Staszów, p. sand om., (n.), Krauze Bolesław. 
Zawichost, p. sandom., (n.), sukc. Jasieńskiego Ludwika. 
Busko - Zdrój, p. stopn., (n.), Budzyński Kazimierz. 
Busko - Zdrój, p. stop., (sez.), Budzyński Kazimierz. 
Chmielnik, p. stopn., (n.), Odrobiński Roman. 
Korczyn - Nowy, p. stopn., (n.), Szulc Karol. 
Pacanów, p. stopn., (w.), sukc. Majewskiego ::5tanisława. 
Solec - Zdrój, p. stopn., (n.), Rośmiakowski Jan. 
Stopnica, (n.), sukc. Majewskiego Tomasza. 
Szydłów, p. stopn., (w.), Pociej Stefan. 
Lelów, p. włoszcz., (w.), Praus Teodor. 
Secemin, p. włoszcz., (w.), Stanck Wincenty. 
Szczekociny, p. włoszcz., (n.), Marzec Władysław. 
Włoszczowa, (n.), sukc. Rakowskiego Mieczysława. 


10
		

/529.djvu

			Koziegłowy, p. zawierc., (n.), Romaiski Władysław. 
Łazy, p. zawierc., (w.), Piaskowski Mieczysła.w. 
Myszków, p. zawierc., (n.), Szydłowski Stefan. 
Myszków, p. zawierc., Ubezpiecz. SpoI., zarz. Wasilewska Eugenia. 
Poręba, p. zawierc., Ubezp. Społ., zarz. Kaczmarczyk Irena. 
Siewierz, p. zawierc., (n.), Domański Wacław. 
Zawiercie, Losicka, (n.), sukc. Dułęby J. 
Zawi, ercie Apteczna 12, (n.), Pasierbiński Jan. 
Zawiercie, 3 Maja 1., (n.), Pasierbiński Stanisław. 
Zawiercie, Ubezp. SpoI., zarz. Kubziński Marian. 
żarki, p. zawierc., (n.), Strebejko Elżbieta. 


w oiew6dztwo Krakowskie 
Biała, 11 Listopada 52, (n.), Barbag Marek. 
Biała, 11 Listopada 20, (n.), sukc. Ganszera. 
Biała, 11 Listopada 12, (n.), sukc. Kelera. 
Eiała, Hettwerowej, Ubezp. Społ., zarz. Grzymała Wincenty. 
Brzeszcze, p. bialsk., (n.), Bobrzecka Maria. 
Euczkowice, p. bialsk., (d.), dr Białek R. 
Bystra, p. bialsk., (n), Kęskiewicz Eugeniusz. 
Kęty, p. bialsk., (n.), SGkalski_ Eustachy. 
O
więcim, Rynek 5, p. bialsk., (n.), sukc. Polasz.ka. 
Oświęcim, Wład. Jagiełły 4, p. bialsk., (n.), Ptaszyński Władysław. 
Wilanowice, p. bialsk., (n.), Kałuśniacka Józefa. 
Bochnia, Rynek 8, (n.), Gottinger Franciszek. 
Bochnia, Rynek 6, (n.), sukc. Szymanowicza. 
Bochnia, Kazimierza Wielkiego (n.), Urbański Stefan. 
Lipnica Murowana, p. boch;i., (n.), N atter Stanisław. 
Łapanów, p. bochn., (n.), Ptaszkowski Czesław. 
Niepołowice, p. bochn., (n.), sukc. Reichenberga Mieczysł. 
Ujście Solne, p. bochn., (n.), Bałka Józef. 
Wiśnicz Nowy, p. bochn. (n.), Mirtyński Juliusz. 
Brzesko, (n.), Janoszek Jan. 
Czechów, p. brzesk., (n.), sukc. Barącza W	
			

/530.djvu

			Szczucin, p. dąbrow., (n.), Weinraub Mojżesz. 
Żabno, p. dąbrow., (n.), Zawadziński Tadeusz. 
Dębica, (n.), Gardziel Włodzimierz. 
Dębica, (n.), Goldfus Maurycy. 
Pilzno, p. dębic., (n.), Dorożyńska - Szczeklik Maria. 
Ropczyce, p. dębic., (n.), Rubinstein Franciszka. 
Sędziszów, p. dębie., (n.), sukc. Jaśkiewicza. 
Biecz, p. gorlic., (n.), Fusek Witold. 
Bobowa, p. gorlic., (n.), sukc. Janickiego W. 
Gorlice, Mickiewicza 19, (n.), Leyko Michal. 
Gorlice, Rynek, (n.), Batyński Józef. 
Brzostek, p. jasiel., (n.), Rakowiecki Zdzisław. 
Jasło, Kościuszki 23, (n.), Pohorille Marceli. 
Jasło, 3 Maja, (n.), Rysak Jan. 
Jasło, Rynek 173, (n.), Swolkień Elżbieta. 
Kołoczyce, p. jasiel., (n.), Grottger Artur. 
żmigród, p. jasiel., (n.), sukc. Walewskiego Adama. 
Kraków, Madalińskiego, (n.), Appel Chaim. 
Kraków, Starowiślna 77, (n.), Grzybowska Maria. 
Kraków, św. Gertrudy l, (n.), Hirschtdtt Izrael. 
Kraków, Długa 66, (n.), sukc. Bezucha Wacława. 
Kraków, Rynek Gl. 22, (n.), Erlichowa Antonina. 
Kraków, Krakowska 11, (n.), Erlichowa Stefania. 
Kraków, Rakowicka 12, (n.), Milletowa Leonora. 
Kraków, DietIa 76, (n.), Frister Marian. 
Kraków, Rynek Gl. 45, (n.), Freidlein Adam. 
Kraków, Szczepańska l, (n.), Dawid Henryk. Jachrowi i S-ka. 
Kraków, Karmelicka 9, (n.), Koperski Józef. 
Kraków, 29 listopada 39, (n.), Kwiatkowski Władysław. 
Kraków, Matejki 3, (n.), Lindner Adam. 
Kraków, Krowoderska 74, (n.), sukc. Łapińskiego. 
Kraków, Rynek - Podgór. 9, (n.), sukc. Łuczki. 
Kraków, Stradom 6, (n.), Marci$iewicz Ludwik. 
Kraków, Mikołajska 4. (n.), sukc. Masłowskiego Mieczysława. 
Kraków, Brodzińskiego l, (n.), Matula Dycmizy. 
Kraków, Sienkiewicza 2, (n.), Majkut Teofil. 
Kraków, Łobzowska 6, (n.), Michalik Czesław. 
Kraków, Rynek 13, (n.), sukc. Norka. 
Kraków, Grodecka 22, (n.), Oświęcimski Tadeusz. 
Kraków, Zgody 20, (n.), Pankiewicz Jóżef. 
Kraków, Lubicz 7, (n.), sukc. Radwańskiego. 
Kraków, Karmelicka 23, (n.), sukc. Redera Zenona. 
Kraków, Grzegórzecka 9, (n.), sukc. Reinfusa. 
Kraków, Krakowska 19, (n.), Griinhaut Maurycy. 
Kraków, Retoryka 1, (n.), Kozikowa Stanisława. 
Kraków, Długa 4, (n.), Schneider Edward. 
Kraków, Rynek Gl. 43, (n.), Spirer Oskar. 
Kraków, DietIa 36, (n.), Sternbach Abraham. 
KraKów, Mogilska 16. (n.), Liśkiewicz Mikołaj. 
Kraków, Senatorska 5, (n.), Trzop Marian. 


12
		

/531.djvu

			Kraków, Kazimierza Wielkiego 78, (n.), Flisowska Natalia. 
Kraków, Zwierzyniecka 7, (n.), Henoch .Jan. 
Kraków, Floriańska 15, (n.), sukc. Wiszniewskiego. 
Kraków, Długa 88, (n), zybowski Mieczysław. 
Kraków - Podgórze, Kalwaryjska 27, (n.), Zeimer Natan. 
Kraków, Kościuszki 4, (n.), sukc. zurawskiego Aleks. 
Kraków, Batorego 3, Ubezp. SpoI. zarz. Zgrzebnicki .Jan. 
Kraków, Serkowskiego 10, Ubezp. Społ., zarz. Folprecht Fr. 
Kraków, Kopernika 19, (z.), Szpital św. Łazarza. 
Kraków, Krakowska 48, (z.), Szpital 0.0. Bonifratów. 
C?ernichow, p. krak., (n.), Korwacki S.anisław. 
Kobierzyn, p. krak., (z.), Państw. Zakład dla umysł. i nerw. chorych. 
Prokocim, p. krak., (n.), Zabrzycki Czesław. 
Skawina. p. krak., (n.), Raczyńska Anna. 
świątniki Górne, p. krak., (d.), dr Bielowicz Franciszek. 
Wieliczka, p. krak., (n.), Mieczyński Zygmunt. 
Wieliczka, p. krak., (n.), Pele Tadeusz. 
Zabierzów, p. krak., (n.), Zeimer Leon. 
Limanowa, p. liman., (n.), Bączkowska Klementyna. 
Mszana Dolna, p. liman., (n.), Fraś Franciszek. 
Tymbark, p. liman., (n.), Pieguszewski Ludwik. 
Mielec, Rynek 32, p. mielec, (n.), Garduiski Tadeusz. 
Mielec, Kościuszki 181, (n.), Pawlikowski Roman. 
Radomyśl Wielki, p. miel., (n.), Appel - Brandowa Klara. 
Dobrzyce, p. myśl., (n.), sukc. Hanaka Józefa. 
Gdów, p. myśl., (n.), Krzyżanowski Jan. 
Jordanów, p. myśl., (n.), Kokoszka .Józef. 
Myślenice, Rynek 10, (n.), Skowroński Tadeusz. 
Sulkowice, p. myśl., (d.), dr Wachowicz .Józef. 
Grybów, p. nowosąd., (n.), Hodbod Józef. 
Łącko, p. nowosąd., (n.), Karaś Tadeusz. 
Krynica, p. nowosąd., (n.), Sandauer Aleksander. 
Krynica, p. nowosąd., (n.), Homme Władysław. 
Krynica, p. nowosąd., (n.), Nitribitt Roman. 
Muszyna, p. nowosąd., (n.), Aleksandrowa Janina. 
Nowy Sącz, Rynek 14, (n.), Jaroszowa Stanisława. 
Nowy Sącz, Lwowska 25, (n.), Radomska. 
Nowy Sącz, Jagiellońska 1, (n.), Nowakowski Stanisław. 
Nowy Sącz, Grodzka 2, (n.), .Juracka .Janina. 
Nowy Sącz, Kunegundy 58, (n.), Kordzik Stanisław. 
Piwniczna, p. nowosąd., (n.), Brągiel Eugeniusz. 
Stary Sącz, p. nowosąd., (n.), Opoczyński Izydor. 
Żegiestów - Zdrój, p. nowosąd., (n.), Szui .Jan. 
Czarny Dunajec, p. nowot., (n.), Trybuła Ignacy. 
Jabłonka, p. nowot., (n.), Neupauer .Jan. 
Krościenko, p. nowotar., (n.), sukc. Dzianota Ludwika. 
Nowy Targ, Rynek 13, (n.), Millet Abraham. 
Nowy Targ, Kolejowa, (n.), Dworz8ński Władysław. 
Nowy Targ, Józefa Piłsudskiego 2, (n.), Dworzański Marian. 
Poronin, p. nowotar., (n.), Erychleb .Jan. 


13
		

/532.djvu

			Rabka - Zdrój, p. nowotar., (n.), Reinchold Fabian. 
Rabka - Zdrój, Wł. Orkana 344, p. nowotar., (n.), Miętus Stanisław. 
Szczawnica Wyżna, p. nowotar., (n.), Brzękowska Helena. 
Zakopane, Witkiewicza 1, p. nowotar., (n.), Hordyński Włodzimierz. 
Zakopane, Chromcówki 5, p. nowotar., (n.), Masłowski Bolesław. 
Zakopane, Krupówki 21, p. nowotar., (n.), Doginiewicz Bogdan. 
Zakopane - Bystre, p. nowotar., (n.), Biszkiewicz Wincenty, 
Ciężkowice, p. tarnow., (n.), KoniecZ!lla i Kutwora Maria. 
Tarnów, Lwowska 24, (n.), Noziclu Stanisław. 
Tarnów, Rynek 24, (n.), Adlerowa. 
Tarnów, Targowa 7, (n.), sukc. Chomińskiego Stanisława. 
Tarnów, Krakowska 15, (n.), Taubeles .Jakub. 
Tarnów, Sobieskiego 2, (n.), sukc. Kopffa. 
Tarnów, Kazimierza WIelkiego 3, (n.), sukc. Niesiołowskiego. 
Tarnów, Lwowska 2, (n.), Reich Ignacy. 
Tarnów, Krakowska 34, (n.), Tenenbaum .Jakub. 
Tarnów, Prez. Mościckiego lO, Ubezp. Spoi., zarz. Cudek Antoni. 
Tuchów, p. tarn., (n.), Foltyński Władysław. 
Andrychów, p. wadow., (n.), Ryłko Ma'rian. 
Kalwaria, p. wadow., (n.), B-cia Miłosierdzia, zarz. Kunze .Józef. 
Maków - Podhalański, p. wadow., (n.), Witoschek Leon. 
Wadowice, Rynek 3, (n.), Sowiński Tadeusz. 
Wadowice, (n.), Spiegel Natan. 
Zator, p. wadow., (n.), Nowak Witold. 
Zawoja, p. wadow., (sez.), .Jasiński Adam. 
Jeleśnia, p. żywiec., (n.), Bezwiński Jan. 
Milówka, p. żywiec., (n.), Smiszkiewicz Włodzimierz. 
Rajcza, p. żywiec.., (n.), Wurzel Majer Leib. 
Sucha, p. żywiec., (n.), Jasiński Adam. 
Węgierska Górka, p. żywiec., (d.), dr Okuljar Wacław. 
Zabłocie, p. żywiec., (n.), Foltyński Władysław. 
żywiec, (n.), Gebauer Antoni i Jan. 


Woiewódzwo Lubelskie 
Biała Podlaska, Warszawska 2, (n.), Ehrenkrautz Zygmunt. 
Biała Podlaska, Wolność 4, (n.), sukc. Pawłowskiego Kazimierza. 
Biała Podlaska, (n.), Beranek .Jan. 
Janów Podlaski, (n.), Starzyński Aleksander. 
Kodeń, p. bialsk., (w.), Czapińska .Janina. 
Konstantynów, szosa 2, p. bialsk., (n.), Kuźmicki Jan. 
Łomazy, p. bialsk., (w.), Zaremba Bolesław. 
Piszczac, p. bialsk., (w.), Czarnowski Stefam. 
Terespol, p. bialsk., (n.), Pankla Eugeniusz. 
Biłgoraj, p. biłgor., (n.), śniezko Antoni. 
Frampol, p. biłgor., (w.), sukc. Bartnikowskiego Władysława. 
Józefów, p. biłgor., (w.), sukc. Zmudzkiego. 
Krzeszów, p. biłgor., (w.), sukc. Hellicha. 
Łukowa, p. biłgor, (n.), Gajewski Piotr. 
Tarnogród, p. biłgor., (n.) Nurkowski Kazimierz. 
Chełm, Lubelska 34, (n.), Papużyński .Józef. 


14
		

/533.djvu

			Chełm, Lubelska 39, (n.), sukc. Walewskiego Wacława. 
Chełm, Lwowska 5, (n.), Dziemski Grzegorz. 
Cyców, p. chełm., (w.), sukc. Aksamitowskiego. 
Dorochuska, p. chełm., (w.), Rycbter Stanisław. 
Rejowiec, p. chełm., (n.), Sikorski Marian. 
Sawin, p. chełm., (w.), Iwanowski Stefan. 
Siedliszcze, p. chełm., (w.), Religiolli Władysław. 
świerze, p. chełm., (n.), Wajnapel Chi!. 
Wojsławice, p. chełm., (n.), sukc. !i:amińskiego Henryka. 
Garwolin, (n.), Słomski Piotr. 
Łaskarzew, p. garw., (w.), sukc. Zielińskiego H. 
)laciejowice, p. garw., (n.), Kucybała Jan. 
Olesk, p. garw., (w.), Wójcik Feliks. 
Parysów, p. garw., (w.), Aleksandrowicz Feliks. 
Pilawa, p. garw., (w.), Kempfi Konstanty. 
Ryki, p. garw., (n.), Hejnrich Władysław. 
Sobienie - Jeziory, p. garw., (w.), Rymgayłło Helena. 
Sobolew, p. garw., (w.), Waślicki Jan. 
Stężyca, p. garw., (n.), Górski Wacław. 
Żele chów, p. garw., (n.), Zwoliński Stanisław. 
Dubienka, p. hrubiesz., (n.), Ziembiński Julian. 
Grabowiec, p. hrubiesz., (w.), Brykaiski Antoni. 
Horodło ,p. hrubiesz., (w.), Trzaskowska Stefania. 
Hrubieszów, (n.), Bursztyn Jakub. 
Hrubieszów, (n.), Bojarski Teofil. 
Kryłów, p. hrubiesz., (n.), Pawlak Józef. 
Uchanie, p. hrubiesz., (n.), Pliszczyński Jan. 
Annopol, p. janow., (L), sukc. Bieńkowskiego Józefa. 
Janów Lubelski, (n.), Wirkowicki Antoni. 
Kraśnik, p. janow., (n.), Rarszczewski Marian. 
Kraśnik, p. janow., (n.), Bielski Wł. i Cz.erwiński :5tef. 
Modliborzyce, p. janow., (w.), Kubicki Wacław. 
Urzędów, p. janow., (w.), Sowa Władysław. 
Zaklików, p. janow., (n.), Słubicki Władysław. 
Zakrzówek, p. janow., (n.), Górnicki Bronisław. 
Gorzków, p. krasnyst., (w.), Ryłko Zdzisław. 
Izbica, p. krasnyst., (n.), Goldham'
r Leon. 
Kraśniczyn, p. krasl1yst., (w.), Jagielski Bolesław. 
Krasnystaw, (n.), Szcześniewski Jan. 
Krasnystaw, (n.), sukc. Ławickiego Teofila. 
Łopiel1nik Górny, p. krasnyst., (w.), Kaczorowski Feliks. 
Turobin, p. krasnyst., (n.), Grodzki Feliks. 
Wysokie, p. krasnyst., (w.), Chrzanowski Modest. 
żółkiewka, p. krasnyst., (n.), Ryłko Wanda. 
Czemierniki, p. lubart., (w.), Majewski Karol. 
Virlej, p. lubart., (w.), Wierzbicki Wacław. 
Kamionka, p. lubart., (w.), Zawadzki Józef. 
Lubartów, (n.), Dygnarowicz Marian. 
Łączna, p. lubart., (n.), Trzcińska Ewelina. 
Michów, p. lubart., (n.), Bruzgielewicz J.an. 
Lublin, Krak. Przedmieście 45, (n.), Barszczewski Ryszard Obrąpalski 
Wacław. 


15
		

/534.djvu

			Lublin, l Maja 29, (n.), Migurski .Jan. 
Lublin, Krak. Przedmieście 14, (n.), Grodzka H. i Policzkiewicz .J, 
Lublin, Krak. Przedmieście 3, (n.), żółkowski Emil. 
Lublin, Rynek 2, (n.), Klonowiecki Ant. i Semadeni Piotr. 
Lublin, Krak. Przedmieście 29, (n.), Haberlan G., Stecki A. Toma- 
szewski Ad. 
Lublin, Narutowicza 29, (n.), Wójcik .Jan. 
Lublin, Nowa 23, (n.), Sz,eliga Wacław. 
Lublin, Lubartowska 27, (n.), Wędkowska Mar. sukc. Kotowskiego. 
Lublin, Bychowska 42, (n.); Lam Mordechaj. 
Lublin, (n.), Skrycki Józef. 
Lublin, Hipoteczna 4, Ubezp. Społ., zarz. Dmowski Józef. 
Lublin, Staszica 16, (z.), Szpital św. Wincentego. 
Lublin, Lubartowska, (z.), Szpital Starozakonnych. 
Lublin, Bonifraterska, (z.), Szpital św. Jana Bożego. 
Lublin, 1 Maja, (z.), Apteka Kolejowa, zarz. Herbst Jan. 
Bełżyce, p. lubesk., (w.), Lerner Anszel. 
Bychawa, p. lubeisk., (n.), Garbalski Kazimierz. 
Chodel, p. lubeisk., (w.), Dąbski Władysław. 
Głusk, p. lubeisk., (w.), Kaczmarek Ignacy. 
Krzczonów, p. lubeisk., (w.), Sawczuk Hipolit. 
Milejów, p. lubeisk., (n.), Popł.awski Rudolf. 
Niedrzwica, p. lubeisk., (w.), Czekański Leon. 
Piaski, p. lubeisk., (n.), sukc. Pepłowskiego. 
Trawniki, p. lubeisk., (w.), EIiglert Maria. 
Adamów, p. łukowsk., (n.), Rogoziński Aleksander. 
Kock, p. łukowsk., (n.), sukc. Zielińskiego. 
Łuków, (n.), Nowiński Teodozjusz. 
Łuków, (n.), Raczunas Marian. 
Łysobyki, p. łukow., (w.), sukc. Glinieckiego. 
Okrzeja, p. łukow., (n.), Grzeszkiewicz Bolesław. 
Stoczek, p. Łuków, (n.), Pogorzelski Dyonizy. 
Trzebieszów, p. łukow., (w.), Królikowski Tadeusz. 
Baranów, p. puław., (w.), Cholewa Stanisław. 
Garbów, p. puław., (w.), Gluzińska Bronisława. 
Irena, p. puław., (n.), Haese Paweł. 
.Józefów n/W., p. puław., (w.), sukc. .Jagodzińskiego. 
Kazimierz, p. puław., (n.), Lichson Szyja. 
Karczmiska, p. puław., (n.), Pic de Replonge Wilhelm. 
Końskowola, p. puław., (w.), Przyremblowa Wacława. 
Kurów, p. Puławy, (n.), Rola Klemens. 
Markuszów, p. puław., (f.), Rola Klemens. 
Nałęczów, p. puław., (n.), Konieczny Józef. 
Opole, p. puław., (n.), Stefański Adam. 
Puławy, Lubelska 21, (n.), Wachlewicz Adam. 
Puławy, (n.), Gawdzik Zygmunt. 
Wąwolnica, p. puław., (n.), Janiszewski Stefan. 
Komarówka, p. radzyń., (w.), Gorta Władysław. 
Międzyrzec, Lubelska 8, p. radzyń., (n.), Waserman Izrael. 
Międzyrzec, Rynek, p. radzyński, (n.), Kosowska Małka. 
Międzyrzec, p. radzyński, (n.), Czajkowski Stanisław. 


16
		

/535.djvu

			Radzyń, (n.), sukc. Fritza. 
Wohyń, p. radzyń., (n.), Borecki Nikodem. 
Kotuń, p. siedlec., (w.), Daniela};. .Jan. 
Łosice, p. siedlec., (n.), Wójcik Kazimierz. 
Mordy, p. siedlec., (w.), Piotrowski Antoni. 
Sarnaki, p. siedlec., (w.), sukc. Dzierżewicza. 
Siedlce, Piłsudskiego 57-a, (n.), sukc. Hryn.aszkiewicza Nikod. 
Siedlce, Piękna 17, (n.), Szczuka Albin. 
Siedlce, Sienkiewicza 58, (n.), Olszakowski Józef. 
Siedlce, Kilińskiego 22, (n.), Maliszewski .Jan. 
Siedlce, Piłsudskiego 24, (n.), Przyborowski Wacław. 
Siedlce, Piłsudskiego 84, Ubezp. SpoI., zarz., Pawlicki Wacław. 
Zbuczyn, p. siedlec., (w.), Wojtkowski Ludwik. 
Jabłonna, p. sukułow., (w.), Kryńska .Jadwiga. 
Karczew n/B., p. sokołow., (n.), sukc. Naimskiego Józefa. 
Kosów, p. sokołow., (n.), Bronisz Antoni. 
Sokołów Podlaski, (n.), Gałach Felik,;. 
Sokołów.Podlaski, Pierackiego 26, (n.), sukc. Orłowskiego .Jerzego. 
Sterdyń, p. sokołow., (n.), Łętkowski Aleksander. 
Wyrozęby, p. sokołow., (w.), Koter Zygmunt. 
Komarów, p. tomaszew., (n.), Tomaszewski Ludwik. 
Łaszczów, p. tomaszew., (w.), S:mmk Konstanty. 
Poturzyn, p. tomaszew., (w.), Lecewicz Zdzisław. 
Tomaszów, (n.), Franke Emil. 
Tomaszów, (n.), Próchnicki Leopold. 
Tyszowce, p. tomaszew., (n.), Szczech Franciszek. 
Korytnica, p. węgrow., (w.), Masłowska Janina. 
Łochów, p. węgrow., (w.), Wyrzykowski Aleksander. 
Sadowne, p. węgrow., (w.), Kowalczewski Jan. 
Stoczek, p. węgrow., (w.), Ptaszyńska Irena. 
Węgrów, (n.), Tokarski Stanisław. 
Węg,rów, (n.), Tomaszewski Lucjan. 
Ostrów Podlaski, p. włodaw., (n.), sukc. Samulika Al. 
Parczew, p. włodaw., (n.), Jabłoński Piotr. 
Parczew, p. włodaw., (n.), Kalicki Antoni. 
Sławatycze, p. włodaw., (n.), Skowroński Konstanty. 
Sosnowice, p. włodaw., (w.), Zawadzki Ignacy. 
Uhrusk, p. włodaw., (n.), Belke Marian. 
Wisznice, p. włodaw., (n.), Pańkowski Józef. 
Włodawa, (n.), sukc. Fricka Wacł. i Porazińskiego Wacł. 
Krasnobród, p. zamojsk., (w.), Sieklucki Mieczysław. 
Radecznica, p. zamojsk., (w.), Bączkowski Gustaw. 
Skierbieszów, p. zamojsk., (w.), Bortnowski Tadeusz. 
Szczebrzeszyn, p. zamojsk., (n.), Szczygłowski Jan. 
Zamość, Staszica 27, (n.), Suchański Marian. 
Zamość, Mickiewicza 2, (n.), sukc. Kłossowskiego. 
Zamość, Lwowska 2, (n.), Rubinson Herman. 
Zwierzyniec, p. zamojsk., (w.), Gulińska Janina. 


17
		

/536.djvu

			Woiew6dzlwo Lwowskie 


Bóbrka, p. bobreck., (n.), Dunin - "Tąsowicz Domicela. 
Chodorów, p. bobreck., (n.), sukc. Biedermana Juliusza. 
Chodorów, p. bobrec., (n.), Piotrowski Henryk. 
Strzeliska - Nowe, p. bobrec., (n.), Kańczuger Jakub. 
Brzozów, p. brzozow., (n.), Dr Jan Zacharski. 
Dynów, p. brzozow., (n.), Franciszek Baraniecki. 
Jasienica Rosielna, p. brzozow., (n.), Horn Izydor. 
Bircza, .p. dobrom., (n.), I{ruczek Tadeusz. 
Chyrów, p. dobrom., (n.), sukc. Lewickiego Stanisława. 
Dobromil, (n.), sukc. Grotowskiego. 
Dobromii, (n.), sukc. Glazora. 
Borysław, Kościuszki 32, (n.), Rothenberg Artur. 
Borysław, Kościuszki 119, (n.), Swarowski Józef. 
Borysław, Ubezp. Społecz., zarz. Torbe Bogusław. 
Borysław - Tustanowice, Zielińskiego 105, (n.), Offe - Starkowa Aniela. 
Drohobycz, Mickiewicza 36, (n.), Simon Erust. 
Drohobycz, Piłsudskiego 17/7, (n.)., Arzt Henryk. 
Drohobycz, Grunwaldzka 18, (n.), Lifschitz Isser. 
Drohobycz, Rynek 16, (n.), sukc. Gorgoniusza Tobiaszka. 
Drohobycz, Rynek 43, (n.), Safrim Emil. 
Drohobycz, Solna 7/7, Ubezp. Społ., zarz. Lewiter Edw. 
Medenica, p. drohobyski, (n.), sukc. Kikiewicza Henryka. 
Podbuż, p. drohobysk., (n.), sukc. Maurera Febusa. 
Schodnica, p. drohobys., (n.), sukc. Jaklińskiego Br. 
Truskawiec, p. drohobys., (n.), Teichman Samuel. 
Truskawiec, p. drohobys., (n.), Szymonowicz Tadeusz. 
Gródek Jagielloński, (n.), sukc. Hesche]esa Ign. 
Gródek Jagielloński, (n.), StOckeł Emil. 
Janów, p. gródeck., (n.), Kohn Izaak. 
Lubień Wielki, p. gródeck., (n.), Blaustein Maurycy. 
Jarosław, Kraszewskiego 2, (n.), Kucharski Tadeusz. 
Jarosław, Grunwaldzka 2, (n.), Wojciechowski Feliks. 
Jarosław, Rynek 8, (n.), Pfau Szymon. 
Jarosław, Pełkińska 333, (n.), Hamber Jonasz. 
Pr
chnik, p. jarosł., (n.), Schapu Natan. 
Radymno, p. jarosł., (n.), Gramski Kazimierz. 
Sieniawa, p. jarosł., (n.), Mańkowska Maria. 
Jaworów, Mickiewicza 19, (n.), Lachowicz Stanisław. 
Jaworów, (n.), sukc. Dursta Adolfa. 
Krakowiec, p. jawor., (n.), sukc. Satlera Mariana. 
Szkło - Zdrój, p. jawor., (f.), sukc. Lachowicza Stan. 
Wielkie Oczy, p. jawor., (d.), Dr Griinseit Józef. 
Kolbuszowa, (n.), sukc. Cassiny Stanisława. 
Majdan, p. kolbusz., (n.), sukc. Porylesa M. 
Sokołów, p. kolbusz., (n.), sukc. Dańczaka Stanisława. 
Dukla, p. krośnieńs., (n.), Springer Lieche. 
Frysztak, p. krośnieńs., (n.), Zasieiski Roman. 
Iwonicz, p. krośn., (f.), Wojtynkiewicz Stanisław. 


18
		

/537.djvu

			Jedlicze, p. krośn., (n.), Kotowicz Tadeusz. 
Korczyna, p. krośn., (n.), sukc. Grabowskiego 'Vładysława. 
Krosno, Rynek, (n.), Wojtynkiewicz Stanisław. 
Krosno, Plac 3 Maja. (n.), sukc. Mieszkowskiego Jana. 
Krosno, Ubezp. Spoi., zarz. Cyronek Władysław. 
Baligród, p. liski, (n.), Osidacz Mikołaj. 
Lesko, (n.), sukc. Moszczeńskiego Ferdynanda. 
Lutowiska, p. liski, (n.), sukc. Serkowskiego Antoniego. 
Ustrzyki Dolne, p. liski, (n.), Griinhaut Zygmłmt. 
Cieszanów, p. lubacz., (n.), sukc. Łukasiewicza Jana. 
Horynica - Zdrój, p. lubacz., (d.), Dr Ehrenreich Artur. 
Lubaczów. (n.), Kozłowski Stanisław. 
Naroi, p. lubacz., (n.), Szczepanek Franciszek. 
Oleszyce, p. lubacz., (n.), sukc. ::\I ussbecka Abrahama. 
Brzuchowice, p. lwow., (n.), sukc. Wernera Rudolfa. 
Jaryczów Nowy, p. lwow., (n.), Pohorecki Stanisław. 
Szczerzec, p. lwow., (n.), Gelbard Jakub. 
Winniki, p. lwow., (n.), Klimek Jan. 
Zimna Woda, p. lwow., (n.), Kozakiewicz Mieczysław. 
Lwów, żółkiewska 4, (n.), Selzer Edwin i Stocklowa Anna. 
Lwów, Krasickiego 20, (n.), Augenstern Karol. 
Lwów, Łyczakowska 155, (n.), sukc. Barszaka. 
Lwów, Legionów 23, (n.), Beiserowa Zofia i S-ka. 
Lwów - Lewandówka, Warszawska 29, (n.), Goldbergowa Matylda. 
Lwów, Łyczakowska 57, (n.), Błądziński Henryk. 
Lwów, żółkiewska 116, (n.), sukc. Braunsteina Dawida. 
Lwów, Rynek 18, (n.), Bretler Juliusz i Fiihrer Aleksander. 
Lwów, Słowackiego 12, (n.), sukc. Deweckiego Fryder. 
Lwów, Akademicka 2, (n.), Dobrzański Władysław. 
Lwów, pl. św. Teodora 3, (n.), sukc. Dorżawetza Abrahama. 
Lwów, Łyczakowska 3, (n.), Ehrbar Antoni. 
Lwów, Gęsia, (n.), Ettinger Markus. 
Lwów, na Bjakach 23, (n.), Glatzel Jadwiga. 
Lwów, Kołłątaja 12, (n.), Hay Szymon. 
Lwów, Kopernika 23, (n), Hellman Osjasz. 


wów, Słowackiego l, (n.), Kajetanowicz Kajetan. 
Lwów, Leona Sapiehy 15, (n.), sukc. Kaniewskiego Jul. 
Lwów - Kleparów, Warszawska 46, (n.), Kohlhepp Bolesław. 
Lwów, Kopernika 1, (n.), Krzyżanowski Marian. 
Lwów, Unii Brzeskiej 4, (n.), Kurkiewicz Józef. 
Lwów, Krakowska 26, (n.), sukc. Nussbauma Karola. 
Lwów, Zamartynowska 54, (n.), Kwartner .Józef. 
Lwów, Jagiellońska 12, (n.), Laufer Iwo. 
Lwów, Kochanowskiego 83, (n.), sukc. Lewitosa Henryka. 
Lwów, 29 Listopada 75, (n.), Łazowski Władysław. 
Lwów, Grodecka 81, (n.). sukc. Łazowskiego Tytusa. 
Lwów, żółkiewska 82, (n.), Margulies Rachmiel. 
Lwów, Zyblikiewicza 50, (n.), sukc. Markowicza Anton\ego. 
Lwów, Królowej Jadwigi 31, (n.), Mes!"uta Henryk. 
Lwów, Akademicka 28, (n.), dr Pilewski Józef. 


19
		

/538.djvu

			Lwów, Pl. Bernardyński 1, (n.), dr Poratyński Jan. 
Lwów, Zamarstynów, (n.), Reissowa - Lysakowska Józefa. 
Lwów, Zyblikiewicza 17, (n.), sukc. Sarkisiewicza Władysł. 
Lwów, Grodecka 30, (n.), Scheinbach Bernard. 
Lwów, Piekarska 45, (n.), OberHinder - Schumerowa Olga. 
Lwów, Halicka 19, (n.), sukc. Sładowskiego L. i Czaczkes Dawid. 
Lwów, Janowska 2, (n.), Sommerstein Selig. 
Lwów, św. Zofii 26, (n.), Steczkowska Kazimiera. 
Lwów, .PI. Mariacki 8, (n.), dr Stenzel Stefan. 
Lwów, Kurkowa 5, (n.), Sussman Ezechiel. 
Lwów, Zielona 33, (n.), Tenecki Ottmar. 
Lwów, Grodzickich 2, (n.), Terlecki, Michał. 
Lwów, Leona Sapiehy 77, (n.), Wojtowicz Stanisław. 
Lwów, żółkiewska 71, (n.), sukc. Zarzyckiego Jana. 
Lwów, Piłsudskiego 14, (n.), Zuckermann Ozjasz. 
Lwów, Gródecka 84, (n.), Zygmuntowicz Kazimierz. 
Lwów, Bogdanówka 67, (n.), Mundówna Jadwiga. 
Lwów, Fredry 2, Ubezp. SpoI. zarz. Wyczesany Tadeusz. 
Lwów, Dwernickiego 3, Ubezp. Społ., zarz. Kunicki Antoni. 
Lwów, Ubezp. Społ., zarz. Lyszykowa Maria. 
Lwów, Łyczakowska, (z.), Państwowy Szpital Powszechny. 
Lwów, Rappaporta 8, (z.), Szpital Izraelickiej gminy wyznaniowej. 
Leżajsk, p. łańcuc., (n.), Danczak Reweryn. 
Łańcut, (n.), dr Kindraczuk Włodzimierz. 
Łańcut, (n.), sukc. Zielińskiego Romana. 
żołynia, p. łańcuc., (n.), sukc. Biechońskiego Franciszka. 
Mościska, p. mościc., (n.), Griinfeld Chaim. 
Sądowa Wisznia, p. mościc., (n.), Mauer Markus. 
Kamień, p. niżański, (n.), sukc. Górskiego Michała. 
Nisko, (n.), sukc. Koreckiego Leona. 
Rudnii{ n/S, p. niżańs., (n.). sukc. Reichera Klementa. 
Ulanów, p. niżańs., (n.), sukc. Janeczeka Miecz. 
Dubiecko, p. przemyśl., (n.), sukc. Grudzewskiego Jul. 
Niżankowice, p. przemyśl., (n.), Rosner Chaim. 
Przemyśl, Sienna 19, (n.), sukc. Bojarskiego Ignac. 
Przemyśl. Grunwaldzka 30, (n.), sukc. Mirskiego Józefa. 
Przemyśl, Słowackiego 25, (n.), Freudenthal Izrael. 
Przemyśl, Franciszkańska 5, (n.), Katz Jakub. 
Przemyśl, Kolejowa 2, (n.), Groten Anastazy. 
Przemyśl, Franciszkańska 24, (n.), Wiesel Karol. 
Przemyśl, 3 Maja 9, (n.), sukc. Sandauera Ozjasz. 
Przemyśl, Czarneckiego 3, (n.), Feier Konrad. 
Przemyśl, Dworskiego 20, (n.), Weiss Bernard. 
Przemyśl, Kościuszki 7, (n.), Adieren Marek. 
Przemyśl, Górna 4, Ubez. Społ., zarz. Hulesowna Durota. 
Przeworsk, (n.), Prokesz Fryderyk. 
Kańczuga, p. przeworsk, (n.), sukc. Tokarzewskiego Antoniego. 
Lubycza Królewska, p. rawski (n.), Petrykówna Zofia. 
Magierów, p. rawsk., (n.), sukc. Arta Maurycego. 
Niemirów, p. raws., (n.), Korczyński Joachim. 
Niemirów - Zdrój, p. raws., (s.), Korczyński Joachim. 


2(,
		

/539.djvu

			Rawa Ruska, Grunwaldzka 5, (n.), sukc. Podobińskiego Edwarda. 
Rawa Ruska, (n.), Schoor Landau Ewa. 
Uhnów, p. raws., (n.), sukc. Kałużyńskiego Kornela. 
Komarno, p. rudec., (n.), Metanomski Adolf. 
Rudki, (n.), sukc. Friedmana Ioachima. 
Błazowa, p. rzeszow., (n.), Anderman Maks. 
Głogów, p. rzeszow., (n.), Brandler Michał. 
Jawornik Polski, p. rzeszow., (n.), Gross Karol. 
Rzeszów, Jabłońskiego 1, (n.), sukc. Angermana Jana. 
Rzeszów, 3 Maja 14, (n.), sukc. Herschdorfera Markusa. 
Rzeszów, Zamkowa 14, (n.), Berger Maurycy. 
Rzeszów, Nowy Rynek 1, (n.), sukc. Kołodziejskiego J. 
Rzeszów, Rynek 17, (n.), Kohn Eljasz. 
Rzeszów, Grunwaldzka 3, (n.), Lipczyński Ferdynand. 
Rzeszów, Pl. Wolności, Ubezp. SpoI., zarz. Wiszniewski Gustaw. 
Strzyżów, p. rzeszow., (n.), sukc. Stoegera Eugen. 
Tyczyn, p. rzeszow., (n.), sukc. Truskolańskiego Stanisława. 
Felsztyn, p. Sambor, (n.), sukc. Strzegockiego Apol. 
Łąka, p. Sambor, (n.), Groll Izaak. 
Stary Sambor, (n.), sukc. Grotowskiego Józefa. 
Sambor, Rynek 30, (n.), Linhart Abraham. 
Sambor, Jagiellońska. (n.), sukc. Lepiankiewicza Jana. 
Sambor, Targowica 13, (n.), sukc. Kulczyckiego Dymitra. 
Sambor. Kopernika 11, (n.), Selinger Jakub. 
Sambor, Spytka z Melsztyna, (n.), Aleksiejewicz Józef. 
Bukowsko, p. sanoc., (n.), sukc. Gierżabka Teodora. 
Rymanów, p. sanoc., (n.), Pokornowa Zofia. 
Rymanów Zdrój, (s.), Haładewicz - Pokornowa Zofia. 
Sanok, Jagiellońska 41, (n.), sukc. Eisenbacha Henryka. 
Sanok, Rynek 1, (n.), Hrabar Jan. 
Sanok, Kościuszki 18, (n.), sukc. Kawskiego Mariana. 
Zagórz Nowy, p. sanoc., (n.), Górny Jan. 
Zarszyn, p. sanoc., (n.), Goldschlag Izrael. 
Bełz, p. sokal., (n.), Gross Józef. 
Krystynopol, p. sokal., (n.), sukc. Leibtingera Oskara. 
Sokal. (n.), sukc. Wysoczańskiego Eugeniusza. 
Sokal, Kościuszki 82, (n.), sukc. Lebedowicza Ludwika. 
Tartaków, p. sokal., (n.), Wojdowna Maria. 
Waręż, p. sokal, (n.), sukc. Minnickiego Czesława. 
Baranów, p. tarnobrz., (n.), Grzybulska Wanda. 
Grębów, p. tarnobrz., (n.), Haszczyc Jan. 
Radomyśl n/S., p. tarnobrz., sukc. Maraszewskiego Stan. 
Rozwadów, p. tarnobrz., (n.), sukc. Sigalla Leona. 
Tarnobrzeg, (n.), sukc. Stawomirskiego Otmara. 
Borynia, p. turczańsk., (n.), sukc. Górońskiego Adolfa. 
Turka, (n.), Feldman D. i Mensch J. 
Turka, (n.), Jech Jerzy. 
Kulików, p. żółkiew., (n.), Sinkowski Hipolit. 
Mosty Wielkie, p. żółkiew., (n.), Krauss Józef. 
żółkiew, (n.), Turzańska Zofia. 
żółkiew, (n.), Pyszyński Antoni. 


21
		

/540.djvu

			WoiewódzlwO Łódzkie 


Andrespol, p. brzezińsk., (n.), Geizler Alfred. 
Jeżów, p. brzeziń., (w.), Grądzki Stanisław. 
Głowno, p. brzeziń., (w.), sukc. Brylskiego Aleksandra. 
Brzeziny, (n.), Sadzewicz Zygmunt. 
Brzeziny, (n.), Gorecki Ludwik. 
Będków, p. brzeziń., (w.), sukc. Wojdalińskiego Ludwika. 
Koluszki, p. brzeziń., (n.), Jezierska Henryka. 
Stryków, p. brzeziń., (n.),. Oth Ferdynand. 
Tomaszów Mazowiecki, Piłsudskiego, (n.), sukc. Borzęckiego Franc. 
Tomaszów Mazowiecki, św. Tekli 1, (n.), Ambroziewicz Juliusz. 
Tomaszów Mazowiecki, św. AntoniEgo, (n.), sukc. Knabe Henryka. 
Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki 20, (n.), Staszewski Wacław. 
Tomaszów Mazowiecki, Ubezp. Społ., zarz. Szukszta Franciszek. 
Ujazd, p. brzeziń., (w.), Gordal Franciszek. 
Dłutów, p. łask, (w.), Depczyk Edward. 
Kolumna, p. łask., (f.), Białkowski Józef. 
Lutomiersk, p. łask., (w.), Bartoszewski Stanisław. 
Łask, (n.), Białkowski Józef. 
Pabianice, Zamkowa 37, p. łask., (n.), Połubiński Bronisław. 
Pabianice, Zamkowa 24, (n.), Markus Zygmunt. 
Pabianice, Zamkowa 19, (n.), Kotynia Aleksander. 
Pabianice, Warszawska 6, (n.), Bolechowski Jan. 
Pabianice, Warszawska 25, (n.), Figiel" Irena. 
Pabianice, Moniuszki 38, (n.), Sieczkowski Felicjan. 
Pabianice, Pułaskiego 17, Ubezp. SpoI., zarz. Szykora Edmund. 
Szczerców, p. łask., (w.), Sado Jan. 
Widawa, p. łask., (n.), sukc. Głuchowskiego Antoniego. 
Zelów, p. łask., (w.), Radziszewski Józef. 
Grabów, p. łęczyc., (n.), Markiewicz Gustaw. 
Grotniki, p. łęczyc., (f.), Latkowski Tadeusz. 
Łęczyca, (n.), Borsukiewicz Jan. 
Łęczyca, (n.), Humblet Eugeniusz. 
Ozorków, p. łęczyc., (n.), Weil Stanisław. 
Ozorków, p. łęczyc., Rynek 17, (n.), Rozenszejn Izaak. 
Ozorków, p. łęczyc., Ubezp. Społ., Taszycki Marian. 
Parzęczew, p. łęczyc., (n.), Latkowski Tadeusz. 
Poddębice, p. łęczyc., (n.), Bieluczyk Paweł. 
Piątek, p. łęczyc., (n.), śnitkiewicz Jan. 
Witonia, p. łęczyc., (w.), Siuchnińska Irena. 
Wartkowice, p. łęczyc., (w.), Dyszkiewicz Mikołaj. 
Łódź, Szosa Pabianicka 56, (n.), Antoniewicz Grzegorz. 
Łódź, Piotrkowska 95, (n.), Bartoszewski Michał. 
Łódź, Zawadzka 45, (n.), Borkowski Adam. 
Łódź, Piotrkowska 165, (n.), Chądzyńska Julia. 
Łódź, Rzgowska 59, (n.), Siniecka Irena. 
Łódź, Pomorska 10, (n.), Charemiza Antoni. 
Łódź, Wólczańska 37, (n.), Cymer J. 
Łódź, Rokicińska 53, (n.), CZyIlski Ludomir. 
Łódź, Zgierska 57, (n.), Dancerowa Anm!. 


22
		

/541.djvu

			Łódź, Piotrkowska 127, (n.), sukc. Danieleckiego Witolda. 
Łódź, Zgierska 87, (n.), Duszkiewiczowa Helena. 
Łódź, Piotrkowska 225, (n.), Epsztein Maksymilian. 
ł,ódź, Narutowicza 4, (n.), sukc. Głuchowskiego Bronisława. 
Łódź, Przejazd 59, (n.), Gorczycki Zygmlmt. 
Łódź, Piłsudskiego 54 (n.), Karlin Teodor. 
Łódź, 11 Listopada 17, (n.), sukc. Groszkowskiego Wiktora. 
Łódź, Główna 50, (n.), sukc. Hamburga Stanisława. 
Łódź, Brzezińska 24, (n.), sukc. Hartmana Józefa. 
Łódź, Stary Rynek 9, (n.), Jankielewicz Szymon. 
Łódź, Limanowskiego 80, (n.), Kahane Józef. 
Łódź, Zgierska 54, (n.), sukc. Kasperkiewicza Michała. 
Łódź, Rzgowska 147, (n.), Kowalski Antoni. 
'Łódź, Nowowiejska 15, (n.), Koprowski Józef. 
Łódź, Kątna 54, (n.), Zakrzewski Edward. 
Łódź, Plac Wolności 2, (n.), Rowińska Wanda. 
Łódź, Piotrkowska 191, (n.), Lipiec Michał. 
Łódź, Piotrkowska 46, (n.), Miiller Edmlmd. 
Łódź, Piotrkowska 307, (n.), Pawłowski Leon. 
Łódź, Pomorska 91, (n.), Stanielewicz Tadeusz. 
Łódź, Główna 5, (hom.), Pogonowski Józef. 
Łódź, Plac Kościelny 8, (n.), Kohn Samuel. 
Łódź, Cegielniana 32, (n.), Perelman Adolf. 
Łódź, Andrzeja 26, (n.), dr Rembieliński Robert. 
Łódź, śródmiejska 21, (n), Rozenblum Michał. 
f.ódź, 11 Listopada 86, (n.), Rychterówna Aurelia. 
Łódź, Kopernika 26, (n.), Rytel Czesław. 
Łódź, Limanowskiego 37, (n.), Steckei Ludwik. 
ł,ódź, Przejazd 19, (n.), Bojarski Stanisław. 
Łódź, Przędzalniana 75, (n.), Szymańsld Zygmunt. 
Łódź, Brzezińska 56, (n.), Trawkowska Stanisława. 
Łódź, Piotrkowska 67, (n.), Wagner Wiktor. 
Łódź, Napiórkowskiego 57, (n.), sukc., Wójcickiego. 
Łódź, Pl. Boernera 37, (n.), Zajączkiewicz Józef. 
łJódź, Piotrkowska 25, (n.), sukc. Zundelewicza Józefa. 
ł,ódź, Dąbrowska 24a, (n.), lTnieszowski Jan. 
Łódź, Karolewska 48, (n.), Sienkiewicz Jan. 
Łódź, Łagiewnicka 96, (n.), Pastorowa Helena. 
Łódź, Srebrzyńska 67, (n.), Szlindenbuch Edward. 
Łódź, Pl. Kościuszki 19, Ubezp. SpoI., zarz. Podrygaiski Bron. 
Łódź, Łagiewnicka 34/36, Ubezp. SpoI., zarz. Bortnowski Włodz. 
Łódź, Szpitalna 2, Ubezp. Spoi., zarz. Nomejko stan. 
Łódź, Sokołowska 11, Ubezp. SpoI., zarz. Doliński Norbert. 
łJódź, Zagajnikowa 22, Ubezp. Społ., zarz. Grabowski Jan. 
Łódź, Piramowicza 14, (z.), Szpital miejski. 
Łódź, Południowa 19, (z.), Łódz. żyd. Tow. "Linas Chacholim". 
Aleksandrów, p. łódz., (n.), Schwab Wiktor. 
Konstantynów, p. łódz., (n.), sukc. Piotrowskiego BoI. 
Ruda Pabianicka, p. łódz. (w.), Jarzębowski Jan. 
Tuszyn, p. łódz., (n.), Ende Aleksander. 
Zgierz, Stary Rynek 9, (n.), Rozenberg Maurycy. 


23
		

/542.djvu

			Zgierz, Piłsudskiego 37, (n.), Kowalczyk Józef. 
Zgierz, Piłsudskiego 12, (n.), HiIdebrandt Jan. 
Zgierz, Ubezp. Społ., zarz. Morks Wincenty. 
Wiśniowa C..óra, p. łódz., (f.), Gejzler Alfred. 
Bełchatów, p. piotrk., (n.), dr Szabrański Władysław. 
Gorzkowice, p. piotrk., (w.), sukc. Aleksandrowicz Feliks. 
Kamińsk, p. piotrk., (n.), Romankiewicz Tadeusz. 
Piotrków, Słowackiego l, (n.), sukc. Ryla Jana. 
Piotrków, Rynek Trybunalski 9, sukc. Grabowskiego Jul. 
Piotrków, Słowackiego 21, (n.), Tyc Bolesław. 
Piotrków, Rynek Trybunalski 3, (n.), Witanowski Michał. 
Piotrków, Bujnowska 3, Ubezp. Społ., zarz. Awęcki Gustaw. 
Piotrków, Al. 3 Maja 22, (n.), Filipczak Józef. 
Piotrków, Szpital powiatowy, zarz. Wandelt Teodor. 
Rozprza, p. piotr., (w.), Wójcikowski Mieczysław. 
Sulejów, p. piotr., (n.), sukc. Labędzkiego Henryka. 
Srock, p. piotr., (w.), Wietrzyk Walenty. 
Wolbórz, p. piotr., (w.), Pstrokoński Witold. 
Breźnica, p. radomszcz., (n.), Frankiewicz Stanisław. 
Gidie, p. radomszcz., (n.), sukc. Paucerama. 
Gomunice, p. radomszcz., (f.), Romankiewicz Tadeusz. 
Kłomnice, p. radomszcz., (w.), Wolnicki Stefan. 
Koniecpol, p. radomszcz., (n.), sukc. Hellona Karola. 
Pajęczno, p. radomszcz., (n.), Lisicki Roman. 
Radomsko, (n.), Spoz Julian. 
Radomsko, Reymonta 15, (n.), Gaś Marian. 
Radomsko, Ubezp. Spoi., zarz. Zbieć Stanisław. 
Radomsko, (n.), Rudziński Ignacy. 
Sulmierzyce, p. radomszcz., (n.), sukc. Borowskiego Józefa. 
Wieigomłyny, p. radomszcz., (w.), Biszewski Edward. 
Żytno, p. radomszcz., (n.), sukc. Kalinowskiego Kazim. 
Burzenin, p. sieradz., (w.), Sadzewicz Zygmlmt. 
Sieradz, Pl. Marsz. Piłsudskiego 17, (n.), Jakimowicz Ryszard. 
Sieradz, (n.), Pawłowski Tadeusz. 
Szadek, p. sieradz., (n.), Nowak Zenon. 
Warta, p. sieradz., (n.), Kulisz Antoni. 
Zadzim, p. sieradz., (w.), Mesner Tytus. 
Zduńska Wola, p. sieradz., Piłsudskiego 10, (n.), sukc. Niwińskiego Jana. 
Zduńska Wola, p. sieradz., Rynek 5, (n".), Perkowski Franciszek. 
Zduńska Wola, p. sieradz., Kościelna 4, (n.), Szaniawski Józef. 
Zduńska Wola, p. sieradz., Ubezp. Społ., zarz. Tarnowski Romuald. 
Złoczew, p. sieradz., (n.), Jabłoński Józef. 
Bolesławiec, p. wieluń., '(n.). Kukuiski Edward. 
Działoszyn, p. wieluń., (n.), Wierzbicka Sabina. 
Kiełczygłów, p. wieluń., (w.), Astasiewicz Józef. 
Kraszewice, p. wieluń., (n.), Paszyn Ignacy. 
Lututów, p. wieluń., (w.), Wyganowski Józef. 
Osjaków, p. wieluń, (w.), sukc. Błaźejewskiego Adolfa. 
Praszka, p. wieluń., (n.), Lucki Wacław. 
'"Rudniki, p. wieluń., (w.), Laskowski Wacław. 
Sokolniki, p. wieluń., (w.), Rybicki Jan. 


24
		

/543.djvu

			Skomlin, p. wieluń., (w.), Markuszewski Jan. 
Wieluń, Plac Legionów 16, (n.), Burchaciński Władysław. 
Wieluń, (n.), Bleszyński Jerzy. 
Wieluń, Ubezp. Spoi., Astasiewicz Józef. 
Wieruszów, p. wielun, (n.), Miszczyk Stefan. 


w oiew6dztwo Nowogrodzkie 


Baranowicze, Senatorska 27, (n.), Abramowski Jakub. 
Baranowicze, Szeptyckiego 48, (n.), Tec Sochor - Ber. 
Baranowicze, Szeptyckiego 33, (n.), Monkielewicz Klemens. 
13aranowicze Nowe, żwirki 15, (n.), Łajewski Stanisław. 
Baranowicze, Magistrat m. Baranow., zarz. Syderman Mendel. 
lIorodyszcze, p. baranow., (n.), Chodosz Izaak. 
Krzywoszyn, p. baranow., (n.), Zubielewicka Basia. 
Lachowicze, p. baranow., (n.), Kurchin Chaim. 
Mołczadź, p. baranow., (w.), Dworecki Jankiel. 
Niedźwiedzice, p. baranow., (n.), Michejkim Fania. 
Ostrów, p. baranow., (f.), Zubielewicka Basia. 
Połonka, p. baranow., (w.), Pik Mowsza. 
, Wolna, p. baranow., (n.), Sinicki Gabriel. 
Bielica, p. lidz., (w.), Krzemień Małka. 
Bieniakonie, p. lidz., (w.), Wałkomirski Pejsach. 
Brzozówka, p. lidz., (w.), Strebejko Konstanty. 
Ejszyszki, p. lidz., (n.), Karysowa Maria. 
Iwie, p. lidz., (w.), sukc., Urbanowicza. 
Lida, Suwalska 45, (n.), Lewinson G. i Zelikowicz A. 
Lida, Suwalska 63, (n.), b-cia Stakator. 
Lida, maj. Mackiewicza 3, (n.), Mickiewicza Ludwika. 
Lipniszki, p. Hdz., (w.), Krachmalnik Mejer. 
Raduń, p. Hdz., (w.), Gałoszewski Jan. 
Sobotniki, p. lidz., (w.), sukc. Czeydy Bolesława. 
Werenów, p. lidz., (w.), Berlowicz Fajwel. 
Zabłoć, p. lidz., (n.), Grabowski Zygmunt. 
Horodziej, p. nieświes., (w.), Awinowicki Izaak. 
Kleck, p. nieświes., (n.), Ruff Abam. 
Nieśwież, (n.), Aniszczyk Maria i Walic;ka Elżbieta. 
Siniawka, p. nieświes., (w.), Ginzburg Pesia. 
Snów, p. nieświes., (w.), Minc Fajwel. 
Zaostrowiecze, p. nieświes., (w.), Krepski Wincenty. 
Dworzec, p. nowogródz., (n.), Zabieżyński M. i Wismontski Z. 
Korelicze, p. nowogródz., (n.), Namiot Gerc. 
Lubcza, p. nowogródz., (w.), Ajzykowicki Ber. 
Niechniewicze, p. nowogródz., (w.), Sosnowski Piotr. 
Nowogródek, Wielki Rynek 10, (n.), Ginzburg M. i Delatycki B. 
Nowogródek, Wielki Rynek 4, (n.), b-cia Lejzerowscy M. i O. 
Nowojelnia, p. nowogródz., (f.), Zabierzyński M. i Wismontski Z. 
Wsielub, p. nowogródz., (n.), Sinkiewicz Jan. . 
'ldzięcioł, p. nowogródz., (n.), Czerechowski Franciszek. 
Byteń, p. słonim., (n.), Karelicki Morducb. 


Spis aptek 3. 


25
		

/544.djvu

			Dereczyn, p. słonim., (n.), sukc. Grynwalda Abrama. 
Kozłowszczyzna, p. słonim., (w.), Buszkaniec - Jellinowa Rachela. 
Słonim, Kościuszki 3, (n.), sukc., Grodzieńskiego G. 
Słonim, gmina żydowska m. Sł.. zarz. Natanson Leon. 
Słonim, Sienkiewicza 24, (n.), Raugiewicz - Strebejko Justyna. 
Derewno, p. stołp., (w.), Bryman Wolf. 
Mir, p. stołp., (n.), Chaimowicze B. i C. 
Naliboki, p. stołp., (w.), Sosnowski I\:azimierz. 
Rubieżewicze, p. stołp., (w.), Kowarski Josel. 
Stołpce, (n.), Kitajewicz Szymon. 
Turzec, p. stołp., (w.), Zglinkówna Józefa. 
Ostryna, p. szczuczyn., (w.), b-cia Berezowscy. 
Szczuczyn, (n.), Mickiewicz Wacław. 
Wasiliszki, p. szczuczyn., (n.), Kacelnik Sonia. 
żołudek, p. szczuczyn., (w.), Mular Lejba. 
Bakszty, p. wołożyn., (w.), Romanowski Abram. 
Iwieniec, p. wołożyn., (w.), sukc. Lapidesa. 
Traby, p. wołożyn., (n.), Lewin Fejga. 
Wiszniew, p. wołożyn., (w), Pobol Bronisław. 
Wołożyn, (n.), sukc. Głuchowskiego. 
Wołożyn, (n.), Zarząd Miejski. 


Woiew6dztwo Poleskie 


Brze:<ć n/B., 3 .Maja 22, (n.), sukc. W. Jankowskiego i T. S. Piotrowscy. 
Brześć n/B., 3 Maja 38, (n.), Halpern I. i Szychmacher P. 
Brześć n/E., Dąbrowskiego 46, (n.), Rakow Dawid. 
Brześć n/D., Dąbrowskiego 113, (n.), Grynbergowa F. 
Brześć n B.. róg Pereca i Krzywej, (n.), Kaban K. i Alperin P. 
Brześć ni B., Jagiellońska, (n.), sukc. Sucheckiego Kaz. 
Brześć n/B., Sportowa 8, (n.), sukc. Oslwiskiego Rom. 
Brześć n/B., Ubezp. Społ., zarz. Koszubski Bronisław. 
Brześć n/B., (z.), Kolejowa przy XI rej. lek. 
Czernawczyce, p. brzesk., (n.), Lipsze8 Jakub. 
Domaczewo, p. brzesk., (n.), Szumiata Julian. 
Kamieniec Litewski, p. brzesk., (n.), Ossowski Jan. 
Małoryta, p. brzesk., (w.), Parowski Edmund. 
Tomaszówka, p. brzesk., (w.), Rubaszkiewicz Wacław. 
Wysokie - Litewskie, p. brzesk, (n.), Moniuszko Stanisław. 
Chomsk, p. drohic., (w.), Lubecki Tanchum. 
Drohiczyn, (n.), Pawłowski Józef. 
Janów, p. drohic., (n.), Reches - Glocerowa Reisa. 
Motol, p. drohic., (w.), Długi Rochla. 
Kamień Koszyrski, (n.), Stawska Zofia. 
Lubieszóv., p. koszyr., (n.), Dylewski Józef. 
Wielka Głusza, p. koszyr., (w.), Lewenberg \.ron. 
Antopol, p. kobryń.. (n.), Najdicz Judei. 
D
'Win, p. kobryń., (n.), sukc. Turskiego W. 
Kobryń, Rynek 11, (n.), sukc. Stefanowskiego Kazim. 
Kobryń, (n.), sukc. Szydłowskiego W. 


26
		

/545.djvu

			żabmka, p. kobryń., (w.), Szuszanow Lejba. 
Jwacewicze, p. kosow., (n.), Szapira Samuel. 
Kosów Poleski, (n.), Rabinowicz Sara. 
Różany, p. kosow., (n.), Garb Dawid. 
Telechany, p. kosow., (n.), Bocheński Józef. 
Hancewicze, łunin., (w.), Kapłan Szaja. 
Lenin, p. łunin., (w.), N ochim Tonis. 
Łachwa, p. łunin., (n.), Radziwiłowska Sara. 
Łuniniec, (n.), Hofsztein Szlama. 
Mikaszewicze, p. łunin., (n.), Selecka China. 
Łahiszyn, p. pińsk., (n.), Mackiewicz Albin. 
Moroczno, p. pińsk., (w.), Pożerski Edward. 
Pińsk, Albrechtowska 2, (n.), Kimel Celina. 
Pińsk, Piłsudskiego 2, (n.), Halper J. i Szewach J. 
Pińsk. Kościuszki 24, (n.), Palejew Sender. 
Pińsk, Brzeska 15, (n.), Grynberg Nachman. 
Pińsk, Kościuszki 47a, (n.), Hochsinger Barbara. 
Pi6sk, Magistrat, (n.), świdziński Bolesław. 
Pińsk, Ubpzp. SpoI., zarz. Chróściński Władysław. 
Pohost Zahorodzki, p. pińsk., (w.), sukc. Zelmana. 
Wiczówka, p. pińsk., (w.), Burzyński Konstanty. 
Bereza Kartuska, p. pruż., (n.), sukc. Sobockiego. 
Malecz, p. pruż., (w.), Tatarski Chaim. 
Pruża11a, (n.), Krzywopisza Władysław. 
Szereszów, p. pruż., (w.), sukc. Baumryttera. 
Dawidgródek, p. stolin, (11.), Kapliński Hirsz. 
FłoŁnica, p. stolin., (w.), Chmara Jakub. 
Stolin, (n.), sukc. Dubickiego W. 
Wysock. p. stolin., (w.), Freidberg Szolom. 


Woiew6dztwo Pomorskie 


Hrodnica, (n.), Stankowskiego Zygmunta. 
Brodnica. Rynek 32, (n.), Grośty Józef. 
Górzno, p. brodn., (n.), Jakubowski Leon. 
Jabłonowo, p. brodn., (n.), Fengier Antoni. 
Bydgoszcz, śniadeckich 51, (n.), sukc. Cierniaka Stefana. 
Bydgoszcz, Chodkiewicza 22, (n.), Drożdżyński Marian. 
Bydgoszcz, Długa 39. (n.), Jaraczewski Edmund. 
Bydgoszcz, Gdańska 5, (n.), Kazimierski Brunon. 
Bydgoszcz, Marsz. Focha 10, (n.), sukc. Klabeckiego Józefą. 
Bydgoszcz, Gdańska 65, (n.), Kowalewski Henryk. 
Byd8"oszcz, Gdańska 27, (n.), sukc. Laknera Mariana. 
Bydgoszcz, Dworcowa 48, (n.), Radecki Wiktor. 
Bydgoszcz, Niedźwiedzia lI, (n.), Rochon Ignacy. 
Bydgoszcz, Marsz. Piłsudskiego 1, (n.), Rybicki Zdzisław. 
Bydgoszcz, Orla 8, (n.), Tarasiewicz Bolesław. 
Bydgoszcz, Grunwaldzka 37, (n.), Umbreitowie P. i H. 
Bydgoszcz, Zakł. św. Floriana, (z.). 
Fordon, p. bydgos., (n.), Rosanow Karol. 


27
		

/546.djvu

			Koronowo, p. bydgos., (n.), Nowacki Kazimierz. 
Solec Kujawski, p. bydgos., (n.), Liberek Roman. 
Smukała, p. bydgos., (z.), Zakład dla piers. chorych. 
Chełmno, (n.), Hempel Johanetta. 
Chełmno, (n.), Jasiński Bronisław. 
Chełmno, (z.), Szpital powiatowy. 
Lisewo, p. chełm., (n.), Wieliński Stefan. 
Unisław, p. chełm., (n.), sukc. Garczyńskiego Jana. 
Brusy, p. ehojn., (n.), Bal Stanisław. 
Chojnice, Rynek 13, (n.), Broen Elli. 
Chojnice, Rynek 7, (n.), Zieliński Jan. 
Czersk, p. chojn., (n.), Przewoski Leonard. 
Gdynia, świętojańska 122, (n.), ćwiertniewicz Jan. 
Gdynia, Bosmańska 48, (n.), Czerniachowicz Nikodem. 
Gdynia, Skwer Kościuszki 22, (n.), dr Jurkowski Adam. 
Gdynia, Starowiejska 34, (n.), Małecki Antoni. 
Gdynia, Morska 137, (n.), Grodzki Józef. 
Gdynia, śląska 42, (n.), Holec Mieczysław. 
Gdynia, Plac Kaszubski 10, (n.), Salicki Zenon. 
Orłowo Morskie, p. morsk., (n.), Szkodowski Alojzy. 
Grudziądz, 3 Maja 37, (n.), Chylewski Kazimierz. 
Grudziądz, Chełmińska 26, (n.), Degórski Tadeusz. 
Grudziądz, Wybickiego 39, (n.), Quiring Anna. 
Grudziądz, Legionów 33, (n.), Rybak Jan. 
Grudziądz, Rynek 20, (n.), Stenzel Jan. 
Grudziądz, Pańska 19, (n.), Szczerbicki Alojzy. 
Grudziądz, Zarząd Miejski, (z.), zarz. Ropińska Tymotea. 
Łasin, p. grudz., (n.), Dąbski Emilian. 
Radzyń, p. grudz., (n.), Jurkowski Damazy. 
Inowrocław, Kr. Jadwigi 27, (n.), Moll Tadeusz. 
Inowrocław, Paderewskiego 5, (n.), Ośmiałowski Leonard. 
Inowrocław, Rynek 21, (n.), Reszke Teofil. 
Mątwy, p. inowroc., (n.), Skorel Stanisław. 
Inowrocław, Lecznica powiatowa, (z.), zarz. siostra zakonna. 
Dąbrowa Biskupia, p. inowroc., (d.), dr Tuszara Ludwik. 
Gniewkowo, p. inowroc., (n.), suke. Przewoskiego Władysława. 
Kruszwica, p. inowroc., (n.), sukc. Marcinkowskiego Romana. 
Kartuzy, (n.), Christ DanieL 
Kartuzy, (n.), Kulczyński Adam. 
Sierakowice, p. kartus., (n.), I\:ozłowski Alojzy. 
Kościerzyna, Rynek 21, (n.), Szadrowski Roman. 
Kościerzyna, Rynek 19, (n.), Wendt Erna. 
Skarszewy, p. kościerz., (n.), Jarzanski Wacław. 
Stara Kiszewa, p. kościerz., (n.), Kalinowski Antoni. 
Czernikowo, p. lipnow., (n.), Lyszkiewicz Stefan. 
Dobrzyń n/W., p. lipnow., (n.), sukc. Ranieckiego Wiktora. 
Kikół, p. lipnow., (w.), Lachowski Jan. 
Lipno, Gdańska 1, (n.), Sosik Antoni. 
Lipno, Kościuszki 11, (n.), Turiński Henryk. 
Lubicz, p. lipnow., (w.), Nitecki Stefan. 
Skępe, p. lipnow., (w.), Nerlewski Ryszard. 


28
		

/547.djvu

			Lubawa, (n.), Wolski Stanisław. 
Nowemiasto, p. lubawsk., (n.), Maternicki Bolesław. 
Jastarnia, p. morsk., (f.), sukc. Gliwicza Tadeusza. 
Jastrzębia Góra, p. morsk., (f.), Grodzki Józef. 
Kielno, p. morsk.; (d.), Kaschel Otton - lekarz. 
Puck, p. morsk., Rynek, (n.), Mazurkiewicz Edmund. 
Puck, p. morski, Szkolna 1, (n.), sukc. Gliwicza Tadeusza. 
Rumia - Zagórze, p. morski, (f.), Grodzki Józef. 
Wejherowo, Sobieskiego 20, p. morski, (n.), Elke Maksymilian. 
Wejherowo, p. morski, (n.), Rehefeld Jerzy. 
Wejherowo, p. morski, (z.), Szpital Panny Marii. 
Wejherowo, p. morski, (z.), Krajowe Zakłady Opieki Społeczn. 
Nowawieś - Hallerowo, p. morski, (s.), sukc. Gliwicza Tadeusza. 
Aleksandrów Kujawski, p. nieszaw., (n.), Kłopotowski Wacław. 
Bądkowo, p. nieszaw., (n.), Majewski Edward. 
Ciechocinek, Nieszawska 2, p. nieszaw., (n.), Laskowski Piotr. 
Ciechocinek. p. nieszaw., (f.), La!"kowski Piotr. 
Ciechocinek, p. nieszaw., (f.), Trzepióra Józef. 
Dobre, p. nieszaw., (f.), Genera Marian. 
Nieszawa. (n.), Trzepiórka Józef. 
Osięciny, p. nieszaw., (n.), Ossowski Teofil. 
Piotrków Kujawski. p. nieszaw.. (w.), Małachow!"ki Tadeusz. 
Radziejów. 1). nieszaw., (n.), Gonera Marian. 
Słuzewo, p. nieszaw., (f.), Kłopotowski Wacław. 
Dobrzyń n/Drwęcą, p. rypin., (n.). Kuchciński Marian. 
Rypin, ('n.), Zaniewski Jan. 
Skrwiln(J, p. rypin., (w.). 
Kamień, p. sępol.. (n.), Gmere" Jadwiga. 
Sępolno, (n.), Naatz Józef. 
Więcbork, p. sępoln., (n,). Przybylski Marian. 
Kocborowo, p. starogar.. (z.), Zakład Psychiatry<,zny. 
Skórek, p. starogard., (n.), dr Miiller Fryc. 
Starogard.. (n.). Rybiński Kazimierz. 
Starogard. Rynek 7, (n.), Siewert Walter. 
Zblewo, p. starogard., (n.), Holfeld Willibald. 
.Buk owiec, p. świeck., (n.), Stark Maksymilian. 
Nowe. p. świeck., (n.), Zimniakówna Pelagia. 
Osie. p. swieck., (n.), Młodecki AlekAander. 
świecie, (n.), Jeszke Henryk. 
świecie, (n.), Manthey Heliodor. 
świecie, (z.), Krajowy Zakład Psychiatryczny. 
swiecie, (z.), szpital powszechny. 
Wałdowo, p. świeck., (d.), dr. Studziński Artur. 
Warlubie, p. świeck., (n.), Marcinkowski Stanisła\\. 
Barcin. p. szubin.. (n.). sukc. Kuleszy Franciszka. 
Kcynia, p. szubin., (n.), Pardon Jadwiga. 
Łabiszyn, p. szubin., (n.), Pawłowski Piotr. 
Szubin, (n.). Anasiewicz Hieronim. 
Gniew. (n.), Ponczek Emilian. 
Pelplin, p. tczewsk., (n.), PrzygodzińAki Józef. 
Pelplin, p. tczewsk., (z.), szpital św. Józefa. 


29
		

/548.djvu

			Tczew, Mickiewicza 25, (n.), Nadolski Kazimierz. 
Tczew, Rynek 24, (n.), Hoosmann Walter. 
Tczew, Gdańska 6, (n.), Szulc - Rembowski Leon. 
Tczew, Marsz. Piłsudskiego 19, (n.), sukc. Zawadzkiego Alfonsa. 
Tczew, (z.), szpital św. Wincentego. 
Toruń, Lubicka 43, (n.), Buchholc Aleksander. 
Toruń, Rynek 4, (n.), sukc. Heiningera Alfreda. 
Toruń, Rynek Nowy, (n.), sukc. Klemensa Antoniego. 
Toruń, Mickiewicza 98, (n.), Kocinowski Teodor. 
Toruń, Kościuszki 19, (n.), Sobiecki Alfons. 
Toruń, Szosa Chełmińska 80, (n.), Welter Walerian. 
Toruil, Chełmińska 6, (n.), Wojciechowski Stefan. 
Toruń, Szeroka 26, (n.), Zgoda Maksymilian. 
Torun, Odrqdzenia, Centr. Zaopatrz. Instyt. Ubezp. SpoI. w Warszawie. 
Toruń, Podramce, (z.), Szpital miejski. 
Toruń, Podgórze, (n.), Zajoncowa Zofia. 
Chełmża, p. toruń., (n.), Moliszewski Franciszek. 
Chełmża, p. toruń., (n.), Wolski Bolesław. 
Tuchola, (n.), Heppner Rudolf. 
Tuchola, (n.), Dorozińska - Nerska Helena. 
Golub, p. wąbrzesk., (n.), Riesenfeld Adolf. 
Kowalewo, p. wąbrzesk., (n.), Puciata Mieczysław. 
Wąbrzeżno, Rynek 26, (n.), Jankowski Wacław. 
WąbrzeŻDo, Kościuszki 11, (n.), Dr. Piotrowski Jan. 
Brześć Kujawski, p. włocław., (n.), Kodroń Jan. 
Choceń, p. włocław., (n.), Ostaszewski Jerzy. 
Chodecz, p. włocław., (n.), Ostaszewski Eugeniusz. 
Kowal, p. włocław., (n.), sukc. Jastrzębskiego A. 
Lubień, p. włocław.. (w.), sukc. Gano Emila. 
L\lbraniec, p. włocław., (w.), sukc. Kodymowskiego Henryka. 
Przedecz, p. włocław., (w.), Gruszczyński Tadeusz. 
Włocławek, 3 Maja 16, (n.), Bielakowski Józef. 
Włocławek, Cyganka 24, (n.), Dziekanowski Stanisław. 
Włocławek, Słodowska 4, (p.), Elżanowski Zbigniew. 
Włocławek, pl. Dąbrowskiego, (n.), Gubkowski Jan. 
Włocławek, Kościuszki, (n.), Meyster Stefan. 
Włocławek, (n.), Paszkiewicz Nikodem. 
Włocławek, Stary Rynek 12, (n.), sukc. Ulanowskiego. 
Włocławek, Ubezp. Społecz., zarz. Spnaczkowski Bronisław. 
Włocławek, Kilińskiego 20, (z.), Ambulator. miejsko dla ubogich. 
Białośliwie, p. wyrzysk., (n.), sukc. Wardy Jana. 
Łobżenica, p. wyrzysk., (n.), Reinholc Józef. 
Miasteczko, p. wyrzysk., (n.), Czyżak Leon. 
Mrocza, p. wyrzysk., (n.), Speichert Edward. 
Nakło, p. wyrzysk., (n.), Jurkowski Antoni. 
Nakło, p. wyrzysk" (n.), Urbanowicz Wojciech. 
Wyrzysk. (n.), Bartkówna Anna. 
Wysoka, p. wyrzysk., (n.), sukc. Jasionowskiego Jana. 


30
		

/549.djvu

			w oiew6dzłwo Poznańskie 
Hudzyń, p. chodzies., (n.), Kirstejn Stefan. 
<:hodzież, (n.), Maniewski Mateusz. 
Margonin, p. chodzies., (n.), Unicki Paweł. 
Szamocin, p. chodzies., (n.), Hermann Erych. 
Ujście, p. chodzies., (11.), Frost Tomasz. 
Czarnków, Rynek 9, (n.), KIera Jan. 
Wieleń, p. czarnk., (n.), Kijewski Eugeniusz. 
Gniezno, Farna 1, (n.), Gantkowska Maria. 
Gniezno, Dąbrówki 1, (n.), Grieben Emil. 
Gniezno. Warszawska 14, (n.), Waniorek Leon. 
Gniezno, Chrobrego 11, (n.), Wierzchaczewski Franciszek. 
Gniezno, Wawrzyńca 18, Ubezp. SpoI., zarz. Szałek Aleksander. 
Czerniejewo, p. gniezn., (n.), Morawski Witold. 
Kiszkowo, p. gniezn., (d.), Dr. Patyk Antoni. 
Kłecko, p. gniezn., (n.), Plewiński Mieczysław. 
Witkowo, p. gniezn., (n.), sukc. Morawskiego Kazim. 
Gostyń, (n.), Pruski Bronisław. 
Gostyń, (z.), zakł. S. S. Miłosierdzia. 
Krobia, p. gostyil., (n.), Chmielewski Jerzy. 
Marysin, p. gostyil., (z.), zakł. O. O
 Bonifratrów. 
Piaski, p. gostyń., (d.), Dr. Luttelman Jan. 
Poniec, p. gostyil., (n.), Sikorski Klemens. 
Jarocin, Krakowska 9, (n.), Weiss Helena. 
Jarocin, (n.), Zaremba Ludwik. 
Nowe Miasto njW., p. jaroc., (n.), Kośmider Antoni. 
Pleszew, p. jaroc., Pl. Kościelny 3, (n.), Suc;hocka Maria. 
Pleszew, Rynek 21, (n.), Moderski Ludwik. 
Pleszew, (z.), zakł. św. Józefa. 
żerków, p. jaroc., (n.), Fiebig Klemens. 
Błaszki, p. kalisk., (n.), Wójcik Józef. 
Ceków, p. kalisk., (w.), Szwarc Henryk. 
Chocz, p. kalisk., (w.), Korczyński Antoni. 
Godziesze, p. kalisk., (w.), Kosiński Bronisław. 
Iwanowice, p. kalisk., (w.), Bojarzyński Franciszek. 
Kalisz, Kanonicka 5, (n.), Ptaszyński Mieczysław. 
Kalisz, Kilińskiego 4, (n.), Sumiński Tadeusz. 
Kalisz, Pl. 11 Listopada 4, (n.), Pewnicki Stanisław. 
Kalisz, Babina 14, (n.), Rotcejg Maks. 
Kalisz, Piłsudskiego 19, (n.), sukc. Chlebińskiego Józefa. 
Kalisz, Piłsudskiego 30, (n.), Chrzanowska Zofia. 
Kalisz, Górnośląska 17, (n.), Kwieciński Władysław. 
Kalisz. PI. św. Józefa l, Ubezp. SpoI., zarz. Pertkiewicz Zy/;{m. 
Kalisz, 6 Sierpnia 7, (z.), "Linas Hacedek". 
Koźminek, p. kalisk., (n.), Sicióski Stefan. 
Opatówek, p. kalisk., (w.), sukc. Zawadzkiego Walentego. 
Stawiszyn, p. kalisk., (n.), Skarżyński Wojciech. 
Grabów, p. kępińsk., (n.), Luborzewski Bolesław. 
Kępno, Rynek 16, (n.), Karłowski Edmund. 
Kępno, Rynek 30, (n.), Fleige Aleksander. 


31
		

/550.djvu

			Ostrzeszów, p. kępiński, (n.), Pacanowski Zygmunt. 
Ryclital, p. kępiński, (n.), Pilitowska - Rudnicka Zofia. 
Babiak, p. kolski, (w.), Bruszewski Wacław. 
Brudzew, p. kolski, (w.), sukc. Zawadzkiego Wacława. 
Dąbie, p. kolski, (n.), sukc. Gogela Zygmlmta. 
Grugorzew, p. kolski, (n.), sukc. Jastrzębskiego Stan. 
Izbica, p. kolski, (n.), Pauczyński Wacław. 
Kłodawa, p. kolski, (n.), Lewandowski Józef. 
Koło, (n.), Stelmachowa Zofia. 
Koło, Al. Sienkiewicza 16, (n.), Tomaszewski Czesław. 
Sompolno, p. kolski, (n.), Hube Wiktor. 
Ciążeń, p. koniński, (w.), Chrzanowski Stanio;;ław. 
Golina, p. koniński, (w.), Laube Waldemar. 
Grodziec, p. koniński, (w.), Trzaska Stefan. 
Kazimier:lJ Biskupi, p. koniński, (n.), Domalewski Jakub. 
Kleczew, p. koniński, (n.), Kosztuiski Stefan. 
Konin, (n.), Laube Adolf. 
Konin, 3 Maja 6, (n.), Liśkiewicz Stefan. 
Kramsk, p. koniński, (w.), Pierwocha - Połomski Michał. 
Krzymów, p. koniński, (w.), Domański Stefan. 
Pyzdry, p. koniński, (n.), Gustowski Antoni. 
Rychwał, p. koniński, (w.), Choinacki Jan. 
Rzgów, p. koniński, (w.), Umbreit Henryk. 
Slesin, p. koniński, (w.), Szczepankowski Zygmlmt. 
Skulsk, p. koniński, (w.), Mikówna Jadwiga. 
Słupca, p. koniński, (n.), Plewiński Leon. 
Tuliszków, p. koniński, (w.), Wichliński Józef. 
Wilczyn, p. koniński, (w.), Rogowski Michał. 
Władysławów, p. koniński, (w.), Kuśkowski Jakub. 
Zagórów, p. koniński, (n.), Marczuk Marian. 
Czempin, p. kościański, (n.), Płoszyński Franciszek. 
Kościan, (n.), Leszczyński Władysław. 
Kościan, Marsz. Piłsudskiego 10, (n.), Libelt Karol. 
Krzywiń, p. kośCiański, (n.), Poreda Władysław. 
śmigiel, p. kościański, (n.), Ciesielski Zygmunt. 
Borek, p. krotosz., (n.), Stański Allltoni. 
Dobrzyca, p. krotosz., (d.), dr Bulsiewicz Alfred. 
Kobylin, p. krotosz., (n.), Fengier Antoni. 
Koźmin, p. krotosz., (n.), sukc. Balcerka Wacława. 
Krotoszyn, (n.), Sumiński Leon. 
Krotoszyn, Rynek 32, (n.), Bittner Robert. 
Pogorzela, p. krotosz., (n.), Stachowski Józef. 
Zduny, p. krotosz., (n.), Taffe Mieczysław. 
Leszno, Wolności 30, (n.), sukc. Backera Michała. 
Leszno, Rynek 16, (n.), Grohs Curt. 
Leszno, Kościelna 84, (n.), Smyczyński Hieronim. 
Leszno, Skarbowa, Ubezp. Społ., zarz. Mikulski Klemens. 
o sieczna, p. leszn., (n.), Anders Tadeusz. 
Włoszakowice, p. leszn., (d.), dr Nowak Leon. 
Międzychód, (n.), Reyzner Franciszek. 


32
		

/551.djvu

			Hierak6w. p. międzych., (u.), GarstŁ'cki Wincenty. 
Mogiluo, (n.), Nowak Franciszek. ' 
Mogilno, Pl. Marsz. Piłsudskiego 9, (u." Szymański Kazimierz. 
Orchowo, p. mogiln., (n.), Niedźwiedziński Bronisław. 
Pakość, p. mogiln., (n.), Jasińska Helena. 
'Strzelno, p. mogiln., (n.), Stęczniewski Michał. 
Trzemeszno, p. mogiln., (n.), Mielcarski Mieczysła
. 
Buk, p. uow.-tomyski, (n.), Schoen Franciszek. 
Grodzisk, p. now.-tomyski, (n.), Napierała Roman. 
Grodzisk, p. now.-tomyski, (n.), sukc. Ziętka Władysława. 
Lwówek, p. now.-tomyski, (n.), sukc. Spędowskiego Zygmunta. 
Nowy - Tomyśl, (n.), Donner Hugo. 
Opalenica, p. now.-tomyski, (n.), Straburzyński Maksym. 
Zbąszyn, p. now.-tomyski, (n.), Kochler Aleksander. 
Murowana Goślina, p. oborn. (n.), Wojtowski Antoni. 
Oborniki., (n.), Speichert Kazimierz. 
Rogoźno, p. oborn., (n.), Plewiński Antoni. 
Ryczyw6ł, p. oborn., (n.), Kugler Kazimierz. 
Odolan6w, p. ostrow., (n.), Czechowski Henryk. 
Ostrów, Rynek 2f>, (n.), Mierzejewski Kazimierz. 
Ostrów, Rynek 2. (n.), Gniatczyński Marian. 
Ostrów, Kolejowa 15, (n.), Chmielewski Wincenty. 
Ostrów, Koiicielna 14, Ubezp. SpoI., zarz. Kwieciński Stanisław. 
RaszK6w, p. ostrow., (n.), Kowalczyk Franciszek. 
Skalmierzyce, p. ostrow., (n.), Gniatczyński Marian. 
Poznań, Wrocławska 31. (n.), Amrogowicz Alfons. 
Poznań, Al. Marcinkowskiego 10, (n.), Buczkowski Stanisław. 
Poznań, Pl. Wolności 13, (n.), Cegielski Henryk. 
Poznań, Stary Rynek 75, (n.), sukc. Dalskiego. 
Poznań, Górna, Wilda 96, (n.), Drecki Konrad. 
Poznań, Marsz. Focha 47, (n.), Dzierzgowski Władysław. 
Poznań, Główna 35. (n.), Pyszkowski Wojciech. 
Poznań Górna Wilda 31, (n.), Win kler Jozef. 
Poznań, Rynek śródecki 1, (n.), Dąbrowski Tomasz. 
Poznań, Marsz. Focha 158, (n.), Karpiński Władysław. 
Poznań, Starołęska 83, (n.), Majewiczówna Bogdana. 
Poznań, Mickiewicza 22, (n.), Majorowicz Antoni. 
Poznań. G6rna Wilda 61, (n.), Marcinkowski Władysław. 
Poznań, 27 Grudnia 18, (n.), sukc. Mende Edmunda. 
Poznań., Pl. Sapieżyński 1, (n.), Milewski Ludwik, 
Poznań, Kraszewskiego 12, (n.), Morawski Wacław. 
Poznań, Stary Rynek 37, (n.), Ostrowicz Stefan. 
Poznań. Marszałka Focha 72, (n.), Pluciński Władysław. 
Poznań. Stary Rynek 41. (n.), Skarżyński Kazimierz. 
Poznań, (n.), Walkowska Stanisława. 
Poznań, Dąbrowskiego 76, (n.), sukc. Wilczka Antoniego. 
Poznań, Fr. Ratajczyka 12, (n.), Wysocki Józef. 
Poznań, Mazowiecka 12, (n.), Wilczewski Władysław. 
Poznań, Małeckiego 26, (n.), Rogala Jan. 
Poznań, Powiejska l. (n.), sukc. Pinieckiej. 


33
		

/552.djvu

			Poznań, Matejki 1, (n.), Szadkowski Jan. 
Poznań, Wielkie Garbary 41, (n.), Luniewski Stanisław. 
Poznań, Dębiecka 6, (n.), Czabajski Bronisław. 
Poznań, Bronisława Pierackiego 14, (n.), Kierzyński Leon. 
Poznań, Pocztowa 25, Ubezpieczalnia Społecz., zarz. Hoffman l'acleusa. 
Poznań, (z.), Zakład Diakoniski. 
Poznań, (z.), s.s. Elżbietanek. 
Poznań, (z.), zakł. św. Józefa. 
PoznalI, (z.), zakł. Przemienia Pańskiego. 
Poznań, (z.), Lecznica Miejska,>zarz. Głowacki Witold, 
Poznań, (z.), Lecznica kolejowa, zarz. Lukaszczyk Alfons. 
Owińska, p. pozn., (z.), Zakład Psychiatryczny. 
Pobiedziska, p. pozn., (n.), Kocznorowski Stefan. 
Stęszew, p. pozn., (n.), Podlewska Maria. 
Swarzędz, p. pozn., (n.), Graniza Albin. 
Tarnowo. p. pozn., (n.), Dobrzeniecki Tadeusz. 
żabikowo, p. pozn., (n.), Sikorska Jadwiga. 
Bojanowo, p. rawicki, (n.), Gregorowicz Zygmunt. 
Jutrosin, p. rawicki, (n.), Nowaczkiewicz Florian. 
Miejska Górka, p. rawicki, (n.), sukc. Flosky Hugona. 
Rawicz, (n.), Róznowicz Klemen". 
Rawicz, (n.), Teski Tadeusz, 
Dolsk, (n.), Masiak Leon. 
Kórnik, p. śremski, (n.), Uenizot Zygmunt. 
Książ, p. śremski, (n.), Wroński Leon. 
Mosina, p. śremski, (n.), Ritter Zachariusz. 
Śrem, (n.), Loga Roman. 
Kostrzyn, p. środzki, (n.), Mąkowski Lech. 
śPoda, (n.), sukc. Piaseckiego Kazimierza. 
środa, (n.), Zółkowski Kazimierz. 

oda, (z.), 7..akład S.S. Miłłłsierdzia. 
Zaniemyśl, p. środzki, (n.), Kaczyński Antoni. 
Duszniki, p. szamot., (n.), sukc. Koniecznego Mieczysława. 
Obrzycko, p. szamot., (n.), Deplewski Józef. 
Pniewy, p. szamot., (n.), Wache Stefan. 
Szamotuły, (n.), Galiński Jan. 
Szamotuły, Rynek 5, (n.), Kosicki Wawrzyn. 
Wronki, p. szamot., (n.), Styczyński Marian. 
Dobra, p. turecki, (n.), Hirnel' Stefan. 
Pęczniew, p. turecki, (w.), Rekus Cezary. 
Turek, (n.), sukc. R
czykowskiego ROmana. 
Turek, pl. M. Piłsudskiego 19, (n.), Wolski Mieczysław. 
Uniejów, p. turecki, "(n.), Zakol'Owski 'Ąndrzej. 
Damasławek, p. wągrowiec., (n.), Tomaszewski Tadeusz. 
Gołańcz, p. wągrow., (n.), Jeske El'nest. 
Mieścisko, p. wągrow., (n.), Stawiński Kazimierz. 
Skoki, p. wągrow., (n.), Kuhnen Stanisław. 
Wągrowiec, (n.), Pluta Jan. 
Wągrowiec, (n.), Koszutski Konstanty. 
Wągrowiec, (z.), Lecznica Powiatowa. 


34
		

/553.djvu

			Rakoniewice, p. wolszt., (n.), Jasiński Stefan. 
Wolsztyn, (n.), sukc. Piechockiego. 
Miłosław, p. Września, (n.), Laskowski Stefan. 
Strzałkowo, p. Września, (n.), Frumow Stanisław. 
Września, (n.), Patyk Ludwik. 
Września, Rynek 11, (n.), Konieczny Stanisław. 
Września, (z.), Szpital Powiatowy. 
Janowiec, p. żniński, (n.), Sieg Nikodem. 
Rogowo, p. żniński, (n.), Felicki Tadeusz. 
żnin, (n.), Stark Władysław. 
żnin, (n.), Rozwadowski Konrad. 


Woiew6dztwo Stanisławowskie 


Bolechów, pow. dolin., (n.), Kimmelmann Oswald. 
Dolina, (n.), Roth Ho. 
Dolina, Legionów 36, (n.), Deisenberg - Gorzkowa Maura. 
Perechińsko, p. dolin., (n.), Sander Dawid. 
Różniatów, p. dolin., (n.), Maciurzyński Apolinary. 
Wełdzirz, p. dolin., (n.), sukc. Wesołowski Hieronim. 
Czernelica, p. horodeński, (d.), Dr Taffet Karol. 
Horodenka, (n.), sukc. Orłowskiego Józefa. 
Horodenka, (n.), Lurie i Schwarzenbergowa. 
Obertyn, p. horodeńsKi, (n.), Sipser - Schatzbergowa Klara. 
Kałusz, (n.), sukc. Szustowa Antoniego. 
Kałusz, (n.), Gębski Andrzej. 
Wojniłów, p. kałus., (n.), sukc. Lampert Mojżesz. 
Gwóździec, p. kołomyj., (n.), Margu]ies Eliasz. 
Jabłonów, p. kołomyj., (n.), Barabach Semen. 
Kołomyja, Piłsudskiego l, (n.), Knoll Maksymilian. 
Kołomyja, Sobieskiego 13, (n.), Kreisler Hersch. 
Kołomyja, Legion6w 19, (n.), sukc. Herera Judy. 
Kołomyja, Al. Wolności 2, (n.), Feuerstein - Hausman Chaja. 
Kołomyja, Pl. Piłsudskiego 8, (n.), Neidel' Wilhelm. 
Kołomyja, Pl. Karpińskieg-o 26, (n.), sukc. dr Stenzela Stefana. 
Peczeniżyn, p. kołomyj., (n.), Berenstein Markus. 
Kosów, (n.), Madejski Edmund. 
Kos6w, Piłsudskiego 36, (n.), sukc. Łukaszewicza Zygmunta. 
Kuty, p. kosow., (n.), Hessel A. i Hessel G. 
żabie, p. kosow., (n.), Gałkiewiczowa Maria. 
Delatyn, p. nadwórn., (n.), Kuhl Rudolf. 
Jaremcze, p. nadwórn., (n.), Obst Arpad. 
Łanczyn, p. nadwórn., (n.), Waydowicz Czesław. 
Mikuliczyn, p. nadwórn., (n.), Schel'ff Leopold. 
Nadwórna, (n.), Fliicker Izaak. 
N adw6rna, Ubezp. SpoI., zarz. Zim1"ing Abraham. 
Sołotwina, p. nadwórn., (n.), Zussman Leon. 
Worochta, p. nadw6rn., (n.), Panatowska Anna. 
Tatarów, p. nadwórn., (f.), Szerff Leopold. 
Bołszowce,r p. rohatyn., (n.), Miick Feliks. 


35
		

/554.djvu

			Bukaczowce, p. rohatyń., (n.), Wallner Leon. 
Bursztyn, p. rohatyn., (n.), Pineles Zygmunt. 
Lipica Dolna, p. rohatyń., (n.), Gizelt Gerson. 
Rohatyn, (n.), Reiss Maksymilian. 
śniatyń, Tytusa Niemczewskiego 76, (n.), Niemczewski Michal. 
śniatyń, (n.), Rudich Gerson. 
Zabłotów, p. śniatyń., (n.), Falber Maksymilian. 
Bohorodczany, p. stanisł., (n.), Gaertner Jan. 
Halicz, p. stanisI., Diner Ignacy. 
.Tezupol, p. stanisI., (n.), Kurzman Majer. 
Stanisławów, Sobieskiego 30, (n.), Armatys Kazimierz. 
Stanisławów, Karpińskiego' 10, (n.), Macura KaroL 
Stanisławów, Kazimierzowska 4, (n.), Reitmann Hermann. 
Stanisławów, Sapieżyńska 96, (n.), sukc. Klahra Samsona. 
Stanisławów, Rynek 4, (n.), Schiller Izaak i Reiter Oswałd. 
Stanisławów, Sapieżyńska 12, (n.), Teodorowicz Zygmunt. 
Stanisławów, Piotra Skargi 3, (n.), Gunderman Wiktor. 
Stanisławów, Wołczyniecka 70, (n.), Banner Izaak, 
Stanisławów, Gołuchowskiego, (n.), Ways. Aleksander. 
Stanisławów, Rynek 11, (n.), Meus Jadwiga. 
Stanisławów, Karpińskiego 30, Ubezp. Społ.. zarz. Bomer Ewelina. 
Hrebenów, p. stryjski, (f.), Erlich Józef. 
Morszyn, p. stryjski, (n.), Zdanowski Zdzisław. 
Skole, p. stryjski, (n.), Elulich Józef. 
Skole, p. stryjski, (n.), Witriol Abraham. 
Sławsko, p. stanisI., (d.), Dr Porucki Stanisław. 
Stryj, Sobieskiego 8, (n.), dr Aichmiiller Józef. 
Stryj, Rynek 39, (n.), Sternbel'g Leon. 
Stryj, Rynek, (n.), sukc. Chalbazan"!go. 
Stryj, Iwaszkiewicza 16, (n.), Allerhand - Riirgel'owa Pola. 
Stryj, Lwowska 41, (n.), Schor Leon. 
Stryj, Jagiellońska, Ubezp. SpoI., ZErz. Reczyński Jan. 
Synowódzko, p. stryj ski, (n.), Miszkiewicz Feliks. 
Niżniów, p. tłumac., (n.), Rabner Ernestyna. 
Ottynia, p. tIumac., (n.), Schiffer Oswald. 
Tłumacz, (n.), Szankowski Marian. 
Tyśmienica, p. tłumac., (n.), I(offler Markus. 
Mikołajów, p. żydaczow., (n.), Buchbel'g Majer. 
Rozdół, p. żydaczow.. (n.), Rosenberg Józef. 
Żurawno, p. żydaczow., (n.), I(urzrock Józef. 
Żydaczów. (n.), Wohlfsohn - Rleibel'gerowa I(lara. 


Woiew6dztwo Ślqskie 


Bielsko, Rycerska l, (n.), sukc. Drancza Juliusza. 
Bielsko, Rynek, (n.), Gutwiński Artur. 
Bielsko, Blichowa 48, sukc. Gizowskiego Stanisława. 
Bielsko, Wzgórze 16, (n.), Władarz Fryderyk, 
Bielsko, Krasińskiego 34, Ubezp. SpoI., zarz. Dziedzic Wiktor. 
Czechowice, p. bielski, Ubezp. SpoI., zarz. Krzyżanowski Józef. 


36
		

/555.djvu

			Dziedzice. p. bielski, (n.), Gross Józef. 
Jaworze, p. bielski, (n.), Boziewicz Jan. 
Strumień, p. bielski, (n.), Pelzner Adolf. 
Chorzów, (n.), Białas Alojzy. 
Chorzów, 3 Maja 1, (n.), Fraenkel Jakub. 
Chorz6w, (n.), Hoffmanowa Gertruda. 
Chorz6w, Wolności 78, (n.), żymierski Władysław. 
Chorzów, (n.), Estkowski Mieczysław. 
Chorzów, Katowicka 14, (n.), Bethge Roman. 
Chorzów, (n.), Grzesiecki Wiktor, (Pod Matką Boską). 
Chorzów, (z.), Spółka Bracka Tarn. Góry, zarz. Gadłowliika Wanda. 
Błędowice Dolne, p. ciesz., (n.), Brozowa Janina. 
Cieszyn, (n.), dr Zaar Karol. 
Cieszyn, (n.), Skalla Brunon. 
Cieszyn, Plac ks. Londzina, l, Szpital 0.0. Bonifratów. 
Cieszyn, (n.), Pesat Ałeksius. 
Cieszyn, (n.), Nowotny Antoni. 
Cieszyn, (n.), Koracs Karol. 
Cieszyn, Bielska 37, Ubezp. Społ., zarz. Strycharska Janina. 
Istebna, p. ciesz., (d.), Dr Raszyk Jan. 
Istebna, p. ciesz., (z.), Skarb śląski. 
Jabłonk6w, p. ciesz., (n.), Kuczera Franciszek. 
Kończyce Wielkie, p. ciesz., (d), dr Glajcar Jan. 
Skoczów, p. ciesz., (n.), Olszak Franciszek. 
Trzyniec, p. ciesz., (n.), Forscherowa Zofia. 
Ustron, p. ciesz., (n.), Kośmider Władysław. 
Wisła, p. ciesz., (n,), Lopatka Juliusz. 
Bogumin, p. fryszt., (n.), Mahrle Józef. 
Nowy Bogumin, p. fryszt., (n.), Wojnar B. 
Dąbrowa, p. fryszt., (n.), Schmerz Karol. 
Frysztat, (n.), Tichy Walter. 
Karwina, p. fryszt., (n.), Postawuka Karol. 
Karwina, p. fryszt., (n.), Waclawik Antoni. 
Karwina, p. fryszt., (n.), Krammer Adolf. 
Lazy, p. fryszt., (n.), Kastila Karol. 
Niemiecka Lutynia, p. fryszt., (n.), Hackl Józef. 
Orłowa, p. fryszt., (n.), Eisenberg Robert. 
Orłowa, p. fryszt., (n.), Skorkowska. 
Sucha średnia, p. fryszt., (n.), Rubaszkiewicz. 
Katowice, 3 Maja 33, (n.), Kopel Mojżesz. 
Katowice, św. Jana 10, (n.), Nowoziemski Józef. 
Katowice, Mikołowska 15, (n.), sukc. Plucińskiego Seweryna. 
Katowice, Rynek 3, (n.), Sojka Walenty. 
Katowice, Kościuszki 9, (n.), Zagórski Jan. 
Katowice, Marsz. Piłsudskiego 19, (n.), Niziołkiewicz Stanisław. 
Katowice, Marsz. Piłsudskiego 4, (n.), Soliński Mieczysław. 
Katowice, Wojewódzka 26, (n.), sukc. żelińskiego Feliksa. 
Katowice, Francuska 34, (z.), Spółka Bracka Tarn. Góry. 
Katowice, Markiefki 70, (z.), Konwent 0.0. Bonifratów. 
Katowice, Krakowska 46, (n.), Krauze Franciszek. 


: 


:w
		

/556.djvu

			Katowice, Dębowa, l, (n.), Wojciechowski Józef. 
Katowice, Wojciechowskiego 48, (n.), Pałżewicz Ignacy. 
Katowice, Franciszkańska 25, (n.), Jabłonowska Jadwiga. 
Bielszowice, p. katow., (n.), Tyrała Jerzy. 
Brzezinka, p. katow., (n.), Litwiński Wiktor. 
Mała Dąbrówka, p. katow., (n.), Palaczek Rafał. 
Janów - Nikiszowiec, p. katow., (n.), Biemias7. Edw. Wład. 
¥ochłowice, p. katow., (n.), Kozierowski Zygmunt. 
Kończyce, p. katow., (n.), Raczkowski Kazimierz. 
1\'lichałkowice, p. katow., (n.), Więckowski Leon. 
Mysłowice, Piłsudskiego 6, p. katow. (n.), Gdynia Józef. 
Mysłowice, Rynek 22. (n.), Capu ta Marian. 
Mysłowice, Bytomska 10, (n.), Proksz Karol. 
Nowa - Wieś, p. katow., (n.), Reinholz J3n. 
Nowa - Wieś, p. katow., (n.), sukc. Uricha. 
Roździeń - Szopienice, p. katow., Sobieskiego 24, (n.), Nowak FrancililZek. 
Siemianowice, p. katow., Bytomska 6, (n.), Siwy Paweł. 
Siemianowice. Sobieskiego 2, (n.), Tomaszewski Marian. 
Siemianowice, Bytomska 17, (n.), Herde Franciszek. 
Wełnowiec, p. katow., (n.), Szustówna Karolina. 
Szopienice, p. katow., (n.), Dobrowolska Janina. 
Koszęcin, p. lubliniec, (n.), Burzyński Kazimierz. 
Lubliniec, Lompy 7, (n.), Dyczkowska Maria Janina. 
Lubliniec, Rynek 6, (n.), Smoła Jan. 
Bieruń Nowy, p. pszczyński, (n.), Omańkowski Eustachy. 
Bieruń Stary, p. pszczyński, (n.), Lokaj Hubert. 
Imelin, p. pszczyński, (f.), Litwiński Wiktor. 
Łaziska - Górne, p. pszczyński, (n.), Mitko Włodzimierz. 
Mikołów, p. pszczyński, (n.), Warzecha Edmund. 
Murcki, p. pszczyński, (f.), Biiechs Władysław. 
Orzesze, p. pszczyński, (n.), Woj
mowska Teresa. 
Pawłowice, p. pszczyński, (d.), dr Scheja Szymon. 
Piotrowice śląskie, p. pszczyński, (n.), Strokosz Wiktor 
Pszczyna, (n.), Piątek - Bolechowska. 
Pszczyna, Rynek 17, (n.), Długaj Nacła\\. 
Tychy, p. pszczyński, (n.), Gerberowa. 
Czerwionka, p. rybnic., (n.), Szulc Franciszek. 
Jastrzębie - Zdrój, p. rybnic., (n.), Blażejowski Aleksander. 
Kopalnia Emy, p. rybnic., (n.), Kurzętkowski Szczęsław. 
Knurów, p. rybnic., (n.), sukc. Więcka Alojzego. 
Niedobrzyce, p. rybnic., (f.), Kmzętkowski Szczęsław. 
Przyszowice, p. rybnik, (d.), Letocha - lekarz. 
Pszów, p. rybnic., (n.), Burba Władysław. 
Rybnik, Rynek 15, (n.), Bysiek Zdzisław. 
Rybnik, Rynkowa l, (n.), dl' Mroziński Wacław. 
Rybnik, Sobieskiego 23, (n.), Faberówna Anna. 
Rybnik, (z.), śląski Zakład Psychiatryczny. 
Rydułtowy, p. rybnic., (n.), Bronisz - Radzińska Maria. 
Wodzisław, p. rybnic., (n.), Froechlich Paweł. 
Żory, p. rybnic., (n.), Bałdyk Bonifacy. 


38
		

/557.djvu

			Brzeziny śląskie, p. świętochłowic., (n.), dr Kungłer Stefan. 
Godula, p. świętochłow., (n.), sukc. Andrzejewskiego Edmunda. 
Hajduki Wielkie, p. świętochłow., (n.), Lerchowa Anna. 
Hajduki Wielkie, Kościelna 13, (n.), Baranowski Edmund. 
Lipiny, p. świętochłow., (n.), Golla Paweł. 
Lipiny, Piłsudskiego 24, p. świętochł., (n.), Keil Paweł. 
Łagiewniki, p. świętochłow., (n.), Dereń Adela. 
Nowy Bytom, p. świętochł. (n.), Hiilzel Maria. 
Nowy Bytom, p. świętochł. (n.), Pochorylec Józef. 
Orzegów, p. Rwiętochł., (f.), sukc. Andrejewskiego Edmunda. 
Piekary śląskie, p. 
"Więtochł., (n.), Wallner Jan. 
Piekary śląskie, Piłsudskiego 33, p. świętochł., (n.), dr Degórski Józef. 
Ruda, p. świętochł., (n.), Barthman Antonina. 
świętochłowice, Wolności 36, (n.), Hiittigowa Lina. 
świętochłowice, Wolności 11, (n.), sukc. Knechtla Antoniego. 
Radzionków, p. tarnogór., (n.), Gajdas Emil. 
Tarnowskie Góry, (n.), Kosmaiski Tadeusz. 
Tarnowskie Góry, (n.), Hełmska Janina. 
Tarnowskie Góry, (n.), Mierzowski Alfons. 


w oiew6dzłwo Tarnopolskie 


Horszczów, (n.), Niemczewski Jan. 
Jezierzany, p. borszczow., (n.), Monies [zaak. 
Korolówka, p. borszczow., (n.), Schwarz Dawid. 
Mielnica. p. borszczow., (n.), sukc. Eidelsheima. 
Skała, p. borszczow., (n.), sukc. Piotrowskiego. 
Brody, Rynek, (n.), Kalmus Arnold. 
Brody, Ułanów Krechowieckich 6, (n." Senzer Adolf. 
Brody, Rynek 40, (n.), Fischer J. i E. 
:Brody, 3 Maja, (n.), Rothenberg Henryk. 
Podkamień, p. brod., (n.), sukc. Pulwera Józefa. 
Brzeżany, (n.), Altschiiller SalomtJn. 
Brzeżany, Słowackiego 2, (n.), Biliński Władysław. 
Brzeżany, (n), Pohorilles Antonina. 
Kozowa, p. brzeżań., (n.), sukc. Polisiaka. 
Narajów, p. brzeżań., (n.), Feldman Herman. 
Buczacz, (n.), sukc. Wrzesińskiego. 
Buczacz, (n.), Liwicki Stanisław. 
Jazłowiec, p. buczac., (n.), Auschmitt Marian. 
Koropiec, p. buczac., (n.), Kronberg Rozalia. 
Monasterzyska, p. buczac., (n.), Goldberg Bernard. 
Ujście - Zielone, p. buczac., (n.), Feldner Mores. 
Złoty - Potok, p. buczac., (n.), sukc. Witkiewicza. 
Czortków, (n.), Palek Mojżesz. 
Czortków, (n.), sukc. Nossa. 
Czortków, Kolejowa 49, (n.), sukc. Negrosz Zofia. 
Jagielnica, p. czortk., (n.), Preiss Herman. 
Busk, (n.), Friedman Wolf. 
Kamionka - Strumiłowa, 3-go Maja 5, (n.), Goldstein Mojżesz. 


39
		

/558.djvu

			Kamionka - 
trumiłowa, (n.), Zawałkiewicz Witold. 
Chostków, p. husiatyń., (n.), sukc. Silberga Benedykta. 
Husiatyn, (n.), Prokosz Jadwiga. 
Kopyczyńce, p. husiatyń., (n.), Proko8z Kazimierz. 
Probużna, p. husiatyń., (n.), Kristiampoler Salomon. 
Podhajce, Rynek, (n.), Nussenbaum El'neStyna. 
Podhajce, (n.), Goldschlag Natan. 
Zawałów, p. podhajec., (n.). sukc., Mam'a. 
Złotniki, p. podhajec., (n.), sukc. Hausberga. 
Dunajów, p. przem., (n.), Steinhardt Leon. 
Gliniany,.,p, przem., (n.), Medyńska Jadwig-a. 
Przemyślany, (n.), sukc. Linskera. 
Przemyślany, (n.), Szyper Karol. 
Łopatyn, p. radziech., (n.), Bierbach Dragan. 
Radziechów, (n.), Wachowa W. Neff M. i Roczekowa J. 
Toporów, p. radziech., (n.), Karp Szymon. 
Witk6w Nowy, p. radziech., (n.), Rojecki Bolesław. 
Grzymałów, p. skałat., (n.), Braun Salomon. 
Podwołoczyska, p. skałat., (n.), sukc., Weinbera. 
Skałat, ,(n.), Aszkenazy Maks. 
Kozłów, p. tarnopol., (n.), Błachowski Seweryn. 
Mikulińce, p. tarnop., (n.), Katz Samuel. 
Tarnopol, Kaczały l, (n.), Kark Mojżesz
 
Tarnopol, Perla 10, (n.), Schwarcowa Z. i Sternbachowa R. 
Tarnopol, Mickiewicza 25, (n.), Szczepański Sebastian. 
Tarnopol, Rynek 30, (n.), Freudenthal Filip. 
Tarnopol, Ruska 4, (n.), dr Franzos Juliusz. 
Tarnopol, 3 Maja 2, (n.), Leibisch Manheim. 
Budzanów, p. trembow., (n.), sukc. Kollera. 
Janów, p. trembow., (n.), sukc. Kleina. 
Strusów, p. trembow., (n.), Lowner Henryk. 
Tremoowla, (n.), Silberg Paweł. 
Trembowla, (n.), Herman Leon. 
Tłuste, p. zaleszcz., (n.), sukc. Tittingera. 
Zaleszczyki, (n.), Zerygiewicz Maria. 
Nowe Sioło, p. zbaraż., (n.), Lamm Józef. 
Zbaraż, (n.), Rottenberg Zalel i Balin Izaak. 
Zbaraż, (n.), Landesberg Józefa. 
Jezierna, p. zborow., (n.), Miinz Ludwik. 
Pomorzany, p. zborow., (n.), Linder Sender. 
Załoźce, p. zborow., (n.), Buczyńska Róża. 
Zbor6w, (n.), sukc. Ronigera. 
Gołogóry, p. Złoczów, (n.), Mościsker Samuel. 
Olesko, p. złoczow., (n.), Hoffman Karol. 
Sassów, p. złoczow., (n.), Feldman Beniamin. 
Złoczów, (n.), Pettesch Stanisław, Eug. i Stef. 
Złoczów, (n.), sukc. Rosenzweiga. 
Złoczów, Rynek 3, (n.), Starkiewiczówna Maria Sława. 


40
		

/559.djvu

			w oiew6dzłwo Warszawskie 


Błonie, (n.), Królikowski Wiktor. 
Brwinów, p. błoński, (w.), Kulesza Feliks August. 
Grodzisk, p. błoński, (n.), Jabłoński Marian. 
Grodzisk, Sienkiewicza 3, (n.), Stabińska Zofia. 
Grodzisk, Ubezp. Społ., zarz. Gąsecki Paweł. 
Leszno, p. błoński, (w.), Winnicka Franciszka. 
Milanówek, p. błoński, (n.), Majcherski Stanisław. 
Mszczonów, p. błoński, (n.), sukc. Helcmana. 
Nadarzyn, p. błoński, (w.), Ryszkiewicz Kazimierz. 
Wiskitki, p. błoński, (n.), Rejment Walery. 
Żyrardów, (n.), Grząba St'anisław. 
Żyrardów, (n.), sukc. Włodka Stanisława. 
żyrardów, (z.), Zakłady Żyrardowskie. 
żyrardów, Ubezp. SpoI., zarz. Pawlukiewicz Władysław. 
Ciechanów, (n.), Raniecki Kazimierz. 
Ciechanów, (n.), Raniecki Wacław. 
Ciechanów, Ubezp. SpoI., zarz., Kwieciński Stanisław. 
Gołymin, p. ciechan., (w.), Ryniejski Walerian. 
Działdowo, (n.), Grajkowo Waleria. 
Lidzbark, p. działdow., (n.), Wikland Jan. 
Gąbin, p. gostynin., (n.), sukc. Barchwica Romualda. 
Gostynin, (n.), Majer Jan. 
Gostynin, (z.), Szpital dla psychicznie i nerwowo chorych. 
Sanniki, p. gostynin., (w.), Sojczyński Józef. 
Błędów, p. grójec., (w.), Amster Remigiusz. 
Goszczyn, p. grójec., (w.), sukc. Wabucza Ant. 
Góra Kalwaria, p. grójec., (n.), Skwarczyński Henryk. 
Góra Kalwaria, (z.), Zakład dla starców. 
Grójec, (n.), Markiewicz Stanisław. 
Grójec, (n.), Ochenkowski Józef. 
Mogielnica, p. grópec., (n.), sukc. Jakubowskiego S. 
Tarczyn, p. grójec., (n.), Jeżewska Ewa Maria. 
Warka, p. grójec., (n.), Wyrzykowski Aleksander. 
Drwalew, p. grójec., (w.), dr Klawe St. 
Dąbrowice, p. kutnow., (w.), Pac Bolesław. 
Krośniewice, p. kutnow., (n.), Dunin - Borkowski Władysław. 
Kutno, (n.), Chacińska Zofia. 
Kutno, (n.), Staroawski Karol. 
Kutno, (n.), Walenta Henryk, 
Kutno, Ubezp. SpoI., zarz. Woss Józef. 
Strzelce, p. kutnow., (w.), Grodzki Lambert. 
Żychlin, p. kutnow., (n.), Stachowicz Stanisław. 
Bolimów, p. łowicki, (w.), Sopoćko Jan. 
Kiernozia, p. łowicki, (w.), Olesiak 
tanisław. 
Łowicz, Zduńska 42, (n.), sukc. Kucharskiego St. 
Łowicz, Rynek Kościuszki 16, (n.i, Tylman Feliks. 
Łowicz, Rynek Kilińskiego 5, (n.), Węgierski Stanisław. 
Łyszkowice, p. łowicki, (w.), Wiśniewski Marian. 


Sl)is aptek 4. 


41
		

/560.djvu

			Sobota, p. łowicki, (w.), Olędzki Aleksander. 
Krasnosiele, p. makowski, (n.), Wójcicki Jan. 
Maków, (n.), Pisarski Władysław. 
Różany, p. makow., (n.), Strupczewski Kazimierz. 
Cegłów, p. mińsk-maz., (w.), Pistkowski Jerzy. 
Dobre, p. mińsk-maz., (n.), Gruszta Andrzej. 
Kałuszyn, p. mińsk-mazow., (n.), sl,kc. Szweda Jana. 
Kołbiel, p. mińsk-maz., (n.), Chodakowski Bolesław. 
Latowicz, p. mińsk-maz., (w.), Zatryb Antoni. 
Mińsk - Mazowiecki, (n.), Pfadt Stanisław. 
Mińsk - Mazowiecki, Warszawska 62, (n.), Gątowski Jan. 
Mrozy, p. mińsk-maz., (f.). sukc. Szweda Jana. 
Rudka, p. mińsk-maz., (z.), Sanatorium dla piersiowo chorych. 
Siennica, p. mińsk-maz., (w.), Dowgiałło Michał. 
Stanisławów, p. mińsk-maz., (w.), żordecki Roman. 
Mława, Stary Rynek 8, (n.), sukc. Barczyka Piotra. 
Mława, Stary Rynek 17, (n.), Zamoyski Aleksander. 
Mława, żwirki 5, (n.), PrzybQjewski Eugeniusz. 
Mława - Wólka, (w.), Kieroński Tadeusz. 
Radzanów, p. mław., (w.), Borowski Witosław. 
Strzegowo, p. mław., (w.), Rymgayłło Henryk. 
Szreńsk, p. mław., (n.), Romańska Janina. 
Zieluń, p. mław., (w.), Koziński Stefan. 
Bielsk, p. płocki, (w.), Malińska Helena. 
Bodzanów, p. płocki, (n.), Truszkowski Aleksander. 
Drobin, p. płocki, (n.), Indrike Gustaw. 
Płock, Nowy Rynek, p. płocki, (n.), Lipiński Konstanty. 
Płock, Kolegialna l, (n.), sukc. BetIeya Stefan. 
Płock, Pl. Prez. Narutowicza 5, (n.), Włodkowski Bolesław. 
Płock, Grodzka 7, (n.), śmigielski Mieczysław. 
Płock, Ubezp. SpoI., zarz. Koszubski Bronisław. 
Radziwie, p. płock., (w.), Biegański Edward. 
Staroźreby, p. płock., (w.), Trzciński Henryk. 
Wyszogród, p. płock., (n.), Kieks Bolesław. 
Czerwińsk, p. płoński, (w.), Srzarras Bolesław. 
Nowe - Miasto, p. płońsk., (w.), Perliński. 
Pło'ńsk, (n.), Gutowski Stanisław. 
Płońsk, (n.), Piedo Bolesław. 
Suchocin, p. płońsk., (w.), Hermanowicz Władysław. 
Baranowo, p. przasn., (w.), Wnuczyński Władysław. 
Chorzele, p. przasn., (w.), Kruppe Leon Wojciech. 
Dzierzgowo, p. przasn., (w.), sukc. Staszewskiego Kazim. 
Przasnysz, Rynek 10, (n.), Kamiński Alfred. 
Nasielsk, (n.), Machnikowski Stanisław. 
, 
Pułtusk, (n.), śniegocka Paulina. 
Pułtusk, Rynek 21, (n.), Ochocki Konstanty. 
Pułtusk, (n.), Sz,pital św. Wincentego a Paulo. 
Serock, p. pułtuski, (n.), Sowula Stanisław. 
Wyszków, Kościuszki 11, (n.), Ceraski Stanisław. 
Wyszków, p. pułtusk., (n.), Jankowski Jan. 


42
		

/561.djvu

			Jadów, p. radzym., (n.), Górski Tadeusz. 
Kamieńczyk, p. radzym., (w.), Siciński Adam. 
Radzymin, (n.), Łobodowski Karol. 
Tłuszcz, p. radzym., (w.), Wysokowski Michał. 
Urle, p. radzym., (f), Gorski Tadeusz. 
Wołomin, p. radzym., (n.), Stawska Gołda. 
Wołomin, p. radzym., (n.), Olechowski Marcin. 
Wołomin, p. radzym., Ubezp. Społ., zarz. Szm£'rkowicz Jakub. 
Biała, p. rawsk., (n.), Musiałek Stanisław. 
Inowłodź, p. rawsk., (w.), Matraszek Wanda. 
Nowe Miasto, p. rawsk., (n.), Zienkowski Jan. 
Rawa - Mazowiecka, (n.), sukc. Zalewskiego Kazimierza. 
Rawa - Mazowiecka, (n.), Mazurkiewicz Paweł. 
Bieżuń, p. sierpc, (n.), sukc. Lecha Stefana. 
Raciąż, p. sierpc, (n.), Wasilewski Jan. 
Sierpc, (n.), sukc. Radomyskiego Jana. 
Sierpc, śmigłego Rydza 11, (n.), sukc. Lipińskiego Wacława. 
Zawidz Kościelny, p. sierpc, (w.), Domański Stefan. 
żuromin, p. sierpc, (n.), sukc. Wolskiego Stanisława. 
Puszcza Mariańska, p. skiern., (w.), Niemyski Zygmunt. 
Skierniewice, Rynek 24, (n.), Tomaszewski Wiktor. 
Skierniewice, (n.), sukc. Strzeleckiego Czesława. 
Skierniewice, Sienkiewicza 16, (n.), Koziarski Stanisław. 
Chodakow, p. sochacz., (w.), Karbownicka Jadwiga. 
Iłów, p. sochacz., (w.), Stokalski Zygmunt. 
Leoncin, p. sochacz., (w.), Kostrzębska Maria. 
Młodzieszyn, p. sochacz., (w.), Sobczyński Józef. 
Sochaczew, (n.), Czarnecki Mieczysław. 
Sochaczew, (n.), Knichowiecka Irena Mar. 
Sochaczew, Ubezp. SpoI., zarz. Siekierski Roman. 
Boernerowo, p. warszaw., (n.), Jagiełłowicz Marceli. 
Falenica, p. warszaw., (w.), Zawadzki Włodzimierz. 
Henryków, p. warszaw., (w.), sukc. Łukasiewicza. 
Jabłonna, p. warszaw., (n.), Sulmierski Stanisław. 
Jeziorna, p. warszaw., Ubezp. SpoI., zarz. Zawadzki Piotr. 
Józefów, p. warszaw., (n.), Biichner Józef. 
Karczew, p. warszaw., (n.), Lewenstein Ludwik. 
Konstancin, p. warszaw., (n.), sukc. Starzeńskiego. 
Legionowo, p. warszaw., (n.), sukc. Kuszkowskiego. 
Łomianki, p. warszaw., (w.), Janiszewski Mikołaj. 
Marki, p. warszawski, (w.), sukc. Rygiera. 
Międzylesie, p. warszawski, (w.), Klimontowicz Jadwiga. 
Nowy - Dwór, p. warszaw., (n.), Konarski Bolesław. 
Nowy - Dwór, Ubezp. SpoI., Plewczyński Maks. 
Okęaie, p. warszaw., (w), Skaczkowski Józef. 
Okuniew, p. warszaw., (w), Kaun Bronisław. 
Otwock, Kościelna 3, p. warszaw., (n.), sukc. Podolskiego F. 
Otwock, Orla, (n.), sukc. Biemłackiego St. 
Otwock, Żeromskiego 8, (n.), Miller Regina. 
Otwock, Ubezp. SpoI., zarz. Krupica Feliks. 


43
		

/562.djvu

			Otwock, (z.), Zarząd Miejski m. st. Warszawy. 
Ożarów, p. warszaw., (w.), Bujaiski Julian. 
Piaseczno, p. warszaw., (n.), Markowski Mieczysław. 
Piastów, p. warszaw., (n.), Paluszyński Stefan. 
Pruszków, p. warszaw., (n.), Bielawski Jan. 
Pruszków, (n.), Ornowski Stanisław. 
Pruszków, Ubezp. Społ., zarz. Wasilewski Brunon. 
Pruszków - żbików, p. warszaw., 3 Maja 31, (n.), Kasprzycki EugeIliuBL. 
Rembertów, p. warszaw., (n.), Kołomyjski Zygmunt. 
Rembertów, p. warszaw., (n.), Jabłoński Michał. 
Ursus, p. warsżaw., (n.), Szyszko Edmund. 
Wawer, p. warszaw., (n.), Jankowska Maria. 
Wesoła, p. warszaw., (w.), Walecka Maria. 
Wilanów, p. warszaw., (w.), Dąbrowski Romuald. 
Włochy, p. warszaw., (n.), Giaro Anna Irena. 
Włochy, p. warszaw., (n.), Nowakowski Stefan. 
Zakroczym, p. warszaw., (n.), sukc. Kowalskiego Br. 
ZieIonka, p. warszaw., (n.), Matraś Stanisław. 


Woiew6dzłwo Wileńskie 
Brasław, (n.), sukc. Kurczewskiego D. 
Brasław, (n.), Sejmik pow. braslawskiego. 
Druja, p. brasł., (n.), żołnierowicz Stanisław. 
Jody, p. brasł., (w.), Gintowt - Dziewałtowski Justyn. 
Koziany, p. brasł., (w.), Halperin Sról. 
Leonpol, p. brasł., (w.), Szantyr Bolesław. 
Miory, p. brasł., (n.), Wiśniewski Antoni. 
Nowy - Pohost, p. brasł., (w.), Kac - Sosnowski Chaja 
Opsa, p. brasł., (w.), sukc. Wolańskiego Władysława. 
Słobódka, p. brasł., (w.), Sieragowski Andrzej. 
Turmonty, p. brasł., (w.), Kapłanowski Józef. 
Widze, p. brasł., (n.), OIkieniecki Abram. 
Dzisna, p. dzisna., (n.), Zelwiański Abram. 
Dokszyce, p. dzisna, (n.), sukc. Pawłowskiego Aleksandra. 
Głębokie, p. dzisna, (n.), sukc. Fajertagowej St. 
Hermanowicze, p. dzisna, (w), Sosnowski S. i H. 
Jazno, p. dzisna, (w.), Fidelska Jadwiga. 
Królewszczyzna, p. dzisna, (n.), Zakrzewska Kazimiera. 
Lużki, p. dzisna, (w.), Weinberg Majer. 
Parafianów, p. dzisna, (w.), Kowarski Józef. 
Plis sa, p. dzisna, (w.), Okuniowa - Swierdlinowa Sora. 
Prozoroki, p. dzisna, (n.), Zwierełło Józef. 
Szarkowszczyzna, p. dzięna, (w.), sukc. Ruszkisa Hieronima. 
Mołodeczno, (n.), Kościukiewicz Józef. 
Gródek, p. molodecz., (w.), Cukierman Owsiej. 
Krasne, p. mołodecz., (w.), Gilbert Aleksander. 
Lebiedziewo, p. mołodecz., (w.), Cukierman lcek. 
Radoszkowicze, p. mołodecz., (n.), Frydland - Nemzer Rywa. 
Raków, p. mołodecz., (n.), Nenirewowa. 
Zalesie, p. mołodecz., (w.), sukc. Błusia Bronisława. 


44
		

/563.djvu

			Dziewieniszki, p. os zmian., (w.), Rogal Lejba. 
Graużyszki, p. oszmian., (w.), Polonis Edward. 
Holszany, p. oszmian., (n.), sukc. Eliasberga G. Szein Leiba. 
Krewo, p. oszmian, (w.), Meller Boruch. 
Oszmiana, (n.), Chomiczewski Włodzimierz. 
Oszmiana, (n.), Sejmik oszmiański. 
Smorgonie, p. oszmian., (n.), Wysocki Witold. 
Soły, p. oszmian., (w.), Wiśniewski Robert. 
Duniłowicze, p. postaw., (w.), sukc. Maleja Alberta. 
Hruzdowo, p. postaw., (w.), Wojciechowicz Hipolit. 
Kobylnik, p. postaw., (w.), Najmarh - Gol Nochama. 
Miadzioł, p. postaw., (w.), sukc. Lenczewskiego Mikołaja. 
Postawy, (n.), Kęstowicz Józef. 
Wołkołata, p. postaw., (w.), Pleszkun Szymon. 
Woropajewo, p. postaw., (w.), Grzymałłówna Jadwiga. 
Daugieliszki, p. święcian., (w.), żak Calel. 
Dukszty, p. święcian., (w.), sukc. Michałowskiego Lucjana. 
Hoduciszki, p. święcian., (w.), Klahr Pesia. 
Ignalino, p. święcian., (w.), sukc. Mullera Maksa. 
Kiemieliszki, p. święcian., (w.), Rudnik Wulf. 
Komaje, p. święcian., (w.), Misztowt Wincenty. 
Lyntupy, p. święcian., (w.), Sosna Stanisław. 
Melegiany, p. święcian., (w.), Chackielewicz Izrael. 
Nowe - święciany, p. święcian., (n.), Szlapok C. i B. 
Podbrodzie, p. święcian., (n.), Chawkin Mozes. 
święciany, (n.), sukc. Szrejbera Gustawa. 
święciany, (n.), Apteka miejska. 
świr, p. święcian., (w.), Hofsztejn Mendel - Ber. 
Budsław, p. wilejsk., (w.), Biegun Newach. 
Dołhinów, p. wilejsk.. (n.), Rosenszajn Menochem. 
IIja, p. wilejsk., (w.), Kłok Beniamin. 
Kościeniewicze, p. wilejsk., (w.), Buchwajc Ilia. 
Krzywicze, p. wilejsk., (w.), sukc. Szynańczyka Hirsza. 
Kurzeniec, p. wilejsk., (n.), Lewinowa Sara Rachela. 
Wilejka, (n.), sukc. J. Bujniewicz.a. 
Wojstom, p. wilejsk., (w.), Bułkiewicz Józef. 
Żodziszki, p. wilejsk., (w.): Adamowicz Wincenty. 
Wilno, Mickiewicza 10, (n.), sukc. Augustowskiego Witolda. 
Wilno, Kijowska 2, (n.), sukc. Augufitowskiego Fraillciszka. 
Wilno, Pohulanka 25, (n.), sukc. Chomiczewsldego Wacława. 
Wilno, Ostrobramska 25, (n.), Chrościcki Józef. 
Wilno, Niemiecka 23, (n.), Frumkinowa Bejla i Izaak. 
Wilno, Mickiewicza 33, (n.), sukc. Jundziłła Piotra. 
Wilno, Wielka 29, (n.), Maciewicz K. i Filimowicz J. 
Wilno, Piłsudskiego 30, (n.), sukc. Mańkowicza M. 
Wilno, Jagiellońska l, (n.), Nałęcz Czesław. 
Wilno, św.-Jańska 2, (n.), Narbutt Wł.adysław. 
Wilno, Antokolska 42, (n.), sukc. Paka Anatola. 
Wilno, Wileńska 8, (n.), Romecki B. i Zelaniec M. 
Wilno, Zarzeczna 20, (n.), Pietkiewiczowie H. A. i Januszkiewiczowie J. K. 
Wilno, Wielka 53, (n.), Rodowicz Jan. 


.(.")
		

/564.djvu

			Wilno, Wiłkomirska 3, (n.), Pleszkaczewski Jan. 
Wilno, Kalwaryjska 31, (n.), Rostkowski Antoni. 
Wilno, Zawalna 41, (n.), Sapoźnikow H. i Ajzensztadt M. 
Wilno, Tyzenhauzowska l, (n.), Sokołowski Władysław. 
Wilno, Legionowa 10, (n.), Szantyr Władysław. 
Wilno, Niemiecka 15, (n.), Przedmiejscy C. N. i Furgiel B. 
Wilno,. Wielka 3, (n.), Wysocki Aleksander. 
Wilno, Witoldowa 22, (n.), Zajączkowski Witold. 
Wilno, Nowogrodzka 89, (n.), Zasławski Pejsach. 
Wilno, Wileńska 23, (n.), Magistrat m. Wilna. 
Wilno, Dominikańska 7, (hom.), Józwina Janina. 
Wilno, Mickiewicza 27, Ubezp. Społecz., zarz. Liwszyc Aleks. 
Wilno, Kijowska 9, (z.), Żyd. T-wo "Miszmeres Chajlem". 
Wilno, 3 Maja 8, (z.), Szpital św. Jakuba. 
Wilno, Fabryczna róg Grodzkiej, (z.), Szpital zakaźny. 
Wilno, Zawalna 42, (z.), Szpital żydowski. 
Wilno, Pohulanka 12, (z.), Dyrekcja P. Kol. P. 
Wilno, Dworzec P. K. P. (z.). 
Wilno, Wilcza Łapa, (z.), Szpital kolejowy. 
Wilno, Pl. Napoleona, (z.), Konwent. O. O. Bonifratrów. 
Wilno, Wielka 24, (z.), Farmacja Stosowana Uniw. Stef. Bator. 
Wilno, Antokol, (f.), Klinika Wewn. U. J. B. 
Jaszuny, p. wił. - troc., (w.), Hojdamowicz Julian. 
Landwarów, p. wiI. - troc., (w.), Lapin Abram. 
lVIejszagoła, p. wił. - troc., (w.), Epsztejn Józef. 
lVIichaliszki, p. wiI. - troc., (w.), Abramowicz Abram. 
Niemenczyn, p. wiI. - troc., (w.), Bemsztejn Szmul. 
Nowa-Wilejka, p. wił. - troc., (n.), Sołomiański Aron. 
Olkieniki, p. wiI. - troc., (w.), 8zternik Zelik. 
Orany, p. wił. - troc., (w.), Magen Fajwusz. 
Ostrowiec, p. wił. - troc., (w.), Czerniawski Mikołaj. 
Podbrzezie, p. wił. - troc., (w.), sukc. Stefanowicz Józef. 
Rudziszki, p. wiI. - troc., (w.), Kalukiewicz Bolesław. 
Wielkie Soleczniki, p. wił. - troc., (w.), sukc. Czerniawskiego Franciszka. 
Szumsk, p. wiI. - troc., (w.), Rodziewicz Edmund. 
Troki Nowe, p. wiI. - troc., (n.), Lewin Owsiej. 
Turgiele, p. wiI. - troc., (w.), Apanas Bronisław. 
Worniany, p. wiI. - troc., (w.), Uszkiewicz Józef. 


Woiew6dztwo Wołyńskie 
Boremel, p. Dubno, (w.), Nitkiewicz Leopold. 
Demidówka, p. Dubno, (w.), Wasilj(.w Włodzimierz. 
Dubno, Aleksandrowska, (n.), Galperson Mordko. 
Dubno, Listowskiego, (n.), Kozakiewicz Alfred. 
Dubno, Aleksandrowicza 12, (n.), sukc. Witwickiego Józefa. 
Kozin, p. Dubno, (w.), Lizak SzumI. 
Młynów, p. Dubno, (w.), Wajnsztok Racia. 
Ostrożec, p. Dubno, (w.), Salis Lejba. 
Radziwiłłów, p. Dubno, (n.), Machan Edward. 
Smyga, p. Dubno, (w.), Mostowski Bolesław. 


46
		

/565.djvu

			Targowica, p. Dubno, (w.), Pi!\1czuk Chaskiel. 
'Warkowicze, p. Dubno, (w.), Szwarcman Mojsze. 
Werba, p. Dubno, (n.), Pergalnin Chaim. 
Wołkowyje, p. Dubno, (w.), Fiszman Adela. 
Beresteczko, p. Horochów, (n.), Furer Boruch. 
Drużkopol, p. Horochów, (n.), Soborowski Jankiel. 
Horochów, (n.), sukc. Wierzbowskiego. 
Kisielin, p. Horochów, (w.), Drikier Gerszon. 
Łokacze, p. Horochów, (w.), Gukklerowa Stanisława. 
świniuchy, p. Horochów, (w.), Sławiński Stanisław. 
Berezne, p. Kostopol, (n.), Wyszyński Jan. 
Deraźne, p. Kostopol, (w.), Gulmantowicz Stanislaw. 
Kostopol, (n.), Pomeranc Ela. 
Ludwipol, p. Kostopol, (n.), Taubin Jewel. 
Stepań, p. Kostopol, (n.), Hisz.pański Józef. 
Bucyn, p. Kowel, (w.), Ojrzymski Adolf. 
Hołoby, p. Kowel, (w.), Olędzki Bogumił. 
Kowel, Sienkiewicza 27, (n.), Parys Taaeusz. 
K(,wel, Łuclm 2, (n.), sukc. Prażmowskiego. 
Kowel, Warszawska, (n.), sukc. Frydrychsona. 
Kowel, Kościelna 1, (n.), sukc. Ejsmonta.. 
Kowel, (z.), Szpital sejmikowy, zarz. Ferański Aleksander. 
Kowel, (z.), ,apteka kolejowa, zarz. Konikowska Leokadia. 
Kowel, (z.), Szpital żydowski, zarz. Szuli - Zelman Sztilerman. 
Kupiczów, p. Kowel, (w.), Kagan Abram. 
Maciejów, p. Kowel, (w.), Mendelbaum Fajwe!. 
Maniewicze, p. Kowel, (w.), sukc. Grębeckiego. 
Mielnica, p. Kowel, (w.), Wołoch Icko. 
Niesuchoiże, p. Kowel, (n.), sukc. Dunajewskiego Kazimierza. 
Powursk, p. Kowel, (n.), Charamowicz Mowsz,a. 
Ratno, p. Kowel, (n.), Sieniawski Antoni. 
Turzysk, p. Kowel, (n.), Pasławski Jan. 
Białozórka, p. krzemien., (n.), śliwiński Bohdan. 
Katerburg, p. krzemien., (n.), Nowak Jankiel. 
Krzemieniec, Szeroka 92, (n.), sukc. Gindesa Laurentego. 
Krzemieniec, Szeroka 250, (n.), Szapiro Lipa. 
Krzemieniec, Szeroka 96, (n.), sukc. Tkaczyńskiego. 
Krzemieniec, Dubieńska 63, (n.), Bilenko Jefrem. 
Łanowce, p. krzemien., (w.), Bejmblat Hersz. 
St.Oleksiniec, p. krzemien., (w.), Jankowski Edward. 
Poczajów, p. krzemien., (n.), sukc. Turowicza. 
Szumsk, p. krzemien., (n.), Chazon Mordko. 
'Wiśniowiec, p. krzemien., (n.), Raszowska Emilia. 
Wyszogródek, p. krzemien., (w.), Gelman Chaskiel. 
Lubomi, (n.), Rodziewicz Tadeusz. 
Szack, p. lubomI., (n.), Hordyński Wacław. 
Czarnków, p. Łuck, (w.), Fiks Gitla. 
Kiwerce, p. Łuck, (n.), Górski Karol. 
Kołki, p. Łuck, (w.), Szklar Icko Mojsze. 
Ławrynów, p. Łuck, (w.), Penciłło Maria. 
Łuck, Jagiellońska 105, (n.), Dal Łazarz. 


47
		

/566.djvu

			Łuck, Jagiellońska 37, (n.), Dal Hersz. 
Łuck, Al. Chrobrego 83, (n.), Wygodowski Hipolit. 
Łuck, Pl. Bazyljański 9, (n.), sukc. Złockiego. 
Łuck, Kościuszki 63, (n.), Swidziński Marian. 
Łuck, Piłsudskiego 57, (n.), Farbiszewski Walenty. 
Łuck, (z.), Szpital powiatowy, zarz. Dębska Helena. 
Ołyka, p. Łuck, (n.), Bałt M. i Kostyń G. 
Poddębce, p. Łuck, (w.), Stolarski Wacław. 
Rożyszcze, p. Łuck, (n.), Tinterów Józef. 
Sienkiewiczówka, p. Łuck, (w.), Kubelski Józef. 
Torczyn, p. Łuck, (w.), Rosenfeld Nasim. 
Sokół, p. Łuck, (w.), Kassi Romuald. 
Zofiówka, p. Łuck, (w.), Mitelman Izrael Ber. 
Aleksandria, p. Równe, (w.), sukc. Gołowszynera Grzegorza. 
Glińsk, p. Równe, (w.), Meiberger Ada. 
Hoszcza, p. Równe, (w.), sukc. Korznmona Szlomy. 
Klewań, p. Równe, (n.), Segał Manus. 
Korzec, p. Równe, (n.), sukc. Ochmanowicza. 
Korzec, p. Równe, (n.), sukc. Herszenhorna Arona. 
Międzyrzec, p. Równe, (n.), Szyłkajtis Władysław. 
Równe, 3 Maja '96, (n.), Margules Józef. 
Równe, 3 Maja 187, (n.), Kosiński Leon. 
Równe, 3 Maja 85, (n.), Karsz Jankiel. 
Równe, Mickiewicza 2, (n.), sukc. Kirszon Eli. 
Równe, Poniatowskiego, (n.), Bloch Abram. 
Równe, 3 Maja 57, (n.), Radziwiłowski Jan i MarguIiI's Chaim. 
Równe, Poniatowskiego 140, (n.), Owsiany Antoni. 
Tuczyn, p. Równe, (w.), sukc. Bat Aron. 
Bereżnica, p. Sarny, (w.), sukc. Strużykowicza. 
Dąbrowica, p. Sarny, (n.), sukc. Kaca Załmana. 
Klesów, p. Sarny, (w.), Staniewicz Rozalia. 
Rafałówka, p. Sarny, (n.), Sienkiewicz Bolesław. 
Rokitno, p. Sarny, (w.), Soleman Noech. 
Sarny, (n.), Barzam Józef. 
Sarny, (n.), sukc. Skutarowicza Ignacego. 
Włodzimierzec, p. Sarny, Kaminer Jankiel. 
Grzybowica, p. Włodzimierz, (w.), Kulińska Maria. 
Poryck, p. włodzim., (w.), Bursztynowa - Frendler Franciszka. 
Uściług, p. włodzim., (n.), Perelmanowa 'Sura Chaja. 
Włodzimierz, Piłsudskiego 83, (n.), Kołomyjski Antoni. 
Włodzimierz, Farna 132, (n.), Szczurowski Aleksander. 
Włodzimierz, Sienkiewicza 36, (n.), Miotecki Jakub. 
Włodzimierz, Kon. 17 Marca 12, (n.), Kubaiski Aleksander. 
Mizocz, p. zdołbun., (n.), Finkiel Beniamin. 
Mogilany, p. zdołb
n., (w.), Rządkowslm Juliana. 
Ostróg, p. zdołbun., (n.), Szrajer Abram. 
Ostróg, p. zdołbun., (n.), żołtowska Julia. 
Ostróg, (z.), Szpital sejmikowy, zarz. Studzińska Barbara. 
Zdolbunów, (n.), Kagan Basia i Tokar Szlama. 
Zdołbunów, (n.), Awerbuch Szmul i Słabodkin Ber. 


48
		

/567.djvu

			!! 
L 


Alfa 
8 ł 
 fi' 
 f " J 
 f " 
 W 
 K I f ft
la 
a
i
 frnlll
ion 


Marka 


jwiatowa 


na nieLie,.l.im podl.ladzie 
odznilczilją się niljwyzszą czułoicią i wspilniilłym Imnfrilsfem. A
lf
' H["J
f"
W
Klf n
la 
a
i
 frnlll
ion 
ff

 rprzodujący milferiilt
nil rynlm iwiilfowym. 


[hernikalia 


Ak[uoria 


Gener. Przedslaw. na Polskę: 
.. AGFA ,. FOTO " sp. z Warszawa, Traugutta 3 
77 0.0. tel. 3.0..35, 3.0..5. 


A N G I ELS KO-POLSKI 
PRZEMYSl GUMOWY 


"G E Ił T L E M A Ił" l6dź. limanowskiego 156 


produkuie do użytku szpitali: kalosze operacyjne. fartuchy lekarskie. prześcieradła gumowane i gumo.. 
we rękawice chirurgiczne. termofory. worki do lodu. irygatory gumowe. materace z gQbki w dowolnych 
rozmiarach. kręgi dla chorych. poduszki i materace na stoły operacyjne i t. d. 


PfłRflFANUM LIQ,UIDUM: PL BO L PLMfDIC/t
/;qL 
flLBOL O: OLFJ WAZFLINOWY BlAt V 
WAZELINA ŻdŁTP 


_ . 
--- 
--,-a 
- 
-

 
( 'Ii 
 \ł 
 


/1" (

 


L" . --=- 
--o 


:::::::::::::::::.:::;:::::::.:

::.:
::.:::::::.:.:-:.:.:::=:::::=:::: 
.:.:-:-:.:-:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
: : I i 
 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:}
:
:
:
:
:
:
:)
:
:
:)
:
:
:
: 
:
! 2f'!.

;: !
 t
!
 }
;,:

;

!
;;,::!r;'
!

t.
i:;'1::
,'
:;
		

/568.djvu

			SAMORZĄDOWY INSTYTUT 
WYDAWNICZY 


W WARSZAWIE. 
Miodowa 6. Tel. 592.63 i 682.18 


posiada na składzie 
d l a p. p. L e kar z y. 
Szpitali i Klinik 
wszystkie niezbędne 
druki i księgi. k t ó r e 
dostarcza odwrotnie 
po cenach naj niższych. 
Szczególnie polecamy: 


Kar t y s z p i t a l n e. 
Karty statystyczne 
(d l a k o b i e I i m ę ż c z y z n) 
Karty gorqczkowe. 
Sprawozdania 
szpitalne roczne. 
Ks. główne chorych. 
Księgi op eracyjne. 
Ks. kontroli zmarłych. 
Kwitariusze opłat le c zniczy ch. 
Asygnariusze przychodowe i rozchodowe 
o r a z d r u k i i k s i ę g i r a c h u n k o w e. 


Na iiIdanie wykonujemy wszysikie druki wg otrzymanych rekopis6w.
		

/569.djvu

			PERMEDIN - laokoon 


Preparat wiltrobowy zawierajilcy calkowity zesp61 dal czynnych wiltroby 


PERMEDIN I 


- bogaty w czynnik przeciw
 
toksyczny oraz hemopoetyczny 
Pud. 6 amp. po 2 cm/! 
- (forte) specjalnie wskazany 
w ciężkich stanach anemii zwłasz- 
Cza 8iermera 
Pud. 3 amp. po 1 cm/! 
pud. 6 amp. po 1 cm/! 
- skoncentrowany wyciąg wątroby, 
obfitujący w witaminy grupy 8 
(8 1 8 2 8 6 ) Oraz sole Fe, Mn, Cu. 
FI. ok. 80 g.=800 g. wątroby 


PERMEDIN II 


PERMEDIN Liq. 


Z a k ł. C h e m. .. L A O K O O N.. S. A. 
Lwów, ul. Furgalskiego 6-8. EFIR L E C Z N I C Z Y Jogurl 
ŚMIETANKA - MLEKO 
Mag. L. KAS I Ń S K I daw. Mag. K. ŻVCKI 
Warszawa. ul. Szpitalna 6. fel. 6.30-68. filia Krucza 42. fel. 8.40-42. . 
D O S T A W A D O A P T E K, S Z P I T A L I I S A N A T O R I o W 


TowarzYSIwo Ochrony Zdrowia 
Ludności Żydowskiej w Polsce 
CenIrola w Warszawie, Gęsia 43, lei. 11.28-02 
posiada 75 oddziałów w kr'aju 
"T O Z" prowadzi: stacje opieki nad matką i dzieckiem, krople mleka, ochron- 
ki, :żłobki, ośrodki higieny szkolnej, gabinety dentystyczne, gabinety 
światło]ecznicze, stacje rentgenowskie, poradnie przeciwgruźlicze 
i przeciwjaglicze. 35 ambulatoriów, 3 szpitale (Różana Grodz., Siedlce, 
W olkowysk), 1 sanatorium dla gruźliczo-chorych (Wilno), I pre_ 
wentorium (Kraków), punkty do:żywiania obejmujące około 45.000 
dzieci szkolnych, kolonie i półkolonie (rocznie przebywa ponad 
22.000 dzieci), szeroką propagandę higieny i czystości. 


"T O Z" 


.,TOZ" SZERZY KULTURł; ZDROWIA I HIGIENY.
		

/570.djvu

			Pogolowie Lekarskie I 
5 -11-11 czynne calq dobę 
p r z e w o z y chorych w obrębie całej Polski 
-I u k s u s o w y m i kar e t k a m i sanitarnymi. 


Znak ochronny 


Polski T ermomelr lekarski 
Pierwsza Poiska Wrtw6rnia Termometr6w Lekarskich 
u J'£' - :J<:cL JI 5" o. o 
dawniei M g r. A. B o C % k o w s k i i S - k a 
Ł6dź l, Dowborcz/k6w 5, Tel. 159-00 


Wyrabia również wszelkie termometry wchodzące w zakres 
przemysłowo-techmcz. chemicznych i do domowego użytku. 


DOM EKSPORTOWY PIERZA I PUCHU 
STErAIDS & TOMASZEWSKI Spółka z ogl. odp. 
w Krakowie. ul. Mikołajska 32 
Telefon Nr 132-49. Skrytka poczt. 102 
Adres telegraficzny ..S T E F T O M" 


Odzniiczonr na Pierwszej Polskiej Wrstawie Szpitalnictwa w Warszawie w r. 1938 
SREBRNYM MEDALEM 


Dostarcza Szpitalom, Sanatoriom i Zakladom Leczniczym, pierze i puch 
w stanie oczyszczonym i sterelizowanym, w n a i l e p s z y c h g a t u n k a c h 


TLENOWE 


A 
P 
A 
R 
A 
T 
Y 


TLEN 


MEDYCZNY 


ODDECHOWE 


fabrykuje 
i dostarcza 


RATOWNICZE 


SP.AKC. P E R U N 
WARSZAWA. JASNA l 
telef. 5.60-47. .-J 


INHALACYJNE 


LECZNICZE
		

/571.djvu

			1] ' 
" 
, , 


- 


/ 


\ '" 
\ '\ 
\ 
-i\ 


'" 


.

 
l

'
" tr .,: 
 
;..,.."""....;..ą;:",k 
I '" I" 
 
 

 -:yJ, -- ..". 
__ - ....11 -- 


Wzorowe qabinety ordynacyjne na dogodnvch warunkach spłBty składający się z 12' przedmiotów 
już od Zł 1.110.- 
URZĄDZILIŚMY DLA SIIMORZĄDOWYCH INSTYTUCYJ NA 1'ERENIE RZECZYPOSPOLITEJ 
PRZł:SZŁO SOO W70ROWYfH OŚRGDKÓW ZDROWIA 
Wysylamy na życzenie kosztorysy na urządzenie stacyj: 
Opieki n.Matką i DziŁ-ckiem. Przf'ciwgruzliczych. PrleciwjC!gliczych. Przeciwwenerycznych 
DOM SANITARNY, Sp. Z O o., Poznań, Pierackiego 19 
SklC!d artykułow chirUfQicznych. opatrunkow\ich. laboratoryjnych i apBri'Jtów elektromeayclnych. 
Naiłańsze źr6dło zakupu dla Szpitali i PP. Lekarzy. 


," 
,
 


Wytvvórnia Mebli SanitarnYCh 
ST. LOPACZYK 
Poznań, ul. Skarbo\Na 15, tel. a4-as 
WYKONUJE: wszelkieao rodzaju meble .anitarne, urzą- 
dzenia szpitalne. laboratoryjne i gabinety lekarskie 
według p.ojektów własnych i powierzonych. 
KOSZTORYSY I PROJEKTY BEZPŁATNIE > 

 
..... 


 

. 
 


"'
 h ' , . 
:lR " 1 . 
-
 
...
 
, t_ Z 

 .. 

 
"'. .' 


',',' 


LEONARD WACHOWSKI 
Artykuły Sanitarne i Elektromedyczne 
p O Z N A Ń 
Plac Św. Krzyski 4. tel. 50-66 
Najkorzystnielsze źródło zakupu dla P. T. Lekarzy i Szpitali 


- 


Magazyn medy£zny MICHAŁ MARUNCZAK 
Kraków. ul. Sławska 6 ł tO. Telefon t2"..S3 
HURT DETAL 
Dostawca: Szpitali Państwowych. Klinik Uniwersyteckich. Ubezpieczalni Społecznych. 
Sanatoriów i t. p_ 


POLECA, Instrumenty cbirurgiczne oraz llOmpletne wyposażenia dla P. T. 
LeJ.arzy, Szpitali, KliniJ. i t. p. Aparaty eleJ.tromedyczne. Urządzenia 
do Laboratoriów cbemieznycb. Przybory weterynaryjne. Materiały 
cbirurgiczne, sanitarne, opatrunJ.owe, gumowe, i ortopedyczne. 


CEN Y ŚCI Śl E FR B RY CZN E. 


OFERTY NR ŻI\DRNlE ODWROTNIE. 


I
		

/572.djvu

			" r Z ł o T " 


-, 


._;.i. 


-' ._._1 


. :.. . ,. i 
. 
 . . 
Ił., . , 

.< ' 
 


MEDAL 


< .,ł -f 
 


. .... 


,', 


.j 


za MASZYNY 
PRAlNICZE 
I 


'..- 


, 
 


L, 


.. 


. . 


na I-ej Wystawie 
Szpitalnictwa 
w r. 1938 


otrzymały Zf\KŁf\DY 


Lilpop, 
Sp. Akc. 
Warszawa. Bema 65 


Rou 


. 
I 


Loewenslein 


Tel. 505-94 - 275-43 


Dla SZPITALI I SANATORIÓW 


THERMOKONSERWAT- metalowy termos do przenoszenia i przechowywania 
potraw w sranie gorącym, oraz wszelkie nac:z}'nia I.uc:benne aluminiowe 
znanej marki "Pelil.an" produkuje wyłącznie 


Fabrrka Wrrobów Aluminiowrch i Blaszanrch 
Sp. z o. o. 
Warszawa, ul. Stępińska 10 16 


Prospekty i cenniki wysyłamy bezpłatnie na każde !qdanie_ 


NOWO(ZESn' S"STEM OGRZEWANIA (ENTRAł..NEGO 
O UJW"ŻSZUH lALU UH HIGIENIUNUH 
OGRZEWANIE PRZEZ PROMIENIOWANIE 


Świeżołt powietrza syst. CRITTALL Czy.tołt wnętrz 
Jut tysiące wielkich gmachów mieszkalnych, biurowych, szkolnych. muzealnych. wilIi i ł. d. 
oraz około 200 nowoczesnych wielkich Szpitali I Sanatoriów w przodujących krajach 
europejskich jest zaopatrzonych w ogl"zewlInie przez promieniowanie 
Licencia na PCJlskę: 
T owawz}'!i.wo Budow)' Mau}'n DrZeWI - e ' kl - 1 - lezl - oran ' skl - 
i Urządzeń Saniiarn}'c:b" Sp. Akc. 
Warszawa, Lód:!:. Kraków, Lwów, Wilno, Katowice, Gdynia 
ROI
 ZRŁOŻEN)fl 1893. . I 
Medal złoty na I Wystawie Szpitalnictwa w Warszawie 1938