KODEKS DYPLOMATYCZNY
WIELKOPOLSKI.
CODEX DIPLOMATICUS
MAIORIS POLONIAE.


CODEX DIPLOMATICUS
MAIORIS POLONIAE
EDITUS CURA
SOCIETATIS LITTERARIAE POSNANIENSIS.
TOMUS V
DOCUMENTA ANNORUM 1400 - 1444 CONTINENS.
EDIDIT
DR. FRANCISCUS PIEKOSIŃSKI
PROFESSOR UNIVERSITATIS JAGELLONICAE.
POSNANIAE.
IMPENSIS EX LEGATO NORBERTI BREDKRAJCZII SUMPTIS.
TYPIS, TYPOGRAPHIAE: DZIENNIK POZNAŃSKI.
1908.


KODEKS DYPLOMATYCZNY
WIELKOPOLSKI
WYDANY STARANIEM
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK POZNAŃSKIEGO.
TOM V
ZAWIERAJĄCY DOKUMENTA Z LAT 1400 - 1444.
WYDAŁ
DR. FRANCISZEK PIEKOSIŃSKI
PROFESOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.
POZNAŃ.
NAKŁADEM FUNDACYI NORBERTA BREDKRAJCZA.
DRUKIEM DRUKARNI DZIENNIKA POZNAŃSKIEGO.
1908.Pracę nad tomem V kodeksu wielkopolskiego, mającym objąć dokumenty wielkopolskie z XV wieku, rozpoczął śp. prof. Franciszek Pie­ kosiński w lecie roku 1901, kiedy też na dłuższy czas zjechał do Poznania i Gniezna dla zebrania materyału. Niejednokrotnie wobec mnie podnosił uprzejmość, jakiej doznał ze strony zarządów archiwów i bibliotek tamtejszych, a to od Przewielebnej Kapituły Poznańskiej, Świetnych Dyrekcyi archiwum rządowego w Poznaniu i Biblioteki Raczyńskich, a zwłaszcza od Przewielebnej Kapituły Gnieźnieńskiej, której niezwykła uprzejmość pozwoliła mu wyzyskać w dogodnych dla niego warunkach liczne jej archiwalne zasoby. Ogrom materyału zebranego spowodował konieczność ograniczenia tomu V kodeksu do pierwszej tylko połowy XV stulecia (do końca rządów Władysława Warneńczyka, r. 1444). Po powrocie do Krakowa uzupełniał jeszcze prof. Piekosiński wydawnictwo. Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które tę pracę zainicyowało i do niej śp. prof. Piekosińskiego wezwało, oddało mu do dyspozycyi obfite notatki, jakie przygotował do tego kodeksu śp. Ignacy Zakrzewski. Wkrótce rozpoczął się druk dzieła, który trwał lat kilka. Nie miał jednak śp. prof. Piekosiński doczekać się końca pracy. W chwili jego śmierci wydrukowane były juź dokumenty i znaczna część indeksu; reszta indeksu jak i spis dokumentów, który miał iść na początku dzieła, nawet poprawki i uzupełnienia, były przygotowane w rękopisie. Pozostało mi tylko przeprowadzić korekty, czego się podjąłem na życzenie wydawców. Ściśle trzymałem się rękopisów, i tylko bardzo drobnych kilka poprawek porobiłem w indeksie.
Tom ten obejmuje 738 numerów; z nich 355 podaje dokumenty in extenso, a 383 w regestach. Śp. prof. Piekosiński nie był zwolennikiem wydawania regestów; zapatrywania swoje w tej kwestyi przedstawił we wstępie do IV tomu kodeksu małopolskiego. Że w tym tomie znaczna stosunkowo ich ilość się znalazła, i to podanych w języku polskim (sam zawsze regesta podawał w swoich wydawnictwach w języku dokumentu, zwykle tylko przez wyrzucenie słów, nie mających większej doniosłości, i zaznaczenie skróceń przez kropki), przypisać należy temu, iż notaty, zebrane przez śp. Zakrzewskiego, z których korzystał w wydawnictwie, nie dozwalały na inny sposób ich zużytkowania; nie mógł zaś sam dłuższy czas w Poznaniu i Gnieźnie pozostać, by na podstawie tych notatek dojść do tekstów, z których czerpał śp. Zakrzewski. Z tego powodu, choć z niechęcią, postanowił je na razie podać w polskich regestach, chcąc w przyszłości i te dokumenty ogłosić in extenso, gdy będzie mógł się podjąć pracy przejrzenia licznych ksiąg konsystorza gnieźnieńskiego i poznańskiego, z których właśnie te notaty przeważnie pochodziły.
Największego zasobu numerów dostarczyły archiwa kościelne. Bogate archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej dało odpisów 142 z dokumentów oryginalnych, 16 z kopiarza: liber privilegiorum capitularium, pochodzącego z r. 1477, oraz odpis 1 z księgi: transsumptum omnium et singulorum iurium. Mniej zasobne archiwum kapituły poznańskiej dostarczyło odpisów 46 z oryginałów. Z archiwów konsystorskich, prawie wyłącznie z ksiąg konsystorskich (acta causarum), pochodzi: z archiwum konsystorza gnieźnieńskiego numerów 139, z archiwum konsystorza poznańskiego numerów 159; są te dokumenty podane, jak to zaznaczono, w regestach, a materyału tego dostarczyły papiery śp. Ignacego Zakrzewskiego. Obfity plon zebrał śp. prof. Piekosiński w archiwum rządowem w Poznaniu, gdzie przechowują się akta dawnych klasztorów. Pochodzi z archiwum tego numerów 68, a to z oryginałów 31 (w tem 4 dokumenty klasztoru w Przemęcie, 17 klasztoru lubińskiego, 2 klasztoru strzelneńskiego i t. d.) i 37 z kopiarzy (19 z dwóch kopiarzy lądzkich, 9 z kopiarza klasztoru w Obrze, 6 z kopiarza miasta Wschowy i t. d.) Z ksiąg ziemskich wielkopolskich, przechowywanych w temże archiwum rządowem, pochodzi 10 odpisów dokumentów, do tych ksiąg w formie oblaty wciągniętych. Z biblioteki Raczyńskich w Poznaniu jest numerów 34; z wyjątkiem dwóch wszystkie wzięte z oryginałów. Trzech odpisów z dokumentów oryginalnych dostarczyły zbiory poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 35 (w czem 33 z oryginałów) zaś archiwum miejskie poznańskie, złożone jako depozyt w archiwum rządowem. W niewielkiej ilości kilku odpisów uzupełniły kodeks inne zbiory, oraz papiery śp. Zakrzewskiego. Z papierów ks. Sobczyńskiego pochodzi 14 odpisów, sporządzonych z oryginałów, jakie się przechowywały w archiwum kolegiaty kaliskiej. Uzupełnił wreszcie zbiór Kraków, a to 63 numerami wziętymi z tek Naruszewicza, będących własnością Muzeum ordynacyi ks. Czartoryskich.
Na życzenie nakładców podaję tu krótki życiorys dwóch wydawców kodeksu wielkopolskiego.
Śp. Ignacy Zakrzewski. Urodzony 3 lutego 1823 r. w Wiśniewie w Królestwie Polskiem, po studyach, odbytych w gimnazyum Maryi Magdaleny w Poznaniu, mając lat 18, wstąpił do służby wojskowej, której poświęcił przeszło 30 lat swego życia. W r. 1872 wystąpił z wojska i osiadł na stałe w Poznaniu. W dziesięć lat później, w r. 1882, wybrany został posłem do parlamentu i godność tę piastuje do śmierci. Przez jednę sesyę w r. 1888 był prezesem Koła Polskiego. Zmarł 5 sierpnia 1889 r. w Kissingen. Rzadki to fakt, by żołnierz brał się do starych pergaminów, do wydawnictwa dokumentów, do prac historycznych. A już w czasie swej służby wojskowej zwrócił się śp. Zakrzewski do tych badań, w czasie pobytu służbowego w Żeganiu, a później w Magdeburgu. Gdy osiadł już na stałe w Poznaniu, gorliwie na tem polu zaczął pracować, już od r. 1873 jako członek poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Z zakresu historyi polskiej ogłosił śp. Zakrzewski kilka rozpraw, bezimiennie wydanych, lub conajwyżej inicyałami tylko podpisanych.
1) Szczegóły życia wzięte z wspomnienia pośmiertnego przez dra Koehlera w Rocznikach Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu t. 18 str. 461 - 473; tamże obacz wyliczenie prac śp. Zakrzewskiego.
Największą jego jednak zasługą naukową, to dwa wydawnictwa. Śmierć zaskoczyła go w czasie druku nowego wydania Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum (2 tomy) i nie dozwoliła na jego ukończenie. Drugie wydawnictwo, od tamtego wcześniejsze (r. 1877 - 1881), to kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, obejmujący w 4 tomach dokumenty Wielkopolski się tyczące, do r. 1400. Zamiłowanie przedmiotu, ogromna pracowitość, doskonałe odczytanie tekstu, systematyczność w przeszukaniu archiwów, która dozwoliła na tak wyczerpujące zestawienie dokumentów, tej dzielnicy się tyczących, to wielkie zalety dzieła. Wprawdzie nie wolne ono od usterek; łatwo je pojąć i wytłomaczyć, jeśli się zważy, że jeszcze wtedy technika wydawania dyplomaryuszy nie ustaliła się w pełni w Polsce, ani też nie rozwinęły się studya dyplomatyczne. O tej pracy zaraz po jej ukazaniu się najkompetentniejszy chyba znawca, śp. prof. Piekosiński, pisał: "niewłaściwemby było wytykać drobne usterki przy tak ważnej dla nauki zdobyczy, lub z tego, co dobrem jest, robić wydawcom zarzut, że nie jest lepszem, tem więcej, gdy przy ocenieniu, co dobre a co lepsze, indywidualizm tak stanowczą gra rolę".
2) Z recenzyi o kodeksie w "Przeglądzie krytycznym", w zeszycie 12 z 1877 r.

Śp. Franciszek Piekosiński. I on, podobnie jak śp. Zakrzewski, nie mógł całego życia oddać nauce, jak chciał. Urodzony 3 lutego 1844 r. w Wiercanach (pow. ropczycki), po ukończeniu studyów gimnazyalnych w Tarnowie i Krakowie, a uniwersyteckich w Krakowie w r. 1870, poświęca się praktycznemu życiu, pracuje u adwokata, następnie jako konsulent prawny banku, a potem przez krótki czas, jako radca wydziału krajowego, ma sobie powierzony referat kodyfikacyi projektów ustawodawczych sejmu galicyjskiego. Pracę naukową zaczął wcześnie, pomagając Janocie w wydaniu kodeksu mogilskiego; przerwawszy pracę dla udziału w powstaniu r. 1863, wkrótce, gdy oddział jego został rozbity, wrócił do Krakowa i do kończenia kodeksu. I odtąd, mimo licznych zajęć, ciągle pracuje naukowo, głównie jako wydawca źródeł. Obok tego drobne ogłaszał recenzye, nie dowierzając siłom swym do pracy konstrukcyjnej. Gdy jednak wreszcie wystąpił z pierwszą pracą (r. 1881), od razu stanął wśród najwybitniejszych uczonych, pracujących na polu naszej historyi. Tą pracą jego była hipoteza o powstaniu społeczeństwa, którą do końca życia ulepszał, poprawiał, rozwijał, aż ją ostatecznie zamknął w olbrzymiem trzytomowem dziele: "Rycerstwo polskie wieków średnich" (1896 - 1901). Już znany, z głośnem imieniem w nauce, powołany został w r. 1891 na katedrę historyi prawa polskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, którą zajmował do śmierci. Na ten okres przypada jego najintenzywniejsza naukowa działalność, mimo choroby, która go w ostatnich latach fizycznie złamała. Nie tu miejsce określać dokładniej działalność śp. prof. Piekosińskiego, ogromną i różnolitą, tak w zakresie historyi prawa polskiego, jak sfragistyki, numizmatyki, dyplomatyki i zwłaszcza ulubionej heraldyki.
1) Bibliografię prac podaje M. Gumowski w Wiadomościach numizmatyczno-archeo­ logicznych z r. 1907, numer ogólny 68 i 69.
Tu chcę wspomnieć tylko jego prace, w związku z Wielkopolską zostające. Małopolską głównie się zajmował, jej poświęcił też największe swoje prace wydawnicze i konstrukcyjne. Obok tego jednak ku Wielkopolsce wzrok swój kierował. Jedną z pierwszych jego prac była obszerna recenzya Kodeksu Wielkopolskiego Zakrzewskiego, z której powyżej przytoczyłem ustęp. Nie myślał wówczas zapewne, że będzie jego kontynuatorem. Od r. 1901 znowu zaczyna się Wielkopolską zajmować. Chciał na wzór zapisek sądowych Helcla (Starodawne prawa polskiego pomniki t. II) ogłosić takiż zbiór zapisek z ksiąg sądowych wielkopolskich. Rozpoczął też tę pracę i w r. 1902 wydał: "Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich z XV wieku" (Studya, rozprawy i materyały z dziedziny historyi i prawa polskiego t. VI, z 1), który objął zapiski z lat 1400 do 1410. Chciał tę pracę prowadzić dalej, do końca wieków średnich. Podjął się wydania nieukończonych przez Zakrzewskiego Lites ac res gestae, mianowicie tomu trzeciego, oraz kontynuacyi Kodeksu Wielkopolskiego. Druku Lites już nie rozpoczął. Kodeks doprowadził prawie do końca. Zmarł w Krakowie nagle dnia 27 listopada 1906 r.
S. K.
INDEX CHRONOLOGICUS DOCUMENTORUM IN HOC VOLUMINE CONTENTORUM.

1
1400. die 15. m. Ianuarii, Ravae. Iudicii terrestris Ravensis decretum de finibus villarum Złota Miłochniewice, Głuchów et Łochów

2
1400. die 28. m. Ianuarii, Posnaniae. Thomconis capitanei Maioris Poloniae generalis aliorumque iudicum decretum, Nicolao episcopo Posnaniensi quartam partem villae Chwalibogowo addicens

3
1400. die 11. m. Aprilis, in Słupcza. Wladislaus II. rex Poloniae ratam facit limitationem villae Makownica, monasterii Landensis propriae

4
1400. die 29. m. Aprilis, in Mogiła. Dominicus abbas monasterii Cisterciensium de Clara Tumba magistrum Iacobum s. theol. professorem procuratorem suum ad synodum Lanciciensem constituit

5
1400. die 25. m. Iunii, in Mościeszyce. Laurentius abbas monasterii Lubinensis Ioanni et Nicolao scultetis de Bieńkowo, scultetiam in villa Mościeszyce XXXIV marcis vendit, enucleatque iura et officia scultetorum

6
1400. mense Septembri, in Poniec. Iudicum quorundam decretum inter Nicolaum abbatem monasterii Lubinensis et Mathiam Dzetrzich cmetonem de Górka de agro quodam litem dirimens

7
1400. die 13. m. Novembris, Posnaniae. Albertus archidiaconus Posnaniensis cuidam Miroslao de Pniewa scultetiam in villa Goraszewo confert

8
1400. die 8. m. Decembris, in Mezelancz. Conradus de Iungingen Magister Ordinis Teutonicorum Wladislao regi Poloniae venandi in terris ordinis eiusdem facultatem tribuit

9
1401. die 9. m. Ianuarii, in Lwówek. Praeconsul et consules civitatis Lwówek ratam faciunt donationem domus cuiusdam a Hannussio Knobloch Ioanni altaristae ecclesiae in Lwówek factam

10
1401. die 15. m. Ianuarii, Romae. Bonifacius IX. P. M. commendam quorundam bonorum mensae archiepiscopalis Gnesnensis Ioanni episcopo Culmensi factam revocat

11
1401. die 17. m. Ianuarii, in Krosno. Praeconsul et consules civitatis Crosnensis testantur limitationem factam villarum Nowindorchin, Wilkin et Mostchin

12
1401. die 17. m. Ianuarii, in Krosno. Praeconsul et consules civitatis Crosnensis testantur limitationem factam inter villas Lubrza et Żelechów

13
1401. die 25. m. Februarii, in Pilzno. Ianczi heres villae Lubzina et Pechna uxor eius villas Lubzina et Brzozowa Swantochnae uxori Marcissii in CXXX marcis pignori obligant

14
1401. die 3. m. Martii, Lanciciae. Iacobus Iacobi de Lancicia canonicus Lanciciensis Dobrogostium archiepiscopum Gnesnensem XXX marcis solutum facit

15
1401. die 21. m. Maii, Gnesnae. Capitulum ecclesiae Gnesnensis testatur, sibi a Wladislao rege Poloniae villas quasdam ablatas restitutas esse

16
1401. die 24. m. Maii, Posnaniae. Wladislaus II. rex Poloniae Franczconi Srzebwincz indulget, ut villam Podarzewo Ianussio de Łagiewniki in C marcis pignori obliget

17
1401. die 4. m. Iunii. Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis enucleat dotem ecclesiae parochialis in Dębno

18
1401. die 4. m. Iunii, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis ratam facit erectionem et dotationem ecclesiae parochialis in Lutogniewo, iam pridem factas

19
1401. die 4. m. Iulii, in Buk. Heredes de Otusz ratam faciunt limitationem hereditatum Buk, Dobierzyn et Otusz

20
1401. die 29. m. Septembris, in Opalenica. Thicza Bar de Opalenica Nicolao Voislai de Grodzisko plebano de Opalenica dotem assignat

21
1402. die 13. m. Februarii, Cracoviae. Wladislaus II. rex Poloniae Nicolao Kezinger de Nuremberga pro Nicolao Bochnar zuppario salis utriusque fideiubet

22
1402. die 21. m. Februarii, Siradiae. Petrus Kmithae de Wisnicze palatinus Sandomiriensis et capitaneus Siradiensis testatur, Chebdam de Niewiesz villam suam Paski przybkowskie Chebdae dicto Sweneczskemu C marcis vendidisse

23
1402. die 25. m. Aprilis Gnesnae. Mathiae iudicis Calissiensis decretum monasterio Landensi villam Wronczyno, de qua eidem monasterio Nicolaus de Bogusławice litem intendebat, addicens

24
1402. die 20. m. Iunii, Sandomiriae. Pactum Nicolai cancellarii Cuiaviensis cum Nicolao dicto Neorza de ecclesia parochiali in Stszow (?)

25
1402. die 20. m. Octobris, Gnesnae. Mathiae de Wąsosze iudicis Calissiensis decretum, episcopo Posnaniensi quartam partem villae Chwaliszew seu Chwalibogowo addicens

26
1402. die 13. m. Decembris, in Ląd. Gerardus abbas monasterii Landensis cuidam Mathiae dicto Sartori scultetiam in villa Maławieś L marcis vendit

27
1403. s. d. m. et l. Michael haeres villae Lubasz Ioanni plebano ibidem hortum quendam confert

28
1403. die 4. m. Martii, Cracoviae. Wladislaus II. rex Poloniae oppido Dolsk privilegium iuris civilis, igne consumptum, renovat

29
1403. die 6. m. Martii, Cracoviae. Wladislaus II. rex Poloniae cum monasterio Landensi villam Sokołowo villis Wronczyno małe et Niedamirz commutat

30
1403. die 11. m. Martii, Cracoviae. Wladislaus II. rex Poloniae litus paludis dicti Prusy Alberto episcopo Posnaniensi confert

31
1403. die 8. m. Maii, in Krzeszów. Nicolaus de Chroberz capitaneus Cresoviensis fratri suo Francconi villam Ośnica, ad fluvium San locandam, XXX marcis vendit

32
1403. die 5. m. Iunii, in Konin. Wladislaus II. rex Poloniae cuidam Laurentio filio Micossii molam aquariam in fluvio Warta prope oppidum Oborniki sitam confert

33
1403. die 5. m. Iunii, in Konin. Wladislaus II. rex Poloniae Alberto de Trląg villam Pławce confert

34
1403. die 24. m. Iulii, Posnaniae. Ioannes de Niepart canonicus et vicarius in spiritualibus Posnaniensis testatur, Ioannem dictum Chojnica bacalaureum in artibus vicariis ecclesiae cathedralis Posnaniensis duas marcas annuas de villis Glinno, Sady et Bielawy in vim reemptionis vendidisse

35
1403. die 3. m. Septembris, Posnaniae. Thomco capitaneus Maioris Poloniae testatur, Hinczcam Szkapa de Ujazd cum Ioanne abbate monasterii Paradisiensis quasdam hereditates commutasse

36
1403. die 8. m. Septembris, in Poniec. Iudicum quorundam decretum, inter Nicolaum abbatem Lubinensem et Mathiam Dzetrzich cmetonem de Górka de agro quodam litem dirimens

37
1403. die 24. m. Septembris, in Ląd. Gerhardus abbas monasterii Landensis cuidam Petro molam aquariam in villa Koszuty XX marcis vendit

38
1403. die 6. m. Novembris, in Biecz. Wladislaus II. rex Poloniae Voitoni de Kopystnica villam Kopytnica confert

39
1403. die 13. m. Novembris, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis XL marcas annuas de decimis quarundam villarum, necnon proventus quarundam aliarum villarum canonicis et vicariis ecclesiae cathedralis Posnaniensis confert

40
1403. die 16. m. Novembris, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis decimas villarum Radomicko, Bronikowo et Boguszyno Nicolao haeredi de Radomicko et Gregorio rectori ecclesiae ibidem vendit

41
1403. die 19. m. Novembris, in Gartin. Ulricus de Iungingen commendator de Balge testatur, Alexandrum ducem Lithuaniae in terris ordinis Teutonici venandi potestatem obtinuisse

42
1404. s. d. m. et l. Ioannes praepositus ad s. Spiritum et officialis Posnaniensis notificat, sese a Bonifacio IX. P. M. litem inter Martinum praepositum de Bużenin et Nicolaum praepositum de Stolec agitatam discernendam commissam obtinuisse

43
1404. die 26. mensis Ianuarii, in Skierniewice. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Nicolaum Strzessconis thesaurarium, canonicum et officialem Gnesnensem procuratorem suum instituit

44
1404. die 13. m. Februarii, in castro Kamień. Nicolaus Longus canonicus Gnesnensis, vitricus Naclensis, Camenensis et Pomeraniensis Nicolao Strzessconis officiali Gnesnensi litem inter Paulum rectorem ecclesiae de Drzewianowo et nobiles quosdam de decima villae Drzewianowo exortam discernendam committit

45
1404 die 4. m. Martii, Cracoviae. Wladislaus II. rex Poloniae testatur, Ioannem de Tęczyn castellanum Cracoviensem villam Strzałków Leonardo de Nowaki CCCC marcis vendidisse

46
1404. die 17. m. Martii, in Ląd. Gerhardus abbas monasterii Landensis Nicolao Ruprecht molam in villa Wierzbino XXIV marcis vendit

47
1404. die 20. m. Martii, in Sieradz. Nicolai archiepiscopi Gnesnensis ad Nicolaum Strzesconis officialem Gnesnensem litterae de interdicto in oppido Pobiedziska servando

48
1404. die 31. m. Martii, Lanciciae. Wladislaus II. rex Poloniae commutationem villae Prądzewo villa Prusinowice a Iascone de Prądzewo, cum Nicolao archiepiscopo Gnesnensi factam, ratam esse iubet

49
1404. die 8. m. Aprilis, Lanciciae. Iacussius de Słupcza quinque mansos agri in Słupcza Swansconi de Kazemino et Hancae uxori eius in XXX marcis pignori obligat

50
1404. die 10. m. Aprilis, in Pyzdry. Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Iacobum et Bartholomaeum scultetiam villarum Wronczyno et Niedamirz Nicolao Zielonodębski XVI marcis vendidisse

51
1404. die 17. m. Aprilis, Wladislaviae. Wladislaus II. rex Poloniae testatur, Sandivogium de Szubino villam Wanorze, episcopi Wladislaviensis propriam, tantum ad vitae tempora obtinuisse

52
1404. die 23. m. Aprilis, in Kalisz. Decretum quorundam arbitrorum inter Catharinam de Grzybowo et Philippum avunculum eius litem dirimens

53
1404. die 24. m. Aprilis, Gnesnae. Wladislaus II. rex Poloniae vicariis ecclesiae collegiatae ad s. Georgium in castro Gnesnensi unam mensuram brasei de molendino Gnesnensi singulis septimanis confert

54
1404. die 22. m. Maii, prope Raciąż. Conradus de Iungingen magister generalis ordinis b. Mariae hospitalis Ierosolimitani de domo Teutonica pacem perpetuam cum rege Poloniae confirmat

55
1404. die 1. m. Maii, Gnesnae. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis cum Iascone de Prądzewo villam Prusinowice villa Prądzewo commutat

56
1404. die 13. m. Maii, in Oborniki. Wladislaus II. rex Poloniae Nicolao Strzessconis officiali Gnesnesnensi mandat, ne litem, quam Swantoslaus canonicus Vladislaviensis Aegido civi Posnaniensi de domo quadam intendebat, dirimere praesumat

57
1404. die 22. m. Maii, prope Raciąż. Conradus de Iungingen magister generalis ordinis b. Mariae hospitalis Ierosolimitani de domo Teutonica Wladislao regi Poloniae venandi in silvis ad fluvios Bober et Suppe facultatem tribuit

58
1404. die 23. m. Maii, Romae. Henricus cardinalis, s. Romanae ecclesiae cardinalium camerarius, Nicolaum archiepiscopum Gnesnensem XII florenis XV solidis et VI denariis solutum facit

59
1404. die 3. m. Iunii, Lanciciae. Wladislaus II. rex Poloniae, ad preces Gerhardi abbatis monasterii Landensis, litteras Peregrini capitanei Maioris Poloniae de a. 1387 ratas esse iubet

60
1404. die 4. m. Iulii, Posnaniae. Capitulum ecclesiae cathedralis Posnaniensis Iacobo molendinatori de Girzino construendi molam in villa Stęszewo potestatem concedit

61
1404. die 15. Augusti, in Ostrzeszów. Wladislaus II rex Poloniae Nicolao canonico et officiali Gnesnensi mandat, ne litem, quam Borco canonicus Gnesnensis civibus de Kłecko de decimis quibusdam intendebat, diiudicare praesumat

62
1404. die 25. m. Octobris, Gnesnae. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Ioanni muratori de Uniejów scultetiam in villa Smólsko confert

63
1404. die 30. m. Octobris, in Kościan. Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Theodoricum Pradel de Kuranowo eandem hereditatem Kuranowo Ianussio dicto Kromnowo alias Heschorn CC marcis vendidisse

64
(1404). die 2. m. Novembris, in Rynarzewo. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Nicolao Strzessconis officiali Gnesnensi mandat, ne litem, quam clerici Ioannes de Iastrzębniki et Slupco de Studzieniec Sandivogio palatino Calisiensi intendebant, diiudicare praesumat

65
1404. die 11. m. Novembris, in Korczyn. Wladislaus II. rex Poloniae testatur, contributionem X grossorum de quolibet manso agri possesso pro redimenda terra Dobrinensi impositam esse

66
1404. die 24. m. Decembris, Gnesnae. Petrus de Pniewy cantor Posnaniensis et vicarius in spiritualibus Gnesnensis testatur, Ioannem Raczkowski et Beatam uxorem eius, heredes de Marcinkowo wielkie, altaristae altaris in ecclesia parochiali de Kierzkowo IV marcas census annui XL marcis vendidisse

67
1405. die 10. m. Ianuarii, Gnesnae. Albertus de Wszeradowo castellanus Caminensis, Nicolaus de Słupie et Mathias de Wszeradowo cum Pribislao praeposito monasterii s. Ioannis ante Gnesnam villam Mączniki villis Maleczyno et Broniewo commutant

68
1405. die 16. m. Ianuarii, Gnesnae. Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Ioannem filium Lutoborii haereditatem Sławoszewo wielkie Ioanni de Orchowo vexillifero Dobrinensi DCCC marcis vendidisse

69
1405. die 16. m. Ianuarii, in Kalisz. Ioannes de Staw Nicolao Godardonis civi Calissiensi X marcas census annui C marcis grossorum Pragensium vendit

70
1405. die 16. m. Ianuarii, in Kalisz. Bartholomaeus proconsul, consules et scabini civitatis de Staw fideiubent Nicolao Gotartonis civi Calissiensi pro Ioanne de Staw

71
1405. die 20. m. Februarii. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis plebano et vicariis ecclesiae parochialis de Pakość mandat, ut Bartholomaeum filium Venceslai de Kuczicze in altariam altaris ad s. Mariam virginem intromittant

72
1405. die 25. m. Martii, Cracoviae. Wladislai II. regis Poloniae cum Dobrogostio de Szamotuły de villa Krosna pactum

73
1405. die 27. m. Martii, Gnesnae. Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Martinum de Dzwonowo gladiferum Calissiensem Catharinae uxori suae CL marcas dotalitii in villa Pawłowo inscripsisse

74
1405. die 2. m. Aprilis, Vladislaviae. Nicolai de Iassona canonici et officialis Vladislaviensis decretum, inter Nicolaum plebanum de Pakość et Paulum, Albertum Bartholomaeum et Iacobum plebanos de Kościelec de sepultura Alberti et Nicolai de Pakość litem dirimens

75
1405. die 14. m. Maii, Romae. Oddo de Columpna protonotarius apostolicus et archidiaconus ecclesiae collegiatae Calissiensis ad s. Mariam Nicolaum de Czaszewo canonicum Gnesnensem vicarium suum in archidiaconatu Calissiensi instituit

76
1405. die 1. m. Junii, in Ląd. Gerardus abbas monasterii Landensis villam Radłów iure Teutonico Novi Fori locat scultetiamque in villa eadem Ianae de Dzierążnia XIV marcis vendit

77
1405. die 10. m. Iunii, Thorunii. Wladislaus II. rex Poloniae testatur, in instrumento facis cum Conrado de Iungingen Magistro generali ordinis Teutonicorum conclusae duos articulos omissos esse

78
1405. die 24. m. Iunii, in Ląd. Wladislaus II. rex Poloniae Nicolao Słonka de Lubomirz XX marcas in villa Morza inscribit

79
1405. die 3. m. Iulii, in Łowicz. Ioannis filii Iacussii de Iłów cum Nicolao archiepiscopo Gnesnensi de usu fluvii Wisła pactum

80
1405. die 9. m. Septembris, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis cuidam Alberto construendi novam molam aquariam in villa Kozłów dat potestatem

81
1405. die 2. m. Octobris, in Wschowa. Ioannes de Rydzyna Vincentio Drzeczkowski C marcas mutuatas soluturum sese obligat

82
1405. die 6. m. Octobris, in Brześć. Ioannis capitanei Cuiaviensis decretum inter cmetones et scultetos villae regiae Kłobia de agris quibusdam litem dirimens

83
1405. die 14. m. Decembris, in Grocholice. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Paulo dicto Smaczyna molam in villa Grocholice sitam vendit

84
1405. die 22. m. Decembris, in Winnagóra. Przybak subdapifer Calissiensis Wladislao II. regi Poloniae C marcas soluturum sese obligat

85
1406. die 2. m. Ianuarii, Posnaniae. Capitulum ecclesiae cathedralis Posnaniensis magistro Iacobo molitori erigendi molam ad fluvium Warta potestatem concedit

86
1406. die 5. m. Ianuarii, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis ecclesiam collegiatam Varsaviae erigit

87
1406. die 8. m. Ianuarii, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis Ioanni de Chlubice villam Grębków ad vitae eius tempora confert

88
1406. die 22. m. Februarii, in Iedlna. Wladislaus II. rex Poloniae testatur incolas oppidorum et civitatum archiepiscopi Gnesnensis medium tantummodo teloneum solvere debere, eidemque archiepiscopo locandi civitates iure Teutonico dat potestatem

89
1406. die 5. m. Martii, Posnaniae. Laurentius Vaszil proconsul Posnaniensis plebano ecclesiae ad s. Michaelem in Uzarzewo tres marcas census annui reemptionalis vendit

90
1406. die 10. m. Martii, Cracoviae. Iudicii terrestris Cracoviensis decretum Wladislao II. regi Poloniae oppidum Szrem, de quo eidem regi Vincentius castellanus Naclensis litem intendebat, addicens

91
1406. die 13. m. Martii, Cracoviae. Wladislaus II. rex Poloniae ecclesiam et monasterium fratrum ordinis b. Mariae de Monte Carmeli in suburbio civitatis Posnaniae erigit atque dotat

92
1406. die 30. m. Aprilis, Gnesnae. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis vicariis ecclesiae Gnesnensis decimam de villa Góry confert

93
1406. die 1. m. Maii, Posnaniae. Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis testatur, Bodzantam haeredem villae Solacz partes suas haereditarias in villa eadem necnon partem haereditariam dictam Daleke Dobrogostio et Vincentio de Szamotuły C marcis grossorum Pragensium vendidisse

94
1406. die 8. m. Maii, in Kościan. Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Ianussium Cromnow Petro de Woliszewo haereditatem Kuranowo CC marcis vendidisse

95
1406. die 13. m. Iunii, Posnaniae. Wladislaus II. rex Poloniae dotationem monasterii ordinis fratrum Praedicatorum in Wronki, a Premislone olim duce Poloniae factam, ratam esse iubet

96
1406. die 14. m. Iunii, Posnaniae. Henigus Kenstet, Bernhardus de Ginsterberk et Borchardus Dawcz oppido et fortalitio Wałecz Wladislao II. regi Poloniae cedunt

97
1406. die 24. m. Iunii, in Kościan. Wladislai II, regis Poloniae decretum inter Ioannem abbatem monasterii Paradisiensis et capitaneum de Miedzyrzecz de officiis incolarum monasterii eiusdem litem dirimens

98
1406. die 25. m. Iunii, in Kościan. Iudicum quorundam decretum inter Wladislaum II. regem Poloniae et Sifridum Kotwicz de villis Krzycko litem dirimens

99
1406. die 4. m. Iulii, Lanciciae. Wladislaus II. rex Poloniae monasterio Landensi villam Kownaty et silvam Wąwal confert

100
1406. die 15. m. Iulii, Posnaniae.
1) Data widocznie błędna.
Albertus de Male palatinus Lanciciensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Albertum de Pakość, castellanum Sremensem V marcas annuas ex villa Radłowo altari ad s. Trinitatem in ecclesia de Pakość contulisse

101
1406. die 31. m. Augusti, in Włoszczewice. Dobrogostius de Włoszczejewice castellanus Gecensis renovat donationem piscinae et aggeris in villa Mastowo, Alberto episcopo Posnaniensi iam pridem factam

102
1406. die 18. m. Septembris, Leopoli. Iacobus archiepiscopus Haliciensis episcopis quibusdam mandat, ut ecclesiam in villa Gorzków, a Nicolao vicecancellario regni Poloniae erectam, consecrent

103
1406. die 25. m. Septembris, in Łowicz. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis villam Mystkowice cuidam Rynczka sculteto de Mystkowice in L marcis pignori obligat

104
1406. die 26. m. Octobris, Gnesnae. Thomco de Węgleszyn capitaneus Maioris Poloniae testatur, Iacobum Pałuka et Slawniconem de Stare necnon Nicolaum de Miedzylesie, domum et aream extra muros Gnesnenses capitulo Gnesnensi contulisse

105
1406. die 28. m. Octobris, Gnesnae. Nicolai archiepiscopi Gnesnensis cum vidua Stephani de Trląg, filia Franczconis de Cerekwica, de villa Lubcza pactum

106
1406. die 19. m. Decembris, Romae. Gregorius XII. P. M. donationem XL marcarum annuarum, ab Alberto episcopo Posnaniensi canonicis et vicariis ecclesiae cathedralis Posnaniensis factam, ratam esse iubet

107
1407. die 14. m. Februarii, in Pyzdry. Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae ratam facit limitationem villarum Wiorkowo et Brzezie

108
1407. die 7. m. Martii, Cracoviae. Goworco Gut de Dwiekozy Wladislao II. regi Poloniae fidem promittit

109
1407. die 8. m. Aprilis, in Kościół. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis cuidam Nicolao cmetoni de Swarawa molam in villa Kościół confert

110
1407. die 24. m. Iunii, in Ląd. Albertus de Wszeradów castellanus Camenensis Wladislao II. regi Poloniae fidem promittit

111
1407. die 23. m. Iulii, in Wiskitki. Semoviti ducis Masoviae decretum inter Albertum episcopum Posnaniensem et oppidanos Sochaczovienses de decimis praestandis litem dirimens

112
1407. die 19. m. Augusti, Posnaniae. Canonici ecclesiae cathedralis Posnaniensis promittunt sese ab occupatoribus bonorum capituli invicem tutari

113
1407. die 20. m. Augusti, Posnaniae. Thomco castellanus Sandomiriensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Albertum episcopum et capitulum Posnaniense cum Grzimcone de Gołąszewice villam Poświętne villa Gołąszewice commutasse

114
1407. die 16. m. Octobris, in Piotrków. Palatini, castellani, barones, milites et nobiles regni Poloniae obligant sese regi Vladislao obedire et antiquas ordinationes inter Iaroslaum archiepiscopum Gnesnensem et Bodzantam episcopum Cracoviensem et regem Poloniae factas observare et defendere

115
1407. die 23. m. Octobris, Posnaniae. Nicolaus de Wierzenica capitulo cathedrali Posnaniensi unam marcam annuam ex proventibus villae Zalasowo X marcis vendit

116
1407. die 16. m. Novembris, Posnaniae. Capitulum cathedrale Posnaniense cum Petro de Kobylino decano Posnaniensi villam Łagiewniki villa Dzięciołowo commutat

117
1407. die 19. m. Novembris, in Niepołomice. Wladislaus II. rex Poloniae monasterio Landensi erigendi civitatem in villa Zagórowo dat potestatem

118
1408. sine die mense et loco. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis cuidam Stanislao Bienconis scultetiam in villa Swarawa vendit

119
1408. die 14. m. Ianuarii, in Międzyrzecz. Iacussii de Pawlikowice et sociorum cum abbate monasterii Paradisiensis de iniuriis quibusdam pactum

120
1408. die 31. m. Ianuarii, in Elbing. Ulricus de Iungingen magister generalis ordinis beatae Mariae hospitalis Ierosolimitani de domo Teutonica Vladislao regi Poloniae venandi in saltibus sitis inter fluvios Bober et Suppe dat potestatem

121
1408. die 2. m. Februarii, (in Lubin). Mathias abbas monasterii Lubinensis Stanislao quondam sculteto de Żelazno molam vento agitatam, Lubini sitam, IV@1/2@ marcis vendit

122
1408. die 8. m. Februarii, in Szczecin. Conradi Haghemester decani ecclesiae Stetinensis ad s. Madecretum inter Michaelem Bliden canonicum Posnaniensem et Bartholomaeum plebanum de Szroda de decima villarum Czartki Wielkie et Małe litem dirimens

123
1408. die 9. m. Februarii, in Płock. Iacobus episcopus Plocensis bullam quandam Gregorii XII P. M. executioni demandat

124
1408. die 14. m. Martii, Posnaniae. Thomco castellanus Sandomiriensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis testatur, Sandivogium de Uzarzewo, Dobrogostium de Sierakowo et filios Benaconis de Sierakowo Ioanni de Ianowiec villam Kołdrąb CCXL marcis vendidisse

125
1408. die 13. m. Aprilis, in Kalisz. Ioannes Mężyk de Dąbrowa Wladislao II. regi Poloniae C marcas pro Ioanne Wałach fideiubet

126
1408. die 26. m. Aprilis, Gnesnae. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Budkoni de Skrońsko scultetiam in villa Boleścino confert

127
1408. die 30. m. Aprilis, Lucae. Antonius episcopus Prenestinus cuidam Martino filio Mathiae, clerico dioecesis Posnaniensis, divina celebrandi in aliis dioecesibus dat potestatem

128
1408. die 1. m. Iunii, Posnaniae. Ioannes praepositus ecclesiae ad s. Spiritum, canonicus et officialis Posnaniensis, inter Mathiam abbatem monasterii Lubinensis et Andream, Pribislaum, Ioannem, Vissacum necnon Claram de Gryżyna de villa Wławie litem dirimit

129
1408. die 10. m. Iunii, in Staw. Petrus de Czekuszewo cuidam Ioanni molitori molam exstruendi facultatem tribuit

130
1408. die 12. m. Iunii, Gnesnae. Iudicum quorundam decretum, inter Wladislaum II. regem Poloniae et Ivonem de Radomino marsaicum de X milibus florenorum litem dirimens

131
1408. die 15. m. Iunii, Gnesnae. Iudicum quorundam decretum inter Sandivogium de Skurki et Ioannem de Ianowiec litem dirimens

132
1408. die 1. m. Iulii, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis ecclesiam parochialem in villa Błociszewo erigit et dotat

133
1408. die 1. m. Iulii, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis erectionem altaris Visitationis b. Mariae virginis et s. Urbani in ecclesia parochali Posnaniensi ad s. Mariam Magdalenam a Tilone Grazenaw et Petro Strosberg, civibus Posnaniensibus factam, ratam esse iubet

134
1408. die 1. m. Iulii, Posnaniae. Capitulum ecclesiae cathedralis Posnaniensis scultetiam in villa Iuników Laurentio filio Martini sculteto de Krzyżowniki XI marcis vendit

135
1408. die 14. m. Iulii, in Uniejów. Ioannes de Toliszkowo Nicolao archiepiscopo Gnesnensi L marcas pro Mathia de Łabiszyno fideiubet

136
1408. die 12. m. Augusti, in Międzyrzecz. Iudicum quorundam decretum inter Mathiam abbatem Lubinensem et Ioannem Grisinensem de villa Wławie litem dirimens

137
1408. mense Augusto, in Podrzewie. Haeredes de Nandnie ecclesiam ad ss. Simonem et Iudam in villa Kosieczyn erigunt atque dotant

138
1408. die 18. m. Iulii, Lanciciae. Iudicum quorundam decretum inter Nicolaum Strosberg praepositum Gnesnensem et capitulum cathedrale Gnesnense de villis quibusdam litem dirimens

139
1408. die 21. m. Augusti, in Podrzewie. Albertus episcopus Posnaniensis ecclesiam parochialem in villa Kopanica erigit et dotat

140
1408. die 31. m. Augusti, (Posnaniae) (= nr. 136). Nicolai de Czarnków iudicis terrestris Posnaniensis aliorumque iudicum decretum inter Mathiam abbatem Lubinensem et Ioannem Gryżyński de villa Wławie litem dirimens

141
1409. die 19. m. Ianuarii, Posnaniae. Thomco castellanus Sandomiriensis et capitaneus Maioris Poloniae commutationem medietatis villae Bukownica uno manso agri in Krobia stara, ab Alberto episcopo Posnaniensi cum heredibus de Bukownica factam, ratam esse iubet

142
1409. die 2. m. Februarii, Posnaniae. Thomco castellanus Sandomiriensis et capitaneus Maioris Poloniae commutationem medietatis villae Bukownica uno manso agri in Krobia stara, a Smislao et Boguphalo de Bukownica cum Alberto episcopo Posnaniensi factam, ratam esse iubet

143
1409. die 28. m. Februarii, in Iedlna. Wladislaus II. rex Poloniae civibus de Wschowa octo mansos agri, in villa Przyczyna sitos, confert

144
1409. die 28. m. Februarii, in Iedlna. Wladislaus II. rex Poloniae civibus de Wschowa quasdam leges confert

145
1409. die 25. m. Aprilis Gnesnae. Nicolai archiepiscopi Gnesnensis cum terrigenis dioecesis Gnesnensis de decimis reddendis pactum

146
1409. die 28. m. Ianuarii, in Kalisz. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Nicolao Stresconis officiali et Boguslao vicario in spiritualibus Gnesnensibus mandat, ne litem, quam Ioannes filius Glinski Nicolao Felker advocato Plesseviensi intendebat, diiudicare praesumant

147
1409. die 7. m. Iunii, in Sienno. Martinus de Kalinowo castellanus Siradiensis Wladislao II. regi Poloniae fidelitatem promittit

148
1409. die 7. m. Iunii, in Sienno. Iacobus de Koniecpole palatinus Siradiensis Wladislao II. regi Poloniae fidelitatem promittit

149
1409. die 10. m. Iunii, in Trzęsacz. Stephanus molitor de Trzęsacz Mathiae abbati monasterii Bissoviensis octo mensuras siliginis soluturum sese obligat

150
1409. die 3. m. Iulii, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis cum Smislao et filiis eius Boguphalo et Pelca necnon Smislao filio Conradi unum mansum agri in Krobia stara medietate villae Bukownica mała commutat

151
1409. die 28. m. Iunii, in Kalisz. Nicolaus Szyczek civis Calissiensis cum filio suo Petro ecclesiae parochiali Calissiensi ad s. Nicolaum duas marcas annuas in vim reemptionis confert

152
1409. die 8. m. Iulii, in Szrem. Wladislaus II. rex Poloniae dat Adae dicto Rinda treugas pacis cum civibus de Kościan

153
1409. die 19. m. Iulii, Lanciciae. Petrus Szafraniec subcamerarius Cracoviensis et capitaneus Lanciciensis testatur, Iacussium de Słupcza cum Nicolao archiepiscopo Gnesnensi partem villae Słupcza villa Tarnówka commutasse

154
1409. die 26. m. Iulii, in Inowłodź. Thomco de Węgleszyn castellanus Sandomiriensis et capitaneus Maioris Poloniae Wladislao II. regi Poloniae cum certo numero hastarum famulari sese obligat

155
1409. die 30. m. Iulii, in Radoszyce. Wladislaus II. rex Poloniae Martino de Sławsko villam Ceków in XXX marcis pignori obligat

156
1409. die 23. m. Augusti, in Bukownica. Pribislaus Gryżyński ecclesiam parochialem in Włoszakowice iterum erigit et dotat

157
1409. die 16. m. Septembris, Vladislaviae. Ioannes vicarius in spiritualibus Wladislaviensis canonicatum in ecclesia Crusviciensi ad s. Vitum Nicolao praeposito ecclesiae ad s. Florianum confert

158
1409. die 28. m. Octobris, in Opatów. Wladislaus II. rex Poloniae civibus de Rydzyn immunitates quasdam confert

159
1409, die 21. m. Novembris, Cracoviae. Wladislaus II. rex Poloniae Thomconi Komornicki villam Wroblów in CXL marcis pignori obligat

160
1410. die 20. m. Februarii, Sandomiriae. Pribislaus de Gryżyn Wladislao II. regis Poloniae D marcas ad manus Ioannis de Rydzyn solvere sese obligat

161
1410. die 29. m. Aprilis, Cracoviae. Petrus episcopus Cracoviensis notificat Wladislao II. regi Poloniae bullam quandam Alexandri V. P. M.

162
1410. die 19. m. Maii, in Gliniany. Wladislaus II. rex Poloniae Ioanni de Kalinowa CC marcas in villa Maczów inscribit

163
1410. die 16. m. Iulii, prope Hasterad. Wladislai II. regis Poloniae ad Albertum episcopum Posnaniensem de pugna Grunvaldensi litterae

164
1410. die 20. m. Iulii, in Elbing. Consules civitatis Elbingensis Wladislao II. regi Poloniae nuntium suum commendant

165
1410. die 21. m. Augusti, in Fredek. Designatio rerum pretiosarum a Wilhelmo de Rosenberg quondam commendatore in Strasberg Wladislao II. regi Poloniae traditarum

166
1410. die 12. m. Novembris, Posnaniae. Nicolaus et Iacobus de Górka necnon Margaretha et Anna de Gilowiec altare ad s. Venceslaum in ecclesia cathedrali Posnaniensi erigunt et dotant

167
1410. die 17. m. Novembris, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis erectionem et dotationem altaris Inventionis s. Crucis in ecclesia cathedrali Posnaniensi a Ioanne Czyrniński de Rydzyno factam, ratam esse iubet

168
1410. die 17. m. Novembris, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis ratam facit erectionem altaris ad s. Venceslaum in ecclesia cathedrali Posnaniensi a haeredibus de Gorka et Gilowiec factam

169
1410. die 17. m. Novembris, Posnaniae. Alberti episcopi Posnaniensis cum Ioanne plebano de Poniec de decimis quibusdam fertonalibus pactum

170
1410. die 30. m. Novembris, in Połapy. Wladislaus II. rex Poloniae episcopo Cracoviensi Nicolaum canonicum Cracoviensem et Sandomiriensem ad ecclesiam in Połapy praesentat

171
1411. die 10. m. Februarii, in Kalisz. Wladislaus II. rex Poloniae Barthossio de Płomykowo villas Torzykowo, Niedamirz et Wronczyno CCC marcis pignori obligat

172
1411. die 17. m. Februarii, in Łagów. Wladislaus II. rex Poloniae Nicolao archiepiscopo Gnesnensi CCC marcas soluturum sese obligat

173
1411. die 8. m. Martii, in Wieleń. Thomas abbas monasterii Velenensis testatur, fratrem Ioannem Czerbist eidem monasterio IV marcas annuas contulisse

174
1411. die 6. m. Aprilis, Posnaniae. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis ratam facit donationem XXX marcarum, a Dobeslava, relicta vidua Andreae Bytkowski, monasterio Posnaniensi Fratrum Praedicatorum factam

175
1411. die 14. m. Maii, in Chęciny. Iudicium terrestre Sandomiriense testatur, Iacobum de Iemielno cum Iacussio de Protkowice villam Motyczno villa Przegrzeb commutasse

176
1411. die 22. m. Maii, in Krobia. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, haeredes de Bukownica minori partem suam eiusdem villae cum Alberto episcopo Posnaniensi uno manso agri in Krobia stara commutasse

177
1411. die 8. m. Iunii, Gnesnae, Sandivogius de Ostroróg palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis ratam esse iubet commutationem quartae partis villae Szymanowice uno manso agri in Nosków a Nicolao de Szymanowice cum Dobrogostio et Marcussio de Marsyelewo factam

178
1411. die 8. in. Iunii, Gnesnae. Iudicii terrestris Calissiensis decretum inter capitulum Gnesnense et haeredes de Szołowo de via quadem litem dirimens

179
1411. die 9. m. Iunii, Gnesnae. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet venditionem villae Byszewa a Sandivogio de Skurki Nicolao archiepiscopo Gnesnensi CCC marcis factam

180
1411. die 29. m. Iunii, Romae. Ioannes XXIII. P. M. episcopis Misnensi, Wratislaviensi et Lubusensi mandat, ut ecclesiae Posnaniensi contra raptores bonorum ecclesiasticorum opem ferant

181
1411. die 30. m. Iunii, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis constituit fines ecclesiarum parochialium de Chrzypsko, Biezdrowo, Otorowo et Psarskie

182
1411. die 16. m. Augusti. Iasco et Paulus fratres germani cuidam Margarethae XLV marcas soluturos sese obligant

183
1411. die 4. m. Octobris, in Gliniany. Pactum Nicolai archiepiscopi Haliciensis cum Alberto episcopo Posnaniensi de assequenda dignitate archiepiscopi Gnesnensis

184
1411. die 19. m. Octobris, in Medyka. Wladislaus II. rex Poloniae irrita facit decreta a iudicio Calissiensi contra Mathiam palatinum Gnievcoviensem in contumatiam lata

185
1411. die 21. m. Octobris, in Lubin. Scedricus Konarski, Ioannes Dokowski do Sarb et Hinczca Groblicki de Domasławki fideiubent Mathiae abbati Lubinensi pro Margaretha et Elisabethe filiabus Petrassii Girecki venditionem villae Girka

186
1411. die 27. m. Octobris, in Szroda. Sandivogius de Ostroróg palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae venditionem villae Girka, a quibusdam Czema et filiastris eius Matthiae abbati Lubinensi factam, ratam esse iubet

187
1411. die 27. m. Octobris, in Góra. Arbitrorum quorundam decretum inter Petrum Kot de Tarnowa et capitulum ecclesiae cathedralis Posnaniensis de mola in villa Prądno litem dirimens

188
1411. die 29. m. Octobris, in Lubin. Czema Girecki et Olbracht Krakwicz promittunt Mathiae abbati monasterii Lubinensis exbrigare haereditatem Girka dictam

189
1411. die 14. m. Novembris, Posnaniae. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae inscriptionem dotalitii LX marcarum grossorum latorum Pragensium a Nicolao haerede de Kazanowo Beatae uxori eius in eadem villa Kazanowo factam ratam esse iubet

190
1411. die 27. m. Novembris, Cracoviae. Wladislaus II. rex Poloniae Nicolao castellano Santocensi L marcas in villa Nowawieś inscribit

191
1411. die 30. m. Novembris, in Ląd. Gerhardus abbas monasterii Landensis cum Petro sculteto de Zagórowo nowe alias de Drzewiec scultetiam in Kownaty scultetia in Drzewiec commutat

192
1412. die 19. m. Februarii, in Wschowa. Consules et scabini civitatis Wschowa Ioanni Czedlicz VIII marcas annuas LXXX marcis in vim reemptionis vendunt

193
1412. die 9. m. Martii, in Ołobok. Benedicta abbatissa monasterii de Ołobok Nicolao Stressconis officiali Gnesnensi Martinum clericum dioecesis Wladislaviensis ad praeposituram in Łubnica, vacantem post mortem Caspri praepositi, praesentat

194
1412. die 19. m. Martii, Gnesnae. Petrus episcopus Dalmaciensis testatur, sese Andream filium Petri de Pobiedziska ad gradum accolitae promovisse

195
1412. die 22. m. Martii, Posnaniae. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, ratam esse iubet venditionem tertiae partis villae Tulce a Miroslao quodam fratri eius Nicolao factam

196
1412. die 22. m. Martii, Posnaniae. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet divisionem villae Tulce, a Miroslao, Nicolao et Dobessca, haeredibus villae eiusdem, inter sese factam

197
1412. die 22. m. Martii, Romae. Ioannes XXIII P. M. officiali Gnesnensi mandat, ut bona ab ecclesia ad s. Hedvigim in Pępów illicite alienata eidem ecclesiae restitui procuret

198
1412. die 11. m. Aprilis, Gnesnae. Nicolaus Strzesconis officialis et administrator in spiritualibus ecclesiae Gnesnensis sede vacante praeposito de Mileszyno mandat, ut Martinum filium Hartmani de Strzelno in praeposituram ecclesiae de Łubnica introducat

199
1412. die 26. m. Aprilis, Siradiae. Nicolaus palatinus Sandomiriensis ac capitaneus Siradiensis et Martinus de Dambsko Nicolaum officialem Gnesnensem de concordia inter Nicolaum Iarocki canonicum Gnesnensem, Iarandum plebanum de Mała Charłupia et Spitconem de Cosczeryno facta, certiorem reddunt

200
1412. die 25. m. Aprilis, Gnesnae. Pactum Nicolai plebani de Chomiąża cum Adalberto plebano de Ostrożec de decima villae Nowawieś

201
1412. die 21. m. Maii, Posnaniae. Nicolai de Czarnków iudicis Posnaniensis decretum, abbatissae de Owińska ambo littora fluvii Warta inter villas Owińska et Nosilin sita addicens

202
1412. die 24. m. Maii, Siradiae. Nicolai palatini Sandomiriensis ac capitanei Siradiensis et Martini de Wrancza ad Nicolaum Stressconis officialem Gnesnensem et administratorem dioecesis sede vacante litterae de non exsequenda concordia inter Nicolaum archidiaconum Calissiensem et Iarandum plebanum de Mała Charłupia, canonicum Crusviciensem facta

203
1412. die 8. m. Iunii, Budae. Wladislaus II. rex Poloniae protestatur innocentiam Henrici episcopi Warmiensis

204
1412. die 3. m. Iulii, in Lubin. Dobrogostius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Mathiam abbatem monasterii Lubinensis Nicolao de Lubiatów dapifero Posnaniensi villam Starygród D marcis vendidisse

205
1412. die 27. m. Augusti, Romae. Ioannes episcopus Ostiensis, camerarius collegii cardinalium s. Romanae ecclesiae, Nicolaum archiepiscopum Gnesnensem MXLVII florenis solutum reddit

206
1412. die 29. m. Augusti, in Konin. Iacussius Iakka de Wilczyna iudex terrestris Calissiensis ratam esse iubet limitationem villarum Swiątniki et Rzgowo.

207
1412. die 22. m. Novembris, in Bierzglin. Iacussii Iakka de Wilczyna iudicis Calissiensis decretum, Dobrogostio, Marcussoni et Nicolao de Marzelewo medietatem villae Szymankowice addicens

208
1412. die 21. m. Decembris, in Kościan. Consules civitatis Costanensis capellano capellae ad s. Crucem et s. Eustachium in Kościan VII marcas annuas de praetorio conferunt

209
1412. die 28. m. Decembris, Posnaniae. Albertus episcopus Posnaniensis erectionem et dotationem ecclesiae parochialis in Nowe miasto renovat

210
1413. die 16. m. Ianuarii, in Siedzimowo. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Michaeli scholastico et officiali Gnesnensi mandat, ne litem, quam Dzezmar plebanus de Ianczewo de decimis villarum Wola et Kożuszkowo intendebat, diiudicet

211
1413. die 20. m. Ianuarii, Posnaniae. Andreas Krupka de Skorzewo capitulo cathedrali Posnaniensi unam marcam census annui reemptionalis X marcis vendit.

212
1413. die 25. m. Martii, Posnaniae. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis testatur, Ioannem Kołaczek de Pigłowice duas partes villae eiusdem Pigłowice uxori suae Margarethae dotalitii causa contulisse

213
1413. die 19. m. Aprilis, in Grodno. Wladislaus II. rex Poloniae Michaeli scholastico et officiali Gnesnensi mandat, ne litem inter Ioannem Byrzwensky et Vincentium plebanum de Gostyczyna de debitis quibusdam pendentem diiudicet

214
1413. die 6. m. Iunii, in Wojkowo. Nicolaus de Michałów palatinus Sandomiriensis et capitaneus Siradiensis testatur, limitationem factam esse villarum Wrząca, Włocina, Krzymowo et Godzieszewo

215
1413. die 15. m. Iunii, Gnesnae. Iudicii regalis Calissiensis decretum inter Boguphalum quondam scultetum de Bielsko et Leonardum praepositum monasterii Strelnensis de agris quibusdam litem dirimens

216
1413. die 15. m. Iunii, Gnesnae. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Petro plebano de Rzgowo et Ioanni vicario de Grabienice mandat, ut Bodzantam plebanum de Krzymowo, coadiutorem praepositi de Grabienice, in officium coadiutoris intromittant

217
1414. die 15. m. Iunii, Gnesnae. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Martino vicario in Wronczyn curam animarum in Wronczyn ad tres annos demandat

218
1413. die 18. m. Iunii, Gnesnae. Boguslai marsalconis curiae archiepiscopi Gnesnensis et iudicis ab eodem archiepiscopo delegati decretum inter Niclosum familiarem capitanei de Żnin et Nicolaum advocatum de Sempolno de XX marcis litem dirimens

219
1413. die 21. m. Iunii, Posnaniae. Iudicii regalis Posnaniensis decretum inter hospitale Posnaniense ad s. Spiritum et Andream molitorem molae "walkmol" dictae litem dirimens

220
1413. die 23. m. Iunii, Posnaniae. Michael Szontak civis Posnaniensis Nicolao Hanczkonis unam marcam census annui reemptionalis X marcis vendit

221
1413. die 30. m. Iunii, Posnaniae. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis cum Sandcone archidiacono Pczeviensi villam Witomyśle IV marcis annuis ex villa Łagwy percipiendis commutat

222
1413. die 4. m. Iulii, Posnaniae. Petrus episcopus Posnaniensis renovat privilegium erectionis et dotationis ecclesiae in Otorow

223
1413. die 20. m. Augusti, in Koźmino. Barthossius Sokołowski de Koźmino et Borzęcice ecclesiam parochialem in Borzęcice agris quibusdam dotat

224
1413. die 19. m. Novembris, Posnaniae. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Stanislaum de Imielno małe Nicolao de Górka cancellario Posnaniensi IV marcas annuas vendidisse

225
1413. die 27. m. Decembris, in Kościan. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae aliique milites constituunt fines villarum Wonieść, Gniewowo et Gryżyna

226
1414. die 9. m. Februarii. Pasco Gogolewski constituit fines villarum Uniączyce et Dryszpułowo

227
1414. die 20. m. Martii, Posnaniae. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet commutationem tertiae partis villae Dąbrowa wielka villa Rczelino a Ioanne de Niepart canonico Posnaniensi cum haeredibus de Rczelino factam

228
1414. die 20. m. Martii, Posnaniae. Pelcae cantoris, Nicolai de Górka cancellarii, Ioannis de Niepart, Bartholomaei Rinconis et Alberti de Costrin canonicorum Posnaniensium decretum, inter Mathiam abbatem monasterii et Nicolaum praepositum de Lubin litem dirimens

229
1414. die 18. m. Aprilis, Gnesnae. Arbitrorum quorundam decretum, inter Nicolaum Grosman rectorem ecclesiae de Waliszew et cmetones de Komorowo de missalibus annonis litem dirimens

230
1414. die 20. m. Aprilis, Bononiae. Ioannes XXIII P. M. episcopo Plocensi, abbati monasterii Wratislaviensis ad s Mariam et archidiacono Piriciensi mandat, ut praeposito et capitulo Poznaniensibus in vindicandis bonis iniuste ablatis opem ferant

231
1414. die 28. m. Aprilis, Gnesnae. Nicolaus Engelweyd vicarius perpetuus ecclesiae Gnesnensis Benedicto Mathiae archidiacono Lanciciensi de canonicatu et et praebenda in eadem ecclesia providet

232
1414. die. 2. in. Maii, Posnaniae. Exsecutio ultimae voluntatis Bartholomaei clerici, filii Michaelis dicti Sturkethel civis Posnaniensis

233
1414. die 20. m. Maii, Gnesnae. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis praeposito et vicariis ecclesiae Gnesnensis ad s. Nicolaum mandat, ut Domconem praepositum ecclesiae ad s. Laurentium coram Nicolao Gosczynski canonico ecclesiae ad s. Georgium citent

234
1414. die 30. m. Maii, Posnaniae. Wladislaus II. rex Poloniae litteras Sandivogii de Ostrorog, monasterio Lubinensi anno 1411 de villa Irka datas, ratas esse iubet

235
1414. die 1. m. Iunii, in Slesin. Iacussius de Sarnowo et Boguphalus de Sziszino Preclao praeposito de Slesin V marcas mutuatas soluturos sese obligant

236
1414. die 14. m. Iunii, in Grzegorzewo. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Michaeli scholastico et officiali Gnesnensi mandat, ne litem inter Michaelem de Stryków, Petrum, Boguslaum, Bolestam necnon Ioannem, et Ioannem de Pyerszkowicze, Zavissam de Smolice necnon Mieczconem de Mały Stryków de iure patronatus ecclesiae in Strykow agitatam dirimat

237
1414. die 25. m. Iunii, in Ląd. Wladislaus II. rex Poloniae Michaeli scholastico et officiali Gnesnensi mandat, ne litem inter Ioannem clericum de Lancicia et Ioannem Gosdz de Oczicze necnon Euphemiam uxorem eius agitatam, dirimat

238
1414. die 26. m. Iunii, in Szroda. Blizborius de Odęchów et Petrus de Nowiec canonici Posnanienses Ioanni de Niepart canonico Posnaniensi LXXX marcas soluturos sese obligant

239
1414. die 24. m. Iulii, ante Zakroczym. Wladislaus II. rex Poloniae testatur, Nicolaum archiepiscopum Gnesnensem et Albertum episcopum Cracoviensem quemlibet eorum cum uno vexillo armatorum hominum contra Cruciferos auxilium sibi ferre promisisse

240
1414. die 28. m. Iulii, Bononiae. Ioannes XXIII P. M. alienationes quasvis bonorum ecclesiae Gnesnensis, illicite factas, irritas declarat et inanes

241
1414. die 9. m. Augusti, Bononiae. Angelus episcopus Penestrinus, cardinalis Laudensis, capitulo cathedrali Gnesnensi villas Parlin, Berlin et Wojuczyn restituit

242
1414. die 12. m. Augusti, Constantiae. Iordanus episcopus Albanensis officiali Posnaniensi mandat, ut Martinum de Trzemeszno, clericum olim Posnaniensis nunc Gnesnensis dioecesis a sententia excommunicationis absolvat

243
1414. die 23. m. Octobris, Gnesnae. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Nicolao Trawa civi Lovicensi molam in Łowicz, ad fluvium Bzura sitam, confert

244
1414. die 12. m. Novembris, in Paski. Sandivogius decanus Crusviciensis significat, sese a Ioanne XXIII P. M. factum esse exsecutorem decreti de decimis, iure patronatus et aliis proventibus ecclesiae parochialis in Brudzewo

245
1414. die 3. m. Decembris, in Biskupice. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Nicolao Stressconis vicario in spiritualibus et officiali Gnesnensi mandat, ut litem, quam Bartholomaeus plebanus de Chmielnik Agneti viduae relictae Venceslai civis Calissiensis intendebat, ad iudicium consulum Calissiensium remittat

246
1414. die 18. m. Decembris, in Miedzyrzecz. Proconsulis et consulum civitatis de Miedzyrzecz decretum compromissoriale, inter Catharinam Kreczmeryne necnon Hannesium et Simonem fratres quondam Kreczmeri et Andream abbatem monasterii Paradissiensis litem dirimens

247
1414. die 20. m. Decembris. Gnesnae. Iacussius Iacca de Wilczyna iudex Calissiensis ratas facit litteras Sandivogii capitanei Maioris Poloniae de venditione quatuor marcarum annuarum ex proventibus villae Iemielno

248
1415. die 9. m. Aprilis, Posnaniae. Blisborius praepositus Calissiensis, canonicus Gneznensis et Posnaniensis, rogat Nicolaum Stressconis vicarium in spiritualibus et officialem Gnesnensem, ut litem inter Ioannem de Czernina, haeredem de Rydzyna et plebanum de Gołębice agitatam ad adventum archiepiscopi Gnesnensis et episcopi Posnaniensis proroget

249
1415. die 4. m. Iunii, Cracoviae. Hospitale Cracoviense ad s. Spiritum Thomam de Dyaco procuratorem suum constituit

250
1415. mense Iunio, in Bydgoszcz. Iaroslaus de Sadlno, iudex Gniewcoviensis, Wladislaviensis et Bidgostiensis testatur, Stephanum et Ioannem molitores de Trzęsacz molam eorum Mathiae abbati monasterii de Byszewo vendidisse

251
1415. die 6. m. Augusti, in Opatów. Theodoricus de Byschofstehn rogat Nicolaum plebanum de Żegocin, ut Predborium quendam ab excommunicatione absolvat

252
1415. die 1. m. Septembris, in Miedzyrzecz. Arbitrorum quorundam decretum, inter Andream abbatem monasterii de Paradyż et familiares quosdam eiusdem monasterii de nece Brylonis litem dirimens

253
1415. die 2. m. Septembris, in Ieżów. Stanislaus olim Nicolai de Głazewo, notarius publicus, transcribit privilegia a Boleslao duce Mazoviae a. 1278 et a Semovito duce Masoviae a. 1334. monasterio de Iezów collata

254
1416. die 29. m. Ianuarii, in Noskowo. Ninogneus de Wysocko, scultetus villae Noskowo, scultetiam eandem Martino Copersmed de Staw civi Calissiensi XXVI marcis vendit

255
1416. die 30. m. Ianuarii, in Kościan. Iasco Sczodrowski Ioanni filio Tilconis et Tilconi civibus Costanensibus LV marcas soluturum sese obligat

256
1416. die 4. m. Februarii, Cracoviae. Albertus episcopus Cracoviensis bullam quandam Ioannis XXIII P. M. anno 1415 de terris quibusdam Lithuaniae et Russiae ab ordine Theutonico occupatis datam transcribit

257
1416. die 17. m. Iulii, Lanciciae. Wladislaus II. rex Poloniae civitati Posnaniensi concedit leges quasdam de successione filiorum in bona per matrem derelicta

258
1416. die 6. m. Septembris, in Ląd. Henricus abbas monasterii Landensis cuidam Swach dicto Forak scultetiam in villa Kynwerder seu Sosnowy Ostrów vendit

259
1416. die 15. m. Septembris, Posnaniae. Iudicii terrestris Posnaniensis decretum, capitulo ecclesiae cathedralis Posnaniensis villam Rczelino, de qua eidem capitulo haeredes de Uniączyce litem intendebant, addicens

260
1416. die 26. m. Decembris, Constantiae. Martinus V P. M. ratam facit bullam Ioannis XXIII P. M. de revindicandis bonis archiepiscopatus Gnesnensis

261
1417. die 4. m. Ianuarii, Gnesnae. Capitulum ecclesiae cathedralis Gnesnensis Nicolao de Siemiszewo privilegium de scultetia in villa Czerlejno, anno 1360 datum, renovat

262
1417. die 7. m. Ianuarii, Constantiae. Martini V P. M. bulla de interdicto in civitate Gnesnensi in casibus quibusdam non observando

263
1417. die 20. m. Ianuarii, in Przemęt. Ioannes de Sczekociny castellanus Lublinensis et capitaneus Maioris Poloniae ratam facit venditionem haereditatis in villis Siekowo et Ujazd a Nicolao Tumigrala de Siekowo Ioanni, Michaeli, Sandivogio et Thomae de Siekowo factam

264
1417. die 3. m. Martii, in Paradyż. Andreas abbas monasterii Paradisiensis ratam esse iubet venditionem quatuor cum medio fertonum annualium a Hannes Pusch sculteto de Grodzisko, Hanessoni Schultes iudici de Mertinstorf in vim reemptionis factam

265
1417. die 9. m. Martii, Posnaniae. Vincentius decanus Gnesnensis et officialis episcopi Posnaniensis villam episcopalem Szydłowo Erasmo Rosman de Naramowice in C. marcis pignori obligat

266
1417. die 24. m. Martii, in Przedborz. Sbigneus haeres de Wysoka Góra Nicolao archiepiscopo Gnesnensi Florianum filium Samborii de Lgota in praepositum de Gorzkowice praesentat

267
1417. mense Aprili. Ulrici episcopi Termopolensis suffraganei et vicarii in spiritualibus generalis Wladislaviensis litterae ad Benedictum officialem Gnesnensem de Iarando capitaneo de Inowrocław a vinculo anathematis non absolvendo

268
1417. die 17. m. Aprilis, in Gliniany. Wladislaus II. rex Poloniae palatino, capitaneo et nobilitati terrae Cuiaviensis mandat, ut Bodzantae subdapifero Vladislaviensi fidem dent

269
1417. die 26. m. Aprilis, in Skrzyn. Petri rectoris ecclesiae parochialis de Skrzyn ad Benedictum officialem Gnesnensem de iure patronatus ecclesiae parochialis in Skrzyn litterae

270
1417. die 13. m. Iulii, in Górka. Ioannes de Sczekociny castellanus Lublinensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis testatur, Barthossium Sokołowski Nicolao de Górka cancellario ecclesiae cathedralis Posnaniensis X. marcas annuas de proventibus oppidi Koźmin C marcis in vim reemtionis vendidisse

271
1417. die 9. m. Septembris, Gnesnae. Iacussii Iakka de Wilczyna iudicis Calissiensis generalis decretum Alberto, Ioanni, Derslao et Stanislao de Gurowo partem haereditatis villae Gurowo addicens

272
1417. die 13. m. Novembris, Posnaniae. Proconsul et consules civitatis Posnaniensis Casparo Pfefchin civi et consuli Posnaniensi aream quandam molae birotae exstruendae gratia conferunt

273
1417. die 15. m. Novembris, Posnaniae. Boguslai canonici et officialis Posnaniensis decretum, inter Nicolaum et Swentoslaum praepositos ecclesiae de Tulce et scultetum necnon cmetones villae Plawce de decima reddenda litem dirimens

274
1417. die 18. m. Novembris, in Kępa. Ioannes et Petrassius de Kępa Maiori altare quoddam in ecclesia parochiali de Włościejewice dotant

275
1417. die 3. m. Decembris, Posnaniae. Boguslaus canonicus et officialis Posnaniensis testatur, Iaroslaum et uxorem eius Przechnam, haeredes de Bieganów, Nicolao de Górka cancellario ecclesiae cathedralis Posnaniensis VI marcas annuas ex proventibus villae Bieganów LX sexagenis grossorum Pragensium vendidisse

276
1417. die 6. m. Decembris, in Pyzdry. Sandivogius de Ostrorog, palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, ratam esse iubet venditionem VI marcarum annuarum ex proventibus villae Górka a Ianussio herede de Górka swidwina Mathiae et uxori eius Margarethae, quondam haeredibus de Chocicza, factam

277
1418. s. d. et m. in Dolsk. Nicolaus abbas monasterii Lubinensis Petro Cordebog advocato haereditario de Swięciechów vendendi V marcas annuas altaris ad ss. Helenam et Hedvigim in ecclesia de Swięciechów dotandi gratia, facultatem tribuit

278
1418. die 7. m. Ianuarii, Constantiae. Martinus V P. M. ratum facit decretum arbitrale a Wladislao II. rege Poloniae et aliis quibusdam arbitris inter Nicolaum Strosberg praepositum ecclesiae cathedralis Gnesnensis et capitulum ecclesiae eiusdem latum

279
1418. die 14. m. Martii, in Wieluń. Wladislaus II. rex Poloniae Nicolao archiepiscopo Gnesnensi aggerem exstruendi inter villas Grąbień et Pątnów dat potestatem

280
1418. die 3. m. Iunii, in Ląd. Zyfridus abbas monasterii Landensis cum cmetone Laurentio Ieleniowicz allodium in Wronczyno wielkie allodio in Drzewcza commutat

281
1418. die 12. m. Iunii, Gnesnae. Benedictus archidiaconus Lanciciensis, canonicus et officialis Gnesnensis, praepositis de Gosławice et Kazimirz mandat, ut Domaratum de Pątnowo et alios complices coram se citent

282
1418. die 18. m. Iunii, Gnesnae. Iudicii terrestris Calissiensis decretum, inter Leonardum praepositum monasterii Strelnensis et Stanislaum procuratorem de Kruszwica litem dirimens

283
1418. die 18. m. Iunii, Gnesnae. Benedictus archidiaconus Lanciciensis, canonicus et officialis Gnesnensis, plebano de Ostrowite et vicario de Kazimirz mandat, ut Michaelem plebanum de Kazimirz coram se citent

284
1418. die 6. m. Iulii, in Gostyń. Michael sutor praeconsul, consules et scabini civitatis de Gostyń notum faciunt testamentum ultimae voluntatis Petronillae civis Gostinensis et uxoris eius Elisabethae

285
1418. die 6. m. Augusti, Lanciciae. Wladislaus II. rex Poloniae Andreae episcopo Posnaniensi de villa Korciczewo civitatem Laskarzewo iure Magdeburgensi locandi dat potestatem

286
1418. die 16. m. Novembris, (Posnaniae). Andreas episcopus Posnaniensis erectionem et dotationem altaris ad ss. Helenam et Hedvigim in ecclesia ad s. Iacobum in Swięciechów, a Ioanne presbytero de Swięciechów factam, ratam esse iubet

287
1418. die 30. m. Novembris, in Lubin. Ioannes de Sczekociny castellanus Lublinensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis testatur, Agnetem uxorem Thomislai de Turwia Nicolao de Błociszewo iudici Posnaniensi XXV marcas vendidisse

288
1418. die 24. m. Decembris, in Miedzyrzecz. Sandivogii de Ostrorog palatini Posnaniensis decretum de finibus villarum Bledzewo et Gorzyce

289
1418. die 18. m. Decembris, in Paradyż. Peczke Smolsk et filii eius Iurge et Franczke, obligant sese decretum arbitrale a Sandivogio palatino, Petro Cordebog haerede de Babimost et Nicolao Baborofsky inter ipsos et Andream abbatem monasterii Paradisiensis de villis Wyszanowo Wielkie et Małe laturum observaturos

290
1419. s. d. et m. in Lutogniewo. Zawissii Konarzewski cum Pascone de Lutogniewo succamerario Calissiensi de tremilo fodendo pactum

291
1419. die 13. m. Ianuarii, in Srzoda. Stanislaus protoconsul et consules civitatis Srzedensis testantur, Pachotham civem Srzedensem et Catharinam uxorem eius Bartholomaeo canonico Posnaniensi et praeposito Srzedensi unam marcam annuam X marcis communis monetae in vim reemptionis vendidisse

292
1419. die 14. m. Februarii, Lanciciae. Iudicii terrestris Lanciciensis decretum inter Hancam de Kwilino et Dobrochnam de Koszewino et Nicolaum archiepiscopum Gnesnensem litem dirimens

293
1419. die 9. m. Maii, Wratislaviae. Theodoricus de Cruczeborg canonicus et officialis Wratislaviensis notificat praepositis de Gostyń, Morgenberg, Poniec et aliis dioecesis Posnaniensis et Wratislaviensis bullam a Martino V. P. M. Florentiae anno 1419. die 9. m. Maii datam

294
1419. die 16. m. Maii, Gnesnae. Petrus de Wolfram licentiatus in decretis, scholasticus Gnesnensis et canonicus Cracoviensis, fructuum Camerae apostolicae in regno Poloniae ac provincia Gnesnensi necnon civitate et dioecesi Culmensi debitorum collector generalis, Clementem abbatem monasterii de Mogilno de XVIII marcis grossorum Pragensium solutum facit

295
1419. die 3. m. Iunii, in Iuveni Wladislavia. Iaroslai de Sadlno iudicis terrae Wladislaviensis et Bidgostiensis generalis decretum, inter Augustinum de Wrząca et Pilatowo et Mathiam Żołędowski de LXXX marcis litem dirimens

296
1419. die 11. m. Iunii, Posnaniae. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis testatur, Albertum de Polne cum capitulo cathedrali Posnaniensi haereditatem Polne quarta parte haereditatis Chartowo commutasse

297
1419. die 16. m. Iunii, in Chełm. Haeredes de Zagajów Nicolao archiepiscopo Gnesnensi vicarium de Chełm praesentant

298
1419. die 30. m. Iunii, in Gostyń. Proconsul, consules et scabini civitatis Gostinensis Alberto praeposito de Żytowiecko X marcas annuas grossorum Pragensium altaris ad s. Catharinam in ecclesia Gostinensi ad s. Margaretham dotandi gratia C marcis in vim reemptionis vendunt

299
1419. die 5. m. Augusti, in Ciąźyn. Andreas episcopus Posnaniensis altare ad s. Catharinam in ecclesia parochiali Gostinensi ad s. Margaretham erigit

300
1419. die 7. m. Augusti, Warssoviae. Albertus Grimislai custos et officialis Warssoviensis fert sententiam excommunicationis in clericum Boguslaum Ioannis de Troschino

301
1419. die 11. m. Septembris, in Ostrorog. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis ratam esse iubet donationem XX marcarum annuarum a Bogussio de Koszuty altari Trium Regum in ecclesia ad s. Ioannem in Ostrorog factam

302
1419. die 1. m. Octobris, in Czersk. Ioannis Senioris ducis Masoviae et Russiae decretum, Henrico de Nova Czirkew succamerario Varsoviensi villam Czernikowo addicens

303
1419. die 13. m. Octobris, in Kobylin. Pauli advocati et scabinorum de Kobylin decretum, inter Iasconem Szołdra et Iacobum dictum Kusz civem Cobilinensem de causis quibusdam litem dirimens

304
1419. die 13. m. Octobris, in Kalisz. Sondivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis testatur, Pasconem de Gogolewo ecclesiae hospitalis in suburbio civitatis de Koźmin IX marcas annuas latorum grossorum Pragensium C marcis vendidisse

305
1419. die 24. m. Octobris, Gnesnae. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis ecclesiam collegiatam de Ruda ad ecclesiam s. Michaelis archangeli in Wielun transfert

306
1419. die 26. m. Octobris, Gnesnae. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis altare ss. Thomae episcopi Canturiensis et Barbarae in capella supra tezaurum in ecclesia cathedrali Gnesnensi erigit et dotat

307
1419. die 30. m. Octobris, Posnaniae. Boguslai canonici et officialis Posnaniensis decretum inter Martinum vicedecanum Posnaniensem et cmetones de Runino de decimis campestribus litem dirimens

308
1419. die 2. m. Decembris, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis Stephano Białowąs civi Posnaniensi et uxori eius Elisabethae erigendi altare Anuntiationis B. V. Mariae in ecclesia parochiali ad s. Mariam Magdalenam dat potestatem

309
1419. die 4. m. Decembris, in Wieluń. Iudicii terrestris Wielunensis decretum de finibus villarum Masłowice et Starzenice

310
1419. die 14. m. Decembris, in Żerkowo. Margaretha vidua relicta Andreae de Żerkowo altare ad s. Mariam Magdalenam in ecclesia parochiali s. Stanislai, in Żerków erigit atque dotat

311
1419. die 14. m. Decembris, in Żerkowo. Margaretha vidua relicta Andreae de Żerkowo altare ad b. Mariam virginem in ecclesia parochiali ad s. Stanislaum, nuper in villa Żerków erecta, octo marcis Polonicalibus annuis dotat

312
1419. die 21. m. Decembris, in Czersk. Ioannes Senior dux Mazoviae villas Czirnekowo, Tarnowo, Miloszino et Kanthi de iure Polonico in ius Culmense transfert

313
1419. die 22. m. Decembris, Lanciciae. Nicolaus de Opporów capitaneus et palatinus Lanciciensis testatur, Catharinam de Buszkowo Nicolao de Żychlino silvam Wrzeczona CXXX marcis vendidisse

314
1420. die 3. m. Ianuarii, Lanciciae. Iudicii terrestris Lanciciensis decretum, inter Orlik de Wola et Iacussium de Chodecz et Nicolaum archiepiscopum Gnesnensem de summis quibusdam iitem dirimens

315
1420. die 22. m. Februarii, in Iedlna. Wladislaus II. rex Poloniae, in oppido Turek, ecclesiae metropolitanae Gnesnensis proprio, forum septimanale et annuale instituit

316
1420. die 22. m. Februarii, in Iedlna. Wladislaus II. rex Poloniae villam Grocholice, ecclesiae metropolitanae Gnesnensis propriam, de iure Polonico in ius Teutonicum Magdeburgense transfert

317
1420. die 1. m. Martii, Sandomiriae. Wladislaus II. rex Poloniae villas quasdam Floriani de Dziaduszyce subpincernae Cracoviensis proprias de iure Polonico in ius Sredense transfert

318
1420. die 11. m. Martii, in Wawrzeńczyce. Nicolai de Michałów palatini Sandomiriensis et capitanei Cracoviensis decretum, inter Augustinum de Wrancza et Mathiam civem Bidgostiensem de LXXX marcis monetae Prutenicalis litem dirimens

319
1420. die 25. m. Aprilis, Gnesnae. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis collegium canonicorum de villa Ruda in civitatem Wieluń transfert

320
1420. die 11. Iunii, Gnesnae. Sandivogius de Ostrorog testatur, Nicolaum de Warzymowo cum Nicolao archiepiscopo Gnesnensi castrum Wenecya villa Biskupice commutasse

321
1420. die 15. m. Maii, in Czersk. Ioannes Senior dux Mazoviae et Russiae, dominus Czirnensis, Hynczam Czedlicz de Czirnekowo succamerarium Warssoviensem et filios eius a poenis quibusdam iudicialibus liberum facit

322
1420. die 8. m. Iunii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis capellam leprosorum ad s. Spiritum Posnaniae ante portam Wratislaviensem erigit atque dotat

323
1420. die 11. m. Iunii, Gnesnae. Wladislaus II. rex Poloniae venditionem castri Wenecia et villae Mościszewo, a Nicolao de Warzymowo Nicolao archiepiscopo Gnesnensi factam, ratam esse iubet

324
1420. die 10. m. Iulii, Posnaniae. Capitulum ecclesiae cathedralis Posnaniensis ab Alberto Michaelis de Polne quartam partem haereditatis Chartowo IV marcis annuis grossorum Pragensium emit

325
1420. die 29. m. Augusti, Gnesnae. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae venditionem mediae villae Bukownica, a haeredibus de eadem Bukownica Andreae episcopo Posnaniensi factam, ratam esse iubet

326
1420. die 7. m. Septembris, in Kościan. Thomas de Pakosth castellanus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, ratam esse iubet venditionem XVII marcarum annuarum grossorum Pragensium a Stephano haerede de Rydzyna cuidam Paulo Długi et uxori eius Catharinae CCIV marcis factam

327
1420. die 18. m. Octobris, (in Kalisz). Consules Calissienses aream quandam Nicolao Chwirala vendunt

328
1420. die 7. m. Novembris, (Posnaniae). Consules Posnanienses testantur, Nicolaum filium Burchardi V marcas annuas Catharinae Griczina LX marcis grossorum Pragensium vendidisse

329
1420. die 27. m. Novembris, Romae Martinus V P. M. episcopo Posnaniensi mandat, ut capitulum ecclesiae cathedralis Posnaniensis ad observandum quoddam decretum compromissoriale compellat

330
1421. s. d. m. et l. Sifridi abbatis monasterii de Ląd cum incolis villae Skokom de censibus pactum

331
1421. die 19. mensis (?), in Krobia. Andreas episcopus Posnaniensis ratam esse iubet erectionem et dotationem novi altaris in ecclesia parochiali in Cielcza ab Olbrachto de eadem Cielcza factam

332
1421. die 2. m. Ianuarii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis cum Nicolao de Bukownica mansum agri in villa Księginki media parte villae Bukownica commutat

333
1421. die 18. m. Ianuarii, in Skwirzyna. Sandivogii de Ostrorog palatini Posnaniensis et capitanei Maioris Poloniae decretum de finibus oppidi Skwirzyna et villae Zemsko

334
1421. die 31. m. Martii, Gnesnae. Wladislaus de Opporowo decretorum doctor, scholasticus Wladislaviensis. canonicus et officialis Gnesnensis, notum facit Martino V P. M. decretum inter hospitale ad s. Spiritum extra muros civitatis Posnaniensis et cives Posnanienses latum

335
1421. die 1. m. Aprilis, Posnaniae. Sandivogius de Ostrorog capitaneus Maioris Poloniae citat Nicolaum de Spławie ad iudicium terrestre Posnaniense Niczconi Litwin responsurum

336
1421. die 2. m. Aprilis, in Srzem. Protoconsul, consules et iurati civitatis Srzem Catharinae, uxori Mathiae Grica civis Sremensis, unam marcam annuam XV marcis in vim reemptionis vendunt

337
1421. die 19. m. Aprilis, Posnaniae. Boguslaus canonicus et officlalis Posnaniensis testatur, Ioannem de Iwno Nicolao Byser professori s. theologiae et archidiacono Sandomiriensi duas marcas annuas ex proventibus villae Iwno in vim reemptionis vendidisse

338
1421. die 29 m. Aprilis, in Pruśce. Iacobus castellanus Rogoznensis, haeres de Pruśce cum filiis suis Mathia et Wirbenta plebano ecclesiae in Pruśce dotem assignat

339
1421. die 21. m. Iunii, Posnaniae. Proconsul et consules civitatis Posnaniae testantur, Georgium Markel cum Catharina uxore sua tres marcas annuas communis monetae Bartconi Reynwins canonico Posnaniensi XXX marcis in vim reemptionis vendidisse

340
1421. die 25. m. Iunii, in Lubin. Albertus abbas Lubinensis enucleat iura et officia scultetorum et cmetonum villae Stankowo

341
1421. die 1. m. Iulii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis erigit ecclesiam parochialem in oppido Sarnowa enucleatque dotem eiusdem ecclesiae

342
1421. die 29 m. Augusti, in Wiślica. Wladislaus II. rex Poloniae Chemcae de Dąbrówka duos mansos agri in eadem villa Dąbrówka confert

343
1421. die 7. m. Novembris, in Kalisz. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet divisionem bonorum ab Anna vidua relicta Nicolai de Modła cum sorore sua Barbara, uxore Nicolai Strosberg civis Posnaniensis, factam

344
1421. die 19. m. Novembris, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis renovat litteras erectionis scultetiae in Sękowo

345
1422. die 6. m. Ianuarii, in Przemęt. Andreas alias Iędrzych advocatus de Przemęt advocatiam in oppido Przemęt Ioanni Czoelner abbati monasterii de Wieleń CXXX marcis vendit

346
1422. s. d. et m. in Kalisz. Wladislaus II. rex Poloniae Nicolaum archiepiscopum Gnesnensem et Andream episcopum Posnaniensem certiores reddit sese Bartholomaeo canonico Posnaniensi et plebano de Srzoda transferendi ecclesiam parochialem de Srzoda in ecclesiam collegiatam facultatem tribuisse

347
1422. s. d. m. et l. Iacobus haeres oppidi Górka cum uxore sua Dorothea et filiis Wissota et Luca altare Assumptionis b. Mariae virginis in ecclesia parochiali in Górka erigit atque dotat

348
1422. die 10. m. Ianuarii, in Wschowa. Ioannes Nankeri de Kotwicz partem suam villae Przyczyna civitati Wschovensi vendit

349
1422. die 1. m. Martii, in Żychlino. Nicolaus de Trąbki vel de Buskowo pro Catharina uxore sua Nicolao de Żychlino fideiubet

350
1422. die 5. m. Martii. Michael Habdank cum Nicolao et Alberto de Golejewo tertiam partem villae Golejewo Petrassio et Michaeli de Rogowo XX marcis vendunt

351
1422. die 23. m. Martii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis citat capitulum ecclesiae cathedralis Gnesnensis, Nicolao archiepiscopo Gnesnensi responsurum

352
1422. die 25. m. Martii, in Rozdrażewo. Andreas episcopus Posnaniensis ratam esse iubet erectionem et dotationem capellae ad s. Spiritum in hospitali s. Spiritus in suburbio civitatis Koźmin, a Dorothea vidua relicta Ianussii de Pogorzel factam

353
1422. die 13. m. Aprilis, in Krzywin. Albertus abbas monasterii Lubinensis civitati Krzywin aream Maryszewo colonis frequentandam confert

354
1422. die 3. m. Iunii, in Kościan. Iudicii terrestris Posnaniensis decretum, Iacobo Borman seu Rorman quatuor partes duarum molarum extra muros civitatis Kościan addicens

355
1422. die 12. m. Iunii, Gnesnae. Wladislaus II. rex Poloniae nobiles, terrigenas et incolas terrae Wschoviensis de iure feudali in ius Polonicum transfert

356
1422. die 13. m. Iunii, Posnaniae. Boguslaus canonicus et officialis Posnaniensis transcribit privilegium quoddam a Henrico duce regni Poloniae et domino Glogoviensi a. d. 1298 datum

357
1422. die 18. m. Iunii, in Konin. Berwoldus scultetus de Lisiec, subpincerna Dobrinensis, ecclesiam hospitalem ad s. Spiritum et s. Catharinam in suburbio civitatis Konin erigit et dotat

358
1422. die 5. m. Iulii, Posnaniae. Albertus Polny vicarius ecclesiae cathedralis Posnaniensis cum capitulo eiusdem ecclesiae partem villae Chartowo ripa fluminis Warta in villa Koziegłowy commutat

359
1422. die 10. m. Iulii, Posnaniae. Chwalibogus de Chyby capitulo ecclesiae cathedralis Posnaniensis mediam marcam annuam ex proventibus villae Skorzewo sex marcis vendit

360
1422. die 21. m. Augusti, in Uniejów. Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis ratam esse iubet erectionem et dotationem ecclesiae hospitalis ad s. Spiritum, a Berwoldo sculteto de Lisiec subpincerna Dobrinensi in suburbio civitatis Konin factam

361
1422. die 6. m. Septembris, prope Lubicz. Wladislaus II rex Poloniae mercatores Posnanienses a foralibus liberos facit et immunes

362
1422. die 9. m. Septembris. Alexander dux Masoviae praepositus ecclesiae cathedralis Gnesnensis Michaelem praepositum ecclesiae collegiatae Plocensis ad s. Michaelem procuratorem suum instituit

363
1422. die 12. m. Octobris, Posnaniae. Wladislaus II rex Poloniae Nicolao archiepiscopo Gnesnensi Sandconem plebanum ecclesiae Posnaniensis ad s. Adalbertum ad praeposituram ecclesiae in Węglewo commendat

364
1422. die 2. m. Novembris, Posnaniae. Sandivogius de Ostrorog, palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, ratam esse iubet divisionem bonorum inter Nicolaum archidiaconum Posnaniensem et Petrum haeredes villae Głęboczek et Dobrogostium eorum fratrem germanum factam

365
1422. die 17. m. Novembris, Posnaniae Andreas episcopus Posnaniensis ecclesiae parochiali de Slesin decimam piscem de stagno Slesinensi confert

366
1422. die 22. m. Novembris, Posnaniae. Boguslai canonici et officialis Posnaniensis decretum inter Nicolaum primum capellanum capellae leprosorum ad s. Crucem et Marcum praepositum ecclesiae ad s. Martinum litem dirimens

367
1423. s. d. et m., in Frankfurt. Vincentius guardianus conventus ad s. Franciscum in Frankfurt testatur, Iacobum et Hansonem, filios Tyterici, abba- tem monasterii Paradisiensis solutum reddidissse

368
1423. die 7. m. Ianuarii, Gnesnae. Iudicii terrestris Calissiensis decretum, inter Smichnam de Mikołajewice et Derscam uxorem Vincentii de Drachów litem dirimens

369
1423. die 18. m. Ianuarii, in Miedzyrzecz. Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis testatur, Ulrikum Ukrow de Osieczno quartam partem villae Osieczno Iacobo abbati de Bledzewo CC marcis vendidisse

370
1423. die 12. m. Martii, in Rozdrażewo. Iudicii terrestris Posnaniensis decretum, inter Nicolaum Wata de Kosiczyn et Maulinum necnon Ianussium fratres Lest dictos de violentia quadam litem dirimens

371
1423. die. 27. m. Aprilis, Gnesnae. Arbitrorum quorundam decretum, inter Alexandrum ducem Masoviae, praepositum Gnesnensem, et capitulum ecclesiae metrolitanae Gnesnensis litem dirimens

372
1423. die 26. m. Iunii, Gnesnae. Nicolaus Groszman rector ecclesiae parochialis de Waliszewo testatur, sese a capitulo ecclesiae metropolitanae Gnesnensis decimam manipularem ex allodio villae Waliszewo ad vitae tempora obtinuisse

373
1423. die 5. m. Iulii, Posnaniae. Arbitrorum quorundam decretum, inter Boguslaum praepositum hospitalis ad s. Spiritum extra muros civitatis Posnaniensis et Iohannem Zythae de hortis et agris quibusdam litem dirimens

374
1423. die 12. m. Octobris, Posnaniae. Iudicii terrestris Posnaniensis decretum Nicolao Biały medium mansum agri in villa Siekirk małe addicens

375
1423. die 6. m. Novembris, in Lubin. Albertus abbas monasterii Lubinensis Nicolao de Bojanice exstruendi molam prope villam Ierka dat potestatem

376
1423. die 15. m. Novembris, Romae. Martinus V P. M. archiepiscopo Gnesnensi mandat, ut propter haeresim hussitorum cum episcopo Posnaniensi archidioecesim suam lustret

377
1423. die 17. m. Novembris, Posnaniae. Capituli ecclesiae cathedralis Posnaniensis statutum de dignitatibus, praebendis et reditibus eiusdem ecclesiae distribuendis

378
1423. die 12. m. Novembris, Posnaniae. Erectio et dotatio mansionariorum in ecclesia parochiali de Szamotuły a Dobrogostio succamerario Gnesnensi et Vincentio castellano Medzirecensi, haeredibus de Szamotuły, facta

379
1423. die 11. m. Novembris, Posnaniae. Nicolaus de Kiki decretorum doctor, archidiaconus Gnesnensis et vicarius in spiritualibus Posnaniensis, recenset dotem ecclesiae collegiatae in Srzoda

380
1423. die 12. m. Decembris, Gnesnae. Sdzeslaus plebanus de Gozdowo, procurator Alexandri ducis Masoviae, episcopi Tridentini, capitulum ecclesiae Gnesnensis de XXX marcis et XX marcis solutum reddit

381
1424. die 23. m. Ianuarii, Romae. Martinus V P. M. ... episcopo Lubucensi, ... Wratislaviensi et ... b. Mariae Stetinensis, Caminensis dioecesis, ecclesiarum praepositis mandat, ut Andreae episcopo Posnaniensi in reuindicatione bonorum iniuste ablatorum opem ferant

382
1424. die 31. m. Ianuarii, Posnaniae. Henricus de Chwalimie cum Petro Cordebog de Trzebaw medietatem villae Chwalimie advocatia in oppido Babimost commutat

383
1424. die 31. m. Ianuarii, Posnaniae. Henricus de Chwalim Petro Cordebog de Trzebaw medietatem villae Chwalim exbrigare promittit

384
1424. die 13. m. Martii, in Kurzelów. Albertus archiepiscopus Gnesnensis significat Iacobo episcopo Plocensi de synodo provinciali in Łowicz die 1. m. Maii celebrando

385
1424. die 19. m. Martii, in Wieluń. Wladislaus II rex Poloniae statuit, nobiles in civitate Posnaniensi et suburbiis eiusdem civitatis domos possidentes ad onera civilia astrictos esse

386
1424. die 26. m. Martii, Romae. Martinus V P. M. ratum facit statutum ecclesiae cathedralis Posnaniensis de dignitatibus, praebendis et reditibus eiusdem ecclesiae distribuendis

387
1424. die 1. m. Maii, in Krężoły. Ianussius de Gorzewo scultetiam in Gorzewo Nicolao dicto Dzięcioł LX marcis vendit

388
1424. die 8. m. Maii, in Radziejów. Wladislaus II rex Poloniae Alberto archiepiscopo Gnesnensi triginta mansos in silva regia Moków locandos confert

389
1424. die 14. m. Maii, Posnaniae. Petrassius de Kępa et Lubowiec octo marcas latorum grossorum Pragensium ex redditibus villae Lubowiec XII marcis vendit

390
1424. die 28. m. Maii, in Dolsk. Czemae et Nicolai haeredum de Lubiatowo declaratio de cautione fideiussoria Alberto abbati monasterii Lubinensis promissa

391
1424. die 11. m. Iunii, Romae. Martinus V P. M. officiali Posnaniensi mandat, ut Alberto archiepiscopo Gnesnensi in vindicandis bonis quibusdam a Iascone Iaczkowicz et Nicolao necnon Phalone Grądzcy de Rososzyca opem ferat

392
1424. die 17. m. Iulii, Posnaniae. Wladislaus II rex Poloniae commutationem villarum Kulino et Dankowo villa Słaboszewo wielkie, ab Alberto archiepiscopo Gnesnensi cum Ioanne de Rchów vexillifero Dobrinensi factam, ratam esse iubet

393
1424. die 9. m. Augusti, Lanciciae. Wladislai II regis Poloniae decretum arbitrale, inter Andream episcopum Posnaniensem et civitatem Posnaniensem litem dirimens

394
1424. die 6. m. Iulii, Gnesnae. Wladislaus II rex Poloniae ratam esse iubet donationem villae Mieścisko a Petro de Kobylin ecclesiae collegiatae Posnaniensi ad B. V. Mariam factam

395
1424. die 9. m. Augusti, Lanciciae. Wladislaus II rex Poloniae ratum esse iubet decretum arbitrale inter episcopum et capitulum ecclesiae cathedralis Posnaniensis et cives Posnanienses latum

396
1424. die 10. m. Augusti, Lanciciae. Wladislaus II rex Poloniae subditos archiepiscopi Gnesnensis a portorio "targowe" dicto denuo liberos facit et immunes

397
1424. die 21. m. Augusti, in Rozdrażewo. ludicii terrestris Posnaniensis decretum, inter Albertum abbatem Lubinensem et Iohannem de Morka de lacubus quibusdam litem dirimens

398
1424. die 25 m. Augusti, in Łowicz. Alberti archiepiscopi Gnesnensis cum cmetonibus villae Wejsce de angariis quibusdam pactum

399
1424. die 28. m. Augusti, Posnaniae. Moscicius castellanus Posnaniensis decem marcas census annui ex redditibus oppidi Koźmin Nicolao de Górka cancellario Posnaniensi C marcis vendit

400
1424. die 29. m. Augusti, in Sochaczów. Semovitus Senior dux Masoviae et Russiae bona archiepiscoporum Gnesnensium ab angariis quibusdam libera facit et immunia

401
1424. die 28. m. Septembris, Gnesnae. Catharina abbatissa monasterii Gnesnensis ad s. Claram advocatum civitatis Kostrzyń dotat

402
1424. die 1. m. Octobris, in Sadowie. Wladislaus II rex Poloniae Albert archiepiscopo Gnesnensi decem laneos in silva Moków dicta confert

403
1424. die 13. m. Octobris, Posnaniae. Nicolaus Moldorf pellifex tres marcas census annui reemptionalis Nicolao Krogelweyth altaristae parochialis ad s. Mariam Magdalenam vendit

404
1424. die 14. m. Novembris, Romae. Martinus V P. M. ratum facit decretum arbitrale de dote praepositurae ecclesiae metropolitanae Gnesnensis latum

405
1424. die 17. m. Decembris, in Iarocin. Mathiae de Iarocin cum civibus civitatis Iarocin de censu quodam, szos dicto, pactum

406
1425. s. d. et m., in Zbąszyn. Abraham Głowacz de Zbąszyn Nicolao Chorotka molam quandam vendit

407
1425. die 15. m. Martii, in Ostrorog. Sandivogius de Ostrorog capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet donationem V marcarum annuarum a Nicolao de Baworów ecclesiae in Ostrorog factam

408
1425. die 28. m. Martii, in Srzem. Proconsul et consules civitatis Srzemensis Catharinae viduae relictae Mathiae Gricca duas marcas annuas census reemptionalis XX marcis vendunt

409
1425. die 15. m. Aprilis, in Konin. Wladislaus II rex Poloniae Svantoslao de Siemianczyno CXVII marcas in villa Rusowo inscribit

410
1425. die 11. m. Maii, Posnaniae. Consules civitatis Posnaniae testantur, Catharinam viduam relictam Pabissii Michaeli altaristae ecclesiae Posnaniensis ad s. Mariam Magdalenam domum et macellum contulisse

411
1425. die. 12. m. Iunii, Gnesnae. Wladislaus II rex Poloniae privilegia quaedam, monasterio Landensi de villa Wronczyno data, rata esse iubet

412
1425. die 24. m. Iunii, Posnaniae. Wladislaus II rex Poloniae in oppido Sródka, Andreae episcopi Posnaniensis proprio, nundinas instituit

413
1425. die 29. m. Iunii, (Posnaniae). Iudicii terrestris Posnaniensis decretum, Erasmo de Naramowice X marcas census annui ex villa Pławiska addicens

414
1425. die 4. m. Iulii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis, ratam esse iubet donationem X marcarum annuarum a Catharina Griczina ecclesiae cathedrali Posnaniensi factam

415
1425. die 6. m. Iulii, in Ląd. Siffridus abbas monasterii Landensis Leonardum quondam vicarium de Strzałkowo commendatarium ecclesiae parochialis in Ostrow constituit

416
1425. die 9. m. Iulii, in Kościan. Wladislai II regis Poloniae statutum de eligendis proconsulibus et consulibus civitatis Wschowa

417
1425. die 10. m. Iulii, Posnaniae. Nicolaus de Kiki officialis Posnaniensis ratam esse iubet erectionem et dotationem altarium quorundam in Srzem

418
1425. die 13. m. Iulii, in Pyzdry. Wladislaus II. rex Poloniae Abrahae de Zbąszyn CXL marcas in villa Rogoziniec inscribit

419
1425. die 17. m. Iulii, in Koło. Wladislaus II rex Poloniae in ecclesia parochiali Srzedensi praeposituram instituit

420
1425. die 25. m. Iulii, Lanciciae. Wladislaus II rex Poloniae res quasdam pretiosas ecclesiae metropolitanae Gnesnensi confert

421
1425. die 4. m. Augusti, in Lwów. Sandivogius de Ostrorog capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet donationem census annui IV 1/2 marcarum a Ioanne de Pniew hospitali ad s. Spiritum in suburbio Pnieviensi factam

422
1425. die 24. m. Augusti, Paradisii. Dobrogostius Koliński de Prusin testatur, Iacobum abbatem Paradisiensem sibi medietatem proventuum de villis Gralewo, Miłostowo et Przerost ad vitae tempora contulisse

423
1425. die 4. m. Octobris, ad fluvium Warta. Martini de Kalinowa, castellani Siradiensis et capitanei Wielunensis, decretum de finibus villarum Drobnicze et Chochlew

424
1425. die 29. m. Octobris, in Osininy. Wladislaus II rex Poloniae Mathiae Strus de Raczyno C marcas in civitate Posnaniensi inscribit

425
1426. die 3. m. Ianuarii, Posnaniae. Executores testamenti Bartholomaei Rinconis, canonici Posnaniensis, bona eius derelicta inter Nicolaum Strosberg seniorem et Nicolaum Strosberg iuniorem partiuntur

426
1426. die 7. m. Ianuarii, Posnaniae. Andreas Srzemski executor testamenti Stephani dicti Sulok de Krobia bona derelicta inter successores eius partitur

427
1426. die 14. m. Ianuarii, in Uników. Iudicum quorundam decretum, inter Albertum archiepiscopum Gnesnensem et Ioannem Iasiek scultetum de Chełm de scultetia in Chełm litem dirimens

428
1426. die 24. m. Ianuarii, in Piotrków. Stanislai Ciołek custodis Gnesnensis et regni Poloniae vicecancellarii ad Ioannem Iedlecki litterae de decimis Andreae Cukla procuratori consistorii Gnesnensis venditis

429
1426. die 13. m. Ianuarii. Catharina uxor Alberti Crompnow monasterio de Wieleń LXXX marcas largitur

430
1426. die 5. m. Februarii. Iudicii terrestris Lanciciensis decretum de finibus villarum Grzegorzów et Poniatowo

431
1426. die 27. m. Februarii, in Warta. Nobiles quidam Andreae episcopo Posnaniensi Albertum filium Derslai ad altariam Assumptionis b. Mariae Virg. in ecclesia Posnaniensi ad s. Mariam Magdalenam praesentant.

432
1426. die 19. m. Martii, Posnaniae. Nicolaus Górka cancellarius Posnaniensis et canonicus Gnesnensis VI marcas annuas ex villis Strzeszewo et Grabowo scholae ecclesiae cathedralis Gnesnensis confert

433
1426. die 27. m. Martii, Romae. Martinus V P. M. praepositum Plocensis, cantorem Wratislaviensis et officialem Posnaniensis ecclesiarum cathedralium conservatores iurium ecclesiae cathedralis Gnesnensis constituit

434
1426. die 10. m. Aprilis, Posnaniae. Ioannes Pasikoń de Włościejewice Catharinae de Kępa, sanctimoniali monasterii de Owieńsko, VIII marcas annuas ex villa Brzostownia C marcis vendit

435
1426. die 29. m. Aprilis, Gnesnae. Testamentum Petri de Wolfram, licenciati in decretis, scholastici Gnesnensis

436
1426. die 10. m. Maii, in Iunivladislavia. Wladislaus II rex Poloniae officiali Gnesnensi mandat, ut litem, quam Ianussius et Swentoslaus clerici, haeredes quondam de Piaski, Chebdae de Suencze intendebant, ad conventionem Lanciciensem remittat

437
1426. die 18. m. Maii, Lanciciae. Alberti archiepiscopi Gnesnensis decretum, de iure patronatus ecclesiae in Ociąż litem dirimens

438
1426. die 22. m. Maii, Lanciciae. Albertus archiepiscopus Gnesnensis officiali Gnesnensi mandat, ut litem, quam Mroczko tenutarius de Pobiedziska rectori ecclesiae de Iwanowice intendebat, proroget

439
1426. die 23. m. Maii, in Łęczyca. Wladislaus II. rex Poloniae Petro Cordebog de Trzebawie subcamerario Posnaniensi D marcas in castro Babimost inscribit

440
1426. die 27. m. Maii, Gnesnae. Procurator Alexandri ducis Masoviae et episcopi Tridentini capitulum ecclesiae cathedralis Gnesnensis LX marcis solutum reddit

441
1426. die 6. m. Iunii, Posnaniae. Iudicum quorundam decretum, inter Iacobum et Ioannem, plebanos de Tułce, et rusticos villae Płowce de decima manipulari litem dirimens

442
1426. die 14. m. Iunii, Gnesnae. Alberti archiepiscopi Gnesnensis statutum de necessariis ecclesiae metropolitanae Gnesnensis procurandis, de confessoribus instituendis et dotandis necnon mansionariis dotandis editum

443
1426. die 3. m. Iulii, in Paradyż. Wladislaus II. rex Poloniae ratum facit privilegium a Premislio duce Poloniae monasterio Paradisiensi anno 1247. impertitum

444
1426. die 3. m. Iulii, in Paradyż. Wladislaus II. rex Poloniae subditis suis mandat, ne in bonis monasterii Paradisiensis conventiones, judicia et colloquia tam generalia, quam specialia celebrare audeant

445
1426. die 9. m. Iulii, Posnaniae. Andreae episcopi Posnaniensis cum Stephano de Prochy de usu ripae fluvii cuiusdam pactum

446
1426. die 10. m. Iulii, Sandomiriae. Wladislaus II. rex Poloniae officiali Gnesnensi(?) mandat, ne litem, quam plebani ecclesiarum de Kłodawa et Krampsko haeredibus de Mniewo et Trzebuchowo de decimis earundem villarum intendebant, diiudicare praesumat

447
1426. die 10. m. Iulii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis Woitconi civi Posnaniensi transferendi censum annuum VII marcarum ecclesiae parochialis Posnaniensis ad s. Mariam Magdalenam in alia bona eiusdem Woitconis facultatem confert

448
1426. die 2. m. Augusti, Posnaniae. Wladislaus II. rex Poloniae cives de Wschowa a solutione forensi liberos facit et immunes

449
1426. die 14. m. Augusti, in Turek. Wladislaus II. rex Poloniae Andreae de Domaborz XXX marcas in villa Brzekiniec inscribit

450
1426. die 16. m. Augusti, in Otmuchów. Conradi episcopi Wratislaviensis et ducis Silesiae cum Wladislao II. rege Poloniae pactum

451
1426. die 6. m. Septembris, Posnaniae. Nicolaus de Kiki, administrator dioecesis Posnaniensis, erectionem et dotationem hospitalis et capellae in Grodzisko, a Paulo Nicolai Uzdrzeńskl factam, ratam esse jubet

452
1426. die 12. m. Septembris, Sandomiriae. Wladislaus II. rex Poloniae ratum facit privilegium a Kazimiro rege Poloniae Iaroslao archiepiscopo Gnesnensi anno 1343 impertitum

453
1426. die 24. m. Septembris, in Nakło. Arbitrorum quorundam decretum de finibus villarum Lachowo et Pruscze

454
1426. die 18. m. Octobris, in Staniątki. Alberti archiepiscopi Gnesnensis litterae ad Bolconem ducem Thessinensem et Glogoviae Maioris de libertate ab angariis villarum ecclesiae cathedralis Cracoviensis in districtu Severiensi sitarum

455
1426. die 31. m. Octobris, (Posnaniae). Nicolai cancelarii Posnaniensis cum Nicolao carpentario de Poznań de exstruenda arce in Kornik pactum

456
1426. die 8. m. Novembris, in Kalisz. Executores bonorum derelictorum cuiusdam Ioannis clerici ecclesiae collegiatae Calissiensi ad s. Mariam XI marcas largiuntur

457
1426. die 9. m. Decembris, in Płock. Procurator Alexandri ducis Mazoviae, episcopi Tridentini, capitulum ecclesiae cathedralis Gnesnensis LX. marcis solutum facit

458
1427. die 24. m. Ianuarii, Gnesnae. Iudicii terrestris Calissiensis decretum Alberto archiepiscopo Gnesnesi partem haereditatis Dankowo addicens

459
1427. die 30. m. Ianuarii, Gnesnae. Iudicii terrestris Calissiensis decretum de finibus villarum Kąpiel et Czerniejewo

460
1427. die 12. m. Februarii, Posnaniae. Iudicii terrestris Posnaniensis decretum de emtione medietatis villae Lubonia a Nicolao de Graków

461
1427. die 27. m. Februarii, Gnesnae. Iudicii terrestris Calissiensis decretum de finibus villarum Niestronno et Polędzie

462
1427. die 14. m. Aprilis, Posnaniae. Paulus de Sokolniki I1/2 marcam census annui Nicolao vicecustodi et altaristae ecclesiae cathedralis Posnaniensis soluturum sese obligat

463
1427. die 19. m. Aprilis, Gnesnae. Albertus archiepiscopus Gnesnensis testatur sese Mathiam Ioannis de Popowo ad gradum presbiteratus promovisse

464
1427. die 22. m. Aprilis, Posnaniae. Pakosz castellanus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur Wlodakum de Dąbrowa Wielka capitulo cathedrali Posnaniensi duas marcas annuas XX marcis vendidisse

465
1427. die 24. m. Aprilis, in Jarosław. Wladislaus II. rex Poloniae officiali Posnaniensi mandat, ut executionem sententiae cuiusdam contra canonicos ecclesiae collegiatae Sredensis latam ad proximum domini regis Posnaniam adventum proroget

466
1427. die 6. m. Maii, Lanciciae. Iudicium terrestre Lanciciense testatur Albertum de Bielawy scholasticum Lanciciensem curiam suam in oppido Piątek ecclesiae collegiatae Gnesnensi contulisse

467
1427. die 9. m. Maii, in Grzegorzewo. Albertus archiepiscopus Gnesnensis plebano de Słupcza mandat, ut Siffridum abbatem Landensem ad judicium officialis Gnesnensis citet

468
1427. die 14. m. Maii, in Brodek (?). Wladislaus II. rex Poloniae Petro Korczbog subcamerario Posnaniensi C marcas in castro Babimost inscribit

469
1427. die 2. m. Iunii. Ioannes civis Posnaniensis molam suam in Koszuty fratri suo Petro dioto Kroyl vendit

470
1427. die 14. m. Iulii, Posnaniae. Nicolaus vicecustos ecclesiae cathedralis Posnaniensis haeredes villae Sokolniki I@1/2@ marca census annui solutos facit

471
1427. die 28. m. Augusti, in Kalisz. Svantomirus de Koźlątkowo et Petrus necnon Victor de Korzeniowo Petzoni civi Calissiensi et magistro Nicolao de Kalisz VIII marcas annuas C marcis vendunt

472
1427. die 5. m. Novembris, in Kalisz. Hannus Zlemyoso civis Calissiensis unam marcam annuam Nicolao altaristae ecclesiae B. Mariae virginis in Kalisz vendit

473
1427. die 11. m. Novembris, Posnaniae. Capitulum ecclesiae cathedralis Posnaniensis advocatiam in Chwaliszewo dotat

474
1427. die 10. m. Decembris, Gnesnae. Dadzibogius de Gniewkowo, procurator Alexandri episcopi Tridentini, capitulum ecclesiae cathedralis Gnesnensis XXX marcis solutum facit

475
1428. die 2. m. Ianuarii, in Kalisz. Micossius filius Ioannis de Skudla vicariis ecclesiae collegiatae Calissiensis ad s. Mariam IV marcas annuas XL marcis vendit

476
1428. die 5. m. Martii, Wladislaviae. Officialis Wladislaviensis rectori ecclesiae de Strzelewo mandat, ut Iacussium de Rynarzewo ab excommunicatione absolvat

477
1428. die 26. m. Martii, in Ląd. Siffridi abbatis monasterii Landensis cum rectore ecclesiae de Pakość de decima villae Skorzęcin pactum

478
1428. die 25. m. Aprilis, Gnesnae. Alexander dux Masoviae et episcopus Tridentinus capitulum ecclesiae metropolitanae Gnesnensis CCC marcis solutum facit

479
1428. die 18. m. Maii, in Margonin. Nicolaus advocatus Margoninensis Martino rectori ecclesiae in Margonin II marcas annuas soluturum sese obligat

480
1428. die 9. m. Iunii, Posnaniae. Albertus Suczka, tenutarius civitatis Srzoda, CL marcas pro quibusdam nobilibus fideiubet

481
1428. die 29. m. Iunii, in Srzoda. Wladislaus de Oporowo cancellarius regni Poloniae ecclesiae collegiatae Sremensi aream quandam confert

482
1428. die 30. m. Iunii, Posnaniae. Wladislaus II. rex Poloniae ecclesiae ad Corpus Christi extra civitatem Posnaniensem duos mansos agri in praedio Obrycze confert

483
1428. die 30. m. Iulii, Lanciciae. Wladislaus II. rex Poloniae Petro Korczbok succamerario Posnaniensi erigendi oppidum Brodcza dat potestatem

484
1428. die 30. m. Iulii, Lanciciae. Wladislaus II. rex Poloniae officiali Gnesnensi mandat, ut litem, quam Nicolaus plebanus de Włoszczowa Petro et Sigismundo de Niezwanowice de decima intendebat, proroget

485
1428. die 27. m. Augusti, in Korczyn. Iudicii terrestris Sandomiriensis decretum de militia et nobilitate Stephani de Ulesie

486
1428. die 1. m. Octobris, Gnesnae. Minogneus de Dobra canonicus Lanciciensis et altarista ecclesiae metropolitanae Gnesnensis iura molendinatoris molae Księży Młyn enucleat

487
1428. die 5. m. Novembris, in Kalisz. Stanislaus de Małe Złotniki Ioanni de Kiełczew altaristae ecclesiae Calissiensis ad s. Mariam IV marcas annuas ex villa Złotniki Małe L marcis vendit

488
1428. die 11. m. Novembris, Posnaniae. Stanislaus episcopus Posnaniensis cuidam Mathiae villam Stołuń jure Theutonico Magdeburgensi locandam confert

489
1428. die 16 m. Novembris, Posnaniae. Stanislaus episcopus Posnaniensis ratam facit erectionem et dotationem canonicatus et praebendae in ecclesia collegiata Calissiensi ab archiepiscopo Gnesnensi et episcopo Posnaniensi factas

490
1428. die 18. m. Novembris, Posnaniae. Stanislaus episcopus Posnaniensis Petro Hungaro canonico Posnaniensi villam Orkowo ad tempera vitae confert

491
1427. die 20. m. Novembris, Posnaniae. Stanislaus episcopus Posnaniensis ratam esse jubet erectionem ecclesiae collegiatae Srzemensis, anno 1423 factam

492
1429. s. d. et m., in Boleścino. Iudicii terrestris Siradiensis decretum de finibus haereditatis Spicymierz

493
1429. die 4. m. Ianuarii, in Kamień. Proconsules civitatis Polanow archiepiscopo Gnesnensi et Simoni officiali Caminensi opem ferre promittunt

494
1429. die 19. m. Ianuarii, in Pyzdry. Mathiae Iarocki cum Derslao de Mokronos de venditione partis haereditatis in Mokronos pactum

495
1429. die 14. m. Februarii, in Kościan. Nobiles quidam renuntiant juri proximitatis ad medietatem villae Luboń

496
1429. die 11. m. Februarii. Abracham de Kiebłów Hermanno abbati monasterii de Obra pro Abraha Głowacz de Zbąszyn fideiubet

497
1429. die 18. m. Aprilis, in Opatów. Catharina quaedam, civis Calissiensis, altare Assumptionis b. Mariae virginis in ecclesia Calissiensi ad s. Nicolaum facultatibus quibusdam dotat

498
1429. die 18. m. Aprilis, in Opatów. Erectio et dotatio altaris Visitationis b. Mariae virginis in ecclesia collegiata Calissiensi ad s. Mariam

499
1429. die 19. m. Aprilis, in Pyzdry. Iudicii terrestris Calissiensis decretum, inter Nicolaum de Grabowo et Albertum Suczka de Rzewica litem dirimens

500
1429. die 22. m. Aprilis, Posnaniae. Alcia, Albertus et Petrus, haeredes de Iasienie, Philippo Czeczirad plebano de Goślina duas marcas annuas in vim reemptionis vendunt (cf. nr. 503)

501
1429. die 28. m. Aprilis, Gnesnae. Nicolaus de Górka cancellarius Posnaniensis et canonicus Gnesnensis VI marcas annuas et unam sexagenam scholaribus ecclesiae Gnesnensis confert

502
1429. die 28. m. Aprilis, Gnesnae. Albertus archiepiscopus Gnesnensis donationem VI marcarum annuarum, a Nicolao de Górka cancelario Posnaniensi scholaribus ecclesiae cathedralis Gnesnensis factam, ratam esse jubet

503
1429. die 7. m. Maii, Posnaniae. Elicia, Albertus et Petrus, haeredes de Iasienie, Philipho de Falkowo, plebano de Goślina, duas marcas annuas XX. marcis in vim reemptionis vendunt (cf. nr. 500)

504
1429. die 11. m. Iunii, Gnesnae. Wladislaus II. rex Poloniae officialibus mandat, ne mercatores de Żnin in peregrinando Toruniam cum mercibus et redeundo rectiori via prohibeant

505
1429. die 29. m. Iunii, Posnaniae. Wladislaus II. rex Poloniae Petro Bninski castellano Gnesnensi CCCCXC marcas in villis Krosno et Żabno inscribit

506
1429. die 29. m. Iunii, Posnaniae. Wladislaus II. rex Poloniae Petro Bniński castellano Gnesnensi CCCXXII marcas in oppido Mosina et villis Pożegowo et Sowiniec inscribit

507
1429. die 4. mensis Iulii, Posnaniae. Albertus archiepiscopus Gnesnensis cum Spitcone et Iacussio de Godawy villas Chomentowo et Dobrilewo villa Godawy commutat

508
1429. die 15. mensis Iulii, in Koło. Wladislaus II. rex Poloniae, villam Wielichowo, mensae episcopalis Posnaniensis propriam, jure Theutonico Magdeburgensi regi jubet

509
1429. die 29. mensis Septembris, in Wągrowiec. Adolphus abbas et Henricus prior monasterii de Wągrowiec privilegium erectionis ecclesiae parochialis de Wągrowiec de a. 1381 transsribunt

510
1429. die 29. mensis Octobris, Siradiae. Iudicii terrestris Siradiensis decretum de scultetia in villa Rzeszotarzów

511
1429. die 18. mensis Novembris, in Kalisz. Stephanus braseator mediam marcam annuam altaris ad s. Sigismundum in ecclesia Calissiensi ad s. Nicolaum dotandi gratia vendit

512
1429. die 28. mensis Decembris, Posnaniae. Nicolaus de Grabowa cum Barbara consorte Nicolai Storbark, civis Posnaniensis, villam Luboń villa Rozdziałowo commutat.

513
1430. die 6. mensis Iunii, Gnesnae. Albertus archiepiscopus Gnesnensis cuidam Nicolao Raczkowski scultetiam in villa Smolsko XL marcis vendit

514
1430. die 28. mensis Iunii, Gnesnae. Wladislaus II. rex Poloniae Andreae de Domaborz palatino alissiensi CCXL marcas in villa Podstolice inscribit

515
1430. die 1. mensis Augusti, Lanciciae. Wladislaus II. rex Poloniae Martino de Sławsko castellano Posnaniensi D marcas in oppido Uście et villis adiacentibus inscribit

516
1430. die 10. mensis Augusti, in Wolborz. Wladislaus II. rex Poloniae Samborio de Małochów venatori Calissiensi locandi villam Moków jure Theutonico Sredensi dat potestatem

517
1430. die 2. mensis Octobris, Posnaniae. Haeredes de Gorka collegio vicariorum ecclesiae catedralis Gnesnensis IV marcas annuas ex villa Czerniejewo conferunt

518
1430. die 16. mensis Octobris, Posnaniae. Lucas de Gorka capitaneus Maioris Poloniae testatur, Martinum et Beatricem coniuges Żernicki capitulo cathedrali Posnaniensi VI marcas annuas ex bonis Żerniki C marcas vendidisse

519
1431. die 3. mensis Ianuarii, in Opatów. Albertus archiepiscopus Gnesnensis cuidam Iohanni Iolda carpentario molam aquariam, ad castrum Opatów sitam, confert

520
1431. die 26. mensis Februarii, in Szydłów. Wladislaus II. rex Poloniae Ioanni de Kalinowa D marcas in villa Maciejewo inscribit

521
1431. die 11. mensis Martii, Cracoviae. Wladislaus II. rex Poloniae cuidam Ioanni Hamerlin civi Pisdrensi XL marcas in mola aquaria, ante civitatem Pyzdry sita, inscribit

522
1431. die 16. mensis Martii, Cracoviae. Wladislaus II. rex Poloniae Andreae de Domaborz palatino Calissiensi C marcas in villa Podstolice inscribit

523
1431. die 6. mensis Maii, in Łęczyn. Wladislaus II. rex Poloniae privilegia quaedam, ab antecessoribus suis et variis aliis personis monasterio de Obra concessa, rata esse jubet

524
1431. die 4. mensis Iulii, Posnaniae. Stanislai episcopi Posnaniensis decretum arbitrale, inter Nicolaum abbatem Lubinensem et Sandconem praepositum de Chojnata litem dirimens

525
1431. die 9. mensis Iulii. Derslaus Wsczele, quondam haeres de Wiesciczyno, monasterium Lubinense XXX marcis solutum reddit

526
1431. die 28. mensis Septembris, in Szczebrzeszyn. Wladislaus II. rex Poloniae Petro Oganka de Bodziszewo XL marcas in villa Rogoziniec inscribit

527
1431. die 28. mensis Novembris, Romae. Eugenius IV P. M. privilegium quoddam, ab Alberto archiepiscopo Gnesnensi anno 1428 datum, ratum esse jubet

528
1432. die 9. mensis Februarii, in Lublin. Mathias Borek de Opieczna testatur, sese a Wladislao II. rege Poloniae castrum et civitatem Wschowa ad manus fideles accepisse

529
1432. die 14. mensis Augusti, in Wiślica. Wladislaus II. rex Poloniae Ioanni Bosiedowski judici Vladislaviensi C marcas in castro et oppido Babimost inscribit

530
1432. die 6. mensis Septembris, in Wolborz. Wladislaus II. rex Poloniae Petro de Bnin castellano Gnesnensi C marcas in civitate Mosina inscribit

531
1432. die 25. mensis Novembris, in Pyzdry. Iudicii Calissiensis decretum de intromissione Nicolai de Grabowo in molam iumentariam, in civitate Sroda sitam

532
1433. die 4. mensis Martii, in Opatów. Wladislaus II. rex Poloniae Bartholomaeo Basz tertiam metretam molae cuiusdam, in civitate Szrem ad fluvium Warta exstructae, confert

533
1433. die 7. mensis Aprilis, Lanciciae. Iudicii terrestris Lanciciensis decretum arbitrale inter Albertum archiepiscopum Gnesnensem et haeredes de Łąka litem dirimens

534
1433. die 7. mensis Aprilis, Lanciciae. Proxime praecedentis decreti aliud argumentum

535
1433. die 28. mensis Aprilis, Gnesnae. Albertus archiepiscopus Gnesnensis ratam esse iubet donationem IV marcarum annuarum ex proventibus villae Czyrzniewo a Nicolao de Górka vicariis ecclesiae Gnesnensis factam

536
1433. die 1. mensis Iulii, in Konin. Wladislaus II. rex Poloniae Alberto de Toliszkowo D marcas in oppido Pobiedziska inscribit

537
1433. die 28. mensis Septembris, Romae. Eugenii IV P. M. decretum inter Albertum archiepiscopum Gnesnensem et Paulum Vladimiri de decimis villarum Łubno, Zawada, Kososz et Iastrzębie litem dirimens

538
1433. die 17. mensis Decembris, Lanciciae. Wladislaus II. rex Poloniae civibus de Poznań, Kościan, Słupca et Meszna DCCXXV@1/2@ marcas ex exactione regali assignat

539
1434. die 6. mensis Ianuarii, in Iedlna. Wladislaus II. rex Poloniae Alberto de Toliszkowo L marcas in oppido Pobiedziska inscribit

540
1434. die 31. mensis Ianuarii, Gnesnae. Nicolauo de Podlesie X marcas annuas ex redditibus villae Sarbia Nicolao Grosman CC florenis Ungaricalibus in vim reemptionis vendit

541
1434. die 23. mensis Februarii, Gnesnae. Albertus de Pakość castellanus Sremensis II marcas annuas ex redditibus villae Iankowo Ioanni decano Gnesnensi XXX marcis vendit

542
1434. die 5. mensis Martii, in Korczyn. Andreas Ciołek de Czelechowo subcamerarius Sandomiriensis testatur, sese a Wladislao II. rege Poloniae capitaneatum maioris Poloniae ad fideles manus accepisse

543
1434. die 5. mensis Martii in Korczyn. Wladislaus II. rex Poloniae Petro de Bnin castellano Gnesnensi XL marcas in oppido Mosina inscribit

544
1434. die 8. mensis Martii, in Kościan (?) Wladislaus II. rex Poloniae ratam habet venditionem quartae partis molarum, ante civitatem Kościan sitarum, a quodam Hansel Iakieloni Korman anno 1388 factam

545
1434. die 6. mensis Aprilis, in Pyzdry. Iudicii Calissiensis terrestris decretum inter Nicolaum de Grabowo et Albertum Suczka de Parszewica de violentia quadam latum

546
1434. die 26. mensis Aprilis, Gnesnae. Benedictus de Modla officialis ecclesiae Gnesnensis plebano de Tuliszkowo mandat, ut Ianussium de Tuliszkowo in iudicium citet

547
1434. die 27. mensis Aprilis, Gnesnae. Albertus archiepiscopus Gnesnensis oppidanis de Kurzelów prata ad flumen Czarna sita colonis frequentanda confert

548
1434. die 30. mensis Aprilis, Gnesnae. Albertus archiepiscopus Gnesnensis scultetiam in villa Kowale Stogneo de Kaczki vendit

549
1434. die 7. mensis Maii, in Kalisz. Consules civitatis Calissiensis testantur, Michaelem et Barbaram coniuges Sobiemande XI grossos annuos III@1/2@ marcis vendidisse

550
1434. die 18. mensis Maii. Albertus archiepiscopus Gnesnensis ratam esse iubet erectionem ecclesiae parochialis in Wrząca a haeredibus de Kiełczewo a. 1433 factam

551
1434. die 21. mensis Maii, Posnaniae. Ioannes de Drzewica officialis Posnaniensis erectionem et dotationem altaris ad s. Catharinam in ecclesia parochiali de Grodzisko ratam esse iubet

552
1434. die 2. mensis Iunii, in Uniejów. Albertus archiepiscopus Gnesnensis officiali Gnesnensi mandat, ut litem, quam Nicolaus quondam plebanus de Tuliszkowo Ianussio de Tuliszkowo intendebat, ad iudicium archiepiscopi remittat

553
1434. die 13. mensis Septembris, Posnaniae. Ioannes de Drzewica vicarius in spiritualibus Posnaniensis erectionem et dotationem altaris ad s. Brigidam in ecclesia Posnaniensi ad s. Mariam Magdalenam ratam esse iubet

554
1434. die 15. mensis Septembris, Wladislaviae. Boguslaus officialis Wladislaviensis altaristas ecclesiae collegiatae Crusvicensis et plebanos quosdam de excommunicatione Sandivogii de Buszków certiores reddit

555
1434. die 19. mensis Octobris, Posnaniae. loannes episcopus Posnaniensis ratam esse iubet divisionem scultetiarum in villis Gołkowice et Dziedzice inter haeredes scultetiarum earundem factam

556
1434. die 10. mensis Novembris, Basileae. Ioannis eardinalis, apostolicae Sedis in Germania legati, litterae ad archiepiscopum Gnesnensem de querelis quibusdam Stanislai episcopi Posnaniensis

557
1435. die 12. mensis Februarii, Gnesnae. Andreas de Żelechów capitaneus maioris Poloniae testatur, lanussium Gorecki duas marcas annuas ex proventibus villae Sanniki Ioanni decano Gnesnensi vendidisse

558
1435. die 8. mensis Martii, Posnaniae. Andreas Ciołek de Żelechów capitaneus maioris Poloniae testatur, Dobrogostium Koliński castellanum Caminensem partes villarum Miłostowo et Gralewo monasterio Paradisiensi legasse

559
1435. die 27. mensis Martii, in Paradyż. Petrus Kubaski et Helena coniunx eius CXX marcas monasterio Paradisiensi conferunt

560
1435. die 3. mansis Aprilis, Calissiae. Consules et scabini civitatis Calissiensis magistro Mathiae de Koło XXXI marcas annuas ex proventibus villarum Dobrzec et Tyniec CCCCLXV marcis vendunt

561
1435. die 4. mensis Iunii, in Paradyż. Andreas Ciołek de Żelechów capitaneus maioris Poloniae testatur, Petrum Kubaczyński et Helenam uxorem eius monasterio Paradisiensi villam Mokre Lutole, contulisse

562
1435. die 6. mensis Augusti, Posnaniae. Nicolaus de Kiki officialis Posnaniensis erectionem et dotationem capellae cuiusdem penes hospitale ad s. Spirutum in Pniewy ratam facit

563
1435. die 19. mensis Novembris, Posnaniae. Stanislaus episcopus Posnaniensis emptionem scultetiae in villa Mądre, a Boguslao de Koszuty factam, ratam esse iubet

564
1436. die 21. mensis Ianuarii, Leopoli. Wladislaus III. rex Poloniae Alberto archiepiscopo Gnesnensi Nicolaum de Budziejewo ad praeposituram civitatis Nowemiasto seu Kczane commendat

565
1436. die 23. mensis Ianuarii, in Kalisz. Petronella Pyecz civisa Calissiensis vicariam in ecclesia collegiata Calissiensi ad s. Mariam dotat

566
1436. die 28. mensis Ianuarii, Posnaniae. Stanislaus episcopus Posnaniensis fundationem et dotationem altaris cuiusdam in capella s. Leonardi in ecclesia cathedrali Posnaniensi ratam esse iubet

567
1436. die 28. mensis Ianuarii, Posnaniae. Stanislaus episcopus Posnaniensis fundationem et dotationem altaris cuiusdam in ecclesia cathedrali Posnaniensi ratam facit

568
1436. die 28. mensis Ianuarii, Posnaniae. Stanislaus episcopus Posnaniensis ratam facit erectionem et dotationem altaris ad s. Thomam in capella ecclesiae cathedralis Posnaniensis ad s. Leonardum

569
1436. die 28. mensis Ianuarii, Posnaniae. Stanislaus episcopus Posnaniensis ratam facit erectionem et dotationem altaris Trium Regum in capella ecclesiae cathedralis Posnaniensis ad s. Apolloniam

570
1436. die 28. mensis Ianuarii, Posnaniae. Stanislaus episcopus Posnaniensis Nicolao de Górka cancellario Posnaniensi erigendi altare ad s. Matthaeum in capella ad s. Leonardum facultatem tribuit

571
1436. die 24. mensis Februarii, Gnesnae. Ioannes de Czechel decanus Gnesnensis hebdomadario chori ecclesiae cathedralis Gnesnensis mandat, ut Michaelem de Domasław vicarium ecclesiae eiusdem instituat

572
1436. die 29. mensis Februarii, Gnesnae. Albertus archiepiscopus Gnesnensis vicariis in Kcynia mandat, ut Petrum plebanum de Kcynia citent

573
1436. die 15. mensis Martii, Bononiae. Eugenius IV. P. M. electionem Vincencii custodis ecclesiae Gnesnensis in archiepiscopum ecclesiae eiusdem ratam facit

574
1436. die 22. mensis Martii, in Opatów. Albertus archiepiscopus Gnesnensis altare ad ss. Adalbertum et Christophorum, ab Andrea Kandziorka in ecclesia collegiata Calissiensi dotatum, erigit

575
1436. die 30. mensis Martii, in Kalisz. Petri Iutrkowski ad Nicolaum dictum Passer plebanum de Płomykowo de biblia quadam litterae

576
1436. die 20. mensis Aprilis, in Kościan. Consulum civitatis Costanensis querella de Paulo Drzeński altarista et Strosberg cive Posnansibus

577
1436. die 26. mensis Aprilis, in Krzywin. Proconsul cum consulibus civitatis Crivinensis testantur, Mathiam Grabia et uxorem eius Margaretham unam sexagenam grossorum census annui reemptionalis Bartholomaeo altaristae de Krzywin vendidisse

578
1436. die 17. mensis Maii, Gnesnae. Vincentii archiepiscopi Gnesnensis decretum inter mansionarios ecclesiae cathedralis Gnesnensis et Petrum Kosarz tenutarium necnon cmetones villae Mierzewo de decima maldrata litem dirimens

579
1436. die 18. mensis Maii. ludicii banniti decretum de tutella puerorum Martini Czarny

580
1436. die 25. mensis Maii, in Konin. Venceslaus praepositus hospitalis ad s. Spiritum extra muros civitatis. Konin presbyteris ecclesiae parochialis Coninensis IV marcas annuas confert

581
1436. mense Iunio. Albertus archiepiscopus Gnesnensis moderat censum annuum VIII. marcarum a consulibus Calissiensibus Iachnae, relictae Stanislai Pichadlo, venditum

582
1436. die 5. mensis Iulii, Posnaniae. Wyschota et Lucas fratres germani, haeredes de Górka, fundationes quasdam, a patruo eorum Nicolao de Górka cancellario ecclesiae cathedralis Posnaniensis factas, ratas esse iubent

583
1436. die 15. mensis Iulii, Posnaniae. Stanislaus de Czajkowo ecclesiam parochialem in villa Żabno erigit et dotat

584
1436. die 20. mensis Iulii, Posnaniae. Raphael de Gołuchowo capitaneus maioris Poloniae generalis ratas esse iubet fundationes quasdam a Nicolao de Górka cancellario ecclesiae cathedralis Posnaniensis factas

585
1436. die 20. mensis Iulii, in Wenecya. Albertus archiepiscopus Gnesnensis renovat erectionem ecclesiae in Podlesie a haeredibus villae eiusdem factam

586
1436. die 23 (?) mensis Iulii, in Arnoswald. Fideiussorum quorundam litterae haeredibus de Nova Wedel pro Wladislao III. rege Poloniae datae

587
1436. die 13. mensis Augusti, in Osieczno. Raphael de Gołuchowo capitaneus Maioris Poloniae generalis venditionem duarum marcarum annuarum de proventibus villae Ianiszewo, a Ianussio de Ianiszewo Mathiae Krowina plebano de Gostynin factam, ratam esse iubet

588
1436. die 25. mensis Septembris, in Dolsko. Stanislaus episcopus Posnaniensis erectionem et dotationem altaris ad s. Trinitatem in ecclesia ad s. Margaretham in Gostyń ratam esse iubet

589
1436. die 26. mensis Octobris, in Pyzdry. Raphael de Gołuchowo capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet venditionem duarum marcarum annuarum a Petro de Kębłów Bogufalo plebano de Miłosław factam

590
1436. die 21. mensis Decembris, Cracoviae. Wladislaus III. rex Poloniae civitati Posnaniensi laterificinam castrensem confert

591
1436. die 4. mensis Octobris, Cracoviae. Iudicium terrestre Cracoviense testatur, Andream de Trestczyn et Nicolaum de Sierosławicze divisionem bonorum haereditatorium inter sese fecisse

592
1437. s. d. et m., Gnesnae. Nicolaus de Górka cancellarius ecclesiae cathedralis Posnaniensis quatuor marcas annuas ex proventibus villae Iemielno Michaeli altaristae ecclesiae cathedralis Posnaniensis confert

593
1437. sine d. m. et l. Raphael de Gołuchowo capitaneus Maioris Poloniae testatur, Michaelem Iarogniewski unam marcam annuam ex villa Iaromirz monasterio de Obra vendidisse

594
1437. die 24. mensis Ianuarii, Gnesnae. Raphael de Gołuchowo capitaneus Maioris Poloniae testatur, Ioannem Oganka de Ulanowo alteram domidiam marcam annuam ex villa Ulanowo capitulo ecclesiae cathedralis Gnesnensis vendidisse

595
1437. die 1. mensis Februarii, in Kościan. Raphael de Gołuchowo capitaneus Maioris Poloniae testatur, Opacz haeredem de Kokorzyn octo marcas annuas altaris ad s. Catharinam in ecclesia parochiali Costanensi dotandi gratia vendidisse

596
1437. die 5. mensis Martii, Posnaniae. Iacobus de Grądy officialis Posnaniensis Michaeli plebano de Domachow intra triennium in alia dioecesi habitandi facultatem tribuit

597
1437. die 15. mensis Aprilis, in Lubrza. Consules et scabini civitatis Lobnaw testantur, Laurentium Meissner cum uxore sua Margaretha partem suam iudicii in civitate Lubrza Annae Prompnitzinn vendidisse

598
1437. die 20. mensis Maii, in Wschowa. Mathias Borek de Osieczna capitaneus de Wschowa X marcas annuas altaristae altaris ad s. Mariam Magdalenam in ecclesia parochiali Posnaniensi vendit

599
1437. die 4. mensis Iunii, Lanciciae. Iudicii terrestris Lanciciensis decretum de iure advitalitatis Helscae de Kaiewo

600
1437. die 19. mensis Iunii, Posnaniae. Iacobus de Grądy officialis Posnaniensis testatur, Simeo nem scultetum de Krzyżewniki Ioanni altaristae ecclesiae cathedralis Posnaniensis unam marcam annuam X marcis vendidisse

601
1437. die 20. mensis Augusti, Posnaniae. Raphael de Gołuchowo capitaneus Maioris Poloniae venditionem II marcarum annuarum a Dobrogostio de Sobota et filiis eius ecclesiae parochiali in Sobota XXIV marcis factam, ratam esse iubet

602
1437. die 3. mensis Septembris, Gnesnae. Raphael de Gołuchowo capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet venditionem duarum marcarum annuarum a Boguslao de Margonin Mathiae Mysko de Łosunia XXIV marcis factam

603
1437. die 4. mensis Septembris, Gnesnae. Iudicum quorundam decretum inter Nicolaum abbatem monasterii Lubinensis et Clementem praepositum de Jeżewo de praepositura eadem litem dirimens

604
1437. die 6. mensis Septembris, Gnesnae. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis officiali Gnesnensi mandat, ut Ubislaum in plebanum de Rzgów et Iacobum in plebanum Lanciciensem ad s. Nicolaum instituat

605
1437. die 16. mensis Septembris, in Turek. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis officiali Gnesnensi mandat, ut litem inter Ioannem plebanum de Kościelec et haeredes de Mycielin, de iniuriis quibusdam agitatam, ad archiepiscopum remittat

606
1437. die 18. mensis Septembris, in Kalisz. Consulum civitatis Calissiensis ad Benedictum de Modła officialem Gnesnensem de lite quadam litterae

607
1437. die 3. mensis Octobris, Cracoviae. Nicolaus Seraphin zupparius Utriusque Salis in Wieliczka et Bochnia vicariis perpetuis ecclesiae Gnesnensis XL marcas soluturum sese obligat

608
1437. die 20. mensis Novembris, in (Wschowa). Mathias Borek capitaneus de Wschowa ratam esse iubet donationem X marcarum annuarum ab Andrea de Lasocice iudice de Wschowa altari cuidam in Lasowice factam

609
1438. die 9. mensis Ianuarii, in Konin. Raphael de Gołuchowo capitaneus Maioris Poloniae venditionem advocatiae in Konin, a Mathia Struss advocato Ioanni Czaska capitaneo Coninensi CCCXXX marcis factam, ratam esse iubet

610
1438. die 14. mensis Februarii, in Kościoł. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis Stanislaum de Uście decretorum doctorem officialem suum instituit

611
1438. die 8. mensis Martii, in Kalisz. Raphael de Gołuchowo capitaneus Maioris Poloniae testatur, Swiemam de Rososzyce mansionariis ecclesiae collegiatae Calissiensis X marcas annuas vendidisse

612
1438. die 31. mensis Martii, Gnesnae. Raphael de Gołuchowo capitaneus Maioris Poloniae testatur, Kelcium de Redecz Nicolao de Gorka cancellario Posnaniensi X marcas annuas C marcis vendidisse

613
1438. die 31. mensis Martii, Gnesnae. Raphael de Gołuchowo capitaneus Maioris Poloniae testatur, Martinum de Gurowo Annae consorti Ioannis Link civis Gnesnensis unam marcam annuam et VI. scotos vendisse

614
1438. die 7. mensis Aprilis. Raphael de Gołuchowo capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet venditionem octo marcarum annuarum a Nicolao de Pleszewo Stanislao plebano de Kurnik factam

615
1438. die 14. mensis Aprilis, Gnesnae. Nicolaus de Gorka cancellarius Posnaniensis decem marcas annuas a Kelcio haerede villae Redecz C sexagenis monetae Polonicae emit

616
1438. die 18. mensis Aprilis, Gnesnae. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis erectionem et dotationem altaris ad s. Lasarum et s. Martham in ecclesia cathedrali, a Nicolao de Gorka cancellario Posnaniensi factam, ratam esse iubet

617
1438. die 1. mensis Maii, Gnesnae. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis ratum facit pactum Ioannis Furman custodis Gnesnensis et Boguslai de Kruchowo, subiudicis Calissiensis cum Nicolao plebano de Duszno de ecclesia parochiali in Kruchowo

618
1438. die 9. mensis Maii, Gnesnae. Arbitrorum quorundam decretum inter scholasticum Gnesnensem et perpetuos vicarios ecclesiae Gnesnensis de balneo quodam ad locum Ieleń sito litem dirimens

619
1438. die 4. mensis Iunii, in Oborniki. Consules civitatis Obornicensis testantur, Wierzbantam advocatum Obornicensem Ioanni filio Martini textoris III marcas annuas in vim reemptionis XXXVI marcis vendidisse

620
1438. die 9. mensis Iunii, Gnesnae. Nicolai praepositi domus ad s. Ioannem ante Gnesnam decretum de magistro in theologia et doctore in iure canonico, in ecclesia Gnesnensi pro eruditione cleri deputatis, canonicatu et praebenda dotandis

621
1438. die 11. mensis Iunii, in Będlewo. Benedictus vexillifer Posnaniensis, Ioannes, Nicolaus et Andreas, haeredes de Będlewo, et Vincentius Sokołowski in ecclesia parochiali in Łódź altare quoddam erigunt et dotant

622
1438. die 19. mensis Iunii in Pruszym. Raphael de Gołuchowo succamerarius Calissiensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Ioannem de Koźmin mediam partem villae eiusdem Adalberto fratri illius vendidisse

623
1438. die 10. mensis Iulii, Posnaniae. Ioannes archidiaconus Gnesnensis, administrator in spiritualibus et temporalibus vacante Sede Posnaniensi, plebano in Iłowiec mandat, ut Nicolaum quemdam in praeposituram ecclesiae de Brodnica intromittat

624
1438. die 18. mensis Augusti, in Środa. Mathias de Wąszose Ioanni et Simeoni haeredibus de Brodowo XI marcas soluturum sese obligat

625
1438. 16. m. Decembris, in Piotrków. Wladislaus III. rex Poloniae iura, libertates et immunitates a praedecessoribus suis, regibus Poloniae, nobilitati Polonae concessa, rata facit

626
1439. die 4. mensis Februarii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis ratam esse iubet erectionem et dotationem altaris cuiusdam in ecclesia parochiali Posnaniensi ad s. Mariam Magdalenam a Nicolao Strosberg iuniori cive Posnaniensi factam

627
1439. die 27. mensis Februarii, in Pyzdry. Stanislaus de Ostrorog capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet dotationem ecclesiae in Kruchowo a Bogussio de Budzisław, subiudice Calissiensi factam

628
1439. die 20. mensis Martii. Geminiani de Prato capellani domini papae ad Nicolaum filium Thomae de Gniezno clericum litterae

629
1439. die 21 mensis Martii, in Kościan. Andreas episcopus Posnaniensis recenset dotem rectoris ecclessiae ad s. Andream in Przemęt

630
1439. die 6. mensis Maii, in Sempelburg. Ioannes de Lubiatowo vicarius in spiritualibus Gnesnensis praeposito de Wałdów mandat, ut Andream quemdam monachum in praeposituram ad s. Bartholomaeum in Sempelburg introducat

631
1439. die 9. mensis Maii, in Kalisz. Testamentum Sophiae Rogaska, civissae Calissiensis

632
1439. die 8. mensis Iunii, in Chęciny. Iudicium terrestre Sandomiriense testatur, Mathiam de Przedborz silvam prope Przedborz sitam Stanislao praebendario in Przedborz contulisse

633
1439. die 20. mensis Iunii, in Opatów. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis dotationem altaris cuiusdam in ecclesia collegiata Calissiensi, a Nicolao de Gnesna factam, ratam esse iubet

634
1439. die 21. mensis Iunii, in Buk. Andreas episcopus Posnaniensis erectionem et dotationem altaris cuiusdam in ecclesia parochiali in Łodź ratam esse iubet

635
1439. die 29. mensis Iunii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis erectionem et dotationem altaris ad s. Andream in ecclesia parochiali in Oborniki, a Svantoslao cive Obornicensi factam, ratam esse iubet

636
1439. die 12. mensis Augusti, in Żerków. Arbitrorum quorumdam decretum de divisione bonorum post Hedvigim de Żerków derelictorum

637
1439. die 14. mensis Septembris, in Biecz. Instrumentum pacis perpetuae inter reges Poloniae et Bohemiae et Nicolaum Tyrbach magistrum praeceptorem generalem ordinis s. Ioannis Ierosolimitani conclusae

638
1439. die 29. mensis Septembris, in Wągrowiec. Adolphus abbas monasterii de Wągrowiec privilegium erectionis ecclesiae parochialis in Wągrowiec de anno 1381 transcribit

639
1439. die 5. mensis Novembris, in Sieraków. Pactum Adae plebani de Otorowo cum Bartholomaeo advocato de advocatia in Sieraków

640
1439. die 17. mensis Novembris, in Babimost. Pactum Dobrogostii Koleński castellani Caminensis cum Ioanne abbate monasterii Paradisiensis de restitutione villae Lutołek mokry

641
1439. die 17. mensis Novembris, in Babimost. Sandivogius Ostrorog palatinus Poznaniensis cum Ioanne abbate monasterii Paradisiensis villam Koźmin villis Mnichy et Miłostowo commutat

642
1439. die 10. mensis Decembris, in Sulejewo. Vincencius archiepiscopus Gnesnensis vicariis quibusdam mandat, ut Petrum plebanum de Tuszyn in ecclesiis suis liberum a censuris ecclesiasticis nuntient

643
1440. die 13. mensis Ianuarii, in Miedniki. Capitulum ecclesiae cathedralis Miednicensis Bartholomaeum canonicum Wilnensem, electum episcopum Miednicensem, pontifici maximo confirmandum committit

644
1440. s. d. m. et l. Venceslaus molendinarius de Śródka ecclesiae ad s. Margaretham in Śródka XII marcas confert

645
1440. s. d. et m., in Obra. Sandivogius Cordembog de Trzebaw cum Hermanno abbate monasterii de Obra mediam villam Chwalim villis Gudzino et Gola commutat

646
1440. die 3. mensis Ianuarii. Consules et cives Gostinenses Iacobo Throzka altaristae ecclesiae parochialis ad s. Margaretham in Gostyń duas annuas sexagenas mediorum grossorum in vim reemtionis vendunt

647
1440. die 26. mensis Ianuarii, in Krobia. Andreas episcopus Posnaniensis privilegium scultetiae in villa Posadowo renovat

648
1440. die 31. mensis Ianuarii, in Międzyrzecz. Stanislaus de Ostrorog capitaneus Maioris Poloniae generalis monasterio Paradisiensi pro villa Koźmin fideiubet

649
1440. die 31. mensis Ianuarii, in Międzyrzecz. Stanislaus de Ostrorog subdapifer Calissiensis Ioanni abbati monasterii Paradisiensis villam Koźmin intra tres annos exbrigaturum sese obligavit

650
1440. die 3. mensis Februarii, in Opatów. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis vicariam perpetuam in ecclesia collegiata Calissiensi erigit dotatque

651
1440. die 7. mensis Februarii, in Gostyń. Litterae erectionis et dotationis altaris cuiusdam in ecclesia Gostinensi ad s. Margaretham

652
1440. die 14. mensis Februarii, in Koło. Ioannes Czaska tenutarius Coninensis advocatiam in Konin Petro Zyrnicki CCCXXX marcis vendit

653
1440. die 9. mensis Martii, in Buk. Andreas episcopus Posnaniensis erectionem et dotationem altaris cuiusdam in ecclesia parochiali in Grodzisk ratam esse iubet

654
1440. die 9. mensis Martii, in Kcynia. Arbitrorum quorumdam decretum inter Vincentium archiepiscopum Gnesnensem et Mathiam de Wąszose de libera piscatura in lacu Zadowo litem dirimens

655
1440. die 11. mensis Martii, in Żnin. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis Ioannem de Brzostkowo cantorem Gnesnensem vicarium suum in spiritualibus instituit

656
1440. die 14. mensis Martii, Cracoviae. Wladislaus III. rex Poloniae consulibus civitatis Posnaniensis utendi cera rubra dat potestatem

657
1440. die 21. mensis Martii, in Lobnaw. Consules civitatis Lobnaw testantur, Annam Promtczyne cum filiabus suis Barbara et Agnete iudicium in Lubrza Ioanni abbati Paradisiensi XL marcis vendidisse

658
1440. die 22. mensis Martii, Cracoviae. Wladislaus III. rex Poloniae officialibus mandat, ut monasterium Lubinense circa libertates eius conservent

659
1440. die 22. mensis Martii, Cracoviae. Proxime praecedentis privilegii aliud argumentum

660
1440. die 22. mensis Aprilis, (in Kruszwica). Andreas de Liszkowice Vincentio archiepiscopo Gnesnensi breve quoddam Eugenii papae communicat

661
1440. die 12. mensis Maii, Gnesnae. Nuntiorum regis Poloniae apocha de summa DCCCXIV marcarum

662
1440. die 21 mensis Maii, (in Łowicz). Ioannes episcopus Naturiensis, suffraganeus Vincentii archiepiscopi Gnesnensis, testatur sese Paulum filium Nicolai de Czelany ad gradum accolitatus promovisse

663
1440. die 8. mensis Iunii, Posnaniae. Martinus braseator civis Posnaniensis capitulo cathedrali Posnaniensi V marcas soluturum sese obligat

664
1440. die 16. mensis Iunii, in Srzem. Consules, scabini et communitas civitatis Srzemensis ecclesiae hospitalis ad s. Spiritum in Srzem IX marcas annuas conferunt

665
1440. die 23. mensis Iunii, in Brzezie. Ioannes Lutko de Brzezie dotem ecclesiae parochialis in Brzezie facultatibus quibusdam auget

666
1440. die 8. mensis Iulii, Gnesnae. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis ratum facit privilegium a Ioanne Lutcone de Brzezie cantore Lanciciensi ecclesiae parochiali in Brzezie datum

667
1440. die 8. mensis Iulii, Gnesnae. Ioannes de Brzostkowo cantor Gnesnensis cum nepotibus suis novum altare ad s. Michaelem archangelum in ecclesia parochiali in Brzostkowo erigit atque dotat

668
1440. die 11. mensis Iulii, Gnesnae. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis ratam esse iubet erectionem et dotationem mansionariorum in ecclesia Calissiensi ad s. Mariam, a Mathia de Koło factam

669
1440. die 16. mensis Septembris, Posnaniae. Creslaus de Kurozwęki capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet commutationem bonorum a Wierzbanta de Tuczęby cum Vincentio Furman de Mchy factam

670
1440. die 18. mensis Septembris, Gnesnae. Ioannes de Brzostkowo vicarius in spiritualibus et officialis generalis Gnesnensis privilegium quoddam a Kazimiro rege Poloniae archiepiscopo Gnesnensi anno 1352 datum transcribit

671
1440. die 14. mensis Novembris, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis censum annuum altaris cuiusdam in ecclesia parochiali Srzemensi moderat

672
1440. die 14. mensis Novembris, Posnaniae. Creslaus de Kurozwęki capitaneus Maioris Poloniae, ratam esse iubet commutationem mediae villae Chwalim villis Gudzino et Goła a Sandivogio de Trzebaw cum Hermanno abbate de Obra factam

673
1440. die.16. mensis Novembris, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis commutationem quorumdam bonorum, a Vincentio plebano de Wielka Łąka cum Predpelcone haerede de Pośrednie Łąki factam, ratam esse iubet

674
S. a. d. m. et. l. Iacobi canonici Posnaniensis et rectoris ecclesiae parochialis in Konin contra consules civitatis Konin querela

675
1441. die 1. mensis Ianuarii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis fraternitatem quandam personarum ecclesiasticarum et saecularium ratam esse iubet

676
1441. die 10. mensis Martii, in Kumon. Wladislaus III. rex Poloniae officialibus mandat, ut archiepiscopo Gnesnensi in causis limitationum actionem principalem adiudicent

677
1441. die 11. mensis Martii, in castro Kyermenth. Wladislaus III. rex Poloniae Creslao do Kurozwęki castellano Visliciensi et capitaneo Maioris Poloniae notificat querelam vicariorum ecclesiae Gnesnensis ad s. Georgium de braseatorio quodam

678
1441. die 25. mensis Aprilis, Gnesnae. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis ecclesiam parochialem et capellam mansionariorum in Gosławice facultatibus quibusdam dotat

679
1441. die 25. mensis Aprilis, in Szczyrzyc. Nicolaus abbas monasterii Sciriciensis magistrum Iacobum de Paradiso, s. theologiae professorem, procuratarem suum instituit

680
1441. die 27. mensis Aprilis, Gnesnae. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis ecclesiae metropolitanae Gnesnensi decimas de oppido Pleszew vini et luminum comparandorum gratia confert

681
1441. die 16. mensis Iunii, in Kamień. Albertus de Uście vicarius in spiritualibus archiepiscopi Gnesnensis Paulo praeposito ecclesiae ad s. Elisabetham in Tuchola mandat, ut Georgium quemdam in praeposituram Tucholiensem introducat

682
1441. die 12. mensis Iulii, Posnaniae. Creslaus de Kurozwęki capitaneus Maioris Poloniae venditionem V marcarum annuarum, a Vincentio de Błożejewo Nicolao praepositum ad s. Spiritum in Dolsk factam, ratam esse iubet

683
1441. die 5. mensis Septembris, in Chęciny. Iudicum quorumdam decretum inter patronos altaris ad s. Crucem in ecclesia parochiali in Chęciny et praepositum eiusdem ecclesiae litem dirimens

684
1442. sine d. et m, in Lublin, Stanislaus abbas Lubinensis ratum facit pactum Martini Moscieski civis Crivinensis cum Nicolao et Laurentio scultetis de Mościeszyce

685
1442. die 8. mensis Ianuarii, in Przemęt. Andreas episcopus Posnaniensis monasterio in Przemęt decimas fertonales de villa Czacz restituit

686
1442. die 23. mensis Ianuarii, Posnaniae. Iudicum quorumdam decretum, inter Paulum Crosz et uxorem eius Margaretham et Nicolaum Hanczconis altaristam in ecclesia collegiata Posnaniensi ad s. Mariam Magdalenam litem dirimens

687
1442. die 6. mensis Februarii, in Koło. Creslaus de Kurozwęki ratam esse iubet dotationem ecclesiae parochialis in civitate Ostrów a Nicolao de Ociąż venatore Coninensi factam

688
1442. die 5. mensis Martii, Gnesnae. Creslaus de Kurozwęki capitaneus Maioris Poloniae testatur, Ioannem Oganka de Ulanowo castellanum Rogosnensem capitulo cathedrali Gnesnensi I@1/2@ marcam annuam XXII marcis vendidisse

689
1442. die 8. mensis Martii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis ratam esse iubet erectionem et dotationem altaris cuiusdam in ecclesia cathedrali Posnaniensi, ab Elisabetha vidua Nicolai Leyp civis de Grodzisko factam

690
1442. die 9. mensis Martii, in Sącz. Sophia regina Poloniae Vincentio archiepiscopo Gnesnensi Mathiam Polay de Niemojowice capellanum suum ad praeposituram in Małogoszcz praesentat

691
1442. die 23. mensis Martii, Gnesnae. Vincentii archiepiscopi Gnesnensis edictum de praepositura in Małogoszcz

692
1442. die 30. mensis Iunii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis civitati Śródka XXXIII mansos colonis locandos confert

693
1442. die 30. mensis Iunii, Posnaniae. Andreae episcopi Posnaniensis decretum, inter Ioannem de Twardów canonicum Posnaniensem et Dobrogostium de Szamotuły castellanum Posnaniensem de decima villae Brzeźno litem dirimens

694
1442. die 13. mensis Iulii, Budae. Wladislaus III. rex Poloniae Hinczae de Rogów capitaneo Radomiensi CCCC marcas in oppido Radoszyce inscribit

695
1442. die 4. mensis Septembris, in Buk. Andreae episcopi Posnaniensis decretum inter Petrum plebanum de Drożyn et Ioannem Wierzbiński de Mokre Doki de villa Poświętne litem dirimens

696
1443. die 1. mensis Ianuarii, in Srzoda. Cives de Srzoda Nicolao de Malczewo XII marcas annuas CL marcis in vim reemptionis vendunt

697
1443. die 25. mensis Martii, in Kcynia. Ioannes de Szczepice Dorotheae viduae olim Phaoli de Szczepice novem marcas cum media soluturum sese obligat

698
1443. die 25. mensis Martii, in Żnin. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis commutationem agrorum quorumdam, a Bronislao de Laskownica praeposito de Góra cum Nicolao Sikora cmetone de Góra factam, ratam esse iubet

699
1443. die 26. mensis Martii, Posnaniae. Ioannes et Vincentius de Sobota fratres germani fratri suo Sandivogio per unam marcam singulis annis soluturos esse obligant

700
1443. die 9. mensis Aprilis, in Kościan. Creslaus de Kurozwęki capitaneus Maioris Poloniae venditionem civitatis Szmigiel et villarum Koszonowo, Popowo et Nowawieś, a Vladislao et Nicolao haeredibus de Bnin factam, ratam esse iubet

701
1443. die 24. mensis Aprilis, Gnesnae. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis praeposito de Góra decimam piscium de lacu maiori, inter Żnin, Wilczków et Góra sito, restituit

702
1443. die 25. mensis Aprilis, Gnesnae. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis Borsae de Iwanice advocato de Chroślina construendi aggerem in fluvio Gośnica facultatem tribuit

703
1443. die 11. mensis Iunii, Budae. Wladislai III. regis Poloniae et Hungariae ad Vincentium archiepiscopum Gnesnensem litterae de praepositura in Małogoszcz

704
1443. die 11. mensis Iunii, Budae. Wladislaus III. rex Poloniae, Hungariae etc. civibus Posnaniensibus aedificandi in civitate et suburbiis lapideas facultatem tribuit

705
1443. die 11. mensis Iunii, Budae. Wladislaus III. rex Poloniae et Hungariae civibus Posnaniensibus redimendi viceadvocatiam Posnaniensem dat potestatem

706
1443. die 4. mensis Iulii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis privilegium quoddam ab Andrea episcopo Posnaniensi hospitali in Stary Gostyń anno 1301 datum transcribit

707
1443. die 4. mensis Iulii, Posnaniae. Andreas episcopus Posnaniensis privilegium quoddam a Benedicto episcopo Posnaniensi monasterio Lubinensi anno 1243 datum transcribit

708
1443. die 19. mensis Iulii, Posnaniae. Iacobus de Wyganowo officialis Posnaniensis recenset dotem altaris ad s. Michaelem in ecclesia parochiali Posnaniensi ad s. Mariam Magdalenam

709
1443. die 28. mensis Iulii, in Uniejów. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis unum canonicatum in ecclesia collegiata Calissiensi ad s. Mariam instituit dotatque

710
1443. die 30. mensis Iulii, in Klecko. Ioannis canonici Crusviciensis et Ioannis rectoris ecclesiae de Pomorzany litterae ad Nicolaum de Kalisz officialem Gnesnensem de decima manipulari de villis Czechy et Przebroda

711
1443. die 28. mensis Septembris, in Ciążym. Andreas episcopus Posnaniensis legatum Hedvigis viduae Petri Goldnar, ecclesiae Posnaniensi ad s. Mariam Magdalenam factum, ratum esse iubet

712
1443. die 12. mensis Novembris, Posnaniae. Albertus de Male capitaneus Maioris Poloniae testatur, Ioannem de Pniewy capitulo ecclesiae cathedralis Posnaniensis III marcas annuas XXXVI marcis vendidisse

713
1443. die 11. mensis Decembris, in Kościan. Abraham de Kiebłowo lacum Chatucze Hermanno abbati de Obra CL marcis vendit

714
1443. die 24. mensis Decembris, Posnaniae. Nicolaus Stroszberk civis Posnaniensis uxori suae Barbarae CC marcas ratione dotis confert

715
1444. die 2. mensis Ianuarii, Gnesnae. Albertus de Dziecmiarki Iaroslao Kąkolewski canonico Vratislaviensi, Gnesnensi et Posnaniensi III marcas annuas XLV marcis vendit

716
1444. die 14. mensis Ianuarii, in Wieluń. Ioannes Długosz de Czyrmice altare ad ss. Petrum et Paulum in ecclesia parochiali de Brzeźnica erigit dotatque

717
1444. die 5. mensis Aprilis, in Wągrowiec. Adam de Stare Adolpho abbati monasterii de Wągrowiec pro Ioanne de Czerlejno et Laskownica X marcas fideiubet

718
1444. die 17. mensis Aprilis, Budae. Wladislaus III. rex Poloniae et Hungariae civibus civitatis Posnaniensis eligendi proconsulem et consules intra sex annos dat potestatem

719
1444. die 17. mensis Aprilis, Budae. Wladislaus III. rex Poloniae et Hungariae cives Posnanienses a foraliis liberos facit et immunes

720
1444. die 18. mensis Aprilis, Budae. Wladislaus III. rex Poloniae, Hungariae etc. ratum facit privilegium a Premislio II. duce Poloniae civibus Posnaniensibus anno 1292 impertitum

721
1444. die 19. mensis Aprilis, Budae. Wladislaus III. rex Poloniae et Hungariae civitati Posnaniensi L marcas ex viceadvocatia Posnaniensi domat

722
1444. die 19. mensis Aprilis, Budae. Wladislaus III. rex Poloniae officialibus mandat, ne marcatores Posnanienses cum mercibus eorum itineribus insolitis pergere cogant

723
1444. die 29. mensis Aprilis, Gnesnae. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis enucleat officia altaristae altaris in ecclesia parochiali in Brzeźnica a Joanne Długosz erecti

724
1444. die 10. mensis Iunii, Budae. Wladislaus III. rex Poloniae Vincentio archiepiscopo Gnesnensi in castris Łowicz et Uniejów tempore expeditionis bellicae duas personas nobiles relinquendi dat potestatem

725
1444. die 21. mensis Iunii, in Kalisz. Nicolaus de Biskupice censum annuum unius marcae cum octo scotis altari ad Corpus Christi in ecclesia collegiata Calissiensi XX marcis vendit

726
1444. die 27. mensis Iunii, Posnaniae. Iudicum quorundam decretum, inter Barthossium molendinatorem et Albertum altaristam altaris cuiusdam in ecclesia parochiali ad s. Mariam Magdalenam de censu annuo II marcarum litem dirimens

727
1444. die 29. mensis Iunii, in Sempolno. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis praepositis de Góra et Gać mandat, ut Thomam filium Vissotae de Wola in praeposituram ecclesiae de Chlewo introducant

728
1444. die 9. mensis Iulii, Posnaniae. Consules civitatis Posnaniensis recensent dotem altaris ad s. Michaelem in ecclesia parochiali Posnaniensi ad s. Mariam Magdalenam

729
1444. die 17. mensis Iulii. Wladislaus III. rex Poloniae et Hungariae cives de Wschowa per totum regnum Poloniae a foralibus liberos facit et immunes

730
1444. die 17. mensis Iulii, Posnaniae. In iudicio bannito Posnaniensi Albertus dictus dives Nicolao Wedelski altaristae altaris ad s. Michaelem in ecclesia parochiali ad s. Mariam Magdalenam III marcas annus vendit

731
1444. die 17. mensis Iulii, Posnaniae. In iudicio bannito Posnaniensi Nicolaus carnifex Conrado civi Posnaniensi XVIII marcas mutuatas soluturum sese obligat

732
1444. die 16. mensis Augusti, in Lubin. Stephanus abbas Lubinensis renovat scultetis de Sczodrochowo privilegium de anno 1358

733
1444. die 20. mensis Augusti, in Warasdino. Wladislaus III. rex Poloniae et Hungariae oppidum Kapitulna grobla erigit et iure Theutonico regi iubet

734
1444. s. d. et m., in Warasdino. Wladislaus III. rex Poloniae et Hungariae capitaneo generali Maioris Poloniae mandat, ut Abrahamum de Kiebłowo ad restituendum lacum Mochy abbati monasterii de Wieleń compellat

735
1444. die 25. mensis Augusti, in Warasdino. Wladislaus III. rex Poloniae et Hungariae Ioanni Kotwic de Gołanice capitaneo Wschovensi mandat, ut a Nicolao Kotwic de Swidnica CXL marcas accipiat

736
1444. die 25. mensis Augusti, in Warasdino. Wladislaus III. rex Poloniae et Hungariae oppidum Ostrów, capituli Posnaniensis proprium, iure Theutonico Magdeburgensi regi iubet

737
1444. die 27. mensis Augusti, in Czeffa. Wladislaus III. rex Poloniae privilegia, ab antecessoribus suis civitati Posnaniensi concessa, rata esse iubet

738
1444. die 7. mensis Octobris, in Chroślino. Vincentius archiepiscopus Gnesnensis ratam esse iubet venditionem mediae molae in Kempino a scultetis villae Kempino Nicolao Kmita XLIV marcis factam


Dokument Nr 1
1400. die 15. mensis Ianuarii, Ravae.
Iudicii terrestris Ravensis decretum de finibus villarum Złota, Miłochniewice, Głuchów et Łochów.

Nos Petrus iudex et Iohannes subiudex Rawenses generales, notumfacimus vinuersis, tam presentibus, quam futuris, presencium noticiam habituris, quod cum inter reuerendissimum in Christo patrem et dominum, dominum Dobrogostium, diuina et apostolice sedis gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopum et capitulum Gneznense, ex vna, et inter Stanislaum, Iacussium, Cristinum heredes de Lochowo, parte ab altera, pro limitibus inter villas Zlotha, Milochnewicze, Gluchowo necnon Lochow1) lis, discordia et controuersia per diuersa volueretur terminorum interualla, tandem cum ex iure et iudicio causa pro predictis limitibus concludi debebat, dominus archiepiscopus suprascriptus necnon capitulum Gneznense cum literis procuracionis suos veros ac legitimos procuratores, dominum Albertum de Belawj scolasticum Lanciciensem, Michaelem scolasticum Gneznensem necnon Stanislaum alias Grad cancellarium serenissimi principis et dominus dominus Semouito eadem gracia domino(s) Mazouie cum omni et totali potestate etc. destinauerunt Przibislaum capitaneum Rawensem(s), ut quidquid per predictos decretum et actum fuerit, obtineat robur perpetue firmitatis. Demum cum negocium finaliter terminari et compleri totaliter debebat, talis concordia inter partes vtrasque est habita, quod a fluuio Milechowo wlgariter nuncupato usque ad eum locum, in quo ius finale est completum, predicti heredes de Lochowo domino archiepiscopo iamdicto limites ad ripam fluuij Rawa wlgariter nuncupati recongnouerunt, cum omnibus utilitatibus, puta siluis, pratis, piscinis et alijs vinuersis: hoc notanter expresso, quod supradicti heredes de Lochowo molendina, siue piscinas cum totali fluuio possidebunt, necnon molendina, piscinas, in quantum plus construere uel edificare supra flumen prescriptum possent, obtinebunt, et quam late uel longe aquam de sepedictis piscinis infundere super ripam domini archiepiscopi pretacti, hoc ipsorum heredum de Lochowo permanebit. Isto tamen non obmisso, quod predicti heredes de Lochowo pro construendis piscinis arenam super ripam domini archiepiscopi capere valeant, necnon aggeribus pro reformandis. Nos uero iudex predictus volentes easdem gades siue limites habere gratas, ratas atque firmas, easdem presentibus approbamus, ratifcamus et confirmamus tenere parte ex vtraque perpetuo et in ewm. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Actum et datum Rawe feria quinta post octauas Epiphanie, sub anno Domini M quadricentisimo. Presentibus strenuis nobilibusque viris, dominis: Prandotha herede de Pobedna, pincerna Rauensi, Przibislao alias Szczeczina protunc capitaneo Rauensi, Warsszone herede de Zelasna, Slassa advocato de Bogusszicze, Swansskone de Ossouicze, Stognewo herede de Gluchowo et alijs quam plurimis fidedignis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 268), opatrzony był pierwotnie dwiema pieczęciami, po których tylko paski pargaminowe pozostały. Po stronie adresowej zapiska z XV wieku: Litera limitacionis inter villas Gluchowo, Zlotha clauis Squirnyewiczensis cum nobilibus et ipsorum villa de Lochowo.
1)Złota wieś w woj. mazowieckiem, pow. rawskim, par. Boguszyce albo Głuchów. Miłochoniewice wieś w temże województwie i powiecie, par. Głuchów.
Głuchów wieś parafialna w temże województwie i powiecie.
Łochów. Dwie są wsie tej nazwy w woj. mazowieckiem, obie w pow. brzezińskim, par. Żelechlinek położone, jedna zowie sie Łóchów, druga Lochówek czyli Łochów mały. W niniejszym przywileju jest mowa oczywiscie o Łochowie nie o Łochówku.


Dokument Nr 2
1400. die 28. mensis Ianuarii, Posnaniae.
Thomconis capitanei Maioris Poloniae generalis aliorumque iudicum decretum, Nicolao episcopo Posnaniensi quartam partem villae Chwalibogowo addicens.

R. Sentencia diffinitiua respectu quarte partis hereditatis Chwaliszyce seu Chwalibogowo, ad ecclesiam Posnaniensem spectantis, ex serijs parcium controuersijs in summis et generalibus terminis, vbi strenui Thomco subpincerna Cracouiensis et capitaneus Maioris Polonie generalis, Sandiuogius palatinus Posnaniensis, Nicolaus subpincerna locum tenens Iohannis patris sui, iudicis Posnaniensis, Iacussius alias Iaka subiudex Posnaniensis, Andreas prepositus Calissiensis, Albertus Mederecensis, Jarotha Radzimiensis castellani, iudicio regali tunc presidebant, lata, quartam partem hereditatis in Chwalibogowo1) iusto iure possessam, Nicolao de Kryrow(s) episcopo Posnaniensi et ecclesie Posnaniensi adiudicando. Datum Posnanie feria quarta in octaua s. Agnetis virginis, anno Domini millesimo quadringentisimo.
Teka Naruszewicza 10 N. 11 z sumaryusza kapituły katedralnej poznańskiej.
1)Chwalibogowo. Trzy wsie tej nazwy istnieją w pow. wrzesińskim. Do której by się nasz przywilej odnosił, osądzić nie umiemy.


Dokument Nr 3
1400. die 11. mensis Aprilis, in Słupcza.
Wladislaus II. rex Poloniae ratam facit limitationem villae Makownica, monasterii Landensis propriae.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum inter nature humane commoda nichil dignius memoria habeatur, oportunum existit, vt actus hominum apicibus literarum et testium annotacione perhennentur. Proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie, Lithuanieque princeps supremus, Pomeranieque et Russie dominus et heres etc. significamus, quibus expedit, vniuersis, quod habita diligenti consideracione ad constantis deuocionis indicia, quibus abbas et fratres monasterij in Landa, ordinis Cisterciensis, in conspectu regio claruerunt, horum intuitu volentes ipsorum deuocionem ampliare et eos specialis gracie prerogatiua preuenire, vt nostris suffulti munificencijs, in pacis conquiescentes dulcedine, oracionibus liberius vacare possint et creatoris nostri clemenciam pro nostra et predecessorum nostrorum salute vberius exorare, cupientesque diem extremi iudicij pietatis operibus preuenire, specialis deuocionis zelo accensi, strenuo Thomconi subpincerne Cracouiensi, capitaneo terre nostre Maioris Polonie generali et Mathie succamerario Calissiensi firmis nostris regalibus meminimus dedisse in commissis, vt syluam Makow et villam Makownica1), que eis incorporauimus et ipsorum monasterio appropriauimus et adiunximus perpetuis temporibus duraturis, limitibus ab omnibus hereditatibus et bonis, eiusdem sylue et ville conuicinitatibus, cuiuscumque conditionis et status personarum predicta bona, sylue et ville vicinia existerent, distinguere faciant et per gades notabiles syluam huiusmodi et villam a bonis et hereditatibus quarumcumcque personarum, vt premittitur, sequestrare limitando. Quiquidem Thomco et Mathias ad nostre maiestatis venientes presenciam, manifestam coram nobis recognicionem fecerunt, quod mandatis nostris et commissis obtemperantes fideliter, predictam syluam et villam Makownica et Makow cum omnibus bonis omnium terrigenarum et quarumcunque personarum terminacionem limitibus, gadibus et scopulis, qui kopcze dicuntur, iusto et iuridico limitacionis et distinccionis titulo, iuxta morem et ćonsuetudinem regni nostri limitando distinxerunt et gades seu scopulos in signum perpetue distinccionis locauerunt. Quamquidem limitacionem, sequestracionem et gadium seu scopulorum locacionem, gratam et ratam habentes, ipsam approbamus, ratificamus et tenore presencium confirmamus: decernentes, ipsam robur perpetue firmitatis obtinere. Statuentes eciam et volentes, vt limitacio huiusmodi per nullum penitus inposterum violetur. Harum quibus sigillum nostre maiestatis est appensum testimonio literarum. Actum et datum in Slupca ipso die dominico Ramispalmarum, anno Domini millesimo quadringentesimo. Presentibus venerabilibus in Christo patribus, dominis: Dobrogostio sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopo, Nicolao de Kurow Wladislauiensi, Alberto de Lubnica Poznaniensi episcopis, Sandiwogio Swidwa Poznaniensi, Iohanne Liganza Lanciciensi et Iacobo de Konyeczpolye Siradiensi palatinis, multisque alijs fidedignis. Datum per manus Clementis de Moskorzow, aule nostre cancellary.
Series privilegiorum monasterii Landensis lit. B z XVII wieku, str. 38, w archiwum rządowem w Poznaniu.
1)Makownica, wieś tej nazwy dziś nie istnieje, widocznie zmieniła nazwę.


Dokument Nr 4
1400. die 29. mensis Aprilis, in Mogiła.
Dominicus abbas monasterii Cisterciensium de Clara Tumba magistrum Iacobum s. theol. professorem, procuratorem suum ad synodum Lanciciensem constituit.

Nos frater Dominicus abbas monasterij Claretumbe ordinis Cisterciensis, Cra[couiensis] diocesis, publice recognoscimus per presentes, quomodo venerabilem et religiosum virum, magistrum Iacobum [sacre theolo]gio professorem, presencium ostensorem, constituimus et ordinamus in nostrum verum et legittimum procura[torem...... specialem ad comparendum pro nobis in synodo provinciali in ciuitate Lanciciensi celebra[ndo pro festo] sancti Stanislai de mense Maij proxime futuro, dantes et concedentes eidem magistro plenam [et omnimodam potestatem] ad excusandum nos a personali comparicione in dicta synodo, et ad alligandum et proba[ndum....... ta et causas racionabiles, cur et quare in dicta synodo personaliter comparere non [potuimus], ac ad probandum dictas excusaciones esse veras, medio iuramento suo, in animam nostram prestan[do ne]c non et alia facienda, que in dicta synodo nos facere possemus, si eidem synodo personaliter [adessemus]: promittentes nos ratum et gratum habituros, quiquid in dicta synodo conclusum fuerit...... personaliter interessemus. Datum et actum in Claratumba, anno Domini millesimo quadringentesimo, feria quinta post octauas Pasce, sigillo nostro presentibus subappenso.
Oryginał pargaminowy, znacznie zetlały, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 269), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko pasek pargaminowy pozostał.


Dokument Nr 5
1400. die 25. mensis Iunii, in Mościeszyce.
Laurentius abbas monasterii Lubinensis Ioanni et Nicolao scultetis de Bieńkowo, scultetiam in villa Mościeszyce XXXIV marcis vendit, enucleatque iura et officia scultetorum.

In (nomine) sancte et indiuidue Trinitatis amen. Illud humani sensus fragilitas exigit et requirit, ut gestarum rerum euentus memorie hominum scripture testimonio et testium fidelium comendentur. Eapropter nos Laurencius diuina miseracione abbas, Andreas prior, Nicolaus custos et Nicolaus clauiger, Iarossius prepositus Noue curie, Hanco ceterique fratres conuentuales monasterij Lubinensis, ordinis sancti Benedicti, notum facimus, quibus expedit, vniuersis, cupientes bona monasterij nostri augmentare et auxiliante Domino temporibus nostris, quibus vitam duxerimus in humanis, melius reformare, considerantes, quod ius Theutonicum in villa nostra Mosczeszicze obseruari non potest sine sculteto, ipsam villam iure Nouifori duximus exponendam, vendentes sculteciam prouidis uiris Iohanni et Nicolao fratribus vterinis, scultetis de Bencowo, pro triginta quatuor marcis grossorum Bohemicalium, Polonicalis pagamenti, in villa nostra Mosczewicze predicta: dantes eis et eorum legittimis successoribus natis ac nascendis racione scultecie iamdicte tres mansos liberos in parua mensura, tres ortos, thabernam, pistrinum, fabrum, sutorem, maccellum carnium, pratum in insula, que dicitur Glowaczewy, duo iugera, que wlgariter morgy dicuntur, in longitudine et latitudine continentem, trecentas oues seruare preter gregem kmethonum, quatuor iumenta indomita sine dampno nostro et kmethonum nostrorum residencium seruandi concedimus ipsis scultetis et eorum sequacibus omnimodam facultatem; capturam piscium in lacu nostro ville adiacenti cum decem gulgustrijs et totidem saccis, qui wanczerze appellantur in wlgo, et paruo rethe, quod czabrodna dicitur, et fluentem aquam extra lacus, que Samicza solet in wlgo nuncupari, circa allodium nostrum defluentem, usque ad villam versus riuulum, a riwlo usque ad rubum, qui lascowy kerz dicitur, littus pro piscatura cum dicta defluenti aqua, in quibus ipsam piscaturam ipsi sculteti et eorum posteri libere exercebunt. Habebunt eciam predicti sculteti tercium denarium de re qualibet per eos iudicata; damus eciam ipsis scultetis venaciones cum cassibus et duabus veltribus et totidem leporarijs, quisculas niso, perdices, lepores, wlpes, lupos, grues infra limites heridatis supradicte; iuramenta, resignaciones habebunt. Incole vero ibidem locati et locandi ibidem habebunt a solucione censuum nostrorum per quatuor annorum spacium omnimodam libertatem, qua elapsa predicti incole siue kmethones pro censu nobis in festo beati Martini annis singulis decem mensuras triplicis frumenti: tres auene, tres tritici, quatuor silignis, mensuramque humuli et fertonem pro decima in perpetuum soluere tenebuntur. Tria generalia iudicia in anno quolibet ibidem faciemus: scultetus vnum et kmethones duo prandia uel mediam marcam et scultetus fertonem iuxta opcionem nostram nobis soluent. Honorabunt nos prefati kmethones in festo Natiuitatis Cristi vno porco vel octo scotis pro eodem; in festo beate Virginis, videlicet Natiuitatis de quolibet manso per duos pullos, in festo Pasche triginta oua; labores vero prout cetere ville nostre, consimili iure locate exercebunt. Preterea sculteti sepedicti seruient nobis et eorum legitimi sequaces in equo valente alteram dimidiam marcam, qui dum in seruicijs perderetur, tamdiu a seruicijs erunt liberi, quousque per nos fuerit exsolutus. Et quia iura Nouifori nobis sunt prorsus incognita, omnia iura, que vtilitatem et comodum respiciunt dominorum, salua nobis penitus reseruamus. In quorum omnium testimonium et euidenciam pleniorem, presentes literas scribi fecimus, nostro et conuentus nostri sigillorum munimine roborantes. Datum in Mosczeszicze feria sexta in crastino Iohannis Baptiste sub anno Domini millesimo quadringentesimo. Coram hijs testibus: Petro et Nicolao de Morca, Pascone de Charzustowo heredibus, Iohanne capellano, Dobcone nostro familiari et Peregrino nostro protunc iudice et alijs fidedignis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum rządowem w Poznaniu (Lubin N. 27), opatrzony pierwotnie dwiema pieczęciami, zawieszonemi na zielonych jedwabnych sznurkach. Z tych druga oderwana, dochowała się tylko pierwsza podługowata, w ciemno zielonym wosku wyciśnięta. Wyobraża ona pod gotyckiem poddaszem, wspartem na cienkich wysokich słupkach, postać opata w infule, z pastorałem w prawej, księgą na piersiach w lewej. Napis otokowy: † S. LAVRENCII ABBATIS IN LVBIN.
1)Mościeszyce, zapewne dzisiejsze Mościszki, wieś niegdy w woj. poznańskiem, pow. kościańskim, par. Lubin położona.


Dokument Nr 6
1400. mense Septembri, in Poniec.
Iudicum quorundam decretum, inter Nicolaum abbatem monasterii Lubinensis et Mathiam Dzetrzich cmetonem de Górka, de agro quodam litem dirimens.

Nos Petrus burgrabius in Ponecz, Lysek in Dzanczina, Iohannes in Gosczeyewicze heredes, Mathias proconsul, Stephanus consul in Ponecz, Clich in Gosczeyeuicze et Clich in Ianissewo kmethones, arbitri negocij infrascripti, omnibus et singulis, presentibus et posteris vniuersis, quibus expedit, publice protestamur per presentes, quomodo venerabilis Nicolaus diuina prouidencia abbas monasterij sancte Marie in Lubin, ordinis sancti Benedicti, ex vna, et Mathias Dzetrzich kmetho in Gorka, districtus Wschowensis, parte ex altera, nostram adierunt presenciam petentes, ut omnes articulos, gesta, facta et controuersias, que tunc inter ipsos vertebantur, concordaremus et componeremus pro quodam agro in Gorka hereditate monasterij predicti, quem prefatus Mathias Dzethrzich per longum satis temporis lapsum incultum et penitus desertum inibidem obmiserat in detrimentum et minoracionem reddituum et prouentuum monasterij supranominati, promittentes ex utraque parte sincera fide et sine dolo nostre diffinicioni siue determinacioni sub pena triginta marcarum vallata currentis monete pecuniarum firmiter obedire. Pro cuius pene siquidem, ut premittitur, solucione, si que pars, quod absit, diffinitum et determinatum ratum et firmum tenere noluerit, astrinximus fideiussione per nobiles Stanislaum in Surkowo subiudicem Poznaniensem et tutorem monasterij in Lubin predicti et Petrum in Gosczeyewicze heredes, ex parte domini abbatis, et per Iohannem Moczigroch in Zawada, Miczkonem in Gosczewyewicze, Iohannem Draag in Osseczna et per Stoyan in Gosczeyewicze kmethones ex parte ipsius Mathie Dzetrzich. Nos vero arbitri iam tacti vtrarumque parcium prescriptarum plene causas et negocia perscrutantes, bonasque ipsorum voluntates et consensum concordie acclinatos, attendentes, deliberatis animis parcium predictarum eo sumus misericordius inclinati, inter ipsas partes prehabitas omnia negocia, aduersitates et causas, que vertebantur vel verti poterant inter ipsos concordauimus, composuimus, diffiniuimus et totaliter terminauimus sub hijs uerbis, scilicet, quod iam nominatus Mathias Dzethrzich ad suum tenetur agrum reuerti et ipsum, ut prius habuit et coluit, possidere et quiete tenere, quemadmodum vicini tenent ceteri inibidem, seu ipsum vendere potest secundum beneplacitum sue voluntatis; dominus vero abbas eidem Mathie Dzetrzich septem fertones in currenti moneta pecuniarum cum octo modijs seu mensuris hyemalium frumentorum dabit in agrum predictum ad seminandum, vnam marcam dabit eidem Mathie dominus abbas ad sancti Michaelis et tres fertones ad sancti Martini ffesta proxime ventura et cum hoc idem dominus abbas sepenominatus mandare faciat suis cmethonibus agrum predictum Mathie Dzethrzich arare ad hyemem cum octo aratris; insuper dominus abbas a solucione census anni presentis ipsum Mathiam liberum dimitti debet. Sic ergo pacem inter predictas partes et ipsorum successores statuimus, perpetuum silencium eis pro omnibus et singulis contrafaccionibus (?), litibus et negocijs vniuersis imponimus et omnia predicta inter ipsos et ipsorum sucessores mortificamus.......... nichil s............... uel determinandum in posterum relinquentes, sic quod neutra pars alteram per se vel per suos aliquos molestare posset ... .......................... suprascripta. In cuius rei testimonium sigilla nostra et ciuitatis Ponecz presentibus sunt appensa. Actum et datum ... ......................... cia infra octauas Natiuitatis Marie, presentibus quam plurimis terre nobilibus et alijs fidedignis, anno Domini millesimo CCCCo.
Oryginał pargaminowy, w niektórych miejscach, zwłaszcza w ostatnich kilku wierszach niedoodczytania uszkodzony, przechowany w bibliotece hr. Raczyńskich w Poznaniu, opatrzony był pierwotnie czterema pieczęciami, na paskach pargaminowych zawieszonemi, których wszyskich dziś brak.


Dokument Nr 7
1400. die 13. mensis Novembris, Posnaniae.
Albertus archidiaconus Posnaniensis cuidam Miroslao de Pniewa scultetiam in villa Goraszewo confert.

In nomine Domini amen. Quoniam acta per voluntatem hominum solent permutari, necesse est ergo, ea literarum firmitate firmissime solidare. Nouerint igitur vniuersi, presencium noticiam habituri, quod nos Albertus archidiaconus ecclesie Poznaniensis, melioracioni bonorum et reformacioni ville nostro Goraszeuo et capituli Poznaniensis intendentes, vt reformata in melius, facilius nobis valeant(s) consueta seruicia impertiri ac nobis et successoribus nostris comoda reportare, de voluntate et consensu venerabilium virorum dominorum prepositi et capituli ecclesie Poznaniensis ad hoc specialiter accedente, attendentes fidelia seruicia, que nobis et ecclesie nostre Miroslaus familiaris de Pnewa exhibuit et ad exhibendum se promptum obtulit et paratum, eidem Miroslao et successoribus suis legitimis sculteciam in dicta nostra hereditate et capituli Goraszeuo1) graciose donauimus, contulimus et presentibus conferimus et donamus iure hereditario perpetue possidendam et obtinendam, ipsum et progenitores suos et legittimos successores scultetos ibidem constituentes: donantes eidem sculteto vnum mansum liberum cum area, prout in latitudine, longitudine cum vniuersis utilitatibus sit distinctus, thabernam, maccellum carnificum, pistorum, sutorum et fabrum, potest eciam habere in dicta hareditate oues, iumenta, lepores fugare et aues cum niso capere. Incole eiusdem ville iura facient et census soluent, prout antiquitus seruabant. Habet eciam scultetus facere tria magna iudicia quolibet anno, nobis kmethones duo prandia in duobus iudicijs, aut pro quolibet prandio fertonem, et scultetus tercium prandium, pro quo similiter fertonem soluere debebunt. Habebit eciam dictus scultetus de iuramentis et pena tercium denarium de re qualibet iudicata. Incole vero eiusdem hereditatis iura et soluciones ac labores complebunt et complere tenebuntur; prout antiquitus in eadem hereditate facere consuerunt, prout in alijs villis capituli describuntur. Et quoniam iura Maydburgensia uel Srzedensia nobis sunt penitus incognita, ideo omnia iura, vtilitates, labores et honores, que respiciunt vtilitatem, comodum dominij et honorem nobis plenarie et successoribus reseruamus, prout in alijs nostris villis capituli fieri est consuetum; dictus vero Miroslaus et sui successores legitimi nobis ad seruicia et successoribus nostris tenebitur in equo valente marcam cum media grossorum: adiungentes eidem Miroslao sculteto prenotatam scolteciam et successoribus suis vendendi, commutandi, dandi libereque resignandi seu quocumque modo voluerit licite a se alienandi, plenam ac liberam potestatem habeat et omnimodam facultatem. Vt autem nostra grata donacio, ordinacio firma et inviolabilis permaneat, ipsam de vnanimi consensu fratrum et dominorum capituli Poznaniensis presentibus confirmamus. In cuius rei testimonium nostrum et dictorum dominorum capituli sigilla presentibus sunt appensa. Actum et datum Poznanie sub anno Domini millesimo quadringentesimo, die XIII mensis Novembris, post festum sancti Martini episcopi et confessoris gloriosi. Presentibus et consencientibus venerabilibus et honorabilibus viris dominis: Vincencio preposito, Petro decano, Symone custode, Paulo scolastico Lubucensi, Iohanne sancti Spiritus, officiale, Alberto Gluszinensi prepositis, Conrado Srzemensi, Derslao Pczeuensi archidiaconis, Iohanne Nepart, Mathia Kalis, Bartholomeo, Iohanne Szolowo, Vincencio de Marczinkouo, Przibislao, Mathia Blida, Loduigo, Nicolao Iamenski prelatis et canonicis dicte ecclesie Poznaniensis. Per manus Nicolai de Gwasdouo notarij et scribe capituli Poznaniensis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony dwiema pieczęciami ze zwykłego wosku, zawieszonemi na paskach pargaminowych. Pierwsza okrągła, nieczytelna, wyobraża herb Łodzia; druga podługowata jest kapituły katedralnej poznańskiej.
1)Goraszewo, wieś tej nazwy dziś nie istnieje.


Dokument Nr 8
1400. die 8. mensis Decembris, in Mezelancz.
Conradus de Iungingen Magister Ordinis Teutonicorum Wladislao regi Poloniae venandi in terris Ordinis eiusdem facultatem tribuit.

Wir bruder Conrod von Iungingen, homeister deutschis ordens, thun kunt allen, dy desin brieff sehen ader horen lezen, das wir den irluchten fursten herrn Allexander anders Wytawdt, herczogen czu Lyttawen gebeten habin, das her vor vns vnd dy vnsern eyn sicher vnd cristenlich geleite geloben sal deme allirdurchluchsten fursten vnd herren, herren Wladislaen konige czu Polan, synem bruder, das her sicher ane arg jagen mag vnd sal and vnsern greniczen vnd ab sichs geborte in vnsern greniczen mit allen sienen, von der gebunge dys briues bys czu vastnacht nest komende, vnd globen, das stete vnd gancz czu halden. Vnd durch meres sicherheit wille habin wir vnsir ingesegel and desin brieff lassen hengen. Gegeben in vnserm hofe Mezelancz an vnsir lieben frauwen tag Concepcionis in dem vyrczenhundirsten jar.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 270), opatrzony jest jedną pieczęcią z ciemnozielonego wosku, mocno zniszczoną, uwieszoną na pasku pargaminowym.


Dokument Nr 9
1401. die 9. mensis Ianuarii, in Lwówek.
Praeconsul et consules civitatis Lwówek ratam faciunt donationem domus cuiusdam a Hannusio Knobloch Ioanni altaristae ecclesiae in Lwówek factam.

R. Nobilis Petrus Baran preconsul, Stanislaus carnifex, Mathias Yandrny, Nicolaus Othman, Iohannes Bazar, Hannus Knobloch consules de Lwow, potwierdzają na prośbę Jana ołtarzysty we Lwówku1) darowiznę uczynioną mu przez Hannusa Knoblocha domu leżącego obok plebanii pod warunkiem, ażeby za duszę jego i jego rodziców odprawiał wigilię i mszę żałobną we czwartek, piątek lub soboty, w czasie Suchychdni. Magistrat zaś uwalnia z swej strony nadany dom od podatków i wszelkich robót czyli scharwarków i innych uciążliwości na tak długo, dopuki należeć będzie do altaryi św. Jana; gdyby zaś od niej został alienowany, natenczas ten przywilej ma ustać. In Lwow die dominico infra octauas Epiphanie.
Acta caus. de a. 1506 archiwum konsystorza biskupiego w Poznaniu.
1)Lwówek miasto niegdy w woj. i pow. poznańskim.


Dokument Nr 10
1401. die 15. mensis Ianuarii, Romae.
Bonifacius IX. P. M. commendam quorumdam bonorum mensae archiepiscopalis Gnesnensis Ioanni episcopo Culmensi factam, revocat.

Bonifacius episcopus seruus seruorum Dei. Ad futuram rei memoriam. Prouida apostolice Sedis benignitas circa statum ecclesiarum omnium, presertim metropolitanarum salubriter dirigendum pariter et augendum solicite considerationis intuitu prospicit et intendit, ecclesiarum earundem oppressiones et grauamina releuando, et ea, que non sine detrimento ipsarum quandoque conceduntur, si causa racionabilis id postulet, reuocando seu in statum debitum reducendo, prout rerum circumstantijs pensatis ecclesiarum earundem utilitati id conspicit expedire. Dudum siquidem ex certis causis rationabilibus nostrum animum mouentibus, venerabiles fratres nostros Iohannem Culmensem, olim Caminensem episcopum, tunc archiepiscopum Gneznensem ab eo, quo Gneznensi, ac Dobrogostium archiepiscopum Gneznensem, tunc episcopum Ponaniensem ab illo uinculo, quo Poznaniensi ecclesijs, quibus preerant, tenebantur, de fratrum nostrorum consilio et apostolice potestatis plenitudine duximus absoluendos, et de Iohannis Caminensi et Dobrogostij prefatorum personis Gneznensi ecclesijs predictis de eorundem fratrum consilio auctoritate apostolica duximus prouidendum: Iohannem Caminensem in episcopum et Dobrogostium prefatos Gneznensi ecclesijs predictis in archiepiscopum preficiendo et pastores, Iohanni Caminensis et Dobrogostio predictis Gneznensis ecclesiarum huiusmodi curam et administracionem in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo; et deinde per nos accepto, quod castra, bona, fructus, redditus et prouentus et alia iura ad mensam episcopalem Caminensem spectantia, adeo anullata et per nonnulos occupata existebant, quod dictus Iohannes episcopus ex fructibus, redditibus et prouentibus ipsius mense, quos percipere poterat, condecentem statum secundum pontificalis dignitatis condecentiam tenere et huiusmodi occupata recuperare commode non ualebat, nos omnia et singula castra, bona, redditus, prouentus, decimas, obuentiones, iurisdictiones et alia iura ad archiepiscopum pro tempore existentem et eius mensam archiepiscopalem Gneznensem quouismodo spectantia, in Prussie et omnibus alijs partibus dicioni, potestati dilectorum filiorum magistri et fratrum hospitalis beate Marie Theotonicorum Ierosolimitani quomodolibet subiectis, consistencia, de dictorum fratrum consilio a iurisdictione dicti archiepiscopi pro tempore existentis et eius mense Gneznensis predicte usque ad dicte Sedis beneplacitum auctoritate predicta separauimus penitus et liberauimus et ea omnia et singula prefato Iohanni episcopo eadem auctoritate reseruauimus et comendauimus, per eum usque ad huiusmodi beneplacitum tenenda, regenda et etiam gubernanda, curam et administrationem plenam generalem et liberam castrorum, bonorum, fructuum, reddituum, prouentuum, decimarum, iurisdictionum et iurium huiusmodi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, vt ipse Iohannes episcopus sic ea sue administrationi et gubernationi commissa spiritualiter et temporaliter iuxta datam sibi a Deo prudentiam regeret, dirigeret et augmentaret, ac de fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus et obuentionibus ipsis uniuersis ordinaret et disponeret, illosque in suos et eiusdem ecclesie Caminensis usus conuertere ualeret et habere, prout ueri archiepiscopi Gneznenses, qui pro tempore fuerant, de illis ordinare et disponere quomodolibet potuerunt seu etiam debuerunt, alienatione tamen bonorum inmobilium et pretiosorum mobilium, ad ecclesiam et mensam Gneznenses predictas pertinentium, sibi penitus interdicta; ac uoluimus et inter cetera eadem auctoritate decreuimus, quod commenda et beneplacito huiusmodi finitis, castra, bona, fructus, redditus, prouentus, decime, iurisdictiones et alia iura huiusmodi ad predictam Gneznensem ecclesiam et eius mensam archiepiscopalem eorumque ius et proprietatem, prout ante separationem huiusmodi existebant, intergraliter reuerterentur; et subsequenter beneplacitum huiusmodi litteris apostolicis super commenda huiusmodi confectis, contenta, usque ad terminum uite prefati Iohannis episcopi de eorundem fratrum consilio et apostolice potestatis plenitudnie auctoritate predicta prorogauimus; et successiue cum prefatum Iohannem episcopum a uinculo, quo ipsi Caminensi ecclesie, cui tunc preerat, tenebatur, de dictorum fratium consilio et huiusmodi potestatis plenitudine absoluissemus, ipsumque ad ecclesiam Culmensem, tunc pastore carentem transtulissemus, preficiendo ipsum in episcopum et pastorem, et propterea commendam et prorogationem predictas eorundem fratrum consilio reuocantes, castra, bona, fructus, redditus, prouentus, decimas, obuentiones, iurisdictiones et iura alia predicta ad ius et proprietatem ecclesie et mense archiepiscopalis Gneznensis predictarum eadem auctoritate reduxissemus. Nos postmodum quorundam suggestionibus et importunis instancijs propulsati, commendam predictam usque ad terminum uite prefati Iohannis episcopi in sui roboris firmitate uoluimus remanere, curam et administrationem plenam et generalem castrorum, bonorum, fructuum, reddituum, prouentuum, decimarum, obuentionum et iurisdictionum predictorum eidem Iohanni episcopo de nouo commitendo, prout in diuersis nostris inde confectis litteris, quarum tenores presentibus habere uolumus pro expressis, plenius continentur. Cum autem, sicut ad nostram nuper fidedignorum relatibus deductum fuit notitiam, separatio et commenda predicte in grauem ipsarum ecclesie et mense archiepiscopalis Gneznensium lesionem ac nonmodicam eiusdem Dobrogostij archiepiscopi et iurisdictionis sue detrimentum uergere dinoscantur, nos earundem ecclesie et mense archiepiscopalis Gneznensium indemnitatibus, prout ex suscepti apostolatus officio tenemur, consulere ac eidem Dobrogostio archiepiscopo in premissis paterna solicitudine prouidere uolentes, motu proprio non ad ipsius Dobrogostij archiepiscopi uel alterius pro eo nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate separationem, liberationem, reseruationem, commendam et prorogationem predictas ac litteras quascumque eidem Iohanni episcopo super huiusmodi commenda sub quacumque forma uel expressione uerborum concessas, ex premissis et alijs rationabilibus causis, ad id nostrum inducentibus animum, auctoritate predicta tenore presentium ex certa scentia reuocamus, cassamus et irritamus ac nullius esse uolumus roboris uel momenti, predicta castra, bona, fructus, redditus, prouentus, decimas, obuentiones, et alia iura ad ius et proprietatem ecclesie et mense archiepiscopalis Gneznensium predictarum necnon ad subiectionem, iurisdictionem et potestatem prefati Dobrogostij et successorum suorum, archiepiscoporum Gneznensium, qui erunt pro tempore, eadem auctoritate plenaria reducimus per presentes, prefatisque et quibuscunque alijs litteris eidem Iohanni episcopo super huiusmodi commenda concessis, si que appareant de presenti uel apparebunt in futurum, in iudicio uel extra iudicium, ubicunque exhibite fuerint uel ostense, nullam penitus uolumus fidem adhiberi, constitutionibus apostolicis et alijs contrarijs non obstantibus quibuscunque. Nos insuper exnunc irritum decernimus et inane, si secus super hijs a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo omino hominum liceat hanc paginam nostre reuocationis, cassationis, irritationis, reductionis, constitutionis et uoluntatis infringere uel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum XVIII kalendas Februarij, pontificatus nostri anno duodecimo. - C. de Montepoliciani. - (na zakładce): Gratis de mandato domini nostri pape. L. de Temperijs.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej gnieźnieńskiej (N. 271). Pieczęć wraz z sznurkiem oderwana.


Dokument Nr 11
1401. die 17. mensis Ianuarii, in Krosno.
Praeconsul et consules civitatis Crosnensis testantur limitationem factam villarum Nowindorfchin, Wilkin et Mostchin.

Vor allin erbern leuten, dy desin bryf sehen odir horin lezin, bekenne wir burgermeyster vnd rathmane der stat Crossin: Nytsche Breslow, Gabryel hern Albrechtis, Claws Schulthes, Andreas Rulant, Petir Gunczil, Nyckel Hennyng, Hannos Schulthes vnd Segemunt Sewdekol, das vor vns komen ist der erwirdige vatir in Gote, her Iohannes abt des Clostirs czum Paradyso, vnd hat von vns begert vnd gebetin vmme eyn bekentnissz, bey deme vnsre ratmane vor eczlichin iarin beygewest syn, bey hern Andreas geczeyten, der czu der czeyt abt gewest ist des vorbenvemten clostirs, von greniczen wegin, dy das vorgenante clostir an rueren vnd g.... dy guter Nowindorfchin, Wilkin vnd Mostchin. Des habin wir besant vnser mitgesworen burger Haneman, der bekennet, das he von gebotis wegin vnser hirschaft vnd der stat Crossin of derselbin grenicz mit gewest ist, vnd mit ym Hanczeman Boyner vnd gar vil andir erbir leute, dy selbe grenicz gefurt vnd geretin wart of eynem see, der heyst der Pynnow, derselbe see dem vorgenantin abte vnd dem clostir das dritte teil czugesprochin wart mit czwey bewchen, vnd donoch geretin wart of andir redeliche czeychin vnd of geschotte hanfin, das en an beyden teylen wel genugite, das wil her behaldin mit synem rechte, ab sich das goborte. Des czu eynem geczugnissz habin wir vnser stat ingesegil losin hengin. Der gegeben ist der gebort Cristi vnsers heren vyrczenhundirt jar do noch in dem erstin jare, an dem tage Anthonij.
Oryginał pargaminowy, przechowany w bibliotece hr. Raczyńakich w Poznaniu.


Dokument Nr 12
1401. die 17. mensis Ianuarii, in Krosno.
Praeconsul et consules civitatis Crosnensis testantur limitationem factam inter villas Lubrza et Żelechów.

Vor allin erbern leuten, dy desin bryf seen adir horin lesin, bekennen wir burgermeister vnd rotmane der stat Crossin: Nytsche Breslow, Gabryel hern Albrechtis, Claws Schulthes, Andreas Rulant, Petir Gunczil, Nyckel Hennyng, Hannos Schulthes vnd Segemund Sewdekol, das vor vns komen ist der erwirdige vatir in Gote, her Iohannes abt des Clostirs czum Paradyse, vnd hat von vns begert vnd gebetin eyn bekentnissz, do vnsre rotmane vor eczlichin jarin bey gewest synt, als von greniczen wegin czwischin Lobenow vnd Sellechow, dy angeruret hat das vorgenante clostir an eynem teyle vnd hern Hannos von Oynicz am andern teyle. Des habin wir besant Thylken vnsern mitburger, der bekennet, das he von gebotis vnd geheyse wegin des hochgeboren ffurstin, herczogin Heynrichis heren czum Sagan, vnsers gnedigin herin, dem got gnade, der czu derselbin czeyt ouch keginwortig gewest ist, vnd mit dem vorgenantin Thylken Hantchsman Boyner vnde vyl andir bedirwir leuthe, der bekennet vnd wil das mit synem rechte behaldin, ab sich das gebort, das dyselbe grenicz gefurt vnd geretin ist of den pechofin, vnd von dem pechofin of redeliche czeychin vnd geschutte hufin, der an en an beydirsyt wol genugit hat. Des czu geczeugnisse habin wir vnser statingesegil an desin bryf losin hengin. Der gegben ist noch der gebort Cristi vnsers heren vyrczenhundirt jar vnd donoch in dem erstin jare an dem tage Antonij. Ouch bekennit Thylke, das alle dese vorschrebin sachin geschen sint bey hern Andreas, der czu der czeiten abt gewest ist des vorgenanten Clostirs.
Oryginał pargaminowy bez pieczęci, przechowany w bibliotece hr. Raczyńskich w Poznaniu.


Dokument Nr 13
1401. die 25. mensis Februarii, in Pilzno.
Ianczi heres villae Lubzina et Pechna uxor eius, villas Lubzina et Brzozowa Swantochnae uxori Marcissii in CXXX marcis pignori obligant.

Nos Albertus iudex et Nicolaus subiudex Sandomirienses, presentibus, quibus expedit, declaramus vniuersis, presentibus et futuris, quod nobilis vir Ianczi vna cum vxore sua domina Pechna, heres de Lubszina, venientes ad nostram aliorumque nobilium presenciam, fassi sunt obligasse et obligauerunt suas hereditates, videlicet Lubszina et Brosowa1) vna cum scultecia ibidem domine Swanthochne vxore(s) Marcissi in centum triginta marcis, videlicet in quadraginta tribus marcis latorum grossorum Pragensium et octognita VII marcis communis peccunie, vna cum segetibus, veluti........... habet sibi condescensum cum segetibus, et resignare cum omnibus vtilitatibus et cum omni iure dummodo a Natale Christi ad aliam Natiuitatem Domini pacifice tenere et quiete possidere iuxta cursum et consuetudinem terrestrem; et si ibidem aliquam fecerit structuram domi, non potens hoc computare super eandem hereditatem, nisi octo marcas; si minus opponet, quam octo marcas pro eadem structura, minus habet computare. Insuper si aliquis inpediret uel citaret dictam dominam Swanthochnam pro eisdem hereditatibus, idem Ianczi cum sua vxore Pechna habent eam intercedere; si non intercederent, quod dampnum esset dombie Swantochne pro eisdem hereditatibus, fiat dampnum Ianczi cum sua vxore, domina Pechna. In cuius rei testimonium presentibus nostra sigilla smit appensa. Datum in Pylszno feria sexta ante dominicam Reminiscere, sub anno Domini M quadringentesimo primo. Presentibus hijs nobilibus: Hywanone de Cleczcze, Petrassio, Nicolao et alio Petrassio de Bezdzedza, Swanthopelcone de Gambiczina, Msczuyo de Viszigrod heredibus fidedignis terre Sandomiriensis.
Dokument pargaminowy nieco zniszczony, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 272), opatrzony był niegdy dwiema pieczęciami, na paskach pargaminowych uwieszonemi, z których pozostała tylko pierwsza z wyciskiem zgoła zniszczonym.
1)Lubzina albo Lubczyna, wieś parafialna w starostwie ropczyckiem. Brzozowa dziś w pobliżu wsi Lubziny nie istnieje.


Dokument Nr 14
1401. die 3. mensis Martii, Lanciciae.
Iacobus Iacobi de Lancicia canonicus Lanciciensis Dobrogostium archiepiscopum Gnesnensem XXX marcis solutum facit.

Nouerint vniuersi presencium noticiam habituri, tam presentes, quam futuri, quod ego Iacobus Iacobi de opido Lanciciensi, canonicus Lanciciensis ecclesie, Gneznensis diocesis, tenore presencium publice fateor et recognosco, me recepisse et habuisse cum effectu ab honorabili viro domino Petro canonico Poznaniensi, vice et nomine reuerendi in Christo patris et domini, domini Dobrogostij archiepiscopi sancte Gneznensis ecclesie racione cuiusdam concordie et pacti inter me Iacobum ex vna, et eundem reuerendum patrem, dominum Dobrogostium archiepiscopum predictum parte ex altera, XXX marcas grossorum monete currentis communiter in regno Polonie, XLVIII grossos pro qualibet marca computando, in paratis et numeratis pecunijs. De quibusquidem XXX marcis et prius de X marcis, alias per meum generum Nicolaum ciuem Lanciciensem nomine meo leuatis et receptis, ratum habens et gratum, eundem reuerendum patrem et |dominum, dominum Dobrogostium archiepiscopum predictum quito per presentes, pactum et finem de premissis XL marcis secum faciendo de ulterius non petendo easdem. In cuius rei tesimonium sigillum meum presentibus duxi appendendum. Acta sunt hec anno Domini millesimo quadringentesimo primo, mensis Martij die tercia, in domo eiusdem reuerendi patris et domini, domini Dobrogostij archiepiscopi antedicti circa ecclesiam Lanciciensem. Presentibus discretis viris et dominis: Swanthoslao vicecustode, Laurencio de Seuerussowice vicarijs perpetuis Lanciciensibus, Paulo procuratore curie archepiscopalis ibidem circa ecclesiam, et Nicolao ciue Lanciciensi, testibus ad premissa.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 273), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko pasek pargaminowy pozostał.


Dokument Nr 15
1401. die 21. mensis Maii, Gnesnae.
Capitulum ecclesiae Gnesnensis testatur, sibi a Wladislao rege Poloniae villas quasdam ablatas, restitutas esse.

Nos capitulum ecclesie Gnesnensis notum facimus, quibus expedit, vniuersis, harum nostrarum serie literarum et publice recognoscimus, quod serenissimus princeps et dominus noster, dominus Vladislaus Dei gracia rex Polonie consideratis et diligenter attentis nostris incommodis, defectibus atque dampnis in villis capituli nostri Gneznensis per nos perpessis, quasquidem villas capituli ipse dominus noster rex per dominum Sandziuogium palatinum Kalissiensem et protunc capitaneum Polonie generalem venerabili fratri nostro, domino Nicolao Strosberg preposito Gnesnensi de sua mera liberalitate et alias quouismodo dare, tradere et assignare mandauerat, ipsasque villas vigore huiusmodi mandati hactenus ipse dominus prepositus possederat, cupiens salubriter communem vtilitatem speciali preferre vtilitati, omnes et singulas villas capituli, quas ipse dominus Nicolaus Strosberg prepositus habuit, tenuit et possedit, vt prefertur, similiter per nos tenendas, vtifruendas propter residenciam circa ipsam ecclesiam Gneznensem faciendam et vt cultus diuinus in ecclesia Dei augeatur, cum earum omnibus et vniuersis redditibus et prouentibus de sua regia maiestate in integrum restituit et restitui fecit et mandauit. Super quaquidem restitucione et reintegracione villarum ab ipso domino nostro rege non, recedendo, sed pocius ei inherendo et assistendo, nos ipsius defensioni et tuicioni subicimus secumque stare totis viribus promittimus. In cuius rei testimonium sigillum nostrum est presentibus subappensum. Actum et datum Gnezne sabbato in vigilia Pentecostes anno Domini millesimo quadringentesimo primo.
Teka Naruszewicza 10 N. 25 z oryginału pargaminowego, przechowanego niegdyś w Archiwum koronnem, u którego wisiała jedna pieczęć na pasku pargaminowym.


Dokument Nr 16
1401. die 24. mensis Maii, Posnaniae.
Wladislaus II. rex Poloniae Franczconi Srzebwincz indulget, ut villam Podarzewo Ianussio de Łagiewniki in C marcis pignori obliget.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithuanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus, quibus expedit, vniuersis, quod habito respectu ad constantis fidelitatis obsequia, nobis per nobilem Franczconem Srzebwincz, nostrum fidelem dilectum exhibita et in posterum prestancius exhibenda, sibi de regie benignitatis clemencia hanc tenore presencium concedimus facultatem, quod villam nostram Podarzowo1), in districtu Pobedzisky sitam, quam a nobis in centum marcis grossorum latorum numeri Polonicalis, quadraginta octo grossos in quamlibet marcam computando, tenuit, nobili Ianussio de Lagewniky alias de Kalno heredi in eisdem centum marcis grossorum eo iure, quo ipsam solus tenuit, poterit obligare. Quamquidem villam idem Ianussius in predictis centum marcis grossorum cum eius pertinencijs, videlicet agris, pratis, campis, pascuis, siluis, nemoribus, lacubus, piscinis, molendinis, emolimentis et appendijs vniuersis tenebit, possidebit et habebit, quousque sibi aut successoribus suis predicte centum marce per nos vel successores nostros fuerint persolute integraliter et ad plenum. Ita tamen, quod idem Franciscus de possessionibus sub nostro dominio et in regno nostro pro trecentis marcis Polonicalis numeri emere sit astrictus racione donacionis centum marcarum predictarum per nos sibi facte, prout in literis nostris, quas alias sibi super eisdem centum marcis dederamus, lucidius continetur. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum in Poznania feria tercia festi Penthecostes, anno Domini millesimo quadringentesimo primo. - Ad relacionem domini Clementis vicecancellarij.
Teka Naruszewicza 10 N. 26 z oryginału pargaminowego przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, u którego wisiała pieczęć z czerwonego wosku na pasku pargaminowym.
1)Podarzewo, wieś w pow. szredzkim, par Węglewo.


Dokument Nr 17
1401. die 4. mensis Iunii, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis enucleat dotem ecclesiae parochialis in Dębno.

In nomine Domini amen. Cum humane nature condicio tendens continue in occasum, obliuionem, que est mater erroris, plerumque propter decursum temporis, ducitur(s), expedit, vt ea, que aguntur in tempore, ne simul labantur cum tempore, literarum ministerio cum testium annotacione perennentur. Proinde nos Albertus Dei gracia episcopus Posnaniensis, ad perpetuam memoriam significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, quod pro debito pastoralis officij nos urgente, ad ea, per que cultus diuinus augetur et status ecclesie radicatur, tenemur intendere, hoc inter cetera precipuum nostre mentis animam amplectitur, per que saluti animarum prouidetur et fides orthodoxa salubria suscipit incrementa. Solerter in animo reuoluentes dispendiosas ecclesiarum desolaciones, que plerumque propter diminucionem prouentuum, reddituum ac iurium proueniunt ac personas et ministros earundem, vnde viuant, faciunt non habentes, quibus quantum possumus, cupimus obuiare: sane exposita coram nobis nobilis nobis in Christo dilecti Mathie Kott in Dabmno heredis, peticio continebat, quomodo dudum ecclesia parochialis ibidem in Dambno1) per patronos, suos predecessores, sub ratihabicione nostrorum predecessorum, dominorum episcoporum olim eiusdem ecclesie Posnaniensis, infrascriptis redditibus ac prouentibus et iuribus sit dotata, ita videlicet, quod circa dotacionem huiusmodi prouentus dicte ecclesie sunt annexi et iuncti, videlicet decima manipularis, allodium, taberna, nauigium in flumine dicto Wartha circa allodium et alter lacus dictus Gosarzewo ibidem in Dambno, item medius census in Kamblowo, item in Lipye medius census, item in villa Gorzyczszki et Rothki, que alias Boyanowo nuncupatur, decime manipulares, item decima i Wolicza cum missalibus annone, item in Ostrow decima cum missalibus, in villa videlicet Boschkowo, Krzan, Pieczkowo et in Bnin, Orzechowo missales annone, item in Czersewo2) missales annone, item in Dambno de tabernis per duos grossos, item de molendinis per vnam mensuram farine de qualibet rota singulis annis. Que quidem premissa omnia et singula ab antiquis longe retroactis temporibus pertinebant et spectabant, pertinueruntque et pertinent ad dictam ecclesiam parrochialem in Dambno et eius rectorem, qui est et pro tempore fuerit; ac eciam dicti rectores eiusdem ecclesie, qui fuerunt et qui modo est, a tempore et per tempus, cuius contrarij memoria hominum non existit, in possessione dictorum prouentuum fuerunt pacifica et quieta. Nos igitur habita super premissis cum maturitate summaria informacione diligenti, receptisque nonnullis testibus ac iuramento adhibito et communicato insuper venerabilium fratrum nostrorum, videlicet capituli nostri Posnaniensis consilio, quia ex actis et relacionibus fidedignis, factis coram nobis, premissa iura, redditus et prouentus, prout superius descripta sunt et ad dictam parochialem ecclesiam in Dembno reperimus pertinere, ideo dictorum fratrum nostrorum et capituli Posnaniensis pro dictis redditibus, allodio, lacubus, decimis et censibus factis ecclesie predicte per omnia rata habentes et grata, ipsa de certa nostra sciencia approbamus, ratificamus et confirmamus tenore presencium mediante, perpetuis temporibus duratura. Actum et datum Poznanie in capitulo generali sabbato infra octauas Corporis Christi sub anno Domini millesimo quadringentesimo primo. Presentibus et consencientibus venerabilibus viris fratribus nostris, dominis: Vincencio preposito, Alberto Poznaniensi, Conrado Srzemensi, Derslao Pczewensi archidiaconis, Alberto Gluschinensi preposito, Iohanne sancti Spiritus preposito et officiali, Paulo scolastico Lubucensi, Floriano Poklathka, Pribislao, Bartholomeo Rinkonis, Iohanne de Neparth, Iohanne de Scholowo, Iacobo Grolok, Mathia de Kaznia, Mathia Calisz, Mathia Blyda, Lodouico, Nicolao Ianussij, prelatis et canonicis nostris Posnaniensibus, capitulariter congregatis et alijs multis fidedignis.
Acta caus. de a. 1639 - 1646 archiwum konsystorza biskupiego w Poznaniu.
1)Dębno wieś paraf. nad Wartą w powiecie pleszewskim.
Kębłowo, Lipie, Gorzyce i Rudki, wsie w pow. wrzesińskim około Miłosławia położone.
Ostrów wieś należąca do par. Dębno.
Boszkowo nie istnieje dziś w pobliżu Dębna.
Chrzan wieś w pow. wrzesińskim.
Pienczkowo, wieś w pow. szredzkim, par. Dębno.
Bnin nie istnieje dziś w pobliżu Dębna.
Orzechowo wieś w pow. wrzesińskim, par. Dębno.
2)Czerszewo dziś nie istnieje.


Dokument Nr 18
1401. die 4. mensis Iunii, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis ratam facit erectionem et dotationem ecclesiae parochialis in Lutogniewo, iam pridem factas.

R. Wojciech biskup poznański na prośbę Paska z Gogolewa podczaszego kaliskiego, potwierdza pierwotną fundacyę kościoła parafialnego w Lutogniewach, tak jak była przez poprzedników biskupa i Paska ustanowioną, mianowicie: w Lutogniewach folwark ze zbożem mesznem i dziesięciną snopową po pługach tamtejszych dziedziców; w Bodzacinie i Wiezewach1) zboże meszne. Biskup sprawdziwszy fundacyę przysięgą wiarogodnych osób, zatwierdza takową. Poznanie sabbato infra octauas Corporis Christi a. D. 1401. Testes: Vincencius prepositus, Albertus archidiaconus, Conradus Srzemensis, Derslaus Pczeviensis archidiaconi, Albertus prepositus Gluschinensis, Iohannes prepositus s. Spiritus, officialis, Paulus scolasticus Lubucensis, Florianus Poklathka, Przibislaus, Bartholomeus Rinconis, Iohannes de Nieparth, Iohannes de Scholow, Iacobus Grolok, Mathias de Kezina, Mathias Kalis, Nicolaus Iamanski, Lodovicus, Mathias Blida, prelati et canonici ecclesie Poznaniensis.
Acta episcopalia de a. 1598 - 1664 w archiwum konsystorza biskupiego w Poznaniu.
1)Lutogniewo, wieś parafialna w powiecie krotoszyńskim.
Dzierżanów, Borzęcin i Wrożewo w tymże powiecie blisko Krotoszyna położone.


Dokument Nr 19
1401. die 4. mensis Iulii, in Buk,
Heredes de Otusz ratam faciunt limitationem hereditatum Buk, Dobieżyn et Otusz.

Nos Nicolaus, Thomas et Iohannes heredes de Otusche significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, presentibus et futuris, pre sencium noticiam habituris, quod cum reuerendus in Christo pater et dominus, dominus Albertus episcopus Poznaniensis et eius capitulum, ab vna, et nos videlicet pretacti de Othusche heredes, parte ab alia, super facienda limitacione inter hereditates dicti domini episcopi, videlicet Buk et Dowezino, ex vna, ac nostram videlicet Othusche1) parte ex alia, in quatuor viros antiquos voluntate vnanimi compromisissemus, limites quoque seu cumuli dicti wlgariter coppcze, iuxta dictorum virorum antiquorum declaracionem modo debito facti extitissent, nos non errore aliquo seducti, sed compotes racionis existentes, bene deliberati, sponte et voluntarie consensimus, quod eciam vnus cumulus seu limes, dictus wlgariter coppecz, ultra alios limites bona dicti domini episcopi et ecclesie Poznaniensis diuidens, in insula, in medio stagni ibidem consistentis, ex oposito ville nostre predicte Othusche factus est pro futurorum memoria efficaci; ita, quod a dicto cumulo ad alios cumulos et limites directe mensurando, tota illa pars medij stagni predicti ad hereditates dicti domini episcopi, alia vero medietas eiusdem stagni ad nostram hereditatem temporibus perpetuis pertinebit. Nolumus autem, quod per huiusmodi cumuli faccionem idem dominus episcopus et capitulum aut nos penam in dicto compromisso vallatam incurramus. Datum in Buk feria secunda proxima infra octauas Visitacionis Marie, sub anno Domini millesimo CCCC primo. In cuius rei testimonium sigilla nostra, videlicet prescriptorum heredum presentibus sunt appensa. Presentibus hijs vero testibus, nobilibus et discretis viris: Tycze Bar de Opalenicza, Floriano Docowsky, Msczignewio Sandzinsky, Nicolao Cozlowsky, Prandothe Grzebeniczsky, Alberto Negolewsky heredibus, Paulo plebano in Buk, domino Iohanne et Philippo vicarijs ibidem in Buk ac alijs fide et honore dignis testibus.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony był pierwotnie trzema pieczęciami, po których tylko paski pargaminowe pozostały.
1)Buk, miasto powiatowe w księstwie poznańskiem.
Dobieżyn, wieś w tymże powiecie.
Otusz, wieś w tymże powiecie, par. Niepruszew.


Dokument Nr 20
1401. die 29. mensis Septembris, in Opalenica.
Thicza Bar de Opalenica Nicolao Voislai de Grodzisko, plebano de Opalenica dotem assignat.

Ego Thicza Bar heres in Opalenycza, vniuersis Christi fidelibus, tam presentibus, quam futuris, notum facio litera cum presenti. Quoniam quidem velocitate dierum meorum transiturus sum, quemadmodum solet fugere vmbra et euanescere fumus, consultissimum constat anime saluande prouidere, cuius vitam in eternum scio permanere. Igitur pro dileccione domini nostri Ihesu Christi, liberatoris animarum nostrarum, ac pro veneratione genitricis eius perpetue virginis Marie et pro interuentu beati Mathei apostoli et ewangeliste, bono ac deliberato animo maturoque consilio amicorum meorum prehabito, ob remedium et salutem anime mee ac parentum meorum, videlicet Heyncze Bar patris mei et Margarethe matris mee, fratrum et sororum necnon Fylcze sororis mee et domini Ioseph heredis in Grodzisko, irreuocabiliter pure donaui discreto viro domino Nicolao dicto Leype, quondam Voyslai de Grodzisko, plebano in Opalenycza1), ob fidelitatis seruicia michi per eum impensa, in molendino meo situato super fluuio Mogielnycza dicto, prope castrum et in alijs omnibus molendinis, quotquot in eodem fluuio ante et retro fieri possunt, de qualibet rotha eorundem molente, vt infra patebit, vnum terciarium farine, quod vulgo rzewothnyk dicitur, mensure vsualis, vt iuris est dicti mei districtus, singulis septimanis, videlicet die sabbati sibi suisque successoribus perpetuis temporibus, omni impedimento proculmoto. Eciam do et confero dicto domino Nicolao et eius successoribus quatuor gurgustra wlgariter wiersze circa quodlibet molendinum et in quolibet stagno ponenda pro captura piscium in qualibet parte fluminis in structuris sibi factis pro mensa eorum cum duabus nassis wlgariter wiecierze libera habebunt. Eciam do et confero dicto domino Nicolao suisque successoribus vnum mansum liberum in Opalenycza ad ipsius vsum et suorum successorum per se vel alios quosuis laicos colendum, tam longum et latum, vt aliorum villanorum mansi continentur, liberum ab omni solucione et labore, et alijs quibusuis exaccionibus proculmotis, cum omni iure et dominio ipsum mansum tenere, habere et quiete possidere secundum suum ac suorum successorum placitum licite et libere vnum vel plures in eodem manso cultores seu alios quosuis artifices collocare, et hij in eodem manso per ipsum siue suos successores constituti, in vijs, meisque siluis, borris, nemoribus, pascuis, aquis et pratis singulisque omnibus ad eorum vsum spectantibus, vt alij mei villani in hereditate predicta omni impedimento euoluto plenaria gaudeant libertate. Eciam do et confero dicto domino Nicolao et suis successoribus tres insulas, wlgariter ostrowy dictas, vnam retro curiam suam, aliam prope fluuium predictum et castrum et circa eandem insulam ipse et sui successores piscinam in latitudinem et longitudinem sibi competentem possunt ad vtilitatem sui preparare. Insulam vero terciam in hereditate mea alia, videlicet Mokre Miechorzewo2), cum horto libero penes antiquum cymiterium et prope curiam sculteti contento, ipse et sui successores sine impedimento libere retinebunt. Insulas vero predictas cum hortis singulis annis ipse et sui successores per se vel alios secundum ipsius vel ipsorum placitum desicare, eradicare et extirpare valeant ac easdem meliorare omni impedimento proculmoto. Item do et confero predicto domino Nicolao suisque successoribus in omnibus hereditatibus meis, siluis et borris siue nemoribus, vbicumque in eisdem sibi eligere placuerit, nonaginta arbores pro mellificijs valentes, wlgariter barcz dictis, pro vtilitate sua suorumque successorum; quod si vna illarum corruerit vel annihilaretur, extunc aliam loco illius licite poterit seu poterint reparare. Insuper sepedicto domino Nicolao et suis successoribus do et conferro vnum macellum liberum in predicto oppido, videlicet Opalenycza quiete et pacifice ab omni sulucionis onere possidendum et labore quouis exemptum. Ceterum firmissime in hijs scriptis confirmo sepedicto domino Nicolao et suis successoribus omnem hereditatem ad ecclesiam ab antiquis fundatoribus spectantem ac ab eisdem in suis limitibus limitatam, wlgariter poswanthne, ab acie curie sue inchoando videlicet agrum, hortos et pratum et alia queque ibidem circumiacencia a dexteris, transeundo per antiquam viam ad hereditatem Iastrzebnyki3) vsque ad limites Wyszoky damb. Et hec omnia prescripta, videlicet agrum, hortos et prata ipse et sui successores licite et libere sine impedimento meo successorumque meorum desicare, exradicare et extirpare ac ea meliorare valebunt. Quare sepedictus dominus Nicolaus suique successores singulis diebus sabbatiuis vnam missam ad laudem et honorem Domini nostri Ihesu Christi et virginis Marie, matris eius gloriose, et Omnium Sanctorum et presertim beati Mathie apostoli et ewangeliste, specialiter tamen istam venerabilem missam "Salue sancta Parens" vel pro festis quibuslibet et beate Marie virginis missam festo congruam cantare vel legere debebunt, et singulis diebus dominicis Quatuor temporum de quolibet anno sese continue sequentibus, vigilias de Sancto et feria secunda proxima missam pro defunctis legere vel cantare pro animabus prescriptis sint astricti, exhortacione tamen ad populum singulis diebus dominicis publice fienda pro salute animarum predictarum deuotissime studeant sine obliuoine memorie commendare. Et si dictus dominus Nicolaus et sui successores dicte ecclesie rectores, dictum diuinum cultum in vigilijs sic, quod absit, exequi neglexerint, tunc dictam farine mensuram eiusdem septimane, qua eandem recipere debuissent, non habebunt. Eciam hoc sit exceptum, quod si dictum molendinum vel molendina vacaret siue vacarent non molendo, ita tamen, quod tantum duobus diebus eiusdem septimane molendina molerent, extunc idem dominus Nicolaus et sui successores in quolibet molendino de qualibet rota sic molente farinam, vt prescriptum est, sine omni impedimento retinebunt. In huius rei testimonium sigillum meum presentibus est subappensum. Datum et actum in Opalenycza dio sancti Michaelis archangeli. Presentibus nobilibus viris et dominis: Swanthoslao castellano Callissiensi, Andrea et Przibislao de Gryzina, Iohanne de Iarognyeuicze, Heynczkone et Franczkone fratribus dictis Skappa de Uyazd, Gunthero Pradel de(s) heredibus, Nicolao sculteto de Szelyno, Mathia Szmolczicz de Mokre Myechorzewo, Witkone de Suche Myechorzewo scultetis et alijs quam pluribus fidedignis ad premissa vocatis et rogatis, sub anno Domini millesimo quadringentesimo primo.
Acta consistorii episcopalis Posnaniensis de a. 1460 - 1467.
1)Opalenica, miasteczko nad rzeką Mogilnicą w powiecie bukowskim.
2)Michorzewo wieś parafialna w tymże powiecie.
3)Jastrzębniki wieś w tymże powiecie, parafii Opalenica.


Dokument Nr 21
1402. die 13. mensis Februarii, Cracoviae.
Wladislaus II. rex Poloniae Nicolao Kezinger de Nuremberga pro Nicolao Bochnar zuppario Salis utriusque fideiubet.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lythuanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus, quibus expedit, vniuersis, presencium noticiam habituris, quomodo circumspectus Nicolaus Kezinger de Nuremberga, mercator noster fidelis dilectus, cum sua societate, cupientes in eo nostre celsitudini obsequium facere speciale, prudentem Nicolaum Bochnar ciuem Cracouiensem, zupparium nostri Salis vtriusque, fidelem nostrum dilectum, certis pecuniarum summis pro nostra celsitudine et pro necessarijs nostris expositis supportauerunt et subleuauerunt cum effectu. Volentes igitur prefatum Nicolaum Kezinger et suam societatem specialibus graciarum nostrarum fauoribus prosequi, promittimus verbo regio, si predictum Nicolaum Bochnar zupparium ab hac luce migrare contigeret, huiusmodi summis pecuniarum a prefato Nicolao Kezinger et a sua societate pro nostris, ut prefertur, opportunitatibus receptis; ipsi Nicolao Kezinger et sue societati non exsolutis, pro eisdem summis pecuniarum nondum solutis, super quibus claris et euidentibus scriptis edocti fuerimus, eidem Nicolao Kezinger et sue societati satisfacere, ipsosque penitus indempnes reddere pretextu pecuniarum earundem. Harum quibus sigillum nostrum est appensum testimonio literarum. Datum Cracouie feria secunda Carnispriuij, anno Domini millesimo quadringentesimo secundo. - Ad relacionem reuerendi in Christo patris, domini Nicolai episcopi Wladislauiensis, necnon domini Clementis vicecancellarij regni Polonie.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (Nr. 276), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko pasek pargaminowy pozostał.


Dokument Nr 22
1402. die 21. mensis Februarii, Siradiae.
Petrus Kmithae de Wisnicze palatinus Sandomiriensis et capitaneus Siradiensis testatur, Chebdam de Niewiesz villam suam Paski przybkowskie Chebdae dicto Sweneczskemu C marcis vendidisse.

R. Datum Siradie feria tercia proxima post dominicam Reminiscere, anno Domini millesimo quadringentesimo secundo. Presentibus: Iacussio palatino, Martino castellano, Zawissio vexillifero, Petrassio subdapifero. Venceslao iudice, Sobeslao subiudice Siradiensibus.
Gniezno, arch. consitorii archiepiscopalis, acta ad annum 1426.


Dokument Nr 23
1402. die 25. mensis Aprilis, Gnesnae.
Mathiae iudicis Calissiensis decretum, monasterio Landensi villam Wronczyno, de qua eidem monasterio Nicolaus de Bogusławice litem intendebat, addicens.

Nos Mathias iudex Calisiensis, notum facimus, quibus expedit, vniuersis, tam presentibus, quam futuris, presencium noticiam habituris, quod sub anno Domini millesimo quadringentesimo secundo, ipso die beati Marci euangeliste, in summis terminis alias generalibus Gnesne circa aduentum serenissimi principis domini Vladislai regis nostri graciosi, in presencia dominorum infrascriptorum celebratis, constitutus personaliter Nicolaus de Boguslawice, nomine suo et principaliter consortis sue iudicialiter proposuit contra et aduersus abbatem et totum monasterium eiusque conuentum in Landa, quomodo hereditatem Magnum Wronczyno1) pro se ab ipso alienantes vsurparent minus iuste, asserentes se racione fore propinquiores ad eandem. Ex aduerso dominus abbas respondit, quod antecessores ipsius duas partes eiusdem hereditatis pro pecunijs emissent, et aliam partem per modum commutacionis pro alia parte hereditatis eidem abbati et conuentui esset appropriata, incorporata et adiuncta, et super hoc priuilegia euidencia et sufficiencia sufficienter produxit coram dominis antedictis. Demum domini supradicti auditis literis eiusdem domini abbatis et conuentus, dictam hereditatem Magnum Wronczyno adiudicauerunt predicto domino abbati, monasterio et conuentui, decernentes priuilegia ipsorum robur obtinere perpetue firmitatis; predicto autem domino Nicolao et eius consorti abiudicantes temporibus euiternis et tenore presencium iusticia mediante abiudicamus. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum anno, die, quibus supra. Presentibus strenuis ac nobilibus viris, dominis: Sandiuogio Callissiensi, domino Iohanne Liganza Lanciciensi palatinis, Thomkone capitaneo Maioris Polonie generali, Ianussio Gnesnensi, Suentoslao Calisiensi, Iohanne de Krolikowo Szremensi castellanis, Alberto Trlanski subcamerario, Iacussio Iacca subiudice, ceterisque dominis iudicio regali nobis(cum) presidentibus.
Series privilegiorum monasterii Landensi lit. B z XVII wieku, str. 49.
1)Wronczyno. Były niegdyś trzy wsie tej nazwy w Wielkopolsce: jedna parafialna w byłem województwie poznańskiem, pow. gnieźnieńskim, druga w temże województwie, pow. kościańskim, par. Modrze, trzecia wreszcie w wojew. kaliskiem, pow. gnieźnieńskim. Do którejby się z tych miejscowości nasz dokument odnosił, wyjaśnić nie umiemy.


Dokument Nr 24
1402. die 20. mensis Iunii, Sandomiriae.
Pactum Nicolai cancellarii Cuiaviensis cum Nicolao dicto Neorza de ecclesia parochali in Stszow(?).

In nomine Domini amen. Sub anno Natiuitatis eiusdem millesimo quadringentesimo secundo, indiccione decima, mensis Iunij die vicesima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini, nostri domini Bonifacij superna prouidencia pape noni moderni anno ipsius XIII, hora terciarum uel quasi, in domo habitacionis honorabilis viri domini Iacobi decani ecclesie collegiate sancte Marie Sandomiriensis in Sandomiria, in mei notarij publici infrascripti testiumque subscriptorum ad hoc vocatorum specialiter presencia constituti personaliter venerabilis et discretus viri dominus Nicolaus cancellarius terre Cuyauiensis, prothonotarius domini Wlladislai regis Polonie, canonicus Cracouiensis et Sandomiriensis ecclesiarum et Nicolaus dictus Neorza, rector ecclesie parrochialis in Stszow(s), inter ipsos deliberacione habita sepiusque super hoc repetito tractatu parte ex utraque, non valentes ecclesie prefate in Stszow1) et cure ipsius aliter consulere, salutique animarum ipsorum et parrochie ibidem subuenire, ipsamque ecclesiam in Stszow onere negligenciarum tam in cura animarum, quam regimine temporalium pregrauatam cupientes releuare, talem ordinacionem et condictacionem inter ipsos fecerunt, cuius tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis. Et primo presbiterum ydoneum et valentem pro dicta ecclesia in Stszow et cura ipsius, quem prenominatus dominus Nicolaus cancellarius elegerit duxeritque presentandum reuerendo in Christo patri et domino, domino Petro Dei gracia episcopo Cracouiensi, eundem petens institui per commendam et medium commende ad prefatam ecclesiam i Stszow. Quiquidem presbiter ad presentacionem prefati domini Nicolai cancellarij, cum per prefatum dominum episcopum Cracouiensem fuerit, ut premittitur, per commendam ad dictam ecclesiam in Stszow institutus, curaque animarum et regimen temporalium in eadem sibi fuerit per dictum dominum episcopum Cracouiensem commissa et assignata, tribus annis a festo sancti Iacobi proxime nunc affuturo computando, prefato Nicolao dicto Neorza soluet quolibet anno X marcas pro vite ipsius sustentacione, videlicet singulis Quatuortemporibus duas marcas cum media, quarto vero anno cum aliquum ecclesia prefata fuerit in parte reformata et edificia circa eandem aliqua confecta, prefatus institutus eodem anno et alijs sequentibus soluet XII marcas dicto Nicolao Neorza. Super quibus omnibus et singulis prefati dominus Nicolaus cancellarius et Nicolaus dictus Neorza pecierunt eis a me notario infrascripto confici presens publicum instrumentum. Actum et datum anno, indiccione, mense, die, pontificatu, hora et loco, quibus supra. Presentibus discretis et prouidis Symone viccario ecclesie sancte Marie Sandomiriensis, Alberto Stanislai de Leszow clerico Poznaniensis diocesis, nobili Iohanne Iacusij de Zwydno subdapifero Rauensi, Ianvsio dicto Blecstarcz et Iohanne dicto Pyszarzik, ciuibus ciuitatis Sandomiriensis, testibus ad premissa vocatis et rogatis.
@rysunek@
Et ego Sanislaus Michaelis de Przedborz presbiter Gneznensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, dictis ordinacioni, condictacioni alijsque omnibus et singulis, dum sic, ut premittitur [agerentur et fierent], vnacum prenominatis testibus presens interfui [eaque omnia et singula sic fieri] vidi et audiui et in hanc formam publicam redegi signoque et nomine meis solitis et conswetis consignaui in fidem et testimonium omnium premissorum.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (Nr. 278). Pieczęcią żadną nie był opatrzony.
1)Stszów. Miejscowość takiej nazwy na obszarach dawnej rzeczypospolitej nie istnieje wcale. Prawdopodobnie chodzi tu albo o Strzeszewo albo o Strzeżów lub Strzyżów, lecz o którą z licznych wsi tej nazwy, rozstrzygnąć nie umiemy. W każdym razie wieś ta musiała leżeć w dyecezyi krakowskiej, skoro kapelana kościoła parafialnego w tejże wsi zatwierdzać miał biskup krakowski.


Dokument Nr 25
1402. die 20. mensis Octobris, Gnesnae.
Mathiae de Wąsosze iudicis Calissiensis decretum, episcopo Posnaniensi quartam partem villae Chwaliszew seu Chwalibogowo addicens.

R. Priuilegium Mathie iudicis Calissiensis et heredis in Wansosz, quo mediante sentenciam diffinitiuam in causa quarte partis hereditatis in Chwaliszew seu Chwalibogowo,1) ad ecclesiam Posnaniensem spectantis, coram comitibus Thomcone subpincerna Cracouiensi, Maioris Polonie capitaneo generali, Martino de Calinova castellano Siradiensi, Bodzantha de Chlapowo subpincerna Posnaniensi, Nicolao de Gorazdowo pincerna Calissiensi, Andrea de Gorazdowo, tanquam a nominato capitaneo iudicibus designatis, inter Andream episcopum Posnaniensem et generosam Luchnam de Phaliszyce mota, episcopo et ecclesie Posnaniensi sub actum in Pyzdry feria sexta ante festum s. Heduigis, anno 1402 adiudicate, approbat et ratificat. Datum Gnesne ipso die Translacionis sancti Adalberti martyris, in domo reuerendissimi patris Nicolai archiepiscopi Gnesnensis, anno millesimo quadringentesimo secundo.
Teka Naruszewicza 10 N. 41, z sumaryusza kapituły katedralnej poznańskiej.
1)Chwalibogowo. Trzy wsie tej nazwy istnieją w powiecie wrzesińskim, do którejby się z nich nasz regest odnosił, rozstrzygnąć nie umiemy. Może ten regest odnosi się do jednej z wsi Chwaliszew, których jest cztery w powiecie odolanowskim, a może do Waliszewa, obecnie przedmieścia miasta Poznania, które się niegdy niewątpliwie Chwaliszewem zwać musiało.


Dokument Nr 26
1402. die 13. mensis Decembris, in Ląd.
Gerardus abbas monasterii Landensis cuidam Mathiae dicto Sartori scultetiam in villa Maławieś L marcis vendit.

Ad perpetuam rei memoriam. Nos frater Gerardus abbas in Landa totusque conuentus ibidem ordinis Cisterciensis, Gneznensis diocesis, notum facimus tam presentibus, quam futuris, presens scriptum inspecturis seu audituris, quod nos mera deliberacione prehabita, vendidimus et per presentes vendimus honesto viro Mathie dicto Sartori sculteciam nostram, scilicet duos mansos in nostra hereditate Mala uilla1), in districta Dyrzouiensi sita, pro quinquaginta marcis Prusiensibus videlicet grossorum vel maioris monete, pro se et per eum (cum) suis successoribus legitimis natis seu nascendis iure Teutonicali, prout sculteti aliarum villarum nostrarum in Clodauia siue in Trampko2), iure hereditario tituloque proprietatis libere possidendo, addicientes, quod predictus scultetus seu sui legitimi successores medium censum de taberna ibidem pro se tollet et ad vsus suos conuertet; eciam tercium denarium de re seu causa iudicata habebit. Incole vero predicte ville nostre, quilibet eorum in festo sancti Martini racione et nomine census dare et cum effectu nobis assignare tenebunt(s). Ceterum autem iamdicti kmethones iuxta consuetudinem terre nobis laborare sunt astricti. Vt autem hec nostra vendicio et empcio grata et rata persisteret et perpetue firmitatis robur obtineret, sigillorum nostrorum munimine videlicet abbatis et conuentus presentem litteram iussimus et precepimus roborari ac communiri. Actum et datum in Landa, ipso die sancte Lucie virginis, sub anno Domini millesimo CCCC° secundo. Presentibus hijs tesibus, religiosis viris, fratribus: Gobelino priore, Iohanne suppriore, Syfrido cellerario, Heinrico bursario ac alijs quam plurimis fidedignis.
Z kolońskiego kopiarza przywileji lądzkich, karta 33, N. 70.
1)Maławieś niegdy w woj. pomorskiem, pow. tczewskim.
2)Kłodawa wieś paraf. w pow. gdańskim.
Trampko, tej miejscowości oznaczyć nie umiem.


Dokument Nr 27
1403 s. d. m. et l.
Michael heres villae Lubasz1) Ioanni plebano ibidem hortum quendam confert.

R. Michał dziedzic Lubasza nadaje Janowi Bedermanowiczowi plebanowi w Lubaszu i jego następcom ogród leżący obok własnego ogrodu pod warunkiem, aby ciż plebani co poniedziałek odprawiali mszę za zmarłych, zaś raz w rok w niedzielę jednę całą wigilię. Testes: Mathias plebanus Czarnkouiensis, Venceslaus altarista Schamotuliensis, Andreas Ryp.
Acta episcopalia consistorii Posnaniensis de anno 1449.
1)Lubasz, wieś paraf. w pow. czarnkowskim.


Dokument Nr 28
1403. die 4. mensis Martii, Cracoviae.
Wladislaus II. rex Poloniae oppido Dolsk privilegium iuris civilis, igne consumptum, renovat.

R. Priuilegium serenissimi Vladislai regis Polonie super renouacione priuilegij iuris ciuilis oppidi Dolsko,1) ex eo, quod primum priuilegium igne consumptum deducatur, tum super institucione consulatus, donacione libertatum, determinacione fori septimanalis et nundinarum de datto Cracouie die dominica Inuocauit. Presentibus: Petro episcopo, Iohanne de Tanczyn castellano, Iohanne de Tarnow palatino Cracouiensibus, Petro Kmita Sandomiriensi, Ianussio de Konieczpole Siradiensi palatinis. - Per manus reuerendissimi Nicolai archiepiscopi Gnesnensis, anno Domini millesimo quadringentesimo tercio.
Teka Naruszewicza 10 N, 55, z sumaryusza kapituły katedralnej poznańskiej.
1)Dolsk miasto w powiecie szremskim.


Dokument Nr 29
1403. die 6. mensis Martii, Cracoviae.
Wladislaus II. rex Poloniae cum monasterio Landensi vilam Sokołowo villis Wronczyno małe et Niedamirz commutat.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum inter humane nature commoda nichil dignius memoria habeatur, oportunum existit, vt actus hominum litterarum apicibus et testium annotacione perhennentur. Proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie, Lithuanieque princeps supremus, Pomeranie, Russieque dominus et heres etc. significamus, quibus expedit, vniuersis, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, quomodo certis causis animum nostrum mouentibus et signanter speciali zelo deuocionis accensi, cupientes monasterio nostro in Landa1) de maiori commodo et profectu prouidere, villam nostram Sokolowo2) in districtu Gneznensi sitam, pro villis Wronczino paruo et minori et Nedamyrz,3) in districtu Pisdrensi sitis, cum venerabili fratre Gerhardo abbate et conuentu ipsius ibidem in Landa rite et racionabiliter iustoque permutacionis titulo alterutrum permutauimus et tenore presencium permutamus. Et vt valor predictarum villarum equaliter conpensetur, predictus Gerhardus abbas cum suo conuentu sexaginta marcas latorum grossorum nobis addiderunt pro villa Sokolowo ad villas predictas Wronczino minori et Nedamirz, ipsam villam Sokolowo a Nicolao de Krolikow castellano Sremensi liberantes. Quamquidem et villam Sokolowo predictam monasterio predicto in Landa cum omnibus eius pertinencijs, agris, agriculturis, pratis, campis, rubetis, quercetis, pinetis, fructetis, borris, siluis, mericis, nemoribus, aucupacionibus, venacionibus, mellificijs, piscinis, piscaturis, lacubus, paludibus, aquis et aquarum decursibus, molendinis, emolumentis, collibus, vallibus, montibus, censibus, fructibus, redditibus, vtilitatibus, prouentibus, appendijs et coherencijs vniuersis, prout eadem villa Sokolowo in suis metis, grenicijs et gadibus ab antiquo longe lateque et circumferencialiter est limitata et distincta, incorporamus, adiungimus, annectimus et appropriamus perpetuis temporibus duraturis, per ipsum abbatem et conuentum eius tenendam, habendam, vtifruendam, nec non vendendam, commutandam et in vsus eorum beneplacitos conuertendam ac perpetuis temporibus possidendam. Harum quibus sigillum nostre maiestatis appensum est testimonio litterarum. Datum Cracouie feria tercia proxima post dominicam Inuocauit, anno Domini M° CCCC° III°. Presentibus hijs venerabilibus in Christo patribus et dominis: Nicolao de Curow sancte Gnesnensis ecclesie archiepiscopo, Petro Cracouiensi et Alberto Poznaniensi episcopis, necnon validis strenuisque viris Iohanne de Thanczin castellano Cracouiensi, Iohanne de Tharnow Cracouiensi, Sandziwogio Swidwa Poznaniensi palatinis, multisque alijs nostris fidelibus fidedignis. Datum per manus eiusdem domini Nicolai de Curow sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopi, nobis sincere dilecti.
Z kolońskiego kopiarza przywileji klasztoru lądzkiego, karta 2 N. 2.
1)Ląd wieś w woj. kaliskiem, pow. konińskim, par. Lądek.
2)Sokołowo, wieś w pow. gnieźnieńskim, par. Ostrowite prymasowskie.
Wronczyno małe i Niedamirz dziś w pow. pyzdrskim nie istnieją.


Dokument Nr 30
1403. die 11. mensis Martii, Cracoviae.
Wladislaus II. rex Poloniae littus paludis dicti Prusy Alberto episcopo Posnaniensi confert.

In nomine Domini amen. Wladislaus Dei gracia rex Polonie, necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie, Lithuanieque princeps supremus, Pomeranieque et Russie dominus et heres etc. significamus tenore presencium vniuersis, quibus expedit, presentibus et futuris, presencium habituris noticiam, ad rei memoriam sempiternam, quod mente solicita perpendentes, quod in cumulum promitat maiestatis regie et honoris ad ea dexteram aperire munificam, que et bonorum votiue ampliandorum augmentum respiciunt et personarum ecclesiasticarum, pontificali presertim dignitate, profunda quoque et rei publice opportuna consiliorum vtilitate eminencium condicionem vbertant et faciunt pociorem. Inde est, quod nos deuotis precordijs magna pro paruis et pro transitorijs eterna ab eo, qui bonorum nostrorum non indiget, et in se sperantes conseruat, domino premia expetentes et eum hereditatis nostre partem habere, voluntatique sanctorum, qui in terra eius sunt et ad dexteram regiam, ne commoueantur, assistunt, cupientes, rippam nostram seu littus paludis siue stangni, wlgariter dicti Prussy, intra nostre regalis dicte Drzonek, et venerande beatorum Petri et Pauli apostolorum, principum Poznaniensis ecclesie, vocate Dolsko1) hereditatum, in Maiori Polonia, in districtu Srzemensi consistencium, terminos iacentis et gades seu limites ipsarum concludentis, vnacum parte eiusdem stagni nos concernente, ad instantem peticionem reuerendi et nobis precipui in Christo patris, domini Alberti episcopi Poznaniensis, dicte ecclesie ac ipsi domino Alberto et suis successoribus episcopis, Poznaniensibus, pro piscina seu piscinis per eos ad comodum et vtilitatem ipsorum et ecclesie eiusdem faciendis, in longitudine, qua longiori et latitudine, qua ampliori aqua in palude seu stangno eodem retenta et restangnata dilatata fiunt et diffusa, cum omni iure et dominio et prout ad nos hactenus dinoscebatur pertinere, dedimus, donauimus, contulimus et appropriauimus, ac presencium robore damus, donamus, conferimus et appropriamus, per ipsam Poznaniensem ecclesiam et eius episcopos tenendum, habendum et perpetuis temporibus pacifice possidendum ac cum piscaturis et vniuersis vtilitatibus ad vsus eorum beneplacitos conuertendum. Harum quibus sigillum maiestatis nostre appensum est testimonio literarum. Datum Cracouie die dominico Reminiscere miseracionum tuarum etc. anno Domini millesimo quadringentesimo tercio. Presentibus strenuis militibus: Iohanne de Tanczin castellano, Iohanne de Tarnow palatino Cracouiensibus, Petro Kmythe palatino, Cristino de Ostrow Sandomirien castellano, Zegotha de Pysary Cracouiensi et Sandziuogio de Ostrorog Poznaniensi vexilliferis, et quammultis alijs nostris fidelibus dilectis. Datum per manus reuerendissimi in Christo patris, domini Nicolai archiepiscopi Gneznensis nobis sincere dilectj.
Ad relacionem Nicolai aule regalis vicecancellarij. -
Albricus prepositus Vneyouiensis.
Oryginał pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony jest majestatową pieczęcią króla Władysława Jagiełły ze zwykłego wosku, mocno zniszczoną, uwieszoną na sznurze z blado różowego i blado zielonego jedwabiu.
1) Drzonek wieś, Dolsk miasto w pow. szremskim.


Dokument Nr 31
1403. die 8. mensis Maii, in Krzeszów.
Nicolaus de Chroberz capitaneus Cresoviensis fratri suo Francconi villam Ośnica, ad fluvium San locandam, XXX marcis vendit.

In nomine Domini amen. Quia cunctorum perit memoria factorum, nisi testibus veridicis siue scriptis priuilegiatis publice solidantur, igitur nouerint vniuersi, presentem paginam inspecturi, quod nos Nicolaus heres de Chroberz necnon capitaneus Cresoviensis per consensum magnifici principis Wladislay Dei gracia regis Polonie, cupientes redditus castri predicti ampliare, decreuimus noue locacionis villam sub nomine Osniscza1) inter Colno et fluuium San situare. Vendidimus fratri nostro Francconi filio domini Stephani dicti Pachirz pro triginta marcis vsualis monete sculteciam cum omnibus fructibus infrascriptis iure Maitburgensi perpetuo hereditarie habendam, possidendam ac si necesse fuerit, ad vendendam. Ad libertatem prefixam diligencius locandam eidem Ffrancisco sculteto et singulis kmetonibus ad eandem libertatem supervenientibus et ibidem manentibus a data presencium infra XII annos in mericis, in siluis vero XX-ti annos omnimodam libertatem concedimus et donamus, ipsosque ab omnibus solucionibus, angarijs, exaccionibus et alios(s) quocumque nomine dicantur, liberos faciendo, tali tamen condicione, quod predictus scultetus in predicta libertate duodecim cmethones in duodecim mansis, de nouo extirpatis, pro nostris vsibus et suis debeat collocare; sin autem plures fieri poterint, ad nostrum melius locabuntur. Deinde intra granicies incipiendo a Colna fluuio usque ad fluuium San et a fluiuo San usque ad Persczowicze et a Perscowicze usque ad Borecz et dictum Borecz usque ad granicies Bistripotoc et a Borecz usque ad foueas Iwn, quo reccius poterit pertransire, et a @?@foueis quo reccius potest pertransire circa Chlopi gosd usque iterum ad Colna sint in se circumferencialiter sint(s) distincte. Sepedicte scultecie @?@ac kmetonibus vtilitates, quas comparare et haberi poterint pro ipsis, voluerint, largiter donamus: siluuas, borras, mericas, mellificia ad comparanda. Ceterum concedimus et damus predicto sculteto in predicta scultecia @-?@ IIII-or mansos liberos, prata, primo, quod est sub Oszniscze, secundo Perscovicze, tercio Setno, quod ante ad castrum spectabat, et quatuor ortulanos, tabernam, maccellum carnificum, fabrum(s) sutorum et sartorum, sextum denarium de censu, tercium denarium de iudicio, molendinum in Colna fluuio, ubi placuerit ad parandum, piscinas, quotquod fieri poterint in suis granicijs, lacus: primum sub Osniscze, secundum paruum, quod dicitur Lomini, in fluuio San obstaculum, quod dicitur jasz ad parandum; hec omnia concedimus libere ad possidendum. Item vero cum iam libertas elapsa expirauerit, cmetones nobis ibidem annis singulis per marcam soluere tenebuntur in die beati Martini. Item si aliqua expedicio communis in terra siue extra terram ingruerit, tunc sepedictus scultetus in equo et cum balista nobis tenebitur deseruire; ab alijs vero solucionibus et exaccionibus penitus liberi sint et exempti, nisi quod iuris est in alijs libertatibus. Item plebano idem cmetones per mensuram siliginis et per mensuram auene in festo sancti Martini soluere tenebuntur. Istis autem omnibus suprapremissis super omnia predicta in iura se Maitburgensia tenebuntur, ipsorum privilegio et iure vtantur, ad que nos omnino consentimus. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apendendum. Actum et datum in Cresow in die beati Stanislaui gloriosi martiris, anno Incarnacionis Domini M°C°C°C°C°III°. Presentibus testibus: domino Iohanne fratre nostro, herede de Chroberz, domino Iacobo item herede de Chroberz, strenuo milite domino Gregorio de Lowinicza, domino Nicolao herede de Wola, domino Petro herede de Charzewicze et alijs quam pluribus fidedignis.
Dokument pargaminowy przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 270), opatrzony jest jedną okrągłą pieczęcią z ciemnego wosku, zawieszoną na sznurku z pąsowego i niebieskiego jedwabiu, a wyobrażającego w tarczy herb Topór. Napis otokowy zniszczony.
1) Ośnica. Wieś tej nazwy nad rzeką Sanem dziś nie istnieje.


Dokument Nr 32
1403. die 5. mensis Iunii, in Konin.
Wladislaus II. rex Poloniae cuidam Laurentio filio Micossii molam aquariam in fluvio Warta prope oppidum Oborniki sitam, confert.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Quia tunc multis errorum et dubiorum incommodis prudenter occurrimus, dum gesta etatis nostre literarum apicibus et testium annotacione perhennamus, proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithuanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus, quibus expedit, vniuersis, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, quomodo cupientes regni nostri solitudines in vsus vberiores reducere et fructus thezauri nostri amplioribus vbertatibus adaugere, in ripa fluuij Wartha fluentis ante opidum Oborniky1), retro pontem eiusdem opidi Oborniky, quo itur ad ecclesiam sancti Spiritus, molendinum erreximus et locauimus, in quo omnia grana frumentorum moli debent sine preiudicio aliorum nostrorum molendinorum. Cuius quidem molendini terciam partem seu terciam metretam omnium emolimentorum, de eodem veniencium, Laurencio molendinatori filio Mikossij, olim ciuis de Gnezno, considerata subtilitate artis ipsius carpentorie, dedimus graciose, damusque et conferimus harum serie mediante temporibus perpetuis duraturis, duabus partibus seu metretis eiusdem molendini pro nobis et successoribus nostris reseruatis. Quodquidem molendinum ijdem Laurencius in omnibus suis defectibus et de nouo eciam debet reformare. Pro cuius reformacione nos duos denarios, ipse vero Laurencius molendinator tercium dare volumus et debemus. De quoquidem molendino prefatus Laurencius molendinator omnium emolimentorum eiusdem molendini duas metretas nobis vel capitaneis nostris Obornicensibus, qui pro tempore fuerint, debet dare et fideliter assignare, terciam metretam pro vsibus suis conuertendo; quamquidem terciam metretam eiusdem molendini ijdem Laurencius molendinator et eius liberi ac successores legitimi habebunt, tenebunt, vtifruentur et pacifice temporibus perpetuis possidebunt. Racione cuius donacionis ydem Laurencius molendinator et sui successores legitimi arce carpentoria curijs nostris seruire tenebuntur, quociens fuerit oportunum et per capitaneum nostrum fuerint requisiti. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Actum in Konyn feria tercia festi Penthecostes, anno Domini millesimo quadringentesimo tercio. Presentibus: reuerendo in Christo patre, domino Alberto Dei gracia episcopo Poznaniensi, Gnewossio de Dalouicz Cracouiensi, Iohanne de Tholischcow Kalisiensi subcamerarijs, Nicolao de Czarnkow iudice Poznaniensi, Georgio de Kwyathcow Bechouiensi, Nicolao de Bloczischow Santhocensi castellanis, multisque alijs nostris fidelibus fidedignis. Datum per manus venerabilis in Christo patris domini Nicolai Dei gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopi nobis sincere dilecti. - Ad relacionem Thomconis capitanei Maioris Polonie.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 280), opatrzony był niegdyś jedną pieczęcią, po której tylko sznurek z białego i zielonego jedwabiu pozostał.
1) Oborniki, dziś miasto powiatowe w dawnem województwie poznańskiem.


Dokument Nr 33
1403. die 5. mensis Iunii, in Konin.
Wladislaus II. rex Poloniae Alberto de Trląg villam Pławce confert.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie Lythwanieque princeps suppremus et heres Russie etc. significamus, quibus expedit, vniuersis, quod attenta mente perpendentes grata et multum accepta seruicia, que nobilis Albertus de Trlang, subcamerarius Kalisiensis mayestati nostre exhibuit et imposterum aucto fidelitatis studio prestancius poterit exhibere, quorum intuitu volentes eundem Albertum de Trlang specialium graciarum prosequi fauoribus et ad obsequia nostra reddere prompciorem, sibi villam nostram Plowcze1) in districtu Srzedensi sitam, cum omnibus censibus, redditibus, prouentibus, aquis, pratis, campis et laboribus ac cum omnibus et singulis vtilitatibus ad ipsam quomodolibet spectantibus de innate celsitudinis munificencia damus tenendam, ad nostre dumtaxat beneplacitum voluntatis. Quamquidem villam Plowcze idem Albertus de Trlang cum prescriptis eius vtilitatibus tenebit, habebit et pacifice possidebit ad voluntatis nostre beneplacitum, ut preffertur. Harum quibus sigillum nostrum est appensum testimonio litterarum. Datum in Konyn feria tercia festi Penthecostes, anno Domini millesimo quadringentesimo tercio. - Ad relacionem domini Nicolai vicecancellarij.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 281) bez najmniejszego śladu przywieszenia lub wyciśnięcia pieczęci.
1) Pławce, wieś w pow. szredzkim.


Dokument Nr 34
1403. die 24. mensis Iulii, Posnanie.
Ioannes de Niepart canonicus et vicarius in spiritualibus Posnaniensis testatur, Ioannem dictum Chojnica bacalaureum in artibus vicariis ecclesiae cathedralis Posnaniensis duas marcas annuas de villis Glinno, Sady et Bielawy1) in vim reemptionis vendidisse.

R. Czynsz powyższy wyderkafowy zapisał Jan Chojnica bakałarz w sztukach imieniem własnem oraz imieniem ojca swego Jury w szerokich groszach praskich. A był ten czynsz płacony dotąd Mikołajowi Wodziczce, któremu wikaryusze katedralni poznańscy w zamian za to 20 grzywien wynagrodzili. Testes: Nicolaus Petri de Srzodka, Nicolaus Maczkonis de Lubin plebani, Symon Martini de Dambye et Symon Mathie de Staw.
Acta consistorii episcopalis Posnaniensis de an. 1446-1447.
1) Bielawy i Glinno wielkie oraz Glinno małe czyli Glinienko, wsie w wojew. niegdy poznańskiem, pow. poznańskim, par. Chojnica. Sady dziś w tej okolicy nie istnieją.


Dokument Nr 35
1403. die 3. mensis Septembris, Posnaniae.
Thomco capitaneus Maioris Poloniae testatur, Hinczcam Szkapa de Ujazd cum Ioanne abbate monasterii Paradisiensis, quasdam hereditates commutasse.

In nomine Domini amen. Ad rei memoriam sempiternam. Nos Thomco subpincerna Cracouiensis et capitaneus Maioris Polonie generalis, significamus vniuersis presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, quod ad nostram et aliorum nobilium veniens presenciam, nobilis vir Hinczka dictus Szkapa, heres in Wyasd, non compulsus, non coactus, neque errore aliquo seductus, sed de sua spontanea voluntate, vsus suorum amicorum consilio et matura deliberacione prehabita, talem commutacionem in bonis hereditarijs cum venerabili domino Ioanne abbate de monasterio Gosczechow alias Paradiso, et religiosis fratribus conuentus manesterij(s) eiusdem se fecisse recognouit, ita videlicet, quod a dictis abbate et conuentu hereditates, videlicet Sdzbowecz, item vtrumque Solancin et Sworzice in Costanensi, et Zollelice1) in Poznaniensi districtibus sitas, recepit; racione quarum hereditatum et commutacionis ipsis domino abbati et conuentui manesterij(s) Gosczechowo predicti, hereditatem suam Lutole mocre et scolteciam in Choczeszewo2) cum iure supremo ibidem predictus Hinczko Szkapa cum omni iure et dominio, sicut solus tenuit et habuit, coram nobis resignauit, cum omnibus prouentibus, redditibus, censibus, campis, agris, pratis, pascuijs, siluis, gagijs, mericis, rubetis, borris, melificijs, lacubus, piscinis, fluuijs, aquis, riwlis, molendinis, stangnis, paludibus ac generaliter cum omnibus et singulis vtilitatibus et pertinencijs, ad predictam villam Lutole mocre et ad scolteciam in Choczeszewo quomodocumque pertinentibus, nichil pro se excipiens in eisdem, per ipsos dominum abbatem et conuentum perpetuis temporibus tenenda, possidenda, vendenda, obliganda et ad vsus beneplacitos conuertenda, prout ipsis et successoribus eorum vtilius videbitur expedire. Nos autem predictam commutacionem ratam habentes et gratam, presentibus confirmamus. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum Poznanie, feria secunda ante Natiuitatem beate Marie, anno Domini millesimo quadringentesimo tercio. Presentibus dominis: Sandiuogio de Ostrorok vexilifero Poznaniensi, Andrea et Przibislao de Grizina, Sandiuogio de Iarocino, Theodrico de Gywno et Petrassio de Nagrodouice heredibus et alijs multis.
Dokument pargaminowy, przechowany w bibliotece hr. Raczyńskich w Poznaniu (N. 95), opatrzony był niegdy pieczęcią, przechowaną w tejże bibliotece osobno (E, 4), a wyobrażającą w tarczy nieco pohylonej, nakrytej hełmem, herb Jelita.
1) Seibowiec niegdy w pow. kościańskim, dziś nie istnieje.
Słocin, wieś w pow. bukowskim, par. Grodzisk.
Sworzyce, wieś w tymże pow. par. Bukowiec.
Bolewice, wieś w tymże powiecie.
2) Lutole mokre, zapewne Lutołek wodny, niegdy w wojew. i pow. poznańskim.
Chocieszewo wieś paraf. w temże niegdy województwie i powiecie.


Dokument Nr 36
1403. die 8. mensis Septembris, in Poniec.
Iudicum quorundam decretum, inter Nicolaum abbatem Lubinensem et Mathiam Dzetrzich cmetonem de Górka de agro quodam litem dirimens.

R. Petrus burgrabius in Ponecz, Lysek in Dzanczina, Iohannes de Gosczeyewicze heredes, Mathias proconsul, Stephanus consul in Ponecz, Clich in Gosczeyewicze et Clich in Ianiszewo kmethones, jako wybrani jednacze wydają wyrok w sprawie pomiędzy Mikołajem opatem lubińskim a Maciejem Dzetrzichem kmieciem z Górki, powiatu wschowskiego, o to, że Maciej pewnego pola w tejże wsi od dość dawnego czasu na szkodę klasztoru nie uprawia. Obiedwie strony przyrzekają z góry poddać się wyrokowi pod karą 30 grzywien, za które poręczają ze strony klasztoru Stanisław z Szurkowa podsędek poznański i opiekun klasztoru lubińskiego oraz Piotr dziedzic z Gościejewic, zaś ze strony Macieja Dzetrzicha Ian Moczygroch z Zawad, Miczko z Gościejewic, Jan Draag z Osieczny i Stojan z Gościejewic kmiecie. Maciej Dzetrzich ma powrócić do swego pola i takowe uprawiać nadal lub sprzedać; opat zaś ma mu dać 7 wiardunków i 8 mierzyc na zasiew zimowy, to jest 1 grzywnę na św. Michał, a na św. Marcin 3 wiardunki, oraz nakazać kmieciom z Górki, by pole jego na zimę zorali, wreszcie uwolnić go od tegorocznego czynszu. In Ponecz die dominica infra octauas Natiuitatis Marie, a. D. millesimo quadringentesimo tercio.
Oryginał pargaminowy, przechowany w bibliotece hr. Raczyńskich w Poznaniu. Pieczęci wszystkich czterech brak.


Dokument Nr 37
1403. die 24. mensis Septembris, in Ląd.
Gerhardus abbas monasterii Landensis cuidam Petro molam aquariam in villa Koszuty XX marcis vendit.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos frater Gerhardus abbas monasterij Landensis, ordinis Cisterciensis, diocesis Gneznensis, ex arbitrio salubri et consensu fratrum conuentus nostri, molendinum in hereditate nostra Coschuti1) situatum et in stagno de Powidz decurrente, situm in fine ville predicte ad opidum Sluptza tendenti, honesto viro Petro et suis legittimis successoribus vendidimus et vendimus presencium per tenorem pro viginti marcis tenendum, habendum, commutandum, conueniendum, obligandum, vendendum, vtifruendum, perhenniter possidendum et ad vsus beneplacitos conuertendum, iuxta quod prefato P. et suis legitimis successoribus vel posteris decencius ac vberius videbitur expedire, tali, vt sequitur, ordinacione, quod sepedictus P. cum suis successoribus qualibet septimana IIIIor scotos nobis dare debet racione nostri census. Rursus prenominatus P. cum suis sequacibus honorem cum appensis quibuscunque anno quolibet super festum Natiuitatis Domini nostri nobis dare, quemadmodum suus antecessor; (tenetur). Insuper si aqua per vehemenciam auide ampliaretur et agger(em) wlgariter grobla dictum dirumperet, extunc incole antedicte ville nostre Coschuti pro reformacione eiusdem aggeris dicto Petro et suis successoribus debent fore adiutores, si aque eidem(s) non neglexerit restaurare; si autem neglexerit, extunc non in nostrum dampnum, sed in dampnum eiusdem P. et suorum successorum procedet. De post si aqua de eodem stagno conuerteretur, vel, quod absit, expedicio et lites seu gwerre in regno Polonie haberentur, et idem P. cum suis successoribus emolumenta aquirere non posset, ita quod segetes ad molendinum adduci non possent, hoc non in dampnum ipsius P. vel suorum successorum, sed in dampnum nostrum procedet. Ceterum, si quod absit, idem molendinum per deuastatores seu occupatores regni Polonie vel per alios extraneos concremaretur, extunc tam in dampnum nostrum, quam in dampnum ipsius P. et suorum successorum procedet; si autem ex igne proprio accenderetur, non in nostrum, sed in dampnum ipsius Petri et successorum suorum procedet. Hoc adiuncto, quod sepefatus Petrus cum suis successoribus modicum de agro vna cum orto pro se et suis successoribus reseruabit, velut tenuit suus antecessor. In cuius rei testimonium et euidenciam pleniorem, nostro ac conuentus nostri sigillis presentes iussimus roborari. Actum et datum in domo habitacionis nostre feria secunda proxima ante festum sancti Michaelis archangeli sub anno Domini M° CCCC° tercio. Presentibus: nobili viro, domino Laskario herede in Cozarzewo, Waltero aduocato Slupczensi, Canitza mercatore, Martino Cąl, Nicolao Clotząck, Nicolao tabernatore, incolis Sluptze, Mathia molendinatore, Wilhelmo priore, Syffrido cellarario et alijs quam pluribus fidedignis.
Z kolońskiego kopiarza przywileji lądzkich, karta 37.
1) Koszuty wieś w księstwie poznańskiem, pow. słupeckim, par. Słupca.


Dokument Nr 38
1403. die 6. mensis Novembris, in Biecz.
Vladislaus II. rex Poloniae Voitoni de Kopystnica villam, Kopytnica confert.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithuanie princeps supremus, Russieque dominus et heres etc. Quamuis munificencie nostre graciam libenter extendimus ad singulos, quorum fideles nobis abo ... experimento sentimus, circa illorum tamen merito graciosius plenam libencius dextram nostre liberalitatis adducimus, pro quibus non solum deuocionis et fidei puritas, sed et seruiciorum gratitudo multipliciter intercedit. Quapropter omnibus et singulis, tam presentibus, quam futuris significamus, quibus expedit, vniuersis, quod attentis inspectisque gratis seruicijs ... pendijs Voythonis de Kopystnicza, nostri fidelis dilecti, que ipsum hactenus nobis exhibuisse cognouimus et incessanter ad presens exhibere, seruireque et ........ ....... credimus in futurum, de certa nostra sciencia baronumque nostrorum prehabito consilio eandem villam ac hereditatem nostram Kopytnicza,1) in terra nostra Podoliensi, in districtu vero Skalicensi, in fluuio dicto Zbrucz sitam, cum omnibus censibus, vtilitatibus, prouentibus, vsufructibus, campis, agris, pratis, pascuis, graminetis, siluis, mericis, nemoribus, quercetis, mellificijs, piscinis, aquis, molendinis et emolimentis, cum omnibus eciam proprietatibus, iure, dominio et appendijs vniuersis ac p ......... antiquis prouentibus, quibuscumque vocantur nominibus, ............... damus, donamus, conferimus et largimur Voytkoni necnon ipsius liberis et successoribus legittimis libere, hereditarie in perpetuum tenendam, habendam, possidendam, vtifruendam, non sine consensu et voluntate nostris vendendam, obligandam, commutandam, alienandam et ad vsus beneplacitos conuertendam: saluis tamen iuribus et seruicijs nostris per ceteros terrigenas nostros terre Podolie ac eorum homines nobis exhiberi consuetis, que eciam ipse Voytko et successores ipsius legittimi vnacum hominibus ipsorum celsitudini nostre prestare, impendere et facere tenebuntur. Hoc eciam specialiter expresso, quod idem Voytko, ipsius liberi et successores legittimi cum vna hasta et duobus sagittarijs et alijs ipsorum hominibus nobis et nostris successoribus seruire totaliter sint astricti ad expedicionem, dum fuerit oportunum. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Actum in Beecz feria tercia infra octauas Omnium Sanctorum, anno Domini millesimo CCCC tercio. Presentibus: Sbigneo de Brzezie marszalco curie nostre, Gnewossio de Dalouicz magistro curie regine consortis nostre et succamerario Cracouiensi, Clements de Mosk .... castellano Vysliciensi, Iohanne dicto Manzyk, pincerna nostro, militibus, Nemerza de Galow, Zindramo gladifero Cracouiensi et alijs quam plurimis nostris fidelibus fidedignis. Datum per manus honorabilis Nicolai Cracouiensis et Sandomiriensis ecclesiarum canonico(s) preposito sancti Floriani necnon aule nostre vicecancellario. Volentes eciam, vt idem Voytko semper in terra Podolie residenciam habeat personalem et sui heredes.
Dokument pargaminowy, bardzo zniszczony, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (Nr. 282). Pieczęć wraz z sznurkiem oderwana.
1) Wieś Kopytnica dziś nie istnieje.


Dokument Nr 39
1403. die 13. mensis Novembris, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis XL marcas annuas de decimis quarundam villarum, necnon proventus quarundam aliarum villarum canonicis et vicariis ecclesiae cathedralis Poznaniensis confert.

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis tociusque curie celestis amen. Ad perpetuam rei memoriam. Incessanter quosque fideles suos sancta mater ecclesia conuocat ad Dei proximique amorem, qui ad suum recurrens principium, suo reditus origini, refusus suo fonti, semper ex eo sumens, vnde iugiter fluat, operari magna non desinit, sed plurimos ad se trahit, quem amorem habenti beato Petro, sumo apostolorum vertici dominus noster ..... ipsius pascendas commisit oues suas, cuius eciam diuini amoris quantulamcumque scintillam acceptam proximi amore nutrire cupientes, vt ......... ad Dei trahamus amorem. Nos Albertus Dei gracia Poznaniensis episcopus precipua cura vigilando pro diuini cultus augmento ac iuxta .......... doctrinam patrum erga magis nobis fidei domesticos fratres scilicet nostros, nostre dicte Poznaniensis ecclesie canonicos eorumque vicarios .................. sed propter exiles fructus, quos habent, excusacione pretensa apud ecclesiam nostram minime residentes, desiderio desiderauimus vltra .............. ...... naliter apud ecclesiam nostram predictam residendum, quatenus in eadem Domini domo quasi stelle in perpetuas eternitates lucentes, Dei .................. nent et exemplo. Eapropter de consensu nostri nostreque ecclesie capituli generalis, ad hoc specialiter congregati, vna nobis .................... prehabita, de eiusdem ecclesie nostre bonis, fructibus, redditibus, que hucusque nostre mense episcopali deseruiebant, ipsa tamen mensa nostra .................... prouisione manente, quadraginta marcas grossorum annuas monete Polonicalis de decimis villarum circa Rogosno, circa [Czarnkowo et circa Vscze]1) consistencium, videlicet Bobrowniki, Tlukaui, Iardanouicze, Gorzewo, Polayewo, Lubas, Bszowo, Golcz, Slawno, P[russynowo, Mlynkowo, Szmyescheouo,] Sarb, Cruschewo, Vscze, Nouauilla, simul Chrostowo, Netansxowo Iablonowo, Miroslaue, Rathaie et Milcz nostre diocesis,2) .......... .......... percipiendas deputamus, donamus et assignamus, atque earum possessionem realem et corporalem a nobis nostrisque successoribus ac nostra et ............. perpetuum segregamus et abdicamus, tradimusque in Dei nomine per presentes in augmentum, refeccionem et cottidianarum distribucionum presentibus in d ........... in choro ecclesie nostre duntaxat dari solitarum, ipsisque refeccionibus et cottidianis distribucionibus addimus et eciam aplicamus distribuendas hocmodo, vt uidelicet tercia, quarta uel quinta aut alia conueniente die tempore cuiuslibet capituli nostre ecclesie generalis, quod bis celebretur in anno, durante eodem capitulo post finitas vesperas omnes tunc presentes canonici atque eorum vicarij vigilias et de mane missam defunctorum in ecclesia nostra prefata solempniter decantent pro defunctis Poznaniensibus episcopis; ita tamen, vt nobis vita functis nostri nominis recitacio specialiter fiat in vigilijs et missis, in secretis et collecta speciali, videlicet "Deus, qui inter apostolicos antistites" etc. eciam "famulum tuum Albertum" perpetuo annuatim decantandis, cuilibet autem canonico et prelato tunc in choro presenti, hoc modo missam legenti octo, non legenti vero sex grossi pro refeccione dentur; quilibet quoque prelatorum eorumdem tunc presencium duos, singuli vero tunc eciam presentes canonici vnum grossos dicte Polonicalis monete sub excommunicacionis pena, quam exnunc ferimus in hijs scriptis, in qualibet missa huiusmodi defunctorum teneantur ad altare offere inter ibidem tunc presentes in choro concanentes vicarios diuidendos. Qod autem supererit de dictis quadraginta marcis dictis commemoracionibus peractis, iuxta dicti nostri et ecclesie nostre capituli et procuratorum, qui pro tempore fuerint, secundum industriam alijs festis seu diebus, presentibus tantum in choro prelatis et canonicis singulis annis pro refeccionibus equaliter diuidatur, quatenus saltem celestium et huiusmodi premiorum spe ijdem canonici vicarijque allecti, in ipsa nostra ecclesia ministerium sibi traditum curent adimplere deuote, omni excusacione postergata. Verum cum in illa eterna celesti domo multe sunt mansiones, quarum inhabitatores non id solum, quod per Dei omnipotenciam creati, sed eciam quia sua clemencia de claustris inferi dyabolique faucibus saluati et liberati sunt per verbum, quod in principio apud Deum Deus erat et carnem sumpsit in uirgine Maria, ex quo eam beatam pronuncciauit, omnes generaciones incessanter commemorant, nos Albertus Dei gracia episcopus Poznaniensis prefatus, cum illis partem, societatemque expectantes, vnanimi desiderio ad ipsum volentes efficere, de nostri capituli generalis ac vicariorum canonicalium dicte nostre ecclesie consensu concordi, sana deliberacione prehabita, constituimus et perpetuo seruandum ordinauimus et presentibus ordinamus ac statuimus, vt in dicta nostra ecclesia omnes hore ac missa de beata Maria virgine prememorata per terciam partem dictorum vicariorum canonicalium ipsius ecclesie nostre annuatis vicibus ad hoc opus mutandorum, singulis annis inperpetuum cottidie, alijs duabus vicariorum partibus horas eisdem diebus singulis debitas et officia in eadem ecclesia nostra complentibus, decantentur et decantare teneantur, verumtamen ad presepe os bonis triturantis ligare nolentes, sed vt viuat de altari, qui ei seruit, dignum duximus premissis statuentes addicere, vt tam hij, qui beate virginis, quam diei reliquas horas, vt predicitur, adimplent, redditus, census, obuentiones et prouentus altarium sanctorum Stephani prothomartiris, Nicolai episcopi et confessoris ac Alberti et Katherine, decem milia Martirum et Philippi, ac Iacobi apostolorum et Blasij martiris ac sancte Elisabeth et Nicolai episcopi confessoris ac sancte Crucis in dicta nostra ecclesia Poznaniensi nostre collacionis, eciam si alicui uel aliquibus ipsorum altarium canonicatus sit annexus aut vacetur prebenda, quibus ipsi vicarij eciam teneantur ammodo deseruire, ipsorum altarium ministris, qui nunc sunt, vita functis, necnon decimas, prouentus, census et obuenciones villarum circa Kalis et circa Odolanow, videlicet Glogowa, Bandzeszino, Crampa, Sczuri, vtrumque Golanski, Iankowo, Naviszicze, Lancoczini, Virzbno, Daniszino, Guthowo, Beganino, Raskowo, Pogrzibouo, Rpiszewo, Przigodzicze, Oczansche, Goluchouo, Bonino, Lewkowo, Boczkowo, Gnasdowo, Gorzno et Benino,3) que mense nostre episcopali hucusque debebantur, annis singulis decetero inperpetuum prouenientes, atque decimas, redditus, offertoria, refecciones, funeralia, census et obuenciones intuitu vicariarum suarum quomodocumque et qualitercumque, auro et argento fusis uel in massis ac pannis sericeis et aurifrigatis uel auratis et gemis oblatis uel cum funeribus apportatis, exceptis, prouenientes, equaliter inter presentes tamen singulis septimanis post completorium sabatis diebus diuidantur. Ita temen, vt singulis annis ipsorum vicariorum, tam absencium, quam presencium cuilibet, inter sancti Martini ac sancti Nicolai confessorum et episcoporum festa de huiusmodi redditibus pro vestitu comparando tres marce Polonicalis numeri debeant dari et predonari, reliquo quod vltra ............. prouenerit, inter presentes tantum, vt premittitur, distributo. Que, quosque altaria, redditus, decimas, census, prouentus et obuenciones supratacta ............. .......... et singula, omnesque et singulos ad vsum predictum dicto modo exequendum et seruandum, dictis vicarijs canonicorum per presentes in Dei nomine assignamus ...................... mus, incorporamus et donamus, renuncciantes pro nobis et successoribus nostris in perpetuum ipsis et omni iuri, quod nobis aut nostris successoribus .... ................ nensis compecijt, competit uel competere possit qumodolibet infuturum, a nobis quoque et successoribus nostris nostraque et eorum mensis abdicantes .................... ssessionem et vtilitatem omnem ipsis vicarijs damus et eos, successoresque eorum in perpetuum possessores eorundem facimus, constituimus ........... ......... ssa suum robur obtineat et perpetuam firmitatem, presentes literas exinde confici et sigillis nostro et dicti capituli nostri maioribus commu ..................... Actum et datum Poznanie sub anno Domini millesimo quadringentesimo tercio, die XIII mensis Novembris, in capitulo generali tunc celebrato. P ................... bus ac honorabilibus viris domnis: Petro Lubucensis, Nicolao palatini Wladislauiensis ecclesiarum decanis, Nicolao Streskonis Gneznensis, Michaele .................... Stetinensis, Caminensis diocesis, ecclesiarum thesaurarijs, necnon Vincencio preposito, Petro decano, Nicolao cantore, Symone custode, Conrado ............... Pczewensi archidiaconis, Mathia de Kczina, Bartholomeo, Iohanne officiali, Iohanne de Neparth, Nicolao de Gorca cancellario, Ianussio ........ Borislao, Floriano de Poclatki, Mathia de Kalis, Floriano de Cracouia, Petro Luciani, Iacobo Grolok, Alberto preposito Gluszinensi, Przibislao, Miroslao, Michaele Blida, Lodvigo et Nicolao Iamenski prelatis et canonicis capitulariter congregatis nostre ecclesie Poznaniensis et Nicolao de Gwasdouo, notario nostri capituli Poznaniensis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony był niegdy dwiema pieczęciami, zawieszonemi na sznurkach z niebieskiego i wiśniowego jedwabiu, z których pierwszej brak zupełny, po drugiej, pieczęci kapitulnej, pozostał tylko zniszczony zgoła ułomek. Dokument sam wilgocią zniszczony tak, że dwie plamy wilgotne, wielkości dłoni, zniszczyły zupełnie pismo dokumentu w tych miejscach.
1) Rogoźno miasto w pow. obornickim.
Czarnków, miasto powiatowe w obw. bydgoskim.
Uście w powiecie chodzieskim.
2) Bobrowniki w pow. wągrowieckim.
Tłukawy w powiecie obornickim.
Jardanowice dziś nie istnieją.
Gorzewo w powiecie wągrowieckim.
Połajewo w powiecie obornickim.
Lubasz, Bzowo, Gulcz, Sławno i Prusinów w pow. czarnkowskim.
Młynkowo w powiecie obornickim.
Smieszków, Sarbia i Kruszewo w powiecie czarnkowskim.
Uście, Nowawieś, Chróstowo, Nietążkowo, Jabłonowo, Mirosław i Milcz w powiecie chodzieskim.
3) Kalisz miasto niegdy wojewódzkie.
Odolanów miasto powiatowe w księstwie poznańskiem.
Głogowo w woj. kaliskiem, pow. konińskim, par. Rusosice.
Będzieszyn w pow. odolanowskim.
Krempa w woj. kaliskiem, pow. konińskim, par. Tuliszków.
Sczury w powiecie odolanowskim.
Gołąski wielkie i małe niegdy w woj. i pow. kaliskim.
Janków, w powiecie odolanowskim.
Nabyszyce w tymże powiecie odolanowskim.
Łękocin w powiecie wyrzyskim.
Wierzbno jedno leżało niegdy w woj. i pow. poznańskim, drugie w woj. i pow. kaliskim, trzecie w powiecie konińskim.
Daniszyn w powiecie odolanowskim.
Gutów i Bieganin w powiecie pleszewskim.
Raszków i Pogrzybów w powiecie odolanowskim.
Orpiszewo w powiecie krotoszyńskim.
Przygodzice i Ociąż w powiecie odolanowskim.
Gołuchów w powiecie pleszewskim.
Bonino dziś nie istnieje.
Lewków, Boczków i Gniazdów w powiecie odolanowskim.
Gorzno w powiecie pleszewskim.
Bienino niegdy w woj. i pow. poznańskim, par. Ostroróg.


Dokument Nr 40
1403. die 16. mensis Novembris, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis decimas villarum Radomicko, Bronikowo, et Boguszyno Nicolao heredi de Radomicko et Gregorio rectori ecclesiae ibidem vendit.

In nomine Domini amen. Albertus Dei gracia episcopus Poznaniensis ad perpetuam rei memoriam. Suadet racio iuris, quoque nobis suggerit auctoritas, vt ad nostre Poznaniensis (ecclesie), quo profecto locus habitacionis glorie Dei existat, decorem ceterarumque nobis creditarum ecclesiarum conseruacionem, pro cultus diuini augmento congruis affectibus intendamus. Proinde ad vniuersorum et singulorum, presencium et futurorum, quorum interest vel interesse poterit, noticiam deducimus per presentes, quod cum ..... nostro Poznaniensis ecclesie, cuius zelus nos consedit ad inchoatam per nos chori ipsius ad vota laudancium dominum in conspectu populi et in medio domus eius rodolenda fabricam, nostroque et aliorum prelatorum in agendis eiusdem ecclesie exhausto, ad prescriptas facultates non suppetant fine optato consumendam, propter quod sacrorum canonum licencia concedente, decimas campestres omnium frugum seu census decimales pro eisdem in villis Radomicko, Bronikowo et Boguschino1) nostre diocesis Poznaniensis post araturas et de mansis rusticorum, quas nos ad mensam nostram episcopalem de iure dicebamus, nobilis vero Nicolaus heres et patronus ac Gregorius rector ecclesie parochialis in Radomicko ad eandem ecclesiam pertinere, ipsamque in possessione earum a multis retroactis et proscriptis temporibus contendebant, eisdem Nicolao et Gregorio rectori ad dictam ecclesiam in Radomicko pia deuocione ementibus, pro conseruando cultu diuino in eadem, de venerabilium fratrum nostrorum, dominorum prelatorum et canonicorum nostri Poznaniensis capituli et consensu, pro certa ab ipsis Nicolao et Gregorio nobis et eidem capitulo numerata et tradita ac habita exposuimus pecunie quantitate per manus honorabilium virorum, dominorum Iohannis prepositi sancti Spiritus et Petri Luciani canonicorum, laboris huiusmodi dicte nostre ecclesie prepositorum, ad dicti chori fabricam conuertenda ac eciam dispensanda. Vt itaque memorata ecclesia parochialis in Radomicko iura et obuenciones suas sic integre obtineat, quod et sibi ab alijs illesa conseruentur et ipsa suis huiusmodi iuribus sit contenta, prescriptas decimas seu census decimales sic emptos in villis Radomicko, Boguschino et Bronikowo, necnon agros et ortos cum vtilitatibus eorum ad dictam ecclesiam racione fundi in Radomicko spectantes, ipsamque Radomicko necnon infrascriptas villas Smyczyny, Dlutkowo, Kuroswane, Sirpowo et Unino2) cum allodiorum in eisdem decimis ac annonis missalibus per rusticos et molendinatores de molendinis dictarum villarum persoluendis, ac alijs iuribus et consuetudinibus parochialibus in parochia et pro parochia dicte ecclesie in Radomicko et eius, qui pro tempore fuerint, rectoribus appropriamus, invisceramus, incorporamus et adiungimus, ac incolas dictarum villarum in eadem ecclesia diuina audire officia et ecclesiastica percipere sacramenta, Christianaque debere perfrui sepultura, ac eidem ecclesie et eius rectoribus pro tempore de dictis decimis missalibus et iuribus alijs debito tempore reddendi, contradictores quoque et rebelles ad satisfactionem compelli, censura ecclesiastica mediante. Premissaque omnia et singula ex certa nostra sciencia et dicti capituli ratihabicione et consensu appropriamus, ratificamus et confirmamus ac presentis scripti patrocinio robur perpetue firmitatis volumus et decernimus habitura. In cuius rei testimonium nostrum et nostri capituli predicti sigilla presentibus sunt appensa. Actum et datum Poznanie in curia nostra feria sexta infra octauam beati Martini episcopi, in capitulo nostro generali, anno Domini millesimo quadringentesimo tercio. Presentibus et consencientibus venerabilibus et honorabilibus viris, dominis: Vincencio preposito, Petro decano, Nicolao cantore, Simone custode, Nicolao cancellario, Conrado archidiacono Srzemensi, Nicolao Strzeschconis, Michaele Blida decretorum doctore, Mathia de Kczynia, Bartholomeo Rynkonis, Iohanne preposito s. Spiritus, Iohanne de Neparth, Ianussio de Scholowo, Borzislawo, Floriano de Poklathky, Mathia de Kalisz, Floriano de Cracouia, Petro Luciani, Iacobo Grolok, Alberto preposito Gluschinensi, Przibislao, Miroslao, Mathia Blyda, Petro decano, Paulo de Szlachczino scolastico Lubucensibus, Lodouico, Iohanne de Czechel, Nicolao Iamenski et Vincencio de Marczinkowo, prelatis et canonicis tunc capitulariter congregatis.
Z liber beneficiorum archiwum konsystorza biskupiego w Poznaniu.
1)Radomicko wieś parafialna w powiecie kościańskim.
Bronikowo wieś parafialna w tymże powiecie.
Boguszyn wieś należąca do parafii Bronikowo.
2)Smyczyna wieś w powiecie wschowskim, par. Radomicko.
Dłutkowo i Kurozwęki w tej okolicy dziś nie istnieją.
Sierpów wieś w pow. kościańskim, par. Radomicko.
Unino dziś w tej okolicy nie istnieje.


Dokument Nr 41
1403. die 19. mensis Novembris, in Gartin.
Ulricus de Iungingen commendor de Balge testatur, Alexandrum ducem Lithuaniae in terris ordinis Teutonici venandi potestatem obtinuisse.

Wir bruder Vlrich von Iungingen kompthur czur Balge Dutsches ordins wir uorheisen vnde geloubin by gutin, getruwen an algeb .... dem irluchten ffuersten herczoge Allexandro andirs Witowdt grosfuersten czu Littouwen uor vnserem homeister vnde uor den ganczin ordin vnde alle des ordins lant vnde luete, vnde mit namen uor herczoge Switterigal, das her ffrie vnde sicher sye uf des ordins grenitczen vnde wiltnisse czu iagin bynen alder cziet dis fredis, der itczunt steet wen her wil adir wo is in gelust in siner eigen personen, vnde alle den, di mit im sin vnde sunderlich ab vnser here der Konig von Polin mit im in den iaitten sien wielde, der sal ouch deser sicherunge gewis sien mit alle den sinen, di mit im uf di iait komen. Czu geczuegnisse gebe wir desin brief mit vnsserm angehangin ingesegel, der gegeben czu Gartin in der iarczal vnsers heren Christi geburt M° CCCC tercio, am tage Elisabeth.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 283), opatrzony jest jedną pieczęcią okrągłą ze zwykłego wosku, zawieszoną na pasku pargaminowym, której wycisk zatarty.


Dokument Nr 42
1404 s. d. m. et l.
Ioannes praepositus ad s. Spiritum et officialis Posnaniensis notificat, sese a Bonifacio IX. P. M. litem inter Martinum praepositum de Bużenin1) et Nicolaum praepositum de Stolec2) agitatam, discernendam, commissam obtinuisse.

Archivum consistorii metropol. Gnesnen de a.1404-1405. Dokument niedokończony.
1)Burzenin, niegdy miasteczko, dziś wieś w powiecie sieradzkim.
2)Stolec wieś parafialna w tymże powiecie.


Dokument Nr 43
1404. die 26. mensis Ianuarii, in Skierniewice.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Nicolaum Strzessconis thesaurarium, canonicum et officialem Gnesnensem procuratorem suum instituit.

R. Mikołaj arcybiskup gnieźnieński z uwagi, iż w sprawach publicznych dość często poza granicami swojej dyecezyi przebywać musi, przez co potwierdzanie prezentowanych mu osób na różne beneficia cum et sine cura bywa zwlekane, nadaje Mikołajowi Strzeszkowiczowi skarbnikowi, kanonikowi i oficyałowi gnieźnieńskiemu pełne zastępstwo swej osoby w tej mierze. Ma to zastępstwo obejmować godności poniżej biskupiej zwłaszcza w kollegiatach łęczyckiej, uniejowskiej i kurzelowskiej, rozciągać się jednak tylko na te osoby, które mu arcybiskup piśmiennie do wyboru poda.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta de a. 1404 - 1405.


Dokument Nr 44
1404. die 13. m. Februarii, in castro Kamień.
Nicolaus Longus canonicus Gnesnensis, vitricus Naclensis, Camenensis et Pomeraniensis Nicolao Strzessconis officiali Gnesnensi litem inter Paulum rectorem ecclesiae de Drzewianowo1) et nobiles quosdam do decima villae Drzewianowo exortam, discernendam committit.

Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnen. de a. 1404-1405.
1)Drzewianowo wieś w powiecie wyrzyskim.


Dokument Nr 45
1404. die 4. mensis Martii, Cracoviae.
Wladislaus II. rex Poloniae testatur, Ioannem de Tęczyn castellanum Cracoviensem villam Strzałków Leonardo de Nowaki CCCC marcis vendidisse.

In nomine Domini amen. Ad rei memoriam sempiternam. Dum viuit littera, viuit et accio commissa littere, cuius assercio nutrit memoriam et labiles semper perpetuat acciones. Proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie, Pomeranie, Lithuanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, quod ad nosaram nostrorumque baronum validus Iohannes de Tanczin castellanus Cracouiensis, miles noster fidelis dilectus, veniens presenciam, sanus mente et corpore, non coactus, nec compulsus, nec aliquo erroris seductus deuio, sed matura deliberacione habita, spontaneaque voluntate, suorum fretus consillo amicorum, villam suam Stralkowo1) wlgariter dictam, in terra Syradiensi prope Radomske sitam, cum omnibus ipsius ville vtilitatibus, censibus, redditibus, prouentibus, aquis, pratis, campis, virgultis, quercetis, pinnetis, siluis, borris, gagijs, mericis, nemoribus, piscinis, molendinis, stagnis, paludinibus, fluuijs, fluminibus, mellificijs, lacubus, rywulis, piscaturis, emolimentis, venacionibus, aucupacionibus, aquis et aquarum decursibus, iuribus, dominijs, obuencionibus, coherencijs et appendijs vniuersis, quibuscumque vocitentur nominibus, prout predicta villa in suis limitibus et graniciebus longe, late et circumferencialiter est distincta et limitata ab antiquo, prout predictus Iohannes ipsam villam Stralkowo solus tenuit, nichil iuris et dominij in eadem villa pro se et suis successoribus reseruando, nobili Leonardo de Nowaky et suis heredibus et successoribus legittimis pro quadringentis marcis grossorum Pragensium latorum, numeri Polonicalis, quadraginta octo grossos in quamlibet marcam computando, rite et racionabiliter vendidit et coram nobis iusto vendicionis titulo resignauit, per ipsum Leonardum suosque heredes et propinquiores successores legittimos tenendam, habendam, vendendam, obligandam, commutandam, vtifruendam, donandam, alienandam et ad vsus suos suorumque heredum et legittimorum successorum beneplacitos conuertendam, prout sibi et suis successoribus predictis melius et vtilius videbitur expedire, promittens prefatus Iohannes Leonardum sepedictum et successores suos legittimos exbrigare et eliberare iuxta ius terrestre a quolibet homine hanc villam Stralkowo modo iuris et consuetudinis. Nos vero vendicionem et resignacionem predictas coram nobis rite et racionabiliter, ut premittitur, factas, ratas, gratas atque firmas habentes, ipsas ratificamus, gratificamus, aprobamus et confirmamus, decernentes, ipsas robur perpetue firmitatis obtinere. Harum quibus sigillum magestatis nostre appensum est testimonio litterarum. Actum Cracouie feria tercia post dominicam Oculi mei, anno Domini millesimo quadringentesimo quarto. Presentibus hijs strennuis nobilibusque viris: Petro Kmithe Sandomiriensi, Iohanne Liganza Lanciciensi, Iacobo de Koneczpole Syradiensi palatinis, Clemente de Moskorzew Wisliciensi, Nicolao Woynicensi, castellanis et Gnewossio de Daleuicze subcamerario Cracouiensi, multisque alijs nosaris fidelibus fidedignis. Datum per manus venerabilis domini Nicolai prepositi sancti Floriani extra muros Cracouienses et regni Polonie vicecancellarij, nobis sincere dilecti. - Ad relacionem eiusdem Nicolai vicecancellarij Donyn canonicus Sandomiriensis.
Oryginał pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej, opatrzony był pierwotnie pieczęcią majestatową, uwieszoną na sznurku z zielonego i pąsowego jedwabiu, po której pozostała tylko skorupa spodnia bez wierzchniego wycisku.
1)Strzałków wieś w pow. noworadomskim, par. Radomsk.


Dokument Nr 46
1404. die 17. m. Martii, in Ląd.
Gerhardus abbas monasterii Landensis Nicolao Ruprecht molam in villa Wierzbino XXIV marcis vendit.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos frater Gerhardus abbas monasterii Landensis, (ordinis) Cisterciensis, diocesis Gnesnensis, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, tam presentibus, quam futuris, presencium noticiam habituris, quod ex arbitrio salubri et consensu fratrum conuentus nostri, molendinum nostrum in hereditate nostra Virzbino1) nuncupata, circa opidum Sluptza2) dictum demanente, situm, et in stagno de Povidz decurrenti situatum, prouido viro Nicolao Ruprecht dicto et suis legittimis successoribus vendidimus pro XXIIII marcis vendicione eterna et vendimus presencium per tenorem, dantes et concedentes eidem Nicolao et suis successoribus natis vel nascendis plenariam et omnimodam potestatem tenendi, habendi, commutandi, obligandi, conueniendi, vendendi, vtifruendi perhenniter possidendi et ad vsus voluntarios conuertendi, iuxta quod prefato Nicolao vel suis sequacibus vberius ac decencius videbitur expedire, sub hac, que sequitur, ordinacione; quod prelibatus Ni. et sui successores singulis annis quolibet anno super festum Natiuitatis Domini nostri honoribus et appensis nos et nostros successores solicitare debeant, quemadmodum ceteri molendinatores in eodem stagno respirantes, nos hactenus sollicitant, nostre subiecti dicioni. Rursus iamdictus N. et sui successores singulis annis quatuor maldratas frumentorum nobis et nostris posteris molere sint astricti libere necnon omni prorsus iure molendinatorio postergato. Insuper si aqua per vehemenciam auide ampliaretur et aggerem wlgariter grobla dictum, disrumperet, extunc incole ville nostre pretacte Virzbino pro reparacione aggeris premissi manus sibi debeant porrigere adiutrices, si eidem aque non neglexerit instaurare; si autem neglexerit, extunc in dampnum dicti N. vel suorum successorum procedet. Depost, si aqua de eodem stagno alibi conuerteretur vel reduceretur, vel quod absit, si tranquilitate durante propter deuastatorum vel occupatorum regni Polonie spolia, emolimenta ad molendinum sepedicti N. vel suorum progenitorum adduci ad molendinum non possent, extunc non in ipsius N. sed in dampnum nostrum procedet. Et post si molendinum premissum per ignis adustionem occupatorum vel predonum predictorum, quod absit, comburetur, extunc dampnum nobis vel nostris successoribus et N. vel suis posteris in solidum appropriaretur. Ex adiunctis donamus N. predicto et suis successoribus molendinum preconceptum cum omnibus et singulis iuribus et dominijs longe lateque et profunde possidendum ab omnibus circumferencialiter, prout preantelatus Nicolaus in primordijs tenuit et predecessores sui tenere consueuerunt. In cuius rei testimonium et euidenciam pleniorem nostro ac conuentus nostri sigillis presentes iussimus ac decreuimus roborari testimonio premissorum. Actum et datum in domo habitacionis nostre feria secunda proxima post dominicam Iudica sub anno Domini M° CCCC° quarto. Presentibus prouidis viris, dominis: Valtero aduocato, Bruzar proconsule et Iohanne Ruprecht ciue Slupczensi, Goblino priore, Richolpho subpriore, Ziurido cellerario et alijs fidedignis.
Item sub anno Domini millesimo CCCC° XXVIII°, sequenti die post Vrbani, constitutus coram nobis et testibus subscriptis, prouidus vir molendinator vendidit molendinum in hereditate nostra Vyrzbyno situm discreto viro Iacobo Sokolnyk dicto et suis legittimis successoribus pro XXX marcis monete currentis. Presentibus discretis et prouidis viris: domino Alberto plebano in Strzalcow, nobili Iohanne herede ibidem, nobili viro Petrassio herede in Luckom, Iohanne relicte Dederici filio, Andrea dickto Szorafky ac alijs quamplurimis testibus fidedignis.
Z kolońskiego kopiarza przywileji lądzkich fol. 37.
1) Wierzbino dziś Wierzbno wieś pod miastem Słupcą w pow. pyzdrskim na południe położona.
2) Słupca miasteczko w wojew. kaliskiem, pow. pyzdrskim.


Dokument Nr 47
1404. die 20. mensis Martii, in Sieradz.
Nicolai archiepiscopi Gnesnensis ad Nicolaum Strzessconis officialem Gnesnensem litterae de interdicto in oppido Pobiedziska servando.

R. Mikołaj arcybiskup gnieźnieński donosi Mikołajowi Strzeszkowiczowi oficyałowi gnieźnieńskiemu, że na wniosek szlachetnego Dobka zwanego Cobila, starosty pobiedziskiego, król oświadczył życzenie, iżby interdykt rzucony na miasto Pobiedziska1) aż do przybycia królewskiego tamże został zawieszony. Gdy arcybiskup nie wie, czy interdykt ten z rozporządzenia oficyała czy też z rozkazu papieża został ogłoszony, rozkazuje zatem, aby w pierwszym wypadku takowy aż do przybycia króla zawieszony został, w drugim zaś wypadku, iż nic zmienić nie może. Syradia feria quinta post dominicam Iudica.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta ad a. 1404-1405.
1) Pobiedziska miasto w pow. szredzkim.


Dokument Nr 48
1404. die 31. mensis Martii, Lanciciae.
Wladislaus II. rex Poloniae commutationem villae Prądzewo villa Prusinowice a Iascone de Prądzewo cum Nicolao archiepiscopo Gnesnensi factam, ratam esse iubet.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lythwanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium vniuersis, quod oblata nobis pro parte reuerendissimi in Christo patris, domini Nicolaj archiepiscopi Gneznensis, nobis sincere dilecti, peticio continebat, quatenus literam infrascriptam strennui Iohannis de Oleschnicza, capitanei Lanciciensis, militis nostri fidelis dilecti, approbare, ratificare et cum interposicione nostri decreti de innate nobis benignitatis clemencia confirmare dignaremur gloriose(s). Cuius quidem litere tenor sequitur et est talis:
"Nos Iohannes de Oleschnicza tribunus Lublinensis et capitaneus Lanciciensis, significamus, quibus expedit, tam presentibus, quam futuris, noticiam presencium habituris, vniuersis, quod in nostra multorum(que) nobilium constitutus presencia nobilis Iaschco de Prandzewo, sanus mente et corpore, animique sui bona cum deliberacione ac maturo amicorum consilio prehabito, villam suam dictam Prandzewo1), circa fluuium dictum Brzura et paludes iacentem, cum omnibus predicte ville seu hereditatis pertinencijs, videlicet agris, pratis, pascuis, siluis, gaijs, mericis, paludibus, aquis et earum decursibus omnibus et vniuersis, qui in dicta villa siue hereditate sunt uel postea haberj videbuntur quoquomodo, reuerendissimo in Christo patri, domino et domino Nicolao Dei gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopo ac ipsius ecclesie predicte pro villa dicta Prussinouicze2) racione concambij siue commutacionis resignauit et ut iuris est, assignauit cum effectu, renuncians omni iurj et dominio, per prefatum dominum archiepiscopum et ipsius ecclesiam antedictam huiusmodi villam Prandzewo perpetuo possidendam, tenendam, habendam et in vsus beneplacitos conuertendam. Et quia predicta villa Prandzewo extendebatur maiorj in valore, propter quod Iaschco prenarratus quadraginta marcas grossorum latorum Pragensium numeri Polonici a domino Nicolao archiepiscopo prelibato recognouit se recepisse pro suo ac suorum successorum beneplacito voluntatis. Nos itaque capitaneus prefatus commutacionem et resignacionem coram nobis factam, ut prefertur, ratam et gratam habentes, presentibus approbamus, ratificamus perpetuis temporibus duraturis. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum Lancicie in crastino Resurrectionis Domini, sub anno eiusdem M° CCCC° quarto. Presentibus strennuis ac honorabilj viris, @?@dominis: Iacussio pallatino Siradiensi, Nicolao castellano Woyniciensi, Andrea archidiacono, Msczyslao venatore Lanciciensibus, Stephano dicto Puczek ac alijs multis fidedignis".
Nos igitur Wladislaus rex predictus huiumodi commutacionis et resignacionis literam ac omnia exinde secuta, rata, grata et firma habentes, ipsa tenore presencium in omnibus suis condicionibus, punctis, articulis et sentencijs ratificamus, gratificamus, confirmamus et de nostra certa sciencia approbamus, decernentes ipsa robur obtinere perpetue firmitatis. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum in Noua ciuitate alias Corczin in crastino sancti Egidij confessoris, anno Domini M° CCCC° quarto. Presentibus strennuis viris: Iohanne de Thanczin castellano Cracouiensi, Petro Kmitha pallatino Sandomiriensi, Clemente Wisliciensi, Nicolao Woyniciensi castellanis, Gnewoschio subcamerario Cracouiensi et Hincza de Rogow militibus nostris fidelibus dilectis et alijs multis fidedignis.
Liber priuilegiorum capitulare z r. 1477 kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej fol. 45 verso.
Oryginał tego przywileju, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 288 a), opatrzony większą pieczęcią królewską z czerwonego wosku, jest tak w skutek wilgoci zblakły, że odczytanym już być w całości nie może.
1) Prądzew wieś w powiecie i parafii Łęczyca nad rzeką Bzurą położona.
2) Prusinowice. Jest kilka wsi tej nazwy, o którychby tu mowa była, rozstrzygnąć nie umiemy. Domyślamy się tylko, iż rozumieć się tu mają Prusinowiczki w powiecie łaskim, niegdy do parafii Mikołajewice należące.


Dokument Nr 49
1404. die 8. mensis Aprilis, Lanciciae.
Iacussius de Słupcza quinque mansos agri in Słupcza Swansconi de Kazemino et Hancae uxori eius in XXX marcis pignori obligat.

Nos Petrus iudex necnon Derslaus subiudex terre Lanciciensis generales, significamus, quibus expedit, vniuersis, quod in nostra pro tribunali constitutus presencia Iacussius de Slupcza, sanus mente et corpore, animique bona cum deliberacione, quinque mansos possessos ibidem in Slupcza1), ad ipsum paterna ex successione spectantes, honeste ac nobilibus Hance necnon Swanschconi de Kazemino racione dotis XXX marcarum grossorum latorum Pragensium, numeri Polonici fassus est obligasse, ymmo coram nobis, vt iuris est, obligauit cum effectu, cum omnibus predictorum mansorum pertinencijs, redditibus, censibus, iuribus et fructibus vniuersis, prout solus ipsos mansos siue kmethones tenuit et habuit, tenendos, habendos et possidendos, a Natiuitate Domini ad Natiuitatem iuxta ius et consuetudinem terrestrem tamdiu, quousque memoratis Hance et Swanschconi marce triginta prefate fuerint persolute. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Actum et datum Lancicie tercia feria post Conductum Pasche sub anno Domini millesimo quadringentesimo quarto. Presentibus nobilibus viris, dominis Stanislao pincerna, Paschcone tribuno Lanciciensibus, Nicolao decano Wladislauiensi, Wladimiro de Slawoschow, Petrassio de Paski ac alijs multis fidedignis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 285), opatrzony był pierwotnie dwiema pieczęciami, na paskach pargaminowych zawieszonemi, z których pozostała tylko pierwsza z wyciskiem zgoła zniszczonym.
1) Słupcza. Dziś żadna wieś tej nazwy w dawnem województwie łęczyckiem nie istnieje. Że zaś w niniejszym dokumencie chodzi o taką wieś, która niegdy w województwie łęczyckiem leżała, dowód w tem, że akt niniejszy został zeznany przed sędzią i podsędkiem łęczyckimi.


Dokument Nr 50
1404. die 10. mensis Aprilis, in Pyzdry.
Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Iacobum et Bartholomaeum scultetiam villarum Wronczyno et Niedamirz Nicolao Zielonodębski XVI marcis vendidisse.

In nomine Domini amen. Nos Thomco subpincerna Cracouiensis et capitaneus Maioris Polonie generalis, significamus vniuersis, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, quod ad nostram et aliorum eiusdem terre nobilium venientes presenciam prouidi viri Iacobus et Bartholomeus scolteti de Minori Wronczino et de Nedamirz,1) non compulsi, non coacti, neque errore aliquo seducti, sed de ipsorum spontanea voluntate, vsi amicorum suorum consilio et animis deliberatis, eandem scolteciam in Minori Wronczino et in Nedamirze cum omni iure et domino, sicut soli tenuerunt et habuerunt, sagaci viro Nicolao Zelonodambsky ciui Pisdrensi et ipsius legittimis successoribus pro decem et sex marcis grossorum Pragensis monete et Polonicalis numeri, quadraginta et octo grossos pro qualibet marca computando, vendiderunt et coram nobis iusto vendicionis tytulo in perpetuum resignauerunt, tenendam, habendam, vendendam, obligandam, commutandam et ad vsus beneplacitos conuertendam, prout predicto Nicolao Zelonodambsky et ipsius posteritati legitime vtilius videbitur expedire. Sed quia predicti Iacobus et Bartholomeus priuilegium super vsibus et iuribus predicte scoltecie non habuerunt, quia tempore gwerrarum et licium ipsius fuisset et foret priuilegium super predictam scolteciam laceratum, et petiuerunt nos cum instancia, quod ipsos ad probandum admitteremus; nos vero de consilio dominorum terre Maioris Polonie nobilium ad probandum ipsos admisimus. Qui Iacobus et Bartholomeus bonos et ydoneos testes produxerunt, quibus notum fuit de prouentibus et iuribus scoltecie predicte. Quiquidem testes, sicut premittitur, per prefatos Iacobum et Bartholomeum producti, iurauerunt, quod duo in Paruo Wronczino et duo in Nedamirze mansi agrorum liberi ad iam dictam scolteciam in Minori Wronczino et in Nedamirze pertinuerunt et pertinent; item in Wronczino vna taberna et alia in Nedamirze; item tercius denarius de re qualibet iudicata; item de duobus lacubus, scilicet de Grzęden et de Slone tercius piscis; eciam de apreciacione in borris et in siluis in prefatis villis tercius denarius scolteto debet prouenire, wlgariter wkupu; item terciam partem mellis de borris et silius ibidem scoltetus habere debebit; eciam quod prata subscripta, videlicet Clysowsky ostrow, Tarnowecz, Kosze et Gorziwa ad scolteciam pertinent; item et(iam) quod scultetus circa suam curiam in Wronczino super rywlis melendinum libere potest construere nullo impediente; item scoltetus quod ibidem potest libere habere tres structuras wlgariter yazi super rywlis, quando aqua inundabit; item potest libere facere structuras pro capiendis capriolis, wlgariter grodzy. Ceterum scoltetus debet facere seruicia domino regi, legaciones ad Kalis, ad Conin et ad Stawissino deferendo in suis proprijs expensis; incolarum vero quilibet de vtraque villa pro censu vnum fertonem ad festum sancti Martini soluere tenetur; item quilibet kmethonum quatuor mensuras auene exaccionalis; item incole predictarum villarum debent in quolibet anno falcastrare pratum dictum Solna, rastrare, cumulare et deducere, vbi et quo ipsis fuerit demandatum, in ipsorum expensis; item quilibet kmetho debet soluere quatuor grossos expedicionales; item in sepedictis villis tria iudicia in anno debent habere kmethones, pro duobus iudicijs dimidiam marcam soluere debent et scoltetus pro tercio iudicio fertonem dabit aut prandium parabit pro tutore seu procuratore villarum antedictarum; item pro porco kmethones de ambabus villis debent soluere octo scotos in quolibet anno; item quilibet kmetho ad festum Pasche medium capete ouorum et ad festum Assumpcionis gloriose virginis Marie per duos pullos in quolibet anno dabit. Ceterum quilibet incola ad castrum Pisdrense tres currus lignorum adducere teneantur. Nos autem audita tali protestacione virorum ydoncorum prefatos scoltetos circa iura et prouentus suprascriptos conseruandum duximus et tenore presencium conseruamus. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum in Pysdry feria quinta post Conductum Pasche anno Domini millesimo quadringentesimo quarto. Presentibus nobilibus viris: Nicolao de Gorasdowo pincerna, Iohanne patre suo de ibidem, Wenceslao de Thworowo, Martino Rosust de Iarnoltowo, Nicolao de Sepno et Preceslao de Nethanskowo heredibus ac alijs multis.
Z kolońskiego kopiarza przywileji lądzkich fol. 32.
1) Wronczyn wieś w pow. poznańskim na południe od Stęszewa położona. Jeśli jednak przez nazwę "Minor Wronczino" rozumieć należy Wronczyno małe czyli Wronczynek, to taka wieś na obszarach dawnej Wielkiej Polski dziś nie istnieje, Niedamirz również dziś nie istnieje.


Dokument Nr 51
1404. die 17. mensis Aprilis, Wladislaviae.
Wladislaus II. rex Poloniae testatur, Sandivogium de Szubino villam Wanorze, episcopi Wladislaviensis propriam, tantum ad vitae tempora obtinuisse.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithwanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium vniuersis, quibus expedit, tam presentibus, quam futuris, ad rei memoriam sempiternam, quomodo Mathias de Wansosche iudex Calisiensis, noster fidelis dilectus, coram nostra personaliter constitutus presencia, habens potestatem et speciale mandatum, prout coram nobis sufficienter edocuit, nomine validi Sandzivogij de Schubino palatini Calissiensis, militis nostri fidelis dilecti, non coactus, nec compulsus, neque aliquo errore seductus, sed plene deliberato animo, asserens prenominatum Sandziuogium palatinum, patruum suum, ex quadam infirmitate adeo esse debilem et in organis loquele impeditum, prout id ipsum nobis extitit notorium, quod infrascripta per se ipsum idem Sandziuogius exprimere non valeret, publice recognouit et confessus est, quomodo idem Sandziuogius villam Wanorze1) mense episcopalis Wladislauiensis, sitam in terra nostra Cuiauiensi et in districtu Gnewcouiensi,2) nonnisi ad sue vite tempora ius haberet possidendi, postque suum decessum eandem villam Wanorze cum omnibus suis iuribus et pertinencijs, quibuscumque nominibus appellentur, nullis iure, proprietate ac dominio in eadem villa Wanorze pro eodem Sandziuogio aut suis heredibus vel successoribus legitimis reseruatis, ad eandem mensam episcopalem et episcopum, qui pro tempore fuerit, Wladislauiensem, pleno iure debere reuerti. Nos vero potestate et mandato per prefatum Sandziuogium iamdicto Mathie iudici traditis et coram nobis probatis, necnon recognicione et confessione premissis diligenter attentis et rite admissis, prefatam villam Wanorze post obitum prenominati Sandziuogij ad nullum alium seu alios, preterquam ad predictam mensam episcopalem Wladislauiensem et eius episcopum, qui fuerit pro tempore, pertinere et deuolui debere declaramus, dicimus et approbamus perpetuis temporibus per eundem episcopum Wladislauiensem et suos successores cum omnibus eiusdem ville iuribus, dominijs, preprietatibus et pertinencijs possidendam. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Actum et datum in Iuueni Wladislauia feria quinta proxima post dominicam Misericordia Domini anno eiusdem millesimo quadringentesimo quarto. Presentibus validis Iohanne Liganza Lanciciensi, Mathia Maczuda Gnewcouiensi palatinis, Iohanne de Tolischkowo Calissiensi, Iaschcone de Grabye Cruswiciensi et Alberto Caminecensi(s) castellanis, et alijs quam pluribus nostris fidelibus dilectis. Datum per manus honorabilis Nicolai, prepositi sancti Floriani et canonici Cracouiensis, regni Polonie vicecancellarij nobis dilecti.
Teka Naruszewicza 10 N. 77.
1) Wanorze wieś niegdy w powiecie gniewkowskim położona.
2) W kopii mylnie "Gudbcouiensi".


Dokument Nr 52
1404. die 23. mensis Aprilis, in Kalisz.
Decretum quorundam arbitrorum inter Catharinam de Grzybowo et Philippum avunculum eius litem dirimens.

R. Derslaus de Oczansch, Grzimko de Cothsiedsco parte Philippi ab vna, et Iaczko consul et ciuis Kalisiensis et Nicolaus Czeszonczicz de Galansky, procuratores Katharine filie Derslai de Grzibowo, parte ab altera, czynią jako sędziowie polubowni następującą pomiędzy obiema stronami ugodę: Katarzyna ustępuje Filipowi wujowi swemu całą swą część wsi Gałązki W.1) za co otrzymuje dwa łany we wsi Boczkowo2) i 10 grzywien zapisanych na Gałązkach, na wykupienie jednego łanu w Boczkowie pod warunkiem, aby gdy dorośnie i pójdzie za mąż a owe dwa łany będzie chciała pozbyć, uwiadomiła o tem Filipa, który dawszy jej według zwyczaju szlacheckiego za wiano 35 grzywien groszy szerokich, praskich, będzie mógł oba łany zatrzymać prawem pokrewieństwa. Gdyby zaś Filip pieniędzy tych nie chciał wypłacić, wtedy Katarzyna może rozporządzić obu łanami według swej woli. In Kalis feria quarta post dominicam Iubilate.
Liber terrestris Calissiensis de a. 1414.
1) Gołązki wielkie wieś niegdy w województwie i powiecie kaliskim.
2) Boczków, dwie wsie tej nazwy istnieją obecnie w powiecie odolanowskim.


Dokument Nr 53
1404. die 24. mensis Aprilis, Gnesnae.
Wladislaus II. rex Poloniae vicariis ecclesiae collegiatae ad s. Georgium in castro Gnesnensi unam mensuram brazei de molendino Gnesnensi singulis septimanis confert.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithuanie princeps supremus et heres Russie etc. Significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quia tunc diuine retribucionis meritum et temporalis prosperitatis augmentum infallibiliter consequi credimus, dum personis ecclesiasticis in laudem Dei deputatis, dexteram nostre celsitudinis liberaliter impartimur, vt nostris suffulti munificencijs, creatoris nostri clemenciam pro nobis et domina Anna regina, consorte nostra, et pro domina Heduigi quondam nostra consorte, charissimis, iugiter valeant exorare, speciali zelo deuocionis accensi, cupientes diem extremi iudicij pietatis operibus preuenire, omnibus et singulis vicarijs ecclesie collegiate sancti Georgij in castro Gnesnensi, residenciam personaliter circa eandem facientibus, de vna mensura brazei singulis septimanis annorum ipsis de molendino nostro, quod equis trahitur, predicte ecclesie conuicino, danda et assignanda graciose duximus prouidendum et prouidimus presencium per tenorem. Ita, quod singulis diebus missas in eadem ecclesia pro nobis et domina Anna regina, nostra consorte, et pro Heduigi quondam nostra consorte predictis peragent et celebrabunt. Quocirca vobis omnibus et singulis capitaneis, procuratoribus et eorum vicesgerentibus, ceterisque officialibus pro custodia eiusdem molendini deputatis seu deputandis, quicumque pro tempore capitanei (vel) procuratores nostri in Maiori Polonia fueritis, nostris firmis regalibus damus in mandatis, quatenus predictis vicarijs ecclesie sancti Georgi predicte, circa eandem personaliter residentibus, de vna mensura brazei singulis hebdomadis mandetis et mandari faciatis efficaciter responderi, omnibus excusacionibus et dilacionibus postergatis ad nostrum duntaxat beneplacitum voluntatis; aliud pro gracia nostra non facturi. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum Gnezne ipso die sancti Georgij anno Domini millesimo quadringentesimo quarto.
Transumpt ex libro Inscriptionum Gnesnen. 15, w archiwum rządowem w Poznaniu.


Dokument Nr 54
1404. die 22. mensis Maii, prope Raciąż.
Conradus de Iungingen magister generalis ordinis b. Mariae hospitalis Ierosolimitani de domo Teutonica pacem perpetuam cum rege Poloniae confirmat.

In nomine Domini amen. Sub anno a Natiuitate eiusdem millesimo quadringentesimo duodecimo, indiccione quinta, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Iohannis digna Dei prouidencia pape vicessimi tercij anno secundo, die Martis vicessima sexta mensis Aprilis, hora nonarum uel quasi, Cracouie in sala murata domus acialis circuli ciuitatis Cracouiensis predicte, circa quam itur ad plateam sancte Anne, constitutus personaliter reuerendus in Christo pater et dominus, dominus Albertus episcopus Poznaniensis, regni Polonie cancellarius, in mei notarij publici subscripti testiumque infrascriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum presencia, suis tenens in manibus quasdam litteras in pargameno scriptas, sub tytulo magnifici ac religiosi fratris Cunradi de Iungingen, ordinis beate Marie hospitalis Ierozolimitani de domo Thewtunica Magistri generalis, ipsiusque sollito sigillo in filis sericeis albi et nigri colorum dependenti sigillatas, per me notarium infrascriptum easdem literas transsumi et fideliter ex officio thabellionatus mei in publicam formam reddigi nil addendo uel minuendo, quod sensum immutaret aut variaret intellectum in eisdem demandauit, ita quod eidem transsumpto tamquam ipsis orriginalibus literis fides plenaria valeat vbilibet adhiberi. Quarumquidem originalium literarum tenor de uerbo ad uerbum sequitur et est talis:
Nos frater Cunradus de Iungingen, ordinis beate Marie hospitalis Ierosolimitani de domo Thewtunica Magister generalis, notum facimus vniuersis, quod sicud dudum temporibus Kazimiri felicis memorie serenissimi regis Polonie, post multiplicum gwerrarum ac cedium turbines, inter ipsum regnumque suum ex vna, predecessores nostros, nos nostrumque ordinem parte ex altera pax perpetua fuerat solempniter stipulata, sic et nunc ne in antea tepescat aut pacis emulo procurante quomodolibet per inerciam aut negligenciam euanescat assumpte et conscripte pacis pulchritudo, de consilo Conpreceptorum nostrorum prefatam perpetuam pacem recentibus pactis tenore presencium confirmamus, promittentes bona fide eandem irrefragabiliter obseruare. In quorum testimonium et euidenciam cerciorem presentes literas nostri maioris sigilli munimine mandauimus comuniri. Datum in fluuio Wisle prope castrum Ranczansz Wladislauiensis diocesis, feria quinta proxima ante festum sancte Trinitatis, anno Domini millesimo quadringentesimo quarto. Presentibus reuerendis in Christo patribus et dominis, dominis Arnoldo et Iohanne ecclesiarum episcopis Culmensis et Pomezaniensis, ac dilectis in Christo ordinis nostri fratribus: Cunrado de Kchtensteyn(s), Burkhardo de Wobeke, supremo trappiario et commendatore in Cristburg, Arnoldo de Hecken thezaurario, Frederico de Wenden commendatore in Thorun, domino Iohanne Rymmani decretorum doctore et domino Iohanne de Rogetteln ecclesiarum canonicis Pomezaniensis et Warmiensis pluribusque alijs fidedignis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Acta sunt hec anno, indiccione, pontificatu, die, mense, hora, loco, quibus supra. Ad requisicionem prenominati reuerendi patris et domini, domini Alberti episcopi Poznaniensis cancellarij regni Polonie. Presentibus ibidem honorabilibus, nobilibus et circumspectis viris, dominis: Dziwissio preposito in collegiata Scarbimiriensi, Ade in kathedrali Cracouiensi, Nicolao de Kazimiria magistro in artibus in collegiata sancti Georgij in castro Cracouiensi, thezawrario regis Polonie, ecclesiarum canonicis, Stanislao alias Mroczkone rectore parochialis ecclesie in Tlokinya, presbiteris, Pelka de Gnoyno et Iohanne Warszewsky militibus, Petro Foxczal, Nicolao dicto Langniclos, Nicolao Plathnar et Longo Michaele ciuibus et consulibus ciuitatis Cracouiensis antedicte, testibus ad premissa vocatis et rogatis.
@RYSUNEK@
Et ego Nicolaus Andree de Bistra, clericus Cracouiensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, quia predictarum literarum ad transumptum et ad publicam formam redigendarum, per prefatum reuerendum in Christo patrem et dominum, Albertum Poznaniensem episcopum, cancellarium regni Polonie, requisicioni, omnibusque et singulis premissis, dum sic ut premittitur, agerentur et fierent, vnacum prenominatis testibus presens interfui, eaque omnia sic fieri vidi et audiui, per aliumque fideliter scriptum, me hic manu propria subscribens, in hanc publicam formam redegi, signo quoque, quo apostolica vtor auctoritate et nomine meis solitis et consuetis consignaui, rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium premissorum.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 325). Pieczęcią nie był nigdy opatrzony.


Dokument Nr 55
1404. die 1 mensis Maii, Gnesnae.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis cum Iascone de Prądzewo, villam Prusinowice villa Prądzewo commutat.

In nomine Domini amen. Quoniam multis dubiorum et errorum incomodis tunc prudenter occurimus, [cum g]esta etatis nostre litterarum apicibus et testium annotacione perhennamus, proinde nos Nicolaus Dei gracia sancte Gnezne[nsis ecclesie archie]piscopus significamus tenore presencium vniuersis, tam presentibus, quam futuris, quod bona mense ecclesie nostre Gneznensis, [quantum cum] Deo possumus, temporibus nostris cupientes deducere in augmentum et condicionem eorum facere meliorem villam [seu hereditatem] nostram Prussynowicze1) wlgariter dictam, in terra ac districtu Lanciciensi et in flumine Nyr sitam, sub [ratihabicione vnenera]bilium fratrum nostrorum, capituli videlicet Gneznensis, cum nobili Iaszkone herede de Prandzewo2) pro dicta v[illa sua Prandzewo eci]am in districtu et in terra Lanciciensi sita permutauimus, quadraginta marcas grossorum latorum Pra[gensium, computi Polonicalis] eidem Iaszkoni pro dicta villa Prandzewo addentes, realiter numeratas. Quam quidem villam Pruss[ynowicze cum omnibus suis cen]sibus, redditibus, agris, pratis pascuis, gaijs, siluis, nemoribus, aquis, piscinis, piscaturis, [stagnis, paludibus et aquarum decursi]bus et singulis ipsius ville vtilitatibus, nichil iuris proprietatis aut dominij preter deci[mam manipularem post araturas k]methonum, quam nobis et successoribus nostris expresse reseruamus inibi nobis et [successoribus nostris reseruantes m]emorato Iaszkoni tytulo permutacionis huiusmodi resignauimus et presentibus resignamus [plenum et directum eiusdem ville dominium] in ipsum Iaszkonem et liberos ac successores suos leggittimos transferentes, per [iam dictum Iaszkonem et liberos ac succe]ssores suos tenendam, regendam, gubernandam commutandam, vendendam, aut per se et s[uccessores suos legittimos possidendam et ad] suos et suorum successorum vsus beneplacitos conuertendam. Et quia eadem villa Prussynowicze [per nos sir, ut prefectur, permutata,] nullum allodium curie nostrorum predecessorum et nostre perantea habebat, incoleque [ipsius ville nostris predessoribus et nobis] de omnibus agris huiusmodi viłle et culturis cuiuslibet grani decimam manipularem [annis singulis persoluebant, ideo pref]ato Iaszkoni et eius heredibus (ut) duos tantummodo kmethones de duobus laneis seu [mansis repellant et eosdem duos ma]nsos et non plures pro curia ipsorum excolant, de eisdemque mansis sic excultis decimam [manipularem iuxta morem nobilium rectori ecclesie, vbi diuina audient officia et ecclesiastica percipient sacramenta an[nis singulis dent et assignent, ips]is de speciali gracia tenore presencium indulgemus. Harum quibus nostrum ac dicti nostri ca[pituli sigilla presentibus sunt] appensa testimonio litterarum. Actum et datum Gnezne prima die mensis Maij anno [Domini millesimo quadrin]- gentesimo quarto. Presentibus honorabilibus viris: Nicolao Strosberg preposito, Petro cantore, Iaro[slao archidiacono], Michaele scolastico, Iacobo custode, Kelczone cancellario, Nicolao Strzeschconis thezaurario et [alijs canonicis ecc]lesie Gneznensis predicte capitulariter tunc nobiscum congregatis.
Oryginał pargaminowy z ogromną wytlałą dziurą, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej, opatrzony jest dwiema pieczęciami, nieco zniszczonemi, zawieszonemi na sznurkach z różowego i blado-zielonego jedwabiu. Pierwsza podługowata wyobraża pod gotyckiem podniebieniem, wspartem na wysokich słupach, biskupa in pontificalibus w stojącej postawie, z pastorałem w lewej, prawą wzniesioną do błogosławieństwa. Napis otokowy otłuczony. Druga okrągła jest dawna pieczęć kapituły katedralnej gnieźnieńskiej. Uszkodzony tekst uzupełniony został z Liber priuilegiorum capituli Gnesnen. fol. 46.
1) Prusinowice wieś w pow. łaskim, par. Mikołajewice.
2) Prądzew wieś w pow. łęczyckim nad rzeką Bzurą położona.


Dokument Nr 56
1404. die 13. mensis Maii, in Oborniki.
Wladislaus II. rex Poloniae Nicolao Strzessconis officiali Gnesnensi mandat, ne litem, quam Swantoslaus canonicus Vladislaviensis Aegidio civi Posnaniensi de domo quadam intendebat, dirimere praesumat.

R. Zakaz powyższy motywuje król w ten sposób, iż spór ów wedle statutów państwowych przed sąd świecki królewski należy. In Obornyky feria tercia infra octavas Assumpcionis(s) Domini.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta ad a. 1404-1405.


Dokument Nr 57
1404. die 22. mensis Maii, prope Raciąż.
Conradus de Iungingen magister generalis ordinis b. Mariae hospitalis Ierosolimitani de domo Teutonica Wladislao regi Poloniae venandi in silvis ad fluvios Bober et Suppe facultatem tribuit.

Wladislao serenissimo ac magnifico regi Polonie, supremo principi Littwanie et heredi Russie etc. frater Conradus de Iungingen Magister generalis ordinis beate Marie hospitalis Ierosolimitani de domo Theotonica. Ad beneplacita regalis magnificencie indefessum animum ac deuotum cupientes nostre deuocionis insignia apud vestre preclare maiestatis fastigia vtcumque declarare, vigore presencium indulgemus Vestre Serenitatis persone, ibi personaliter existenti cum sua familia, libertatem siue facultatem venandi cuiuslibet generis ferarum nostris in nemoribus et saltibus sitis inira fluuios Bober et Suppe, quociens eidem Serenitati visum fuerit et expediens, dumtaxat ad tempora vite vestre, que Omnipotens dignetur facere longiturna. Insuper quamdiu Magnificencia vestra inibi venacionis studia exercuerit, piscacionis quoque, graminum ac lignorum nostrorum pro necessitate ignis sulummodo habendorum, eidem Serenitati vestre sit liber vsus. In cuius gratuite concessionis testimonium, sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in fluuio dicto Wysla prope castrum Raczans, Wladislauiensis dyocesis, feria quinta proxima ante festum sancte Trinitatis, anno Domini millesimo quadringentesimo quarto.
Teka Naruszewicza 10 N. 78, z oryginału przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, u którego na pasku pargaminowym wisiała nadpsuta pieczęć wielkiego mistrza Konrada.


Dokument Nr 58
1404. die 23. mensis Maii, Romae.
Henricus cardinalis, s. Romanae ecclesiae cardinalium camerarius, Nicolaum archiepiscopum Gnesnensem XII florenis XV solidis et VI denariis solutum facit.

Henricus miseratione diuina tituli sancte Anastasie presbiter cardinalis, sacri collegij reuerendissimorum in Christo patrum, dominorum sancte Romane ecclesie cardinalium camerarius, vniuersis et singulis; presentes literas inspecturis, salutem in Domino. Vniuersitati uestre notum facimus per presentes, quod reuerendus. in Christo pater, dominus Nicolaus Dei gracia episcopus(s) Gneznensis, pro complemento et finali solutione sui communis seruicij, in quo camere collegij dictorum dominorum cardinalium sub certis penis et sententijs ratione dicte sue ecclesie extitit efficaciter obligatus, vnum florenum auri de Camera, solidos decem monete Romane nobis ..... pro totalj solutione vnius sui et minuti seruitij debiti consueti pro familiarlbus et officialibus dicti collegij, in quo similiter extitit obligatus, vndecim similes florenos, solidos quinque et denarios sex monete predicte per manus discreti viri, domini Iohannis de Velathw, canonici Lanciciensis, die date presencium solui fecit realiter cum effectu. De quibus sic datis et solutis dictum dominum Nicolaum episcopum eiusque heredes et successores et dictam suam ecclesiam Gneznensem tenore presentium quitamus, absoluimus et liberamus, ipsumque ab excommunicationis sententia, quam incurrit propter moram solutionis dictorum communis et minuti seruitiorum non facte termino constituto et a reatu periurij ac alijs penis et sentencijs, quas propterea incurrit, tenore presentium absoluimus et reddimus absolutum, secum super irregularitate, si quam propterea incurrit se diuinis officijs immiscendo non tamen in contemptum, clauium misericorditer dispensantes. In quorum testimonium presentes literas fieri et nostri cardinalatus sigilli iussimus appensione muniri. Datum Rome apud sanctum Petrum sub anno Domini millesimo quadringentesimo quarto, indictione XII, die vigesima tertia mensis Maij, pontificatus sanctissimi in Cristo patris et domini, nostri domini Bonifatij diuina prouidencia pape VIIII, anno quintodecimo. - flor. III et gross. III. (na zakładce) Stephanus de Prato clericus.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum metropolitalnem gnieźnieńskiem, opatrzony był jedną pieczęcią z czerwonego wosku, po której tylko pasek pargaminowy pozostał.


Dokument Nr 59
1404. die 3. mensis Iunii, Lanciciae.
Wladislaus II. rex Poloniae ad preces Gerhardi abbatis monasterii Landensis litteras Peregrini capitanei Maioris Poloniae de a. 1387 ratas esse iubet.

R. Actum Lancicie feria tercia infra octauas Corporis Christi, anno Domini M° CCCC° IIII°. Presentibus hijs: reuerendo in Christo patre, domino Alberto episcopo Poznaniensi, validisque Iohanne Cracouiensi, Iohanne Liganza Lanciciensi, Iacobo de Konieczpole Syradiensi palatinis, Cristino de Ostrow Sandomiriensi, Michaele de Bogumilowicze Lublinensi castellanis, alijsque nostris fidelibus fidedignis. Datum per manus honorabilis Nicolai vicecancellarij nostri regni, fidelis dilecti.
Z kolońskiego kopiarza przywileji lądzkich, karta 6.


Dokument Nr 60
1404. die 4. mensis Iulii, Posnaniae.
Capitulum ecclesiae cathedralis Posnaniensis Iacobo molitori de Girzino construendi molam in villa Stęszewo potestatem concedit.

In nomine Domini amen. Humani generis acciones memoria perpetua indigentes, plerumque ab hominum noticia dilabuntur, que nec voce testium, neque scripto renouantur. Idcirco nos capitulum ecclesie Poznaniensis vniuersorum et singulorum, quorum interest seu interesse poterit in futurum, noticie commendamus, presencium per tenorem, quod bona ecclesie predicte Poznaniensis in melius reformare cupientes, in hereditate nostra Stanschewo prope Pobedziska1) adiacenti, prouido Iacobo molendinatori de Girzino molendinum circa et prope lacum nostrum dicte nostre hereditatis Stanschewo de nouo dedimus construendum, locandum, edificandum et erigendum, ipsi Iacobo molendinatori et eius successoribus legitimis idem molendinum seu terciam eius partem, cum area, orto et prato eidem molendino adiacentibus, perpetuo iure hereditario tenenda, habenda, possidenda ac vtifruenda, de nostroque consensu donanda, commutanda et ad vsus beneplacitos conuertenda, sub hac forma videlicet, quod prefatus Iacobus et eius successores, molendinatores in dicto molendino in Stanschewo omnium et singulorum emolimentorum ex ipso molendino proueniencium, duabus nobis cedentibus, terciam metretam seu partem pro se recipere et habere, tercium quoque denarium pro molaribus et alijs necessarijs et attinencijs ad ipsum molendinum oportunis comparandis ac reformacione et edificacione eius, nobis eciam duos dantibus, dare et exponere, ad ipsas quoque reparacionem et edificacionem ligna siue robora oportuna excidere in siluis seu borris excidenda, necnon duos pro nobis et tercium pro se ipso porcos tociens, quociens expedierit, pariter inpigware debebit et incrassare. Licebit insuper prefato Iacobo et successoribus suis rethe, dictum wlgariter zabrodnya, in lacum predictum vadando, quam longius pedibus attingi poterit ad profundum, et hamum in capturam piscium pro mensa sua dumtaxat prendendo mittere, ac in nostris siluis, mericis, borris, virgultis et rubetis ligna pro igne necessaria succidere et recipere, pecudes quoque et pecora minora et maiora vna cum kmethonibus ville sepedicte Stanschewo in grege ipsorum libere pascenda, in agris siue campis nostris absque tamen dampnis conseruare et tenere. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes literas sigillo nostro maiori fecimus roborari. Actum et datum Poznanie feria sexta infra octauas Visitacionis Marie virginis gloriose, in capitulo generali, sub anno Domini millesimo quadringentesimo quarto. Presentibus venerabilibus et honorabilibus viris, dominis: Petro decano, Symone custode, Nicolao Strzeschconis, Michaele Blyden, decretorum doctore, Nicolao Gorka cancellario, Iohanne preposito sancti Spiritus, Przibislao de Pnewa, Alberto preposito Gluschinensi, Bartholomeo Rynkonis, Floriano de Poklathki, Mathia Kalis, Nicolao decano Wladislauiensi, Miroschcone de Grambewo, Borcone, Vincencio de Marczinkowo, Floriano de Gecz, Iohanne de Czyechel, Mathia Blide, Iacussio Grolok, Petro, Luciano, Ianussio de Scholowo, Nicolao de Chlapowo archidiacono, Iohanne de Neparth et ceteris capitulariter congregatis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko skorupa wosku bez wycisku na różowym i fioletowym jedwabnym sznurku pozostała.
1) Stęszewo. Wieś tej nazwy w pobliżu Pobiedzisk dziś nie istnieje wcale. Natomiast leży niedaleko Pobiedzisk w kierunku północno-zachodnim wieś Stęszewko w powiecie szredzkim, należąca do par. Wronczyn. O niej to zapewne w niniejszym dokumencie mowa.


Dokument Nr 61
1404. die 15. mensis Augusti, in Ostrzeszów.
Wladislaus II. rex Poloniae Nicolao canonico et officiali Gnesnensi mandat, ne litem, quam Borco canonicus Gnesnensis civibus de Kłecko de decimis quibusdam intendebat, diiudicare praesumat.

R. In Ostrzeschow ipso die Assumpcionis b. Marie virginis. Oficyał ma się wstrzmać z rozstrzygnieniem pomienionego sporu, dopóki król sam do Gniezna nie przybędzie.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta ad a. 1404 - 1405.


Dokument Nr 62
1404. die 25. mensis Octobris, Gnesnae.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Ioanni muratori de Uniejów scultetiam in villa Smólsko confert.

In nomine Domini amen. Ad rei memoriam sempiternam. Quia tunc multis errorum et dubiorum incommodis prudenter occurrimus, dum gesta etatis nostre literarum apicibus et annotacione testium perhennamus, proinde nos Nicolaus Dei gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus, cunctorum tam presencium, quam futurorum noticie presentibus commendamus, quod consideratis fidelibus seruicijs et industrijs laboribus, nobis et ecclesie nostre Gneznensi predicte per honestum Iohannem alias Iankonem muratorem nostrum de Wneow multipliciter inpensis ac in futurum Domino propicio inpendendis, volentes eundem Iankonem gracia prosequi speciali, sibi, suis liberis et sumessoribus legittimis sculteciam in villa mense nostre predicte Smolszko1) dicta, in districtu nostro Wneouiensi sita, de consensu et sub ratihabicione venerabilium fratrum nostrorum, dominorum videlicet capituli predicte nostre ecclesie damus, donamus, asscribimus tenore presencium et largimur. Nomine cuius scultecie eidem Iankoni et suis legittimis posteris duos mansos mansos(s) agrorum cum vna taberna liberos in eadem villa nostra Smolszko cum ortis et pratis ac alijs vtilitatibus eorundem mansorum, cum tercia parte omnium penarum rei cuiuslibet iudicate, toto iuramento damus, anectimus et assigna- mus temporibus perpetuo duraturis. De quibusquidem duobus mansis prefatus Ianek et sui liberi racione decime per sex grossos plebano in Boleszczino in festo sancti Martini annis singulis soluere tenebuntur. Pretera memorato Iankoni sculteto ac suis succedaneis legittimis in paludinibus dictis strumene diffusis per siluam dictam Lang piscandi pro mensa ipsorum duntaxat liberam concedimus facultatem, ita tamen, quod prefatus Ianek scultetus et sui successores ruinas ..... morum et fornacum antiquorum in predicto castro nostro Wneouiensi cum parata materia reformare tenebuntur, dum et quociens super hoc fuerint requisiti. Quiquidem Ianek scultetus, sui liberi et successores legittimi memoratam sculteciam cum agris, pratis, ortis et omnibus vtilitatibus ad ipsam sculteciam pertinentibus, tenebunt, habebunt, vtifruent et perpetuis temporibus pacifice possidebunt. Sed quia iura Theutonica ....... sunt nobis penitus ignota, ideo omnes honores et vtilitates nostrum dominium concernentes, pro nobis et nostris successoribus integraliter reseruamus. Harum quibus nostrum et prefati nostri capituli sigilla appensa sunt testimonio literarum. Actum et datum Gneszne in capitulo generali sabbato infra octauas Translacionis beati Adalberti, anno Domini millesimo quadringentesimo quarto. Presentibus venerabilibus et honorabilibus fratribus nostris, dominis Nicolao ....... preposito, Bodzantha decano, Petro cantore, Iaroslao archidiacono, Michaele scolastico, Iacobo custode, Kilcio [cancellario ........ ..... Streszcone thezaurario, Petro de Cobilino, Dobeslao de Czesschewo, Borkone, Lorkone, Nicolao, Gorka ............. Blisborio, Albrico, Henrico Bel, Crzeslao, N ...... longo et Martino, ceterisque prelatis et canonicis prefate nostre Gneznensis ecclesie, tunc capitulariter congregatis.
(na zakładce) Transeat per manus Kelcij cancellarij ecclesie antedicte.
Dokument pargaminowy, znacznie zetlały, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 288), opatrzony jest dwoma ułomkami pieczęci, zawieszonych na sznurkach z niebieskiego i różowego jedwabiu.
1) Smólsko wieś w pow. tureckim, par. Boleszczyn.


Dokument Nr 63
1404. die 30. mensis Octobris; in Kościan.
Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Theodricum Pradel de Kuranowo eandem hereditatem Kuranowo Ianussio Kromnowo Heschorn CC marcis vendidisse.

R. In nomine Domini amen. Nos Thomco subpincerna Cracouiensis et capitaneus Maioris Polonie generalis, significamus ..... quod ..... nobilis Theodricus dictus Pradel heres in Curanowo ..... suam totam hereditatem Curanowo1) cum omni iure et dominio, prout solus tenuit et habuit, nobili Ianussio dicto Cromnowo alias Heschorn, pro ducentis marcis grossorum latorum monete Pragensis, Polonicalis numeri consueti ... racionabiliter vendidit ..... In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum in Costen feria quinta infra octauas Simonis et Iude, anno Domini M° CCCC° quarto. Presentibus nobilibus viris dominis: Iarotha castellano Radzimiensi, Pribislao de Griszina, Ianussio de Iarogneuicze, Ticzbar de Babimosth, Petro de Girca et Petro de Borowo heredibus ac alijs pluribus fidedignis.
Z księgi ziemskiej poznańskiej z lat 1407-1413 (str. 85) przechowanej w archiwum rządowem w Poznaniu.
1) Kuranowo. Wieś tej nazwy na obszarach dawnej rzeczypospolitej polskiej dziś nie istnieje; musiała niegdy zaś leżeć w województwie poznańskiem, skoro dokument onejże dotyczący do ksiąg ziemskich poznańskich zaciągnięty został.


Dokument Nr 64
(1404). die 2. mensis Novembris, in Rynarzewo.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Nicolao Strzessconis officiali Gnesnensi mandat, ne litem, quam clerici Ioannes de Iastrzębniki et Slupco de Studzieniec Sandivogio palatino Calissionsi intendebant, diiudicare praesumat.

R. In Rynarzewo die dominica post festum Omnium Sanctorum. Oficyał ma się wstrzymać z rostrzygnieniem tej sprawy, dopuki arcybiskup sam do Gniezna nie przybędzie, gdyż spór ma dotyczyć sprawy dziedzicznej.
Archivum consistorii archiep. Gnesnen. de an. 1404-1405.


Dokument Nr 65
1404. die 11. mensis Novembris, in Korczyn.
Wladislaus II. rex Poloniae testatur contributionem 10 grossorum de quolibet manso possesso pro redimenda terra Dobrinensi impositam esse.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie, Lythuanie princeps supremus, Pomeranie, Russyeque dominus et heres etc. Ad vniuersorum noticiam per hoc scriptum deducimus, quomodo communitas prelatorum et baronum necnon nobilium, procerum et terrigenarum regni nostri Polonie, illud dictum ewangelicum reducens ad animum: omne regnum in se diuisum desolabitur, timentes per scissuram ipsius et abstraccionem terrarum aliquarum desolationem regno et corone ipsorum imminere, cupientesque ipsius incommodis prudenter occurrere, voluntate vnanimi, matura consiliorum deliberacione prehabita, non coacti, nec conpulsi seu aliquo errore seducti, sed ex certa sciencia, voluntateque vltronea ad hunc finem sponte deuenerunt, decernentes concorditer, quod quilibet kmethonum de villis eorum de quolibet laneo seu manso posesso quinque scotos seu decem grossos monete Polonicalis pro liberacione et redempcione terre Dobrinensis hoc anno et subscripto ad manus ipsorum et per ipsos electorum dare et soluere debent irrecuse. Ita tamen, quod ipsa solucio seu contribucio per ipsos libere instituta, ipsorum iuribus, priuilegijs et immunitatibus, quibuscumque nominibus vocari poterint, per nos aut predecessores nostros ipsis concessis, nullas inferat in posterum grauedines et iacturas, nec eciam in consuetudinem aut exemplum per nos et posteros nostros trahi debet, sed quod ipsorum priuilegia, libertates, iura et gracie salue fiant et inuiolabiles iugiter peseuerent, quos eciam contra priuilegia et iura ipsorum ad vlteriores soluciones, preterquam ad solucionem duorum grossorum de quolibet laneo posesso iuxta descripcionem in alijs priuilegijs per nos eis factam, anno quolibet faciendam, cogere et arcere nolumus racione aliqua seu colore, ad quam vtique solucionem ipsi se nobis et nostris successoribus libere submiserunt; quorum eciam literas et priuilegia tam per nos, quam predecessores nostros ipsis concessa, contentaque in eis inuiolabiliter seruare volumus, bonaque et pura fide sub verbo regio promittimus et presentibus pollicemur. Harum quibus sigillum nostrum maius appensum est testimonio literarum. Actum et datum in Noua ciuitate alias Corczyn ipso die sancti Martini episcopi, anno Domini millesimo CCCC° quarto, per manus nobilis Zaclice cancellarij et Nicolai vicecancellarij regni nostri Polonie fidelium dilectorum.
Ad relacionem domini Nicolai regni Polonie vicecancellarij predicti.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 291), opatrzony jest pieczęcią majestatową królewską, uwieszoną na sznurku z zielonego i białego jedwabiu. Jest i drugi oryginał tegoż przywileju w temże archiwum (N. 290), wszelako z pieczęcią oderwaną.


Dokument Nr 66
1404. die 24. mensis Decembris, Gnesnae.
Petrus de Pniewy cantor Posnaniensis et vicarius in spiritualibus Gnesnensis testatur, Ioannem Raczkowski et Beatam uxorem eius, heredes de Marcinkowo wielkie, altaristae altaris in ecclesia parrochiali de Kierzkowo IV marcas census annui XL marcis vendidisse.

R. Ian Raczkowski wraz z żoną swą Beatą, dziedzice w Wielkiem Marcinkowie (pow. kcyński), sprzedają Mikołajowi Iankowskiemu kasztelanowi szremskiemu i patronowi ołtarza w kościele parafialnem w Kierzkowie,1) a względnie ołtarzystom tego ołtarza 4 grzywny polskie rocznego czynszu za sumę 40 grzywien szerokich groszy praskich. Czynsz ten przenoszą Jan i Beata ze wsi Wolicy na Wielkie Marcinkowo,2) wypłacać zaś go mają kmiecie tejże wsi: Stefan Kmita, Stefan Schpruch, Nyedzalek i Jan Gorzny. Dalej oświadcza pomieniony oficyał, że w obec niego szlachetny Mikołaj Skubiey, dziedzic Dziewierzewa, sprzedał jednę grzywnę czynszu rocznego temuż kasztelanowi i ołtarzystom za 15 grzywien ze swych dóbr Dziewierzewo i Zarcino. Testes: Nicolaus Strzeszewski, Iohannes Wilamowski notarius consistorii Gnesnesis, Strzeszko Lagiewnyczki armiger Gneznensis.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta de a. 1504.
1) Kierzkowo wieś niegdy w woj. kaliskiem, pow. kcyńskim położona.
2) Marcinkowo wielkie wieś również niegdy w woj. kaliskiem, pow. kcyńskim.


Dokument Nr 67
1405. die 10. mensis Ianuarii, Gnesnae.
Albertus de Wszeradowo castellanus Caminensis, Nicolaus de Słupie et Mathias de Wszeradowo cum Pribislao praeposito monasterii s. Ioannis ante Gnesnam villam Mączniki villis Maleczyno et Broniewo commutant.

Nouerint vniuersi presentem literam inspecturi, quod nos Albertus castellanus Camenecensis(s) de Wszeradowo, necnon Nicolaus de Slupie, Mathias eciam de Wszeradowo, cognati dicti magnifici et heredes premissorum, matura deliberacione prehabita consilioque sano nostrorum amicorum adhibito, cum honorabili ac religioso viro, domino Prybislao preposito sancti Iohannis ante Gnesnam necnon cum conuentu suo ac fratribus suis, videlicet Swantoslao, Wilhelmo, Martino et Stephano, ordinis sancti Augustini, Dominici sepulchri Hierosolymitani, fecimus et presentibus facimus permutacionem hereditatum perpetuam, videlicet Monczniki hereditatem sitam prope Zdzechowam,1) permutamus et presentibus permutauimus pro hereditatibus dicti prepositi et sui conuentus, videlicet pro Maleczyno et Bronewo,2) sitis et locatis in districtu Naclensis castri. Quamquidem hereditatem Monczniki nos prefatus Albertus cum premissis nostris cognatis prenarrato domino Pribislao cum suis iam expressis fratribus et cum eorum successoribus damus racione permutacionis premisse ac resignamus cum omnibus vtilitatibus, vsibus, prouentibus, gaijs, rubetis, pratis, lacubus, riwlis ac toto dominio, nichil pro se reseruantes, ac cum vniuersis obuencionibus, prout eadem hereditas Monczniki in suis limitibus circumferencialiter est distincta, perpetuis videlicet temporibus habendam, possidendam, permutandam ac in vsus proprios conuertendam. Hec omnia promittimus sine dolo et fraude titulo vere fidei inuiolabiliter obseruare. In cuius rei certitudinem meliorem sigilla nostra, videlicet Alberti castellani Camenensis, Nicolai de Slupie presentibus sunt apposita; sed Mathias prefatus propter adolescenciam suam non vtebatur sigillo proprio, sed in signum fidei manum dedit prefato preposito placitando. Actum et datum Gnesne sabbato infra octauas Epiphanie, sub anno Incarnacionis Domini millesimo quadringentesimo quinto. Presentibus his nobilibus: Mathia dicto Waypost de Dzeworowo, Reuoszela de Redecz, Ianussio de Lagewniki, Mathia Kenpa de Iwno, Iohanne Iablowski vna cum Podolski et alijs plurimis vocatis et rogatis specialiter ad premissa.
Z transumptu przechowanego w archiwum rządowem w Poznaniu (Mączniki B. II).
1) Mączniki wieś w pow. gnieźnieńskim, par. Sokolniki.
Zdziechowo wieś również niegdy w pow. gnieźnieńskim położona.
2) Maleczyno, wieś tej nazwy dziś nie istnieje.
Broniewo wieś niegdy w wojew. kaliskiem, pow nakielskim.


Dokument Nr 68
1405. die 16. mensis Ianuarii, Gnesnae.
Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Ioannem filium Lutoborii hereditatem Sławoszewo wielkie Ioanni de Orchowo vexillifero Dobrinensi DCCC marcis vendidisse.

In nomine Domini amen. Nos Thomco subpincerna Cracouiensis et capitaneus Maioris Polonie generalis, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quod ad nostram et aliorum terre Polonie nobilium accedens presenciam nobilis vir Iohannes filius Luthoborij, bone memorie heredis in Maiori Slawoschewo, non compulsus, non coactus, nec errore deuio seductus, sanus mente et corpore existens, vsus amicorum suorum consilio et matura deliberacione prehabita, suam totam hereditatem magius Slawoschewo1) cum omnibus vsibus, fructibus, redditibus, censibus, agris, pratis, pascuis pascendis, siluis, gaijs, borris, mellificijs, quercinis, virgultis, nemoribus, campis, lacubus, stangnis, paludibus, piscinis, piscaturis, fluuijs, riuulis, aquis et earum decursibus, molendinis et emolimentis, generaliterque cum omnibus et singulis pertinencijs et obuencionibus vniuersis ad dictam hereditatem Slawoschewo q[uomodolibet spe]ctantibus, que nunc sunt et in futurum in eadem inueni possunt, prout eadem hereditas ab alijs hereditatibus longe [lateque] est distincta et limitata, nil pro se et suis successoribus in eadem reseruans, sed cum omni iure et dominio, pro octingentis [marcis] grossorum monete Pragensis, numeri uero Polonicalis, quadriginta et octo grossos in marcam quamlibet computando, nobili viro [domino] Iohanni dicto Coszissko, vexillifero Dobrinensi, heredi de Orchowo et ipsius successoribus legittimis vendidit et coram nobis rite et racionabiliter resignauit, per ipsum dominum Iohannem et eius successores legitimos tenendam, habendam, vendendam, commutandam, donandam, alienandam, comutandam, obligandam et ad vsus beneplacitos conuertendam, prout sibi et eius successoribus melius et vtilius videbitur expedire, uel eciam iure hereditario et titulo proprietatis perpetue possidere. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum Gnezne feria sexta post octauas Epiphanie Domini, anno DominiMmo quadringentesimo quinto. Presentibus nobilibus viris: Alberto de Wseradowo castellano Camenensi, Mathia iudice, Iacusio Iaka subiudice Kalisiensibus, Mroczkone subiudice Poznaniensi, Alberto de Trlang subcamerario Kalisiensi et Mathia dicto Varpans de Dzewerzewo heredibus et alijs quamplurimis fidedignis etc.
Dokument pargaminowy z wytlałą dziurą, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 292), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko sznurek z białego jedwabiu pozostał.
1) Sławoszewo wielkie, wieś w pow. mogilnickim, par. Szczepanów.


Dokument Nr 69
1405. die 16. mensis Ianuarii, in Kalisz.
Ioannes de Staw Nicolao Godardonis civi Calissiensi X marcas census annui C marcis grossorum Pragensium vendit.

R. Czynsz ów 10 grzywien kupił Mikołaj Godardowicz wraz z żoną i dziećmi na uposażenie ołtarza NP Maryi w kościele parafialnym św. Mikołaja w Kaliszu nowo wystawionego, którego ołtarzystą był podówczas Paweł. Z czynszu tego obowiązuje się Jan Stawski wypłacać corocznie na św. Jan 5 grzywien a na Boże Narodzenie drugich 5 grzywien; czego gdyby nie dokonał, natenczas wolno ma być przytrzymać go lub którego z mieszczan stawskich, jego poręczycieli w któremkolwiek miejscuby się znajdowali i trzymać tak długo, ażby się z wypłaty uiścił. Tego zobowiązania obiecują Jan i jego poręczyciele, mieszczanie stawscy, pod klątwą dotrzymywać, dopuki czynsz powyższy nie zostanie napowrót wykupionym. Co gdyby miało nastąpić, obowiązuje się Jan Stawski Mikołaja pół roku wpierw uwiadomić, aby miał czas inny czynsz za tę samą sumę kupić. Najpóźniej wypłata czynszu ma nastąpić we 2 tygodnie po św. Janie i po Bożem Narodzeniu. Gdyby zaś czynsz miał być wykupionym, cała zapłata ma być w Kaliszu złożona. In Calis feria sexta ante festum s. Agnetis. Presentibus: Iohanne Slywka, Martino notario publico, Iohanne Rems ciue Kalisiense.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1444. Oryginał opatrzony był pieczęcią, na której widniał herb Wieniawa i napis otokowy: s. iohannis de staw hered.


Dokument Nr 70
1405. die 16. mensis Ianuarii, in Kalisz.
Bartholomaeus proconsul, consules et scabini civitatis de Staw fideiubent Nicolao Gotartonis civi Calissiensi pro Ioanne de Staw.

R. Bartholomeus proconsul, Nicolaus dictus Brzeyska, Martinus dictus Luthka, Nicolaus dictus Alberi, consules, Albertus dictus Myeczysch, Paulus dictus Iarosz, Mathias faber, scabini ciuitatis Staw,1) poręczają za Jana Stawskiego Mikołajowi Gotardowiczowi mieszczaninowi kaliskiemu, również i Pawłowi plebanowi ze Stawiszyna, ołtarzyście św. Mikołaja w Kaliszu, iż tenże Jan będzie corocznie opłacał wspomnianemu ołtarzyście na św. Jan 5 grzywien i na Boże Narodzenie drugich 5 grzywien; co gdyby nie nastąpiło, wolno ma być Mikołajowi i jego spadkobiercom każdego mieszczanina stawskiego na każdem miejscu ująć i tak długo przytrzymać, puki czynsz nie zostanie wypłacony. Poręczenia tego obowiązują się pod klątwą dotrzymać. In Calis feria sexta ante festum s. Agnetis.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1444. Oryginał opatrzony był pieczęcią, wyobrażającą wieżę i napis otokowy: s. civium de staw.
1) Staw, miasteczko w pow. kaliskim.


Dokument Nr 71
1405. die 20. mensis Februarii.
Vincentius archiepiscopus Gnesnensis plebano et vicariis ecclesiae parochialis de Pakość mandat, ut Bartholomaeum filium Venceslai de Kuczicze in altariam altaris ad s. Mariam virginem intromittant.

R. Tenże Bartłomiej Wacławowicz był przez Wojciecha z Pakości kasztelana szremskiego, jako patrona, po destytucyi Jana ołtarzysty na pomienioną ołtaryę prezentowany i przez arcybiskupa wyświęcony. Testes: Nicolaus Iardanowski, Nicolaus Malinski notarius, Stanislaus de Cowalesycze notarius archiepiscopi.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta ad a. 1455.


Dokument Nr 72
1405. die 25. mensis Martii, Cracoviae.
Wladislai II. regis Poloniae cum Dobrogostio de Szamotuły de villa Krosna pactum.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithuanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quomodo licet alias ob merita fidelium obsequiorum strenui Sandziuogij palatini Posnaniensis, militis nostri fidelis dilecti, quibus maiestati nostre studuit plurimum complacere, horum igitur contemplacione volentes ipsum ad obsequia nostra reddere prompciorem, sibi villas nostras Dambrowka prope Oborniky et Crosnam prope Mossinam1) sibi obligaueramus in ducentis marcis Polonicalibus numeri quoque Polonicalis consueti. Postmodum autem idem Sandziwogius nobis vnam villam predictarum videlicet Dambrowkam dimisit et restituit sub tali condicione, quod sibi centum marcas racione eiusdem ville soluere debuissemus; reliquam vero villam videlicet Crosnam in residuis centum marcis nomine obligatorio possidebat. Demum quoque (post) decessum Sandziwogii predicti validus Dobrogostius de Szamotuli, natus eiusdem, miles noster fidelis dilectus, superstes, racione predictarum centum marcarum, quas genitori suo soluere debuimus, nobiscum fecit tale pactum, videlicet quod occasione centum earundem marcarum pro eodem Dobrogostio apud Aron Iudeum Posnaniensem racione eorum omnino debitorum, in quibuscumque ipsi Sandziwogius predictus genitor obligatus debitorie extitit, in toto intercessimus, ut intercedimus cum(s) officium in nos ipsos debitum huiusmodi tenore presencium assumentes, ita tamen, quod Dobrogostius predictus reliquam villam Crosnam predictam cum omnibus ipsius vtilitatibus, censibus, prouentibus, campis, agris, aquis, lacubus, syluis, nemoribus, cum omni obligacione tenebit, habebit et possidebit tamdiu, quousque sibi aut successoribus suis predicte centum marce per nos aut successores nostros fuerint integraliter persolute. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum Cracouie ipsa die Annunciacionis beate virginis Marie, anno Domini millesimo quadringentesimo quinto. - Relacio domini Nicolai vicecancellarij.
Teka Naruszewicza 10 N. 92, z oryginału pargaminowego, przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, u którego wisiała pieczęć na pasku pargaminowym.
1) Dąbrówka leśnictwo w pow. obornickim.
Oborniki miasto powiatowe w księstwie poznańskiem.
Krosno wieś w pow. szremskim niedaleko Mosiny.
Mosina miasto w pow. szremskim.


Dokument Nr 73
1405. die 27. mensis Martii, Gnesnae.
Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Martinum de Dzwonowo gladiferum Calissiensem, Catharinae uxori suae CL marcas dotalitii in villa Pawłowo1) inscripsisse.

R. Gnezne feria sexta ante dominicam Letare. Testes: Iacussius de Wilczino Kalisiensis, Mroczko de Cleszczewo Poznaniensis subiudices, Albertus de Wszeradowo castellanus Kamyenensis, Iohannes de Dobieszewo, Przibislaus de Przesseka, Czesthko de Godawy heredes.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta anni 1425.
1) Pawłów wieś parafialna w pow. gnieźnieńskim.


Dokument Nr 74
1405. die 2. mensis Aprilis, Vladislaviae.
Nicolai de Iassona canonici et officialis Vladislaviensis decretum, inter Nicolaum plebanum de Pakość et Paulum, Albertum, Bartholomaeum et Iacobum plebanos de Kościelec, do sepultura Alberti et Nicolai de Pakość litem dirimens.

R. Mikołaj pleban z Pakości zapozwał Pawła, Wojciecha, Bartłomieja i Jakuba plebanów z Kościelca o kwartę czyli kanoniczną część kosztów pogrzebu Wojciecha i Mikołaja dziedziców Pakości, których ci plebani w Kościelcu pochowali i dochód stąd pobrali, przez co pleban z Pakości poniósł stratę ośmiu grzywien. Plebani z Kościelca zasądzeni zostali na zapłacenie powodowi zaskarżonej kwarty i poniesienie kosztów. Testes: Paulus Petri de Iuueni Wladislauia, presbyter Wladislauiensis, Stanislaus Budkonis de Carnkowo clericus Plocensis diocesis, notarius publicus.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta de a. 1488.


Dokument Nr 75
1405. die 14. mensis Maii, Romae.
Oddo de Columpna protonotarius apostolicus et archidiaconus ecclesiae collegiatae Calissiensis ad s. Mariam Nicolaum de Czaszewo canonicum Gnesnensem vicarium suum in archidiaconatu Calissiensi instituit.

R. Testes; Miroslaus Kelconis altarista Gnesnsnsis, Angelus Nicolai clericus Prenestensis, familiaris domini Oddonis.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnen. acta anni 1415.


Dokument Nr 76
1405. die 1. mensis Iunii, in Ląd.
Gerardus abbas monasterii Landensis villam Radłów iure Teutonico Novi fori locat, scultetiamque in villa eadem Ianae de Dzierążnia XIV marcis vendit.

In nomine Domini amen. Nos frater Gerhardus abbas monasterii Landensis, ordinis Cisterciensis, Gneznensis diocesis, vniuersis et singulis, tam modernis quam futuris, ad quos presens scriptum fuerit deuolutum, publice profitemur, quod sculteciam nostram in villa nostra Radlow1) situatam, cum tribus mansis liberis discreto viro dicto Iane de Dirszanzna suisque legitimis successoribus pro quatuordecim marcis Polonici pagamenti in paratis ternarijs, quadraginta (octo) grossos pro marca computando, iusto titulo vendicionis et empcionis de speciali voluntate et consensu fratrum nostrorum tociusque conuentus monasterij nostri predicti Landensis vendidimus iure hereditaro sibi et suis legitimis successoribus natis ac nascendis perhenniter iure Nouifori collocatam, perpetuis temporibus tenendam, habendam et vsufruendam, hoc adicientes, quod idem in dicta villa seu hereditate nostra fabricam sutoriam, thabernam, pistrinam, maccelum, ortum medium iuger continens, terciamque partem iudicatorum et communia pascua (habebit); seruicia nobis ac nostro monasterio cum vno equo trium marcarum grossorum latorum, quando opus fuerit, faciet fideliter nobis ministrando, prout ceteri sculteti suis dominis facere consueuerunt; incole vero hereditatis ibidem, dudum iure Teutonicali locati, et de agris possessis seu cultis et extirpatis habere debent libertatem ad duodecim annos; alij vero supervenientes et agros non excultos nec extirpatos extirpantes libertatem habere debent ad sedecim annos et de quolibet menso sex mensuras siliginis et totidem auene mensure Pysdrensis et sex grossos Bohemicalium vsualium(s) annuatim nobis in nostro monasterio in festo sancti Martini dare et ex integro soluere et ad nostri monasterij granarium proprijs vehiculis seu curribus adducere tenebuntur. In festo autem Pasche communitas ville de quolibet manso vnam mediam sexagenam ouorum soluere teneantur; in festo Assumpcionis Marie per duos pullos soluere similiter sint astricti. Tria iudicia generalia per tres scotos, duo villani et tercium sculteti et ipsius legitimi successores sint obligati ad soluendum. Insuper incole memorati ter in anno nobis arabunt tali modo, quod in omni aracione de quolibet manso vnum integrum iuger arabunt. Item assignamus predictis incolis, quod de duobus mansis nobis vnum iuger in feno compleant laborare, prout communiter decet, in pratis cum instrumentis ipsorum cum falce detruncare et in proprijs vehiculis seu curribus ducere debent ad Coschuty vel in Cownathy, et non alibi, et (hoc) sub expensis eorum proprijs fieri debet. Damus eciam plenam et omnimodam facultatem supradicto sculteto, suis heredibus et heredum successoribus prelibatam sculteciam vendere, commutare, resignare et ad vsus beneplacitos exercere, secundum quod sibi et suis heredibus melius aut vtilius videbitur expedire. In cuius rei testimonium et euidenciam pleniorem nostro ac conuentus nostri sigillis presentes iussimus roborari. Actum et datum in domo habitacionis nostre feria secunda proxima ante festum Penthecostes, anno Domini millesimo quadringentesimo quinto. Presentibus hijs testibus et personis nostris, religiosis videlicet: fratre Iohanne priore et fratre Iohanne suppriore, fratre Philippo seniore abbate monasterij, Syffrido nostro celerario et fratre Henrico nostro bursario et alijs fidedignis et Nicolao notario, qui premissa habuit in commisso.
Z kolońskiego kopiarza przywileji lądzkich, karta 36.
1) Radłów wieś w pow. wrzesińskim, par. Ostrowo kościelne.


Dokument Nr 77
1405. die 10. mensis Iunii, Thorunii.
Wladislaus II. rex Poloniae testatur, in instrumento pacis cum Conrado de Iungingen generali magistro ordinis Teutonicorum conclusae, duos articulos omissos esse.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie Lithwanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium vniuersis, quomodo anno preterito in conuencione in festo Penthecostes inter nos et consiliarios nostros ex vna, et venerabilem ac magnificum dominum Conradum de Iungingen magistrum generalem ordinis beate Marie de domo Theutunica consiliumque suum parte ex altera, solempniter celebrata, inter ceteros articulos et tractatus ibidem tunc habitos, conclusos et conscriptos, hij duo articuli subsequentes et subscripti literis inseri debuerunt et sigillorum munimine roborari, qui tamen ex negligencia obmissi sunt literis eisdem imprimi et in numero ceterorum articulorum collocari. Ne igitur tam solempniter tractata et pactata in aliquo deficiant et eciam minuantur, eosdem articulos presentibus decreuimus inserendos. Quorum primus est iste de obseruacione granicierum, limitum et finium inter terras nostras Maioris Polonie et Noue Marchie, quas granicies nos obseruare promittimus et spondemus et pro ratis habere, prout ipsas dominus magister et ordo ipsius tempore recepcionis eiusdem terre Noue Marchie reperit et sicut tempore tenebatur ab antiquo. Secundus articulus fuit iste, quod si quandocumque contingerit propter limites et grenicies terrarum quarumcunque regni Polonie et ordinis predicti aliquas difficultates suscitari, quod predicte difficultates per amicabilem composicionem debent complanari et sopiri. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum in Thorun feria quarta infra octauas, Penthecostes, anno Domini millesimo quadringentesimo quinto. - Ad relacionem Nicolai regni Polonie vicecancellarij.
Teka Naruszewicza 10 N. 86, z oryginału przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, u którego wisiała mniejsza pieczęć królewska na pasku pargaminowym, znacznie zniszczona.


Dokument Nr 78
1405. die 24. mensis Iunii, in Ląd.
Wladislaus II. rex Poloniae Nicolao Słonka de Lubomirz XX marcas in villa Morza inscribit.

Vladislaus Dei gracia rex Polonie Lithuanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus, quibus expedit, vniuersis, quomodo attente mentis intuitu perpendentes, et in animo reuoluentes grata et multum accepta seruicia, que celsitudini nostre Nicolaus dictus Slanka, heres de Lubomirz exhibuit et in futurum aucto fidelitatis studio prestancius poterit exhibere, quorum intuitu cupientes ipsum specialium graciarum prosequi fauoribus et ad obsequia nostra reddere prompciorem, sibi in et super villa nostra Morza,1) in districtu Kalissiensi sita, viginti marcas monete, numeri et ponderis Polonicalium assignauimus et dedimus, damusque et assignamus, quadraginta octo grossos in quamlibet marcam computando. Quamquidem villam Morza idem Nicolaus Slanka cum omnibus censibus, redditibus, agris, pratis, campis, syluis, nemoribus, pertinencijs et appendijs vniuersis tenebit, habebit et pacifice possidebit tamdiu, quousque sibi dicte viginti marce monete eiusdem per nos vel successores nostros fuerint integraliter persolute. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum in monasterio nostro Landa feria quarta ipso die beati Iohannis baptiste, anno Domini millesimo quadringentesimo quinto. - Ad relacionem domini Manziconis pincerne domini regis.
Teka Naruszewicza 10 N. 87, z oryginału pargaminowego przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, u którego pieczęć była oderwana.
1) Morza, wieś niegdy w wojew. i pow. kaliskim, dziś nie istnieje.


Dokument Nr 79
1405. die 3. mensis Iulii, in Łowicz.
Ioannis filii Iacussii de Iłów cum Nicolao archiepiscopo Gnesnensi de usu fluvii Wisła pactum.

Nos Wenceslaus iudex et Prawda subiudex terre Gostinensis, recognoscimus, quibus expedit, vniuersis, presentibus et futuris, presencium literarum noticiam (habituris), quod cum iudicio serenissime principis et domine, domine Alexandre Dei gracia relicte Semouiti felicis memorie, ducisse Mazouie domineque Rawensis et Gostinensis terrarum cum magnificis strenuisque militibus, dominis Stanislao Grad pallatino Mazouie, Sassino castellano Plocensi, Warschone iudice Rauenensi, Michaele preposito sancti Michaelis Plocensis, Czamborio de Gylowo cancellario et canonico Plocensi, Nyemyerza capitaneo Plocensi, Derslao Copacz capitaneo Rauensi, Nicolao vevillifero Rawensi, Nicolao Gamba vexillifero Gostinensi, Marco subcamerario Gostinensi, Adam de Ziczsko, Swanthoslao de Pyotrowo, Szauischa de Cunradzecz, Martino de Calinowa Siradiensi, Martino de Rythwani pallatino, Iohanne de Lichin Srzemensi, Mathia Brzezinensi castellanis, necnon Andrea Cuyauiensi, Petro Siradiensi, Adam de Thur iudicibus de Corona Polonie, cumque multitudine aliorum dominorum tunc existencium, presencialiter pro tribunali sedebamus iudicantes, tandem constitutus personaliter in iudicio reuerendus in Christo pater, dominus et dominus Albertus Dei et apostolice sedis gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus et primas, ab vna, ac nobilis vir Iacobus de Gylowo notarius aule domine Allexandre ducisse Mazouie, et pro duobus fratribus suis Petro et Paulo de ibidem germanis compromisit et fideiussit ipse Iacobus, quod debent tenere, ab altera parte sita coram iudicio recognouerunt partibus ex utrisque, quando inter ipsos lis exorta fuit iudicialiter pro obstaculo, wlgariter jasz dicto, in fluuio Wysla, circa villam mense archiepiscopalis Ostrowy1) dictam, decurrenti, pro quo obstaculo ipse dominus archiepiscopus contra ipsum Iacobum ac ipsius fratres iam superius expressos testes ducere debuit et iurare corporali iuramento cum plenis testibus, ipse quoque Iacobus cum suis fratribus timens animam sui patris bone memorie offendere propter dampnacionem, ipsi domino archiepiscopo testes ducere iuramentumque facere non dedit, sed penitus promisit iam pro expresso obstaculo, quia ipsum obstaculum iuxta disposicionem contractus cum alijs vtilitatibus dominus archiepiscopus habeat. Qui contractus sequitur ad verbum et est tenor litere talis:
"Nos Iohannes Iacussij subvenator de Gylowo significamus tenore presencium vniuersis, quod cum reuerendo in Christo patre et domino, domino Nicolao sancte ecclesie Gneznensis archiepiscopo talem, ut sequitur, fecimus contractum et ordinacionem, ymo verius permutacionem, quod pro eo, quia prefatus dominus Nicolaus archiepiscopus Gneznensis suo et suorum successorum nominibus in toto fluuio suo et ecclesie Gneznensis sue predicte Wysla communiter dicte, villam mense sue Ostrowy wlgariter dictam, supra et infra iuxta longitudinem et latitudinem limitum seu granicierum predicte ville Ostrowy currenti cum omnibus rethibus magnis et paruis et signanter cum rethibus, que dicuntur wirzthi, nobis ac liberis et successoribus nostris legittimis necnon hominibus nostris et alijs, quibus nos et successores nostrj predicti hoc conueniemus et conuenerunt pro precio competenti, dédit, permisit, concessit, dareque, permittere et concedere debet cum omnibus successoribus suis predictis omnium piscium, nullis exclusis, liberam piscaturam et piscandi ac piscaturas easdem alijs conueniendi seu exponendi omnimodam potestatem, perpetuis temporibus duraturam. Nos pro eo et in recompensam libertatis predicte nostro liberorumque et successorum nostrorum nominibus prefato domino Nicolao archiepiscopo et successoribus suis archiepiscopis Gneznensibus subscriptam similiter damus et concedimus libertatem, quod liceat sibi et eisdem successoribus suis ac hominibus ipsius domini archiepiscopi de villa Ostrowj antedicta in eodem fluuio nostro dicto Wysla videlicet per longitudinem et latitudinem limittum et granicierum hereditatis nostre Pyeczowska,2) a litore ad aliud litus alterius partis fluuij decurrentis cum parwis rethibus piscari et in eodem fluuio nostro ab vno littore seu rippa eiusdem fluuij ad aliud littus seu rippam, vbicumque sibi et suis successoribus placuerit, obstaculum dictum yasz pro capiendis sturionibus et salmonibus supra et infra facere, eosdemque struriones et salmones et quoslibet alios pisces in dicto obstaculo piscari et capere singulis annis temporibus perpetuis similiter duraturis. Hoc tamen excluso, quod idem dominus Nicolaus archiepiscopus neque successores sui nec per se, nec per homines suos cum magnis rethibus et signanter wirzchi wlgariter dictis, in eodem fluuio nostro piscaturas poterit aut poterint facere uel alijs conuenire, quas nobis et successoribus nostris (re)seruamus, sed obstaculo eodem et parwis retibus contentus et contenti debent esse, quod obstaculum in preiudicium obstaculi prefati domini archiepiscopi et successorum suorum neque nos neque successores aut liberj nostri in eodem fluuio nostro facere vnquam debemus neque poterimus, nec alijs, preterquam prefatis domino archiepiscopo et successoribus suis, concedere faciendum. Promittimus insuper (et) tam nos et nostros successores obligamus et obligare volumus per presentes, quod de villa nostra Gylowo3) per hereditatem nostram Pyeczouiska nuncupatam, viam liberam latam et bonam usque ad littus dicti fluuij nostri Wysla iuxta consuetudinem terre et aliarum viarum dare et exponere et in ipso littore nostro ad dextram et sinistram partes eiusdem vie liberam et sufficientem lignorum, roborum et omnium necessariorum ipsius domini archiepiscopi deposicionem facere, vbi videlicet ligna pro eodem obstaculo possint iacere et currus veniencium per eandem viam (cum) lignis predictis uel frumentis seu cum quibuscumque alijs necessarijs prefati domini archiepiscopi et suorum successorum possint facere et deponi quelibet necessaria supradicta. Quorum eciam lignorum et aliorum necessariorum vectoribus licebit in bonis hereditatis nostre Pyeczowiska antedicte absque preiudicio pratorum equos, equas seu boues in graminibus pabulare, ligna quoque pro igne ipsis in littore faciendo similiter absque dampno incidere libere et quiete. Vt igitur ordinacionis et permutacionis predictorum contractus perpetuam obtineat firmitatem, presentes literas scribi et nostri appensione sigilli curauimus communirj. Actum et datum in castro Lowicz, in crastino Visitacionis Marie virginis gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo quinto. Presentibus honorabilj et nobilibus viris: Alberto scolastico Lanciciensi, Nicolao de Opporow venatore Lanciciensi, Thomkone de Walevicze subpincerna Rawensi, Cristino de Skrzinno, Stanislao de Byelawj pincerna Lanciciensi, Leonardo de Strzalkowo marsalko reuerendi in Christo patris, dominj Nicolai archiepiscopi Gneznensis supradicti, et alijs multis fidedignis".
Quem contractum et ordinacionem supradescriptam inter partes expressas iuxta dictarum parcium recognicionem palam et expresse factam coram multitudine dominorum prius descriptorum, nos confirmamus, ratificamus, approbamus decernentes robur perpetue firmitatis inuiolabiliter obtinere. In cuius rej testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Actum et datum in Gostinino feria sexta in crastino sancte Dorothee gloriose virginis, in presencia domine ducisse, anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo septimo.
Liber priuilegiorum capitularium kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej z r. 1477, fol. 5 verso.
1) Wieś Ostrowy w okolicy wskazanej dokumentem, dziś nie istnieje.
1) Pieczyska iłowskie wieś w pow. sochaczewskim, par. Iłów.
3) Iłów niegdy miasteczko dziś wieś parafialna w pow. sochaczewskim.


Dokument Nr 80
1403. die 9. mensis Septembris, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis cuidam Alberto construendi novam molam aquariam in villa Kozłów dat potestatem.

In nomine Domini amen. Albertus Dei gracia episcopus Poznaniensis, ad perpetuam rei memoriam. Administracioni ecclesie Poznaniensis Domino disponente deputati, in votis gerimus continuis, vt bonorum ipsius ecclesie comoda augeamus et condicionem, quantum possumus, de bona faciamus meliorem. Inde nouerint vniuersi, presentes et futuri, quod nos attendentes, (quod) molendinum olim circa curiam nostram in villa nostra Coslowo,1) in Mazouia super fluuium Brzura per predecessores nostros locatum, extiterat minus vtile, obstaculis multis, aggeribusque pro reaggeracione et retencione aquarum indigere, frequenter quoque aquis decrescentibus et quandoque destructis aggeribus in molendo impediri, considerantes quoque industriam ingenij et laborum, super quibus Albertus laicus nobis extitit comendatus, predictum molendinum in Coslowo de nouo et in loco alio magis apto et congruo construendum et edificandum eidem Alberto de venerabilium fratrum nostrorum, prelatorum et canonicorum infrascriptorum capituli nostri Poznaniensis voluntate et consensu dedimus et contulimus, damusque et conferrimus, per ipsum Albertum et suos legittimos successores iure perpetuo tenendum, habendum, possidendum et cum nostro consensu vendendum seu alienandum ac vtifruendum, hoc ordine atque modo, quod videlicet ipse Albertus et successores sui molendinatores, qui fuerint pro tempore, terciam partem emolimentorum quorumcumque ex ipso molendino proveniencium, preterquam de grano, quod pro nostra curia moluerint, pro se recipiant et habebunt, duabus partibus ex eisdem emolumentis pro nobis cedentibus. Addamus eciam prefato Alberto et suis successoribus pratum inferius molendino iacentem circa fluuium ibidem Brzura, wlgariter ląnk, cum agro simul wlgariter a Zymnawoda tunc circa viam vsque ad rubum, wlgariter do bdzencza. Ceterum sepedicto Alberto et suis successoribus pro vtilitate sua in fluuio predicto piscaturam piscium, qualicumque rethe sibi poterit invenire, animo deliberato condonamus. Debebunt insuper tam Albertus, quam successores sui terciam partem impendere pecuniarum pro molaribus et ferramentis ad molendinum opportunis; vi vero ligna aliqua necessaria fuerint, nos proprijs laboribus adducere tenemur. Si vero homines ad opus edificacionis molendini necessarij fuerint, tunc nos debemus duos dare, Albertus vero cum successoribus suis tercium. Debebunt eciam tam Albertus quam successores sui menssas quoque, scabella pro nostro aduentu, hostia quoque, postes et waluas inveterata et putrefacta in Coszlowo ibidem in curia nostra reformare, datis sibi per nos lignis ad id necessarijs. In quorum omnium fidem et testimonium nostrum et dicti capituli nostri sigilla nostra presentibus sunt appensa. Actum et datum Poznanie in curia nostra feria quarta infra octauam Natiuitatis Domini M° CCCC° quinto. Presentibus et consencientibus venerabilibus et honorabilibus viris, fratribus nostris, dominis: Petro de Kobilino decano, Pelka cantore, Nicolao de Chlapowo Poznaniensi, Conrado Srzemensi, Michaele Pczeviensi, Albrico Warschouiensi in ecclesia nostra archidiaconis, Symone custode, Nicolao Gorka cancellario, Michaele Bliden decretorum doctore, Iohanne Nepart, Iohanne officiali, Nicolao Stzessconis, Vincencio, Borcone, Przibislao, Alberto Gluschinensi preposito, Iohanne de Scholouo, Iohanne Budconis, Floriano Poklatka, Lodouico, Miroslao, Barthcone, Iacobo Grolog et Mathia Blida, prelatis et canonicis ecclesie nostre Poznaniensis ad sonum campane capitulariter congregatis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony był pierwotnie dwiema pieczęciami na sznurkach z jasno zielonego i ciemno fioletowego jedwabiu zawieszonemi. Z tych dochowała się tylko pierwsza sygnetowa, w zwykłym wyciśnięta wosku, która wyobraża dwa święte popiersia; u dołu w niszy klęcząca osoba, przy niej tarcza z herbem zda się Jastrzębcem.
1) Kozłów biskupi wieś parafialna w pow. sochaczewskim.


Dokument Nr 81
1405. die 2. mensis Octobris, in Wschowa.
Ioannes de Rydzyna Vincentio Drzeczkowski C marcas mutuatas soluturum sese obligat.

R. In Frawsthat feria sexta proxima post festum s. Michaelis archangeli. Od powyższych 100 grzywien obowiązuje się Jan Rydzyński wraz z synem swym Stefanem Wincentemu Drzeczkowskiemu corocznie na św. Michał opłacać 10 grzywien procentu aż do spłaty zupełnej kapitału; czego gdyby nie uczynił, ręczy za szkody, jakieby stąd Drzeczkowski poniósł u Chrześcian albo Żydów.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1428.


Dokument Nr 82
1405. die 6. mensis Octobris, in Brześć.
Ioannis capitanei Cuiaviensis decretum, inter cmetones et scultetos villae regiae Kłobia de agris quibusdam litem dirimens.

R. Ian starosta kujawski wiadomo czyni, że gdy kmiecie wsi królewskiej Kłobia1) zaskarżyli przed nim Małgorzatę, Henka i Mikołaja dziedziców sołtystwa w tejże wsi o przywłaszczenie sobie pewnych pó1 i łąk, do tegoż sołtystwa nienależących, on starosta zawezwał starców z wsi okolicznych do rozpoznania granic. Dowiedziawszy się wszakże od nich, że ciż kmiecie już się byli w tej sprawie do Zakliki kanclerza królestwa polskiego odnieśli, a tenże spór ów na korzyść wspomnianych sołtysów rozsądził, on starosta posiadanie rzeczonych pó1 i łąk sołtysom przysądza. In Bresth feria 3. post festum s. Michaelis archangeli.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1457.
1) Kłobia wieś parafialna w pow. włocławskim.


Dokument Nr 83
1405. die 14. mensis Decembris, in Grocholice.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Paulo dicto Smaczyna molam in villa Grocholice sitam, vendit.

In nomine Domini amen. Quoniam multis dubiorum et errorum incomodis tunc prudenter occurimus, cum gesta etatis nostre literarum apicibus perhennamus, proinde nos Nicolaus Dei gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus significamus tenore presencium vniuersis, tam presentibus, quam futuris, quod considerata sagacitatis industria laboriosi Pauli dicti Smaczyna, molendinatoris molendini nostri ante villam mense nostre Grocholicze.1) in flumine Wrzansawa siti, dictum molendinum cum suis omnibus emolimentis prefato Paulo, liberis et suis successoribus legittimis vendidimus pro certa pecunie quantitate, per ipsum Paulum et successores suos legittimos predictos tenendum, comutandum, donandum, vendendum, de nostro tamen consensu speciali, aut per se iure hereditario possidendum, temporibus perpetuis duraturis. De quoquidem molendino ipse Paulus et posteritas sua supradicta vnam marcam cum octo scotis monete et numeri in regno Polonie communiter currencium, in festo sancti Martini pontificis et confessoris singulis annis pro censu nobis et nostris successoribus soluere sint astricti. Hoc edicto speciali, quod dictus Paulus et sua posteritas predicta frumenta pro aduentu nostro et necessitate curie nostre absque recepcione alicuius metrete molere, edificia quoque dicti molendini in totum erigere, molares et frumenta emere et aggerem reformare, nisi vehemens aque impetus ipsum aggerem destrueret, vbi tunc nos et successores nostri subsidium sibi dare debebimus, tenebitur. Preterea eidem Paulo et posteritati sue predicte vnum ortum ibidem circa molendinum, certum in Coszłe rubetum pro agris extirpandis, prout potest agrum habere et ibi siluam secundum agrum pro prato reformando annectimus et donamus de gracia speciali. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Actum et datum in Grocholicze feria II. in crastino sancte Llucie virginis, anno Domini quadringentesimo quinto. Presentibus honorabilibus et discretis viris, dominis Petro preposito Cwrzyelyewiensi, Benedicto rectore ecclesie de Danczewo, Clemente, Iacobo et Nicolao capellanis et notarijs aule nostre et alijs pluribus testibus fidedignis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej, opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko sznurek z pąsowego i niebieskiego jedwabiu pozostał.
1) Grocholice zapewne niegdy miasteczko, obecnie wieś paraf. w pow. piotrkowskim.


Dokument Nr 84
1405. die 22. mensis Decembris, in Winnagóra.
Przybak subdapifer Calissiensis Wladislao II. regi Poloniae C marcas soluturum sese obligat.

Ego Przybak subdapifer Kalissiensis, per presentem literam meam recognosco, quibus expedit, vniuersis, me habuisse et in paratis pecunijs recepisse a nobili viro, domino Iohanne de Czyrznyna centum marcarum tercianorum numeri Polonicalis pecuniarum serenissimi principis et domini mei, domini Vladislai Dei gracia regis Polonie etc. pro magna et in magna necessitate mea. Quasquidem centum marcas sine omni dolo ac sine omni dilacione promitto ipsi domino Vladislao regi Polonie etc. in primo eius ingressu in Poznaniam ante festum beati Iohannis baptiste soluere proxime nunc venturum; quod absit autem, si predictas centum marcas ipsi domino meo, domino Vladislao regi Polonie in eius primo ingressu in Poznaniam, ante festum beati Iohannis baptiste proxime venturum non soluerim, extunc ipse dominus Vladislaus rex Polonie etc. datis et solutis mihi residuis pecunijs, quas in Grabowo villa sua in districtu Pyzdrensi in suis literis habeo conscriptas, habebit omnem potestatem intromittendi se in eandem villam Grabowo. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in Wynnagora feria tercia ante festum Natiuitatis Christi, anno Domini millesimo quadringentesimo quinto.
Teka Naruszewicza 10 N. 91 z oryginału pargaminowego, przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, opatrzonego pieczęcią zawieszoną na pasku pargaminowym.


Dokument Nr 85
1406. die 2. mensis Ianuarii, Posnaniae.
Capitulum ecclesiae cathedralis Posnaniensis magistro Iacobo molitori erigendi molam ad fluvium Warta potestatem concedit.

R. Capitulum ecclesie cathedralis (Posnaniensis) molendinum suum aquaticum, in fluuio suo Wartha, in planicie super rippam prope ecclesiam Posnaniensem de nouo erigendum, confert magistro Iacobo molendinatori et successoribus eiusdem perpetuo possidendum ex tercia mensura cuiuslibet frumenti, capitulo pendenda. Cum condicione insuper apposita, vt idem molendinator suique successores duos porcos pro capitulo saginandos teneat, frumentaque dominorum istius, quam extraneorum molat. Datum in capitulo generali in crastino Circumcisionis Domini celebrato, anno Domini millesimo quadringentesimo sexto.
Teka Naruszewieza 10 N. 101, z sumaryusza kapituły katedralnej poznańskiej.


Dokument Nr 86
1406. die 5. mensis Ianuarii, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis ecclesiam collegiatam Varsaviae erigit.

R. Littere ereccionis ecclesie collegiate Varsauiensis ad peticionem Iohannis ducis Mazouie ac Russie, per Albertum episcopum Posnaniensem emanate, qua nimirum ereccione tres prebende canonicales iuris patronatus eiusdem serenissimi ducis in ecclesia castri Czyrnensis fundate, cum archidiacono Czyrnensi Varsouiam transferantur. Ecclesia cathedralis Poznaniensis mater respectu collegiate Varsouiensis declaratur; decanus, prepositus, custos cum alijs septem canonicatibus fundatur. Datum Posnanie in curia episcopali V mensis Ianuarij, anno millesimo quadringentesimo sexto.
Teka Naruszewicza 10 N. 101, z sumaryusza kapituły katedralnej poznańskiej.


Dokument Nr 87
1406. die 8. mensis Ianuarii, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis Ioanni de Chlubice villam Grębków ad eius vitae tempora confert.

R. Priuilegium Alberti episcopi vna cum recognicione Iohannis Chlanet heredis de Chlubicze in terra Masouiensi, quod sibi a prefato Alberto episcopo Posnaniensi hereditatem ecclesie Posnaniensis Gramkowo1) dictam, in terra Masouie, districtu Liuensi sitam, et nemora ad cam spectancia, in ordine eandem in agriculturam hominum adducendi et locandi habuerit concessam cum omni vsufructu ad vite tempora tantum possidendam, cum obligacione in se assumpta, in recognicionem dominii dandi quotannis episcopo vnam vrnam, que pokow dicitur, mellis. Datum Posnanie feria sexta infra Epiphaniam, anno Domini millesimo quadringentesimo sexto.
Teka Naruszewicza 10 N. 101, z sumaryusza kapituły katedralnej poznańskiej.
1) Grębków wieś parafialna w pow. wągrowskim.


Dokument Nr 88
1406. die 22. mensis Februarii, in Iedlna.
Wladislaus II. rex Poloniae testatur, incolas oppidorum et civitatum archiepiscopi Gnesnensis medium tantummodo toloneum solvere debere, eidemque archiepiscopo locandi civitates iure Teutonico, dat potestatem.

In nomine Domini amen. Cum inter huius marcescibilis vite delicias transeuntes prestancius bonum sit eternorum premiorum construere fundamenta, proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lythvanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium vniuersis, tam presentibus, quam futuris, quod attentis multarum virtutum affectuosis meritis, que reuerendus in Christo pater, dominus Nicolaus sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus, sincere nobis dilectus, celsitudini nostre regie ac corone predictis a retroactis dudum temporibus vtiliter ac operose exhibuit et exhibere poterit feruencius in futurum, recepto ab eodem domino archiepiscopo tam nobilium quam ciuitatensium incolarum regni nostri testimonio fidedigno, quod incole opidorum et ciuitatum suarum ac dicte Gneznensis ecclesie cum quibuscumque rebus seu mercimonijs et mercanijs suis per terras regni et dominiorum nostrorum transeuntes, medium theoloneum tantummodo soluere consueuerunt ex antiquo, ipsos circa eandem solucionem medij theolonei dumptaxat dimisimus et tenore presencium dimittimus, perpetuis temporibus duraturam, memoratoque domino Nicolao archiepiscopo et successoribus suis, dicte ecclesie Gneznensis archiepiscopis pro tempore, de innate nobis liberalitatis clemencia, vestigijs predecessorum nostrorum, regum Polonie inherentes, ob spem salutis eorum ac progenitorum nostrorum ac remissionem peccaminum meritis beati Adalberti martiris participes fierj cupientes, benigniter concessimus, permisimus, indulsimus ac presentibus concedimus, permittimus et idulgemus opida noua et ciuitates in bonis suis et dicte Gneznensis ecclesie iure Theutunico Sredensi erigere, locare, fora queque seu forum septimanale, nundinas seu annuale in eisdem ponere iuxta ipsius domini archiepiscopi et successorum suorum beneplacitum quacumque die: remouentes ab eisdem opidis seu ciuitatibus per ipsum dominum Nicolaum archiepiscopum et eosdem successores suos, archiepiscopos Gneznenses collocandis seu erigendis, omnia iura Polonicalia, modos et consuetudines vniuersas, que ipsum ius Theutunicum Sredense predictum plerumque consueuerunt perturbare, vt ad eadem opida seu ciuitates, foraque septimanalia aut annualia populi vtriusque sexus vndecumque confluere et mercancias suas in eisdem liberas valeant exercere. Quorum opidorum seu ciuitatum incolas illo iure et priuilegio gaudere volumus, quo reliqua opida et ciuitates dicte Gneznensis ecclesie ac eciam nostre regales gaudere et potirj dinoscuntur. Insuper memorato domino Nicolao archiepiscopo ac eisdem successoribus suis et dicte Gneznensi ecclesie permittimus, indulgemus et de speciali gracia condonamus, quod bona sua dumptaxat, in quibuscumque rebus consistencia, nullis penitus exceptis et exclusis, siue per terras siue per aquas dominiorum nostrorum ac regni nostri ducere possit et valeat libere absque alicuius theolonei solucione, temporibus similiter perpetuis duraturis. Vt igitur predicta nostra indulgencia seu donacio robur obtineat perpetue firmitatis, presentes literas scribi et nostri appensione sigilli iussimus communirj. Actum et datum in Iedlna feria secunda post dominicam Esto michi. Presentibus strennuis militibus nostris dilectis: Iacobo de Koneczpole palatino Siradiensi, Cristino de Ostrow, Nicolao de Michalow Sandomiriensi et Woyniciensi castellanis, Iohanne Curopathwa iudice Lublinensi, Petro Safranecz subdapifero Cracouiensi et Petro Wlodkonis de Charbinowicze capitaneo Halliciensi et alijs multis fidelibus nostris fidedignis. Anno Domini millesimo quadringentesimo sexto.
Z księgi rękopiśmiennej kapituły metropol. gnieźnieńskiej: Transumptum omnium et singulorum iurium et priuilegiorum ecclesie metropolitane Gneznensis", str. 79.


Dokument Nr 89
1406. die 5. mensis Martii, Posnaniae.
Laurentius Vaszil proconsul Posnaniensis plebano ecclesiae ad Michaelem in Uzarzewo tres marcas census annui reemptionalis vendit.

R. Laurencius Vaszil, Stanislaus Borenewsky, Woythco, Andreas Clinkener, Petrus Goldiner, Fewer, Barthosius Ute, Iacussius Czol et Henricus Habenfrede, consules Poznanienses wiadomo czynią, że wobec nich i ławników miasta: Jana Czumper, Jana Phaffe, Jana Czecha, Szymona Stoyan, Bernarda pisarza Starego miasta, Mikołaja Gunterowego, Michała Starketil i Mikołaja Pałuki stanąwszy Wawrzyniec Vaszil burmistrz miasta Poznania, sprzedał na wyderkaf plebanowi kościoła św. Michała w Uzarzewie, 3 grzywny rocznego czynszu ze swego sklepu sukiennego, drugiego od końca po lewej ręce, idąc od bramy wrocławskiej ku rynkowi.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta anni 1441.


Dokument Nr 90
1406. die 10. mensis Martii, Cracoviae.
Iudicii terrestris Cracoviensis decretum, Wladislao II. regi Poloniae oppidum Szrem, de quo eidem regi Vincentius castellanus Naclensis litem intendebat, addicens.

Nos Iohannes iudex et Dobeslaus subiudex terre Cracouiensis generales, significamus, quibus expedit, vniuersis, tam presentibus, quam futuris, presencium noticiam habituris, quod cum strenuus miles, dominus Vincencius de Granow, castellanus Naclensis, materiam questionis pro et super opido dicto Srzem1) cum ipsius pertinencijs contra et aduersus serenissimum principem, dominum et dominum Wladislaum Dei gracia regem Polonie etc. dominum nostrum graciosum mouisset et questionaliter proposuisset dicens, quomodo se sibi(s) idem dominus rex sua potencia de dicto opido contra literas pie recordacionis serenissime principis domine et domine Hedwigis Dei gracia olim regine Polonie etc. et eius munimenta intromisisset, in quibus continebatur munimentis, qualiter sibi predicta domina regina de dicto opido et eius pertinencijs ad tempora vite sue prouidisset et ipsam graciosus redonasset: tandem prenominatus rex volens veritati et iusticie obuiare ipsamque nulli poscenti denegare, dominos prelatos et barones, regni sui consiliarios, ad discernendum premissa deputauit et ipsos de sua speciali gracia collocauit. Qui domini preuaricati materia questionis in partes mota, sufficienterque auscultata et masticata, ipsorum suffulti consilio, iuxta tenorem et contenta priuilegij terre, (per) suam magnificenciam donati graciosius, prefatum opidum cum eius pertinencijs sepefato domino regi adiudicauimus et presentibus in perpetuum adiudicamus, memorato vero Vincencio Naclensi vt prefertur castellano abiudicauimus perpetuum sibi silencium imponentes. Harum quibus sigilla nostra appensa sunt testimonio literarum. Actum et datum Cracouie feria quarta ante dominicam Oculi, anno Incarnacionis Domini millesimo quadringentesimo sexto. Presentibus hijs venerabilibus et magnificis: Nicolao archiepiscopo Gnesnensi, Petro Cracouiensi, Alberto Poznaniensi episcopis, Iohanne Cracouiensi castellano, Petro Kmithe Cracouiensi, Cristino Sandomiriensi, Iohanne Liganza Lanciciensi palatinis, Gnewossio Sandomiriensi, Michaele Lublinensi, Cristino Sandecensi, Iohanne Lanciciensi, Nicolao Woyniciensi castellanis ceterisque quam plurimis fidedignis.
Teka Naruszewicza 10 N. 102 z oryginału pargaminowego, przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, u którego wisiały pieczęcie dwie.
1) Szrem miasto powiatowe w księstwie poznańskiem.


Dokument Nr 91
1406. die 13. mensis Martii, Cracoviae.
Wladislaus II. rex Poloniae ecclesiam et monasterium Fratrum ordinis b. Mariae de Monte Carmeli in suburbio civitatis Posnaniae erigit atque dotat.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Quoniam fonte plenissimo celestis gracie irrigante, spiritualium carismatum dona largiflua, pia donacione concessa, eo magis in possidencium cordibus exuberare noscuntur, quo magis in eorum suffragia diffundantur, quorum comentacio licet ex caritatis latitudine vniuersis fidelibus debeatur, in illis tamen dona ipsa specialis prerogancie merito ordo charitatis vberius erogare consueuit, quos singularis deuocionis exigencia commendabiles esse fatetur. Et cum itaque diuine retribucionis meritum et temporalis prosperitatis augmentum indubitanter nos consequi credimus, dum diuini cultus augmento intendimus, dum pijs locis et ecclesiasticis dona per liberalitis nostre munificenciam graciosissime inpartimur, proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie, Lythwanie princeps supremus, Pomoranie Russieque dominus et heres etc. significamus tenore presencium omnibus et singulis, quibus expedit, tam presentibus, quam futuris, quod ad instantes peticiones reuerendi in Christo patris, domini Alberti eadem gracia episcopi Posnaniensis, deuote nobis sincere dilecti, speciali, eciam zelo deuocionis accensi et condicionem fratrum ordinis sancte virginis Marie de monte Carmeli et religionis eorum, quam Pater luminum in domo sua syderea charitate fulgere constituit, singularis deuocionis affectibus contemplantes, cupientesque diem messionis extreme pijs affectibus preuenire et eternorum intuitu aligare(s) in hac mortali tellure de bonis ab alto nobis creditis seminare, quod cum multiplicato fructu in eterna beatitudine recolligere valeamus, per quod eciam illius superna Iherusalem, Iherusalem inquam, que edificatur vt ciuitas, participacionem eternam salubri commercio contrahamus, ecclesiam vna cum monasterio ordinis predicti in laudem omnipotentis Dei et in honorem sacrosancti Corporis Domini nostri Ihesu Cristi in suburbio ciuitatis nostre Poznanie, in loco, vbi ipsum Corpus dominicum miraculose olim inuentum esse dignoscitur, ob remissionem peccatorum nostrorum ac eciam inclitarum Heduigis defuncte et Anne moderne reginarum, conthoralium nostrarum fundauimus, ereximus, dedicauimus, prout et nunc fundamus, erigimus, dedicamus et dotamus. Cuiquidem ecclesie, monasterio, priori et conuentui ipsius pro locacione et area ipsorun in longitudine decem et septem, in latitudine vero quatuordecim iugera terre in loco et planicie, prout iam de facto ecclesia et monasterium ipsum edificantur per predictum dominum episcopum et capitaneum nostrum necnon consules civitatis predicte Poznaniensis ad mandatum nostrum emensurata, dimensurata et efficaciter limitata, et vnum molendinum cum quatuor rotis in fluuio Vartha de nouo construendum ex opposito allodij seu predij nostri Rathaye1) dicti, vnum ortum vini seu vineam olim cuiusdam dicti Stular in Noua villa et duos piscatores pro monasterio et conuentu ipso seruandos ad piscandum pro vsu et necessitate ipsorum licite et libere in aquis nostris vbilibet circa fluuium et in ipso fluuio Vartha, vnam quoque piscinam pro vsu monasterij retro ipsum monasterium in planicie et in alueo, qui procedit de fluuio Vartha vsque ad alium fluuium minorem progressiue versus quendam montem ibidem, que in parte occidentali fienda, construenda, edificanda et quomodolibet instauranda cum omnibus eorundem vtilitatibus, censibus, prouentibus, vsufructibus, piscaturis, emolimentis, vindemijs et obuencionibus vniuersis nunc existentibus vel fieri valituris quomodolibet in futurum, de certa nostra sciencia, baronum eciam nostrorum suadente consilio, perpetua et irreuocabili donacione dedimus, donauimus, attribuimus, incorporauimus, appropriauimus et exnunc damus, donamus, annectimus, attribuimus, appropriamus, incorporamus, conferimus et largimur per monasterium, priorem et conuentum eius predictos perpetue, libere, pacifice tenenda, habenda, possidenda, vtifruenda et ad vsus beneplacitos conuertenda. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio litterarum. Actum Cracouie die sabbato proximo ante dominicam Oculi mei in Quadragesima, anno Domini millesimo quadringentesimo sexto. Presentibus reuerendis in Christo patribus, dominis: Nicolao superna gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopo, Petro Cracouiensis et Alberto predicto Poznaniensis ecclesie eadem gracia ecclesiarum episcopis, nobis sincere dilectis, necnon nobilibus et strenuis viris: Iohanne de Tharnow Cracouiensi, Iohanne Liganza Lanciciensi, Petro Kmitha Sandomiriensi palatinis, Cristino Sandomiriensi, Michaele Lublinensi castellanis et Clemente de Moskorzow castellano Wisliciensi et capitaneo Cracouiensi, militibus nostris fidelibus dilectis et alijs quam plurimis fidedignis.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta au. 1591-1593.
1) Rataje, wieś pod samym Poznaniem na południe położona.


Dokument Nr 92
1406. die 30. mensis Aprilis, Gnesnae.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis vicariis ecclesiae Gnesnensis decimam de villa Góry confert.

In nomine Domini amen. Cum inter huius seculi marcescibilis blandientes delicias, prestancius sit desideriorum celestium construere fundamenta et eternorum intuitu seminare in terris, quod cum multiplicato fructu recolligere valeamus in celis, proinde nos Nicolaus Dei gracia sancte ecclesie Gneznensis archiepiscopus, significamus tenore presencium vniuersis, tam presentibus, quam futuris, quod cupientes defectibus vicariorum ecclesie Gneznensis predicte succurrere et saluti nostre ac predecessorum et successorum nostrorum, archiepiscoporum Gneznensium vtilius prouidere, (ut) de consecutis rerum commodis ilum omnipotentem, a quo cuncta bona procedunt, eo feruencius deprecentur, et in oracionibus suis nostri ac nostrorum predecessorum et successorum nostrorum memoriam faciant qualibet feria quinta pro salute nostra incantata missa usque ad tempora nostre vite et post decessum nostrum feria secunda in missa defunctorum pro anima nostra Collectas inponendo, super quo consciencias eorum oneramus, et alias ecclesiastica onera non recusant, de venerabilium fratrum nostrorum dominorum capituli Gneznensis consilio et assensu decimam in villa Gory,1) in districtu Dzbarensi sitam, ad mensam nostram archiepiscopalem Gneznensem pertinentem, eisdem vicarijs Gneznensibus dedimus, addidimus, donauimus, appropriauimus et incorporauimus, ac presentibus damus, donamus, addimus, annectimus, appropriamus, ministramus et incorporamus, recepta ab ipsis vicarijs pro necessitate et fabrica dicte Gneznensis ecclesie certa pecuniarum quantitate, per ipsos vicarios Gneznenses predictos pro tempore tenendam, habendam, vtifruendam et possidendam temporibus perpetuis duraturis. Harum quibus nostrum et dicti capituli nostri sigilla appensa sunt testimonio literarum. Datum Gnezne vltima die mensis Aprilis, anno Domini millesimo quadringentesimo sexto. Presentibus venerabilibus et honorabilibus dominis: Nicolao Strosberg preposito, Petro cantore, Michaele scolastico, Iacobo custode, Kelcio cancellario, Dobeslao de Czeschowo, Petro de Cobilino, Lorcone, Borcone, Nicolao Gorka, Blisborio, Henrico Beel, Henrico Repti, Nicolao Longo, Martino Chrabek et Nicolao Iarosky prelatis et canonicis predicte ecclesie nostre tunc capitulariter congregatis.
(na zakładce inną ręką): Transeat per manus Kelcij cancellarij.
Dokument pargaminowy, nieco zniszczony, przechowany w archiwum metropolitalnem gnieźnieńskiem (N. 297), opatrzony był pierwotnie dwiema pieczęciami na zielonych jedwabnych sznurkach uwieszonemi, po których tylko skorupy wosku bez wycisku pozostały.
1) Góry, któreby z licznych wsi tej nazwy były tu rozumiane, rozstrzygnąć nie umiem.


Dokument Nr 93
1406. die 1. mensis Maii, Posnaniae.
Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis testatur, Bodzantam heredem villae Solacz,1) partes suas hereditarias in villa eadem necnon partem hereditariam dictam Daleke Dobrogostio et Vincentio de Szamotuły C marcis grossorum Pragensium vendidisse.

R. In Poznania ipso die Philippi et Iacobi apostolorum. Testes: Petrus de Staralanka, Nicolaus de Sepno, Andreas et Phalibog de Scorzewo, Iohannes Durka de Gnuschino, Iohannes de Gosczeyewo.
Oryginał pargaminowy, przechowany w archiwum miasta Poznania (N. 23), opatrzony jest małą pieczęcią herbową starosły Tomka, zawieszoną na zielonym jedwabiu, a wyobrażającą herb Jelita.
1) Sołacz niegdy Niestachowo, wieś w pow. poznańskim, parafii św. Wojciech.


Dokument Nr 94
1406. die.8. mensis Maii, in Kościan.
Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Iacussium Cromnow Petro de Woliszewo hereditatem Kuranowo CC marcis vendidisse.

R. Nos Thomco subpincerna Cracoiuensis et capitaneus Mayoris Polonie generalis, significamus ..... quod ..... nobilis Ianussius Cromnow dictus Heszerhorn ..... totam hereditatem Curanowo1) ..... nobili viro Petro heredi in Woliszewo pro ducentis marcis grossorum latorum ..... racionabiliter vendidit ..... In cuius rei testimonium sigillum presentibus est appensum. Actum et datum in Costan die sabbato infra octauas Inuencionis sancte Crucis, anno Domini millesimo quadringentesimo sexto. Presentibus nobilibus viris: Iarothe de Vilkowo castellano Radzimiensi, Iohanne Stopacz de Morka, Ireszech Cotwicz de Zegrowo, Stephano de Carnino, Andrea de Boyanowo et Vincencio de Brzeczcowo heredibus, alijsque pluribus fidedignis.
Z księgi ziemskiej poznańskiej, obejmującej lata 1407 do 1413 (str. 86) a przechowanej w archiwum rządowem w Poznaniu.
1) Kuranowo, wieś niegdy w woj. poznańskiem, pow. kościańskim, par. Goniebice położona, dziś nie istnieje.


Dokument Nr 95
1406. die 13. mensis Iunii, Posnaniae.
Wladislaus II. rex Poloniae dotationem monasterii ordinis fratrum Praedicatorum in Wronki a Premislone olim duce Poloniae factam, ratam esse iubet.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Sane tunc diuine retribucionis meritum et temporalis prosperitatis augmentum infallibiliter consequi credimus, dum personis ecclesiasticis et signanter religiosis, ad laudem et obsequium Dei deputatis, munificencie nostre dexteram liberaliter impertimur, vt ipsi cultui diuino liberius vaccare poterint et creatoris nostri clemenciam pro nobis suppliciter exorare. Proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lythwanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, quomodo ad nostre maiestatis nostrorumque baronum venientes presenciam religiosi prior cum fratribus ordinis Predicatorum, monasterij et conuentus sancte Marie in Wronky,1) nobis quandam literam diue memorie incliti principis, domini Premysl olim ducis Polonie, super certis vtilitatibus per ipsum dicto ipsorum monasterio sancte Marie legatis, exhibuerunt demonstrando, in qua expresse contineri videbatur, quomodo idem dux Premysl pro salute anime sue et remissione peccatorum predecessorum ipsius, aream ibidem in opido nostro Wronky pro ereccione eiusdem monasterij sancte Marie et construccione ecclesie ac reparacione cimiterij legauerat, exardens feruide in amore Iesu Christi, addendo pro vsu et vtilitate fratrum in eodem monasterio cultui diuino continue inherencium, vnum ortum in littore ex alia parte fluuij Wartha, ex opposito curie ipsorum, perpetue dandoque et concedendo ipsis fratribus potestatem, fluuio medianti inter monasterium et ortum vti et in toto fluuio Wartha vtrumque littus attigendo, ac in lacu Wrzeczen, cui pratum quoddam circumiacet, libere per ipsos aut ipsorum piscatores temporibus perpetuis exercere piscaturam, non obmittens ipsos libertare similiter perpetue a solucione metretarum molendini in littore ex illa parte fluuij Wartha deprope monasterij huiusmodi siti. In quoquidem molendino ipsis omnia frumenta et annonas eorum moli gratis sine solucione metretarum ipse dux Premysl instituit sine mora et contradiccione aliquali, quociens ipsis foret opportunum. Quibus et piscinam, quantam vellent, in summitate dicti molendini plenam parandi tribuit facultatem. Petentes humiliter mere propter clemenciam saluatoris, quatenus de innata nostre celsitudinis clemencia, ipsis huiusmodi legaciones, incorporaciones, prerogatiuas, concessiones et gracias, per prefatum ducem Premysl eis factas, nostris literis ratificare, gratificare, innouare, confirmare et approbare dignaremur. Quorum benemeritis zelo deuocionis accensi, acclinati peticionibus, ydoneaque predecessorum nostrorum sectare volentes vestigia, ipsis omnes huiusmodi legaciones, incorporaciones, prerogatiuas, libertates et gracias, per eundem ducem Premysl eis, vt premittitur, factas, et in presentibus articulatim descriptas, ratificamus, gratificamus, innouamus, approbamus et tenore presencium confirmamus, decernentes, easdem robur perpetue firmitatis obtinere. Mandantes omnibus et sigulis capitaneis, burgrabiis, procuratoribus, aduocatis, consulibus, scoltetis et ceteris regni nostri officialibus et subditis, quatenus eosdem fratres in eisdem ......................................... ......... Harum quibus] sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Actum Poznanie die dominica infra octauas Corporis Christi, anno Domini millesimo quadringentesimo sexto. Presentibus hijs: reuerendissimis in Christo patribus, dominis ......... ecclesie] metropolitane Gnesnensis archiepiscopo ........ episcopo Poznaniensis ecclesiarum, necnon validis, strennuisque viris: Iacobo de Konyeczpolye palatino Siradiensi, Moscicio Poznaniensi, Ianussio de Sokolow Gneznensi, Ianussio de Tholiskow Kalischiensi castellanis, [alijsque pluribus] nostris fidelibus fidedignis. Datum per manus honorabilis Nicolai prepositi sancti Floriani ante Cracouiam, regni Polonie vicecancellarij, nobis sincere dilecti.
Z transumptu z r. 1480, przechowanego w oryginale bardzo uszkodzonym, z wytlałemi kilku dziurami, w archiwum rządowem w Poznaniu (Wronki Domin. N. 2).
1) Wronki miasto w księstwie poznańskiem, pow. szamotulskim.


Dokument Nr 96
1406. die 14. mensis Iunii, Posnaniae.
Henigus Kenstet, Bernhardus de Ginsterberk et Borchardus Dawcz oppido et fortalitio Wałecz Wladislao II. regi Poloniae cedunt.

Nos Henigus Kenstet, Bernhardus de Ginsterberk et Borchardus Dawcz notum facimus, quibus expedit, vniuersis, quod quamuis serenissisimus princeps, dominus, dominus Vladislaus Dei gracia rex Polonie etc. dominus noster graciosissimus vnicuique volens iusticiam facere, nobis in facto oppidi municionisque et fortalicij Walcz1) pro iusticia facienda prelatos et barones sui consilij locare et ponere voluisset, nos tamen clemenciam ipsius omnibus graciosam sencientes, iusticiam cum ipso temptare renuimus, nos ad graciam ipsius omnino submittentes, et hoc ipsum harum serie profitemus, quod omni accioni, repeticioni, potestati et iuri, siue ipsum habuimus siue non, abrenunciauimus et abrenunciamus perpetue et in euum. Pro quo nomine eiusdem domini regis Vladislai ad manus baronum infrascriptorum, videlicet dominorum Thomkonis de Wangleschin subpincerne Cracouiensis et capitanei Maioris Polonie, Sbignei mareschalci eiusdem domini regis Polonie, Nicolai de Czarnkow iudicis Posnaniensis et Dobrogostij de Schamotuli manus manibus stipulantes promisimus et tenore presencium promittimus pro nobis et nostris successoribus, quod nullam de facto oppidi et fortalicij Walcz predictorum eidem domino regi regnoque ipsius et corone ac successoribus ipsius amplius volumus nec debemus facere questionem, solumque in eo contentari volumus, quidquam nobis de sui gracia fecerit aut facere voluerit, et pro eo sue celsitudini regraciari iugiter et seruire. Cuius eciam proteccioni nos humiliter submisimus et tenore presencium submittimus cum bonis, que sub ipsius habemus maiestate. In quorum omnium testimonium et euidenciam pleniorem, has literas nostrorum sigillorum robore decreuimus roborandum ipsasque presentibus roboramus. Actum et datum Posnanie feria secunda infra octauas Corporis Christi, anno Domini millesimo quadringentesimo sexto.
Teka Naruszewicza 10 N. 97, z oryginału przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, u którego wisiały na paskach pargaminowych trzy pieczęcie.
1) Wałcz miasto powiatowe w Prusiech Zachodnich.


Dokument Nr 97
1406. die 24. mensis Iunii, in Kościan.
Wladislai II. regis Poloniae decretum, inter Ioannem abbatem monasterii Paradisiensis et capitaneum de Miedzyrzecz de officiis incolarum monasterii ciusdem litem dirimens.

R. Król poświadcza, iż kiedy był poraz pierwszy w klasztorze paradyskim i opat Jan skarżył się na starostę miedzyrzeckiego o przeciążanie wsi klasztornych różnemi powinnościami, wtedy król poruczył tę sprawę do zbadania Wojciechowi biskupowi poznańskiemu, Mikołajowi proboszczowi u św. Floryana w Krakowie, podkanclerzemu i Sędziwojowi z Ostroroga, podówczas staroście miedzyrzeckiemu, którzy wydali następujący wyrok. We wsiach klasztornych ma co trzech kmieci z każdego łanu osiadłego razem zorać jeden mórg pod oziminę, jeden mórg pod jarzynę i do siewu przysposobić, a co dwóch z każdego łanu siec siano z jednego morga i składać w kopy. Oprócz tego ma każdy kmieć na wezwanie corocznie zwozić do zamku dwa wozy drzewa. Na końcu dodaje król, że powyżsi kmiecie nie mają pó1 tych włóczyć (arpicare) i obsiewać ani też zboża z nich żąć i zwozić. Costan die Natiuitatis b. Iohannis baptisto. Relacio Alberti episcopi Poznaniensis.
Kopia z XV wieku kilku dokumentów klasztoru paradyskiego, przechowana w bibliotece hr. Raczyńskich w Poznaniu (Dipl. F. 14).


Dokument Nr 98
1406. die 25. mensis Iunii, in Kościan.
Iudicum quorundam decretum, inter Wladislaum II. regem Poloniae et Sifridum Kotwicz de villis Krzycko litem dirimens.

Nos Nicolaus heres in Czarncowo, iudex Poznaniensis generalis, significamus presentibus vniuersis, quibus expedit, quod sub anno Domini milesimo quadricentesimo septimo, feria sexta proxima ante festum sancti Iohannis baptiste, cum in domo prouidi Iaroslai Rorman ciuis in Cosczan, ibidem domino nostro Wladislao rege Polonie existente, cum strennuo milite, domino Iost de Swebodzino, ac nobilibus viris, dominis Niczcone Wnru Vyestsky, Petrassio Wrbanowsky, Iacobo Kotthoweczsky et Petrassio Gyrzeczsky heredibus, ac alijs quampluribus fidedignis sedebamus, ibique veniens nobilis Iohannes Czyrnynsky burgrabius Wschowensis, nunccius domini nostri regis predicti, nobis literam papiream apertam a iudicio regali Costinensi sub sigillo citatorio presentauit huiusmodi sub tenore:
"Albertus Dei gracia episcopus Poznaniensis, Iacobus pallatinus Syradiensis, Thomco subpincerna Cracouiensis et capitaneus Maioris Polonie generalis, Ianussius Gneznensis, Ianussius Furman Medzirzecensis, Nicolaus Santhociensis, Iarotha Radzimiensis castellani, Nicolaus Lubathowsky dapifer Calisiensis, Ticze Ber alias de Opalenicza et Mroczko subiudex Poznaniensis generalis, nobili viro, domino Nicolao heredi de Czarncowo, necnon iudici Poznaniensi generali, amiciciam presinceram. Amice dilecte! Noueritis, quod anno Domini millesimo quadrincentesimo sexto, feria sexta in crastino beati Iohannis baptiste, cum in iudicio regali Costensi, in presencia domini nostri regis graciosi cum pluribus fidedignis et eciam vobiscum presidebamus, euasionem nobilis Zyfrydy Kothwicz in librum terrestrem fecimus inscribi, cuius tenor est talis: Item veniens Pasko Gogolewsky subcamerarius Poznaniensis, coram iudicio recongnouit, quod Zyfridus Kotthwicz de Krzyczsko iurauit erga serenissimum dominum nostrum regem pro eo, veluti dominus noster rex super ipsum accionem fecit, quod debuisset sibi scribere literam falsam super hereditates vtrumque Crziczsko,1) et pro illo ipsum Zyfridum erga dominum regem iustum fecimus et est conseruatus et dimissus, prout iudicantes decreuimus circa hereditates easdem, super quas hereditates dominus noster rex graciosus sibi literam dare debet nouam confirmacionis secundum consuetudinem et statuta terre Wschowensis, prout alijs terrigenis de gracia sua dare consueuit. Super omnia domino nostro regi in dictis hereditatibus vtroque Crziczsko adiudicauimus Ius supremum, wlgariter wissze prawo, ipseque Zywridus a data presencium statuere debet infra sex septimanas suos venditores, apud quos dictas hereditates emit, erga dominum nostrum graciosum coram iudicio ad obicienda respondere. Igitur petimus ex affectu, quatenus super huiusmodi cause effectum literam vestre adiudicacionis dare velitis, vestro sigillo roborantes. Datum et actum anno, die, loco et testibus premissis, quibus supra, citatorio sigillo subimpresso."
Nos vero predictam literam exaudientes et solum Deum pre oculis habentes, ex testimonio dominorum in ipsa consriptorum et eciam circa nos assessorum, ex informacione et mandato ipsorum speciali dicto domino regi super huiusmodi ius supremum literam adiudicatoriam scribere fecimus, in ipsa sibi adiudicauimus et presentibus adiudicamus. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum anno, die, loco et testibus, quibus supra. Iohannes Nicolai de Grodzisco huius scriba.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 304), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko pasek pargaminowy pozostał.
1) Krzycko wieś w pow. wschowskim położona.


Dokument Nr 99
1406. die 4. mensis Iulii, Lanciciae.
Wladislaus II. rex Poloniae monasterio Landensi villam Kownaty et silvam Wąwal confert.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum inter humane nature commoda nihil dignius memoria habeatur, oportunum existit, vt actus humani literarum apicibus ac testium annotacione perhennentur, ne lapsu temporis euanescant. Proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie, Lithuanieque princeps supremus, Pomeranie, Russieque heres et dominus, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, quomodo serenissima princeps, domina Heduigis, diue et recolende memorie regina Polonie et heres regni Hungarie, olim consors nostra charissima, dum adhuc in huius mundi maneret periodo seu vitam duceret in humanis, nobis replicatis vicibus supplicabat, vt pro commutacione cuiusdam molendini sub castro nostro Pyzdrensi situati, a monasterio Landensi dudum per antecessores nostros alienati, eidem monasterio syluam nostram, dictam Wanual, cum quadam villa deserta dicta Kownaty1) et ceteris coherencijs et attinencijs vniuersis, ad ipsam quomodolibet pertinentibus, appropriare, incorporare et adiungere dignati fuissemus. Et quamuis ipsa viuente hoc ipsum non fecimus, nune autem moti pietatis visceribus nostre et eiusdem domine Heduigis, ac domine Anne moderne consortis nostre saluti animarum consulere cupientes, speciali zelo deuocionis accensi, cupientesque diem horridi districtique iudicis operibus pietatis preuenire, eandem syluam Wanual cum villa deserta Kownaty et omnibus eius attinencijs, puta agris, pratis, pascuis, rubetis, borris, mellificijs, gaijs, aquis et aquarum decursibus, prout eadem ab antiquo longe lateque ab alijs circumferencialiter sunt distincta, cum toto iure et dominio dicto monasterio Landensi damus, conferimus, appropriamus, incorporamus, annectimusque et tenore presencium adiungimus, per cenobitas eiusdem monasterij perpetuis temporibus possidendam. Quamquidem villam et syluam predictam ijdem fratres monasterij Landensis tenebunt, habebunt, vtifruentur et perpetue pacifice possidebunt. Racione cuius donacionis abbates et fratres eiusdem monasterij, qui pro tempore fuerint, singulis diebus pro nostra earumque nostrarum consortum ac aliorum nostrorum antecessorum et successorum salute specialem memoriam circa diuina officia facere tenebuntur, missas pro nobis decantando speciales. Harum quibus sigillum nostrum presentibus appensum est testimonio literarum. Actum Lancicie dominico die infra octauas Visitacionis beate Marie virginis, anno Domini millesimo quadringentesimo sexto. Presentibus hijs: domino Alberto Poznaniensi episcopo necnon validis strenuisque viris: Mathia de Wansosche Kalisiensi, Iacobo de Konieczpole Siradiensi palatinis, Gneuossio Sandomiriensi, Iohanne de Tuliszkowo Kalisiensi et Alberto Camienensi castellanis, multisque alijs nostris fidelibus fidedignis. Datum per manus venerabilis domini Nicolai prepositi sancti Floriani ante Cracouiam, regni nostri vicecancellarij, nobis sincere dilecti.
Ad relacionem eiusdem domini Nicolai aule regalis vicecancellarij.
Series privilegiorum monasterii Landensis lit. B, str. 74.
1) Kownaty wieś w woj. niegdy kaliskiem, pow. pyzdrskim, par. Wilcza góra.


Dokument Nr 100
1406. die 15. mensis Iulii, Poznaniae.
Albertus de Male palatinus Lanciciensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Albertum de Pakość, castellanum Sremensem, V marcas annuas ex villa Radłowo1) altari ad s. Trinitatem in ecclesia de Pakość contulisse.

R. Czynsz powyższy ma pobierać Bartłomiej obecny ołtarzysta, a po nim jego następcy; Wojciech zaś Pakojski może ten czynsz z Radłowa przenieść. na inne dobra. Poznanie feria V proxima ante festum s. Marie Magdalene. Testes: Dobrogost de Schamotuli Poznaniensis, Llaurencius Zaramba de Calinowa Siradiensis et capitaneus Vyelunensis, Iohannes Lopata de Calinowa Santhoczensis castellani, Andreas de Miruczino, Iohannes de Czecanowo, Mathias de Slachczino.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta de anno 1455.
1) Radłów, niegdy Radłowo wieś w pow. mogilnickim, par. Szczepanowo.


Dokument Nr 101
1406. die 31. mensis Augusti, in Włoszczewice.
Dobrogostius de Włoszczejewice, castellanus Gecensis, renovat donationem piscinae et aggeris in villa Mastowo, Alberto episcopo Posnaniensi iam pridem factam.

R. Priuilegium Dobrogostij castellani Geczensis, heredis in Wloszczeiewicze, quo mediante sicut ob remedium anime sue, et gazophilacium domus domini, reuerendissimo in Christo patri Alberto Iastrzembiecz episcopo Posnaniensi ante annos tres in bonis ecclesie sue Posnaniensis piscinam et aggerem pro eadem secus viam, que ducit de Dolsko in Drzonek facienti et aquas reaggeranti, dederat et donauerat, ita et nunc premissa ratificat, approbat, dat et donat dicto domino episcopo et ecclesie Posnaniensi tantum de rippa in bonis et hereditate Mastowo,1) quantum aque dicte per dictos tres (annos) operuerunt et inundarunt et inposterum pro tempore operient et inundabunt, potestate tamen sibi et heredibus de Mastowo peccora et iumenta domestica in rippa et piscina ijsdem adequandi et sine damno pascendi reseruata. Actum in Wloszczewicze feria tercia ante s. Egidij. Presentibus dominis: Paszkone de Gogolewo succamerario Posnaniensi, Ianussio Furman Mederecensi, Nicolao de Blociszewo Santocensi castellanis, anno Domini millesimo quadringentesimo sexto.
Teka Naruszewicza 10 N. 101 z sumaryusza kapituły katedralnej poznańskiej.
1) Mastowo czy Miastowo, wieś tej nazwy w Wielkopolsce dziś nie istnieje. Ponieważ jednak nie mamy z oryginalnym dokumentem, lecz tylko z regestem z XVIII wieku dopiero pochodzącym, do czynienia, przeto można przypuścić myłkę przepisywacza przy odczytywaniu dokumentu. Może to być zatem albo Masłowo, położone niegdy w wojew. poznańskiem, pow. kościańskim, par. Wieszczyczyno, albo Miaskowo, wieś niegdy w temże woj. i pow. par. Czerwona wieś.


Dokument Nr 102
1406. die 18. mensis Septembris, Leopoli.
Iacobus archiepiscopus Haliciensis episcopis quibusdam mandat, ut ecclesiam in villa Gorzków, a Nicolao vicecancellario regni Poloniae erectam, consecrent.

[Iacobus aposto]lice Sedis prouidencia archiepiscopus Haliciensis, venerabilibus in Christo patribus, dominis Nicolao episcopo Scarpatensi ................... catholicis graciam et communionem Sedis apostolice et sui officij execucionem legittimam habentibus, ac eorum .................. in spiritualibus vicarijs salutem et perfectam in Domino caritatem. Vt in venerabilis domini Nicolai ............. ....... Floriani ante Cracouiam, regni Polonie vicecancellarij, villa Gorzcow1) dicta Chelmensis dyocesis, cuius nos pronunc ........... existimus, ecclesiam per ipsum dominum Nicolaum predictum de nowo fundandam, collocandam et dotandam, consecra ................ ad eandem inuestire seu confirmare ac stipendijs spiritualibus dotare, vobis et vnicuique vestrum plenam damus [et omnimodam con]ferimus facultatem. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum in Lamburga sabbato, quo in ecclesia Domini cantatur: Venite adoremus, anno Domini M° CCCC° sexto.
Dokument pargaminowy; mocno zniszczony, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 296), opatrzony jest jedną podługowatą pieczęcią z czerwonego wosku, zawieszoną na pasku pargaminowym. Pieczęć wyobraża pod gotyckim podniebiem Matkę Boską z dzieciątkiem w stojącej postawie. Z lewego boku biskup klęczący in pontificalibus. Napis otokowy: s. iacobi. archiepiscopi. haliciensis.
1) Gorzków, wieś parafialna w wojew. niegdy lubelskiem, pow. krasnystawskim.


Dokument Nr 103
1406. die 25. mensis Septembris, in Łowicz.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis villam Mystkowice cuidam Rinczka sculteto de Mystkowice in L marcis pignori obligat.

Nicolaus Dei gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus, significamus tenore presencium vniuersis, quod a fideli nobis dilecto Rinczka scultheto nostro de Myslcowycze pro necessitate nostre Gneznensis ecclesie quinquaginta marcas grossorum monete currentis, quadraginta octo grossos in quamlibet marcam computando, mutuo recepimus, habuimus et leuauimus in paratis nobis pecunijs numeratas. In quarumquidem quinquaginta marcarum grossorum predictorum recompensam, sub ratihabicione venerabilium fratium nostrorum, dominorum Gneznensis capituli, villam Mislcowycze1) ad mensam nostram archiepiscopalem pertinentem, cum censibus, allodio et omnibus vtilitatibus ad ipsam villam Mislcowycze quomodolibet spectantibus, ac cum eodem iure, quo nosmet ipsi ipsam villam tenuimus, eidem Rinczce donauimus, dedimus, contulimus et presencium tenore damus, conferimus et donamus, per dictum Rinczkam, liberos et propinquiores successores suos legittimos tenendam, habendam, possidendam, regendam et vtifruendam tam diu, donec dicte quinquaginte marce grossorum monete similis per nos aut successores nostros sibi uel suis successoribus legittimis supradictis integraliter fuerint persolute. Nolumus autem, quod idem Rinczka uel liberi aut successores sui legittimi antedicti fructus eiusdem ville, quos sibi et eisdem successoribus suis legittimis pretextu seruiciorum suorum fidelium indulgemus, in sortem deducat uel deducant, neque propter hoc incurrant maculam vsurarie prauitatis. Harum quibus nostrum et dicti capituli nostri sigilla appensa sunt testimonio litterarum. Actum et datum in castro nostro Lowycz sabbato proximo post diem Mauricij et sociorum eius, martirum beatorum, anno Domini millesimo quadringentesimo sexto.
(na zakładce inną reką): Transeat per manus Kelcij cancellarij, duplici cera non obstante.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 298), opatrzony był dwiema pieczęciami, snać na paskach pargaminowych zawieszonemi, których dziś brak.
1) Mystkowice, wieś w pow. łowickim, par. Chruślin.


Dokument Nr 104
1406. die 26. mensis Octobris, Gnesnae.
Thomco de Węgleszyn capitaneus Maioris Poloniae testatur, Iacobum Pałuka et Slawniconem de Stare necnon Nicolaum de Miedzylesie, domum et aream extra muros Gnesnenses dapitulo Gnesnensi contulisse.

Nos Thomco de Wangleschyn suppincerna Cracouiensis et capitaneus Maioris Polonie generalis, tenore presencium significamus vniuersis, quibus expedit, tam presentibus, quam futuris, presencium noticiam habituris, ad rei memoriam sempiternam, quomodo ad nostram aliorum(que) nobilium tune presencium, venientes presenciam, honorabilis ac nobiles viri, domini Iacobus Paluka custos ecclesie Gnesnensis, Slawnyko frater eius germanus, heredes de Stare, et Nicolaus eorum filiaster, heres de Medzylesze, non compulsi, nec coacti, sed animo deliberato, sano suorum freti consilio amicorum, confessi sunt et recognouerunt publice, aream cum domo per eos emptas pro eorum pecunijs, ex oposito balnei murati extra muros Gneznenses, eundo de ecclesia kathedrali ad ecclesiam sancti Petri in manu dextra sitas, fore et esse capituli Gneznensis et ad ipsum capitulum iure hereditario perpetue pertinere, ipsamque aream et domum suo et omnium coheredum suorum nominibus coram nobis rite, sponte et racionabiliter ipsi capitulo resignarunt. Nos itaque prefatas recognicionem et resignacionem sic factas, tamquam iustas et racioni consonas, auditas, receptas et admissas, ipsas in omnibus suis punctis, condicionibus, clausulis et articulis approbamus, ratificamus et tenore presencium perpetuis temporibus confirmamus, dictasque aream et domum cum omnibus suis pertinencijs, attinencijs et vtilitatibus quibuscumque, ad ipsas quomodolibet spectantibus, prelatis et canonicis ac toti capitulo Gneznensis ecclesie supradicte adiungimus, incorporamus et perpetuis temporibus inuisceramus, per ipsum capitulum tenendas, habendas, regendas et dictis perpetuis temporibus possidendas. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Actum et datum ibidem Gnezne feria tercia proxima ante festum sanctorum Symonis et Iude apostolorum, anno Domini M° quadringentesimo sexto. Presentibus: reuerendissimo in Christo patre et domino, domino Nicolao archiepiscopo Gneznensi ac nobilibus et strenuis viris, dominis Iaroslao vexillifero Poznaniensi, Alberto subagazone Poznaniensi, Iaschcone de Sokolnyky, Iacussio de Rynarzewo, Czestkone de Wylczyna, Iohanne de Vlanow et Mathia Warpans burgrauio Gneznensi et alijs quampluribus fidedignis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (Nr. 300), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, na pasku pargaminowym uwieszoną, której dziś brak.


Dokument Nr 105
1406. die 28. mensis Octobris, Gnesnae.
Nicolai archiepiscopi Gnesnensis cum vidua Stephani de Trląg, filia Franczconis ne Cerekwica de villa Lubcza pactum.

Nicolaus Dei gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quod cum nobili domina .. relicta Stephani de Trlang, quondam subdapiferi Kalisiensis, sub ratihabicione venerabilium fratrum nostrorum dominorum capituli Gneznensis pro et super villa mense nostre archiepiscopalis dicta Lupcza1) in districtu Zneynensi sita, talem fecimus composicionem et contractum, quod dicta domina .. relicta Stephani, filia quondam Franczconis de Czirekwicza, infra octo dies a data presencium computandos, literas tam predecessorum nostrorum archiepiscoporum Gneznensium, quam eciam capituli Gneznensis, quas habet super dicta villa Lupcza, aput discretum Bogutham vicecustodem Gneznensem debet repponere et posessionem dicte ville Lupcza in eisdem octo diebus Miroszconi procuratori nostro Zneynensi tradere et resignare, liberam, vacuam et expeditam, ad quod faciendum dicta domina relicta Stephani se tunc nobis obligauit pura fide. Nos vero in recompensam premissorum, si et in quantum dicta domina .. relicta Stephani dictas literas apud eundem Bogutham reposuerit et de posessione antedicte ville Lupcza cesserit, prout iam tenetur ex contractu, extunc prout exnunc de pensione decem marcarum monete et numeri communiter in regno Polonie currencium, de censibus districtus nostri Zneynensis per Miroszconem procuratoren nostrum Zneynensem vel alium quemcumque procuratorem Zneynensem pro tempore singulis annis in festo sancti Martini confessoris soluendarum, necnon de decima manipulari in Istebno2) sub ratihabicione eorundem fratrum capituli Gneznensis, antedicte domine relicte Stephani filie Franczkonis promittimus prouidere pura fide et exnunc tenore presencium prouidemus, dictam quoque pensionem antedictarum decem marcarum in censibus nostris Zneynensibus ac decimam manipularem in Istebno memorate domine relicte Stephani damus, donamus, conferimus, per ipsam tenendas, habendas, possidendas, leuandas et in vsus suos beneplacitos conuertendas vsque ad tempora dumptaxat sue vite. Quaquidem domina relicta Stephani extincta et defuncta, huiusmodi pensio dictarum decem marcarum simul cum ipsa debet extingui et decima in Istebno ad mensam nostram et successorum nostrorum reuerti libere et absque aliqua contradiccione. Harum quibus nostrum et dicti capituli nostri sigilla appensa sunt testimonio literarum. Actum et datum Gnezne ipso die Simonis et Iude apostolorum beatorum, anno Domini M° CCCC° sexto.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 301). Na paskach pargaminowych wiszą małe ułomki dwóch pieczęci, pierwszy z czerwonego, drugi z zielonego wosku.
1) Jest Lubcz wieś w pow. mogilnickim i dwie Lubcze Stara i Nowa w pow. złotowskim. Do którejby się z tych miejscowości nasz dokument odnosił, osądzić nie umiem.
2) Izdebno wieś parafialna w pow. mogilnickim.


Dokument Nr 106
1406. die 19. mensis Decembris, Romae.
Gregorius XII. P. M. donationem XL marcarum annuarum ab Alberto episcopo Posnaniensi canonicis et vicariis ecclesiae cathedralis Posnaniensis factam, ratam esse iubet.

Gregorius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri .. episcopo Plocensi salutem et apostolicam benediccionem. Racioni congruit et conuenit equitati, ut ea, que de Romani pontificis gracia processerunt, licet eius superueniente obitu littere apostolice confecte non fuerint super illis, suum consequantur effectum. Dudum siquidem pro parte venerabilis fratris nostri Alberti episcopi et dilectorum filiorum capituli Poznaniensis, necnon presbiterorum et clericorum, vicariorum canonicalium nuncupatorum, in ipsa ecclesia beneficiatorum, felicis recordacionis Innocencio pape VII, predecessori nostro exposito, quod olim predictus episcopus prouide attendens, quod in eadem ecclesia multi erant canonici et presbiteri ac clerici, vicarij canonicales nuncupati, sed propter exiles fructus, quos babebant, apud eandem ecclesiam minime residebant, et desiderans pio zelo dictus episcopus ipsos canonicos, vicarios et clericos allicere ad residenciam personalem faciendam apud ecclesiam per augmentacionem fructuum predictorum, ad hoc capituli prelatorum et canonicorum dicte ecclesie concordi interueniente consensu ac matura deliberacione prehabita, de quibusdam decimis siue redditibus episcopalis mense Poznaniensis, tamen eadem mensa illesa et cum debita prouisione remanente, quadraginta marchas grossorum monete Polonicalis de decimis villarum circa Rogozno, circa Czarnkowo et circa Vscze1) consistencium, uidelicet Bobrowniki, Tlukawi, Iardanouicze, Gorzewo, Polayewo, Lubasch, Bzowo, Golcz, Slawno, Prussynowo, Mlynkowo, Szmyescheouo, Sarb, Cruschewo, Vscze, Nowavilla, simul Chrostowo, Nentanschkowo, Iablonowo, Miroslawye, Rathaye et Milcz,2) Poznaniensis diocesis, in augmentum refectionum et quotidianarum distribucionum presentibus in diuinis in choro ipsius ecclesie dari solitarum, ipsisque refectionibus et quotidianis distribucionibus auctoritate ordinaria addiderat et eciam applicauerat distribuendas, certo modo tunc expresso, ac statuit et ordinauit eciam simili accedente consensu, quod in dicta ecclesia deinceps missa et omnes hore de beata Maria virgine per terciam partem eorundem presbiterorum et clericorum, ad illud opus certis uicibus mutandorum, in ipsa ecclesia quotidie dicerentur, sed relique due partes ipsorum presbiterorum et clericorum horas et officia diuina debita diebus singulis decantare similiter in eadem ecclesia tenerentur, quibus eciam redditus, census, obuenciones et prouentus quorumdam altarium in eadem ecclesia consistencium, tunc expressorum, que ad collacionem episcopi Poznaniensis existenti pro tempore pertinent, cum illa per obitum rectorum eorundem altarium, qui tunc erant, uacare contingeret; et eciam decimas, prouentus, census et obuenciones villarum circa Kalis et circa Odolanow, uidelicet Glogowa, Bandzeschino, Crampa, Sczuri utrunque, Galanski, Iankowo, Nabyschicze, Lancoczini, Wyrzbno, Damschino, Guthouo, Beganyno, Raschkowo, Pogrzibowo, Rpischeuo, Przigodricze, Oczansche, Goluchowo, Bonino, Lewcowo, Boczkowo, Gnyazdowo, Gorzno et Benyno3) dicte diocesis, que eciam mense predicte usque tunc tenebantur, et que deinceps annis singulis prouenirent, necnon decimas, offertoria, refecciones, funeralia, census et obuenciones, que intuitu vicariarum eorundem presbiterorum et clericorum quomodocumque et qualitercumque prouenirent, in auro et argento fusis uel in massis et pannis sericis et aurifrigatis et auratis, et gemmis oblatis uel cum funeribus apportatis, exceptis, equaliter inter presentes presbiteros et clericos in ipsa ecclesia tantum singulis septimanis post completorium sabbatis diebus diuiderentur, et quedam alia circa hec dictus episcopus fecit et ordinauit racionabilia et honesta, prout in quibusdam autenticis litteris, inde confectis, eorundem episcopi et capituli sigillis munitis, dicitur plenius contineri; quodque predicti episcopus, capitulum ac presbiteri et clerici premissa ex eo, quod consensus loci metropolitani non interuenerat et forsan alie solemnitates iuris obseruate non fuerant in eisdem, aut alias timebant uiribus non subsistere, seque propterea posse illorum occasione imposterum molestari, et pro parte episcopi, capituli ac presbiterorum et clericorum predictorum dicto predecessori humiliter supplicato, ut premissis pro eorum subsistencia firmiori robur apostolice confirmacionis adijcere de speciali gracia dignaretur; dictus predecessor huiusmodi supplicacionibus inclinatus, uoluit et concessit uidelicet V kal. Iulij, pontificatus sui anno primo, certo iudici dari in mandatis, ut de premissis omnibus et singulis et eorum circumstancijs uniuersis se diligenter informaret, et si per informacionem huiusmodi reperiret, quod predicta mensa propter premissa non multum grauaretur, addiciones, appropriaciones, ordinaciones ac statuta predicta et quecumque inde secuta auctoritate apostolica confirmaret, supplendo premissos et omnes alios defectus, si qui forsan interuenissent in eisdem: constitucionibus apostolicis et alijs contrarijs non obstantibus quibuscumque. Ne autem pro eo, quod super uoluntate et concessione predictis ipsius predecessoris superueniente obitu, littere apostolice confecte non fuerunt, episcopus, capitulum, presbiteri et clerici huiusmodi uoluntatis et concessionis predictarum frustrentur effectu, uolentes et apostolica auctoritate decernentes, quod uoluntas et concessio predicte a dicta die, uidelicet V kal. Iulij perinde suum consequantur effectum, acsi super ipsis dicti predecessoris littere sub ipsius diei data confecte fuissent, prout superius enarratur, quodque presentes littere ad probandum plene uoluntatem et concessionem predictas ubique sufficiant, nec ad id probacionis alterius adminiculum requiratur, fraternitati tue, de qua in hijs et alijs fiduciam gerimus in Domino singularem, per apostolica scripta mandamus, quatinus uoluntatem et concessionem predictas predecessoris eiusdem in omnibus et per omnia, prout superius exprimitur, super quibus tuam conscienciam oneramus, eadem auctoritate apostolica exequaris. Datum Rome apud sanctum Petrum XIIII kal. Ianuarij,. pontificatus nostri anno primo.
(na zakładce) Relata gratis. Io. de Tremosnicz.
Oryginał pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony jest ołowianą bullą papieża GrzegorzaXII, zawieszoną na szarym konopnym sznurku.
1) Przytoczone tu miejscowości już poprzednio przy dokumencie N. 39 z r. 1405 objaśnione zostały.
2) Przytoczone tu miejscowości już poprzednio przy dokumencie N. 39 z r. 1405 objaśnione zostały.
3) Przytoczone tu miejscowości już poprzednio przy dokumencie N. 39 z r. 1405 objaśnione zostały.


Dokument Nr 107
1407. die 14. mensis Februarii, in Pyzdry.
Thomco subpincerna Cracoviensis et capitaneus Maioris Poloniae ratam facit limitationem villarum Wiorkowo et Brzezie.

R. Rozgraniczenie powyższe uczynił Piotrasz z Choisczy pomiędzy wsią własną Wiorkowo a wsią Brzezie należącą do biskupa Wojciecha. Granica zaczyna się u stawu w Brzeziu i idzie strumykiem do niego wpływającym, aż do ostatniego kopca ku Roniejewicom. Oprócz tego biskup może oprócz młyna w Brzeziu, zwanego Korzecznym, wystawić drugi i usypać tamę pomiędzy Chociczą i Ołaczewem dla zatrzymania dla niego wody. Datum in Pysdrij feria secunda Carnisprivii. Testes: Abraham Cracouiensis et Lanciciensis ecclesiarum prepositus, Przeczslaus plebanus in Pysdri, Lisco de Orlow castellanus Brzesinensis, Przeczslaus dictus Slotha de Gosslawicze, Iohannes de Dzbirzino et Martinus de Roschcowo heredes.
Dokument pargaminowy, własność dziedzica Winnogóry. Pieczęć wraz z paskiem pargaminowym oderwana.


Dokument Nr 108
1407. die 7. mensis Martii, Cracoviae.
Goworco Guth de Dwiekozy Wladislao II. regi Poloniae fidem promittit.

Nos Goworko dictus Guth, heres de Dwecosz, tenore presencium recognosco me et promitto, serenissimo principi et domino, domino Wladislao Dei gracia regi Polonie etc. necnon ipsius corone in nullo opponere sub fide et honore; alias si secus fecerim, quod absit, extunc debeo fide priuari et honore. In cuius rei testimonium et euidenciam pleniorem sigillum meum presentibus est appensum. Actum et datum Cracouie feria secunda in crastino dominice Letare, anno Domini millesimo quadringentesimo septimo.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 302), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, na pasku pargaminowym uwieszoną, której dziś brak.


Dokument Nr 109
1407. die 8. mensis Aprilis, in Kościół.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis cuidam Nicolao cmetoni de Swarawa molam in villa Kościół confert.

In nomine Domini amen. Quoniam dignum fore dignoscitur, vt quociens bona temporalia in personas alienas transferuntur, tociens id litteris autenticis cum fidedignorum testimonio debeat roborari, proinde nos Nicolaus Dei gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus, ad vniuersorum, tam presencium, quam futurorum noticiam peruenire volumus presencium per tenorem, quod cupientes bona mense nostre archiepiscopalis in vsus deducere meliores et signanter molendini nostri prope curiam nostram in Cosczol et in terra Lanciciensi, in flumine Brzura siti, condicionem fieri meliorem, sub ratihabicione venerabilium fratrum nostrorum, dominorum videlicet capituli Gneznensis, terciam metretam seu mensuram eiusdem molendini honesto viro Nicolao kmethoni de Swarawa exposuimus et vendidimus, exponimusque ac vendimus tenore presencium vendicione perpetua et irreuocabili pro certa peccunie quantitate. Cui eciam Nicolao molendinatori vnum ortum et vnum pratum in paludibus nostris prope dictum molendinum per nos assignandos et dimensurandos addimus et adiungimus ad metretam terciam antedictam. De quoquidem molendino nos uel nostri successores duas, dictus vero Nicolaus molendinator et sui successores vnam partes omnium emolimentorum in eodem molendino, frumentorum cuiuscumque grani fuerint, tollere seu recipere debebimus. Hoc quoque adiecto specialiter et expresso, quod quandocumque et quocienscumque dictum molendinum de nouo construi seu in aliqua parte reformari aut lapides molares uel quecumque ferramenta aut alia necessaria pro eodem molendino comparari seu eciam aggerem, in quo ipsum molendinum situm est, emendari contigerit, tunc ad ea nos uel nostri successores duos; prefatus autem Nicolaus molendinator et sui successores vnum denarios dare ae impendere tenebuntur irrecuse; prefatus autem Nicolaus molendinator et sui successores legittimi terciam partem seu mensuram ipsorum dicti molendini cum orto et prato, sicuti premissum est, tenendi, habendi, possidendi, vtifruendi, vendendi, alienandi et commutandi, nostro tamen nostrorumque successorum ad id accedente consensu, temporibus duraturis perpetuo, habebunt plenam, liberam et omnimodam potestatem. Harum quibus nostrum et dicti capituli nostri sigilla appensa sunt testimonio litterarum. Actum et datum ibidem in Cosczol feria sexta proxima post dominicam Quasimodo geniti, anno Domini millesimo quadringentesimo septimo. Presentibus discretis et nobilibus viris: Benedicto in Ianczewo, Clemente in Dobrowo, Vitali in Vneyow ecclesiarum rectoribus, Mroczkone notario, Leonhardo marschalco et Kmytha suppincerna curie nostre, alijsque pluribus testibus fidedignis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 303), opatrzony był pierwotnie dwiema pieczęciami, na sznurkach z różowego i zielonego jedwabiu zawieszonych, z których po drugiej został tylko kawałek wosku zwietrzałego.


Dokument Nr 110
1407. die 24. mensis Iunii, in Ląd.
Albertus de Wszeradów, castellanus Camenecensis, Wladislao II. regi Poloniae fidem promittit.

Nos Albertus de Wscheradow castellanus Camenecensis significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quod licet nullius suspicionis de merito erga serenissimum principem, dominum Wladislaum regem Polonie argui videamur, tamen cupientes in fidelitate, quam in eis obsequijs studiosis conatibus se constancius ac magis fideliter exercere, et prout iustum est, ipsum in fidelitate sibi seruanda facere cerciorem, bona et sincera fide nostra necnon libera ac spontanea voluntate promisimus et tenore presencium promittimus sibi fidelitatem seruare et fidelis esse, quamdiu vitam duxerimus in humanis, nec vnquam ipsum exquisitis coloribus deserere et alium vel alios dominos preter ipsum querere, vel eius obsequio, auxilio, consilio seu quouis excogitato modo adherere. Promittimus insuper predictum dominum Wladislaum regem Polonie, dominum nostrum graciosum, ab omnibus insidijs, hostilitatibus, aduersitatibus, iusultibus et conspiracionibus, quecumque nobis cognite fuerint, fideliter et constanter premunire. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum in Landa feria sexta ipso die beati Iohannis baptiste, anno Domini millesimo quadringentesimo septimo.
Teka Naruszewicza 10 N. 109, z oryginału pargaminowego, przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, u którego pieczęci brakowało.


Dokument Nr 111
1407. die 23. mensis Iulii, in Wiskitki.
Semoviti ducis Masoviae decretum, inter Albertum episcopum Posnaniensem et oppidanos Sochaczovienses de decimis praestandis litem dirimens.

R. Semouitus dux Masouie sopiendo ortam materiam questionis et dissensionis inter Albertum episcopum Posnaniensem et capitulum suum, ab vna, et se, ducem ac oppidanos Sochaczouienses, necnon villanos (de) Rybno, Koszki, Kosliaszow et Cirwonka1) desuper decimis, parte ab altera, fert sentenciam diffinitiuam, quod amodo omnes et singuli agricultores vilarum Rybno et Roszki de agris suis excultis decimas manipulares omnium frugum singulis annis futuris et perpetuis, oppidani vero Sochaczouienses et villani (de) Koszlaszow, Czerwonka agros colentes, de quolibet manso per octo grossos, idque ad vite eiusdem ducis tempora soluere sint adstricti, eo vero e viuis sublato, oppidani Sochaczouienses et villani de Koszlaszow et Czyrwonka decimas manipulares temporibus euiternis episcopo Posnaniensi extradant. Datum in Wiszkitki in crastino festi Marie Magdalene, anno Domini millesimo quadringentesimo septimo.
Teka Naruszewicza 10 N. 110, z sumaryusza kapituły katedralnej poznańskiej.
1) Sochaczew, miasto powiatowe w wojew. mazowieckiem.
Rybno dziś w pobliżu Sochaczewa nie istnieje.
Koszki, zapewne przekręcone zamiast Mostki, wieś w powiecie sochaczewskim, par. Trojanów.
Kosliaszów, zapewne przekręcone zamiast Rozlazłow, wieś w pow. i par. Sochaczew.
Czerwonka wieś w tymże powiecie i parafii.


Dokument Nr 112
1407. die 19. mensis Augusti, Posnaniae.
Canonici ecclesiae cathedralis Posnaniensis promittunt sese ab occupatoribus bonorum capituli invicem tutari.

In nomine Domini amen. Cum non in seminibus, sed in protrussione fideli sit regnum Dei, et vbi Dei spiritus, ibi libertas, et nulli liberi sunt, nisi quos liberauit filius Dei, qui non venit legem soluere, sed adimplere ..... et cesari, que sunt cesaris et Deo, que sunt Dei dare mandauit, quique iure dominij vniuersalis sibi decimas omnium reseruauit et suis ministris, clero deputauit, eapropter nos Petrus de Cobilino decanus, Pelka cantor, Nicolaus de Chlapow Po[snaniensis, ......... us Srzemensis, Michael Pczewensis, Albricus Warschouiensis in ecclesia Poznaniensi archidiaconi, Nicolaus de Gorka cancellarius, Petrus cantor, Michael scolasticus, Nicolaus Strzeschconis officialis Gneznenses(s), Michael Bliden decretorum doctor, [Petrus Wendeler decan]us Lubucensis, Iohannes prepositus sancti Spiritus, Iohannes de Nepart, Ianussius de Scholowo, Iohannes Budkonis, Kelczo custos Lanciciensis, Mathias de Kalis, Vincencius de Marczinkowo, Paulus de Czechowo, Albertus prepositus Gluschinensis, Przibislaus de Pnewa, Florianus de Poklathki, Bartholomous Rynkonis, Miroslaus de Grambewo, Petrus Luciani, Lodowicus, Mathias Blida, Nicolaus Lanthman, et Albertus de Slachczino, canonici ecclesie Poznaniensis, capitulum generale et speciale, reputantes coniunctim et diuisim et quilibet nostrum singulariter presentes, nostris ac absencium et futurorum omnium fratrum nominibus, contra omnes et singulos, qui decimas, census, pertinencias et quelibet iura ecclesie nostre predicte et ad nos seu dignitates, prebendas, beneficia etr efecciones et alias quomodolibet intuitu ipsius ecclesie communiter uel diuisim spectantes et spectatura invadere, extingwere, occupare, alienare, vsurpare, detinere, minorare, peiorare vel non soluere in parte uel in toto, aut ea uel nostras seu ministrorum ecclesie presencium et futurorum personas quouismodo indebite uel iniuriose ofendere temereve presumerit, nunc uel in posterum, promittimus et volumus ... cere agendo iure et resistendo et omnibus defendendo et alterutrum vicissim tam ea, quam nostrum quemlibet presentem et futurum adherere, simul constanter astare et con ..... ere pro posse et iuxta taxam beneficiorum ab antiquo tentam, tam si opus erit alicui in causis suis occasione tantum dignitatis uel prebende sue, inquantum deficeret in proprijs, quam in capituli communibus causis et fideles ac sinceri vsque in finem bonum persistere atque secreta non proderi promittimus sub debito iuramenti in recepcione singulos nostrum ............ firma et bona consciencia. Quisquis autem premissa violaret aut non faceret, eo ipso sit perpetuo priuatus iure et possessione percepcionis tam panis et vinalium quam pecunialium et aliarum quarumcumque prelatis et canonicis solitarum dari refeccionum et distribucionum communium, tum et a capitulo consilijsque et societate capituli. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum, capituli mayus et nostra sigilla presentibus sunt appensa. Actum et datum Poznanie in .............. sexta infra octauas Assumpcionis Marie, sub anno Domini millesimo quadringentesimo septimo.
Oryginał pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, znajduje się w opłakanym stanie. Pismo wyblakłe i wytarte, nieraz niedoodczytania, uszkodzone przez wilgoć, nadto wielka dziura wybutwiała. Poniżej teksu, po obu stronach dokumentu, znajduje się 35 klauzul własnoręcznych, przez poszczególnych kanoników zamieszczonych, które w przeważnej części nie są już czytelne. Klauzule te położyli kanonicy:
1) Pelka cantor Poznaniensis,
2) Nicolaus de Chlappow archidiaconus,
3) Michael archidiaconus Pczewensis,
4) (Albricus archidiaconus) Warschouiensis,
5) Petrus Wendeler decanus Lubucensis,
6) Vincencius de Marczinkowo canonicus,
7) Przibislaus canonicus Poznaniensis.
8) Albertus prepositus .. tussiensis,
9) Paulus de Czechowo canonicus Poznaniensis,
10) Martinus de Kalis canonicus Poznaniensis,
11) Petrus ..... canonicus Poznaniensis,
12) Bartholomeus Rynkonis canonicus Poznaniensis.
13) Miroslaus de Grambowo canonicus Poznaniensis,
15) Loduicus de ....... ki canonicus Poznaniensis,
16) Iohannes Budkonis canonicus Poznaniensis,
17) Iohannes de Neparth canonicus Poznaniensis,
18) Ianussius de Scholowo canonicus Poznaniensis et Lanciciensis,
19) [Mathias] Blida canonicus Poznaniensis,
20) ........ canonicus Poznaniensis,
21) .......... canonicus Poznaniensis,
22) [Michael] Bliden decretorum doctor, canonicus Poznaniensis,
23) [Iohannes] prepositus sancti Spiritus, canonicus Poznaniensis,
24) Kelczo de Kczewo canonicus Poznaniensis,
25) ........ custos Poznaniensis,
26) Nicolaus canonicus Poznaniensis,
27) Conradus archidiaconus Scrzemensis,
28) Nicolaus Bronissij canonicus Poznaniensis,
29) Miroslaus Kelczonis canonicus Poznaniensis,
30) Albertus Ade de Slachczino canonicus Poznaniensis,
31) Nicolaus Czolczani de Neslusch canonicus Poznaniensis,
32) Sandko archidiaconus Pczewensis.
33) Borislaus de Suszow canonicus Poznaniensis,
34) Blisborius de Qwiathcow canonicus Gneznenis, Poznaniensis et Kalisiensis,
35) Abraham Abra ..... sis, Cracouiensis et Lanciciensis canonicus.
Klazule te, z których niektóre są zgoła nieczytelne, brzmią następnie n. p.
Et ego Blisborius de Qwiathcow Gneznensis, Poznaniensis et Kalisiensis ecclesiarum canonicus, presenti manu mea scripta promitto sicut supra tanguntur, omnia et singula firmiter obseruare et facere sub penis ibidem adiectis, vnde et sigillum meum eciam infra appendi.
U tego dokumentu uwieszonych było 41 pieczęci na paskach pargaminowych, z tych dochowały się tylko dwie, po innych pozostały częścią paski pargaminowe, lub nawet i paski nie pozostały. Na paskach jest zazwyczaj zanotowane, komu pieczęć należała, podajemy te notaty porządkiem kolejnym:
1) brak paska, 2) brak napisu, 3) brak paska, 4) s. Nicolai de Chlapow archid. Poznan. 5) brak paska, 6) sigillum M. (s) archid. Pczewe, 7) s. P. decani Lubucen. 8) wyobraża w obwodce ozdobnej z czterech łuków tarczę z herbem Nałęcz. Napis otokowy:@ ? ?.@ @abrahe. propofiti cracovien ... laucicienfis etc@. 9) Sig. Lithman @(?) s.@ 10) s. Bartholomei Rynkonis, 11) s. Nicol. Lanthman, 12) s. Floriani de Poklathki. 13) s. Mirosslai de Grambyewo, 14) brak paska, 15) sigillum Vincencij de Marczin, 16) wyobraża trójkąt, w nim galka, po bokach trójkąta dwie sześciopromienne gwiazdy; poniżej trójkąta S. ADE. I. C. Napis na pasku Sigillum Mathie de Kal. 17) s. Albrici archid. Varschouien. 18) s. Przibislai canonici de Strzemen, 19) s. Io. Budconis, 20) s. Mathie Blida, 21) bez napisu, 22) s. P. Luciani, 23), 24), 25), 26) pasków brak, 27) .............. Poznanien, 28) paska brak, 29) bez napisu, 30) , .... aus Ade, 31) bez napisu, 32) napis zniszczony, 33) bez napisa, 34) paska brak, 35), 36), paska brak, 37) bez napisu, 38) paska brak, 39) i 40) bez napisu.


Dokument Nr 113
1407. die 20. mensis Augusti, Posnaniae.
Thomco castellanus Sandomiriensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Albertum episcopum et capitulum Posnaniense cum Grzimcone de Gołąszewice villam Poświętne villa Gołąszewice commutasse.

Nos Thomco castellanus Sandomiriensis, capitaneus Maioris Polonie generalis, significamus, quibus expedit, vniuersis, presencium noticiam habituris, quod ad nostram et aliorum eiusdem terre nobilium venientes presenciam, videlicet reuerendus pater et dominus, dominus Albertus Dei gracia episcopus Poznaniensis, honorabilesque viri domini Martinus Iastrabecz prepositus, Petrus decanus, Nicolaus Gorka cancellarius et Ianussius Scholowski canonicus Poznanienses ex parte et cum consensu tocius capituli eiusdem ecclesie Poznaniensis, non compulsi, sed beniuole et matura deliberacione, sano quoque consilio prehabito, hereditatem totam dictam Poswyanthne1) mense episcopalis, in districtu Costanensi sitam, cum omni iure et dominio, prout soli tenuerunt et habuerunt, omnibusque vsibus, fructibus, prouentibus, censibus, redditibus, agris, pratis, campis et generaliter cum singulis vtilitatibus, vniuersisque pertinencijs, quomodocumque ad eandem hereditatem Poswyanthne pertinentibus, nihil penitus iuris et dominij pro se et eorum successoribus relinquentes hereditate in eadem, nobili viro Grzimconi heredi in Golanschewicze2) pro eadem hereditate ipsius Golanschewicze commutauerunt et assignauerunt, per ipsum Grzimconem et suos posteros legittimos tenendam, habendam, vtifruendam, vendendam et in vsus eius beneplacitos conuertendam, coram nobis plenarie resignauerunt iure hereditario temporibus perpetuis possidendam. Ipse vero Grzimco prefatus beniuole maturaque animi ipsius deliberacione ac consilio amicorum suorum sano prehabito eandem totam ipsius hereditatem Golanschewicze cum omni iure et pleno dominio, velud solus tenuit et hereditarie habuit, eidem reuerendissimo in Christo patri, domino Alberto episcopo ac toti capitulo Poznaniensi pro antedicta ipsorum hereditate Poswyanthne dedit et commutauit et cum omnibus vsibus, fructibus, prouentibus, censibus, redditibus, agris, pratis, campanis(s), pascuis, siluis etc. et generaliter cum singulis vtilitatibus vniuersisque pertinencijs et adiacencijs, qualicumque modo ad eandem ipsius hereditatem Golanschewicze pertinentibus, nichil penitus iuris et dominij pro se et suis legittimis successoribus natis ac nascendis relinquens et reseruans hereditate in eadem, prout eciam ipsa hereditas Golanschewicze in suis metis et granicijs ab alijs hereditatibus est circumferencialiter distincta et limitata, coram nobis plenarie in titulo proprietatis, modo, iure et forma, quibus melius potuit, imperpetuum resignauit et tenendam, habendam, possidendam, vendendam, obligandam, commutandam, donandam, dandam, alienandam et in vsus eorum beneplacitos conuertendam, prout eidem domino Alberto episcopo et capitulo suo Poznaniensibus prefatis, vtilius et melius videbitur expedire. Nos autem commutacionem et resignacionem predictas, sic vt premittitur, per omnia habentes rata, grata atque beniuole facta, approbamus, ratificamus, affirmamus, innouamus et presencium virtute confirmamus. Harum quibus nostrum sigillum appositum est testimonio literarum. Datum et actum Poznanie die sabbato infra octauas Assumpcionis virginis Marie, anno Domini millesimo quadringentesimo septimo. Presentibus nobilibus viris, dominis: Iohanne de Pnewy, Nicolao de Bandlewo, Martino Rosusch de Arnoltowo, Andrea et Vincencio dictis Kothwicz, fratribus germanis de Syedlnicza et Henrico de Glowina heredibus, alijsque pluribus fidedignis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko sznurek z jedwabiu paliowego koloru pozostał.
1) Poświętne, wieś w pow. kościańskim. par. Dłużyna.
2) Gołąszewice, wieś tej nazwy dziś nie istnieje.


Dokument Nr 114
1407. die 16. mensis Octobris, in Piotrków.
Palatini, castellani, barones, milites et nobiles regni Poloniae obligant sese regi Vladislao obedire et antiquas ordinationes inter Iaroslaum archiepiscopum Gnesnensem et Bodzantam episcopum Cracoviensem et regem Poloniae factas, observare et defendere.

In nomine Domini amen. Cum ab antiquis temporibus egrotis medica tristis flebilitas congruit et apparatur et oppressis remedium queratur et auxilium, proinde nos omnes et singuli palatini, castellani ac omnes dignitarij, barones, milites, nobiles et clientes ac tota vniuersitas de omnibus terris regni Polonie tocius, ad perpetuam rei memoriam et ad noticiam presencium et futurorum, quorum interest vel interesse poterit in futurum (deducimus), quod animaduertentes ac integerrime perpendentes maximam ac ingentem oppressionem et iniuarias, que nobis ac hominibus nostris et omnibus regni Polonie incolis a personis ecclesiasticis ac spiritualibus nobis(s) diuersimodo inferuntur, propterea racione dictarum iniuriarum et magnarum oppressionum conuencionem generalem hodie fecimus in Pyotrkow, quia diucius iniurias supradictas a prenominatis personis ecclesiasticis sustinere, pati ac tolerare non potuimus. In qua conuencione sub omnium nostrorum iuramentis in unum conuenimus et condiximus serenissimo principi ac domino, domino Vladislao regi nostro graciosissimo obedienciam cum firma fide, ut de iure tenemur; erga ecclesiam vero equitatem iuxta antiquam consuetudinem obseruare, ut nostri antecessores et progenitores ab antiquo tenuerunt et fecerunt, et circa iura nostra, antiquas consuetudines, ordinaciones ac priuilegia, per preclarum principem pie memorie, quondam regem nostrum graciosissimum, Kazimirum factas et ordinatas inter venerabiles olim dominum Iaroslaum olim archiepiscopum Gneznensem et suos suffraganeos ac omnes personas ecclesiasticas, in regno Polonie existentes, parte ab una, et nos omnes prescriptos, parte ex altera, prout in literis bone memorie nominati domini Iaroslai archiepiscopi ac felicis recordacionis domini Bodzanthe episcopi Cracouiensis plenius continetur. Circa que priuilegia ac omnia in eis contenta et iura nostra antiquitus a nostris antecessoribus tenta et obseruata, ordinaciones et consuetudines antiquas volumus tenere et obseruare, omnibus contradiccionibus proculmotis. Pro quibus priuilegijs, iuribus nostris et consuetudinibus antiquis simul ac vnanimiter stantes, promittimus vnus alium sub fide et honore rebus et corpore non dimittere sub iuramento prenominato, sed omnes et singuli ac unus alium iuuare debemus et tenemur, sumusque astricti temporibus perpetuis cum nostra posteritate duraturis. Si quis autem iura nostra infringere aut destruere vellet aut iniurias nobis inferret, illa defendere vnanimiter volumus bonis et corporibus nostris sub fide et honore. Super quibus iuribus, priuilegijs, antiquis consuetudinibus, ordinacionibus et libertatibus quelibet terra quatuor inter se eligere debet, ad quos communitas et singuli recursum habebunt pro iniurijs a pretactis ecclesiasticis personis illatis et quo modo secundum consilia predictorum quatuor dominorum resistere debent et se defendere (ab) oppressionibus et iniurijs nominatis; taliter tamen: si aliquis nobiscum stare non curaret et nos iuuare non vellet, illum et illos de tota communitate regni eiicere volumus et permittimus bona et hereditates illorum destrui. In cuius rei testimonium sigilla nostra, terrarum infrascriptarum Polonie, Cuyauie, Siradie, Lanciciensis, Wyelunensis et Dobrinensis terrigenarum presentibus sunt subappensa. Actum et datum in Pyotrkow die dominico ipso die sancti Galli confessoris, anno Domini M. CCCC. VII.
Z kopii przechowanej w archiwum rządowem w Poznaniu, (archiwum Braci Czeskich w Lesznie).


Dokument Nr 115
1407. die 23. mensis Octobris, Posnaniae.
Nicolaus de Wierzenica capitulo cathedrali Posnaniensi unam marcam annuam ex proventibus villae Zalasowo X marcis vendit.

In nomine Domini amen. Nos Boguslaus canonicus et officialis Poznaniensis generalis, omnibus et singulis, quibus expedit, per has nostras literas significamus profitentes, quod ad nostram presenciam coram notario publico et testibus infrascriptis nobilis Nicolaus in Wyerzenicza et in Zalassowo heres accedens, venerabilibus ac honorabilibus viris, dominis vniuersis prelatis et canonicis totique capitulo ecclesie Poznaniensis pro decem marcis grossorum latorum monete Pragensis et numeri Polonicalis, quadraginta octo grossos in quamlibet marcam computando, in dicta Zalassowo1) hereditate sua vnam marcam latorum grossorum annui census monete et numeri superius descriptorum, non compulsus, non coactus, nec aliquo dolo circumuentus, sed de ipsius propria et libera voluntate, simqliciter et plane, nulla vsurarum adhibita prauitate, omnibus legalibus et iuris excepcionibus ac clausulis in contrarium editis, quibuscumque penitus seclusis et non obstantibus, iusto vendicionis titulo perpetuo vendidit, singulis annis in festo beati Michaelis archangeli tollendum, leuandum et exigendum, ita tamen, quod predictus nobilis Nicolaus ac scoltetus, vladarius omnesque et singuli kmethones in Zalassowo ibidem et quicumque successores uel possessores ac procuratores hereditatis Zalassowo ..... ad dictum terminum, videlicet ad festum sancti Michaelis dictam marcam monete et numeri superius descriptorum sine omni figura et strepitu cuiuscumque iudicij soluere debent et tenentur perpetuo sub penis excommunicacionis et interdicti sentenciarum, per nos et successores nostros aut alios officiales et ordinarios in eosdem ferendarum, tociens, quociens ipsos a solucione dicte marce census anuui deficere contingeret, quibus seipsum omnesque et singulos scoltetos, wlodarios, kmethones, legitimos successores et quoscumpue procuratores ville Zalassowo presentibus submisit. Eciam saluo, exceptoque specialiter et expresso, quod dum prefatus nobilis Nicolaus uel sui successores legitimi aut quicumque possessores ville Zalassowo antedicte a dictis dominis de capitulo dictam marcam annui census reemere voluerint, predictas decem marcas monete et numeri, superius descriptorum similiter reemere habeant omnimodam potestatem, censu tamen persesso annuo anni illius iuxta exigenciam temporis primitus exsoluto. Adiecto hoc, quod si dictos dominos de capitulo dampnum aliquale in exaccione dicti census annui pati contigerit ac expensas et lites facere, hoc prefatus Nicolaus ac scoltetus, wladarius vniuersique kmethones presentes et quicumque possessor ville Zalassowo memorate prefatis dominis de capitulo refundere et soluere tenebuntur et esse debent astricti. In quorum omnium fidem et testimonium premissorum, presentes literas scribi fecimus nostrique et prefati nobilis Nicolai sigillorum appensione iussimus communiri. Actum et datum Poznanie die Solis XXIII mensis Octobris sub anno Domini millesimo quadringentesimo septimo. Presentibus ibidem discretis et nobili viris, dominis: Iohanne de Gnezna, Iacobo notario publico, Nicolao olim herede in Roznowo, Stanislao dicto Iwan sculteto et Iohanne kmethone in Wyerzenicza, testibus circa premissa.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony był pierwotnie dwiema pieczęciami, po których tylko paski pargaminowe pozostały.
1) Zalasowo, wieś w pow. poznańskim, par. Swarzędź.


Dokument Nr 116
1407. die 16. mensis Novembris, Posnaniae.
Capitulum cathedrale Posnaniense cum Petro de Kobylino decano Posnaniensi villam Łagiewniki villa Dzięciołowo commutat.

Id nomine Domini amen. Quoniam ea, que fiunt in tempore, cursum temporis consecuntur, nisi literarum testimonio roborentur, sciant igitur tam presentes, quam futuri, presentes nostras literas inspecturi, quod nos Conradus Srzemensis archidiaconus, Iohannes Nyeparth, Iohannes officialis, Michael Bliden decretorum doctor, Nicolaus cancellarius, Vincencius, Przibislaus, Albertus prepositus Gluschinensis, Florianus de Poclathky, Ianussius de Scholowo, Petrus decanus Lubucensis, Paulus de Czechowo, Petrus Luciani, Mathias Blida et Nicolaus Lanthman prelati et canonici ecclesie Poznaniensis, in capitulo generali ad sonum campane capitulariter congregati, volentes et intendentes fructus et vtilitates hereditatum nostrarum facere vtiliores et comodosiores, recognoscimus tenore presencium, quod villam nostram Lagewniky contiguam in limitibus et granicijs cum villa Thulcze, permutauimus et commutauimus pro hereditate Dzanczolowo, contigua in limitibus et granicijs cum villa Golaszycze1) in diocesi Pozna niensi cum venerabili viro, domino Petro de Cobilino decano Poznaniensi, frate nostro dilecto, iuraque et dominia predicte ville Lagewniky, que possedimus, tenuimus et habuimus, assignauimus et resignauimus prefato domino Petro de Cobilino decano Poznaniensi perpetuis temporibus cum omnibus vtilitatibus, fructibus, censibus, agris, pratis, allodijs, pascuis, campis, siluis, borris, gaijs, nemoribus, rubetis, virgultis, mellificijs, lacubus, piscinis et fossatis, piscaturis et fluuijs et fluminibus, riuis, aquis, molendinis et aquarum decursibus et generaliter cum omnibus et singulis pertinencijs et obuencionibus vniuersis, ad dictam hereditatem Lagewniky spectantibus, nichil iuris et dominij in eadem pro nobis aut successoribus nostris reseruantes, tenendam, habendam, vendendam, obligandam, vlterius commutandam, alienandam, possidendam, vtifruendam et in vsus ipsius ac successorum eius beneplacitos conuertendam, prout sibi et successoribus suis melius et. vtilius videbitur expedire. Nos vero permutacionem et commutacionem predictas ratas, gratas atque firmas habentes, ratificauimus, gratificauimus et confirmauimus, ratificamus, gratificamus, et presentibus confirmamus, perpetuis temporibus fore valituras. Harum quibus nostrum sigillum est appensum, presencium testimonio literarum. Actum et datum Poznanie feria tercia infra octauas beati Martini episcopi et confessoris, ab anno Domini millesimo quadringentesimo septimo, capitulo generali celebrato.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony jest pieczecią podługowatą, zawieszoną na sznurku z różowego i czarnego jedwabiu, której wycisk odpadł.
1) Tulce, wieś parafialna w pow. szredzkim. Łagiewniki dziś nigdzie w pobliżu Tulec nie istnieją, widocznie zatraciły swą nazwę. Wsie Dzięciołowo i Gołuszyce trudne są do oznaczenia. Dzięciołów leży w pow. kolskim, par. Drzewce, ale tam w pobliżu nie ma Gołuszyc, zaś Gołuszyce leżą w pow. świeckim, ale w ich pobliżu nie ma Dzięciołowa. Widocznie jedna z tych miejscowości zmieniła swą nazwę.


Dokument Nr 117
1407. die 19. mensis Novembris, in Niepołomice.
Wladislaus II. rex Poloniae monasterio Landensi erigendi civitatem in villa Zagórowo dat potestatem.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Tunc rei publice vtilitati bene consulitur, tunc regni gubernacula grato moderamine disponuntur, dum inter cetera desuper concessa principibus regiminis officia, vnicuique parcium regni ordinantur augmenta et condiciones earundem conuertuntur tam in genere, quam specie, tam in publico, quam priuato. Proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie, Lithuanieque princeps supremus, Pomeranie, Russieque dominus et heres etc. significamus tenore presencium omnibus et singulis, tam presentibus, quam futuris, quibus expedit, vniuersis, quomodo habito diligenti respectu ad vite laudabilis honestatem, et deuocionis constanciam religiosi viri Gerhardi abbatis vnacum fratribus suis conuentus in Landa, ordinis Cisterciensis, quibus in conspectu maiestatis nostre commendabiles esse plurimum meruerunt, ad instantes humilesque peticiones abbatis conuentusque predictorum, cupientes conuentus ipsius condicionem (facere) meliorem et vtilitates ipsius deducere in augmentum, de villa ipsorum dicta Zagorowo,1) in terra nostra Maiori Polonia, in districtu vero Conynensi sita, ciuitatem locare ibidem et efficere perpetuo duraturam, plenam damus et omnimodam concedimus facultatem tenore presencium: dantes et concedentes eidem ciuitati Sogorow(s) omnia iura ciuilia, quibus et cetere ciuitates regni nostri omnimode pociuntur. Et vt ciuitas ipsa Zogorow predicta eo melius collocari valeat et fieri populosa, ipsam de iure Polonico in ius Theutunicum, quod Meydeburgense dicitur, transferimus perpetuo duraturum; remouentes ibidem omnia iura Polonicalia, modos et consuetudines vniuersas, que ipsum ius Theutunicum Meydeburgense predictum perturbare consueuerunt et possent aliqualiter impedire. Eximimus insuper, absoluimus et perpetuo liberamus aduocatum, ciues et incolas ciuitatis eiusdem ab omni iurisdiccione et potestate omnium regni nostri palatinorum, castellanorum, iudicum, subiudicum et quorumuis officialium (et) ministerialium eorundem, vt coram ipsis vel eorum aliquo pro causis tam magnis, quam paruis citati minime respondere debeant, nec aliquas penas soluere sint astricti; sed tantum opidani et incole oppidi seu ciuitatis eiusdem coram suo aduocato, qui pro tempore fuerit, aduocatus vero coram abbate suo, aut si abbas in reddenda iusticia negligens fuerit et remissus, tunc coram nobis aut nostro colloquio generali, dum per litteram nostram, nostro sigillo sigillatam, euocatus fuerit et citatus, non aliter tunc, quam suo iure Theutunico Meydeburgensi de se querulantibus tenebitur respondere; in causis autem criminalibus et capitalibus, puta furti, sanguinis, homicidij, membrorum mutilacionis et incendij et quibusuis alijs enormibus excessibus aduocato eiusdem oppidi seu ciuitatis, qui pro tempore fuerit, in metis et grenicijs eiusdem iudicandi, sentenciandi, corrigendi, puniendi, plectendi et condempnandi plenam damus et omnimodam tenore presencium concedimus facultatem, prout hoc ipsum ius Theutunicum in omnibus suis punctis, condicionibus et clausulis postulat et requirit, iuribus tamen nostris regalibus in omnibus semper saluis. Statuimus quoque in eodem oppido seu ciuitate Zagorow diem fori ebdomadalis singulis quartis ferijs absque ceterarum preiudicio ciuitatum perpetuo celebrandum; in quo quidem foro singulis et omnibus mercatoribus et quibuscunque hominibus licitum sit et liberum vendere, emere, commutare et quecumque mercimonia exercere. Harum quibus appensum est sigillum nostrum testimonio litterarum. Datum in Nepolomice ipso die sancte Elizabeth vidue, anno Domini M° CCCC° VII°. Presentibus reuerendis in Christo patribus et dominis: Nicolao sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopo, Alberto episcopo Poznaniensi, Iohanne de Tharnow castellano et capitaneo Cracouiensi, Petro Kmite Cracouiensi, Iohanne Liganza Lanciciensi, Iacussio de Koneczpole Syradiensi palatinis; militibus nostris fidelibus dilectis et alijs quam plurimis fidedignis. - Ad relacionem venerabilis domini(s) regni Polonie vicecancellarij etc.
Z kolońskiego kopiarza przywileji lądzkich, karta 3.
1)Zagorów miasto w woj. kaliskiem, pow. konińskim.


Dokument Nr 118
1408. sine die, mense et loco.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis cuidam Stanislao Bienconis scultetiam in villa Swarawa vendit.

In nomine Domini amen. Nicolaus Dei gracia sancte ecclesie Gnesnensis archiepiscopus, attentis multiplicum seruiciorum studiosis obsequijs Stanislai Bienkonis, ad ea, que exaltacioni sui status respiciunt, non immerito inclinamus. Horum igitur intuitu prefato Stanislao sculteciam in villa nostra Swarawa,1) in terra Lanciciensi, de consensu venerabilium fratrum capituli Gneznensis donauimus, recepta ab eodem Stanislao pro necessitate ecclesie Gneznensis notabili et certa pecunie quantitate. Racione cuius scultecie eidem Stanislao duos mansos liberos in eadem villa cum pratis ad eosdem spectantibus et alijs pratis ibidem pro curia nostra falcari consuetis, necnon molendinum in fluuio Nyr situm, vnam tabernam et vnum hortum in villa supradicta ac tercium denarium iuramentorum et penarum cuiuslibet rei iudicate per ipsum Stanislaum ac ipsius successores tenenda, habenda et incolanda, vendenda de nostro et nostrorum successorum consensu speciali, hoc adiecto, quod idem Stanislaus et sua posteritas litteras nostras et successorum nostrorum ad proximiores scultetos villarum nostrarum portare vel mittere, (et) ad honores ac seruicia more aliorum scultetorum nostrorum impendere tenebuntur.
Emanauit priuilegium anno Domini MCCCCVIII.
Continet predicta hereditas mansos XVI omnes possessos, et computatis omnibus in vnum; censum, krowne, pogowe(s), singulis obuencionibus diuersis, que eciam diuersis temporibus soluebantur antea, soluunt incole ad presens pro festo santi Martini de laneo per mediam sexagenam minus duobus grossis, incluso eciam wieczne, que de laneo per duos solidos solui consuetum est. Item de singulo laneo soluitur per duos capones, per mediam sexagenam ouorum, per octo choros auene et per duos horos humuli. Taberne sunt tres possesse, de quibus per fertonem soluunt; agri tabernarum in suprascriptis XVI mansis includuntur. Item quociens dominus loci ordinarius hic Unieiouiam aduenit, de stacione de laneo per duos gallos, vti alie ville reddunt. Pro primo reuerendissimi domini Unieiouiam aduentu vnum pecus valoris viginti quatuor grossorum, vel ipsam pecuniam dant. Laborant duos dies in septimana in predio Niemyslow pro antiqua consuetudine. In hoc tamen illis preiudicium videtur, quod omnes hos dies duos iunctim, alias sprzęgą, nunc vero seorsiue laborare subacti sunt: petunt iuxta veterem consuetudinem conseruari. Granicies hec hereditas habet cum hereditatibus nobilium, que infrascripto circumcirca procedunt ordine. Inprimis acialis scopulus hereditatem Swarawa et Poddąbią dislimitans, iacet circa molendinum Chrobski, a quo paries granicialis, quem scopuli in quibusdam locis et in alijs fluuius Ner liquido elucidet, protenditur inter hereditates Swarawa et Chrobski vsque ad scopulum acialem hereditatum Male et Swarawa. Tandem ab hoc aciali tenduntur granicies existentibus scopulis, lapidibus et alijs certis signis granicialibus satis notabilibus vsque ad scopulum acialem hereditates Male, Swarawa et Golicze dislimitantem, iacentem in loco dicto Wikino. Tandem ab isto Wikino tenduntur granicies recto tramite ad scopulos parietales in loco dicto Zakarwowie, iacentes circa piscinam domini Bratkowski satis notabiles. Ab his vero scopulis in dicta Zakarowie iacentibus intermedijs fossis, que granicies elucidant, et piscina archiepiscopali, quam Bratkowski asciuit et circumsepsit ac funum pro se de eadem tollit, tenduntur granicies vsque ad scopulos in Laski iacentes. Tandem ab istis Laski tendunt granicies existentibus sex vel septem scopulis parietalibus iusto ordine et progressiue iacentibus vsque ad scopulum acialem hereditatis Panossowo. Ab hoc vero aciali protenduntur granicies publica siue magna via dicta, ad scopulos hereditatum Cieszkowo et Liskowo. Demum ab his granicies inter hereditatem Swarawa et Poddąbice sub tramite notabiliter protenduntur et veniunt ad scopulum parietalem magnum, iacentem in borra circa Niwa, a quoquidem scopulo magno paries granicialis nullis scopulis vel signis granicialibus determinatus et elucidatus, immo et annihilatis scopulis maximam partem hereditatis Swarawa heredes de Poddąbice in maximum preiudicium et iacturam hereditatis Swarawa pro se adimerunt et vsurparunt, protendit ad scopulos, qui iacent ex opposito agrorum dotis plebanalis parochialis ecclesie in Poddąbica, quiquidem scopuli liquide elucidant granicies, tandem ab hijs scopuli ex opposito dictorum agrorum iacentibus, granicies vsque ad scopulum suprascriptum circa Chrobski mlyn iacentem acialem circumueniunt. Et sciendum est, quod vicini nobiles, maxime heredes de Poddąbice et dominus Bratkowski de Golicze moliuntur inferre iacturam bonis archiepiscopalibus hereditatis Swarawa, iamque maximam partem bonorum occuparunt et pro se usurparunt, denique maius sibi adhuc adsciscendo et appropriando, de proprijs pratis, agris ac pasuis hereditatis Swarawa pecora subditis archiepiscopalibus de villa dicta Swarawa abigebant et subditos expilabant ante biennium et nunc procul dubio in proprijs dictorum subditorum pascuis abigarent, nisi moderno domino capitaneo Unieouiensi partim pro illius hac in re peruigili cura, partim quod illi illius bona in eosdem obseruancia libenter differunt, ab huiusmodi abaccionibus et depilacionibus et fundi appropriacione abstinent. Necessario itaque sunt ille granicies faciende, etenim futurum est, quod per hanc negligenciam maxima pars hereditatis dicte per dictos vicinos adimetur. Vnde incole nec pascua nec prata habituri sunt, ob quod certe villa illa desertaretur et annihilaretur.
Teka Naruszewicza 10 N. 120 z inwentarza kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej.
1)Sworawa, wieś w woj. kaliskiem, pow. warckim, par. Uniejów.


Dokument Nr 119
1408. die. 14. mensis Ianuarii, in Miedzyrzecz.
Iacussii de Pawlikowice et sociorum cum abbate monasterii Paradisiensis de iniuriis quibusdam pactum.

R. Iacus van Pawlicowicz und Zamolak Stinczer geborn in dir Maze, Pakos adir Petir van Wola, Petir van Galanssek, Mikolay van Ostrowy, an dem Sonnobind vor dem Suntag Omnis terra off dem Slosse czu Meserecz, oświadczają, że zostawszy za gwałty popełnione w dobrach klasztoru paradyskiego pojmani przez opata i oddani staroście, puszczają całe to zajście w niepamięć i obiecują nie mścić się w przyszłości, jakto już oświadczyli panu Milinskyemu.
Oryginał pargaminowy przechowany w bibliotece hr. Raczyńskich w Poznaniu, opatrzony był pierwotnie czterema pieczęciami, z których dwie osobno luzem przechowane, wyobrażają Kotwicę. Napis nieczytelny.


Dokument Nr 120
1408. die 21. mensis Ianuarii, in Elbing.
Ulricus de Iungingen magister generalis ordinis beatae Mariae hospitalis Ierosolimitani de domo Teutonica Vladislao regi Poloniae venandi in saltibus sitis inter fluvios Bober et Suppe dat potestatem.

Wladislao serenissimo et magnifico regi Polonie, supremo principi Litwanie et heredi Russie etc. frater Vlricus de Iungingen magister generalis ordinis beate Marie hospitalis Ierosolimitani de domo Theotunica, ad beneplacita regalis magnificencie indefessum animum et deuotum! Cupientes serenissime princeps nostre deuocionis insignia apud vestre preclare maiestatis fastigia vtcumque declarare, vigore presencium indulgemus vestre Serenitatis persone, ibi personaliter existenti, cum sua familia libertatem siue facultatem venandi secure cuiuslibet generis ferarum nostris in nemoribus et saltibus, sitis infra fluuios Beber et Suppe,1) quociens eidem Serenitati placitum visum fuerit et expediens, dumtaxat ad tempora vite vestre, que Omnipotens facere dignetur longiturna. Insuper quamdiu magnificencia vestra inibi venacionis studia exercuerit, pistacionis quoque graminum ac lignorum nostrorum pro necessitate ignis solummodo habendorum eidem Serenitati vestre sit liber vsus. In cuius gratuite concessionis testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in castro nostro Elbing, ipso die sancte Agnetis2) anno Domini millesimo quadringentesimo octauo.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 305). Pieczęć wraz z paskiem pargaminowym oderwana.
Jest i drugi oryginał tego dokumentu w temże archiwum metropolitalnem (N. 306) ze zniszczoną pieczęcią, której resztki przylepione do paska pargaminowego. W tym drugim egzemplarzu są następujące odmianki tekstku: 1) dodaje "necnon in silua siue solitudine Rogismedis alias Rudzogi dicta", 2) Datum in castro nostro Mariemborg feria quarta proxima ante festum Palmarum.


Dokument Nr 121
1408. die 2. mensis Februarii, (in Lubin).
Mathias abbas monasterii Lubinensis Stanislao quondam sculteto de Żelazno molam vento agitatam, Lubini sitam, IV1/2 marcis vendit.

In nomine Domini amen. Ea, que geruntur in seculo, a memoria hominum de facili labuntur, idcirco necesse est, testibus publicis ac scripturis veridicis ea roborari. Igitur omnibus et singulis, presentibus et futuris, ad quos presens pagina deuenerit, publice innotescat, quod nos Mathias diuina paciencia abbas monasterij Lubinensis, ordinis sancti Benedicti, dyocesis Poznaniensis, vna cum conuentu fratrum nostrorum: Nicolao Rodzina priore, Nicolao Pyfkone clauigero, Thoma custode, Iaroslao infirmario, ceterisque fratribus conuentualibus, Deo et beate Marie in eodem monasterio militantibus, bona deliberacione maturoque prehabito consilio, molendinum nostrum ventile, ante curiam Lubinensem situm, pro quinta dimidia marcis grossorum vendidimus prouido et laborioso viro Stanislao quondam scolteti de Zelasno, sibi ac suis pueris legitimis natis et nascendis necnon ipsius successoribus perpetue tenendum, habendum, possidendum, vendendum et ad beneplacitos vsus conuertendum, velut ipsis melius ac vtilius videbitur expedire. Addidimus quoque dicto molendinatori vnum ortum cira lacum Lubinensem et penes viam, que ducit ad Weszkowo; sed dictus molendinator et sui successores de eodem molendino nobis ac nostris successoribus vnam marcam annuatim pro censu soluant. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum ipsa die Purificacionis Marie, sub anno Domini millesimo quadringentesimo VIII°. Presentibus hijs testibus: Phylippo de Drzeczkowo, Andrea vicario de Lubin et Czechoslao clerico et alijs quampluribus fidedignis.
Dokument pargaminowy, przechowany w bibliotece hr. Raczyńskich w Poznaniu opatrzony był niegdy dwiema pieczęciami, na paskach pargaminowych uwieszonemi, których dziś brak.


Dokument Nr 122
1408. die 8. mensis Februarii, in Szczecin.
Conradi Haghemester decani ecclesiae Stetinensis ad s. Mariam decretum, inter Michaelem Bliden canonicum Posnaniensem et Bartholomaeum plebanum de Szroda de decima villarum Czartki Wielkie et Małe litem dirimens.

Conradus Haghemester decanus ecclesie sancte Marie virginis Stetinensis, Caminensis diocesis, conseruator iurium et bonorum comendabilium virorum, dominorum .. prepositi .. decani et capituli singulorumque canonicorum ecclesie Poznaniensis, in forma, que incipit "Militanti ecclesie" a Sede apostolica specialiter deputatus, vniuersis et singulis, prelatis, plebanis, viceplebanis, presbiteris et clericis Poznaniensis, Gneznensis, Wladislauiensis, Cracouiensis et Ploczensis ecclesiarum, ciuitatum et diocesium ac alias vbilibet constitutis, presentibus requisitis, salutem in Domino sempiternam, et mandatis nostris ymo verius apostolicis firmiter obedire. Pro parte venerabilis decretorum doctoris magistri Michaelis Bliden, canonici Poznaniensis, nomine ipsius ecclesie propositum est coram nobis, quod dominus Bartholomeus plebanus de Szroda, Poznaniensis diocesis, prebendam dicte ecclesie Poznaniensis, quam dictus dominus Michael inibi obtinet, in assecucione decime vtriusque ville Czartki,1) ad ipsas ecclesiam et prebendam spectantis, iam quinque annis impediuit, et lata tandem inter eos infrascripta, nulla appellacione suspensa diffinitiua sentencia, ipse dominus Bartholomeus ipsam minime curauit obseruare, prout tenebatur. Petitum igitur exstitit auctoritate dictarum apostolicarum literarum per nos prouideri et sibi iusticie complementum. Tenor autem diffinitiue sentencie pretacte talis est:
In nomine Domini amen. Pridem inter honorabilem dominum Bartholomeum plebanum in Szroda nomine sue ecclesie et sue parrochie vtriusque Czarthki villarum heredes siue dominos ex vna et venerabilem decretorum doctorem, dominum Michaelem Bliden canonicum nomine prebende sue ecclesie Poznaniensis ex altera parte, super decimis agrorum dictarum villarum et earum iure suborta discordia in capitulo generali coram reuerendo in Christo patre, domino Alberto Dei gracia episcopo Poznaniensi, idem dominus episcopus de consensu dictarum parcium expresso et spontaneo, nos Iohannem de Nepart canonicum dicte ecclesie Poznaniensis, plebanum in Nepart et vicarium in spiritualibus ipsius domini episcopi generalem, iudicem et descisorem premissorum dedit et concessit et fine debito ea descidenda commisit nobis; et ipse partes sponte, fide data in bona consciencia, in manibus nostris promiserunt, quod seruare et tenere vellent, quidquid declararemus, renunciantes omnibus litis contestacioni ceterisque terminis et obseruancijs ac appendendi, suppendendi et ad arbitrium boni viri reducendi uel quibus contra nostrum dictamen et pronunciacionem se tueri quomodolibet possent iuris uel facti subsidijs et refugijs omnibus. Auditis autem hincinde per partes easdem propositis, petitis et productis et eorum testibus et registris regalibus et ecclesie Poznaniensis antedicte ceterisque probacionibus earumdem in tantum, ut eciam veterioribus prouocacionibus renunciaret, per pronunciacionem nostram debitis instancijs postularent. Cristi nomine inuocato, pro tribunali sedentes et solum Deum pre oculis habentes, inuocato consilio peritorum, quibus relacionem fecimus plenariam et per ea, que ex attestacionibus et dictis testium coram nobis productorum in hac causa vidimus et cognouimus videmusque et cognoscimus, per hanc nostram sentenciam, quam in hijs scriptis ferimus, pronunciamus, decernimus et declaramus in dictis villis, tam minori Czarthki, quam eciam maiori Czarthki ab olim fuisse et esse agros prediales et allodiales, qui pro dominis et heredibus villarum ipsarum, necnon et alios rusticales seu censuales agros et mansos, qui per rusticos et kmethones pro tempore in dictis villis inhabitantes et per ipsos arcibantur et colebantur, decimas quoque omnium fructuum atque frugum, qui pro tempore excrescebant in eisdem censualibus seu rusticorum agris titulo dotacionis et fundi ad dictos canonicatum et prebendam, quos prefatus dominus Michael decretorum doctor in dicta ecclesia Poznaniensi optinet, de allodialibus vero et dominorum agris et araturis ad dictam ecclesiam parrochialem in Srzoda iure parrochiali et rectores pro tempore eorundem pertinuisse et spectasse, ipsosque canonicatum ei prebendam ac canonicos eorum pro tempore in censualium et rusticalium, ecclesiam vero in Srzoda in predialium agrorum percepcione et possessione decimarum prescriptarum fuisse et esse, et nunc restituendos et reintegrandos vtrobique fore et restituimus ac reintegramus, ita videlicet, quod cum predicti agri prediales et rusticorum adeo simul coniuncti et permixti sint atque confusi, vt ab invicem, prout erant antiquitus, secerni non valeant, equitate et quantitate atque qualitate dictorum vtrorumque agrorum pensata, et propter bonum pacis et concordie perpetuo duraturum, predicti canonicatus et prebenda, quas dictus dominus Michael optinet, et ipse dominus Michael ac successores eius, qui fuerint pro tempore, in dicta villa Maiori Czarthki de omnibus agris sic permixtis, siue in posterum segregati siue locati legitime fuerint, tres partes seu valorem et estimacionem pro eisdem annis singulis perpetuis ab ecclesia in Srzoda, a prefato domino Bartholomeo eiusque, qui pro tempore fuerint, rectoribus, ipsi vero ecclesie in Srzoda et eius rectori quartam partem, in villa vero Minori Czarthki similiter de agris vtriusque, tam predialibus, tam rusticalibus, sic confusis, dicti canonicatus et prebende et dominus Michael suique successores, canonici pro tempore, duas partes estimacionis et valorem pro eisdem ab ecclesia in Srzoda et domino Bartholomeo et alijs rectoribus eiusdem, qui pro tempore fuerint, ipsi vero ecclesie terciam partem dicte decime omnium frugum et fructuum, qui prouenient pro tempore, percipient, quam eciam decimam ipse et successores sui, rectores ecclesie in Srzoda, pro tempore colligere et decimare ac in loco vno locare et tam heredibus quam kmethonibus et hominibus alijs communibus in vtraque villarum predictarum ecclesiastica sacramenta sine difficultate ministrare teneantur. Quibus quidem canonicatui et prebende Poznaniensi ac ecclesie in Srzoda huiusmodi partes decime, sic, ut prefertur, adiudicamus, colonos vero seu agricultores ipsarum villarum ad soluendum, prout ante suluebant, prefato domino Michaeli canonico census persessos a duobus annis et retentos, compellendos fore et quantum in nobis, condempnamus et compellimus, expensas hincinde factas obmittentes. Lecta et lata est hec nostra sentencia nostrumque dictamen in stuba nostra apud ecclesiam Poznaniensem memoratam, nobis ibi pro tribunali ad iura reddenda sedentibus, anno Domini M° CCCCVII, indiccione XV, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Gregorij diuina prouidencia pape XII anno primo, die Saturni, quinta mensis Martij, hora causarum consueta ante prandium. Et pro vtraque parte petita fuerunt instrumenta, que et nos fieri mandauimus per nostrum scribam in hoc negocio infrascriptum et nostri sigilli appensione decreuimus communiri. Presentibus: honorabili viro, domino Iaschoni(s) in Gosdowo plebano, canonico, ac discretis dominis Nicolao Russzyn et Nicola plebani, vicarijs canonicalibus dicte ecclesie Poznaniensis et alijs fidedignis ad premissa. Et ego Symon Martini de Dambye, clericus Gneznensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius ac honorabilis viri, domini Iohannis de Neparth canonici et vicarij in spiritualibus ecclesie Poznaniensis generalis iudicis predicte(s) et cause presentis coram eo scriba, predictis sentencie diffinitiue prolacioni omnibusque alijs et singulis premissis, dum sic, ut premittitur, agerentur et fierent, vnacum prenominatis testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et audiui, sed me alijs prepedito negocijs per alium fidelem conscripta, me hic propria manu subscribendo, de mandato dicti domini Iohannis iudicis in hanc formam publicam redegi, signo et nomine meis solitis vna cum appensione sigilli prefati domini iudicis consignando in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.
Nos igitur Cunradus decanus prenominatus auctoritate, qua supra, vos dominum Bartholomeum plebanum in Szroda ac omnes alios et singulos, quorum interest in premissis et quemlibet vestrum singulariter requirimus et monemus primo, secundo, tercio et peremptorie per presentes, quatenus infra nouem dies publicacionem presencium in ecclesia Poznaniensi uel Szrodensi factam, immediate sequentes, dicte diffinitiue sentencie pareatis cum effectu, et ut obserueretur in futuris temporibus, prout ad vos spectat, efficiatis, et de hijs, que occasione premissorum tenemini, satis faciatis effectiue, quorum nouem dierum tres pro primo, tres po secundo et tres pro tercio et peremptorio termino et monicione canonica vestrum cuilibet singulariter assignamus; alioquin elapso dicto termino vos et vestrum quemlibet eo ipso sentenciam excommunicacionis, quam in hijs scriptis exnunc, ut extunc in vos non parentes ferimus, volumus incidisse, vobisque omnibus supra salutatis, presentibus requisitis, sub dicta excommunicacionis sentencia mandamus, quatenus infra triduum a requisicione currens, predicta publicetis adeo, vt ignorancia pretendi non valeat. Et si ecclesie Poznaniensi et dicto domino Michaeli, ut premittitur, satisfactum non fuerit ac premissis paritum non erit, vos huiusmodi non parentes sine alterius exspectacione mandati denuncietis excommunicatos publice coram populo in ecclesijs capellisque vestris, donec a nobis aliud habueritis in mandatis, hesitantesque de huiusmodi nostra iurisdiccione ...... oculatam fidem facientes termino et loco debito ..... sitis, reddentes presens nostrum ymmo verius apostolicum mandatum vestris sigillis cum cedulis transfixis diem, horam, locum et quibus punctis vna cum nominibus et cognicionibus vestris continens, sigillatum pena sub premissa. In quorum omnium et singulorum premissorum fidem et euidens testimonium premissorum, presentem nostrum processum per Iohannem Schumaker notarium publicum infrascriptum scribi et publicari mandauimus, nostrique appensione sigilli iussimus communiri. Datum et actum Stetin iu capella ecclesie collegiate beate Marie virginis gloriose, anno Domini M° CCCCVIII°, indiccione prima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini, nostri domini Gregorij diuina prouidencia pape XII, anno secundo, die Mercurij, VIII mensis Februarij. Presentibus honorabili et discretis viris: Nicolao Warnow clerico, notario publico, Iohanne Kok et Laurencio Poley laicis Caminensis et Poznaniensis diocesium, testibus ad premissa vocatis specialiter atque rogatis.
S. N. Et ego Iohannes Schumaker clericus Roskildensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, quia huiusmodi proposicioni, suprascripti instrumenti publici et diffinitiue sentencie exhibicioni, presentisque processus peticioni et ipsius decreto, premisisque alijs omnibus et singulis, dum sic, ut premittitur fierent et agerentur, vna cum prenarratis testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et audiui et in hanc formam publicam proprio manu mea conscribens redegi, quam signo et nomine meis solitis et conswetis vna cum appensione sigilli venerabilis et circumspecti viri, domini Conradi Haghemester, decani prenominate ecclesie beate Marie virginis Stetinensis decani(s) consignaui rogatus et requisitus in fidem et euidens testimonium omnium et singulorum premissorum et protestacione de rasuris in diccione videlicet communicato factis non vicio, sed errore, quod signo meo approbo et affirmo.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony był pierwotnie dwiema pieczęciami, na paskach pargaminowych uwieszonemi, z których pierwsza wcale oderwana, po drugiej pozostał ułomek w woreczku zaszyty.
1)Czartki Wielkie i Małe, wsie w pow. kaliskim, par. Kalinowa.


Dokument Nr 123
1408. die 9. mensis Februarii, in Płock.
Iacobus episcopus Plocensis bullam quandam Gregorii XII. P. M. exsecutioni demandat.

R. Priuilegium donacionis decimarum in valore quatuor marcarum capitulo cathedrali Poznaniensi per Andream episcopum cum clero cathedrali, specialiter vicariis canonicalibus sub dato Posnanie die XIII Nouembris, anno millesimo quadringentesimo tercio emanatum, et per bullam Gregorij XII pape de dato Rome apud sanctum Petrum XIV kalendas Ianuarij, pontificatus sui anno primo, gracie anno millesimo quadringentesimo septimo approbatum, cuius bulle execucio pro verificacione narratorum per reuerendissimum Iacobum episcopum Plocensem, tanquam executorem literarum apostolicarum subsecuta de dato in Ploczko, die nona mensis Februarij, pontificatus sanctissimi eiusdem pape anno secundo, Christi millesimo quadringentesimo octauo.
Teka Naruszewicza 10 N. 119, z sumaryusza kapituły poznańskiej.


Dokument Nr 124
1408. die 14. mensis Martii, Posnaniae.
Thomco castellanus Sandomiriensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis testatur, Sandivogium de Uzarzewo, Dobrogostium de Sierakowo et filos Benaconis de Sierakawo Ioanni de Ianowiec villam Kołdrąb CCXL marcis vendidisse.

R. In Poznania feria quarta ante dominicam Oculi mei. Sędziwoj z Uzarzewa i Dobrogost z Sierakowa wraz z swymi synowcami Dobrogostem i Benakiem, synami ś. p. Benaka z Sierakowa, sprzedają Janowi dziedzicowi Janowca wieś W. Kołdrąb1) za 240 grzywien szerokich groszy praskich, wraz z wszystkiemi przynależytościami i prawem patronatu tamecznego kościoła. Testes: Albertus episcopus, Sandziwogius palatinus, Iaroslaus vexillifer, Nicolaus de Czarncowo iudex, Mroczko de Cleszczewo subiudex Poznanienses, Iacussius Iacca iudex Kalissiensis.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta ad an. 1419.
1)Kołdrąb, wieś w powiecie wągrowieckim.


Dokument Nr 125
1408. die 13. mensis Aprilis, in Kalisz.
Ioannes Mężyk de Dąbrowa Wladislao II. regi Poloniae C marcas pro Ioanne Wałach fideiubet.

Ego Iohannes Monzik de Dombrowa significo tenore presencium quibus expedit, vniuersis, serenissimo principi domino Wladislao Dei gracia regi Polonie, domino meo graciosissimo, pro strennuo Iohanne Walach centum marcas in quibus idem Iohannes villam Wroczonka, quam ex indulto ipsius domini regis obligauit, dum de Hungaria, quo intendit proficisci, reuerteretur, debebit liberare, fideiubeo et fideiussi, in eisdem centum marcis me eidem domino nostro regi obligando, promitto ipsas sibi persoluere. Si, quod absit, ydem Iohannes de Hungaria reuersus, non liberauerit in eisdem centum marcis villam memoratam, extunc ego liberare promitto et obligo. In cuius rei testimonium meum sigillum est appensum. Datum in Kalis feria sexta festi Pasce, anno Domini millesimo quadringentesimo octauo.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 307). Pieczęć wraz z paskiem pargaminowym oderwana.


Dokument Nr 126
1408. die 26. mensis Aprilis, Gnesnae.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Budconi de Skrońsko scultetiam in villa Boleścino confert.

In nomine Domini amen. Quia tunc multis errorum incommodis prudenter occurrimus, cum gesta etatis nostre literarum apicibus cum annotacione testium perhennamus, proinde nos Nicolaus Dei gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus, significamus harum serie vniuersis, tam presentibus, quam futuris, quod mente sollicita perpendentes multiplicia ac diuturna nobilis Budconis de Scronsko, quibus nobis et ecclesie nostre Gneznensi a retroactis dudum temporibus complacuit, fidelitatis obsequia, ad ea, que status sui exaltacionem respiciunt, non immerito inclinamur; horum igitur consideracione prefatum Budconem specialium graciarum prerogatiua consolari et fauoribus nostris prosequi cupientes, sculteciam in villa nostra Bolesczino,1) ad mensam nostram archiepiscopalem pertinente, in districtu Vneyouiensi et in terra Syradiensi sita, sibi donauimus et tenore donamus presencium de consensu et ratihabicione venerabilium virorum, dominorum fratrum nostrorum, capituli Gneznensis, recepta ab eodem Budcone pro necessitate Gneznensis ecclesie predicte notabili et certa pecuniarum quantitate. Racione cuius scultecie eidem Budconi quinque mansos liberos, cum pratis ad ipsos spectantibus, molendinum dictum Slop in fluuio Gosdnicza situm, cum vna thaberna et orto vno in dicta villa nostra Bolesczino, ac tercium denarium ....... penarum cuiuslibet rei iudicate adiungimus, annectimus et appropriamus, per ipsum Budconem et liberos ac poster ......... tenenda, habenda, vtifruenda, commutanda, obliganda et vendenda de nostro tamen et successorum nostrorum consensu speciali, aut per se et liberos ac posteritatem suam possidenda temporibus perpetuis duraturis. Hoc adiecto speciali(ter), quod idem Budco, liberi et posteritas sua litteras nostras et successorum nostrorum ad proximiores scultetos villarum nostrarum portare et mittere et honores ac seruicia alia more aliorum scultetorum nostrorum nobis et eisdem successoribus nostris impendere tenebitur et omnino sit astrictus. Incole vero predicte ville nostre Bolesczino census, iura, labores et honores, vti prius soluere consueuerunt ab antiquo, nobis et successoribus nostris soluent et soluere tenebuntur. In cuius rei testimonium nostrum et dicti capituli nostri Gneznensis sigilla presentibus sunt appensa. Actum et datum Gnezne in crastino sancti Marci ewangeliste gloriosi, anno Domini millesimo quadringentesimo octauo. Presentibus venerabilibus et honorabilibus viris, dominis; Iohanne Hanczel decano, Petro cantore, Iacobo custode, Kelczone cancellario, Nicolao Strzeszconis officiali, Dobeslao de Czeschewo, Nicolao Gorca, Alberto de Byelawy, Henrico Byel, Nicolao Longo, Borcone, Laurencio, Lorek, Nicolao de Czesschewo, Blizborio, Albrico, Martino Chrapek, Nicolao Bronislai et Miroslao, prelatis et canonicis dicte nostre Gneznensis ecclesie, tunc nobiscum capitulariter congregatis.
Dokument pargaminowy, nieco zniszczony, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 308), opatrzony jest dwiema pieczęciami, znacznie zniszczonemi, zawieszonemi na sznurkach z różowego i zielonawego jedwabiu. Pierwsza podługowata wyobraża pod gotyckiem poddaszem, wśród gotyckich słupków, wysoką postać biskupa in pontificalibus, z pastorałem w lewej, prawą wzniesioną do błogosławieństwa; u podnóża tarcza z herbem Szreniawa. Napis otokowy zniszczony. Druga pieczęć duża okrągła, to większa pieczęć kapituły katedralnej gnieźnieńskiej.
1)Boleszczyn wieś parafialna w wojew. kaliskiem, pow. warckim.


Dokument Nr 127
1408. die 30. mensis Aprilis, Lucae.
Antonius episcopus Prenestinus cuidam Martino filio Mathiae clerico dioecesis Posnaniensis divina celebrandi in aliis dioecesibus dat potestatem.

R. Powyższe zezwolenie nadane zostaje na mocy pozwolenia papieskiego Marcinowi Maciejowiczowi tak w celu służby bożej, jako też w celu zarobku na utrzymanie, lubo to jest przeciwne statutom synodalnym prowincyi gnieźnieńskiej.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1415.


Dokument Nr 128
1408, die 1. mensis Iunii, Posnaniae.
Ioannes praepositus ecclesiae ad s. Spiritum, canonicus et officialis Posnaniensis inter Mathiam abbatem monasterii Lubinensis et Andream, Pribislaum, Ioannem, Vissacum necnon Claram de Gryżyna de villa Wławie litem dirimit.

R. Jan kanonik i oficyał poznański podaje naprzód do wiadomości bullę papieża Bonifacego IX z d. 22 listopada 1402, mocą której mianowany został sędzią w niniejszej sprawie, toczącej się pomiędzy klasztorem lubińskim a Andrzejem, Przybysławem, Janem i Wyszakiem z Gryżyny bracią, oraz Klarą wdową po Przybysławie z Gryżyny o wieś Wławie, jezioro pod wsią Woneszecz i tegoż odpływ, i oznajmia co następuje.
Na pierwszym terminie, który stronom naznaczył, stanął jako syndyk klasztoru Krzysztof z Miłosławia, bracia zaś Gryżyńscy wysłuchawszy skargi, prosili o kopią tejże i o nowy termin, na którymby na nią odpowiedzieli. Na drugim terminie stanąwszy Tomasz Mikołajowicz de Opeczicze, substytut Bartłomieja de Girzino, głównego zastępcy braci Gryżyńskich, podniósł przeciw skardze niektóre zarzuty, które gdy wzmiankowany Krzysztof z Miłosławia wysłuchał, prosił ze swej strony o nowy termin, aby na nie replikować. Gdy i ten nowy termin i inne jeszcze spełzły na niczem, oświadczyli naraz bracia Gryżyńscy, że od sprawy zupełnie odstępują, ponieważ nie oni wszyscy, lecz tylko brat ich Jan do wsi Wławie i wód pomienionych rości sobie pretensyę.
W rozpoczętej nanowo przeciw Janowi sprawie wniósł Krzysztof z Miłosławia nowe libellum, w którem oznajmił, że lubo Paweł, poprzednik obecnego opata Wacława, dał był tylko dożywociem ś. p. Wojciechowi z Gryżyny, podówczas sędziemu poznańskiemu, za zasługi jego względem klasztoru, prawo łowienia ryb we wspomnianych wodach, to jednak Jan bezprawnie sobie to prawo uzurpuje. Gdy potem jeszcze w dwóch następnych terminach, kolejno przez strony dla wzajemnego replikowania uproszonych, na których ze strony Jana Gryżyńskiego występowali magister Mikołaj z Gwiazdowa i jego substytut Mikołaj Maginka, strony wszystko już wypowiedziały, uchwalono obopólnie za zgodą Mikołaja syna Jana Gryżyńskiego, aby przesłuchanie świadków poruczyć Mikołajowi, plebanowi lubińskiemu i Szymonowi Marcinowiczowi de Dambye notaryuszowi publicznemu.
W końcu po przeczytaniu wszystkich starych i nowszych dokumentów wydaje Jan oficyał wyrok, mocą którego Jan Gryżyński od swych uroszczeń co do jeziora wonieckiego i jego odpływu wieczyście odsądzonym zostaje. Testes, religiosi fratres: Iohannes magister studencium, Iohannes predicator Theutonicorum de conuentu s. Dominici, Iohannes rector scolarum, Stanislaus Ventris clericus de monte s. Adalberti Poznanien.
Oryginał pargaminowy, przechowany w archiwum rządowem w Poznaniu (Lubin 27, a). Pieczęci brak.


Dokument Nr 129
1408. die 10. mensis Iunii, in Staw.
Petrus de Czekuszewo cuidam Ioanni molitori molam exstruendi facultatem tribuit.

R. Petrus heres de Cecusewo pozwala Janowi młynarzowi wystawić młyn z prawem pobierania trzeciej miary według prawa młynarskiego. Młynarzowi ma być wolno w stawie zrobić jaz i łowić ryby pod pewnemi warunkami. Natomiast ma tuczyć dziedzicowi dwa wieprze a sobie trzeciego a na Zielone Świątki ma dać pół miary pszenicy. Dziedzic zaś na potrzeby młyna ma dawać 2 denary a młynarz trzeci, również ma dziedzic poprawiać groblę, to jest dwie części a młynarz trzecią, a na kamienie i żelastwo dziedzic 2 denary a młynarz trzeci. Młynarz dostaje oprócz tego ogród poniżej grobli.
In Staw, in die s. Trinitatis. Testes: Iohannes heres de Brudzewo, Domaczco quondam heres de Scamppe, Nicolaus dictus Szika heres de Staw, Mroczko heres de ibidem.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1418.


Dokument Nr 130
1408. die 12. mensis Iunii, Gnesnae.
Iudicum quorundam decretum, inter Wladislaum II. regem Poloniae et Ivonem Marszałek de Radomino de X millibus florenorum litem dirimens.

Nos Andreas de Wirzbiczko iudex et Nicolaus de Zlotopole subiudex Dobrinenses, omnibus et singulis, presentibus et futuris et ad quos presentes deuenerint, publice profitemur et ad noticiam deducere volumus, quomodo serenissimus princeps et dominus, noster dominus Vladislaus Dei gracia rex Polonie et Dobrinie etc. de anno Domini millesimo quadringentesimo septimo Gnesne circa aduentum suum coram strenuis ac nobilibus viris, dominis Sandiuogio Posnaniensi, Mathia Kalissiensi, Creslao Brestensi, Iacobo Siradiensi palatinis, Thomislao Sandomiriensi, Clemente Wisliciensi, Iohanne Srzemensi, Ianussio Medzirzecensi, Georgio Biechouiensi, Martino Siradiensi castellanis, Pascone Poznaniensi, Alberto de Trlank Kalissiensi, Miklone Dobrinensi, subcamerarijs, Nicolao Posnaniensi, Iacussio Iaca Kalissiensi, Martino de Baruchowo Brestensi iudicibus, Iaroslao Posnaniensi, Nicolao Lanciciensi vexilliferis, Bodzantha subiudice, Sandziuogio subpincerna Kalissiensibus, ceterisque dominis iudicio regali tunc ibidem presidentibus, proposuit iudicialiter contra Iwonem dominum Marsalek de Radomino heredem, terrigenam Dobrinensem, inculpando ipsum in decem millibus florenorum; ex aduerso Iwo Marsalcus heres de Radomino respondit, dicens, se non teneri nec esse culpabilem predicto domino Vladislao regi Polonie in dictis decem millibus florenorum. Tandem domini superius descripti auditis proposicionibus et responsionibus parcium predictarum, sentenciauerunt testes producere dicto Iwoni ad expurgandam innocenciam suam erga predictum dominum regem pro dictis decem millibus florenorum, terminum eidem in terra Dobrinensi super produccione testium assignantes et prefigentes. Quoquidem termino adueniente, in quo testes producere debuit, eosdem testes producere non potuit; extunc senciens se causam suam amisisse et perdidisse et fore condempnatum, tunc veniens de anno Domini millesimo quadringentesimo octauo, sabbato proximo post festum Ascensionis Domini in Dobrin ad dominos Dobrinenses et ad ceteros, qui iudicio regali protunc presidebant, petiit se per ipsos Gnesnam ad ferendam sentenciam finalem remitti, vbi plures domini ad iudicium regale locarentur et presiderent eidem. Cuius peticionibus annu entes domini iudicio regali tunc in Dobrin presidentes, cumque iusta petentibus non est denegandus assensus, ipsum iuxta petita sua Gnesnam ad videndum et audiendum sentenciam ferri in causa et facto predicto remiserunt. Tandem veniente eodem termino, sibi Gnesnam, vt prefertur, per dominos tunc iudicio in Dobrin presidentes, assignato et prefixo, cum domini superius prescripti Gnesne de anno, ut supra, feria tercia proxima ante festum Corporis Christi, circa aduentum domini nostri, domini Wladislai regis predicti pro tribunali sederent ac ad iudicium regale locarentur, audita ergo recognicione et relacione dominorum Dobrinensium, quod testes erga dominum nostrum, dominum Vladislaum regem Polonie non produxit, ac meritis cause huiusmodi intellectis et cognitis, solum Deum pre oculis habentes, ex consensu vnamini et matura deliberacione prehabita sufficienti, adiudicauerunt quinque millia florenorum, (quia) nominatus dominus Vladislaus rex Polonie ad peticiones inclyti principis domini, domini Vitoldi ducis Lithuanie, ac magnifici domini, domini magistri generalis Cruciferorum dicto Iwoni Marschalco heredi in Radomino libere dimisit et indulsit. In quibus quidem qiunque millibus florenorum nominato domino Vladislao regi Polonie etc. per dominos adiudicatorum in dicto Iwone, domini superius descripti sentenciauerunt demandantes intromittere et impossessionare predictum dominum Vladislaum regem Polonie etc. ad bona hereditaria dicti Iwonis, que bona predictus dominus Vladislaus rex Polonie tenebit et possidebit in eisdem quinque millibus florenorum tamdiu, quousque dicta sibi quinque millia florenorum per predictum Iwonem fuerint integraliter persoluta. Super quibus prefatus dominus Vladislaus rex Polonie etc. racione memorie soluit iudicatum ac ad maiorem euidenciam super omnia premissa et sentenciam contra predictum Iwonem de Radomino heredem, sic ut prefertur, de Iure latam, de iudicio postulauit literam habere iudicialem. Nos vero de mandato suprascriptorum dominorum et vnanimi consensu ipsorum presentem literam prenominato domino Vladislao Dei gracia regi Polonie dedimus, nostrorum sigillorum subappensione iuxta decreta dominorum prescriptorum. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Data et lata est sentencia presens Gnesne feria tercia proxima ante festum Corporis Christi. Presentibus omnibus strenuis ac nobilibus dominis superius descriptis, sub anno Domini millesimo quadringentesimo octauo, vt supra.
Teka Naruszewicza 10 N. 114, z oryginału przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, u którego wisiały dwie pieczęcie na paskach pargaminowych.


Dokument Nr 131
1408. die 15. mensis Iunii, Gnesnae.
Iudicum quorundam decretum, inter Sandivogium de Skurki et Ioannem de Ianowiec litem dirimens.

R. Albertus episcopus Posnaniensis, Sandiuogius Posnaniensis, Mathias Calissiensis, Iacobus Siradiensis palatini, Thomco capitaneus Polonie, Nicolaus Woyniciensis, Ianussius Medzirzecensis castellani, Petrus Saffranecz Cracouiensis, Albertus de Trlang Calissiensis subcamerarij, Nicolaus iudex Posnaniensis, Bodzantha subiudex Calissiensis, ceterique zupparii iudicio regali feria sexta in crastino Corporis Christi a. D. 1408 circa aduentum serenissimi principis Wladislai regis Polonie Gnezne presidentes, zawiadamiają Jakusza Jakkę z Wilczyna sędziego kaliskiego, który wraz z nimi w tymże sądzie zasiadał, że przed tymże sądem Ian dziedzic Janowiec odbył (euasit) Sędziwoja dziedzica Skurki o prawo, które sobie tenże rościł do pojenia bydła i moczenia konopi w jeziorze wsi Janowej, zwanem W. Kołdrąb.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta a. 1419.


Dokument Nr 132
1408. die 1. mensis Iulii, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis ecclesiam parochialem in villa Błociszewo erigit et dotat.

R. Albertus episcopus Posnaniensis zważając, że wsie Błociszewo, Gaj, Wronowo i Krzyżanowo1) zanadto są oddalone od swych kościołów parafialnych, i uwzględniając prośby Jana dziedzica Błociszewa, i brata jego Mikołaja dziedzica Brodnicy, kasztelana santockiego, wznosi kościół parafialny w Błociszewie. Na utrzymanie proboszcza dają fundatorowie jeden łan, dla kleryka jeden łan i dla zagrodnika (ortulanus) grunta z ogrodami i łąką za gajem, wzdłuż drogi wiodącej do Rąbina, również zarośla po prawej stronie wzdłuż drogi wiodącej z Wyrzeki do Błociszewa, aż do granic Rąbina, oprócz tego na Błociszewie 2 grzywny, na Wronowie 1 grzywnę i na Bytkowie Dobrogosta 1 grzywnę rocznego czynszu. Oprócz tego dają fundatorowie proboszczowi wolność pasania trzody chlewnej na swych żołędziach i to osobno, nie razem z kmieciami. Testes: Nicolaus de Thopola archidiaconus Poznaniensis, Pelka cantor, Conrad Srzemensis, Michael Pczewensis archidiaconi, prelati et canonici ecclesie Posnaniensis.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta obligationum de a. 1501.
11)Błociszewo, wieś parafialna w pow. szremskim.
Gaj i Krzyżanowo, wsie w pow. szremskim, par. Błociszewo.
Wronowo, wieś w pow. kościańskim, par. Gołębin.


Dokument Nr 133
1408. die 1. mensis Iulii, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis erectionem altaris Visitationis b. Mariae virginis et s. Urbani in ecclesia parochiali Posnaniensi ad s. Mariam Magdalenam a Tilone Grazenaw et Petro Strosberg, civibus Posnaniensibus factam, ratam esse iubet.

R. Albertus episcopus Posnaniensis potwierdza erekcyę nowego ołtarza Nawiedzenia NPanny Maryi i św. Urbana w kościele parafialnym św. Maryi Magdaleny w Poznaniu, której dokonali Tile Grazenaw i ś.p. Piotr Strosberg, mieszczanie poznańscy. Pierwszy z nich darował w tym celu 4 grzywny na swym składzie sukienniczym, piątym od rogu idąc do sukiennic z ulicy wrocławskiej; Piotr zaś 1/2 grzywny monety polskiej na młynie Wierzbięty Schildols pod Winiarami, co magistrat poznański potwierdził. Oprócz tego darował Tile Grazenaw 6 grzywien rocznego czynszu, to jest 3 grzywny na swym domu narożnym przy ulicy piekarskiej, 2 grzywny na domu Bernarda mieszczanina i pisarza, leżącym na rogu rynku, i 1 grzywnę na domu Jerzego Elischin przy ulicy koziej. Do tego dodała Juhta wdowa po Henszlinie Gradis, 1 grzywnę czynszu na domu Mikołaja krawca, leżącym pomiędzy domami Piotra rzeźnika i Wawrzyńca Jopenbecher przy rynku poznańskim. Tak jednak Tile Grazenaw, jak Jutta wymawiają sobie ten ostatni zapis na dożywocie. Biskup biorąc tę fundacyę pod opiekę prawa duchownego, oddaje dożywotnie prawo patronatu fundowanego ołtarza Mikołajowi Strosbergowi proboszczowi gnieźnieńskiemu, wujowi Thilego Grazenawa; po jego zaś śmierci ma ono spaść. na synów Piotra Strosberga, synowców wspomnianego Mikołaja. Ołtarzyści mają tygodniowo odprawiać dwie msze, to jest o NPannie Maryi i za zmarłych, z wyjątkiem Suchych dni i tygodni, wielkanocnego i Zielonych Świątek, w których regularne nabożeństwa mają być odprawiane. Presentes: Nicolaus de Chlapow archidiaconus Posnaniensis, Pelka cantor, Conradus Srzemensis, Michael Pczewensis, Albertus Warszoviensis archidiaconi, Nicolaus Gorka cancellarius, Iohannes s. Spiritus, Albertus Gluschinensis prepositi, Michael Blida decretorum doctor, Vincentius de Marcinkowo, Iohannes de Neparth, Iohannes Budkonis, Iohannes Scholowski, Mathias de Kalis, Petrus decanus Lubucensis, Przibislaus, Bartholomeus Rinconis, Paulus de Czechowo, Florianus de Poklathki, Miroslaus de Brudzewo, Nicolaus Bronislai, Mathias Blida, Loduicus, Miroslaus de Moderzs, Petrus Luciani, Nicolaus Lanthman, Albertus de Schlachcino prelati et canonici ecclesie Posnaniensis, in capitulo generali congregati.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta de a. 1453 et 1619 - 1621.


Dokument Nr 134
1408. die 1. mensis Iulii, Posnaniae.
Capitulum ecclesiae cathedralis Posnaniensis scultetiam in villa Iuników Laurentio filio Martini, sculteto de Krzyżowniki, XI marcis vendit.

In nomine Domini amen. Cum inter cetera humane nature commoda, nichil dignius memoria habeatur, sagax prudentum adinuenit discrecio, vt contractus hominum, que fiunt sub tempore, ne simul labantur cum tempore, literarum apicibus et testium notamine roborentur. Proinde nos capitulum ecclesie Poznaniensis significamus tenore presencium vniuersis, quibus expedit, presentibus et futuris, noticiam habituris presencium, ad rei memoriam sempiternam, quod mente sollicita perpendentes longam desertacionem ville et hereditatis nostrarum Vnykowo1) dictorum, cupientesque ipsius hereditatis condicionem meliorem efficere, ut per ipsius locacionem nobis et successoribus nostris fructus et redditus proueniant ampliores, prouido et laborioso kmethoni Laurencio Martini, scolteto de Crzyszownyky, suis heredibus et successoribus legitimis scolteciam ibidem in Vnykowo vendidimus pro vndecim marcis grossorum Pragensium numeri Polonicalis, quadraginta octo grossos computando in quamlibet marcam. Racione cuius scoltecie eidem Laurencio et dictis suis heredibus ac sucessoribus legitimis duos mansos liberos cum pratis, ipsos mansos in palude infra pratum molendinatoris et retro curiam subtus villam Rudnycze2) et circa siluam maiorem ac inter viam, que ducit de Poznania ad molendinum ipsius hereditatis et borram contingentibus, exepto prato maiori a dicta via usque ad maiorem siluam se protendente, quod pro curia et possessione ipsius ville reseruamus, in quo prato et ipse scoltetus cum suis successoribus penes dictam viam habebit spacium prati emensuratum pro tribus curribus paruis kmethonum, vnum ortulanum, vnum fabrum ac thabernatorem, de quibus pro se censum tollet, tercium denarium cuiuslibet rei iudicate penarum, vnum gayum in suis mansis, si voluerit, adiumgimus, damus, deputamus et perpetuo incorporamus. Licebitque eidem Laurencio scolteto et suis successoribus in dicta hereditate gregem ouium habere et sine dampno pascere, valteres et canes venaticos tam pro capcione leporum, quam auium, eciam nisum pro quisculis et alijs auibus capiendis tenere ac habere, ac eciam tria recia wlgariter dicta wanczerze et bambenky in aqua inter arborem magnum populum dictum topola et borram ipsius hereditatis ponere et ipsis vti. Preterea kmethones seu agricole quilibet de suo manso tredecim scotos grossorum Pragensium, ortulani tres et thabernatores, quotquot ibidem locari contigerit, octo similiter scotos et ipsi kmethones quilibet de suo manso in Pasche triginta oua, in Assumpcionis virginis Marie quatuor, ipsique orthulani et thabernatores per duos pullos, censum vero in sancti Martini festis nobis et nostris successoribus soluere sint astricti; duo prandia et ipse scoltetus tercium, aut pro quolibet sex scotos racione iudiciorum generalium nobis similiter aut dicte ville possessori uel procuratori annis singulis dare tenentur et ministrare. Ipse quoque Laurencius scoltetus et sui successores legitimi in equo duas marcas valente iuxta ritum et consuetudinem ceterorum villarum nostrarum scoltetorum, vbi missus fuerit, seruire tenebitur suis sumptibus et expensis. Qui scoltetus et sui successores vltra octo miliaria ab ipsa villa Vnykowo non debet quoquam mitti. Et insuper prefati kmethones, ortulani, thabernatores et quiuis dicte ville incole libertate per nos eis concessa, elapsa, ad labores, seruicia, onera et honores nobis et dictis nostris successoribus ac ipsius ville possessoribus perpetuo tenebuntur, prout in alijs villis nostri capituli fieri est consuetum. Volumus eciam, quod dicti scoltetus et sui successores, ac kmethones, ortulani, thabernatores et quiuis predicte ville incole omnibus iuribus, priuilegijs, libertatibus et emunitatibus gaudeant et vtantur, prout ceteri scolteti, kmethones et quiuis incole villarum nostrarum ius Srzedense et qualibet(s) Teutonicum habencium, communiter dictis iuribus pociuntur. Hoc adiecto et nullatenus pretermisso, quod idem Laurencius scoltetus et sui successores in dicta villa personaliter resideant ipsamque scolteciam cum suis omnibus pertinencijs et iuribus habeant, teneant et pacifice possideant, necnon vendant, commutent, dent, donent, alienent, obligent, de nostro tamen consensu, et ad usus beneplacitos conuertant, prout ipsis melius et vtilius expedire videbitur, temporibus perpetuis affuturis. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum Poznanie in capitulo generali, prima die mensis Iulij, anno Domini millesimo quadringentesimo octauo. Presentibus venerabilibus viris prelatis et canonicis ecclesie Poznaniensis, et in ipsa ecclesia: Nicola(s) de Chlapow archidiacono, Pelka Wlostyborij cantore, Nicolao de Gorka cancellario, Conrado de Opol Srzemensi, Michaele Pczewensi et Alberico de Modlna Warschouiensi archidiaconis, Michaele Blyde decretorum doctore, Iohanne de Neparth, Vincencio de Marcynkowo, Iohanne preposito sancti Spiritus, Ianussio de Scholow, Iasthkone Budkonis, Nicolao Bronislai, Paulo de Czechowo, Prybislao de Pnewy, Alberto preposito Gluschynensi, Floriano Poklathka, Lodwyko de Komornyky, Myroslao de Grambowo, Myroslao de Brudzewo, Mathia Blida, Bartholomeo Rynkonis et Nicolao Lanthman ad sonum campane capitulariter congregatis. - Transeat per manus Nicolai de Gorka cancellarij Poznaniensis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańkiej, opatrzony jest najdawniejszą pieczęcią kapitulną ze zwykłego wosku, uwieszoną na sznurku z blado zielonego jedwabiu (Piekosiński N. 466).
1)Junikowo, wieś w powiecie poznańskim.
2)Rudnicze, kolonia należąca do Junikowa.


Dokument Nr 135
1408. die 14. mensis Iulii, in Uniejów.
Ioannes de Toliszkowo Nicolao archiepiscopo Gnesnensi L marcas pro Mathia de Łabiszyno fideiubet.

Nos Iohannes alias Ianussius de Tholyschcowo castellanus Kalisiensis, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quod reuerendissimo in Christo patri, domino Nicolao archiepiscopo Gneznensi, pro nobili domino Mathia alias Maczkone herede de Labysschino pro quinquaginta marcis grossorum in quartensibus minoribus numeri Polonicalis, quadraginta octo grossos in quamlibet marcam computando, per eundem dominum archiepiscopum ipsi domino Mathie mutuatis, fideiussimus et fideiubemus per presentes, recognoscentes, nos prefato domino Nicolao archiepiscopo in dictis quinquaginta marcis ex causa huiusmodi mutui debitorie obligari. Quasquidem quinquaginta marcas grossorum in moneta simili memorato domino Nicolao archiepiscopo Gneznensi et Petro fratri suo germano ac proximioribus successoribus eorum legittimis ad festum sancti Nicolai proxime nunc venturum, soluere promittimus et debemus sub honoris et fidei nostrorum puritate. Quod si non fecerimus, extunc omnia dampna, quecumque prefatus dominus Nicolaus archiepiscopus aut Petrus frater suus uel proximiores successores eorum legittimi propter non solucionem dictarum quinquaginta marcarum inter Iudeos et Christianos habuerint seu perceperint, ad simplicem eorum assercionem nobis debent computari et in nobis ac bonis nostris reppeti absque strepitu alicuius iudicij. Pro quibus quidem quinquaginta marcis et dicta caucione fideiussoria prefatum dominum Nicolaum archiepiscopum uel Petrum fratrem suum aut proximiores successores eorum legittimos nullo iure neque spirituali neque seculari nec aliqua temporis diuturnitate, neque aliquo modo uel colore exquisito, qui nobis prodesse et eidem domino Nicolao archiepiscopo uel Petro fratri suo aut successoribus eorum posset nocere, debemus euadere, sed omnia premissa fideliter adimplere pura fide. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum et actum in Vneyow die sabbati in crastino sancte Margarethe virginis et martiris gloriose, anno Domini M° CCCC° octauo.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 309). Pieczęć wraz z paskiem pargaminowym oderwana.


Dokument Nr 136
1408. die 12. mensis Augusti, in Miedzyrzecz.
Iudicum quorundam decretum, inter Mathiam abbatem Lubinensem et Ioannem Grisinensem de villa Właboje litem dirimens.

In nomine Domini amen. Nos Nicolaus heres in Czarncowo iudex Poznaniensis, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, presentibus et futuris, quod anno Domini millesimo quadringentesimo octauo, feria sexta ante festum Egidij proxima, cum in hospicio nostro circa Petrum sutorem cum nobilibus viris, dominis Ianussio Iarognewsky, venatore Poznaniensi, Ramszone de Coszonowo, Wyszemiro et Dobeslao heredibus de Bodcze, Andrea Granowsky et Stanislao Danbrowsky et quam pluribus fidedignis presidebamus, vbi veniens religiosus et discretus vir Mathias abbas fratrum ordinis sancti Benedicti monasterij Lubinensis vnam literam papiream, apertam, ex parte iudicij regalis Costensis nobis presentauit, cuius litere tenor sequitur in hec uerba:
"Albertus Dei gracia episcopus Poznaniensis, Sandiuogius Ostroroszsky palatinus Poznaniensis, Mathias palatinus Kalisiensis, Iacussius Iakka iudex Kalisiensis, Iarandus de Grabye, vexilifer Wladislauiensis, Stanislaus Colensky et Nicolaus Sepensky loco domini Thomconis capitanei, nobilibus viris dominis Nicolao heredi in Czarncowo iudici Poznaniensi, amiciciam presinceram. Domini ac amici diligendi! Noueritis, quod anno Domini millesimo CCCC° octauo, die dominico ante festum Asumpcionis beate Marie virginis in Medzirzecz [in] iudicio regali cum pluribus fidedignis et eciam vobiscum domine iudex presidebamus, acquisicionem venerabilis viri, domini Mathie abbatis et conuentus monasterij Lubin in librum terrestrem iudicij regalis Costanensis iussimus per nos ingrossari, cuius acquisicionis ingrossacio facta est in librum terrestrem anno, quo supra, feria quinta in crastino Decolacionis beati Iohannis baptiste tunc terminis particularibus celebratis, in presencia nobilium dominorum Nicolai Bloczeszewsky Santocensis et Dobrogostij Gecensis castellanorum, Petrassij Verzbensky, loco burgrabij, Paszconis Pyotrcowsky vice iudicis, Nicolai Szoldra vice subiudicis, Petrassij Gorzinsky vice vexiliferi, vbi eciam domine iudex cum ipsis presidebatis, et inuenimus conscriptum de uerbo ad uerbum, cuius tenor talis: "Item dominus Mathias cum conuentu de monasterio Lubin iusto iure et iudicio acquisiuit hereditatem Wlaboye cum omni iure et dino ... cz super Iohannem Grisinensem et adiudicatum soluit." Igitur domini et amici dilecti petimus vos instanter ex affectu, quatenus venerabili domino abbati et conuentui literam vestre adiudicacionis dare uelitis, prout moris terestris est et consuetudo sigillis vestris roboratam. Datum et actum anno, die, loco et testibus premissis, quibus supra, citatorio sub sigillo."
Nos vero iudex prefatus visa sufficienti attestacione et tenorem litere presentis plene intelligentes et exaudientes et solum Deum pre oculis habentes, ex informacione et mandato speciali et consensu vnanimi dominorum ...... presentem literam duximus confirmandam et presentibus confirmamus, dictam hereditatem Wlawye(s) predicto domino abbati et conuentui adiudicantes, Io[hanni vero super] eandem perpetuum silencium imponentes, nostro sigillo roborato, quo ..................... Mroczconis de Clesczewo subiudicis Poznaniensis presentibus est appensum. Actum et datum anno, die, loco, testibus premissis quibus supra.
Dokument pargaminowy, bardzo zniszczony, przechowany w archiwum rządowem w Poznaniu (Lubin N. 28), opatrzony był pierwotnie dwiema pieczęciami, po których tylko paski pargaminowe pozostały.


Dokument Nr 137
1408. mense Augusto, in Podrzewie.
Heredes de Nandnie ecclesiam ad ss. Simeonem et Iudam in villa Kosieczyn erigunt atque dotant.

R. Nicolaus Vatha, quondam Philippi heredis in Nandnye, cum filiis patrui sui Mathie, videlicet Petro, Dobrogostio, Nicolao, Samsone, Iohanne et Stanislao, necnon matre ipsorum Helena, heredes in Nandnye et in Coszyczyno, fundują za przyczynieniem się Wojciecha biskupa poznańskiego kościół w Kosieczynie1) pod wezwaniem św. Szymona i Judy apostołów. Na tę fundacyę dają 1 łan wolny, z każdego zaś własnego łanu po 4 gr. zwyczajnej monety, 30 drzew na barcie, jeden wolny gościniec, w jeziorze Blandno wolne łowienie ryb sieciami "slampi, wyrsche sicze, gulgustris wlgariter vassy, cosche et zayassa, łąkę zwaną karczmarska łąka, dziesięciny polne w swych wsiach Głuponie i Trzcianka, z młynów co tydzień po ćwierć mąki z dwóch kół, miary, jaką się zwykła mąka mierzyć. W ogrodzie darowanym w Nądni mogą plebani osadzić zagrodnika, który może łowić ryby. Do kościoła tak ufundowanego przedstawiają na plebana Macieja syna Pawła, niegdy sołtysa w Jaromierzu. Testes: Iasko canunicus Posnaniensis, Iohannes capellanus episcopi Posnaniensis, Nicolaus plebanus in Opalenycza, Iacobus Iaka iudex Gneznensis, Nicolaus Zidowsky.
Archivum consistorii episcopalis Poznaniensis, acta de a. 1468 et 1582 - 1586.
1)Kosieczyn, wieś w pow. miedzyrzeckim.


Dokument Nr 138
1408. die 18. mensis Iulii, Lanciciae.
Iudicum quorundam decretum, inter Nicolaum Strosberg praepositum Gnesnensem et capitulum cathedrale Gnesnense de villis quibusdam litem dirimens.

In nomine Domini amen. Hijs, que pro cultus diuini augmento personarumque ecclesiasticarum profectu et pace, cuius nonnisi in tempore bene colitur pacis auctor, solerter sunt discussa et salubriter ordinata, vt illibata permaneant et in prima discidia non resurgant, congruit adicere memoriam roboris oportuni. Proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie, Dobrinie, Lytwanie princeps supremus, Pomoranie, Russieque dominus et heres etc. et eadem gracia Nicolaus archiepiscopus Gneznensis, Iacobus Plocensis et Albertus Poznaniensis comprouinciales episcopi, necnon Cristinus Sandecensis, Clemens Wyslycensis, Ianussius Kalisiensis et Nicolaus Woynicensis castellani in regno Polonie, ac Iohannes de Lubin et Michael Bliden decretorum doctores, canonici Poznanienses, ad futuram memoriam omniumque et singulorum, quorum interest noticiam, deducimus per presentes, quod cum in nos tanquam arbitros, arbitratores et amicabiles compositores ac diffinitores venerabiles et circumspecti viri Nicolaus Strosberg prepositus suo et prepositure sue, ex vna, et Iohannes Hanczel decanus, Iacobus Paluka custos, Nicolaus Strzesconis, Dobeslaus de Czeschewo, Nicolaus vicecancellarius regni Polonie predicti, Nicolaus de Gorka, Albertus de Modlna, Blisborius de Qwatkowo, Lorco de Vneow, Nicolaus Bronisij et Daczbogius canonici ecclesie Gneznensis, suis et omnium singulorum prelatorum et canonicorum absencium tociusque capituli eiusdem ecclesie procuratoris nominibus, ex altera partibus, de et super villis inferius nominatis, que ville capituli ecclesie Gneznensis nunccupantur, et. earum disposicione, donacione, ordinacione et prouisione, curijs quoque canonicalibus et ortis eis adiacentibus, alijs quoque iuribus et iurisdicionibus, necnon super displicencijs, discordijs, litibus, causis, questionibus et controuersijs eorum occasione inter partes easdem ab olim subortis, et tam in curia Romana, quam in partibus diucius et coram alijs diuersis iudicibus et compromissarijs ventilatis, commissis et pendentibus, sponte et concorditer compromisissent, libereque et communiter fecissent compromissum stipulacione solempni penaque vallatum, prout in instrumentis publicis duobus desuper confectis, plenius et lacius est expressum. Quorum instrumentorum tenores sequuntur de uerbo ad uerbum ad contextum.
In nomine Domini amen. Sub anno Natiuitatis eiusdem millesimo quadringentesimo octauo, indiccione prima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Gregorij digna Dei prouidencia pape duodecimi, anno secundo ipsius, die Lune vicesima quinta mensis Iunij, hora completorij uel quasi, in castro Poznaniensi, in dormitorio regali, nostrorumque notariorum publicorum testiumque infrascriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum presencia, personaliter constituti honorabiles viri domini Nicolaus Strosberg prepositus suo et prepositure sue, necnon Hanczel decanus, Iacobus custos, Nicolaus Strzesconis officialis, Lorko de Vneow, Blisborius de Qwatkowo, Nicolaus Bronissij ac Nicolaus vicecancellarius regie maiestatis, Nicolaus de Gorka et Albricus de Modlna, canonici et prelati sancte ecclesie Gneznensis, ex altera partibus, eorum et cuiuslibet eorum ac tocius capituli ipsius ecclesie Gneznensis nominibus asserentes se ad hoc habere plenum mandatum, quod tunc cum effectu sub publica et autentica manu producere promiserunt in loco et terminis oportunis, et ex certa eorum sciencia non vi, dolo, metu, swasione, suggestione aut fraude circumuenti, sed eorum bona et libera uoluntateque spontanea compromiserunt et compromissum fecerunt vnanimiter et concorditer inter se de eorum communi voluntate, de alto et basso in serenissimum principem et dominum, dominum Wladislaum Dei gracia regem Polonie, ibi tunc presentem et hoc compromissum de bona voluntate acceptantem, tamquam in arbitrum, arbitratorem et amicabilem compositorem et laudatorem de et super omnibus et singulis inimicijs, iniurijs, displicencijs verbalibus et realibus, ac donacione, ordinacione et prouisione villarum, que ville capituli ecclesie Gneznensis nuncupantur, quas villas prefati domini canonici et prelati ac capitulum pro capitulo ad se, ipseque dominus Nicolaus prepositus pro se et ad se ac sua prepositura Gneznensi asserebant pertinere, necnon super omnibus et singulis iuribus et iurisdiccionibus dicte prepositure Gneznensis, super quibus omnibus et singulis, ut dicte partes inuicem asserebant et rei experiencia demonstrabat, longo tempore tam in curia Romana, quam extra, coram diuersis dominis auditoribus, commissarijs, iudicibus delegatis et subdelegatis ac conseruatoribus, compromissarijs, arbitris, arbitratoribus ac amicabilibus compositoribus orta fuerat, erat et nunc est inter dictas partes materia questionis eorum et cuiuslibet eorum occasione, dantes et concedentes dicte partes et quelibet earum predicto domino regi, arbitro uel arbitratori seu amicabili compositori vigore presentis compromissi assumptis et receptis ad se tot personis ecclesiasticis et secularibus, reuerendis in Christo patribus, dominis, videlicet archiepiscopo et episcopis ac doctoribus et iurisperitis, ut satisfiat iuri dicenti, laicum non posse arbitrari in bonis ecclesiasticis, necnon militibus, baronibus et alijs quibuscumque, quos duxerit vocandos et eligendos, plenam et liberam potestatem, auctoritatem et licenciam, ac eciam plenum et liberum arbitrium et irreuocabile mandatum, omnia et singula premissa simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicij ac summarie in scriptis uel sine scriptis, visis tamen primitus et bene masticatis dictarum parcium iuribus, munimentis et literis ac informacionibus, que et quas dicte partes coram dicto domino rege realiter exhibuerunt et cum effectu, et quibus ipse partes vti volebant in hac causa, laudandi, sentenciandi, arbitrandi et amicabiliter componendi partes antedictas et finiendi ac decidendi semel et pluries de iure et de facto, et de iure solum et de facto tantum, et partim de iure ac partim de facto, de bona ac de equa equitate secundum ipsius domini arbitri ac amicabilis compositoris liberam voluntatem, partibus presentibus siue absentibus, aut si ipse partes in maiori siue in minori uel equali protunc in Lancicia, opido Gneznensis diocesis, post ipsius domini regis arbitri et amicabilis compositoris ingressum, quem locum ipse dominus rex arbiter tunc dictis partibus presentibus deputauit, et ipse partes dictum locum acceptarunt, durandum vsque ad eius egressum abinde extiterint seu existant, siue sedendo siue non sedendo uel stando, alte uel basse, ac diebus feriatis uel non feriatis, vbi et quum, quando et quociens alteri parti concedendi et donandi ac eciam attribuendi, prout et sicut ipsi domino regi arbitro, arbitratori seu amicabili compositori bona equitate pensata videbitur et placebit: promittentes et conuenientes dicte partes inter se adinvicem ac vicissim, scilicet vna alteri parti et alia alij per solempnem et legitimam stipulacionem hincinde interuenientem, quod hoc presens compromissum et contenta in eo, ac omnia et singula, que dictus dominus rex arbiter, arbitrator seu amicabilis compositor super contentis in presenti compromisso laudauerit, sentenciauerit et arbitratus fuerit, attendere, facere, parere, soluere ac inuiolabiliter obseruare et ipsius laudo, sentencie, ordinacioni et arbitracioni ac precepto parere, acquiescere et consentire et contra ea non facere uel uenire per se uel per alium seu alios aliqua racione uel causa, de iure uel de facto, in iudicio uel extra, et ab ipsius sentencia, laudo uel arbitrio totaliter uel particulariter et eciam per speciale mandatum et expressum factum bona fide non appellare, nec aliqua de nulitate uel iniquitate quacumque racione apponere, petere uel excipere aut agere directe uel indirecte, quocumque ingenio uel colore, seu facere aut dicere in iudicio uel extra, per que huiusmodi laudum, arbitrium seu sentencia uel pronuncciacio totaliter uel particulariter posset irritari, anullari, cassari, infringi uel quouis alio modo dissolui uel perturbari; sed omnia et singula, que laudata, arbitrata et sentenciata fuerint per dictum dominum regem arbitrum seu arbitratorem aut amicabilem compositorem, omni tempore rata et grata habent et habebunt et ipsius laudum, arbitrium, composicionem et ordinacionem aut pronunciacionem huiusmodi seruabunt et hoc sub pena duorum milium marcarum grossorum Pragensium, quadraginta octo grossis pro qualibet marca computatis, quam penam prefatus dominus rex arbiter audita hincinde parcium voluntate predictarum, contra non seruantem omnia et singula valauit soluendam, mediam partem ipsi domino regi arbitro et aliam mediam partem pro fabrica ecclesie Gneznensis, et ex speciali pacto et commisso inter dictas partes actum eciam extitit expresse, quod aliqua ipsarum parcium non petat, proponat alleget uel dicet, quod sic arbitranda et sentencianda deducentur ad arbitrium boni viri seu alicuius iudicis uel officialis sub pena duorum millium marcarum antedictorum, et quod dicta pena tociens committatur @et@ sit commissa ac soluatur et solui debeat ipsi domino regi arbitro antedicto, quociens per aliquam partem ipsarum parcium uel aliquam ex eisdem contra predictam seu aliquod de predictis uel infrascriptis non tentum, obtemperatum aut non paritum fuerit mandato, ordinacioni, declaracioni, disposicioni seu pronuncciacioni, sentencie seu arbitrio prefati domini regis arbitri, arbitratoris seu amicabilis compositoris antedicti: renuncciantesque quoad hoc dicte partes hincinde omni excepcioni doli mali, fori, vis, metus, decepcionis et fraudis et cuiuscumque rei ita non geste et ita non habite, aliter scripte, quam acte, ac iuri dicenti generalem renunncciacionem non valere, nisi precesserit specialis, ac iuribus dicentibus, quod in laicum super rebus spiritualibus non compromittatur, necnon quod nullus iudex secularis presbiterum neque diaconum aut vllum clericum sine permissione pontificis per se restringere aut condempnare presumat, ac sumptus et expense taxari, dampna, interesse probari debere, et generaliter omni iuri canonico et ciuili ac vsibus, statutis et consuetudinibus, quibus contra premissa uel eorum aliquid predicte partes hincinde per se uel per alium seu alios venire possent uel aliquo se iuuare uel tueri. Super quibus omnibus et singulis tam prefatus serenissimus dominus rex quam partes antedicte pecierunt sibi fieri a nobis, notarijs publicis infrascriptis, vnum uel plura, publicum uel publica instrumenta. Acta sunt hec anno, indiccione, die, mense, pontificatu, hora et loco, quibus supra. Presentibus: reuerendo in Christo patre et domino, domino Alberto episcopo Poznaniensi, cum strennuis militibus, dominis: Sandziuogio de Ostrorog Poznaniensi, Mathia de Wanszosche Kalisiensi, Iacobo de Coneczpole Syradiensi palatinis, Thomcone Sandomiriensi capitaneoque Polonie generali, Clemente de Moskorzow Wysliciensi, Alberto de Wscheradow Caminensi castellanis et Petro Schafranecz subcamerario Cracouiensi, protunc marschalco currie regalis ac Floriano de Poclatki Poznaniensi et Stephano de Swarzandz Gluschinensi, Poznaniensis diocesis canonicis, testibus ad premissa vocatis et rogatis. Et ego Nicolaus quondam Iaschconis de Gwasdowo, clericus Poznaniensis diocesis, publicus auctoritate imperiali notarius, predictis compromisso, potestatis concessioni, pene paccioni, alijsque omnibus et singulis premissis, dum sic, vt prefertur, fierent et agerentur, vnacum prenominatis testibus ac infrascripto notario publico presens interfui, eaque sic fieri vidi et audiui, manu propria scripsi et in hanc formam publicam redegi, signo et nomine meis solitis et consuetis signaui rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium premissorum. Et ego Ianussius de Scholowo Iaschconis, clericus Gneznensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, predicto compromisso, potestatis concessioni, pene paccioni, alijsque omnibus et singulis premissis, dum sic, vt premittitur, fierent et agerentur, vnacum prenominatis testibus et cum suprascripto notario presens interfui, eaque omnia et singula sic vieri vidi et audiui meque hic manu propria subscripsi et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis consignaui, rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium premissorum.
Item tenor alterius instrumenti sequitur in her verba:
In nomine Domini amen. Sub anno a Natiuitate eiusdem millesimo quadringentesimo octauo, indiccione prima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Gregorij diuina prouidencia pape XII anno secundo, die Lune, XVI mensis Iulij, hora quasi completorij, in caminata alias in dormitorio regali castri Lanciciensis, Gneznensis diocesis, coram serenissimo principe et domino, domino Wladislao Dei gracia rege Polonie, in nostrorum notariorum publicorum et testium infrascriptorum, ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia, constituti personaliter venerabiles viri, domini Nicolaus Strosberg prepositus, ex vna, Hanczel decanus, Iacobus custos, Nicolaus Strzeszconis officialis, Dobeslaus de Czeschewo, Nicolaus vicecancellarius regni Polonie, Albricus de Modlna, Lorco de Vneow, Blisborius de Quathcowo, Nicolaus Bronissij, et Daczbogius, canonici sancte ecclesie Gneznensis, ex altera partibus, cupientes, ut dicebant, omnibus et singulis causis, questionibus, controuersijs et displicencijs, que inter eos hincinde de et super villis, que ville capituli Gneznensis predicte nuncupantur, et earum disposicione, donacione, ordinacione et prouisione, necnon curijs canonicalibus et ortis circumcirca cathedralem et sancti Laurencij parochialem ecclesias Gneznenses adiacentibus, ac super iuribus, iurisdiccione prepositure Gneznensis ab olim tam in curia Romana, quam in partibus, coram diuersis iudicibus ordinarijs, auditoribus, commissarijs delegatis, subdelegatis et conseruatoribus, compromissarijs, arbitris, arbitratoribus et amicabilibus compositoribus vertebantur et nunc vertuntur pendentque siue in palacio causarum apostolico siue alibi et in partibus commisse et indecise, finem imponere et pro commodo ac profectu eorum et dicte ecclesie Gneznensis ad bonum pacis peruenire caritatisque mutue et fraterne pulcritudine se invicem prosequi et solidare: horum ergo affectu tam ipse dominus Nicolaus prepositus, quam eciam prefati domini prelati et canonici superius nominati, presentes, suis et presertim dictus dominus Daczbogius canonicus substitutus procurator per discretum dominum Nicolaum de Gosczino, plebanum in Strzezewo, Gneznensis diocesis predicte, procuratorem principalem capituli Gneznensis, potestatem ad hoc habentem, ibidem coram me Iohanne notario et testibus infrascriptis ad infrascripta et omnia alia, que in mandato dicti domini Nicolai sunt expressa, facienda, suo ac omnium et singulorum prelatorum et canonicorum dictique capituli absencium, et tam in curia Romana, quam alias ubicunque existencium, nominibus, pro quibus et eorum ratihabicione et consensu ad infrascripta per eos adhibendis, ijdem domini prelati et canonici ac procurator presentes promittebant, compromisso pridem de mense Iunio anni presentis, in dictum dominum Wladislaum regem coram notarijs publicis et testibus de et super premissis et eorum quolibet facto ac stipulacione solempni et pena vallato, oninibusque et singulis obligacionibus, promissis, articulis, condicionibus et sentencijs in eodem expressis et contentis, inherendo et ipsum compromissum de nouo approbando et ratificando, communiter consenserunt et concorditer conuenerunt in reuerendos in Christo patres dominos, dominos Nicolaum archiepiscopum Gneznensem, Iohannem Wladislauiensem, Iacobum Plocensem et Albertum Poznaniensem episcopos ac venerabiles viros, dominos Michaelem Bliden canonicum Poznaniensem et Ianussium de Lubin altaristam eiusdem Poznaniensis et rectorem parochialis sancti Stephani Cracouiensis ecclesiarum, decretorum doctores ac nobiles et ingenuos milites, dominos Ianussium Kalisiensem, Cristinum Sandecensem, Nicolaum Woyniciensem et Clementem Wysliciensem castellanos, per dictum dominum Wladislaum regem, arbitrum et arbitratorem sibi in compromissarios et coarbitratores ex potestate in dicto compromisso per partes predictas ad id tradita et concessa et iuxta formam ipsius compromissi nominatos et assumptos, tamquam in arbitros, arbitratores et amicabiles compositores ac amicos communes ibi presentes et ipsum compromissum in se sponte recipientes. Et insuper partes ipse compromissum huiusmodi et ea, que in eo neglecta videbantur et obscura censebantur declarando et sentenciando(?) consenserunt et voluerunt ipsum compromissum et potestatem in eo dictis dominis regi et ceteris compromissarijs supranominatis traditam, effectum habere et vigorem obtinere ac extendi ad omnes et singulas villas, que capituli Gneznensis nuncupantur, quarum nomina in carta papirea conscripta, dictus dominus Nicolaus prepositus in presencia dictorum dominorum prelatorum et canonicorum ac procuratorum ibidem auscultancium in medium coram dictis dominis rege et ceteris compromissarijs produxit, prout sic sequuntur per ordinem ad contextum. Sequuntur ville capituli ecclesie Gneznensis in diocesi Poznaniensi: Lubrza, Wlostowo, Smecziska, Xanszno, Gorka minor, Czirnelyno maius, Czirnelino minus, Sulowo, Opatowo, Campyel. Sequuntur ville dicti capituli in districtu Gneznensi: Marzenino, Byuun(?), Paulowo, Baranowo, Zydowo, Walischewo, Braczeschewo, Byskupicze, Popcowicze, Sczauino. Sequuntur ville in Paluky: Woyuczino, Sczepankowo magnum, Sczepankowo minus, Parlyno minus, Berlyno opidum, Nestronno et Belky cum molendinis. Sequuntur ville in Dzbarzs: Slothcowo, Ostrowite, Polanowo, Vldrzichowo, Korithcowo, Cayewo, Marquarcz, Iezerzice, Ostrow, Woyczicze, Gosczischyno, Parcewo, Slawomirzs, Budzislaw. Nunc sequuntur ville prepositure, adiudicate per dominum archiepiscopum et confirmate per Sedem apostolicam: Gosdowo, Mnichowo, Pisczyno cum Oborca, Parlyno maius,l) ac ad earundem villarum curiarumque et ortorum disposicionem et ordinacionem, ad dampnaque ipsi domino Nicolao preposito in qiubuscumque rebus in eisdem villis seu earum aliquibus per dictum capitulum facta, necnon ad omnes et singulas causas, questiones, lites, controuersias, displicencias, rancores, odia et discordias, que, vt prefertur, inter partes easdem aut eciam inter dictum dominum Nicolaum prepositum et nonnullas singularesve personas dicti capituli de et super premissis vel eorum aliquo vertebantur seu commisse pendent in quibuscumque punctis, statu et terminis, tam in curia predicta, quam in partibus, ac ad dependencia, emergencia incidenciaque ex eisdem, et que vmquam premissorum uel alicuius eorum pretextu moueri possent in futurum, dantes eciam et in supplementum dicti compromissi, quod in omnibus et per omnia robur suum voluerunt obtinere. Concedentes dictis dominis compromissarijs potestatem et mandatum super omnibus et singulis premissis, tam secundum formam et tenorem dicti compromissi, quam aliter, prout eis placuerit et melius videbitur arbitrandi, ordinandi, sentenciandi, componendi, mandandi, precipiendi et faciendi, et signanter dicto domino Nicolao archiepiscopo, eorum ordinario omnia et singula predecessorum suorum, archiepiscoporum statuta, ordinaciones, composiciones et arbitria premissis seu alicui ex eis, que dicti domini compromissarij arbitrati fuerint et ordinauerint in aliquo contraria et obsistencia, eciam iuramentis, promissis, obligacionibus, pactis et apostolicis et quibuscumque alijs confirmacionibus roborata et penis vallata, processus quoque et sentencias inde secutas et factas tollendi, anullandi, irritandi, cassandi et viribus vacuandi ac super huiusmodi iuramentis cum partibus eisdem dispensandi et arbitrandi ac statuendi partes ipsas omni commodo eorum carere et effectum sub pena in dicto compromisso adiecta et contenta. Super quibus omnibus et singulis premissis prefati domini arbitri et compromissarij partesque hincinde pecierunt sibi fieri et confici per nos notarios infrascriptos vnum vel plura et quodquot necessaria fuerint publica instrumenta. Acta sunt hec anno, indiccione, pontificatu, die, mense, hora, loco, quibus supra. Presentibus: preclaro principe domino Iohanne seniore duce Mazouie ac venerabili et nobilibus viris, dominis: Iohanne Pella preposito Cruszwiciensi et canonico Cracouiensi, Iacobo palatino Syradiensi, Petro Schafraniecz subcamerario Cracouiensi ac Iaroslao vexillifero Poznaniensi, testibus ad premissa rogatis. Et ego Iohannes Budconis de Cyechel, clericus Gneznensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, predictis, rathificacioni, approbacioni, declaracioni, potestatis tradicioni, et conuencioni, ac alijs omnibus et singulis premissis, dum sic, vt prefertur, per partes predictas fierent et agerentur, vnacum Benedicto Mathie de Modla, infrascripto notario publico et testibus supranominatis presens interfui, eaque sic fieri vidi et audiui et simul cum ipso magistro Benedicto in notam conscripsi ac de mutuo et concordi consensu parcium predictarum me et ipso Benedicto alijs impeditis negocijs, per alium scripta, in hanc publicam formam redegi, signo et nomine meis solitis et consuetis consignando, in fidem et testimonium premissorum requisitus. Et ego Benedictus Mathie de Modla clericus Gneznensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, predictis ratificacioni, approbacioni, declaracioni, conuencioni et potestatis tradicioni ac alijs omnibus et singulis premissis, dum sic, vt prefertur, per partes predictas fierent et agerentur, vnacum predictis Iohanne notario et testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et audiui et simul cum ipso Iohanne in notam conscripsi ac de mutuo et concordi consensu parcium predictarum, me alijs impedito negocijs, per alium scripta, in hanc publicam formam redegi, signo et nomine meis solitis consignando, requisitus in testimonium premissorum.
Tandem nos Wladislaus rex, Nicolaus archiepiscopus, Iacobus et Albertus episcopi ceterique supranominati arbitri, arbitratores, amicabiles compositores ac diffinitores huiusmodi, recepto compromisso ad instantem peticionem parcium predictarum vigore et auctoritate eiusdem ac ex potestate nobis in eo tradita, simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicij inter partes easdem procedentes, visis ac recensitis diligenter omnibus et singulis priuilegijs, literis, instrumentis, statutis, actis et iuribus ac munimentis alijs per partes ipsas hincinde productis et quibus se iuuabant maturaque deliberacione et sincero super eis et alijs vtrinque coram nobis propositis et oppositis ac responsis, consilio invicem prehabito et cum alijs communicato, ad nostram sentenciam arbitrariam, partibus eisdem vocatis, ferendam processimus, ipsamque sentenciam die et loco inferius annotatis dictis Nicolao preposito pro sua, necnon Iohanne decano, Iacobo custode Nicolao vicccancellario, Blisborio, Albrico, Lorcone, Nicolao Strzeszconis, Nicolao Bronissij et Daczbogio canonicis pro sua et dicti capituli ecclesie Gneznensis partibus comparentibus et ferri cum instancia petentibus, non obstante infirmitate et absencia dicti domini Iohannis episcopi Wladislauiensis, nostri compromissarij, in scriptis tulimus et per dominum Albertum episcopum Poznaniensem predictum coarbitrum vice nostrum omnium legi et pronunciari nobis presentibus voluimus et fecimus, tenorem, qui sequitur, continentem:
In nomine Domini amen. Etsi iusticia sit pacis amica, concordia tamen amorem nutrire non negatur. Quo attento honorabiles domini dilecti nobis Nicolaus prepositus ex vna, ac Iohannes Hanczel decanus, Iacobus Paluca custos, Nicolaus Strzeszconis, Dobeslaus de Czeschewo, Nicolaus vicecancellarius regni Polonie, Nicolaus de Gorka, Albertus de Modlna, Blisborius de Quathcowo, Lorco de Vneow, Nicolaus Bronissij et Daczbogius canonici capitulares, capitulum tam generale, quam speciale ecclesie Gneznensis representantes, ex altera partibus, grauaminibus, litibus, expensis, laboribus et fatigis, incommodis hincinde multis annis quassati super villarum ac aput ipsam et sancti Laurencij ecclesias Gneznenses consistencium, domorum, curiarum, arearum et ortorum et alias quorumcumque vbicumque sitorum capituli predicti distribucione, donacione et regimine et obuencionibus earumque occasione inquietacionibus, molestacionibus, inimicicijs et displicencijs, tandem tendentes ad quietem pacemque, sponte et libere se nostris decretacioni, promincciacioni, decisioni, disposicioni, statutis, statum ecclesie et personarum quomodolibet concernentibus, donacioni eciam immobilium capituli et cuique arbitrio sub pena duorum milium marcarum Polonicalium, quam prepositus, capitulum uel singulares persone capituli non seruantes uel contrauenientes ipso facto incident et luere teneantur tociens, quociens fuerit contrauentum, inter nos regem Polonie presentem uel qui pro tempore fuerit, ac fabricam ecclesie Gneznensis pretacte equaliter diuidendam, se submittere mature deliberati curauerunt, renunciantes omni iuri appellandi, excipiendi uel supplicandi ac alij cuicumque iuuaminum, quo possent contra infra contenta uel eorum aliquod adiuuari, producentes hincinde iura sua, que pro se facere voluerint. Quibus visis, masticatis, ponderatis et deligenter recensitis, matura deliberacione premissa et deligenti sincero consilio invicem habito, solum Deum habentes pre oculis, Christi nomine inuocato, nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie etc. et eadem gracia Nicolaus archiepiscopus Gneznensis, Iacobus Plocensis et Albertus Poznaniensis comprouinciales episcopi, Cristinus Sandecensis, Clemens Wysliciensis, Ianussius Kalisiensis et Nicolaus Woyniciensis castellani regni Polonie pretacti, necnon Iohannes de Lubyn et Michael Bliden decretorum doctores, canonici Poznanienses, arbitri, arbitratores et diffinitores pretacti eciam nomine domini Iohannis episcopi Wladislauiensis infirmitate impediti, coarbitri nostri, in hijs scriptis laudamus, diffinimus et pronuncciamus concorditer: (§ 1) Inprimis, quod ville capituli presentes, videlicet Lubrza, Wlostowo, Smecziska, Xanszno, Gorca minor, Czirnelyno maius, Czirnelyno minus, Sulowo, Opatowo, Campyel, Przicuti prope Mancznyky, Marzenyno, Paulowo bynum, Baranowo, Zydowo, Walischewo, Braczeschewo, Byscupicze, Popcowicze, Sczawyno, Woyuczino, Sczepancowo magnum, Sczepancowo minus, Parlyno maius, Parlyno minus, Byerlino opidum, Nestronno et Belky cum molendinis, Slothcowo, Ostrowite, Polanowo, Oldrzichowo, Corithcowo, Cayewo, Marquarcz, Iezercze, Ostrow, Woyczicze, Gosczischyno, Parcewo, Slawomirzs, Budzislaw et Pisczino cum Oborha et future, ammodo non ad prepositi presentis uel futurorum, qui pro tempore fuerint, prepositorum, donacionem, disposicionem, regimen uel collacionem, sed ad procuratores capituli, quos prepositus et capitulum ad hoc duxerit eligendos, spectare et pertinere debent. Ita, ut procuratores ijdem census, fructus, redditus, obuenciones et prouentus de ipsis villis, allodijs, molendinis, pratis, pascuis, siluis, nemoribus, lacubus, piscarijs, aquis et possessionibus ipsius capituli presentibus et futuris prouenientes, fideliter colligant et inter personas capitulares, aput ecclesiam residentes, presentes in diuinis, singulis diebus et temporibus, per prepositum et capitulum deputandis, per annum distribuant equaliter, tam preposito, si presens fuerit, quam alijs; curias quoque, areas, domos et ortos pretactos et pretactas, vacantes et vacaturos seu vacaturas, prepositi, tam presens, quam futuri, existentes pro tempore, cum consilio et consensu ipsius capituli, in tunc proximo capitulo generali, si presens fuerit, alioquin eius vice senior prelatus uel canonicus presidens prelatis uel canonicis capitularibus dumtaxat conferre teneatur. Resque et cetera per intestatos decendentes canonicos, que in curijs, domibus, ortis uel areis fuerint relicta, sicut ius commune disposuit, deputentur. Ne autem prepositure aliquid abstractum uel sublatum videatur ex eis, super quibus, ut supra tangitur, prepositus et capitulum discordabant, ex villis capituli villas Gosdowo et Mnichowo ipsi prepositure exnunc addimus in proprietatem perpetuam, saluis eciam ipsi prepositure villa Scarbimirzice ac decimis et censibus ab olim ad fundum prepositure spectantibus, super quibus ipsi capitulo perpetuum silencium imponimus per presentes. Quas duas villas hij, qui ex capitulo nunc eas tenent, eidem preposito infra hinc et instans festum sancti Iacobi teneantur presentare tradereque cum frumentis omnibus huius messis et animalibus ac supellectile curiarum et allodiorum eorundem. (§ 2). Decernimus ergo et precipimus exnunc omnes occasione premissorum acciones, discordias, lites et displicencias inter prepositum et capitulum singularesque personas capituli motas uel mouendas occasione actorum inter eos ante hodiernam diem, esse debere extinctas et penitus sopitas, futurasque inter eos questiones per archiepiscopum dumtaxat esse sopiendas. (§ 3). Attento denique honore ecclesie hucusque suis ministris et debitis seruicijs orbate, et personarum capitularium comodo, de consensu, vt premittitur, ipsius capituli presentibus statuimus, volumus et mandamus perpetuis temporibus obseruandum, vt scilicet omnes et singulariter singuli prelati, canonici et persone capitulares quicuncque nunc tenentes capituli villas, allodia, molendina, prata, nemora, siluas uel alios capituli fundos vsusue sub arenda, taxa uel ad vitam, uel procuratores eorum, qui sunt absentes, in proximo capitulo generali teneantur et debent ea omnia resignare et dimittere in manus procuratorum capituli decetero regendas modo supratacto, et quod decetero nulla villa uel allodium aut molendinum comendetur prelato uel canonico cuicumque siue sub arenda, taxa uel ad vitam. Reseruamus tamen ipsis nunc adhuc villas tenentibus prelatis et canonicis frumenta, blada et fructus huius messis de agris et allodijs, que suis laboribus et expensis seminauerunt, ac peccora, peccudes, animalia et res, quas ipsi induxerunt uel intus habent, que liberum sit eis metere, tollere, abducere et habere pro se, arando tamen et colendo atque de suo seminando agros ante futuram istam yempmem seminandos; census autem et obuenciones quascumque et quoscumque alios et alias capitulo in communi deputamus, quatenus prelati et canonici liberi a vilicorum occupacionibus, comode valeant in ecclesia predicta diuina officia complere ad Dei laudem. (§ 4). Statuimus eciam perpetuo seruandum, vt prepositus, prelati, canonici, personeque capitulares dicte ecclesie Gneznensis per ordinem, quilibet suam septimanam seruiet per se uel alium canonicum aut prelatum loco sui missam cantando summam diebus singulis, impedimento cessante canonico in altari summo, in quo preter archiepiscopum, episcopos, prelatos et canonicos nemo vnquam legere missam uel cantare presumat; negligentes per se uel per alium, ut premissum est, septimanam suam, soluere teneatur vnam marcam Polonicalem procuratoribus nomine capituli per eos ad hoc, si necesse fuerit, compellendus ecclesiastica censura. (§ 5). Insuper decernimus et presentibus mandamus rumpi, lacerari et ad nichilum redigi omnia et singula priuilegia, cyrographos, literas, instrumenta, acta et quecumque munimenta et statuta, lauda, arbitria, pronuncciaciones cuiuscumque auctoritatis premissis uel eorum alteri contraria, per que vel per quod aut per quam premissa uel eorum aliquod posset infringi uel quomodolibet impediri, que, quod seu quam exnunc et inperpetuum declaramus et pronunciamus non tenere nec fidem facere, sed viribus carere penitus et ex toto.
Quaquidem sentencia nostra per nos lata et per dictum dominum Albertum episcopum vice nostrorum omnium sic pronuncciata et prelecta ac a partibus predictis ibidem presentibus, audita, partes ipse eandem hincinde sponte et libere acceptarunt, approbarunt et emologauerunt ac gratam et ratam habuerunt pecieruntque per notarium publicum infrascriptum sibi super ea fieri publica instrumenta. Vt autem hec perpetuam obtineant firmitatem et in ewm perseuerent inconwlsa, nostra et prepositi ac capituli memoratorum sigilla hijs statutis et disposicionibus, per notarium infrascriptum publicatis et subscriptis, duximus appendenda. Lecta lata et in scriptis, vt prefertur, pronuucciata est hec nostra sentencia arbitraria Lancicie, opido Gneznensis diocesis, in castro nostro regio, sub
@rysunek@
anno omini millesimo quadringentesimo octauo, indiccione prima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini, nostri domini Gregorij diuina prouidencia pape duodecimi anno secundo, die Mercurij decimaoctaua menis Iulij, hora quasi nona. Presentibus generosis et strenuis militibus: Petro Kmita Cracouiensi, Iacobo Syradiensi palatinis, Thomcone castellano Sandomiriensi et Polonie maioris, Iwone Cuiauie capitaneis, Stanislao Czolkone cancellario ecclesie Plocensis et Petro notario, clerico Plocensis diocesis, testibus ad premissa vocatis.
Et ego Iohannes Budconis de Czechel, clericus Gneznensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius, quia predictis sentencie arbitrarie et statutorum pronuncciacioni et promulgacioni ac ordinacioni eorumque acceptacioni, aprobacioni et omologacioni ac alijs omnibus et singulis premissis, dum sic, vt prefertur, per prefatos serenissimum principem et dominum, dominum Wladislaum regem Polonie etc. necnon reuerendos in Christo patres et dominos, dominos Nicolaum archiepiscopum Gneznensem, Iacobum Plocensem et Albertum Poznaniensem episcopos ceterosque eorum coarbitros et coarbitratores supranominatos et coram eis fierent et agerentur, vnacum prenominatis testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et audiui, ideoque in notam conscribens alijs impeditus negocijs, per alium scribi procuraui manuque propria subscripsi et in hanc publicam formam redegi, signo quoque et nomine meis solitis et consuetis consignaui, dictorum dominorum arbitrorum ac parcium sigillis sigillanda, requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 310), opatrzony był pierwotnie dziewięciu pieczęciami, na sznurkach z białego i różowego jedwabiu uwieszonemi, które tak są zanotowane: 1) domini regis, 2) domini archiepiscopi, 3) domini Plocensis, 4) domini Poznaniensis, 5) prepositi, 6) capituli, 7) Cristini Sandecensis, 8) Ianussij Kalisiensis, 9) Nicolai Woyniciensis. Z pieczęci tych dochowały się tylko: druga, mała, okrągła, w czerwonym wyciśnięta wosku, nieco uszkodzona, wyobraża w tarczy herb Drużynę lub może Szreniawę. Napis nieczytelny. Trzecia pieczęć podługowata wyobraża ponad poprzeczną przełęczą trzy nisze: w środkowej pod baldachimem Matka Boska z dzieciątkiem w stojącej postawie; w prawej kardynał, w lewej rycerz święty z mieczem, również w stojącej postawie. Pod przełęczą w niszy biskup w stojącej postawie, po bokach niszy tarcze z herbem Syrokomla. Napis otokowy s. reuerendi. in chro pris. et dni dni iacobi. dei. gra. epi. plocen .... Siódma pieczęć, okrągła w zielonym wyciśnięta wosku, wyobraża w tarczy herb Lis. Napis otokowy: s. cristini sand ........ Jedna pieczątka oderwana, okrągła, w czerwonym wyciśnięta wosku, wyobraża popiersia św. Piotra i Pawła obok siebie. U dołu w niszy klęczący biskup, pod nim tarcza z herbem Jastrzębiec. Napis otokowy nieczytelny.
1)Lubrze wieś w powiecie szredzkim.
Włostowo albo w pow. kościańskim, par. Krobia, albo Włostowa w pow. pyzdrskim.
Smieciska, wieś parafialna w pow. szredzkim.
Książno, wieś w powiecie wrzesińskim.
Górka mała, wieś w pow. krobskim.
Czerlelino, wieś niegdy parafialna w woj. i pow. poznańskim.
Czerlelinko, wieś niegdy w woj. i pow. poznańskim, par. Czerlelino.
Sułów, wieś w pow. poznańskim.
Opatowo, tej wsi odszukać nie zdołałem.
Kąpiel, wieś w pow. gnieźnieńskim.
Marzenin, wieś w pow. wrzesińskim.
Byuun(?), tej miejscowości odgadnąć nie mógłem; może to oznacza @bynum@?@ binum Pawłowo.
Pawłowo, wieś w pow. gnieźnieńskim.
Baranowo, wieś w tymże powiecie.
Żydowo, wieś parafialna w pow. gnieźnieńskim.
Waliszewo, wieś parafialna w pow. gnieźnieńskim, a może też przedmieście miasta Poznania.
Braciszewo, wieś w pow. gnieźnieńskim.
Biskupice, może wieś w pow. gnieźnieńskim.
Popkowice, wieś w pow. gnieźnieńskim, par. Sławno.
Szczawin, wieś w pow. gnieźnieńskim.
Wojuczyno, miejscowości tej odszukać nie zdołałem.
Szczepankowo, wieś w pow. mogilnickim.
Parlinek, wieś w pow. mogilnickim, par. Parlin.
Berlino, tej miejscowości odszukać nie zdołałem.
Niestronno, wieś parafialna w pow. mogilnickim.
Belki, i tej miejscowości odszukać mi się nie udało.
Złotkowo, wieś niegdy w woj. i pow. poznańskim, par. Sobota.
Ostrowite prymasowskie, wieś w pow. i par. Gniezno.
Polanowo, wieś pow. gnieźnieńskim.
Ułdrzychowo, tej miejscowości odszukać nie zdołałem.
Korytkowo, wieś w pow. mogilnickim.
Kajewo, wieś niegdy w woj. i pow. kaliskim.
Marchwacz, wieś w pow. kaliskim, par. Rajsko.
Jezierzyce, wieś w pow. kościańskim.
Ostrów, któryby był z licznych wsi tej nazwy, ocenić nie umiem.
Wojczyce, tej miejscowości odszukać nie zdołałem.
Gościeszyn, wieś w pow. mogilnickim.
Parczewo, wieś w pow. gnieźnieńskim.
Słabomirz, wieś w pow. wągrowieckim.
Budzisław, wieś w pow. mogilnickim.
Gozdowo w pow. wrzesińskim.
Mnichowo w pow. gnieźnieńskim.
Pyszczyn, w pow. gnieźnieńskim.
Obórka, wieś w pow. i par. Gniezno.
Parlin, wieś par. w pow. mogilnickim.


Dokument Nr 139
1408. die 21. mensis Augusti, in Podrzewie.
Albertus episcopus Posnaniensis ecclesiam parochialem in villa Kopanica erigit et dotat.

R. Albertus episcopus Posnaniensis a. 1408 die 21. Augusti in Podrzewe, pisze do rządcy kościoła parafialnego wsi Siedlec, iż zważywszy, że wsie Kopanica, Kargowa i Chwalim,1) leżące na pograniczu dyecezyi, odłączone są rzeką Obrą i niebezpieczną przez nią przeprawą, a wieś Jaromirz,2) poprzednim przyległa, gęstemi lasami od wsi swej parafialnej Niałek3) i blisko o 11/2 mili odległa, co wiernym i proboszczowi nader utrudnia służbę bożą, postanawia w Kopanicy wznieść kościół parafialny, aby powyższym niedogodnościom zapobiedz i granice swej dyecezyi w całości zachować. W tym celu nadaje dwa łany na uposażenie probostwa i plac wraz z ogrodem i łąką za plebanią, gać na rzece Obrze i rybaka z wolnym ogrodem z prawem łowienia ryb na wodach do Kopanicy należących, a na młynie cotydzień jeden wiertel (quartale) mąki żytniej i kopę drzew na barcie w lasach tamecznych. Na wsiach zaś Jaromirz, Kargowa, Chwalim i Manchowno dziesięciny folwarczne. Mieszkańcy tych wsi do nowej parafii wcieleni zostają, gdzie mają przyjmować sakramenta i inne parafialne obrzędy. Proboszczem mianuje biskup księdza Jana, dotychczasowego proboszcza w Komorowie, za zezwoleniem króla, który również na fundacyę tej nowej parafii dał swe przyzwolenie. Poleca zatem biskup wspomnianemu proboszczowi z Siedlca, aby proboszcza z Niałka o tem rozporządzeniu zawiadomił a ks. Jana na nowe probostwo wprowadził.
Powyższy akt zatwierdził król Kazimirz Jagielończyk, Piotrcoviae in eonventione generali, feria III proxima ante festum bb. Simonis et Iudae apostolorum a. 1463.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta de anno 1598 - 1600.
1)Siedlec, Kargowa, Kopanica i Chwalim wsie w powiecie babimojskim.
2)Jaromirz, wieś nad Obrą w pow. babimojskim położona.
3)Niałek, wieś również w tym powiecie.


Dokument Nr 140
1408. die 31. mensis Augusti, (Posnaniae).
Nicolai de Czarnków iudicis terrestris Posnaniensis aliorumque iudicum decretum, inter Mathiam abbatem Lubinensem et Ioannem Gryżyński de villa Wławie litem dirimens.

R. Nicolaus heres in Czarncowo iudex Posnaniensis, feria sexta ante festum s. Egidij proxima, in hospicio circa Petrum Skoray, podaje wraz z Januszem Jarogniewskim, łowczym poznańskim, Ramszem z Koszanowa, Wyszemirem i Dobiesławem, dziedzicami de Bodcze, Andrzejem Granowskim i Stanisławem Dąbrowskim, z którymi wspólnie zasiadał, do wiadomości pismo otwarte sądu królewskiego kościańskiego, wręczone sobie przez Macieja opata lubińskiego. W piśmie tem Wojciech biskup poznański, Sędziwój z Ostroroga wojewoda poznański, Maciej wojewoda kaliski, Jakusz Jakka sędzia kaliski, Jarand de Grabye chorąży inowrocławski, Stanisław Koleński i Mikołaj Sepeński w zastępstwie starosty Tomka piszą do Mikołaja sędziego i Mroczka z Klesczewa podsędka poznańskiego, że gdy w r. 1408 dnia 12 sierpnia wraz z nim i wielu innymi na sądach królewskich w Miedzyrzeczu zasiadali, wtenczas kazali wpisać do księgi ziemskiej sądu królewskiego kościańskiego wyrok, przysądzający Maciejowi opatowi lubińskiemu wieś Wławie1) przeciw Janowi Gryżyńskiemu, co też na roczkach mniejszych w Kościanie, odprawianych d. 30 sierpnia tegoż roku w obecności Mikołaja Błociszewskiego santockiego, Dobrogosta gieckiego kasztelanów, Piotrasza Wirzbieńskiego zastępcy burgrabi, Paszka Piotrowskiego zastępcy sędziego, Mikołaja z Szołder, zastępcy podsędka, Piotrasza Gorzyńskiego zastępcy chorążego, pod prezydencyą wzmiankowanego Mikołaja sędziego zasiadających, wykonanem zostało. Uprasza zatem biskup wraz z resztą assesssorów sędziego i podsędka, aby opatowi wydali powyższy wyrok, opatrzony pieczęciami swemi jak tego zwyczaj ziemski wymaga. Któremuto wezwaniu sędzia i podsędek zadość czynią.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum rządowem w Poznaniu (Lubin 28), opatrzony był niegdy dwiema pieczęciami, których dzis brak.
1)Wławie, wieś niegdy w województwie poznańskiem, powiecie kościańskim, parafii Wyskoć położona.


Dokument Nr 141
1409. die 19. mensis Ianuarii, Posnaniae.
Thomco castellanus Sandomiriensis et capitaneus Maioris Poloniae commutationem medietatis villae Bukownica uno manso agri in Krobia stara ab Alberto episcopo Posnaniensi cum heredibus de Bukownica factam, ratam esse iubet.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Thomko castellanus Sandomiriensis et capitaneus Maioris Polonie generalis, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, tam presentibus, quam futuris, quod ad nostram et aliorum eiusdem terre nobilium et dominorum venientes presenciam, reuerendissimus in Christo pater et dominus, dominus Albertus Dei gracia episcopus Poznaniensis, ex vna, et Katherina conthoralis nobilis Smislai, ac Pelka filius ipsorum, heredes de Minori Bukownicza parte ex altera, permutacionem talem hereditatum ipsorum inter se fecerunt, videlicet, quod dicti heredes de Minori Bukownicza, totam medietatem eiusdem hereditatis Minoris Bukownicza1) pro vno manso agri cum domo et edificijs, ac omnibus agris, pratis et alijs quibusuis pertinencijs, ad predictum mansum agri quomodocumque pertinentibus in Antiqua Crobya, cum addicione centum marcarum grossorum latorum Pragensium et numeri Polonicalis consueti dederunt, modo, iure, via et forma permutacionis supradicte. Tandem quoque medietatem hereditatis Minoris Bukownicza cum omni iure et pleno dominio, prout soli tenuerunt et habuerunt, omnibusque vsibus, fructibus, prouentibus, censibus, reditibus, agris, pratis, campis, pascuis, siluis, borris, rubetis, mellificijs, aquis, stangnis, paludibus, piscinis, piscaturis, lacubus, fluminibus, molendinis, et generaliter cum singulis vtilitatibus et vniuersis pertinencijs, quomodocumque ad eandem medietatem hereditatis pertinentibus, nichil penitus iuris et dominij pro se et eorum legittimis successoribus reseruantes, coram nobis plenarie resingnauerunt, per ipsum reuerendissimum in Christo patrem et dominum, dominum Albertum episcopum et successores ipsius ac mensam episcopalem tenendam, habendam, commutandam, donandam, alienandam et temporibus perpetuis possidendam, et in vsus suos et successorum suorum conuertendam. Smislaus vero predictus cum alio filio suo Boguphaele debent venire ad nostram presenciam et huiusmodi permutacionem infra octo dies approbare et similiter resignare, pro quo fideiusserunt coram nobis Pasko Potrkowsky et Schamko Lubonsky ac dictus Pelka filius Smislai predicti manu coniuncta, vnus pro alio soluendo, nec alter per alterum se excusando. Quod si non facerent dictam resingnacionem memorate hereditatis medietatis Minoris Bukownicza infra dictos octo dies, tunc omnia dampna, quecumque faceret dictus dominus episcopus uel suus burgrabius de Crobya, in dictos fideiussores et in eorum quemlibet debent redundari et retorqueri. Que dicti fideiussores promiserunt soluere integre absque iuramento dicto domino episcopo uel suo burgrabio in Crobya, qui fuerit pro tempore constitutus. Nos igitur Thomco capitaneus Polonie Maioris predictus permutacionem et resingnacionem predicta, sic uti premittitur, per omnia habentes rata, grata atque beniuole facta, approbamus et presencium virtute confirmamus. Harum quibus sigillum nostrum est appensum testimonio literarum. Actum et datum in Poznania in crastino sancte Prisce virginis, anno Domini M° quadringentesimo nono. Presentibus nobilibus viris, dominis: Bodzantha de Chlapowo, subiudice Calissiensi, Nicolao de Zidowo, Petro Kordzbog de Camenecz, Prandotha de Grzebeniczsko, Nicolao de Brodowo et Nicolao de Piglowice heredibus alijsque pluribus fidedignis etc.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko sznurek z zielonego jedwabiu pozostał.
1)Bukownica, wieś w pow. krobskim.


Dokument Nr 142
1409. die 2. mensis Februarii, Posnaniae.
Thomco castellanus Sandomiriensis et capitaneus Maioris Poloniae commutationem medietatis villae Bukownica uno manso agri in Krobia stara a Smislao et Boguphalo de Bukownica cum Alberto episcopo Posnaniensi factam, ratam esse iubet.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Thomco castellanus Sandomiriensis et capitaneus Maioris Polonie generalis significamus, quibus expedit, tenore presencium vniuersis, presentibus et futuris, quod ad nostram et aliorum eiusdem terre nobilium venientes presenciam nobiles viri Szmislaus et Buguphal filius suus, heredes in Minori Bukownicza, non compulsi, nec coacti, nec per aliquem errorem seducti, sed beniuole, vsi amicorum suorum consilijs et matura prehabita deliberacione, mente et corpore existentes (sani), cum reuerendissimo in Christo patre et domino, domino Alberto Dei gracia episcopo Poznaniensi, permutacionem talem hereditatum inter se fecerunt, videlicet quod Smislaus et Boguphal predicti totam medietatem ipsorum hereditatis Minoris Bukownicza1) cum omni iure et domino, prout soli tenuerunt et habuerunt, omnibusque vsibus, fructibus, prouentibus, censibus, agris, pratis, campis, pascuis, siluis, rubetis, borris, mellificijs, aquis, stagnis, paludibus, piscinis, piscaturis, fluminibus, lacubus, riuulis, molendinis et generaliter cum singulis vtilitatibus et vniuersis pertinencijs, quocumque ad eandem medietatem hereditatis Minoris Bukownicza pertinentibus, nichil penitus iuris et dominij pro se et eorum legittimis successoribus reseruantes, medietate hereditatis in eadem, pro vno manso agri cum domo et edificijs ac omnibus agris et pratis, campis et pascuis, quomodolibet ad ipsum mansum pertinentibus in antiqua Crobya cum addicione centum marcarum grossorum latorum Pragensium et numeri Polonicalis consueti dederunt modo, via et forma permutacionis supradicte, per ipsum reuerendum dominum Albertum Dei gracia episcopum Poznaniensem et successores suos ac mensam episcopalem tenendam, habendam, possidendam, vendendam, obligandam, commutandam et in vsus ipsius voluntarios conuertendam, prout sibi domino episcopo et suis successoribus vtilius videbitur expedire, coram nobis plenarie tytulo proprietatis in perpetuum resingnauerunt. Szmislaus vero predictus fideiussit pro nepotibus suis, videlicet pro pueris filie fratris sui germani Cunradi, ita quod nepotes sui predicti infra tres menses ad nostri presenciam venire debent et eidem domino episcopo similem predicte medietatis hereditatis Minoris Bukownicza facere resignacionem et dictam approbare permutacionem; si autem predicti nepotes dictam resingnacionem medietatis hereditatis Minoris Bukownicza infra prenotatos tres menses non fecerint, tunc omnia dampna, quecumque ipse dominus episcopus fecerit, in ipsum fideiussorem Szmislaum debent redundari. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum in Poznania ipso die Purificacionis Marie, anno Domini M° quadringentesimo nono. Presentibus strenuo nobilibusque viris, dominis: Bogussio oommendatore circa sanctum Iohannem ante Poznaniam, Wysschotha |de Lang, Wincencio Kothka de Iasschenye, Nicolao de Sepno, Martino Rosust de Iarnoltowo et Michaele de Miroslawice heredibus, alijsque plurimis fidedignis etc.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko sznurek z fioletowego jedwabiu pozostał.
1)Bukownica, wieś w pow krobskim.


Dokument Nr 143
1409. die 28. mensis Februarii, in Iedlna.
Wladislaus II. rex Poloniae civibus de Wschowa octo mansos agri in villa Przyczyna sitos, confert.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Vbi vtilitatis et commodorum habetur racio, ibi iura libertatum merito per principes et legum latores debent augmentari. Proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie, Lithuanieque princeps supremus, Pomeranie, Russieque dominus et heres, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, quod sane consideratis fidelium obsequiorum constancijs, quibus ciues et incole ciuitatis nostre Wschowa, nostram hactenus venerati sunt magestatem et imposterum aucto fidelitatis studio poterint prestancius venerari, volentes ipsos nostre specialis gracie prerogatiua prosequi et letari ampliori, vt nostris suffulti munificencijs se ad seruicia nostra propensius redderent prompciores, ipsis octo mansos in villa eorum Przyczyna1) dicta cum octo marcis annui census in eisdem, quos Sigfridus de Cono habuit et tenuit et consors eius legittima racione et nomine veri dotalicij sui ad tempora vite ipsius possidebat, qui octo mansi post decessum predicti Sigfridi et sue consortis antedicte ad nostram fuerunt et sunt deuoluti maiestatem, donauimus, appropriauimus, dedimus, adscripsimus et incorporauimus, damusque tenore presencium, appropriamus, incorporamus, adscribimus, adiungimus de plenitudine nostre regie potestatis liberaliter et donamus donacione perpetua et in ewm. Quosquidem octo mansos cum octo marcis annui census in eisdem, necnon cum omnibus pertinencijs et attinencijs vniuersis eorumdem, predicti ciues tenebunt, habebunt, vtifruentur et possidebunt perpetuis temporibus duraturis cum potestate vendendi, obligandi, commutandi de nostro duntaxat consensu speciali, et in vsus ipsorum vberiores conuertendi. Racione cuius donacionis predicti ciues ciuitatem nostram Wschowa supradictam muro et fossatis bene fortificare, murosque et fossata vetera reformare debent et tenentur. Harum quibus sigillum nostre maiestatis est appensum testimonio literarum. Actum in Celna(s) feria tercia Carnisprivii, anno Domini millesimo quadringentesimo nono. Presentibus reuerendis in Christo patribus, dominis: Nicolao archiepiscopo Gneznensis, Alberto episcopo Poznaniensis ecclesiarum, necnon validis strenuisque viris; Iohanne de Tarnow castellano Cracouiensi, Cristino de Ostrow Sandomiriensi, Sandiuogio de Ostrorog Poznaniensi, Iacobo de Konieczpolye Siradiensi palatinis, Vincencio de Granow castellano Naklensi et Iohanne de Czurnina alias de Ridzin herede, Costanensi et Wschouiensi capitaneo, alijsque quam pluribus nostris fidelibus fidedignis. Datum per manus domini Nicolai prepositi sancti Floriani extra muros Cracouie ciuitatis, nostrique regni vicecancellarij, nobis sincere dilecti.
Ad relacionem eiusdem domini Nicolai regni Polonie vicecancellarij.
Liber privilegiorum civitatis Wschowa z XVIII w. str. 22. (Poznań, arch. rządowe).
1)Przyczyna, wieś w pow. wschowskim, tuż pod Wschową położona.


Dokument Nr 144
1409. die 28. mensis Februarii, in Iedlna.
Wladislaus II. rex Poloniae civibus de Wschowa quasdam leges confert.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Vbi vtilitatis et commodorum habetur racio, ibi iura libertatum merito per principes et legum latores debent augmentari. Proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie, Lithuanieque princeps supremus, Pomeranie, Russieque dominus et heres, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, quod sane consideratis fidelium obsequiorum constancijs, quibus ciues et incole ciuitatis nostre Wschowa nostram hactenus sunt venerati maiestatem et in posterum aucto fidelitatis studio poterint plus venerari, ad instantes peticiones ipsorum ciuium viduali statui semper compacientes et compati volentes affectu, quibus vtique reliquis post decessum maritorum varie turbaciones et plurima occurrunt incommoda, hanc legem perpetuis temporibus tenendam statuimus circa distribucionem bonorum, post mortem maritorum ipsarum viduarum et relictarum derelictorum et remanencium, quod quandocumque aliquem ciuem aut incolam eiusdem ciuitatis decedere ab hac luce contigerit, consorte sua legitima superstite remanente, quamuis vxori sue predicte nichil de bonis suis racione dotalicij assignauerit, dum vitam ducebat in humanis, nihilominus tamen tercia pars omnium bonorum mobilium et immobilium debet cedere vxoribus post decessum suorum maritorum et ad proprietatem earum deuenire, iure ipsorum Magdeburgensi in contrarium edito, non obstante. Si quid autem vltra terciam partem maritus consorti sue legitime predicte assignauerit coram capitaneo vel iudicio, dum viuerit, illud eciam vxor cum tercia parte predicta debebit sine difficultate obtinere post mortem mariti sui, vt premittitur, et decessum. Pueri vero, si fue rint, duas partes predictorum bonorum aut amici proximiores defuncti obtinebunt. Quia vero communitatis inordinata disposicio sine superiori consilio solet sepius in ciuitatibus deuiare, volumus statuentes, vt omnes mechanicorum artifices et magistri suis proconsuli et consulibus ciuitatis predicte, per capitaneum electis, debitam faciant obedienciam et in omnibus eorum ordinacionibus, statutis et preceptis omnino eis sint subiecti, ipsorumque regiminibus et disposicionibus in statuendis empcionibus et vendicionibus se opponere non debeant, nec eis quomodolibet contraire.
Illo eciam apposito specialiter et adiecto, quod quicumque in ciuitate cuiuscumque status vel condicionis extiterit, extraxerit gladium vel cultellum causa et intencione occidendi vel eciam vulnerandi, pro extraccione gladij nomine pene in mediam marcam, de cultelli vero extraccione in vnum fertonem ad pretorium pro municione et structura ciuitatis incidat et incurrat ipso facto; qui vero cum extracto et nudo cultello ausu temerario in aliquem proiecerit, proiiciens vnam marcam pro pena soluere teneatur, ad castrum videlicet octo scotos, aduocato octo et ad pretorium octo dare sit adstrictus. Harum quibus sigillum nostre maiestatis est appensum testimonio literarum. Actum in Iedlna feria tercia Carnispriuij, anno Domini millesimo quadringentesimo nono. Presentibus reuerendis in Christo patribus, dominis: Nicolao sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopo, Alberto episcopo Poznaniensi, necnon validis strenuisque viris: Iohanne de Tarnow castellano Cracouiensi, Christino de Ostrow Sandomiriensi, Sandziuogio de Ostrorog Poznaniensi, Iacobo de Konieczpole Siradiensi palatinis, Vincencio de Granow castellano Naklensi et Iohanne de Czirnina alias de Rydzyn herede, Costanensi et Wschouensi capitaneo, alijsque quam pluribus nostris fidelibus fidedignis. Datum per manus domini Nicolai prepositi sancti Floriani extra muros Cracouiensis ciuitatis, nostrique regni vicecancellarij, nobis sincere dilecti.
Ad relacionem eiusdem domini Nicolai regni Polonie vicecancellarij.
Liber privilegiorum civitatis Wschowa z XVIII wieku str. 25 (Poznań, Archiwum rządowe).


Dokument Nr 145
1409. die 25. mensis Aprilis, Gnesnae.
Nicolai archiepiscopi Gnesnensis cum terrigenis dioecesis Gnesnensis de decimis reddendis pactum.

In nomine Domini amen. Nos Nicolaus diuina prouidencia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus, vnacum venerabilibus dominis, fratribus nostris, capitulo eiusdem ecclesie Gneznensis, ad perpetuam rei momoriam et ad vniuersorum, quorum interest, noticiam presentibus volumus peruenire, quod cupientes controuersias inter nos et ecclesiam nostram, ex vna, necnon nobiles et terrigenas nostre dyoecesis ex altera partibus, super infrascriptis articulis et alijs dudum exortas, modo, quo possumus, meliori pro qualitate temporis currentis conplanare, cum eisdem nobillibus et terrigenis talem fecimus ordinacionem et concordiam futuris temporibus duraturam. Videlicet, quod de antiquis villis et de agris locatis et possessis uel decima manipulatim, vbi decime solui consueuerunt, secundum antiquam consuetudinem, ad quos pertinent, soluantur; et vbi antiqua villa de iure Polonico in ius Theutunicum transferetur, in quo territorio sita fuerit, illius loci iure fruetur, scilicet quod pro decima campestri soluant incole ville illius census medietatem, videlicet sex mensuras triplicis grani, vt prefertur, cum sex grossis Pragensibus de quolibet manso Sredensi, et dicti mansi duo in vnum non coniugentur neque aliter dilatabuntur. In territorio vero Naklensi, inter Pomeraniam et Nothesch pro decimis, que manipulatim solui deberent, de quolibet manso Culmensi uel Sredensi per tres scotos grossorum eorundem in festo sancti Martini confessoris incole villarum dicti territorij persoluere tenentur. Sculteti insuper villarum, in quibus per kmethones maldrate soluuntur, per quatuor mansos liberos et non plures habebunt, de quibus plebano, a quo audient officia diuina et percipient ecclesiastica sacramenta, more antiquo soluent missales annonas, de quolibet manso mensuram siliginis et mensuram auene, ita quod quilibet ipsorum scultetorum in sua scultecia maldratas cum peccunijs sit astrictus recolligere fideliter et reponere in loco tuto ac seruare, et demum illi, ad quem pertinent dicte maldrate, cum pecunijs presentare; non soluentes vero et soluere retardantes ipsi sculteti ad estimacionem debiti debent inpignorare et sub penis certis infra vnius mensis spacium a die inpignoracionis, prout arcius poterunt, compellere ad soluendum, alias ipsi sculteti et kmethones in toto uel in parte non soluentes, tam diu post dictum mensem executentur, quousque integraliter dictus census fuerit persolutus. De quibus siquidem quatuor mansis predicti sculteti uel alter eorum, si aliquem vendiderint, obligauerint seu alijs ad arandum concesserint uel quoquomodo alienauerint, de illis, qui eos arabunt, vna cum villanis decimam aut maldratas cum censibus soluent, vbi villani soluere consueuerunt. Insuper quociens aliquem mansum in villa locata quouismodo desertari contingat arcius illum preter dominum ville, in campo decimam persoluet manipulatim, quousque locetur, et census cum maldratis persoluantur. Item rectores ecclesiarum et alij quicumque presbiteri Gneznensis dyocesis pro columbacione, pro baptismo, pro copula, pro extrema vnccione nichil petant, sed quod ipsis dabitur caritatiue, recipiant et gratuite. Vbi autem sacerdotem uel clericum in sacris constitutum wlnerari, capi uel occidi contigerit, locus ille tamdiu sit interdictus, quousque maleficium huiusmodi commitens, ecclesie satisfaciat, uel ipsi ecclesie pro pena tradatur, aut homines loci eiusdem sacramentum prestiterint, quod eis operam non dantibus neque detinere valentibus, idem aufugit malefactor, et extunc in dicto loco diuina relaxabuntur. Eciam non cessetur a diuinis propter aduentum ad aliquem locum alicuius excommunicati, ne iusti diuino officio indebite priuentur. Preterea fabrica ab ecclesijs, vbi dominus noster rex Polonie habet iuspatronatus, non requiratur. Item statuimus cum dictis nobilibus et terrigenis, quod vbicumque miles militi obligat hereditatem, de agris, quos obligans colebat, recipiens obligacionem teneatur decimare, vbi ille, qui obligauit, decimabat. Si vero occuparet et exararet plures agros, repellens de illis kmethones, in gonythwam decimabit. Item ordinamus, quod maldrate de villis domini nostri regis Polouie ac nobilium et terrigenarum predictorum nobis non ducantur; sed qui ducere voluerint, non prohibeantur. In cuius rei testimonium nostrum et dicti capituli nostri Gneznensis sigilla presentibus sunt appensa. Actum et datum Gnezne ipso die sancti Marci ewangeliste, anno Domini M° CCCC° IX. Presentibus honorabilibus viris dominis: Nicolao Strosberg preposito, Petro cantore, Nicolao archidiacono, Iacobo custode, Kelczone cancellario, Abraham preposito Lanciciensi, Nicolao Strzeschconis officiali, Borcone, Nicolao Gorca, Lorcone, Nicolao de Czesschewo, Nicolao Longo, Adam, Marino, Miroschcone, Albrico, Henrico et Nicolao Bronislai, prelatis et canonicis dicte ecclesie nostre Gneznensis tunc nobiscum capitulariter congregatis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 311), opatrzony był pierwotnie dwoma pieczęciami, zawieszonemi na sznurkach z białego, różowego i czarnego jedwabiu, których wyciski wyłupane.


Dokument Nr 146
1409. die 28. mensis Ianuarii, in Kalisz.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Nicolao Stressconis officiali et Boguslao vicario in spiritualibus Gnesnensibus mandat, ne litem, quam Ioannes filius Glinski Nicolao Felker advocato Plesseviensi intendebat, diiudicare praesumant.

R. Zakaz powyższy wydany zostaje z tego powodu, ponieważ spór ów dotyczy sprawy dziedzicznej, należy więc takową do właściwego sądu odesłać. In Kalis feria secunda infra octauas s. Agnetis.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1409.


Dokument Nr 147
1409. die 7. mensis Iunii, in Sienno.
Martinus de Kalinowo castellanus Siradiensis Wladislao II. regi Poloniae fidelitatem promittit.

Nos Martinus de Kalinowo castellanus Syradiensis, significamus, quibus expedit, vniuersis, quod cupientes se in fidelitate, quam erga serenissimum principem et dominum, dominum Wladislaum regem Polonie et dominum nostrum graciosissimum et Coronam ipsius regni Polonie gerimus, constancius exercere, ipsius Maiestati sue fidei et honoris nostri puritate nos submittimus et tenore presencium pollicemur, quod Celsitudini et Corone ipsius fidelis esse volumus et ipsum tanquam dominum nostrum graciosissimum ab omnibus insidijs quorumlibet premuniri, eumque nullis exquisitis coloribus deserere, sed ei et regno ipsius Polonie assistere; nulli alteri preter ipsum adherendo. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in Sneno feria sexta in crastino Corporis Cristi, anno Natiuitatis Domini millesimo quadringentesimo nono.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 313), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, na pasku pargaminowym uwieszoną, z której pozostał tylko mały ułomek, wyobrażający herb Sulimę.


Dokument Nr 148
1409. die 7. mensis Iunii, in Sienno.
Iacobus de Koniecpole palatinus Siradiensis Wladislao II. regi Poloniae fidelitatem promittit.

Nos Iacobus de Koneczpole palatinus Syradiensis, significamus, quibus expedit, vniuersis, quod cupientes se in fidelitate, (quam) erga serenissimum principem et dominum, dominum Wladislaum regem Polonie etc. dominum nostrum graciosissimum et Coronam ipsius regni Polonie gerimus, constancius exercere, ipsius maiestati sub fidei et honoris nostri puritate nos submittimus et tenore presencium pollicemur, quod celsitudini et Corone ipsius fidelis esse volumus et ipsum tamquam dominum nostrum graciosissimum ab omnibus insidijs quorumlibet premunire, eumque nullis exquisitis coloribus deserere, sed ei et regno ipsius Polonie assistere, nulli alteri preter ipsum adherendo. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in Sneno feria sexta in crastino Corporis Cristi, anno Incarnacionis Domini millesimo quadringentesimo nono.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 312), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, na pasku pargaminowym uwieszoną, której dziś brak.


Dokument Nr 149
1409. die 10. mensis Iunii, in Trzęsacz.
Stephanus molitor de Trzęsacz Mathiae abbati monasterii Bissoviensis octo mensuras siliginis soluturum sese obligat.

Nos Nicolaus heres in Iastrambe, Iaszek de Ganthcze, Sbylud Szambowszky, Stanislaus Bolemiszky, Nicolaus Sanszadi, iudicio terrestri in Transzacz presidentes, significamus omnibus et singulis, tam presentibus, quam futuris, necnon ceteris, quibus expedit, vniuersis, quod veniens Stephanus molendinator de Transzacz1) cum omnibus et singulis fratribus suis, qui ad predictum molendinum ius patronatus habuerunt, bannita ad iudicia tam Theutunicalia, quam Polonicalia, publice profitendo recognouit, se debitorie teneri et obligari venerabili viro, dominio Mathie abbati de Bysszowia ac toto conuentui octo last. siliginis de antiquo censu, cuius quidem siliginis prius nominatus Stephanus debet et est astrictus ad soluendum IIIor last. super festum Penthecostes proxime nunc venturum, et alias IIIIor last. super aliud festum Penthecostes, continue se sequentes, nullam exclusionem de censu annuali faciendo, sed quolibet anno de censu IIIIor. last. ad soluendum est astrictus. Si et inquantum prius fatus Stephanus molendinator de Transzacz uel eius successores legittimi non curarent predictam siliginem super terminum primum exsoluere uel super secundum, extunc dominus Mathias abbas cum toto conuentu eius debet se intromittere predictum in molendinum, quod molendinum iusto iure acquisiuit; quod quidem molendinum debet et potest tenere, habere, possidere libere, pacifice et quiete, cum omni iure et pleno dominio ac omnimoda proprietate iure hereditario patronatus. Si eciam contingeret prelibatum Stephanum molendinatorem hocidem molendinum vendere, nulli hominum viuenti potest vendere, nisi prehabita licencia domini Mathie abbatis ac eius conventus, uel eundem ad soluendum erit primordialis ac principalis, et prius tactus venerabilis pater Mathias abbas ac eius totus conuentus predicto cum Stephano paratus est quauis cum persona mundi viuente iusticie complementum facere, regula iuris dictante et exigente. Et super hoc venerabilis dominus Mathias abbas iudicio banitho Theutunicali dedit solucionem testimonialem et nobis iudicio in terrestri IIIIor grossos adiudicatum. In cuius rei testimonium presenti litere sigilla nostra sunt appensa. Datum in Transzacz feria secunda infra octauas Corporis Christi, anno Domini M° CCCC° nono.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum rządowem w Poznaniu(Koronowo N. 138), opatrzony jest piecioma małemi, okrągłemi pieczęciami z zielonego wosku, zawieszonemi na paskach pargaminowych. Pierwsza wyobraża herb Rolę. Napis: s. Nicolai de Iast. Druga herb Leliwę. Napis otokowy nieczytelny. Trzecia herb Pomian. Napis otokowy również nieczytelny. Czwarta herb Ramułt. Napis otokowy nieczytelny. Piąta klucz Jasieńczyka. Napis: s. Nicolai de ....
1)Trzęsacz, wieś w pow. bydgoskim, par. Włóki.


Dokument Nr 150
1409. die 3. mensis Iulii, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis cum Smislao et filiis eius Boguphalo et Pelca, necnon Smislao filio Conradi unum mansum agri in Krobia stara medietate villae Bukownica mała commutat.

R. Poznanie feria quarta infra octauas ss. Petri et Pauli apostolorum. Testes: Pelka cantor, Nicolaus Poznaniensis, Conradus Srzemensis, Sandko Pczewiensis archidiaconi, Nicolaus de Gorka cancellarius, Iohannes officialis, s. Spiritus prepositus, Michael Blida decretorum doctor, Vincencius de Marcinkowo, Albertus de Slachcino, Petrus Luciani, Bartholomeus Rinconis, Petrus decanus Lubucensis, prelati et canonici ecclesie Posnaniensis.
Archivum consistorii episcopalis Gnesnensis, acta de a. 1598-1604.


Dokument Nr 151
1409. die 28. mensis Iunii, in Kalisz.
Nicolaus Szyczek civis Calissiensis cum filio suo Petro ecclesiae parochiali Callissiensi ad s. Nicolaum duas marcas annuas in vim reemptionis confert.

R. Paulus Golisch proconsul, Iohannes Renis, Henricus Schelesil, Iacobus institor, Petrus Bochner et Martinus Hendloff consules, Nicolaus Cranch, Thomas Wartinberg, Vincencius institor, Erasmus Maregrephe, Nicolaus Swalin, Cloze braseator et Hannus arcufex, scabini Calissienses, feria sexta in vigilia bb. Petri et Pauli apostolorum poświadczają, iż stanąwszy przed nimi w sądzie gajonym wobec wójta Jakuba syna Zacharyaszowego, Mikołaj Szyczek ich współobywatel, wraz z swym synem Piotrem, darowali 2 grzywny czynszu rocznego na ich domu narożnym, leżącym w rynku miasta obok domu Jana kaletnika, na utrzymywanie lampy przed ołtarzem św. Trójcy w kościele parafialnym św. Mikołaja, któreto pieniądze mają być wypłacane na ręce Jakusza Byalorzytha i Michała Korabia, dozorców światła w tymże kościele. Czynsz ten może być skupionym za 20 grzywien monety, mianowicie 10 grzywien groszy szerokich i 10 grzywien tojaków (tercianorum), które jednak do użytku kościoła mają być obrócone.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, ad a. 1452.


Dokument Nr 152
1409. die 8. mensis Iulii, in Szrem.
Wladislaus II. rex Poloniae dat Adae dicto Rinda treugas pacis cum civibus de Kościan.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Litphanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quomodo consideratis displicencijs et rancorum materijs, que inter ciues nostros de Costan, puta consules, iuratos, totamque communitatem ex vna, et Adam alias Rinda suosque filos consanguineos, parte ab altera uertebantur et de die in diem inflammari et crescere sperabantur occasione duorum maccellorum ibidem in Costen1) existencium, que dicto Ade alias Rinda ponderatis et ad mentem reductis suis fidelibus obsequijs, quibus nobis multipliciter placere meruit, erga nos et eandem ciuitatem nostram Costan se exercendo fideliter, constanter et ipsi ciuitati plurima commoda felicia procurando, de nostra mera liberalitate dare et donare dignati sumus graciose solita nostra consolacione, qua cunctos fideliter nobis seruientes, consolare consueuimus, ipsum animaduertentes reddere consolatum, quarum itaque flammas volentes extinguere et earum fomenta ac scintillas suffocare, et ipsum Adam alias Rinda suosque filios et consanguineos ciuibus et incolis Costensibus continere et in fauorem pristinum reducere, vt vnanimes in pace et amoris intimi dulcedine valeant permanere, eidem Ade alias Rinda eiusque filijs et consanguineis treugas pacis dedimus perpetuas et per quosuis ciues et incolas Costenses sub pena et vadio certo duorum milium marcarum, quod inter ipsos vallauimus et vallamus presentibus, inconcusse et inviolabiliter obseruandas firmiter, decernentes, quod nullus penitus ipsorum ciuium predictis Ade uel eius filijs seu eciam consanguineis in facto donacionis eorundem duorum maccellorum, per nos ita liberaliter facte, debet mencionem facere uerbo et facto seu quocumque alio modo famam ipsorum detractiuam(s), sed quod omnino ab impeticione et obieccione note infamie talismodi sint liberi, mundi et soluti. Si uero quispiam ausu temerario ductus, secus in premissis attemptare presumserit et ipsis lingwa indomita et efrena aliquid detractiuum honori dixerit, obiecerit seu eciam aliquam fecerit memoriam, ante omnia ciuitas Costanensis predicta nobis uel nostris successoribus predictam penam et vadium vallatum duorum millium marcarum soluere tenebitur; is autem, qui huiusmodi infamie fulminator fuerit, incurret contumaciter et subici debebit dispendio colli et honoris. Vobis igitur Iohanni de Czirmina capitaneo, aduocatisque, consulibus, iuratis et incolis nostre ciuitatis Costan vniuersis modernis et alijs pro tempore existentibus, presentibus requirendis, nostris firmis damus regalibus in mandatis, quatenus predictis Ade Rinda eiusque filijs et consanguineis treugas pacis huiusmodi, per nos ipsis datas, inuiolabiliter seruare debeatis et eas per quempiam firmiter et inconcusse seruandas, in ecclesijs, foris et locis, in quibus maior hominum confluit multitudo, exclamare faciatis sub pena et vadio suprascriptis. Pro firmiori huiusmodi nostri decreti treugarum et composicionis tencione et efficacia, horum seriem plenarie ad libros terrestres et ciuiles insribi facientes. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum in Szrem feria secunda infra octauas Visitacionis sancte Marie virginis gloriose, anno Domini M° CCCC° nono. - Ad relacionem Nicolai regni Polonie vicecancellarij.
Księga ziemska kościańska z lat 1406 - 1412, str. 251.
1)Kościan miasto powiatowe w księstwie poznańskiem.


Dokument Nr 153
1409. die 19. mensis Iulii, Lanciciae.
Petrus Szafraniec subcamerarius Cracoviensis et capitaneus Lanciciensis testatur, Iacussium de Słupcza cum Nicolao archiepiscopo Gnesnensi partem villae Słupcza villa Tarnówka commutasse.

In nomine Domini amen. Quoniam multis dubiorum incommodis tunc prudenter occurrimus, dum gesta etatis nostre literarum apicibus et testium annotacione perhennamus, proinde nos Petrus Schaffranecz subcamerarius Cracouiensis et capitaneus Lanciciensis, significamus tenore presencium vniuersis, tam presentibus, quam futuris, quod ad nostram et multorum baronum ac nobilium nobis assidencium, veniens presenciam nobilis Iacussius heres de Slupcza, sanus mente et corpore, non coactus nec compulsus, neque aliquo errore seductus, sed de certa sua sciencia spontanea, suorumque fretus consilio amicorum, totalem et totam partem suam, quam in dicta villa Slupcza,1) in terra Lanciciensi sita, ex paterna successione habuit, cum agris, pratis, campis, siluis, mericis, quercetis, nemoribus, borris, mellificijs, molendinis, emolimentis, lacubus, piscinis, piscaturis, censibus, redditibus, omnibusque vtilitatibus iam factis existentibus et fiendis, quibuscumque nominibus vocitentur, prout dicta pars predicte ville Slupcza ab alijs partibus et villis in suis limitibus longe lateque, circumferencialiter est distincta, et prout ipsam partem solus tenuit, cum omnibus suis pertinencijs, nichil iuris, dominij uel proprietatis in eadem parte pro se uel suis successoribus legittimis reseruando, cum reuerendo in Christo patre, domino Nicolao sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopo pro villa Tharnowca2) in terra Maioris Polonie sita, receptis ab eodem domino Nicolao archiepiscopo in supplementum valoris predicte partis sue quadringentas marcss latorum grossorum Pragensium permutauit et iusto permutacionis titulo coram nobis resignauit, per prefatum dominum Nicolaum archiepiscopum Gneznensem et successores suos archiepiscopos Gneznenses et dictam Gneznensem ecclesiam tenendam, habendam, regendam, vendendam, commutandam, obligandam, alienandam et in vsus ecclesie Gneznensis predicte conuertendam, aut per se et mensam suam archiepiscopalem possidendam temporibus perpetuis duraturis. Nos igitur permutacionem et resignacionem predicta rata et grata habentes, presentibus approbamus, ratificamus et de nostra certa sciencia confirmamus, decernentes ea obtinere robur perpetue firmitatis. In cuius rei testimonium presentes scribi et nostri appensione sigilli iussimus comuniri. Actum et datum Lancicie feria sexta post festum sancti Allexij confessoris, anno Domini M° CCCC° IX. Presentibus nobilibus viris, dominis: Iohanne de Lankoschin castellano, Clemente de Zychlin vexillifero, Nicolao de Opporow venatore, Stanislao de Byelawy pincerna Lanciciensibus, necnon Lyscone de Orlow castellano Brzezinensi, Puczkone de Nandzerzewo et alijs multis fidedignis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 314), opatrzony jest jedną pieczęcią na sznurku z białego i czarnego jedwabiu zawieszoną, po której tylko skorupa wosku bez wycisku pozostała.
1)Słupcza, wieś tej nazwy w ziemi łęczyckiej dziś nie istnieje.
2)Tarnówka, wieś zapewne w powiecie kolskim.


Dokument Nr 154
1409. die 26. mensis Iulii, in Inowłodź.
Thomco de Węgleszyn castellanus Sandomiriensis et capitaneus Maioris Poloniae Wladislao II. regi Poloniae cum certo numero hastarum famulari sese obligat.

Ego Thomco de Wangleschin castellanus Sandomiriensis et Maioris Polonie capitaneus, notum facio, quibus expedit, vniuersis, quod pro quadringentis marcis grossorum Pragensium, in quibus racione ...... serenissimo principi, domino Wladislao regi Polonie etc. domino nostro gracioso obligor et astringor, dum et quando regnum ipsius Polonie contra quoscumque eius inimicos exircitualiter se mouebitur, cum certo numero hastarum promitto eidem domino regi famulari et quadringentas marcas predictas promereri; et si hoc ipsum facere non potuero aut neglexero quouismodo, extunc ad solucionem earundem quadringentarum marcarum domino regi predicto me obligo et astringo. Harum quibus sigillum meum appensum est testimonio literarum. Datum in Inowlodz feria sexta in crastino beati Iacobi apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo nono.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 315). Pieczęć wraz z paskiem pargaminowym oderwana.


Dokument Nr 155
1409. die 30. mensis Iulii, in Radoszyce.
Wladislaus II. rex Poloniae Martino de Sławsko villam Ceków in XXX marcis pignori obligat.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithuanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quomodo attente mentis intuitu perpendentes grate et multum accepte fidelitatis studiosa obsequia, quibus strenuus Martinus de Slawsco subdapifer Poznaniensis, miles noster fidelis, nobis multipliciter placere meruit et in futurum aucto fidelitatis studio prestancius poterit complacere, horum intuitu volentes ipsum specialis gracie prosequi fauoribus et ad obsequia nostra reddere continuo prompciorem, sibi in et super villa nostra Czecowo1) in districtu Kalisiensi sita, quam alias a nobis habuit in tenuta, de triginta marcis numeri Polonicalis consueti, quadraginta octo grossos in marcam quamlibet computando, graciose prouidimus et prouidemus harum serie mediante. Quamquidem villam Czecowo idem Martinus (cum omni iure et dominio), quibus ipsam soli habuimus, cum omnibus ipsius vtilitatibus, fructibus, prouentibus, censibus, redditibus, coherencijs, pertinencijs, appendijs ad eam quomodolibet ab antiquo spectantibus, habebit, tenebit, vtifruetur et pacifice possidebit, quousque sibi vel suis successoribus per nos aut successores nostros dicte triginta marce persolute fuerint integre et de pleno; quibus exsolutis prefate ville possessio ad nos uel successores nostros deuolui debet pleno iure. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio litterarum. Datum in Radoschicze feria tercia proxima post diem sancti Iacobi apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo nono. - Relacio Sbignei marschalci.
Teka Naruszewicza 10 N. 126, z oryginału pargaminowego, przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, u którego na pasku pargaminowym wisiała pieczęć z czerwonego wosku.
1)Ceków, wieś w wojew. i pow. kaliskim, par. Kosmów.


Dokument Nr 156
1409. die 23. mensis Augusti, in Bukownica.
Pribislaus Gryżyński ecclesiam parochialem in Włoszakowice iterum erigit et dotat.

R. Przibislaus Griszynski heres in Brenno dominusque in Bukowyecz et Lloszakowycze a. D. 1409 in vigilia b. Bartholomei apostoli, anno, quo ecclesia predicta est erecta et de nouo edificata, cum maxima gwerra et altercacio est facta inter serenissimum principem Wladislaum regem Polonie et Cruciferos, za zgodą braci swych rodzonych Andrzeja, Jana i Wyszaka, funduje na nowo kościół parafialny NMaryi Panny i Wszystkich Świętych we wsi Włoszakowice,1) ponieważ obecny jego rządca ks. Piotr Bronski dla zupełnego upadku fundacyi dłużej się utrzymać nie może, a i przedtem z tegoż powodu probostwo to przez dłuższy czas wakowało. Fundator przeznacza na wspomożenie 2 grzywny groszy rocznego czynszu, które zapisuje na swej wsi Bukownica,2) dalej jednę grzywnę zapisaną na wsi Grotniki3) i jednę grzywnę zapisaną na Włoszakowicach; gdyby zaś wsie te przez nieszczęście opustoszały, wtenczas proboszczowie mają pierwsi swój czynsz z nich pobierać i z wszystkich ich dochodów n. p. z młynów. Oprócz tego otrzymują proboszczowie młyn we Włoszakowicach, zwany Mały młyniec, wraz ze stawem i dopływem i odpływem tegoż i wolnem rybołostwem na swój stół, równie wolny wrąb w lesie na budulec i opał, za co młynarz ma wolność mielenia dla mieszkańców wsi i obcych, dając za to dziedzicowi rocznie 4 kapłony na Boże Narodzenie. Nadto otrzymują proboszczowie dziesięciny snopowe na folwarkach wsi Włoszakowice i Koly i wolność paszenia owiec, bydła i świń na żołędziach, nadto jeden ogród. Przytem przyrzeka fundator sub fide et honore, że gdyby kiedy wykupił od biskupa wiardunki ze wzmiankowanych wsi za swe pieniądze, wtedy złoży 20 grzywien on lub jego spadkobiercy, z których czynsz mają proboszczowie pobierać. W końcu wzywa klątwy kościelne na swych następców, gdyby który z nich powyższą darowiznę miał naruszyć.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta ann. 1591 - 1593.
1)Włoszakowice wieś paraf. w woj. niegdy poznańskiem, pow. kościańskim.
2)Bukownica jedna leży w pow. krobskim, druga w ostrzeszewskim.
3)Grotniki leżą w pow. wschowskim.


Dokument Nr 157
1409. die 16. mensis Septembris, Vladislaviae.
Ioannes vicarius in spiritualibus Wladislaviensis canonicatum in ecclesia Crussviciensi ad s. Vitum Nicolao praeposito ecclesiae ad s. Florianum confert.

Iohannes scolasticus Wladislauiensis, vicarius reuerendi in Christo patris et domini, domini Iohannis episcopi Wladislauiensis in spiritualibus generalis, discretis viris, dominis .. ebdomadarijs sancti Petri Cruszuiciensis ac vniuersis et singulis vicarijs sancti Viti in castro Cruszuiciensi ecclesiarum collegiatarum, qui presentibus fuerint requisiti, salutem in Domino. Vacantibus canonicatu et prebenda in dicta ecclesia sancti Viti per mortem domini Nicolai de Chrobrza, vltimi et inmediati prebendarij eorundem, extra Romanam curiam defuncti, ad presentacionem serenissimi principis et domini, domini Wladislai Dei gracia regis Polonie etcetera, ius patronatus dictorum canonicatus et prebende obtinentis, honorabili viro, domino Nicolao preposito ecclesie collegiate sancti Floriani extra muros ciuitatis Cracouiensis,1) et in ipsius absencia discretis viris domino Clementi plebano in Brest, procuratori suo legittimo, presencium exhibitori prouidimus et presentibus prouidemus, ipsumque per bireti nostri imposicionem de eisdem inuestiuimus et presentibus inuestimus, instituentes eundem canonicum prebendatum ecclesie sancti Viti supradicte. Quocirca vobis et cuilibet vestrum, qui presentibus fuerit requisitus, in uirtute sancte obediencie districte precipiendo mandamus, quatenus memoratum dominum Nicolaum aut dictum suum procuratorem in possessionem dictorum canonicatus et prebende, iurium et pertinenciarum eorundem nostra auctoritate inducatis legittime corporalem, asignatisque sibi stalo in choro loco uocem in cappitulo cum plenitudine iuris canonici ipsum recipiatis et ab alijs canonicis eiusdem ecclesie recipi faciatis in canonicum et in fratrem, facientes inducto de redditibus, prouentibus et obuencionibus vniuersis ipsius prebende a reddituarijs et censuarijs integre respondere. Datum Wladislauie die XVI mensis Septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo nono, nostro sub sigillo.
Dokument pargaminowy, nieco zniszczony, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 316), opatrzony jest małą pieczątką okrągłą, z ciemnego wosku, uwieszoną na pasku pargaminowym. Pieczęć wyobraża popiersie Matki Boskiej z dzieciątkiem, otoczone promieniami. W otoku napis acz wyraźny, przecież nieczytelny.
1)Kościół niegdy kollegiacki św. Floryana na Kleparzu pod Krakowem.


Dokument Nr 158
1409. die 28. mensis Octobris, in Opatów.
Wladislaus II. rex Poloniae civibus de Rydzyn immunitates quasdam confert.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithuanieque princeps supremus et heres Russie, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quomodo ob merita fidelium obsequiorum, quibus Iohannes de Ridzin noster fidelis dilectus, nobis placere meruit et adhuc prestancius poterit complacere, ad instantesque peticiones ipsius ciuitatis Ridzini1) condicionem volentes facere meliorem, omnibus et singulis mercatoribus et cuiuscumque status et condicionis hominibus cum peccoribus et frumentis vel alijs ibi emptis recedendi plenam et omnimodam concedimus tenore presencium facultatem, ad nostre dumtaxat beneplacitum voluntatis. Vobis igitur capitaneis, burgrabijs, procuratoribus, viceprocuratoribus alijsque regni nostri officialibus et eorum vicesgerentibus, nostris certis damus regalibus in mandatis, quatenus omnes et singulos homines cum ipsorum pecoribus et frumentis in Ridzin transeuntes et transire volentes vel abinde recedentes, nulla presumatis impedire racione tamdiu, quousque a nobis aliud habueritis in mandatis. Datum in Opatow feria secunda in die Simonis et Iude beatorum (apostolorum), anno Domini millesimo quadringentesimo nono. - Relacio domini Nicolai vicecancellarij.
Teka Naruszewisza 10 N. 136 z oryginału pargaminowego, przechowanego niegdy w Archiwum koronnem.
1)Rydzyn miasteczko niegdy w woj. poznańskiem, pow. kościańskim.


Dokument Nr 159
1409. die 21. mensis Novembris, Cracoviae.
Wladislaus II. rex Poloniae Thomconi Komornicki villam Wroblów in CXL marcis pignori obligat.

Vladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithuanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quomodo Thomkoni Komornicki, nostro fideli dilecto, villam nostram Wroblow in terra et districtu Welunensi sitam, in centum marcis grossorum Pragensium, in quibus ipsam dudum tenuit a nobis obligatam, et quadraginta monete communiter decurrentis, quas ab ipso effectualiter accepimus, obligauimns et tenore presencium obligamus, cum omnibus et singulis ipsius vtilitatibus, censibus, fructibus, molendinis, prouentibus et alijs pertinencijs, ad ipsam spectantibus, per ipsum habendam, tenendam quiete et pacifice possidendam, tamdiu, quousque sibi dicte centum marce grossorum Pragensium et quadraginta monete decurrentis per nos vel successores nostros ex integro fuerint persolute. Quibus solutis villa predicta ad nos et nostros successores redire debebit pleno iure, sic eciam, quod eandem nonnisi proprijs pecunijs tantummodo pro nostra necessitate redimere debemus. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum in Cracouia feria quinta proxima post festum beate Helizabeth, anno Domini millesimo quadringentesimo nono. - Relacio domini Nicolai vicecancellarij.
Teka Naruszewicza 10 N. 134 z oryginału pargaminowego anihilowanego, przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, opatrzonego pieczęcią zawieszoną na pasku pargaminowym.


Dokument Nr 160
1410. die 20. mensis Februarii, Sandomiriae.
Pribislaus de Gryżyn Wladislao II. regi Poloniae D marcas ad manus Ioannis de Rydzyn solvere sese obligat.

Nos Przibislaus de Grizin promittimus bona fide quingentas marcas grossorum latorum Pragensium, numeri et ponderis Polonicalium, quadraginta octo grossos in marcam quamlibet computando, ad manus Iohannis de Rydzin pro serenissimo principe et domino, domino Wladislao rege Polonie, ad festum Pasce proxime venturum sine omni dilacione ad racionem mille marcarum, in quibus nobis oppidum Costczan1) obligauit, quarum iam de facto in paratis quingentas exsoluimus sue Serenitati, reponere et soluere sine falso(?). Quas si ad predictum festum Pasce proxime afuturum non soluerimus, extunc de omnibus bonis nostris hereditarijs, que possidemus, cedere debemus, de quibus ipse dominus rex intromittendi se liberam habebit facultatem et ea pro se retinere. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum Sandomirie feria quinta proxima post dominicam Reminiscere, anno Domini M° CCCC° decimo.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 317), opatrzony był małą pieczęcią okrągłą z zielonego wosku, zawieszoną na pasku pargaminowym, po której tylko ułomek niewielki pozostał.
1)Kościan miasto powiatowe w księstwie poznańskiem.


Dokument Nr 161
1410. die 29. mensis Aprilis, Cracoviae.
Petrus episcopus Cracoviensis notificat Wladislao II. regi Poloniae bullam quandam Alexandri V. P. M.

Serenissimo principi et domino, Wladislao Dei gracia regi Polonie illustri, salutem in Domino et regie maiesta .............. Petrus eadem gracia episcopus Cracouiensis et Sedis apostolice nunccius, per sanctissimum in Christo patrem et dominum, dominum Allexandrum [diuina prouidencia papam] quintum ad vestrum regnum Polonie et ad totam prouinciam Gneznensem cum concessione [variarum] facultatum specialiter [deputatus ............ facultates vestre regie maiestati, vt indulgenciam, que in concilio Pysano existentibus est concessa, per certe tenoris litteras nobis .......... est commissum. Cuius quidem facultatis tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis:
Allexander episcopus seruus seruorum Dei, venerabili [in Christo fratri] episcopo Cracouiensi, apostolice Sedis nunccio, salutem in Domino et apostolicam benediccionem. Cum te ad Polonie regem et nonnullas alias ...... nonullis nostris et Romane ecclesie negocijs presencialiter destinemus, nos volentes ea tibi commoda, per que te possis alijs reddere gratum .... sum Fraternitati tue concedendi auctoritate nostra, carissimo in Christo filio Wladislao regi, tum ....... et carissime in Christo filie ..... Anne regine Polonie illustribus cum duodecim, ac dilecto filio nobili viro Allexandro duci Lithuanie eciam cum duodecim [personis], quas rex, regina et dux prefatus duxerint eligendas, vt ..... ...... quilibet ipsorum et personarum prefatarum duxerit eligendam, omnium peccatorum suorum, de quibus corde contrito et ore confessionis ......... enses postquam ...... lis concesseris, semel et alias pos ..... mortis articulo eciam semel plenam remissionem auctoritate apostolica ................ valeat, eciam si talia fuerint, propter que [Sedes apostolica] foret merito consulenda tenore presencium concedimus facultatem. Datum ................. pontificatus nostri anno primo.
.......... nos in dicto vestre Serenitatis regno essemus constituti, fuit pro parte vestre regie maiestatis supplicatum, quatenus vobis regi et viginti alijs personis, per vos eligendis, eandem indulgenciam, quam prefatus dominus noster Allexander papa quintus nuper illis, qui in concilio generali Pysano fuerunt, concessam, videlicet vt confessor seu confessores, quem vos et quelibet dictarum viginti personarum, per vos ad hoc eligendarum, duxeritis seu duxerit eligendum, omnium peccatorum vestrorum et suorum, de quibus corde contriti et ore confessi fueritis et fuerint, infra duos menses a data presencium affuturos semel et postea in mortis articulo eciam semel plenam remissionem auctoritate apostolica concedere valeant, tenore presencium indulgemus. Que omnia et singula vobis domino regi et alijs quibuscumque intimamus, insinuamus et notificamus et ad vestram et cuiuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci volumus per presentes. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras nostro sigillo consueto fecimus communiri. Datum et actum Cracouie anno Domini millesimo quadringentesimo decimo, indiccione tercia, hora terciarum vel quasi, in domo nostre habitacionis, die penultima mensis Aprilis, pontificatus prefati sanctissimi in Christo domini nostri, domini Allexandri anno primo. Presentibus ibidem honorabilibus viris, dominis Iohanne custode et canonico Cracouiensi et Michaele scolastico Gneznensi, testibus ad premissa.
Dokument pargaminowy, bardzo zniszczony, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 318), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko sznurek z różowego i czarnego jedwabiu pozostał.


Dokument Nr 162
1410. die 19. mensis Maii, in Gliniany.
Wladislaus II. rex Poloniae Ioanni de Kalinowa CC marcas in villa Maczow inscribit.

Vladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithuanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, presencium noticiam habituris, quomodo attendentes fidei constanciam constantisque fidelitatis merita, quibus nobilis Iohannes de Kalinowa, fidelis noster dilectus, nobis complacuit et aucto fidelitatis studio in posterum prestancius poterit complacere, horum intuitu meritorum ipsum volentes nostrarum graciarum speciali prerogatiua preuenire (et) ad nostra seruicia continuo reddere prompciorem, in et super villa nostra Maczow1) et allodio dicte ville, in districtu Kalissiensi sitis, sibi ducentas marcas numeri et ponderis Polonicalium, scilicet quadraginta octo grossos in quamlibet marcam computando, centum videlicet et quinquaginta marcas, quibus de nostra voluntate et consensu predictam villam et eius allodium redemit, et quinquaginta marcas racione ipsius fidelium obsequiorum denuo assignauimus graciose et tenore presencium mediante in villa et allodio supradictis donamus, damus, conferimus et asscribimus. Quamquidem villam Maczow cum suo allodio Iohannes predictus cum omni iure et dominio, agris, pratis, campis, borris, syluis, gaijs, mericis, nemoribus, aucupacionibus, venacionibus, mellificijs, piscinis, piscaturis, lacubus, paludibus, aquis, molendinis et emolumentis, censibus, fructibus, prouentibus, redditibus, pertinencijs, appendijs et coherencijs vniuersis, prout predicta villa et ipsius allodium in suis limitibus et granicijs ab alijs circumferencialiter est diuisa et distincta, tenebit, vtifruetur et quiete possidebit tamdiu, quousque predicte ducente marce sibi vel suis legittimis successoribus per nos aut nostros successores integraliter fuerint persolute. Quibus ducentis marcis predictis solutis dicta villa cum allodio ad nos vel ad successores nostros pleno iure deuolui et redire debebit. Harum quibus sigillum nostrum est appensum testimonio literarum. Datum in Glinani feria secunda in crastino sancte Trinitatis, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo.
Teka Naruszewicza 10 N. 146 z oryginału pargaminowego anihilowanego, przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, od którego pieczęć była oderwana.
1)Maczów, wieś tej ani podobnej nazwy na obszarach dawnej rzeczypospolitej obecnie nie istnieje; jakaby zaś tu miejscowość rozumianą była, oznaczyć nie umiem.


Dokument Nr 163
1410. die 16. mensis Iulii, prope Hasterad.
Wladislai II. regis Poloniae ad Albertum episcopum Posnaniensem de pugna Grunvaldensi litterae.

Princeps presul eximie, pater in Christo reuerende! Heri audientibus nobis missarum solemnijs magister generalis Cruciferorum cum omni sua potencia, quam habuit, ad nostros appropinquans exercitus, siciens nobiscum preliari et nostrorum fundere sanguinem, nobis et domino Wytoldo fratri nostro carissimo duos gladios direxit sic inquiens: ecce vobis duos gladios dirigimus in vestrum subsidium, vt hodie per conflictum campestrem duellare debeatis nobiscum et locum certaminis nobis indicite aut ipsum vobis indicendum requiratis. Quibus tandem in mansuetudine animi nostri respondimus: gladios nobis per vos missos suscepimus et sic suscipere volumus vobiscum, quia Christi nomine inuocato per conflictum volumus decertare; locum autem certaminis vobis indicare non possumus neque scimus, sed omnipotens Dominus, qui cuncta regit et disponit vniuersa, locum, in quo vobiscum pugnaturi sumus, iam vobis preparauit. Denique statim sine mora exercitibus nostris ordinatis et instructis, ipsos dimissimus contra hostes transituros in conflictum, vbi non in virtute brachij nostri vel gencium multitudine armatorum, sed solius Dei potestate et virtute, qui nos semper ab aduersis dignatus perseuerare, paucis valde de nostris, nullis vero notabilibus interfectis, omnes exercitus inimicorum prostrauimus et ipsum magistrum generalem et mareschalcum Swarczybog cum alijs multis commendatoribus Cruciferis peremimus et captiuos infinitos ad nostra tentoria deduximus et habemus captiuos, inter quos ducem Conradum iuniorem ducem Stetinensem, Christophorum et alios hospites valde multos, quorum numerum ignoramus, recepimus et in captiuitatem adduximus, sicque hostibus prostratis et in fugam conuersis, qui remanserant superstites, licet pauci, ipsos in propria persona similiter insecuti et insequi exercitibus nostris per quatuor milliaria mandauimus, vbi iterum infiniti ex ipsis fugientibus sunt perempti et alij in vndis fugientes sunt submersi. Nos vero Deo nostro de triumpho nobis concesso gracias agentes, per duo milliaria vltra ipsos insequentes, ad tentoria nostra rediimus sani et incolumes, nobis diuina clemencia fauente et fortuna. Ideo Paternitatem vestram petimus et hortamur, quatenus diuinam clemenciam, que nos nullis nostris meritis precedentibus, tantis donauit beneficijs, deprecari velit, vt eandem in nobis continuare pietatem dignetur et concedere in hostibus incepte victorie triumphum consummare. Datum prope Hasterad in campo prelii nostri, feria quarta in crastino Diuisionis apostolorum. - Eciam feria sexta, cum a ciuitate nostra Hoynsteyn recedere voluimus, venerunt ad nos nobiles Cruciferorum et ciues de districtu et ciuitate Huldenburg, castrum bonum valde nostre subicientes dicioni. Anno Domini M CCCC X.
Teka Naruszewicza 10 N. 151, gdzie dokument ten jest zatytułowany: Vladislaus Dei gracia rex Polonie etc. domino Alberto episcopo Posnaniensi post pugnam Grunvaldensem.


Dokument Nr 164
1410. die 20. mensis Iulii, in Elbing.
Consules civitatis Elbingensis Wladislao II. regi Poloniae nuntium suum commendant.

Aller durchluchtichster ffurste vnde grossmechtiger gnediger konig vnde here. Euwere grossmechtige konigliche gnade czu ir guttlichen nemen wellen, das wir rathmanne vnde die gemeyne der stat Elbing dissen erbarn man, ein prior des klosters mit vns czum Elbinge vorgeschreben an euwere hochwirdige koniglige gnade senden, vnde wir mit demuttlichem dinste euwere hochgeborne koniglige gnade bitten, wes desser kegenwertiger bryffczeiger van vnses geschefftis wegen an euweren konigeligen gnaden worbende is, das euwere gnade vff syn wort vnde gewerben ganczen louben hongen welle in aller wys, ab wir alsampt vor euwern gnade do solbis kegewertig weren. Geschreben am sontage nehst vor Magdalene vidue, vnder der stat secret Elbing borger ruckelinge off dissen bryff gedrucket, des wir alsampt hir czu no czur czyt gebruchen, im iare des hern Christi XIIII C X.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej. Pieczęć, która po stronie adresowej wyciśniętą była, wykruszyła się zupełnie.


Dokument Nr 165
1410. die 21. mensis Augusti, in Fredek.
Designatio rerum pretiosarum a Wilhelmo de Rosenberg quondam commendatore in Strasberg, Wladislao II. regi Poloniae traditarum.

In nomine Domini amen. Sub anno Natiuitatis eiusdem millesimo quadringentesimo decimo, indiccione tercia, die dominico, vicesima prima mensis Augusti, hora vesperorum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Iohannis diuina prouidencia pape vicesimi tercij, anno ipsius primo, in comodo testidunato immediate circa refectorium castri episcopalis Fredek, in mei notarij publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia, personaliter constitutus venerabilis et religiosus vir, dominus Wilhelmus de Rosenberg, quondam commendator in Strasberg, Culmensis dyocesis, in presencia reuerendi in Christo patris et domini, domini Arnoldi episcopi Culmensis et honorabilis et strennui militis domini Ianussij de Kretkow, aperuit quendam cistam, ferreis laminibus circumdatam et tribus clauis desuper conclauatam, quam cum aperuisset, ex ea recepit et exhibuit et postea in eandem cistam reintrudi fecit argentea sollempnia clinodia infrascripta cum reliquijs sanctorum interclusis. Primo vnam magnam crucem argenteam, desuper deauratam et lapidibus preciosis ornatam, cum notabili pede argenteo; item vnam monstranciam argenteam; item vnam mediocram monstranciam, que ambe monstrancie pulchris disposicionibus sculpturis fuerunt adornate. Item vnam magnam tabulam cum reliquijs, habens a sinistris et dextris tabulas varijs reliquijs impletas. Item mediocrem tabulam argenteam habens consimiliter tabulas a dextris et sinistris reliquijs impletas. Item vnam paruam tabulam argenteam reliquijs impletam. Item vnum preciosum altare portatile argenteum et deauratum. Item vnum magnum calicem cum patena. Hec omnia premissa dominus Wilhelmus predictus de cista predicta exhibuit et comodo, quo eam inuenit et exhibuit, sic asserebat, se de castro Strasberg ad castrum Fredek transmisisse et illesa sine diminucione exhibuisse. Item predictus dominus Wilhelmus quondam commendator in Strasberg exhibuit duas cappas chorales de sammat; item exhibuit vnum ornatum ecclesie integrum cum argenteis clinodijs, scilicet vnam casulam flaueam et cappam choralem flauei coloris argenteis clinodijs ornatas, et duas tunicas dalmaticas sine clinodijs flauei coloris, quas casulam, cappam et dalmaticas duntaxat predictus dominus Wilhelmus asseruit et recognouit, reuerendo in Christo patre ac domino Arnoldo episcopo Culmensi sibi et ecclesie sue in bona fide sua donasse et dedisse tunc temporis, quando castrum Strosberg rexisset et possedisset. Item dictus dominus Wilhelmus publice consensit et ei placuit, vt omnia supradicta serenissimo et magnifico principi et domino, Wladislao regi Polonie per predictum dominum episcopum Culmensem tradi posset nomine sui et ordinis sui. De et super quibus omnibus et singulis exhibicionibus predictorum et recognicione reuerendus in Christo pater, dominus Arnoldus episcopus supradictus et dominus Ianussius de Kretkow sibi per me notarium publicum infrascriptum fecerunt(s) sibi fieri vnum vel plura publicum vel publica instrumentum vel instrumenta; et vt cercior fides premissis exhiberetur, predictus reuerendus in Christo pater et dominus Arnoldus episcopus Culmensis, dictus dominus Wilhelmus Rosenberg et dominus Ianussius de Cretkow sigilla sua per me notarium publicum fecerunt appendere. Acta sunt hec anno, indiccione, mense, die, hora, loco et pontificatu quibus supra. Presentibus ibidem venerabilibus et religiosis viris, dominis: magistro Nicolao Girko, vicario domini episcopi suprascripti et Iohanne Schauwenworst scolastico, canonicis ecclesie Culmensis, necnon et Iohanne plebano in Llubonia et Iacobo Doring notario publico, Culmensis et Wladislauiensis dyocesis clericis, testibus fidedignis ad premissa, vocatis specialiter et rogatis.
S. N. Et ego Iacobus Schonezee de Swecza, clericus Wladislauiensis dyocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, quia predicte ciste appercioni, clenodiorum exhibicioni atque ac predicti domini Wylhelmi recognicioni et requisicioni, necnon omnibus et singulis suprascriptis, dum sic, vt premittitur, fierent et agerentur, vnacum prenominatis testibus presens interfui, eaque omnia et singula sic fieri vidi et audiui, ideo ad requisicionem domini episcopi, domini Wilhelmi et domini Iohannis de Kretkow prenominatorum, hoc presens publicum instrumentum per alium fidelem, me alijs occupato negocijs fideliter scriptum, hic me manu propria subscripsi, publicaui et premissa in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis vnacum appensione sigillorum supradictorum dominorum consignaui, rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.
Dokument pargaminowy, przechowany w Archiwum kapituły metropolitalnej gnieznieńskiej (N. 319), opatrzony był pierwotnie trzema pieczęciami, na paskach pargaminowych uwieszonemi, z których pierwszej brak zupełny, dwie drugie wyłupane.


Dokument Nr 166
1410. die 12. mensis Novembris, Posnaniae.
Nicolaus et Iacobus de Górka, necnon Margaretha et Anna de Gilowiec altare ad s. Venceslaum in ecclesia cathedrali Posnaniensi erigunt et dotant.

R. Nicolaus cancellarius Posnaniensis et Iacobus fratres germani, heredes de Gorka, necnon Margaretha et Anna de Gylowyecz Minori, fundują w kościele katedralnym poznańskim w kaplicy in ambitu po lewej stronie idąc do zakrystyi, ołtarz na cześć św. Wacława i Zygmunta męczenników oraz Leonarda, Maryi Magdaleny i Doroty. Na utrzymanie ołtarza i ołtarzysty przeznaczają fundatorowie 11 grzywien monety polskiej, to jest na Oporówku1) 3 grzywny, na Roszkowie2) trzy grzywny, na Iłowcu małym3) 5 grzywien rocznego czunszu, który tak długo ma być wypłacanym, puki go następcy fundatorów nie wykupią a to na Oporówku 35 grzywnami, na Roszkowie 35 grzywnami a na Iłowcu małym 50 grzywnami, za któreto sumy natychmiast inny czynsz ma być zakupionym. Posnanie in die b. Martini episcopi a. D. 1410.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta anni 1483.
1)Oporówek, zapewne w pow. inowrocławskim.
2)Roszków zapewne wieś w pow. kościańskim, a może i inna, gdyż jest więcej miejscowości tej nazwy.
3)Iłowiec mały wieś w pow. szremskim.


Dokument Nr 167
1410. die 17. mensis Novembris, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis erectionem et dotationem altaris Inventionis s. Crucis in ecclesia cathedrali Posnaniensi a Ioanne Czyrniński de Rydzyno factam, ratam esse iubet.

In nomine Domini amen. Albertus Dei gracia episcopus Poznaniensis ad perpetuam rei memoriam. Etsi cunctorum pie mentis ad cultum diuinum, quod nostris desideramus temporibus, adaugendum, deuocio sit promptis studijs amplectenda, eorum tamen supplicum vota a nobis conuenit nedum deuocioribus prosequi fauoribus, verum eciam eos specialibus in se et suis attolli honoribus, quos erga nos et ecclesiam nostram Poznaniensem commendat ingencior excellencia meritorum. Inde est, quod cum dilectus in Christo nobilis Iohannes Czirnynski dominus de Rydzino nostre diocesis, de sua suorumque ac honorabilis Symonis de Kaczkowo canonici ecclesie nostre Poznaniensis parentum salute animarum recogitans, cupiensque terrena in celestia et transitoria in eterna felici commercio commutare, personaliter coram nobis constitutus, de bonis a Deo sibi collatis viginti marcharum numeri et monete Polonicalium pensionem annuam in et de censibus suis, prouenientibus in villis ipsius diocesis nostre in Damecz videlicet octo, in Robczisko quatuor, in Cloda quatuor et in Pawlouicze1) quatuor marchas in redditus et prouentus ecclesiasticos pro altari ad laudem et gloriam Dei et sub vocabulo Inuencionis sancte Crucis, et Concepcionis sancte Marie virginis in ecclesia nostra Poznaniensi, erga quem zelo pie deuocionis ardet accensus, fundando et de nouo erigendo et ministro seu rectori in ipso altari Domino perpetuo seruituro, pie Deo dicauerit et deuote in dotem obtulerit annectendum ac per incolas pro tempore villarum ipsarum in festo sancti Martini episcopi et confessoris annis singulis futuris ministro seu rectori eidem dandum et soluendum tamdiu, donec ipse Iohannes uel heredes seu successores seu domini villarum earundem pro tempore pro ducentis marcis grossorum Pragensium numeri prescripti census seu pensionem alios perpetuos in alijs certis bonis pro dictis altari et ministro eius pro tempore ........ consensu capituli Poznaniensis et ministri predicti emerint et in redditus et prouentus ecclesiasticos altari et ministro eisdem incorporari et intitulari procurauerint loco vig[inti marcharum pre]scriptarum. Nos supplicacionibus deuotis prefati Iohannis inclinati, votaque suaque laudabilia eo eciam ad cultum diuinum augendum digne promouenda commendantes ac volentes eum in se ...... pro suis meritis, quibus apud nos et ecclesiam nostram dignum se reddidit et probatum, in ipsa ecclesia specialiter honorare, ut ceteri exemplo eius ducti laudabili ad deuocionem et fidelitatem erga ipsam ecclesiam nostram atque nos ardencius inflaminentur, altare predictum per eum consensimus et concessimus erigendum et fundandum, ac ad honorem Dei et Inuencionis sancte Crucis, Concepcionisque beate Marie virginis ereximus et erigimus ex certa nostra sciencia in capella ambitus penes locum capitularem in dextra parte chori dicte ecclesie nostre versus occidentem constructa, quam eciam capellam in suis tectis et testudinibus atque pauimentis dum et quociens expedierit reparandam, ius quoque patronatus et nominandi ac presentandi ministrum seu rectorem pro tempore eiusdem altaris ipsi Iohanni et liberis suis ac eciam domus et clenodij suorum heredibus propinquioribus, per lineam masculinam ab eo descendentibus, de venerabilium fratrum nostrorum, capituli nostri Poznaniensis consensu perpetuo dedimus et donauimus, damusque et donamus ac census prescriptos dicto altari in dotem anneximus et intitulauimus ac incorporauimus, annectimus, intitulamus et incorporamus, ipsosque census inantea, redditus et prouentus ecclesiasticos fore censendos et censeri, et ut tales ad forum et iurisdicionem ecclesiasticos spectare, libertatibusque et immunitatibus ecclesiasticis comunicare ac reddituarios eorum pro tempore, si et quociens neglexerint, ad solucionem debitam ipsorum per penas et censuras ecclesiasticas compelli debere decreuimus et decernimus per presentes. Et cum propter officium fiatur beneficium, et ne dictus Iohannes votis suis, suique et dicti Symonis parentes salubribus frustrentur suffragijs, dictum altare et eius ministrum pro tempore oneramus tribus missis, vna videlicet de sancta Cruce, secunda vero de beata uirgine Maria, et tercia pro defunctis singulis septimanis anni, diebus, quibus magis digne et deuocius poterit, per eundem ministrum uel alium pro eo presbiterum in ipso altari legendis, exceptis tamen Quadragesime diebus et septimanis Natiuitatis Resureccionisque Domini atque Penthecostes alijs quoque festis celebribus in suis officijs peragendis, de quibus tunc misse loco supranominatorum complebuntur. Que omnia et singula sic disposita et ordinata vt firma permaneant, presentis scripti patrocinio confirmamus perpetuo duratura. In cuius rei testimonium nostrum et capituli nostri predicti sigilla presentibus sunt appensa. Actum et datum Poznanie XVII die mensis Novembris, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo. Presentibus et consencientibus venerabilibus fratribus nostris: Pelka preposito, Nicolao de Chlapouo Poznaniensi, Santhcone Pczeuensi archidyaconis, Nicolao cancellario, Michaele Bliden decretorum doctore, Vincencio de Marczinkowo, Iohanne Nepart, Przibislao, Alberto preposito Gluschinensi, Bartholomeo [Iohanne] Budkonis, Nicolao Lanthmani, Petro Luciani, Floriano de Poklathki, Nicolao Czothczani, Albrico de Costczino, Mathia [Blida, Loduigo] canonicis ecclesie nostre Poznaniensis, ad sonum campane more solito capitulariter congregatis.
Oryginał pargaminowy, znacznie podniszczony, przechowany w archiwum kapituły poznańskiej, opatrzony jest dwiema pieczęciami podługowatemi ze zwykłego wosku, zawieszonemi na sznurkach z zielonego i różowego jedwabiu. Pierwsza wyobraża w tarczy herb Jastrzębiec, ponad tarczą popiersia św. Piotra i Pawła. Napis otokowy:
† s. maivs. alberti. iastrambecz. episcopi. poznaniensis
Druga jest pieczęcią kapituły katedralnej poznańskiej.
1)Damiec, wieś tej nazwy dziś nie istnieje.
Robczysko, wieś w pow. wschowskim.
Kłoda i Pawłowice wsie również w pow. wschowskim.


Dokument Nr 168
1410. die 17. mensis Novembris, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis ratam facit erectionem altaris ad s. Venceslaum in ecclesia cathedrali Posnaniensi a heredibus de Gorka et Gilowiec factam.

R. Biskup potwierdzając ową fundacyę, nadmienia, że fundatorowie zobowiązali się jeszcze do reparacyi kaplicy, w której ołtarz wystawili, ilekroć tego będzie potrzeba. Prawo patronatu zlewa biskup na fundatorów i ich spadkobierców a ostatecznie na ich krewnych, tegoż samego herbu w linii męskiej; na ołtarzystów nakłada nastepujące obowiązki. Najpierw mają odprawiać tygodniowo trzy msze, to jest do św. Trójcy, do NPMaryi i za zmarłych, w dniach, które sobie wybiorą, wyjąwszy wielkie święta, w których nabożeństwo ma się w sposób przepisany odprawiać. W dnie św. patronów ołtarza mają kaplicę otworzyć i innym, którzy chcą mszę odprawiać, wszystko do tego przysposobić a nadto 1/2 grosza zapłacić; wikaryuszom zaś katedralnym zapłacić mają 1 grzywnę w dniu po św. Maryi Magdalenie za odprawienie anniwersarza za dusze Wojciecha i Katarzyny, rodziców wspomnianych Mikołaja, Jakuba i Małgorzaty. Nadto mają każdocześni ołtarzyści w Suchedni odprawić wigilie 9 lekcyj za dusze fundatorów, zawsze przy katedrze przemieszkiwać i żadnego innego beneficium nie poszukiwać, któreby się temu sprzeciwiało. Testes: Pelka prepositus Posnaniensis, Nicolaus de Chlapowo Poznaniensis, Sandco Pczewiensis archidiaconi, Iohannes de Nyeparth, Michael Blyden decretorum doctor, Vincencius de Marczynkowo, Bartholomeus, Przybyslaus, Albertus prepositus Gluschynensis, Nicolaus Lanthman, Petrus, Lucianus, Iohannes de Czechel, Nicolaus Czyoczany, Albertus de Costrzyn, Florianus de Pokhlathky, Mathias Blyda et Loduigus, prelati et canonici ecclesie Poznaniensis.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis acta anni 1483.


Dokument Nr 169
1410. die 17. mensis Novembris, Posnaniae.
Alberti episcopi Posnaniensis cum Iohanne plebano de Poniec de decimis fertonalibus quibusdam pactum.

R. Wojciech biskup poznański czyni za pośrednictwem swej kapituły ugodę z Janem plebanem w Poniecu o wiardunki (fertones) dziesięcinne z wsi Gościejewice, Rokossowo, Drzewce, Dzięczyna i Śmiłowo,1) które tenże proboszcz przywłaszczał sobie na mocy sfałszowanego dokumentu jakoby Andrzeja biskupa poznańskiego, a które właściwie do stołu biskupiego należą. W skutek tego zatrzymuje biskup dla swego stołu wiardunki z Gościejewic i Rokossowa, a z Drzewców, Dzięczyny i Śmiłowa odstępuje kościołowi ponieckiemu. Nadto dla pewności na przyszłość spisuje wsie, które do tegoż kościoła należą: Police z przynależytościami i folwarkiem kościoła Schybe, leżącym obok młyna, 8 ogrodów pod Poniecem, Drzewce, Dzięczyna i Śmiłowo z dziesięcinami i mesznem, miasto Poniec, wsie Gościejewice, Rokossowo, Sarbinowo, Sowiny, Zawady, Waszkowo, Janiszewo, Maczyno, Lubonia, Mierzewo, Czarnkowo i Stara Golina2) z dziesięcinami i mesznem, z każdej po 2 miary żyta i owsa. Testes: Pelka prepositus, Nicolaus de Chlapowo Posnaniensis, Sandco Pczewensis archidiaconi, Nicolaus de Gorca cancellarius, Michael Bliden decretorum doctor, Vincencius de Marczinkowo, Iohannes de Nyeparth, Bartholomeus, Przibislaus, Albertus Gluschinensis, Nicolaus Lanthman, Petrus Luciani, Iohannes de Czechel, Nicolaus Czothczyany, Albertus de Costrzyn, Florianus de Poklyathki, Mathias Blida et Ludvigus prelati et canonici ecclesie Posnaniensis.
Archivum consistorii episcopalis Poznaniensis acta de a. 1555.
1)Gościejewice, wieś w pow. krobskim.
Rokosowo, wieś w tymże powiecie.
Drzewce, Dzięczyna i Śmiłów, wsie w tymże powiecie.
2)Police, wieś niegdy pod Poniecem położona, dziś nie istnieje.
Poniec miasteczko, Sarbinowo i Golina wsie w pow. krobskim.
Sowiny i Janiszew, wsie w tymże powiecie.
Schybe, Maczyno, Mierzewo, Lubonia i Czarnkowo dziś w pow. krobskim nie istnieją.


Dokument Nr 170
1410. die 30. mensis Novembris, in Połapy.
Wladislaus II. rex Poloniae episcopo Cracoviensi Nicolaum canonicum Cracoviensem et Sandomiriensem ad ecclesiam in Połapy praesentat.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithuanieque princeps supremus et heres Russie, principi, presuli eximio, patri reuerendissimo ........ Cracouiensi ........ dilecto, graciam nostram et omne bonum. Quia ecclesia P ............. collacionis per mortem magistri Iohannis ...... olim nostri predicatoris, vltimi et immediati ....... ipsius vacat et ad presens vacare ........ ideo honorabilem dominum Nicolaum Cracouiensis et Sandomiriensis ecclesiarum canonicum, aule nostre notarium fidelem dilectum vestre Paternitati in Christi nomine ....... affectantes, quatenus ipsum de eadem canonice ..... investire, curam spiritualium .......... temporalium sibi in ipsa commitere adhibetis ..... et solempnitatibus circa talia solitis et consuetis, prout ad vestre Paternitatis pertinet officium pastorale. Datum in Polapi loco venacionum [nostrarum, in die] sancti Andree apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo.
Dokument pargaminowy, w skutek wilgoci i zbutwienia prawie wcale nieczytelny, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 320), opatrzony był średnią pieczęcią królewską z czerwonego wosku, zawieszoną na pasku pargaminowym, po której tylko mały ułomek pozostał.


Dokument Nr 171
1411. die 10. mensis Februarii, in Kalisz.
Wladislaus II. rex Poloniae Barthossio de Płomykowo villas Torzykowo, Niedamirz et Wronczyno CCC marcis pignori obligat.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithuanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quomodo attendentes pure fidei constanciam et constantis fidelitatis merita, quibus strenuus Barthossius de Plomycowo, miles noster fidelis, nobis complacuit et adhuc aucto fidelitatis studio in futurum prestancius poterit complacere, horum intuitu volentes ipsum graciarum nostrarum prosequi fauoribus et ad nostra obsequia continuo reddere prompciorem, sibi in et super villis nostris Thorzycowo, Nedamyrze, Wronczyno,1) in districtu Pyzdrensi sitis, tricentas marcas numeri et ponderis Polonicalium, quadraginta octo grossos in marcam quamlibet computando, damus, donamus, deputamus et assignamus, per ipsum et eius successores in eisdem tricentis marcis cum omnibus et singulis ipsius vtilitatibus, fructibus, censibus, redditibus, prouentibus et obuencionibus vniuersis, ad ipsam quomodolibet spectantibus ab antiquo, prout in suis metis et granicijs longe, late et circumferencialiter est distincta, habendum, tenendum, vtifruendum et pacifice possidendum tamdiu, quousque sibi vel ipsius successoribus per nos vel nostros successores tricente marce predicte fuerint persolute integraliter et ex toto: exceptis contribucionibus nobis pro stacionibus nostris dari solitis, quas pro nobis reseruamus. Harum quibus sigillum nostrum est appensum testimonio litterarum. Datum in Kalisch in die beate Scolastice, anno Domini millesimo quadringentesimo vndecimo.
Teka Naruszewicza 11 N. 3, z oryginału pargaminowego, przechowanego niegdy w Archiwum koronnem, u którego wisiała pieczęć na pasku pargaminowym.
1)Torzykowo, dziś nie istnieje.
Niedamirz, również nie istnieje.
Wronczyno, wieś niegdy parafialna w pow. gnieźnieńskim.


Dokument Nr 172
1411. die 17. mensis Februarii, in Łagów.
Wladislaus II. rex Poloniae Nicolao archiepiscopo Gnesnensi CCC marcas soluturum sese obligat.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lythwanieque princeps supremus et heres Russie etc. Significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, presentibus et futuris, quod reuerendissimus in Christo pater dominus Nicolaus sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus et vicarius regni nostri Polonie generalis, trecentas marcas monete in medijs grossis et numeri in regno nostro predicto Polonie communiter currencium, quadraginta videlicet octo grossos in quamlibet marcam computando, nobis in peccunijs numeratis mutuauit. Quasquidem trecentas marcas monete et numeri predictorum promittimus eidem domino Nicolao archiepiscopo Gneznensi in paratis peccunijs sub verbo regio, dolo et fraude quibuslibet postergatis, persoluere ad festum Natiuitatis beati Iohannis baptiste proxime nunc venturum. Insuper promittimus similiter sub verbo regio, doloque et fraude postpositis, quod mox et quamprimum gwerre, que nunc inter nos et .. regem Hungarie emergunt et vertuntur, sedate, complanate et semote fuerint, de capitaneatu Cracouiensi disponere volumus iuxta omnem et totalem predicti domini Nicolai archiepiscopi Gneznensis voluntatem. Ceterum promittimus modo, quo supra, quod omnes alias literas nostras, quas predictus dominus - Nicolaus archiepiscopus Gneznensis a nobis habet super alijs peccunijs per ipsum nobis mutuatis, in omnibus punctis et clausulis ipsarum tenebimus et obseruabimus inuiolabiliter et inconcusse. Preterea promittimus modo superius descripto, quod reges et regine Polonie, successores nostri, omnes litteras nostras super omnibus debitis peccunialibus per nos apud predictum dominum Nicolaum archiepiscopum Gneznensem contractis, firmiter et inuiolabiliter obseruare in punctis et clausulis ipsarum vniuersis. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum in opido Lagow prope Caluum montem feria tercia proxima post diem beati Valentini episcopi et martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo vndecimo.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 321). Pieczęć wraz z paskiem pargaminowym oderwana.


Dokument Nr 173
1411. die 8. mensis Martii, in Wieleń.
Thomas abbas monasterii Velenensis testatur, fratrem Ioannem Czerbist eidem monasterio IV marcas annuas contulisse.

In nomine sanctissime et indiuidue Trinitatis. Nos frater Thomas abbas monasterij in Velen, ordinis Cisterciensis, Poznaniensis diocesis, ad noticiam deducimus vniuersis, tam presentibus, quam futuris, presencia visuris et audituris, quod deuotus in Christo noster dilectus frater Iohannes Czerbist, senior abbas nosterque professus, traditum terrene substancie sibi talentum tamquam prudens dispensator, non in temporalibus bonis lucrum studuit expendere, ymmo maluit ipsum talentum ad depositum magis tutum reponere, ubi nec a vermibus corroditur, nec usu hominum illicito consumitur. Attendens non improuide dictus frater ecclesiam nostram luminaribus et ceteris attinencijs necessarijs carere, stipendijsque et fructibus adeo exilem existere, quod verisimiliter decore congruo usque huc nullo potuit decorari, vnde predictus frater ad decorem domus Dei, gloriam eius, necnon ad laudem intacte virginis Marie genitricis ipsius, et ad salutem et redempcionem animarum Katherine Hendillinne et Iutte Vulyngynne et parentum atque progenitorum ipsarum dedit, donauit ac deputauit pro necessarijs usui et utilitatibus dicte ecclesie in et super bonis et hereditatibus validi viri, videlicet Remschilini heredis de Smygla et Kossznow quatuor marcas grossorum Bohemicalium annui census, per custodem nostri monasterij, qui pro tempore fuerit, super festo beati Martini omni anno subleuandas, colligendas et percipiendas. Dedit nichilominus predictas quatuor marcas ac deputauit usui ecclesie predicte presertim ex eo, quod hec inconcusse atque irretractabiliter per ipsum custodem debeant et teneantur perpetuis temporibus obseruari, quorm modum et formam hic subiungimus. Primo et principaliter faciat custos, qui pro tempore fuerit, iugiter ardere lampadem coram summo altari, que lumine clare, lucide et splendide die noctuque luceat et ardeat inextingwibiliter, deinde singulis diebus, dummodo completorium decantatur, tunc ad incepcionem psalmj videlicet, qui habitat in adiutorio, idem custos duo lumina ponat super candelabra ferrea, que incessanter ardere permittat usque ad finem ipsius completorij et precipue post complecionem antyphone, scilicet Salue Regina; item quando seu quociens dies anniuersarius Katherine et Iutte predictarum peragitur, debet per memoratum custodem poni aut sterni vnum capecium supra sepulcrum, signanter intus formas in choro erectum et circa ipsum sepulcrum debent locari similiter quatuor candelabra cum luminibus desuper positis, que pari modo ardere debeant usque ad vigiliarum et missarum complecionem. Item a pulsu excitacionis de mane seu quociens tempus et hora exposcuerit, ardere debeat lumen in dormitorio et ambitu ante capellam(?) et in calefactorio usque ad luminis diei claritatem, ut fratres sine corporum offensione eant obediencias suas et alia necessaria facturi. Item quilibet custos pro tempore in custodie officio existens, subcustodi pro solacio sibi adiuncto dare sit asstrictus de censibus predictis VI grossos singulis annis, quod eo sollicicior reddatur circa rerum ecclesie obseruacionem atque ipsarum conseruacionem. Hos siquidem articulos prenarratos eo modo atque eo ordine, tempore et loco, secundum quod premissum est, per quemlibet custodem volumus inuiolabiliter obseruari, decernentes tenore presencium, quod de subleuacione, percepcione predictarum quatuor marcarum nullus nostrum omnino se intromittere audeat, nec prior, nec subprior, nec cellerarius, nisi solus custos, ut superius est expressum; si quis autem officialium uel aliquis alius secus agere presumpserit, seu eas petere recipere quoquomodo attemptauerit, eo instanti et ipso facto excommunicacionis sentencijs se nouerit irretitum, quas inquam excommunicacionis sentencias auctoritate nobis ab ordine concessa, ferimus in hijs scriptis in omnes pariter in genere et specie in contrarium facientes, et tam nobis, quam nostris successoribus, istius monasterij abbatibus predictorum censuum percipiendi facultas tenore presencium penitus sit preclusa, subicientes nos nichilominus et dictos nostros successores correccioni venerabilis in Christo patris et domini, domini Henrici abbatis in Paradiso, nostri visitatoris, si ausu temerario in fraudem atque dampnum dicte nostre ecclesie de huiusmodi censuum percepcione nos et nostri successores intromiserimus ac usui nostro qualicumque modo deputauerimus. Volumus insuper et tenore presencium declaramus, quod mox et in continenti, cum dictus Remschillinus aut sui heredes, summam capitalem videlicet XL marcarum grossorum nobis, nostro conuentui aut vni nomine nostri et dicti nostri conuentus restituerit, debet ad depositum poni, quousque consimiles census commode in loco congruo valeant comparari. Et quod efficax perpetue permaneat predicti fratris Iohannis dacio et nostri conssensus pariter et assensus adhibicio, presentem nostram literam in vim, efficaciam et robur perpetue firmitatis sigillo nostri predicti visitatoris, nostro atque nostri predicti conuentus fecimus et iussimus communire sigillis. Datum in Velen monasterio nostro predicto anno Domini millesimo quadringentesimo XI°, ipsa dominica, qua in ecclesia Dei cantatur Reminiscere. Et ne aliquis in posterum forte causetur ob presentis dacionis testamentaliter institute ignoranciam, idcirco nomina omnium et singulorum fratrum conuentualium nec superstites existencium, presenti litere fecimus secundum ordinem inserere: primo et principaliter nomen prioris, videlicet Iohannis Leipczg, Willermi supprioris, Georgij Schorn, Nicolai Weynrichs, Petri magistri curie in Pressag, Nicolai sculteti, Iohannis Neuman, Iohannis Briger, Iohannis Lobin, Bartholomeus Preuzse, Martinus de Sagano, Martini iunioris (?), Nicolai Polkinhoyn, Nicolai Romung, Nicolai Coti etc.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum rządowem w Poznaniu (Przement N. 9), opatrzony był pierwotnie trzema pieczęciami, na paskach pargaminowych uwieszonemi, z których dochowała się tylko pierwsza, średniej wielkości, z zielonego wosku, nieco zniszczona, wyobrażająca pomiędzy dwoma słupami Matkę Boską z dzieciątkiem w stojącej postawie. Napis otokowy uszkodzony. S'CONVENTVS .... CTE MARIE.


Dokument Nr 174
1411. die 6. mensis Aprilis, Posnaniae.
Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, ratam facit donationem XXX marcarum, a Dobeslava, relicta vidua Andreae Bytkowski, monasterio Posnaniensi Fratrum Praedicatorum factam.

R. Dobiesława wdowa po Andrzeju Bytkowskim darowywa klasztorowi Dominikanów w Poznaniu 30 grzywien, mianowicie 20 grzywien, które na nią spadły wiana macierzyńskiego (dotalicii materni) i 10 grzywien, które jako jej wiano zapisane są na wsi Osowo. Po śmierci testatorki będzie klasztorowi z Osowa wypłacany czynsz coroczny 3 grzywien, dopuki onegoż kto z bliższych sukcesorów za 30 grzywien nie skupi. Poznanie feria secunda post dominicam Ramispalmarum. Testes: Iacobus de Pruszycze castellanus Rogosnensis, Mathias Warpansz de Sarczino, Nicolaus de Srzebnagora, Nissilo de Dobyeszyewicze, Sandzywogius de Staranszyno, Chwalantha de Lubyecz heredes.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta de a. 1462.


Dokument Nr 175
1411. die 14. mensis Maii, in Tęczyn.
Iudicium terrestre Sandomiriense testatur, Iacobum de Iemielno cum Iacussio de Protkowice villam Motyczno villa Przegrzeb commutasse.

Nos Nicolaus de Strzelcze iudex et Petrus de Falkow subiudex terre Sandomiriensis generales, notum facimus omnibus et singulis, modernis et futuris, harum noticiam habituris, quod veniens nostram nostrorumque assessorum presenciam, nobilis Iacobus heres de Gemelno, sanus mente pariter et corpore, non compulsus, non coactus, nec aliquo dolo uel errore seductus, sed spontanea ac vltronea voluntate, necnon maturo consilio suorum amicorum salubriter prehabito, publice ac manifeste recognouit et fassus est, villam suam dictam seu nuncupatam Mothiczno, cum omni iure et toto dominio, necnon omnibus vtilitatibus, censibus, redditibus, agris, campis, pratis, aquis, paludibus, stagnis, siluis, mericis, virgultis, rubetis, arwis et generaliter omnibus et vniuersis vsibus ad dictam villam quomodouis spectantibus, que nunc sunt uel imposterum quoquomodo fierj possint, secundum prout eadem villa Mothyczno in suis granicijs et limitibus late longeque est limitata et distincta, sicut solus tenuit et habuit, nichil sibi uel suis proximioribus in predicta villa iuris uel dominij reseruando, nobili Iacussio heredi de Prothkouicze et ipsius successoribus racione commutacionis pro villa dicta Przegrzeb et pro tringentis marcis latorum grossorum Pragensium numeri Polonici consueti XL(VIII) grossos marca pro qualibet computando, commutauit, vendidit ac perpetualiter, realiter et cum effectu resignauit et debet ipsum intercedere pro eadem uilla uel ipsius posteros ab omni impedimento cuiuslibet persone iuxta consuetudinem terrestrem, sub dampno iuris terrestris. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum in Thanczin feria quinta proxima ante diem Spiritus sancti, anno Domini M° CCCC° XI°. Presentibus his nobilibus: Ianisio de Bambelno, Ianisio de Boriszouicze, Dobcone de Chomanthow olim, Ianissio de Lyppa, Petrassio de Ninostouicze, Nemyerza de Lukowa heredibus et alijs quam pluribus testibus fidedignis.
Liber priuilegiorum capitularium kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej z r. 1477, fol. 105 v.


Dokument Nr 176
1411. die 22. mensis Maii, in Krobia.
Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, heredes de Bukownica Minori, partem suam eiusdem villae cum Alberto episcopo Posnaniensi uno manso agri in Krobia stara commutasse.

Nos Sandiuogius de Ostrorog palatinus Poznaniensis et capitaneus Maioris Polonie generalis, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quod ad nostram et aliorum eiusdem terre nobilium venientes presenciam, nobiles Msczysko, Pelka, Bogufalus et Luchna germani, Swachna, Nicolaus et Agnes, heredes de Minori Bukownicza, Cunradi pueri, non coacti, non compulsi, nec aliquo errore seducti, sani mente et corpore existentes, maturo amicorum suorum consilio prehabito, totam ipsorum partem in Bukownicza,1) quam ibi habent, commutacione cum reuerendissimo in Christo patre, domino Alberto episcopo Poznaniensi facta, pro vno manso libero in Antiqua Crobya et centum marcis grossorum latorum, sibi dicto domino episcopo Poznaniensi et ipsius successoribus canonice intrantibus, rite et racionabiliter vendiderunt et ascripserunt, cum omnibus vtilitatibus et obuencionibus vniuersis, videlicet campis, agris, pratis, siluis, borris, gaijs, mericis, nemoribus, rubetis, aquis et earum decursibus, molendinis, piscinis, lacubus, fossatis, fluuijs et generaliter cum omnibus et singulis vtilitatibus, qui in eadem parte sunt uel fieri possunt, nichil iuris nec dominii in eadem parte hereditatis pro ipsis reseruando, coram nobis perpetuo resignauerunt tenendum, habendum, possidendum, obligandum, vendendum, commutandum. Quam commutacionem vnacum resignacione admisimus, ratificauimus, admittimus et presentibus confirmamus fore perpetuo tenendum. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum in Crobya, in crastino Ascensionis Domini, anno Domini millesimo quadringentesimo vndecimo. Presentibus nobilibus viris, dominis: Nicolao de Morka, Rulanth de Gluchowo, Przybakone de Conary, Michaele de Crzekothowicze, Martino de Pacoslaw, Nicolao de Tworzyanky et alijs quampluribus heredibus fidedignis, ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko sznurek z różowego jedwabiu pozostał.
1)Bukownica, wieś w pow. krobskim.


Dokument Nr 177
1411. die 8. mensis Iunii, Gnesnae.
Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis ratam esse iubet commutationem quartae partis villae Szymanowice uno manso agri in Nosków, a Nicolao de Szymanowice cum Dobrogostio et Marcussio de Marsyelewo factam.

R. Starosta Sędziwój wiadomo czyni, iż przed nim i wielu innymi szlachtą stanąwszy Mikołaj z Szymanowic zamienił z Dobrogostem i Markuszem braćmi z .Marsyelewa czwartą część wsi Szymanowic1) za jeden łan wolny w Noskowie2) i za 50 grzywien gotówki. Gnezne feria secunda in Crastino s. Trinitatis. Testes: Sandivogius de Scurky, Andreas de Grabyenicze, Symon de Sirniky, Iohannes de Brudzewo, Sandivogius de Brudzewo, Falantha de Lubecz heredes.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1428.
1)Szymanowice, wieś parafialna w woj. kaliskiem, pow. konińskim.
2)Nosków, wieś w woj. i pow. kaliskim. par. Dobrzec.


Dokument Nr 178
1411. die 8. mensis Iunii, Gnesnae.
Iudicii terrestris Calissiensis decretum, inter capitulum Gnesnense et heredes de Szołowo de via quadam litem dirimens.

Nos Iacussius Iacca iudex et heres de Wilczina, Bodzantha de Chlappowo subiudex Calisienses generales, significamus tenore presencium, quibus epedit, vniuersis, quod de anno Domini millesimo quadringentesimo vndecimo, feria secunda in crastino sancte Trinitatis, in domo nostre habitacionis, in suburbio Gneznensi sita, nobis literam in papiro scriptam, sigillo citatorio iudicij regalis districtus Kalisiensis sigillatam, presentauit,(s) ipsam per nos volentes confirmari, huiusmodi sub tenore:
Nobilibus dominis Iacussio Iacca heredi in Wilczina, iudici generali et Bodzanthe de Chlappowo subiudici Kalisiensibus, dominis et amicis nostris dilectis, Nicolaus Baworowsky, burgrauius, Nicolaus Pywonsky vicepalatinus et vicesubcamerarius, Petras[sius ..... bowskj viceiudex, Iohannes Strz ... wsky vicesubiudex et loco subcamerarij et Ianussius vexillifer iudicio regali feria quarta post diem [sancti] Vrbani anno Domini millesimo quadringentesimo vndecimo in Kalis presidentes, seruicium et sinceri fauoris continuum incrementum! Nobiles domini! Ad vestram noticiam deducimus per presentes, quomodo venerabile capitulum Gneznense iusto iure et vero iudicio euasit heredes de Scholowo, videlicet Iaskonem patrem, Ianussium, Dobessium et Wirzbantham filios pro via, que vadit et facta est de fine ville Cayewo1) circa fluuium Lanczinoga versus Iankowo,2) in quo fluuio est piscina ville Cayewo, et pro palis koli wlgariter dictis et quartis sepi przansla nuncupatis, circa eandem viam septis et factis, et super hoc predictum capitulum iudicatum soluit.
Nos igitur Iacussius et Bodzantha iudices memorati visa litera et causa dominorum predictorum, de consilio iurisperitorum ac inter nos matura deliberacione prehabita diligenti, ipsam confirmauimus et presentibus sentencialiter confirmamus. Harum quibus sigilla nostra presentibus sunt appensa testimonio literarum. Actum et datum anno, die et loco, presentibus, quibus supra. Per manus discreti Nicolai de Strzedzewo transiuit hec litera, qui hoc habuit in commisso.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum metropolitalnem gnieźnieńskiem (N. 322), opatrzony był niegdy dwiema pieczęciami, które wraz z paskami pargaminowemi odpadły.
1)Kajew, wieś w pow. pleszewskim.
2)Janków wieś w tymże powiecie.


Dokument Nr 179
1411. die 9. mensis Iunii, Gnesnae.
Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet venditionem villae Byszewa a Sandivogio de Skurki Nicolao archiepiscopo Gnesnensi CCC marcis factam.

Nos Sandziuogius de Ostrorog palatinus Poznaniensis et capitaneus Maioris Polonie generalis, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quod ad nostram et aliorum terre eiusdem nobilium presenciam veniens nobilis Sandziuogius de Skurky, non coactus, non compulsus, nec aliquo errore seductus, sanus mente et corpore existens, ex deliberato animo, maturo consilio amicorum suorum prehabito, suam totam villam et hereditatem Byssewa1) in districtu Gneznensi sitam, pro trecentis marcis grossorum latorum, numeri Polonicalis, reuerendissimo in Christo patri, domino Nicolao archiepiscopo et ecclesie sue sancte Gneznensi ac ipsius successoribus, canonice intrantibus, rite et racionabiliter perpetuo vendidit, cum omnibus vtilitatibus et appendencijs, videlicet campis, agris, allodijs, pratis, pascuis, siluis, borris, gaijs, mericis, nemoribus, rubetis, mellificijs, lacubus, fluuijs, piscinis, fossatis, piscaturis, molendinis, aquis et earum decursibus et generaliter cum omnibus et singulis pertinencijs, nichil iuris et dominij pro se et suis successoribus reseruando, coram nobis more solito resignauit, perpetuo tenendam, habendam, possidendam, vendendam, obligandam, alienandam, arrendandam et in vsus suos ac suorum beneplacitum(s) conuertendam, prout sibi dicto domino archiepiscopo uel ipsius ecclesie sancte et successoribus melius et utilius uidebitur expedire. Quam vendicionem et eciam resignacionem admisimus, ratificauimus et confirmauimus, admittimus, ratificamus et presentibus confirmamus perpetuo fore tenendam. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum Gnezne feria tercia post festum sancte Trinitatis, anno Domini millesimo quadringentesimo vndecimo. Presentibus strennuis et nobilibus viris, dominis: Iohanne de Krolicowo Gneznensi, Iohanne de Toliscowo Kalissiensi castellanis, Iacussio Iaka de Vilczina iudice Kalisiensi, Iaroslao Poznaniensi, Petro de Zyrzniky Kalisiensi vexilliferis et Iohanne Brzozoglowi de Sulanczyno capitaneo Bydgostiensi ac alijs pluribus testibus fidedignis ad premissa vocatis et rogatis.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 323), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko sznurek z pąsowego jedwabiu pozostał.
1)Byszewa, dziś wieś tej nazwy w pow. gnieźnieńskim nie istnieje.


Dokument Nr 180
1411. die 29. mensis Iunii, Romae.
Ioannes XXIII. P. M. episcopis Misnensi, Wratislaviensi et Lubusensi mandat, ut ecclesiae Posnaniensi contra raptores bonorum ecclesiasticorum opem ferant.

Kopia pargaminowa z XV w. przechowana w bibliotece hr. Raczyńskich w Poznaniu (Dipl. F. 14).


Dokument Nr 181
1411. die 30. mensis Iunii, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis constituit fines ecclesiarum parochialium de Chrzypsko, Biezdrowo, Otorowo et Psarskie.

R. Wojciech biskup poznański, mając na względzie niestósowność podziału wsi pomiędzy parafiami Chrzypsko, Biezdrowo i Otorowo pod względem ich odległości, odłącza od parafii chrzypskiej wsie Białokosz i Gruszyn, wieś Orle od parafii biezdrowskiej, wieś wreszcie Buszewo od parafii otorowskiej i takowe do parafii Psarskie przyłącza.1) Poznanie in crastino beatorum Petri et Pauli apostolorum. Testes: Pelka prepositus, Nicolaus archidiaconus Poznanienses, Nicolaus de Gorka cancellarius, Simon custos Poznanienses, Kyelcz custos Lanciciensis, Iohannes de Nyeparth, Michael Bliden decretorum doctor, Nicolaus Strzesconis officialis Gneznensis, Petrus decanus Lubucensis, Mathias Kalysch, Santco archidiaconus Pczewensis, Ianussius de Solowo, Vincencius de Marczinkowo, Bartholomeus Rinkonis, Przibislaus, magister Blysborius, magister Strzesko, Petrus Luciani, Florianus de Poklathky, Albertus de Costrzino, Nicolaus Bronissij, Nicolaus Czothczani, Nicolaus Lanthman, Mathias Blida, Lodwigus canonici Poznanienses.
Archivum consistorii episcopalis Poznaniensis, acta anni 1453.
1)Chrzypsko, wieś paraf. w pow. międzychodzkim.
Biezdrowo i Otorowo, wsie paraf. w pow. szamotulskim.
Białokosz i Orle, wsie w pow międzychodzkim.
Gruszyn dziś nie istnieje.
Buszewo, wieś w pow. szamotulskim.
Psarskie wieś paraf. w tymże powiecie.


Dokument Nr 182
1411. die 16. mensis Augusti.
Iasco et Paulus fratres germani cuidam Margarethae XLV marcas soluturos sese obligant.

R. Iaszko et Paulus fratres germani poręczają szlachetnej pannie Małgorzacie 45 grzywien monety praskiej zwyczajnej na przyszłe Boże Narodzenie. Czego gdyby nie uiścili, zapisują tejże pannie 4 grzywny na kmieciach. Gdyby tego wszystkiego jednak nie uskutecznili, biorą na siebie wszystkie szkody, któreby stąd Małgorzata poniosła, czyto u żydów czy u ludzi, pomiędzy niebem a morzem. Na świadectwo przywieszone zostają pieczęcie wspomnianych braci a nadto Wawrzyńca i Michała braci de Witakowicze. Dominica infra octauas Assumpcionis b. Marie virginis.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, asta anni 1412.


Dokument Nr 183
1411. die 4. mensis Octobris, in Gliniany.
Pactum Nicolai archiepiscopi Haliciensis cum Alberto episcopo Posnaniensi de assequenda dignitate archiepiscopi Gnesnensis.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie Litwanieque princeps supremus et heres Russie etc. notumfacimus vniuersis presencium noticiam habituris, quod promittimus et fideiubemus bona fide per presentes pro reuerendo in Christo patre, domino Nicolao archiepiscopo Haliciensi, quod quamcito fauente Domino assequetur ecclesiam Gneznensem et ad ipsam promouebitur per Apostolicam Sedem, reuerendo in Christo patri, domino Alberto episcopo Poznaniensi, tamquam benemerito, de mensa archiepiscopali Gneznensi graciam faciet et prouisionem in villis et decimis infrascriptis, videlicet opido Grzegorzow, Kelczow, Zymnawoda, Skobyelicze, Sobothka, Lanka, Rudoltowo, Koczawye et Krzykossy,1) literisque suis et capituli Gneznensis roborabit cum appensione sigillorum, per ipsum dominum Albertum episcopum dictum opidum et villas cum earum censibus, decimis, molendinis, fructibus, redditibus et appendijs vniuersis tenenda, habenda, possidenda et vtifruenda pacifice per spacium annorum quatuordecim sese continue sequencium; quibus annis elapsis idem dominus Albertus episcopus restituere debebit et tenebitur dictas villas archiepiscopo Gneznensi et sue mense archiepiscopali absque contradiccione: non obstante, quod idem dominus Albertus episcopus hereditates Pyeczewo,2) cum libertatibus, quas locare poterit, et Krzepoczino3) cum earum vsufructibus in prouisionem et graciam pro suis fidelibus seruicijs per bone memorie dominum Dobrogostium, quondam Gneznensem archiepiscopum, de consensu capituli Gneznensis sibi factas et donatas tenebit et possidebit, cum prime prouisioni hec sequens in nullo debet derogare. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus et appensum. Datum in Glynany ipso die sancti Francisci confessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo vndecimo.
Dokument pargaminowy anihilowany, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 324), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko pasek pargaminowy pozostał.
1)Grzegorzów, niegdy miasteczko w pow. kolskim.
Kiełczew, wieś w tymże powiecie, par. Wrząca wielka.
Zimnawoda, miejscowości tej oznaczyć nie umiem.
Skobelice, wieś w tymże pow. par. Grzegorzew.
Sobótka, wieś w tymże pow. par. Dąbie.
Rdułtów, wieś par. w pow. kutnowskim.
Kocewie, wieś w tejże parafii i powiecie.
Krzykosy, wieś w pow. kolskim, par. Borysławice.
2)Pieczew, wieś w pow. łęczyckim.
3)Krzepocino, wieś w tymże pow. par. Leźnica wielka.


Dokument Nr 184
1411. die 19. mensis Octobris, in Medyka.
Wladislaus II. rex Poloniae irrita facit decreta a iudicio Calissiensi contra Mathiam palatinum Gnievcoviensem in contumaciam lata.

R. Król pisze do Sędziwoja wojewody poznańskiego i do sądu królewskiego w Kaliszu, że gdy Maciej wojewoda gniewkowski i starosta włocławski miał naznaczone termina jako zastępca Wichny wdowy po Sędziwoju wojewodzie kaliskim i córki jej Małgorzaty, swej żony i Anny, na terminach tych się nie stawił, natenczas został zaocznie zasądzony. Ponieważ jednak tenże Maciej znajdował się wówczas na zjeździe z Krzyżakami in Grabye, a na wniosek niektórych żydów został skazany na zapłacenie pewnych pieniędzy, następnie zaś został przez króla posłanym do Torunia dla odebrania pieniędzy od Krzyżaków, zaczem rozkazuje król, aby wszystkie wyroki przeciw niemu i pomienionej Wichnie zapadłe, zostały cofnięte, a zasądzenie tej sprawy aż do przybycia króla do Wielkopolski odroczono. In Medica feria secunda in crastino s. Luce euangeliste.
Liber terrestris Calissiensis de anno 1416.


Dokument Nr 185
1411. die 21. mensis Octobris, in Lubin.
Scedricus Konarski, Ioannes Dokowski de Sarb et Hinczca Groblicki de Domasławki fideiubent Mathiae abbati Lubinensi pro Margaretha et Elisabetha filiis Petrassii Girecki venditionem villae Girka.

R. Sczedrzyk Konarsky, Iohannes Dokowsky heres in Szarb, Hinczszka Grobliczszky in Domaslawky, poręczają Maciejowi opatowi lubińskiemu za córki wdowy po ś. p. Pietraszu Gyreczskim, mianowicie za Małgorzatą i Elźbietą, iż skoro dojdą dwunastego roku swego wieku, w następnych trzech latach mają exbrigare wlgariter wyczszlycz dziedzictwo Irkę od wszystkich powinowatych i takową w obecności starosty wielkopolskiego klasztorowi lubińskiemu za 1500 grzywien sprzedać, a zarazem wszelkie przywileje tak na dziedzictwo, jak na sołtystwo według zwyczaju ziemskiego opatowi wręczyć. Co gdyby nie nastąpiło, poręczyciele biorą wszystkie szkody, stąd wynikłe, na siebie. In Lubin ipso die Undecem millia virginum. Testes: Nicolaus Lubatowszky dapifer Poznaniensis, Czewleqius Belewszky, Wylim Gostkoszky, Baworius Wiszkotha, Mathias Grika et Paulus vinarij Srzemenses.
Oryginał pargaminowy, przechowany w bibliotece hr. Raczyńskich w Poznaniu, opatrzony był niegdy trzema pieczęciami, których dziś brak.


Dokument Nr 186
1411. die 27. mensis Octobris, in Szroda.
Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae venditionem villae Girka, a quibusdam Czema et filiastris eius Mathiae abbati Lubinensi factam, ratam esse iubet.

Nos Sandziuogius de Ostrorog palatinus Poznaniensis et capitaneus Maioris Polonie generalis, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quod ad nostram et aliorum eiusdem terre nobilium presenciam venientes nobiles Czema cum filiastris suis Margaretha et Elizabet, non coacti, non compulsi, nec aliquo errore seducti, sani mente et corpore existentes, totam villam et hereditatem Gyrkam1) racione commutacionis in mille cum quingentis marcis grossorum, religioso ac deuoto viro, domino Mathie abbati et toti conventui monasterij Lubinensis rite et racionabiliter perpetuo vendiderunt et cum omnibus vtilitatibus, videlicet campis, agris, allodijs, agris, pascuis, siluis, borris, gaijs, nemoribus, rubetis, mericis, mellificijs, lacubus, piscinis, piscaturis, fossatis, fluminibus, riwis, molendinis, aquis et earum decursibus et generaliter cum omnibus et singulis pertinencijs et obuencionibus, nichil iuris et dominij pro se et suis legittimis successoribus reseruando, coram nobis more solito in perpetuum resignarunt, tenendam, habendam, possidendam, vtifruendam, vendendam, obligandam, et in vsus ipsius ac conventus beneplacitos conuertendam, prout sibi melius videbitur expedire. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum in Srzoda feria tercia proxima post festum Vndecem milia virginum, anno Domini millesimo quadringentesimo vndecimo. Presentibus strenuis et nobilibus viris, dominis: Ianussio de Neszamisl Medrirzeczensi, Mathia Koth Naklensi castellanis, Nicolao de Lubyatowo dapifero Poznaniensi, Ianussio de Iarognewicze, Bawor de Crzemenewo, Andrea de Grizina, Iacobo de Gorka heredibus et alijs quam pluribus testibus fidedignis ad premissa vocatis et rogatis etc.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum rządowem w Poznaniu (Lubin N. 29), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, po której tylko sznurek z jasno zielonego jedwabiu pozostał.
Powyższy dokument zatwierdził król Władysław Jagiełło przywilejem: Actum in Poznan feria quarta festi Penthecostes, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo quarto. Presentibus: reuerendo in Christo patre, domino Nicolao sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopo ac strenuis et nobilibus viris: Sandiuogio de Ostrorog palatino Poznaniensi, Maioris Polonie capitaneo, Mathia de Wansosche palatino Calisiensi, Petro de Wloszczowa Dobrinensi, Nicolao de Bloczischow Santhocensi castellanis, Nicolao de Czarncow iudice Poznaniensi etc. Datum per manus venerabilis Donyn Sedis apostolice prothonotarij regni Polonie vicecancellarij. - Ad relacionem eiusdem venerabilis domini Donyn regni Polonie vicecancellarij.
Oryginał pargaminowy, przechowany w archiwum rządowem w Poznaniu (Lubin N. 31), sznurek z białego i blado różowego jedwabiu.
1)Girka, wieś tej nazwy dziś w Wielkopolsce nie istnieje.


Dokument Nr 187
1411. die 27. mensis Octobris, in Góra.
Arbitrorum quorundam decretum inter Petrum Kot de Tarnowa et capitulum ecclesiae cathedralis Posnaniensis de mola in villa Prądno litem dirimens.

Compromissum inter Mroczkonem subiudicem Posnaniensem et Petrum Koth heredem in Tarnova ipsiusque molendinum in Prądno ex vna, et venerabilem Vincencium de Marcinkowo decanum Gnesnensem, canonicum Posnaniensem, ville Gora regentem, necnon totum capitulum ipsiusque molendinum in Gora parte ab altera, sub superarbitro Petrassio herede in Wronczyno initum et definitum in hunc modum, quod predictus Petrus Koth ab aggere seu rota sui molendini Prądno1) deorsum propter decursum aque fossatum licite facere poterit in littore hereditatis Gora sine damno ecclesie vsque ad lacum et limites iuxta antiquam obseruanciam secundum antiquum decursum aque Cybina. Prata vero ad vtramque partem spectabunt. Piscatura piscium in fossato ad Goram seorsum ad Prądno, sursum prout limites demonstrant pertinebit. Datum in Gora feria tercia ante festum Omnium Sanctorum, anno Domini millesimo quadringentesimo vndecimo.
Teka Naruszewicza 11 N. 8, z sumaryusza kapituły katedralnej poznańskiej.
1)Prądno, wieś w pow. szredzkim, par. Pobiedziska.


Dokument Nr 188
1411. die 29. mensis Octobris, in Lubin.
Czema Girecki et Olbracht Krakwicz promittunt Mathiae abbati monasterii Lubinensis exbrigare hereditatem Girka dictam.

Nouerint, quibus expedit, vniuersi, uel quorum audiencie presens scriptum fuerit deuolutum, quod nos Czema pridem Gyreszky, tamquam actor seu debitor principalis, necnon Olbracht Krakwycz in Ruffa Ecclesia veluti fideiussor legittimus, promittimus et in presenti fideiubemus omni dolo et fraude depositis, coniunctim venerabili in Christo patri et domino Mathie diuina prouidencia abbati et ipsius omnibus et singulis fratribus conuentualibus monasterij Lubinensis, pertinere(s), exbrigare, expagare, expedire, quod wlgariter wyczlycz, per tres annos iuxta iura et morem terrestrem ab omnibus hominibus cuiuscumque status, condicionis et vtriusque sexus fuerint uel exstiterint, prout in suis metis et graniciebus est circumferencialiter distincta et limitata. Quod si, quod absit, non fecerimus et ipsam exbrigare, ut premittitur, non potuerimus dictam hereditatem, extunc quodcumque dampnum idem dominus Mathias abbas et suus conuentus antedicti perceperint, illud omne dampnum iuxta et secundum morem, consuetudinem et iura regni Polonie in nobis omnino recuperabunt et in nobis penitus redundabit. Harum quibus specialiter harum sigilla nostra videlicet supradictorum fideiussorum sunt appensa. Datum in monasterio Lubin feria quinta proxima ante diem Omnium Sanctorum, sub dominice Incarnacionis anno millesimo CCCC° XI°.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum rządowem w Poznaniu (Lubin N. 30), opatrzony był pierwotnie dwiema pieczęciami, z których po jednej tylko pasek pargaminowy pozostał.
Wieś, o którą w niniejszym dokumencie się rozchodzi, a której nazwa w tekście dokumentu przez nieuwagę pisarza opuszczoną została, jestto wieś Girka, dziś nieistniejąca, do której się także i przytoczony przez nas powyżej dokument N 186 odnosi.


Dokument Nr 189
1411. die 14. mensis Novembris, Posnaniae.
Sandivogius de Ostroróg palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae inscriptionem dotalitii LX marcarum grossorum latorum Pragensium a Nicolao herede de Kazanowo Beatae uxori eius in eadem villa Kazanowo1) factam, ratam esse iubet.

R. Poznanie die sabbato in crastino Briccij. Testes: Predslaus de Grizina, Andreas frater ipsius de ibidem, Kyebel de Grodzisko, Vassilo de Dobyeschowycze, Bartholomeus de Tymenyecz, Sandko de Dzeczino, Claws de Costan heredes.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta anni 1444.
1)Kazanowo, dziś wieś tej nazwy w dawnej Wielkopolsce nie istnieje.


Dokument Nr 190
1411. die 27. mensis Novembris, Cracoviae.
Wladislaus II. rex Polonie Nicolao castellano Santocensi L marcas in villa Nowawieś inscribit.

Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithuanieque princeps supremus et heres Russie etc. significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quomodo attendentes pure fidei constanciam et fidelitatis studiosa obsequia, quibus strenuus Nicolaus (castellanus) Santhocensis, miles noster fidelis dilectus, nostre maiestati complacuit, et adhuc aucto fidelitatis studio potuerit prestancius complacere in futurum, horum intuitu volentes ipsum graciarum nostrarum prosequi fauoribus et ad nostra seruicia continuo reddere prompciorem, sibi in et super villa nostra Nowawyes nuncupata, sita in districtu Obornicensi, quinquaginta marcas numeri et ponderis Polonicalium, quadraginta octo grossos in quamlibet marcam computando, ad alias pecunias, quas in eadem villa habere dinoscitur, addidimus, damusque et addimus generose harum serie mediante, per ipsum et ipsius successores legittimos cum omnibus ville predicte vtilitatibus, censibus, redditibus, fructibus, pertinencijs, coherencijs et appendijs vniuersis, ad ipsam quomodolibet spectantibus ab antiquo, habendum, tenendum, vtifruendum et pacifice possidendum, prout ipsam hactenus habuit, tenuit et possedit, tamdiu, quousque sibi vel ipsius successoribus legittimis predicte quadraginta(s) marce per nos vel nostros successores fuerint integraliter persolute; quibus solutis villa nostra predicta ad nos seu ad nostros successores reuertetur viceuersa pleno iure. Contribuciones autem et quascumque daciones pro stacionibus nostris et consortis nostre de eadem villa dari solitas et consuetas, pro nobis et successoribus nostris totaliter reseruamus. Harum quibus sigillum nostrum est appensum testimonio literarum. Datum Cracouie feria sexta proxima post festum beate Katherine, anno Domini millesimo quadringentesimo vndecimo. - Relacio domini Nicolai archiepiscopi Haliciensis, regni Polonie vicecancellarij.
Teka Naruszewicza 11 N. 10, z oryginału pargaminowego, przechowanego niegdy w archiwum koronnem, u którego atoli brakowało już pieczęci. W nagłówku dokumentu w kopii podano, że ten Mikołaj kasztelan santocki, pisał się "de Bloczeszow".


Dokument Nr 191
1411. die 30. mensis Novembris, in Ląd.
Gerhardus abbas monasterii Landensis cum Petro sculteto de Zagórowo Nowe alias de Drzewiec, scultetiam in Kownaty scultetia in Drzewiec commutat.

In nomine Domini amen. Ne res geste in tempore simul cum pretericione temporis euanescant, expedit, vt quilibet tractatus, qui deberet in posterum tractari, litterarum apice ac fidedigna testium subscripcione firmiter roboretur. Hinc est, quod nos frater Gerhardus abbas in Landa, ordinis Cysterciensis, Gneznensis diocesis, scire volumus quoslibet inspectores seu auditores tam posteros, quam modernos, quod communi consensu nostrorum seniorum prehabito, permutacionem fecimus et presencium testimonio permutamus iure, modo et forma, quibus moris et consuetudinis est permutari, cum prouido viro Petro sculteto in Nouo Sagorowo,1) alias Drzewycz nuncupato, suisque successoribus legittimis, dantes eidem Petro sculteto pretaxato successoribusque legitimis suis mansum cum medio in Cownathi2) villa nostra situatis(s) cum scultecia eiusdem ville nostre Cownathi antedicte, pro suo altero medio manso et suis pertinencijs omnibus et singulis cum scultecia in Drzewycz predicta villa nostra situatis, super quibus idem Petrus scultetus prefatus, suique successores legitimi plane et omnimode abrenunciant, nullum sibi ius in eadem hereditate et scultecia penitus reseruantes, omni dolo et fraude exclusis, talibus tamen sub condicionibus infrascriptis. Primo quidem, quod eidem Petro sculteto sepefato vendidimus ac pro presenti vendimus mansum cum medio in Cownathi villa nostra prefixa, pro quibus ipse nobis duodecim marcas latorum grossorum, XLVIII grossos pro qualibet marca computando, dedit, persoluit totaliter et assignauit, sic tamen, quod idem scultetus suique successores legitimi ibidem in Cownathi villa nostra sepefata tres mansos habebunt libere, pacifice et possidebunt. Insuper scultetus a data presencium libertatem habebit viginti quatuor annos duraturam, simili modo et kmethones a tempore, quo aduenerint, computando, viginti annos libertatem se nouerint dubio procul modo habituros. Eciam eidem sculteto nostro dedimus et assignauimus, ac per presentes damus et assignamus vnum iuger arabile exceptis tribus mansis pretaxatis, super quod eundem licenciamus ortulanum siue ortulanos, tabernatorem, secundum quod sibi placitum fuerit, collocandum. Item idem scultetus pistrinum, fabrum, sutorem et maccellum supra suam hereditatem, vbicumque sibi visum fuerit, edificare et construere poterit, nostra de licencia, consensu et voluntate. Eciam prefatus scultetus suique posteri ad omnia seruicia nobis obligantur, quibus alij nostri sculteti seruire sunt astricti, ad que seruicia vnum equum de tribus marcis latorum grossorum tam ipse, quam sui posteri habebunt et seruabunt; ac eciam ipse suique successores tercium denarium de qualibet re iudicata habebunt, eademque libertate gaudebunt, qua sculteti in alijs nostris villis constituti, frui hactenus consueuerunt. Insuper kmethones in dicta nostra villa residentes, de quolibet manso post decursum eorum libertatum singulis annis ad festum sancti Martini marcam latorum grossorum dabunt, assignabunt totaliter et soluent. Eciam predicti nostri kmethones ad festum Assumpcionis beate Marie nobis per duos pullos et ad festum Pasche per mediam sexagenam ouorum quolibet anno dare sint astricti; scultetus vero in magno iudicio, quod secundum communem consuetudinem terre anno quolibet obseruatur, nobis sex scotos, kmethones vero mediam marcam soluere, dare et assignare prorsus sunt astricti. Simili modo et kmethones in dicta villa nostra de quolibet manso nobis quolibet anno tribus vicibus ac qualibet vice vnum iuger arare tenebuntur. Insuper vt omnis disceptacio inposterum super seruicio et libertate kmethonum funditus subtrahatur, ad omnia, ad que kmethones militum sunt astricti, kmethones nostre ville memorate nobis modo simili obligantur. In quorum omnium testimonium et robur perpetue firmitatis, presentem litteram cum nostro ac nostri conuentus sigillis fecimus muniendam. Datum in monasterio nostro Landa, sub anno Domini M° CCCC° undecimo, in die s. Andree apostoli. Presentibus discretis et religiosis viris, fratribus: Felice priore, Philippo antiquo abbate, Iohanne suppriore, Goblino bursario, Syffrido celerario ac alijs pluribus fidedignis ad hoc vocatis specialiter et rogatis in testimonium premissorum omnium et singulorum.
Z kolońskiego kopiarza przywileji lądzkicb, karta 29 N. 64 i karta 36 N. 77.
1)Zagorów niegdy miasteczko, dziś wieś paraf. w pow. słupeckim.
2)Kownaty, wieś w pow. słupeckim, par. Wilczyn.


Dokument Nr 192
1412. die 19. mensis Februarii, in Wschowa.
Consules et scabini civitatis Wschowa Ioanni Czedlicz VIII marcas annuas LXXX marcis in vim reemptionis vendunt.

R. Henricus Kowfman preconsul, Andreas Meder, Petrus Scheydemanthil, Buchwalder, Stephanus pellifex consules, Iohannes Grosman, Nicolaus Hubener, Petrus Kythe, Iohannes Slager, Iohannes Reithehanczel, Iohannes pellifex, Nicolaus Hubener, scabini ciuitatis Wschowa, oświadczają, iż za zezwoleniem starszych przysięgłych i majstrów cechowych, jakoto Macieja i Henlina Mewtenerów, rzeźników, Piotra Doringk i Marcina Czecha piekarzy, Jana Luffin i Piotra Vuzwe szewców, Mikołaja Wayner i Macieja Grymeberg tkaczy czyli płócienników, Eliasza Swajder i Cenke krawców, Wawrzyńca Moreysin i Macieja Cleysmeth cieśli, sprzedali 8 grzywien szerokich groszy praskich rocznego czynszu ze swego ratusza Ianowi Czedlicz za 80 grzywien. Czynsz ten ma być przeznaczony na anniwersarz lub też na fundacyę jakiego ołtarza w jednym z kościołów miasta Wschowy, którego patronem ma być szlachetny Bernard Oderwolff i jego synowie a w braku tych magistrat miasta. In Wschowa feria sexta ante dominicam Invocauit.
Dokument powyższy zatwierdził Andrzej biskup poznański w r. 1418 dnia 10 listopada w Poznaniu z dodatkiem, że ołtarz wspomniany ma być fundowany w kościele parafialnym NP Maryi we Wschowie pod zawołaniem św. Katarzyny, Doroty i Barbary i potwierdza prawo patronatu szlachetnego Bernarda Oderwolffa dziedzica Mierucina i jego synów.
Powyższe zatwierdzenie potwierdził znów Andrzej biskup poznański w r. 1456 dnia 27 grudnia w Poznaniu.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta anni 1459.


Dokument Nr 193
1412. die 9. mensis Martii, in Ołobok.
Benedicta abbatissa monasterii de Olobok Nicolao Stressconis officiali Gnesnensi, Martinum clericum dioecesis Wladislaviensis ad praeposituram in Łubnica, vacantem post mortem Caspri praepositi praesentat.

Archivum consistorii archiepiscopalis Gneznensis, acta anni 1412.


Dokument Nr 194
1412. die 19. mensis Martii, Gnesnae.
Petrus episcopus Dalmaciensis testatur, sese Andream filium Petri de Pobiedziska ad gradum accolitae promovisse.

R. To wyświęcenie Andrzeja Piotrowego z Pobiedzisk do stopnia akolity nastąpiło przez wspomnianego wyżej biskupa na skutek polecenia Mikołaja Strzeszkowego kanonika i administratora, podczas opróżnienia stolicy arcybiskupiej, po poprzednim egzaminie.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta anni 1424.


Dokument Nr 195
1412. die 22. mensis Martii, Posnaniae.
Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, ratam esse iubet venditionem tertiae partis villae Tulce1) a Miroslao quodam fratri eius Nicolao factam.

R. Poznanie feria tercia post dominicam Iudica. Testes: Vincencius decanus Gnesnensis, Nicolaus de Czarncowo iudex Poznaniensis, Nicolaus de Splawye, Derslaus de Krzisslicza, Nicolaus et Petrus fratres de Woynowo.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta anni 1419.
1)Tulce, wieś paraf. w pow. szredzkim.


Dokument Nr 196
1412. die 22. mensis Martii, Posnaniae.
Sandivogius de Ostroróg palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae ratam esse iubet divisionem villae Tulce1) a Miroslao, Nicolao et Dobessca, heredibus villae eiusdem, inter sese factam.

R. Poznanie feria tercia post dominicam Iudica. Na podstawie tego działu otrzymał Mirosław główne podwórze ojcowskie i trzecią część ogrodu, leżącego około dworu i trzecią część czwartego kmiecia, oprócz tego dwóch zagrodników, jeden gościniec obok cmentarza i trzecią część kolatorstwa w kaplicy leżącej opodal kościoła. Resztę wsi otrzymać mają Mikołaj wraz z Dobieszką. Testes: Nicolaus de Czarncowo iudex Poznaniensis, Nicolaus de Splawye, Derslaus de Krzanslicze, Nicolaus, Petrus et Vincencius heredes de Woynowo.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta anni 1419.
1)Tulce, wieś paraf. w pow. szredzkim.


Dokument Nr 197
1412. die 22. mensis Martii, Romae.
Ioannes XXIII. P. M. officiali Gnesnensi mandat, ut ab ecclesia ad s. Hedvigim in Pępów1) illicite alienata, eidem ecclesiae restitui procuret.

Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1412.
1)Pępowo, wieś paraf. w pow. krobskim.


Dokument Nr 198
1412. die 11. mensis Aprilis, Gnesnae.
Nicolaus Strzessconis officialis et administrator in spiritualibus ecclesiae Gnesnensis sede vacante, praeposito de Mileszyno mandat, ut Martinum filium Hartmani de Strzelno in praeposituram ecclesiae de Łubnica introducat.

Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1412.


Dokument Nr 199
1412. die 26. mensis Aprilis, Siradiae.
Nicolaus palatinus Sandomiriensis ac capitaneus Siradiensis et Martinus de Dambsko Nicolaum officialem Gnesnensem de concordia inter Nicolaum Iarocki canonicum Gnesnensem, Iarandum plebanum de Mała Charłupia1) et Spitconem de Cosczeryno facta, certiorem reddunt.

R. Syradie feria secunda, ipso die s. Marci.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1412. U oryginału wisiały niegdyś dwie pieczęcie, jedna przodstawiała herb Poraj i napis otokowy: s. Nicolai de Chonow; druga herb Zarembę i napis otokowy: s. Martini de Dambsko.
1)Charłupia mała wieś paraf. w pow. sieradzkim.


Dokument Nr 200
1412. die 25. mensis Aprilis, Gnesnae.
Pactum Nicolai plebani de Chomiąża cum Adalberto plebano de Ostrożec de decima villae Nowawieś.

R. Układ ten przychodzi do skutku za pośrednictwem Wojciecha archidyakona warszawskiego a kanonika gnieźnieńskiego i Bogusława czyli Boguty kanonika kollegiaty uniejowskiej, podkustoszego i ołtarzysty gnieźnieńskiego. Tym układem przyznane zostają dziesięciny z pó1 dziedziców Nowejwsi kościołowi chomiąskiemu na mocy dokumentu erekcyjnego; przyczem pośrednicy oświadczają, że kościół w Ostrożcu na mocy przywileju arcybiskupa Ianusza Suchywilka żadnych praw do tych dziesięcin rościć sobie nie może, w skutek czego też odnośny ustęp wzmiankowanego przywileju unieważniają.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1462.


Dokument Nr 201
1412. die 21. mensis Maii, Posnaniae.
Nicolai de Czarnków iudicis Posnaniensis decretum, abbatissae de Owińska ambo littora fluvii Warta inter villas Owińska et Nosilin sita, addicens.

R. Nicolaus heres in Czarnkow, iudex Poznaniensis generalis wiadomo czyni, że gdy w czasie i miejscu poniżej wskazanem, zasiadał wraz z szlachetnymi panami Przybysławem Gryżyńskim, Wyszakiem z Brenna i Bonikowa, Janem i Maszkiem z Gielatkowa, Nasiłem burgrabią poznańskim i Wincentym ze Zborowa, wtedy otrzymali od Mikołaja Żydowskiego pismo opatrzone pieczęcią od pozwów (sigillum citatorium) od sądu królewskiego, w którem jego członkowie, mianowicie Sędziwój wojewoda poznański, starosta wielkopolski, Ianusz miedzyrzecki, Mikołaj santocki kasztelanowie, Pasek podkomorzy poznański, Mikołaj Lubiatowski stolnik kaliski, Pasek Wiscotha, Iura z Bielaw i Mikołaj Baworowski piszą do niego i do Mroczka z Kleszczewa podsędka poznańskiego, że gdy dnia 17 maja w Poznaniu w sądzie królewskim na rokach zasiadali, wtenczas przysądzone zostały ksieni z Owińska oba brzegi rzeki Warty i gać (structura) na tejże rzece pomiędzy Owińskiem i Nosilinem,1) jak to w księdze ziemskiej zapisano. Proszą zatem wspomnieni członkowie sądu królewskiego sędziego i podsędka, aby ksieni owińskiej dokument przysądny, pieczęciami swemi opatrzony, wystawili wedle zwyczaju ziemskiego.
Liber iudiciorum terrestrium Posnan. de a. 1412 w Archiwum rządowem w Poznaniu.
1)Owińsk wieś paraf. w pow. poznańskim.
2)Nosilin, wieś tej nazwy dziś nie istnieje.


Dokument Nr 202
1412. die 24. mensis Maii, Siradiae.
Nicolai palatini Sandomiriensis ac capitanei Siradiensis et Martini de Wrancza ad Nicolaum Stressconis officialem Gnesnensem et administratorem dioecesis sede vacante, litterae de non exsequenda concordia inter Nicolaum archidiaconum Calissiensem et Iarandum plebanum de Mała Charłupia,1) canonicum Crussviciensem facta.

R. Mikołaj wojewoda sandomirski a starosta sieradzki i Marcin z Wrzący piszą do Mikołaja Strzeszkowicza oficyała i administratora dyecezyi sede vacante gnieźnieńskiego, że kiedy byli pogodzili Mikołaja archidyakona kaliskiego i Jaranda plebana z Małej Charłupi, kanonika kruszwickiego, wtedy ciż sami za pośrednictwem innych kanoników o te dziesięciny również się byli ułożyli. Proszą zatem wspomnianego administratora dyecezyi, ażeby z wydaniem ostatecznego wyroku doputy się wstrzymał, dopuki się z tymi kanonikami, którzy się sądu byli podjęli, osobiście nie porozumieją.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1412.
1)Charłupia mała, wieś paraf w pew. sieradzkim.


Dokument Nr 203
1412. die 8. mensis Iunii, Budae.
Wladislaus II. rex Poloniae protestatur innocentiam Henrici episcopi Warmiensis.

Nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Lythwanieque princeps supremus et heres Russie etc. omnibus et singulis, ad quorum noticiam presentes litere peruenerint, volumus esse notum, quod cum nuper de anno Domini millesimo quadringentesimo decimo, per Magistrum et ordinem Cruciferorum de Prussya cum eorum complicibus nobis et illustri principi domino Allexandro alias Wythowd magno duci Lythwanie et Russie, frati nostro bellum ex causis minus iustis hostiliter motum fuisset, ipsisque per nos et nostros omnipotentis Dei adiutorio valide prostratis, ad fines territorij episcopatus seu ecclesie Warmiensis paucis diebus decursis venimus, intellectoque ibidem ipsius ecclesie bona consistere, eandem ecclesiam primo et alias ecclesias ac ipsarum bona et subditos Dei et predicte ecclesie ac ceterarum ecclesiarum terre Prussie episcoporum laudabilis fame intuitu a deuastacione et dampnis, quantum nobis possibile extitit, preseruandum duximus, ad viam aliam ab earundem ecclesiarum territoriis declinando; demum vero arrepto per illustrem fratrem nostrum, magnum ducem predictum, itinere ad subiugandum et compescendum quedam predicti ordinis territoria et castra, que nobis resistere conabantur, reuerendus in Christo pater, dominus Henricus, prefate Warmiensis ecclesie episcopus, ad instanciam quorundam commendatorum et fratrum de Lyuonia, se apud dictum magnum ducem fratrem nostrum interposuit et vna cum commendatore de Goldingen et magno procuratore de Lyuonia, qui sub ipsius fratris nostri saluo conductu, eis per eundem fratrem nostrum ad peticionem dicti domini episcopi prestito, propterea ad ipsum fratrem nostrum venerant, treugam pacis ad quindenam inter nos hincinde et nobis adherentes, preterquam existentes in castro Marienburg firmiter obseruandam tractauit, sic quod ipsi commendatores et fratres de Lyuonia infra quindenam huiusmodi cum trecentis equis sub dicti domini magni ducis, fratris nostri securo et saluo conductu, ad nostram et ipsius fratris nostri presenciam ante dictum castrum Marienburg venirent, vt ibidem de perpetue pacis obseruancia et sedacione gwerrarum ac litium posset inter nos hincinde comodosius pertractari; verum ut inteleximus, supradictus reuerendus pater, Warmiensis episcopus, quasi in premissis et alijs inter nos factis et tractatis aliquid contra predictum Ordinem machinatus fuerit, graues obloqucionum molestias et exilium ab ecclesia sua contra Deum et iusticiam passus est et patitur de presenti; cum tamen idem dominus Henricus episcopus nichil contra ipsum Ordinem excesserit, prout et alij episcopi terre Prussie, ad quorum omnium deuotas peticiones et instantes, vnam ecclesiarum suarum nostram recepimus in tutelam, ne ab exercitibus nostris miserabiliter dampnaretur, cupientes igitur eundem dominum Henricum Warmiensem episcopum, quantum nobis rectitudo consciencie nostre suadere poterit, a nota infamiarum et obloqucionum contra ipsum fallaciter emissarum, expiare, in puritate fidei nostre et in verbo regali recognoscimus ac sine admixcione alicuius doli tenore presencium profitemur, quod idem dominus Henricus Warmiensis nunquam apud nos aliquid mali per suas suggestiones aut quascumque operas contra predictum Ordinem est seu fuit machinatus, sed reuera pro bono tam ipsius Ordinis, quam incolarum et terre Prussie diligencius institit, cum ab inuasione quasi dimidie partis terre Prussie, ad quam nobis et nostris protunc, nisi per territorium Warmiensis ecclesie patebat accessus, ne ipsa ecclesia, quam vnacum alijs ecclesijs ibidem in tuicionem et proteccionem nostram de intuitu suscepimus, ut premissum est, per nostrum ac dicti fratris et exercitus nostri pertransitum ad terras huiusmodi dampnificaretur, ad peticionem humilem ipsius domini Warmiensis episcopi supersedimus graciose. In quorum omnium fidem et testimonium presentes literas fieri et nostri sigilli appensione fecimus communiri. Datum Bude anno Domini millesimo quadringentesimo duodecimo die octaua mensis Iunij.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 327), opatrzony jest średnią pieczęcią królewską z czerwonego wosku, zawieszoną na pasku pargaminowym.


Dokument Nr 204
1412. die 3. mensis Iulii, in Lubin.
Dobrogostius de Ostroróg palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae testatur, Mathiam abbatem monasterii Lubinensis Nicolao de Lubiatów dapifero Posnaniensi villam Starygród1) D marcis vendidisse.

R. In Lubin, in crastino Visitacionis b. Marie virginis. Mikołaj Lubiatowski przyjął na siebie nadto warunek wyclić (exbrigare) wieś Irkę od niedorosłych niegdy jej dziedziców; czego gdyby nie uczynił, wszelkie szkody, jakieby stąd dla klasztoru wynikły, na niego spaść mają.
Oryginał pargaminowy, przechowany w bibliotece hr. Raczyńskich w Poznaniu. Pieczęć, która niegdy u tego dokumentu była uwieszona, obecnie osobno przechowana, wyobraża w tarczy pochylonej herb Nałęcz i klejnot na hełmie. Napis otokowy uszkodzony: s. Sandivogi ...... palat


Dokument Nr 205
1412. die 27. mensis Augusti, Romae.
Ioannes episcopus Ostiensis, camerarius collegii cardinalium s. Romanae ecclesiae, Nicolaum archiepiscopum Gnesnensem MXLVII florenis solutum reddit.

Iohannes miseracione diuina episcopus Ostiensis, sancte Romane ecclesie cardinalis, camerariatus officium sacri collegij reuerendissimorum in Christo patrum, dominorum sancte Romane ecclesie cardinalium regens, in absencia reuerendissimi in Christo patris, domini Amadei cardinalis de Salucijs, ipsius sacri collegij camerarij, .. vniuersis et singulis, presentes literas inspecturis, salutem in domino! .. Vniuersitati vestre notum facimus per presentes, quod reuerendus in Christo pater, dominus Nicolaus archiepiscopus Gneznensis, pro totali solucione sui communis seruicij, in quo camere dicti collegij sub certis penis et sentencijs ac termino nondum elapso racione dicte sue ecclesie extitit efficaciter obligatus, mille florenos auri de Camera, necnon pro totali solucione sui minuti seruicij, in quo familiaribus et officialibus dicti collegij sub eisdem penis et sentencijs ac terminis eciam tenebatur, quadraginta septem florenos auri predictis similes, triginta vnum solidum monete Romane, nobis pro collegio et familiabus ac officialibus predictis recipientibus, per manus venerabilis viri, domini Blisborij canonici Gneznensis, die date presencium et tempore debito solui fecit realiter et cum effectu. De quibus sic solutis prefatum dominum archiepiscopum eiusque ecclesiam et in ea successores ac suos heredes quoscumque, suaque et eorundem heredum et successorum bona quecumque mobilia et immobilia, presencia et futura, tenore presencium quittamus, absoluimus et penitus liberamus. In quorum testimonium presentes literas fieri fecimus et sigilli cameriariatus officij iussimus appensione muniri. Datum Rome sub anno a Natiuitate Domini millesimo CCCC dudecimo, indiccione quinta et die vicesima septima mensis Augusti, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Iohannis diuina prouidencia pape XXIII anno tercio. - fl. IIII, gross. IIII.
(na zakładce) A. de. Salerno clericus collegij.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 328), opatrzony jest pieczęcią podługowatą z czerwonego wosku, zawieszoną na pasku pargaminowym, zupełnie zniszczoną.


Dokument Nr 206
1412. die 29. mensis Augusti, in Konin.
Iacussius Iakka de Wilczyna, iudex terrestris Calissiensis, ratam esse iubet limitationem villarum Swiątniki et Rzgowo.

In nomine Domini amen. Ad rei memoriam sempiternam. Nos Iacussius Iakka iudex terre Calissiensis generalis et heres in Wilczyna, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quod de anno Domini millesimo quadringentesimo duodecimo, feria tercia ante festum s. Martini proxima, in domo nostre habitacionis in Wilczyna sita, nobis literam in papyro scriptam, sigillo citatorio iudicij regalis districtus Koninensis sigillatam, presentarunt, ipsam per nos volentes confirmari, huiusmodi sub tenure:
"Strenuo militi, domino Iacussio Iacca iudici Kalisiensi generali, Laszcz heres in Bieganowo burgrabius Koninensis, Nicolaus de Slugocino iudicis, Spitko de Modla subiudicis, Tworco palatini, Pelca de Kuchary vexiliferi et Swenca subcamerarij vices gerentes, ceterique domini supparij et officiales iudicio regali feria secunda prope diem Decollacionis sancti Iohannis Baptiste, anno Domini millesimo quadringentesimo duodecimo in Konin presidentes, promptum famulatum. Sinceritati vestre presentibus significamus, quomodo veniens Martinus ministerialis recognouit in indicio, limitacionem fore factam et ex vero et iusto iudicio per dominum abbatem de Landa et suum conuentum, acquisitam et lucratam super nobilibus dominis: Andream, Cristinum et Nicolaum heredes de Rzgowo, inter villas, puta Swantniki1) domini abbatis et conuentus ipsius, et Rzgowo2) here dum predictorum. Ad quam quidem limitacionem fuerunt specialiter rogati strenui ac nobiles domini Iohanes de Krolikowo castellanus Gnesnensis: Dobrogostius de Marzelewo et Michael Barski ex parte domini abbatis; ex vero heredum de Rzgowo nobiles Nicolaus de Minori Slawsko et Spala. Que limitacio incipit a decursu aque wlgariter Bystrzec vsque ad insulam Dambrowica, et ab insula Dambrowica usque ad Zimnego dolu, a Zimny dol vsque ad insulam Klecziska et ab ista insula Kleczyska vsque ad pratum dictum Popowa lanka, quod pratum iacet in hereditate domini abbatis et eius conuentus Swantniki, et a Popowa lanka vsque ad insulam Zbozne, puta Ostrow, et ab insula Zbozne vsque ad insulam Pasiecznik, et a Pasiecznik recte transeundo per siluam dictam Roztocznik alias Rostoki vsque ad matricem fluuij aque, wlgariter do samice prope molendinum dictum Popowy mlyn. Et hec limitacio completa est cum scopulorum notabilium fundacione et ereccione ex vtraque parte facta".
Nos itaque Iacussius Iakka iudex prefatus, visa litera et causa parcium predictarum, volentes facere cuilibet iusticie complementum, vt tenemur iuris ex forma, solum Deum ante oculos habentes, ipsam confirmauimus et presentibus generaliter ad perpetua tempora confirmamus, et dictis heredibus, videlicet Andree, Cristino et Nicolao, et qui pro tempore fuerint ibidem de Rzgowo, perpetuum silencium duximus imponendum limitacionem per eandem. In huius rei testimonium nostrum et nobilis Bodzanthe de Chlapowo subiudicis Calissiensis sigilla in robur firmius presentibus sunt appensa. Actum et datum anno, die et loco, presentibus quibus supra. Scriptum per manus Nicolai de Strzedzewo notarij, qui hec habuit speciali in commisso.
Series privilegiorum monasterij Landensis str. 84.
1)Rzgów wieś paraf. w pow. konińskim; ale Swiątniki dziś w sąsiedztwie Rzgowa nie istnieją.
2)Rzgów wieś paraf. w pow. konińskim; ale Swiątniki dziś w sąsiedztwie Rzgowa nie istnieją.


Dokument Nr 207
1412. die 22. mensis Novembris, in Bierzglin.
Iacussii Iakka de Wilczyna iudicis Calissiensis decretum, Dobrogostio, Marcussoni et Nicolao de Marzelewo miedietatem villae Szymankowice addicens.

R. Iacussius Iacca iudex Calissiensis generalis et heres in Wilczina, in domo sua in Birzglino, in die s. Cecilie ogłasza, że mu przedstawionem zostało pismo, do niego wystósowane, w którem mu Ianussius burgrabius, Nicolaus Pywonski palatini, Petrassius Iacubowsky iudicis, Iohannes de Strzeszewo subiudicis, Ianussius vexilliferi loca tenentes, donoszą, że gdy w r. 1412 feria tercia post festum s. Mathei ewangeliste na roczkach (termini particulares) w Kaliszu zasiadali, wtenczas stanąwszy przed nimi Dobrogost, Markusz i Mikołaj z Marzelewa zyskali na Ianie Przosna i dzieciach Stanisława de Lubyen połowę wsi Szymankowice,1) którąto połowę bracia Marzelewscy mają wykupić od Jana Prosny i dzieci Stanisławowych za 43 grzywien groszy szerokich na przyszłe Boże Narodzenie.
Sędzia powyższe przysądzenie zatwierdza przywieszeniem pieczęci swojej i Bodzanty z Chłapowa podsędka kaliskiego.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta de anno 1427.
1)Szymankowice. Wieś tej nazwy dziś nie istnieje. Jestto więc albo Szymankowo w pow. obornickim, par. Łukowo, albo Szymanowice wieś paraf. w pow. słupeckim.


Dokument Nr 208
1412. die 21. mensis Decembris, in Kościan.
Consules civitatis Costanensis capellano capellae ad s. Crucem et s. Eustachium in Kościan VII marcas annuas de praetorio conferunt.

R. Stephanus Scharaz preconsul, Claws Adam, Iohannes Kowfman, Hanlinus Iagier, Iacobus Herman et Iohannes Ravole consules oppidi Costanensis,1) wystawiwszy przed bramą głogowską po lewej ręce kaplicę św. Krzyża i św. Eustachego, w której mają się odprawiać msze, wyznaczają kapelanowi tejże 7 grzywien groszy praskich ze swego ratusza, wymawiając sobie prawo patronatu.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta de a. 1460 - 1467.
1)Kościan, miasto powiatowe w księstwie poznańskiem.


Dokument Nr 209
1412. die 28. mensis Decembris, Posnaniae.
Albertus episcopus Posnaniensis erectionem et dotationem ecclesiae parochialis in Nowe miasto renovat.

R. Wojciech biskup poznański na prośby Jana dziedzica i patrona oraz Henryka proboszcza Nowego miasta,1) wznawia przywilej tegoż probostwa, ponieważ przywilej erekcyjny zaginął. Według przysięgi świadków dochody tego probostwa były następujące: wieś Sabaszewo2) z wszelkiemi dochodami, w Nowem mieście trzy ogrody, we wsi Laskowie3) wiardunki ze zbożem mesznem, we wsi Klęka4) po 8 groszy z każdego łanu ze zbożem mesznem, we wsi Strzelce5) dziesięcina snopowa po pługach wszystkich rolników, we wsi Szypłowo6) dziesięciny folwarczne ze zbożem mesznem, we wsi Komorze7) po 6 gr. z łanu i zboże meszne wraz z dziesięciną folwarczną. Oprócz tego z każdego koła młynów w parafii nowomiejskiej 1 miara mąki, w Nowem mieście kwarta od każdego mieszczanina, a w Pogwizdowie8) od przewoźnika i każdego rybaka corocznie po 1 groszu. Poznanie in die Innocencium.
Archivum consistorii episcopalis Posnaniensis, acta an. 1612 - 1613.
1)Nowe miasto, miasto w pow. pleszewskim.
2)Sabaszewo i Lasków dzis w parafii nowomiejskiej nie istnieją.
3)Sabaszewo i Lasków dzis w parafii nowomiejskiej nie istnieją.
4)Klęka wieś w pow. pleszewskim.
5)Strzelce nie istnieją w par. nowomiejskiej.
6)Szypłowo i Komorze wsie w pow. pleszewskim, par. Nowemiasto.
7)Szypłowo i Komorze wsie w pow. pleszewskim, par. Nowemiasto.
8)Pogwizdów w par. nowomiejskiej nie istnieje.


Dokument Nr 210
1413. die 16. mensis Ianuarii, in Siedzimowo.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Michaeli scholastico et officiali Gnesnensi mandat, ne litem, quam Dzezmar plebanus de Ianczewo de decimis villarum Wola et Kożuszkowo1) intendebat, diiudicet.

Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta an. 1412 - 1413.
1)Kożuszkowo, wieś w pow. inowrocławskim.


Dokument Nr 211
1413. die 20. mensis Ianuarii, Posnaniae.
Andreas Krupka de Skorzewo capitulo cathedrali Posnaniensi unam marcam census annui reemptionalis X marcis vendit.

Nos Michael Bliden decretorum doctor, canonicus et officialis Poznaniensis, significamus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quod ad nostram et testium infrascriptorum nobiles Andreas Krupka de Scorzewo, debitor principalis, et Nicolaus de Chomanczicze fideiussor, heredes, non compulsi, non coacti, nec aliquo errore seducti, sed bona mente et voluntate propria accedentes presenciam, publice recognouerunt, quia dictus Andreas titulo vendicionis vnam marcam latorum grossorum annui census vendidit in dicta sua hereditate Scorzewo1) pro decem marcis grossorum Pragensium numeri Polonicalis, quas recepit ab honorabili viro, domino Iohanne de Nepart canonico et procuratore capituli Poznaniensis. Et Nicolaus fideiussor pro eodem et coniuncta manu promisit, tam dictus Andreas principalis cum suis kmethonibus in Skorzewo, quam Nicolaus fideiussor et ipsius legittimi successores nostris excommunicacionis sentencijs et successorum nostrorum censuris subdiderunt soluere dictum censum in festo Natiuitatis Christi ecclesie et capitulo Poznaniensi, ita tamen, quod dictus Andreas in predicto festo Natiuitatis Christi censum vnius marce soluto primitus censu in termino, cum decem marcis reemendi, seque et fideiussorem liberandi habebit omnimodam potestatem. In cuius rei testimonium nostrum et dictorum Andree principalis et Nicolai fideiussoris sigilla presentibus sunt appensa. Actum et datum Poznanie in domo habitacionis nostre, feria sexta ante diem sancte Agnetis, sub anno Domini M° CCCC° XIII°. Presentibus discretis et nobili viris, dominis: Iohanne Choynicza et Nicolao Puzil vicarijs, Iohanne altarista Poznaniensibus et Iohanne de Ladza herede, testibus circa premissa.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły katedralnej poznańskiej, opatrzony był pierwotnie trzema pieczęciami, na paskach pargaminowych uwieszonemi. Pierwsza podługowata, w ciemnym wyciśnięta wosku, wyobraża zakonnika klęczącego w lewo zwróconego, trzymającego podniesioną do góry księgę, na której siedzi orzeł z nimbem około głowy. Przed klęczącym zakonnikiem tarcza herbowa, wyobrażająca pomiędzy dwoma orlemi skrzydłami bliźniemi dwa ostrzewie w słup bez sęków. Tło założone galązkami. W otoku napis:
SIGILUM. MICHAELIS BLID ............ M. DOCTORIS.
Po drugiej pieczęci pozostał tylko pasek pargaminowy z napisem: Andree Krupka principalis; po trzeciej także pasek z napisem uszkodzonym ....... Choma ......
1)Skorzewo, wieś paraf. w pow. poznańskim.


Dokument Nr 212
1413. die 25. mensis Martii, Posnaniae.
Sandivogius de Ostrorog palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis testatur, Ioannem Kołaczek de Pigłowice duas partes villae eiusdem Pigłowice1) uxori suae Margarethae dotalitii causa contulisse.

R. Sabbato die Annunciacionis b. Marie virginis. Testes: Petrus decanus Poznaniensis, Nicolaus de Slawanczicze, Sandivogius de Iaroczino, Nicolaus de Granovo, Sigismundus de Zelanczino, Sambor de Malochowo castellanus Dzbansensis, heredes.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1436.
1)Pigłowice, wieś w pow. szredzkim, par. Mądre.


Dokument Nr 213
1413. die 19. mensis Aprilis, in Grodno.
Wladislaus II. rex Poloniae Michaeli scholastico et officiali Gnesnensi mandat, ne litem inter Ioannem Byrzwensky et Vincentium plebanum de Gostyczyna de debitis quibusdam pendentem, diiudicet.

R. Zakaz powyższy wydany został z tego powodu, iż sprawa powyższa przed forum świeckie należy. In Grodna feria quarta post dominicam Ramispalmarum. - Relacio Cristini castellani Sandecensis.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gneznensis, acta a. 1412-1413.


Dokument Nr 214
1413. die 6. mensis Iunii, in Wojkowo.
Nicolaus de Michałów palatinus Sandomiriensis et capitaneus Siradiensis testatur, limitationem factam esse villarum Wrząca, Włocina, Krzymowo et Godzieszewo.

Nicolaus de Michalow pallatinus Sandomiriensis et capitaneus Siradiensis et Iacobus de Rogossno succamerarius etiam Siradiensis, significamus tenore presencium vniuersis, quod orta inter reuerendum in Christo patrem, dominum Nicolaum Dei et apostolice Sedis gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopum ex vna, et nobilem Petrum de Wrancza ac strennuum dominum Martinum Dambsky, tutorem dicti Petrj, pro et super granicijs seu limitibus villarum Wrzancza, Wloczino et Crymaczowo1) dicti Petrj ex vna, necnon Godzeschowo2) prefati domini archiepiscopi et ecclesie Gneznensis, ex altera partibus, materia questionis, huiusmodj limites cum prefatis nobilibus Petro et Martino pro parte eorum, et honorabilibus ac nobilibus viris, dominis Swanthopelkone cancellario, Blisborio, Przeduogio et Iacobo canonicis Gneznensibus, Bogussio de Gambycze subagazone Lanciciensi et marsalko curie dicti domini archiepiscopi et Stanislao Pella de Byernaczicze tribuno Siradiensi, pro parte dicti domini archiepiscopi, anno Domini millesimo quadringentesimo tredecimo, sexta die mensis Iunij sic distinximus, fecimus et per certos cumulos, dictos wlgariter kopcze designauimus, ymmo ponentes tres cumulos dictos wangyelniky, quorum maior dictus et cognominatus est proboscz prope siluas dictas Korzen, Chansna; item alij tres cumuli continuo se sequentes, inter predictas siluas et vnum signum, wlgariter granicza circa antiquam siluam; item per ipsam siluam Chansna eundo decem signa in arboribus et duo cumuli ex vtraque parte silue; item eundo ab ipsa silua Chansna usque ad siluam dictam Glynka quatuordecem cumulj et in arboribus quatuor signa, et per ipsam siluam eundo in arboribus noua signa et ex vtraque parte silue vnus item cumulus; item a silua predicta Glinka usque ad siluam dictam Mocre, ex vtraque parte silue vnus; item a predicta silua Mokre eundo ad siluam dictam Byala gora duo cumulj et sedecem signa in arboribus et pertranseundo ex alia parte fluuij predicti usque ad finem quinque cumuli et in fine tres cumuli circa antiquum cumulum, quorum maior cognominatus est marsalek. Vt autem huiusmodj nostra limitacio robur obtineat perpetue firmitatis, presentes literas cum designacione cumulorum et signorum predictorum scribi et nostrorum appensione sigillorum fecimus communirj. Actum et datum in Woykowo, anno, die, mense, quibus supra. Presentibus strennuo milite, domino Iohanne de Tholiskowo castellano Kalisiensi et nobilibus viris, dominis: Iacobo de Wynarj, Iohanne de Gruszczicze, Nicolao dicto Dzegyecz de Sandzicze, Nicolao Czeczothka de Mikulicze, Iohanne Koszuszek de Mnychowo heredibus et alijs multis circa premissa fidedignis.
Liber priuilegiorum capitularium kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej z roku 1478 fol. 96.
1)Wrząca, wieś w woj. kaliskiem, pow. i par. Konin. Włocino, wieś nieodgadniona.
Krzymowo, wieś par. w temże województwie i powiecie.
2)Godzieszewo, wieś tej nazwy dziś w powiecie konińskim nie istnieje.


Dokument Nr 215
1413. die 15. mensis Iunii, Gnesnae.
Iudicii regalis Calissiensis decretum, inter Boguphalum quondam scultetum de Bielsko et Leonardum praepositum monasterii Strelnensis de agris quibusdam litem dirimens.

Nos Iacussius Iacca heres in Wilczyna iudex, et Bodzantha de Chlappowo subiudex Calisienses generales, notum facimus tenore presencium, quibus expedit, vniuersis, quod feria quinta post festum Penthecostes terminis anno Domini millesimo quadringentesimo tredecimo Gnezne celebratis, serenissimo principe domino Wladislao Dei gracia rege Polonie in loco tunc presente, in quibus strennui ac nobiles domini Nicolaus Sandomiriensis, Ianussius de Koszczelecz Gnewcouiensis palatini, Thworco de Chonthnicza(s) Wisliciensis, Ianussius de Crolicowo Gneznensis, Ianussius Ffurman Medzirzecensis, Albertus de Wszeradowo Caminensis, Nicolaus Santhocensis castellani, Albertus de Trlang subcamerarius Calisiensis, ceterique domini et officiales iudicio regali vna nobiscum pro iusticia reddenda presidebant, ibi in presencia nostri veniens personaliter nobilis Boguphael scultetus olym de Byelsko proposuit verbo contra et aduersus venerabilem virum, dominum Leonardum, prepositum de Strzelno pro tercio manso scultecie villa in eadem Byelsko, ex aduerso dominus prepositus memoratus respondit, requirens eundem: quamdiu non esset in possessione huiusmodi tercij mansi, qui respondit confitens, se non habere possessiondm eiusdem a quadraginta quinque annis, nec gaudere eodem.
Nos itaque iudices prefati audita proposicione et responsione hincinde parcium predictarum, Deum solum pre oculis habentes, dicimus, decernimus et sentenciamus perpetuam euasionem predicto domino preposito et conuentui suo, dictum Boguphaelem pro huiusmodj tercio manso dicte scoltecie in villa Byelsko racione sortis ipsius, ut asserebat, et propinquitatis ipsum tangente et concernente, duobus mansis circa eundem Boguphaelem duntaxat reseruatis et retentis. Super quibus omnibus dictus dominus prepositus iudicatum soluit. In huius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Actum et datum anno, die et loco, presentibus, quibus supra. Scriptum per manus discreti Nicolai de Strzedzewo, qui hec habuit in commisso.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum rządowem w Poznaniu (Strzelno N. 41) opatrzony jest dwiema małemi pieczęciami ze zwykłego wosku, zawieszonemi na paskach pargaminowych. Pierwsza wyobraża hełm turniejowy, bokiem w prawo zwrócony, na hełmie w klejnocie Poraj. Napis otokowy nieczytelny. Druga wyobraża w tarczy herb Dryję. Napis otokowy również nieczytelny.


Dokument Nr 216
1413. die 15. mensis Iunii, Gnesnae.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Petro plebano de Rzgowo et Ioanni vicario de Grabienice mandat, ut Bodzantam plebanum de Krzymowo, coadiutorem praepositi de Grabienice,1) in officium coadiutoris intromittant.

R. Ustanowienie koadjutora następuje w skutek tego, ponieważ Michał proboszcz grabienicki z powodu starości ani obowiązków duchownych wypełniać ani posiadłościami kościoła zarządzać nie jest w stanie.
Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta a. 1415.
1)Grabienice, wieś paraf. w pow. konińskim.


Dokument Nr 217
1414. die 15. mensis Iunii, Gnesnae.
Nicolaus archiepiscopus Gnesnensis Martino vicario de Wronczyn curam animarum in Wronczyn ad tres annos demandat.

Archivum consistorii archiepiscopalis Gnesnensis, acta anni 1415.


Dokument Nr 218
1413. die 18. mensis Iunii, Gnesnae.
Boguslai marsalconis curiae archiepiscopi Gnesnensis et iudicis ab eodem archiepiscopo delegati decretum, inter Niclosum familiarem capitanei de Żnin et Nicolaum advocatum de Sempolno de XX marcis litem dirimens.

Nos Boguslaus Podkone(s) Lanciciensis et marsalko reuerendissimi in Christo patris et domini, domini Nicolai sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopi, notum facimus, quibus expedit, vniuersis, quia de anno Domini millesimo CCCC° tredecimo, cum dominus archiepiscopus fuit Gnezne constitutus super festum Penthecostes, vbi veniens Niclos familiaris domini Nicolai capitanei Sneynensis ad curiam domini, wlgariter na podworze, citauit nobilem Nicolaum filium olim Miroszkonis, ad domini archiepiscopi presenciam feria secunda infra octauas Penthecostes, aduocatum in Sampolno pro XX marcis, octo latorum grossorum et XII currentis monete, quas patri suo pie memorie accomodauit. Tandem dominus archiepiscopus nos ipsis pro iudice statuit et deputauit. Tandem cum in iudicio sedimus cum dominis, videlicet domino Ianussio castellano Kalisiensi, Benessio cancellario domini, Nicolao de Wanzirow capitaneo Snynensi et alijs tunc temporis nobiscum sedentibus, Niclos egit et proposuit iudicialiter super Nicolaum pro XX marcis grossorum, quas patri eius felicis memorie accomodauit et hec litera patris sui approbauit. Tandem nos videntes eius Niclosonis approbacionem, sibi ex informacione dominorum nobiscum in iudicio sedencium, lucrum dictarum XX marcarum adiudicauimus et presentibus adiudicamus, et super isto Niclos dedit nobis adiudicatum. Deinde statim idem Niclos contra eundem Nicolaum aduocatum in Sampolno proposuit coram nobis pro XX marcis dampni, cui cum capitales pecunias adiudicauimus, eciam dampnum adiudicamus viginti marcas prescriptas: et eciam super isto Niclos dedit adiudicatum. Tunc nos habuit requisitos, vbi deberet acquisicionem super quo dictarum pecuniarum attemptare; tandem adiudicauimus, quod Nicolaus aduocatus faceret sibi solucionem iuxta moris terre conswetudinem; si non faceret, tunc dominus Nicolaus capitaneus Sneynensis debet ei dare intronizacionem in aduocaciam in Sampolno, et ipse tenere debet, quousque pecunie sue plene persoluantur. Et in huius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum Gnezne die, anno, quibus supra etc.
Dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej (N. 329), opatrzony był pierwotnie jedną pieczęcią, w zielonym wosku wyciśniętą, na pasku pargaminowym uwieszoną, po której pozostał tylko mały ułomek, wyobrażający herb Iastrzębiec.


Dokument Nr 219
1413. die 21. mensis Iunii, Posnaniae.
Iudicii regalis Posnaniensis decretum, inter hospitale Posnaniense ad s. Spiritum et Andream molitorem molae "walkmol" dictae, litem dirimens.

R. Sandivogius heres in Ostrorog, palatinus Poznaniensis et capitaneus Maioris Polonie generalis, Sbigneus marszalko regni Polonie, Ianussius Kalisiensis, Albertus Caminensis castellani et Dobrogostius de Camyona loco iudicis, donoszą Mikołajowi z Czarnkowa sędziemu i Mroczkowi z Kleszczewa podsędkowi poznańskiemu, że kiedy w czasie i miejscu poniż wyrażonem zasiadali na sądach królewskich i oglądali wyrok ostateczny wydany przez Pełkę proboszcza poznańskiego i wikaryusza in spiritualibus przeciw Andrzejowi młynarzowi młyna Walkmol pod Poznaniem w sprawie ze Szpitalem św. Ducha tamże, wydali następujący wyrok: to co od dawnych czasów posiadacze młyna Walkmol dla ubogich (personae miserabiles) Szpitala wspomnianego dawali, mianowicie na adwent pół beczki śledzi a na Dni krzyżowe dwie kopy bułek, to na wieczne czasy ciż posiadacze z trzeciej miary młyna, im przynależnej, dawać mają, nietykając dwóch miar królewskich, grodowi poznańskiemu należnych. Co gdyby nie nastąpiło, natenczas każdoczesny zawiadowca pomienionego Szpitala ma objąć wspomniony młyn na tak długo, dopuki cały dług z owej trzeciej miary nie zostanie wyrównany. Wyrok ten został zapisany w księgę ziemską; sędzia zaś i podsędek ziemscy poznańscy zostają wezwani, aby wspomnianemu zawiadowcy Szpitala św. Ducha wydali wyrok przysądzający, wedle zwyczaju ziemskiego spisany i pieczęciami opatrzony. In pretorio Posnaniensi feria quarta in vigilia Corporis Christi.
Regest sporządzony przez ś. p. Zakrzewskiego bez podania źródła.


Dokument Nr 220
1413. die 23. mensis Iunii, Posnaniae.
Michael Szontak civis Posnaniensis Nicolao Hanczkonis unam marcam census annui reemptionalis X marcis vendit.

R.